Sunteți pe pagina 1din 4

Centrul Virtual de Training úi e-education www.asistentasociala.

ro
IntervenĠia prin consiliere în AsistenĠa sociala
Suport de training realizat de Antonio Sandu

Consilierea in Asistenŗa sociala


Perspective teoretice
Antonio útefan Sandu

În societĈŗile contemporane nevoia de asistenŗĈ este datĈ de


inaccesibilitatea resurselor, in conformitate cu nevoia socialĈ, sau
dezechilibre manifeste în funcŗionarea unui sistem social.
În asistenŗa socialĈ contemporanĈ se privilegiazĈ douĈ
modele de lucru cu clientul, provenind din douĈ teorii distincte,
Teoria îngrijirii1, ûi Teoria schimbĈrii2 (numitĈ ûi perspectiva
intervenŗionist sistemicĈ). Cele douĈ teorii se întrepĈtrund în
practica de asistenŗĈ socialĈ .
DefinitĈ ca intervenŗie calificatĈ, ûi sistemicĈ, îngrijirea are ca
obiectiv asigurarea pe termen lung a independenŗei clienŗilor faŗĈ
de mediul social ûi în mĈsura în care este posibil inclusiv a
independenŗei faŗĈ de ajutorul celorlalŗi prin punerea la dispoziŗia
clientului a resurselor necesare în obŗinerea bunĈstĈrii clientului la
care acesta nu ar putea accede fĈrĈ o îngrijire specialĈ.
Schimbarea are de asemenea ca scop ultim asigurarea
independenŗei faŗĈ de factorii exteriori prin adaptarea sistemului
client la mediul social. Schimbarea efectivĈ este de naturĈ
cognitivĈ, atitudinal comportamentalĈ, psiho-afectivĈ, sau social
organizaŗionalĈ.
Ambele forme de intervenŗie se dovedesc necesare în
ameliorarea ûi rezolvarea problemelor clientului. Satisfacerea
nevoilor unei persoane cu dezabilitĈŗi motorii poate solicita
existenŗa unui însoŗitor, deci îngrijire calificatĈ, dar de asemenea
mĈsuri de contracarare a respingerii ûi marginalizĈrii sociale la care
clientul este vulnerabil, deci mĈsuri ce vizeazĈ schimbarea socialĈ a
atitudinilor faŗĈ de client.

1 Vasile Miftode, Fundamentele AsistenĠei sociale, 1999


2 Charles Zastrow, Introduction to Social Welfare, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California
USA.pp63.
Centrul Virtual de Training úi e-education www.asistentasociala.ro
IntervenĠia prin consiliere în AsistenĠa sociala
Suport de training realizat de Antonio Sandu

Acceptarea de cĈtre o persoanĈ cu deficienŗĈ a situaŗiei sale ûi


acŗiunea acesteia în vederea depĈûirii problemelor cu care se
confruntĈ, constituie o schimbare atitudinalĈ.
Îngrijirea unui copil abandonat poate necesita temporar sau
permanent resursele unui centru de plasament, asistent maternal,
familie adoptatoare, dar cea mai fericitĈ rezolvare a cazului se
realizeazĈ prin reintegrarea copilului în familia de origine,
reintegrare care pe lângĈ alocarea temporarĈ a unor resurse solicitĈ
schimbĈri atitudinal comportamentale ale familiei de origine, sau
familiei lĈrgite.
Sprijinul oferit de stat pentru persoanele aflate în ûomaj, prin
ajutorul de ûomaj, alocaŗia de sprijin constituie mĈsuri de îngrijire,
în timp ce mĈsurile active de reconversie ûi reorientare socio-
profesionalĈ, dublate de schimbarea atitudinii faŗĈ de muncĈ, sunt
mĈsuri ce vizeazĈ schimbarea sistemicĈ.
Simpla îngrijire prin alocarea unor resurse materiale ûi
instituŗionale pune clientul într-o stare de pasivitate în faŗa
asistentului social, de sistemul asistenŗial în general, care dacĈ este
prelungitĈ poate crea dependenŗa de ajutorul social, ûi incapacitatea
de a se confrunta singur cu problemele.
Teoria îngrijirii priveûte intervenŗia ca o sporire a
funcŗionalitĈŗii sistemice, prin facilitarea accesului la resurse altfel
imposibil sau dificil de procurat.
Teoria schimbĈrii presupune intervenŗia ca terapie socialĈ de
reinserŗie.
În practicĈ ambele sisteme de intervenŗie sunt utilizate. În
primele stadii ale intervenŗiei mĈsurile de îngrijire apar ca strict
necesare. Acest model constituie cadrul asistenŗei sociale imediate,
intervenŗiei (de urgenŗĈ), ûi de multe ori poate constitui singurul
ajutor pe care îl putem oferi ca profesioniûti.
Centrul Virtual de Training úi e-education www.asistentasociala.ro
IntervenĠia prin consiliere în AsistenĠa sociala
Suport de training realizat de Antonio Sandu

Schimbarea sistemicĈ constituie certitudinea autonomizĈrii


clientului, dar ea poate fi dificil de obŗinut fie datoritĈ rezistenŗei
la schimbare atât din partea sistemului client cât ûi a mediului
social, fie datoritĈ particularitĈŗilor cazului. Deûi mĈsurile de
ocrotire ale clientului se dovedesc cele mai la îndemâna
profesionistului ûi cele ale cĈror rezultate depind într-o mai mare
mĈsurĈ de profesionalismul nostru, a realiza programe sociale
care sĈ vizeze doar suportul ûi ocrotirea clientului se poate dovedi
ca insuficiente.

Nu întotdeauna schimbarea sistemicĈ se dovedeûte necesarĈ.


Atunci când clientul trece prin dificultĈŗi specifice datorate unor
indisponibilitĈŗi temporare ale unor resurse, atunci simpla suplinire
a resurselor absente se dovedeûte suficientĈ. Când nevoia cu care
se confruntĈ clientul se dovedeûte a fi de lungĈ duratĈ,
manifestându-se ca inadaptare structural-funcŗionalĈ, atunci numai
schimbarea la nivelul sistemului client, poate da certitudinea
rezolvĈrii cazului.
Tehnicile de consiliere existente provin în pricipal din tot
atâtea forme de psihoterapie, adaptate necesitĈŗilor diverselor
tipologii de clienŗi. Consilierea psihologicĈ vizeazĈ în principal
congruenŗa sistemului cognitiv-comportamental ûi atitudinal al
clientului, în concordanŗĈ cu “realitatea” în care clientul existĈ.
Problemele pentru care clientul poate solicita consiliere pot fi de
ordinul afectiv, emoŗional, incongruenŗe cognitive, inadaptĈri
motivaŗionale, etc.
Vorbim astĈzi de consiliere ûcolarĈ ûi profesionalĈ, consiliere
în planificarea familialĈ, consilierea persoanelor care au suferit
diverse forme de abuz, consiliere în cazul dificultĈŗii luĈrii unei
decizii etc. Formele specifice de consiliere au ca punct de plecare
tot atâtea forme de psihoterapie, diferenŗa dintre psihoterapie ûi
Centrul Virtual de Training úi e-education www.asistentasociala.ro
IntervenĠia prin consiliere în AsistenĠa sociala
Suport de training realizat de Antonio Sandu

consiliere fiind marcatĈ de diferenŗa de profunzime a intervenŗiei,


ûi de aplicabilitatea acestora3.
În asistenŗa socialĈ tehnicile de consiliere au aplicabilitate în
toate formele de intervenŗie socialĈ care au ca bazĈ relaŗia directĈ
cu clientul, atunci când între client ûi asistent social se creazĈ o
relaŗie de ajutor directĈ, ûi în care schimbarea stĈrii sistemului client
este necesarĈ.
Unele dintre cele mai uzuale tehnici în consilierea realizatĈ în
asistenŗa socialĈ derivĈ din terapia centratĈ pe client (Client Centre
Approche) construitĈ pe baza cercetĈrilor lui Carl Rogers, terapia
centratĈ pe sarcinĈ (Task Centred Approch), construitĈ pe baza
rezultatelor activitĈŗii lui H.H. Perelman, analiza tranzacŗionalĈ,
fundamentatĈ de E. Berne, etc.

Bibliografie

1 Miftode Vasile - Tratat de asistenŗĈ socialĈ, Iaûi, Editura Fuundaŗiei


Axis, 2003
2. Sandu Antonio- AsistenŗĈ ûi intervenŗie socialĈ, Iaûi, Lumen, 2002
3. Gorge Neamŗu (coordonator) –Tratat de asistenŗĈ socialĈ, Iaûi,
Polirom, 2003
4 * . * Contemporany Psichotherapy, Palo Alto Book Press

TEMA DE LUCRU

Enumeraŗi abordĈri psiho ûi socio-terapeutice contemporane care


sunt posibil de adaptat în realizarea consilierii specifice în asistenŗa
socialĈ.

3 *.* Contemporany Psichotherapy, Palo Alto Book Press pp 4-6