Sunteți pe pagina 1din 9

Ce este multiculturalismul?

Eugen Huzum
pu li at Ana Gugiuman (coord), Idei si valori perene in stiintele socio-u a e. Studii i cercetri, Argonaut,
Cluj-Napoca, 2009, pp. 45-60;

1. Cteva pre izri referitoare la obiectivul acestui studiu


Un studiu u u ase e ea titlu pa e s u ai ai e oie de p e iz i efe itoa e la o ie ti ul su. Ce
alt o ie ti a putea a ea de t a ela de a spu de la t e a ea di titlu? P i ipalul eu s op este, t ade , defi i ea i p eze ta ea t ai e hausti a tezelo ulti ultu alis ului li itele de spaiu de
a e t e uie s i sea a a est studiu . ai te de a easta, do es totui s ai fa te a p e iz i pe
care le consider importante.
p i ul d, su t p eo upat ai i spe ial de ulti ultu alis ul a teo ie politi o ati i u a
ulti ultu alitate sau plu alis
ultu al, a p eze pe te ito iul u ui stat a ai ult de o o u itate
ultu al et i , aio al, eligioas a e do ete s-i p otejeze ide titatea, alo ile i p a ticile pe care
le p te
e
ii si. Multi ultu alis ul a teo ie politi i ulti ultu alis ul a ulti ultu alitate
u t e uie o fu date, aa u se t pl adesea. A easta u sea , totui, t e ele u e ist i i
o legtu . Di pot i . Multi ultu alis ul o ati este u ul di t e p i ipalele spu su i ale teo iei
politi e a tuale la ulti ultu alitate. Mai p e is, ulti ultu alis ul ep ezi t o ea ie a teo iei politi e
dete i at de u ul di t e fe o e ele ezultate di p eze a ulti ultu alitii ad ul elo ai ulte
di t e statele a tuale: e plozia e e ilo la a o oda e a dife e ei di pa tea i o itilo ultu ale.
A este e e i u au e it sau u i u ai di pa tea i o itilo et i e, aio ale sau eligioase.
Multe di t e ele au e it sau i i di pa tea i o itilo se uale, ale o ga izaiilo fe i iste, ale
pe soa elo u stilu i de ia e o e io ale sau ale pe soa elo u diza iliti. U ii ulti ultu aliti
spre
p. 45
exemplu, Nancy Fraser, Anne Phillips sau Iris Marion Young1 su t p eo upai i de e a i a ea u o astfel
de e e i. studiul de fa, oi efe i, totui, u ai la ulti ultu alis ul p eo upat doa de dife e a
ultu al se s de dife e et i , aio al sau eligioas. P i ipalul oti este a ela ei ai uli
di t e ulti ultu aliti su t p eo upai, de fapt, doa de a est tip de dife e ultu al. al doilea d,
u su t sigu da su t sufi ie te temeiuri pe t u a o side a
od legiti d ept ulti ultu aliste i lusiv
p eo up ile pe t u dife e a se ual, de ge et . Multi ultu alis ul este o teo ie desp e so ietile
ulti ultu ale. Aa u a o se at Bhikhu Pa ekh, te e ul de so ietate ulti ultu al este utilizat de
o i ei pe t u a dese a o so ietate a e su t p eze te fie toate, fie doa dou, fie doa ulti a
di t e u toa ele tipu i de di e sitate ultu al: di e sitatea o u al p eze a ad ul u ei so ieti
a to a o u iti ai ult sau ai pui o ga izate a e p tes i t ies
od o tie t pe aza
u o siste e de edi e i p a ti i dife ite , di e sitatea su ultu al e iste a u o opi ii si p a ti i
dife ite efe itoa e la a u ite aspe te se ifi ati e ale ieii u a e p i t e e
ii so ietii a e
p tes totui, li ii a i, o ultu o u i di e sitatea pe spe ti al p eze a p i t e e
ii
so ietii a u o g upu i a e iti i ea s odifi e p i ipiile i alo ile e t ale ale ultu ii
do i a te ad ul a esteia . Pa ekh a e, s, te a a gu e te foa te plauzi ile fa oa ea tezei
doa a t eia odalitate de utiliza e a a estui te e este ade at: Si e the fi st t o ki ds of di e sit
are to be found in most societies throughout history, the first two usages are so wide as to deprive the
1 Vezi Na
F ase , So ial Justi e i the Age of Ide tit Politi s: Redist i utio , Re og itio , a Pa ti ipatio ,
Nancy Fraser, Axel Honneth, Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, Verso, London &
New York, 2003, pp. 7-109, Anne Phillips, The Politics of Presence, Clarendon Press, Oxford, 1995 sau Iris Marion
Young. Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, Princeton, 1990.

term of focus and even render it useless. Furthermore, since communal diversity is logically distinct and
raises questions that are unique to it, it constitutes a coherent and self-contained object of investigation,
and deserves a name specific to it. Although feminism, gay liberation, environmentalism and so on overlap
with it, their basic concerns
p. 46
a e diffe e t2.
A spus su t p eo upat ai i spe ial de defi i ea i p eze ta ea ulti ultu alis ului a teo ie
politi . Muli teo eti ie i susi , de fapt, ulti ultu alis ul u este p i ul d o ideologie sau
do t i politi . O astfel de afi aie a fost f ut, sp e e e plu, de Joseph Raz sau Bhikhu Pa ekh.
opi ia lui Raz, ulti ultu alis ul ep ezi t ai te de toate o ou odalitate de a e se si iliza fa de
e oile pe a e i o itile ultu ale le esi t ealitatea politi a tual3. De aseme ea, dup Pa ekh,
ulti ultu alis ul este eles el ai i e da este o eput u a teo ie politi sau oal filosofi
disti t, i a pe spe ti sau a odalitate de a edea iaa u a a at pe t ei idei p i ipale: toate
fii ele u a e su t d i ate ultu al es i t ies t -o lu e st u tu at ultu al, o ga iz du-i
iaa i elaiile so iale te e ii u ui siste de eles i se ifi aie de i at ultu al ;
ultu ile dife ite
ep ezi t siste e de se ifi aie i o epii desp e iaa u dife ite, i iu a di t e ele efii d pe fe t
sau supe ioa tout court tuturor celorlalte; i
toate ultu ile au o ide titate i te plu al, fluid i
des his, fii d a ate de t adiii i odaliti de g di e dife ite, aflate t -o o ti u o e saie4.
opi ia ea, dei u este,
od e ide t, doa o teo ie politi , ulti ultu alis ul e totui
p i ul d o astfel de teo ie. Multi ultu alis ul este p i ul d, ai exact, o teo ie desp e so ietatea
u . Desigu , u toi ep eze ta ii ulti ultu alis ului ofe hip e pli it teo ii ela o ate i detaliate
desp e so ietatea u . Toi ulti ultu alitii i lusi Raz i Pa ekh p tes , s, el pui
i pli it, o astfel de teo ie. azul lui Raz, este o a de teo ia so ietatea u este se si il i la
e oile esi ite de i o itile ultu ale. eea e l p i ete pe Pa ekh, el i o hip e pli it ele t ei
idei e io ate pe t u a legiti a ideea the good so iet he ishes the di e sity of and encourages a
eati e dialogue et ee its diffe e t ultu es a d thei o al isio s5. Mai mult,
p. 47
astfel de iziu i ulti ultu aliste desp e so ietatea u su t i o ate de fie a e dat pe t u a legiti a o
se ie i po ta t de politi i pu li e ulte di t e ele adoptate deja de e a e e t -o se ie i po ta t
de state ulti ultu ale a tuale . De altfel, legiti a ea u o astfel de politi i este, opi ia ea, s opul
fu da e tal al tutu o
ulti ultu alitilo . P i t e ele ai tipi e di t e a este politi i se u , sp e
e e plu, e epta ea i o itilo de la u ele legi aflate o fli t u edi ele sau p a ti ile lo ultu ale,
ep eze ta ea i o itilo i stituiile politi e ale statului, edu aia li a ate et .
2. Multi ulturalis , asi ilaio is

i eutralis

Multi ultu alis ul este defi it


ai ulte odu i, u ele di t e ele esatisf toa e. Sp e e e plu,
ulte di t e defi iiile lui u su p i d o tez a eptat de toi ulti ultu alitii, i doa teze susi ute
u ai de t e u ii di t e a etia. Ele su t, altfel spus, defi iii ale u ui a u it tip de ulti ultu alis i u
ale ulti ultu alis ului ge e e6. O defi iie a e u a e a est defe t este, opi ia ea, u toa ea:
multiculturalismul este teoria ca e susi e statele ulti ultu ale t e uie s du o politi de a o oda e
i u doa u a de asi ila e a dife e elo ultu ale. De ele ai ulte o i, statele pe a e le au
2 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, Macmillan, London, 2000, p. 4.
3 Vezi Joseph Raz, Multi ultu alis , Ratio Juris, 11, 3, 1998, p. 197.
4 Bhikhu Pa ekh, What is Multi ultu alis ?, Seminar, web edition, 484, 1999, http://www.indiaseminar.com/1999/484/484%20parekh.htm
5 Ibidem.
6 Aa stau lu u ile, sp e e e plu, azul defi iiilo a e ide tifi ulti ultu alis ul u teza e iste ei u o
d eptu i ultu ale ale i o itilo sau u te tati a de legiti a e a u ei politi i a e u oate ii.

ede e ulti ultu alitii su t statele de o ati -li e ale, dei e ist i u ii ulti ultu aliti a e se efe la
toate statele ulti ultu ale, i lusi ele a e li e alis ul u este delo sau ap oape delo la el a as.
fu ie de a gu e tele aduse fa oa ea politi ii de a o oda e ultu al, pot fi deose ite ai
multe tipu i de ulti ultu alis . U ul di t e a estea este ulti ultu alis ul ospitalitii. Astfel, pe t u a
legiti a politi a de a o oda e ultu al, u ii di t e ulti ultu aliti i o a gu e tul oile pat ii ale
i ig a ilo au o ligaia o al de a ea o diiile e esa e pe t u a a etia s se si t i e e ii.
Joseph Raz a a gu e tat, sp e e e plu, ep eze ta ii ajo itii ultu ale le dato eaz i i ig a ilo
eea e i dato eaz lo , adi a ilitatea de a se si i a as p op ia lo as, pe t u o dat e ei au
p. 48
i ig at t -o a , a easta a de e it asa lo 7.
P i ipalul a gu e t al lui Raz fa oa ea ulti ultu alis ului este totui u altul. Co fo
a estui
a gu e t, politi a de a o oda e ultu al este e esa pe t u a asigu a u sta ea i de itatea
i o itilo ultu ale a e t ies pe te ito iul u ui stat. P ospe itatea i de itatea pe soa elo ,
a gu e teaz Raz, depi de
od de isi de ultu a pe a e o p tes i de statutul pe a e a east
ultu l a e ad ul so ietii a e t ies . P i u a e, u ai o politi de a o oda e ultu al le
o fe i lusi elo a e au o apa itate li itat de a se i teg a sau u o s se i teg eze ultu a
ajo ita opo tu itatea de a-i pst a de itatea i respectul de sine8.
A gu e tul lui Raz este o e siu e a st ategiei ultu aliste de a a gu e ta fa oa ea politi ii de
a o oda e ultu al. A est stil de a gu e ta e, a e se azeaz pe e ide ie ea i po ta ei ultu ii
iaa u a , este u ul foa te des tl it p i t e ulti ultu aliti. A gu e te ultu aliste fa oa ea
politi ii de a o oda e ultu al au fost a a sate, sp e e e plu, i de Will K li ka, Bhikhu Pa ekh sau
Cha les Ta lo . Toi a eti filosofi utilizeaz, s, a gu e ta ea ultu alist t -o strategie de argumentare
ai a pl, e it s de o st eze politi a de a o oda e ultu al ep ezi t o e i a d eptii
so iale. Multi ultu alis ul d eptii so iale este, de altfel, el ai sp dit tip de ulti ultu alis . Pe
l g auto ii e io ai, el a ai fost sau este adoptat, sp e e e plu, de t e Na
F ase , A
Gut a , A e Phillips, Sa ah So g sau I is Ma io You g. Ceea e susi , ese , toi a eti auto i este
teza statele ulti ultu ale t e uie s adopte o politi de a o oda e ultu al pe t u d eptatea
so ial e e t ata e tul egal al ultu ilo e iste te pe te ito iul su. Altfel spus, i i o ultu u a t e ui
s fie deza a tajat ad ul statului de t da e ist oti e te ei i e fa oa ea u ui astfel de
tratament.
Foa te uli ulti ultu aliti te eiaz a est a gu e t p i apel la p i ipiul espe tului egal al
pe soa elo . A est p i ipiu este, de altfel, p i ipiul fu daio al al elo ai ulte di t e teo iile a tuale
ale d eptii so iale a ede e, desigu , teo iile li e al-egalita ie e ale a esteia . Aa u s-a observat
de
p. 49
e u ate o i, p i ipiul espe tului egal al pe soa elo ep ezi t i o e ige fu da e tal a
de o aiei. Nu t plto , u ii di t e ulti ultu aliti pu p i pla ul a gu e t ii fa oa ea
politi ii de a o oda e ultu al u att ideea de d eptate so ial, t de o aia. Ceea e do es s a ate
a eti ulti ultu aliti este faptul alo ile i p i ipiile pe a e su t ldite o lig statele de o ati e s
du o politi de a o oda e ultu al9.
Apelul la e ige ele d eptii so iale ep ezi t el ai des i o at a gu e t de u ii ulti ultu aliti
fa oa ea ideii e iste ei u ui d ept la ultu . Teza e iste ei u ui astfel de d ept este, de altfel, un alt
a gu e t i o at adesea fa oa ea politi ii de a o oda e ultu al10. Will Kymlicka, Avishai Margalit,
Moshe Halbertal, Vernon Van Dyke sau Iris Marion Young ed a est d ept este u d ept ole ti , s
ulti a e e s-a impus viziunea ap at, sp e e e plu, de Yael Ta i , A Gut a sau A e Phillips
d eptul la ultu u poate fi de t u d ept i di idual fie i u ai pe t u g upu ile sau ultu ile u
7
8
9
10

Joseph Raz, op. cit., p. 199.


Ibidem, pp. 200-201.
Vezi Amy Gutmann, Identity in Democracy, Princeton University Press, Princeton, 2003.
Vezi, sp e e e plu, A ishai Ma galit, Moshe Hal e tal, Li e alis a d the Right to Cultu e, Social Research, 61,
3, 1994, pp. 491-510.

o stituie age i o ali 11.


t e ulti ultu alitii d eptu ilo ai e ist o dife e se ifi ati . U ii di t e ei ed a u ite
i o iti t e uie s e efi ieze de d eptu i ai la gi de t altele statele ulti ultu ale. De pild, a
a gu e tat Will K li ka, este just a i o itile aio ale i dige e s e efi ieze de drepturi mai
e ti se de t i ig a ii. Da i o itile t e uie s e efi ieze de d eptul la auto-gu e a e, la edu aie
p op ia li sau la p oteja ea te ito iului i i stituiilo lo , i ig a ii, a e au ales
od olu ta s-i
p seas p op ia ultu , t e uie s e efi ieze doa de d eptu i poliet i e de tipul e ept ii de la
legislaia a e se afl o fli t u alo ile i p a ti ile lo
p. 50
culturale)12. Cel pui u alt ulti ultu alist u este, s, de a o d u K li ka. l a ede e pe Bhikhu
Pa ekh. Pa ekh u este o i s de soliditatea a gu e telo lui K li ka i ede , de fapt, e ause the
are ... future citizens, immigrants are entitled to demand that they be accorded equal rights with the rest of
their fellow citizens. They can hardly be said to be treated as equal citizens in the public life and the
symbols of the state take no account of their presence; if the dominant definition of the national identity
finds no place for them; if the educational system makes no provision for their languages and cultures; if
the legal system makes no allowances for their cultural differences; or if they are required to abandon their
a of life as a p i e of full itize ship13.
Exist s i ulti ultu aliti s epti i sau a ag osti i p i i a ideii e iste ei u ui d ept la
ultu : sp e e e plu, Willia Galsto , Cha d a Kukathas sau Ja o Le 14. Galsto i Kukathas
a gu e teaz fa oa ea politi ii de a o oda e ultu al p i apel la tole a 15. Tole a a, susi e
ese a gu e tul lo , ep ezi t o aloa e e t al a li e alis ului. plus, ea e e o politi de
a o oda e ultu al ad ul so ietii. D ept u a e, statele li e ale su t o ligate s du o astfel de
politi .
Ja o Le a ap at e e t u ulti ultu alis al f i ii, i spi at de li e alis ul f i ii teo etizat de
Judith Shkla . Di pe spe ti a a estui tip de ulti ultu alis , statele ulti ultu ale t e uie s adopte o
politi de a o oda e ultu al pe tru a evita anumite rele sau pericole la care conduce sau ar putea
conduce pluralismul cultural existent pe teritoriul lor: spre exemplu, izbucnirea unor conflicte culturale
iole te, uzi ea fa de i o itile ultu ale, a gi aliza ea, stig atiza ea sau politica
p. 51
i stituio alizat de u ili e a a esto a. Politi a de a o oda e ultu al este ap at, u alte u i te, a
i st u e t fu da e tal de p e e i e a iole ei politi e, a uzi ii sau a u ili ii i stituio ale a
i o itilo 16.
Principalul i al al ulti ultu alis ului este asi ilaio is ul aio alist. Co fo a estei teo ii, statele
ulti ultu ale u a t e ui s du i o politi de a o oda e, i doa u a de o oge iza e ultu al; ai
p e is, doa o politi de asi ila e sau i teg a e a i o itilo ultu ale ad ul ultu ii ajo ita e.
Numai aceast politi i teg aio ist a t e ui p o o at i susi ut de t e stat. Asi ilaio itii i
ap poziia
ai ulte odu i, s u ul di t e ele ai i po ta te a gu e te aduse fa oa ea
acesteia este argume tul e iste a u ei ultu i aio ale o u e este o o diie sine qua non a
sta ilitii, solida itii i oeziu ii t e e
ii u ei so ieti. Multi ultu alitii o test, s, a east tez
11 Vezi Yael Tamir, Liberal Nationalism, Princeton University Press, Princeton, 1993, pp. 42- , Yael Ta i , Agai st
Colle ti e Rights, Ch istia Joppke, Ste e Lukes ed. , Multicultural Questions, Oxford University Press, New
York, 1999, pp. 158-182, Amy Gutmann, op.cit., pp. 56-64 sau Anne Phillips, Multiculturalism Without Culture,
Princeton University Press, Princeton, 2007, pp. 158-180.
12 Vezi Will Kymlicka, Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press, New
York, 1996.
13 Bhikhu Pa ekh, Cultu al Plu alis a d the Li its of Di e sit , Alternatives, 20, 4, 1995, p. 435.
14 Kukathas a a gu e tat siste ati pot i a tezei e iste ei u o d eptu i ultu ale Cha d a Kukathas, A e
the e a Cultu al Rights?, Political Theory, 20, 1, 1992, pp. 105-139.
15 Vezi Chandran Kukathas, The Liberal Archipelago. A Theory of Diversity and Freedom, Oxford University Press, New
York, 2003, pp. 119-165 sau William Galston, Liberal Pluralism. The Implications of Value Pluralism for Political
Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 114-123.
16 Jacob Levy, The Multiculturalism of Fear, Oxford University Press, New York, 2000.

a asi ilaio itilo . opi ia lo , ulti ultu alitatea u ep ezi t eap at o a e i a e la ad esa
sta ilitii, solida itii i oeziu ii so iale, pe t u a estea pot fi i e tate, sp e e e plu, i de si ul de
apa te e la o o u itate politi polity , de faptul ete ii se ide tifi instituiile ajo e i
p a ti ile e t ale ale a estei o u iti i se si t a as ad ul ei17. plus, ed u ii ulti ultu aliti,
asi ilaio is ul este o t a e ige elo ospitalitii sau, el pui a u ite azu i, ale d eptii so iale.
o i e az, el poate o du e la iz u i ea u o o fli te so iale, de e e e ulte di t e i o itile
ultu ale u do es s fie asi ilate, i, di pot i , do es s-i pst eze p op ia lo ide titate. Nu ulti ul
d, a a gu e tat Cha d a Kukathas, assimilation may be difficult policy to pursue in a society that has
strong traditions of respect for individual freedom, since such a policy may require restrictions not only on
newcomers but also on native-born
p. 52
itize s18.
U ii di t e ulti ultu aliti ai au u ad e sa , afa a asi ilaio is ului aio alist. Este o a de
neutralismul sau i pa ialis ul li e al. Potrivit a estuia, politi a ade at sau dezi a il ad ul statelo
ulti ultu ale este a eea a eut alis ului ultu al al statului. Dei t e uie s tole eze dife e a ultu al
spaiul p i at atta e e t a easta u e o t adi ie u alo ile i p i ipiile li e al-democratice),
statul u t e uie s p o o eze sau s fa o izeze pu li i i u a di t e ultu ile p eze te pe te ito iul su,
fie ele ajo ita e sau i o ita e. Multi ultu alitii a e se opu a estei politi i adu d ept a gu e t
pot i a ei teza eut alis ul este, de fapt, u ideal i posi il de pus p a ti . Altfel spus, i i u stat
u a putea espe ta e i a eut alitii ultu ale, hia da i-ar dori acest lucru (de vreme ce, spre
e e plu, i i u stat u poate e ita s de id e li sau e li i o fi utilizate ofi ial ad ul
i stituiilo sale . It is uite possi le a argumentat Will Kymlicka for a state not to have an established
church. But the state cannot help but give at least partial establishment to a culture when it decides which
language is to be used in public schooling, or in the provision of state services. The state can (and should)
replace religious oaths in courts with secular oaths, but it cannot replace the use of English in courts with
o la guage19.
ai te de a heia a est pa ag af, do es s su li iez faptul teza a o od ii ultu ale u este
si gu a ap at de ulti ultu aliti. Multi ultu alis ul este aso iat, sp e e e plu, i u teze p e u a eea
so ietile ulti ultu ale su t p efe a ile elo o o ultu ale i prin urmare di e sitatea ultu al
t e uie ele at sau hia p o o at ad ul so ietii i lusiv p i politi a i ig aio ist . Muli
ulti ultu aliti p tes , t -ade , el pui pa ial, o astfel de tez. Will K li ka, sp e e e plu,
ede ulti ultu alitatea este supe ioa o o ultu alitii dato it faptului l gete contextul
alege ilo i di izilo . U i di id a e t iete t -o so ietate ulti ultu al a e o palet ult ai la g de
opiu i fa de u i di id a e t iete t -o so ietate o o ultu al. Jea
p. 53
Ha pto , ede, de ase e ea, a ulti ultu al society ... is both more interesting, more conducive to
peace, more economically productive, and more nourishing to the individuals who live within it than
societies that have only a single cultural tradition. And if this is so, both ethnic nation-states and
e o passi g so iet states a e ad fo us: Not o l
ight the foste athe tha u e o fli t
among groups, but they might also inhibit the economic development and the diversity of social practices,
ideas, and lifestyles that enable us to flou ish as i di iduals20.
Totui, u toi ulti ultu alitii ap astfel de opi ii. Mai ult, u ii di t e ei pa s fie ag osti i sau
17 A east tez a fost ap at
od siste ati de A d e Maso a tea sa Community, Solidarity and Belonging.
Levels of Community and Their Normative Significance, Ca
idge U i e sit P ess, Ca
idge,
sau studiul
Politi al Co
u it , Li e al-Natio alis , a d the Ethi s of Assi ilatio , Ethics, 109, 1999, pp. 261-286. Vezi, de
asemenea, Joseph Raz, op. cit., 202sau A ash A izadeh, Does Li e al De o a P esuppose a Cultu al
Natio ?, American Political Science Review, 96, 3, 2002, pp. 495-509.
18 Cha d a Kukathas, A a ho-Multiculturalism. The Pure Theo of Li e alis , Geoff e Bah Le e ed. ,
Political Theory and Australian Multiculturalism, Berghahn Books, 2008, p. 33.
19 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, ed. cit., p. 111.
20 Jean Hampton, Political Philosophy, Westwiew Press, Boulder, 1997, p. 244.

hia s epti i p i i a alo ii di e


ap at, p i ipiu, i f a fi o
so ietii21. Di a est oti , u
ulti ultu alis . D ept u a e, u
3. Li eralis

sitii ultu ale. o i e az, politi a de a o oda e ultu al poate fi


i s di e sitatea ultu al t e uie ele at i p o o at ad ul
su t foa te o i s teza a easta este u a ese ial pe t u
ed ea a t e ui eap at i lus defi iia lui.

vs. pluralis , tolera vs. re u oatere

Cei ai uli di t e ulti ultu alitii a tuali su t de fa tu li e al. Multi ultu alitii li e ali precum
K a e A tho
Appiah, Rai e Bau k, Na
F ase , Willia Galsto , A
Gutmann, Chandran
Kukathas, Will Kymlicka, Jacob Levy, Anne Phillips, Joseph Raz, Sarah Song, Yael Tamir sau Michael Walzer
a gu e teaz fa oa ea politi ii de a o oda e ultu al di i te io ul li e alis ului fie a elui de tip
libertarian, fie a celui egalita ia . Altfel spus, ei i o , pe t u a justifi a a east politi , alo i, p i ipii i
idealu i desp e a e ed su t o stituti e li e alis ului fie este o a de d eptatea so ial, de
d eptul i di izilo la aso ie e, de tole a , de de o aie et . . Ali filosofi politi i de pild Ta i Modood
sau Bhikhu Parekh u ed, s, a gu e ta ea di i te io ul
p. 54
li e alis ului este ea ai u odalitate de a teo etiza ulti ultu alis ul. D ept u a e, ei l ap
dintr-o perspe ti ultu al plu alist, dialogi , u a a e u su t i pli ate doa alo ile i p i ipiile
li e alis ului. Pa ekh ofe dou a gu e te p i ipale fa oa ea a estei pe spe ti e: B defi itio a
multicultural society consists of several cultures or cultural communities with their own distinct systems of
meaning and significance and views on man and the world. It cannot therefore be adequately theorized
from within the conceptual framework of any particular political doctrine which, being embedded in, and
st u tu all iased to a ds, a pa ti ula ultu al pe spe ti e, a ot do justi e to othe s22; 2) Teoretizarea
ulti ultu alis ului di i te io ul li e alis ului e ludes o -western societies, many of which are not
liberal and some do not even aspi e to e o e, a d e a ot e lude the f o ou theo eti al i ui 23.
Poate ea ai i po ta t dife e de opi ie t e ulti ultu aliti este, s, a eea efe itoa e la
i pli aiile politi ii de a o oda e ultu al. e a t e ui s o stea, ai exact, o astfel de politi ?
Multiculturalismul este identificat adesea cu teza potrivit eia statele ulti ultu ale a t e ui s du o
politi de tole a e a dife e elo ultu ale24. Ap a ea u ei astfel de politi i este, t -ade , s opul
principal al ulto ulti ultu aliti. Mai ult, u ii di t e a etia ap
od siste ati teza politi a de
a o oda e ultu al pe a e t e uie s o du statele ulti ultu ale li e ale u poate o sta de t t -o
politi a tole a ei. O astfel de tez a fost a gu e tat, sp e e e plu, de Cha d a Kukathas. Kukathas se
opu e ideii politi a de a o oda e ultu al a t e ui s i lud i o politi a e u oate ii dife e elo
ultu ale o politi de afi a e, de ap e ie e poziti , de a epta e a e itelo i alo ii ultu ilo
i o ita e i totodat de susi e e i p o o a e pu li a a esto ultu i . Dei t e uie s tole eze
alo ile i p a ti ile i o itilo ultu ale, pe t u tole a a ep ezi t u a di t e alo ile fu da e tale
ale liberalis ului lasi , statele li e ale u t e uie, opi ia sa, s satisfa i i u a di t e e e ile la
p. 55
e u oate e e ite di pa tea a esto a. Sp e deose i e de tole a , e u oate ea ultu al, susi e
Kukathas, u poate fi legiti at di i te io ul li e alis ului lasi , t u t a esta e o a d, de fapt, o
21 A est fapt a fost o se at i de Ro e t Goodi , atu i d a disti s t e ulti ultu alis ul poliglot ese ,
ulti ultu alis ul a e ele eaz di e sitatea ultu al i ulti ultu alis ul p ote ti
ulti ultu alis ul a e
doar tole eaz, e u oate i espe t di e sitatea ultu al, f a o ele a . Pe t u des ie ea o plet a
a esto dou tipu i de ulti ultu alis
ezi Ro e t E. Goodi , Li e al Multi ultu alis . P ote ti e a d Pol glot,
Political Theory, 34, 3, 2006, pp. 289-303.
22 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism, ed. cit., p. 13.
23 Ibidem, p. 14.
24 Vezi, spre exemplu, John Horton (ed.), Liberalism, Multiculturalism and Toleration, Palgrave, Hampshire & New
York, 1993.

politi a i dife e ei fa de i te esele sau ataa e tele ultu ale, eligioase, et i e sau li g isti e ale
i d izilo . al doilea d, politi a de a o da e a e u oate ii este pe i uloas, pe t u poate o du e
foa te uo la ea ea u o o fli te so iale i ezol a ile, de e e e i te esele g upu ilo ultu ale a e
e e u oate e su t adesea o fli tuale25.
Foa te uli di t e ulti ultu alitii a tuali adu , s, argumente de tipul celor prezentate anterior
pe t u a legiti a to ai ideea eia i se opu e Kukathas: ideea statele ulti ultu ale li e ale t e uie s
du i o politi a e u oate ii dife e ei ultu ale. Altfel spus, potrivit a esto ulti ultu aliti, statele
liberale a t e ui s satisfa u doa e e ile la tole a ale i o itilo ultu ale, i i u ele di t e
e e ile la e u oate e e ite di pa tea a esteo i o iti. P i ipalul ap to al a estei idei este, f
doial, Cha les Ta lo . T ei a gu e te p i ipale se afl spatele tezei sale. U ul este a ela este
ezo a il s p ezu toate ultu ile that ha e p o ided the ho izo of ea i g fo la ge u e s of
human beings of diverse characters and temperaments, over a long period of time that have, in other
words, articulated their sense of the good, the holy, the admirable are almost certain to have something
that deserves our admiration and our respect, even if it is accompanied by much that we have to abhor or
eje t26. Al doilea este acela p i ipiul espe tului egal al pe soa elo i pu e e u oate ea dife e ei
i spe ifi itii ultu ale. Refuzul e u oate ii sau e u oate ea i ade at a ide titii ultu ale a
i di izilo ep ezi t fo e ale t at ii lo u lips de espe t, pe t u ele dete io eaz espe tul de si e al
a esto a. al t eilea d, a a gu e tat Ta lo , e u oate ea este o e oie u a fu da e tal, de
e e e ou ide tit is pa tl shaped
e og itio or its absence, often by the misrecognition of others,
and so a person or group of people can suffer real damage, real
p. 56
distortion, if the people or society around them mirror back to them a confining or demeaning or
contemptible picture of themselves. Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a form of
op essio , i p iso i g so eo e i a false, disto ted, a d edu ed ode of ei g27.
Ce fel de politi i pu li e e e, s, politi a e u oate ii? O lig ea statele ulti ultu ale s
i ple e teze i politi i a e s ai d ept s op p eze a ea sau sup a ieui ea viitor a diverselor culturi
e iste te pe te ito iul lo sau le e e u ai s i ple e teze politi i a e s spu d doa p o le elo i
intereselor culturale prezente ale i o itilo ? Multi ultu alitii dau, di ou, spu su i dife ite la a east
t e a e. opi ia lui Ta lo , u stat li e al a gajat politi a de e u oate e t e uie s spu d poziti
i a elo i o iti a e do es s se asigu e ide titatea lo ultu al a pe sista es hi at iito . Cu
alte cu i te, opi ia sa, u stat li e al este o ligat s i ple e teze i lusi politi i pu li e e ite to
a tai a d he ish disti t ess, ot just o
ut fo e e 28. Dei opi ia lui Ta lo este p tit i de
ali ulti ultu aliti sp e e e plu, de A ishai Ma galit i Moshe Hal e tal , ei ai uli di t e a etia ed
totui sup a ieui ea u ei ultu i u poate o stitui u o ie ti al politi ilo ulti ultu ale, fie i u ai
pe t u a est o ie ti i t o t adi ie u li e tatea i di izilo de a revizui sau chiar de a respinge
ide titatea ultu al pe a e au ote it-o. A
Gut a
ezu foa te i e poziia a esto
ulti ultu aliti: Ho a a de o ati state that p ote ts asi ights also e su e to all itize s that thei
favored cultures have an equal chance of survival over time? Such a blanket assurance is not possible.
Democratic citizens must be free to criticize or simply ignore inherited cultural practices and therefore to
adopt new practices that may lead to the demise of a culture with which some people identify. When a
culture appears threatened with extinction because not enough people value it enough to keep it alive by
means of their own civic freedoms, political attempts to prevent its extinction can easily become
tyrannical29.

25 Chandran Kukathas, The Liberal Archipelago, ed. cit., pp. 246-254.


26 Cha les Ta lo , The Politi s of Re og itio , A
Gut a
ed. , Multiculturalism. Examining the Politics of
Recognition, Princeton University Press, Princeton, 1994, pp. 72-73.
27 Ibidem, p. 25.
28 Ibidem, p. 40.
29 Amy Gutmann, Identity in Democracy, ed. it., p. . Vezi, de ase e ea, Ju ge Ha e as, St uggles fo
Re og itio i the De o ati Co stitutio al State, A
Gut a
ed. , Multiculturalism. Examining the
Politics of Recognition, ed. cit., pp. 107-148 sau K. A tho Appiah, Ide tit , Authe ti it , Su i al: Multi ultu al

p. 57

4. O s urt o luzie i o ulti pre izare


p efaa e e tei sale lu i desp e eti a ide titii, K a e A tho Appiah o se a li e alis ul
is ot so u h a od of do t i es as a set of de ates30. O se aia a easta este alid i n cazul
ulti ultu alis ului. Aa u s-a putut o stata di e pu e ea a te ioa , ap to ii ulti ultu alis ului
au opi ii di e ge te, hia o t adi to ii, t -o uli e de p i i e.
A easta sea este g eit s p i i
ulti ultu alis ul a pe o teo ie politi o oge i u ita .
Multi ultu alis ul o st, ai u d, t -o o stelaie de teo ii politi e i filosofi e, ulte di t e ele
a d destul de pui e lu u i o u . Eu a ide tifi at d ept ele e t o u al a esto teo ii teza
statele ulti ultu ale li e ale a t e ui s adopte i o politi de a o oda e, u doa o politi de asi ila e
a dife e elo ultu ale. s, aa u a zut, te e ul de a o oda e ultu al este utilizat u se su i i
i te ii o ati e dife ite de t e ulti ultu aliti. a este o diii, u a fi su p i s da i e a a
susi e , de fapt, i i a teza a o od ii ultu ale u poate fi o side at p op iu-zis o t stu
o u a teo iilo ulti ultu aliste.
Voi heia u se ala ea u ei alte dife e e i po ta te t e ulti ultu aliti. Dife e a se efe la
p o le a li itelo politi ii de a o oda e ultu al. Toi ulti ultu alitii su t de a o d a east politi
t e uie s fie u a li itat de a u ite alo i sau p i ipii. Ca e t e uie s fie, s, a este alo i sau
p i ipii? t -u studiu foa te ult o e tat a tual e te, A ishai Ma galit i Moshe Ha e tal au
a gu e tat d eptul la ultu o lig statele li e ale s p otejeze i s susi hia i a ele i o iti sau
g upu i ultu ale that flout the ights of the i di idual i a li e al so iet 31, atta e e t a este g upu i
u i o st g e
ii a e do es s le p seas s ad ul lo . Cu alte u i te, si gu a li it
a politi ii de a o oda e ultu al t e uie s fie, opi ia lui Ma galit i Ha e tal, d eptul i di izilo de a iei
di g upu ile aso iaiile ultu ale di a e fa
p. 58
pa te. A east idee a fost ap at i de Cha d a Kukathas32. Sp e deose i e de Ma galit i Ha e tal,
Kukathas u o side totui statele li e ale a t e ui s p otejeze i s susi i o itile ultu ale
ili e ale a e espe t d eptul la iei e , i doa s le tole eze. Aa u a e ide iat deja, Kukathas u
este u
ulti ultu alist al e u oate ii, i doa u ul al tole a ei.
Astfel de opi ii su t, s, i o ita e ad ul ulti ultu alis ului. Cei ai uli ulti ultu aliti
susi , di pot i , politi a de a o oda e ultu al u t e uie s i pli e i e u oate ea sau a
tolerarea aspectelor iliberale ale grupurilor cultu ale i o ita e. opi ia a esto
ulti ultu aliti, sfe a
d eptu ilo a e u pot s o stituie o ie tul politi ii de a o oda e ultu al t e uie s fie u a ult ai
la g de t ed Ma galit, Ha e tal sau Kukathas. a east sfe a t e ui s fie incluse, mai precis, nu
doa d eptul la iei e, i toate a ele d eptu i i di iduale ga a tate de o i ei de o stituiile statelo
de o ati li e ale a tuale. Mi o itile ultu ale a e p tes edi e, alo i i p a ti i i o pati ile
cu aceste dreptu i u pot p eti de
od legiti
a ele s fie e u os ute sau tole ate de t e statele
liberale.
Sa ah So g a o po at i a dez oltat e e t a east tez do i a t p i t e ulti ultu aliti ad ul
unei teorii pe care a numit-o, foa te l u ito , ights- espe ti g a o odatio is . Co fo
a estei
teo ii, i o itile ultu ale su t d eptite la a o oda e t ei tipu i de i u sta e: dis i i a ea
a tual, e iste a u o ed epti isto i e fa de ele i e iste a u ei ultu i sta ilite ofi ial de t e stat.
Pe t u a de o sta su t d eptite la a o oda e, i o itile ultu ale t e uie s de o st eze, ai
ti, a u a di t e a este i u sta e este ala il azul lo . s, e ide iaz So g, potrivit
So ieties a d So ial Rep odu tio , ibidem, pp. 149-164.
30 Kwame Anthony Appiah, The Ethics of Identity, Princeton University Press, Princeton, 2005, p. viii.
31 Avishai Margalit, Moshe Halbertal, op. cit., p. 491.
32 Chandran Kukathas, op. cit., pp. 74-165.

teo iei sale it is ot sufficient that minority groups demonstrate that one of the three circumstances
obtains; they also need to show that accomodation would not undermine the basic rights of individual
members. I take basic rights to include those rights and liberties that have come to be associated with
liberal democratic citizenship: freedoms of conscience, expression, and association, and the right to
pa ti ipate i the e e ise of olle ti e po e to hi h o e is su je t33. Pentru ca
p. 59
a este d eptu i i li e ti s u fie doa fo ale, statele de o ati li e ale, a gu e teaz So g, t e uie
s ga a teze tutu o e
ilo si alte te a opo tu iti fu da e tale, i ludi g ade uate su siste e,
edu atio , a d e plo e t oppo tu ities34. Nu doa d eptu ile i li e tile
e io ate, i i
opo tu itile de a est tip, t e uie s fa pa te, opi ia sa, di sfe a li itelo politi ii de a o oda e
desp e a e ede, altu i de eilali ulti ultu aliti, ep ezi t o o ligaie a statelo li e ale.
p. 60

33 Sarah Song, Justice, Gender, and the Politics of Multiculturalism, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p.
47 (sublinierea autoarei).
34 Ibidem, p. 47.