Sunteți pe pagina 1din 3

Cap.

4 InfecŃii produse de
virusuri din fam.
Hepadnaviridae

R. Moga Mânzat

Familia Hepadnaviridae cuprinde virusuri de marmote, încât ajunge uneori la 1013 particule
foarte mare importanŃă pentru patologia umană – virale/ml (4).
ca agenŃi etiologici ai unor hepatite infecŃioase -, Cultivarea hepadnavirusurilor este posibilă,
dar de redusă importanŃă pentru patologia pe anumite culturi celulare, dar se face cu
veterinară, deşi, virusuri aparŃinând acestei dificultate şi, din această cauză, se practică mai
familii au fost izolate şi de la unele specii de mult în lucrări de cercetare.
primate nonumane, precum şi de la unele specii Fam. Hepadnaviridae include două genuri:
de rozătoare şi păsări (3). • genul Orthohepadnavirus
Denumirea taxonului derivă de la hepa = ficat • genul Avihepadnavirus
şi dna = acid dezoxiribonucleic (gr). Din genul Orthohepadnavirus fac parte
În fam. Hepadnaviridae sunt grupate speciile:
câteva virusuri, constituite din nucleocapsidă - Ground squirrel hepatitis B virus, patogen
şi anvelopă. Genomul acestora constă dintr-o pentru veveriŃe;
singură moleculă circulară de ADN, parŃial - Woodchuck hepatitis B virus, patogen
monocatenară – parŃial dublucatenară. Nucleo- pentru marmote;
capsida are simetrie icosaedrală şi un diametru de - Wooly monkey hepatitis B virus, patogen
27-30 nm. Diametrul virionului (anvelopat), pentru maimuŃele lânoase, dar transmisibil
obişnuit de formă sferică, este de 42-48 nm (4), experimental şi la alte specii de maimuŃe;
dar este destul de pleomorf, adesea filamentos. - Hepatitis B virus (HBV) – agentul etiologic
Hepadnavirusurile au un mod particular de al hepatitei B a omului, care alături de virusurile
multiplicare, în nucleul hepatocitelor, cu ajutorul hepatitei A (Picornaviridae), hepatitei C
unor revers transcriptaze. ADN-ul viral se (Flaviviridae), hepatitei delta (Virusul defectiv) şi
integrează în ADN-ul hepatocitelor, unde rămâne hepatitei E (Caliciviridae), compune grupul
în stare de latenŃă un timp, putând să declanşeze, virusurilor hepatotrope umane, responsabile de
în anumite circumstanŃe, dezvoltarea unei un număr foarte mare de îmbolnăviri grave cu
hepatite sau a unui carcinom hepatocelular, la sindrom hepatic la om.
anumite specii. Prezintă o evidentă specificitate HBV are o rezistenŃă remarcabilă faŃă de
de specie, pentru anumite gazde şi un marcant acŃiunea agenŃilor fizici şi chimici: rezistă peste 6
tropism pentru Ńesutul hepatic, fiind capabile să ore la pH-ul acid de 2,4 şi 4 ore la 60°C, ca şi la
inducă infecŃii de lungă durată, la toate gazdele. acŃiunea alcoolului, betapropiolactonei şi a
Hepadnavirusurile conŃin 4 proteine distincte radiaŃiilor u.v., dar este distrus de temperatura de
antigenic, dintre care una în nucleocapsidă şi trei fierbere. Clorul activ, la concentraŃiile uzuale,
în anvelopă (S, M şi L), antigene pe baza cărora practicabile pentru sterilizarea apei potabile, nu îl
se identifică purtătorii de virus, bolnavi clinic sau distruge (5).
asimptomatici, cu ajutorul unor teste specifice. Se apreciază că peste 350 de milioane
ConcentraŃia în sângele bolnavilor cronici, în oameni, adică mai mult de 5% din populaŃia
anumite momente, este atât de mare, la om şi Terrei sunt purtători cronici ai virusului hepatitei
InfecŃii produse la animale de virusuri din fam. Hepadnaviridae 61

umane B (VHUB), totalul anual al deceselor particulare, unice în lumea vertebratelor, o ocupă
datorate acestui agent etiologic ridicându-se la virusul defectiv al hepatitei delta, care se izolează
aproximativ 1,5 milioane, dintre care în 80% din din infecŃii naturale ale omului, dar care a fost
cazuri, cu diagnosticul de carcinom hepatocelular transmis experimental şi la marmote. Acesta a
(2). În patogeneza bolii, un rol decisiv îl are şi fost încadrat provizoriu în genul Deltavirus şi se
componenta imunologică de perturbare a caracterizează din punct de vedere biologic prin
mecanismelor de apărare umorală şi celulară. faptul că pentru multiplicare, al cărei mecanism
Singura sursă primară de infecŃie pentru om este încă neclar, necesită prezenŃa simultană în
pare a fi reprezentată tot de om, respectiv de Ńesutul de elecŃie a virusului hepatitei B. InfecŃia
persoanele bolnave clinic sau de purtători simultană cu virusul hepatitei B, şi a virusului
asimptomatici. Nici o specie de animale nu a defectiv se soldează cu o evoluŃie mult mai gravă
putut fi dovedită ca sursă de infecŃie pentru om. decât în cazul infecŃiei simple, cu virusul
Unele specii de maimuŃe au putut fi infectate hepatitei B, terminată în mod curent prin ciroză
experimental cu VHUB, dar acestea încă nu au hepatică (4).
fost identificate şi ca rezervor natural de infecŃie Virusurile, ca şi leziunile constatate la
pentru om (2). veveriŃe şi la mai multe specii de spermofili sunt
Hepatita virală a marmotelor a fost prima şi similare cu cele constatate la marmote.
cea mai bine studiată dintre hepadnavirozele In afară de aceste specii virale acceptate şi
animalelor, după ce a fost identificat şi descris cuprinse în lista ICTV (1) ca făcând parte din
virusul hepatitei B umane, actualmente servind fam. Hepadnaviridae, genul Orthohepadnavirus,
chiar ca model experimental pentru studiul au mai fost propuse de curând şi alte virusuri,
hepatitei B umane. foarte apropiate de virusul hepatitei B, izolate de
Marmotele infectate cu hepadnavirusul la cimpanzei, giboni, urangutani şi mai ales, de la
specific (Woodchuck hepatitis virus – WHV) fac maimuŃa-păianjen.
o hepatită severă, ce evoluează spre carcinom În genul Avihepadnavirus, au fost incluse:
hepatocelular sau spre ciroză (6). Agentul - Duck hepatitis B virus (DHBV), patogen
etiologic al hepatitei marmotelor este apropiat pentru raŃe şi
taxonomic de virusul hepatitei B umane, dar nu - Heron hepatitis B virus (HHBV), izolat de
identic, din care cauză a fost încadrat în acelaşi la cocostârci.
gen – Orthohepadnavirus – dar ca specie De curând a mai fost propus ca făcând parte
distinctă, sub denumirea de Woodchuck hepatitis din acest gen şi
virus. - Ross’ goose hepatitis B virus (RHBV).
WHV a fost identificat deocamdată numai în Dintre hepadnavirusurile patogene pentru
America de Nord şi cunoaşte o distribuŃie păsări, primul, şi – după câte se pare – cel mai
geografică foarte neuniformă, pe teritoriul SUA: important ca frecvenŃă şi implicaŃii patologice,
la antipozi se găsesc unele state, ca Pensylvania, este virusul hepatitei raŃelor de tip B, cunoscut
New Jersey şi Maryland, unde incidenŃa infecŃiei sub denumirea oficială de Duck hepatitis B virus
cu WHV (stabilită prin identificarea antigenelor (1). Identificat iniŃial la raŃele domestice de
sau a anticorpilor în sânge) a atins 59%, în timp Peking, DHBV a fost apoi izolat din leziuni
ce în alte state aceasta a fost de sub 2% (6). În hepatice şi de la alte rase de raŃe, dar şi de la
statele cu incidenŃă ridicată a reactanŃilor pozitivi gâşte. Acest virus are o mai largă distribuŃie
au fost prezente şi cele mai multe cazuri geografică decât WHV, fiind identificat şi în
diagnosticate clinic sau anatomopatologic. Europa şi Asia.
De regulă, leziunile au fost limitate la ficat Trebuie menŃionat, totuşi, că atât în infecŃia
(rareori cu metastaze pulmonare) şi au avut un naturală cât şi în cea experimentală, DHBV este
caracter neoplazic, de hepatocarcinom, de ciroză mult mai puŃin agresiv decât hepadnavirusurile
sau de hepatită cronică, cu sau fără cuprinderea mamiferelor, infecŃia fiind urmată de leziuni
proliferativă a canalelor biliare (6). hepatice, cu caracter inflamator, mai ales la
O poziŃie taxonomică aparte bazată pe boboci, dar şi la aceştia este urmată frecvent de
proprietăŃile moleculare şi biologice cu totul vindecare şi autosterilizare (6).
62 Boli virotice şi prionice ale animalelor

DHBV trebuie să fie luat în considerare în DHV 1 şi 3, de astrovirusuri şi de herpesvirusul


diagnosticul diferenŃial al hepatitelor virale ale pestei raŃelor.
bobocilor de raŃă, alături de picornavirusurile
Bibliografie
1. Buchen-Osmond, C. (2003), Hepadnaviridae, ed., Academic Press, San Diego, London, Boston,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/30000 New York, Sydney, Tokyo, Toronto
000.htm accesat 15.12.2004 5. Răpuntean, Gh., Boldizar, E. (2002), Virusologie
2. Ciufecu, Elvira Sânziana. (2003), Virusologie specială veterinară, Ed. Academic Pres, Bucureşti
medicală, Ed. Medicală NaŃională, Bucureşti 6. Tennant, B.C., Gerin, J.L. (2001), The Woodchuck
3. Lanford, R.E., Chavez, D., Barrera, A., Brasky, M. Model of Hepatitis B Virus Infection, ILAR Journal
(2003), Journal of Virology, 77, 14, 7814 Online: Animal Models of Hepatitis, 42, 2
4. Murphy, F.A., Gibbs, E.P.J., Horzinek, M.C,
Studdert, M.J. (1991), Veterinary Virology, Third

S-ar putea să vă placă și