Sunteți pe pagina 1din 60

VIZAT :

DIRECTOR GENERAL

TEMATIC CONTROL INTERN IN DOMENIUL


APRRII IMPOTRIVA INCENDIILOR, SITUAII DE URGEN
SI APRARE CIVIL

Pentru buna desfaurare a controalelor interne in domeniul aprare impotriva incendiilor, situaii de
urgen si aprare civil, a fost intocmit tematica de control intern, privind cerinele minime cuprinse
in Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul MAI nr.163/2007 pentru
aprobarea Normelor Generale de aprare impotriva incendiilor si Legea nr. 481/2004 privind protecia
civil, acte normative care cuprind prevederi care trebuie respectate de catre angajator si personal
angajat.

Chestionar - fi de evaluare a conformitii nr.1. Constatri Legea nr. 307/2006

4. Nu este cazul.
3. Cerin ndeplinit foarte bine.
2. Cerin ndeplinit acceptabil. Se impun msuri.
1. Cerin nendeplinit sau lipsete. Se impun msuri imediate.

Prescripii minime prevazute in legislatie privind apararea impotriva Aprecieri


incendiilr, situatii de urgenta si apararea/protectia civila 1 2 3 4
Legea nr. 307/2006
Cap.II. Sectiunea a 6-a Obligatiile angajatorului, utilizatorului si
salariatului:

Art. 19. - Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are


urmatoarele obligatii principale:
a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de
organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le
actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta
salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;
b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa
si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si
nivelul riscurilor;
c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la
incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat
la baza eliberarii acestora; in cazul anularii avizelor ori a autorizatiilor, sa
dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori
utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective;
d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de
prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile
solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea
acestora;
e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii
de urgenta;
f) sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmita inspectoratului
lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in
activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-
chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate
si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si
prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa
stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;
h) sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare
privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea
acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de
catre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;
i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul
inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea
acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa incheie contract cu un alt
serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ si
eficace pentru stingerea incendiilor;
j) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile
pentru aplicarea acestora in orice moment;
k) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa
in scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la
exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;
l) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de
aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor
furnizate de proiectant;
m) sa asigure pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru
interventie;
n) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitie fortelor chemate in
ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si
echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si
functionarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru
acordarea primului ajutor;
o) sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii si
utilizatorii produselor sale regulile si masurile de aparare impotriva
incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea,
transportul si depozitarea produselor respective;
p) sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea
si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3
zile lucratoare sa completeze si sa trimita acestuia raportul de interventie;
q) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor, certificate conform legii;
r) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea
impotriva incendiilor.
Art. 20. - Persoanele fizice, asociatiile familiale sau persoanele juridice
care detin parti din acelasi imobil trebuie sa colaboreze pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin din prezenta lege, in vederea asigurarii masurilor de
aparare impotriva incendiilor pentru intregul imobil.
Art. 21. - Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
stabilite de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau
importator, dupa caz;
b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate,
dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de
administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator;
c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice
activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara;
d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al
proprietarului, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei,
echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui
expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;
e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau
proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care
constituie pericol de incendiu.
Art. 22. - Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii
principale:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei,
dupa caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile,
aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor
date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale
sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca
orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei
situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva
incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv
cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca,
in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Cap. IV. Sectiunea a 2-a Constituirea si atributiile serviciilor de urgenta vo-
luntare:

Art. 32. - (1) Serviciile de urgenta voluntare/private sunt structuri


specializate, altele decat cele apartinand serviciilor de urgenta profesioniste,
organizate cu personal angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii,
avutului public si/sau a celui privat impotriva incendiilor si a altor calamitati,
in sectoarele de competenta stabilite cu avizul inspectoratelor.
(2) Serviciile de urgenta voluntare/private au in structura compartiment sau
specialisti pentru prevenirea incendiilor, care pot fi si cadre tehnice
specializate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform
art. 12 alin. (1), formatii de interventie, salvare si prim ajutor, precum si,
dupa caz, ateliere de reparatii si de intretinere.
(3) Constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor de urgenta
voluntare/private se realizeaza pe baza criteriilor de performanta elaborate de
Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si
internelor.
(4) Organizarea si functionarea serviciilor de urgenta voluntare/private se
stabilesc prin regulamente aprobate, dupa caz, de consiliile locale sau
conducerile operatorilor economici si institutiilor care le-au constituit, cu
respectarea criteriilor de performanta.
(5) Infiintarea, extinderea sau restrangerea activitatii, precum si
desfiintarea unui serviciu de urgenta voluntar/privat se fac numai cu avizul
inspectoratului.
Art. 33. - Serviciile de urgenta voluntare/private au urmatoarele atributii
principale:
a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si
respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
b) verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si
dispozitiilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de
competenta;
c) asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea
primului ajutor si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate
de incendii sau in alte situatii de urgenta.
Art. 34. - (1) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a
personalului serviciilor de urgenta voluntare sau private se realizeaza de
centre de formare si evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul
General.
(2) Statutul personalului din serviciile de urgenta voluntare se stabileste
prin hotarare a Guvernului.
Art. 35. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente
activitatii serviciilor de urgenta voluntare se asigura din bugetele locale.
(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii
serviciilor de urgenta private se asigura de operatorii economici si institutiile
care le-au constituit.
Art. 36. - (1) Pe baza hotararii consiliului local si in conditiile prevazute de
lege, serviciul de urgenta voluntar poate presta, contra cost, catre orice
persoana fizica sau juridica, fara a afecta indeplinirea atributiilor, unele
servicii cum sunt:
a) supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor la targuri,
expozitii, manifestari cultural-sportive, activitati de filmare si altele
asemenea;
b) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din
fantani;
c) limitarea, colectarea sau indepartarea unor produse poluante;
d) efectuarea de lucrari la inaltime;
e) transport de apa.
(2) Costurile pentru prestarile de servicii efectuate sunt stabilite prin
hotarare a consiliului local, iar sumele incasate se constituie ca venituri ale
bugetului local.

Chestionar - fi de evaluare a conformitii nr.2.


Constatri Ordin M.A.I. nr. 163/2007

Cap.2. Sectiunea 4 -- Organizarea activitatii de aparare impotriva


incendiilor:

Art. 23. - Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca


consta in:
a) prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor
tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere
ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si
aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;
b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor;
c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;
d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin intocmirea
si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de
evacuare pe traseele stabilite;
e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca,
desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de
securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.
Art. 24. - La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au
in vedere:
a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;
b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se
aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazute
in documentatia tehnica de proiectare;
d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;
e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate, pe timpul
exploatarii diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.
Art. 25. - (1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de
munca cuprinde:
a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de
incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor
profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta, a conducatorului
locului de munca, proprietarului/patronului/administratorului, precum si a
specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;
b) stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a
propagarii si de stingere a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de
stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului,
precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare
loc de munca;
c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si
evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara
programului;
d) organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie
sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere
si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni
la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.
(2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul
de munca prevazute la alin. (1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un
material rezistent, de regula carton, si se afiseaza intr-un loc vizibil, estimat a
fi mai putin afectat in caz de incendiu.
(3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba
de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de
aparare impotriva incendiilor.
(4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin. (2) este prezentata in
anexa nr. 1 la prezentele norme generale, aceasta putand fi completata, dupa
caz, si cu alte date si informatii.
Art. 26. - (1) Interventia la locul de munca presupune:
a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a
utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de
interventie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
b) salvarea rapida si in siguranta a personalului, conform planurilor
stabilite;
c) intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile
a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje
de catre persoanele anume desemnate;
d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare
impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a
instalatiilor si a sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala;
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor
care pot fi deteriorate in timpul interventiei;
f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale
incendiului: temperatura, fum, gaze toxice;
g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si
unde pot aparea focare noi, actionandu-se pentru stingerea acestora.
(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1) nominalizarea se
face pentru fiecare schimb de activitate, precum si in afara programului de
lucru, in zilele de repaus si sarbatori legale.
Art. 27. - Pentru perioadele in care activitatea normala este intrerupta, de
exemplu, noaptea, in zilele nelucratoare, in sarbatorile legale sau in alte
situatii, este obligatorie asigurarea masurilor corespunzatoare de aparare
impotriva incendiilor.
Art. 28. - Planurile de protectie impotriva incendiilor prevazute la art.18 lit.
k) si art. 23 lit. d) sunt:
a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform
legii ca fiind periculoase;
c) planul de interventie.
Art. 29. - (1) Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu
cuprind elemente diferentiate in functie de tipul si destinatia constructiei si
de numarul persoanelor care se pot afla simultan in aceasta si se intocmesc
astfel:
a) pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane;
b) pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 50 de persoane;
c) pentru incaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de locuri.
(2) Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel, pe caile de acces si in
locurile vizibile, astfel incat sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele,
iar in incaperi, pe partea interioara a usilor.
(3) Planul de evacuare se intocmeste pe baza schitei nivelului sau a
incaperii, pe care se marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare prin
usi, coridoare si case de scari sau scari exterioare.
(4) Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de aparare
impotriva incendiilor: stingatoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme
de alarmare si alertare a incendiilor, posibilitatile de refugiu, incaperi
speciale, terase, precum si interdictia de folosire a lifturilor in asemenea
situatii.
(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat in anexa nr. 2 la
prezentele norme generale.
Art. 30. - (1) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor
clasificate conform legii ca fiind periculoase se intocmesc pentru fiecare
incapere unde se afla asemenea materiale.
(2) La amplasarea materialelor periculoase in spatiile de depozitare trebuie
sa se tina seama de comportarea lor specifica in caz de incendiu, atat ca
posibilitati de reactie reciproca, cat si de compatibilitatea fata de produsele
de stingere.
(3) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se
intocmesc pe baza schitelor incaperilor respective, pe care se marcheaza
zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform
legii, cantitatile si codurile de identificare ori de pericol, produsele de
stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor si ordinea
prioritatilor se marcheaza cu culoare verde.
(4) Planuri de depozitare si de evacuare se intocmesc si pentru materialele
si bunurile combustibile care au o valoare financiara sau culturala deosebita.
(5) Planurile de depozitare se amplaseaza in locuri care se estimeaza a fi
cel mai putin afectate de incendiu si in apropierea locurilor de acces in
incaperi, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel
incat acestea sa poata fi utile fortelor de interventie.
Art. 31. - (1) Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea
desfasurarii in conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de
interventie in situatii de urgenta, potrivit legii.
(2) Planul de interventie se avizeaza de inspectoratul pentru situatii de
urgenta judetean/al municipiului Bucuresti.
(3) Modelul planului-cadru de interventie este prezentat in anexa nr. 3 la
prezentele norme generale.
Art. 32. - Planurile de protectie impotriva incendiilor se actualizeaza ori de
cate ori este cazul, in functie de conditiile reale.
Art. 33. - (1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor, prevazute la
art. 23 lit. c), se elaboreaza pentru locurile de munca stabilite de
administrator/conducator, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de
incendiu.
(2) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor cuprind:
a) prevederile specifice de aparare impotriva incendiilor din reglementarile
in vigoare;
b) obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor;
c) regulile si masurile specifice de aparare impotriva incendiilor pentru
exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si
organizatorice locale, precum si pentru reparatii, revizii, intretinere, oprire si
punere in functiune;
d) evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de
explozie;
e) prezentarea pericolelor care pot aparea in caz de incendiu, cum sunt
intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum si
a regulilor si masurilor de prevenire a acestora.
(3) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza de seful
sectorului de activitate, instalatie, sectie, atelier, se verifica de cadrul tehnic
sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva
incendiilor si se aproba de administrator/conducator.
(4) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se afiseaza, in intregime
sau in sinteza, in functie de volumul lor si de conditiile de la locul de munca
respectiv.
(5) Un exemplar al tuturor instructiunilor de aparare impotriva incendiilor
se pastreaza la cadrul tehnic sau la persoana desemnata sa indeplineasca
atributii de aparare impotriva incendiilor.
Art. 34. - Salariatii de la locurile de munca pentru care s-au intocmit
instructiunile prevazute la art. 33 au obligatia sa le studieze, sa le insuseasca
si sa le aplice.
Art. 35. - (1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza
in toate cazurile cu informatiile din planurile de interventie, acolo unde
acestea sunt intocmite.
(2) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se actualizeaza la
modificari, modernizari, dezvoltari, reprofilari si la aparitia unor noi
reglementari.
(3) Fiecare instructiune de aparare impotriva incendiilor trebuie sa aiba
inscrisa data intocmirii/reviziei si data aprobarii.
Art. 36. - (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare,
orientare si/sau informare, prevazute la art. 23 lit. f), se executa, se
amplaseaza si se monteaza conform reglementarilor si standardelor de
referinta.
(2) In anumite situatii, indicatoarele pot fi insotite de inscrisuri explicative
si in limbi de circulatie internationala.
(3) Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea
indicatoarelor revine conducatorului locului de munca.

Cap. 4. Sectiunea 1--Masuri generale de prevenire a incendiilor la explo-


atarea constructiilor (hale, ateliere, depozite, birouri), a echipamentului
tehnic din dotare si a amenajarilor :

Art. 80. - Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea


constructiilor, instalatiilor si amenajarilor privesc:
a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a
activitatilor, pe timpul desfasurarii si dupa incheierea acestora;
b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice in vederea reducerii riscului
de incendiu ori a consecintelor incendiilor;
c) mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor in
siguranta si pentru securitatea echipelor de interventie in cazul izbucnirii
unui incendiu;
d) intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare impotriva
incendiilor.
Art. 81. - (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor,
echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face
conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni,
improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau
substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie
respectarea instructiunilor de functionare, verificare si intretinere, precum si
a masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, emise si aprobate
potrivit legii.
Art. 82. - Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si
instalatiilor tehnologice prevazute la art. 63 se interzic:
a) neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;
b) functionarea fara sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform
instructiunilor de functionare pentru controlul si mentinerea parametrilor
privind siguranta in functionare sau inlocuirea acestora cu altele
supradimensionate;
c) intretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare
termica sau electrica ori pentru separare;
d) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere
si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;
e) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari de
catre personal neautorizat.
Art. 83. - (1) Mentinerea in buna stare a instalatiilor si sistemelor de
captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice este
obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice,
conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii
statice conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice este
obligatorie.
Art. 84. - (1) In spatiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se
interzice accesul salariatilor si al altor persoane fara echipament de protectie
adecvat conditiilor de lucru.
(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate
corespunzator sau care pot produce scantei prin functionare, lovire sau
frecare in spatii sau in locuri cu risc de explozie este interzisa.
Art. 85. - (1) Produsele, materialele si substantele combustibile se
amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se
protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.
(2) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire defecte, cu
improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum
si aprinderea focului utilizandu-se lichide inflamabile.
(3) Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor
de evacuare a fumului sunt obligatorii.
Art. 86. - (1) Pe timpul transportului, depozitarii si manipularii produselor
sau substantelor combustibile se tine seama de proprietatile fizico-chimice
ale acestora, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa nu se
propage incendiul.
(2) Produsele si substantele combustibile se transporta, se manipuleaza si
se depoziteaza in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator,
in vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si
substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate.
(3) Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului
de depozitare.
(4) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea
produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.
Art. 87. - (1) Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau
de pulberi combustibile se indeparteaza ritmic prin metode si mijloace
adecvate, obligatoriu la terminarea fiecarui schimb de lucru, si se depun in
locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor.
(2) Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale
solide, cum sunt carpe, calti, bumbac, rumegus, care contin astfel de produse,
se colecteaza in cutii sau in vase metalice ori cu captuseala metalica
interioara, prevazute cu capac, amplasate in locuri fara risc de incendiu si
marcate.
(3) Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care se reutilizeaza,
se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri,
instalatii, culturi agricole, suprafete impadurite si alte materiale combustibile,
in functie de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.
(4) Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care nu se
reutilizeaza, se distrug conform reglementarilor specifice.
Art. 88. - (1) Materialele si substantele care prezinta pericol de
autoaprindere se pastreaza in conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si
luandu-se masuri de control si preintampinare a fenomenului de
autoincalzire.
(2) Prevenirea aparitiei fenomenului de autoaprindere se urmareste si la
depozitarea furajelor si plantelor tehnice, conform reglementarilor specifice.
(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje si plante tehnice se face
la distante de siguranta, astfel incat eventualele incendii produse la acestea sa
nu pericliteze vecinatatile.
Art. 89. - Toate instalatiile/conductele prin care circula substante lichide
sau gaze se marcheaza prin culori specifice de identificare a naturii
substantei, respectiv pericolului acesteia, prevazute de normele tehnice
specifice.
Art. 90. - (1) Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de
constructii combustibile si/sau a structurilor din alcatuirea constructiilor sau
a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge se efectueaza
potrivit reglementarilor tehnice specifice.
(2) Lucrarile de termoprotectie se executa numai de catre personal atestat,
conform normelor tehnice specifice.
(3) Calitatea lucrarilor de ignifugare executate se certifica prin rapoarte de
incercare emise de laboratoare autorizate conform legii.
Art. 91. - Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica si
de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a
instalatiilor se mentin permanent in buna stare, pentru a-si indeplini rolul
stabilit.
Art. 92. - (1) In constructiile civile/publice si de productie, cantitatile de
materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la
depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau
prin documentatiile tehnice de proiectare si executie.
(2) In salile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive
ori in incinte amenajate pentru activitati cu public este interzis accesul
publicului cu produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot
produce incendii sau explozii.
(3) Depozitarea si utilizarea in spatii publice a mijloacelor, produselor si
substantelor prevazute la alin. (2) este permisa numai in locurile amenajate in
acest scop si cu respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor.
Art. 93. - (1) La cladiri administrative/birouri, activitatea se organizeaza
astfel incat sa nu se creeze aglomerari ale publicului, care sa ingreuneze sau
chiar sa blocheze evacuarea in caz de incendiu.
(2) Pe timpul exploatarii incaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente
cladirilor administrative trebuie luate masuri de reducere la minim posibil a
riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de
materiale combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere a
acestora.
Art. 94. - (1) In salile aglomerate ori amenajarile temporare in care se
desfasoara activitati cu public nu se admite accesul unui numar de persoane
mai mare decat capacitatea stabilita prin proiect.
(2) Amplasarea mobilierului in salile aglomerate se realizeaza astfel incat
sa se asigure culoare de trecere cu latimi care sa permita deplasarea
publicului catre iesirile din sala.
(3) In incintele prevazute la alin. (1), scaunele sau bancile se fixeaza de
pardoseala astfel incat sa nu fie rasturnate in caz de panica si sa asigure
evacuarea rapida si fara accidente a publicului.
(4) La finalizarea activitatii in sala aglomerata sau amenajarea temporara se
executa un control de verificare pentru depistarea si inlaturarea eventualelor
nereguli in domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatarii.
(5) Se recomanda asigurarea unui sistem de alarmare in caz de incendiu, cu
mesaj preinregistrat.
Art. 95. - (1) In perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judetene sau
locale din zonele cu risc crescut de incendiu si, dupa caz, administratorii
operatorilor economici/ conducatorii institutiilor din zonele mentionate
trebuie sa elaboreze programe speciale de masuri pentru prevenirea
incendiilor specifice.
(2) Masurile speciale pe timpul secetos cuprind:
a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste
riscul de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice
ridicate si lipsei de precipitatii;
b) interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune
avansata;
c) restrictionarea efectuarii, in anumite intervale din timpul zilei, a unor
lucrari care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin
degajari de substante volatile sau supraincalziri excesive;
d) asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a
recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori
inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;
e) intensificarea controalelor in zonele cu culturi agricole si in locuri cu
vegetatie forestiera, mai ales cele frecventate pentru agrement;
f) asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.
(3) Masurile speciale stabilite sunt aduse la cunostinta tuturor salariatilor si,
dupa caz, populatiei.
Art. 96. - Inainte de inceperea sezonului rece se iau urmatoarele masuri de
prevenire:
a) controlul instalatiilor si al sistemelor de incalzire existente la operatorii
economici, institutiile publice, locuintele si gospodariile populatiei, cum sunt
surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de incalzire, sobe, cosuri si
canale de fum, si inlaturarea defectiunilor constatate, asigurandu-se
functionarea la parametrii normati;
b) protejarea contra inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu
apa;
c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszapezirea cailor de acces,
de evacuare si de interventie.

Sectiunea a 2-a Masuri generale de prevenire a incendiilor la


executarea lucrarilor cu foc deschis :

Art. 97. - (1) Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si


pe timp de vant este interzisa; locurile cu pericol de incendiu, in care se
aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele in drept.
(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor,
in zonele de agrement si in gospodariile populatiei se face numai in locuri
special amenajate, in conditii si la distante care sa nu permita propagarea
focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte
vecinatati.
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale
combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu
luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la
vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si
stingerea jarului dupa terminarea activitatii.
(4) Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun
pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se
supravegherea permanenta a arderii.
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata
de locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fata de materiale sau substante
combustibile: lemn, hartie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi
supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.
(6) Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii
si in locuri in care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor
care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.
Art. 98. - (1) Reglementarea de catre administratorul operatorului
economic/conducatorul institutiei sau, dupa caz, de consiliul local a modului
de executare a lucrarilor cu foc deschis presupune:
a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari
cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile,
curatarile prin ardere, precum si a persoanelor care le supravegheaza;
b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu in care este
interzisa utilizarea focului deschis;
c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu
foc;
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si
pastrare a permisului de lucru cu foc;
e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru
astfel de lucrari.
(2) Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri combustibile se
efectueaza cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului.
Art. 99. - (1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor
asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, in constructii civile
(publice), pe timpul programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu risc
de incendiu sau explozie, in depozite ori in alte spatii cu pericol de aprindere
a materialelor, produselor sau substantelor combustibile este interzisa.
(2) Lucrarile prevazute la alin. (1) se pot executa in spatiile respective
numai dupa ce s-au luat masuri pentru: evacuarea persoanelor, indepartarea
sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor
de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor
de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.
(3) Lucrarile mentionate la alin. (1) si la art. 97 alin. (4) se executa numai
pe baza permisului de lucru cu foc, al carui model este prezentat in anexa nr.
4 la prezentele norme generale.
(4) In toate cazurile prevazute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea
personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de aparare
impotriva incendiilor, precum si informarea serviciului privat/voluntar pentru
situatii de urgenta.
Art. 100. - (1) Permisul de lucru cu foc, prevazut la art. 99 alin. (3), se
intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza sefului
formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar
celalalt ramane la emitent.
(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.
(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre
executant emitentului.
Art. 101. - Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie
etc. in care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia sa asigure
masuri pentru:
a) pregatirea locului;
b) instruirea personalului;
c) controlul dupa terminarea lucrarii.
Art. 102. - (1) Executantul lucrarii are obligatia de a utiliza pentru
executarea lucrarilor cu foc deschis numai echipamente si aparate in buna
stare de functionare.
(2) Toate echipamentele si aparatele pentru executarea lucrarilor cu foc
deschis se intretin si se verifica in conformitate cu instructiunile furnizorului.
Art. 103. - In timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure:
a) supravegherea permanenta a flacarii, a raspandirii si a traiectoriilor
scanteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului
de caldura;
b) strangerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip
sau cu apa;
c) inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena,
daca durata intreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute;
d) interzicerea agatarii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau
de generatoarele de acetilena;
e) neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru
sau de urcari pe scari, schele etc.;
f) evacuarea carbidului din generator, in cazul intreruperii lucrului pe o
perioada mai indelungata.
Art. 104. - Dupa terminarea lucrarii, seful sectorului de activitate, prevazut
la art. 101, trebuie sa asigure urmatoarele masuri:
a) verificarea locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor
adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a
constata daca nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de
ars sau degajari de fum etc.;
b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este
intacta, si luarea de masuri in consecinta;
c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul
noptii, a situatiei existente la locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata
apropiere a acestuia;
d) depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare;
e) reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor
combustibile la cel putin 6 ore de la terminarea lucrarii;
f) colectarea slamului de carbid in containere destinate acestui scop si
depozitarea acestora intr-un loc special amenajat.
Art. 105. - (1) Folosirea flacarii: lumanari, faclii, torte si altele asemenea pe
timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivitatilor desfasurate in
restaurante sau pentru ambianta ori divertisment in restaurante, baruri,
cluburi, discoteci etc. este interzisa.
(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flacarii in
situatiile mentionate la alin. (1), cu conditia asigurarii conditiilor de
impiedicare a initierii si propagarii incendiului, dupa cum urmeaza:
a) evitarea amplasarii in apropierea sau contactul cu materiale
combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin rasturnare, manevrare gresita
etc.;
d) stingerea obligatorie a flacarilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea si
interventia in caz de incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aparare impotriva incendiilor;
g) anuntarea, dupa caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat,
pentru situatii de urgenta, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate
cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.
(3) Pentru spectacolele de tipul mentionat la alin. (1), care au loc pe timpul
unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situatii de urgenta
judetean/al municipiului Bucuresti, la inceputul stagiunii, programul
spectacolelor respective.
Art. 106. - (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii
incendiilor este obligatorie in cadrul fiecarui operator economic sau al
fiecarei institutii publice si se face prin dispozitie scrisa, data de persoana cu
atributii de conducere.
(2) Pentru situatiile in care o constructie sau o amenajare este folosita de
mai multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisa
de proprietarul constructiei sau al amenajarii respective, insusita de
utilizatorii in cauza.
(3) In dispozitia pentru reglementarea fumatului se mentioneaza:
a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe langa spatiile publice
inchise, conform legii, in care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu
tigari, chibrituri sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje
si esafodaje, realizate din materiale combustibile, precum si lanurile de
cereale in faza de coacere si zonele impadurite;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii
reglementarii, pe locuri si sectoare de activitate;
d) alte date si informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua
pericolul de incendiu.
(4) Locurile in care este interzis fumatul se marcheaza conform legii.
(5) Locurile in care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul "LOC
PENTRU FUMAT".
(6) Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor sunt amplasate la
o distanta mai mare de 40 m fata de locurile in care exista pericol de
explozie: gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10
m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile: lemn, textile,
hartie, carton asfaltat, bitum, si 50 m fata de culturile de cereale paioase in
perioada coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite.
(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:
a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamant;
b) instructiuni afisate, cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor si
reguli de comportare in caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.
(8) Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel incat sa nu fie
posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi
draperii, perdele, jaluzele.
(9) Depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum
sunt hartia, cartonul, textilele, este interzisa.
(10) Golirea scrumierelor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care
exista materiale combustibile este interzisa.
(11) Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este
interzisa.
Sectiunea a 3-a Masuri generale de prevenire a incendiilor la
exploatarea cailor de evacuare

Art. 107. - Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a


utilizatorilor in siguranta in caz de incendiu se adopta urmatoarele masuri:
a) intretinerea in buna stare de functionare a sistemelor de decomprimare
sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a
propagarii focului ori de izolare termica din compunerea constructiilor si
instalatiilor;
b) pastrarea cailor de evacuare libere si in stare de utilizare la parametrii la
care au fost proiectate si realizate;
c) functionarea iluminatului de siguranta si a celei de-a doua surse de
energie electrica, conform reglementarilor tehnice;
d) functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la
parametrii de performanta pentru care au fost proiectate;
e) organizarea si desfasurarea, periodic, de exercitii si aplicatii cu salariatii,
in conditiile legii.
Art. 108. - (1) Caile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, in refugii
sau in alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marcheaza cu
indicatoare standardizate, conform reglementarilor tehnice specifice, astfel
incat traseele acestora sa fie recunoscute cu usurinta, atat ziua cat si noaptea,
de persoanele care le utilizeaza in caz de incendiu.
(2) Se monteaza indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care duc la
demisol sau subsol ori la usile de acces catre alte spatii si incaperi din care
evacuarea nu poate fi continuata.
Art. 109. - (1) Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de
incendiu a elementelor de protectie a golurilor, cele de actionare a trapelor si
clapetelor, precum si cele care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor
tampon se mentin in permanenta in stare de functionare.
(2) Se interzice blocarea in pozitie deschisa a usilor caselor scarilor, a celor
de pe coridoare, a celor cu dispozitive de inchidere automata sau a altor usi
care, in caz de incendiu, au rolul de a opri patrunderea fumului, gazelor
fierbinti si propagarea incendiilor pe verticala sau orizontala.
(3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigura inchiderea automata a usilor,
se verifica periodic si se mentin in stare de functionare.
(4) Sistemul de inchidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa
permita deschiderea usoara a acestora in caz de incendiu.
Art. 110. - (1) Este interzisa blocarea cailor de acces, de evacuare si de
interventie cu materiale care reduc latimea sau inaltimea libera de circulatie
stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si
efectuarea unor modificari la acestea, prin care se inrautateste situatia
initiala.
(2) In casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale cladirilor
se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale,
mobilier sau obiecte, amplasarea de masini de fotocopiat, dozatoare pentru
sucuri/cafea etc., care ar putea impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor,
precum si accesul personalului de interventie.
Art. 111. - (1) Accesul mijloacelor si personalului pentru interventiile
operative in caz de incendiu, in vederea salvarii si acordarii ajutorului
persoanelor aflate in pericol, stingerii incendiilor si limitarii efectelor
acestora, trebuie sa fie asigurat in permanenta la toate:
a) constructiile si incaperile acestora;
b) instalatiile tehnologice si anexe;
c) depozitele inchise si deschise de materii prime, semifabricate, produse
finite si auxiliare;
d) mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, precum si la
punctele de comanda ale acestora, cum sunt: centrale si butoane de
semnalizare a incendiilor, statii de pompare a apei, hidranti de incendiu,
stingatoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare si castele de apa, rampe
ale surselor de apa naturale;
e) dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de
incendiu: cortine de siguranta, sisteme de evacuare a fumului si a gazelor
fierbinti, clapete de pe tubulatura de ventilare si altele asemenea;
f) tablourile de distributie si intrerupatoarele generale ale instalatiilor
electrice de iluminat, de forta si de siguranta, precum si la sursele de
alimentare de rezerva care sunt destinate alimentarii receptoarelor electrice
cu rol in caz de incendiu;
g) vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate in
caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora: gaze si lichide
combustibile, benzi transportoare si altele asemenea;
h) alte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu: vehicule
pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apa si altele
asemenea.
(2) Persoanele fizice sau juridice care detin sau administreaza constructiile,
instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate sa
marcheze prin indicatoare, potrivit reglementarilor tehnice specifice,
prezenta mijloacelor de la alin. (1) si sa afiseze regulile specifice care trebuie
respectate.
Art. 112. - (1) Intrarile in incintele unitatilor si circulatiile carosabile din
interiorul acestora, prin care se asigura accesul la cladiri si instalatii, la
racordurile de alimentare cu apa, cum sunt retele, bazine, rauri, lacuri,
traversarile de cale ferata si altele asemenea, se mentin, indiferent de sezon,
practicabile, curate si libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje,
ambalaje, zapada si altele asemenea, care ar putea impiedica interventia
operativa pentru stingerea incendiilor.
(2) In cazul in care acest lucru nu este posibil, se asigura si se marcheaza,
potrivit reglementarilor tehnice specifice, cai de acces si circulatii ocolitoare.
Art. 113. - Caile de acces si de evacuare din cladiri, limitele zonelor
periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiatii, locurile in care sunt
amplasate utilajele si instalatiile pentru stingerea incendiilor si orice alte
instalatii care, in caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marcheaza
vizibil, potrivit reglementarilor tehnice specifice.
Art. 114. - Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de
interventie si salvare de la inaltimi, prevazute in imediata vecinatate a
constructiilor, se marcheaza corespunzator si se mentin libere.
Art. 115. - Ascensoarele de pompieri se mentin permanent in buna stare de
functionare, pentru a putea fi utilizate operativ in caz de necesitate, si se
marcheaza corespunzator.

Chestionar - fi de evaluare a conformitii nr.3.


Legea nr. 481/2004 privind Protecia Civil

Cap. III. Sectiunea a 2-a -- Obligatii

Art. 20. - (1) Cetatenii sunt obligati:


a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de
autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de
conducatorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai organizatiilor
neguvernamentale, dupa caz;
b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse, in conditiile
legii, de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul
autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta;
c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice
mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenta
producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau
cunostinta;
d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia, dupa caz,
inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre descoperirea de
munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate;
e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara
activitatea;
f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate
personala si, in caz de necesitate, la amenajarea spatiilor de adapostire din
teren;
g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva
de alimente si apa, precum si alte materiale de prima necesitate pentru
protectia familiilor lor;
h) sa permita, in situatii de protectie civila, accesul fortelor si mijloacelor
de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata;
i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate
privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari, dupa caz, fara
plata, precum si accesul persoanelor autorizate, in vederea intretinerii
acestora;
j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de
dezastre, potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile
abilitate;
k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila, in cazurile
prevazute de lege.
(2) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) revine, corespunzator
situatiei in care se gasesc, si cetatenilor straini care desfasoara activitati, au
resedinta sau se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei.
(3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti, pe
timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila, de prestarea de
servicii ori de participarea la executarea de lucrari, evacuarea de bunuri si
altele asemenea, care presupun efort fizic.

Cap. IV. Sectiunea a 2-a Obligatiile conducatorilor, institutiilor


publice, operatori economoci, proiectantilor, constructorilor,
beneficiarilor, si salariatilor:

Art. 28. - (1) Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii


operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, au urmatoarele
obligatii principale:
a) asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc
specifici, generatori de evenimente periculoase;
b) stabilesc si urmaresc indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si
de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie
civila;
c) organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, servicii de urgenta private si
stabilesc regulamentul de organizare si functionare a acestora ori incheie
conventii sau contracte cu alte servicii de urgenta voluntare ori private, care
dispun de forte si mijloace capabile sa intervina operativ si eficace in cazul
situatiilor de protectie civila;
d) participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit
actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si inlaturare a urmarilor
situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile proprii;
e) asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin in situatii de
urgenta echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate
riscurilor specifice;
f) organizeaza instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca
privind protectia civila;
g) asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a
activitatilor proprii desfasurate;
h) prevad, anual, in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare
desfasurarii activitatilor de protectie civila;
i) instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de
risc si le semnaleaza, de indata, cu privire la iminenta producerii sau
producerea unei situatii de protectie civila la nivelul institutiei sau
operatorului economic;
j) stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii
produselor regulile si masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile
previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare;
k) incheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii
de urgenta profesioniste sau voluntare;
l) mentin in stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare,
spatiile de adapostire si mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau
interventiei, tin evidenta acestora si le verifica periodic;
m) indeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre
organismele si organele abilitate.
(2) Conducatorii institutiilor publice si ai operatorilor economici, indiferent
de forma de proprietate, sunt obligati sa permita instalarea, fara plata, a
mijloacelor de alarmare pe cladirile proprii.
(3) Operatorii economici a caror activitate prezinta pericole de accidente
majore in care sunt implicate substante periculoase se supun si prevederilor
legislatiei specifice.
Art. 29. - Persoanele fizice sau juridice care detin imobile in indiviziune
sau le utilizeaza in comun sunt obligate sa coopereze pentru indeplinirea
masurilor de protectie civila pentru intregul imobil sau ansamblu de imobile.
Art. 30. - (1) Proiectantii, constructorii si beneficiarii de investitii au
urmatoarele obligatii:
a) sa prevada in documentatiile tehnice ale investitiilor masurile specifice,
echipamentele si dotarile necesare, conform normativelor in vigoare, si sa
asigure realizarea lor inainte de darea in exploatare a investitiei;
b) sa obtina toate avizele, autorizatiile si acordurile privind protectia civila,
conform legii, si sa urmareasca realizarea masurilor stabilite in cuprinsul
acestora;
c) sa evalueze riscul seismic al zonei in care se executa lucrarile si sa
intocmeasca proiectul, respectiv sa execute constructia sau instalatia conform
gradului de risc seismic evaluat.
(2) In toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe intreaga lor durata
de existenta, constructiile si amenajarile, echipamentele, utilajele si
instalatiile tehnologice pentru autorizare in domeniul protectiei civile se
supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea
si controlul riscurilor, in conditiile prevazute de reglementarile specifice.
(3) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (2) revine
persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, intretinerea,
repararea, postutilizarea constructiilor, a echipamentelor si a instalatiilor
tehnologice, potrivit obligatiilor si raspunderilor prevazute de lege.
(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor se
elaboreaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, se aproba
prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative si se publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin
al ministrului administratiei si internelor.*)
___________
*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.433/2006
privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de
securitate la incendiu si protectie civila, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 806 din 26 septembrie 2006.
Art. 31. - Salariatii au urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa beneficieze, in mod gratuit, de echipament de protectie individuala, de
tratament medical si antidoturi, daca sunt incadrati la agenti economici sau
institutii cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;
b) sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute prin lege pentru
perioadele de intrerupere a activitatii, impuse de situatiile de protectie civila;
c) sa respecte normele, regulile si masurile de protectie civila stabilite;
d) sa participe la instruiri, exercitii, aplicatii si la alte forme de pregatire
specifica.

Cap. V. Pregatirea pentru protectia civila

Art. 32. - Pregatirea pentru protectia civila cuprinde pregatirea populatiei si a


salariatilor, pregatirea serviciilor de urgenta, pregatirea personalului cu
functii de conducere pe linia protectiei civile, precum si a personalului de
specialitate.
Art. 33. - (1) Pregatirea profesionala a serviciilor de urgenta si a altor forte
cu care se coopereaza se realizeaza pe baza programelor anuale de pregatire,
aprobate de sefii acestora.
(2) Planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de cooperare privind protectia
civila la care participa, potrivit specificului acestora, serviciile de urgenta,
fortele de protectie si sprijin si populatia se aproba de prefect, primar sau de
ministrul internelor si reformei administrative, dupa caz.
(3) Exercitiile de cooperare interjudetene/regionale si cele cu caracter
international se aproba de Guvern, la propunerea ministrului internelor si
reformei administrative.
(4) In documentele de planificare a pregatirii privind protectia civila se
prevad si resursele materiale si financiare necesare, precum si cine le asigura.
Art. 34. - (1) Initierea, calificarea, perfectionarea sau specializarea
conducatorilor structurilor specializate de protectie civila, a sefilor serviciilor
de urgenta voluntare si private, a personalului de specialitate mentionat la art.
13 alin. (2), precum si a altor persoane cu atributii in acest domeniu se
realizeaza prin cursuri, convocari sau instructaje si se desfasoara in Centrul
National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de
Urgenta si in centrele zonale ale acestuia, precum si in Institutul National de
Administratie sau in alte institutii de invatamant de profil.
(2) Pregatirea pentru protectia civila in institutiile de invatamant militar
este obligatorie si se desfasoara pe baza tematicilor elaborate cu consultarea
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
Art. 35. - Formarea, perfectionarea si specializarea personalului serviciilor
de urgenta profesioniste si al structurilor componente ale Sistemului National
de Management al Situatiilor de Urgenta se realizeaza in institutiile de
invatamant de profil din subordinea Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, a Ministerului Apararii, precum si in alte unitati abilitate din
tara si din strainatate.
Art. 36. - (1) Informarea si educarea preventiva a populatiei privind
protectia civila sunt obligatorii si se asigura prin: institutiile de invatamant si
educatie de toate gradele, mijloacele de informare in masa si serviciile
profesioniste pentru situatii de urgenta.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in colaborare cu
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, stabileste, prin protocol,
temele si activitatile practic-aplicative de educatie privind protectia civila,
care se includ in programele de invatamant, precum si in planurile
activitatilor extrascolare.
(3) Societatile publice si private, nationale si locale, de radio si televiziune,
precum si presa scrisa sunt obligate sa asigure prezentarea in emisiunile,
respectiv in stirile si reportajele acestora, a riscurilor potentiale, masurilor
preventive si a modului de actiune si comportare a populatiei pe timpul
situatiilor de urgenta civila.
(4) La informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia
civila participa si organizatiile neguvernamentale de interes public, potrivit
statutelor si specificului activitatilor acestora.
Art. 37. - (1) Instruirea salariatilor privind protectia civila se asigura
sistematic, de regula impreuna cu instructajele de prevenire si stingere a
incendiilor, in conditiile stabilite prin dispozitiile generale elaborate de
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul
administratiei si internelor*).
(2) Participarea salariatilor la instruire constituie sarcina de serviciu.
___________
*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 599 din 12 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 38. - Periodic, pe baza planurilor si a programelor de pregatire si cu


aprobarea primarului localitatii, se efectueaza exercitii de alarmare publica.

Cap.VI. -- Protectia populatiei si a bunurilor materiale

Art. 39. - Protectia populatiei, a bunurilor materiale si a valorilor culturale


se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare,
avertizare si alarmare, adapostire, protectie nucleara, biologica si chimica,
evacuare si alte masuri tehnice si organizatorice specifice.

Seciunea 1 Instiintarea, avertizarea si alarmarea

Art. 40. - (1) Instiintarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru


Situatii de Urgenta sau de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe
baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care
monitorizeaza sursele de risc.
(2) Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei
publice centrale sau locale, dupa caz, prin mijloacele de avertizare specifice,
in baza instiintarii primite de la structurile abilitate.
Art. 41. - (1) Prealarmarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza
informatiilor primite de la Statul Major General, si de structurile specializate
din cadrul categoriilor de forte armate, pe baza planurilor de cooperare
intocmite in acest sens.
(2) Alarmarea populatiei se realizeaza de autoritatile administratiei publice
centrale sau locale, dupa caz, prin mijloacele specifice, pe baza instiintarii
primite de la structurile abilitate.
Art. 42. - (1) Mijloacele de avertizare si alarmare specifice se instaleaza in
locurile stabilite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de
serviciile de urgenta profesioniste.
(2) Normele tehnice privind instalarea sistemului integrat de avertizare si
alarmare a populatiei si instructiunile privind semnalele si mesajele de
avertizare si alarmare se elaboreaza de Inspectoratul General pentru Situatii
de Urgenta, se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor**)
si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) La solicitarea presedintilor comitetelor pentru situatii de urgenta,
mesajele de avertizare si alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate si
gratuit, prin orice operator audiovizual public sau privat de pe teritoriul
Romaniei.
___________
**) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 886/2005
pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei, publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, si Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr. 1.259/2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si
alarmare in situatii de protectie civila, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 349 din 18 aprilie 2006.

Art. 43. - In cazul unui atac iminent, in situatia in care nu s-a declarat
starea de razboi, primele mesaje de prealarma si de alarma se transmit cu
aprobarea ministrului internelor si reformei administrative, pe baza
instiintarilor Statului Major General si structurilor specializate din cadrul
categoriilor de forte armate, conform planurilor de cooperare intocmite in
acest sens.
Art. 44. - (1) Folosirea mijloacelor de alarmare in cazul producerii unor
dezastre se executa numai cu aprobarea primarului localitatii, a
conducatorului institutiei publice sau a operatorului economic implicat, dupa
caz, ori a imputernicitilor acestora.
(2) Sistemul de instiintare, avertizare si alarmare la localitati, institutii
publice si operatori economici se verifica periodic prin executarea de
antrenamente si exercitii.
(3) Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare cu incalcarea
prevederilor legale si a normelor tehnice prevazute la art. 42 alin. (2) este
interzisa.

Sectiunea a 2-a --Adapostirea

Art. 45. - (1) Pentru protectia populatiei si a bunurilor din patrimoniul


cultural national de efectele atacurilor din aer se realizeaza sistemul national
de adapostire, care cuprinde: adaposturi pentru puncte de comanda destinate
Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, adaposturi
publice de protectie civila aflate in administrarea consiliilor locale si fondul
privat de adapostire realizat de operatorii economici si proprietarii de
imobile.
(2) Autoritatile administratiei publice, institutiile publice, operatorii
economici si proprietarii de imobile au obligatia sa prevada in planurile de
investitii si sa realizeze adaposturi de protectie civila.
(3) Autoritatile administratiei publice centrale si locale si serviciile de
urgenta de la toate nivelurile de competenta vor identifica si vor stabili
posibilitatile de utilizare pentru adapostire a unor galerii de mina, tuneluri,
pesteri, grote etc. existente in apropierea zonelor dens populate sau in zone
prevazute pentru amenajare de tabere de sinistrati, evacuati sau refugiati.
(4) Categoriile de constructii la care este obligatorie realizarea de
adaposturi publice de protectie civila, precum si adaposturile care se
amenajeaza ca puncte de comanda se aproba prin hotarare a Guvernului, la
propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative***).
(5) Adaposturile publice de protectie civila prevazute in documentatiile
tehnice ale investitiilor se avizeaza tehnic, premergator eliberarii
autorizatiilor de construire, de catre serviciile de urgenta profesioniste,
potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta, aprobata de ministrul internelor si reformei administrative si
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I****).
(6) In timp de pace adaposturile publice de protectie civila, cu exceptia
spatiilor amenajate ca puncte de comanda, pot fi utilizate pentru alte
destinatii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligatia de a fi eliberate in
situatii de urgenta in maximum 24 de ore si cu informarea prealabila a
centrelor operationale din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste.
(7) Adaposturile publice de protectie civila se inspecteaza periodic de catre
personalul de specialitate al serviciilor de urgenta profesioniste; detinatorii si
utilizatorii acestor adaposturi sunt obligati sa indeplineasca normele si
masurile stabilite pentru mentinerea adaposturilor si a instalatiilor utilitare
ale acestora in stare de functionare.
(8) Construirea adaposturilor si amenajarea altor spatii de adapostire
cuprinse in planurile de mobilizare se executa la punerea in aplicare a
planurilor respective.
___________
***) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea
categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de
protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 526 din 21 iunie
2005, cu modificarile ulterioare.
In prezent, denumirea "Ministerul Administratiei si Internelor" a fost
inlocuita cu denumirea "Ministerul Internelor si Reformei Administrative",
conform art. 15 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice
centrale, aprobata prin Legea nr. 98/2008.
****) A se vedea si nota de subsol corespunzatoare asteriscului din finalul
art. 9 alin. (1) lit. g).

Sectiunea a 5-a -- Evacuarea

3. H.G. nr. 1048 - privind cerinele minime de securitate i sntate


pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de
protecie la locul de munc
Cap. I. - Dispoziii generale
Art. 3. (1) - n sensul H.G. nr. 1048 / 2006, prin EIP se nelege
orce echipament destinat s fie purtat sau inut de lucrtor pentru a-l proteja
m-potriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea s i pun n pericol
securitatea i sntatea la locul de munc, precum i orice element
suplimentar sau accesoriu proiectat n acest scop.
Art. 4. - EIP trebuie utilizat atunci cnd riscurile nu pot fi evitate
sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecie colectiv ori prin
msurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.
Cap. II. - Obligaiile angajatorilor
Seciunea 1 - Prevederi generale
Art. 5. (1) EIP respect prevederile H.G. nr. 115 / 2004 privind:
a) cerinele eseniale de sntate i securitate prevzute n anexa nr. 2 ?
b) condiiile pentru introducerea lor pe pia i libera circulaie ?
(2) EIP trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s corespund condiiilor existente la locul de munc;
b) s ia n considerare cerinele ergonomice i starea sntii lucrtorului;
c) s se potriveasc n mod corect persoanei care l poart;
d) s fie corespunztor pentru riscurile implicate, fr s conduc el nsui
la un risc mrit;
e) s aib marcajul de conformitate european CE pe fiecare EIP fabricat
sau innd seama de caracteristicile produsului, marcajul poate fi aplicat
pe ambalaj.
Art. 6. n cazul n care prezena unor riscuri multiple impune pur-
tarea simultan a mai multor EIP, acestea trebuie:
a) s fie compatibile;
b) s i pstreze eficacitatea n raport cu riscurile respective.
Art. 7. Condiiile de utilizare a EIP, n special durata purtrii sunt
determinate: - n funcie de gravitatea riscului ?
- de frecvena expunerii la risc i de performana EIP ?
- caracteristicile postului de lucru al fiecrui lucrtor ?
Art. 8. (1) EIP este destinat purtrii de ctre o singur persoan.
(2) Exist mprejurri care impun purtarea unui EIP de
ctre mai multe persoane ?
Dac da se iau msuri corespunztoare pentru ca diferi-
ilor utilizatori s nu le fie afectat starea de sntate sau de igien ?
Art. 9. n cadrul ntreprinderii angajatorul furnizeaz i pune la
dispoziia angajailor informaii adecvate privind fiecare EIP impus n con-
formitate cu art. 5 i 6 ?
Art. 10. (1) EIP se distribuie, obligatoriu i gratuit, de ctre anga-
jator, salariailor ?
Angajatorul asigur o stare de igien i condiii pentru e-
fectuarea verificrilor legale:
-- de depozitare ?
-- de curare i denocivizare ?
-- de ntreinere i reparare n conformitate cu instruciunile de utilizare ale
productorilor ?
Angajatorul asigur nlocuirea EIP care nu corespunde din
punct de vedere al calitilor de protecie, cnd se constat acest lucru ?
(2) n situaiile n care utilizarea echipamentului nu este
exclusiv pentru locul de munc, MMSSF a stabilit dispoziii pe baza crora
s se impun ca lucrtorul s contribuie la costul unui anumit EIP ?
Art. 11. Angajatorul informeaz n prealabil angajatul asupra ris-
curilor mpotriva crora este protejat prin purtarea EIP n timpul lucrului ?
Art. 12. Angajatorul asigur instruirea lucrtorului i dac este
cazul, organizeaz antrenamente pentru modul de purtare a EIP ?
Art. 13. (1) Cu excepia mprejurrilor specifice (particulare) i
excepionale, EIP este utilizat numai n scopurile prevzute i n conformita-
te cu fia de instruciuni ?
(2) Instruciunile nsoitoare sunt elaborate pe nelesul lu-
crtorilor ?
Seciunea a 2-a - Evaluarea echipamentului individual de protecie
Art. 14. (1) n vederea acordrii EIP, angajatorul trebuie s evalue-
ze dac EIP-ul pe care intenioneaz s l foloseasc ndeplinete cerinele
prevzute la art. 5 i 6.
(2) Aceast evaluare cuprinde:
a) analiza i evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin
alte mijloace ?
b) definirea caracteristicilor pe care trebuie s le posede
EIP - ul pentru a proteja eficient mpotriva riscurilor prevzute la lit. a), lu-
ndu-se n considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul n
sine ?
c) compararea caracteristicilor EIP - ului disponibil cu ca-
racteristicile prevzute la lit. b) ?
Art. 15. Evaluarea prevzut la art. 14 este revizuit n funcie de
modificrile aduse oricror elemente componente ale EIP-ului ?

Seciunea a 3-a - Reguli de utilizare


Art. 16. (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 4-15, Ministerul
Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei stabilete:
* reguli generale pentru utilizarea EIP;
* reguli care reglementeaz cazurile i situaiile n care an-
gajatorul trebuie s furnizeze EIP-ul.
(2) Aceste reguli indic, n special, mprejurrile sau situai-
ile de risc n care este nacesar utilizarea EIP-ului, fr a se aduce atingere
prioritii care trebuie s se acorde mijloacelor de protecie colectiv.
(3) Pentru stabilirea acestor reguli,
** anexa 1 - tabel pentru evaluarea riscurilor n vederea selecionrii EIP,
** anexa 2 - lista orientativ i neexhaustiv a EIP,
** anexa 3 - lista orientativ i neexhaustiv a activitilor i sectoarelor de
activitate care pot necesita utilizarea de EIP,
conin informaii utile i au un caracter orientativ.
Seciunea a 4-a - Inf., consultarea i participarea lucrtorilor
Art. 19. Angajatorul trebuie s ia msuri corespunztoare astfel n-
ct lucrtorii s primeasc informaii cu privire la toate msurile ce trebuie
luate n domeniul securitii i sntii lucrtorilor, atunci cnd acetia uti-
lizeaz EIP-ul la locul de munc.
Art. 20. Consultarea i participarea lucrtorilor sau a reprezentan-
ilor acestora, de ctre angajator, cu privire la problemele aferente H.G. nr.
1048 / 2006, se desfoar n conformitate cu prevederile art. 18 din Legea
nr. 319 / 2006.
Cap. III. - Dispoziii finale
Art. 21. Adaptrile de natur tehnic ale anexelor 1, 2 i 3 se efectu-
eaz de M.M.S.S.F., n funcie de:
a) adapterea reglementrilor de armonizare tehnic i de standardi-
zare cu privire la EIP;
b) progresele tehnice, evoluia reglementrilor sau specificaiilor in-
ternaionale ori a cunotinelor din domeniul EIP.
Art. 22. M.M.S.S.F. raporteaz Comisiei Europene la fiecare 5 ani
cu privire la aplicarea prevederilor H.G. nr. 1048 / 2006, indicnd punctele
de vedere ale partenerilor sociali.
Chestionar - fia de evaluare a conformitii. Constatri H.G. nr. 1091
4. Nu este cazul.
3. Cerin ndeplinit foarte bine.
2. Cerin ndeplinit acceptabil. Se impun msuri.
1. Cerin nendeplinit sau lipsete. Se impun msuri imediate.

Prescripii minime de securitate i sntate n munc din legislaia Aprecieri


naional, armonizat cu directiva UE 89 / 654 / CEE. 1 2 3 4
1. LEGEA nr. 319 / 2006 a securitii i sntii n munc.
Cap. III - Seciunea 1. Obligaii generale ale angajatorilor
Art. 7. (4) a) s evalueze riscurile pentru securitatea i sntatea lu-
crtorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munc, a substanelor sau
preparatelor chimice utilizate i la amenajarea locurilor de munc.
(5) atunci cnd n acelai loc de munc i desfoar ac-
tivitatea lucrtori din mai multe ntreprinderi sau uniti, angajatorii
acesto-ra au urmtoarele obligaii:
a) s coopereze n vederea implementrii prevederilor privind securitatea
sntatea i igiena n munc, lund n considerare natura activitilor;
b) s i coordoneze aciunile n vederea proteciei lucrtorilor i prevenirii
riscurilor profesionale, lund n considerare natura activitilor;
c) s se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) s informeze lucrtorii despre riscurile profesionale.
Seciunea a 4-a. Alte obligaii ale angajatorilor
Art. 13. e) s elaboreze instruciuni proprii, innd seama de
particularitile activitilor i ale locurilor de munc aflate n
responsabilitatea lor;
h) s asigure informarea fiecrei persoane, anterior an-
gajrii n munc, asupra riscurilor la care aceasta este expus la locul de
munc, precum i asupra msurilor de prevenire i de protecie necesare.
2. Norma metodologic de aplicare a prevederilor Legii securitii i
sntii n munc nr. 319 / 2006
Cap. III. - Seciunea a 2-a. Organizarea activitilor de prevenire i
protecie
Art. 15. (1) 27. colaborarea cu lucrtorii desemnai / serviciile in-
terne / externe ai altor angajatori, n situaia n care mai muli angajatori i
desfoar activitatea n acelai loc de munc.
Cap. IV. - Seaciunea a 3-a. Atribuiile CSSM
Art. 67. f) propune msuri de amenajare a locurilor de munc, i-
nnd seama de prezena grupurilor sensibile la riscuri specifice.
3. H.G. nr. 1091 - privind cerinele minime de securitate i sntate
pentru locul de munc
Cap. I. - Dispoziii generale
Art. 4. - n sensul H.G. nr. 1091 / 2006, prin loc de munc se
nelege locul destinat s cuprind posturi de lucru, situate n cldirile
ntreprin-derii, inclusive orice alt loc din aria ntreprinderii la care
lucrtorul are ac-ces n cadrul desfurrii activitii.
Art. 5. - Loc de munc pentru lucrul n condiii de izolare. Se con-
sider c o persoan lucreaz n condiii de izolare atunci cnd nu are con-
tact vizual i comunicare verbal direct cu alti lucrtori, n cele mai multe
cazuri pentru o perioad de timp mai mare dect o or, i cnd nu este posi-
bil s i se acorde ajutor imediat n caz de accident sau cnd se afl ntr-o si-
tuaie critic.
(Loc de munc situat n spaii nchise. Se consider c un angajat
lucreaz n condiiile existente ntr-un compartiment,
considerat spaiu n-chis, atunci cnd n acesta este dificil
de intrat, se formeaz acumulri peri-culoase de gaze,
vapori, praf sau fum, cu deficit sau exces de oxigen, cu po-
sibiliti reduse de ventilare natural, care determin poziii
de lucru inco-mode, forate pentru lucrtori i nu este
proiectat pentru lucru n mod con-tinuu n interiorul su).
Art. 6. - Locurile de munc utilizate pentru prima dat dup data
intrrii n vigoare a prezentei hotrri trebuie s ndeplineasc cerinele mi-
nime de securitate i sntate prevzute n anexa nr. 1.
Art. 7. - Locurile de munc aflate deja n folosin nainte de data
intrrii n vigoare a prezentei hotrri trebuie s ndeplineasc cerinele mi-
nime de sec. i sn. prevzute n anexa nr. 2.
Cap. II. - Obligaii generale
Art. 9. - Atunci cnd locurile de munc sufer modificri,
extinderi sau transformri, angajatorul trebuie s ia toate msurile necesare
pentru a se asigura c aceste modificri sunt n concordan ce cerinele
minime pre-vzute n anexa nr. 1.
Cap. III. - Informarea, consultarea i participarea lucrtorilor
Art. 10. - Angajatorul trebuie s ia msuri corespunztoare astfel
nct lucrtorii trebuie s fie informai cu privire la toate msurile ce trebu-
ie luate n domeniul securitii i sntii la locul de munc.
Art. 11. - Personalul care lucreaz n condiii de izolare trebuie
s fie informat cu privire la:
a) manevrarea echipamentului de munc, starea acestuia;
b) riscurile de accidentare i modul de aciune n caz de apariie a
acestora;
c) comportamentul adecvat n cazul producerii unei avarii sau al a-
pariiei unei situaii critice;
d) utilizarea EIP;
e) primul ajutor;
f) utilizarea sistemului de supraveghere i de legtur cu exteriorul.
Art. 12. - Consultarea i participarea lucrtorilor sau a repre-
zentanilor acestora, de ctre angajator, cu privire la problemele aferente
H.G. nr. 1091 / 2006, se desfoar n conformitate cu prevederile art. 18 i
19 din Legea nr. 319 / 2006.
Cap. IV. - Sanciuni
Art. 13. - nclcarea prevederilor H.G. nr. 1091 / 2006, atrage
rs-punderea contravenional, civil sau penal, potrivit Legii nr. 319 /
2006.
Cap. V. - Dispoziii finale
Art. 15. - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din H.G. nr. 1048
/ 2006.
ANEXA nr. 1. - Cerine minime de securitate i sntate pentru locurile
de munc utilizate pentru prima dat conform art. 6 din
hotrre.
1. Obseervaie preliminar
Obligaiile menionate n prezenta anex se aplic ori de cte ori caracte-
risticile locului de munc, activitatea, mprejurrile sau un risc impun acest
lucru.
2. Stabilitate i rezisten
Cldirile care adpostesc locuri de munc trebuie s aib o structur i o
rezisten corespunztoare naturii utilizrii lor.
3. Instalaii electrice
Instalaiile electrice trebuie s fie proiectate i construite astfel nct s
nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie.
Lucrtorii trebuie s fie protejai mpotriva riscului de accidentare prin
atingere direct sau atingere indirect.
Proiectarea, construcia i alegerea materialului i dispozitivele de pro-
tecie trebuie s in seama de tensiunea nominal, influena condiiilor ex-
terne i de competena lucrtorilor care au acces la prile componente ale
instalaiei.
4. Ci i ieiri de urgen
4.1. Cile i ieirile de urgen trebuie s rmn n permanen libere i s
conduc n mod ct mai direct posibil n aer liber sau n spaii sigure.
4.2. n caz pericol, trebuie s fie posibil evacuarea rapid i n condiii ct
mai sigure a lucrtorilor de la toate posturile de lucru.
4.3. Numrul, amplasarea i dimensiunile cilor i ieirilor de urgen de-
pind de utilizare, de echipament i de dimensiunile locurilor de munc, pre-
cum i de numrul maxim de personae care pot fi prezente.
4.4. Uile de ieire n caz de urgen trebuie s se deschid spre exterior.
Uile de ieire de urgen nu trebuie s fie ncuiate sau fixate astfel n-
ct s nu poat fi deschise imediat i cu uurin de ctre orice persoan
care ar avea nevoie s le utilizeze n caz de urgen.
Uile glisante sau turnante nu sunt permise n cazul n care acestea au
destinaia de ieiri de urgen.
4.5. Cile i ieire de urgen speciale trebuie semnalizate n conformitete
cu prevederile H.G. nr. 971 / 2006 privind cerinele minime pentru
semnalizarea de securitate i / sau de sntate la locul de munc.
Aceast semnalizare trebuie s fie suficient de rezisten i s fie plasa-
t n locurile corespunztoare.
4.6. Uile de ieire de urgen nu trebuie s fie ncuiate.
Cile i ieire de urgen, precum i cile de circulaie i uile de acces
spre acestea trebuie s fie eliberate de orice obstacole, astfel nct s poat
fi utilizate n orice moment fr dificultate.
4.7. Cile de ieire de urgen care necesit iluminare trebuie prevzute cu
iluminat de siguran / urgen de intensitate suficient, n cazul n care se
n-trerupe alimentarea cu energie electric.
5. Detectarea i prevenirea incendiilor
5.1. n funcie de dimensiunile i destinaia cldirilor, de echipamentele pe
care acestea le conin, de propriatile fizice i chimice ale substanelor pre-
zente i de numrul maxim potenial de persoane, locurile de munc trebuie
prevzute cu dispozitive corespunztoare pentru stingerea incendiilor i,
dac este cazul, cu detectoare de incendii i sisteme de alarm.
5.2. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie s fie uor
accesibile i simplu de manevrat.
Acestea trebuie s fie semnalizate n conformitate cu prevederile H.G.
nr. 971 / 2006.
Aceste semnalizri trebuie s fie suficient de rezistente i amplasate n
locuri corespunztoare.
6. Ventilaia locurilor de munc n spaii nchise
6.1. La locurile de munc n spaii nchise trebuie luate msuri pentru a asi-
gura suficient aer proaspt, avndu-se n vedere metodele de lucru utilizate
i cerinele fizice impuse lucrtorilor.
n cazul utilizrii unui sistem de ventilare forat, acesta trebuie s fie
meninut n stare de funcionare.
Orice avarie trebuie semnalizat de un sistem de control, dac acest
lucru este necesar pentru sntatea angajailor.
6.2. Dac se utilizeaz instalaii de ventilare mecanic sau de aer condiio-
nat, acestea trebuie s funcioneze astfel nct s nu creeze discomfort prin
expunerea angajailor la cureni de aer.
Orice depunere sau impuritae ce poate crea un risc imediat pentru sn-
tatea lucrtorilor prin poluarea atmosferei trebuie eliminat fr ntrziere.
7. Temperatura n ncperi
7.1. n timpul programului de lucru, temperatura din ncperile ce cuprind
posturi de lucru trebuie s fie adecvat organismului uman, inndu-se sea-
ma de metodele de lucru utilizate i de cerinele fizice impuse lucrtorilor.
7.2. Temperatura n ncperile de odihn, n ncperile pentru personalul de
serviciu permanent, n grupurile sanitare, n cantine i n ncperile pentru
acordarea primului ajutor trebuie s corespund destinaiei specifice a
acestor ncperi.
7.3. Ferestrele, luminatoarele i glasvandurile trebuie s permit evitarea
luminii solare excesive la locurile de munc, n funcie de natura muncii i
de locul de munc.
8. Iluminatul natural i artificial
8.1. n msura n care este posibil, locurile de munc trebuie s aib ilumi-
nat natural suficient i s fie prevzut un iluminat artificial adecvat pentru
sntatea i securitatea lucrtorilor.
8.2. Instalaiile de iluminat din ncperile cu posturi de lucru i de pe cile
de acces i circulaie trebuie amplasate n aa fel nct s nu existe riscul de
accidentare a lucrtorilor ca rezultat al tipului de iluminat montat.
8.3. Locurile de munc n care lucrtorii sunt n mod deosebit expui riscu-
rilor n caz de ntrerupere a iluminatului artificial trebuie s fie prevzute cu
iluminat de siguran / urgen de intensitate suficient.
9. Pardoseli, perei, plafoane i acoperiuri ale ncperilor
9.1. Pardoselile locurilor de munc trebuie s fie lipsite de proeminene, de
guri sau de planuri nclinate periculoase i trebuie s fie fixe, stabile i ne-
alunecoase.
ncperile care cuprind posturi de lucru trebuie s fie izolate termic n
mod corespunztor, inndu-se seama de tipul de ntreprindere i de activi-
tatea fizic a lucrtorilor.
9.2. Suprafeele pardoselilor, pereilor i platformelor din ncperi trebuie s
fie curate i renovate pentru a se obine condiii de igien corespunz-
toare.
9.3. Pereii transpareni sau translucizi, n special pereii despritori reali-
zai integral din sticl, din ncperi sau din vecintatea posturilor de lucru
i a cilor de circulaie trebuie s fie semnalizai clar i construii din
materia-le securizate sau s fie separai de aceste posturi de lucru i ci de
circulaie pentru a preveni intrarea n contact a lucrtorilor cu pereii i
rnirea cau-zat de spargerea lor n buci.
4.4. Accesul pe acoperiurile construite din materiale cu rezisten insufici-
ent trebuie permis numai dac exist echipamente care s asigure executa-
rea lucrrii n condiii de securitate.
10. Ferestre i luminatoare
10.1. Lucrtorii trebuie s aib posibilitatea s deschid, s nchid, s re-
gleze sau s fixeze ferestrele, luminatoarele i ventilatoarele n condiii de
securitate. Cnd sunt deschise, acestea trebuie poziionate i fixate astfel n-
ct s nu constituie un pericol pentru lucrtori.
10.2. Ferestrele i luminatoarele trebuie s fie concepute n raport cu echi-
pamentul sau trebuie prevzute cu dispozitive care s permit curarea lor
fr riscuri pentru lucrtorii care execut aceast munc sau pentru lucr-
torii prezeni n cldire sau n jurul acesteia.
11. Ui i pori
11.1. Poziia, numrul i dimensiunea uilor i porilor, precum i materiale-
le care se folosesc la construcia acestora sunt determinate de natura i uti-
lizarea ncperilor sau incintelor.
11.2. Uile transparente trebuie s fie marcate corespunztor, la nlimea
vederii.
11.3. Uile i porile batante trebuie s fie transparente sau s fie prevzute
cu panouri transparente.
11.4. Dac suprafeele transparente sau translucide ale uilor i porilor nu
sunt construite dintr-un material securizat i dac exist pericolul ca lucr-
torii s fie rnii n cazul spargerii unei ui sau pori, suprafeele trebuie s
fie protejate mpotriva spargerii.
11.5. Uile glisante trebuie s fie prevzute cu un sistem de siguran care
s mpiedice ieirea de pe ine i cderea lor.
11.6. Uile i porile care se deschid n sus trebuie s fie prevzute cu un si-
stem de siguran care s mpiedice cderea lor.
11.7. Uile i porile situate de-a lungul cilor de salvare trebuie s fie mar-
cate corespunztor.
Trebuie s fie posibil deschiderea lor din interior n orice moment,
fr ajutor special.
Trebuie s fie posibil deschiderea uilor atunci cnd locurile de mun-
c sunt ocupate
11.8. n vecintatea imediat a oricror pori destinate n principal circula-
iei vehiculelor trebuie s existe ui pentru pietoni, cu excepia cazului n
care utilizarea de ctre pietorni a acestor pori nu prezint un pericol; astfel
de ui trebuie marcate clar i degajate n permanen.
11.9. Uile i porile mecanice trebuie s funcioneze fr s prezinte un risc
de accidentare pentru lucrtori.
Acestea trebuie s fie prevzute cu dispozitiv de oprire de urgen acce-
sibile i uor de identificat i, dac nu se deschid automat n cazul ntrerupe-
rii alimentrii cu energie electric, s poat fi deschise manual.
12. Cile de circulaie - zone periculoase
12.1. Cile de circulaie, inclusiv treptele, scrile fixe, cheiurile i rampele
de ncrcare trebuie s fie amplasate i dimensionate astfel nct s asigure
un acces uor, sigur i adecvat pentru pietoni sau vehicule fr a pune n pe-
ricol lucrtorii aflai n vecintatea acestor ci de circulaie.
12.2. Cile utilizate pentru circulaia pietonal i / sau pentru transportul
in-tern trebuie s fie dimensionate n concordan cu numrul potenial de
utilizatori i tipul de activitate.
Dac pe cile de circulaie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie
s fie asigurate distanele minime de securitate pentru pietoni.
12.3. Cile de circulaie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel nct
s existe o distan suficient fa de ui, pori, treceri pentru pietoni, culoa-
re i scri.
12.4. Atunci cnd echipamentele din ncperi i utilizarea acestora impun
protecia lucrtorilor, cile de circulaie trebuie s fie marcate clar.
12.5. Dac locurile de munc includ zone periculoase n care, dat fiind na-
tura activitii, exist riscul cderii lucrtorului sau a unor obiecte, aceste
locuri trebuie s fie prevzute cu dispozitive care s evite ptrunderea lucr-
torilor neautorizai n aceste zone.
Trebuie luate msuri corespunztoare pentru a proteja lucrtori care
sunt autorizai s ptrund n zonele periculoase.
Zonele periculoase trebuie marcate clar.
13. Msuri specifice pentru scri rulante i transportoare
Scrile rulante i transportoarele trebuie s funcioneze n condiii de
securitate.
Acestea trebuie prevzute cu dispozitive de securitate necesare i dota-
te cu dispozitive de oprire de urgen accesibile i uor de identificat.
14. Cheiuri i rampe de ncrcare
14.1. Cheiurile i rampe de ncrcare trebuie s corespund dimensiunilor
ncrcturilor care se transport.
14.2. Cheiurile de ncrcare trebuie s aib cel puin un punct de ieire.
Dac este posibil din punct de vedere tehnic, docurile care depesc o
anumit lungime trebuie s aib cte un punct de ieire la fiecare capt.
14.3. Rampele de ncrcare trebuie s fie sigure pentru a preveni cderile
lucrtorilor.
15. Dimensiunile ncperilor i volumul de aer n ncperi
15.1. ncperile de lucru trebuie s aib o suprafa, o nlime i volum de
aer suficiente, care s permit lucrtorilor s i ndeplineasc sarcinile de
munc fr riscuri pentru securitatea, sntatea sau confortul acestora.
15.2. Dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie s fie calcu-
late astfel nct s permit lucrtorilor s aib suficient libertate de mica-
re pentru a-i ndeplini sarcinile de munc.
Dac acest lucru nu este posibil din motive specifice postului de lucru,
lucrtorul trebuie s aib suficient libertate de micare n apropierea pos-
tului su de lucru.
16. ncperi pentru odihn.
16.1. Dac securitatea sau sntatea lucrtorilor, n special datorit tipului
activitii sau prezenei unui numr mare de angajai, impun acest lucru,
lucrtorilor trebuie s li se pun la dispoziie ncperi pentru odihn uor
accesibile.
16.2. ncperile pentru odihn trebuie s fie suficient de mari i prevzute
cu un numr de mese i scaune cu sptar corespunztor nr. de lucrtori.
16.3. n ncperile pentru odihn trebuie luate msuri corespunztoare
pentru protecia nefumtorilor mpotriva disconfortului cauzat de fumul de
tutun.
16.4. Dac orele de lucru sunt cu regularitate i frecvent ntrerupte i nu
exist o ncpere pentru odihn, trebuie s fie asigurate alte ncperi n care
lucrtorii s poat sta n timpul unor astfel de ntreruperi, ori de cte ori
este necesar pentru securitatea sau sntatea lor.
Trebuie luate msuri corespunztoare pentru protecia nefumtorilor
mpotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun.
17. Femei gravide i mame care alpteaz.
Femeile gravide i mamele care alpteaz trebuie s aib posibilitatea
de a se odihni n poziie culcat n condiii corespunztoare.
18. Instalaii sanitare
18.1. Vestiare i dulapuri pentru mbrcminte
18.1.1. Lucrtorilor trebuie s li se pun la dispoziie vestiare corespunz-
toare dac acetia trebuie s poarte mbrcminte de lucru special.
Vestiarele trebuie s fie uor accesibile, s aib o capacitate suficien-
t i s fie prevzute cu scaune.
18.1.2. Vestiarele trebuie s aib dimensiuni suficiente i s aib dotri care
s permit fiecrui lucrtor s i ncuie mbrcmintea n timpul progra-
mului de lucru.
18.1.3. Trebuie s existe vestiare separate sau o utilizare separat a vestia-
relor pentru brbai i femei.
18.2. Duuri i chiuvete
18.2.1. Trebuie prevzute pentru lucrtori duuri corespunztoare i n nu-
mr suficient, dac acest lucru este impus de natura activitii sau motive de
sntate.
Trebuie prevzute sli de duuri separate sau o utilizare separat a
slilor de duuri pentru brbai i pentru femei.
18.2.2. Slile de duuri trebuie s fie suficient de ncptoare nct s per-
mit fiecrui lucrtor s i fac toaleta fr s fie deranjat i n condiii de
igien corespunztoare.
Duurile trebuie prevzute cu ap rece i cald.
18.2.3. Din motive de decen, trebuie s existe chiuvete separate sau s fie
asigurat utilizarea separat a acestora pentru brbai i pentru femei.
18.2.4. Dac ncperile cu duuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, tre-
buie s existe o cale uoar de comunicare ntre ele.
18.3. Cabine de WC-uri i chiuvete
n apropierea posturilor de lucru, a ncperilor de odihn, a vestiare-
lor i a slilor de duuri sau chiuvete, lucrtorii trebuie s dispun de locuri
speciale, dotate cu un numr suficient de WC-uri i de chiuvete.
Trebuie prevzute cabine de WC-uri separate pentru brbai i pentru
femei sau utilizarea separat a acestora.
19. ncperi pentru acordarea primului ajutor
19.1. n funcie de dimensiunile spaiilor de lucru, de tipul de activitate des-
furat i de frecvena accidentelor, trebuie s fie asigurat una sau mai
multe ncperi pentru acordarea primului ajutor.
19.2. ncperile pentru acordarea primului ajutor trebuie echipate cu insta-
laii i dispozitive indispensabile pentru primul ajutor i trebuie s permit
accesul cu brancarde.
Acestea trebuie s fie semnalizate n conformitate cu prevederile HG
nr. 971 / 2006.
19.3. De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie s fie disponibil n
toate locurile unde condiiile de lucru o cer. Acest echipament trebuie s fie
marcat corespunztor i uor accesibil.
20. Lucrtori cu dizabiliti
La organizarea locurilor de munc trebuie s se in seama de lucr-
torii cu dizabiliti, dac este necesar.
Aceast prevedere se aplic n special n ceea ce privete uile, cile de
comunicaie, scrile, duurile, chiuvete, WC-urile i posturile de lucru utili-
zate sau ocupate direct de persoane cu dizabiliti.
21. Locuri de munc n aer liber (dispoziii speciale)
21.1. Posturile de lucru, cile de circulaie i alte zone sau instalaii n aer
liber, utilizate sau ocupate de lucrtori n cursul activitii lor, trebuie s fie
org. astfel nct pietonii sau vehiculele s circule n condiii de securitate.
21.2. Locurile de munc n aer liber trebuie s fie iluminate coresp. cu un
sistem de iluminat artificial, dac lumina natural nu este suficient.
21.3. Cnd lucrtorii sunt angajai la posturi de lucru n aer liber, astfel de
posturi de lucru trebuie s fie amenajate pe ct posibil astfel nct acetia:
a) s fie protejai mpotriva condiiilor meteorologice nefavorabile i, dac
este necesar, mpotriva cderii obiectelor;
b) s nu fie expui unui nivel de zgomot duntor, nici unor influene exteri-
oare vtmtoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;
c) s i poat prsi posturile de lucru rapid n eventualitatea vreunui peri-
col sau s poat primi rapid asisten;
d) s nu poat aluneca sau cdea.
22. Locuri de munc n condiii de izolare (dispoziii speciale)
22.1. Angajatorul va numi prin decizie o persoan cu atribuii concrete care
s supravegheze lucrtorii care lucreaz n condiii de izolare.
22.2. Pentru a se putea interveni n timp util n caz de accident sau avarie la
locul de munc n condiii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehni-
ce care permit legtura cu persoana care asigur supravegherea:
a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin
unde radio);
b) periodic automat (radio-telefon, telefon);
c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, camer de lu-
at vederi i monitor).
23. Principii ergonomice
23.1. Dimensiunile locului de munc se realizeaz n funcie de particulari-
tile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum i
de dimensiunile i caracteristicile echipamentului de munc, de dispozitivele
ajuttoare, ca i de necesitatea asigurrii confortului psihofizic.
23.2. Eliminarea poziiilor forate, ale corpului lucrtorului se realizeaz
prin amenajarea locului de munc, prin optimizarea fluxului tehnologic i
prin utilizarea echipamentelor de munc cu respectarea prevederilor regle-
mentrilor n vigoare.
23.3. Locurile de munc la care se lucreaz n poziie aezat se doteaz cu
scaune concepute corespunztor caracteristicilor antropometrice i funcio-
nale ale organismului uman, precum i activitii care se desfoar.
23.4. Locurile de munc unde se lucreaz n poziie ortostatic trebuie asi-
gurate, de regul, mijloace pentru aezarea lucrtorului cel puin pentru pe-
rioade scurte de timp.
23.5. Echipamentele de munc, mesele i bncile de lucru trebuie s asigure
spaiu suficient pentru sprijinirea comod i stabil a membrelor inferioare
n timpul activitii, cu posibilitatea micrii acestora.
23.6. nlimea planului de lucru pentru poziia aezat sau ortostatic se
sta-bilete n funcie de distana optim de vedere de precizia lucrrii, de
carac-teristicile antropometrice ale lucrtorului i de mrimea efortului
membre-lor superioare.
23.7. Pentru evitarea micrilor de rsucire i aplecare ale corpului, pre-
cum i micrilor foarte ample ale braelor, trebuie luate msuri de organi-
zare corespunztoare a fluxului tehnologic, de manipulare corect a materi-
ilor prime i a produselor la echipamentele de munc la care lucrtorul in-
tervine direct.
ANEXA nr. 2. - Cerine minime de securitate i sntate pentru locurile
de munc aflate deja n folosin, dup cum se menioneaz n
art. 7 din hotrre.
1. Observaie preliminar
Obligaiile menionate n prezenta anex se aplic ori de cte ori caracte-
risticile locului de munc, activitatea, mprejurrile sau un risc impun acest
lucru.
2. Stabilitate i rezisten
Cldirile care adpostesc locuri de munc trebuie s aib o structur i o
rezisten corespunztoare naturii utilizrii lor.
3. Instalaii electrice
Instalaiile electrice trebuie s fie proiectate i construite astfel nct s nu
prezinte pericol de incendiu sau explozie; lucrtorii trebuie s fie protejai
n mod adecvat mpotriva riscului de accidentare prin atingere direct sau
atingere indirect.
Instalaiile electrice i dispozitivele de protecie trebuie s corespund ten-
siunii nominale, condiiilor exterioare i componenei persoanelor care au
acces la pri ale instalaiei.
4. Ci de ieire de urgen
4.1. Cile i ieirile de urgen trebuie s rmn n permanen libere i s
conduc n mod ct mai direct posibil n aer liber sau n spaii sigure.
4.2. n caz pericol, trebuie s fie posibil evacuarea rapid i n condiii ct
mai sigure a lucrtorilor de la toate posturile de lucru.
4.3. Trebuie s existe un numr corespunztor de ci de salvare i ieiri de
urgen.
4.4. Uile de ieire n caz de urgen trebuie s se deschid spre exterior.
Uile glisante sau turnante nu sunt permise n cazul n care acestea au
destinaia de ieiri de urgen.
Uile de ieire de urgen nu trebuie s fie ncuiate sau fixate astfel n-
ct s nu poat fi deschise imediat i cu uurin de ctre orice lucrtor care
ar avea nevoie s le utilizeze n caz de urgen.
4.5. Cile i ieire de urgen speciale trebuie semnalizate n conformitete
cu prevederile H.G. nr. 971 / 2006.
Aceast semnalizare trebuie s fie suficient de rezisten i s fie ampla-
sat n locurile corespunztoare.
4.6. Uile de ieire de urgen nu trebuie s fie ncuiate.
Cile i ieire de urgen, precum i cile de circulaie i uile de acces
spre acestea trebuie s fie eliberate de orice obstacole, astfel nct s poat
fi utilizate n orice moment fr dificultate.
4.7. Cile de ieire de urgen care necesit iluminare trebuie prevzute cu
iluminat de siguran/urgen de intensitate suficient, n cazul n care se n-
trerupe alimentarea cu energie electric.
5. Detectarea i prevenirea incendiilor
5.1. n funcie de dimensiunile i destinaia cldirilor, de echipamentele pe
care acestea le conin, de propriatile fizice i chimice ale substanelor pre-
zente i de numrul maxim potenial de persoane prezente, locurile de mun-
c trebuie prevzute cu dispozitive corespunztoare pentru stingerea incen-
diilor i, dac este cazul, cu detectoare de incendii i sisteme de alarm.
5.2. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie s fie uor
accesibile i simplu de manevrat.
Acestea trebuie s fie semnalizate n conformitate cu prevederile H.G.
nr. 971 / 2006.
Aceste semnalizri trebuie s fie suficient de rezistente i amplasate n
locuri corespunztoare.
6. Ventilaia locurilor de munc n spaii nchise
Trebuie luate msuri pentru a asigura suficient aer proaspt la locurile
de munc n spaii nchise, avndu-se n vedere metodele de lucru utilizate i
cerinele fizice impuse lucrtorilor.
n cazul utilizrii unui sistem de ventilare forat, acesta trebuie s fie
meninut n stare de funcionare.
Orice avarie trebuie semnalizat de un sistem de control, dac acest
lucru este necesar pentru sntatea lucrtorilor.
7. Temperatura n ncperi
7.1. n timpul programului de lucru, temperatura din ncperile ce conin
posturi de lucru trebuie s fie adecvat organismului uman, inndu-se sea-
ma de metodele de lucru utilizate i de cerinele fizice impuse lucrtorilor.
7.2. Temperatura n camerele de odihn, n ncperile pentru personalul de
serviciu permanent, n ncperile sanitare, n cantine i n ncperile pentru
acordarea primului ajutor trebuie s corespund destinaiei specifice a
acestor ncperi.
8. Iluminatul natural i artificial
8.1. n msura n care este posibil, locurile de munc trebuie s aib ilumi-
nat natural suficient i s fie prevzut un iluminat artificial adecvat pentru
sntatea i securitatea lucrtorilor.
8.2. Locurile de munc n care lucrtorii sunt n mod deosebit expui riscu-
rilor n caz de defeciune la iluminatul artificial trebuie s fie prevzute cu
iluminat de siguran / urgen de intensitate suficient.
9. Ui i pori
9.1. Uile transparente trebuie s fie marcate corespunztor, la nlimea
vederii.
9.2. Uile i porile batante trebuie s fie transparente sau s aib un panou
transparent.
10. Zone periculoase
Dac locurile de munc includ zone periculoase n care, dat fiind natu-
ra activitii, exist riscul cderii lucrtorului sau a unor obiecte, aceste zo-
ne trebuie s fie prevzute, n msura n care este posibil, cu dispozitive care
s evite ptrunderea lucrtorilor neautorizai n aceste zone.
Trebuie luate msuri corespunztoare pentru a proteja lucrtori care
sunt autorizai s ptrund n zonele periculoase.
Zonele periculoase trebuie marcate clar.
11. ncperi i zone pentru odihn.
11.1. Dac sec. sau sn. lucrtorilor, n special datorit tipului activitii
sau prezenei unui numr mare de angajai dect cel prevzut, impun acest
lucru, lucrtorilor trebuie s li se pun la dispoziie ncperi pentru odihn
uor accesibile sau zone pentru odihn corespunztoare.
11.2. ncperile i zonele pentru odihn trebuie prevzute cu mese i scaune
cu sptar.
11.3. n ncperile i zonele pentru odihn trebuie luate msuri corespunz-
toare pentru protecia nefumtorilor mpotriva disconfortului cauzat de fu-
mul de tutun.
12. Femei gravide i mame care alpteaz.
Femeile gravide i mamele care alpteaz trebuie s aib posibilitatea
de a se odihni n poziie culcat n condiii corespunztoare.
13. Instalaii sanitare
13.1. Vestiare i dulapuri pentru mbrcminte
13.1.1. Lucrtorilor trebuie s li se pun la dispoziie vestiare corespunz-
toare dac acetia trebuie s poarte mbrcminte de lucru special i dac,
motive de sntate sau de decen, nu li se poate cere s se schimbe ntr-un
alt spaiu. Vestiarele trebuie s fie uor accesibile i s aib capacitate sufi-
cient.
13.1.2. Vestiarele trebuie s aib dotri care s permit fiecrui lucrtor s
i ncuie mbrcmintea personal n timpul programului de lucru.
13.1.3. Trebuie s existe vestiare separate sau o utilizare separat a vestia-
relor pentru brbai i pentru femei.
13.2. Duuri, cabine de WC-uri i chiuvete
13.2.1. Locurile de munc trebuie dotate astfel nct lucrtorii s aib n
apropierea lor:
- duuri, dac natura activitii lor impune acest lucru;
- locuri speciale prevzute cu un numr corespunztor de cabine de WC-uri
i chiuvete.
13.2.2. Duurile i chiuvetele trebuie prevzute cu ap curent rece i cald.
13.2.3. Trebuie prevzute duuri separate sau trebuie asigurat utilizare se-
parat a duurilor pentru brbai i pentru femei.
Trebuie prevzute cabine de WC-uri separate sau trebuie asigurat
utilizarea separat a cabinelor de WC-uri pentru brbai i pentru femei.
14. Echipamente de prim ajutor
Locurile de munc trebuie dotate cu echipamente de prim ajutor.
Echipamentele trebuie s fie marcate corespunztor i s fie accesibile.
15. Lucrtori cu dizabiliti
La organizarea locurilor de munc trebuie s se in seama de lucrtorii
cu dizabiliti, dac este necesar.
Aceast prevedere se aplic n special n ceea ce privete uile, cile de
comunicaie, scrile, duurile, chiuvete, WC-urile i posturile de lucru utili-
zate sau ocupate direct de persoane cu dizabiliti.
16. Circulaia pietonilor i vehiculelor
Locurile de munc n spaii nchise sau n aer liber trebuie organizate
astfel nct pietonii i vehiculele s poat circula n condiii de securitate.
17. Locuri de munc n aer liber (dispoziii speciale)
Cnd lucrtorii sunt angajai la posturi de lucru n aer liber, astfel de
posturi de lucru trebuie s fie amenajate pe ct posibil astfel nct acetia:
a) s fie protejai mpotriva condiiilor meteorologice nefavorabile i, dac
este necesar, mpotriva cderii obiectelor;
b) s nu fie expui unui nivel de zgomot duntor, nici unor influene exteri-
oare vtmtoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;
c) s i poat prsi posturile de lucru rapid n eventualitatea vreunui peri-
col sau s poat primi rapid asisten;
d) s nu poat aluneca sau cdea.
18. Locuri de munc n condiii de izolare (dispoziii speciale)
18.1. Angajatorul va numi prin decizie o persoan cu atribuii concrete care
s supravegheze lucrtorii care lucreaz n condiii de izolare.
18.2. Pentru a se putea interveni n timp util n caz de accident sau avarie la
locul de munc n condiii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehni-
ce care permit legtura cu persoana care asigur supravegherea:
a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin
unde radio);
b) periodic automat (radio-telefon, telefon);
c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, camer de lu-
at vederi i monitor).
19. Principii ergonomice
19.1. Dimensiunile locului de munc se realizeaz n funcie de particulari-
tile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum i
de dimensiunile i caracteristicile echipamentului de munc, de dispozitivele
ajuttoare, ca i de necesitatea asigurrii confortului psihofizic.
19.2. Eliminarea poziiilor forate, ale corpului lucrtorului se realizeaz
prin amenajarea locului de munc, prin optimizarea fluxului tehnologic i
prin utilizarea echipamentelor de munc cu respectarea prevederilor regle-
mentrilor n vigoare.
19.3. Locurile de munc la care se lucreaz n poziie aezat se doteaz cu
scaune concepute corespunztor caracteristicilor antropometrice i funcio-
nale ale organismului uman, precum i activitii care se desfoar.
19.4. Locurile de munc unde se lucreaz n poziie ortostatic trebuie asi-
gurate, de regul, mijloace pentru aezarea lucrtorului cel puin pentru pe-
rioade scurte de timp.
19.5. Echipamentele de munc, mesele i bncile de lucru trebuie s asigure
spaiu suficient pentru sprijinirea comod i stabil a membrelor inferioare
n timpul activitii, cu posibilitatea micrii acestora.
19.6. nlimea planului de lucru pentru poziia aezat sau ortostatic se
sta-bilete n funcie de distana optim de vedere de precizia lucrrii, de
carac-teristicile antropometrice ale lucrtorului i de mrimea efortului
membre-lor superioare.
19.7. Pentru evitarea micrilor de rsucire i aplecare ale corpului, pre-
cum i micrilor foarte ample ale braelor, trebuie luate msuri de organi-
zare corespunztoare a fluxului tehnologic, de manipulare corect a materi-
ilor prime i a produselor la echipamentele de munc la care lucrtorul in-
tervine direct.

Chestionar - fia de evaluare a conformitii. Constatri H.G. nr. 1146


4. Nu este cazul.
3. Cerin ndeplinit foarte bine.
2. Cerin ndeplinit acceptabil. Se impun msuri.
1. Cerin nendeplinit sau lipsete. Se impun msuri imediate.

Prescripii minime de securitate i sntate n munc din legislaia Aprecieri


naional, armonizat cu directiva UE 89 / 655 / CEE. 1 2 3 4
1. LEGEA nr. 319 / 2006 a securitii i sntii n munc.
Cap. III - Seciunea 1. Obligaii generale ale angajatorilor
Art. 7. (3) d) adaptarea muncii la om, alegerea echipamentelor de munc,
i) furnizarea de instruciuni corespunztoare lucrtorilor.
(4) a) s evalueze riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtori-
lor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munc,
- Seciunea a 4-a. Alte obligaii ale angajatorilor
Art. 13. q) s asigure echipamente de munc fr pericol pentru securitatea
i sntatea lucrtorilor.
- Seciunea a 7-a. Instruirea lucrtorilor
Art. 20. (3) angajatorul se va asigura c lucrtorii, au primit instruciuni
adecvate referitoare la riscurile legate de securiotate i sntate n munc,
pe durata desfurrii activitilor.
2. Norma metodologic de aplicare a prevederilor Legii securitii i
sntii n munc nr. 319 / 2006
Cap. III. - Seciunea a 2-a. Org. activitilor de prevenire i protecie
Art. 15. (1) 1. identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor pentru fiecare
component a sistemului de munc, respectiv executant, sarcin de munc,
mijloace de munc/echipamente de munc i mediul de munc.
19. evidena echipamentelor de munc i urmrirea ca
verificrile periodice i, dac este cazul, ncercrile periodice ale
echipamentelor de munc s fie efectuate de persoane competente, conform
prevederilor H.G. nr. 1146 / 2006.
3. H.G. nr. 1146 - privind cerinele minime de securitate i sntate
pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de
munc.
Cap. I. - Dispoziii generale
Art. 2. n sensul H.G. nr. 1146 / 2006, termenii i expresiile de mai
jos au urmtoarea semnificaie:
a) echipament de munc (EM) - orice main, aparat, unealt
sau instalaie folosit la locul de munc;
b) utilizarea EM - orice activitate referitoare la EM, cum ar fi
pornirea sau oprirea echipamentului, folosirea, transportul, repararea, mo-
dificarea, ntreinerea, inclusive curarea lui;
c) zon periculoas - orice zon din interiorul sau din jurul E
M-ului n care prezena unui lucrtor expus l supune pe acesta unui risc
pentru sntatea i securitatea sa;
d) lucrtor expus - orice lucrtor aflat integral sau parial
ntr-o zon periculoas;
e) operator - lucrtorul nsrcinat cu utilizarea EM-ului.
Cap. II. - Obligaiile angajatorului
Seciunea 1. - Obligaii Generale. Reguli referitoare la EM
Art. 3. (1) Angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru
ca ET-ul pus la dispoziia lucrtorilor din unitate s corespund lucrului
prestat ori s fie adaptat acestui scop i s poat fi utilizat de ctre lucr-
tori, fr a pune n pericol securitatea i sntatea lor.
(2) La alegerea ET-urilor angajatorul este obligat s acor-
de o atenie deosebit tuturor condiiilor de munc, riscurilor existente, ca-
racteristicilor specifice acestora, n special la locurile de munc din cadrul
unitii i riscurilor care sunt susceptibile s apar la utilizarea ET-urilor.
Art. 4. (1) Angajatorul este obligat s procure i s utilizeze:
a) EM puse pentru prima dat la dispoziia lucrtorilor din unitate, pentru
folosin, care ndeplinesc: (ii) cerinele minime prevzute n anexa nr. 1. n
cazul n care nu se aplic sau se aplic parial reglementri tehnice romne
care transpun legislaia comunitar.
(2) Angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru
ca, pe toat durata utilizrii lor, EM s fie meninute, printr-o ntreinere a-
decvat, la un nivel tehnic care s respecte, dup caz, prevederile alin. (1).
Seciunea a 2-a. - Verificarea echipamentelor de munc
Art. 5. (1) Angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru
ca ET-urile a cror securitate depinde de condiiile de instalare s fie supu-
se unei verificri iniiale, dup instalare i dup fiecare montare ntr-un loc
de munc nou sau pe un nou amplasament, efectuate de persoane competen-
te, n conformitate cu legislaia sau practicile naionale, n scopul asigurrii
unei instalri corecte i a unei bune funcionri a acestor ET-uri.
(2) Pentru a garanta c cerinele de sec. i sn. sunt
respec-tate i orice deteriorri sunt depistate i remediate la timp, angajatul
este o-bligat s ia msurile necesare pentru ca EM-urile, care sunt supuse
unor in-fluene ce pot genera deteriorri susceptibile de a fi la originea
unor situaii periculoase, se fac obiectul:
a) unor verificri sau ncercri periodice efectuate de persoa-
ne competente, n conformitate cu legislaia sau practicile naionale;
b) unor verificri speciale, de fiecare dat cnd s-au produs
evenimente excepionale susceptibile s aib consecine duntoare asupra
securitii ET, cum ar fi accidente, perioade prelungite de neutilizare;
(3) Rezultatele verificrilor trebuie s fie nregistrate i puse
la dispoziia Inspeciei Muncii la solicitarea acesteia. Ele trebuie pstrate
pe o perioad n funcie de recomandrile productorului.
(4) Dac ET-urile respective sunt utilizate n exteriorul ntre-
prinderii, acestea trebuie s fie nsoite de o dovad referitoare la realizri-
le ultimei verificri.
Seciunea a 3-a. - ET cu riscuri specifice. Ergonomia i snta-
tea la locul de munc
Art. 6. Angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru a
se asigura c:
(a) utilizarea ET este accesibil numai lucrtorilor nsrcinai
cu aceast atribuie;
(b) pentru efectuarea reparaiilor, modificrilor i ntreinerii
trebuie desemnai lucrtori cu atribuii n acest sens.
Art. 7. Postul de lucru precum i principiile ergonomice trebuie s
fie luate, n mod deosebit, n considerare de ctre angajator la aplicarea ce-
rinelor minime de securitate i sntate.
Seciunea a 4-a. - Informarea lucrtorilor
Art. 8. Angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru ca
lucrtorii s dispun de informaii adecvate i, dac este cazul, de fie de
lu-cru referitoare la ET utilizate la locul de munc.
Art. 9. (1) Informaiile i fiele de lucru trebuie s cuprind un nu-
mr minim de date referitoare la securitate i sntate privind:
a) condiiile de folosire a ET-urilor;
b) situaiile anormale previzibile;
c) concluziile ce pot fi trase din experiena acumulat n urma
utilizrii ET.
(2) Lucrtorii trebuie s fie atenionai n legtur cu riscu-
rile la care sunt expui, ET din imediata vecintate a locurilor de munc,
chiar dac aceti lucrtori nu utilizeaz direct aceste echipamente;
(3) Informaiile i fiele tehnice trebuie s fie pe nelesul
lucrtorilor vizai.
Seciunea a 5-a. - Instruirea, consul. i participarea lucrtorilor
Art. 10. Angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru
ca:
a) lucrtorii nsrcinai cu utilizarea ET-urilor s fie instruii
adecvat, inclusiv cu riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora;
Cap. III. - Dispoziii finale
Art. 12. Modificrile de natur strict tehnic ale anexelor nr. 1 i
2 sunt realizate de MMSSF, n funcie de:
a) adoptarea reglementrilor tehnice romne care transpun
le-gislaia comunitar n domeniul armonizrii tehnice i al standardizrii
referitoare la ET;
b) progresele tehnice, de evoluia reglementrilor sau specifi-
caiilor internaionale ori de cunotinele din domeniul ET.
Art. 14. Anexele 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre.

ANEXA nr. 1. - Cerine minime pentru aplicarea art. 4 alin. (1) lit. a)
pct. (ii) i lit. b) din hotrre.
1. Dispoziii generale
1.1. Obligaiile stabilite n prezenta anex se aplic, inndu-se seama de
prevederile din hotrre, i n cazul n care ET-ul prezint riscuri.
1.2. Cerinele minime enunate n continuare, n msura n care ele se a-
plic la ET-urile n funciune, nu necesit obligatoriu aceleai msuri ca i
cerinele referitoare la ET noi.
2. Cerine minime generale aplicabile echipamentelor de munc
2.1. Sistemele de comand ale unui EM, care afecteaz securitatea, trebu-
ie s fie vizibile, uor de identificat i, dac este necesar, s fie marcate co-
respunztor.
2.1.1. Sistemele de comand trebuie s fie amplasate n exteriorul zonelor
periculoase, n aa fel nct manevrarea lor s nu provoace riscuri supli-
mentare. Acestea nu trebuie s genereze riscuri ca urmare a unei manevre
neintenionate.
2.1.2. Dac este necesar, de la postul de comand principal operatorul
trebuie s aib posibilitatea s se asigure c nu exist persoane n zonele
periculoase. Dac acest lucru nu este posibil, orice pornire trebuie s fie
precedat automat de un sistem de siguran, cum ar fi un semnal de averti-
zare sonor sau vizual. Lucrtorul expus trebuie s aib timpul i mijloace-
le necesare pentru a evita riscurile provocate de pornirea sau oprirea ET.
2.1.3. Sistemele de comand trebuie s fie sigure i s fie alese inndu-se
cont de defeciunile, perturbaiile i constrngerile previzibile n cadrul
utilizrii prevzute.
2.2. Pornirea EM-ului nu trebuie s fie posibil s se realizeze dect numai
printr-o aciune voluntar asupra sistemului de comand prevzut n acest
scop.
2.2.1. Exceptndu-se cazurile n care repornirea sau modificarea nu pre-
zint nici un risc pentru lucrtorii expui aceeai cerin se aplic i pentru:
a) repornirea echipamentului dup oprire, indiferent de cauza opririi;
b) comanda unei modificri semnificative a condiiilor de funcionare (de
exemplu, viteza, presiunea etc.).
2.2.2. Aceast cerin nu se aplic repornirii sau modificrii condiiilor
de funcionare rezultate din derularea unei secvene normale a unui ciclu
automat.
2.3. Fiecare EM trebuie s fie prevzut cu un sistem de comand care s
permit oprirea complet a acestuia condiii de securitate.
2.3.1. Fiecare post de lucru trebuie s fie prevzut cu un sistem de coman-
d care s permit n funcie de riscurile existente, oprirea fie n totalitate a
ET, fie numai parial, de aa manier nct EM s fie n stare de securitate.
2.3.2. Comanda de oprire a EM-ului trebuie s aib prioritate fa de co-
menzile de pornire. Oprirea EM-ului sau a elementelor periculoase ale
aces-tuia fiind realizat, alimentarea cu energie a organelor de comand
respec-tive trebuie s fie ntrerupt.
2.4. Dac acest lucru este necesar i n funcie de pericolele pe care le
prezint EM-ul i de timpii normali de oprire, un EM trebuie s fie prevzut
cu un dispozitiv de oprire de urgen.
2.5. Un EM care prezint pericole datorate cderilor sau proiectrii de o-
biecte trebuie s fie prevzute cu dispozitive de securitate corespunztoare.
Un EM care prezint pericole datorate degajrilor de gaze, vapori sau lichi-
de ori emisiilor de pulberi trebuie s fie prevzute cu dispozitive corespun-
ztoare de reinere i de evacuare amplasate n apropierea surselor cores-
punztoare de pericol.
2.6. ET-ul i elementele de componente trebuie, dac este necesar pentru
securitatea sau sntatea lucrtorilor, s fie stabilite prin fixare ori prin alte
mijloace.
2.7. n cazul n care exist riscul ruperii sau spargerii unor elemente ale
echipamentului de munc, situaie care ar putea prezenta pericole semnifi-
cative pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, trebiue luate msuri de
protecie adecvate.
2.8.
2.8.1. Dac elementele mobile ale unui EM prezint riscuri de producere
de accidente prin contactul mecanic, acestea trebuie s fie prevzute cu pro-
tectori i dispozitive de protecie care s mpiedice accesul n zonele pericu-
loase sau s opreasc micarea elementelor periculoase nainte de ptrun-
derea n zonele periculoase.
2.8.2. Protectorii i dispozitivele de protecie trebuie:
a) s fie de consterucie robust;
b) s nu genereze riscuri suplimentare;
c) s nu fie nlturate cu uurin sau fcute inoperante;
d) s fie amplasate la o distan adecvat fa de zona periculoas;
e) s nu limiteze mai mult dect este necesar ciclul de munc;
f) s permit interveniile indispensabile pentru instalarea i nlocuirea e-
lementelor i de asemenea, pentru activitile de ntreinere, prin limitarea
accesului numai n zona sau la lucrarea care trebuie realizat i, dac este
posibil, fr demontarea protectorului sau dispozitivului de protecie.
2.9. Zonele i punctele de munc sau cele de ntreinere a unui EM trebuie
s fie iluminate corespunztor, n funcie de lucrrile realizate.
2.10. Prile EM-ului expuse unor temperaturi nalte sau foarte sczute
trebuie, dac este cazul, s fie protejate mpotriva riscurilor de contact sau
de apropiere a lucrtorilor de ele.
2.11. Dispozitivele de avertizare ale EM-ului trebuie s fie uor de perce-
put i de neles i lipsite de ambiguiti.
2.12. Un EM poate s fie utilizat numai pentru operaiunile i n condiiile
pentru care au fost realizat.
2.13. Operaiile de ntreinere trebuie s fie efectuate cnd EM este oprit.
Dac acest lucru nu este posibil, trebuie s fie luate ms. de protecie adec-
vate pentru executarea acestor operaii sau pentru ca acestea s fie efectua-
te n afara zonelor periculoase. Pentru fiecare EM care deine un program
de ntreinere, acesta trebuie s fie respectat i inut la zi.
2.14. Orice EM trebuie s fie prevzut cu dispozitive uor de identificat,
destinate separrii de fiecare din sursele de energie. Reconectarea nu trebu-
ie s genereze riscuri pentru lucrtorii n cauz.
2.15. Un EM trebuie s fie prevzut cu dispozitive de avertizare i semna-
lizare indispensabile pentru asigurarea securitii lucrtorilor.
2.16. Pentru efectuarea operaiilor de producie, reglare i ntreinere a
EM, lucrtorii trebuie s aib acces i s rmn n condiii de securitate n
toate zonele necesare.
2.17. Orice EM trebuie s fie adecvat pentru protecia lucrtorilor mpo-
triva riscurilor de incendiu sau de suprnclzire a EM-ului ori de degajare
de gaze, pulberi, lichide, vapori sau de alte substane produse de ctre EM
sau uitlizate ori depozitate n acesta.
2.18. Orice EM trebuie s fie adecvat pentru prevenirea riscurilor de ex-
plozie a acestuia sau a substanelor produse de acestea ori utilizate sau de-
pozitate n ET.
2.19. Orice EM trebuie s fie adecvat pentru protecia lucrtorilor expui
riscurilor de electrocutare prin atingere direct sau indirect.

3. Cerine minime suplimentare aplicabile EM-urilor specifice


3.1. Cerine min. aplicabile EM-urilor mobile, cu sau fr autopropulsie
3.1.1. EM-ul pe care este necesar prezena unui lucrtor transportat sau
a unor lucrtori transportai trebuie s fie amenajate de aa manier nct
s reduc riscurile pentru lucrtor sau lucrtori n timpul deplasrii.
3.1.2. / 3.1.2.1. Atunci cnd blocarea accidental a elementelor de trans-
misie a puterii ntre un EM mobil i accsoriile sale i/sau remorci poate ge-
nera riscuri specifice, acest EM trebuie s fie echipat sau amenajat de aa
manier nct s mpiedice blocarea elementelor de transmisie a puterii.
3.1.2.2. Atunci cnd blocarea nu poate fi mpiedicat, trebuie s fie luate
toate msurile posibile pentru a se evita consecinele duntoare pentru lu-
crtori.
3.1.3. Dac elementele de transmisie a puterii ntre EM mobile risc s se
mbcseasc i s se deterioreze prin contact cu solul, trebuie s fie prev-
zute faciliti pentru susinerea acestora.
3.1.4. / 3.1.4.1. EM mobil pe care este necesar prezena unui lucrtor
transportat sau a unor lucrtori transportai trebuie s limiteze, n condiii
de utilizare efectiv, riscurile care provin din schimbarea direciei sau rs-
turnarea ET-ului:
a) fie printr-o structur de protecie care s mpiedice ca EM s nu se
rstoarne mai mult de un sfert de rotaie;
b) fie printr-o structur care s garanteze un spaiu suficient n jurul
lucrtorului transportat sau lucrtorilor transportai, dac micarea poate
continua cu mai mult de un sfert de rotaie;
c) fie prin orice alt dispozitiv cu efect echivalent.
3.1.4.2. Aceste structuri de protecie pot face parte integrant din EM.
3.1.4.3. Aceste structuri de protecie nu sunt necesare atunci cnd EM-ul
este stabilizat n timpul utilizrii sau atinci cnd schimbarea direciei
rsturnarea EM, este imposibil din proiectare.
3.1.4.4. Dac exista un risc ca un lucrtor transportat, n momentul
schimbrii direciei sau rsturnrii, s fie strivit ntre prile EM i sol, tre-
buie s fie instalat un sistem de reinere pentru lucrtorii transportai.
3.1.5. Autostivuitoarele cu furc pe care sunt aezai unul sau mai muli
lucrtori trebuie s fie amenajate sau echipate de aa manier nct s limi-
teze riscurile de rsturnare, de exemplu:
a) fie prin instalarea unei cabine pentru conductor;
b) fie printr-o structur care s mpiedice rsturnarea acestora.
c) fie printr-o structur care s garanteze c, n cazul rsturnrii acesto-
ra, rmne un spaiu suficient ntre sol i anumite pri ale autostivuitorului
cu furc pentru lucrtorii transportai;
d) fie printr-o structur care s rein lucrtorii pe scaunul de la postul
de conducere de aa manier nct s se mpiedice ca acesta s fie strivit de
pri ale autostivuitorului care se rstoarn.
3.1.6. EM-ul mobil cu autopropulsare, a cror deplasare poate provoca
riscuri pentru lucrtori, trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fie prevzute cu mijloace care s permit prevenirea unei porniri
neautorizate;
b) s fie prevzute cu mijloace adecvate care s reduc consecinele unei
eventuale ciocniri n caz de micare simultan a mai multor EM-uri care se
deplaseaz pe ine.
c) s fie prevzut cu un dispozitiv de frnare i de oprire; n msura n
care condiiile de securitate o impun, n cazul defectrii dispozitivului prin-
cipal, un dispozitiv de urgen, acionat prin comenzi uor de manevrat sau
prin sisteme automate, trebuie s permit frnerea i oprirea.
d) atunci cnd cmpul de vizibilitate direct al conductorului este neco-
respunztor din punct de vedere al securitii, acestea trebuie s fie
prevzute cu dispozitive auxiliare adecvate, pentru mbuntirea
vizibilitii;
e) dac sunt prevzute pentru utilizare pe timpul nopii sau n locuri ntu-
necoase, acestea trebuie s fie prevzute cu un dispozitiv de iluminat, adap-
tat lucrrii de efectuat i care asigur o sec. suficient pentru lucrtori;
f) dac prezint riscuri de incendiu - dotarea acestora sau remorcilor i
ncrcturii susceptibile s pericliteze lucrtorii, acestea trebuie s fie pre-
vzute cu dispozitive adecvate de stingere a incendiilor, n cazul n care ast-
fel de dispozitive nu sunt suficient de aproape de locul de utilizare;
g) dac sunt telecomandate, acestea trebuie s se opreasc automat
atunci cnd iese din cmpul de aciune al telecomenzii;
h) dac sumt telecomandate i pot, n condiii normale de utilizare, s lo-
veasc sau s blocheze lucrtorii, acestea trebuie s fie echipate cu dispozi-
tive de protecie mpotriva acestor riscuri, n cazul n care exist alte dispo-
zitive adecvate pentru combaterea riscului de lovire.
3.2. Cerine minime aplicabile EM folosite pentru ridicarea sarcinilor
3.2.1. Dac EM-urile folosite pentru ridicarea sarcinilor sunt instalate n
mod permanent, rezistenta i stabilitatea acestora n timpul utilizrii trebuie
sa fie asigurate inndu-se seama mai ales de sarcinile care se vor ridica i
de solicitarile produse n locurile de suspendare sau de fixare pe structuri.
3.2.2. / 3.2.2.1. Mainile folosite pentru ridicarea sarcinilor trebuie s ai-
b marcate vizibil sarcina nominal i, dac este cazul, o placut pe care s
fie nscris sarcina nominal pentru fiecare configuraie a mainii.
3.2.2.2. Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie s fie
marcate de aa manier nct s permit identificarea caracteristicilor
esen-iale pentru utilizarea sigur.
3.2.2.3. Dac EM-ul nu a fost destinat pentru ridicarea lucrtorilor i
dac exist posibilitatea unei asemenea confuzii, o semnalizare adecvat
trebuie s fie marcat de maniera vizibil.
3.2.3. EM-urile instalate permanent trebuie s fie instalate de aa manie-
r nct s reduc riscul ca sarcinile:
a) s loveasc lucrtorii;
b) n mod neintenionat, s se deplaseze periculos sau s cad liber;
c) s se desprind neintenionat.
3.2.4. / 3.2.4.1. Mainile pentru ridicarea sau deplasarea lucrtorilor tre-
buie sa fie adecvate:
a) pentru a evita riscurile de cdere a cabinei, atunci cnd acestea exist,
cu ajutorul dispozitivelor adecvate;
b) pentru a evita riscurile de cdere a utilizatorului n afar cabinei,
atunci cnd acestea exist;
c) pentru a evita riscurile de strivire, de blocare sau de lovire a utilizato-
rului, n special printr-un contact intmpltor cu obiecte;
d) pentru a garanta securitatea lucrtorilor blocai n cabin n caz de
ac-cident i a permite deblocarea acestora.
3.2.4.2. Dac, din motive inerente datorate amplasamentului i inalimilor
diferite, riscurile menionate la pct. 3.2.4.1 lit. a) nu pot sa fie evitate prin
niciun dispozitiv de securitate, trebuie s fie instalat un cablu cu coeficient
de securitate mrit, iar starea acestuia trebuie sa fie verificat n fiecare zi
de munc.
3.3. Cerine minime aplicabile instalaiilor i EM-urilor electrice
3.3.1. Instalaiile i ET-urile electrice trebuie s fie proiectate, fabricate,
montate, ntreinute i exploatate astfel nct s asigure protecia impotriva
pericolelor generate de energia electric, precum i protecia impotriva pe-
ricolelor datorate influenelor externe.
3.3.1.1. Pentru asigurarea proteciei impotriva pericolelor generate de E
T, trebuie prevzute msuri tehnice astfel nct:
a) persoanele s fie protejate fa de pericolul de vtmare care poate fi
generat la atingerea direct sau indirect a prilor aflate sub tensiune;
b) s nu se produc temperaturi, arcuri electrice sau radiaii care s peri-
cliteze viaa ori sntatea oamenilor;
c) construcia ET-urilor s fie adecvat mediului pentru a se evita produc-
erea de incendii i explozii;
d) persoanele i bunurile s fie protejate contra pericolelor generate n
mod natural de echipamentul electric;
e) izolatia echipamentelor electrice s fie corespunztoare pentru condi-
iile prevzute.
3.3.1.2. Pentru asigurarea proteciei impotriva pericolelor datorate influ-
enei externe, echipamentele electrice trebuie:
a) s satisfac cerinele referitoare la solicitrile mecanice astfel nct s
nu fie periclitai lucrtorii i persoanele care se afl n mediul de munc;
b) s nu fie influenate de condiiile de mediu, astfel nct s nu fie
pericli-tai lucrtorii i persoanele care se afl n mediul de munc;
c) s nu pericliteze lucrtorii i persoanele care se afl n mediul de mun-
c, n condiii previzibile de suprasarcin.
3.3.2. / 3.3.2.1. La instalaiile i ET-urile electrice, pentru protecia impo-
triva electrocutrii prin atingere direct trebuie s se aplice msuri tehnice,
completate cu msuri oganizatorice.
3.3.2.2. Pentru protecia impotriva electrocutarii prin atingere direct
trebuie s fie realizate urmtoarele msuri tehnice:
a) acoperiri cu materiale electroizolante ale prilor active (izolarea de
protecie) ale instalaiilor i echipamentelor electrice;
b) inchideri n carcase sau acoperiri cu inveliuri exterioare;
c) ngrdiri;
d) protecia prin amplasare n locuri inaccesibile prin asigurarea unor
distane minime de securitate;
e) scoaterea de sub tensiune a instalaiei sau echipamentului electric la
care urmeaz a se efectua lucrri i verificarea lipsei de tensiune;
f) utilizarea de disp. speciale pentru legri la pmnt i n scurtcircuit;
g) folosirea mijloacelor de protecie electroizolante;
h) alimentarea la tensiune foarte joasa (redus) de protecie;
i) egaliz. potenialelor i izolarea fa de pmnt a platformei de lucru.
3.3.2.3. Pentru protecia impotriva electrocutarii prin atingere direct
trebuie s fie realizate urmtoarele msuri organizatorice:
a) executarea interveniilor la instalaiile electrice (depanri, reparri,
racordari etc.) trebuie s se fac numai de ctre personal calificat n mese-
ria de electrician, autorizat i instruit pentru lucrul respectiv;
b) executarea interveniilor n baza uneia din formele de lucru;
c) delimitarea material a locului de munc (ingrdire);
d) ealonarea operaiilor de intervenie la instalaiile electrice;
e) elaborarea unor instruciuni de lucru pentru fiecare intervenie la ins-
talaiile electrice;
f) organizarea i executarea verificrilor periodice ale msurilor tehnice
de protecie impotriva atingerilor directe.
3.3.2.4. La instalaiile, utilajele, echipamentele i aparatele care utilizea-
z energie electric interveniile sunt permise numai n baza urmtoarelor
forme de lucru:
a) autorizaii de lucru scrise (AL);
b) instruciuni teh. interne de securitate i sntate n munc (ITI-PM);
c) atribuii de serviciu (AS);
d) dispoziii verbale (DV);
e) procese-verbale (PV);
f) obligaii de serviciu (OS);
g) propria rspundere (PR).
3.3.3. / 3.3.3.1. La instalaiile i ET-urile electrice, pentru protecia impo-
triva electrocutrii prin atingere indirect trebuie s se realizeze i s se a-
plice numai msuri i mijloace de protecie tehnice, fiind interzise nlocuirea
msurilor i mijloacelor tehnice de protecie cu msuri de protecie organi-
zatorice. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirect trebuie apli-
cat o msur de protecie principal, care s asigure protecia n orice
condiii, i o msur de protecie suplimentar, care s asigure protecia n
cazul deteriorrii proteciei principale. Cele dou msuri de protecie trebu-
ie alese astfel nct s nu se anuleze una pe cealalt.
3.3.3.2. Pentru protecia impotriva atingerii indirecte trebuie s fie reali-
zate urmtoarele msuri tehnice:
a) folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;
b) legarea la pmnt;
c) legarea la nul de protecie;
d) izolarea suplimentar de protecie, aplicat utilajului, n procesul de
fabricare;
e) izolarea amplasamentului;
f) separarea de protecie;
g) egalizarea i / sau dirijarea potenialelor;
h) deconectarea automat n cazul apariiei unei tensiuni sau a unui cu-
rent de defect periculoase;
i) folosirea mijloacelor de protecie electroizolante.
3.3.3.3. Este interzis folosirea drept protecie principal a msurilor in-
dicate la pct. 3.3.3.2 lit. e), g), h) i i).
3.3.3.4. Fac excepie instalaiile electrice casnice, la care deconectarea
automat la cureni de defect poate constitui mijloc principal de protecie, i
stlpii liniilor electrice aeriene de joas tensiune, la care dirijarea distribu-
iei potenialelor constituie mijloc principal de protecie.
3.3.4. La instalaiile i echipamentele electrice de inalt tensiune,
sistemul de protecie impotriva electrocutarii prin atingere indirect trebuie
sa se re-alizeze prin legarea la pmnt de protecie, care este msura
obligatorie, cumulat cu alte msuri de protecie.
3.3.5. / 3.3.5.1. Instalaiile i echipamentele electrice trebuie s fie alese
cu grad corespunztor de protecie n funcie de zonele cu atmosfera poten-
ial exploziv.
3.3.5.2. Zonarea trebuie s se efectueze de ctre proiectantul instalaiilor
i echipamentelor electrice, la cererea beneficiarului.
3.3.6. La instalaiile i ET-urile electrice, valorile de calcul, precum i li-
mitele admise ale curenilor prin corpul omului, ale impedanei electrice a
corpului uman, ale tensiunilor de atingere i de pas i ale tensiunilor de lu-
cru trebuie s fie n conformitate cu regulile tehnice aplicabile.
3.3.7. Reelele izolate fa de pmnt trebuie sa fie prevzute cu protecie
automat prin controlul rezistentei de izolatie, care s semnalizeze i / sau
s deconecteze n cazul punerii la pmnt. Reelele electrice din locurile de
munc cu risc de incendiu i explozie, precum i cele din depozitele de ex-
plozivi sau carburani trebuie prevzute cu dispozitive care s asigure pro-
tecia automat la cureni de defect (PACD).
3.3.8. La instalaiile de inalt tensiune trebuie s fie prevzute blocri
mecanice sau electrice, astfel nct deschiderea carcaselor i a ingrdirilor
de protecie s fie posibil numai dup scoaterea de sub tensiune a echipa-
mentului electric respectiv, iar manevrarea dispozitivului de blocare trebuie
s poat fi fcut numai cu o scul special.
3.3.9. Pentru ca deservirea, ntreinerea i repararea instalaiilor i echi-
pamentelor de munc electrice s se poat efectua fr pericol, trebuie s se
prevad, nc din faza de proiectare, execuie i montaj, distane, spaii i /
sau ngrdiri de protecie n jurul acestora.
3.3.10. La mainile i instalaiile de ridicat cu elemente mobile, cum sunt
podurile rulante din ncperile sau spaiile de producie neelectrice, se ad-
mit pri active n construcie deschis, fr carcase nchise, cu condiia
protejrii impotriva atingerii sau apropierii de prile active, prin amplasa-
rea acestora la nlimi suficient de mari fa de cile de acces i de circula-
ie i/sau prin prevederea de ngrdiri nchise pe cile de acces.
3.3.11. Automacaralele care lucreaz n apropierea liniilor electrice aeri-
ene trebuie s fie echipate cu dispozitive de semnalizare a intrrii braului n
zona de influen a acestora.
3.3.12. ET-ul electric / instalaia de clasa I de protecie trebuie sa aib
asi-gurat protecia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub
ten-siune i s fie prevzut / prevzut cu legturi de protecie pentru
asigurarea proteciei n caz de defect.
3.3.13. La instalaiile i ET-urile electrice de clasa I de protecie posibili-
tatea executrii legturilor de protecie trebuie s se asigure astfel:
a) n cazul unui echipament electric / unei instalaii fix / fixe,
acesta/aceasta trebuie s fie prevzut / prevzut cu doua borne de masa:
una n cutia de borne, lng bornele de alimentare cu energie electric,
pentru racordarea conductorului de protecie din cablul de alimentare a
echipamentului / intstalaiei, i a doua borna pe carcasa echipamentului /
instalaiei n exterior, pentru racordarea vizibil la centura de legare la
pmnt sau la alt instalaie de protecie;
b) n cazul unui echipament mobil sau portabil, acesta trebuie sa fie pre-
vzut cu un cablu de alimentare flexibil, prevzut cu o fia (techer) cu con-
tact de protecie, sau echipamentul s fie prevzut cu posibilitatea racord-
rii unui cablu flexibil de alimentare cu conductor de protecie.
3.3.14. ET-ul electric / instalaia de clasa II de protecie trebuie s aib a-
sigurat protecia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub
tensiune i s fie prevzut / prevzut, din fabricaie, cu o izolaie suplimen-
tar, dubl sau ntrit.
3.3.15. ET-ul electric / instalaia de clasa III de protecie trebuie s aib
a-sigurat protecia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub
tensiune i s nu produc o tensiune mai mare dect tensiunea foarte joas
de alimentare.
3.3.16. / 3.3.16.1. Instalaiile electrice n faza de experimentare trebuie s
ndeplineasc toate condiiile prevzute n reglementrile i regulile tehnice
aplicabile pentru protecia impotriva electrocutarii sau a accid. tehnice.
3.3.16.2. Instalaiile sau ET-urile electrice trebuie s fie verificate la re-
cepie, nainte de punerea n funciune i apoi periodic n exploatare, pre-
cum i dup fiecare reparaie sau modificare, fiind interzis punerea sub
tensiune a instalaiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la
una dintre aceste verificri.
3.3.16.3. Instalaiile i ET-urile electrice pot s fie recepionate i puse n
funciune numai dup ce s-a constatat c s-au respectat reglementrile i re-
gulile tehnice aplicabile.
3.3.17. La instalaiile sau ET-urile electrice este interzis s se aduc mo-
dificri fa de proiect n timpul exploatrii, ntreinerii i repunerii n func-
iune a acestora. n cazuri speciale, se admit modificri doar cu acordul
proiectantului instalaiilor i ET-urilor electrice respective.
3.3.18. Mijloacele i echipamentele electrice de protecie trebuie s fie ve-
rificate, n conformitate cu prevederile reglementrilor i regulilor tehnice
aplicabile, nainte de utilizare, la punerea n funciune, dup reparaii sau
modificri i apoi periodic (n exploatare).
3.3.19. Utilizarea ET-ului electric / instalaiei de clasa I de protecie
trebu-ie s se fac n urmtoarele condiii:
a) s se execute i s se verifice periodic legturile de protecie necesare
pentru asigurarea proteciei impotriva electrocutarii n cazul unui defect
soldat cu apariia unei tensiuni periculoase de atingere;
b) s se asigure i s se verifice periodic deconectarea automat a echi-
pamentului electric / instalaiei sau sectorului defect i dispariia tensiunii
pe-riculoase de atingere;
c) s se verifice periodic ca protecia impotriva atingerii directe a
pieselor aflate normal sub tensiune s nu fie nlturat sau deteriorat.
3.3.20. Utilizarea ET-ului electric / instalaiei de clasa II de protecie tre-
buie s se fac n urmtoarele condiii:
a) s se verifice periodic c izolaia suplimentar a echipamentului elec-
tric / instalaiei s nu fie deteriorat sau eliminat;
b) s se verifice periodic ca protecia impotriva atingerii directe a piese-
lor aflate normal sub tensiune s nu fie nlturat sau deteriorat.
3.3.21. Utilizarea ET-ului electric / instalaiei de clasa III de protecie tre-
buie s se fac n urmtoarele condiii:
a) s se alimenteze echipamentul electric sau instalatia la tensiunea
foarte joas pentru care au fost proiectate s funcioneze;
b) sursa de tensiune trebuie s fie astfel construit nct s nu permit a-
pariia n circuitul de tensiune foarte joas a unei tensiuni mai mari. Dac
se utilizeaz un transformator cobortor, acesta trebuie s fie un transfor-
mator de separare (de siguran);
c) izolatia circuitului de foarte joasa tensiune trebuie sa fie de asa natura
nct sa nu permit apariia unei tensiuni mai mari din alte circuite, n
circuitul de tensiune foarte joasa;
d) s se verifice periodic ca protecia impotriva atingerii directe a piese-
lor aflate normal sub tensiune s nu fie nlturat sau deteriorat.
3.3.22. / 3.3.22.1. n cazul instalaiilor sau ET-urilor electrice la care se
execut lucrri cu scoaterea de sub tensiune trebuie s fie scoase de sub ten-
siune urmtoarele elemente:
a) prile active aflate sub tensiune, la care urmeaz a se lucra;
b) prile active aflate sub tensiune la care nu se lucreaz, dar se gsesc
la o distan mai mic dect limita admis la care se pot apropia persoanele
sau obiectele de lucru (utilaje, unelte etc.), indicat n documentaia tehnic
specific;
c) prile active aflate sub tensiune ale instalaiilor situate la o distan
mai mare dect limita admis, dar care, datorit lucrrilor care se execut
n apropiere, trebuie scoase de sub tensiune.
3.3.22.2. n cazul lucrrilor cu scoatere de sub tensiune este necesar le-
garea la pmnt i n scurtcircuit a conductoarelor de faz, inclusiv pe con-
ductorul de nul n cazul liniilor electrice aeriene, operaie care trebuie s se
execute imediat dup verificarea lipsei de tensiune.
3.3.23. / 3.3.23.1. n cazul instalaiilor sau ET-urile electrice la care se
execut lucrri cu scoatere de sub tensiune sau fr scoatere de sub tensiu-
ne, trebuie s se utilizeze mijloace de protecie electroizolante.
3.3.23.2. La lucrul n instalaiile de joas tensiune trebuie s fie utilizate
mijloace individuale de protecie electroizolante, care constituie singura m-
sura tehnic de protecie, cumulate cu msurile organizatorice.
3.3.23.3. La lucrul n inst. de nalt tensiune trebuie s fie utilizate
mijloace individuale de protecie electroizolante, cumulate cu alte mijloace
de protecie.
3.3.23.4. Lucrrile fr scoatere de sub tensiune a instalaiilor i a echi-
pamentelor electrice trebuie s fie executate de ctre personal autorizat
pentru lucrul sub tensiune.
3.3.24. Instalaiile sau locurile unde exist sau se exploateaz echipamen-
te electrice trebuie s fie dotate, n funcie de lucrrile i condiiile de explo-
atare, cu urmtoarele categorii de mijloace de protecie:
a) mijloace de protecie care au drept scop protejarea omului prin izola-
rea acestuia fa de elementele aflate sub tensiune sau fa de pmnt, res-
pectiv prjini electroizolante pentru acionarea separatoarelor, manipularea
indicatoarelor mobile de tensiune, montarea scurtcircuitoarelor etc., scule
cu mnere electroizolante, covoare i platforme electroizolante, manui i
inclminte electroizolante etc.;
b) detectoare mobile de tensiune, cu ajutorul crora se verific prezena
sau lipsa tensiunii;
c) garnituri mobile de legare la pmnt i n scurtcircuit;
d) panouri, paravane, mprejmuiri (ngrdiri);
e) panouri de semnalizare.
3.3.25. Instalaiile sau ET-urile electrice trebuie s fie exploatate, ntrei-
nute, reglate, reparate i puse sub tensiune numai de ctre personal calificat
n meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securitii mun-
cii. Autorizarea personalului pentru lucru la instalaiile tehnice electrice n
activitile de exploatare, ntreinere i reparaii trebuie sa se realizeze, con-
form regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere
al securitii muncii, pe baz de examen medical, psihologic i test de verifi-
care a cunotinelor profesionale, de securitate i sntate n munc i de a-
cordare a primului ajutor.
ANEXA nr. 2. - Dispoziii referitoare la utilizarea ET-urile prevzute la
art. 4 alin. (3) din hotrre.
1. Dispoziii generale aplicabile tuturor echipamentelor de munc
1.1. Dispoziiile din prezenta anex se aplic n conformitate cu
dispoziii-le din hotrre i atunci cnd exist riscul corespunztor pentru
ET-ul res-pectiv. ET-ul trebuie s fie instalate, dispuse i utilizate de aa
manier nct s permit reducerea riscurilor pentru utilizatorii acestora i
pentru ceilali lucrtori, de exemplu fcnd astfel nct s existe spaiu
suficient ntre ele-mentele mobile ale ET-ulul i elementele fixe sau mobile
din spaiul de mun-c i ca toat energia ori substana utilizat sau produs
sa poat s fie fur-nizat i/sau evacuat de manier sigur.
1.2. Montarea i demontarea ET-urilor trebuie s fie realizate de manier
sigur, n special prin respectarea instruciunilor furnizate de fabricant.
1.3. ET-urilr care, n timpul utilizrii, pot s fie expuse descrcrilor elec-
trice trebuie s fie protejate prin dispozitive sau cu msuri adecvate impo-
triva efectelor trasnetului.
2. Dispoziii de utilizare a ET-urilor mobile, cu sau fr autopropulsie
2.1. Conducerea ET-urilor autopropulsate este rezervat numai lucrtori-
lor care au fost instruii adecvat pentru conducerea sigur a acestora.
2.2. Dac un ET este manevrat ntr-o zon de munc, trebuie s fie stabi-
lite i respectate reguli de circulaie adecvate.
2.3. Trebuie s fie luate msuri organizatorice pentru a evita ca lucrtorii
care se deplaseaz pe jos s nu se gseasc n zona de operare a ET-urilor
autopropulsate. Dac prezenta lucrtorilor care se deplaseaz pe jos este
necesar pentru buna executare a lucrrilor, trebuie s fie luate msuri a-
decvate pentru a evita ca acetia s fie accidentai de ctre echipamente.
2.4. Transportul lucrtorilor pe ET-urile mobile acionate mecanic nu este
autorizat dect dac au fost prevzute amplasamente sigure n acest scop.
Dac lucrrile trebuie s fie efectuate n timpul deplasarii, viteza trebuie s
fie adaptat, n funcie de ct este necesar.
2.5. ET-urile mobile prevzute cu un motor cu ardere intern nu trebuie s
fie utilizate n zonele de munc dac nu este garantat o cantitate sufici-ent
de aer, astfel nct s nu existe riscuri pentru securitatea i sntatea
lucrtorilor.
3. Dispoziii de utilizare a ET-urilor folosite pentru ridicarea sarcinilor
3.1. Observaii generale
3.1.1. ET-urile demontabile sau mobile folosite la ridicarea sarcinilor tre-
buie s fie utilizate de aa manier nct s garanteze stabilitatea ET-ului pe
durata utilizrii n toate condiiile previzibile, lundu-se n considerare na-
tura solului.
3.1.2. / 3.1.2.1. Ridicarea lucrtorilor nu este permis dect cu ET-uri i
dispozitive prevzute n acest scop.
3.1.2.2. Fr a se aduce atingere prevederilor art. 6 din Legea nr. 319 /
2006, n mod excepional, echipamentele neprevzute pentru ridicarea
lucrtorilor pot s fie utilizate n acest scop cu condiia s fie luate msuri
adecvate pentru a se asigura securitatea, n conformitate cu legislaia i /
sau cu practicile na-ionale care prevd o supraveghere corespunztoare.
3.1.2.3. n timpul prezentei lucrtorilor pe ET-uri folosit pentru ridicarea
sarcinilor, la postul de conducere trebuie s fie asigurat prezena perma-
nent. Lucrtorii care sunt ridicai trebuie s dispun de un mijloc de comu-
nicare sigur. Trebuie s fie prevzut evacuarea acestora n caz de pericol.
3.1.3. Dac acest lucru nu este necesar pentru buna desfurare a lucr-
rilor, trebuie s fie luate msuri pentru ca lucrtorii s nu fie prezeni sub
sarcinile suspendate. Este interzis deplasarea sarcinilor suspendate deasu-
pra locurilor de munc neprotejate n care lucrtorii sunt prezeni n mod
curent. n aceast eventualitate, dac buna desfurare a lucrrilor nu
poate fi asigurat n alt mod, trebuie s fie elaborate i aplicate proceduri
adecvate.
3.1.4. Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie s fie
alese n funcie de sarcinile care se manipuleaz, distanele dintre punctele
de prindere ale acestora, dispozitivele de prindere i condiiile atmosferice,
inndu-se seama de modul i de configuraia de legare. Ansamblurile
dispo-zitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie s fie marcate
vizibil pentru a permite utilizatorului s le cunoasc caracteristicile, atunci
cnd acestea nu sunt demontate dup utilizare.
3.1.5. Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie s fie
depozitate de aa manier nct s se garanteze ca acestea nu se vor deteri-
ora sau degrada.
3.2. Echipamente de munc folosite la ridicarea sarcinilorneghidate
3.2.1. Dac dou sau mai multe ET-uri folosite pentru ridicarea sarcinilor
neghidate sunt instalate sau montate la un loc de munc astfel nct cmpul
lor de aciune se intersecteaz, trebuie s fie luate msuri adecvate pentru a
se preveni ciocnirea ntre sarcini i/sau ntre elemente ale ET-ului.
3.2.2. n timpul utilizrii unui ET mobil folosit pentru ridicarea sarcinilor
neghidate trebuie s fie luate msuri adecvate pentru a se preveni bascula-
rea, rsturnarea i, dac este cazul, deplasarea i alunecarea acestuia. Tre-
buie s fie verificat executarea corespunztoare a acestor msuri.
3.2.3. Dac operatorul unui ET folosit la ridicarea sarcinilor neghidate
nu poate observa ntregul traseu al sarcinii nici direct, nici prin intermediul
unor dispozitive auxiliare care furnizeaz informaiile necesare, atunci o
persoana competent trebuie s fie desemnat s comunice cu operatorul
pentru a-l ghida i trebuie s fie luate msuri organizatorice pentru a se evi-
ta ciocnirile sarcinilor susceptibile s pun n pericol lucrtorii.
3.2.4. Lucrrile trebuie s fie organizate de aa manier nct atunci cnd
lucrtorul aga sau desprinde o sarcina cu mana, aceste operaii s poat
fi efectuate n condiii de securitate deplin, n special prin pstrarea de c-
tre acest lucrator a comenzilor directe sau indirecte ale echipamentului.
3.2.5. Toate operaiunile de ridicare trebuie s fie planificate corect, su-
pravegheate de o manier adecvat i efectuate astfel nct s protejeze se-
curitatea lucrtorilor. n special, dac o sarcin trebuie s fie ridicat si-
multan de doua sau mai multe ET-uri folosite la ridicarea sarcinilor neghi-
date, trebuie s fie stabilit i aplicat o procedur pentru a se asigura buna
coordonare a operatorilor.
3.2.6. Dac ET-urile folosite pentru ridicarea sarcinilor neghidate nu pot
reine sarcinile n cazul unei defectari pariale sau totale a sistemului de ali-
mentare cu energie, trebuie s fie luate msuri adecvate pentru a se evita ex-
punerea lucrtorilor la riscurile corespunztoare. Sarcinile suspendate nu
trebuie lsate fr supraveghere, cu excepia cazului n care accesul n zona
periculoas este mpiedicat i dac sarcina a fost agat i este meninut
n condiii de securitate deplin.
3.2.7. Utilizarea n aer liber a ET-urilor folosite pentru ridicarea sarcini-
lor neghidate trebuie interzis atunci cnd condiiile meteorologice se dete-
rioreaz pn la punctul n care se pericliteaz utilizarea n condiii de se-
curitate a acestora, expunand astfel lucrtorii la riscuri. Pentru a se evita
riscurile pentru lucrtori trebuie s fie luate msuri adecvate de protecie,
destinate n special mpiedicrii rsturnrii ET-ului.
4. Dispoziii de utilizare a ET-urilor de munc puse la dispoziie pentru
lucrri temporare la nlime
4.1. Dispoziii generale
4.1.1. / 4.1.1.1. Dac, n aplicarea prevederilor art. 7 din Legea securit-
ii i sntii n munca nr. 319 / 2006 i ale art. 3 din hotrre,lucrrile
tem-porare la nlime nu pot s fie executate de o manier sigur i n
condiii ergonomice adecvate de pe o suprafa adecvat, trebuie s fie
alese cele mai potrivite ET-uri pentru a se asigura i a se menine condiii de
munc sigure. Trebuie s se acorde prioritate msurilor de protecie
colectiv n raport cu msurile de protecie individual. Dimensionarea ET-
ului trebuie s fie adaptat la natura lucrrilor care urmeaz s fie
executate i a constrngerilor previzibile i s permit circulaia fr
pericol.
4.1.1.2. Cel mai potrivit mijloc de acces la posturile de lucru temporare la
nlime trebuie s fie ales n funcie de frecvena de circulaie, de nlimea
la care trebuie s se ajung i de durata de utilizare. Alegerea fcut trebuie
s permit evacuarea n caz de pericol iminent. Trecerea, ntr-un sens sau n
altul, ntre mijlocul de acces i platforme, planee sau pasarele nu trebuie s
creeze riscuri suplimentare de cadere.
4.1.2. Scrile nu pot s fie utilizate ca posturi de lucru la nlime dect n
condiiile n care sau innd cont de pct. 4.1.1 utilizarea altor ET-uri mai si-
gure nu se justific din cauza nivelului redus de risc i din cauza fie a dura-
tei scurte de utilizare, fie a caracteristicilor existente ale locului de munc
respectiv, care nu se pot modifica de ctre angajator.
4.1.3. Tehnicile de acces i de pozitionare cu ajutorul franghiilor nu pot
s fie utilizate dect n condiiile n care, innd seama de evaluarea riscu-
lui, lucrarea n cauz poate s fie executat de o maniera sigur i n care
utilizarea unui alt ET-uri mai sigur nu este justificat. inndu-se cont de
evaluarea riscului i n special n funcie de durata lucrrilor i de constrn-
gerile de natur ergonomic, trebuie s fie prevzut un scaun dotat cu acce-
soriile corespunztoare.
4.1.4. n funcie de tipul de ET-ul selectat pe baza dispoziiilor punctelor
precedente, trebuie s fie luate msurile adecvate de reducere a riscurilor
pentru lucrtori, inerente respectivului tip de echipament. Dac este necesar
trebuie s fie prevzut instalarea dispozitivelor de protecie impotriva c-
derilor. Aceste dispozitive trebuie s aib o structur corespunztoare i s
fie suficient de solide pentru a impiedica sau opri cderile de la nlime i a
preveni, n msura n care este posibil, ranirea corporal a lucrtorilor.
Dispozitivele de protecie colectiv pentru evitarea cderilor nu pot s fie
ntrerupte dect n punctele de acces ale unei schele sau ale unei scri.
4.1.5. Cnd executarea unei anumite lucrri necesita ndeprtarea tempo-
rar a unui dispozitiv de protecie colectiv impotriva cderilor, trebuie s
se ia msuri de securitate compensatorii eficiente. Lucrarea nu poate s fie
efectuat fr adoptarea prealabil a acestor msuri. Odat ce lucrarea res-
pectiva este terminat, definitiv sau temporar, dispozitivele de protecie co-
lectiv trebuie s fie remontate pentru a se evita cderile.
4.1.6. Lucrrile temporare la nlime pot s fie efectuate numai atunci
cnd codiiile meteorologice nu pericliteaz securitatea i sntatea
lucrtorilor.
4.2. Dispoziii specifice de utilizare a scrilor
4.2.1. Scrile trebuie s fie amplasate de aa manier nct s se asigure
stabilitatea lor n timpul utilizrii. Scrile portabile se sprijin pe un suport
stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate i imobil, astfel nct treptele s r-
mn n poziie orizontal. Scrile suspendate sunt fixate de o manier sigu-
r i, cu excepia scrilor din franghie, n aa fel nct s nu poat fi depla-
sate i s fie evitate orice miscri de balans.
4.2.2. Alunecarea picioarelor scarilor portabile trebuie s fie mpiedicat
n timpul utilizrii fie prin fixarea partii superioare sau inferioare a lonje-
roanelor, fie prin dispozitive antiderapante sau prin orice alte soluii cu efi-
cacitate echivalent. Scrile de acces trebuie s fie de o lungime suficient,
astfel nct acestea s se prelungeasc dincolo de nivelul de acces, cu
excep-ia cazului n care au fost luate alte msuri pentru a se garanta o
fixare sigu-r. Scrile compuse din mai multe elemente asamblate, cum ar fi
scrile ar-ticulate sau scrile culisante, trebuie s fie utilizate de aa
manier nct i-mobilizarea diferitelor elemente unele n raport de altele s
fie asigurat. Scrile mobile trebuie s fie imobilizate nainte de urcarea pe
acestea.
4.2.3. Scrile trebuie s fie utilizate de aa manier nct s permit lu-
crtorilor s dispun, n orice moment, de o prindere cu mana i de un spri-
jin sigur. n special, dac o greutate trebuie transportat manual pe scar,
aceasta nu trebuie s mpiedice meninerea unei prinderi cu mana sigure.
4.3. Dispoziii specifice de utilizare a schelelor
4.3.1. Atunci cnd breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil
sau cnd configuratiile structurale avute n vedere nu sunt prev. de acesta,
trebuie s fie realizat un calcul de rezistenta i de stabilitate, cu excepia ca-
zului n care schela este asamblat n conformitate cu o configuraie stan-
dard general recunoscut.
4.3.2. n funcie de complexitatea schelei alese, un plan de montare, de u-
tilizare i de demontare trebuie s fie ntocmit de ctre o persoan compe-
tent. Acest plan poate avea forma unui plan general, completat cu elemente
referitoare la detaliile specifice ale schelei n cauz.
4.3.3. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie s fie protejate impo-
triva pericolului de alunecare fie prin fixare pe sup. de sprijin, fie printr-un
dispozitiv antiderapant sau alt mijloc cu eficacitate echivalent, iar suprafa-
a de sprijin trebuie sa aib o capacitate portant suficient. Stabilitatea
schelei trebuie s fie asigurat. Deplasarea inopinat a schelelor mobile n
timpul lucrului la nlime trebuie s fie prevenit prin intermediul dispoziti-
velor adecvate.
4.3.4. Dimensiunile, forma i dispunerea planseelor unei schele trebuie s
fie adecvate naturii lucrrii care urmeaz s fie executat i adaptate la sar-
cinile ce urmeaz a fi suportate i s permit lucrul i circulaia de o manie-
r sigur. Planeele unei schele trebuie s fie montate de aa manier nct
componentele s nu poat s se deplaseze n cazul unei utilizri normale.
Nici un gol periculos nu trebuie s existe ntre componentele planseelor i
dispozitivele verticale de protecie colectiv impotriva caderii.
4.3.5. Atunci cnd anumite pri ale unei schele nu sunt gata de ntrebu-
inare, ca de exemplu n timpul montarii, demontarii sau modificrilor, aces-
te pri trebuie semnalizate cu ajutorul unor semnale de avertizare a perico-
lului general, n conformitate cu dispoziiile naionale care transpun Direc-
tiva 92 / 58 / CEE, i trebuie delimitate n mod corespunztor prin obstacole
fizice care s mpiedice accesul n zona periculoas.
4.3.6. / 4.3.6.1. Schelele nu pot s fie montate, demontate sau modificate
substanial dect sub supravegherea unei persoane competente i de ctre
lucrtori care au fost instruiti adecvat i conform operaiilor avute n vede-
re, care se refer la riscurile specifice n conformitate cu art. 10 din hotr-
re, i viznd n special:
a) nelegerea planului de montare, de demontare i de modificare a sche-
lei n cauz;
b) sec. n timpul montrii, al demontrii i al modificrii schelei n cauz;
c) ms. de prev. a riscurilor de cdere a persoanelor sau a obiectelor;
d) msurile de securitate n cazul schimbrii cond. meteorologice care ar
putea afecta negativ securitatea schelei n cauz;
e) condiiile n materie de sarcini admise;
f) orice alt risc pe care operaiile de montare, de demontare i de modifi-
care l pot cuprinde.
4.3.6.2. Persoana care supravegheaz i lucrtorii implicai trebuie s ai-
b la dispoziie planul de montare, de utilizare i de demontare menionat la
pct. 4.3.2, n special orice instruciuni pe care le-ar putea cuprinde.
4.4. Dispoziii specifice de utilizare a tehnicilor de acces i de poziionare
cu ajutorul frnghiilor
4.4.1. La utilizarea tehnicilor de acces i de poziionare cu ajutorul frnghi-
ilor trebuie respectate urmtoarele condiii:
a) sistemul trebuie s cuprind cel puin dou frnghii ancorate separat,
una constituind mijlocul de acces, de coborre i de sprijin (frnghia de lu-
cru), iar cealalt, mijlocul de asigurare (frnghia de securitate);
b) lucrtorii trebuie s fie dotai cu o centur complex adecvat, s o u-
tilizeze i s fie legai prin intermediul acesteia de frnghia de securitate;
c) frnghia de lucru trebuie s fie prevzut cu un mecanism de coborre
sau de urcare sigur i s cuprind un sistem autoblocant care s mpiedice
cderea utilizatorului n cazul n care acesta pierde controlul micrilor.
Frnghia de securitate trebuie s fie echipat cu un dispozitiv mobil de opri-
re a cderii, care nsoete lucrtorul n timpul deplasarii;
d) uneltele i celelalte accesorii pe care le utilizeaz un lucrtor trebuie
s fie legate de centura complex sau de scaunul lucrtorului ori s fie ata-
ate printr-un alt mijloc adecvat;
e) lucrul trebuie s fie corect organizat i supravegheat, astfel nct lucr-
torul s poat s primeasc imediat primul ajutor n caz de accident;
f) lucrtorii n cauz trebuie, n conformitate cu art. 10 din hotrre, s
beneficieze de o instruire adecvat i specific operaiilor avute n vedere, n
special n privinta procedurilor de salvare.
4.4.2. n condiii excepionale n care, innd cont de evaluarea riscurilor,
utilizarea unei a doua frnghii ar conduce la un lucru mai periculos, poate
fi permis utilizarea unei singure frnghii n condiiile n care au fost luate
msurile adecvate pentru asigurarea securitii, n conformitate cu
legislaia i / sau cu practicile naionale.

Data: 09.09.2009 Intocmit:


RSSM Zsembera Attila

S-ar putea să vă placă și