Sunteți pe pagina 1din 23

iNcm;rr ctNnnlt-n AcoRDATE BoLNA\-ULUI

in condiliile spitaliziirii. patul reprczinti pcntru ficcarc bolnav spaliul in carc li petrece

maJnr tater timfului

;i

.c dcigrrrr I tftre.

Patul 2 m luDgime, 80 90 clll ldlime, 60 cm inallime de la saltea, satislacc ccrintclc dc

odihni ale bolnavului. asigur:indu-i posibilitatca adoptirii unei pozitii comode si peDtnr

rjrnrpr.la-ed lui dc c;rc

a Il de rn" rjire.

Pdl / se confectioDeazi din tuburi u$oare de metal, vopsit in alb.

fcr,or

Paftea sa principald, utili, este somiera nelalici conleclionati din siirnii inoxidabile,

binl) intinsd pe un cadnr de fier $i elasticA.

Tipurile de patwi:

- patul simplu cu soniefi dintr o bucati; patul simplu cu rezemitor mobil;

- patul cu somjerd mobiin (onopedic) cadranul somierei esle din 2,3 sau 1 bucili articulate,

d6nd posibilitatea de alezare a bolnavului in pozitii loarte variato;

- patul universal;

patul inchis cu plasi (pentru bolnavi agitati, psihici); - patul pentru sugari $i copii (cu gratii mobile);

patLrl pentru terapie intensivi (cu apdrdtori demontabile).

Accesoriile patului: saltearia, una doud peme, pitura cu lenjeria de pat (doua cear$afuri

unul simplu qi unul p11c), doua fete de pema, o rnu$ama ti o alezi (traversi).

L Pregirirca parului )i accesoriilor lui.

2.

Schimbarea lenjeriei de pat bolnavului imobilizat.

3. Asigurarea igienei peljonale, corporale si vestimentare a bolnavilor.

,1. Dezbrncarea $i imbrlcarea bolnavului in pat.

5. Efectuarea toaletei pe

6. Elcctuar€a toal€tei generalc prin imbiiere a bolnavului imobilizat,

regiuni

la bolnavul imobilizat.

7. Observare:lpozitieibolnavului.

8. Schimbarea pozitiei bolnavului.

9. Mobilizarea bolnavului.

10. Captarea dejectiilor fiziologice 9i patologice ale boln:rvilor. 11. Ef€ctuarea transponrhi bolnavului in spital.

1. PRECATIREA PATULUI SI ACCESORIILOR LUI

Scop: asigurarea condiliilor igienice, de confbd, pentru odihna ;i ingrijirea bolnavului.

Matcrialc nccesare: salleaua, una doua penre. pilura cu lenjeria de pttt (doui cearfafirri

unul simph $i unul plic), doui fele de perni, o musarnr Si o aleza (faversi).

Ltdpe de ektu!ie: l.

Pregitirea materialelor:

Alegerea accesoriilor (matcrialelor) necesarc.

- Materialele se a$azi pe un scaun langa spetarul patului. Se indcpdrlcazd nopticra dl) pat.

2. intinderea cear5afului peste saltea:

- Cear$alul simplu (sau unul din cele doui) se pune peste saltea- la mijlocul patului.

- Cu o mAna se desface o pade a cear$afului spre cap, iar cu cealalta se intinde spre pafea

opusa.

- Se introduce cear$aful adanc sub saltea ]a capdhLl patului.

3. Executarea colturilor (in fomi de plic):

- Cu mina de langi pat se prinde paftea liberA a cear$afilui, la o distanlA de colt egald cu

lungimea marginii care atama ii se ridici lengi saltea.

- Din triunghiul format se introduce sub saltea partea care depi$e$te salteaua.

- Se lasi injos pa ea ridicati la marginea saltelei si se introduce sub saltea restul triunghiului impreuni cu parlea laterale a cearqatului.

Sc a$azi mu$amaua la mijlocul patului si se acopcra cu aleza.

4. A$ezarea cear$afului de pdturd:

A. Cu ceorst{ sinplu

- Se a$azd al doilea cear$afpeste care se intinde pitura.

- Marginea cear$afului dinspre cap se risftange peste piluri.

- Atat cear$af'ul cat $i pAtura se introduc sub saltea la capdtul de la picioare, dupi ce s a efectuat

o culi penlru a da lirgimea necesari milcirilor picioarclor bolnavului.

- Colfurile piturii $i ceartafului se execute identic ca la etapa 3.

B. Cu cedltafplic

- Se indoaie pehrra in lungime.

Se introduce pitura in ceanaf, prin deschizatura plicului.

- Se fixeazi colfurile pnturii de cele ale cearqafuhi, cu butoniere $i nasturi.

Se face cuta pentru ca picioarele sd stea comod,

5. A$ezarea pernelor:

- Fiecare pemi se imbraci cu fali de pemi.

- Se araze pernele pe pat.

Sc realazi noptiera langi pat.

2. SCHIMIIAR-EA L.ENJI!R|IiI DD PAT BOLNAVULUI IMOBILIZAT

scop: asigurarea condiliilor igienice- de confon, pentru odihni !i ingriiirea bolnavului. Maferiale necesare: cear$af de pat, cear$af de pAturi. fete de pema, piilur?i. alezi,

musama, sac de rule murdare. Tehnica este efectuate de doui-lrei cadre nredii, alezale de o partc;i dc alla a palului.

Etape de execulie.

l. Pregdtirea materialelor necesare:

- Lenjeria se inpilurelte li se a$azd pe un scaun, in ordjnea intrebuintirii: piiura $i ceartaful ei

se impahrresc r^n trei, sub forma de annonici (fig. l); aleza impreuni cu mu$anaua se ruleazi in

li!ime; ccartaful dc pat va fi rulat in lungime, pe laid, intr-o singura direclie.

- Se depifteazi noptiera de pa1.

l:ig. t

inplilurirca ceartailui tu arnoni.a

2. Prcgdtirea psihica a bolnavuluj;

- Se anunti bolnavul ti

i se explici acestuia simplitatea tchnicii (pentru a nu i crca stari

emotivo).

l.

Pregatirea fizici a bolnavului:

5c as"/; b^lnavul rn p"zilia de,ubir l.reral.

4. Schimbarea ceartalului de pat:

- Spdlarea mainilor.

- Asistenta din dreaptr prinde bolnavul cu mana stangi in a-xila dreapta a bolnavului,

sprijinindu-i capul de antebral.

- Se trage pcrna ugor cu mena stengA spre marginea patuluj.

- Se flecteaza usor cu mena stAngi gambele bolnavului spre coapsd-

- Se intoarcc bolnavul in dccubit lateral drept, sprijinindu-l in regiLrnea omoplalilor si a

genunchilor. Se menline bolnavul bine acoperit r^n aceaste pozifie.

- Asistenla din parlea stargi ruleazi ceargaful imprcund clr mugamaua $i aleza murdard pana la

spatele bolnavuiui.

- Cear$aful inpreuna cu mu$amaua

$i

aleza pregAtite

anterio. se deruleazi pejumdtatea ljbere a

patului, firi ca lenjeria curati sa se atiDgA de cea rnurdari.

Asistenta din parlca dreapta flecteaT a membrele inferioare ale bolnavului. - Sprijini d bolnavul in regiunea omoplalilor $i sub g.3nunchi, el se aduce in decubit dorsal cu fbarte mare atenfie.

Prinzand bolnavul de axila stangi, sora din partea stanga il ridici u$or ti introduce rnina dreapti sub spatele bolnavului.

Se sprijini capul bolnavului pe antebralul stAng.

- Cu rnana dreapu. se trage pema pe marginca stangd a patului.

- Se a$azi capul bolnavului pe perni.

Sprijnrind bolnavul de spate $i regiunea poplitee, el se aduce

decubil lateml stAng, dincolo dc cclc doua suluri de lenjerie

(fi9.2). ((u luxrte mcre .rtenlisl rn

lis.2- llularcd lenjerieipentru s(hinbare, in lunli le

- Se menfine bolnavul bine acoperit tu aceast:i pozilie (asislenla din partea sdngi). Asistenta din partea dreaptd ruleaza lenjeria murdarA. - Lenjeria murdarn se introduce in sacul special prii nitciri lenle, pentru a se evita inpriitierea

in aer a impurititilor, prafului etc.

- Spilarea !n:iinilor. Sc intind bine cearsaful, mu$amaua ti aleza $i pe cealaltajumatate a patului.

- Se execuli colturile.

- Sprijinind bolnavul (asistenta din paftea stangd) in regiunea ornoplalilor $i sub genunchi,

acesta se readuce in decubit dorsal cu fonrie mare atentie.

5. Schimbarea ceargafului de pituri:

- Se indepi eaza patura cu mi$cari lente. jar bolnavul ramane acoperit numai cu cear$aful

Se a$azd pcstc bolnav ceariaful curat, impdturit in trei, in tbrmi de armonicA.

- Menfinerea colfurilor de sus ale cea$afului va fi electuati de a treia pe$oana.

- Cele doua cadre medii, stand la marginile patului, prind cu o mane colfurile inferioare ale

cear$alufui curat, iar cu cealalti colFrile supeioare ale cealqalului murdar $i printr o migcare miscare atentd, hotaretd in directia picioarelor bolnavului, indepedeaze ceargaful murdar qi acoperi bolnavul cu cel curat.

- Se ;ntroduce cear$aful murdar in sacul special, cu mi$cnri lente.

- Se a$azi pitura peste cca$af.

- Se intinde bine cea$aful rnsfrAngnnd marginea dinspre cap, pesle paturd.

Se plicaturcaza pdtura deasupra degetclor de la picioarele bolnavului. 6. Schinbarea felei de pemn:

Spdlarca mainilor.

- Fafa de pemn murdad se inlocuiette ou una curati.

7. Reorganizarea iocului de muDca:

- Se aerise$te salonui.

- Se a$rza noptiera la locul ei.

- Se alazi scaunul la locul lui.

- Sacul cu lenjerie murdari se scoate din salon.

Observatii:

.

o

Schimbarea lenjcriei, cu bolnavul in pat, se executi dimineafa inainte

de curAlen;a salonului, dupi misurarca tcmperaturii, pulsului $i toalota

bolnavului sau ori de cate ori este recesari schimbarea lerieriei

nrurdiritc.

Mugarnaua, aleza qi cea$aful se vor intinde bine, pentru a nu produce

iritafii piclii bohavului.

FiE 3 - Schinbar. a cedrtqfului de

pd|, pe ldline

La bolnavii mobilizabili in

pozitie

sczirda,

schimbarea lenjeliei se thce in hlimea patuhi(fig. 3). dupa acccaii rchnici,

clar rularea ceargafului se

.]. ASIGURAREA ICIENEI PERSONALE, CORPOR,\LE SI VESTIMENTARE A BOLNAYTLOR

A. Baia generah, du$ul La intemarea in spital, bolnavului neimobilizat i se dd posibilitatea si f'aca o baie sau un

du$, iar in timpul

( u aceastd ocaz

spitalizirii bolnavul

va face baie sau duq cel puqin de doui ori pe siptinani.

i .c ra qchimba ii lcnicria.

Baia generale, pentx categoria de bolnavi mobilizali, va fi efecluati in mod obligatoriu $i inaintea inteffen-tiilor chirurgjcale ca $i inaintea extemarii bolnavuhi. Scop: menlinerca tegumentelor intr-o stare de perfect6 curdlcnie in vederca prclenirii

unor complicalii cutanate, pentru stimularea iuncliilor pielii $i pentru asigurarea unei stiri de

conlod fizic Ai psihic. Materiale n€c€sare: termornetru de baie 9i de camere; snpun; mnnu$i de baie; cear$afde

baie; alcool; lenjerie curati incilziti; trusi pentru unghii, casca peniru protejarea paruluj (la femei).

Etape de e*culie:

1- Pregitirea incAperii:

Inchiderea geamuriior fi a ulii.

-

Misurarea temperaiurii nrciperii (injur de 20'C).

2.

Pregdti.ea materialelor:

-

Se a$azi sipunul in savoDieri, narulile de baie pe un supori la marginea biii sau pe un suport

langd du$.

- Se aSazi pe un scaun ceanaful de baic, lcnieria curati, hrsa pentru unghii cLr ustensile

dezinfectate, pieptenele, peria de dinli, pahanrl, pasta de dinti, alcoolul pentru fieclie, pe o tavi.

3. Pregitirca cdzij de baic:

- Se introduce in cadi api fierbinte pesle api rece, penau a evita producerca de vapo , cadr

fiind spdlati $i dezinfectatd in prealabil. Cada se umple pejumltate.

- Se rnisoari lernperatura apei care va fi intre 37-38"C.

- Pentru bolnavii care prezinta o stare de fatigabilitate se a$azA transversal pe marginea biii o

scendura, pe care bolnavul va sta in pozilie FTendd.

4. PregAlirea bolnavului:

- Este invitat sa urineze.

- Este ajutat sd sc dczbrace.

- Se protejeazai pirul cu oasca de baie.

Bolnavul este inlrodus cu precaufie in cada de baie, supraveghindu-i reaclia.

5. Etcctuarea bdii:

- BolDa,'ul se spala singur sau cstc spalat de citre asistenta cu prima manu$i de baie, pe fara; pc

trunchi $i membre cu a doua minuta, iar a lreia nranuqi este inlrebuinlali penlru regiuncr

perineal6.

- Clitirea tegumentelor cu a.'uiorul dutului.

- Este ajutat sd iasi din baie, este invelit in cear$aful de baie ti esle $ten.

Se face frccle cu alcool pentru inchiderea porilor $i stimularea circulatiei.

- Este ajutat si se'imbrace cu lenieria curati- halat $i papuci. Este ajutat sd-Si faci toaleta cavitefii bucale, se-ti taie unghiile, si se pieptene- Este transportat

1a salon.

6. Reorganizarea locului de munca:

- Se strang materialelc folosjte, lcnjcria nurdara se pregdtelte pent.u transport la spalAtorie.

- Se spald cada de baie, se aerisette camera.

B- Toelet', zilnic; Asistcnta are misiunea delicatA de a controla (in mod discret) $i de a indruma ca

bolnavul neimobilizat si-Si faca ziliic toaleta de dinineali ti de seard (spilarea felei, urechilor, gatuhi, membrelor superioare, regiuniiaxilare, toaleta cavitelii bucale qi nrgrijirea pnrului).

Etape de execulie:

L Pregatirea tucnperii (spilalorului). Se impune aceeali conduitd ca $i la baia generali.

2. Prcgatirea materialului :

- La chiuvetl se pregAtesc: sipunul, o minuli pentru fati, gat, membre superioare; periula de dinti, pasta de djnfi, paharul; pieptenele, peria pentru pir; prosopul-

- ln apropierea dutului mobil se pregitelte matcrialul pcntru nica toaletd: sipun, manuii,

prosop. In lipsa duqului se pregitesc un lighean spilat $i dezinfectat, cane cu apa calda (36-

37'C).

L Pregetirea bolnavului:

- Bolnavul se dozbracd.

- Se protejeazn ptuul.

4. Efectuarea toaletei:

- Spdlarea pe fali cu sipun sau Iiri, dupa pr€ferinla bolna\uluj. Se spali getul, membrele

superioare cu mAnu$a udA $i sipuniti, insistendu-se in regiunea axilari, partea anterioard a

toracelui. Se clitelte Si se lterge-

Se ofectueaz a toaleta perineale.

- Se piaptani 9i se perie pirul. Se face toaleta bucali.

Altmci cAnd esle c.Eul, .lupA tualetd se schifllbd lenjeria bolnd,,ului.

,I. DEZI}II]ICAREA $I IMBRACAREA BOLNA}'ULUI iN PAT

Lenjeria de oorp a bolnavului (canati de noaptc sau prjama) trebuie schimbatn periodic

$i ori dc cetc ori se murdireSte- Bolnavii i$i schimbii silrguri lenjeria de co?, cu excepla cclor imobilizali la pat, adinamici, paralizali etc.; la acettia, asistenta medicali este cea care n€buie

s; schirnbe lenjeria de oorp.

Scopul: pistrarea igienei pelsonale a bolnavului. Materiale ncccsxrci cimali de noaptc curati (sau pijama); un cea.laf; talc; alcool; sac

dc lcnjerie murdard.

Tebnica este executati dc doud asistcntc medicale. Etape de execLqie:

L Pregatirca matcrialclor necesare:

- Alegerea materialelor necesare, potdvite pentru bolnav.

Transportarea materialelor qi aqezarea lor pe un scaun llingi patul bolnavului. 2. Prcgitirea psihici a bolnavului:

Sc anuntd boiravul, comr.rnic6ndu-i necesitatea efectunrii tehnicii.

l- Efectuarea tehnicii propriu-zise:

Spdlarea nainilor.

Plierea pdturii care acoperd bolnavul sub fbrmi de armonici.

- Acoperirea bolnavului cu cearqaf.

Sc intoarce bolnavul in decubit lateral drept sprijinnrdu-l in regiunea omoplalilor $i a

genunchilor.

Se trage u$or cAma$a in sus peni la torace.

- Se readuce bolnavul, cu marc atentie, in decubit dorsal.

- Se intoarce apoi bolnavul in decubit lateral stirlg $i se repeta aceea$i operatie.

- Una din cadrelc medicale ridica u$or bolnavul,

introducAnd mana sub cima$i.

sprijinindu-l ill regiunea omoplalilor,

Cel de al doilca cadru medical scoate cdmafa cu o mi$care de la spate spre cap.

- Readucerea bolnavului in pozilie orizorltali (decubit dorsal).

Sc dczbraca irtei bralul sdnatos $i apoi braful bolnav.

- Lenjeria murdari se inlroduce, prin miqciri lenie, in sacul special.

- Se acoperd bine bolnavul-

- Spilarea nainilor.

- Friclionarea cu alcool a regiunilor predispuse la uscare Si pudrarca cu talc-

- Se imbraci cu cima$a curati $i incilzitd, intai braiul bolnav, apoi cel sanatos.

' Una din cadrele medicale ridicn ugor bolnavul, sprijinindu-l in regiunea omoplalilor.

- A doua asistenta trece cimaqa pcste capul bolnavului !i o trage apoi peste spatele acestuia.

- Se readuce bolnavul in pozilia orizontali (decubit dorsal).

Se trage ufor cdmasa sub $ezut.

- Se acopera bolnavul. Se reface patul bolnavului. - Spilarea meinilor.

4. Reorganizarea locuhride munci:

Se ae seqte salonul,

- 5<.codre din .rlun .ilcul cJ lenjer:e rn-rdrr;.

5. EFECTUAREA TOALETEI PE RECIUNI LA BOLNAVUL IMOI}ILIZAT

Curalarea tegumentelor intregului corp se eftctueazi pe regiuni, la patul bolnavului,

descoperindu s,ii progresiv l1unlai partea carc so spali. Scop: nieparlarea de pe suprafala pielii a slratuhi cornos. descuamal ti impregnat cu

sccrcliile glandelor sebacee $i sudoripare, microbi Sialte substanle striine care aderi la piele.

flcctci activarea circulaliei cutanate: favoizcazi mobilizarca anticorpilor lbn ati de

celulele reticuloendoteliate din lesutul celular subcutanat; creeazi o stare phcutar de confofi, L Jre ire -n clccr scddriv d,uprd org1ni.rnului.

Materiale necesare: doue scaune; un paravan sau doud stative $i doui ceartaluri pentru

a I exccuta; naterial impcrmcabil pcnh! protejat patul (nusama); aleze; tave medicald pe care

se a$azi malerialele necesare; lighean; cani cu api caldi: cani cu ap6 rcc€: dou6 bazinete;

tnvild renald; un cearqaf; o pereche de mdnuri cauciuc; trei minu$i de baie confeclionate din prosop sau finet de culoi dilerite (cete una pentru fa15, trup $i mcmbrc, organc gcnitalc); fiei

prosoape de culori diferite; sApun neutm; alcool nentolat sau camforat; outie (pudrieri) cu

pudri de talc: lenjerie de pal curali; lenjerie de cory curati; caldarc pcntru api murdar4 sac de lenjerie murdara; tennometru de baie; materiale pentru nrgrijnea unghiilor (foarfece, pili);

naterial pcntru igicna bucalA (periuli de dinli, pasii de dinli, un pahar cu api pentru spilat pc

dinli, un pahar cu solutie anliseptici pentru garyari. un pahar cu api pentnr cvcntualele proteze

dentare).

Etape de execulie:

L Pregetirea materialelor necesare:

seil.g

ri .c prct, csc malericlelc rrccc.drc.

2. Pregitirea psihic?i a bolnavulLri:

Se anunta bohavul.

- Se explici simplitatea tehnicii (pentru a nu-i crea stdri emolive qi a-i objine acordul).

L Pregitirea condiliilor de mediu:

- Inchiderea leiestrelor.

- Verificarea temperaturii din salon (injur de 20'C).

- Se verificd sa nu fie curenli de aer rece,

- in timpul efbctunrii toaletei este interzis si se deschidi uga.

Sc incilzeste lenjeria curati.

- Se pregite$te o buioti cu apn caldi (tennofor).

Sc indepdrteaTi noptiera dc pat.

- Sc nrdld Joua .caune lang:r patul boln:rr ului.

Se a$azd paravanul in j urul patului. 4- Electuarea loalelei fetei:

- Se indepdrteazi una din peme, susljnand capul bolnavului. Cealalii pcma sc acoperi cu mu$rna pcnhl! a o protcja d.3 umczcald, iar pcste mu$ama se

araze o ale^.

Sc ataza capul bolnavului pc pema acoperitd.

- Prturr .e pli:t,,i

lonnir de rnnonicl )i .e at./a pc .caun.

"ub

- Se dezbracA bolnavul $i se acopera cu cear$aful de patrr.i.

- Spilarea m6inilor.

- Se umple Iigheanul2/l cu api calda (17'C).

' Se controleazi temperatura apei cu ajutorul termometrului de baie.

- Se aFzi injurul getului bolnavului un prosop.

- Se nnbraci prima manu$i de baie $i se umezeite. Sc spali ochji de la comisura extcma spre cea intemd.

- Se cliteso cu api curalr't $i se iterg cu primul prosop curat.

Se spali fiuntea de la mijloc spre tample.

Se spala rcgiunca periorah fi perinazalt prin mifcari circulare-

- Se ;terge imediat prin tampoDare.

5. Ef-ectuarea toaletei urechilor:

- Se sapuDe$le o urche insistAnd in tanturilc pavilionului si ?n regiunea retroauriculari (cu aceea$i minufa).

Sc clitcltc bine li se tterge cu prosopul.

- Se iDtoarce ulor capul boliavului

;i

se proccdcazd la fel cu cealaltA ureche.

' Se introduc dopuri de vati (la oererea bolDavului).

6. Liectuarca toalctci gatuhri:

- 5e descote'" lrr,rl bulnr!IlLr ), ie.p1la.- rti ii -apun

Sc clatettc binc fi se $terge imediat pentru ca bolnavul sa nu fie predispus la receali.

- Se acoperat gatul bolnavului cu cea$aful.

- Se arunca apa din lighean.

7. irfectuarea toaletei mcmbrclor superioare:

- Se umple ligheanul cu 2/l apn cald.t (37'C).

- Se veifici tempcratura apci. - Se descopera unul din membrele superioare gi se atazi nu$amaua fi aleza sub intreg braiul,

deasupra invelitodi.

- Se sipune$te circular, incepind de la umAr sprc capAtul dislal. insist6nd la axild.

- Se limpeze$te ti se tterge imedial cu prosopul curat.

- Se acopera bralul bolnavulLri.

- Se taie unghiile cu griji.

Se intoarce bolnavul in decubjt lateral de partea corespunzatoare braplui spalat 5i se

procede^za la fel cu celilalt bra!. 8. Efcctuarea toaletei toracehi:

- Se descoperi partea antedoara a loracelui.

- La f'emei se sapune$te qi se insisti la pliurile submamare.

- Se limpezeste bine $i so $terge prin tamponarc.

9. Efectuarea toaletei spatelui:

- Se intoarce bolnavul gi se sustine in decubit latcral.

- Se a$aze sub bolnav mu$amaua acoperite de alezi. Se sdpuncsc spatele $i regiunea lombo-sacrala.

- Se limpezesc bine ;i se gterg prin tamponare.

- Se pudreaza cu alc.

- Se indepirleazi mu$alnarla impreuna cu aleza.

- Se readuce bolnavul lin decubit dorsal.

- Se acoperi toracele boliavului-

10. Electuarea toaletei abdomenului:

- Se asnzi mu$amaua imprcund cu alcza sub abdomenul bolnavului.

- Se sapunesie abdomenul. Cu ajutorul unuj tampon de vata montat pe porttampon $i inmuiat in alcool, se insista aslpra

regiunii ombilicale, indepinand murdiria.

- Se spala apoi oDbjlicul cu apa $i sapun.

- Se limpeze$te si se lterge inediat.

- Se unge regiunea ombilicaln cu vaselini.

Sc scoate mdnu$a utiljzatA $i se pune in tAvita renalA.

- se I iclion(x,,; bri!ele ti roracele c'r rlcool.

- Se pudreazt cu talc g:itul, toracele, abdotnenul fi mai ales bra{ele $i axilele.

- Se imbraci bolnavul cu cdma$a de noapte (pijama).

- Se arunci apa murdari in cildare.

ll

I lecLuareJ Lo"leLei Inembrelor infer oare.

Sc rnlple ligheanul cu 2/:l api c:'ldar (17'C).

Se inbraci cea de a doua rninusi dc baic. Se muti mu$amaua r_mpreunar cu aleza in regiunea coapselor.

Se sdpuncsc coapselc. irrsisti|d in .egiunea inghinali.

Se limpezesc ti se \rterg.

Se flecteazi gambele bolnavului pe coapse.

Se lnuli r)rugimaua rnai ios $i sc a!a7d ligheanul pe mu$an]n.

Se introduce piciorulin ligheaD. (fiS.4)

7

t:lE 4

Spikka picioatek,

Se sdpuneste gamba insistAnd in regiunea

poplitee $i in spaliile inrerdigitile. - Se limpezeste fi se $terge imediat cu cel de-al doilea prosop cunt.

- Se procedeaza la felcu piciorul celilalt.

Sc frictioncazi menrbrele inferioare cu alcool

5i se puclrerzi plicile cu talc. Sc taie unghiile nu prea scud, pentru a nlr se

produce leziuni, gi se pilesc.

12. Efectuarea toaletei organelor genitale externe. Materiele necesarc: baziret, pcnsa

porttampon. lampoane vati, cana cu apd caldd, prosop (special), mdnusi de cauciuc, mdnu$i de baie.

- Se pre,,:nri bolnr' ului bi/inctul pcnl.u a urina

- Se indepifteazi bazinetul.

- Se izolcaza saltcaua cu musamaua $i traversa.

- Se agazn bolnavul nr pozilie ginecologici.

Se afaza sub .egiunea sacrald a bolnavului bazinetul curat-

- Se inbraci ninusa de cauciuc.

- Se imbraci peste manufa de cauciuc cea de a treia manrurji cle baie.

- Se eleclueazi spilarca dinspre partca antcrioari insprc anus, cu sdpun neutru, care nu iritd

pielea qi rnucoasele.

Se limpezegte cu ajutorul unuijet de apd caldi curatt turnat dintr-o cana.

- Se indepirteazi cu atenlie restuile de sapun, care pot produce prurit sau intlanalii.

- Se scoate bazinetul de sub bolnav- - Organele genitale si regiunea dinjur sc $tcrg cu ccl dc al tlcilea prosop curat.

- Se pudreazi cu pudri de talc (pentru prevenirea apariliei de interlrieo).

13. Efectuarea toaletei pirului. Materiale necesare: pieptene, larnpon, apant de uscal par'ul (Ioehn). lighcan, mugama- alezi,

api caldi, prosop.

- Se ridici u$or capul bolnavului.

- Se indepideazi perna $i se at^zi pe un scaun. Sc susline capul bolnavuhi fi se indoaie salteaua sub restul

sahelei.

- Se ataze o mu$ana pe somierd gi deasupra saltelei indoite. Sc a$azd ligheanul cu 2/3 apn calda (37'C) pe mu$ama.

- Se prolejeazi salteaua cu o alezi.

- Peste aleze se alazi o mutama rulata de rmbele laturi. astfel

incAt sa fonnczc unjghcab.

Fig. a

SpLildred pa,tthri

t0

- se a$ari capul bohavului in Lr$oara hipcrcxtensie, atamand deasupm ligheanului. Se protejeaTi c fa bolnavului cu un prosop.

- Sub ceafa boliavului se ataza capdtul mai r^ngust al mutaDralei rulale, iar celrlalt cap6t se

introdrce h ligheaDul atezal pe somiefi sau inlr o caldarc a$ezati langn pat (fig 5). Sc vcrifica lcmperatura apei.

- Se umezeste $i se Fmponcazd pi:ruI.

- Se friclioneaze parul cu ambele mailri 9i se mascaza u|or pielea capului pentru activarea

circulafici sangvine.

- Se limpezeste piirul.

51) repetd manopera de doue-trei ori.

- Dup?i o clitire abundenG, se acopcrd pArul cu un prosop incilzit-

' Se indepdrteaze mu$amaua, introducan o in lighean.

- Se a$azi bolnavul in pozifja iniliald.

- Se usuci pdrul cu foehnul.

Se piaptini piru1.

- Se acoperi pirul bolnavului cu un tulpan sau bonctd.

Sc spali obicctele de pieptdnat $i se introduc in solulie dezirlfeclanli.

- Spelarea mainilor.

14. Eiectuarea toaletei cavitilii bucale.

A- La bolna,,ii constienli.

Materialele necesarer pahar cu apd; periula $i pastd de dinfi; prosop, alezi; tnvi.tt renah. in functie dc starea bolnavuhi, acesta este adus in pozilie semi$ezandi sau in decubit Iatcral.

- Se pune pnstn de dinli pe peduii.

Se protejeazd lenjeria bolnavului cu prosop 9i alezn. - Se seFesc bolnavului paharul cu api $i periula cu pastd.

- Bolnavul i$i va spela dinlii.

se ccrveire il doilcc pahdr cu Jpa penlnr pargara.

B. La bolnmii inconstienli s.tu conatosi. Materialele neces,re: tampoane pe port-tampoane sterile; deschizitor de guri, steril; comprese de tifon; api boricatn; glicerina bora\ali 20%; spatuh linguala; tAvilA renald; mAnu$i sterih de

cauciuc,

- Bolnavul este in decubit dorsal.

- Se intoarce lateral capul bolnavului-

- Se .rra/5 .ub b;rbie prosopul ri ti\ ird rcnala.

- Se amplasea-7A deschizatorul de gura pdntre arcadele dentare.

- Se rnrnoiie un rarnpon cu gl:ccrina bora\"1;

- Se

Sterg

limba, bolta palatind ti supralafa intemn $i extemd a arcadelor dentare cu mitcaLri

d liuntru in afari-

- Cu alt tampon se curifi dantura.

Cu dcgctul infe$urat in tifon $i imbibat in glicerin?i borarati sau zeami de limiie se

indepifte^zi depozitul gros depus pe nucoase pand in farjnge.

Buzele crapate $i uscate se ung c glicerini boraxatn.

Observitie!

La bolnIvii incon$ tienli, toaleta btrcdld se redlizeazA cu ndna prctejatii tie ndnusa de cuut iut. 15- Reorganizarea locului de munci:

- Lenjeria murdari de pat se pune in sacul special.

- Spdlarea meinilor.

- Se schimba patul cu leDjerie curali.

Se indcpartcazd paravanul

$i

lenjeria mlrrdali din salon.

- Se spali materialele lolosite Si sc introduc in solu!;e dezinlectante pini la sterilizare.

ll

6. EFI]C'I I]AIIIjA 'I'OALIII'EI (;INERALI.] PRIN INIBAII.]RIi A ROI-NAVIJLIJI I]IIOI}II,IZA'T

Spalarca iitrcgului cory, prin iitroducerea bolnavului in ceda de baie, are acela\ji scop ca Fitoaleta pa4iali.

Nl:rt€rial€ necesare: ca era de baie $i cada dc baie curdlati, spilatd, dczinfcctati; panvan;

gratar lengi cada; tenromelru de baiel cear$af de baie: sipun Deulru; doui prosoape; douii

miinu$i de baie; lenjerie de corp curati; casct pentru protejarea pirului; halat de baie Si nanuci;

materiale penku ingrjjirca unghiilor; natcrialc pcntru igicna bucali: alcool mentolal sau

canlforat; pud er?i cu pudri de talc; sac pentru lenjerie murdari; sohlii dezinlectante pentru cadi ti robinete (cloramina 1%, clomrd de var l%); un scaun.

Etdpe de execulie:

1. Pregatirea matcrialclor:

- Se pregilesc materialele necesare pentru efectuarea imbiierii, pe,,truse", in ordinea utiliz;rii lor.

2. Pr€gitirea psih'ci ti fizici a bolnavului:

- Se anunlA bolnavul cu o.iumatate de ori iraintc qi i se explicd ncccsitatca.

- Se oferi bolnavului urinarul.

- Dupt micliune se indepirteazd urinarul. Spilarea mainilor-

3. Pregitirea camerei de baiei Se inchid fcrcstrele li u$a.

- Se rerifica temperarura din cmera de baie

So dd drumul la apa rece qi apoi la apa cald;.

- Se verifici temperntura apei cu ajutorul termometruhri.

- Se aranjeazA lenjeria de corp cura6 ti incalzitd pc un radiator, in ordinea introbuiniirii.

4. Efectuarea imbiierii:

- Se imbraca bolnavul cu halatul si papucii. Se hansporta bolnavul in carnen de baie.

- Se dezbraci bolnavul.

Sc prcteieaza p;rul bohavului cu casca.

- Se introduce bolnavul in cnd5 (cu ajutorul unui cearqaf doue persoane).

- Se menline cear$aful pe fundul cAzii r'n tot timpul biii.

Se sustine bolnavul si intre in baie.

- Se supravegheaza reaclia bolnavului. Sc inbraci o nanu$5 de baie.

- Se sapun$te supraf'afa corpului, in aceeasi ordine ca la toaleta pa4iald la pat.

So indcpdrteazd sipunul de pe tegumenle.

- Se schimbi minuga qi i se ef'ectueazd toaleta organelor genitale.

- Se strope$te suprafa,ia coryului cu apd la o tcmpemturi ceva mai scizuta decet cea din cadi

(pentru efectul de lonifiere a lesuturilor qi activarea circula,tiei si respiraliei).

- Se susline de sub axile pentru a ridica bonavul din cadi.

Se infh$oara bolnavul irltr-un cear$aluscal $i iDcilzit.

- Bolnavul se intinde pe canapeaua din camera de baie acoperiiA cu mufama !i cearsalcurat.

Se $terge si se friclioneazd cu alcool bolnavul.

- Se pudreazi regirnrea plicilor.

- Se imbrace bolnavul cu lenjeria de corp curata $i incAlzitA.

- Se thce toaleta unghiilor.

- Bolnavul se imbraci cu halat, i se pun papuci 9i se transpofti la salon.

- Se afazd bolnavul comod in patul sau. Se invele$te bine bolnavul.

Alentiel

Ddc;t bahawl prezinfi.liisoune, te incdlzette cu tetnolbare ti.\e hidnteazd cu lichide calde.

5. Reorganizarca locului de inlrnci:

- Se introduce lenjeria nrurdar'a iIl saculspecial.

Sc dd drumul la apa din cadi.

- Se spalA binc cada cu detergenli ;i se umple cada cu solulie dezinfectantd care se menliDe limp

Sc spala cada $i robinetele cu api curati.

- Se curili, se spali Si se introduc in solutii dczi lectante instrumcntelc fblosite.

Se aeriseste camera de baie.

7. OBSIIRVAREA POZITIEI BOLNA}'ULUI

Scopul: cunoa$terea poziliilor pe care le iau bolnavii in pat sau ir care acegtia trebuie asezati pentru ingriiiri, examineri speciale-

Bolnavul poatc avca o pozitie activd, pasivd sau fb4atd. Pozi(ia activn: bolnavul se migci singur, nu are nevoie de ajutor.

Pozi(ia pasivi: bolnavul este lipsit dc forld fizicd $i are nevoie de ajuior pentru miscare

9i schimbarea poziliei. Pozitia fo4ati: bolnavul are o pozilie neobisnuita, irnpusd de boali sau de necesitatea electudrii unui tralament.

Tipuri dc pozilii:

1. Decubit dorsal (fie. 6)

(c supart pentrupicioate tiin regiuaa lrochdaterkua,

2. Decubit lateral (drept sau stang) (fig. 7).

Bolnavul este culcat pe spate, cu fala

in sus, Iiri pema (este indicatd dupi

puncfie lombara, in unele afecliuni

ale coloanei verlebrale etc.).

culcat pe spate, cu o

b. Bolnavul este

(anemii

pemi sublire

posthemoragice, afec,tiuni cerebrale

ctc.).

c. Bohavul este culcat pe spate, cu lala

in sus ti cu doud perne (pozilia

obi$nuitn).

lis.6

Pozilkt holn.L- lui i, .le.ub, .laN

BolDavul este culcat pe o parlc (drcapa sau st6nga) cu o pemd sub cap, cu membrul inferior

care este in contact cu sprafafa pahrlui intins, iar cu celalalt nrdoit Si spatele sprijinit cu o pema sau un sul (indicata in pleurezii, meningite etc.).

l3

t:lt!.1 ])ectbil kteral

l. Decubit ventral (fig. 8).

Bolnavul este culcat pe abdomen,

firi

pemi, cu capul intors intr o

parte, bra.tele de-a lungul corpului,

sau flectale $i a$ezate la stanga ii la

dreapta capului, cu parlea palmari

pe sDprafata patului fi sub glezne se a$azi un sul (indicatn 1a bolnavii

incon$tienlj, la cci cu escare ale

regiunii sacrate, paralizii etc.).

FiE- 8 Dec bil wntrdlcu copulint.rr laleral

4. Pozifia

$ezend.

a. l, pat: bolnavul estc mcnlinut sezand in pat, trunchiul realizand un unghi de 90'cu membrele inferioare, prin ridicarea somierei arliculale. Cambele sunt in semiflcxie pe coapse, sub genunchi so plaseazA un sul, iar la picioarele bolnavului se plaseazi sprijinitoml. Sub brale se a$az[ cate o pema (pozilie indicata h bolnavii dispneici, in

perioada crizclor de astm bron$ic, in insuficienlA cardiaca, ea favorizand respiralir.

b. hJotoliu. balnavd esle alezal conlo abii, bine imbricat $i acopcrit cu o pdturi.

5. Pozitia semisezanda (lie. 9).

Se sprijine spatele bolnavului cu doui peme, cu

rczemitorul de spate sau somierd articulatA. Sub tdlpi se

aSazd un sprijinitor pentru ca bolnevul sa nu aluiece spre

oxtrcmitatca distalA (pozilia este indicata in primul ajutor

acordat bolnavului cu tulburiri respiratorii: cstc interzisa

bolnavilor cu tulburari de deglutifie, comato$ilor, in

cursul anesteziei generale),

Fie. 9 Pozitic scnriwziinda

6. Pozilja $ezend cu gambele adrnate. Bolnavul sti ]a marginea patului in pozilia $ezand6, sub

picioarc se agazi un taburet qi va fi protejat cont a rdcelii cu o pdturi (indicati bolnavilor cu

insufi cient?i cardiaci).

7. Pozilia declivA (Treidelenburg). Ridicarea extremitafii distale a patuhi: pozilia decubit dorsal cu capul bolnavului coboral rcalizandu sc o djlerenld de l0-60 cm, intre cele .ln,,i

extremittli. In pat se protejeaze capul bolnavului cu o pemi alezati verlical (indicata in ancmii

t4

acute grave, drenaj postural. hemoragii ale rrembrelor inlerioare $i o4anelor genilalc, dupi rrLi.rrre.tezic.,r rlti .rrtqr\ cnlii eirccoluJice)

8. Pozilia proclivi. Se obline prin ridicarea extrcmitifii proxinale a patulLri.

9. Pozilia ginecologici. Bolnava este aFzati pe spate, coapsele l]ectate pe abdornen pi geDUnchii indepdrtali (irrdicali in examiniri ginccologicc Si obstetricale). 10. PoTilia genu-pectorali (fig. 10).

Fig. lO - Pazilie geau peclotlij

Bolnavul se alaza in genunchi, accftia fiind ufor indepdrtafi, pieptul atinge planul

orizontal iar capul este intr-o pafte (indicat?i pertru exploriri rcctale rectoscopie, tuleu rectal).

8. </