Sunteți pe pagina 1din 5

SQL Server – Proceduri stocate 1

PRO0CEDURI STOCATE
O procedură stocată este un pachet de instrucţiuni SQL memorat pe server şi compilat la
utilizare.

Avantaje:
- Facilitează actualizarea datelor prin faptul că permit ca toate aplicaţiile ce modifică
datele să acţioneze în acelaşi mod;
- Acceptă definirea de parametri şi astfel permit executarea aceloraşi instrucţiuni SQL
cu seturi diferite de parametri;
- Utilizarea procedurilor stocate permite diminuarea fluxului de date în reţea micşorând
secvenţele de cod SQL ce sunt transmise serverului;
- Deoarece planurile de execuţie sunt păstrate de server, performanţele aplicaţiilor pot fi
îmbunătăţite în mod semnificativ.

Utilizarea procedurilor stocate presupune parcurgerea următoarelor etape:


1. Crearea procedurii (prin intermediul comenzii CREATE PROCEDURE)
2. Executarea de către utilizator (prin intermediul unei comenzi EXEC)
3. Compilarea (în timpul unei comenzi EXEC serverul va compila şi optimiza procedura)
4. Executarea de către server (conform planului de execuţie compilat al procedurii)

Pentru a crea o procedură stocată se poate iniţia o nouă interogare în baza de date (New
Query) şi se va utiliza comanda:
CREATE PROCEDURE nume_procedura AS instrucţiuni_SQL
Pentru a modifica o procedură stocată se va utiliza comanda:
ALTER PROCEDURE nume_procedura AS instrucţiuni_SQL

Observaţie:
O procedură stocată poate conţine orice instrucţiuni SQL valide cu câteva excepţii dintre care
amintim: CREATE PROCEDURE, CREATE VIEW si CREATE TRIGGER (poate însă
conţine comenzi de tip CREATE TABLE sau chiar CREATE DATABASE)

Procedurile stocate pot fi create şi prin intermediul interfeţei oferite de Microsoft SQL Server
Management Studio. În cadrul ferestrei Object Explorer, procedurile stocate pot fi vizualizate
în cadrul colecţiei Programmabilty .
SQL Server – Proceduri stocate 2

Exemplul 1:
CREATE PROC ListaAngajati2008 AS
SELECT Nume, DataAngajare FROM Angajati
WHERE DataAngajare BETWEEN ‘1/1/2008’ AND ‘12/31/2008’

Observaţie:
Lansarea în execuţie a procedurii stocate se poate realiza prin simpla specificare a numelui
acesteia, sau prin plasarea instrucţiunii EXEC înaintea numelui procedurii:

EXEC ListaAngajati2008

Proceduri de sistem
Înafara procedurilor definite de utilizatori, SQL server pune la dispoziţia programatorilor o
serie de proceduri predefinite ce sunt memorate în baza de date Master. Aceste proceduri
permit executarea unor rutine utile şi sunt caracterizate prin prefixul sp_ în faţa numelui de
procedură.
Câteva exemple de astfel de proceduri:

sp_databases permite afisarea listei bazelor de date de pe server


sp_columns permite afişarea informaţiilor privind coloanele unui tabel specificat ca parametru
sp_executesql permite executarea unor instrucţiuni SQL specificate ca parametru
sp_help afiseaza toate informaţiile disponibile privind un anumit obiect din baza de date
sp_rename permite redenumirea obiectelor din baza de date
sp_spaceused afiseaza numărul de înregistrări şi spaţiul utilizat de un anumit tabel sau view pe
server

Declararea variabilelor
În cadrul procedurilor stocate se pot utiliza variabile pentru a facilita prelucrarea datelor.
Variabilele se declară în cadrul instrucţiunilor ce urmeză după cuvântul cheie AS din definiţia
procedurii stocate prin intermediul unei instrucţiuni DECLARE. Numele de variabile sunt
precedate de simbolul @
Atribuirea unei valori se poate realiza prin instrucţiunile SET sau SELECT.

Exemplul 2:

CREATE PROCEDURE Impozite AS


DECLARE @cota as numeric(3,2)
SET @cota = 0.16
SELECT Nume, Salariu, Salariu*@Cota As [impozit de plata]
FROM ANGAJATI

Parametrizarea procedurilor stocate


Parametrii procedurilor SQL Server sunt de doua tipuri:
- Parametri de intrare (Input)
- Parametri de ieşire (Output)
SQL Server – Proceduri stocate 3

Parametrii de intrare permit preluarea în cadrul procedurilor stocare a unuia sau mai multor
elemente variabile ce pot fi utilizate în cadrul expresiilor.
Parametri de ieşire sunt utilizaţi pentru returnarea de rezultate în urma prelucrărilor efectuate
de procedura stocata

O sintaxă simplificată a comenzii CREATE PROCEDURE, care permite şi adăugarea de


parametri este prezentată în continuare:

CREATE PROC nume_procedura [;număr]


[ [ @parametru tip_de_date] [OUTPUT] [ , ….n] ]
AS { <instrucţiuni SQL> [;] […. n ;]

Procedurile pot utiliza mai mulţi parametri de tip input (tipul implicit de parametru, dacă nu
se specifică opţiunea OUT). Parametrii însoţiţi de opţiunea OUT, sunt trataţi ca parametri de
ieşire (output) şi sunt utilizaţi pentru a returna valori.

Exemplul 3:
Parametrizaţi procedura din exemplul 1 pentru a selecta doar persoanele de la un anumit
departament, a căror salarii depăsesc o anumită limită.
Limita salarială şi codul departamentului vor fi precizate prin parametri.
Intrucât procedura a fost deja creată la exemplul 1 (ListaAngajati2008) vom utiliza comanda
ALTER PROC pentru modificare, în loc de CREATE PROC.

Rezolvare

ALTER PROC ListaAngajati2008


@sal money,
@Depart Char(3)
AS
SELECT Nume, DataAngajare FROM Angajati
WHERE DataAngajare BETWEEN '1/1/2008' AND '12/31/2008'
AND Salariu>@sal AND CodDepartament=@depart

Pentru a lansa în execuţie o astfel de procedură trebuie atribuite valori parametrilor.


Atribuirea de valori se poate realiza prin enumerarea valorilor parametrilor in aceeaşi ordine
în care au fost declaraţi în procedură sau prin specificarea exactă a numelui parametrului în
faţa fiecărei valori:

EXEC ListaAngajati2008 1900, 'IT'


sau
EXEC ListaAngajati2008 @sal=1900, @depart='IT'

Comenzile prezentate mai sus vor afişa lista persoanelor angajate in 2008 la departamentul IT
care au salarii peste 1900 RON.

In exemplul precedent, nespecificarea valorii pentru unul dintre cei doi parametri va genera o
eraore şi imposibilitatea de a executa procedura. Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii,
parametrilor de intrare li se pot asocia valori implicite care vor fi utilizate atunci când nu se
precizează o altă valoare.
SQL Server – Proceduri stocate 4

Pentru a atribui valoarea implicită 1000 parametrului @sal şi valoarea ‘fin’ parametrului
@depart se va modifica procedura astfel:

ALTER PROC ListaAngajati2008


@sal money = 1000,
@Depart Char(3) = 'fin' AS
….

Exemplul 4:

Pentru a exemplifica utilizarea parametrilor de ieşire vom lua în considerare următoarea


situaţie: Se doreşte calculul unei prime pentru toţi salariaţii. Prima va fi egală cu 50% din
valoarea salariului propriu + 10% din valoarea celui mai mare salariu din firma.

1. Vom crea o pocedura stocata pentru a determina salariul maxim. Procedura va


contine un parametru de tip OUTPUT care va prelua valoarea salariului maxim calculat
pe ansamblul firmei.

CREATE PROCEDURE AflaSalariuMaxim


@SalMax Money OUTPUT
AS
SELECT @SALMAX=MAX(SALARIU)
FROM ANGAJATI

2. Pentru a calcula prima fiecărui angajat conform algoritmlui propus este necesar
să executăm procedura anterior creată şi să preluăm valoarea parametului de tip
Output într-o variabilă de memorie.
DECLARE @VariabilaSalariu AS money
EXECUTE AflaSalariuMaxim @SalMax=@VariabilaSalariu OUTPUT
SELECT Nume, Salariu, Salariu*0.5 + @VariabilaSalariu*0.1 AS PRIMA
FROM ANGAJATI

Instrucţiunea RETURN

Prin intermediul comenzii RETURN, se poate forţa întreruperea execţiei unei proceduri
stocate. Comenzile ce urmeză după instrucţiunea RETURN nu vor mai fi executate.

Sintaxa instrucţiunii return este RETURN [ expresie de tip intreg ]

După cum se poate observa, opţional, după instrucţiunea RETURN se poate preciza un număr
întreg ce poate fi utilizat ulterior în cadrul blocului de instrucţiuni ce a lansat în execuţie
procedura.

Exemplu:
Să se creeze o procedură stocată pentru a afişa datele unui angajat al cărui CNP este specificat
ca parametru. În cazul în care parametrul nu este specificat (ramane NULL) se va afişa un
mesaj de eroare.
SQL Server – Proceduri stocate 5

CREATE PROCEDURE DateAngajat


@cnp char(13) = NULL
AS
IF @cnp IS NULL
BEGIN
PRINT 'NU ATI FURNIZAT UN CNP !'
RETURN
END
ELSE
SELECT * FROM ANGAJATI WHERE CNP = @cnp

Observaţii:
Orice procedură stocată care se execută cu succes va returna valoarea zero. Procedurile
stocate care provoacă la execuţie o eroare vor returna un cod negativ (de la -1 la -14)

STRUCTURI DE CONTROL ALE FLUXULUI


Transact SQL permite realizarea de prelucrări complexe în cadrul procedurilor stocate prin
intermediul instrucţiunilor ce controlează fluxul execuţiei în pachetele de comenzi.
Instrucţiunile de limbaj pentru controlul fuxului ăn Trasnasct SQL facilitează crearea de
structuri alternative sau repetitive complexe.
Cele mai imortante instrucţiuni din această categorie sunt:
IF …ELSE
WHILE
GOTO
WAITFOR
BREAK
CONTINUE

S-ar putea să vă placă și