Sunteți pe pagina 1din 3

LEGE nr.

312 din 10 noiembrie 2005


privind dob ndire dreptului de propriette privt supr terenurilor de c tre
cet enii str ini i ptrizi, precum i de c tre personele juridice str ine

EMITENT:
PARLAMENTUL

PUBLICAT N:
MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005

Data Intrarii in vigoare: 14 Noiembrie 2005

-------------------------------------------------------------------------

Forma consolidat valabil la data de 07 Noiembrie 2012

Prezenta form consolidat este valabil ncepnd cu data de 14 Noiembrie


2005 pn la data selectat

Prlmentul Rom niei dopt prezent lege.

CAP. I
Dispoziii generle

ART. 1
(1) Prezent lege re c obiect reglementre dob ndirii dreptului de
propriette privt supr terenurilor de c tre cet enii str ini i ptrizi,
precum i de c tre personele juridice str ine.
(2) Prevederile prezentei legi nu se plic n czul dob ndirii dreptului de
propriette supr terenurilor de c tre cet enii str ini i ptrizi prin motenire
legl .
ART. 2
n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mi jos u urm tore
semnificie:
) stt membru - orice stt membru l Uniunii Europene su l Spiului
Economic Europen;
b) stt ter - orice lt stt dec t sttele membre;
c) rezident - str inul cre re drept de reziden pe teritoriul Rom niei su,
dup cz, person juridic str in cre re cel puin un sediu secundr pe
teritoriul Rom niei, n condiiile legii;
d) fermier cre desf or ctivit i independente - orice person fizic
cre desf or ctivitte gricol su silvic , n vedere reliz rii de produse
gricole vegetle ori nimle, precum i de depozitre i prelucrre produselor
obinute din ctivitte proprie su cre desf or o ctivitte n vedere
reliz rii de produse lemnose i nelemnose le fondului forestier, cum sunt
definite de lege n vigore.

CAP. II
Dob ndire dreptului de propriette supr terenurilor de c tre cet enii
sttelor membre i personele juridice v nd nionlitte cestor stte,
precum i de c tre ptrizii cu domiciliul ntr-un stt membru su n Rom ni

ART. 3
Cet enul unui stt membru, ptridul cu domiciliul ntr-un stt membru
su n Rom ni, precum i person juridic constituit n conformitte cu
legisli unui stt membru pot dob ndi dreptul de propriette supr
terenurilor n celei condiii cu cele prev zute de lege pentru cet enii rom ni
i pentru personele juridice rom ne.
ART. 4
Cet enul unui stt membru nerezident n Rom ni, ptridul nerezident n
Rom ni cu domiciliul ntr-un stt membru, precum i person juridic
nerezident , constituit n conformitte cu legisli unui stt membru, pot
dob ndi dreptul de propriette supr terenurilor pentru reedine secundre,
respectiv sedii secundre, l mplinire unui termen de 5 ni de l dt der rii
Rom niei l Uniune Europen .
ART. 5
(1) Cet enul unui stt membru, ptridul cu domiciliul ntr-un stt
membru su n Rom ni, precum i person juridic constituit n conformitte
cu legisli unui stt membru pot dob ndi dreptul de propriette supr
terenurilor gricole, p durilor i terenurilor forestiere l mplinire unui termen
de 7 ni de l dt der rii Rom niei l Uniune Europen .
(2) Dispoziiile lin. (1) nu se plic fermierilor cre desf or ctivit i
independente i sunt, dup cz:
) cet eni i sttelor membre su ptrizi cu domiciliul ntr-un stt
membru, cre i stbilesc reedin n Rom ni;
b) ptrizi cu domiciliul n Rom ni.
(3) Cet enii sttelor membre su ptrizii cu domiciliul ntr-un stt
membru i dovedesc clitte de fermier cre desf or ctivit i independente
cu documente emise/eliberte de utorit ile competente din sttul membru su
de provenien . Aptrizii cu domiciliul n Rom ni fc dovd cestei clit i cu
testtul elibert, n cest sens, de c tre Ministerul Agriculturii, P durilor i
Dezvolt rii Rurle.
(4) Personele prev zute l lin. (2) dob ndesc dreptul de propriette
supr terenurilor gricole, p durilor i terenurilor forestiere n celei condiii
cu cele plicbile cet enilor rom ni, de l dt der rii Rom niei l Uniune
Europen .
(5) Destini terenurilor gricole, p durilor i terenurilor forestiere nu
pote fi schimbt pe durt periodei de trnziie de c tre personele prev zute
l lin. (2).

CAP. III
Dob ndire dreptului de propriette supr terenurilor de c tre cet enii
str ini, ptrizii i personele juridice prin nd sttelor tere
ART. 6
(1) Cet enul str in, ptridul i person juridic prin nd sttelor tere
pot dob ndi dreptul de propriette supr terenurilor, n condiiile reglementte
prin trtte internionle, pe bz de reciprocitte.
(2) Cet enul str in, ptridul i person juridic prin nd sttelor tere
nu pot dob ndi dreptul de propriette supr terenurilor n condiii mi
fvorbile dec t cele plicbile cet enului unui stt membru i personei
juridice constituite n conformitte cu legisli unui stt membru.

CAP. IV
Dispoziii finle

ART. 7
Articolul 6 din Ordonn de urgen Guvernului nr. 92/1997 privind
stimulre investiiilor directe, publict n Monitorul Oficil l Rom niei, Prte
, nr. 386 din 30 decembrie 1997, probt cu modific ri i complet ri prin Lege
nr. 241/1998, cu modific rile ulteriore, se modific i v ve urm torul
cuprins:
"Art. 6. - O societte comercil , person juridic rezident su nerezident ,
pote dob ndi orice drepturi rele supr bunurilor imobile, n m sur necesr
derul rii ctivit ii sle, potrivit obiectului socil, cu respectre dispoziiilor
legle privind dob ndire dreptului de propriette privt supr terenurilor de
c tre cet enii str ini i ptrizi, precum i de c tre personele juridice str ine."
ART. 8
L dt intr rii n vigore prezentei legi se brog :
) lin. (4) l rt. 13 din Lege nr. 550/2002 privind v nzre spiilor
comercile propriette privt sttului i celor de prest ri de servicii, flte n
dministrre consiliilor judeene su consiliilor locle, precum i celor din
ptrimoniul regiilor utonome de interes locl, publict n Monitorul Oficil l
Rom niei, Prte , nr. 803 din 5 noiembrie 2002, cu modific rile i complet rile
ulteriore;
b) orice lt dispoziie contrr .
ART. 9
Prezent lege intr n vigore l dt der rii Rom niei l Uniune
Europen .

Acest lege fost doptt de Prlmentul Rom niei, cu respectre


prevederilor rt. 75 i le rt. 76 lin. (1) din Constitui Rom niei, republict .

p. PREEDNTELE CAMERE DEPUTALOR,


DAN RADU RUANU

PREEDNTELE SENATULU
NCOLAE VA CA ROU

Bucureti, 10 noiembrie 2005.


Nr. 312.

---------