Sunteți pe pagina 1din 49

..

Instructiuni de orga nizare i functionare


a punctelor de antrenament, poligoanelor i bazelor de pregatire ale
serviciilor profesioniste pentru situatii de u rgenta
- ISU 05 Art. l - Prezentele instructiuni stabilesc setul unitar de reguli neces
are
organizar, omologar i functionar punctelor de antrenament, poligoanelor i bazelor
de pregatire destinate formar i antrenar personalului operativ din cadrul unitatilo
r
subordonate IGSU.
Art.2 - In sensul prezentei instru iuni, termen i expresiile de mai jos au
urmtorul nteles:
a) aparat de pregtire - dispoziti v sau machet prin intermediul crora se
formeaz sau perfectioneaz deprinderi i abilitati punctuale privind tehnicile de
interventie;
b) amenajri - ansamblu de lucrari i aparate de pregatire realizat In scopul
crer conditlor minime de pregatire specific a personalului serviciilor profesioniste
pentr u situatii de urgenta;
b) punct de antrenament - grupare de aparate i/sau amenajari destinate
ment inerii nivelului de pregatire a personalului serviciilor profesioniste pent
ru situati i
de urgenta;
c) poligon de pregtire - ansamblu de amenajari i aparate de pregtire, grupate
pe criterii functionale, In concordanta cu tipurile de misiuni ndeplinite de serv
iciile
profesioniste pentru situatii de urgenta;
d) baz de pregtire - complex de pregatire format din dou sau mai multe
poligoane de pregtire, sali de curs, sli de sport, spatii de odihn i recreere, In ca
re se
asigura dezvoltarea i dobndirea competentelor profesionale specifice domeniului
ocupational al serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta;
e) procedur de pregtire - descrierea i aplicarea succesiv a activitatilor i
responsabilitatilor stabilite pentru obtinerea obiectivelor de pregatire necesar
e
lndeplinir misiunilor specifice ale serviciilor profesioniste pentru situatii de
urgenta;
e) procedeu de lucru - solutie practica adoptat de personalul operati v In
ndeplinirea misiunilor specifice, respectnd principle de ergonomie i regulile de
securitate i snatate In munca;
f) tehnici de intervenfie - ansamblu de procedee de lucru desfurate dup reguli
metodologice, utilizate pentru nlturarea i/sau reducerea influentei factorilor nega
tivi
care se manifest pe timpul situatiilor de urgenta;
g) pregtire specific - ansamblul de activitati desfurate In scopul lnsuir
cunotintelor teoretice, formar i perfectionar deprinderilor i aptitudinilor necesare

personalului operativ/elevi/studen i / cursan i pentru indeplinirea misiunilor speci


fice
serviclor profesioniste pentru situa ii de urgen a;
h) omologare - ac iunea de verificare a respectar condi lor telmice i a
criterlor de realizare a punctelor de antrenament poligoanelor i bazelor de pregat
ire,
necesare satisfacer nevoilor de formare i pregatire a personalului operativ din
structura serviciilor profesioniste pentru situa ii de urgen a.
I.POLIG O AN E DE PREG A TIRE SI PU N CTE D E AN TREN AM EN T
Art.3 - in fun ie de tipurile de misiuni din competen a serviciilor profesioniste
pentru situa ii de urgen a, Poligoanele de pregatire se clasifica, de principiu, dup
a cum
urmeaza:
(1) Poligoane de pregatire specifica:
a) Poligon pentru executarea tehnicilor de interven ie pentru stingerea
incendiilor;
b) Poligon pentru executarea tehnicilor de interven ie pentru salvarea
vie ii din med ostile;
c) Poligon specific zonei de competen a/misiunilor unita ii
(2) Poligon pentru pregatirea fizica.
Art.4 - (1) Poligonul pentru executarea tehnicilor de interven ie pentru stingerea
incendiilor are in compunere minimum doua dintre urmatoarele amenajari:
a) pentru simularea patrunderii in spa ii inchise i semi - deschise;
b) pentru lucrul in condi ii reale cu focul i observarea fenomenelor
complexe ce se pot produce pe timpul incendiilor;
c) pentru cercetarea i stabilirea cauzelor de incendiu.
(2) Amenajarea pentru simularea patrunder in spa ii inchise i semi-deschise
poate include urmatoarele tipuri de aparate:
a) macheta - Ua- anexa nr. l ;
b) macheta - cadru ,,telmica literelor " - anexa nr.2;
c) machete de incaperi cu diferite tipuri constructive de Ui i ferestre (ui
cu un canat sau cu mai multe canaturi, Ui pliante, Ui metalice, Ui cu deschidere in
interior sau in exterior, ferestre cu geam simplu, termopan sau geam armat etc.)
.
(3) Amenajarea pentru lucrul in condi reale cu focul i observarea fenomenelor
complexe ce se pot produce pe timpul incendiilor poate include urmatoarele eleme
nte:
a) caisson pentru fenomenul Flashover - anexa nr.3;
b) casa modulara pentru antrenament real cu focul - anexa nr.4;
c) camera de sim ulare a fenomenului Backdraft - anexa nr.5;
d) autovehicul macheta;
e) incaperi/machete pentru simularea incendiilor.
(4) Amenajarea pentru cercetarea i stabilirea cauzelor de incendiu se realizeaza
prin utilizarea urmatoarelor tipuri de aparate:

a) incaperi/machete pentru simularea incendiilor;


b) puncte de incendiere a materialelor diverse.
Art.5 - Poligonul pentru executarea tehnicilor de interventie pentru salvarea
viet din med ostile poate include urmatoarele amenajari- anexa nr.6:
a) pentru executarea salvarilor de la inaltime:
a 1) turn de instructie - anexa nr.7;
a2) couri de furn;
a3) cadre meta lice de diferite inaltimi.
b) pentru executarea salvarilor din spat greu accesibile:
b l ) labirint de salvare - anexa nr.8;
b2) fantana/put;
b3) rezervoare.
c) pentru executarea salvarilor In cond it speciale si cautaresalvare urbana:
cl) beci de antrenament I spatiu la demisol - anexa nr 9;
c2) plan inclinat (acoperiuri in una sau mai multe ape);
c3) casa macheta pentru executarea tehnicilor de sprijinire a
elementelor de constructie - anexa nr. l O;
c4) labirint ngropat/semngropat pentru executarea tehnicilor de
cautare canina, respectiv spargere, taiere si extragere a victimelor in/din spat
inguste anexa nr .11 ;
Art.6 - (1) Poligoanele specifice zonei de competenta sau misiunilor unitatii su
nt
destinate pregatir personalului pentru urmatoarele tipuri de misiuni:
a) cautare-salvare In mediu acvatic;
b) stingerea incend iilor in conditii deosebite (industria petro-chimica,
transporturi, emis de gaze, lichide combustibile, substante periculoase etc.)
c) cercetare si decontaminare CBRN;
d) asanare munitie i distrugeri pirotehnice.
(2) in cadrul poligoanelor mentionate la alin (1), pregatirea se poate derula si
n mediu virtual, prin utilizarea soft-urilor dedicate si a simulatoarelor.
Art.7 - (1) Poligonul pentru pregatirea fizica are in compunere urmatoarele
amenajari:
a) pentru pregatirea organismului n cond itii de efort prelungit;
b) pentru manuirea cu rapiditate i n conditii de siguranta a accesoriilor i
utilajelor din dotare.
(2) Amenajarea pentru pregatirea organismului In condtii de efort prelungit
poate include urmatoarele elemente:
a) pista atletism;
b) pista cu obstacole i trasee aplicati ve - anexa nr.12;
c) aparate de gimnastica si pentru mentinerea/ridicarea capacitatii de efort
- anexa nr.13;

d) sala de sport.
(3) Amenajarea pentru manuirea cu rapiditate i n conditii de siguranta a
accesoriilor i utilajelor din dotare poate include urmatoarele aparate:
a) pista de alergare (minimum 50m);
b) turn instru ie;
c) casuta macheta - anexa nr.14;
d) barna echilibru;
e) gard 2 m - anexa nr.15.
Art.8 - Prevederile art.4 -7 nu sunt orientative, putand fi completate cu alte
amenajari i aparate, in functie de specificul zonei de competenta/misiunile unita
tii i
necesarul de pregatire.
Art.9 - Punctele de antrenament se constituie i functioneaza la nivelul fiecarei
subunitati de interventie in functie de specificul raionului de interventie i de
resursele
avute la dispozitie.
Art. l 0 - La nivelul inspectoratelor judetene/USISU se constituie eel putin un
poligon de pregatire.
Art.11 - (1) Pregatirea specifica se executa in temeiul ordinului de pregatire a
l
inspectorului general, in baza caruia unitatile subordonate intocmesc ordinul de
pregatire al inspectorului .
(2) Pentru poligoanele de pregatire se elaboreaza Regulament de organizare i
functionare, intocmit de catre o comisie nominalizata prin OZU, avizat de catre
prim
adjunctul inspectorului ef/loctiitor al comandantului i aprobat de inspectorul
ef/comandantul unitatii.
(3) Structura cadru a Regulamentului de organizare i functionare este prezentata
in anexa nr.16.
(4) Pregatirea specifica in punctele de antrenament se executa in baza unor
proceduri de pregatire intocmite de comandantul subunitatii, avizate de catre efu
l
centrului operational judetean i aprobate de catre prim-adjunctul inspectorului ef
,
care se constituie ca anexe la ordinul de pregatire.
Art.12 (1) Pregatirea specifica in cadrul Amenajarii pentru lucrul n conditii
reale cu focul si observarea fenomenelor complexe ce se pot produce pe timpul
incendiilor se executa sub coordonarea a cel putin patru formatori/instructori m
ilitari.
(2) Pregatirea personalului nominalizat la pct. (1) se executa in cadrul
Poligonului de pregatire ,,Siret" din cadrul Inspectoratului pentru Situat de Urg
enta
,,Bucovina" al Judetului Suceava.
Art.13 - (1) Omologarea punctelor de antrenamen t/poligoanelor de pregatire are
la baza omologarea aparatelor/amenajarilor i se executa in baza fielor de identifi
care
a riscurilor, de catre o comisie nominalizata prin OZU, astfel:
a) pentru punctele de antrenament , comisia este compusa din comandantul
subunita}, lucratorul desemnat cu sanatatea i securitatea in munca, un ofiter din
cadrul centrului operational i eful centrului operational.

b) pentru poligoanele de pregatire, com1sia este compusa din 1-2 comandani


subunitate, lucratorul desemnat cu sanatatea i securitatea in munca, ofierul cu
atribut de pregatire continua, un ofiter din structura de asigurare tehnico-mater
iala, un
ofiter al centrului operaional i prim-adjunctul inspectorului ef.
(2) Pentru celelalte unitai subordonate inspectoratului general, comisia se
stabilete prin ordin de zi pe unitate i are in componenta personal similar celui
prevazut la alin (1).
(3) In situatia in care un aparat este cuprins intr-o amenajare, omologarea se f
ace
pentru intreaga amenajare, pe baza fiei de identificare a riscurilor asociate ac
esteia.
Art.14 - (1) Activitatea de 01110 logare se finalizeaza cu un raport al comisiei
mentionata la art.13, care contine propunerea de omologare/neomologare a punctul
ui
de antrena111ent/poligonului de pregatire.
(2) Raportul se aproba de inspectorul ef/comandantul unitat, iar concluzle
acestuia se consemneaza in OZU.
(3) Structura cadru a Raportului de omologare este prezentata in anexa nr.17.
Art.15 - Mod ificarea constructiva a aparatelor de pregatire sau a amenajarilor
existente in punctul de antrena111entlpoligonul de pregatire implica reluarea pr
ocesului
de omologare a acestora.
Art.16 - (1) Omologarea punctului de antrenament/poligonului de pregatire este
valabila pentru o perioada de 5 ani.
(2) La expirarea termenului de valabilitate mentionat la alin (1) procesul de
omologare se reia, in conditle mentionate la art.13.
(3) Evidenta omologar punctelor de antrenament I poligoanelor, amenajarilor i
aparatelor de pregatire este gestionata de lucratorul desemnat cu sanatatea i se
curitatea
in munca din cadrul inspectoratului I unitaii
II. BAZELE DE PREG ATIRE
Art. 17 - Baza de pregatire este o structura, cu organizare proprie, care are in
compunere, obligatoriu, urmatoarele poligoane i spat auxiliare:
a) poligon pentru executarea tehnicilor de interventie pentru stingerea
incendlor;
b) poligon pentru executarea tehnicilor de interventie pentru salvarea viet
din med ostile;
c) poligon pentru pregatirea fizica;
d) eel putin doua poligoane specifice;
e) sali de curs;
f) sala de pregatire fizica;
g) spat de cazare i hranire;
h) spat administrative i de depozitare.
Art.18 - (1) Bazele de pregatire se constituie la nivel regional/zonal s i la Sc
oala
de Subofiteri de Pompieri s i Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu".

(2) Bazele de pregtire se constitue cu aprobarea comenz IGSU, dup


analizarea nevoilor de pregtire s i antrenament impuse de caracteristicile operat
ive ale
zonelor de competent ale unittilor subordonate.
Art. 19 - (1) Dobandirea s i dezvoltarea competentelor se realizeaz in baza
diagnozei de personal intocmit la nivelul inspectoratului general s i a curricule
i de
pregtire.
(2) Regulamentul de organizare s i functionare a Bazei pregtire se elaboreaza de
catre o comisie nominalizat prin ordin al inspectorului general.
(3) Structura cadru a Regulamentului de organizare s i functionare este prezenta
t
in anexa nr.16.
Art.20 - (1) Omologarea Bazelor de pregtire se execut pentru fiecare poligon s i
spatiu auxiliar, de catre o comisie nominalizat pr in ordin al inspectorului gene
ral,
compusa din:
a) pre edinte: prim-adjunct al inspectorului general;
b) membri:
- din cadrul IGSU: un ofiter CON, doi ofiteri structur de resurse umane, un
ofiter din cadrul Inspectiei de Prevenire si un ofiter din cadrul structur de
asigurare tehnico-material;
- din partea unitat cu competent teritorial: specialiti similari celor
desemnati de inspectoratul general.
(2) Raportul comisiei de omologare se aprob de inspectorul general.
(3) Activitatea de omologare a Bazei de pregtire se finalizeaz cu emiterea
avizului de functionare, in termen de 15 zile de la aprobarea raportului de
omologare.
(4) Structura cadru a Raportului de omologare a Bazei de Pregtire este prezentat
in anexa nr.17.
(5) Avizul de omologare are o valabilitate de 5 ani, la expirarea acestui termen
procedura fnd reluat.
III. DISPOZITII FINALE
Art.21 - Prevederile prezentei instructiuni se aplic s i S colii de Subofiteri
de Pompier i si Protectie Civila ,,Pavel Zgnescu" Bolde ti.
Art.22 - (1) Materialele consumabile si normele de consum aferente procesului
de pregtire in cadrul poligoanelor s i bazelor de pregtire se stabilesc de comisii
nominalizate de inspectorul s ef/comandant la nivelul unitatilor care le adminis
treaz.
(2) Componenta comisiilor mentionate la alin (1) se consemneaza in OZU.
Art.23 - in bazele s i poligoanele de pregtire ale serviciilor profesioniste pent
ru
situaii de urgenta, pe baza de protocoale, se poate instrui is personalul servii
ilor
voluntare pentru situat de urgenta.

Ali.24 - Autoritatile publice locale s i societatea civila se pot implica In cre


area
s i dezvoltarea poligoanelor s i bazelor de pregatire prin asigurarea materialel
or s i
echipamentelor de prote ie, furnizate prin donatii, sponsorizari sau din alte surs
e
bugetare legal constituite.
Art. 25 - Anexele nr. l - 17 fac parte integrant din prezentul regulament.
Art. 26 - Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10, 11,12 i 13 au caracter orientat
iv,
putand fi adaptate potrivit nevoilor s i resurselor avute la dispozitie.

NESECRET
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
MACHETA UA
Pagina 1 din 1
Anexa nr.1

NESECRET
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
MACHET - CADRU ,,TEHNICA LITERELOR
DATE TEHNICE:
- lime 3,15 m.;
- nlime 2,40 m.
Pagina 1 din 1
Anexa nr.2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
CAISSON
Pagina 1 din 3
Anexa nr.3

Pagina 2 din 3

Trap evacuare deeuri


Marcaj diferen de nivel
Zon de foc
Ecran de reinere mobil
Ecran de reinere fix
Zon de observare
Trap de exhaustare
Ui cu deschidere dubl
Pagina 3 din 3
U acces
Zon de acces

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
CASUTA MODULAR
Pagina 1 din 4
Anexa nr.4

Pagina 2 din 4

Pagina 3 din 4

Pagina 4 din 4

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
Anexa nr.5
CAMERA DE SIMULARE A FENOMENULUI BACKDRAFT
Pagina 1 din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
Anexa nr.6
POLIGONUL PENTRU EXECUTAREA TEHNICILOR DE
INTERVENIE PENTRU SALVAREA VIEII DIN MEDII OSTILE
Compartimentarea poligonului
Acces compartimente poligon
Pagina 1 din 4

Amenajare de escaladare a obstacolelor


C1 C4 C6
Nivel 1
Pagina 2 din 4

Amenajare cutare salvare/autosalvare (extragere de urgen folosind scara culisabil)


C3 C5 Acoperi C1
Nivel 2
Amenajare cutare salvare
C2 Acoperi C5
Amenajare salvri de la nlime
C0
Pagina 3 din 4

2. DATE TEHNICE
2.1 Suprafa construit: 90 mp
Nivel 3
2.2 Suprafa desfurat: 192,62 mp
2.3 Poligonul este o construcie modular, format din 6 containere, compartimentarea
acestora fiind realizat cu plci OSB.
Compartimentarea containerelor este una ajustabil, crendu-se astfel posibilitatea
modificrii configuraiei spaiilor din interiorul poligonului, n funcie de situaia de ur
gen
ce se dorete a fi creat.
Configuraia interioar a modulelor C2, C3 i C4 permite simularea unui spaiu gen
casa liftului n vederea executrii antrenamentelor de salvare a victimelor czute n puur
.
3. DOTRI
- instalaie electric de iluminat;
- generatoare de fum;
- generator diesel de aer cald;
- echipamente de lucru la nlime (hamuri, carabine, chingi, cordeline, scripei);
- ARIAC;
- fir ghid;
- staii portabile de emisie/recepie.
4. DATE CARACTERISTICE (Pentru fiecare container)
4.1 C1- C6: Lungime - 12 m.
C0: Lungime 5,05 m.
4.2 C0- C6: Lime - 2,5 m.
4.3 C1- C6: nlime - 2,8 m.
C0: nlime 2,6 m.
Pagina 4 din 4

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
DATE TEHNICE
Pagina 1 din 2
Anexa nr.7

VEDERE FRONTAL
VEDERE LATERAL
VEDERE SPATE
Pagina 2 din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
LABIRINT DE SALVARE - MOBIL
Pagina 1 din 2
Anexa nr.8

LABIRINT DE SALVARE - FIX


Pagina 2 din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
BECI DE ANTRENAMENT/ SPAIU LA DEMISOL
Pagina 1 din 2
Anexa nr.9

Pagina 2 din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
Anexa nr.10
CAS MACHET PENTRU EXECUTAREA TEHNICILOR DE
SPRIJINIRE
DETALII:
Cas machet, construcie din crmid (parter, 2 etaje, mansard),
avnd la fiecare nivel o ncpere i casa scrilor. Aceasta permite executarea
urmtoarelor procedee:
- sprijiniri orizontale, verticale i oblice;
- stabilizarea uilor i ferestrelor;
- salvri de la nlime ( sisteme verticale de ridicare / coborre,
respectiv nclinate).
Dimensiuni:
- Fiecare palier este compus din o ncpere de 3,5 m x 3,5 m i casa
scrilor de 2,5 x 3,5 m, acestea avnd nlimea de 2,8m;
- mansarda alctuit dintr-o singur ncpere de 6 m x 3,5 m i
nlimea maxim de 3 m.
Pagina 1 din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
Anexa nr.11
LABIRINT NGROPAT / SEMINGROPAT
Legenda: C.S. cmin simplu
C.D. cmin dublu ( 2 simple suprapuse)
DETALII:
Labirint ngropat / semingropat, realizat din tuburi rotunde din
beton 80 cm, combinate cu placi beton 150/150 cm i construcii din BCA
150/150/100 cm. Aceasta permite executarea urmtoarelor procedee:
- cutarea cu cini i mijloace tehnice;
- salvare n spaii nguste;
- penetrare vertical n sus ntr-un spaiu gol;
- penetrare lateral ntr-un spaiu gol;
- penetrare vertical n jos folosind o tehnic murdar (permind
molozului s cad n spaiul gol);
- penetrare vertical n jos folosind o tehnic curat (mpiedicnd
molozul s cad n spaiul gol);
- ridicare i mutare structuri din beton armat.
Pagina 1 din 2

DETALII DE EXECUIE
Pagina 2 din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
Anexa nr.12
APARATE PENTRU TRASEE APLICATIVE
Dimensiuni: conform schitei
- Lungime pilon 1 =0,34 m; lungime pilon 2=0,77 m; lungime pilon 3=1,25 m; lugim
e pilon 4=1,04 m; lungime pilon
5=0, 63 m;
- Forma geometric piloni: cilindric;
- Diametru piloni : 0,13 m;
- Poziie piloni: vertical;
- Fundaie : beton.
Pagina 1 din 8

Dimensiuni: conform schitei


- Lungime brn: 5,50 m;
- Lime brn: 0,10 m;
- nlime brn: 2,80 m;
- nlime bar de sprijin: 0,60 m;
- Lungime bar vertical coborre: 3,70 m;
- Diametru eav coborre: 0,032 m;
- Distana bar de sprijin brn bar vertical coborre: 0,80 m.
Pagina 2 din 8

Dimensiuni: conform schitei


- Lungimea aparatului: 5,40 m;
- Numrul de elemente: 8;
- Distana ntre elemenii tunelului: 0,75 m;
- nlimea tunelului: 0,70 m;
- Limea tunelului: 0,70 m.
Pagina 3 din 8

Dimensiuni: conform schitei


- Lungimea tunelelor: 3 m;
- Diametrul tunelelor: 0,80 m;
- nlimea pn la baza tunelului: 0,90 m.
Pagina 4 din 8

Dimensiuni: conform schitei


- Lungimea brnei: 6,10 m;
- nlimea brnei: 0,50 m;
- Limea brnei: 0,10 m.
Pagina 5 din 8

Dimensiuni: conform schitei


- Distana de echilibru: 11,10 m;
- nlimea pentru asigurare: 2,10 m;
- Diametru cablu oel: 0,02 m;
Pagina 6 din 8

Dimensiuni: conform schitei


- Lungimea brnei de echilibru: 8 m;
- Lungime schel cu trepte : 2 m;
- Limea brnei de echilibru: 0,18 m;
- nlimea brnei de echilibru: 1,20 m.
Pagina 7 din 8

PUNTEA OSCILANT
Dimensiuni: conform schitei
- Lungimea: 2 m;
- Limea: 1 m;
- nlimea fa de sol: 0,3 m.
Pagina 8 din 8

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
APARATE GIMNASTC I MENINEREA/RIDICAREA CAPACITII DE EFORT
Dimensiuni: conform schitei
- nlimea aparatului: 5,20 m;
- Lungimea aparatului: 5,20 m;
- Lungimea zidului pentru crarea cu frnghie : 1,10 m;
- Lungimea prjinii: 4,80 m;
- Lungimea coardei: 5 m.
Pagina 1 din 6
Anexa nr.13

Dimensiuni: conform schitei


- Lungimea aparatului: 2 m;
- nlimea aparatului : 1,80 m;
Pagina 2 din 6

Dimensiuni: conform schitei


- Lungimea aparatului: 2,50 m;
- Distana ntre paralele: 0,50 m;
- Diametru paralelei: 0,032 m;
- nlimea aparatului: 1,40 m.
Pagina 3 din 6

Dimensiuni: conform schitei


- Limea aparatului: 1,70 m;
- Diametru barei orizontale: 0,032 m;
- nlimea aparatului: 2,50 m.
Pagina 4 din 6

Dimensiuni: conform schitei


- Limea aparatului: 0,70 m;
- Diametru eav: 0,032 m;
- nlimea aparatului: 2,60 m;
- Distana ntre elemente: 0,27 m;
- Lungimea aparatului: 5,10 m.
Pagina 5 din 6

PLANA
Dimensiuni:
- Lungimea: 1,40 m
- Limea: 1,40 m;
- nlime: 2,20 m.
Pagina 6 din 6

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
Dimensiuni: conform schitei
- Lungimea csuei machet: 5 m;
- nlimea csuei machet: 1,75 m;
- Limea csuei machet: 2 m;
- nlimea acoperiului: 1,20 m.
Pagina 1 din 1
Anexa nr.14

NESECRET
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
GARD 2 METRI
Pagina 1 din 1
Anexa nr.15

NESECRET
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
Anexa nr.16
STRUCTURA CADRU A
REGULAMENTULUI
DE ORGANIZARE I FUNCIONARE
A POLIGONULUI/POLIGOANELOR/BAZA DE PREGTIRE SPECIFIC DIN
CADRUL I.S.U. ....... AL JUDEULUI ............
CAPITOLUL I. DISPOZIII GENERALE
CAPITOLUL II. SCOPUL REALIZRII POLIGONULUI/POLIGOANELOR/BAZEI,
GRUPUL INT I COMPETENE
CAPITOLUL III. DOTARE
CAPITOLUL IV. CONINUT PEDAGOGIC
CAPITOLUL V. STRUCTURA ORGANIZATORIC
CAPITOLUL VI. PREGTIREA PERSONALULUI
CAPITOLUL VII. ASIGURAREA MATERIAL I MSURILE DE SECURITATE
CAPITOLUL VIII. DISPOZIII FINALE
Pagina 1 din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
Anexa nr.17
RAPORT PRIVIND OMOLOGAREA
APARATULUI/AMENAJRII/POLIGONULUI/BAZEI
DIN CADRUL ..................
1. DATE GENERALE
- baza legal;
- prezentarea comisiei de omologare;
- scopul i obiectivele comisiei de omologare
2.PREZENTAREA APARATULUI/ AMENAJRII/ POLIGONULUI
SAU BAZEI;
3. MODUL DE DESFURARE A ANALIZEI PRIVIND RISCURILE
DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL;
4. MSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTRILOR I
MBOLNVIRE PROFESIONAL;
5. PROCEDURI DE PREGTIRE, TEHNICI DE INTERVENIE I
PROCEDEE DE LUCRU;
6. CONCLUZII GENERALE.
ANEXE: Fia/fiele de evaluarea riscurilor de accidentare i mbolnvire
profesional
Pagina 1 din 1

S-ar putea să vă placă și