Sunteți pe pagina 1din 31

Guvernul Republicii Moldova

Bilanţul activităţii

Guvernului în anul 2005 întru realizarea Programului


de activitate pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării –
bunăstarea poporului”

Результаты деятельности
Правительства в 2005 году по выполнению
Программы деятельности на 2005-2009 годы
«Модернизация страны – благосостояние народа»

Chişinău
martie 2006
2

Programul de activitate a Guvernului pe anii 2005–2009 „Modernizarea


ţării – bunăstarea poporului” a primit votul de încredere al Parlamentului pe
19 aprilie 2005 (Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 42 – XVI din
19 aprilie 2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.62 – 64, art.
227).
Guvernul, prin Hotărîrea nr.790 a aprobat un Plan de acţiuni, care
stabileşte cadrul de politici economice, măsuri concrete orientate spre realizarea
obiectivelor stipulate în Programul de activitate nominalizat, asigurarea unei
creşteri economice stabile, soluţionarea problemelor de ordin social, integritatea
teritorială a ţării şi integrarea în structurile economice europene şi internaţionale.
Planul de acţiuni respectă principiul consecvenţei şi continuităţii, astfel încît:
reflectă realizarea Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a
Sărăciei, Programului Naţional „Satul Moldovenesc”, Planului de Acţiuni
Republica Moldova – Uniunea Europeană;
exprimă în mod concentrat elaborarea şi adoptarea politicilor privind
stimularea iniţiativelor pentru crearea a 300 mii de noi locuri de muncă;
atingerea scopului de majorare a salariului mediu lunar pe economie pînă
la nivelul de 300 dolari SUA etc.
Planul de acţiuni este susţinut de Programul legislativ pentru anii 2005–
2009, adoptat de Parlament în noiembrie 2005. Programul legislativ este menit să
consolideze cadrul juridic necesar pentru realizarea politicilor economice
stabilite în Programul de activitate a Guvernului pe această perioadă şi în
perspectivă.
Programele şi planurile de acţiuni sînt repuse în planuri calendaristice
sistemice trimestriale şi lunare, monitorizate cu stricteţe la toate nivelurile.
Sistemul de monitorizare include, pe lîngă alte mecanisme, audieri şi dări de
seamă sistematice ale miniştrilor, conducătorilor altor autorităţi administrative
centrale, precum şi ai administraţiei publice locale.
Prezentul material reprezintă în mod generalizator şi laconic acţiunile de
bază întreprinse de către Guvern, precum şi evoluţia indicatorilor economici şi
sociali care caracterizează realizarea Programului său de activitate.

Asigurarea stabilităţii macroeconomice

Produsul Intern Brut (PIB) în 2005 a însumat, în preţuri curente, 36


miliarde 755 mil. lei, majorîndu-se, în termeni reali, faţă de anul 2004 cu 7,1%.
În 2005 s-a consemnat o creştere esenţială a fluxului de investiţii în
capitalul fix, volumul cărora a constituit 6548,3 mil. lei (conform datelor
preliminare), sau 109% faţă de anul 2004.
În luna decembrie 2005, faţă de noiembrie 2005, rata inflaţiei a
constituit 1,4 la sută, iar faţă de decembrie 2004 – 10,0 la sută (în luna decembrie
2004 faţă de noiembrie 2004 rata inflaţiei a constituit 1,6 la sută, iar faţă de
decembrie 2003 - 12,5 la sută).

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


3

Evoluţia ratei inflaţiei în perioada ianuarie-decembrie a anilor 2001–2005, %

Faţă de luna precedentă


Decembrie
Rata Rata
faţă de

Septembrie

Decembrie
Octombrie

Noiembrie
inflaţiei inflaţiei
Februarie
Anii decembrie

August
Aprilie
Martie
Ianuarie

Iunie
medie medie

Iulie
Mai
a anului
anuală lunară
precedent

2001 1,2 0,3 0,3 1,5 0,5 -0,5 -1,7 -0,5 0,9 1,3 1,1 1,9 6,3 10,0 0,5
2002 1,3 -0,4 0,5 1,9 1,6 -3,4 -1,5 -0,6 0,8 1,2 1,2 1,9 4,4 5,2 0,4
2003 1,9 1,8 0,9 1,5 0,5 1,0 1,3 0,4 1,6 2,1 1,1 0,7 15,7 11,6 1,2
2004 1,5 0,9 0,6 0,9 0,5 0,1 0,3 0,5 1,0 2,2 1,8 1,6 12,5 12,4 1,0
2005 1,1 2,1 0,8 1,4 0,1 -0,8 -1,1 0,2 1,2 1,5 1,9 1,4 10,0 11,9 0,8

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5 01.01 01.02 01.03 '01.04 '01.05 '01.06 '01.07 '01.08 '01.09 '01.10 '01.11 '01.12
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5

2001 2002 2003 2004 2005

Pe parcursul anului 2005 cursul oficial nominal al monedei naţionale a


marcat o depreciere de 2,99 % faţă de dolarul SUA (de la 12,46 lei pentru 1 dolar
SUA la data de 31 decembrie 2004 pînă la 12,83 lei la finele lunii decembrie
2005).

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5 01.01 01.02 01.03 '01.04 '01.05 '01.06 '01.07 '01.08 '01.09 '01.10 '01.11 '01.12
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5

2001 2002 2003 2004 2005

Evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale


faţă de dolarul SUA şi Euro în anul 2005 (Lei/USD, Lei/EUR)

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


4

17
16
15
14
13
12
11
05

06
1

2
.0 12
2

7
.0

.0

.0

,0

.0

,0

.0

,0

.1

.1

.1

,1

.1
.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0
20

20
01 15,
15

01

15

01

15

01

15

01

15

01

15

01

15

01

15

01

15

01

15

01

15

01
1.

1.
.0
01

Lei/USD Lei/EUR

Suma activelor valutare de rezervă la sfîrşitul anului 2005 a constituit


597,4 mil. dolari SUA.
Soldul depozitelor atrase de sistemul bancar la finele anului 2005 a
sporit cu 40,4% faţă de situaţia de la finele anului 2004 şi a înregistrat nivelul de
11 mlrd. 255,5 mil. lei (cu diminuarea ratei medii a dobînzii de la 15,16% în
2004 pînă la 12,99% în 2005).
Soldul creditelor în economie la finele anului 2005 a constituit 9 mlrd.
990,5 mil. lei şi a crescut cu 35 % faţă de anul trecut. Ponderea majoră în
structura creditelor în economie revine în continuare creditelor acordate în lei –
62,6 %.
Pe parcursul ultimilor ani rata medie a dobînzii la creditele acordate de
sistemul bancar în monedă naţională s-a redus de la 33,29% în 2000 pînă la
17,3% în decembrie 2005.
În vederea onorării obligaţiilor pe împrumuturi externe contractate de
Republica Moldova, pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate plăţi
externe în sumă de 52,4 mil. dolari SUA (echivalentul a 659,1 mil.lei).
Concomitent, a fost deschis un cont special de acumulare a mijloacelor
financiare destinate achitării datoriei externe faţă de creditorii-membri ai
Clubului de la Paris, pe care au fost depozitate 100 mil. lei. Totodată, pentru
deservirea datoriei de stat interne au fost utilizate 320,2 mil.lei, dintre care 127
mil.lei au fost utilizate la rambursarea împrumuturilor acordate de Banca
Naţională a Moldovei. Ca rezultat, s-a reuşit diminuarea datoriei de stat, atît
interne, cît şi externe, precum şi povara deservirii datoriei de stat externe. Astfel,
la situaţia din 31 decembrie 2005, datoria de stat a însumat în total circa 12,2
mlrd.lei, micşorîndu-se în comparaţie cu situaţia de la începutul anului cu 253
mil.lei. La aceeaşi dată, datoria de stat externă administrată de Guvern a
constituit 656,3 mil.dolari SUA. Ca pondere în PIB, datoria de stat totală
constituie 32% sau cu 6 puncte procentuale mai puţin ca la finele anului 2004.
În descreştere este şi datoria de stat externă şi datoria de stat internă, respectiv cu
4 şi 2 puncte procentuale.
S-au îmbunătăţit semnificativ şi indicatorii sociali. Salariul mediu lunar al
unui salariat din economia naţională în 2005 a fost de 1319,5 lei, sau cu 20 %
mai mare faţă de 2004.Mărimea medie a pensiei lunare a constituit 383,4 lei,
fiind în creştere faţă de anul 2004 cu 18%.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


5

Politici structurale

În perioada de raportare, activitatea Guvernului a fost orientată spre:


(i) îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a celui investiţional, în special prin
simplificarea reglementării de stat a activităţilor antreprenoriale;
(ii) susţinerea micului business;
(iii)perfecţionarea cadrului de reglementare a relaţiilor economice externe;
(iv)îmbunătăţirea managementului proprietăţii publice;
(v) reformarea sistemului de asistenţă socială;
(vi) îmbunătăţirea calităţii şi accesului la serviciile educaţionale şi de
ocrotire a sănătăţii.

Politici financiare, fiscale şi bugetare

Prin Legea nr.154-XVI din 21 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea


unor acte legislative, au fost introduse unele modificări în legislaţia bugetar-
fiscală:
(i) reducerea cotei impozitului pe venitul persoanelor juridice de la 18 % -
în 2005 la 15 % - în 2006;
(ii) reducerea cotelor inferioare şi mijlocii ale impozitului pe venitul
persoanelor fizice, fără modificarea grilelor de impozitare anuale, de la 9 % şi 14
% pînă la 8 % şi, respectiv, 13 %;
(iii) majorarea scutirilor personale anuale de la 3960 lei la 4500 lei şi
majorarea scutirilor anuale pentru persoanele întreţinute de la 600 lei la 840 lei;
(iv) acordarea facilităţilor fiscale pentru procurarea mijloacelor fixe în
leasing.
Începînd cu 1 ianuarie 2006 producătorii agricoli sînt scutiţi, pe termen de 5
ani, de plata impozitului pe venit, pe bunurile imobiliare şi de taxele pentru apă
şi în fondul rutier.
Pentru anul 2006 cotele contribuţiilor de asigurări sociale de stat vor fi
redistribuite în vederea reducerii cu 1 punct procentual a cotei pentru angajator
şi, respectiv, majorarea cu acelaşi punct procentual a cotei individuale a
angajatului, precum şi se va menţine cota primei de asigurări medicale la nivel
de 4 %, din care 2 % pentru angajator şi 2 % pentru angajat. În agricultură cota
contribuţiilor sociale se va reduce de la 20% în anul curent, la 16 procente din
fondul de salarizare, iar diferenţa de 4 puncte procentuale va fi compensată din
bugetul de stat.
Introducerea selectării computerizate a contribuabililor supuşi controlului pe
baza factorilor de risc va contribui cu certitudine la sporirea eficienţei
instrumentelor de control, precum şi la optimizarea sistemului de coordonare a
activităţilor de control.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


6

A fost elaborat şi adoptat Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale” al


Codului fiscal.
Au continuat eforturile de îmbunătăţire a planificării strategice a
cheltuielilor publice în contextul elaborării Cadrului de Cheltuieli pe Termen
Mediu (CCTM) prin extinderea aplicării la nivel local, fiind implicate în proces
3 raioane-pilot - Orhei, Ungheni şi Glodeni.
În anul 2005, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă
de 14 mlrd. 694,9 mil. lei, cu o creştere de 28,8 % faţă de anul trecut.
Concomitent, s-au efectuat cheltuieli în sumă totală de 13 mlrd. 937,2 mil. lei,
înregistrînd o creştere de 23,8 %.
Detalii cu privire la evoluţia componentelor structurale ale bugetului se
prezintă în tabelul ce urmează.
În aceeaşi perioada, partea de venituri a bugetului de stat (din toate
componentele) a fost realizată în sumă de 9 mlrd. 53 mil.lei, sau la nivel de
100,3% faţă de volumul preconizat pe perioada gestionară, şi cu 2 mlrd. 485,9
mil. lei sau cu 37,9 % mai mult decît în perioada respectivă a anului 2004.

Structura încasărilor veniturilor Structura încasărilor veniturilor


bugetului public naţional în anul 2004 bugetului public naţional în anul 2005

Alte Alte
venituri venituri
16,5% 20%

Impozite Impozite
indirecte indirecte
42,7% 44,1%

Impozite
Impozite
directe
directe
40,8%
35,9%

S-au întreprins un şir de acţiuni concrete şi în domeniul comerţului


intern, serviciilor şi protecţiei consumatorului. Astfel, în scopul creării
condiţiilor necesare pentru dezvoltarea comerţului bursier, ca element primordial
pentru determinarea preţurilor reale la principalele categorii de mărfuri, a fost
promovată formarea unor mecanisme eficiente de stimulare a interesului
agenţilor economici faţă de operaţiunile acestora, bazate pe principiile
concurenţei loiale, pentru consolidarea bazei fiscale şi securităţii economice a
ţării.
În scopul stingerii obligaţiilor fiscale, prin intermediul Bursei Universale
de Mărfuri a Moldovei se comercializează bunurile confiscate, sechestrate, uşor

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


7

alterabile sau cu termen de păstrare limitat şi bunurile trecute în posesia statului


cu drept de succesiune.

Politici de îmbunătăţire a mediului de afaceri


şi susţinere a micului business

Pe parcursul perioadei de raportare, în contextul reformei regulatorii, au fost


implementate primele două etape ale procesului stipulat în Legea nr. 424-XV din
16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de
reglementare a activităţii de întreprinzător. În conformitate cu prevederile legii,
revizuirea actelor normative s-a soldat cu elaborarea şi aprobarea hotărîrii
Guvernului cu privire la reglementarea activităţii de întreprinzător. Prin această
hotărîre a fost aprobate:
(i) Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător,
în număr total de 426;
(ii) lista actelor normative abrogate, în număr total de 99;
(iii) lista actelor normative care se propun spre a fi abrogate de către
structurile independente, în număr total de 7;
(iv) lista actelor normative care urmează a fi modificate şi publicate în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în număr total de 285, cu condiţia
operării acestor schimbări pînă la 1 ianuarie 2006.
Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de antreprenoriat a
fost publicat pe pagina web: www.economie.guvern.md.
În scopul limitării numărului de autorizaţii şi permisiuni, precum şi
reducerii costurilor acestora, a fost aprobat, prin hotărîrea Guvernului,
Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către
autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor
fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale.
Guvernul şi-a exprimat intenţia de a alinia politica în domeniul
antreprenoriatului principiilor “celor mai bune practici”, întruchipate în Carta
Europeană pentru Întreprinderile Mici, prezentînd Comisiei Europene în anul
2005 al doilea raport de ţară.
Întru susţinerea dezvoltării micului business şi dezvoltarea capacităţilor de
producere (cu suportul Guvernului Japoniei) se implementează în prezent un
Proiect în valoare de 2,7 mil. dolari, destinat facilitării procurării de către
întreprinderile sectorului micului business a unui vast sortiment de echipament
de producere.
În perioada martie – iulie 2005 s-a organizat în toate raioanele republicii un
ciclu de mese rotunde cu tematica „Microfinanţarea în Republica Moldova –
oportunităţi şi avantaje”, cu participarea organizaţiilor de microfinanţare,
băncilor comerciale, autorităţilor publice locale. În scopul îmbunătăţirii
accesului la informaţie, a fost elaborat ghidul informativ „Oportunităţi de
finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova”, care a fost distribuit

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


8

gratuit întreprinzătorilor şi persoanelor care doresc să iniţieze o afacere.


Biblioteca întreprinzătorilor a fost completată cu un şir de alte studii, elaborate şi
distribuite gratuit agenţilor micului business: „Dezvoltarea sectorului micului
business în Republica Moldova”, „Analiza comparativă a mediului de afaceri al
ÎMM în Moldova”, „Impactul investiţiilor străine directe în Moldova” etc.
La 29-30 septembrie 2005 au fost organizate Forumul Economic şi
Forumul Climatul Investiţional în Republica Moldova.
În scopul îmbunătăţirii accesului la resurse creditare a fost constituită
Societatea interbancară de garantare „GarantInvest” S.R.L., fondată de 7 bănci
comerciale autohtone, „Corporaţia de Finanţare Rurală” S.A. şi „ProRuralInvest”
S.A., cu susţinerea Departamentului pentru dezvoltare internaţională (DFID) al
Guvernului Britanic.
Conform contractului din 21 aprilie 2005 între Guvernul Republicii
Moldova şi compania „Azertrans” a demarat realizarea Acordului investiţional
cu privire la Portul internaţional liber Giurgiuleşti”.
Au fost pregătite amendamentele de rigoare la Raportul anual privind
respectarea Principiului Tratamentului Naţional al Investiţiilor Internaţionale în
Europa de Sud-Est (Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est). Raportul
respectiv vizează problemele ce ţin de politica investiţională a ţărilor-membre ale
Pactului de Stabilitate şi măsurile care trebuie întreprinse de către statele
membre.
A fost elaborat şi prezentat Parlamentului proiectul legii cu privire la zona
susţinerii suplimentare a activităţii de antreprenoriat.
Acesta stabileşte principiile juridice, sociale şi economice de susţinere
suplimentară a dezvoltării localităţilor din stînga Nistrului, drepturile şi
facilităţile pe care statul le acordă agenţilor economici, persoanelor fizice,
precum şi obligaţiile pe care aceştia trebuie să şi le asume pentru a beneficia de
înlesniri.
În scopul monitorizării îndeplinirii obligaţiilor investiţionale prevăzute în
contractele de vînzare-cumpărare a pachetelor de acţiuni ale statului, au fost
instituite grupuri de lucru care examinează, la întreprinderile privatizate,
îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv efectuarea investiţiilor şi a altor
prevederi contractuale.

Promovarea comerţului exterior. Optimizarea activităţilor vamale

În vederea implementării angajamentelor asumate faţă de Organizaţia


Mondială a Comerţului, au fost pregătite documentele necesare şi instrucţiunile
de rigoare pentru Misiunea Republicii Moldova la Geneva în scopul participării
la negocierile bilaterale şi multilaterale din cadrul OMC.
Astfel, pe parcursul anului 2005 la Geneva au fost organizate şi desfăşurate
cîte 2 runde de negocieri bilaterale şi multilaterale de aderare a Federaţiei Ruse şi
Ucrainei la OMC, la care Republica Moldova a luat parte activă.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


9

Drept rezultat, în luna mai 2005 s-a reuşit accelerarea procesului de


ratificare a noului Acord de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Ucraina,
semnat la 13 noiembrie 2003, precum şi semnarea Protocolului bilateral privind
finalizarea negocierilor bilaterale referitoare la accesul pe piaţă a bunurilor şi
serviciilor.
A fost elaborat proiectul legii pentru aderarea la Acordul privind
constituirea Agenţiei pentru Cooperare şi Informare în Comerţul Internaţional ca
organizaţie interguvernamentală. În cadrul acestei organizaţii Republica
Moldova beneficiază de asistenţă tehnică în domeniul comerţului.
Se efectuează reforma instituţională în domeniul certificării originii în
conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. În acest context, s-a iniţiat trecerea
atribuţiilor funcţionale în materie de certificare a originii pentru mărfurile
exportate în ţările Uniunii Europene de la Camera de Comerţ şi Industrie la
Serviciul Vamal.
Întru promovarea exportului de mărfuri şi servicii au fost organizate misiuni
de afaceri:
(i) în România, la care au participat companii din sectorul de confecţii,
agroalimentar şi materiale de construcţie;
(ii) în Olanda, pentru companiile moldoveneşti din industria vinicolă şi
textilă, în cadrul căreia au fost organizate întrevederi cu potenţialii cumpărători
şi parteneri din Olanda;
(iii) în Federaţia Rusă, or. Nijni Novgorod (Camera de Comerţ şi Industrie),
pentru companiile autohtone din diferite sectoare au fost organizate întîlniri cu
potenţialii parteneri.
A fost facilitată participarea companiilor autohtone la expoziţiile:
„Textilica” din Suedia (au participat companii din sectorul de confecţii); London
Wine Fair, Regatul Unit al Marii Britanii (companii din sectorul vinicol);
“SNAIA” Salonul Naţional de Agricultura şi Industrie Alimentara, Iaşi, România
(companii din sectorul agroalimentar).
A fost aprobată concepţia cu privire la Sistemul de administrare a riscurilor
în Serviciul Vamal. Se prelucrează şi se analizează informaţia în vederea
identificării riscurilor şi creării profilurilor de risc pentru includerea lor în
modulul de selectivitate al Sistemului Informaţional Asycuda World,
implementat integral în sistemul vamal al ţării.
Se află în proces de negociere proiectul Acordului privind crearea şi
funcţionarea punctelor consultative şi proiectul Protocolului între Serviciul
Grăniceri şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciul
Grăniceresc de Stat şi Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei. În această perioadă a
fost elaborat Planul de construcţie şi dezvoltare a frontierei de stat pe sectorul
moldo-ucrainean pe anii 2006-2008.
Au fost obţinute preferinţele de comerţ asimetric cu Uniunea Europeană.
De la 1 ianuarie 2006 Republica Moldova va beneficia de noul sistem
generalizat de preferinţe (GSP) acordat de UE.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


10

Pe baza noului GSP, beneficiază de preferinţe comerciale 7200 grupe de


produse care vor avea acces liber, fără aplicarea taxelor vamale, pe piaţa UE.
Preponderent, noul GSP s-a extins asupra produselor agricole şi este valabil în
aceste condiţii pînă la 31 decembrie 2008.

Industria şi energetica

În anul 2005 ritmul de creştere a volumului producţiei industriale a


constituit 106,3%.
Pentru dezvoltarea infrastructurii de promovare a exportului producţiei
industriale, de acordare a serviciilor informaţionale şi de consultanţă a fost
elaborat proiectul Sistemul integrat de management, marketing şi suport
informaţional al sectorului industrial din Moldova (SIMSIM).
Se implementează sistemul de certificare şi management al calităţii la
primele trei întreprinderi industriale. Se implementează Sistemul Integral de
Management, Marketing şi Suport Informaţional al sectorului industrial.
Datorită elaborării şi implementării unei politicii echilibrate a statului în
domeniul energeticii, realizării măsurilor, stipulate în Planul de activitate a
Guvernului, în perioada de raport s-a înregistrat o creştere a indicatorilor
economici ai întreprinderilor din complexul energetic. În ansamblu, volumul
producţiei în sectorul energetic, în preţuri curente, a înregistrat o sporire de
13%.
În scopul consolidării securităţii energetice a statului, în perioada de
referinţă au fost întreprinse următoarele acţiuni:
(i) s-a finalizat construcţia şi a fost dată în exploatare, la 1 iulie 2005 linia
de 110 kV „Anenii Noi - Căuşeni” - 34km, ceea ce a permis aprovizionarea
fiabilă cu energie electrică a tuturor localităţilor din regiunea de securitate;
(ii) se acordă asistenţă practică investitorului străin privind construcţia
Centralei electrice în apropierea satului Burlăceni, raionul Cahul, conform
Hotărîrii Guvernului nr. 713 din 23 iunie 2004.
(iii) a demarat Programul naţional de renovare şi descentralizare a
sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor ţării. În total pe ţară au fost
construite 408 centrale termice, inclusiv: 106 – în anul 2003, 154 – în anul 2004
şi, respectiv, 148 – în anul 2005.
În anul 2005 întreprinderile de distribuţie au furnizat consumatorilor
energie electrică în volum de 702,6 mil. kWh, în sumă de 490,7 mil.lei,
înregistrînd o creştere cu 7 la sută comparativ cu anul precedent.
Totodată, întru asigurarea securităţii energetice a ţării şi identificării
soluţiilor de interconectare a sistemelor de gaze naturale cu spaţiul vest-
european, se depun eforturi de atragere a importatorilor de alternativă,
implementare a proiectelor gazoductelor Drochia-Ungheni-Iaşi şi Tocuz-
Căinarti-Mereni, activînd intens atît în cadrul grupurilor de lucru moldo-române,

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


11

cît şi în cadrul programului Uniunii Europene INOGATE de atragere a


investiţiilor în sectoarele energetice ale ţărilor vecine cu Uniunea Europeană.
Continuă gazificarea localităţilor ţării. În anul 2005, conform Programului
naţional de gazificare a Republicii Moldova, au fost finalizate lucrările de
construcţie a gazoductelor, care au dat posibilitatea de a gazifica 143 de
localităţi, inclusiv a gazoductului de înaltă presiune cu o lungime de 94 km şi a 5
staţii de distribuţie a gazelor, gazoductele-branşamente Şendreni-Ungheni şi
Floreşti-Soroca. Pentru finanţarea lucrărilor de construcţie la gazificarea
localităţilor, în anul 2005 au fost alocate din bugetul de stat mijloace în sumă de
248,3 mil. lei.
În cadrul primei faze a proiectului Energetic II au fost construite 12 centrale
termice în oraşele Cantemir, Făleşti, Floreşti şi Străşeni, pentru alimentarea a 20
obiecte publice, inclusiv 8 instituţii şcolare, 5 grădiniţe de copii, 7 instituţii
socioculturale. În anul curent au fost construite 9 centrale termice, care vor
asigura alimentarea cu energie termică a obiectelor publice de importanţă socială
din raioanele Leova, Nisporeni, Briceni, Ialoveni, Făleşti, municipiile Bălţi şi
Chişinău.

Agricultura şi dezvoltarea rurală

Conform estimărilor preliminare, volumul producţiei agricole (în preţuri


curente) în anul 2005 a constituit 11937,0 mil. lei, ceea ce reprezintă o creştere
(în preţuri comparabile) cu 1,0 % faţă de anul precedent, inclusiv producţia
vegetală – 7321,0 mil. lei şi cea animală – 4216,0 mil. lei, care a fost în creştere
cu 8,6%.
De pe cele 406,0 mii ha de terenuri însămînţate s-au recoltat 1055,3 mii
tone de grîu, cu 201,4 mii tone, sau cu 22,6%, mai mult faţă de anul precedent.
Productivitatea cultivării porumbului a crescut cu 6,7 la sută.
Suprafeţele însămînţate cu sfeclă de zahăr au fost la nivelul anului
precedent. Volumul global de sfeclă de zahăr a constituit 989,2 mii tone,
înregistrînd o creştere cu 8,5 la sută faţă de anul precedent, iar productivitatea
unui hectar - o creştere cu 11,1 la sută.
În anul 2005 s-au plantat cu cartofi 35,9 mii ha, sau cu 3,8 la sută mai mult
ca în 2004, producţia medie la hectar fiind de cca 105,3 q/ha, cu 14,7 la sută mai
mult de nivelul anului trecut. Acest fapt a generat o creştere cu cca 19% a
producţiei globale de cartof.
Un rol important în economia ţării îl are sectorul zootehnic, a cărui
revitalizarea a început în ritm accelerat.
În perioada de referinţă în localităţile ţării au fost deschise 182 oficii
locale pentru prestarea serviciilor zooveterinare, la moment activînd peste 783
de asemenea oficii.
Continuă lucrările de creare şi consolidare a sistemului de creştere a
porcinelor prin metoda hibridării în baza Î.S. „Moldsuinhibrid”, unde este

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


12

creată baza de prăsilă cu un efectiv de 2500 capete. În acest scop au fost


fondate 84 ferme-pilot.
Producţia autohtonă a cărnii de pasăre a sporit cu 20 %, constituind pe
piaţa internă de consum 49 la sută. Consumul de ouă pe piaţa internă este
acoperit sută la sută de producătorii autohtoni, care au înregistrat o creştere cu
13,6 la sută, surplusul producţiei de ouă exportîndu-se peste hotare.
Pentru realizarea producţiei agricole au fost deschise 12 magazine
specializate „Găinuşa”.
Faţă de anul precedent volumul global al producţiei animale, obţinut în
toate categoriile de gospodării, evaluat la preţurile comparabile ale anului 2000,
s-a majorat cu 224,1 mil lei şi a constituit cca 2,8 mlrd.lei.
Cu cca 9,6 mii tone, sau cu 8,3 %, s-a majorat volumul producţiei din
ramura de creştere a animalelor şi păsărilor, care constituie 126,4 mii tone, faţă
de 116,7 mii tone în anul precedent. Majorarea a devenit posibilă din contul
producţiei de pasăre şi porcine, care a înregistrat o creştere cu 20,0 şi respectiv
5,7 %. În sectorul de creştere a animalelor şi păsărilor (în masă vie), ponderea
esenţială o deţine volumul producţiei din ramura de creştere a porcinelor – 42 %.
Producerea laptelui de vacă a crescut cu 4,8 la sută.

În perioada de referinţă au fost elaborate un şir de strategii şi programe


ramurale şi sectoriale privind dezvoltarea agriculturii şi industriei alimentare.
În anul 2005 s-au fondat 38 de staţiuni tehnologice de maşini, care au fost
completate cu tehnică agricolă în valoare de 15 mil. lei, astfel, cu valorificarea
integrală a 18 mil. lei alocate în anul 2005 pentru aceste scopuri, numărul total
al acestora a atins cifra de o sută. În spaţiul de activitate a staţiunilor tehnologice
de maşini au fost consolidate şi se prelucrează circa 240 mii ha de terenuri
agricole.
A fost elaborat Programul de consolidare a terenurilor agricole, care
presupune crearea unui mediu organizatoric, juridic, economic, financiar şi
informaţional favorabil desfăşurării activităţilor agricole eficiente, principiul de
bază fiind consolidarea benevolă a terenurilor.
Se află în proces de finalizare elaborarea Strategiei de dezvoltare a
sectorului agroalimentar.
Problemele de dezvoltare regională, aferente Programului Naţional „Satul
Moldovenesc”, au fost examinate în cadrul şedinţelor ordinare ale Guvernului
desfăşurate în teritoriu şi şi-au găsit soluţionarea în hotărîrile de Guvern
respective. În anul 2005, pentru finanţarea investiţiilor capitale în cadrul acestui
program, de la buget s-au alocat 345,9 mil. lei.

Standardizarea, evaluarea conformităţii, metrologia

Dezvoltarea şi gestionarea Sistemului Naţional de Standardizare au fost


asigurate prin:

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


13

(i) elaborarea şi aprobarea a 12 standarde moldoveneşti (din ele 4 standarde


corespund standardelor CEE/ONU);
(ii) adoptarea a 198 standarde identice celor internaţionale ISO /CEI şi celor
europene;
(iii) introducerea a 93 standarde interstatale GOST.
Au fost desemnate 10 organisme de evaluare a conformităţii pentru
activitate în domeniul reglementat.

A fost elaborat proiectul Nomenclatorului produselor din domeniul


reglementat supuse certificării conformităţii obligatorii, completat la fiecare
grupă de produse cu indicii obligatorii necesar a fi evaluaţi, a documentelor
normative care stabilesc aceşti indici, precum şi documentelor care stabilesc
metodele de încercări.

Crearea cadastrului bunurilor imobile

A fost efectuată reorganizarea sistemului organelor cadastrale, prin fuziunea


şi crearea întreprinderii specializate în cadastru.

A fost instituită Comisia de calificare a inginerilor cadastrali, s-au aprobat


programele de instruire şi planurile de măsuri privind desfăşurarea certificării
inginerilor cadastrali.
Sînt deja finalizate lucrările cadastrale în circa 151 localităţi rurale, s-au
eliberat circa 158 mii titluri de autentificare a dreptului deţinătorului de teren şi
s-au înregistrat circa 251 mii bunuri imobile, inclusiv: 70 mii – case şi terenuri
din intravilan, 18 mii apartamente, 96 mii grădini, 55 mii – terenuri agricole, 12
mii – alte tipuri de bunuri. La moment, sînt înregistrate în total circa 4 mil. 335
mii de bunuri imobile, sau 79 % din toate bunurile imobile estimate în Moldova.

Construcţiile, aprovizionarea cu apă şi canalizarea

Proiectul investiţional privind construcţia locuinţelor pentru categoriile


socialmente vulnerabile, care are drept scop înlăturarea insuficienţei necesarului
de locuinţe în primul rînd pentru familiile tinere, familiile cu mulţi copii şi cu
venituri joase şi invalizi, persoanele intern deplasate din raioanele de est ale
Republicii Moldova, a fost înregistrat la Banca pentru Dezvoltare a Consiliului
Europei pentru examinarea unei potenţiale finanţări.
Valoarea totală a proiectului constituie 7 mil. euro. În cadrul implementării
Proiectului vor fi construite 700 de apartamente pentru aproximativ 2500 de
persoane.
Toate blocurile de locuit nefinalizate (circa 300 în toată ţara), construite din
mijloacele bugetului public naţional, au fost transmise la bilanţul contabil al
Serviciului Naţional Locuinţă. În termen de 2 ani aceste construcţii urmează a fi

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


14

date în exploatare. Prin intermediul Serviciului Naţional Locuinţă au fost date în


exploatare în anul precedent 1513 apartamente.
A fost adoptat programul de alimentare cu apă a localităţilor Republicii
Moldova pînă în anul 2015.
Pe parcursul anului 2005 au fost construite apeducte în valoare de 185
mil. lei, asigurate cu apă potabilă 97 de localităţi, dintre care 22 urbane şi 75
rurale.
În proces de definitivare se află proiectul Regulamentului privind
exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
În anul 2005 Fondul Ecologic Naţional a finanţat proiecte de aprovizionare
cu apă în sumă de 13,74 mil.lei.

Transporturile şi drumurile

În prezent în transportul auto activează 1843 agenţi transportatori, inclusiv:


în transportul de călători - 649, în transportul de mărfuri – 1194. Numărul total
al unităţilor de transport autorizate pentru transportare constituie 14228, inclusiv:
4655 - transport călători, 9573 - transport mărfuri.
Măsurile organizatorice şi operaţionale întreprinse de Guvern au contribuit
la îmbunătăţirea situaţiei create în acest domeniu, şi anume:
(i) s-a îmbunătăţit calitatea serviciilor acordate de gările (staţiile auto),
precum şi starea tehnică a unităţilor de transport antrenate în procesul de
transportare a călătorilor;
(ii) suma veniturilor obţinute de la vînzarea biletelor prin intermediul
gărilor şi staţiilor auto a constituit circa 182 mil. lei, sau cu 19 % mai mult
comparativ cu perioada respectivă a anului 2004;
(iii) nivelul contravenţiilor administrative s-a diminuat cu 30 % faţă de cel
înregistrat în perioada similară a anilor 2003-2004.
Construcţia liniei de cale ferată Revaca – Căinari a permis reducerea atît a
distanţei, cît şi a timpului circulaţiei trenurilor în hotarele ţării. După restabilirea
traficului feroviar dintre nordul şi sudul ţării, începînd cu 20 septembrie 2005,
transportul mărfurilor şi călătorilor pe calea ferată realizat în 2005 s-a stabilizat
la nivelul anului precedent.
În anul 2005 s-au realizat lucrări de reparaţie şi întreţinere a drumurilor
în volum de 107,2 mil. lei, inclusiv pentru întreţinere – 64,58 mil. lei, pentru
reparaţie – 42,62 mil. lei. La rectificarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 au
fost alocate investiţii capitale în sumă de 14,7 mil. lei pentru reconstrucţia
drumului Chişinău-Leuşeni.
În scopul sporirii eficienţei activităţii de întreţinere a drumurilor, s-a
realizat prima etapă (trei proiecte-pilot) de întreţinere a drumurilor publice pe
bază de contract.
Decurge implementarea unor sisteme moderne de evaluare a stării tehnice a
drumurilor şi de îmbunătăţire a calităţii lucrărilor de întreţinere şi reparaţie.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


15

Telecomunicaţiile şi tehnologiile informaţionale

Prin hotărîre de Guvern a fost aprobată Strategia naţională de edificare a


societăţii informaţionale – “Moldova electronică” şi Planul de acţiuni, care vor
contribui la aplicarea pe larg a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în
toate sferele de activitate a societăţii, pe baza unei infrastructuri informaţionale şi
de comunicaţii unice.
În vederea ajustării legislaţiei naţionale, regulamentelor şi procedurilor
speciale la standardele UE, OMC şi Conferinţei Europene a Administraţiilor
Comunicaţiilor Poştale şi telecomunicaţionale, a fost definitivat proiectul de lege
privind comunicaţiile electronice.
În scopul realizării prevederilor Programului de dezvoltare a
telecomunicaţiilor în Moldova, au fost valorificate investiţii capitale în suma
de 473,0 mil. lei. În zona rurală au fost date în exploatare 80 centrale noi, în
zona urbană – 6 centrale, cu înlocuirea în mun. Bălţi a centralei de tip “Pas cu
pas” cu o centrală digitală. Ca urmare, capacitatea centralelor telefonice a fost
extinsă cu 31,1 mii numere, dintre care 22,5 mii numere au fost utilizate pentru
schimbul capacităţilor învechite.
Numărul de telefoane la 100 locuitori a sporit cu 0,9 unităţi, atingînd nivelul
de 27,3 telefoane la 100 locuitori. Ponderea capacităţilor telefonice digitale în
capacitatea totală a sporit pînă la 64,83 % în zona rurală şi pînă la 56,76 % în
zona urbană, ceea ce a permis prestarea serviciilor de o calitate înaltă.

Turismul

În perioada de raportare a continuat implementarea proiectelor – pilot de


dezvoltare durabilă a turismului în raioanele Orhei, Călăraşi, Glodeni, Rezina.

În acest sens au fost:


(i) elaborate programe de dezvoltare durabilă a turismului în raioanele
respective şi planuri strategice de acţiuni în vederea implementării acestora;
(ii) implementate programe de semnalizare turistică (instalarea de panouri
informaţionale şi indicatoare turistice);
(iii) instituit Pavilionul de vară destinat comercializării articolelor de
artizanat pe teritoriul complexului „Orheiul Vechi”;
(iv) creat Centrul de artizanat în imobilele nelocuite ale mănăstirii
Frumoasa, raionul Călăraşi;
(v) elaborate studii de revitalizare şi dezvoltare a meşteşugurilor artistice
populare în raioanele menţionate.
Cu suportul experţilor Organizaţiei Mondiale a Turismului au fost
elaborate un şir de proiecte investiţionale în domeniul turismului. Cinci dintre
acestea au fost incluse în ghidul de investiţii prezentat la tîrgul proiectelor

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


16

investiţionale, în cadrul Forului „Moldova deschisă businessului internaţional”.


De asemenea, un şir de proiecte investiţionale se promoveazǎ prin intermediul
organismelor internaţionale, de exemplu: CSI, GUAM, ICE, OCEMN.
În scopul analizei potenţialului turistic rural şi ecologic al Moldovei şi
posibilităţilor valorificării acestora, a fost întreprinsă Misiunea unui expert al
OMT, în urma căreia a fost elaborat un proiect-pilot de dezvoltare durabilă a
turismului ecorural în Republica Moldova, implementarea acestuia va fi iniţiată
în a. 2006.

Într-un şir de localităţi au fost organizate seminare, scopul cărora constă în


informarea populaţiei locale privind oportunităţile şi avantajele iniţierii unei
afaceri în domeniul turismului rural.
În scopul dezvoltării resurselor umane din domeniul turismului, a fost
instituit şi şi-a demarat activitatea Centrul naţional pentru perfecţionarea cadrelor
din industria turismului.

Protecţia mediului şi gestionarea durabilă a resurselor naturale

Se realizează construcţia şi amenajarea terenurilor de depozitare a deşeurilor


domestice şi comunale. 600 de terenuri au fost utilate cu instalaţii de prelucrare a
deşeurilor. A fost efectuată finisarea a 1800 de terenuri de depozitare a
deşeurilor.
A fost elaborat proiectul „Crearea reţelei ecologice în bazinul de acumulare
al cursului de mijloc al rîului Prut” pentru perioada 2005-2009. Au fost elaborate
şi publicate hărţi în vederea creării Reţelei Ecologice.
A fost elaborat şi publicat Ghidul cu privire la evaluarea prejudiciului
cauzat mediului de la activităţile antropogene şi mecanismul de compensare a
lui. De asemenea, a fost creată baza de date a resurselor naturale, fiind elaborată
metodologia respectivă.
În domeniul inventarierii şi aprobării rezervelor de ape subterane s-au
efectuat:
lucrări experimentale pe sectorul „Receşti”, raionul Şoldăneşti;
pe sectorul „Micăuţi”, raionul Străşeni, au fost forate 2 sonde de observare a
nivelului apelor subterane.
Pentru crearea bazei de date a sistemului de informaţie geologică este
elaborată Concepţia Sistemului de Informaţie Geologică şi Ecologie.
În domeniul reglementării activităţilor ce ţin de colectarea/dobîndirea,
importul/ exportul de animale sălbatice, reglementate de Convenţia CITES, s-au
elaborat un permis / certificat CITES şi 3 acorduri de mediu.

Cultura

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


17

În domeniul culturii continuă procesul de implementare a prevederilor


respective din cadrul Programului „Satul Moldovenesc”. Au avut loc un şir de
festivaluri naţionale şi internaţionale, alte acţiuni cultural-artistice. A fost creată
Banca Centralizată de Date şi Valori, Fondul de Folclor. Au demarat acţiunile de
desfăşurare a proiectului „Caravela Culturii”.
A fost elaborat un plan de reparaţie a caselor şi căminelor culturale din
teritoriu şi transformarea lor în centre polivalente, destinate, în primul rînd,
tineretului, unde vor activa colective artistice, cercuri pentru diverse categorii de
vîrstă, săli de lectură, de computere etc.
Planul prioritar de reparaţie, pe durata următorilor trei ani, a celor mai
importante edificii de cultură din teritoriu va fi realizat prin intermediul Fondului
de Investiţii Sociale din Moldova.
Strategia dezvoltării culturii include perfecţionarea cadrului juridic
consolidat, intensificarea colaborării cu uniunile de creaţie, atragerea resurselor
extrabugetare în scopul dezvoltării artelor, cinematografiei, modernizarea
infrastructurii şi crearea noilor locuri de muncă, revitalizarea sistemului naţional
de biblioteci.

Educaţia, tineretul şi sportul

În conformitate cu direcţiile strategice de modernizare a sistemului


educaţional, a fost aprobat Programul de modernizare a sistemului educaţional
din ţară.
Au fost întreprinse măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei din învăţămîntul
preşcolar şi preuniversitar, fapt ce a permis redeschiderea, în anul 2005, a 54 de
instituţii preşcolare şi reducerea de 2 ori a numărului copiilor de vîrstă şcolară
obligatorie neşcolarizaţi. Pentru copiii aflaţi în dificultate s-au procurat rechizite
şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte, acordîndu-se ajutoare materiale în sumă
de 3 mil. lei.
Obiectivul strategic al învăţământului superior este integrarea în spaţiul
european a educaţiei academice şi participarea activă la construcţia acestuia. În
vederea realizării acestui deziderat, au fost realizate toate prevederile şi cerinţele
pentru aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna.
În anul şcolar curent s-a finalizat procesul de optimizare a calităţii
metodologice a examenelor de absolvire în învăţămîntul secundar general.
A fost creat sistemul informaţional intern al Ministerului Educaţiei,
Tineretului şi Sportului cu conexiune la Internet. Reţele locale au fost create în
20 de direcţii raionale şi municipale de învăţămînt, tineret şi sport, au fost
instalate 1,122 linii telefonice în instituţiile de învăţămînt şi deja conectate 988
unităţi. În cadrul Programului au fost pregătiţi 64 de formatori locali, iar prin
tehnologia cascadă au fost instruiţi 600 de profesori. Sînt desfăşurate activităţi în
vederea procurării tehnicii de calcul pentru toate şcolile din ţară, în care vor fi

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


18

create clase de calculatoare. Aceasta va fi o contribuţie esenţială la crearea


sistemului educaţional unic.
Asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar, gimnazial şi
liceal este realizată prin intermediul schemei de închiriere a 185 titluri de
manuale pentru învăţămîntul primar şi gimnazial şi circa 70 titluri de manuale
pentru învăţămîntul liceal.
Întru sporirea posibilităţilor de angajare a tinerilor în cîmpul muncii a fost
organizat Tîrgul republican al locurilor de muncă pentru tineret, cu desfăşurare
concomitentă în 20 regiuni ale ţării, la care au participat 341 agenţi economici,
prezentînd circa 5 mii locuri de muncă. La tîrgurile respective au participat peste
5 mii tineri, dintre care peste 1,4 mii au fost selectaţi pentru o eventuală angajare.
În anul 2005, în ţară au fost create patru centre regionale pentru tineri (în
raioanele Ungheni, Basarabeasca, Făleşti, Soroca).
Permanent are loc dezvoltarea sistemului informaţional şi de educaţie
publică a tinerilor în scopul prevenirii HIV/SIDA (ziare, publicaţii, broşuri,
spoturi publicitare etc.) Au fost create 9 clinici prietenoase tinerilor. A fost
acordat sprijin financiar (prin concursuri de proiecte) şi tehnic (prin centrele de
tineret) sectorului asociativ al tinerilor (200 000 lei). Au fost create 50 noi
consilii locale ale tinerilor.
Ţinînd cont de politica statului în domeniul culturii fizice şi sportului, a fost
aprobat Programul de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru
participare la ediţia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2008,
or.Beijing (China).
În cadrul campionatelor mondiale şi europene sportivii moldoveni au
obţinut 95 medalii, inclusiv la: ramuri olimpice – 35 (aur – 11, argint – 12,
bronz - 12); ramuri neolimpice – 60 (aur – 14, argint – 16, bronz -30).
Pentru organizarea şi desfăşurarea cantonamentelor şi competiţiilor incluse
în Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pe anul 2005 s-au
alocat 8,047 mil. lei.
A fost elaborat proiectul Concepţiei de dezvoltare a culturii fizice şi
sportului în Moldova.
În 2005 pentru sportivii de performanţă din ţară au fost instituie 33 de
burse speciale în sumă de 600 mii lei, cuantumul lor fiind de la 1,0 pînă la 4,0 mii
lei, în funcţie de performanţele obţinute şi 57 burse departamentale în sumă de
193,2 mii lei.
O preocupare deosebită a Guvernului a fost şi odihna de vară a copiilor. În
sezonul estival 2005 a fost asigurat procesul de întremare a peste 100 mii copii şi
adolescenţi, numărul acestora majorîndu-se de 6 ori faţă de nivelul atins în 2000.

Ocrotirea sănătăţii

Implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală implică


desfăşurarea unor activităţi continue în monitorizarea accesului populaţiei la

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


19

serviciile medicale, un moment destul de esenţial este calitatea şi eficienţa clinică


a serviciilor prestate, precum şi corectitudinea gestionării resurselor financiare
atît de Compania Naţională de Asigurări în Medicină cît şi de instituţiile
medicale.
Pentru asigurarea unei mai bune transparenţe a activităţilor menţionate mai
sus a demarat implementarea Sistemului Informaţional Medical Integrat, testarea
căruia se efectuează în teritoriul-pilot – Hînceşti. Sistemul în cauză este destinat
colectării şi gestionării eficiente a indicatorilor de monitorizare şi, în consecinţă,
sporirii calităţii serviciilor medicale. Astfel, în 2005 au fost conectate la Internet
70% din instituţiile medico-sanitare publice. A început elaborarea SOFT-ului
pentru colectarea datelor în cadrul implementării monitoringului socioigienic şi
efectuată colectarea indicatorilor factorilor de risc pentru sănătate prin
intermediului centrelor de medicină preventivă.
Bugetul consolidat al ocrotirii sănătăţii,
Republica Moldova, 2001-2006 (mln. lei)
2250
1992,8
2000
1738,4
1750
1500
1303,7
1250
1065,1
1000
881,6
750
589,7
500
250
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pe anul


2006 prevede o creştere a fondurilor cu circa 15% şi, în baza acestei legi,
Guvernul a aprobat Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
pentru anul 2006, care include un spectru şi un volum mai mare de servicii
comparativ cu anul 2005 (pentru prima dată pacienţii vor beneficia de
medicamentele de bază în tratamentul de ambulator).

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


20

Cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor,


Republica Moldova, 2001-2006 (dolari SUA)
50
46,7
45
40,7
40
35
29,3
30
25
21,1
20
17,8
15
12,6
10
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Continuă desfăşurarea activităţilor pentru fortificarea bazei tehnico-


materiale a sectorului cheie din sistemul de sănătate – a Asistenţei Medicale
Primare, bazat pe activitatea echipei medicului de familie. Au fost finalizate
lucrările de reabilitare în 25 centre rurale de sănătate. Au fost efectuate reparaţii
curente, practic, în toate instituţiile medico-sanitare primare. În comun cu
autorităţile administraţiei publice locale se întreprind acţiuni privind asigurarea
cu legătură telefonică şi energie electrică, construcţia sistemelor de apeduct şi
canalizare, aprovizionarea cu agent termic prin gazificarea tuturor instituţiilor
medicale.
A fost efectuată o evaluare la nivel naţional a dotării instituţiilor medicale
teritoriale cu aparataj medical, estimate necesităţile şi elaborat un Program
naţional de dotare cu aparataj, care ar corespunde cerinţelor şi standardelor
internaţionale.
Asigurarea populaţiei cu medicamente eficiente şi la preţuri accesibile este
în continuare o prioritate a activităţii Guvernului. Prin hotărîre de Guvern a fost
aprobat mecanismul de implementare a Sistemului informaţional automatizat
„Nomenclatorul de stat al medicamentelor”. Acest Sistem informaţional va
permite de a intensifica controlul asupra importului, producerii şi vînzării
medicamentelor, contribuind direct la eliminarea importului ilicit de
medicamente.
Au continuat activităţile de prevenire şi combatere a infecţiei HIV/SIDA şi
a bolilor cu transmitere sexuală. Pe parcursul perioadei de raportare au beneficiat
de tratament antiretroviral 216 persoane, tratament profilactic specific au primit
96 femei gravide HIV pozitive şi 97 copii născuţi din mame HIV pozitive. A
sporit aproape de 2 ori accesul populaţiei la testarea HIV/SIDA.
Realizarea Programului Naţional de combatere a tuberculozei a permis ca
în anul 2005 morbiditatea tuberculozei să se afle sub control. Vaccinarea nou-
născuţilor cu BCG şi revaccinarea cu BCG s-a realizat cu o rată de acoperire de
98% şi, respectiv, 72%.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


21

Asigurarea securităţii sanitaro-epidemiologice, îndeosebi acum cînd


Moldova este ameninţată de noi infecţii (recentele cazuri de gripă aviară), rămîne
o sarcină de importanţă primordială. În acest sens au fost înfăptuite măsuri
eficiente de profilaxie, inclusiv lucrul activ cu populaţia şi ca rezultat pe
teritoriul Moldovei nu au fost pînă la moment înregistrate astfel de cazuri.

Protecţia muncii

În anul 2005 la agenţiile teritoriale ale ocupării forţei de muncă s-au


adresat 59,9 mii persoane pentru acordarea sprijinului la angajarea în cîmpul
muncii sau cu 300 persoane mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Au fost identificate 42,4 mii locuri libere de muncă, dintre care au fost ocupate
60%.
Agenţia Naţională a Ocupării Forţei de Muncă practică o formă nouă de
activitate, şi anume, organizarea seminarelor informative de stimulare a ocupării
forţei de muncă. Ca rezultat au fost înmatriculaţi la cursuri de pregătire
profesională 4621 şomeri.
Pentru realizarea sarcinilor trasate în acest domeniu au fost aprobare un şir
de acte normative care reglementează problemele ocupării forţei de muncă şi a
procedurii de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a
absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior.
Politica în domeniul salarizării s-a axat pe realizarea prevederilor
Concepţiei reformării sistemului de salarizare.
În acest scop a fost aprobat şi prezentat Parlamentului spre examinare
proiectul de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a salariilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică,
care prevede instituirea unui nou sistem de salarizare pentru toate categoriile de
angajaţi din sectorul bugetar, bazat pe performanţele individuale ale salariaţilor.
Legea respectivă va permite triplarea, către finele anului 2008, a cuantumului
salariului mediu lunar al angajaţilor din sectorul bugetar.
A fost negociat cu partenerii sociali şi stabilit, cu începere de la 1 august
2005, noul cuantum al salariului tarifar pentru categoria I de calificare a
angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară de 550 lei pe lună sau cu 25 la
sută mai mare decît cel stabilit anterior.
Măsurile întreprinse în domeniul salarizării au contribuit la majorarea
cuantumului salariului mediu pentru anul 2005 pînă la 1319,5 lei sau cu 20 la
sută mai mult faţă de anul precedent.

Protecţia socială

În anul 2005 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate


contribuţii de asigurări sociale în sumă de 2943,1 mil. lei sau cu 478,9 mil. lei
mai mult faţă de anul 2004.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


22

De la bugetul de stat au fost transferate în bugetul asigurărilor sociale de


stat alocaţii în sumă de 717,8 mil. lei sau cu 262,5 mil. lei mai mult faţă de anul
2004. Beneficiarilor au fost achitate la timp pensiile şi indemnizaţiile.

Figura 37. Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat


4.000
mln. lei
3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
venituri cheltuieli, total cheltuieli, fond pensii aprobat

De la 1 aprilie 2005 a fost efectuată cea de-a treia indexare (cu 18,2 %) a
pensiilor şi prestaţiilor de asigurări sociale.
Ca urmare a indexărilor efectuate în anii 2004-2005 cuantumul pensiei
minime pentru limită de vîrstă aferent lucrătorilor din agricultură s-a majorat de
la 175,08 lei la 258,86 lei, iar pentru ceilalţi beneficiari de pensii pentru limită de
vîrstă - de la 196,98 lei la 290,77 lei. În anul 2005 au fost supuse indexării şi
pensiile stabilite în temeiul Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au
avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, precum şi indemnizaţiile de
invaliditate, stabilite în baza Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli
profesionale. Tot la acest capitol au fost operate modificări în actele legislative
care prevăd indexarea anuală a plăţilor periodice capitalizate.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


23

Figura 35. Mărimea medie a pensiilor în dinamica a


2005
400
lei
350

300

250

200

337
150

218
100

167
140
50
86

0
2000 2001 2002 2003 2004
de urmaş de invaliditate pentru limită de

În scopul
consolidării sistemului de asigurare socială a fost elaborat proiectul Strategiei
privind reformarea sistemului de pensionare în sectorul agrar, care prevede noi
principii şi forme de reglementare în domeniu. În proiectul nominalizat se
propune calcularea mărimii contribuţiilor de asigurări sociale pe principiul bazat
pe venit şi nu pe proprietate asupra pămîntului (grad/ha).
Asistenţa socială
Activitatea în domeniul asistenţei sociale, avînd drept scop îmbunătăţirea
protecţiei sociale a categoriilor socialmente vulnerabile, s-a desfăşurat prin
implementarea în continuare a Strategiei de reformă a sistemului de asistenţă
socială.
Pentru sporirea eficienţei sistemului de prestaţii sociale, prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1117 din 27 octombrie 2005 a fost aprobată Concepţia
eficientizării sistemului de asistenţă socială. Implementarea acesteia îşi propune
ca scop unificarea treptată a tuturor programelor de asistenţă socială, avînd la
bază un singur criteriu, şi anume, venitul global raportat la o familie/persoană.
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1119 din 27 octombrie 2005 a fost implementat
Proiectul-pilot de testare a mecanismului de prestare a compensaţiilor
nominative în raioanele Soroca, Orhei, Leova şi sectorul Rîşcani, mun.Chişinău,
în perioada februarie-octombrie 2006.
În anul 2005 au fost acordate, pentru prima dată, alocaţii sociale de stat în
cuantum de 150 lei persoanelor apte de muncă care îngrijesc la domiciliu şi
însoţesc un invalid de gradul I nevăzător, a fost majorată alocaţia lunară de stat
participanţilor la cel de-al doilea război mondial. De alocaţii unice sociale au
beneficiat şi participanţii la cel de-al doilea război mondial.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


24

Pe parcursul anului 2005 persoanelor social vulnerabile le-au fost acordate


248 mii ajutoare materiale în valoare de 51,8 mil. lei. din mijloacele Fondului
republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei. În perioada
raportată 20 persoane în etate, care au atins vîrsta de 100 ani, au beneficiat de
ajutoare materiale în valoare de 500 lei.
În perioada de referinţă au fost înfăptuite măsuri pentru funcţionarea
reglementară a instituţiilor sociale. Au fost recepţionate ajutoare umanitare în
valoare de 9861,3 mii lei de la organizaţiile de binefacere internaţionale şi
autohtone. La centrele republicane de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor
„Speranţa” şi „Victoria” au fost repartizate 8791 bilete de reabilitare medicală şi
296 bilete de tratament în alte sanatorii. Centrul Republican Experimental
Protezare, Ortopedie şi Reabilitare a deservit circa 93 mii pacienţi, 33% fiind
deserviţi la locul de trai. Cu aparate protetico-ortopedice au fost asiguraţi 3234
persoane, iar 2063 invalizi au fost asiguraţi cu cărucioare şi fotolii-pliante.
În scopul intensificării protecţiei sociale a persoanelor socialmente
vulnerabile 2245 lucrători sociali deservesc la domiciliu 22980 persoane în etate
şi inapte de muncă.
Servicii de asistenţă socială la domiciliu
2,5 25
mii mii

2 20

1,5 15

1 10

0,5 5

0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Persoane deservite (axa secundă) Lucrători sociali

La 23 decembrie 2005 Parlamentul a adoptat modificarea operată în Legea


nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele
categorii de cetăţeni, care prevede majorarea cu 30 la sută a alocaţiilor acordate
invalizilor din copilărie şi copiilor invalizi pînă la vîrsta de 16 ani.
În scopul protejării invalizilor de către stat a fost elaborat Planul de acţiuni
privind plasarea în cîmpul muncii şi crearea unor noi locuri de muncă pentru
invalizi, ţinîndu-se cont de necesităţile sociale ale Societăţii Orbilor, Asociaţiei
Surzilor şi Societăţii Invalizilor, precum şi de posibilităţile economice şi
financiare ale statului.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


25

În republică funcţionează 81 cantine de ajutor social, unde sînt deservite


persoanele în etate şi cu desabilităţi afectate de sărăcie, precum şi familiile cu
mulţi copii şi 34 centre de reabilitare ce deservesc 2732 beneficiari şi 17 aziluri.
În contextul realizării Strategiei Naţionale privind Protecţia Copilului şi
Familiei au fost elaborate standardele minime de calitate privind îngrijirea,
educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar. A fost
lansat proiectul Consolidarea Capacităţilor în Reforma Politicii Sociale, unul din
obiectivele căruia este orientat spre dezvoltarea serviciilor sociale de alternativă
în sistemul de protecţie socială a copilului prin reducerea formelor de îngrijire
instituţională.
Prin Hotărîrea Guvernului nr.346 din 23 martie 2005 familiilor cu copii li
s-a stabilit, cu începere de la 1 ianuarie 2005, o indemnizaţie unică la naşterea
copilului în cuantum de 500 lei atît pentru persoanele asigurate cît şi pentru cele
neasigurate, în 2006 – 800 lei, precum şi majorarea indemnizaţiei lunare pentru
îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani de la 75 la 100 lei pentru persoanele
neasigurate. Persoanelor asigurate li s-a stabilit o indemnizaţie lunară pentru
creşterea copilului de cel puţin 100 de lei (conform Legii nr. 289-XV din 22
iulie 2004 “Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte
prestaţii de asigurări sociale”).
În scopul realizării prevederilor Planului Naţional de acţiuni în domeniul
drepturilor omului pentru anii 2004-2008 a fost elaborat şi aprobat de către
Guvern prin Hotărîrea nr.479 din 30 mai 2005 proiectul de lege cu privire la
asigurarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi. În luna iunie proiectul a fost
adoptat în primă lectură la şedinţa în plen a Parlamentului.
A fost aprobat proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea
violenţei în familie, elaborat în conformitate cu Planul Naţional de acţiuni în
domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008, aprobat prin Hotărîrea
Parlamentului nr.415-XV din 24 octombrie 2003.

Reintegrarea teritorială

A fost extins formatul negocierilor privind reglementarea diferendului


transnistrean, iar runda de negocieri din 27-28 octombrie 2005 s-a desfăşurat
pentru prima dată într-un format extins de 5+2, cu participarea reprezentanţilor
SUA şi UE, cu statut de observatori.
În cadrul rundei de negocieri în format extins a fost abordată problema
transformării operaţiunii de menţinere a păcii în misiune internaţională de
observatori militari şi civili sub egida OSCE. A fost luată decizia de a definitiva
pachetul de documente „Măsuri de sporire a încrederii şi securităţii în Moldova”
şi de implementare a Protocolului A-1 a pachetului menţionat, precum şi decizia
cu privire la continuarea consultărilor în cadrul grupului mixt de experţi pentru
definitivarea protocolului cu privire la monitorizarea întreprinderilor din
complexul industrial-militar, situate în regiunea transnistreană.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


26

Guvernul a participat la negocierea textului Memorandumului de Acord cu


privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica
Moldova şi Ucraina cu Reprezentantul Special al UE pentru Republica Moldova.
Totodată, textul Memorandumului a fost negociat de către Părţi în cadrul
şedinţelor care au avut loc la Kiev şi Chişinău.

Politica Externă. Integrarea Europeană

Un moment semnificativ în cadrul procesului de implementare a Planului


de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană a fost deschiderea Misiunii
diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană, desemnarea
primului Ambasador şi Şef al Delegaţiei Comisiei Europene în Republica
Moldova, precum şi inaugurarea oficială la Chişinău a Oficiului Delegaţiei
Comisiei Europene.
În luna iunie 2005, Comisia Europeană a transmis Republicii Moldova
avizul consultativ asupra programului Guvernului pentru implementarea Planului
de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană şi cerinţele pentru a acorda
ţării noastre Preferinţele Comerciale Autonome, care constituie un regim de
comerţ asimetric şi asigură accesul majorităţii produselor din Republica Moldova
pe piaţa Uniunii Europene fără aplicarea taxelor vamale.
Raportul de ţară privind implementarea Planului de Acţiuni Republica
Moldova – Uniunea Europeană adresat Comisiei Europene a primit o apreciere
înaltă.
Cerinţa de bază, impusă de Comisia Europeană, constă în asigurarea unui
control eficient al regulilor ce ţin de originea mărfurilor, inclusiv prin
transferarea competenţelor de eliberare şi verificare a certificatelor de origine a
mărfurilor de la Camera de Comerţ la Serviciul Vamal. Cerinţa în cauză este deja
realizată. Drept rezultat, Comisia Europeană a acceptat includerea Moldovei, de
la 1 ianuarie 2006, în Sistemul de Preferinţe Comerciale Generalizatoare (GSP –
plus).
A fost semnat Memorandumul trilateral – Republica Moldova - Uniunea
Europeană – Ucraina cu privire la Misiunea Uniunii Europene la frontiera
moldo-ucraineană. Potrivit acestui document, cu începere de la 1 decembrie
2005, reprezentanţi ai serviciilor vamale şi de frontieră din statele-membre ale
Uniunii Europene efectuează monitorizarea întregii frontiere moldo-ucrainene,
inclusiv pe segmentul transnistrean.
Au fost examinate proiectele de acorduri privind călătoriile reciproce între
Republica Moldova şi Estonia, Letonia, Ungaria, Slovacia şi Cehia, pe marginea
cărora s-au iniţiat negocierile respective.
Au fost întreprinse acţiuni în vederea menţinerii şi intensificării relaţiilor
de colaborare cu organismele financiare internaţionale, în special cu Banca
Mondială, FMI, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca
de Dezvoltare a Consiliului Europei.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


27

Au fost organizate Şedinţele Anuale de Analiză a Portofoliului de Proiecte


în Ţară, care au avut drept scop analiza procesului de implementare a proiectelor,
identificarea problemelor şi modalităţilor de soluţionare a acestora. Au fost, de
asemenea, elaborate planuri de acţiuni pentru anii următori.
În vederea consolidării relaţiilor de cooperare cu Fondul Monetar
Internaţional (FMI), precum şi iniţierii unui nou program de colaborare cu
această instituţie, au fost pregătite şi transmise FMI rapoartele respective, în
special, reieşind din Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei şi
Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană.
Cu comunitatea donatorilor s-a conlucrat în vederea elaborării strategiilor
şi iniţierea noilor proiecte de asistenţă tehnică. Astfel, au fost iniţiate noi proiecte
în domeniul e-guvernării, administrării publice, social, precum şi în vederea
susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii etc.
Programul Naţional de Asistenţă Tehnică 2005-2006, ca instrument
complementar de susţinere a implementării SCERS, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 302 din 21 martie 2005, include propuneri de proiecte de
asistenţă tehnică orientate spre favorizarea implementării obiectivelor şi
acţiunilor concrete din SCERS.
Au fost semnate Memorandumul de Înţelegere „Programul Olandei
privind cooperarea Economică cu Republica Moldova” şi Memorandumul de
Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turciei privind
cooperarea tehnică.
De asemenea, a fost semnat acordul încheiat prin schimb de scrisori între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind acordarea grantului
pentru promovarea eforturilor privind ajustările structurale economice.
În vederea aprofundării şi consolidării relaţiilor economice cu statele
vecine, ţările-membre ale Uniunii Europene şi ale CSI, statele Pactului de
Stabilitate, precum şi cu celelalte state ale lumii, au fost întreprinse un şir de
acţiuni avînd drept scop consolidarea şi perfecţionarea cadrului juridic bilateral
eficient la nivel de stat, care reglementează raporturile comercial-economice şi
investiţionale ale Republicii Moldova.
În contextul modificării şi armonizării bazei juridice a relaţiilor economice
bilaterale, urmare aderării unui şir de state la Uniunea Europeană, au fost
negociate mai multe proiecte de acord privind colaborarea economică.

Reforma sectorului public

În semestrul II al anului 2005 a fost efectuată prima etapă a analizei


funcţionale şi analiza procesului decizional în organele centrale de specialitate
ale administraţiei publice; a avut loc evaluarea parţială a serviciului public.
În baza rezultatelor analizei funcţionale ale ministerelor şi altor autorităţi
administrative centrale din structura Executivului, precum şi a experienţei altor
ţări în realizarea reformei administraţiei publice, a fost elaborată Strategia de

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


28

reformă a administraţiei publice centrale, aprobată prin Hotărîrea Guvernului


nr.1402 din 30 decembrie 2005.
Reforma administraţiei publice centrale, preconizată pentru trei ani, are
drept scop instituirea unui sistem modern şi eficient al administraţiei publice
centrale, în conformitate cu principiile de bună guvernare din ţările-membre ale
Uniunii Europene. Reforma în cauză presupune asigurarea transformării şi
modernizării administraţiei publice în Moldova în baza reorganizării
administraţiei publice centrale, optimizării procesului decizional, perfecţionării
managementului resurselor umane şi al finanţelor publice.
Strategia presupune (i) optimizarea instituţională şi funcţională a
Executivului central; (ii) delimitarea funcţiilor de elaborare a politicilor de cele
de implementare a acestora; (iii) sporirea capacităţii de elaborare a politicilor
sectoriale, de analiză şi monitorizare a implementării acestora în autorităţile
administraţiei publice centrale; (iv) eficientizarea sistemului de planificare şi
raportare; (v) formarea unui corp profesionist de funcţionari publici; (vi) crearea
unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a procesului de elaborare a
politicilor cu procesul bugetar.

Consolidarea statului de drept şi a democraţiei, garantarea


şi dezvoltarea proprietăţii private
În domeniul cooperării cu Consiliul Europei, în mun.Chişinău au fost
organizate şi desfăşurate reuniuni bilaterale ale experţilor pe marginea
următoarelor proiecte de acte legislative: proiectul legii cu privire la serviciul
public şi statutul funcţionarului public; proiectul legii cu privire la administraţia
publică centrală; proiectul legii cu privire la verificarea titularilor şi candidaţilor
la funcţiile publice.
Au fost întreprinse anumite măsuri în vederea ajustării legislaţiei naţionale
la Convenţia internaţională împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu
cruzime, inumane sau degradante. Astfel, în baza Legii nr.139-XVI din 30 iunie
2005 pentru modificarea Codului penal, tortura a fost introdusă ca componentă
de infracţiune distinctă.
A fost iniţiată procedura de aderare la cel de-al Doilea Protocol la Pactul
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, care urmăreşte abolirea
pedepsei cu moartea (scrisoarea nr.06/5932 din 19 iulie 2005).
A fost aprobat şi prezentat Parlamentului spre examinare proiectul de lege
cu privire la medierea în cauze penale, a fost iniţiată elaborarea proiectelor de
acte legislative privind reforma sistemului judecătoresc. Întru garantarea
drepturilor colaboratorilor unor organe de drept din Transnistria, a fost aprobat şi
remis Parlamentului un proiect de lege aparte.
Combaterea criminalităţii şi corupţiei

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


29

În perioada de referinţă organele de drept au întreprins măsuri concrete în


vederea depistării diferitelor categorii de infracţiuni.
În domeniul combaterii criminalităţii economico-financiare au fost
depistate cazuri de însuşire, în proporţii mari şi deosebit de mari, şi de înstrăinare
a bunurilor gajate sau confiscate, de evaziune fiscală, contrabandă, neachitare a
taxelor vamale, practicare ilegală a activităţii de antreprenoriat etc.
Colaborarea internaţională în domeniul combaterii corupţiei, fiind o
măsură complementară a Planului de acţiuni pentru realizarea Strategiei
naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, s-a finalizat cu iniţierea
procedurilor de negociere a memorandumurilor în domeniu cu Romania,
Belarus, Federaţia Rusă, Ucraina, Luxemburg, Letonia, Bulgaria etc. Au fost
semnate memorandumuri de colaborare în domeniul prevenirii şi combaterii
spălării banilor cu instituţiile abilitate din Coreea, Estonia şi Lituania.
O colaborare fructuoasă în combaterea spălării banilor, finanţarea
terorismului şi altor infracţiuni economice se desfăşoară cu organismele
internaţionale de profil GRECO, SPAI, SECI, FATF şi altele. Drept rezultat, la
solicitarea organelor de resort din Moldova sau a celor străine, a fost simplificată
procedura de reacţionare la apariţia diferitelor probleme şi la soluţionarea lor.
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1130 din 28 octombrie 2005, a fost iniţiată
reforma de reorganizare şi optimizare a structurii poliţiei rutiere, precum şi
modificate criteriile de apreciere a activităţii colaboratorilor acestui serviciu, fapt
ce va asigura alinierea activităţii poliţiei rutiere la standardele europene şi
suprimarea actelor de corupţie în rîndul colaboratorilor acesteia.
În conformitate cu recomandările experţilor europeni, a fost elaborat
Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere
a corupţiei pe anul 2006, adoptat de către Parlament prin Hotărîrea nr.374-XVI
din 29 decembrie 2005.
Colaborarea organelor de drept, în special a CCCEC, în procesul de
combatere a corupţiei, cu organizaţiile nonguvernamentale şi alte grupuri
reprezentative ale societăţii civile, în perioada de referinţă, s-a finalizat cu
constituirea unei alianţe anticorupţie dintre aceste organizaţii şi CCCEC şi
semnarea, în acest context, a unui acord de colaborare dintre Centru şi
organizaţiile nonguvernamentale care desfăşoară activităţi anticorupţie.
Un progres semnificativ în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în
ţară, precum şi al implementării eficiente a Strategiei naţionale de prevenire şi
combatere a corupţiei demonstrează rezultatele sondajului prezentate de ONG
“Transparency International – Moldova” privind Indicele de Percepere a
Corupţiei în ţară. Potrivit acestui indice, în anul 2005 Republica Moldova s-a
plasat pe locul 95 din cele 159 de ţări incluse în clasament, indicele constituind
2,9. Pentru comparaţie: în anul 2004 la acest capitol Moldova s-a plasat pe locul
117 din 146 de ţări, indicele alcătuind 2,3.

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


30

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

În scopul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, a fost creat


Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi aprobat Planul
naţional de acţiuni pentru combaterea traficului de fiinţe umane. Au fost, de
asemenea, create comisii raionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
A fost elaborată şi adoptată Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005
privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane.
Au fost completate Codul penal şi Codul de procedură penală incluzînd un
articol nou „Traficul ilegal de fiinţe umane”. Prin Hotărîrea Guvernului nr.903
din 25 august 2005 a fost aprobat Planul naţional de prevenire şi combatere a
traficului de fiinţe umane pentru anii 2005-2007.
* * *

Reieşind din evoluţia economiei naţionale şi sarcinile trasate în planurile


strategice de dezvoltare a ţării, Guvernul consideră necesară concentrarea
eforturilor tuturor autorităţilor publice asupra următoarelor obiective şi direcţii
principale:
¾ Reforma Cadrului Regulatoriu

¾ Promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor

¾ Sporirea eficienţei sectorului financiar şi a pieţei de capital

¾ Consolidarea şi sporirea rolului sectorului industrial în economia


naţională

¾ Eficientizarea ramurii agricole şi dezvoltarea regională

¾ Identificarea şi dezvoltarea sectoarelor competitive şi potenţial


competitive

¾ Dezvoltarea infrastructurii

¾ Dezvoltarea şi susţinerea businessului mic şi mijlociu

¾ Optimizarea gestionării patrimoniului public

¾ Sporirea competitivităţii sectorului prestări servicii

¾ Optimizarea funcţionării pieţei forţei de muncă

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008


unică la naştere

31

¾ Combaterea criminalităţii şi corupţiei

maria D:\Gov\Raport_activ\Programul_2005-2009 final grafice 10 03 06 (2).doc22.02.2008