Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

ORDINUL INSPECTORULUI GENERAL AL INSPECTORATULUI


GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Nr. ________ din ___________
privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale continue a personalului
operativ din subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste
- ISU 06/2019 -

În conformitate cu prevederile art.28 din Ordinul ministrului administraţiei şi


internelor nr.1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de
intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste şi ale art.17 lit.b), art.22 și art.24
alin.(1) lit.d) pct.iii din Anexa nr.4 a Ordinului ministrului afacerilor interne
nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale
Ministerului Afacerilor Interne,
în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin
Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004, cu modificările şi completările
ulterioare,
inspectorul general emite următorul

ORDIN:

Capitolul I -DISPOZIŢII GENERALE


Art.1 -(1) Prezentul ordin reglementează formarea profesională continuă a
personalului operativ din subunităţile de intervenţie, care reprezintă o responsabilitate
individuală şi constituie obligaţie de serviciu pentru fiecare cadru angajat în structurile
profesioniste pentru situaţii de urgenţă.
(2) Formarea profesională continuă a personalului operativ reprezintă
totalitatea activităţilor desfăşurate la nivel de subunitate şi unitate, pentru ca personalul
operativ să aibă pregătirea teoretică şi practică necesară îndeplinirii misiunilor
specifice.
(3) Categoriile de personal care încadrează posturi cu specialităţi care nu
implică atribuţii operative specifice serviciului în ture, inclusiv formaţiunile de pază,
se pregătesc potrivit programelor de pregătire continuă elaborate de unitate.
(4) Personalul operativ încadrat pe posturi care implică executarea misiunilor
în domeniile:cercetare și evaluare CBRN, pirotehnic, alpinism, căutare canină sau
intervenţia în mediul acvatic se pregătesc pe baza programelor de pregătire elaborate

1
de unitate, potrivit precizărilor transmise de structurile de specialitate din cadrul IGSU.
(5) Tematica minimă obligatorie pentru domeniile pirotehnic și cercetare-
evaluare CBRN se regăsește în Anexa nr. 6, iar pentru căutare canină, în Anexa nr. 5.
(6) Formarea profesională continuă a personalului operativ se realizează cu și
fără scoatere de la locul de muncă.
Art.2 - Prin pregătirea personalului operativ se urmărește îndeplinirea
următoarelor cerinţe operaţionale:
a) creşterea eficacității sistemului, prin asigurarea unui răspuns adecvat a
serviciilor de urgență determinat de formarea și dezvoltarea unor deprinderi specifice
tipurilor de intervenție;
b) structurarea pe nivele și dimensionarea corectă a sistemului de formare și
pregătire a personalului operativ;
c) pregătirea în comun a personalului serviciilor profesioniste pentru situații
de urgență, a serviciilor voluntare pentru situații de urgență și a voluntarilor;
d) uniformizarea modului de aplicare a procedurilor și tehnicilor de
intervenție pentru toate tipurile de risc.

Capitolul II - ORGANIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE A


PERSONALULUI OPERATIV
Art.3 - (1) Formarea profesională continuă, fără scoatere de la locul de muncă,
pe post, a personalului operativ este realizată prin programe pe categorii de pregătire,
astfel:
a) pregătire de specialitate;
b) tragerile cu armamentul;
c) educaţie fizică.
(2) Pregătirea de specialitate se desfăşoară prin şedinţe teoretice şi practice
(inclusiv recunoaşteri în teren şi exerciţii) la nivelul personalului operativ,
echipaj/echipă sau tură de serviciu şi vizează următoarele discipline:
a) stingere incendii/intervenţia în situaţii de urgenţă;
b) acordare prim ajutor calificat şi descarcerare;
c) căutare şi salvare din medii ostile vieţii (dărâmături, subsoluri, tuneluri,
puţuri şi grote, înălţimi, mediu acvatic etc.);
d) cercetare, evaluare şi decontaminare CBRN;
e) salvare de la înălţime;
f) asanare pirotehnică;
g) cunoaşterea legilor şi regulamentelor militare;
h) pregătire psihologică;
i) instrucţie de front;
j) prevenirea incendiilor;
k) protecţia civilă;
l) studii de caz;
m) pregătire juridică generală;
n) alte discipline stabilite prin ordinul de pregătire al inspectorului şef.
(3) Tematica și bibliografia la pregătirea de specialitate se stabilește la nivelul
fiecărei unități, pe categorii de personal, în funcție de specificul și nevoile de pregătire
identificate, cu excepția tematicii privind pregătirea echipelor canine, a personalului

2
pirotehnic și CBRN.
(4) Activitatea de pregătire de specialitate trebuie să asigure cunoaşterea de
către personalul operativ al turei de serviciu a caracteristicilor tehnice a tuturor
mijloacelor tehnice din dotarea subunităţii, precum şi modul de lucru cu acestea.
(5) Pregătirea de specialitate trebuie să asigure creșterea capacităților motrice
ale personalului, precum și a armonizării lucrului în echipă, prin parcurgerea unor
circuite, individuale sau de echipă, care să dezvolte deprinderile necesare executării
unor tehnici sau manevre specifice, sens în care, la nivelul fiecărei unități se vor
elabora o serie de circuite, conform precizărilor și modelelor din Anexa nr.2.
Art.4 - Tragerile cu armamentul individual se execută conform prevederilor
OMIRA nr.485 din 19.05.2008 şi a OIG nr.1147/IG din 30.10.2008 pe baza
planificării din ordinul de pregătire al inspectorului şef, în măsura asigurării resurselor
necesare.
Art.5 - (1) Educaţia fizică se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu
prevederile O.M.A.I. nr.154/2005 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în
Ministerul Afacerilor Interne și O.I.G. 1535/I.G. din 28.12.2018 privind organizarea și
desfășurarea educației fizice și a sportului cu personalul militar din cadrul structurilor
și subunităților de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste subordonate
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, emis în acest sens (pentru aplicarea
OMAI nr. 154/2005).
Art.6- (1) În cadrul formării profesionale continue, cu scoatere de la locul de
muncă, personalul participă la programe formative necesare îndeplinirii atribuțiilor
postului, ce se desfășoară în centrele de antrenament și pregătire de specialitate/
poligoanele de pregătire, precum și centrele de formare și pregătire în descarcerare și
asistență medicală de urgență. Acestea se realizează prin stagii de formare, în sistem
modular, în cadrul unităților subordonate Inspectoratului General pentru Situații de
Urgență.
(2) Pentru specializări la care Inspectoratul General nu poate asigura pregătirea
în unitățile proprii, aceasta se realizează la furnizori de formare profesională din țară și
străinătate.
(3) Precizările privind pregătirea în centrele de antrenament și pregătire de
specialitate/poligoanele de pregătire, precum și centrele de formare și pregătire în
descarcerare și asistență medicală de urgență sunt prezentate în Anexa nr.1.
Art.7 - Pentru organizarea formării profesionale continue, cu scoatere de la
locul de muncă, la nivelul Inspectoratului General se înființează centre de antrenament
și pregătire de specialitate/poligoane de pregătire, specializate în pregătirea pentru
îndeplinirea următoarelor misiuni:
a) stingere incendii;
b) acordare prim ajutor calificat și descarcerare;
c) căutare-salvare urbană;
d) căutare și salvare în condiții speciale (înălțime, mediu acvatic etc.);
e) cercetare, evaluare și decontaminare CBRN;
f) asanarea pirotehnică.
Art.8 - Anul de formare profesională continuă începe la 1 aprilie și se încheie
la 31 martie al anului următor.

3
Capitolul III - PLANIFICAREA PROGRAMULUI DE FORMARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI OPERATIV ÎN SUBUNITĂŢI
ŞI POLIGOANE DE PREGĂTIRE
Art.9 - (1) Planificarea formării profesionale continue se face în baza Ordinului
inspectorului şef/comandantului privind formarea profesională continuă a personalului
operativ, denumit în continuare ordin de pregătire, care va cuprinde doar obiectivele
generale şi modul în care va fi planificată şi evaluată activitatea de pregătire la nivelul
subunităţii, urmând ca organizarea şi desfăşurarea efectivă a pregătirii să se facă la
nivelul structurilor subordonate.
(2) În funcţie de obiectivele stabilite pentru fiecare categorie de personal şi de
nivelul de instruire rezultat cu ocazia verificărilor din anul anterior, se vor stabili
numărul de ore alocat fiecărei discipline de pregătire.
(3) Bugetele de timp alocate activităţilor formării profesionale continue a
personalului operativ sunt următoarele:
a) 6 ore anual, convocare metodică cu formatorii/instructorii, la începutul
anului de pregătire.
b) 6 ore anual, convocare metodică, la nivelul subunităţilor, cu şefii de tură
şi comandanţii de echipaje, ca responsabili direcţi cu activitatea de
pregătire a personalului operativ, sub coordonarea comandantului de
subunitate, după convocare metodică cu formatorii/instructorii.
c) 6 ore/ tura de serviciu, din care minim 2 ore pentru educaţie fizică, pe
categorii de solicitare.
(4) Structura programului de formare săptămânal al subunităţii de intervenţie se
stabileşte în funcţie de specificul subunităţii, precum şi a raionului de intervenţie, a
anotimpului etc., documentul fiind aprobat la nivelul subunităţii.
Art.10- Inspectoratele/unităţile elaborează şi difuzează în subunităţile din
subordine modelele documentelor de planificare considerate necesare pentru
desfăşurarea formării profesionale continue a personalului operativ şi tematica
obligatorie a fi parcursă pentru anul în curs.
Art.11 -(1) Pregătirea prin exerciții se realizează în conformitate cu prevederile
OIG nr.234/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind planificarea, desfășurarea și
evaluarea exercițiilor în IGSU și unitățile subordonate – ISU 10.
Art.12 - (1) Anual, în luna aprilie, sub coordonarea prim-adjunctului
inspectorului şef/şefului centrului operaţional, la nivelul poligoanelor de pregătire se
va desfăşura pe durata a două zile o convocare a instructorilor/formatorilor care
conduc activităţile de pregătire în poligoanele unităţii.
(2) Instructorii/formatorii vor fi selecţionaţi din structurile de intervenţie, din
rândul personalului cu experienţă şi rezultate foarte bune, la recomandarea
comandanţilor/şefilor acestora.
(3) Planificarea personalului la activităţile desfăşurate în poligoanele de
pregătire se realizează până în data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare, în serii
de maximum 10 persoane/instructor, de către Serviciul Pregătire pentru Intervenție și
Reziliența Comunităților, la propunerea comandanţilor de subunităţi.

4
CapitolulIV - CONDUCEREA PROGRAMULUI DE FORMARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN SUBUNITĂŢI ŞI POLIGOANE DE
PREGĂTIRE
Art.13 -(1) Prim-adjunctul inspectorului şef şi comandantul grupului de
intervenţie (acolo unde acestea sunt constituite) răspund de modul de organizare şi
desfăşurare a procesului de formarea profesională continuă a personalului operativ din
subunităţile de intervenţie.
(2) Comandantul subunităţii răspunde de atingerea scopurilor şi obiectivelor
stabilite de comanda unităţii, precum şi de modul în care se desfăşoară activitatea de
evaluare a personalului.
(3) Şefii de tură conduc programul de pregătire în subunitate, sub coordonarea
comandantului de subunitate, pe ture de serviciu, având răspunderea obţinerii
rezultatelor corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor stabilite.
(4) Şefii de tură ţin evidenţa rezultatelor obţinute într-un dosar care va conţine
fişele individuale.
Art.14 -(1) În poligoane activitatea de pregătire se execută sub coordonarea
unui ofiţer nominalizat prin OZU şi va fi condusă nemijlocit de instructori/formatori
desemnaţi.
(2) Ofiţerii menţionaţi la alin.(1) vor fi selecţionați din rândul comandanţilor de
subunităţi, locţiitorilor/adjuncţilor acestora, ofiţerilor din Serviciul Pregătire pentru
Intervenție și Reziliența Comunităților sau din structurile coordonate de prim-adjunct.
(3) La nivelul subunităţii în cadrul căreia se află poligonul, se nominalizează prin
OZU, 1-2 responsabili cu administrarea, pregătirea şedinţelor şi întocmirea documentelor
de evidenţă.
Art.15 - Documentele necesare planificării, conducerii şi desfăşurării formării
profesionale continue ce se întocmesc la nivelul fiecărui eşalon sunt prevăzute în
Anexa nr.3

Capitolul V - EVALUAREA PERSONALULUI OPERATIV


Art.16 -(1) Evaluarea personalului operativ, care parcurge programul de
pregătire, are componente teoretice şi practice și se realizează anual, începând cu luna
septembrie, până la sfârșitul anului calendaristic și are ca perioadă de referință 01.01 –
31.12 pentru anul în curs.
(2) Evaluarea se realizează având în vedere misiunile pe care le execută și
competențele dobândite de către personalul evaluat, la fiecare dintre acestea (stingerea
incendiilor, CBRN, pirotehnic, SMURD etc.).
(3) Media aritmetică a rezultatelor obţinute la tipurile de misiuni /
competențele dobândite va constitui rezultatul obţinut la pregătirea de specialitate,
conform formulei de calcul prezentată în Anexa nr.4.
(4) Pentru evaluarea/componenta teoretică se elaborează teste adaptate la
categoria funcțiilor încadrate de către personalul evaluat.
(5) Testele vor fi elaborate de către structura de specialitate din cadrul unității,
cu excepția testelor SMURD care sunt atributul comisiei de evaluare.
(6) Evaluarea practică se va realiza pe baza probelor stabilite de către comisiile
de evaluare, la misiunile pe care le execută și competențele dobândite.
(7) Evaluarea de specialitate pe linie SMURD a personalului paramedical este

5
compusă dintr-o evaluare teoretică, test grilă cu 20 de întrebări și o evaluare practică.
Responsabilitatea întocmirii subiectelor revine comisiei de evaluare.
(8) Prin personal paramedical se înțelege tot personalul absolvent al cursului de
prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare.
(9) Dacă personalul evaluat nu a obținut minim nota 5 la evaluarea teoretică și
practică și media 6 la proba respectivă (stingerea incendiilor, CBRN, pirotehnic etc.,
cu excepția verificării SMURD), este reevaluat după 30 de zile, doar la proba
respectivă, perioadă în care acesta se pregătește individual.
(10) Dacă după reevaluare, personalul nu obține minim nota 5 la evaluarea
teoretică și practică și media 6 la proba respectivă (stingerea incendiilor, CBRN,
pirotehnic etc., cu excepția verificării SMURD), acestuia i se elaborează o tematică de
pregătire cu durata de 120 de ore, este trecut la program de 8 ore, apoi este reevaluat.
(11) Dacă nici în această etapă nu este declarat promovat, comanda unității de
proveniență dispune măsuri împotriva acestuia, în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.
(12) Evaluarea scafandrilor are două componente, una teoretică și una practică
și se efectuează de către Centrul de Antrenament a Scafandrilor de Intervenție
Constanța în perioadele în care scafandri participă la stagiile de pregătire anuale,
probele și baremele pentru proba practică fiind cele din Anexa nr. 7.
(13) Rezultatele obținute se comunică unităților din care provin scafandri prin
grija Serviciului Pregătire Personal Operativ din cadrul Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență, iar rezultatele obținute se înscriu, obligatoriu, în fișa individuală a
rezultatelor prezentată în Anexa nr. 4.
(14) Nivelul de pregătire al personalului la celelalte categorii de pregătire,
respectiv tragere cu armamentul din dotare şi educaţie fizică, va fi cel prevăzut de
instrucţiunile specifice cu precizările corespunzătoare transmise prin ordine ale
inspectorului general.
(15) Evidența rezultatelor obţinute la pregătirea de specialitate, trageri şi
educaţie fizică se realizează în conformitate cu precizările corespunzătoare transmise
prin ordine ale inspectorului general.
Art.17 - (1) Evaluarea teoretică a personalului operativ se realizează de către
comandantul subunității, pe baza testelor elaborate conform art.16, alin.(5), cu excepția
evaluării teoretice pe linie SMURD care se realizează de către comisia de evaluare
SMURD.
(2) Evaluarea practică a personalului operativ care parcurge programul de
pregătire se face de către o comisie stabilită prin ordin de zi pe unitate, din care fac
parte şi:
a) pe linie de acordare a primului ajutor calificat - medicul coordonator
UPU-SMURD (sau reprezentant), şeful centrului de formare și pregătire în
descarcerare și asistență medicală de urgență (sau instructor nominalizat), unde există
centru de formare şi asistentul medical principal (coordonatorul SMURD/personal din
cadrul structuriide coordonare a SMURD nominalizat prin OZU, în lipsa asistentului
medical principal);
b) pe linia CBRN şi pirotehnic - ofiţerii cu atribuţii în domeniu;
Art.18 - (1) Prin excepție de la prevederile art.16, alin.(9) și (10), personalul
evaluat pe linie de acordare a primului ajutor calificat și care nu a obținut minim nota 5

6
la fiecare probă din cadrul evaluării și media 6, este planificat de către asistentul
medical coordonator SMURD, sau înlocuitorul acestuia, la un stagiu de reevaluare a
cunoștințelor de specialitate, cu denumirea generică stagiul de pregătire a personalului
paramedical.
(2) În termen de 5 zile de la stabilirea rezultatelor la evaluarea de specialitate
anuală pe linie SMURD, unitatea transmite la inspectoratul general, Biroul Asistență
Medicală de Urgență și Prim Ajutor Calificat, situația rezultatelor obținute de
personalul paramedical, împreună cu propunerile de participare la stagiu a
paramedicilor care nu îndeplinesc condițiile minime de promovare.
(3) Propunerea de planificare la stagiu a personalului paramedical care nu a
îndeplinit criteriile minime de promovare la evaluarea anuală de specialitate pe linie
SMURD se realizează de către asistentul medical principal (coordonator
SMURD)/înlocuitor, în prima serie, planificată după constatarea neîndeplinirii
condițiilor minime de promovare a evaluării.
(4) Numai în situații excepționale, probate prin documentele justificative
solicitate de inspectoratul general, personalul paramedical aflat în situația descrisă
anterior, nu va fi propus pentru parcurgerea stagiului în prima serie organizată după
constatarea neîndeplinirii condițiilor minime de promovare.
(5) Până la absolvirea stagiului de pregătire a personalului paramedical,
subofiţerii care nu au promovat evaluarea anuală nu vor mai încadra o resursă
medicală, cu excepția autospecialelor de descarcerare.
(6) Subofiţerii care îndeplinesc condițiile minime de absolvire a stagiului de
pregătire a personalului paramedical pot încadra orice tip de resursă.
(7) Subofiţerii care nu îndeplinesc condițiile minime de absolvire a stagiului de
pregătire a personalului paramedical, sunt trecuți la program de 8 ore, timp de
minimum 4 săptămâni, pentru a parcurge un program de pregătire întocmit de
asistentul medical principal. Programul se desfășoară sub coordonarea acestuia.
(8) După parcurgerea programului de pregătire descris la alin.(7), personalul
este replanificat obligatoriu, în ultima zi a unei serii de stagiu, pentru susținerea
evaluării. Dacă nici în această etapă nu este declarat promovat, personalul nu mai
poate încadra resurse medicale, iar comanda unității de proveniență dispune măsuri
împotriva acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
(9) Pentru personalul paramedical care a absolvit cursul de prim ajutor
calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare, cursul de consolidare a cunoştinţelor
şi dobândire de noi competenţe - prim ajutor calificat sau stagiul de pregătire a
personalului paramedical în semestrul al II-lea al anului calendaristic, i se va echivala
nota obținută la aceste forme de pregătire cu nota evaluării anuale de specialitate pe
linie SMURD, cu următoarele excepții:
a) personalul a fost evaluat înainte de parcurgerea cursului de consolidare a
cunoştinţelor şi dobândire de noi competenţe - prim ajutor calificatsau astagiului de
pregătire a personalului paramedical;
b) echivalarea notei de absolvire a stagiului de pregătire a personalului
paramedical se realizează numai pentru personalul selecționat în baza criteriului
perioadei mare de timp scurse de la absolvirea cursurilor de formare și nu ca urmare a
parcurgerii stagiului în condițiile descrise la art.18, alin.(1).

7
Capitolul VI - ANALIZA EFICIENŢEI SISTEMULUI DE FORMARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI OPERATIV
Art.19 -Analiza modului de desfăşurare a pregătirii personalului operativ se
desfăşoară în cadrul bilanţului structurii (activitate de evaluare lunară cu durata de
maxim două ore), astfel:
a. la nivelul subunităţilor de intervenţie: lunar, pe ture de serviciu;
b. la nivelul grupurilor de intervenţie: trimestrial;
c. la nivelul inspectoratului/unităţii: semestrial şi anual.
Art.20 - Activitatea de pregătire a personalului operativ va fi analizată
obligatoriu pe timpul şedinţelor de pregătire (convocare sau instruire) desfăşurate de
prim-adjunctul inspectorului general cu prim-adjuncţii inspectorilor şefi sau locţiitorii
comandanţilor unităţilor în care se aplică prevederile prezentului ordin.

Capitolul VII - CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE


Art.21 - Controlul activităţilor de pregătire se realizează de structurile cu
atribuţii în domeniu, care îşi exercită autoritatea potrivit competenţelor stabilite prin
OMAI nr.138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul
Afacerilor Interne.
Art.22 - (1) Activitatea de control urmăreşte respectarea prevederilor
documentelor de organizare, planificare şi desfăşurare a pregătirii şi se finalizează prin
verificări practice la una sau mai multe categorii de pregătire.
(2) Cu ocazia controlului se acordă sprijinul necesar inspectorilor
şefi/comandanţilor de unităţi/subunităţi şi serviciilor pregătire pentru intervenție și
reziliența comunităților (similare) în planificarea, organizarea şi conducerea
activităţilor de pregătire.
(3) Pe timpul controalelor tematice şi de fond ordonate de inspectorul general,
care vizează şi evaluarea modului de planificare, organizare şi desfăşurare a pregătirii,
se verifică obligatoriu, prin sondaj, la indicatorul „nivelul capacităţii motrice”,
minimum 10% din totalul personalului operativ al unei subunităţi de intervenţie.
Art.23 (1) Până la data de 01 septembrie, unităţile subordonate vor raporta la
Direcția Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților datele în care sunt
planificate evaluările anuale ale personalului operativ, pe subunităţi.
(2) Ofiţerii din cadrul Direcției Pregătire pentru Intervenție și Reziliența
Comunităților vor participa, prin sondaj, la evaluarea anuală a pregătirii personalului
operativ din unităţile subordonate.

Capitolul VIII - ASIGURAREA BAZEI MATERIALE


Art.24 - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile
subordonate acestuia întreprind măsurile ce se impun pentru completarea şi
modernizarea permanentă a bazei materiale, în raport cu nevoile de pregătire şi
specificul misiunilor, precum şi pentru asigurarea funcţionalităţii complete a
poligoanelor de pregătire.
Art.25- Bunurile materiale necesare pentru desfăşurarea procesului de pregătire
şi mentenanţa aparatelor/amenajărilor din poligoanele de pregătire şi punctele de
antrenament se asigură potrivit normativelor şi instrucţiunilor în vigoare, în funcţie de
cantităţile stabilite la momentul omologării.

8
Art.26 - Deteriorările produse bunurilor materiale pe timpul desfăşurării
procesului de pregătire (în poligoane/puncte de antrenament/la exerciţii) nu reprezintă
pagubă imputabilă personalului.

Capitolul IX - DISPOZIŢII FINALE


Art.27 - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în baza controalelor
executate şi a rapoartelor privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii, înaintate de
unităţile subordonate, analizează anual stadiul pregătirii personalului operativ şi
stabileşte măsurile ce se impun pentru eficientizarea procesului de pregătire.
Art.28 - Pentru generalizarea bunelor practici şi valorificarea concluziilor
reieşite din analiza intervenţiilor, Centrul Operaţional Naţional transmite rapoartele de
evaluare a intervenţiilor şi analiza statistică lunară tuturor unităţilor operative şi de
învăţământ subordonate Inspectoratului General, precum şi Facultăţii de Pompieri.
Art.29 - Inspectorii şefi/comandanţii raportează anual, până la data de 31
ianuarie, analiza privind modul de desfăşurare a pregătirii personalului operativ,
stadiul constituirii poligoanelor de pregătire şi impactul privind aplicarea prezentului
ordin, la Direcția Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților.
Art.30 - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 01.04.2019 şi abrogă OIG
nr.1506 din 30.03.2018 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului
operativ din subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste – ISU
06/2018, cu modificările și completările ulterioare.
Art.31 -Anexele nr.1 - 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

INSPECTOR GENERAL
General de brigadă

Dan-Paul IAMANDI

AVIZAT PENTRU LEGALITATE


ŞEF SERVICIU JURIDIC ŞI CONTENCIOS
Maior

Florin-Cătălin CIOBANU