Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA, MHHMCTEPCTBO MIPOCBELIEHHA PECIYBJIMKH MOJUIOBA. iON asc 1 Republica Moldova tel S348, fi: 23-35-15 lana Mapu Aayinps Haiwouare, 1 MuL2033 Kiuoy Pesan Moan 53348, ae. 23-38-15 ORDIN we WEF din Harbionnbutonrs Cu privire la tezele semestriale, anul scolar 2015-2016 {in conformitate cu Codul educafiei nr.152 din 17.07.2014 al Republicii Moldova, Planul- cadru pentru invafamintul primar, gimnazial si liceal, anul de studit 2015-2016 si in scopul organizarii eficiente a evaluirilor semestriale in invaimintul liceal si cel profesional tehnic, anul scolar 2015-2016, Ministrul Educatiei emite urmatorul ORDIN: 1. Se aproba, in conformitate cu Anexa la prezentul ordin, lista disciplinelor scolare la care se vor organiza si susfine in anul scolar 2015 - 2016 teze semestriale in liceele, scolile profesionale, colegiile si centrele de excelent din Republica Moldova. 2. Agentia de Asigurare a Calitajii va aduce la cunostinja prezentul ordin lor raionale/municipale de invagimint, tineret si sport, directorilor colegiilor, centrelor de excelent si ai scolilor profesionale. 3. Directia invajamint secundar profesional si mediu de specialitate a Ministerului Educatiei si Direcfiile raionale/municipale de invayamint, tineret si sport: a) vor aduce la cunostinja directorilor institujiilor de invajimint din subordine prevederile prezentului ordin; 'b) vor stabili, in conformitate cu cerinfele formulate in anexa, perioada de desfasurare a tezelor semestriale; ©) vor monitoriza procesul de organizare si desfigurare a tezelor semestriale. 4. Doamna Valentina CHICU, sef Directie invayimint preuniversitar, domnul Anatolie TOPALA, director al Agentiei de Asigurare a Calitijii, domnul Silviu GINCU, sef Directie fnvayamint secundar profesional si mediu de specialitate, Ministerul Educatiei, vor monitoriza realizarea prezentului ordin. 5. Doamna Nadejda CRISTEA, viceministru, va controla executarea prezentului ordin. Ministru Mae —-€orina FUSU L.vanov, 022 233282 tnontinu ae ALY tin 0 nblowibesemis Tezele semestriale, anul scolar 2015-2016 1._Tezele semestriale din sesiunea de iarna Limba si literatura romana =|, fe) | Limbede Clasa a X-a Clasa a Xia Clasa a XIl-a E | instruire & Romani | Biologia Matematica Limba de instruire Chimia Limba straina Limba straina 7 Matematica Informatica Matematica g Rusi Biologia ‘Matematica Limba de instruire Chimia Limba straina Limba straina Matematica Informatica Matematica Limba gi literatura romana _| Limba si literatura romana _| Limba gi literatura romana Romani | Limba straing Literatura universal Limba de instruire Chimia Istoria rominilor gi Limba straina Istoria romanilor si universal Istoria romanilor si universal Biologia universal 2 [Rusi | Limba string Literatura universal Limba de instruire : Chimia Istoria rominilor gi Limba straina 5 Istoria romanilor si universal Istoria romanilor si universal Biologia universal Limba gi literatura romana Limba si literatura Limba gi literatura romana ucraineand/bulgari/gagauzi Limba gi literatura romana Romana | Limba de instruire Istoria romanilor gi Limba de instruire Istoria roménilor gi universala Limba straina universala Geografia Proba de profil* 7 Proba de profil* Proba de profil* & [Rust | Limba de instruire Istoria romanilor gi Limba de instruire Istoria romanilor si universal Limba straina universal Geografia Proba de profil* Proba de profil® Proba de profil* Limba si literatura romana Limba gi literatura roména__ | Limba gi literatura romana Romani | Limba de instruire Fizica Limba de instruire Istoria roménilor gi Geografia Limba strain universala Proba de profil Proba de profil = Proba de profil 2 [Rust [Limba de instruire Fiziea Limba de instruire Istoria romanilor si Geografia Limba straina universala Proba de profil Proba de profil Proba de profil Limba si literatura romana_| Limba si literatura romana II. Tezele semestriale din sesiunea de vara 5 Limba de Clasa a X-a | Clasa a XE E | instruire | Romana | Limba de instruire | Geografia Matematica | Matematica 3 Fizica Istoria roménilor si universal & [Rush | Limba de instruire Geografia Matematica Matematica Fizica Istoria roménilor si universal Romani | Matematica Informatica ¥ Limba de instruire Fizica 2 Istoria roménilor si universal Geografia 2 [Rusi | Matematica Informatica 2 Limba de instruire Fizica Istoria romanilor gi universal Geografia Romana | Limba straina Fizica Matematica Biologia 2 Proba de profil* Proba de profil* & [Rusa | Limba straina Fizica Matematica Biologia Proba de profil* Proba de profil Romana | Limba strain Istoria romanilor 51 universal Matematica Biologia E Proba de profil Proba de profil & | Rusi_| Limba straina Istoria romanilor si universal Matematica Biologia Proba de profil Proba de profil IIL. Managementul administrarii tezelor semestriale a) Tezele semestriale vor fi susfinute in scris. Pentru profilul arte/sport tezele semestriale se vor sustine seris/practic, ») Se interzice programarea a dua teze intr-o zi, precum si realizarea tezelor suplimentare. ©) Desftigurarea tezelor semestriale va fi proiectata pe durata lectiilor 2-4 din schema orara. 4) Pentru realizarea unei teze semestriale se rezerveaza 2 ore academice. e) Tezele semestriale se desfasoara in ultimele doud siptimini ale semestrului, conform orarului stabilit de cdtre instituyie. {) Subiectele lucrarii verificd formarea competentelor specifice la disciplina scolar prin confinuturile curriculare studiate in semestrul respectiv. g) Profesorul/comisia metodica stabileste competenfele specifice care urmeaza a fi evaluate, elaboreaza obiectivele de evaluare derivate din subcompetenfele evaluate, alege tipul itemilor si construieste subiectele care vor fi incluse in teza semestriald la diseiplina scolara. h) Instrumentele de evaluare (matricea de specificafii, subiectele, baremele de corectare, schema de convertire a punctelor in note) si raportul final cu referire la rezultate sint elaborate de citre profesor/comisia metodica si aprobate de catre directorul institutici. Note a) Scolile profesionale vor organiza si desfagura tezele semestriale doar la disciplinele determinate pentru licee, profil real. b) Directiile raionale/municipale de invayamint, tineret si sport, din propria inigiativa, pot labora si administra subiectele pentru teze in toate institufiile din subordine, dup’ un orar unic. *Proba de profil pentru profilul Arte: Specializareal Sennen Clasa a X- Clasa a XI-a Clasa a XII-a Arte Tami | Desen Pictur ‘Compozitie plastice Vari Istoria artelor plastice | Istoria arielor plastice ‘Arta teatralé | Tama | Arta actorului ‘Arta vorbiri seenice Migearea scenict Vari | Istoriateatralui nafional | Istoria teatrului nafional si i universal universal ‘Arta Tami | Dans elasic Dans popular/Scenie/Sportiv | Istoria dansului coregrafic’ 7arq | Tstoria dansului Istoria dansului Ane Tama | Solfegiu/Teoria muzieli | Armonia Teoria muzicii/ Muzica Armonia Var | Teoria muzi Istoria muzieit