Sunteți pe pagina 1din 3

BAZE DE DATE

TEST GRILĂ

1. Sistemele bazate pe fişiere presupun:


a) alocarea unui nume specific fiecărui fişier;
b) prelucrarea a două sau mai multe fişiere de date aferente unor activităŃi diferite,
dar înrudite în unele limite;
c) conlucrarea în reŃea sau lucrul în simultan pe acelaşi fişier în locaŃii diferite ale
reŃelei;
d) lipsa multiplicării de informaŃii;
e) încărcarea minimă a spaŃiilor de memorare.

2. În funcŃie de gradul de detaliere, datele pot fi:


a) date elementare şi date compuse;
b) mulŃimi de date elementare şi entităŃi informaŃionale;
c) entităŃi indivizibile şi cuante de informaŃie;
d) cuante de informaŃie şi colecŃiile de date;
e) entităŃi informaŃionale şi colecŃiile de date.

3. Sistemul bazat pe fişiere reprezintă:


a) un set de înregistrări care conŃin date între care există relaŃii logice;
b) o colecŃie de programe-aplicaŃie, care efectuează servicii pentru utilizatorii
finali, cum ar fi producerea de rapoarte;
c) mulŃimi de date ce privesc un domeniu, un proces, o activitate sau un obiect;
d) mulŃimi de date elementare, care ajută la caracterizarea entităŃilor (ansamblelor)
informaŃionale şi care pot fi descompuse în date elementare;
e) o colecŃie partajată de date, între care există relaŃii logice.

4. Dintre dezavantajele rezultate din organizarea datelor în fişiere face parte


şi următorul:
a) RedundanŃa redusă;
b) Acces facil la date;
c) DependenŃa programelor faŃă de date;
d) Globalizarea datelor;
e)UşurinŃa de a obŃine răspunsuri rapide (on-line) la probleme neprevăzute.

5. Dintre cerinŃele minimale impuse unei baze de date nu face parte


următoarea:
a) asigurarea unor costuri minime în prelucrarea şi întreŃinerea informaŃiei;
b) posibilitatea exploatării datelor de mai mulŃi utilizatori;

1
c) capacitatea recuperării datelor ca urmare a unor manipulări eronate sau
deteriorări accidentale (integritatea datelor);
d) maximizarea redundanŃei datelor;
e) flexibilitate, în sensul de adaptare la interogări noi, neprevăzute iniŃial.

6. Arhitectura bazelor de date nu presupune existenŃa următoarei


componente:
a) baza de date propriu-zisă;
b) sistemul de gestiune al bazei de date;
c) sistemul de translaŃie;
d) componente hardware;
e) factorul uman.

7. Dintre participanŃii la alcătuirea, configurarea si utilizarea bazelor de date


nu fac parte:
a) inginerii de sistem;
b) administratorii de date;
c) administratorii de baze de date;
d) proiectanŃii de baze de date;
e) utilizatorii finali.

8. Sub aspectul nivelurilor de abstractizare şi de protecŃie a datelor, se disting


următoarele trepte:
a) schema fizică a datelor;
b) schema conceptuală a datelor;
c) schema abstractă;
d) schemele logice posibile ale datelor;
e) un nivel extern.
Care dintre variantele de mai sus este eronata?

9. Înregistrarea se regăseşte pe nivelul de abstractizare a datelor:


a) logic;
b) conceptual;
c) intern;
d) extern;
e) fizic.

10. Limbajul de descriere a datelor conceptuale, format editare este:


a) un limbaj ce permite managerului general al bazei de date să definească schema
conceptuala, format sursa ca forma superioara de nivel conceptual extern;
b) un limbaj care permite aranjarea schemei obiect în dicŃionarul datelor si face de
asemenea parte din nivelul superior de tip conceptual extern;

2
c) un limbaj care permite administratorilor de aplicaŃii să definească scheme
externe ce corespund schemei conceptuale si pot fi elaborate felurite aplicaŃii
redactate In diferite limbaje de programare;
d) un portofoliu de informaŃii de tip interfaŃa între administratorul bazei de date si
administratorul de aplicaŃii care le permite sa consulte procedurile de baza
(fundamentale) si schema conceptuala pentru a stabili regulile si procedurile de
corespondenta;
e) un limbaj de manipulare a datelor externe în modul vizualizat.

1. a
2. a
3. b
4. c
5. d
6. c
7. a
8. c
9. b
10 d