Sunteți pe pagina 1din 169

HOT RRE nr.

157 din 10 martie 2016 (*actualizat *)


pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor i a ma surilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal

EMITENT:
GUVERNUL

Data Intrarii in vigoare: 31 August 2016

-------------------------------------------------------------------------

Forma consolidat valabil la data de 23 Aprilie 2017

Prezenta form consolidat este valabil ncepnd cu data de 31 August


2016 pn la data selectat

----------

*) Nota CTCE:
Forma consolidata a Hota ra rii nr. 157/2016, publicata n MONITORUL
OFICIAL nr. 271 din 11 aprilie 2016, la data de 23 Aprilie 2017 este realizata prin
includerea modifica rilor i completa rilor aduse de: HOTA RA REA nr. 593 din 24
august 2016.

Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul


Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter oficial, fiind
destinat pentru informarea utilizatorilor.

In temeiul art. 108 din Constituia Roma niei, republicata , i al art. 187 alin.
(2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor i a ma surilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, cu
completa rile ulterioare,

Guvernul Roma niei adopta prezenta hota ra re.

ART. 1

Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea


pedepselor i a ma surilor privative de libertate dispuse de organele judiciare n
cursul procesului penal, preva zut n anexa care face parte integranta din prezenta
hota ra re.
ART. 2

1
(1) In termen de 3 luni de la data intra rii n vigoare a regulamentului
preva zut la art. 1 se adopta ordinele ministrului justiiei, ordinul ministrului
afacerilor interne i deciziile directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor.
(2) In termen de 3 luni de la data intra rii n vigoare a regulamentului
preva zut la art. 1 se adopta regulamentele de ordine interioara , din toate locurile
de deinere.
(3) Pa na la intrarea n vigoare a actelor normative preva zute la alin. (1) i
(2) se vor aplica prevederile actelor normative existente, n ma sura n care nu
contravin regulamentului preva zut la art. 1, tuturor unita ilor penitenciare,
centrelor educative, centrelor de detenie, centrelor de reinere i arestare
preventiva , precum i centrelor de arestare preventiva .
ART. 3

La data intra rii n vigoare a prezentului regulament se abroga Hota ra rea


Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr. 275/2006 privind executarea pedepselor i a ma surilor dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal, publicata n Monitorul Oficial al Roma niei,
Partea I, nr. 24 din 16 ianuarie 2007, cu modifica rile i completa rile ulterioare,
Ordinul ministrului justiiei nr. 420/C/2011 privind condiiile n care persoanele
condamnate pot presta munca pe baza de voluntariat, publicat n Monitorul
Oficial al Roma niei, Partea I, nr. 181 din 15 martie 2011, Ordinul ministrului
justiiei nr. 2.714/C/2008 privind durata i periodicitatea vizitelor, greutatea i
numa rul pachetelor, precum i categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpa rate,
pa strate i folosite de persoanele aflate n executarea pedepselor privative de
libertate, publicat n Monitorul Oficial al Roma niei, Partea I, nr. 727 din 28
octombrie 2008, cu modifica rile ulterioare, i Decizia directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor nr. 438/2013 pentru aprobarea
Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate n
custodia Administraiei Naionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de
creditare a participa rii deinuilor la activita i i programe de educaie, asistena
psihologica i sociala , la activita i lucrative, precum i n situaii de risc, publicata
n Monitorul Oficial al Roma niei, Partea I, nr. 353 din 14 iunie 2013, cu
modifica rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO

Contrasemneaza :
--------------
Ministrul justiiei,
Raluca Alexandra Pruna

Ministrul afacerilor interne,


Petre Toba

Ministrul muncii, familiei,


proteciei sociale i
persoanelor va rstnice,

2
Claudia-Ana Costea

Ministrul sa na ta ii,
Patriciu-Andrei Achima-Cadariu

Ministrul educaiei naionale


i cerceta rii tiinifice,
Adrian Curaj

Bucureti, 10 martie 2016.


Nr. 157.

ANEXA

REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor i a ma surilor privative de libertate dispuse
de organele judiciare n cursul procesului penal

TITLUL I
Dispoziii generale

ART. 1

Scopul reglementa rii


Prezentul regulament stabilete modul de aplicare a Legii nr. 254/2013
privind executarea pedepselor i a ma surilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare n cursul procesului penal, cu completa rile ulterioare,
denumita n continuare Lege.
ART. 2

Definirea unor expresii


In nelesul prezentului regulament urma torii termeni se definesc astfel:
a) loc de deinere - penitenciarele cu regim de maxima sigurana , nchis,
semideschis sau deschis, penitenciarele pentru tineri, penitenciarele pentru
femei, penitenciarele-spital, centrele educative, centrele de detenie, centrele de
arestare preventiva i seciile speciale de arestare preventiva din subordinea
Administraiei Naionale a Penitenciarelor, precum i centrele de reinere i
arestare preventiva din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
b) pedepse privative de libertate - deteniunea pe viaa i nchisoarea;
c) ma suri preventive privative de libertate - reinere, arestul la domiciliu i
arestarea preventiva ;
d) persoane private de libertate - sunt, dupa caz, persoanele reinute,
arestate la domiciliu, arestate preventiv, internate, condamnate;
e) deinut - persoana condamnata aflata n executarea pedepsei nchisorii
sau a deteniunii pe viaa ;

3
f) punct de documentare i informare electronica - ansamblu de documente
i informaii de interes pentru persoana privata de libertate, care pot fi accesate
pe baza de suport electronic;
g) activita i de reintegrare sociala - activita i i programe educative, de
asistena psihologica i asistena sociala ;
h) penitenciar - penitenciar, penitenciar spital, penitenciar pentru tineri,
penitenciar pentru femei;
i) spaii de deinere - locurile n care se afla un numa r determinat de camere
de deinere;
j) centre - centre educative i centre de detenie din subordinea
Administraiei Naionale a Penitenciarelor, specializate n recuperarea sociala a
persoanelor internate i responsabilizarea acestora, n vederea asuma rii
propriilor aciuni i a prevenirii sa va ririi de noi infraciuni;
k) persoane internate - minorii, tinerii i persoanele de peste 21 de ani care
executa o ma sura educativa privativa de libertate cu internarea ntr-un centru
educativ sau centru de detenie;
l) activita i lucrative - munca prestata de persoanele condamnate, arestate
preventiv sau internate conform art. 83 alin. (1) din Lege;
m) membrii de familie, aparina tori sau alte persoane - so, soie, rude pa na
la gradul IV, persoane care au stabilit relaii asema na toare acelora dintre soi sau
dintre pa rini i copii, reprezentani legali ca nd sunt desemnai, precum i, n
cazuri excepionale, persoane faa de care s-au stabilit puternice relaii afective i
care menin lega tura cu deinutul prin vizite, telefon, corespondena i
comunica ri on-line;
n) unita i sanitare - unita ile care asigura asistena medicala curativa i
profilactica prin: penitenciare-spital, cabinete medicale i infirmerii din cadrul
locurilor de deinere, spitale, dispensare medicale, policlinici, centre de
diagnostic i tratament, ambulatorii integrate spitalelor i de specialitate,
cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinete medicale de
specialitate, laboratoare medicale.

TITLUL II
Judeca torul de supraveghere a priva rii de libertate

ART. 3

Activitatea judeca torului de supraveghere a priva rii de libertate


(1) Judeca torul de supraveghere a priva rii de libertate are atribuiile
stabilite de Lege i de regulamentul preva zut la art. 187 alin. (3) din Lege.
(2) Personalul administraiei penitenciarului acorda sprijinul necesar
judeca torului de supraveghere a priva rii de libertate i ndeplinete atribuiile
stabilite prin regulamentul preva zut la alin. (1) privind transmiterea sesiza rilor
i a contestaiilor formulate de persoanele private de libertate, comunicarea
ncheierilor, naintarea dosarelor la instana de judecata , ntiinarea despre
primirea n audiena i celelalte activita i care implica prezena acestora n faa
judeca torului de supraveghere a priva rii de libertate n vederea soluiona rii
pla ngerilor formulate.

TITLUL III

4
Executarea pedepselor privative de libertate

CAP. I

Organizarea executa rii pedepselor privative de libertate

ART. 4

Scopul executa rii pedepselor privative de libertate


(1) Executarea pedepselor privative de libertate are drept scop prevenirea
sa va ririi altor infraciuni i asistarea deinuilor, n vederea reintegra rii lor
sociale.
(2) Executarea pedepselor privative de libertate se face n condiii care sa
asigure respectul demnita ii umane, n conformitate cu prevederile Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modifica rile i completa rile ulterioare (Codul
penal), ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala , cu modifica rile
i completa rile ulterioare (Codul de procedura penala ), ale Legii i ale
prezentului regulament.
(3) Executarea pedepselor privative de libertate se organizeaza n funcie de
profilul unita ii, regimul de executare, va rsta , sex i nevoile deinuilor, astfel
nca t condiiile de detenie sa fie ca t mai apropiate de aspectele pozitive ale vieii
din exteriorul penitenciarului.
(4) In vederea atingerii scopului executa rii pedepselor privative de libertate,
administraia locului de deinere coopereaza cu instituiile publice i
organizaiile nonguvernamentale care au ca obiect de activitate prevenirea
sa va ririi de noi infraciuni i reintegrarea n societate a deinuilor.
(5) Formalita ile preva zute de prezentul regulament ce urmeaza a fi
ndeplinite nainte de exercitarea de ca tre un deinut a unui drept sau a unei
facilita i se supun acelor ma suri necesare ntr-o societate democratica pentru
securitatea naionala , integritatea teritoriala ori sigurana publica , apa rarea
ordinii i prevenirea infraciunilor, protecia sa na ta ii sau a moralei, protecia
reputaiei ori a drepturilor altora, pentru a mpiedica divulgarea de informaii
confideniale sau pentru a garanta autoritatea i imparialitatea puterii
judeca toreti.
ART. 5

Locul de executare a pedepselor privative de libertate


(1) Pedepsele privative de libertate se executa n penitenciare.
(2) Prin decizie a directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor se stabilete, n raport cu regimul de executare aplicabil, profilul
penitenciarului. Intr-un penitenciar pot funciona secii distincte pentru
aplicarea difereniata a mai multor regimuri de executare.
(3) In condiiile art. 12 alin. (1) i (2) din Lege, prin hota ra re a Guvernului,
se pot nfiina penitenciare speciale pentru anumite categorii de deinui.
(4) In condiiile art. 11 alin. (4) din Lege, n cadrul penitenciarului se pot
nfiina secii pentru tineri, femei ori alte categorii de persoane, care necesita
regim de detenie specializat.
(5) In condiiile art. 13 i 14 din Lege, prin decizie a directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor se pot nfiina, n cadrul

5
penitenciarelor, secii speciale de arestare preventiva i secii speciale de
executare a ma surilor educative privative de libertate.
(6) In cadrul penitenciarelor pot fi delimitate spaii funcionale n scopul
proteciei martorilor ameninai i a deinuilor vulnerabili.
ART. 6

Organizarea i funcionarea penitenciarelor


(1) Penitenciarele sunt conduse de ca tre un director.
(2) Finanarea penitenciarelor, inclusiv a celor speciale, se asigura din
subvenii acordate de la bugetul de stat i din venituri proprii.
(3) Donaiile i sponsoriza rile din partea persoanelor private de libertate, a
membrilor de familie sau aparina torilor acestora nu sunt acceptate, cu excepia
situaiilor preva zute de art. 196, art. 199 alin. (4), art. 200 alin. (2) i art. 265.
(4) Penitenciarele se organizeaza i se amenajeaza astfel nca t sa asigure
condiiile necesare aplica rii regimurilor de executare a pedepselor privative de
libertate, desfa ura rii activita ilor de reintegrare sociala i a celor lucrative,
caza rii, hra nirii, echipa rii, asigura rii asistenei medicale, igienei individuale i
colective, precum i realiza rii tuturor ma surilor de sigurana n raport cu
prevederile legale aplicabile fieca rei categorii de deinui.
(5) Activita ile de reintegrare sociala , activita ile lucrative, hra nirea,
echiparea, asigurarea asistenei medicale, a igienei individuale i colective,
funcionare utilita ilor, precum i transportul deinuilor se pot externaliza de
ca tre Administraia Naionala a Penitenciarelor, conform prevederilor legale.
(6) In cadrul penitenciarelor sunt organizate i clar delimitate: sectorul de
deinere, sectorul administrativ, sectorul de producie i alte spaii auxiliare.
Toate aceste sectoare vor fi adaptate conform prevederilor legale n domeniu,
astfel nca t sa permita accesul nengra dit al persoanelor cu dizabilita i.
ART. 7

Organizarea sectorului de deinere


(1) Sectorul de deinere, n funcie de profilul penitenciarului, are un punct
de primire a deinuilor, o secie de carantina i observare, cla diri pentru cazarea
acestora, birouri de lucru pentru personal i judeca torul de supraveghere a
priva rii de libertate, spaii destinate sectorului medical, bloc alimentar, sa li de
mese, baie, spa la torie, frizerie, magazii pentru pa strarea bunurilor personale ale
deinuilor, puncte comerciale i puncte de documentare i informare electronica ,
posturi telefonice, cutii potale i spaii corespunza toare pentru efectuarea
comunica rilor on-line, precum i un sector de acordare a drepturilor la pachet i
vizita , inclusiv vizita intima .
(2) In sectorul de deinere pot fi amenajate, n funcie de regimul de
executare, spaii pentru desfa urarea audierii prin videoconferina , spaii pentru
activita ile de reintegrare sociala , sa li de clasa , ateliere pentru formare
profesionala , biblioteca , cluburi, cabinete de psihologie, cabinete de asistena
sociala , sa li de terapie ocupaionala , spaii pentru practicarea sportului, curi de
plimbare i terenuri pentru desfa urarea activita ilor n aer liber i locuri de
practicare a religiei.
(3) Sectorul de deinere este compartimentat astfel nca t sa asigure
condiiile necesare separa rii diferitelor categorii de deinui i aplica rii
regimurilor de executare.

6
ART. 8

Organizarea sectorului administrativ


Sectorul administrativ este situat n afara sectorului de deinere i cuprinde
birouri de lucru pentru personal i judeca torul de supraveghere a priva rii de
libertate, spaii destinate personalului care asigura paza i intervenia,
reintegrarea sociala , spaii destinate acorda rii asistenei medicale a personalului,
magazia pentru armament i muniia de serviciu, magazii pentru echipamentul
personalului, depozit pentru mijloacele tehnice, armament i muniie, club, sa li
de prega tire i instruire, buca ta rie i sala de mese pentru personalul locului de
deinere, spaii pentru depozitare, precum i utilita ile necesare unei bune
funciona ri a administraiei.
ART. 9

Organizarea sectorului de producie


Sectorul de producie este situat, de regula , n afara celui de deinere i
cuprinde ateliere de producie, ntreinere i reparaii, depozite, garaj auto, alte
cla diri i terenuri necesare forma rii profesionale a deinuilor, precum i
desfa ura rii activita ilor administrative.
ART. 10

Organizarea spaiilor auxiliare


Spaiile auxiliare sunt situate n afara locului de deinere i cuprind, dupa
caz, locuine de serviciu, locuine de intervenie i spaii pentru activita i de
prega tire, instruire i recreere a personalului, precum i gospoda ria
agrozootehnica . Spaiile auxiliare pot include i spaii pentru activita ile de
reintegrare sociala .
ART. 11

Seciile interioare i exterioare din cadrul penitenciarelor


(1) Seciile interioare cuprind cel puin camere de cazare, birouri de lucru
pentru personal, sala de mese, baie i posturi telefonice, puncte de documentare
i informare electronica , precum i cutii potale.
(2) In cazul seciilor exterioare se aplica n mod corespunza tor prevederile
privind organizarea penitenciarelor.
(3) In vederea folosirii deinuilor ca rora li se aplica regimul semideschis
sau deschis la activita i lucrative se pot nfiina puncte de lucru permanente n
exteriorul penitenciarului, unde sunt cazai, n spaii special amenajate de
operatorul economic sau de administraia penitenciarului. In punctele de lucru
permanente se aplica regimul de executare corespunza tor deinuilor care i
desfa oara activitatea n cadrul acestora. Infiinarea punctelor de lucru
permanente se face cu aprobarea directorului general al Administraiei Naionale
a Penitenciarelor, n condiiile regulamentului preva zut de art. 15 alin. (3) din
Lege.
ART. 12

Penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deinere dintr-o zona


geografica

7
(1) Pentru eficientizarea misiunilor i activita ilor desfa urate n comun i
pentru descentralizarea unor activita i i responsabilita i din sarcina
Administraiei Naionale a Penitenciarelor se pot stabili penitenciare cu rol de
coordonare a penitenciarelor, centrelor de arestare preventiva , precum i a
centrelor educative i de detenie dintr-o zona geografica , n condiiile art. 11
alin. (2) i (3) din Lege.
(2) Penitenciarele preva zute la alin. (1) au urma toare atribuii:
a) analizeaza , organizeaza , coordoneaza i sprijina efectuarea unor misiuni
viza nd sigurana deinerii, n locurile de deinere aflate n coordonare, prin
valorificarea resurselor umane i materiale disponibile la nivel zonal;
b) organizeaza , coordoneaza i monitorizeaza implementarea unor noi
prevederi legislative i normative, n baza planurilor stabilite, potrivit
domeniului de competena , de ca tre componentele structurale din cadrul
Administraiei Naionale a Penitenciarelor;
c) avizeaza planurile de paza i apa rare ale locurilor de deinere aflate n
coordonare, precum i ale seciilor exterioare ale acestora;
d) ntocmesc planuri de cooperare zonala , pentru realizarea n comun a
misiunilor preva zute la lit. a);
e) se ngrijesc de folosirea judicioasa i eficienta a unita ilor canine n
locurile de deinere aflate n coordonare;
f) de regula , asigura comanda interveniei n cazul producerii unui incident
critic, n unita ile aflate n coordonare;
g) faciliteaza desfa urarea vizitelor, inclusiv a vizitelor intime i a ncheierii
ca sa toriei ntre deinuii din locuri de deinere diferite aflate n coordonare, n
condiiile Legii i ale prezentului regulament;
h) avizeaza planurile de prevenire i reacie la situaii de urgena ale
locurilor de deinere aflate n coordonare;
i) coordoneaza organizarea unor activita i specifice domeniului reintegrare
sociala , cu implicarea deinuilor selecionai i prin valorificarea resurselor
disponibile la nivelul locurilor de deinere aflate n coordonare;
j) organizeaza , la nivel zonal, stagii de formare profesionala , instruire i
schimb de bune practici pe domeniile specifice;
k) iau ma suri de transferare a deinuilor n penitenciarele din zona de
coordonare pentru executarea pedepsei ntr-un anumit regim, ca urmare a
stabilirii/schimba rii regimului de executare sau pentru respectarea standardelor
minime de cazare, n conformitate cu decizia directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor preva zuta la art. 108 alin. (6);
l) asigura sprijinul n vederea folosirii judicioase i eficiente la munca a
deinuilor, pentru unita ile aflate n coordonare;
m) dispun ma suri cu privire la situaiile n care ma surile de sigurana , de
asigurare a ordinii i disciplinei la nivelul unui loc de deinere aflat n coordonare
sunt nendestula toare, precum i cu privire la situaia deinuilor aflai la
dispoziia unui organ de cercetare penala sau a unei instane de judecata din
zona ;
n) fundamenteaza i solicita necesarul de resurse financiare i materiale
pentru desfa urarea activita ilor de la lit. a)-m).
(3) Pentru ndeplinirea atribuiilor preva zute la alin. (2), directorul
penitenciarului cu rol de coordonare zonala i directorii locurilor de deinere

8
aflate n coordonare sunt obligai sa acorde sprijinul reciproc. Neacordarea
sprijinului n forma solicitata se motiveaza .
(4) Directorii penitenciarelor preva zute la alin. (1) realizeaza planuri de
ma suri n comun cu locurile de deinere aflate n coordonare, n vederea punerii
n aplicare a prevederilor alin. (2).

CAP. II

Sigurana penitenciarelor

ART. 13

Scopul asigura rii siguranei penitenciarelor


(1) Activita ile desfa urate de administraia penitenciara pentru realizarea
siguranei deinerii constau n luarea ma surilor de paza , escortare, nsoire i
supraveghere, precum i de meninere a ordinii i disciplinei n ra ndul deinuilor
i urma resc ca:
a) toate penitenciarele sa fie conforme n ceea ce privete sistemele de
sigurana a perimetrului, a seciilor de deinere i a locurilor n care au acces
deinuii;
b) accesul i circulaia deinuilor n interiorul i n afara penitenciarului sa
se efectueze n conformitate cu dispoziiile legii;
c) accesul i circulaia altor persoane i a autovehiculelor n interiorul
penitenciarului sa fie limitate la strictul necesar;
d) locurile i momentele vulnerabile din penitenciar sa fie gestionate n mod
eficient;
e) amenina rile la adresa securita ii penitenciarului sa fie descurajate prin
luarea unor ma suri specifice, inclusiv prin efectuarea de percheziii;
f) controlul antiterorist i de specialitate sa se efectueze asupra tuturor
persoanelor i autovehiculelor care intra n penitenciar;
g) folosirea mijloacelor de constra ngere i imobilizare sa fie autorizata
numai n cazurile strict preva zute de lege;
h) bunurile i valorile aflate n administrare sa fie pa zite i apa rate.
(2) Ma surile necesare pentru sigurana locurilor de deinere, precum i
amenaja rile, dispozitivele, personalul i dotarea acestuia, mijloacele tehnice
pentru supravegherea i controlul perimetrelor, a spaiilor interioare i a ca ilor
de acces sunt stabilite prin regulamentul preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
(3) Pentru realizarea activita ilor necesare asigura rii siguranei deinerii,
penitenciarele trebuie sa dispuna de personal propriu specializat, selecionat,
prega tit i instruit pentru executarea atribuiilor de serviciu specifice, cu
respectarea unei proporii de minimum un lucra tor din domeniul siguranei la 3
deinui.
(4) Sprijinul necesar acordat penitenciarelor de ca tre structurile
Ministerului Afacerilor Interne, n cazul manifesta rilor prin care se tulbura
ordinea i disciplina din cadrul penitenciarelor ori se pun n pericol viaa ori
integritatea corporala a persoanelor sau securitatea bunurilor i care depa esc
posibilita ile de intervenie ale Administraiei Naionale a Penitenciarelor, se
realizeaza potrivit procedurilor comune de intervenie aprobate de ministrul
afacerilor interne i ministrul justiiei.

9
(5) Activitatea de colaborare ntre penitenciare i structurile Ministerului
Afacerilor Interne, n cazul evada rilor din cadrul penitenciarelor, se realizeaza n
condiiile preva zute la alin. (4).
ART. 14

Dotare i amenaja ri
(1) Locurile de deinere sunt dotate cu mprejmuiri de sigurana , cla diri
adecvate, armament, muniie, mijloace de intervenie, de imobilizare, de
transport, de comunicare, de ntreinere, de supraveghere i control, de stingere
a incendiilor i alte dota ri specifice ndeplinirii atribuiilor legale n condiii de
sigurana .
(2) In exercitarea atribuiilor de paza , escortare, nsoire i supraveghere a
deinuilor, precum i n alte situaii temeinic justificate preva zute n planurile de
paza i apa rare ale locurilor de deinere, personalul folosete tehnica, mijloacele
i armamentul din dotare, inclusiv telefoane mobile de serviciu.
(3) Mijloacele de transport destinate deinuilor pot fi dotate cu sisteme de
localizare spaio-temporala .
(4) In funcie de situaie, personalul se doteaza cu veste antiglon, veste
antinjunghiere, scuturi de protecie i imobilizare, ca ti cu vizor i poate folosi
pentru intervenie i restabilirea ordinii bastoane de cauciuc sau tomphe,
dispozitive cu substane iritant-lacrimogene, jeturi de apa , arme cu gloane de
cauciuc, ca tue, ca ini de serviciu, alte mijloace de protecie i imobilizare aflate n
dotare, precum i dispozitive sonore i luminoase. Ca inii de serviciu se folosesc n
activita i de paza i escortare la punctele de lucru i la organele judiciare, la
activita ile de transfer al deinuilor, pentru paza perimetrelor i pentru
descoperirea telefoanelor mobile, explozibililor, substanelor toxice sau
stupefiante, precum i pentru urma rirea evadailor.
ART. 15

Utilizarea mijloacelor de imobilizare


(1) Folosirea mijloacelor de imobilizare se face gradual, fa ra a depa i nevoile
reale de imobilizare a deinuilor, i nceteaza de ndata ce scopul interveniei a
fost realizat, cu respectarea dispoziiilor art. 16 din Lege.
(2) Procedurile standard de intervenie i imobilizare sunt stabilite prin
regulamentul preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
(3) In cazul deinuilor imobilizai la pat, internai ntr-o unitate sanitara , nu
se pot utiliza ca tue metalice. Modelul mijloacelor de imobilizare la pat folosite n
unita i sanitare i modul de utilizare a acestora se stabilesc prin regulamentul
preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
(4) Fora fizica poate fi folosita , potrivit prevederilor legale, n cazurile de
autoapa rare, de evadare sau rezistena fizica activa ori pasiva la o dispoziie
preva zuta n Lege, prezentul regulament i actele normative subsecvente
acestora.
(5) Orice intervenie se desfa oara cu respectarea principiului
proporionalita ii ntre modalitatea de intervenie i cauza care a generat-o, fa ra
a se face uz nejustificat de violena .
(6) Prin decizie a directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor se stabilete modul de completare a registrului preva zut de art.
106 alin. (1) lit. c) din Lege.

10
ART. 16

Ma suri n caz de evadare


(1) In caz de evadare, administraia locului de deinere anuna de ndata
organele competente ale Ministerului Afacerilor Interne pentru luarea ma surilor
n vederea urma ririi i prinderii persoanei evadate, furniza nd acestora datele i
informaiile necesare.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplica n mod corespunza tor i n cazul
neprezenta rii nejustificate a deinuilor care au avut permisiunea de ieire din
locul de deinere ori al pa ra sirii fa ra autorizare a locului de munca aflat n
exteriorul locului de deinere.
(3) Pentru prinderea deinutului aflat ntr-una din situaiile preva zute la
alin. (1) i (2), penitenciarul mobilizeaza resursele umane i materiale avute la
dispoziie pe perioada preva zuta de art. 17 alin. (2) din Lege.
(4) Modul de aciune i atribuiile personalului locului de deinere n cazul
producerii unei evada ri se stabilesc prin regulamentul preva zut de art. 15 alin.
(3) din Lege.
ART. 17

Controlul antiterorist i de specialitate la intrarea n penitenciar


(1) Accesul n locurile de deinere este strict limitat, n condiiile stabilite de
regulamentul preva zut de art. 15 alin. (3) din Lege.
(2) Accesul persoanelor i al mijloacelor de transport n locurile de deinere
se face dupa efectuarea controlului antiterorist i de specialitate, inclusiv asupra
personalului locului de deinere. Bagajele i obiectele care nu au lega tura , dupa
caz, cu vizita sau cu serviciul se depoziteaza n condiiile stabilite de
regulamentul preva zut de art. 15 alin. (3) din Lege. Este interzisa pa strarea n
locul de deinere a telefoanelor mobile aparina nd persoanelor vizitatoare,
definite prin regulamentul preva zut de art. 15 alin. (3) din Lege.
(3) Accesul n locurile de deinere cu armament i muniie este interzis, cu
excepiile preva zute de regulamentul preva zut de art. 15 alin. (3) din Lege.
ART. 18

Percheziionarea deinuilor
(1) Deinuii sunt obligai sa se supuna percheziiei pe parcursul executa rii
pedepsei privative de libertate, ori de ca te ori este necesar.
(2) Percheziia constituie o ma sura necesara luata pentru sigurana locurilor
de deinere, meninerea i restabilirea ordinii i disciplinei n ra ndul deinuilor
i se executa n conformitate cu art. 19 din Lege.
(3) Percheziia se efectueaza n intervalul cuprins ntre ora detepta rii i ora
stingerii, cu excepia situaiilor n care aciunea a nceput nainte de ora stingerii
sau n cazul sa va ririi abaterilor disciplinare grave i foarte grave ori a
infraciunilor.
(4) In baza planurilor de ma suri n comun, la percheziie poate participa
personal aparina nd Ministerului Afacerilor Interne.
(5) Pentru prevenirea introducerii i descoperirea drogurilor, a armelor,
muniiilor, explozivilor, a dispozitivelor improvizate, a telefoanelor mobile,
precum i a celorlalte bunuri i obiecte interzise preva zute la art. 185 i 186 din

11
Lege, cu ocazia efectua rii percheziiilor pot fi folosite unita i canine sau
dispozitive speciale.
ART. 19

Confiscarea bunurilor i sumelor de bani


(1) Bunurile a ca ror deinere este interzisa potrivit prevederilor prezentului
regulament i cele permise a fi primite, folosite i pa strate, dar care depa esc
numa rul, cantitatea, greutatea, baremele sau alte caracteristici preva zute n
anexa nr. 1, sau a ca ror proveniena nu poate fi justificata , precum i sumele de
bani, n lei sau valuta , identificate asupra deinuilor, doba ndite i aflate n
posesia acestora pe timpul deteniei, se confisca , fiind nscrise ntr-un proces-
verbal de confiscare.
(2) In procesul-verbal de confiscare a bunurilor sau sumelor de bani
preva zute la alin. (1) se menioneaza caracteristicile ori datele tehnice ale
acestora, dupa caz, culoare, ma rime, stare, serie, numa r, precum i datele de
identificare ale deinutului asupra ca ruia au fost descoperite, data i locul
efectua rii percheziiei i a spaiului de unde au fost ridicate.
(3) In situaia n care bunurile au fost descoperite n urma percheziiei
efectuate n baza unui plan de aciune, procesul-verbal de confiscare primete
acelai numa r de nregistrare ca i planul de aciune al percheziiei, este semnat
de ca tre conduca torul echipei de percheziie, avizat de ca tre directorul adjunct
pentru sigurana deinerii i regim penitenciar i aprobat de directorul locului de
deinere.
(4) Percheziionarea bagajelor i a bunurilor personale se face n prezena
persoanei n cauza sau a altui deinut, n situaia n care aceasta nu este prezenta .
(5) Dispoziiile alin. (1)-(3) se aplica i pentru bunurile i sumele de bani cu
privire la care nu a putut fi stabilita persoana ca reia i aparin.
ART. 20

Procedura de valorificare i de distrugere a bunurilor confiscate


(1) Bunurile confiscate sunt nregistrate ntr-o evidena extracontabila a
unita ii, n termen de 7 zile de la confiscare, la valoarea unitara de 1 leu.
(2) Bunurile confiscate se valorifica sau se distrug, dupa caz. Pa na la
momentul distrugerii sau preda rii n vederea valorifica rii la direciile generale
ale finanelor publice judeene n a ca ror raza teritoriala sunt situate locurile de
deinere, bunurile confiscate se pa streaza n magazia unita ii.
(3) Bunurile confiscate care nu ndeplinesc condiiile legale de
comercializare, precum i alimentele perisabile se distrug. Hota ra rea privind
predarea n vederea valorifica rii sau distrugerea bunurilor se ia de ca tre o
comisie formata din 3 membri, desemnata prin decizie de directorul locului de
deinere. Comisia nu dispune cu privire la bunurile care se predau, potrivit legii,
organelor judiciare sau altor organe competente.
(4) Distrugerea bunurilor se realizeaza sub supravegherea comisiei
preva zute la alin. (3).
(5) Medicamentele se predau organelor de specialitate ale statului care au
competena de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale, iar
mijloacele de plata n valuta neconvertibila se depun la Banca Naionala a
Roma niei, n condiiile legii.

12
(6) Comisia preva zuta la alin. (3) preda lunar direciilor generale ale
finanelor publice judeene n a ca ror raza teritoriala sunt situate locurile de
deinere bunurile confiscate care nu se distrug. Sumele de bani obinute de
direciile generale ale finanelor publice judeene ca urmare a valorifica rii
bunurilor confiscate se fac venit la bugetul de stat.
(7) Bunurile a ca ror deinere este interzisa prin lege orica rui ceta ean,
preva zute de art. 185 din Lege, precum i cele faa de care exista suspiciunea ca
au lega tura cu sa va rirea unor infraciuni se ridica i se conserva ntr-un spaiu
anume destinat, pa na la predarea acestora organelor de urma rire penala sau,
dupa caz, altor organe preva zute de lege, ntocmindu-se evidenele necesare.
(8) Procedura preva zuta la alin. (1)-(6) nu se aplica pa na la expirarea
termenului n care poate fi formulata pla ngere mpotriva dispoziiei de confiscare
din cuprinsul procesului-verbal de constatare a contraveniei i de aplicare a
sanciunii sau pa na la soluionarea definitiva a cauzei de ca tre instana de
judecata .
(9) Bunurile confiscate care nu au fost distruse sau predate n vederea
valorifica rii sunt inventariate semestrial.
ART. 21

Portul armelor de foc


(1) In exercitarea atribuiilor de paza i escortare a deinuilor, precum i n
alte situaii temeinic justificate preva zute n planurile de paza i apa rare ale
penitenciarelor personalul folosete tehnica, mijloacele i armamentul din
dotare, potrivit legii.
(2) In aplicarea prevederilor art. 21 alin. (2) din Lege, prin dispoziia
directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor, se pot constitui
zone speciale de sigurana , delimitate vizibil n interiorul sectorului de deinere,
n care se instituie dispozitive suplimentare de meninere i restabilire a ordinii
i disciplinei, folosindu-se inclusiv formaiuni aparina nd Ministerului Afacerilor
Interne.
(3) Constituirea zonei speciale de sigurana se face n situaia n care prin
aciunile violente de protest ale deinuilor se pune n pericol viaa ori
integritatea corporala a persoanelor sau securitatea bunurilor.
(4) In momentul n care cauzele ce au determinat constituirea zonei speciale
de sigurana au fost nla turate, ma surile speciale luate nceteaza .
ART. 22

Recoltarea de probe biologice


(1) In cazul n care exista indicii ca un deinut a consumat substane
stupefiante, alcool ori substane toxice sau a ingerat, fa ra prescripie medicala ,
medicamente de natura a crea tulbura ri de comportament, persoana care a
observat starea deinutului informeaza de ndata eful ierarhic i personalul
medical aflat n serviciu.
(2) eful ierarhic informeaza de ndata directorul unita ii n lega tura cu
suspiciunea ingestiei unor substane preva zute la alin. (1).
(3) Directorul unita ii, cu avizul favorabil al judeca torului de supraveghere a
priva rii de libertate, dispune prezentarea deinutului la cabinetul medical, n
vederea recolta rii de probe biologice prin mijloace noninvazive. In cazul n care
judeca torul de supraveghere a priva rii de libertate nu este prezent la locul de

13
deinere, avizul favorabil sau nefavorabil se poate comunica verbal, administraia
locului de deinere ntocmind o nota telefonica . Incheierea va fi redactata n cel
mult 3 zile, n baza documentelor i informaiilor existente la momentul emiterii
avizului, puse la dispoziie de administraia penitenciarului.
(4) Refuzul deinutului de a se supune recolta rii probelor biologice se
consemneaza n fia medicala i constituie abatere disciplinara grava .
(5) Recoltarea de probe biologice se realizeaza , dupa caz, prin prelevarea de
probe de urina i/sau de saliva .
(6) Probele biologice se recolteaza potrivit procedurilor medicale.
(7) Directorul unita ii, cu consultarea medicului, stabilete ce tip de proba se
preleva . Probele prelevate se folosesc numai n scopul preva zut la alin. (1).
(8) Deinutul poate solicita, pe cheltuiala sa, efectuarea altor examene
medicale.
ART. 23

Testarea cu aparatul etilotest


(1) In vederea stabilirii consumului de alcool deinutul poate fi testat cu
aparatul etilotest.
(2) In situaia n care rezultatul testa rii confirma consumul de alcool, i se
recolteaza probe biologice, n condiiile art. 22.
(3) Refuzul deinutului de a se supune testa rii cu aparatul etilotest
constituie abatere disciplinara grava .
ART. 24

Cazarea temporara n camera de protecie


(1) Directorul locului de deinere poate dispune, n baza informa rii
personalului direct implicat n activita i cu deinutul, cazarea acestuia n camera
de protecie daca exista un pericol iminent de producere a unuia din urma toarele
evenimente:
a) autova ta mare corporala sau suicid;
b) ra nirea altei persoane, daca nu exista posibilitatea separa rii acestora;
c) distrugerea de bunuri ori tulburarea n mod grav a ordinii.
(2) Ma sura preva zuta la alin. (1) poate fi luata pa na la ncetarea sta rii care a
generat-o, dar nu mai mult de 24 de ore. Pe perioada caza rii n camera de
protecie, deinutul este consiliat psihologic. Inainte de expirarea celor 24 de ore,
medicul i psihologul ntocmesc un raport referitor la starea medicala , conduita
i concluziile privind starea psihocomportamentala a respectivei persoane, pe
care l nainteaza directorului penitenciarului.
(3) In situaii excepionale, dupa o reevaluare medicala i psihologica , poate
fi aplicata o noua ma sura de cazare temporara n camera de protecie pentru cel
mult 24 de ore, n condiiile legii. Pot fi situaii excepionale:
a) deinutul are un comportament agresiv sau amenina ca va recurge la
aceleai acte care au determinat cazarea sa n camera de protecie;
b) deinutul are un comportament oscilant care menine ridicat riscul
producerii unuia din incidentele care au determinat cazarea sa n camera de
protecie.
(4) Introducerea deinutului n camera de protecie se realizeaza n prezena
personalului medical, dupa executarea percheziiei corporale ama nunite i

14
nlocuirea hainelor personale cu o inuta adecvata anotimpului asigurata de
administraia locului de deinere n condiiile art. 112.
(5) In perioada caza rii n camera de protecie, deinutul este monitorizat de
personalul medical care are obligaia de a evalua starea acestuia, ori de ca te ori
este necesar, dar nu mai puin de o data la 4 ore.
(6) Personalul de supraveghere va monitoriza deinuii cazai temporar n
camera de protecie prin observarea sta rii fizico-psihice i informarea factorilor
de ra spundere cu privire la posibila deteriorare a sta rii de sa na tate ori iminena
producerii de evenimente negative.
ART. 25
Ma suri de sigurana n cazul deinuilor cu tulbura ri psihice grave
(1) Deinuii cu tulbura ri psihice grave decompensate, de natura a pune n
pericol sigurana proprie sau a altor deinui, sunt internai n seciile de profil
din unita ile spitaliceti, inclusiv cele din sistemul penitenciar pentru tratament
medical i asistena psihosociala specifice.
(2) In momentele de criza pot fi utilizate mijloacele de imobilizare, n
condiiile preva zute la art. 16 din Lege, cu avizul medicului, sau poate fi dispusa
cazarea temporara n camera de protecie, pentru a evita autova ta marea
corporala , ra nirea altor persoane sau distrugerea de bunuri. Deinutul care face
obiectul imobiliza rii este pus sub observaie continua . Mijloacele de imobilizare
sunt ndepa rtate la ncetarea sta rii care a impus aceasta ma sura .
(3) Riscul de suicid al deinuilor cu afeciuni psihice se evalueaza periodic
de personalul medical i de psiholog.
ART. 26

Informarea judeca torului de supraveghere a priva rii de libertate


Folosirea mijloacelor de imobilizare i a armamentului, cazarea temporara a
deinutului n camera de protecie i supravegherea prin intermediul camerelor
de luat vederi sunt aduse la cunotina judeca torului de supraveghere a priva rii
de libertate, cu celeritate, prin adresa scrisa .
ART. 27

Criterii de stabilire i procedura de evaluare a riscului


La stabilirea riscului pe care l prezinta deinutul pentru sigurana
penitenciarului sunt luate n considerare urma toarele criterii:
a) sa va rirea infraciunii prin folosirea armelor de foc ori prin cruzime;
b) evadarea ori pa ra sirea locului de munca n prezenta pedeapsa sau n
pedepsele anterioare;
c) tentativa de evadare, forarea dispozitivelor de sigurana ori distrugerea
sistemelor de sigurana ;
d) neprezentarea nejustificata a deinutului la data i ora stabilite din
permisiunea de ieire din penitenciar;
e) introducerea, deinerea sau traficul de arme, materiale explozive, droguri,
substane toxice ori alte obiecte i substane care pun n pericol sigurana
penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor;
f) instigarea, influenarea sau participarea n orice mod la producerea de
revolte sau lua ri de ostatici;
g) apartenena la grupa ri de crima organizata , coordonarea activita ilor
infracionale ori de tip terorist;

15
h) acte de violena soldate cu va ta ma ri corporale ori deces mpotriva
personalului sau a altor persoane;
i) informaiile privind profilul psihosocial rezultate n urma evalua rilor
stabilite de reglementa rile n vigoare.
ART. 28

Procedura de evaluare a riscului


(1) Evaluarea iniiala a riscului deinuilor pentru sigurana penitenciarului
se realizeaza de ca tre comisia preva zuta la art. 32 din Lege cu ocazia
individualiza rii i stabilirii regimului de executare, n condiiile art. 39 din Lege.
(2) Dupa stabilirea riscului pentru sigurana penitenciarului, comisia
preva zuta la art. 32 din Lege se reunete o data la 6 luni i reevalueaza situaia
persoanelor din aceasta categorie prin prisma criteriilor preva zute la art. 27 n
vederea meninerii ori nceta rii ma surilor specifice riscului pentru sigurana
penitenciarului. In cazul pedepselor mai mici de 2 ani i 6 luni, termenul de
reevaluare a riscului pentru sigurana penitenciarului este cel determinat potrivit
art. 40 alin. (2) din Lege.
(3) La reevaluarea deinuilor care prezinta risc pentru sigurana
penitenciarului se au n vedere i dispoziiile art. 39 alin. (2) din Lege,
recomanda rile din Planul individualizat de evaluare i intervenie educativa i
terapeutica , precum i raportul personalului special desemnat pentru cunoatere
i influenare pozitiva .
(4) In cazul nceta rii ma surilor specifice riscului pentru sigurana
penitenciarului, deinutul ra ma ne n regimul de maxima sigurana , schimbarea
acestuia fa ca ndu-se conform art. 40 alin. (7) i (10) din Lege.
(5) Ori de ca te ori, pe parcursul executa rii pedepselor, intervine una dintre
situaiile preva zute de art. 27, comisia preva zuta la art. 32 din Lege se ntrunete
i analizeaza situaia deinutului n vederea evalua rii i stabilirii riscului pe care
l prezinta pentru sigurana penitenciarului.
(6) Deinuii se includ n categoria celor care prezinta risc pentru sigurana
penitenciarului numai dupa ce hota ra rea de stabilire sau schimbare a regimului
de executare a devenit executorie n condiiile art. 90 i art. 91 alin. (4).
Dispoziiile art. 39 alin. (3) i art. 40 alin. (11) din Lege se aplica n mod
corespunza tor.
(7) In procesul de evaluare i reevaluare a riscului, comisia preva zuta la art.
32 din Lege audiaza deinutul i analizeaza situaia acestuia n baza dosarului
individual i a altor documente relevante pentru stabilirea riscului.
(8) Hota ra rea comisiei preva zuta la art. 32 din Lege cu privire la evaluarea i
reevaluarea riscului se comunica deinutului.
ART. 29

Ma suri luate de administraia locului de deinere


(1) Deinuii care prezinta risc pentru sigurana penitenciarului sunt cazai
separat, n camere special amenajate n cadrul seciilor de maxima sigurana .
(2) Activita ile desfa urate cu deinuii preva zui la alin. (1) se realizeaza
separat de ceilali deinui.
(3) Deinuilor preva zui la alin. (1) li se aplica ma surile specifice de
sigurana stabilite prin regulamentul preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.

16
(4) Deinuii care prezinta risc pentru sigurana penitenciarului sunt
monitorizai de ca tre personal special desemnat.
ART. 30

Cazarea pe durata cerceta rii disciplinare


(1) Pe durata cerceta rii disciplinare, la propunerea efului de secie,
directorul penitenciarului poate dispune, din motive de sigurana sau n scopul
prevenirii actelor de mpiedicare a afla rii adeva rului ori influenare a rezultatului
cerceta rii disciplinare, cazarea ntr-un alt spaiu de deinere a deinutului
cercetat pentru comiterea unei abateri disciplinare, cu respectarea criteriilor de
separaiune legate de sex, va rsta i regim de executare i fa ra afectarea
drepturilor preva zute de Lege. Cercetarea disciplinara dureaza , dupa caz, pa na la
clasarea dosarului de cercetare disciplinara sau pa na la ra ma nerea definitiva a
hota ra rii comisiei de disciplina .
(2) Motivele de sigurana care determina cazarea n condiiile alin. (1) se
stabilesc prin regulamentul preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
ART. 31

Supravegherea electronica la distana


(1) Sistemele electronice de supraveghere la distana sunt dispozitive
tehnice care permit monitorizarea locaiei i mica rii n timp real a deinuilor.
(2) Sistemele electronice de supraveghere la distana sunt utilizate pentru:
a) creterea numa rului de deinui la activita i lucrative, educative, de
asistena psihologica i asistena sociala , n condiiile posibilita ii diversifica rii
acestora;
b) creterea numa rului de persoane care pot fi recompensate cu
permisiunea de ieire din penitenciar, n vederea prega tirii reintegra rii sociale a
acestora;
c) folosirea eficienta a personalului;
d) cunoaterea locului n care se afla deinutul la un moment dat;
e) depistarea cu uurina i n timp real a situaiilor de nerespectare a
traseelor de deplasare stabilite;
f) creterea capacita ii de reacie la aciunile deinuilor de sustragere de la
executarea pedepselor privative de libertate.
(3) Compunerea escortei n cazul deinuilor pentru care sunt utilizate
sisteme electronice de supraveghere la distana este stabilita prin regulamentul
preva zut de art. 15 alin. (3) din Lege.
ART. 32

Situaii n care pot fi utilizate sistemele electronice de supraveghere la


distana
(1) Sistemele electronice de supraveghere la distana se folosesc n cazul
deinuilor care:
a) participa la activita ile lucrative, educative, de asistena psihologica , de
asistena sociala , n exteriorul locului de deinere;
b) se deplaseaza pentru acordarea asistenei medicale la spitale/cabinete
medicale situate n afara locului de deinere;
c) sunt internai n spitale din reeaua publica de sa na tate;
d) beneficiaza de permisiunea de ieire din penitenciar;

17
e) se deplaseaza n exteriorul locului de deinere n alte situaii deca t cele
preva zute la lit. a)-d), n cazul preva zut la art. 31 alin. (2).
(2) Sistemele electronice de supraveghere la distana se pot folosi i n cazul
deinuilor care prezinta risc pentru sigurana penitenciarului, n situaia n care
sunt escortai n afara penitenciarului.
(3) Refuzul deinutului de a i se aplica sistemele electronice de supraveghere
la distana atrage neparticiparea acestuia la activita i n exteriorul
penitenciarului sau neacordarea permisiunii de ieire din penitenciar.
ART. 33

Procedura de utilizare a sistemelor electronice de supraveghere la distana


(1) Sistemele electronice de supraveghere la distana se folosesc numai daca
ndeplinesc cerinele privind securitatea n utilizare, respectarea demnita ii
umane i nepunerea n pericol a sa na ta ii ori integrita ii fizice a deinuilor.
(2) Sistemele de supraveghere electronica la distana se aplica , cu aprobarea
directorului penitenciarului i consima ma ntul deinutului, la propunerea:
a) comisiei de recompensare, n cazul deinuilor care urmeaza sa
beneficieze de permisiunea de ieire din penitenciar;
b) comisiei de selecionare la munca , n cazul deinuilor care urmeaza sa fie
folosii la activita i lucrative n exteriorul locului de deinere;
c) comisiei preva zute la art. 32 din Lege, n cazul n care prin Planul
individualizat de evaluare i intervenie educativa i terapeutica ntocmit de ca tre
sectorul educaie i asistena psihosociala se preva d programe care pot fi
desfa urate n comunitate, fa ra supraveghere;
d) directorului adjunct pentru sigurana deinerii i regim penitenciar, n
alte situaii deca t cele preva zute la lit. a)-c).
(3) Prin decizie a directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor se stabilete procedura operaionala de aplicare a sistemelor de
supraveghere electronica la distana .
(4) Deinutul este instruit cu privire la modul de folosire a mijloacelor
electronice, sens n care acesta semneaza un angajament.
(5) Nerespectarea condiiilor i obligaiilor stabilite n angajament poate
atrage retragerea de la activita i n exteriorul penitenciarului sau ntreruperea
permisiunii de ieire din penitenciar.
(6) Constituie abatere disciplinara foarte grava aducerea n stare de
nefuncionare, distrugerea i nla turarea, n mod ilicit, de ca tre deinut a
mijloacelor electronice, precum i prezena n alte zone deca t cele stabilite.
ART. 34

Criterii privind vulnerabilitatea deinuilor


(1) Criteriile privind vulnerabilitatea deinuilor sunt:
a) orientarea sexuala ;
b) dizabilita ile;
c) tulbura rile psihice;
d) etnia;
e) infectarea cu HIV/SIDA;
f) sa va rirea de infraciuni asupra minorilor sau asupra integrita ii i
liberta ii sexuale;

18
g) situaia sociofamiliala deosebita , lipsa sprijinului din partea mediului de
suport, statutul socioeconomic diminuat sau situaia socioeconomica mult peste
medie;
h) profesia sau funcia deinuta anterior aresta rii;
i) oferirea de informaii instituiilor cu atribuii de ordine publica i
sigurana naionala cu privire la sa va rirea unei infraciuni sau abateri
disciplinare;
j) orice alte asemenea situaii, sta ri sau mprejura ri care pot vulnerabiliza
deinutul.
(2) Criteriile de la alin. (1) nu determina prin ele nsele clasificarea
deinutului ca fiind vulnerabil, ci numai daca exista un pericol pentru sine, faa de
ceilali sau pentru sigurana locului de deinere.
ART. 35

Procedura de evaluare a vulnerabilita ii


(1) Evaluarea iniiala a vulnerabilita ii se realizeaza de ca tre comisia
preva zuta la art. 32 din Lege cu ocazia individualiza rii i stabilirii regimului de
executare, n baza criteriilor stabilite la art. 34.
(2) Comisia preva zuta la art. 32 din Lege reevalueaza situaia deinutului,
din oficiu sau la cererea motivata a acestuia, n vederea meninerii ori nceta rii
ma surilor de protecie.
(3) Ori de ca te ori, pe parcursul executa rii pedepselor, intervine una dintre
situaiile preva zute de art. 34, comisia preva zuta la art. 32 din Lege se ntrunete
i analizeaza situaia deinutului n vederea evalua rii vulnerabilita ii. Sesizarea
comisiei se poate face, prin raport scris, de ca tre orice persoana care constata
vulnerabilitatea sau la cererea deinuilor.
(4) La reevaluarea deinuilor vulnerabili, comisia are n vedere
documentele cuprinse n dosarul individual, precum i orice alta informaie
considerata relevanta .
ART. 36

Ma suri de protecie pentru deinuii vulnerabili i martorii vulnerabili i


ameninai
(1) In cazul deinuilor vulnerabili, al martorilor vulnerabili i ameninai se
pot lua urma toarele ma suri de protecie:
a) cazarea ntr-o camera de deinere pentru eliminarea factorilor de risc.
Cazarea n aceste spaii se poate dispune de ca tre directorul penitenciarului, pe
motive de sigurana sau la cererea deinuilor n cauza , pe durata pentru care
este necesara luarea acestei ma suri;
b) stabilirea locurilor i a intervalului orar de desfa urare a activita ilor, a
itinerarelor de deplasare i a persoanelor cu care intra n contact;
c) desemnarea de personal cu experiena pentru paza , escortare, nsoire,
supraveghere, monitorizare i intervenie operaionala ;
d) crearea unui sistem care sa asigure informarea n timp util a factorilor
decizionali n vederea nla tura rii potenialului pericol;
e) verificarea operativa a tuturor sesiza rilor deinuilor, ale membrilor
familiilor acestora, precum i a unor tere persoane cu privire la actele de
violena exercitate asupra lor, n vederea lua rii ma surilor legale;

19
f) derularea de programe i activita i educative, de asistena psihologica i
asistena sociala adecvate.
(2) In cazul n care ma surile preva zute de alin. (1) nu sunt ndestula toare se
poate dispune transferarea n alt penitenciar sau penitenciar-spital.
ART. 37

Audierea prin videoconferina


(1) Deinuii pot fi audiai prin videoconferina , n condiiile art. 29 din Lege,
precum i n situaia n care audierea este necesara pentru:
a) cercetarea prealabila a abaterilor disciplinare;
b) soluionarea sesiza rilor formulate de deinui;
c) cerceta ri determinate de recuperarea pagubelor;
d) cerceta ri determinate de confiscarea sumelor de bani i a bunurilor;
e) cerceta ri determinate de luarea unor ma suri referitoare la exercitarea
drepturilor;
f) orice alta procedura preva zuta de lege.
(2) Directorii penitenciarelor au obligaia de a amenaja un spaiu
corespunza tor n care va avea loc audierea deinuilor prin videoconferina .
ART. 38

Procedura audierii prin videoconferina


(1) Procedura audierii prin videoconferina a deinuilor se declaneaza
odata cu formularea unei cereri n acest sens de ca tre autoritatea sau instituia
interesata .
(2) Cererile se transmit de ca tre autoritatea sau instituia interesata
directorului unita ii penitenciare n care se afla deinutul.
(3) Cererea cuprinde:
a) denumirea instituiei interesate;
b) denumirea autorita ii sau instituiei interesate;
c) persoana de contact desemnata ;
d) datele de identificare ale deinutului;
e) numa rul de dosar i obiectul cauzei sau al audierii;
f) termenul de judecata sau de audiere;
g) durata estimata a audierii;
h) locul stabilit pentru prezentarea avocatului, interpretului sau a altor
participani la proces sau audiere i, dupa caz, datele de identificare ale acestora;
i) data pa na la care administraia penitenciarului este obligata sa transmita
ora la care va avea loc audierea prin videoconferina .
(4) Cererile, precum i comunica rile preva zute n prezentul articol sunt
transmise prin note telefonice, fax, pota electronica sau prin orice sistem de
mesagerie electronica ori prin orice mijloc n ma sura sa produca un document
scris n condiii care sa permita autorita ilor destinatare sa -i stabileasca
autenticitatea.
(5) Inainte cu doua zile lucra toare de data fixata pentru audiere, directorul
penitenciarului notifica instituiei interesate ora la care va avea loc audierea.
(6) Notificarea cuprinde:
a) denumirea unita ii penitenciare emitente;
b) datele de identificare ale responsabilului de audiere prin videoconferina
din cadrul acestei unita i;

20
c) datele de identificare ale deinutului;
d) numa rul de dosar i obiectul cauzei sau al audierii;
e) data i ora la care se desfa oara audierea;
f) durata estimata a audierii;
g) meniuni suplimentare necesare desfa ura rii cu celeritate i n bune
condiii a audierii prin videoconferina ori alte observaii.
(7) Identitatea deinutului este stabilita de persoana desemnata de
directorul penitenciarului n care acesta se afla .
(8) In cazul n care la audiere participa persoane care nu cunosc limba
roma na se asigura prezena unui interpret. Asigurarea prezenei acestuia revine
instituiei care solicita audierea prin videoconferina .
(9) Datele fixate de instanele de judecata sunt obligatorii pentru
administraia penitenciarului, care stabilete numai ora de desfa urare a audierii
prin videoconferina .
(10) Transmisia audierii prin videoconferina se asigura simultan la unitatea
penitenciara n care se afla deinutul i n locaia de la instituia interesata .
(11) Dupa stabilirea lega turii audiovideo, pa rile interesate pun ntreba ri
deinutului.
(12) Persoanele desemnate sau competente, potrivit legii, iau ma suri de
consemnare i nregistrare a audierii.
(13) Nu poate fi administrata prin videoconferina proba cu nscrisuri.
(14) Cheltuielile legate de achiziia, funcionarea i ntreinerea instalaiilor
necesare audierii prin videoconferina sunt suportate de ca tre Ministerul Justiiei
i, dupa caz, de Administraia Naionala a Penitenciarelor.
ART. 39

Supravegherea femeilor
(1) Supravegherea deinutelor femei se asigura de personal de acelai sex.
(2) Personalul de sex masculin are acces n seciile pentru femei n condiiile
stabilite de regulamentul preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
ART. 40

Internarea i separarea deinuilor n spitale i infirmerii


(1) Deinuii bolnavi nu pot refuza transferarea n vederea interna rii ntr-un
penitenciar-spital sau infirmerii din subordinea Administraiei Naionale a
Penitenciarelor.
(2) Regimul aplicat deinuilor internai n penitenciarele-spital sau
infirmerii se subordoneaza nevoilor de tratament medical, potrivit normelor
preva zute de Ministerul Sa na ta ii i casele de asigura ri de sa na tate. Separarea se
realizeaza dupa criterii medicale i dupa sexul deinuilor.
ART. 41

Ma suri de sigurana i supraveghere n spitale i infirmerii


(1) Ma surile de sigurana care se aplica deinuilor internai n
penitenciarele-spital i infirmerii se adopta fa ra a mpiedica desfa urarea
programelor terapeutice.
(2) Ma surile de sigurana pentru deinuii internai sunt cele specifice
regimului nchis, cu excepia celor referitoare la modalitatea de acordare a
vizitelor, preva zute la art. 139.

21
ART. 42

Apelul deinuilor
(1) La predarea serviciului de ca tre personalul de supraveghere de pe
seciile de deinere se efectueaza apelul deinuilor, activitate care este
consemnata n documentele specifice.
(2) Apelul deinuilor se efectueaza i la nceperea i terminarea activita ilor
desfa urate n afara camerelor de deinere sau ori de ca te ori este necesar.
(3) Anual se organizeaza apelul general, pentru confruntarea documentelor
care privesc situaia individuala a deinuilor cu cele declarate de acetia.

CAP. III

Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate

SECIUNEA 1
Noiunea de regim de executare

ART. 43

Noiunea de regim de executare a pedepselor privative de libertate


(1) Deinuii se supun regimului de executare stabilit. Acesta cuprinde
totalitatea regulilor, drepturilor, obligaiilor, programelor i activita ilor care
urma resc realizarea unei bune convieuiri, astfel nca t sa ncurajeze
comportamente, atitudini i abilita i care sa contribuie la reintegrarea sociala .
(2) Regimurile de executare se difereniaza prin gradul de limitare a
liberta ii de micare a deinuilor, modalitatea de acordare a drepturilor i de
desfa urare a activita ilor zilnice, n raport cu situaia juridica , starea sa na ta ii,
va rsta i comportarea n timpul executa rii pedepsei.
(3) Pe ntreaga durata a executa rii pedepsei, administraia penitenciarului
asigura supravegherea, observarea i asistena deinuilor de ca tre educatori,
psihologi, asisteni sociali i consilieri de probaiune, medici, personal specializat
cu aplicarea regimului i sigurana deinerii, preoi i alte persoane calificate din
interiorul i exteriorul locului de deinere.
(4) Prega tirea deinuilor n vederea libera rii ncepe imediat dupa primirea
n locul de deinere i se desfa oara progresiv, oricare ar fi durata pedepsei i
regimul de executare aplicat.
ART. 44

Regulamentul de ordine interioara


Regulamentul de ordine interioara este documentul prin care administraia
penitenciarului stabilete regulile pe care trebuie sa le respecte deinuii i
personalul penitenciarului n vederea aplica rii corespunza toare a regimului de
executare.
ART. 45

Elaborarea regulamentului de ordine interioara


(1) Administraia penitenciarului elaboreaza i aplica un regulament
propriu privind ordinea interioara .

22
(2) Regulamentul de ordine interioara este aprobat de ca tre directorul
penitenciarului. Un exemplar al regulamentului de ordine interioara este pus la
dispoziia deinuilor, n fiecare camera de deinere.
(3) Dispoziiile alin. (2) sunt aplicabile i n situaia n care programul zilnic
sufera modifica ri sau completa ri.
(4) Regulamentul de ordine interioara se considera comunicat ori de ca te ori
deinutul se rentoarce n locul de deinere n care i-a fost adus la cunotina , cu
excepia cazului n care, de la data lua rii la cunotina , regulamentul a suferit
modifica ri sau completa ri, caz n care acesta se comunica n condiiile alin. (2).
ART. 46

Structura regulamentului de ordine interioara


(1) Regulamentul de ordine interioara cuprinde:
a) programul zilnic al deinuilor;
b) posibilita ile deinuilor de a comunica cu administraia penitenciarului,
cu autorita ile judiciare i administrative, cu soul sau soia ori rudele sau cu alte
persoane, cu apa ra torii sau cu reprezentanii misiunilor diplomatice, dupa caz;
c) drepturile deinuilor;
d) obligaiile i interdiciile deinuilor;
e) faptele care constituie abateri disciplinare sau infraciuni preva zute de
Lege;
f) recompensele ce pot fi acordate deinuilor;
g) sanciunile disciplinare ce pot fi aplicate deinuilor;
h) ma suri pentru sigurana individuala i colectiva adoptate la nivelul
penitenciarului;
i) modalitatea de pa strare a bunurilor deinuilor;
j) regulile de igiena individuala i colectiva ;
k) procedura repartiza rii n camere i a transferului deinuilor;
l) oferta de programe i activita i educative, de asistena psihologica i
asistena sociala ;
m) modalitatea de selecionare i repartizare la activita i lucrative;
n) locurile destinate fumatului;
o) zonele, locurile i spaiile, precum i intervalele orare n care deinuii se
pot deplasa nensoii sau pot desfa ura activita i fa ra supraveghere;
p) regulile de conduita pe care trebuie sa le respecte personalul
penitenciarului;
q) alte prevederi n scopul aplica rii corespunza toare a regimului de
executare.
(2) Respectarea regulamentului de ordine interioara constituie o obligaie a
tuturor deinuilor pe ntreaga perioada a priva rii de libertate.
(3) Administraia penitenciarului este obligata sa afieze, n locuri vizibile,
sau sa puna la dispoziie prin punctele de documentare i informare electronica ,
studio radio-TV cu circuit nchis sau orice alte mijloace, informaii referitoare la
coninutul regulamentului de ordine interioara .
ART. 47

Definirea programului zilnic


(1) Programul zilnic cuprinde totalitatea activita ilor n care sunt implicai
deinuii n cursul unei zile.

23
(2) Programul zilnic este difereniat n raport cu profilul penitenciarului,
regimul de executare, va rsta , stare de sa na tate, participarea la activita i lucrative
ori de alta natura , anotimp, precum i n raport de zilele de repaus.
(3) Administraia penitenciarului poate elabora programe zilnice
individualizate.
ART. 48

Coninutul programului zilnic


(1) In programul zilnic este stipulat, pe ore, timpul de munca , timpul aflat la
dispoziia deinutului i cel de odihna , precum i timpul destinat desfa ura rii
activita ilor administrativ-gospoda reti, de cura enie, de igiena , de plimbare, de
instruire colara i formare profesionala , activita ilor educative, de asistena
psihologica i sociala religioase, sportive, de recreere i de exercitare a unor
drepturi.
(2) Pentru deinuii bolnavi, internai n spitale sau infirmerii, precum i
pentru femeile gravide sau care au n ngrijire copil cu va rsta pa na la 1 an,
programul zilnic este stabilit de medicul penitenciarului, iar n cazul
penitenciarelor-spital de ca tre directorul adjunct pentru probleme medicale.
(3) Planificarea activita ilor n cadrul programului zilnic are n vedere ca
deinuii sa petreaca ca t mai mult timp n afara camerelor de deinere.
ART. 49

Comunicarea programului zilnic deinuilor


(1) Administraia penitenciarului are obligaia sa aduca la cunotina
deinuilor programul zilnic i sa asigure afiarea n locuri vizibile sau punerea la
dispoziie prin punctele de documentare i informare electronica , studio radio-
TV cu circuit nchis sau orice alte mijloace, a diferitelor tipuri de programe
zilnice.
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile i n situaia n care programul zilnic
sufera modifica ri sau completa ri.

SECIUNEA a 2-a
Regimul aplicabil deinuilor arestai preventiv n alta cauza

ART. 50

Regimul aplicabil deinuilor arestai preventiv n alta cauza


(1) Regimul de executare stabilit pentru deinuii condamnai i arestai
preventiv n alta cauza se suspenda pa na la revocarea, nlocuirea sau ncetarea
arestului preventiv. In perioada de suspendare se aplica regimul specific
arestailor preventiv. Repartizarea n cadrul seciei de arestare preventiva se
realizeaza prin decizie a directorului penitenciarului.
(2) In cazul persoanelor preva zute la alin. (1) se aplica n mod
corespunza tor dispoziiile art. 91 i art. 204-206.
(3) In perioada arestului preventiv, deinuilor repartizai n regim de
maxima sigurana , clasificai n categoria celor care prezinta risc pentru
sigurana penitenciarului i ca rora li s-a suspendat regimul de executare, li se
aplica aceleai ma suri de sigurana pa na la ncetarea motivelor care au
determinat luarea acestora.

24
SECIUNEA a 3-a
Aplicarea provizorie a regimului de executare

ART. 51

Aplicarea provizorie a regimului de executare


(1) Regimul provizoriu se aplica pa na la prima ntrunire a comisiei
preva zute la art. 32 din Lege:
a) de la data expira rii perioadei de carantina i observare, pentru deinuii
care au fost primii n penitenciar n baza mandatului de executare a pedepsei
privative de libertate i pentru deinuii ca rora le-a fost emis mandatul de
executare a pedepsei privative de libertate n acest interval de timp;
b) de la data nceta rii ma surii aresta rii preventive ca urmare a intervenirii
hota ra rii definitive de condamnare n cauza respectiva ;
c) de la data nlocuirii, nceta rii de drept sau revoca rii ma surii aresta rii
preventive pentru deinuii arestai n alta cauza , daca acestora nu li s-a stabilit
un regim de executare.
(2) Aplicarea regimului provizoriu se face n baza deciziei directorului
penitenciarului, care este executorie i definitiva .
ART. 52

Ma suri specifice pentru perioada aplica rii regimului provizoriu


(1) Pe toata perioada aplica rii regimului provizoriu deinutul beneficiaza de
drepturile pe care le au deinuii inclui definitiv n respectivul regim de
executare, cu excepia dreptului la munca .
(2) Cazarea deinuilor ca rora li se aplica regimul de executare provizoriu se
realizeaza n cadrul seciilor de deinere aferente regimului de executare
respectiv.

SECIUNEA a 4-a
Regimul de maxima sigurana

ART. 53

Noiunea de regim de maxima sigurana


Regimul de maxima sigurana consta n asigurarea unor ma suri stricte de
paza , escortare, nsoire i supraveghere i restra ngerea liberta ii de micare a
deinuilor concomitent cu desfa urarea unor activita i educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psihologica i asistena sociala , moral-religioase,
instruire colara i formare profesionala , care sa dea posibilitatea trecerii n
regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.
ART. 54

Categoriile de deinui ca rora li se aplica regimul de maxima sigurana


(1) Regimul de maxima sigurana se aplica iniial, n conformitate cu
prevederile art. 34 alin. (1) din Lege, persoanelor condamnate la pedeapsa
deteniunii pe viaa i persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii mai mare
de 13 ani, precum i celor care prezinta risc pentru sigurana penitenciarului, n
condiiile art. 27 i 28.

25
(2) Regimul de maxima sigurana se aplica deinuilor, clasificai iniial n alt
regim de executare, care au comis o infraciune sau o abatere disciplinara foarte
grava i care, prin conduita lor, afecteaza n mod grav desfa urarea normala a
activita ilor n locul de deinere ori sigurana acestuia.
(3) Regimul de maxima sigurana se aplica deinuilor condamnai la
pedeapsa nchisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depa ete 13 ani, n
urma toarele situaii:
a) au sa va rit abateri disciplinare repetate;
b) constituie pericol pentru ei nii, pentru ali deinui, pentru personal
sau pentru societate, ava nd n vedere antecedentele privind actele de
indisciplina , de intimidare, de violena , de distrugere.
ART. 55

Locul de executare
Regimul de maxima sigurana se executa n penitenciare anume destinate
ori n secii sau spaii special amenajate.
ART. 56

Cazarea i amenajarea spaiilor de deinere


(1) Deinuii din regimul de maxima sigurana sunt cazai, de regula ,
individual, n conformitate cu art. 111.
(2) Deinuii din regimul de maxima sigurana pot fi cazai n comun, n
situaia n care starea de sa na tate sau participarea la diferite programe de
influenare a comportamentului o impun, cu condiia ca numa rul acestora sa nu
fie mai mare de 10.
(3) Amenajarea i dotarea spaiilor de deinere sunt stabilite prin ordinul
ministrului justiiei preva zut de art. 48 alin. (5) din Lege.
(4) Seciile, camerele i locurile unde deinuii din regimul de maxima
sigurana desfa oara diferite activita i sunt permanent nchise i asigurate.
ART. 57

Programul zilnic
(1) Programul zilnic este riguros stabilit, dispoziiile art. 47 i 48 aplica ndu-
se n mod corespunza tor.
(2) Deinuii din regimul de maxima sigurana care nu presteaza munca sau
nu participa la activita i de instruire colara ori formare profesionala desfa oara ,
n limita a minimum 3 ore pe zi, activita i de plimbare, activita i educative, de
asistena psihologica i asistena sociala , sportive i religioase.
(3) Hrana se servete n camerele de deinere sau n sa li de mese.
(4) Asistena medicala se asigura de personal medical anume desemnat, n
spaii amenajate, de regula , n interiorul seciei de maxima sigurana . La
solicitarea personalului medical, asistena medicala este acordata sub
supravegherea personalului de paza . In cazuri deosebite, la solicitarea medicului
curant, deinuii din regimul de maxima sigurana pot fi internai n unita i
sanitare.
ART. 58

Plimbarea

26
(1) Deinuii din regimul de maxima sigurana care nu presteaza munca , nu
participa la programe educative, de asistena psihologica i asistena sociala sau
nu desfa oara activita i de instruire colara i formare profesionala au dreptul la
cel puin doua ore de plimbare zilnica , n curi special amenajate n aer liber.
(2) Deinuii din regimul de maxima sigurana care presteaza munca ,
participa la programe educative, de asistena psihologica i asistena sociala sau
desfa oara activita i de instruire colara i formare profesionala au dreptul la cel
puin o ora de plimbare zilnica .
(3) Deinuii din regimul de maxima sigurana aflai n executarea sanciunii
disciplinare cu izolarea au dreptul la cel puin o ora de plimbare zilnica , n curi
special amenajate n aer liber.
(4) Modul de amenajare i dotarea curilor destinate activita ii de plimbare a
deinuilor din regimul de maxima sigurana sunt stabilite prin regulamentul
preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
ART. 59

Munca
Deinuii din regimul de maxima sigurana care au o comportare buna i
respecta regulile de ordine interioara pot presta munca , n grupuri mici, n
interiorul penitenciarului, n spaii preva zute cu dispozitive de nchidere sigure i
sub supraveghere permanenta .
ART. 60

Activita i educative, de asistena psihologica i asistena sociala


Programele i activita ile educative, de asistena psihologica i asistena
sociala cu deinuii din regimul de maxima sigurana se desfa oara , pe baza
recomanda rilor din Planul individualizat de evaluare i intervenie educativa i
terapeutica , individual sau n grupuri mici, n locuri anume destinate, sub
supraveghere continua .
ART. 61

Personalul locului de deinere


Personalul desemnat sa aplice regimul de maxima sigurana este anume
selecionat, format i specializat, dotat cu mijloace de autoapa rare, alarmare i
comunicare, ntr-un numa r suficient, astfel nca t sa asigure o supraveghere
stricta a deinuilor, ata t n interiorul, ca t i n exteriorul penitenciarului, precum
i intervenia operativa , n situaiile n care se impune.
ART. 62

Escortarea i nsoirea
(1) Deplasarea deinuilor din regimul de maxima sigurana la organele
judiciare, spitale ori n alte locaii din exteriorul penitenciarului, precum i
transferarea la un alt loc de deinere se realizeaza n mijloace de transport
special amenajate, separat de alte categorii de deinui, acestora aplica ndu-li-se
mijloace de imobilizare, n cazuri justificate, prin autorizare scrisa a directorului
unita ii.
(2) La ieirea i intrarea din i n camerele de deinere, deinuii din regimul
de maxima sigurana sunt supui, n mod obligatoriu, controlului corporal sumar.
Scoaterea din camere se desfa oara n prezena unui numa r suficient de

27
personal, dotat corespunza tor, iar n situaia n care situaia impune, li se aplica
mijloace de imobilizare.
(3) Prezentarea deinuilor din regimul de maxima sigurana n faa
reprezentanilor organelor judiciare, unita ilor sanitare ori ai altor instituii se
realizeaza fa ra ca tue pentru ma ini. In situaiile care au impus aplicarea
ca tuelor pentru ma ini, acestea pot fi meninute, daca reprezentanii organelor
judiciare, unita ilor sanitare ori ai altor instituii, n prealabil informai cu privire
la motivele care au impus luarea acestei ma suri, solicita meninerea acestor
mijloace de imobilizare.
ART. 63

Accesul personalului n spaiile de deinere


Accesul personalului locului de deinere n zona de amplasare a seciilor i
camerelor destinate caza rii deinuilor care executa pedeapsa n regim de
maxima sigurana este strict limitat i se face n baza deciziei directorului
penitenciarului.

SECIUNEA a 5-a
Regimul nchis

ART. 64

Noiunea de regim nchis


Regimul nchis consta n asigurarea unor ma suri de paza , escortare, nsoire
i supraveghere care sa permita deinuilor sa desfa oare, n grupuri, activita i
lucrative, educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica i asistena
sociala , moral-religioase, instruire colara i formare profesionala , pentru a da
posibilitatea trecerii n regimul de executare imediat inferior ca grad de
severitate.
ART. 65

Categoriile de deinui ca rora li se aplica regimul nchis


(1) Regimul nchis se aplica iniial deinuilor condamnai la pedeapsa
nchisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depa ete 13 ani, n conformitate cu
prevederile art. 36 alin. (1) din Lege.
(2) Regimul nchis se aplica i:
a) deinuilor clasificai iniial n regim semideschis sau deschis care au
comis o abatere disciplinara foarte grava sau abateri disciplinare grave, n mod
repetat, i care, prin conduita lor, afecteaza desfa urarea normala a activita ilor
n locul de deinere;
b) deinuilor clasificai iniial n regimul de maxima sigurana care au avut o
buna conduita i au fa cut eforturi pentru reintegrare sociala ;
c) deinuilor care au mplinit va rsta de 65 de ani, femeilor nsa rcinate sau
care au n ngrijire un copil n va rsta de pa na la un an, persoanelor ncadrate n
gradul I de invaliditate, precum i celor cu afeciuni locomotorii grave, daca
acestea au fost condamnate la pedeapsa nchisorii mai mare de 13 ani, n
conformitate cu dispoziiile art. 35 din Lege;
d) n mod excepional, deinuilor condamnai la pedeapsa nchisorii mai
mare de 13 ani, daca n urma analiza rii naturii, modului de sa va rire a

28
infraciunii i a persoanei acestora, se apreciaza ca nu este oportuna repartizarea
n regimul de maxima sigurana , potrivit art. 34 alin. (3) din Lege. La aceasta
apreciere, n baza aplica rii instrumentelor-standard de evaluare a activita ilor
desfa urate de deinui, pot fi luate n considerare aspecte privind va rsta i starea
de sa na tate, lipsa antecedentelor penale, comportamentul pe parcursul
procesului penal, perioada executata pa na la momentul stabilirii regimului de
executare, participarea la activita i pe durata executa rii ma surii aresta rii
preventive i comportamentul n aceasta perioada ;
e) n mod excepional, deinuilor condamnai la pedeapsa nchisorii mai
mare de un an, dar care nu depa ete 3 ani, n considerarea naturii, modului de
sa va rire a infraciunii i a persoanei acestora, n conformitate cu dispoziiile art.
37 alin. (2) din Lege. Dispoziiile art. 54 alin. (3) se aplica n mod corespunza tor.
ART. 66

Locul de executare
Regimul nchis se executa n penitenciare anume destinate ori n secii sau
spaii special amenajate.
ART. 67

Cazarea i amenajarea spaiilor de deinere


(1) Cazarea deinuilor din regimul nchis se realizeaza , de regula , n comun,
n conformitate cu art. 111.
(2) Amenajarea i dotarea spaiilor de deinere sunt stabilite prin ordinul
ministrului justiiei preva zut de art. 48 alin. (5) din Lege.
(3) Camerele de deinere sunt permanent nchise i asigurate.
(4) Hrana se servete, de regula , n sa li de mese sau n camerele de deinere.
ART. 68

Programul zilnic
(1) Programul zilnic cuprinde prestarea muncii, activita i educative,
culturale, terapeutice i sportive, consiliere psihologica i asistena sociala ,
moral-religioase, instruire colara i formare profesionala , asistena medicala ,
plimbare, timp de odihna i alte activita i necesare stimula rii interesului
deinuilor din regimul nchis de a-i asuma responsabilita i, dispoziiile art. 47 i
48 aplica ndu-se n mod corespunza tor.
(2) Activita ile cu deinuii din regimul nchis se desfa oara individual sau n
grup, sub paza i supravegherea permanenta a personalului.
(3) Deinuii din regimul nchis care din diferite motive nu sunt folosii la
munca , la activita i de instruire colara i profesionala desfa oara activita i de
plimbare, educaie, asistena psihologica i asistena sociala , sportive i religioase
n limita a minimum 4 ore pe zi.
ART. 69

Plimbarea
(1) Deinuii din regimul nchis care nu presteaza munca i nu participa la
alte activita i au dreptul la cel puin 3 ore de plimbare zilnica .
(2) Deinuii din regimul nchis care presteaza munca , participa la programe
de educaie sau asistena psihologica i asistena sociala au dreptul la cel puin o
ora de plimbare zilnica .

29
(3) Deinuii din regimul nchis, aflai n executarea sanciunii disciplinare cu
izolarea, au dreptul la cel puin o ora de plimbare zilnica , n curi special
amenajate n aer liber.
ART. 70

Munca
Deinuii din regimul nchis pot presta munca , sub paza i supraveghere
continua , n interiorul sau exteriorul locului de deinere.
ART. 71

Activita i educative, de asistena psihologica i asistena sociala


Programele i activita ile educative, de asistena psihologica i asistena
sociala se desfa oara pe baza recomanda rilor din Planul individualizat de
evaluare i intervenie educativa i terapeutica , n grupuri, n interiorul locului de
deinere, sub paza i supraveghere. In exteriorul locului de deinere pot fi
desfa urate activita i educative i culturale, cu deinuii din regimul nchis, sub
paza i supraveghere continua , cu aprobarea directorului penitenciarului.
ART. 72

Escortarea i nsoirea
(1) Deplasarea deinuilor din regimul nchis la organele judiciare, unita i
sanitare ori n alte locaii din exteriorul penitenciarului, precum i transferarea la
un alt loc de deinere se realizeaza n mijloace de transport special amenajate,
separat de alte categorii de deinui.
(2) La ieirea i intrarea din i n camerele de deinere, deinuii din regimul
nchis sunt supui, n mod obligatoriu, controlului corporal sumar.
(3) Aplicarea mijloacelor de imobilizare se realizeaza potrivit
regulamentului preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
(4) Prevederile art. 62 alin. (3) se aplica n mod corespunza tor.

SECIUNEA a 6-a
Regimul semideschis

ART. 73

Noiunea de regim semideschis


Regimul semideschis confera deinuilor posibilitatea de a se deplasa
nensoii n zone din interiorul locului de deinere pe traseele stabilite de ca tre
administraia penitenciarului i de a-i organiza timpul liber avut la dispoziie,
sub supraveghere, cu respectarea programului stabilit de administraie.
ART. 74

Categoriile de deinui ca rora li se aplica regimul semideschis


(1) Regimul semideschis se aplica deinuilor condamnai la pedeapsa
nchisorii mai mare de un an, dar care nu depa ete 3 ani, n conformitate cu
prevederile art. 37 alin. (1) din Lege.
(2) Regimul semideschis se aplica i:

30
a) deinuilor clasificai iniial n regim deschis care au comis o abatere
disciplinara grava sau abateri disciplinare grave, n mod repetat, i care din cauza
conduitei necorespunza toare au devenit incompatibile cu acest tip de regim;
b) deinuilor clasificai iniial n regimul nchis care au avut o buna conduita
i au fa cut eforturi temeinice pentru reintegrare sociala ;
c) n mod excepional, deinuilor condamnai la pedeapsa nchisorii mai
mare de 3 ani, dar care nu depa ete 13 ani, n considerarea naturii, modului de
sa va rire a infraciunii i a persoanei acestora, potrivit art. 36 alin. (2) din Lege.
Dispoziiile art. 65 alin. (2) lit. d) se aplica n mod corespunza tor;
d) n mod excepional, deinuilor condamnai la pedeapsa nchisorii mai
mica de un an, n conformitate cu art. 38 alin. (2) din Lege. Dispoziiile art. 54
alin. (3) se aplica n mod corespunza tor.
ART. 75

Locul de executare
Regimul semideschis se executa n penitenciare anume destinate ori n secii
sau spaii special amenajate.
ART. 76

Cazarea i amenajarea spaiilor de deinere


(1) Cazarea se realizeaza n comun, n conformitate cu art. 111, i se face cu
respectarea principiului separa rii femeilor de ba rbai i a tinerilor de ceilali
majori. Alte criterii pentru separarea sau gruparea deinuilor din regimul
semideschis sunt:
a) compatibilitatea intelectuala i de ordin cultural;
b) interesul de participare la activita i de resocializare i de folosire la
munca .
(2) Amenajarea i dotarea spaiilor de deinere sunt stabilite prin ordinul
ministrului justiiei preva zut de art. 48 alin. (5) din Lege.
(3) Camerele de deinere sunt deschise pe timpul zilei, dupa apelul de
dimineaa i pa na cel mai ta rziu cu 30 de minute nainte de apelul de seara , n
funcie de condiiile de vizibilitate. Din motive medicale, de sigurana deinerii i
pentru buna desfa urare a unor activita i, directorul locului de deinere poate
dispune nchiderea i asigurarea uilor camerelor de deinere.
(4) In intervalul cuprins ntre apelul de seara i apelul de dimineaa , pe
timpul servitului mesei i n situaia n care ntregul efectiv din camera participa
la activita i n afara acesteia, ua este nchisa i asigurata .
ART. 77

Programul zilnic
Deinuii din regimul semideschis i organizeaza timpul avut la dispoziie i
desfa oara activita i administrativ-gospoda reti, sub supraveghere, cu
respectarea programului stabilit de administraie.
ART. 78

Munca
Munca prestata de deinuii din regimul semideschis se desfa oara n
interiorul i exteriorul locului de deinere, supravegherea fiind asigurata de
personal nenarmat. Faa de deinuii care desfa oara activita i n exteriorul

31
penitenciarului se poate lua ma sura supravegherii electronice n condiiile art.
31-33.
ART. 79

Activita i educative, de asistena psihologica i asistena sociala


Programele i activita ile educative, de asistena psihologica i asistena
sociala cu deinuii din regimul semideschis se desfa oara pe baza
recomanda rilor din Planul individualizat de evaluare i intervenie educativa i
terapeutica , n grupuri, n spaii din interiorul locului de deinere, care ra ma n
deschise pe timpul zilei, precum i n exteriorul locului de deinere. Insoirea i
supravegherea deinuilor din regimul semideschis n exteriorul locului de
deinere se fac cu personal nenarmat.

SECIUNEA a 7-a
Regimul deschis

ART. 80

Noiunea de regim deschis


Regimul deschis confera deinuilor posibilitatea de a se deplasa nensoii
n interiorul locului de deinere, de a presta munca i de a desfa ura activita ile
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica i asistena sociala ,
moral-religioase, instruire colara i formare profesionala , n afara locului de
deinere, fa ra supraveghere.
ART. 81

Categoriile de deinui ca rora li se aplica regimul deschis


(1) Regimul deschis se aplica deinuilor condamnai la pedeapsa nchisorii
de cel mult un an, n conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Lege.
(2) Regimul deschis se aplica i:
a) deinuilor clasificai iniial n regimul semideschis care au avut o buna
conduita i au fa cut eforturi serioase pentru reintegrare sociala ;
b) n mod excepional, deinuilor condamnai la pedeapsa nchisorii mai
mare de un an, dar care nu depa ete 3 ani, n considerarea naturii, modului de
sa va rire a infraciunii i a persoanei acestora, n conformitate cu art. 37 alin. (2)
din Lege. Dispoziiile art. 65 alin. (2) lit. c) se aplica n mod corespunza tor.
(3) Regimul deschis se bazeaza pe disciplina liber consimita , pe sentimentul
de responsabilitate faa de comunitatea din care provin deinuii i i ncurajeaza
sa foloseasca cu buna -credina liberta ile ce le sunt conferite.
ART. 82

Locul de executare
(1) Regimul deschis se executa n penitenciare anume destinate ori n spaii
sau secii special amenajate n interiorul sau exteriorul penitenciarelor.
(2) Deinuii pot fi separai sau grupai ina nd seama de compatibilitatea
intelectuala i de ordin cultural, interesul de participare la activita i de
reintegrare sociala i de folosire la munca .
ART. 83

32
Cazarea i amenajarea spaiilor de deinere
(1) Cazarea deinuilor din regimul deschis se realizeaza n comun, n
conformitate cu art. 111.
(2) Camerele de cazare se in descuiate ata t pe timp de zi, ca t i pe timp de
noapte, deinuii din regimul deschis ava nd acces liber n locurile i zonele
stabilite de administraia penitenciarului.
(3) Camerele de cazare se ncuie pe durata apelului i cu ocazia lua rii mesei,
precum i n cazul participa rii la activita i a ntregului efectiv dintr-o camera . Din
motive medicale, de sigurana deinerii i pentru buna desfa urare a unor
activita i, directorul locului de deinere poate dispune nchiderea i asigurarea
uilor camerelor de deinere.
(4) Amenajarea i dotarea spaiilor de deinere sunt stabilite n ordinul
ministrului justiiei preva zut de art. 48 alin. (5) din Lege.
ART. 84

Munca
(1) Deinuii din regimul deschis pot presta munca , n interiorul i exteriorul
penitenciarului, fa ra supraveghere, ava nd obligaia de a reveni la locul de cazare
dupa terminarea programului.
(2) Deinuii din regimul deschis care desfa oara activita i lucrative n
exteriorul penitenciarului, n funcie de vulnerabilita ile identificate pot fi
supravegheai, inclusiv prin utilizarea sistemelor electronice de supraveghere la
distana , n condiiile art. 31-33.
ART. 85

Activita i educative, de asistena psihologica i asistena sociala


Deinuii din regimul deschis pot desfa ura, pe baza recomanda rilor din
Planul individualizat de evaluare i intervenie educativa i terapeutica ,
programe i activita i educative, de asistena psihologica i asistena sociala , n
interiorul sau n exteriorul penitenciarului, fa ra supraveghere. Dispoziiile art. 84
alin. (2) se aplica n mod corespunza tor.
ART. 86

Programul zilnic
(1) Deinuii din regimul deschis i organizeaza singuri timpul avut la
dispoziie i activita ile administrativ-gospoda reti, cu respectarea programului
stabilit de administraie.
(2) Cu aprobarea directorului penitenciarului, deinuii din regimul deschis
pot frecventa cursuri de colarizare, calificare sau nva a ma nt universitar, pot
beneficia de asistena medicala , inclusiv de medicina dentara , la recomandarea
medicului unita ii, pot participa individual sau n grup la programe culturale,
educative, sportive, artistice, religioase i activita i lucrative, n exteriorul locului
de deinere, fa ra supraveghere. In anumite situaii, cu aprobarea directorului
penitenciarului, pot lua parte la activita ile culturale, educative, sportive, artistice
i religioase i membrii de familie ai acestora sau reprezentani ai societa ii.
Dispoziiile art. 84 alin. (2) se aplica n mod corespunza tor.
ART. 87

Obligaii i interdicii specifice

33
(1) Cu ocazia includerii deinuilor n regimul deschis i ori de ca te ori este
necesar, acetia sunt instruii cu privire la ndatoririle, obligaiile i interdiciile
pe care le au, semna nd un angajament n acest sens.
(2) Deinuii din regimul deschis se deplaseaza la activita ile preva zute la
art. 86 alin. (2), n zonele i pe traseele stabilite de administraia penitenciarului.
Nerespectarea acestei prevederi atrage ra spunderea disciplinara sau penala ,
potrivit legii.
(3) Pe timpul desfa ura rii de activita i n afara penitenciarului, deinuilor
din regimul deschis le este interzis:
a) sa procure, sa deina , sa comercializeze i sa consume ba uturi alcoolice
sau substane psihotrope, sa frecventeze localuri publice, sa conduca
autovehicule n alte condiii deca t cele stabilite de administraia locului de
deinere, sa intre n lega tura cu anumite persoane ori sa se deplaseze n anumite
locuri, sa poarte, sa procure sau sa deina arme, muniii, substane toxice ori
explozive de orice fel;
b) sa pa ra seasca locurile unde sunt planificai, nainte de terminarea
programului, fa ra aprobarea persoanei desemnate de conducerea locului de
deinere sa coordoneze activitatea;
c) sa se deplaseze fa ra a avea asupra lor documente de legitimare eliberate
de administraia locului de deinere, pe care sunt obligai sa le prezinte, la cerere,
organelor competente.
(4) Deinuii din regimul deschis pot pa stra i administra sume de bani din
contul personal sau mijloace electronice de plata necesare efectua rii unor
cheltuieli minime legate de asigurarea igienei personale, transport,
suplimentarea hranei, achiziionarea unor articole de mbra ca minte i
nca la minte, pe timpul ca t se afla n afara penitenciarului, la activita ile
preva zute la art. 86 alin. (2). La ntoarcerea n penitenciar sunt obligai sa
justifice sumele de bani cheltuite. Deinuii din regimul deschis pot cumpa ra
bunuri vestimentare, n numa rul stabilit n anexa nr. 1, doar cu aprobarea
prealabila a directorului penitenciarului. Dupa achiziionare, bunurile vor fi
evideniate n bonurile de primire n pa strare.
(5) Sumele de bani cheltuite n condiiile alin. (4) nu pot depa i cuantumul
stabilit prin art. 151.
(6) Pe timpul desfa ura rii n afara penitenciarului a activita ilor preva zute la
art. 86 alin. (2), fa ra supraveghere, deinuii din regimul deschis pot deine i
folosi doar telefoane mobile proprii, pe baza de abonament personal, fa ra acces la
internet. Acetia pot apela administraia penitenciarului i un numa r limitat de
persoane, cu aprobarea directorului penitenciarului. Administraia
penitenciarului poate solicita deinuilor prezentarea facturii telefonice detaliate.
(7) Folosirea telefonului mobil n alte condiii deca t cele preva zute la alin.
(6) sau neprezentarea facturii detaliate constituie abatere disciplinara foarte
grava i atrage suspendarea utiliza rii telefonului.
(8) Telefoanele mobile, sumele de bani ra mase la ntoarcerea n penitenciar,
precum i mijloacele electronice de plata sunt pa strate ntr-un spaiu special
amenajat, n casete preva zute cu ncuietori sigure, amplasate la intrarea n locul
de deinere, i sunt evideniate nominal ntr-un registru, de ca tre personalul
administraiei penitenciarului, cu menionarea orei la care acestea au fost
predate i a orei la care au fost returnate deinuilor.

34
SECIUNEA a 8-a
Stabilirea i schimbarea regimului de executare

ART. 88

Procedura stabilirii regimului de executare


(1) Cu ocazia stabilirii regimului de executare a deinuilor, membrii
comisiei preva zute de art. 32 din Lege in cont i de rezultatele aplica rii
instrumentelor-standard de evaluare a activita ilor desfa urate de deinui,
preva zute la art. 40 alin. (4) din Lege, i au n vedere:
a) durata pedepsei privative de libertate i perioada executata pa na la
momentul stabilirii regimului de executare;
b) gradul de risc al deinutului, natura i modul de sa va rire a infraciunii,
persoana acestuia;
c) antecedentele penale;
d) va rsta i starea de sa na tate;
e) conduita, pozitiva sau negativa , inclusiv n perioadele de detenie
anterioare;
f) nevoile identificate i abilita ile necesare includerii n programe
educative, de asistena psihologica i asistena sociala ;
g) disponibilitatea de a presta munca i de a participa la activita i educative,
culturale, terapeutice, de consiliere psihologica i asistena sociala , moral-
religioase, instruire colara i formare profesionala .
(2) In raport cu prevederile alin. (1) i ale art. 39 din Lege, fiecare membru
al comisiei propune motivat regimul de executare.
(3) Daca , dupa aplicarea criteriilor preva zute la alin. (1), comisia nu
identifica situaia de excepie preva zuta la art. 54 alin. (3), art. 65 alin. (2) lit. d) i
e), art. 74 alin. (2) lit. c) i d) i art. 81 alin. (2) lit. b), va ine seama strict de
cuantumul pedepsei privative de libertate, preva zut de Lege, pentru stabilirea
regimului de executare.
(4) In cazul n care deinutul este condamnat la mai multe pedepse privative
de libertate, la stabilirea regimului de executare se are n vedere pedeapsa cea
mai mare.
(5) Stabilirea regimului se face prin votul deschis al membrilor comisiei,
hota ra rea fiind luata cu majoritate simpla .
(6) Propunerile membrilor comisiei, motivaiile i decizia finala a comisiei,
pentru fiecare caz n parte, se consemneaza ntr-un proces-verbal, datat i
nregistrat, care se depune la dosarul individual. Daca stabilirea regimului se
efectueaza dupa terminarea perioadei de carantina i observare sau dupa
aplicarea regimului provizoriu, preva zute de art. 39 din Lege, comisia prevede un
termen de reanalizare, n condiiile art. 40 alin. (8) din Lege.
(7) Decizia membrilor comisiei, ntocmita n doua exemplare, care cuprinde
menionarea ca ii de atac existente i a termenului de exercitare a acesteia, se
aduce la cunotina deinutului. Un exemplar se nma neaza deinutului, iar
cela lalt, din care sa rezulte luarea la cunotina , se depune la dosarul individual.
(8) Deinutul poate fi ascultat de membrii comisiei, pentru la murirea unor
aspecte ce in de persoana acestuia.
(9) Documentele create n procedura stabilirii regimului de executare se
depun n dosarul individual.

35
(10) Meniuni despre stabilirea regimului de executare se fac n dosarul
individual, n aplicaiile informatizate i n celelalte documente operative stabilite
prin regulamentul preva zut de art. 15 alin. (3) din Lege.
ART. 89

Sesizarea judeca torului de supraveghere a priva rii de libertate


(1) Deinutul nemulumit de regimul de executare stabilit de comisia
preva zuta de art. 32 din Lege poate formula, n scris, pla ngere la judeca torul de
supraveghere a priva rii de libertate, n termen de 3 zile de la data ca nd a luat
cunotina de regimul de executare a pedepsei stabilit, n conformitate cu
prevederile art. 39 alin. (3) din Lege.
(2) In cazul n care comisia apreciaza ca deinutul prezinta risc pentru
sigurana penitenciarului, decizia prin care s-a stabilit regimul de executare
nsoete procesul-verbal de stabilire a riscului.
(3) Pla ngerea se depune la judeca torul de supraveghere a priva rii de
libertate prin grija serviciului sau biroului evidena .
ART. 90

Punerea n aplicare a hota ra rii de stabilire a regimului de executare


Decizia de stabilire a regimului de executare, ncheierea judeca torului de
supraveghere a priva rii de libertate sau, dupa caz, sentina instanei de judecata
se pune n aplicare la data nregistra rii n penitenciar, de ca tre personalul
desemnat prin act administrativ emis de directorul locului de deinere.
ART. 91

Schimbarea regimului de executare


(1) Schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate se
realizeaza n conformitate cu dispoziiile art. 40 din Lege.
(2) Pe baza raportului ntocmit de ca tre comisia preva zuta la art. 32 din Lege
se ia hota ra rea prin care se dispune meninerea sau schimbarea regimului de
executare, n situaia n care:
a) sunt executate fraciunile din pedeapsa preva zute la art. 40 alin. (2) din
Lege;
b) a intervenit o noua condamnare la o pedeapsa privativa de libertate;
c) este sesizata de comisia de disciplina n cazul comiterii unei abateri foarte
grave sau, n mod repetat, a unor abateri grave;
d) deinutul a comis o infraciune;
e) la apariia sau ncetarea cauzelor preva zute la art. 35 alin. (1) din Lege;
f) la mplinirea termenului preva zut de art. 40 alin. (8) Lege.
(3) Hota ra rea comisiei, de meninere sau de schimbare a regimului de
executare, ntocmita n doua exemplare, care cuprinde menionarea ca ii de atac
existente i a termenului de exercitare a acesteia, se aduce la cunotina
deinutului. Un exemplar se nma neaza deinutului, iar cela lalt, din care sa
rezulte luarea la cunotina , se depune la dosarul individual.
(4) Hota ra rea devine executorie:
a) la data expira rii termenului preva zut n art. 40 alin. (11) din Lege, daca
deinutul nu a formulat pla ngere;

36
b) la data nregistra rii n penitenciar a ncheierii judeca torului de
supraveghere a priva rii de libertate sau, dupa caz, a sentinei instanei de
judecata , prin care a fost soluionata pla ngerea sau contestaia deinutului.
(5) Dispoziiile art. 88 alin. (2), (4)-(6), (8)-(10) i art. 89 alin. (2) se aplica
n mod corespunza tor.
ART. 92

Individualizarea regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate


(1) Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de
libertate urma rete planificarea demersurilor recuperative destinate
mbuna ta irii statusului educaional, psihosocial i prega tirii deinutului pentru
reintegrare sociala , n baza activita ilor i programelor educative, de asistena
psihologica i asistena sociala consemnate n Planul individualizat de evaluare i
intervenie educativa i terapeutica .
(2) Recomanda rile din Planul individualizat de evaluare i intervenie
educativa i terapeutica , completate de ca tre specialitii sectorului reintegrare
sociala , consecutiv evalua rilor multidisciplinare iniiale, sunt aprobate n cadrul
comisiei preva zute de art. 32 din Lege, la stabilirea regimului de executare.
(3) In stabilirea recomanda rilor din Planul individualizat de evaluare i
intervenie educativa i terapeutica se au n vedere nevoile deinutului,
identificate din perspectiva multidisciplinara , precum i ariile de intervenie
prioritare, raportat la specificul regimului de executare a pedepselor privative de
libertate.
(4) Programele i activita ile consemnate n Planul individualizat de
evaluare i intervenie educativa i terapeutica sunt aduse la cunotina
deinutului i devin obligatorii pentru acesta, dupa luarea la cunotina i
semnarea angajamentului de participare.
(5) Planul individualizat de evaluare i intervenie educativa i terapeutica
este revizuit la schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de
libertate i ori de ca te ori este necesar, n condiiile alin. (2) i (3).
ART. 93

Individualizarea regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate


n cazul tinerilor
Tinerii executa pedepsele privative de libertate n penitenciare anume
destinate ori n secii sau spaii special amenajate, pentru a li se asigura protecia
i asistena pe plan social, colar, educativ, profesional, psihologic, medical i fizic,
care le sunt necesare potrivit va rstei, sexului i personalita ii fieca ruia.
ART. 94

Separarea tinerilor
In penitenciarele de tineri se asigura separarea pe camere n funcie de sex,
regimul de executare stabilit de comisia preva zuta de art. 32 din Lege i riscul pe
care l prezinta pentru sigurana penitenciarului.
ART. 95

Activita i lucrative, educative, de asistena psihologica i asistena sociala


pentru tineri

37
(1) Programele educative, de asistena psihologica i asistena sociala sunt
orientate spre favorizarea contactului cu societatea i n special cu familia, astfel
nca t la punerea n libertate tinerii sa nu fie dezavantajai sub aspect colar,
profesional sau social.
(2) Prin programele stabilite, administraia locului de deinere urma rete ca
pe timpul zilei tinerii sa desfa oare, pe baza recomanda rilor din Planul
individualizat de evaluare i intervenie educativa i terapeutica , activita i
educative, de asistena psihologica i asistena sociala , sportive, lucrative,
ocupaionale i recreative n afara camerelor de deinere. Dispoziiile art. 92 se
aplica n mod corespunza tor.

CAP. IV

Condiiile de detenie

SECIUNEA 1
Primirea deinuilor

ART. 96

Primirea deinuilor
In toate locurile de deinere se amenajeaza spaii de primire care sa asigure
condiii pentru identificarea persoanei i verificarea documentelor, efectuarea
percheziiei corporale ama nunite, echipare, efectuarea vizitei medicale sumare,
luarea ma surilor igienico-sanitare, precum i posibilitatea separa rii pa na la
repartizarea n camerele de deinere.
ART. 97

Documentele pe care le conine dosarul individual la primirea n locul de


deinere
(1) Deinuii sunt primii n locurile de deinere n baza mandatului de
executare a pedepsei nchisorii sau deteniunii pe viaa , n original sau n forma
primita de la instana de judecata prin fax, pota electronica ori prin orice mijloc
n ma sura sa permita stabilirea autenticita ii, n conformitate cu art. 556 alin.
(2^1) din Codul de procedura penala , semnata , datata i tampilata de organul de
poliie care l pune n executare, dupa stabilirea identita ii acestora i verificarea
valabilita ii i autenticita ii documentelor preva zute dupa caz, la alin. (2), (4)-(8).
Originalul mandatului de executare a pedepsei nchisorii sau deteniunii pe viaa
se nainteaza locului de deinere ntr-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 20
de zile lucra toare.
(2) Deinuii sunt primii cu dosarele individuale ntocmite de organele de
executare a mandatului de executare a pedepselor privative de libertate, ce
conin urma toarele documente:
a) mandatul de executare a pedepsei privative de libertate, n original sau n
forma primita de la instana de judecata prin fax, pota electronica ori prin orice
mijloc n ma sura sa permita stabilirea autenticita ii, n conformitate cu art. 556
alin. (2^1) din Codul de procedura penala , semnata , datata i tampilata de
organul de poliie care l pune n executare;
b) actul de identitate valabil sau procesul-verbal de stabilire a identita ii
ntocmit de organul de executare;
38
c) copia procesului-verbal privind data i ora la care a fost nma nat
deinutului mandatul de executare;
d) adresa de predare a deinutului.
(3) Daca mandatul de executare conine erori materiale, dar permite
identificarea persoanei i stabilirea ma surii dispuse n raport cu datele de
identificare existente n evidenele organelor de poliie i dispozitivul hota ra rii
instanei de judecata , administraia penitenciarului primete persoana ara tata n
mandat, urma nd ca organul de poliie ce executa ma sura sa remita mandatul
rectificat dupa primirea acestuia de la instana de judecata .
(4) In situaia n care deinutul este depus prin intermediul centrelor de
reinere i arestare preventiva , dosarul individual va cuprinde: mandatul de
executare a pedepsei privative de libertate, copia cazierului judiciar, procesul-
verbal de introducere n arest, fia de cunoatere individuala , fia medicala , acte
de identitate sau proces-verbal de identificare, fotografie faa i profil, fia
dactiloscopica , adresa de predare a deinutului i, dupa caz, copia hota ra rii de
condamnare, daca a fost comunicata de instana de judecata organului de poliie.
(5) Fia de cunoatere individuala cuprinde meniuni privind
comportamentul persoanei private de libertate pe perioada deinerii n centrul
de reinere i arestare preventiva , respectiv a arestului la domiciliu, daca a fost
condamnata anterior pentru apartenena la grupa ri de criminalitate organizata
sau teroriste, daca a fost data n urma rire, daca s-a opus reinerii sau aresta rii,
daca declara ca a fost consumatoare de droguri sau daca n cauza n care a fost
condamnata s-a sustras arestului la domiciliu sau controlului judiciar.
(6) In situaia n care deinutul a fost subiect al arestului la domiciliu,
dosarul individual cuprinde: mandatul de executare a pedepsei privative de
libertate n original ori n forma primita de la instana de judecata prin fax, pota
electronica sau prin orice mijloc n ma sura sa permita stabilirea autenticita ii, n
conformitate cu art. 556 alin. (2^1) din Codul de procedura penala , semnata ,
datata i tampilata de organul de poliie care l pune n executare, copia
cazierului judiciar, fia de cunoatere individuala , acte de identitate sau proces-
verbal de identificare, adresa de predare a deinutului i, dupa caz, copia
hota ra rii de condamnare, daca a fost comunicata de instana de judecata
organului de poliie.
(7) Pentru primirea deinuilor n penitenciarele-spital este necesara
recomandarea de internare din partea medicului specialist sau o dispoziie a
organului judiciar. In caz de urgena se va proceda la internarea deinutului n cea
mai apropiata unitate spitaliceasca din reeaua publica .
(8) Administraia locului de deinere poate respinge motivat primirea
deinuilor n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile preva zute de alin. (1),
(2), (4) i (6).
(9) In cazul n care la primirea n locul de deinere nu sunt ndeplinite
condiiile preva zute de alin. (5), penitenciarul va primi deinutul, urma nd ca
documentele care trebuiau sa l nsoeasca sa fie transmise n termen de 20 zile
lucra toare.
ART. 98

Inregistrarea primirii

39
(1) Datele de identitate ale deinutului, anul, luna, ziua i ora primirii, actul
n baza ca ruia s-a fa cut primirea i autoritatea care l-a emis se consemneaza n
registrul preva zut de art. 106 alin. (1) lit. a) din Lege.
(2) Personalul care participa la primirea deinuilor efectueaza operaiunile
i ntocmete documentele stabilite prin regulamentul preva zut de art. 15 alin.
(3) din Lege.
(3) In cazul n care deinutul se prezinta la locul de deinere din
ntreruperea executa rii pedepsei sau este prins dupa evadare, administraia
locului de deinere ntocmete un proces-verbal, care se depune la dosarul
individual al acestuia.
ART. 99

Fotografierea, amprentarea i prelevarea de probe biologice


(1) In condiiile legii, deinuii sunt obligai sa se supuna amprenta rii,
fotografierii i preleva rii probelor biologice, n vederea introducerii profilurilor
genetice n sistemul naional de date genetice judiciare, cu ocazia primirii n
locurile de deinere i ori de ca te ori se dispune de judeca torul de drepturi i
liberta i, instanele de judecata i organele de urma rire penala . In cazul n care se
schimba fizionomia deinutului pe perioada executa rii pedepsei, n vederea
operaionaliza rii documentelor de evidena , administraia penitenciarului ia
ma suri de fotografiere a acestuia.
(2) Fotografierea tatuajelor ori semnelor particulare pe care deinuii le au
se face cu respectarea intimita ii celor n cauza .
(3) Refuzul deinuilor de a se supune amprenta rii, fotografierii i preleva rii
probelor biologice constituie abatere disciplinara grava .
(4) Procedura realiza rii activita ilor preva zute la alin. (1) i (2) este stabilita
n regulamentul preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
ART. 100

Controlul deinutului i al bagajelor acestuia


(1) La primire, deinuii sunt supui percheziiei corporale ama nunite.
Inainte de efectuarea acesteia, deinuii sunt informai cu privire la bunurile care
pot fi pa strate asupra lor, bunurile care sunt interzise i consecinele care decurg
din nedeclararea i deinerea lor n alte condiii deca t cele legale i
regulamentare.
(2) Bunurile, obiectele de valoare i sumele de bani, n lei sau valuta ,
declarate i ridicate de la deinui se inventariaza , se consemneaza n bonuri de
primire n pa strare i se pa streaza prin grija administraiei locului de deinere
sau, la cererea scrisa a acestora, sunt predate familiei ori depuse la instituii
autorizate sa le pa streze. Sumele de bani n lei sau valuta declarate i ridicate de
la deinui cu ocazia primirii se consemneaza n fia contabila nominala i pot fi
folosite n condiiile art. 70 alin. (4) din Lege.
(3) Dupa efectuarea percheziiei, bunurile, obiectele de valoare i sumele de
bani, n lei sau valuta , nedeclarate i deinute n alte condiii deca t cele legale i
regulamentare se confisca , potrivit legii.
(4) Modalita ile de pa strare a bunurilor i obiectelor de valoare preva zute la
alin. (2), precum i de gestionare a sumelor de bani n lei i n valuta preva zute la
alin. (3) sunt stabilite prin ordin al ministrului justiiei.
ART. 101

40
Ma suri igienico-sanitare
(1) La primirea n locurile de deinere, deinuii sunt supui mba ierii, vizitei
medicale sumare i, dupa caz, unor ma suri igienico-sanitare adecvate pentru
intrarea n colectivitate, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sa na ta ii.
(2) Cu aceasta ocazie, administraia penitenciarului pune la dispoziia
deinutului un set de produse igienico-sanitare, al ca rui coninut este preva zut
prin decizie a directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
Refuzul primirii acestuia de ca tre deinut se consemneaza n scris.
ART. 102

Echiparea
Pentru deinuii care nu dispun de inuta civila personala , aceasta se asigura
de administraia locului de deinere, n condiiile ordinului ministrului justiiei
preva zut de art. 49 alin. (3) din Lege.
ART. 103

Confirmarea comunica rii despre prezena deinutului n locul de deinere


(1) Coninutul procesului-verbal, n care este consemnata exercitarea
dreptului preva zut la art. 43 alin. (4) din Lege, se aduce la cunotina deinutului,
sub semna tura , i se depune la dosarul individual.
(2) Procesul-verbal preva zut la art. 43 alin. (8) din Lege cuprinde meniuni
referitoare la starea de fapt, ma surile ce au fost sau urmeaza a fi luate, n vederea
exercita rii dreptului la ncunotinarea unui membru de familie sau altei
persoane despre penitenciarul n care se afla i modul n care a fost exercitat
dreptul preva zut la art. 43 alin. (4) din Lege.
ART. 104

Informarea iniiala cu privire la drepturi, obligaii i interdicii, recompense,


abateri i sanciuni disciplinare
(1) Persoana desemnata de directorul locului de deinere aduce la
cunotina deinuilor, sub semna tura , drepturile, obligaiile i interdiciile,
recompensele care pot fi acordate, abaterile i sanciunile disciplinare care se pot
aplica.
(2) Dovada informa rii iniiale se consemneaza n procesul-verbal, preva zut
la art. 103 alin. (1) sau, dupa caz, alin. (2).
ART. 105

Intervievarea deinutului
(1) Personalul desemnat de directorul locului de deinere chestioneaza
deinutul cu privire la nevoile imediate legate de starea de sa na tate i sigurana
sa personala , pentru luarea ma surilor medicale sau de protecie necesare.
(2) Dovada intervieva rii se consemneaza n procesul-verbal, preva zut la art.
103 alin. (1) sau, dupa caz, alin. (2).
ART. 106

Evaluarea medicala
In termen de 72 de ore de la primire, medicul locului de deinere efectueaza
examenul clinic complet, puta nd fi solicitate investigaii paraclinice, astfel nca t,

41
n cel mult 21 de zile, sa se stabileasca starea de sa na tate i cerinele de asistena
medicala i de hrana , precum i aptitudinea de munca , consemna nd constata rile
n fia medicala . Meniunile privind leziunile traumatice observate la depunere se
consemneaza n registrul preva zut la art. 159 alin. (8), iar cele privind
aptitudinea de munca se consemneaza i n documentele operative stabilite prin
regulamentul preva zut de art. 15 alin. (3) din Lege.
ART. 107

Perioada de carantina i observare


(1) Perioada de carantina i observare se realizeaza pentru persoanele
primite de la organele de poliie sau venite din ntreruperea executa rii pedepsei.
(2) In perioada de carantina i observare se studiaza comportamentul i
personalitatea deinuilor, se efectueaza examene medicale, se desfa oara
activita i de educaie sanitara i se evalueaza nevoile educaionale, psihologice i
sociale, n scopul stabilirii ariilor de intervenie i asistena .
(3) La finalizarea perioadei de carantina i observare, pentru fiecare deinut,
serviciul de educaie i asistena psihosociala ntocmete Planul individualizat de
evaluare i intervenie educativa i terapeutica , prin care se precizeaza
activita ile i programele n care acesta urmeaza a fi inclus pe perioada deinerii.
Acesta se completeaza i se modifica ori de ca te ori este necesar.
(4) In perioada de carantina i observare se desfa oara activita i care au ca
scop cunoaterea de ca tre deinui a normelor privind ordinea, disciplina,
conduita, relaiile cu alte persoane i cuprinde activita i individuale sau colective
desfa urate de administraia penitenciarului.
(5) In locurile de deinere exista spaii destinate caza rii deinuilor preva zui
la alin. (1), asigura ndu-se separarea faa de ceilali deinui i condiiile necesare
pentru desfa urarea activita ilor preva zute la alin. (4).
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica deinuilor preva zui la art.
159 alin. (1) lit. c)-g).

SECIUNEA a 2-a
Transferarea deinuilor

ART. 108

Transferarea deinuilor
(1) Comisia preva zuta la art. 32 din Lege face propuneri de transfer
Administraiei Naionale a Penitenciarelor, n urma toarele situaii:
a) stabilirea sau schimbarea regimului de executare a pedepselor privative
de libertate n situaia n care acesta nu se ncadreaza n profilul unita ii;
b) depa irea capacita ii de cazare a penitenciarului;
c) nscrierea deinuilor la cursuri de formare profesionala ori de instruire
colara ;
d) folosirea deinuilor la munca , la activita i de educaie i de asistena
psihologica i asistena sociala ;
e) n cazul deinuilor pentru care ma surile de sigurana , de asigurare a
ordinii i disciplinei la nivelul penitenciarului sunt nendestula toare;
f) pentru ncheierea ca sa toriei;
g) alte motive temeinic justificate.

42
(2) Deinuii pot formula cereri de transfer n alt penitenciar. In cazul n care
cererile de transfer sunt transmise Administraiei Naionale a Penitenciarelor,
acestea se remit administraiei penitenciarului, n vederea aviza rii de ca tre
comisia preva zuta de art. 32 din Lege.
(3) Cererilor formulate de alte persoane sau organizaii nonguvernamentale
li se vor da curs doar n ma sura n care acestea sunt nsuite de ca tre deinui.
(4) Transferarea deinuilor la un alt penitenciar se face conform profila rii
penitenciarelor, stabilite prin decizia directorului general al Administraiei
Naionale a Penitenciarelor preva zuta la art. 45 alin. (1) din Lege, i va ine cont,
de regula , ca penitenciarul sa fie situat ca t mai aproape de localitatea de
domiciliu a acestora.
(5) Dispoziiile art. 103 se aplica n mod corespunza tor.
(6) Prin decizia directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor se stabilesc limitele competenei i responsabilita ile
penitenciarelor cu rol de coordonare zonala , n aplicarea art. 12 alin. (2) lit. k)-
m).
(7) In cazul preva zut la art. 45 alin. (6) din Lege, informarea judeca torului de
supraveghere a priva rii de libertate se face prin adresa scrisa sau prin avizarea
adresei de solicitare a transferului n centrul de reinere i arestare preventiva .
(8) Iniierea de ca tre deinui a unor cauze penale ori civile pentru ei sau
pentru alii, n scopul meninerii ori transfera rii ntr-un penitenciar, constatata
de ca tre instana de judecata ca fiind un abuz de drept, constituie abatere
disciplinara foarte grava .
ART. 109

Ma suri luate n cazul deinuilor transferai pentru o perioada scurta de timp


ntr-un alt penitenciar
(1) Comunicarea preva zuta la art. 103, n cazul deinuilor transferai
temporar n vederea prezenta rii n faa organelor judiciare sau pentru alte
motive, cuprinde i informaii referitoare la posibilitatea programa rii prealabile a
unei eventuale vizite.
(2) Cazarea deinuilor se face n secii sau camere de deinere special
amenajate, cu aplicarea art. 36 alin. (5) din Lege. Acordarea drepturilor se face
conform regimului de detenie n care se afla .
(3) Bunurile i documentele care nsoesc deinuii preva zui la alin. (1),
precum i modul de acordare a drepturilor se stabilesc prin decizie a directorului
general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
ART. 110

Transportarea deinuilor
(1) Pentru transportul deinuilor i al materialelor, locurile de deinere
dispun de mijloace operative proprii. In situaii speciale, transportul deinuilor
se poate realiza i cu mijloace de transport auto, fluviale i aeriene, aflate n
dotarea Ministerului Afacerilor Interne sau serviciilor de urgena medicala , n
condiii stabilite prin protocoale de colaborare interinstituionala .
(2) Mijloacele operative de transport sunt autoturismele, autodubele,
autobuzele, autosanitarele, mijloace de transport fluviale i aeriene, precum i
alte mijloace de transport, aflate n dotarea locului de deinere. Pentru

43
transportul deinuilor care prezinta risc pentru sigurana penitenciarului, n
situaii speciale, pot fi utilizate i mijloace auto blindate.
(3) Mijloacele operative de transport se doteaza cu dispozitive de tip GPS, de
radiocomunicaie, de semnalizare, de avertizare luminoasa i acustica , precum i
sistem de comunicare ntre conduca torii acestora i membrii escortei.
(4) Mijloacele operative de transport sunt amenajate astfel nca t sa fie
asigurata iluminarea naturala , aerisirea i confortul termic, iar persoanele
transportate sa fie expuse ca t mai puin privirii publice.
(5) Mijloacele operative de transport pentru deinui sunt dotate, de regula ,
cu camere video i monitoare pentru supravegherea activita ii deinuilor pe
timpul deplasa rii i sunt compartimentate n conformitate cu regulamentul
preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
(6) Graficul efectua rii transportului deinuilor ntre unita ile de
penitenciare este aprobat prin decizia directorului general al Administraiei
Naionale a Penitenciarelor.
(7) In situaiile preva zute la art. 12 alin. (2) lit. k)-m), graficul efectua rii
transportului deinuilor ntre unita ile penitenciare arondate aceleiai zone
geografice este aprobat prin decizia directorului penitenciarului cu rol de
coordonare.
(8) In cazul participa rii deinuilor la activita ile lucrative i de reintegrare
sociala , transportul acestora poate fi asigurat cu mijloace de transport
aparina nd operatorilor economici sau, dupa caz, altor instituii publice i
organizaii neguvernamentale, cu respectarea art. 46 alin. (1) i (2) din Lege.

SECIUNEA a 3-a
Condiii de detenie

ART. 111

Cazarea deinuilor
(1) Spaiile destinate caza rii deinuilor trebuie sa respecte demnitatea
umana , ina ndu-se cont de condiiile climatice i, n special, de suprafaa de
locuit, volumul de aer, iluminare, surse de nca lzire i ventilaie.
(2) Deinuii sunt cazai individual sau n comun. La ra ma nerea definitiva a
deciziei de stabilire i schimbare a regimului de executare, deinuii sunt cazai n
secii de deinere de profil, iniial n camere destinate adapta rii la regimul de
executare stabilit, ina ndu-se seama, dupa caz, de art. 29 i 36, criteriile de
separaiune, precum i de motivele de sigurana stabilite n regulamentul
preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
(3) Camerele de cazare sunt dotate cu mobilier i cazarmament, astfel nca t
sa asigure deinuilor pat individual, condiii pentru dormit, pa strarea bunurilor,
a obiectelor personale, precum i servirea hranei.
(4) Cazarmamentul asigurat deinuilor se stabilete prin decizia
directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
(5) Deinuii sunt obligai sa respecte regulile de igiena individuala i
colectiva , precum i ma surile stabilite de medicul locului de deinere.
(6) Fieca rui deinut i se asigura condiii de folosire a surselor de apa curenta
i a articolelor de toaleta pentru meninerea igienei.

44
(7) Deinuilor li se asigura posibilitatea sa faca baie, cu apa calda , de cel
puin doua ori pe sa pta ma na . Au posibilitatea mba ierii zilnice cei care i
desfa oara activitatea n locuri cu risc epidemiologic crescut sau n orice alte
locuri, daca situaia o impune.
(8) Articolele de cura enie i igiena individuala i colectiva se asigura de
ca tre administraia locului de deinere, n limita normelor stabilite prin ordin al
ministrului justiiei. In condiiile art. 148, deinuii pot achiziiona astfel de
articole de la punctele comerciale din incinta locului de deinere.
ART. 112

inuta deinuilor
(1) Deinuii folosesc mbra ca minte i nca la minte personala adecvata .
(2) Deinuilor care nu poseda mbra ca minte i nca la minte personala
adecvata i care nu au dispus n ultimele 30 de zile de mijloacele ba neti
necesare, n lei sau valuta , care pot fi utilizate pe perioada executa rii pedepsei, li
se asigura de ca tre administraia locului de deinere inuta , n funcie de clima i
anotimp. Dispoziiile art. 60 alin. (4) din Lege se aplica n mod corespunza tor.
(3) Normele de echipare i durata de folosina a inutei asigurate de
administraia locului de deinere se stabilesc prin ordin al ministrului justiiei.
(4) inuta asigurata de administraia locului de deinere, prin
caracteristicile sale, nu trebuie sa fie umilitoare sau degradanta .
(5) Deinuii internai n spitale i infirmerii sunt echipai conform normelor
medicale sanitare n vigoare.
(6) Prezentarea deinuilor n faa organelor judiciare, a altor autorita i sau
instituii publice se realizeaza n inuta decenta .
(7) inuta deinuilor, personala sau asigurata de administraia locului de
deinere, nu trebuie sa fie asema na toare cu uniforma personalului.
(8) Deinuii care muncesc beneficiaza de echipament de protecie personal
sau asigurat de administraia locului de deinere. Persoanele juridice sau fizice
care folosesc deinuii la munca ce necesita articole de protecie sunt obligate sa
asigure bunurile respective.
(9) inuta asigurata prin grija administraiei locului de deinere se pune la
dispoziia deinuilor care nu poseda mbra ca minte i nca la minte personala
adecvata la primirea n penitenciar i se retrage cu ocazia nlocuirii, schimba rii
inutei de vara , iarna sau libera rii.
(10) Scoaterea din uz a materialelor de resortul echipamentului, asigurate
de administraia locului de deinere, nainte de mplinirea duratei normale de
utilizare, pierderea, degradarea sau distrugerea acestora constituie paguba
materiala care se evalueaza i se recupereaza , potrivit prevederilor actelor
normative, n sarcina celor vinovai.
(11) Lenjeria i inuta personala care urmeaza sa fie predate n vederea
spa la rii sunt marcate astfel nca t sa poata fi restituite aceleiai persoane.
(12) Distribuia articolelor de echipament asigurate de administraia locului
de deinere se face n baza documentelor justificative de evidena i se ine pe
fie individuale. Deinuii certifica prin semna tura n fiele individuale primirea
sau restituirea articolelor de echipament.
ART. 113

Alimentaia deinuilor

45
(1) Administraia locului de deinere asigura deinuilor, de 3 ori pe zi, o
hrana variata , corespunza toare calitativ i cantitativ regulilor de igiena a
alimentaiei, conform va rstei, sta rii de sa na tate i naturii muncii prestate, cu
respectarea convingerilor religioase asumate de deinut, dupa caz, cu ocazia
depunerii n penitenciar sau a adera rii liber consimite i dovedite la alte culte
recunoscute de statul roma n, n perioada executa rii pedepsei.
(2) Pentru deinuii bolnavi se asigura numa rul de mese i regimul
alimentar recomandat de medicul locului de deinere, n condiiile ordinului
ministrului justiiei preva zut de art. 50 alin. (3) din Lege.
(3) Deinutelor nsa rcinate sau celor care ala pteaza , precum i copiilor care
ra ma n cu mama pa na n momentul plasa rii lor n mediul familial ori n instituii
de ocrotire specializate li se asigura hrana corespunza tor sta rii fiziologice, la
recomandarea medicului locului de deinere.
(4) Administraia locului de deinere asigura condiii de servire a hranei, de
regula n sa li de mese, precum i dotarea necesara pentru prepararea,
distribuirea i servirea hranei, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sa na ta ii.
(5) Prepararea hranei se face sub controlul i supravegherea personalului de
specialitate al locului de deinere.
(6) Personalul medical este obligat sa verifice zilnic modul de respectare a
condiiilor de preparare, distribuire i servire a hranei, precum i calitatea
acesteia i sa aduca de ndata la cunotina directorului penitenciarului
neajunsurile constatate, n vederea lua rii ma surilor necesare.
ART. 114

Ascultarea deinuilor de ca tre autorita i ale statului


(1) Delegaia preva zuta la art. 51 alin. (1) din Lege cuprinde numele i
prenumele persoanei care efectueaza ascultarea i datele de identificare ale
deinuilor ce urmeaza sa fie ascultai.
(2) Imputernicirea preva zuta la art. 51 alin. (2) lit. a), b), c) i e) din Lege
cuprinde denumirea instituiei, dupa caz, a comisiei din care face parte persoana
care efectueaza ascultarea, numele i prenumele acesteia i datele de identificare
ale deinuilor ce urmeaza sa fie ascultai.
(3) Persoanele preva zute la art. 51 alin. (2) lit. f) din Lege ntiineaza n
timp util administraia locului de deinere despre intenia asculta rii deinuilor,
n vederea stabilirii datei acesteia, dispoziiile art. 128 alin. (2)-(5) aplica ndu-se
n mod corespunza tor.
(4) Ascultarea deinuilor se efectueaza n condiii de confidenialitate, n
spaiul stabilit de directorul penitenciarului.
(5) Delegaia sau mputernicirea preva zuta , dupa caz, la alin. (1) sau (2)
permite doar ascultarea deinuilor menionai n cuprinsul acesteia.
ART. 115

Dispoziii referitoare la decesul deinuilor


(1) Administraia locului de deinere comunica , de ndata , membrilor de
familie, aparina torilor sau altor persoane decesul i locul unde trebuie sa se
prezinte pentru ridicarea decedatului, a actelor i obiectelor ce au aparinut
acestuia.
(2) O copie de pe actele preva zute la art. 52 alin. (2) din Lege se nainteaza
administraiei locului de deinere.

46
(3) In cazul n care decedatul are ceta enie stra ina sau este apatrid,
administraia penitenciarului informeaza de ndata reprezentana diplomatica
sau consulara a statului respectiv ori autoritatea interna competenta .
(4) Bunurile i sumele de bani aparina nd persoanei decedate, deinute
conform dispoziiilor legale i aflate la locul de deinere, se nma neaza familiei,
rudelor, reprezentantului legal sau persoanei apropiate, iar, n cazul n care
acetia nu se prezinta n termen de 3 luni de la data notifica rii, se trec n
proprietatea locului de deinere. Daca bunurile trecute n proprietatea locului de
deinere prezinta un grad avansat de uzura sau sunt inutilizabile, acestea se
distrug de ca tre o comisie numita prin decizia directorului.
(5) In cazul producerii decesului unui deinut, ca urmare a unui accident de
munca sau a unei boli profesionale survenite n timpul executa rii pedepsei
privative de libertate, administraia penitenciarului informeaza persoanele i
instituiile preva zute de art. 52 alin. (1) din Lege, precum i Inspectoratul
Teritorial de Munca .
(6) In toate situaiile n care se nregistreaza decesul unui deinut,
personalul locului de deinere este obligat sa ia ma suri n vederea conserva rii
locului producerii decesului i a eventualelor mijloace de proba .
(7) In cazul producerii unui deces, administraia penitenciarului are
obligaia de a cerceta mprejura rile producerii acestuia, cu informarea prealabila
i imediata a procurorului care efectueaza urma rirea penala .

SECIUNEA a 4-a
Punerea n libertate

ART. 116

Activita i determinate de punerea n libertate


(1) Punerea n libertate a deinuilor se face de ca tre directorul locului de
deinere, la expirarea duratei pedepsei privative de libertate, la data ra ma nerii
definitive a hota ra rii prin care s-a dispus liberarea condiionata , precum i la
orice alta data hota ra ta de organele judiciare competente n situaiile anume
preva zute de lege, comunica nd despre acest fapt organelor judiciare preva zute la
art. 53 alin. (1) din Lege.
(2) Administraia penitenciarului solicita instanei de judecata informaii n
caz de nela muriri cu privire la situaia juridica a deinuilor, ori de ca te ori este
necesar.
(3) Cu ocazia libera rii, deinutului i se nma neaza biletul de liberare,
documentele personale i, la cerere, fotocopii de pe actele din dosarul individual,
inclusiv de pe actele medicale, precum i o scrisoare medicala ca tre medicul de
familie. De asemenea, dupa restituirea ca tre administraia locului de deinere a
bunurilor ncredinate, deinutului i se nma neaza bunurile i sumele de bani,
deinute conform dispoziiilor legale i aflate la locul de deinere, inclusiv
documentele referitoare la contul sa u.
(4) Contravaloarea serviciilor de fotocopiere efectuate n condiiile alin. (3)
este suportata de deinut.
(5) Punerea n libertate a deinutului se realizeaza fa ra nta rziere, dupa
efectuarea activita ilor preva zute la art. 53 alin. (1) i (3) din Lege.

47
(6) Organul de poliie sesizat de administraia penitenciarului, n condiiile
art. 53 alin. (2) din Lege, este cel din raza teritoriala a localita ii unde se
deplaseaza deinutul n cazul permisiunii de ieire din penitenciar i al
desfa ura rii activita ilor de ca tre deinuii din regim deschis, n situaia n care
acetia se deplaseaza nensoii n exteriorul locului de deinere, i Inspectoratul
General al Poliiei Roma ne, n situaia producerii unei evada ri.
(7) Organul de poliie sesizat de administraia penitenciarului n situaiile
preva zute la alin. (6) ntreprinde ma surile necesare n vederea informa rii
persoanei va ta mate, inclusiv prin cooperarea cu organele de poliie de la adresa
indicata de persoana va ta mata sau de la domiciliul ori reedina acesteia.
(8) Punerea n libertate a deinuilor cu afeciuni psihice se comunica
direciei de sa na tate publica din judeul n raza ca ruia i au domiciliul, n
vederea continua rii tratamentului medical.
(9) Numele deinuilor de ceta enie stra ina sau apatrizi care urmeaza sa fie
pui n libertate se comunica , n scris, la Inspectoratul General pentru Imigra ri
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu 5 zile nainte de data expira rii
pedepsei privative de libertate. In cazul punerii n libertate nainte de expirarea
duratei condamna rii, comunicarea se face n ziua primirii adresei de punere n
libertate.
ART. 117

Asigurarea transportului la punerea n libertate


(1) Administraia locului de deinere asigura , n condiiile art. 53 alin. (4)
din Lege, contravaloarea transportului pa na la domiciliul sau reedina persoanei
care se libereaza , la nivelul tarifelor minime practicate de Compania Naionala de
Ca i Ferate "C.F.R." - S.A., pentru transport ca la tori.
(2) Pentru ceta enii stra ini i apatrizi, contravaloarea transportului se
asigura pa na la sediul reprezentanelor diplomatice din Roma nia ale statelor care
le reprezinta interesele sau pa na n localitatea din ara unde acetia i au
reedina.
(3) Ca nd deinutul care urmeaza a fi pus n libertate este bolnav i n
imposibilitatea de a se deplasa, cu consima ma ntul sa u, este prezentat de
administraia locului de deinere la un spital din reeaua sanitara publica ,
anuna ndu-se despre aceasta rudele ori, dupa caz, instituiile publice sau
organizaiile neguvernamentale de asistena sociala .
ART. 118

Consemnarea punerii n libertate


Punerea n libertate se consemneaza n registrul de evidena a punerii n
libertate a persoanelor condamnate preva zut la art. 106 alin. (1) lit. b) din Lege i
n modulul corespunza tor din aplicaia informatizata de gestiune a datelor
despre deinui.

SECIUNEA a 5-a
Refuzul de hrana

ART. 119

Ma suri determinate de intenia de declarare a refuzului de hrana

48
(1) In situaiile preva zute la art. 54 alin. (1) i (2) din Lege, agentul
supraveghetor iniiaza formularul specific procedurii refuzului de hrana i
ntiineaza de ndata eful seciei de deinere, cu privire la intenia deinutului
de a refuza hrana sau existena unor indicii ca acesta nu se alimenteaza . Modelul
formularului se aproba de directorul general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor, dupa consultarea judeca torilor de supraveghere a priva rii de
libertate.
(2) Dupa ascultarea deinutului, eful seciei de deinere ia ma surile care se
impun conform art. 54 alin. (3) din Lege i poate solicita ascultarea deinutului
de ca tre educatorul sau psihologul desemnat de coordonatorul sectorului
reintegrare sociala .
(3) Inainte de efectuarea muta rii n condiiile art. 54 alin. (4) i (5) din Lege,
deinutul este ascultat de ca tre medic, care i va prezenta posibilele urma ri
da una toare la care se expune. In cazul n care deinutul i menine hota ra rea de
a refuza hrana este consultat de ca tre medic, data i rezultatul consultaiei
consemna ndu-se n formularul preva zut la alin. (1) i n fia medicala a acestuia.
Daca deinutul renuna la hota ra rea de a refuza hrana, medicul menioneaza
acest fapt n formular.
(4) Formularul completat conform alin. (3) se restituie efului seciei de
deinere imediat dupa consultaie.
(5) In cazul preva zut la art. 54 alin. (6) din Lege, eful seciei de deinere l
sesizeaza pe directorul penitenciarului, ca ruia i nainteaza formularul preva zut
de alin. (1).
(6) Pe parcursul desfa ura rii inteniei de a recurge la refuz de hrana ,
deinutului i se solicita semnarea formularului preva zut la alin. (1). Refuzul
deinutului de a da declaraii sau de a semna formularul se consemneaza n
rubricile acestuia.
(7) eful seciei de deinere ia ma suri pentru efectuarea percheziiona rii
deinutului i a bunurilor sale n vederea ridica rii produselor alimentare i din
tutun i ra spunde de depozitarea i pa strarea acestora. Bunurile, produsele
alimentare i din tutun ridicate de la deinut se consemneaza ntr-un proces-
verbal.
ART. 120

Ma suri luate de ca tre administraia penitenciarului


(1) Directorul penitenciarului asculta deinutul i consemneaza n
formularul preva zut la art. 119 alin. (1) aspectele ara tate de ca tre acesta,
motivele care au determinat forma de protest, ma surile dispuse, precum i
opiunea deinutului de a refuza n continuare hrana sau de a o accepta.
(2) Daca deinutul i menine refuzul de hrana , directorul ntiineaza
judeca torul de supraveghere a priva rii de libertate i i nainteaza , prin adresa
scrisa , formularul preva zut la art. 119 alin. (1), cu consemnarea datei i orei
ntiina rii acestuia, nsoit dupa caz, de declaraia deinutului privind motivele
refuzului de hrana .
(3) Din momentul ntiina rii judeca torului de supraveghere a priva rii de
libertate se considera ca deinutul se afla n refuz de hrana .
(4) Daca deinutul, ascultat de judeca torul de supraveghere a priva rii de
libertate potrivit art. 54 alin. (8) sau (9) din Lege, declara n faa acestuia ca

49
renuna la refuzul de hrana , acesta ncunotineaza directorul penitenciarului i
consemneaza , n mod corespunza tor, n formularul preva zut la art. 119 alin. (1).
(5) Daca deinutul declara ca nu renuna la refuzul de hrana , precum i n
cazul n care acesta nu a fost ascultat, formularul preva zut la art. 119 alin. (1), cu
propunerile judeca torului de supraveghere, se nainteaza directorului
penitenciarului.
ART. 121

Ma suri dispuse cu privire la deinutul aflat n refuz de hrana


(1) Zilnic i ori de ca te ori este necesar, medicul penitenciarului viziteaza
deinutul aflat n refuz de hrana i l examineaza clinic, fa ca nd meniuni n
registrul de consultaii i, dupa caz, n fia medicala .
(2) In situaia n care starea de sa na tate se agraveaza , iar n infirmerie nu
poate fi asigurata asistena medicala corespunza toare, deinutul aflat n refuz de
hrana se transfera ntr-o unitate sanitara , n condiiile art. 54 alin. (12) din Lege.
(3) In perioada refuzului de hrana , personalul din serviciile de educaie i
asistena psihosociala acioneaza prin consiliere individuala , informa nd deinutul
despre riscurile continua rii formei de protest.
(4) Deinutul aflat n refuz de hrana este alocat zilnic la norma de hrana .
Administraia locului de deinere are obligaia ca la ora servirii mesei sa ofere
hrana deinutului, acesta ava nd posibilitatea de a o accepta sau refuza.
ART. 122

Incetarea refuzului de hrana


(1) Renunarea la refuzul de hrana se poate face prin declaraie scrisa sau
verbala , n faa personalului penitenciarului, cu ntiinarea judeca torului de
supraveghere a priva rii de libertate, ori n faa judeca torului de supraveghere a
priva rii de libertate.
(2) Acceptarea hranei, oferita zilnic, la orele fixate, de administraia
penitenciarului, reprezinta actul de voina al deinutului prin care acesta
nceteaza refuzul de hrana , acesta fiind consemnat n formularul preva zut la art.
119 alin. (1).
(3) Daca , n urma investigaiilor i determina rilor clinice de specialitate,
medicul constata ca persoana aflata n refuz de hrana s-a alimentat, ntocmete
un proces-verbal de constatare a nceta rii sta rii de refuz de hrana , pe care l
prezinta directorului penitenciarului. Refuzul deinutului de a se supune la
investigaii i determina ri clinice de specialitate se considera ncetare a refuzului
de hrana .
(4) Dupa constatarea nceta rii refuzului de hrana , deinutul este mutat ntr-o
camera de deinere corespunza toare regimului de executare n care a fost
repartizat.
(5) Documentele create n procedura refuzului de hrana se introduc n
dosarul preva zut la art. 228 alin. (1) lit. d).

CAP. V

Drepturile deinuilor

ART. 123

50
Organizaiile nonguvernamentale care desfa oara activita i n domeniul
drepturilor omului
(1) Reprezentanii organizaiilor nonguvernamentale, care desfa oara
activita i n domeniul proteciei drepturilor omului, pot vizita penitenciarele i
pot lua contact cu deinuii, cu acordul directorului general al Administraiei
Naionale a Penitenciarelor exprimat n cadrul protocoalelor de colaborare.
(2) Protocoalele de colaborare se ncheie pe baza principiilor transparenei
i obiectivita ii, n scopul mbuna ta irii condiiilor de detenie i a respecta rii
drepturilor deinuilor, i cuprinde modalitatea de efectuare a vizitelor,
drepturile i obligaiile pa rilor.
(3) Intrevederile dintre reprezentanii organizaiilor nonguvernamentale i
deinui, altele deca t cele preva zute la alin. (1), se desfa oara n condiiile art. 128
alin. (2)-(5).
ART. 124

Libertatea contiinei, a opiniilor i libertatea credinelor religioase


(1) Administraia Naionala a Penitenciarelor, prin unita ile subordonate,
permite accesul reprezentanilor cultelor i asociaiilor religioase recunoscute de
lege n mediul penitenciar, pentru a ra spunde nevoilor de asistena religioasa a
deinuilor, n condiiile art. 58 din Lege, n baza aproba rii scrise a directorului
penitenciarului.
(2) Directorul penitenciarului poate dispune interzicerea accesului
reprezentanilor cultelor sau asociaiilor religioase recunoscute de lege pentru o
perioada de maximum 6 luni, n condiiile preva zute la art. 141.
(3) Deinuii pot sa i declare pe baza liberului consima ma nt confesiunea
sau apartenena religioasa la intrarea n locul de deinere i ulterior pe parcursul
executa rii pedepsei.
(4) Schimbarea confesiunii sau a apartenenei religioase pe parcursul
perioadei de detenie este dovedita printr-o declaraie pe propria ra spundere i
prin actul de confirmare a apartenenei la cultul respectiv.
(5) Reprezentanii cultelor sau asociaiilor religioase care au acces n
penitenciar pot distribui deinuilor publicaii i obiecte religioase, care pot fi
pa strate ntr-un numa r rezonabil. Caracterul rezonabil se stabilete n funcie de
numa rul i dimensiunea publicaiilor, ca rilor i obiectelor religioase aflate n
posesia unui deinut, fa ra afectarea spaiului sa u de viaa sau al celorlali
deinui, n situaia n care cazarea se face n comun.
(6) Deinuii care participa la activita i cu caracter religios sau moral religios
pot solicita ntrevederi confideniale cu reprezentanii cultelor sau asociaiilor
religioase recunoscute de lege, n condiiile stabilite de administraia
penitenciarului.
(7) Deinuii nu pot fi constra ni sa practice vreo religie sau sa adopte vreo
credina , sa participe la reuniuni sau ntruniri religioase, sa accepte vizita unui
reprezentant al unui cult sau al unei credine religioase.
(8) In situaia n care este vizata o schimbare de religie, deinuilor li se
permite sa participe la ntrunirile cultului sau credinei respective, cu acordul
reprezentanilor acestora i ina ndu-se seama de ma surile specifice de sigurana
a deinerii, programul zilnic i numa rul deinuilor participani. Deinuii sunt

51
informai ca schimbarea religiei este o decizie majora , care le poate afecta relaia
cu membrii de familie, aparina tori sau alte persoane.
ART. 125

Dreptul la informaie
(1) Accesul deinuilor la informaiile de interes public se realizeaza n
condiiile art. 59 din Lege.
(2) Prevederile actelor normative preva zute de art. 61 alin. (1) din Lege sunt
puse la dispoziie deinuilor, n perioada de carantina i observare, precum i
orica nd este necesar pe perioada deteniei.
(3) In cazul n care deinutul nu vorbete sau nu nelege limba roma na , nu
se poate exprima ori are deficiene de comunicare, administraia penitenciarului
dispune ma surile necesare aducerii la cunotina a informaiilor cuprinse n
actele normative preva zute la alin. (2), prin intermediul unei persoane care poate
comunica cu deinutul. In cazul ceta enilor roma ni aparina nd minorita ilor
naionale, aducerea la cunotina se poate face n limba lor materna .
(4) Actele normative preva zute la alin. (2) se pun la dispoziia deinuilor
prin punctele de documentare i informare electronica , mape de camera sau prin
alte mijloace similare.
(5) Deinuii au acces la publicaii, emisiuni radiofonice i televizate, n
limita resurselor materiale i financiare disponibile.
(6) Programul de folosire a aparaturii radio-TV i cel de funcionare a
studioului radio-TV cu circuit nchis sunt aprobate de ca tre directorul
penitenciarului.
ART. 126

Comunicarea cu mass-media
(1) Directorul penitenciarului poate aproba nta lniri ntre reprezentanii
mass-media i deinui, cu acordul scris al acestora, n condiiile art. 59 alin. (5)
din Lege, fa ra afectarea activita ilor zilnice i a procesului de reintegrare sociala .
(2) Directorul penitenciarului stabilete regulile pentru desfa urarea
nta lnirilor care trebuie respectate de deinut i reprezentanii mass-mediei.
(3) La solicitarea deinutului sau n situaia n care nu sunt respectate
regulile stabilite potrivit alin. (2), directorul penitenciarului poate ntrerupe
nta lnirea cu reprezentanii mass-media.
(4) Inta lnirile cu reprezentanii mass-media nu se calculeaza n numa rul
vizitelor la care are dreptul deinutul.
ART. 127

Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal


(1) Deinutul, apa ra torul acestuia sau oricare alta persoana , cu acordul scris
al deinutului, are acces la dosarul individual.
(2) Deinutul poate obine, la cerere, contra cost, ntr-un numa r de
exemplare justificat, fotocopii ale documentelor din dosarul individual.
(3) Daca deinuii nu au dispus n ultimele 30 de zile de mijloacele ba neti
necesare, n lei sau valuta , care pot fi utilizate pe perioada executa rii pedepsei,
cheltuielile preva zute la alin. (2) sunt suportate de ca tre administraia
penitenciarului, dispoziiile art. 60 alin. (4) din Lege aplica ndu-se n mod
corespunza tor.

52
(4) Apa ra torul sau oricare alta persoana , cu acordul scris al deinutului,
poate obine, contra cost, o fotocopie a documentelor din dosarul individual.
(5) Organele abilitate potrivit legii au acces la dosarul individual fa ra
acordul deinutului.
(6) Consultarea dosarului individual se face n prezena unei persoane
desemnate de directorul penitenciarului.
(7) In situaia n care este necesara anonimizarea datelor personale ale unor
tere persoane, se remit fotocopii modificate deinutului, apa ra torului acestuia
sau altei persoane.
ART. 128

Asigurarea exercita rii dreptului la asistena juridica


(1) Deinuii pot fi vizitai de apa ra torii lor, n baza mputernicirii avocaiale
i a documentului avizat care atesta calitatea de avocat, n condiiile art. 62 din
Lege i ale art. 143.
(2) Intrevederile cu apa ra torii sunt confideniale i se desfa oara sub
supraveghere, n spaii special amenajate, preva zute cu dispozitive de separare
care sa limiteze contactul fizic, dar care sa permita transmiterea de nscrisuri.
Supravegherea poate fi numai vizuala , nefiind permisa ascultarea conversaiei
purtate de deinut cu apa ra torul sa u.
(3) Vizita cu apa ra torul se acorda n afara drepturilor reglementate prin art.
142, dar se consemneaza n documentele de evidena de la sectorul vizita din
cadrul penitenciarului i n modulul corespunza tor din aplicaia informatizata de
gestiune a datelor despre deinui.
(4) Amenajarea i dotarea spaiilor destinate vizitei apa ra torului se stabilesc
prin regulamentul preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
(5) Prevederile art. 141 alin. (1), (3) i (4) se aplica n mod corespunza tor.
(6) Deinuii pot fi vizitai de notari publici, executori judeca toreti,
mediatori autorizai ori de alte persoane cu atribuii oficiale, n timpul
programului de lucru al sectorului vizita din cadrul penitenciarului, n condiiile
preva zute de alin. (1)-(5).
ART. 129

Dreptul de petiionare
(1) In baza dreptului de petiionare, pentru apa rarea unor drepturi sau
interese, deinuii pot sa adreseze cereri, reclamaii i sesiza ri ca tre orice
persoana autorizata , instituie, organizaie guvernamentala , nonguvernamentala ,
locala , centrala , naionala sau internaionala , n condiiile art. 63 i 64 din Lege.
(2) Deinuii sunt informai cu privire la condiiile de exercitare a dreptului
de petiionare, de ndata ce sunt primii n locurile de deinere i pe toata
perioada executa rii pedepsei, de ca tre personalul administraiei ori alte persoane
autorizate.
(3) Deinuii au posibilitatea de a se adresa direct, n scris sau verbal,
judeca torului de supraveghere a priva rii de libertate, directorului penitenciarului
ori persoanelor desemnate de acesta din urma .
(4) Deinuilor li se asigura posibilitatea de a fi ascultai de judeca torul de
supraveghere a priva rii de libertate, inspectori sau ali reprezentani autorizai,
la solicitarea acestora, fa ra prezena personalului locului de deinere.

53
(5) La cerere, deinuii pot fi audiai de judeca torul de supraveghere a
priva rii de libertate, conform programului stabilit de acesta, precum i
sa pta ma nal, de directorul locului de deinere.
ART. 130

Dreptul la corespondena
(1) Deinuii au dreptul de a trimite i de a primi corespondena .
(2) Dreptul la corespondena este nelimitat.
(3) Trimiterile potale, altele deca t cele simple, se expediaza de ca tre
administraia penitenciarului, la cererea deinutului.
(4) Corespondena primita de ca tre deinui este supusa controlului
antiterorist i de specialitate.
(5) In scopul prevenirii introducerii n penitenciar, prin intermediul
corespondenei, a drogurilor, substanelor toxice, explozibililor sau altor
asemenea obiecte a ca ror deinere este interzisa , corespondena se deschide, fa ra
a fi citita , n prezena deinutului.
ART. 131

Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiionare i a dreptului


la corespondena
(1) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiionare i a
dreptului la corespondena sunt suportate de deinutul care exercita acest drept.
(2) Daca deinuii nu au dispus n ultimele 30 de zile de mijloacele ba neti
necesare, n lei sau valuta , care pot fi utilizate pe perioada executa rii pedepsei,
cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiionare i a dreptului la
corespondena , n regim simplu, sunt suportate de ca tre administraia locului de
deinere, n conformitate cu dispoziiile art. 64 alin. (5) din Lege.
(3) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiionare i a
dreptului la corespondena , prin trimiteri potale n alt regim deca t cel simplu,
sunt suportate n totalitate de ca tre deinui.
ART. 132

Distribuirea i evidena materialelor destinate exercita rii dreptului de


petiionare i a dreptului la corespondena
Procedura de distribuire a materialelor destinate exercita rii dreptului de
petiionare i a dreptului la corespondena se aproba prin decizie a directorului
general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
ART. 133

Dreptul la convorbiri telefonice


(1) Deinuii au dreptul de a efectua, pe cheltuiala lor, convorbiri telefonice
de la telefoanele instalate n incinta sectorului de deinere, cu cel mult 10
persoane din exteriorul penitenciarului, ata t din ara , ca t i din stra ina tate.
Persoanele ce pot fi contactate de ca tre deinui sunt cele preva zute la art. 2 lit.
m), avocatul, notarul public, executorul judeca toresc, mediatorul autorizat ori de
alta persoana cu atribuii oficiale, precum i de reprezentantul diplomatic, n
cazul deinuilor de ceta enie stra ina .

54
(2) Numele i numa rul de telefon al persoanelor preva zute la alin. (1) se
indica n cererea scrisa a deinutului, care se supune spre aprobare directorului
penitenciarului.
(3) In funcie de regimul de executare n care sunt inclui, deinuii pot
efectua convorbiri telefonice, dupa cum urmeaza :
a) zilnic, deinuii ca rora li se aplica regimul de executare deschis,
semideschis i nchis, precum i cei ca rora nu li s-a stabilit nca regimul de
executare, 10 apeluri telefonice, cu durata maxima cumulata de 60 de minute;
b) zilnic, deinuii ca rora li se aplica regimul de maxima sigurana , precum i
cei care prezinta risc pentru sigurana penitenciarului, 3 apeluri telefonice cu
durata maxima cumulata de 30 de minute.
(4) Procedura de selecie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare
exercita rii dreptului deinuilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de
telefonie i condiiile de furnizare a acestora se reglementeaza prin decizie a
directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
ART. 134

Dreptul la comunica ri on-line


(1) In vederea meninerii unei lega turi constante i a creterii anselor de
mbuna ta ire a relaiilor cu mediul de suport al deinuilor cu grad ridicat de
vulnerabilizare sau identificai cu nevoi speciale se poate acorda dreptul la
comunica ri on-line, pe baza unei programa ri prealabile.
(2) Categoriile de deinui care pot beneficia de comunica ri on-line, din
cauza distanei mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate i
care nu sunt vizitai de membrii de familie, aparina tori sau alte persoane, sunt:
a) deinuii care au o buna comportare, participa activ la programele i
activita ile educative, de asistena psihologica i asistena sociala recomandate n
Planul individualizat de evaluare i intervenie educativa i terapeutica ori la
activita i lucrative;
b) tinerii din penitenciarele pentru tineri;
c) femeile din penitenciarele sau seciile de femei;
d) deinuii internai n penitenciarele-spital.
(3) Comunica rile on-line sunt condiionate de concluziile sau recomanda rile
evalua rii sociale, consemnate n Dosarul de educaie i asistena psihosociala .
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (2), pot efectua comunica ri on-line i
deinuii ai ca ror membri de familie, aparina tori sau alte persoane se afla n
situaii de catastrofe, calamita i, boala grava , deces sau n alte cazuri temeinic
justificate.
(5) Deinuii aflai n situaiile de la alin. (2) pot comunica on-line de 4 ori pe
luna . Durata comunica rii on-line este de pa na la 30 de minute, iar, pentru
deinuii aflai n una din situaiile preva zute la alin. (4) pe ntinderea
evenimentelor, durata este de pa na la 1 ora zilnic.
(6) Directorul general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor poate
aproba comunica ri on-line ntre deinuii din locuri de deinere diferite, n
condiiile preva zute la alin. (1) i (5) i art. 136 alin. (2).
ART. 135

Amenajarea spaiului

55
(1) Spaiul destinat instala rii echipamentului pentru comunica ri on-line este
amenajat, de regula , n incinta sectorului de acordare a drepturilor la pachet i
vizita .
(2) Echipamentul preva zut la alin. (1) cuprinde: calculatoare, camere web
sau video, microfoane i surse nentreruptibile de tensiune. Echipamentul
trebuie securizat anti-vandalizare i mpotriva accesului direct al deinutului la
calculatoare i periferice.
(3) Spaiul preva zut la alin. (1) este dotat cu un sistem de protecie fizica a
nca perilor din cadrul acestuia.
(4) Lega tura la internet nu poate fi accesata n alte scopuri, deca t acela
pentru care a fost nfiinata .
(5) Serviciile de comunicaii on-line se pun la dispoziie prin intermediul
unui operator de comunicaii speciale sau al unui operator public.
(6) Manipularea aparaturii tehnice se face n mod exclusiv de ca tre
personalul penitenciarului.
ART. 136

Modalitatea de acordare a dreptului la comunica ri on-line


(1) Deinuii beneficiaza de dreptul la comunica ri on-line n baza aproba rii
directorului, la propunerea asistentului social sau a altui reprezentant al
sectorului reintegrare sociala cu responsabilita i similare sau la cererea
deinutului nsoita de un referat ntocmit de asistentul social sau a altui
reprezentant al sectorului reintegrare sociala cu responsabilita i similare.
(2) Prin aprobarea data , directorul penitenciarului stabilete termenul la
care va fi realizata o noua analiza a situaiei deinutului, care nu poate fi mai
mare de un 1 an. In cazul preva zut la art. 134 alin. (4) stabilete periodicitatea
comunica rii on-line.
(3) Directorul penitenciarului poate anula aprobarea daca situaia
deinutului se mbuna ta ete din perspectiva relaiilor cu mediul de suport.
(4) Pentru efectuarea comunica rilor on-line, deinutul transferat ntr-un alt
penitenciar are nevoie de o noua aprobare.
(5) Directorul penitenciarului stabilete zilele i intervalele orare n care au
loc comunica rile on-line.
(6) Comunica rile on-line au caracter confidenial.
(7) Administraia penitenciarului ine evidena acorda rii dreptului la
comunica ri on-line.
ART. 137

Dreptul la plimbare zilnica


(1) Prin durata plimba rii zilnice se nelege timpul petrecut n curile de
plimbare sau alte spaii amenajate de ca tre deinutul care poate sa desfa oare
aceasta activitate.
(2) Deinuilor din regimul de maxima sigurana i nchis li se asigura
plimbarea n aer liber n condiiile art. 58 i 69.
(3) Deinuilor din regimul semideschis i deschis li se asigura accesul la
curile de plimbare, pe perioada n care uile camerelor sunt deschise, conform
programului aprobat de directorul penitenciarului.
(4) Pe timpul transferului deinuilor de la un penitenciar la altul, deinuii
beneficiaza de timp pentru fumat i necesita i fiziologice i medicale n

56
penitenciarele de tranzit, stabilite prin decizie a directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
ART. 138

Organizarea acorda rii dreptului la vizita


(1) Pentru meninerea lega turii cu familia i pentru realizarea contactului cu
diverse persoane i organizaii, administraia penitenciarului asigura
posibilitatea vizita rii deinuilor.
(2) Deinuii au dreptul sa primeasca vizite n spaii amenajate, potrivit
regulamentului preva zut de art. 15 alin. (3) din Lege, sub supravegherea vizuala
a personalului penitenciarului, directa sau prin intermediul sistemelor
electronice.
(3) Deinuii pot fi vizitai de membrii de familie sau aparina tori.
(4) Cu consima ma ntul deinutului, acesta poate fi vizitat i de alte persoane,
cu aprobarea scrisa a directorului locului de deinere.
(5) Administraia locului de deinere este obligata sa asigure un program
zilnic de 12 ore pentru exercitarea dreptului la vizita de ca tre deinui.
(6) Acordarea dreptului la vizita pentru deinui se efectueaza pe baza unei
programa ri prealabile. Programarea se face nainte de data prezenta rii n vederea
acorda rii vizitei.
(7) Solicitarea programa rii se face telefonic, prin e-mail sau direct la sediul
penitenciarului, n timpul programului de lucru al sectorului de acordare a
drepturilor la pachet i vizita .
(8) Procedura de lucru n ceea ce privete programarea prealabila a vizitei
se stabilete prin decizie a directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor.
ART. 139

Modalitatea de acordare a vizitei


(1) In funcie de regimul de executare a pedepsei privative de libertate i de
conduita adoptata pe timpul deteniei, deinuii pot primi vizite, astfel:
a) cu dispozitive de separare, tip cabina ;
b) fa ra dispozitive de separare.
(2) Vizita cu dispozitive de separare se acorda deinuilor ca rora li se aplica
regimul de maxima sigurana sau regimul nchis i deinuilor condamnai ca rora
nu li s-a stabilit regimul de executare.
(3) Vizita fa ra dispozitive de separare se acorda deinuilor ca rora li se
aplica regimul semideschis i deschis.
(4) In mod excepional, vizita fa ra dispozitive de separare se poate acorda i
deinuilor pentru care nu s-a stabilit regimul de executare a pedepsei, celor
ca rora li se aplica regimul de maxima sigurana ori regimul nchis, cu aprobarea
directorului penitenciarului, n urma toarele condiii:
a) pentru stimularea celor care au o conduita corespunza toare, participa
activ la activita ile lucrative, educative, de asistena psihologica i asistena
sociala i ndeplinesc obiectivele stabilite n Planul individualizat de evaluare i
intervenie educativa i terapeutica i pentru stimularea deinuilor care au
contribuit la prevenirea unor situaii de risc confirmate;
b) cu ocazia unor evenimente deosebite, zi de natere, ca sa torie, naterea
unui copil, decesul unui membru de familie;

57
c) la solicitarea membrilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii
i Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, respectiv
Subcomitetului pentru Prevenirea Torturii i a Pedepselor ori Tratamentelor
Inumane sau Degradante din cadrul Organizaiei Naiunilor Unite, cu ocazia
vizitelor ntreprinse de acetia n penitenciare.
(5) Directorul penitenciarului poate dispune ca vizitele deinuilor ca rora li
se aplica regimul semideschis sau regimul deschis sa aiba loc n spaii preva zute
cu dispozitive de separare, n situaia n care:
a) exista informaii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment
negativ;
b) vizitatorul sau deinutul solicita acest lucru;
c) mpotriva deinuilor s-a declanat procedura disciplinara sau au fost
sancionai disciplinar n ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori
deinere de droguri, medicamente fa ra prescripie medicala sau obiecte interzise,
pentru exercitarea de violene ori pentru abateri disciplinare comise n cadrul
sectorului de acordare a drepturilor la pachet i vizita .
(6) Directorul penitenciarului poate aproba, n condiiile alin. (4) lit. a) i b),
vizite ntre deinui, indiferent de regimul de executare, n sectorul de acordare a
drepturilor la pachet i vizita din cadrul penitenciarului, dupa cum urmeaza :
a) cu dispozitive de separare, n situaia n care unul dintre deinui este n
situaia preva zuta la alin. (2);
b) fa ra dispozitiv de separare, n situaia n care toi deinuii se afla n
situaia preva zuta la alin. (3).
(7) Directorul penitenciarului cu rol de coordonare zonala faciliteaza
desfa urarea vizitelor ntre deinuii din locuri de deinere diferite aflate n
aceeai zona geografica , prevederile alin. (6) aplica ndu-se n mod corespunza tor.
(8) Durata vizitei este de la 30 de minute pa na la doua ore, n funcie de
numa rul solicita rilor de acordare a vizitelor i de spaiile existente.
(9) Deinuii pot beneficia n cursul unei zile de o singura vizita .
(10) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai muli deinui.
Prin excepie, doi sau mai muli deinui, so sau soie ori rude pa na la gradul al
II-lea, pot fi vizitai simultan de so sau soie ori rude pa na la gradul al II-lea,
prevederile alin. (6) aplica ndu-se n mod corespunza tor.
(11) Numa rul de persoane care pot vizita simultan unul sau mai muli
deinui poate fi limitat prin decizia motivata a directorului penitenciarului, n
cazul n care nu sunt condiii pentru desfa urarea normala a vizitei. Copiii n
va rsta de pa na la 14 ani pot vizita deinuii numai nsoii de o persoana majora .
(12) Deinuii ceta eni stra ini sau apatrizi pot fi vizitai n aceleai condiii ca
i persoanele cu ceta enie roma na .
(13) Deinuii pot comunica n limba materna ata t ntre ei, ca t i cu
persoanele care le viziteaza .
(14) Despre efectuarea vizitei se fac meniuni n documentele de evidena
ale deinutului i n aplicaia informatizata de gestiune a datelor despre deinui.
ART. 140

Vizitarea persoanelor internate n spitale sau infirmerii


(1) Deinuii internai n penitenciarele-spital, care sunt netransportabili,
pot fi vizitai de membrii de familie, aparina tori sau alte persoane, inclusiv n

58
camerele de deinere, cu avizul medicului curant i cu aprobarea directorului
locului de deinere.
(2) Deinuii internai n unita i spitaliceti din afara locului de deinere pot
fi vizitai, n prezena unui lucra tor al sectorului vizita , cu avizul medicului curant
i cu aprobarea directorului penitenciarului.
ART. 141

Refuzul acorda rii vizitei i ntreruperea vizitei


(1) Directorul penitenciarului poate refuza, prin decizie motivata , efectuarea
vizitei solicitate, n urma toarele situaii:
a) au fost descoperite armament, muniie, substane halucinogene, droguri,
medicamente ori alte obiecte interzise asupra vizitatorilor, pe care nu le-au
declarat nainte de nceperea controlului;
b) vizitatorii pot avea o influena negativa asupra comportamentului
deinuilor;
c) vizitatorii se afla n stare de ebrietate;
d) exista date i informaii potrivit ca rora vizitatorii ar putea periclita
sigurana, ordinea i disciplina n locul de deinere;
e) vizitatorii nu se supun controlului de specialitate.
(2) In caz de refuz de efectuare a vizitei, prin decizia preva zuta la alin. (1) se
stabilete perioada n care vizitatorilor nu li se permite accesul la vizita , care nu
poate fi mai mare de 6 luni. Decizia se comunica n scris persoanei n cauza , cu
precizarea motivului i a perioadei stabilite.
(3) In cazul n care asupra vizitatorilor se descopera bunuri a ca ror deinere
este interzisa de lege orica rui ceta ean, sunt informate organele competente sau,
dupa caz, se face aplicarea art. 186 din Lege. Dispoziiile art. 19 i 20 se aplica n
mod corespunza tor.
(4) Nerespectarea regulilor privind desfa urarea vizitei atrage ncetarea
acesteia, cu aprobarea directorului penitenciarului. Motivele nceta rii vizitei se
consemneaza ntr-un registru n care se menioneaza data i ora producerii
incidentului, o scurta descriere a acestuia i persoanele implicate.
(5) In condiiile alin. (4), vizita se nregistreaza ca fiind efectuata .
ART. 142

Numa rul i periodicitatea vizitelor


(1) Numa rul de vizite la care au dreptul deinuii este:
a) deinuii ca rora li se aplica regimul deschis beneficiaza lunar de 6 vizite;
b) deinuii ca rora li se aplica regimul semideschis beneficiaza lunar de 5
vizite;
c) deinuii pentru care nu s-a stabilit nca regimul de executare a pedepsei
beneficiaza lunar de 5 vizite;
d) deinuii ca rora li se aplica regimul nchis beneficiaza lunar de 5 vizite;
e) deinuii ca rora li se aplica regimul de maxima sigurana beneficiaza lunar
de 3 vizite;
f) femeile gravide ori care au na scut, pentru perioada n care ngrijesc
copilul n locul de deinere, beneficiaza lunar de 8 vizite.
(2) In situaia naterii copilului deinutului ori a decesului unui membru de
familie, directorul penitenciarului poate aproba ca deinuii, n baza unei
solicita ri scrise, sa beneficieze de o vizita , n afara celor preva zute de alin. (1).

59
(3) Vizita preva zuta la alin. (2) se poate acorda fa ra dispozitiv de separare,
cu respectarea prevederilor art. 139.
ART. 143

Efectuarea controlului antiterorist i de specialitate


(1) Persoanele sosite la vizita sunt obligate sa i dovedeasca calitatea,
precum i identitatea cu cartea sau buletinul de identitate, cartea de identitate
provizorie, cu paaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a
statului ai ca rui ceta eni sau rezideni sunt.
(2) In cazul n care nu se poate dovedi relaia de rudenie, potrivit art. 138
alin. (3), sau nu poate fi efectuata o verificare corespunza toare privind
identitatea solicitantului, vizita nu se acorda .
(3) In scopul prevenirii introducerii n penitenciar de armament, muniie ori
substane stupefiante, toxice sau explozive, precum i a altor bunuri i obiecte
interzise a se afla n posesia deinuilor, vizitatorii sunt supui, n mod
obligatoriu, controlului antiterorist ori de specialitate, prin observare, palpare,
control corporal sau utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de
detectare, inclusiv prin folosirea unita ilor canine, prevederile art. 17 aplica ndu-
se n mod corespunza tor.
(4) Inainte de efectuarea controlului antiterorist i de specialitate,
persoanele vizitatoare sunt informate, prin afiare n locuri accesibile acestora,
cu privire la bunurile i obiecte care cad sub incidena art. 185 i 186 din Lege,
precum i la bunurile i obiectele permise a se afla n posesia deinuilor.
(5) Bunurile i obiectele interzise, nedeclarate, descoperite cu prilejul
controlului asupra persoanelor vizitatoare i bagajelor ori pachetelor acestora, se
ridica i se conserva , ntocmindu-se un proces-verbal n acest sens. In cazul
bunurilor a ca ror deinere este interzisa prin lege orica rui ceta ean, a celor care
sunt preva zute de art. 185 din Lege sau faa de care exista suspiciunea ca au
lega tura cu sa va rirea unor infraciuni, administraia penitenciarului anuna de
ndata organele de cercetare penala .
(6) Deinutul este supus ma surilor de control ata t nainte de acordarea
vizitei, ca t i dupa efectuarea acesteia, n condiiile preva zute de art. 18, dupa
cum urmeaza :
a) percheziie corporala sumara , pentru vizita cu dispozitiv de separare;
b) percheziie corporala ama nunita , pentru vizita fa ra dispozitiv de
separare;
c) alte ma suri de control necesare pentru asigurarea securita ii n
penitenciare.
(7) Refuzul accepta rii ma surilor de control din partea vizitatorilor
deinuilor conduce la neacordarea vizitei.
ART. 144

Dreptul de a fi informat cu privire la situaiile familiale deosebite


(1) Deinuii sunt informai de ca tre administraia penitenciarului cu privire
la boala grava sau decesul unui membru de familie, aparina tor sau o alta
persoana , n cel mai scurt timp de la luarea la cunotina , despre evenimentul
produs.
(2) Deinuii sunt consiliai psihologic, n situaia n care li se aduce la
cunotina unul din evenimentele preva zute la alin. (1).

60
(3) Administraia penitenciarului solicita deinutului datele de contact ale
unui membru de familie, aparina tor sau a unei alte persoane, pentru a fi
ncunotinate despre deteriorarea sta rii sale de sa na tate n penitenciar.
ART. 145

Dreptul la vizita intima


(1) Pot beneficia de vizita intima persoanele care ndeplinesc, cumulativ,
urma toarele condiii:
a) sunt condamnate definitiv i sunt repartizate ntr-un regim de executare a
pedepselor privative de libertate, respectiv sunt arestate preventiv n cursul
judeca ii;
b) exista o relaie de ca sa torie, dovedita prin copie legalizata a certificatului
de ca sa torie sau, dupa caz, o relaie de parteneriat similara relaiilor stabilite
ntre soi;
c) nu au beneficiat de permisiunea de ieire din penitenciar n ultimele 3
luni anterioare solicita rii vizitei intime, n cazul persoanelor condamnate;
d) nu au fost sancionate disciplinar pe o perioada de 6 luni, anterioara
solicita rii vizitei intime, sau sanciunea a fost ridicata n cazul persoanelor
condamnate, iar n cazul persoanelor arestate preventiv n cursul judeca ii n
ultimele 30 de zile anterioare solicita rii;
e) participa activ la activita i i programe educaionale, de asistena
psihologica i asistena sociala ori la munca .
(2) Deinuii au dreptul la vizita intima cu respectarea condiiilor preva zute
la art. 69 alin. (2)-(5) din Lege.
(3) In cazul n care ntre momentul aproba rii cererii i cel al acorda rii
dreptului deinutul nu mai ndeplinete condiiile preva zute de alin. (1), vizita
intima nu se acorda .
(4) Evaluarea participa rii active la activita ile i programele educative, de
asistena psihologica i asistena sociala ori la munca se face ina ndu-se seama de
ndeplinirea cumulativa a urma toarelor condiii:
a) includerea ntr-un program de reintegrare sociala sau participarea la
activita i lucrative;
b) realizarea obiectivelor stabilite prin programe sau a sarcinilor de lucru.
(5) In cazul n care persoana, din motive neimputabile acesteia, nu mai
participa la activita ile i programele educative, de asistena psihologica i
asistena sociala ori la munca , verificarea ndeplinirii criteriului preva zut la art.
69 alin. (1) lit. f) din Lege se realizeaza prin analiza perioadelor de activitate cu
cele de inactivitate, n cuprinsul celor 3 luni, respectiv 30 de zile de dinaintea
formula rii cererii.
ART. 146

Periodicitatea i durata acorda rii vizitei intime


(1) Persoanele condamnate definitiv, respectiv arestate preventiv aflate n
cursul judeca ii au dreptul la o vizita intima o data la 3 luni, cu durata de trei ore,
cu respectarea condiiilor legale.
(2) In situaia n care vizita intima este determinata de ncheierea ca sa toriei
potrivit dispoziiilor art. 75 din Lege, durata acesteia este de 48 de ore. Vizita se
desfa oara cu acordul directorului penitenciarului, care stabilete data la care va
avea loc vizita, informa nd n timp util persoana.

61
(3) In mod excepional, vizita preva zuta la alin. (2) poate fi ntrerupta o
singura data , din motive ce in de administraia locului de deinere pentru o
perioada de maximum 24 de ore, fa ra ca perioada de timp pentru care a avut loc
ntreruperea sa se calculeze la durata totala a vizitei.
(4) Pentru vizita preva zuta la alin. (2) nu este necesar sa fie ndeplinite
condiiile menionate la art. 69 din Lege.
ART. 147

Procedura acorda rii vizitei intime


(1) Vizita intima se aproba de directorul penitenciarului, la solicitarea scrisa
a persoanei condamnate definitiv, respectiv arestata preventiv aflata n cursul
judeca ii.
(2) Persoana condamnata definitiv, respectiv arestata preventiv aflata n
cursul judeca ii, soul sau soia ori, dupa caz, partenerul sau partenera au
obligaia, sub sanciunea prevederilor art. 353 i 354 din Codul penal, sa se
informeze reciproc, printr-o declaraie pe propria ra spundere, cu privire la
existena unei boli cu transmitere sexuala sau a sindromului imunodeficitar
doba ndit - SIDA. Declaraiile se depun la dosarul individual.
(3) Meniuni despre acordarea vizitei intime se fac n documentele de
evidena de la sectorul vizita i n modulul corespunza tor al aplicaiei
informatizate de gestiune a datelor.
(4) Dispoziiile art. 141 i 143 se aplica n mod corespunza tor.
(5) Administraia penitenciarului pune la dispoziie mijloace de protecie i
materiale de informare pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuala .
(6) Modul de desfa urare, ma surile de sigurana , amenajarea i dotarea
spaiilor destinate acorda rii vizitei intime se stabilesc prin regulamentul
preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
ART. 148

Greutatea, numa rul pachetelor i categoriile de bunuri ce pot fi primite,


cumpa rate, pa strate i folosite de persoanele aflate n executarea pedepselor
privative de libertate
(1) Deinuii au dreptul de a primi, cumpa ra, pa stra i de a folosi pe perioada
deteniei bunuri de natura celor preva zute n anexa nr. 1.
(2) Modalitatea de intrare n posesia fieca ruia dintre bunurile care pot fi
pa strate i folosite este preva zuta n anexa nr. 1.
(3) Deinuilor le sunt interzise primirea, cumpa rarea, deinerea i portul
bunurilor i obiectelor din metale preioase i pietre preioase.
(4) Deinuii au dreptul de a primi, lunar, un pachet cu produse alimentare n
greutate de maximum 10 kg, la care se poate ada uga o cantitate de maximum 6
kg de fructe i legume.
(5) Pachetele preva zute la alin. (4), precum i bunurile i obiectele preva zute
n anexa nr. 1 se primesc cu ocazia efectua rii vizitelor.
(6) Primirea, folosirea i pa strarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se
fac cu respectarea regulilor de igiena i a ma surilor de sigurana impuse de
administraia penitenciarului.
(7) Bunurile i obiectele preva zute n anexa nr. 1, precum i produsele
preva zute la alin. (4) sunt supuse, n prezena deinuilor, controlului specific
executat de personalul anume desemnat de ca tre directorul locului de deinere.

62
(8) Deinuilor le este interzisa :
a) primirea de produse alimentare care, n vederea consumului, necesita
nca lzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice;
b) cumpa rarea de produse alimentare uor alterabile ori care, n vederea
consumului, necesita nca lzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice, cu
excepia cafelei, ceaiului, laptelui i a supelor instant;
c) primirea i cumpa rarea de la ma i i derivate ale acestora.
(9) Bunurile, obiectele, produsele alimentare i fructele a ca ror primire nu
este permisa se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepia bunurilor a
ca ror deinere este interzisa de lege orica rui ceta ean, care sunt reinute n
vederea preda rii organului de urma rire penala competent.
(10) Se interzice primirea bunurilor, obiectelor i produselor preva zute de
anexa nr. 3, precum i a celor a ca ror manipulare implica risc de deteriorare.
(11) Meniuni despre greutatea, numa rul pachetelor i categoriile de bunuri
primite, cumpa rate, pa strate i folosite de persoanele aflate n executarea
pedepselor privative de libertate se fac n documentele de evidena de la sectorul
vizita i n modulul corespunza tor al aplicaiei informatizate de gestiune a
datelor.
ART. 149

Primirea sumelor de bani


(1) Sumele de bani, n lei i valuta , se primesc de la membrii de familie,
aparina tori sau alte persoane prin mandat potal ori prin depunere directa la
sectorul de acordare a drepturilor la pachet i vizita , se consemneaza n fia
contabila nominala i pot fi folosite conform prevederilor art. 70 alin. (4) din
Lege.
(2) Sumele de bani introduse n penitenciar, n lei sau valuta , pe alte ca i
deca t cele preva zute la alin. (1), precum i cele ga site asupra deinuilor cu ocazia
percheziiilor se confisca i se fac venit la bugetul de stat.
(3) Pentru motive temeinic justificate, deinuii pot transfera sume de bani,
n lei sau valuta , membrilor de familie, conform art. 70 alin. (4) lit. g) din Lege,
inclusiv celor aflai n executarea unei pedepse sau ma suri privative de libertate,
cu aprobarea directorului penitenciarului.
(4) Cererile deinuilor care presupun cheltuirea anumitor sume de bani n
lei sau valuta sunt urmate imediat de indisponibilizarea sumei de bani necesare
pla ii serviciului inclus, dupa aprobarea acestora.
ART. 150

Primirea medicamentelor
(1) Deinuii pot primi medicamente numai la recomandarea unui medic
specialist/primar curant, cu acordul medicului unita ii, n baza unei prescripii
medicale sau/i a unei scrisori medicale, care nsoete medicamentele primite.
(2) Medicamentele trebuie sa fie preva zute n Nomenclatorul produselor
medicamentoase de uz uman, aprobat de Agenia Naionala a Medicamentului, i
sa aiba cel puin 6 luni pa na la expirarea termenului de valabilitate.
(3) Medicamentele primite sunt nregistrate la cabinetul medical i se
gestioneaza separat.
(4) Condiiile de achiziionare a medicamentelor de ca tre deinui i de
primire a acestora de la membrii de familie se stabilesc prin ordin comun al

63
ministrului sa na ta ii i ministrului justiiei, respectiv prin ordin comun al
ministrului sa na ta ii i ministrului afacerilor interne.
ART. 151

Exercitarea dreptului de a efectua cumpa ra turi


(1) Deinuii au dreptul de a cumpa ra sa pta ma nal de la punctele comerciale
din incinta penitenciarului, n limita a 3/4 din valoarea salariului minim brut pe
economie, alimente, fructe, legume, apa minerala , ba uturi ra coritoare, iga ri i
alte bunuri de natura celor permise sa fie primite, potrivit anexei nr. 1.
Materialele necesare exercita rii drepturilor de petiionare, la corespondena i la
convorbiri telefonice pot fi cumpa rate de la punctele comerciale din incinta
penitenciarului fa ra a afecta limita de 3/4 din valoarea salariului minim brut pe
economie.
(2) In situaia n care nu se poate asigura funcionarea unui punct comercial
n incinta penitenciarului, cumpa ra turile pot fi fa cute din afara acestuia de ca tre
personalul desemnat, n baza cererii deinuilor i a ofertelor puse la dispoziie
de ca tre operatorii economici, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3) Preurile practicate n cadrul punctelor comerciale din incinta
penitenciarului nu pot fi mai mari deca t media preurilor practicate de magazine
similare de pe piaa locala . Ata t modul de calcul i de respectare a mediei
preurilor n cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului, ca t i
procedura privind nchirierea spaiilor din sistemul administraiei penitenciare
se reglementeaza prin decizie a directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor.
(4) Activitatea punctului comercial din incinta penitenciarului poate fi
controlata de autorita ile competente.
(5) Medicul curant poate restriciona cumpa rarea de ca tre deinuii bolnavi
a unor alimente contraindicate n afeciunile de care sufera ori a produselor din
tutun.
(6) In situaia achiziiona rii unor bunuri de folosina ndelungata , permise a
fi pa strate sau folosite pe perioada deteniei, directorul penitenciarului poate
aproba folosirea unei sume mai mari deca t cea preva zuta de alin. (1), fa ra a afecta
cuantumul sa pta ma nal al sumelor din care deinuii pot efectua cumpa ra turi.
(7) Pentru bunurile preva zute la alin. (6), precum i pentru articolele de
mbra ca minte, nca la minte i cazarmament se ntocmete bon de primire n
pa strare.
ART. 152

Cadrul de realizare a asistenei medicale, a tratamentului i ngrijirilor


(1) Dreptul deinuilor la asistena medicala , tratament i ngrijiri este
asigurat, cu personal specializat, n mod gratuit, potrivit legii.
(2) Activitatea de acordare a asistenei medicale, a tratamentului i
ngrijirilor deinuilor se desfa oara cu respectarea actelor normative n vigoare,
privind executarea pedepselor privative de libertate i ale Ministerului Sa na ta ii,
fiind stabilita prin ordin comun al ministrului justiiei i al ministrului sa na ta ii.
(3) Activitatea de asistena medicala primara , dentara , spitaliceasca i de
specialitate acordata n cabinetele medicale din penitenciare i penitenciare
spital se asigura din subvenii acordate de la bugetul de stat, din venituri proprii
i din alte surse, dupa cum urmeaza :

64
a) deinuii beneficiaza gratuit de servicii de asistena medicala , tratament,
ngrijiri i medicamente asigurate din Fondul naional unic de asigura ri sociale
de sa na tate, n condiiile Contractului-cadru privind condiiile acorda rii
asistenei medicale n cadrul sistemului de asigura ri sociale de sa na tate i ale
Normelor metodologice de aplicare a acestuia, partea de contribuie personala
fiind asigurata de la bugetul de stat, precum i de alte medicamente i materiale
sanitare, necesare n funcie de patologia i adresabilitatea deinuilor;
b) n situaia n care, pentru cabinetele medicale din penitenciare, veniturile
proprii constituite din fondurile obinute ca urmare a furniza rii de servicii
medicale, n baza contractului ncheiat de penitenciarul spital la care sunt
arondate, cu casa de asigura ri sociale de sa na tate, nu acopera necesarul de
medicamente i materiale sanitare stabilit n funcie de patologia i
adresabilitatea deinuilor, acestea se asigura n completare din subvenii
acordate de la bugetul de stat, precum i din alte surse;
c) serviciile de asistena medicala , tratamentul, ngrijirile i medicamentele
necesare desfa ura rii activita ii medicale n penitenciarele-spital se asigura
potrivit Contractului-cadru privind condiiile acorda rii asistenei medicale n
cadrul sistemului de asigura ri sociale de sa na tate i ale Normelor metodologice
de aplicare a acestuia, coroborate cu actele normative n vigoare privind
executarea pedepselor privative de libertate.
(4) Pentru asigurarea asistenei medicale, n cadrul Administraiei Naionale
a Penitenciarelor funcioneaza o reea sanitara proprie formata din:
a) cabinete de medicina de familie;
b) cabinete de medicina dentara ;
c) farmacii i oficine locale de distribuie;
d) staionare;
e) cabinete i ambulatorii de specialitate;
f) penitenciare-spital.
(5) Sectorul medical din cadrul unui loc de deinere cuprinde cel puin
urma toarele spaii i echipamente:
a) staionare pentru deinui bolnavi cu afeciuni acute, cronice reacutizate,
infectocontagioase, tratament antituberculos sau aflai n refuz de hrana ;
b) camere pentru izolare respiratorie;
c) camere pentru recoltarea sputei;
d) cabinete de consultaii medicale i stomatologice;
e) sa li de tratament;
f) punct farmaceutic.
(6) Personalul medical se subordoneaza medicului penitenciarului, iar n
cazul penitenciarelor-spital, directorului adjunct pe probleme medicale,
subordonat, din punct de vedere administrativ, directorului locului de deinere.
(7) Indrumarea metodologica a cabinetelor medicale din penitenciare se
realizeaza de ca tre penitenciarul-spital arondat i componenta structurala de
specialitate din cadrul Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
ART. 153

Acordarea asistenei medicale primare


(1) La nivelul fieca rui penitenciar, serviciile de asistena medicala primara
sunt acordate de ca tre medici de specialitate, din care cel puin unul de medicina
generala sau medicina de familie, precum i de un numa r minim de cadre medii

65
sanitare pentru asigurarea continuita ii asistenei medicale. Servicii de asistena
medicala pot fi acordate i de ca tre asistenii medicali, la recomandarea
medicului, n limita competenelor profesionale.
(2) In penitenciarele unde i desfa oara activitatea cel puin 2 medici,
indiferent de specialitatea acestora, acordarea asistenei medicale se asigura n
program alternativ, dimineaa i dupa -amiaza.
(3) Deinuilor li se acorda servicii de asistena medicala primara la cererea
acestora, la recomandarea medicului, n baza unei programa ri, precum i ori
deca t ori este necesar.
(4) Deinuii cu afeciuni medicale cronice sunt luai n evidena cabinetului
medical, asigura ndu-li-se tratamentul i regimul alimentar corespunza tor.
(5) Serviciul sau biroul evidena deinui din cadrul penitenciarului
comunica , n scris, cabinetului medical datele de identitate ale deinutului faa de
care instana a dispus ma sura obliga rii la tratament medical.
ART. 154

Asistena medicala de urgena


(1) Urgenele medico-chirurgicale sunt prezentate la cabinetul medical de
ndata , iar personalul medical asigura ma surile necesare conform competenelor
profesionale.
(2) Urgenele medico-chirurgicale care nu pot fi rezolvate la nivelul
cabinetului medical din penitenciar se prezinta la unitatea spitaliceasca publica
cea mai apropiata cu secie sau compartiment de primire urgene, cu ntiinarea
conducerii penitenciarului, n vederea asigura rii mijlocului de transport i a
escortei necesare sau, dupa caz, cu apelarea serviciului naional unic pentru
apeluri de urgena .
ART. 155

Asistena medicala ambulatorie


(1) Asistena medicala ambulatorie se realizeaza la nivelul cabinetelor de
specialitate din penitenciare i n ambulatoriile din structura penitenciarelor-
spital.
(2) Asistena medicala ambulatorie poate fi acordata i n ambulatoriile de
specialitate din unita ile sanitare de profil aflate n relaii contractuale cu casele
de asigura ri de sa na tate.
(3) Serviciile de asistena medicala de specialitate din ambulatoriu se acorda
la recomandarea medicului unita ii, n baza unui bilet de trimitere, n
conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiiile acorda rii
asistenei medicale n cadrul sistemului de asigura ri sociale de sa na tate i ale
Normelor metodologice de aplicare a acestuia.
ART. 156

Asistena medicala dentara


(1) Serviciile de medicina dentara sunt acordate prin cabinetele de medicina
dentara din locurile de deinere. In cazurile care depa esc competena medicului
dentist sau daca n cadrul unita ii penitenciare nu poate fi asigurata asistena
medicala dentara , se apeleaza la unita i sanitare de profil aflate n relaii
contractuale cu casele de asigura ri de sa na tate.

66
(2) Serviciile de medicina dentara preventiva i tratamentele stomatologice
preva zute n Contractul-cadru privind condiiile acorda rii asistenei medicale n
cadrul sistemului de asigura ri sociale de sa na tate i n Normele metodologice de
aplicare a acestuia se acorda n mod gratuit.
(3) Tratamentele de medicina dentara care nu sunt decontate de casa de
asigura ri de sa na tate, dar sunt menionate n Contractul-cadru privind condiiile
acorda rii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigura ri sociale de sa na tate
i n Normele metodologice de aplicare a acestuia, se vor asigura din fondurile
unita ii.
(4) Tratamentele protetice se asigura conform prevederilor Contractului-
cadru privind condiiile acorda rii asistenei medicale n cadrul sistemului de
asigura ri sociale de sa na tate i ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia,
iar contravaloarea contribuiei personale pentru lucra rile protetice se suporta de
ca tre deinut.
(5) Locurile de deinere pot organiza, pe la nga cabinetele de medicina
dentara , laboratoare de tehnica dentara ncadrate cu tehnician dentar sau pot
ncheia contracte de colaborare cu laboratoare de tehnica dentara din afara
sistemului administraiei penitenciare, cu respectarea legislaiei n vigoare.
ART. 157

Acordarea asistenei medicale deinuilor aflai n infirmeria penitenciarului


(1) In fiecare penitenciar funcioneaza o infirmerie n cadrul ca reia sunt
amenajate camere a ca ror destinaie este stabilita de medicul penitenciarului, cu
circuite funcionale distincte, ava nd paturi la un singur ra nd, pentru:
a) internarea deinuilor bolnavi cu afeciuni cronice reacutizate, care
necesita supraveghere medicala ;
b) izolarea deinuilor cu boli infecioase acute cu transmitere enterala , boli
infecioase acute cu transmitere aerogena , altele deca t tuberculoza;
c) tratamentul direct observat al deinuilor bolnavi de tuberculoza
necontagioi, aflai n tranzit;
d) deinuii aflai n refuz de hrana .
(2) Internarea deinuilor bolnavi n infirmerie se face numai la indicaia
medicului, cu excepia refuzului de hrana .
(3) Vizita medicala a deinuilor internai n infirmerie se efectueaza zilnic,
iar evoluia sta rii de sa na tate se menioneaza n fia de internare n infirmerie.
ART. 158

Asistena medicala spitaliceasca


(1) Asistena medicala spitaliceasca se realizeaza prin internare n
penitenciarele-spital, precum i n alte unita i sanitare de profil aflate n relaii
contractuale cu casele de asigura ri de sa na tate.
(2) Serviciile medicale spitaliceti se acorda de ca tre medici de specialitate.
(3) Daca medicul unita ii apreciaza internarea ca fiind absolut necesara
pentru sa na tatea deinutului, solicita transferul pacientului la un penitenciar-
spital. Dispoziiile art. 40 alin. (1) se aplica n mod corespunza tor.
(4) Internarea deinuilor se face n baza biletului de internare, eliberat de
ca tre medicul locului de deinere, ca urmare a:
a) actului medical propriu;
b) recomanda rii medicului specialist;

67
c) dispoziiei organului judiciar;
d) urgenelor medico-chirurgicale.
(5) Internarea n penitenciarele-spital se face n baza unei solicita ri semnate
de directorul i medicul penitenciarului. Aprobarea interna rii este data de ca tre
directorul penitenciarului-spital sau de ca tre nlocuitorul acestuia.
(6) In cursul spitaliza rii se acorda , dupa caz, servicii medicale preventive,
curative, de recuperare, paliative, precum i ngrijiri terminale.
(7) La externare deinuii pot primi, la cerere, o copie de pe scrisoarea
medicala i se transfera la penitenciarele de unde au fost internai, cu excepia
cazului ca nd sunt citai de un organ judiciar deservit de alt penitenciar.
ART. 159

Examenul medical
(1) Examenul medical se realizeaza la primirea n penitenciar urma toarelor
categorii de deinui:
a) primii de la organele de poliie;
b) venii din ntreruperea executa rii pedepsei;
c) venii prin transfer;
d) aflai n tranzit;
e) reprimii de la organele de poliie;
f) prini din evadare;
g) prezentai din permisiunea de ieire din penitenciar.
(2) Deinuii preva zui la alin. (1) sunt supui unui examen clinic general, cu
scopul depista rii bolilor infectocontagioase i parazitare, semnelor evidente de
agresiune, adiciilor, tulbura rilor psihice, riscului de suicid, stabilirii formulei
dentare, lua ndu-se ma surile medicale care se impun, inclusiv internarea ntr-o
unitate sanitara .
(3) In termen de 72 de ore de la primire, medicul penitenciarului efectueaza
examenul clinic complet i poate solicita suplimentar examene clinice de
specialitate, investigaii de laborator i paraclinice, astfel nca t n cel mult 21 de
zile de la primire, sa stabileasca :
a) un diagnostic prezumtiv;
b) un regim alimentar, dupa caz;
c) capacitatea de munca .
(4) Medicul penitenciarului consemneaza n dosarul medical consultaiile
efectuate n perioada de carantina i observare.
(5) In perioada deteniei, examenul medical al deinuilor se realizeaza , n
mod periodic, la cererea acestora sau n baza unei programa ri ntocmite de
medicul-ef, precum i ori de ca te ori este necesar.
(6) Examenul medical se realizeaza cu respectarea confidenialita ii i
intimita ii deinutului n cauza .
(7) Deinutul poate solicita sa fie examinat contra cost, la locul de deinere,
n cadrul sectorului medical, de un medic din afara sistemului administraiei
penitenciare. Constata rile medicului din afara sistemului administraiei
penitenciare se consemneaza n dosarul medical al deinutului.
(8) Semnele evidente de agresiune se nscriu ntr-un registru special n care
se consemneaza anul, luna, ziua i ora examenului medical, datele de identificare
ale deinutului, descrierea urmelor de violena , proveniena acestora conform
afirmaiilor deinutului i recomanda rile medicale.

68
ART. 160

Asistena medicala a femeii condamnate nsa rcinate


(1) Personalul medical are obligaia de a lua n evidena femeia condamnata
care este nsa rcinata , nca de la primirea n penitenciar.
(2) Urma rirea sarcinii se face potrivit recomanda rilor medicului de familie
i/sau din specialitatea obstetrica -ginecologie, cu respectarea ghidurilor i
protocoalelor n vigoare.
(3) Femeia condamnata cu evoluie normala a sarcinii este internata , cu 30
de zile anterior datei probabile a naterii, ntr-o secie sau ntr-un compartiment
de specialitate al unui penitenciar-spital. In cazul apariiei unei complicaii a
sarcinii, femeia condamnata este internata de ndata n cea mai apropiata unitate
spitaliceasca publica ce are un compartiment de specialitate.
(4) Penitenciarul-spital n care se afla femeia condamnata nsa rcinata ia
ma suri pentru ca naterea copilului sa se realizeze ntr-un spital din reeaua
sanitara publica .
(5) Dupa natere, femeia condamnata i poate ngriji copilul, pa na la
mplinirea va rstei de un an, ntr-un penitenciar care asigura condiiile necesare
n acest scop.
(6) Femeile nsa rcinate sau cele care au na scut n perioada deteniei i au n
ngrijire copii mai mici de un an beneficiaza de un regim corespunza tor de hrana
pentru ele i pentru copii.
(7) Copiilor aflai ntr-un penitenciar n ngrijirea mamelor condamnate li se
efectueaza vaccina rile, conform Programului naional de imuniza ri. Vaccinurile
se asigura prin direciile de sa na tate publica judeene i a municipiului Bucureti.
(8) Asistena medicala i urma rirea dezvolta rii fizice i psihomotorii a
copilului aflat ntr-un penitenciar, n ngrijirea femeii condamnate, se fac prin
examene de bilan de ca tre un medic de familie sau medic pediatru.
(9) Copilul poate fi dat n ngrijire sau ncredinat i nainte de mplinirea
va rstei de un an, n condiiile art. 73 alin. (3) i (4) din Lege. Incredinarea se
realizeaza n baza hota ra rii judeca toreti, la sesizarea directorului locului de
deinere i n situaia n care mama nu este apta sa aiba grija de el sau l supune
la rele tratamente.
(10) Femeia condamnata , indiferent de regimul de executare n care este
repartizata , nsoita de copilul aflat n penitenciar, poate primi vizite fa ra
dispozitiv de separare n condiiile art. 138, art. 139 alin. (8)-(14), art. 140-143,
ina ndu-se seama de nevoile de dezvoltare fizica i psihologica , de sa na tate, de
securitate, stabilitate i apartenena la o familie ale copilului.
ART. 161

Asistena medicala n seciile speciale de psihiatrie


(1) In seciile speciale de psihiatrie preva zute la art. 73 alin. (6) din Lege
sunt internai deinuii cu tulbura ri psihice grave, inclusiv cele provocate de
consumul de alcool ori alte substane psihoactive sau psihotrope, pentru
stabilirea i administrarea tratamentului necesar i desfa urarea programelor de
intervenie specifica , n vederea modifica rii pozitive a personalita ii i
comportamentului.

69
(2) Internarea n seciile preva zute la alin. (1) se face n baza biletului de
trimitere emis de ca tre medicul penitenciarului sau ca urmare a recomanda rii
medicului specialist psihiatru.
ART. 162

Ma suri ocazionate de constatarea urmelor de violena


(1) In cazul n care la examenul medical se constata ca un deinut prezinta
semne de violena , medicul are obligaia de a consemna cele constatate n fia
medicala , de a sesiza de ndata procurorul i de a ntiina directorul
penitenciarului, dispoziiile art. 159 alin. (8) aplica ndu-se n mod corespunza tor.
(2) In cazurile preva zute la alin. (1), deinutul are dreptul de a cere, n scris,
sa fie examinat de ca tre un medic legist sau de ca tre un medic din afara
sistemului administraiei penitenciare.
(3) Constata rile medicului din afara sistemului administraiei penitenciare
sunt consemnate n fia medicala a deinutului, iar certificatul medico-legal se
anexeaza la fia medicala , dupa ce acesta a luat cunotina de coninutul sa u, sub
semna tura .
(4) Cheltuielile ocazionate de examenele medicale preva zute la alin. (2) se
suporta de ca tre solicitant, cu excepia cazurilor n care se constata ca acesta nu
are mijloacele ba neti necesare pentru plata contribuiei personale, caz n care
cheltuielile vor fi suportate din bugetul unita ii. Dispoziiile art. 72 alin. (5) din
Lege se aplica n mod corespunza tor.
ART. 163

Ma suri n caz de autova ta mare corporala


(1) In cazul n care medicul penitenciarului constata ca deinutul a recurs la
aciuni de autova ta mare corporala , care pentru vindecare necesita internarea
ntr-o unitate sanitara , ntocmete un proces-verbal care, dupa ce este avizat de
ca tre directorul penitenciarului, se aduce la cunotina deinutului, sub
semna tura i se ataeaza la dosarul individual.
(2) Durata interna rii ntr-o unitate sanitara se menioneaza n procesul-
verbal care se comunica instanei de executare, pentru a proceda conform
dispoziiilor legale.
(3) Cheltuielile ocazionate de ngrijirile medicale i tratamentul aplicat n
situaiile preva zute la alin. (1) sunt imputabile deinuilor n cauza .
ART. 164

Informarea deinuilor despre evoluia sta rii de sa na tate


(1) Cu prilejul consultaiei, deinuii sunt informai cu privire la starea
personala de sa na tate, despre prognosticul evolutiv, investigaiile necesare,
precum i despre condiiile terapeutice.
(2) Deinuii au dreptul sa refuze o intervenie medicala sau continuarea
actului medical, asuma ndu-i n scris ra spunderea pentru aceasta decizie.
Deinutul este informat despre consecinele medicale ale refuzului interveniei
sau ntreruperii actului medical.
(3) Situaiile preva zute la alin. (2) nu pot face obiectul unui raport de
incident i nu constituie abatere disciplinara .
ART. 165

70
Interzicerea experimentelor tiinifice
Deinuii nu pot fi supui, nici chiar cu consima ma ntul lor, experimentelor
tiinifice.
ART. 166

Confidenialitatea datelor privind starea de sa na tate a deinuilor


(1) Cu excepia cazurilor expres preva zute de lege, informaiile cu privire la
starea de sa na tate nu pot fi furnizate altor persoane, deca t n cazul n care
deinuii sau reprezentanii legali ai acestora i dau consima ma ntul liber,
informat, scris i prealabil.
(2) Informaiile rezultate din examenul medical sunt arhivate n dosarul
medical al deinutului. Deinutul are dreptul sa i consulte dosarul medical sau
sa primeasca , la cerere, fotocopii de pe acesta, conform dispoziiilor art. 60 alin.
(2) din Lege, precum i sa solicite i sa primeasca , la externarea din spital, un
rezumat scris al investigaiilor, diagnosticului, tratamentului i ngrijirilor
acordate pe perioada spitaliza rii, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
ART. 167

Dreptul la asistena diplomatica


(1) Administraia penitenciarului informeaza deinuii de ceta enie stra ina
despre posibilitatea de a lua lega tura cu reprezentanii diplomatici i i sprijina n
vederea contacta rii acestora, n conformitate cu prevederile art. 74 din Lege.
(2) Deinuii de ceta enie stra ina , precum i apatrizii pot fi vizitai, cu
informarea directorului penitenciarului, de ca tre funcionari ai reprezentanelor
diplomatice sau consulare, care le reprezinta interesele.
(3) Administraia penitenciarului ine evidena cazurilor n care deinuii de
ceta enie stra ina sau apatrizi au renunat la dreptul lor de a lua lega tura cu
reprezentanii diplomatici i de a fi vizitai de acetia.
(4) Vizitele se desfa oara n timpul zilei, n condiiile preva zute la art. 128
alin. (2)-(5).
ART. 168

Dreptul la ncheierea ca sa toriei


(1) Ca sa toria persoanei condamnate definitiv, respectiv arestata preventiv
aflata n cursul judeca ii se realizeaza n condiiile art. 75 din Lege.
(2) In cazul n care viitorii soi nu se ga sesc n acelai loc de deinere,
Administraia Naionala a Penitenciarelor, la solicitarea scrisa a acestora i cu
avizul comisiei preva zute de art. 32 din Lege, ia ma suri de transferare, astfel nca t
acetia sa se afle n acelai loc de deinere pe timpul necesar ncheierii ca sa toriei.
(3) Analizele medicale necesare ncheierii ca sa toriei ntre persoane de sex
diferit, condamnate definitiv, respectiv arestate preventiv aflate n cursul
judeca ii se realizeaza prin grija administraiei penitenciarului, cheltuielile fiind
suportate de solicitani.
(4) La ncheierea ca sa toriei pot participa, cu aprobarea directorului
penitenciarului, un numa r de maximum 10 persoane, inclusiv deinui, apropiate
viitorilor soi.
(5) Dupa ncheierea ca sa toriei i aprobarea vizitei intime de 48 de ore,
directorul penitenciarului poate aproba ca soii sa primeasca un pachet cu
alimente n greutate de pa na la 10 kg, la care se poate ada uga o cantitate de

71
maximum 6 kg de fructe i legume, daca nu exista posibilitatea acorda rii
permisiunii ieirii din locul de deinere. In acest caz, pachetul suplimentar nu va
afecta dreptul preva zut la art. 148 alin. (4).
ART. 169

Dreptul de a vota
(1) Administraia penitenciarului, n colaborare cu birourile electorale i
serviciile publice comunitare de evidena a persoanelor, asigura condiiile
necesare exercita rii dreptului de a vota deinuilor ca rora nu le-a fost interzis
prin hota ra rea de condamnare acest drept, potrivit legii.
(2) Administraia penitenciarului ine evidena cazurilor n care deinuii au
renunat la dreptul de a vota.
ART. 170

Dreptul la odihna i repausul sa pta ma nal


(1) Deinuilor li se asigura minimum 7 ore de somn pe zi.
(2) Deinuii care muncesc au dreptul la repaus sa pta ma nal, potrivit
legislaiei muncii.
(3) Zilele de sa rba tori legale sunt considerate zile de repaus.
ART. 171

Dreptul la munca
Dreptul la munca al deinuilor se exercita n conformitate cu art. 78 din
Lege i art. 173-186.
ART. 172

Dreptul la nva a ma nt
Dreptul la nva a ma nt al deinuilor se exercita n conformitate cu art. 79 din
Lege i art. 191-195.

CAP. VI

Munca prestata de ca tre deinui

ART. 173

Dispoziii generale
(1) Administraia locului de deinere ntreprinde demersurile necesare
pentru identificarea posibilita ilor de a asigura folosirea la munca a unui numa r
ca t mai mare de deinui.
(2) In raport cu tipul regimului de executare, deinuilor li se poate cere sa
munceasca . In acest sens se ine seama de calificarea, deprinderile i aptitudinile
fieca ruia, de va rsta , starea de sa na tate, ma surile de sigurana , precum i de
programele destinate sprijinirii forma rii profesionale a acestora.
(3) Deinuii pot fi folosii la activita i lucrative, n regimurile de prestare a
muncii preva zute la art. 83 alin. (1) lit. a)-e) din Lege, n spaii din interiorul sau
exteriorul penitenciarului.
(4) Folosirea la munca a deinuilor se face cu respectarea procedurii i
criteriilor de selecionare i repartizare la munca , asigurarea ma surilor de

72
sigurana specifice fieca rui regim de executare, ntocmirea documentelor de
organizare i funcionare a punctelor de lucru, prega tirea i dotarea locurilor de
munca , asigurarea ma surilor de securitate i sa na tate n munca , ntocmirea
documentelor de evidena a muncii i acordarea drepturilor cuvenite pentru
munca prestata .
(5) Munca prestata de deinui urma rete meninerea i creterea capacita ii
acestora de a-i ca tiga existena dupa liberare i realizarea unor venituri, care se
pot folosi la mbuna ta irea condiiilor de detenie preva zute n cap. IV din Lege, i
pentru susinerea aciunilor de reintegrare sociala a persoanelor condamnate.
(6) Prin decizia directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor se aproba Instruciunile privind organizarea muncii deinuilor.
ART. 174

Selecionarea i repartizarea la munca


(1) Selecionarea la munca a deinuilor se face n funcie de regimul de
executare, cu aprobarea directorului locului de deinere, la propunerea unei
comisii formate din reprezentanii sectorului reintegrare sociala , regim
penitenciar, medical, evidena i organizarea muncii, sub coordonarea
directorului adjunct pentru sigurana deinerii i regim penitenciar, n calitate de
preedinte. Comisia poate fi completata cu personal de specialitate, n vederea
verifica rii deprinderilor profesionale sau abilita ilor practice ale deinuilor.
(2) Procedura i criteriile de selecionare la munca a deinuilor se stabilesc
prin decizia directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor
preva zuta la art. 173 alin. (6).
(3) Deinuii selecionai la munca semneaza un angajament care cuprinde
drepturile, obligaiile i interdiciile preva zute de Lege n perioada desfa ura rii
activita ilor lucrative i care se pa streaza la dosarul individual.
(4) Angajamentul preva zut la alin. (3) cuprinde i referiri cu privire la
posibilitatea ncheierii unui contract de asigurare privind contribuia la bugetul
asigura rilor sociale de stat, potrivit dispoziiilor art. 87 alin. (2) din Lege.
(5) Participarea deinuilor la activita i lucrative ntr-un anumit regim de
prestare a muncii nu exclude repartizarea acestora i la alte activita i, n
interiorul sau n exteriorul penitenciarului, cu condiia respecta rii programului
de lucru i a dispoziiilor legale privind durata muncii prestate.
(6) In ma sura posibilita ilor, a cerinelor de disciplina din locurile de
deinere i n limite rezonabile, deinuii pot opta pentru un anumit loc de munca
sau pot solicita schimbarea acestuia, daca poseda calificarea sau deprinderile
necesare noului loc de munca .
(7) Prestarea muncii se face individual sau n grupuri organizate n
formaiuni de lucru, care nu depa esc 50 de persoane, n interiorul sau n
exteriorul locului de deinere.
(8) In situaia refuzului de a munci, comisia preva zuta la alin. (1) ntocmete
un proces-verbal care se depune la dosarul individual, fiind avut n vedere la
evaluarea conduitei deinutului i a eforturilor depuse n cadrul muncii prestate.
(9) Procesul-verbal preva zut la alin. (8) este avut n vedere la analiza
efectuata n vederea schimba rii regimului de executare de ca tre comisia
preva zuta de art. 32 din Lege, comisia preva zuta la art. 98 alin. (2) din Lege,
precum i n cadrul comisiei pentru liberare condiionata .
ART. 175

73
Munca n regim de presta ri de servicii
(1) Folosirea la munca a deinuilor conform art. 83 alin. (1) lit. a) din Lege
se realizeaza n baza unui contract de presta ri de servicii ncheiat ntre directorul
penitenciarului, n calitatea de prestator, i beneficiarul muncii prestate, denumit
n continuare beneficiar.
(2) In contractele de presta ri servicii este interzisa nominalizarea
deinuilor care urmeaza sa desfa oare activita i lucrative sau menionarea unor
date cu caracter personal ale acestora.
(3) Tarifele referitoare la activita ile ce urmeaza a se desfa ura se negociaza
ntre administraia penitenciarului i beneficiar i nu pot fi mai mici deca t
salariul de baza minim brut pe ara garantat n plata , n raport cu programul de
lucru stabilit prin contract. Prin contract, tarifele pot fi stabilite i n baza
normelor de lucru determinate prin probe de lucru efectuate n prezena
persoanelor delegate de ambele pa ri contractante.
(4) In situaia n care beneficiarul nu respecta dispoziiile legale ori
contractuale privind condiiile de folosire la munca a deinuilor, directorul
locului de deinere i solicita ca n termen de 24 de ore sa ia ma suri pentru
respectarea acestora. Daca n acest termen nu se iau ma surile necesare,
directorul poate dispune retragerea pariala sau totala a deinuilor pentru o
perioada de timp limitata sau definitiv.
(5) Beneficiarul este obligat sa asigure: baza tehnico-materiala , conducerea
lucra rilor, spaii pentru servirea hranei, apa potabila , asistena tehnica necesara ,
instructajul i condiiile de securitate a muncii, spaii pentru grupuri sanitare i,
daca este cazul, amenaja rile impuse pentru executarea pazei i supravegherii la
locul de munca . In ceea ce privete comunicarea, cercetarea, nregistrarea i
raportarea evenimentelor n care sunt implicai deinui sunt aplicabile
reglementa rile proprii elaborate de Administraia Naionala a Penitenciarelor.
(6) Directorul penitenciarului are obligaia de a ncheia contracte ca t mai
avantajoase, n ma sura posibilita ilor, stabilind n sarcina beneficiarului obligaia
de a asigura cheltuielile determinate de luarea ma surilor de sigurana ,
transportul deinuilor, al personalului de paza , escortare i supraveghere ori al
hranei la locurile de munca , precum i materialele igienico-sanitare.
(7) Prevederile art. 174 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 176

Munca n regie proprie


(1) Munca prestata n regie proprie, conform art. 83 alin. (1) lit. b) din Lege,
se realizeaza n cadrul seciilor i atelierelor de producie aparina nd
penitenciarelor, precum i n cadrul lucra rilor de investiii i reparaiilor capitale
desfa urate n penitenciar.
(2) Prevederile art. 174 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 177

Activita i cu caracter gospoda resc necesare penitenciarului


(1) Munca prestata conform art. 83 alin. (1) lit. c) din Lege se realizeaza n
cadrul urma toarelor activita i cu caracter gospoda resc, care nu se remunereaza :
a) activita i desfa urate pentru prepararea i distribuirea hranei,
ntreinerea i funcionarea instalaiilor i utilajelor, ntreinerea i conservarea

74
cla dirilor, manipularea materialelor, ngrijirea animalelor de serviciu i
ntreinerea spaiilor destinate acestora, sprijinirea i suportul activita ilor
religioase, educative, culturale, ocupaionale, sportive, medicale, precum i
pentru meninerea sta rii de cura enie i igiena n interiorul i exteriorul locului
de deinere, a camerelor de arest de la instanele de judecata sau a altor unita i
aparina nd sistemului administraiei penitenciare;
b) activita i lucrative prestate n cadrul gospoda riilor agrozootehnice;
c) activita i de cizma rie, croitorie, ta mpla rie, spa la torie, frizerie, tinichigerie,
la ca tua rie i altele asemenea;
d) activita i de ntreinere a mijloacelor auto, precum i de ntreinere i
reparaii curente a cla dirilor, instalaiilor i utilajelor din dotarea penitenciarului;
e) activita i de planton pe timp de noapte la nivelul camerei de deinere, de
nta rire a supravegherii la punctele de lucru i pe perimetrele locurilor de
deinere, precum i de sprijinire i nsoire a deinuilor cu afeciuni invalidante
sau aflai n stare de neputina din cauza va rstei sau a altor afeciuni medicale;
f) activita ile preva zute la lit. a)-e) desfa urate n penitenciarele-spital
situate n interiorul perimetrului altor unita i nominalizate prin decizie a
directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
(2) Repartizarea deinuilor la activita ile preva zute la alin. (1) se efectueaza
n condiiile i n limita baremelor aprobate prin decizia directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor preva zuta la art. 173 alin. (6).
(3) Repartizarea deinuilor la activita ile de meninere a sta rii de cura enie
i igiena pentru alte unita i din sistemul administraiei penitenciare se realizeaza
cu aprobarea directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
(4) Excedentul de produse realizate n gospoda riile agrozootehnice poate fi
valorificat pe piaa libera , n condiiile stabilite prin ordin al ministrului justiiei.
ART. 178

Munca deinuilor n caz de calamitate


(1) Organele administraiei publice centrale sau locale pot solicita
directorului penitenciarului, prin adresa scrisa , punerea la dispoziie a unor
deinui, pentru nla turarea efectelor generate de calamita i. La solicitarea
formulata se anexeaza procesul-verbal de calamitate.
(2) Folosirea deinuilor la munca n caz de calamitate, conform art. 83 alin.
(1) lit. d) din Lege, se realizeaza n baza unor contracte, fa ra contraprestaie
materiala , cu aprobarea directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor, la propunerea motivata a directorului penitenciarului ca ruia i s-a
adresat solicitarea.
(3) Prevederile art. 174 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 179

Munca deinuilor pe baza de voluntariat


(1) Deinuii pot presta munca pe baza de voluntariat, n condiiile stabilite
de administraia locului de deinere, n temeiul unui contract de voluntariat,
ncheiat pe o perioada determinata de pa na la 3 luni.
(2) Cu ocazia seleciona rii deinuilor la munca pe baza de voluntariat,
comisia preva zuta la art. 174 alin. (1) are n vedere i interdiciile ce decurg din
hota ra rea de condamnare, astfel nca t deinutul care face obiectul seleciona rii sa
nu fie incompatibil cu activitatea ce urmeaza a fi desfa urata .

75
(3) Administraia penitenciarului ine evidena voluntarilor ntr-un registru
anume destinat.
(4) Directorul penitenciarului ntreprinde demersurile necesare pe la nga
persoanele juridice de drept public sau de drept privat, fa ra scop patrimonial cu
care a fost ncheiat contractul de voluntariat, n vederea elibera rii certificatului
nominal care atesta calitatea de voluntar a deinutului. Acesta se pa streaza la
dosarul individual i se nma neaza la punerea n libertate sau, pe parcursul
executa rii pedepsei, la cererea deinutului.
(5) Prevederile art. 174 alin. (1)-(7) se aplica n mod corespunza tor.
ART. 180

Condiii de desfa urare a muncii pe baza de voluntariat


(1) Deinuii pot desfa ura munca pe baza de voluntariat, n campanii
organizate cu ali parteneri sociali, n cadrul urma toarelor activita i de interes
public:
a) stra ngerea deeurilor din zonele situate de-a lungul oselelor, ca ilor
ferate, apelor curga toare, pa durilor, parcurilor, lacurilor i din alte spaii
aparina nd domeniului public;
b) plantarea i rempa durirea terenurilor aflate n domeniul public;
c) lucra ri de apa rare mpotriva inundaiilor;
d) combaterea eroziunii solului i protecia mpotriva excesului de apa i
umiditate;
e) amenajarea i mbuna ta irea drumurilor publice de acces la exploataiile
agricole i forestiere, inclusiv lucra ri de marcare, semnalizare i avertizare;
f) extinderea sistemelor de irigaii i drenaj;
g) desza pezirea spaiilor publice, n situaia unor ninsori abundente;
h) cura enia i igienizarea organizate de autorita ile publice centrale i
locale, de organizaii neguvernamentale sau alte persoane juridice fa ra scop
patrimonial ori direct de beneficiarul voluntariatului n instituii de stat, precum:
spitale, policlinici, cree, gra dinie, coli, centre de plasament, instituii de
cercetare, poligoane de tragere, baze sportive, centre de ngrijire a ba tra nilor,
biblioteci, muzee, biserici, ma na stiri, precum i n alte instituii de cultura i cult;
i) amenajarea i ngrijirea ada posturilor pentru animale fa ra sta pa n;
j) activita i culturale, artistice, educative, sportive, religioase i de protecie a
mediului, precum i aciunile de promovare a unor astfel de demersuri,
organizate de autorita ile publice centrale i locale, de organizaii
neguvernamentale sau alte persoane juridice fa ra scop patrimonial ori direct de
beneficiarul voluntariatului, dupa cum urmeaza :
1. aciuni de valorificare a unor terenuri degradate i redarea acestora ca
zone verzi i parcuri;
2. aciuni educative de prevenire a sa va ririi de infraciuni i a consumului
de droguri, alcool, tutun i de popularizare a consecinelor negative ale acestor
fapte antisociale sau conduite atipice;
3. aciuni de prevenire a ra spa ndirii bolilor cu transmitere sexuala ;
4. aciuni specifice organiza rii unor expoziii i manifesta ri cultural-artistice,
a unor ntreceri sportive i a unor manifesta ri religioase;
5. activita i de ngrijire a persoanelor n va rsta , singure, bolnave, cu
handicap sau alte dizabilita i;

76
6. activita i de sprijinire a familiilor monoparentale, cu copii n ntreinere,
aflate n evidenta stare de paupertate.
(2) Activita ile de interes public menionate la alin. (1) pot face obiectul
contractelor de voluntariat numai daca desfa urarea acestor activita i nu intra n
sarcina unor operatori economici privai, n baza contractelor cu titlu oneros
ncheiate de acetia cu persoane juridice de drept public, fapt dovedit de
beneficiarul voluntariatului printr-o declaraie autentica notariala .
ART. 181

Durata muncii prestate


(1) Durata muncii este de 8 ore pe zi i nu mai mult de 40 de ore pe
sa pta ma na , cu excepiile preva zute de legislaia muncii.
(2) Femeile nsa rcinate sau cele care au na scut i au n ngrijire copii cu
va rsta de pa na la 1 an nu pot munci n mediu toxic sau va ta ma tor i nu li se poate
prelungi ziua de munca peste 8 ore.
(3) Deinuii care au mplinit va rsta de 60 de ani sau care au calitatea de
pensionari pentru limita de va rsta sau sunt pensionari pentru pierderea
capacita ii de munca gradul III de invaliditate pot presta munca numai la cererea
acestora.
(4) Munca prestata n afara duratei normale a timpului de munca
sa pta ma nal nu poate fi efectuata fa ra acordul deinutului, cu excepiile preva zute
de legislaia muncii.
ART. 182

Munca n timpul nopii


(1) Munca n timpul nopii poate fi prestata cu acordul scris al deinuilor. Se
considera munca prestata n timpul nopii activita ile lucrative desfa urate ntre
orele 22-06, indiferent de durata acestora.
(2) Femeile nsa rcinate sau care au na scut i au n ngrijire copii cu va rsta de
pa na la 1 an nu pot presta munca n timpul nopii.
ART. 183

Venituri realizate din presta ri de servicii i din activita i de producie n


regie proprie
(1) Veniturile realizate din presta ri de servicii sunt ncasate n lei.
(2) Veniturile realizate din presta ri de servicii nu pot fi mai mici deca t
salariul de baza minim brut pe ara garantat n plata , n raport cu programul de
munca i, dupa caz, gradul de realizare a normei de lucru determinate prin
probele de lucru efectuate n prezena persoanelor delegate de ambele pa ri
contractante. Prin contractul de presta ri servicii se stabilete daca activitatea se
desfa oara n baza normelor de lucru.
(3) Activita ile de producie n regie proprie, realizate n secii, ateliere,
precum i munca prestata n cadrul lucra rilor de investiii i reparaii capitale
sunt remunerate pe baza de tarife difereniate pe categorii de activita i, dar nu
mai puin deca t nivelul salariului de baza minim brut pe ara , n raport cu
programul de munca i, dupa caz, gradul de realizare a normei de lucru.
(4) Produsele realizate n secii i ateliere de producie pot fi redistribuite
prin transfer fa ra plata ntre unita ile din sistemul administraiei penitenciare
sau pot fi valorificate pe piaa libera .

77
ART. 184

Repartizarea veniturilor
(1) Veniturile realizate de deinui pentru munca prestata se ncaseaza de
ca tre administraia penitenciarului n care se afla persoana condamnata i se
repartizeaza conform art. 87 alin. (1) din Lege.
(2) Sumele de bani corespunza toare cotei de 90% din venitul cuvenit
deinuilor se consemneaza n fia contabila nominala i pot fi folosite pe durata
executa rii pedepsei, conform prevederilor art. 70 alin. (4) din Lege.
(3) Sumele de bani corespunza toare cotei de 10% din venitul cuvenit
deinuilor se consemneaza n fia contabila nominala i se pa streaza , pe numele
acestora, la Trezoreria Statului, urma nd a fi ncasate n momentul punerii n
libertate.
(4) In cazul n care deinutul a fost obligat la plata de despa gubiri civile, care
nu au fost achitate pa na la data primirii n penitenciar, procentul de 50% din cota
de 90% care i revin acestuia conform art. 87 alin. (1) lit. a) din Lege se utilizeaza
pentru repararea prejudiciului cauzat pa rii civile, conform prevederilor Codului
de procedura civila .
ART. 185

Munca n cadrul structurilor de economie sociala


(1) In sensul art. 83 alin. (1) lit. f) din Lege, prin alte activita i se nelege i
munca prestata n cadrul structurilor de economie sociala , n condiiile preva zute
de lege.
(2) Programul i cerinele impuse de administraia penitenciarului, n cadrul
muncii prestate n structurile de economie sociala , sunt adaptate situaiilor
specifice desfa ura rii fieca rui tip de activitate i statutului juridic al deinutului.
(3) Normele privind condiiile generale de folosire la munca se aplica n mod
corespunza tor.
ART. 186

Evidena participa rii deinuilor la activita i


Evidena participa rii deinuilor la activita ile preva zute n prezentul capitol
se ine de ca tre personalul penitenciarului i, dupa caz, de ca tre reprezentanii
beneficiarului, n condiiile stabilite prin decizia directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor preva zuta la art. 173 alin. (6).
CAP. VI^1
Procedura privind elaborarea de lucrri tiinifice publicate sau
de invenii brevetate de ctre persoanele private de libertate aflate
n unitile subordonate Administraiei Naionale a Penitenciarelor
----------
Capitolul VI^1 conina nd articolele 186^1-186^4 a fost introdus de pct. 1 al
art. I din HOTA RA REA nr. 593 din 24 august 2016, publicata n MONITORUL
OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016.

ART. 186^1
Prevederi comune

78
(1) Lucrrile tiinifice sau inveniile ce urmeaz a fi
brevetate pot fi elaborate de ctre deinui n condiiile stabilite
de Lege i de prezentul regulament.
(2) Deinuilor care doresc realizarea de lucrri tiinifice sau
de invenii li se asigur formularele de cerere i de angajament
referitoare la realizarea acestora, prin grija efului seciei de
deinere.
(3) Deinuii care desfoar activiti de elaborare a unei
lucrri tiinifice sau a unei invenii pot participa i la
activiti lucrative, fr ca acestea s se suprapun i fr ca,
nsumat, durata desfurrii tuturor acestor activiti s
depeasc durata prevzut de legislaia muncii.
(4) Deinuii care desfoar activiti de elaborare a unei
lucrri tiinifice sau a unei invenii pot participa i la
activiti specifice domeniului educaie, asisten psihologic i
asisten social, fr ca programele activitilor s se suprapun.
(5) Demersurile deinuilor, corespunztoare activitilor de
elaborare i publicare a unei lucrri tiinifice ori de realizare i
brevetare a unei invenii, se realizeaz pe cheltuial proprie, fr
ca administraia locului de detenie s aib obligaia achitrii de
taxe ori a suportrii unor cheltuieli.
(6) Administraia locului de deinere faciliteaz, n msura
posibilitilor, accesul la mijloace bibliografice i la echipament
de tehnologie a informaiei, conform prevederilor legale.
(7) n baza cererii deinutului i cu aprobarea scris a
directorului locului de deinere, se pot primi bunuri dintre cele
care pot fi primite, cumprate, pstrate i folosite de ctre
deinui, potrivit anexei nr. 1, n msura n care acestea au
legtur cu activitatea de elaborare a lucrrii tiinifice sau de
realizare a inveniei. Evidena acestora se ine separat, iar
depozitarea lor se face n spaii din afara camerei de deinere, pn
la finalizarea activitilor n cauz.
(8) Documentele care au stat la baza aprobrii elaborrii unei
lucrri tiinifice sau invenii se arhiveaz n dosarul individual
de ctre serviciul sau biroul eviden deinui.
(9) n situaia n care deinutul svrete o infraciune ori o
abatere disciplinar grav sau foarte grav, aprobarea privind
programul de lucru poate fi revocat, prin decizia directorului
penitenciarului, la propunerea motivat a directorului adjunct pentru
sigurana deinerii i regim penitenciar sau a persoanei care asigur
supravegherea deinutului pe perioada elaborrii lucrrii tiinifice
sau realizrii unei invenii.
----------
Art. 186^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTA RA REA nr. 593 din 24
august 2016, publicata n MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016.

ART. 186^2
Procedura de elaborare a lucrrilor tiinifice
(1) n vederea aprobrii realizrii unei lucrri tiinifice, a
stabilirii programului de lucru i a inerii evidenei activitii

79
zilnice de elaborare a unei lucrri tiinifice, deinutul are
obligaia de a completa o cerere, potrivit modelului prevzut n
anexa nr. 4, i de a o nainta spre aprobare directorului
penitenciarului.
(2) La cererea prevzut la alin. 1, solicitantul anexeaz i o
recomandare scris privind relevana tematicii pentru cercetarea
tiinific i argumentele privind includerea temei ntr-un domeniu
i o specializare universitar stabilite de nomenclatorul domeniilor
i al specializrilor/programelor de studii universitare, din partea
unui profesor universitar sau a unui confereniar universitar din
specialitatea n care urmeaz s fie elaborat lucrarea.
Recomandarea va cuprinde i numrul de nregistrare atribuit de
instituia de nvmnt superior n cadrul creia activeaz
profesorul universitar sau confereniarul universitar semnatar al
acesteia. De asemenea, cererea va fi nsoit i de un angajament
asumat de ctre solicitant, potrivit modelului prevzut n anexa nr.
5, n coninutul cruia s se regseasc i acordul scris cu privire
la fotocopierea parial sau total a manuscrisului lucrrii.
(3) Comisia de selecionare i repartizare la munc analizeaz
cererea, verificnd dac aceasta este completat corespunztor,
precum i dac este nsoit de recomandare i dac solicitantul i-
a asumat prin semntur angajamentul i face o propunere motivat cu
privire la aprobarea sau respingerea solicitrii. n cazul propunerii
de aprobare, comisia face recomandri cu privire la programul de
lucru i spaiile de desfurare a activitii, potrivit modelului
prevzut n anexa nr. 6.
(4) Directorul unitii aprob programul de lucru, locul destinat
activitii de elaborare i desemneaz, din cadrul Comisiei de
selecionare i repartizare la munc, persoana care va asigura
monitorizarea deinutului pe perioada elaborrii lucrrii
tiinifice.
(5) Evidena zilnic a activitii se ine de ctre persoana
desemnat cu monitorizarea activitii. n acest sens, la sfritul
fiecrei zile, deinutul prezint materialele elaborate care vor fi
consemnate ntr-un proces-verbal, semnat de ambele persoane.
(6) Persoana desemnat cu monitorizarea activitii de elaborare
a unor lucrri tiinifice completeaz rubricile corespunztoare n
tabelul nominal de pontaj, conform timpului efectiv lucrat.
(7) Persoana desemnat cu monitorizarea activitii va ntocmi un
dosar care cuprinde: copia cererii pentru aprobarea realizrii
lucrrii tiinifice sau inveniei, cu anexele care o nsoesc;
procesele-verbale care reflect activitatea zilnic a deinutului;
copii ale tabelelor nominale de pontaj; copia manuscrisului lucrrii.
Dosarul nsoete deinutul n cazul transferului n alte uniti i
se pstreaz n cadrul compartimentului organizarea muncii. Dup
acordarea zilelor considerate executate ca urmare a elaborrii de
lucrri tiinifice publicate, dosarul se arhiveaz la compartimentul
organizarea muncii din unitatea care a acordat zilele ctig.
(8) Programul de lucru i locaia destinat activitii de
elaborare a lucrrii tiinifice pot fi modificate, dac situaia o

80
impune, numai cu aprobarea directorului penitenciarului, la
propunerea Comisiei de selecionare i repartizare la munc.
(9) n cazul transferrii ntr-un alt penitenciar, realizat
potrivit dispoziiilor art. 108, deinutul trebuie s formuleze
cerere privind continuarea activitii de elaborare a lucrrii
tiinifice, fr a fi reluat procedura de la alin. (1)-(3).
Dispoziiile alin. (4)-(10) se aplic n mod corespunztor.
(10) Administraia penitenciarului de destinaie analizeaz
posibilitatea asigurrii continurii activitii de elaborare a
lucrrii tiinifice i existena aprobrii anterioare, sens n care
comisia de selecionare i repartizare la munc nainteaz
directorului unitii o propunere motivat cu privire la acceptarea
sau respingerea solicitrii. n cazul propunerii de aprobare, comisia
face recomandri cu privire la programul de lucru i spaiile de
desfurare a activitii, potrivit modelului prevzut n anexa nr.
6.
(11) n cazul transferrii ntr-un alt penitenciar, realizat
potrivit dispoziiilor art. 109, activitatea de elaborare a lucrrii
tiinifice ori de realizare a unei invenii desfurat de deinut
se suspend pn la revenirea n penitenciar sau pn la
transferarea n alt penitenciar n condiiile art. 108.
----------
Art. 186^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTA RA REA nr. 593 din 24
august 2016, publicata n MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016.

ART. 186^3
Evaluarea caracterului tiinific
(1) Dup finalizarea lucrrii, deinutul formuleaz o cerere
scris conducerii penitenciarului, n vederea efecturii
demersurilor necesare pentru confirmarea caracterului tiinific al
lucrrii de ctre Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice,
denumit n continuare CNCS, cu sprijinul logistic al Unitii
Executive pentru Finanarea nvmntului Superior, a Cercetrii,
Dezvoltrii i Inovrii, denumit n continuare UEFISCDI, potrivit
art. 96^1 alin. (1) din Lege. La cererea depus deinutul anexeaz
lucrarea tiinific, n original, precum i declaraia pe propria
rspundere din care s rezulte c este autorul lucrrii.
(2) Directorul penitenciarului informeaz CNCS cu privire la
existena unei lucrri elaborate, menionnd domeniul i
specializarea universitar stabilite de nomenclatorul domeniilor i
al specializrilor/programelor de studii universitare i numrul de
pagini i solicit comunicarea costurilor evalurii acesteia, precum
i detaliile modului de efectuare a plii.
(3) Dup achitarea de ctre deinut a costurilor evalurii,
transmise potrivit alin. (2), directorul penitenciarului transmite la
CNCS lucrarea elaborat de ctre deinut, nsoit de un document
care s ateste c este aceeai lucrare care a fost monitorizat
conform prevederilor art. 186^2.
(4) CNCS, cu sprijinul logistic al UEFISCDI, desemneaz n mod
aleatoriu 3 evaluatori din baza de date, care fac evaluarea lucrrii

81
i stabilesc dac aceasta are sau nu caracter tiinific.
Evaluatorilor nu li se comunic identitatea autorului lucrrii, iar
identitatea evaluatorilor desemnai rmne confidenial.
(5) CNCS transmite penitenciarului rezultatul evalurii privind
caracterul tiinific al lucrrii, care se comunic deinutului prin
grija persoanei desemnate pentru monitorizarea activitii de
elaborare a unor lucrri tiinifice.
(6) Publicarea lucrrii tiinifice se realizeaz prin grija i
pe cheltuiala deinutului, la edituri recunoscute la nivel academic,
fr implicarea administraiei penitenciarului.
(7) n baza confirmrii caracterului tiinific al lucrrii i
ca urmare a publicrii acesteia, serviciul sau biroul eviden
deinui nscrie n evidene acordarea celor 20 de zile considerate
ca executate, conform Legii. Comisia pentru liberare condiionat are
obligaia de a verifica materialele prevzute la art. 186^2 alin.
(7), la termenul de analizare n comisia pentru liberarea
condiionat. n cazul elaborrii unei lucrri tiinifice n
coautorat, dispoziiile art. 96^1 alin. (6) din Lege se aplic n mod
corespunztor.
(8) Acordarea creditelor pentru activitile de elaborare a
lucrrilor tiinifice se face potrivit Sistemului de creditare a
participrii la activiti i programe educative, de asisten
psihologic i asisten social, activiti lucrative, precum i la
prevenirea situaiilor de risc, prevzut la art. 208 alin. (9), prin
intermediul aplicaiei informatice, potrivit regulilor stabilite
activitilor lucrative, ca urmare a introducerii n seciunea
specific a zilelor considerate executate.
(9) n cazul n care se constat c lucrarea elaborat nu are
caracter tiinific sau c aceasta nu a fost publicat la o editur
recunoscut la nivel academic, serviciul sau biroul eviden deinui
ncheie un proces-verbal n acest sens, care se arhiveaz la dosarul
individual.
----------
Art. 186^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTA RA REA nr. 593 din 24
august 2016, publicata n MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016.

ART. 186^4
Procedura de realizare a unei invenii
(1) n vederea aprobrii realizrii unei invenii, a stabilirii
programului de lucru i a inerii evidenei activitii zilnice de
realizare a acesteia, deinutul are obligaia de a completa o cerere,
potrivit modelului prevzut n anexa nr. 4, i de a o nainta, spre
aprobare, directorului penitenciarului. Dispoziiile art. 186^2 alin.
(3)-(11) se aplic n mod corespunztor.
(2) n aplicarea dispoziiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr.
64/1991 privind brevetele de invenie, republicat, dezvluirea
datelor cuprinse n documentele elaborate n realizarea inveniei nu
poate fi fcut fr acordul deinutului.

82
(3) Demersurile necesare obinerii brevetului de la Oficiul de
Stat pentru Invenii i Mrci se realizeaz exclusiv de ctre
deinut.
(4) Dup obinerea brevetului de invenie eliberat de Oficiul de
Stat pentru Invenii i Mrci, deinutul se adreseaz cu o cerere
conducerii unitii unde execut pedeapsa n vederea acordrii
zilelor considerate ca executate. La cererea depus deinutul
anexeaz brevetul de inventator n original, care, dup realizarea
de ctre penitenciar a unei copii, certificat conform cu
originalul, se va restitui acestuia.
(5) Directorul unitii dispune serviciului sau biroului de
eviden deinui nscrierea n dosarul individual a acordrii celor
20 de zile considerate ca executate. Prevederile art. 1863 alin. (7)-
(9) se aplic n mod corespunztor.
----------
Art. 186^4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTA RA REA nr. 593 din 24
august 2016, publicata n MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016.

CAP. VII

Activita ile educative, de asistena psihologica i asistena sociala , instruire


colara , nva a ma ntul universitar i formarea profesionala a deinuilor

ART. 187

Coninutul activita ilor educative, de asistena psihologica i asistena


sociala
(1) Activita ile educative, de asistena psihologica i asistena sociala se
desfa oara , n interiorul i n exteriorul penitenciarului, n baza planifica rii
executa rii pedepsei i au drept scop creterea anselor de reintegrare sociala a
deinuilor i a persoanelor internate. Acestea cuprind urma toarele arii de
intervenie:
a) adaptarea la condiiile priva rii de libertate;
b) instruire colara i formare profesionala ;
c) activita i educative i recreative;
d) asistena sociala ;
e) asistena psihologica ;
f) asistena religioasa ;
g) prega tirea pentru liberare.
(2) Condiiile i metodologia privind organizarea i desfa urarea activita ilor
educative, de asistena psihologica i asistena sociala , instruire colara ,
nva a ma nt universitar i formare profesionala a deinuilor se stabilesc prin
ordin al ministrului justiiei preva zut la art. 89 alin. (8) din Lege.
(3) Demersurile educative, de asistena psihologica i asistena sociala se
desfa oara individual sau colectiv, fiind structurate n programe i activita i de tip
obligatoriu, opional sau facultativ.
(4) Programele i activita ile obligatorii desfa urate cu deinuii se aproba
de ca tre comisia preva zuta la art. 32 din Lege.
(5) Refuzul de participare la programele i activita ile preva zute n Planul
individualizat de evaluare i intervenie terapeutica se consemneaza ntr-un

83
proces-verbal care se depune la dosarul individual, fiind avut n vedere la
evaluarea conduitei deinutului i a eforturilor depuse n cadrul activita ilor de
reintegrare sociala .
(6) In situaia preva zuta de alin. (5), dispoziiile art. 174 alin. (9) se aplica n
mod corespunza tor.
(7) Activita ile preva zute la alin. (1) sunt desfa urate de ca tre personalul din
sectorul reintegrare sociala : educatori, preoi, ageni tehnici, monitori sportivi,
psihologi i asisteni sociali, n condiiile Ordinului ministrului muncii, familiei,
proteciei sociale i persoanelor va rstnice nr. 2.126/2014 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor va rstnice, persoanelor fa ra ada post, tinerilor care au pa ra sit
sistemul de protecie a copilului i altor categorii de persoane adulte aflate n
dificultate, precum i pentru serviciile acordate n comunitate, serviciilor
acordate n sistem integrat i cantinelor sociale.
(8) La activita ile preva zute la alin. (1) pot participa, n calitate de
colaboratori, consilieri de probaiune, voluntari i reprezentani ai instituiilor
publice i organizaiilor neguvernamentale.
ART. 188

Planul individualizat de evaluare i intervenie educativa i terapeutica


(1) Pentru fiecare deinut, n perioada de carantina i observare se
realizeaza o evaluare din perspectiva educaionala , psihologica i sociala .
(2) Administraia penitenciarului, n urma evalua rii i identifica rii nevoilor
individuale ale deinutului i n funcie de posibilita ile instituiei, este obligata sa
organizeze activita i educative, de asistena psihologica i asistena sociala ,
ina nd cont de natura infraciunii comise, durata pedepsei privative de libertate,
regimul de executare, riscul pentru sigurana penitenciarului, va rsta, starea de
sa na tate fizica i mintala .
(3) Pentru fiecare deinut, comisia preva zuta la art. 32 din Lege, la
propunerea specialitilor sectorului reintegrare sociala , aproba Planul
individualizat de evaluare i intervenie educativa i terapeutica , ce este adus la
cunotina , sub semna tura .
(4) Planul individualizat de evaluare i intervenie educativa i terapeutica
cuprinde datele de identificare, programele i activita ile recomandate
deinutului, ina nd cont de ariile de intervenie prioritare i oferta de programe
i activita i educative, de asistena psihologica i asistena sociala existenta la
nivelul unita ii.
(5) Revizuirea Planului individualizat de evaluare i intervenie educativa i
terapeutica pentru fiecare deinut se face periodic i la nevoie, n condiiile art.
92 alin. (5), n funcie de concluziile evalua rilor periodice, din perspectiva
educaionala , psihologica i sociala .
(6) Planul individualizat de evaluare i intervenie educativa i terapeutica
se adapteaza la regimul de executare a pedepselor, acorda ndu-se o atenie
sporita categoriilor speciale de deinui.
ART. 189

Activita i n perioada de carantina i observare


Deinuii aflai n perioada de carantina i observare sunt inclui ntr-un
program multidisciplinar de adaptare la condiiile priva rii de libertate.

84
ART. 190

Activita i n perioada de prega tire pentru liberare


Deinuii aflai n perioada premerga toare analiza rii n comisia pentru
liberare condiionata sunt inclui ntr-un program multidisciplinar, care vizeaza
informarea cu privire la paii care trebuie urmai dupa liberarea din penitenciar,
n scopul reintegra rii sociale.
ART. 191

Organizarea activita ilor de instruire colara


(1) Deinuii pot participa la cursuri de instruire colara , n condiiile art. 79
din Lege.
(2) Administraia penitenciarului asigura condiiile necesare instruirii
colare a persoanelor condamnate, pentru nivelurile de nva a ma nt general
obligatoriu, n concordana cu normele cuprinse n Legea educaiei naionale nr.
1/2011, cu modifica rile i completa rile ulterioare, i condiiile stabilite n
protocolul de colaborare dintre Ministerul Educaiei Naionale i Cerceta rii
tiinifice i Ministerul Justiiei privind colarizarea i profesionalizarea
deinuilor.
(3) Pentru deinui se organizeaza cursuri de instruire colara prin
programul "A doua ansa ".
(4) Numa rul orelor de cursuri se stabilete cu respectarea planurilor-cadru
elaborate de Ministerul Educaiei Naionale i Cerceta rii tiinifice.
(5) In fiecare penitenciar se organizeaza , cu sprijinul inspectoratelor colare
judeene i al municipiului Bucureti, coli sau clase afiliate la instituiile de
nva a ma nt din afara locului de deinere.
(6) Cheltuielile legate de activitatea de instruire colara sunt suportate de
Ministerul Educaiei Naionale i Cerceta rii tiinifice i Administraia Naionala
a Penitenciarelor.
(7) In coninutul diplomelor nu se fac meniuni cu privire la absolvirea
cursurilor de colarizare n perioada executa rii pedepsei privative de libertate.
(8) Personalul didactic necesar pentru instruirea colara a deinuilor este
asigurat de ca tre inspectoratele colare judeene i salarizat de ca tre autorita ile
publice locale, selecionarea acestuia fa ca ndu-se cu avizul administraiei
penitenciarului.
ART. 192

Accesul la programe de studii universitare


(1) Deinuii pot urma, cu aprobarea directorului penitenciarului, cursuri
universitare n forma de nva a ma nt la distana sau n forma frecvenei reduse,
suporta nd toate cheltuielile, inclusiv cele de deplasare. La cursurile cu frecvena
redusa care presupun deplasa ri n exteriorul penitenciarului pot participa numai
deinuii clasificai n regim deschis. Pentru nscrierea la cursuri n forma de
nva a ma nt la distana au anse egale toi deinuii, indiferent de regimul n care
i executa pedeapsa.
(2) In cazul n care deinutul urmeaza studii universitare n momentul
intra rii n penitenciar, acesta i poate continua studiile numai n forma
cursurilor de nva a ma nt universitar la distana sau n forma frecvenei reduse,
conform dispoziiilor alin. (1).

85
ART. 193

Organizarea cursurilor de formare profesionala


(1) In penitenciar se pot organiza cursuri de iniiere, calificare, recalificare,
perfecionare i specializare a deinuilor n diferite meserii, n funcie de
opiunile i de aptitudinile acestora.
(2) Cursurile se desfa oara n spaii existente n penitenciare, la furnizorii
autorizai de formare profesionala , precum i n alte spaii special amenajate, n
baza acordurilor ncheiate cu colaboratori din comunitate.
(3) Cheltuielile legate de formarea profesionala sunt suportate de Ministerul
Educaiei Naionale i Cerceta rii tiinifice, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei
Sociale i Persoanelor Va rstnice, Administraia Naionala a Penitenciarelor sau de
alte persoane fizice ori juridice.
(4) In contractele de folosire la munca a deinuilor pot fi preva zute clauze
prin care operatorii economici sa desfa oare sau sa susina material cursuri de
formare profesionala i de atestare pe meserii a acestora.
(5) Directorul penitenciarului poate aproba, la cerere, participarea
deinuilor din regimul deschis la activita i de formare profesionala , n exteriorul
penitenciarului, cheltuielile legate de formarea profesionala fiind suportate de
deinut sau de alte persoane fizice sau juridice.
(6) Documentele care atesta tipul de formare profesionala se elibereaza de
ca tre organizatorul cursului, dispoziiile art. 191 alin. (7) aplica ndu-se n mod
corespunza tor.
ART. 194

Deinuii care au prioritate la activita i de instruire colara i formare


profesionala
Persoanele analfabete i tinerii au prioritate la activita i de instruire colara .
Tinerii au prioritate la activitatea de formare profesionala .
ART. 195

Atestarea colara i profesionala


Pentru a urma cursuri de instruire colara sau de formare profesionala ,
deinuii trebuie sa prezinte documentele care atesta nivelul de prega tire colara
anterior obinut.
ART. 196

Organizarea i funcionarea bibliotecilor n penitenciare


(1) In fiecare penitenciar se organizeaza i funcioneaza o biblioteca la care
au acces deinuii. Fondul de carte cuprinde un numa r suficient de mare i variat
de volume, menit sa ra spunda diversita ii culturale a deinuilor.
(2) Fondul de carte se constituie prin cumpa rare din subvenii sau venituri
proprii, transfer ntre instituii, sponsoriza ri i donaii. Persoanele private de
libertate, membrii de familie sau aparina torii acestora pot contribui prin donaii
la constituirea fondului de carte.
(3) Modul de gestionare i utilizare a fondului de carte se face potrivit
dispoziiilor legale aplicabile bibliotecilor publice.
(4) Administraia penitenciarului asigura gratuit un numa r de ziare sau de
publicaii, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului justiiei.

86
(5) Deinuii i pot procura din resurse financiare proprii, prin grija
administraiei penitenciarului, ziare, ca ri, publicaii periodice i reviste.
(6) In penitenciare se pot edita reviste care conin date informative despre
activita ile educative, de asistena psihologica i asistena sociala , inclusiv creaii
literare ale deinuilor.
ART. 197

Accesul la programele de radio i televiziune


(1) Administraia penitenciarului asigura receptarea programelor de radio i
ale televiziunii publice, n vederea asigura rii dreptului la informare.
(2) Aparatura radio-TV poate fi proprietatea penitenciarului sau a
deinutului.
(3) Administraia penitenciarului aproba primirea aparaturii radio-TV de
ca tre deinui, n condiiile ordinului ministrului justiiei preva zut la art. 89 alin.
(8) din Lege.
(4) In perioada deteniei, aparatura radio-TV, aprobata potrivit alin. (3), nu
poate fi nstra inata altor deinui sau folosita n scopul obinerii de avantaje
patrimoniale.
(5) Folosirea aparaturii radio-TV se face conform programului stabilit, astfel
nca t sa nu perturbe programul zilnic al deinuilor i sa nu contravina regulilor
de disciplina din penitenciare.
(6) In penitenciare funcioneaza studiouri radio-TV cu circuit nchis dotate
corespunza tor care asigura , dupa caz, receptarea, transmiterea i retransmiterea
programelor televiziunii publice.
(7) Prin studiourile radio-TV cu circuit nchis pot fi realizate i transmise
emisiuni proprii, cu caracter informativ i educativ, destinate deinuilor.
(8) Difuzarea emisiunilor radio-TV se realizeaza conform programului
aprobat de directorul unita ii.
ART. 198

Accesul la echipamente de tehnologie a informaiei


Administraia penitenciarului poate aproba primirea, cumpa rarea, pa strarea
i folosirea de echipamente de tehnologie a informaiei de ca tre deinui, n
condiiile stabilite de ordinul ministrului justiiei preva zut la art. 89 alin. (8) din
Lege.
ART. 199

Accesul la activita i interpenitenciare, manifesta ri cultural-artistice i aciuni


de sponsorizare
(1) Administraia penitenciarului ntreprinde demersurile necesare
organiza rii de spectacole, expoziii i alte manifesta ri culturale i artistice, n care
sa fie implicai deinuii.
(2) La activita ile preva zute la alin. (1) organizate n exteriorul
penitenciarului pot participa deinui din regimurile deschis, semideschis i
nchis, cu respectarea ma surilor de sigurana corespunza toare regimului de
executare cel mai restrictiv.
(3) In situaii temeinic justificate, cu aprobarea directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor sau a directorului penitenciarului cu
rol de coordonare zonala , se pot derula activita i interpenitenciare cu

87
participarea, n comun, a deinuilor din regimurile deschis, semideschis i nchis,
n condiiile preva zute la alin. (2).
(4) Materialele necesare desfa ura rii activita ilor preva zute la alin. (1) se
asigura de administraia penitenciarului, de ca tre deinui, membri de familie,
aparina tori sau alte persoane, precum i de persoane juridice, n condiiile
stabilite prin decizia directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor.
(5) Administraia penitenciarului ncurajeaza i sprijina iniiativele
instituiilor publice i a organizaiilor neguvernamentale, precum i pe cele ale
persoanelor fizice ori juridice din ara i din stra ina tate care doresc sa contribuie
la activita ile educative, de asistena psihologica i asistena sociala destinate
deinuilor sau sa sponsorizeze astfel de aciuni, daca acestea nu contravin
prevederilor legale ori regulilor privind sigurana locurilor de deinere.
ART. 200

Activita i sportive i recreative


(1) In funcie de posibilita i, administraia penitenciarului asigura
deinuilor, n spaii special amenajate, practicarea individuala sau colectiva a
unor jocuri ori activita i sportive i recreative, n vederea meninerii tonusului
fizic i psihic, ina nd cont de starea de sa na tate, aptitudini, va rsta i preferine.
(2) Materialele i echipamentele necesare desfa ura rii activita ilor
preva zute la alin. (1) se asigura de administraia penitenciarului, iar cele ce
depa esc posibilita ile financiare ale acesteia pot fi procurate, cu aprobarea
directorului, n conformitate cu anexa nr. 1 i de ca tre persoanele preva zute la
art. 199 alin. (4).
(3) Activita ile sportive organizate n spaii special amenajate, precum i
ntrecerile sportive se desfa oara sub ndrumarea unui monitor sportiv.
(4) In penitenciare se pot constitui echipe sau grupe pe discipline sportive,
n raport cu regimurile de executare i cu conduita deinuilor selecionai.
Directorul general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor poate aproba
organizarea unor ntreceri sportive ntre deinuii aflai n penitenciare diferite.
Intreceri sportive se pot organiza i cu echipe sau grupe sportive din exteriorul
penitenciarului, cu aprobarea directorului unita ii.
(5) La activita ile preva zute la alin. (4) desfa urate n exteriorul
penitenciarului pot participa deinui din regimurile deschis, semideschis i
nchis, n condiiile preva zute la art. 199 alin. (2).
ART. 201

Asistena religioasa
(1) Deinuii au dreptul nengra dit la asistena religioasa , n condiiile
stabilite prin regulamentul privind asistena religioasa n locurile de deinere,
aprobat prin ordin al ministrului justiiei.
(2) Reprezentanii organizaiilor, asociaiilor i cultelor religioase pot
desfa ura servicii i activita i religioase i pot vizita deinuii, fa ra a afecta
desfa urarea activita ilor din penitenciar, cu aprobarea directorului locului de
deinere.
(3) Dispoziiile art. 124 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 202

88
Activita ile de asistena psihologica i asistena sociala
(1) Asistena psihologica i asistena sociala acordate deinuilor au ca scop
oferirea de sprijin calificat pentru soluionarea problemelor psihologice i sociale
ale acestora pe timpul deteniei, n vederea reintegra rii sociale.
(2) Asistena psihologica este asigurata de ca tre psiholog, iar asistena
sociala , de ca tre asistentul social, organizarea i desfa urarea acestora fiind
fundamentate de principiile de etica profesionala .
(3) Activita ile de asistena psihologica i asistena sociala pot fi desfa urate
individual sau n grup, n cabinetul de psihologie, n cabinetul de asistena sociala
sau n alte spaii special amenajate.
(4) Pentru compensarea unor nevoi de asistena psihologica , n penitenciare
pot funciona comunita i terapeutice, n condiiile stabilite prin ordinul
ministrului justiiei preva zut la art. 89 alin. (8) din Lege.
ART. 203

Dispoziii speciale
(1) Femeilor i tinerilor condamnai li se asigura condiii pentru
participarea la activita i educative, de asistena psihologica i asistena sociala ,
adecvate nevoilor i personalita ii lor.
(2) Administraia Naionala a Penitenciarelor i administraia
penitenciarului dispun ma suri specifice pentru protecia sa na ta ii fizice i psihice
a deinuilor care prezinta dizabilita i. Acestora li se asigura condiii pentru
participarea la activita i educative, de asistena psihologica i asistena sociala
adecvate nevoilor i personalita ii lor, n funcie de opiuni i aptitudini.
(3) Dispoziiile art. 36 alin. (1), ale art. 93 i art. 95 se aplica n mod
corespunza tor i deinuilor cu nevoi speciale preva zui la alin. (1) i (2).

CAP. VIII

Liberarea condiionata

ART. 204

Categorii de deinui discutai n comisia pentru liberare condiionata


(1) In comisia pentru liberare condiionata se analizeaza , n vederea
propunerii pentru acordarea libera rii condiionate, la mplinirea fraciunilor de
executat conform Codului penal, deinuii din regimul semideschis i deschis,
care:
a) sunt condamnai la una sau mai multe pedepse privative de libertate;
b) sunt condamnai la una sau mai multe pedepse privative de libertate i
sunt cercetai n alta cauza .
(2) La solicitarea instanei de judecata , n comisia pentru liberare
condiionata se analizeaza i deinuii condamnai la una sau mai multe pedepse
privative de libertate, care nu au executat fraciunile preva zute de Codul penal.
(3) In comisia pentru liberare condiionata se analizeaza i deinuii care,
anterior, nu au ndeplinit condiiile pentru acordarea libera rii condiionate, la
termenele fixate de instanele de judecata ori, dupa caz, de comisia pentru
liberare condiionata .

89
(4) Dispoziiile alin. (1)-(3) se aplica n mod corespunza tor i n cazul
deinuilor condamnai la deteniunea pe viaa .
ART. 205

Metodologia de lucru a comisiei pentru liberare condiionata


(1) Comisia pentru liberare condiionata se ntrunete, de regula ,
sa pta ma nal, n condiiile art. 97 alin. (5) din Lege.
(2) Administraia penitenciarului ine evidena zilelor considerate ca
executate pe baza muncii depuse i/sau a instruirii colare i forma rii
profesionale, a datelor de mplinire a fraciunilor de executat conform Codului
penal i a termenelor de analizare n comisia pentru liberare condiionata .
(3) Prin grija serviciului sau biroului evidena deinui se ntocmete partea
preconstituita a procesului-verbal preva zut de art. 97 alin. (6) din Lege, care
cuprinde urma toarele meniuni referitoare la deinut:
a) datele de stare civila ;
b) condamnarea i fapta;
c) descrierea pe scurt a faptei;
d) modul de calcul al fraciunilor preva zute de Codul penal;
e) antecedentele penale, fa ca ndu-se precizarea daca este sau nu recidivist;
f) existena vreunui mandat de arestare preventiva sau a unei hota ra ri de
condamnare n prima instana ;
g) regimul de executare a pedepsei privative de libertate;
h) daca a mai beneficiat sau nu de liberare condiionata ;
i) recompensele acordate i sanciunile disciplinare aplicate;
j) daca a mai fost analizat n comisia pentru liberare condiionata .
(4) Criteriile pe baza ca rora comisia i formuleaza propunerile sunt cele
preva zute de art. 97 alin. (3) i (4) din Lege.
(5) Propunerea de liberare condiionata este cuprinsa n procesul-verbal
preva zut la alin. (3), semnat i motivat. In cazul n care se constata ca nu sunt
ndeplinite condiiile preva zute de lege pentru liberarea condiionata , n
procesul-verbal se menioneaza i termenul fixat pentru reexaminare, n
condiiile art. 97 alin. (11) din Lege. Persoanei condamnate i se aduce la
cunotina , sub semna tura , propunerea comisiei.
(6) Procesul-verbal cu propunerea de liberare condiionata , mpreuna cu
documentele pe care aceasta se sprijina , i, dupa caz, cu recomanda rile
consilierului de probaiune formulate n condiiile art. 97 alin. (7) din Lege sunt
naintate judeca toriei n a ca rei circumscripie se afla penitenciarul.
ART. 206

Informarea deinutului cu privire la nendeplinirea condiiilor pentru


liberare condiionata
In cazul n care comisia pentru liberare condiionata constata ca deinutul
nu ntrunete condiiile pentru a fi liberat condiionat, i se pune n vedere
acestuia, sub semna tura , ca se poate adresa direct cu cerere instanei de judecata .
ART. 207

Revocarea libera rii condiionate


Persoanele care au fost ncarcerate n vederea executa rii restului de
pedeapsa , n urma revoca rii libera rii condiionate pentru nerespectarea

90
ma surilor de supraveghere ori neexecutarea obligaiilor, executa restul de
pedeapsa conform art. 104 alin. (1) din Codul penal.

CAP. IX

Recompense, abateri i sanciuni disciplinare

ART. 208

Consideraii generale
(1) Recompensele constituie un mijloc de individualizare a regimului de
executare a pedepsei privative de libertate ce se acorda deinuilor care au o
buna conduita i au dovedit sta ruina n munca sau n cadrul activita ilor
educative, culturale sau terapeutice, de consiliere psihologica i asistena sociala
sau de instruire colara i formare profesionala , precum i celor care au prevenit
producerea unor situaii de risc pentru sigurana penitenciarului sau a
personalului, pentru ali deinui, sau alte persoane, n condiiile art. 98 i 99 din
Lege.
(2) O recompensa poate fi acordata unui deinut o singura data n cursul
unei luni calendaristice. In situaiile preva zute de art. 99 alin. (1) lit. b) i e) din
Lege, deinuii pot fi recompensai de mai multe ori n cursul unei luni
calendaristice.
(3) Propunerile formulate de personalul care desfa oara activita i directe cu
deinuii sunt consemnate n rapoarte de recompensare.
(4) Rapoartele de recompensare, avizate de ca tre eful seciei, se nainteaza
comisiei preva zute la art. 98 alin. (2) din Lege, pentru acordarea recompenselor.
Avizele negative se motiveaza .
(5) Directorul penitenciarului desemneaza prin decizie, la nceputul fieca rui
an, secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor.
(6) Analizarea rapoartelor de recompensare se realizeaza , lunar, n cadrul
comisiei preva zute la art. 98 alin. (2) din Lege, hota ra rea fiind luata cu
majoritatea simpla a voturilor membrilor acesteia.
(7) Recompensele preva zute la art. 98 alin. (1) din Lege se acorda , de regula ,
n mod gradual, astfel nca t sa se asigure o cretere treptata a gradului de
responsabilizare i libertate de micare a acestora, n context stimulativ, precum
i punerea n valoare, n egala ma sura , a tipurilor de recompense.
(8) Deinuii mpotriva ca rora a fost declanata procedura disciplinara care
nu a fost finalizata , precum i cei care se afla sub efectul unei sanciuni
disciplinare nu pot fi recompensai.
(9) Procedura de lucru a comisiei preva zute la art. 98 alin. (2) din Lege are la
baza Sistemul de creditare a participa rii deinuilor la activita i i programe de
educaie, asistena psihologica i sociala , la activita i lucrative, precum i n
situaii de risc, stabilit prin decizie a directorului general al Administraiei
Naionale a Penitenciarelor.
(10) Sistemul de creditare preva zut la alin. (9) este parte integranta a
instrumentelor standard de evaluare a activita ilor desfa urate de ca tre deinui,
preva zute de Lege.
ART. 209

91
Recompensa cu ridicarea unei sanciuni disciplinare aplicate anterior
(1) Ridicarea unei sanciuni disciplinare aplicate anterior se acorda
deinuilor care:
a) timp de minimum doua luni de la data aplica rii sanciunii disciplinare
preva zute la art. 101 alin. (1) lit. a) din Lege nu au mai comis abateri disciplinare
i au avut o conduita regulamentara ;
b) timp de minimum 3 luni de la data aplica rii sanciunii disciplinare
preva zute la art. 101 alin. (1) lit. b) i c) din Lege nu au mai comis abateri
disciplinare i au avut o conduita regulamentara ;
c) timp de minimum 4 luni de la data aplica rii sanciunii disciplinare
preva zute la art. 101 alin. (1) lit. d) i e) din Lege nu au mai comis abateri
disciplinare i au avut o conduita regulamentara ;
d) timp de minimum 5 luni de la data aplica rii sanciunii disciplinare
preva zute la art. 101 alin. (1) lit. f) din Lege nu au mai comis abateri disciplinare
i au manifestat o conduita regulamentara .
(2) Deinuii sancionai disciplinar nu pot beneficia de un alt tip de
recompensa naintea ridica rii sanciunii disciplinare.
(3) Luna n care un deinut sancionat disciplinar de mai multe ori poate fi
recompensat cu ridicarea unei sanciuni disciplinare aplicate anterior este luna
imediat urma toare datei celei mai ndepa rtate la care se mplinete termenul
preva zut de alin. (1), raportat la data aplica rii fieca rei sanciuni n parte. Ordinea
ridica rii sanciunilor disciplinare prin recompensare respecta ordinea gravita ii,
ncepa nd cu abaterile uoare.
ART. 210

Recompensa cu suplimentarea numa rului convorbirilor on-line


(1) Prin recompensa cu suplimentarea numa rului convorbirilor on-line se
nelege acordarea, n plus faa de drepturile preva zute la art. 134, a cel mult
doua convorbiri online n cursul unei luni.
(2) Recompensa cu suplimentarea numa rului convorbirilor on-line se
acorda deinuilor aflai n una dintre situaiile preva zute de art. 134 alin. (2) i
(4).
(3) Deinuii beneficiaza de recompensa preva zuta la alin. (1) n luna
imediat urma toare acorda rii acesteia.
ART. 211

Recompensa cu suplimentarea drepturilor la pachete i/sau vizite


(1) Prin recompensa cu suplimentarea drepturilor la pachete i/sau vizite se
nelege acordarea suplimentar, a unui pachet i a unei vizite, a unui pachet sau a
unei vizite.
(2) Deinuii beneficiaza de recompensa preva zuta la alin. (1) n maximum 3
luni de la data acorda rii acesteia.
ART. 212

Recompensa cu suplimentarea dreptului la vizita intima


(1) Prin recompensa cu suplimentarea dreptului la vizita intima se nelege
acordarea, n condiiile art. 69 din Lege, cu excepia alin. (1) lit. d), a unei vizite
intime n plus faa de numa rul stabilit la art. 146 alin. (1).

92
(2) Deinuii beneficiaza de recompensa preva zuta la alin. (1) n luna
imediat urma toare acorda rii acesteia.
ART. 213

Permisiunea de ieire din penitenciar


(1) La analizarea propunerilor, n vederea acorda rii recompensei cu
permisiunea de ieire din penitenciar, se are n vedere n ce ma sura deinuii:
a) au o conduita constant pozitiva ;
b) sunt sta ruitori n munca ;
c) participa activ n cadrul activita ilor educative, culturale, terapeutice, de
consiliere psihologica i asistena sociala , de instruire colara i formare
profesionala .
(2) Permisiunea de ieire din penitenciar nu se acorda n cazurile n care
deinuii se afla n una dintre urma toarele situaii:
a) nu prezinta suficienta ncredere ca nu mai comit alte infraciuni;
b) sunt cercetai sau urma rii penal n alte cauze;
c) au pe rolul organelor judiciare cauze al ca ror obiect poate influena
conduita i comportamentul acestora pe perioada permisiunii de ieire din
penitenciar;
d) sunt clasificai n categoria celor care prezinta risc pentru sigurana
penitenciarului.
(3) La verificarea ntrunirii condiiilor de acordare a recompensei preva zute
la alin. (1) se au n vedere i urma toarele aspecte:
a) natura infraciunii sa va rite;
b) durata pedepsei;
c) regimul de executare;
d) numa rul i tipul recompenselor acordate anterior;
e) perioada executata , raportat la durata din pedeapsa ce mai trebuie
executata pa na la analizarea n comisia pentru liberare condiionata ;
f) istoricul infracional;
g) apartenena la grupa ri de criminalitate organizata ;
h) conduita la revenirea n penitenciar, dintr-o permisiune de ieire din
penitenciar acordata anterior;
i) comportamentul avut nainte de arestare i modul n care deinutul este
cunoscut n comunitate; vor fi avute n vedere, cu preca dere, datele din dosarul
individual al deinutului;
j) meninerea lega turilor cu membrii de familie, cu persoanele cu care au
stabilite relaii asema na toare relaiilor de familie, precum i cu comunitatea;
k) existena suspiciunilor cu privire la deinere, consum sau trafic de obiecte
i substane interzise.
(4) De regula , recompensa cu permisiunea de ieire din penitenciar se
acorda numai dupa o perioada de cunoatere i evaluare n cadrul aceluiai loc de
deinere de cel puin 4 luni naintea analiza rii propunerii de recompensa .
ART. 214

Ma suri determinate de acordarea permisiunii de ieire din penitenciar


(1) Data punerii n aplicare a recompensei cu permisiunea de ieire din
penitenciar este stabilita de ca tre directorul penitenciarului.

93
(2) Inainte de punerea n aplicare a recompensei preva zute la alin. (1),
directorul penitenciarului sau persoana desemnata efectueaza instruirea
deinutului, cu privire la urma toarele aspecte:
a) data i ora la care trebuie sa revina n penitenciar;
b) regulile pe care trebuie sa le respecte pe durata permisiunii de ieire din
penitenciar i consecinele nerespecta rii acestora;
c) obligativitatea prezenta rii la autorita ile publice locale sau la organele de
poliie din localitatea n care se deplaseaza , pentru confirmarea prezenei n acea
localitate, ata t la sosire, ca t i la plecare.
(3) Permisiunea de ieire din penitenciar acordata n cazul preva zut la art.
99 alin. (1) lit. e) din Lege se acorda n baza solicita rii preva zute de art. 99 alin.
(6) din Lege.
(4) Deinutul semneaza un angajament cu privire la instruirea preva zuta la
alin. (2), la activita ile pe care intenioneaza sa le desfa oare n stare de libertate
i la modalita ile de meninere a contactului cu administraia penitenciarului.
(5) In cazul deinuilor cu capacitate de exerciiu restra nsa ori al deinuilor
cu dizabilita i, care pentru deplasare necesita nsoitor, administraia
penitenciarului ntiineaza n timp util reprezentanii legali ori, dupa caz,
membrii de familie, aparina tori sau alte persoane, care semneaza ala turi de
deinut angajamentul preva zut la alin. (4).
(6) La ieirea din penitenciar, deinutului i se nma neaza actul care face
dovada identita ii i a intervalului de timp pentru care este acordata
permisiunea.
(7) O zi de permisiune de ieire din penitenciar este echivalenta cu
intervalul orar de 24 de ore.
(8) Despre permisiunea de ieire din penitenciar, serviciul sau biroul
evidena deinui informeaza , nainte de plecarea din locul de deinere, organele
de poliie aflate n raza localita ii unde se deplaseaza deinutul, precum i
Inspectoratul General al Poliiei de Frontiera .
(9) Cheltuielile efectuate pe timpul permisiunii de ieire din penitenciar
sunt suportate de ca tre deinut.
(10) La revenirea n penitenciar, deinuii sunt supui n mod obligatoriu
unui examen medical, unui control corporal ama nunit i unui control al
bagajelor. Eventualele sume de bani sau bunuri cu care deinutul se prezinta la
ntoarcerea n penitenciar se supun acelorai reglementa ri ca n situaia
depunerii n penitenciar. Pachetele cu alimente nu sunt admise, deca t n limita
drepturilor i n condiiile stabilite de art. 148.
(11) In situaia neprezenta rii la timp din permisiunea de ieire din
penitenciar, sunt sesizate organele de poliie, n vederea declana rii procedurilor
specifice pentru darea n urma rire a deinutului.
(12) In situaia n care, n intervalul de timp scurs de la aprobarea
recompensei cu permisiunea de ieire din penitenciar i pa na la punerea n
aplicare, deinutul sa va rete o abatere disciplinara sau au apa rut elemente noi,
care nu mai justifica acordarea recompensei, comisia pentru acordarea
recompenselor sau, dupa caz, directorul general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor poate dispune ca recompensa sa nu se acorde, fa ca ndu-se
meniuni n acest sens pe raportul de recompensare.

94
(13) Conducerea fieca rui penitenciar dispune ma suri de informare a
Administraiei Naionale a Penitenciarelor cu privire la numa rul deinuilor aflai
n permisiunea de ieire din penitenciar.
ART. 215

Reglementarea abaterilor disciplinare


(1) Pentru sa va rirea abaterilor disciplinare preva zute la art. 100 din Lege
se aplica sanciunile disciplinare preva zute la art. 101 alin. (1) din Lege.
(2) Constatarea sa va ririi abaterii disciplinare se consemneaza ntr-un
raport de incident.
(3) In baza unui raport de incident se poate aplica o singura sanciune
disciplinara .
(4) In situaia n care prin raportul de incident se constata abateri
disciplinare comise prin mai multe aciuni sau inaciuni, se aplica sanciunea
disciplinara pentru abaterea cea mai grava .
ART. 216

Sanciunea n cazul comiterii de abateri disciplinare uoare


(1) Pentru comiterea abaterilor preva zute la art. 100 alin. (3) din Lege se
poate aplica una dintre urma toarele sanciuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) suspendarea dreptului de a participa la activita i culturale, artistice i
sportive, pe o perioada de cel mult o luna ;
c) suspendarea dreptului de a presta o munca , pe o perioada de cel mult o
luna .
(2) In cazul comiterii, n mod repetat, de abateri disciplinare uoare,
sanciunile disciplinare ce pot fi aplicate sunt cele preva zute la art. 217.
ART. 217

Sanciunea n cazul comiterii de abateri disciplinare grave


(1) Pentru comiterea abaterilor preva zute la art. 100 alin. (2) din Lege,
precum i n cazurile preva zute la art. 22 alin. (4), art. 23 alin. (3) i art. 99 alin.
(3) se poate aplica una dintre urma toarele sanciuni disciplinare:
a) suspendarea dreptului de a participa la activita i culturale, artistice i
sportive pe o perioada de cel mult o luna ;
b) suspendarea dreptului de a presta o munca pe o perioada de cel mult o
luna ;
c) suspendarea dreptului de a primi i de a cumpa ra bunuri, cu excepia
celor necesare pentru igiena individuala sau exercitarea drepturilor la apa rare
petiionare, corespondena i asistena medicala pe o perioada de cel mult o luna ;
d) suspendarea dreptului de a primi vizite pe o perioada de cel mult doua
luni.
(2) In cazul comiterii, n mod repetat, de abateri disciplinare grave,
sanciunile disciplinare ce pot fi aplicate sunt cele preva zute la art. 218.
ART. 218

Sanciunea n cazul comiterii de abateri disciplinare foarte grave

95
Pentru comiterea abaterilor preva zute la art. 100 alin. (1) din Lege, precum
i n cazurile preva zute la art. 33 alin. (6), art. 87 alin. (7) i art. 108 alin. (8) se
poate aplica una dintre urma toarele sanciuni disciplinare:
a) suspendarea dreptului de a primi i de a cumpa ra bunuri, cu excepia
celor necesare pentru igiena individuala sau exercitarea drepturilor la apa rare,
petiionare, corespondena i asistena medicala , pe o perioada de cel mult doua
luni;
b) suspendarea dreptului de a primi vizite pe o perioada de cel mult 3 luni;
c) izolarea pentru maximum 10 zile.
ART. 219

Obiectivele procedurii disciplinare


(1) In penitenciare, ordinea i disciplina sunt stabilite i meninute riguros,
n scopul asigura rii securita ii colective i individuale, precum i a unei viei n
comun bine organizate.
(2) Nu se poate ada uga vreo alta constra ngere asupra niciunui deinut, deca t
acelea care decurg din prevederile legale.
ART. 220

Interdicii referitoare la procedura disciplinara


(1) Niciun deinut nu poate fi sancionat disciplinar deca t n conformitate cu
dispoziiile Legii i ale prezentului regulament i niciodata de doua ori pentru
aceeai fapta .
(2) Deinuii pot fi sancionai disciplinar numai dupa verificarea completa a
mprejura rilor n care s-au comis faptele care fac obiectul procedurii disciplinare.
Audierea deinutului este obligatorie.
(3) Nu se poate ngra di dreptul unui deinut la apa rare sau al folosirii ca ilor
de atac mpotriva sanciunii disciplinare aplicate.
ART. 221

Interdicii referitoare la aplicarea unor ma suri coercitive asimilate


sanciunilor disciplinare
(1) Sanciunile colective, pedepsele corporale, izolarea n nca peri fa ra
lumina i ventilaie i orice tratament inuman sau degradant sunt interzise.
(2) Este interzisa folosirea mijloacelor de constra ngere sau imobilizare ca
sanciune. Mijloacele de constra ngere sau de imobilizare se folosesc n situaia n
care deinutul se afla ntr-o stare de criza sau exista riscul iminent de autora nire
ori de violena asupra altor persoane sau ca ma sura de sigurana pe timpul
escorta rii la organele judiciare, la unita i sanitare sau n alte locuri, fiind nsa
nla turate ca nd autoritatea judiciara sau administrativa dispune n acest sens.
(3) Este interzisa utilizarea forei fizice ca sanciune mpotriva deinuilor.
ART. 222

Declanarea procedurii disciplinare


(1) Constatarea abaterii disciplinare, procedura disciplinara i pla ngerea
mpotriva hota ra rii comisiei de disciplina sunt preva zute la art. 102-104 din
Lege.

96
(2) In zilele de sa mba ta , duminica i sa rba tori legale, rapoartele de incident
se depun la eful de tura , care le preda n prima zi lucra toare efului seciei unde
este cazat deinutul.
(3) In situaia n care abaterea disciplinara este sa va rita pe perioada
transferului ntre locurile de deinere subordonate Administraiei Naionale a
Penitenciarelor, raportul de incident este ntocmit de eful escortei, acesta fiind
remis efului de tura din unitatea de destinaie.
(4) Comisia de disciplina funcioneaza n fiecare loc de deinere, n
componena preva zuta la art. 103 alin. (2) din Lege, adaptata , dupa caz, funciilor
existente n organigrama .
(5) In situaia n care dupa sa va rirea unei abateri disciplinare se impune
transferarea de ndata a deinutului ntr-un alt loc de deinere subordonat
Administraiei Naionale a Penitenciarelor sau Ministerului Afacerilor Interne,
raportul de incident se trimite, mpreuna cu celelalte documente ntocmite,
unita ii n care a fost transferat deinutul, n vederea continua rii procedurii
disciplinare.
(6) In cazul n care, pentru motive de sigurana sau n scopul prevenirii
actelor de mpiedicare a afla rii adeva rului ori influenare a rezultatului cerceta rii
disciplinare, se impune separarea preventiva a deinutului, directorul locului de
deinere poate dispune aceasta ma sura pe timpul cerceta rilor, dispoziiile art. 26
din Lege aplica ndu-se n mod corespunza tor.
ART. 223

Aplicarea sanciunilor disciplinare


(1) Autoritatea disciplinara este exercitata numai de comisia de disciplina .
(2) Sanciunea disciplinara se stabilete de comisia de disciplina , prin
hota ra re scrisa .
(3) Preedintele comisiei de disciplina solicita medicului unita ii sa faca
recomanda ri, n condiiile art. 101 alin. (4) din Lege.
ART. 224

Individualizarea sanciunii disciplinare


(1) Stabilirea sanciunii disciplinare, n conformitate cu art. 216-218, se face
n raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise i cu persoana deinutului,
care se evalueaza dupa urma toarele criterii:
a) mprejura rile i modul de comitere a abaterii disciplinare, precum i
mijloacele folosite;
b) gradul de afectare a convieuirii normale din penitenciar ori a siguranei
acestuia;
c) natura i gravitatea rezultatului produs ori a altor consecine ale abaterii
disciplinare;
d) motivul sa va ririi abaterii disciplinare i scopul urma rit;
e) natura i frecvena abaterilor disciplinare comise anterior;
f) atitudinea deinutului dupa sa va rirea abaterii i n timpul procedurii
disciplinare;
g) manifestarea unei evidente agresivita i sau violene care afecteaza n mod
grav convieuirea normala din penitenciar, precum i sigurana acestuia;
h) nivelul de educaie, va rsta i starea de sa na tate.

97
(2) In cuprinsul hota ra rii comisiei de disciplina se fac meniuni cu privire la
criteriile preva zute la alin. (1), dispoziiile art. 103 alin. (7) din Lege aplica ndu-se
n mod corespunza tor.
(3) In cazul n care se constata ca se impune schimbarea regimului de
executare ori evaluarea i stabilirea riscului pentru sigurana penitenciarului, la
ra ma nerea definitiva a hota ra rii de sancionare, secretarul comisiei de disciplina
sesizeaza comisia preva zuta de art. 32 din Lege.
ART. 225

Executarea sanciunii disciplinare cu izolarea


(1) Sanciunea disciplinara cu izolarea se executa , de regula , individual, n
seciile de maxima sigurana ale penitenciarelor sau n camere special amenajate,
indiferent de regimul de executare a pedepsei n care se afla persoana
sancionata .
(2) Camerele destinate executa rii sanciunii disciplinare cu izolarea
beneficiaza de iluminat natural i de aerisire i sunt preva zute cu sisteme de
nca lzire, alimentare cu apa i alte dota ri necesare igienei.
(3) Amenajarea i dotarea camerelor destinate executa rii sanciunii
disciplinare cu izolarea sunt stabilite prin regulamentul preva zut de art. 15 alin.
(3) din Lege.
(4) Deinuii care executa sanciunea disciplinara cu izolarea sunt examinai
zilnic de medicul locului de deinere.
(5) La propunerea medicului locului de deinere, sanciunea disciplinara cu
izolarea poate fi ntrerupta din motive de sa na tate.
ART. 226

Drepturile, obligaiile i interdiciile deinuilor aflai n executarea


sanciunii disciplinare cu izolarea
(1) Deinuii aflai n executarea sanciunii disciplinare cu izolarea i pot
exercita dreptul de petiionare, la corespondena i la informare prin presa scrisa
i beneficiaza de hrana conform normelor n vigoare, asistena medicala i
plimbare zilnica de cel puin o ora , n spaii special amenajate, n aer liber,
separat de ceilali deinui.
(2) Dotarea i amenajarea spaiilor destinate plimba rii persoanelor care
executa sanciunea disciplinara preva zuta la alin. (1) se stabilesc prin
regulamentul preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
(3) Fumatul este permis numai pe timpul efectua rii activita ii de plimbare.
(4) Pe timpul executa rii sanciunii disciplinare cu izolarea, deinuii nu sunt
scoi la munca , nu participa la activita ile cultural-educative i sportive, sunt
privai de posibilitatea de a pa stra i de a folosi aparatura radio-tv i
echipamente de tehnologie a informaiei.
(5) Pe timpul executa rii sanciunii disciplinare cu izolarea, deinuilor li se
suspenda dreptul de a primi bunuri, de a primi vizite, cu excepia vizitelor
apa ra torului, persoanelor cu calita i oficiale sau ale reprezentanilor diplomatici,
de a efectua convorbiri telefonice, precum i de a efectua cumpa ra turi, n afara
articolelor necesare pentru petiionare, corespondena , fumat i igiena
individuala .
(6) Vizitele preva zute la alin. (5) se desfa oara cu dispozitiv de separare,
indiferent de regimul de executare n care este inclus deinutul.

98
CAP. X

Documente ntocmite de administraia penitenciarului

ART. 227

Dosarul individual al deinutului


(1) Dosarul individual al deinutului, preva zut la art. 105 din Lege, conine
documentele i informaiile cu privire la situaia sa juridica , medicala ,
demersurile de reintegrare sociala , conduita adoptata pe toata perioada deinerii,
inclusiv cele privind existena unor abateri i sanciuni disciplinare i la cererile
adresate administraiei penitenciarului, formulate n perioada deteniei.
(2) Dosarul individual nsoete deinutul pa na la punerea sa n libertate.
(3) Dosarul individual este confidenial i se pa streaza n deplina sigurana ,
fiind accesibil personalului desemnat de directorul penitenciarului, precum i
persoanelor i organelor autorizate conform legii.
ART. 228

Gestionarea dosarului individual


(1) Dosarul individual al deinutului este compus din 5 pa ri distincte,
gestionate la nivelul fieca rui penitenciar, dupa cum urmeaza :
a) documentarul penal, gestionat de ca tre serviciul sau biroul evidena
deinui;
b) fia medicala , gestionata de ca tre serviciul medical;
c) dosarul de educaie i asistena psihosociala , gestionat de ca tre sectorul
reintegrare sociala ;
d) dosarul privind cererile formulate de deinut, a ca ror competena de
soluionare aparine administraiei penitenciarului, gestionat de ca tre eful
seciei de deinere unde este cazat deinutul;
e) dosarul disciplinar, gestionat de ca tre persoana desemnata de director ca
secretar al comisiei de disciplina .
(2) La primirea deinutului n penitenciar, serviciul sau biroul evidena
transmite personalului desemnat din cadrul sectorului reintegrare sociala
secretarului comisiei de disciplina i efului seciei, o fia opis, care se include n
partea interioara a coperii fieca rei pa ri componente i n care se nscriu toate
documentele clasate n ordine cronologica .
(3) Predarea-primirea pa rilor componente ale dosarului individual se face
n baza unei condici, dupa verificarea existenei tuturor documentelor
constitutive.
(4) Prin ordinul preva zut la art. 229 alin. (3) se stabilesc categoriile de
documente care se pa streaza n fiecare parte componenta a dosarului individual
i activita ile pentru punerea la dispoziie a acestuia, persoanelor i instituiilor
preva zute de Lege i de prezentul regulament.
(5) Tarifele pentru serviciile de fotocopiere a documentelor aflate n dosarul
individual se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraiei
Naionale a Penitenciarelor.
ART. 229

inerea evidenei deinuilor i protecia datelor cu caracter personal

99
(1) In exercitarea atribuiilor care i revin, Administraia Naionala a
Penitenciarelor utilizeaza i poate crea, n condiiile legii, aplicaii informatizate
de gestiune a datelor referitoare la realizarea scopului pedepsei, precum i a
datelor referitoare la activita i conexe i auxiliare acesteia.
(2) Administraia Naionala a Penitenciarelor adopta ma surile tehnice i
organizatorice necesare proteja rii datelor cu caracter personal ale deinuilor
mpotriva orica ror distrugeri, pierderi, modifica ri, dezva luiri sau acces
neautorizat.
(3) Evidena nominala i statistica determinata de primire, punerea n
executare a pedepselor i ma surilor privative de libertate, stabilirea i
schimbarea regimului de executare, punerea n libertate i comunicarea actelor
de procedura este reglementata prin ordin al ministrului justiiei.
ART. 230

Realizarea materialelor audiovideo


Fotografierea i nregistrarea audiovizuala cu privire la activita ile din
penitenciar sunt permise numai cu ncuviinarea directorului locului de deinere.

TITLUL IV
Executarea ma surilor preventive privative de libertate

CAP. I

Executarea ma surilor preventive privative de libertate n centrele de


reinere i arestare preventiva

ART. 231

Organizarea centrelor de reinere i arestare preventiva


(1) Prin ordin al ministrului afacerilor interne se nfiineaza centrele de
reinere i arestare preventiva din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Centrele de reinere i arestare preventiva sunt conduse de ca tre un ef
de centru.
(3) Centrele de reinere i arestare preventiva se organizeaza i se
amenajeaza astfel nca t sa asigure condiiile necesare aplica rii regimului de
executare a ma surilor preventive privative de libertate n cursul urma ririi penale,
desfa ura rii activita ilor de munca neremunerata , de cazare, hra nire, echipare,
asigura rii vizitei medicale, consultaiei i efectua rii triajului epidemiologic,
igienei individuale i colective, precum i realiza rii tuturor ma surilor de
sigurana n raport cu prevederile legale aplicabile fieca rei categorii de persoane
ncarcerate.
(4) Ma surile necesare pentru sigurana centrelor de reinere i arestare
preventiva , precum i amenaja rile, dispozitivele, personalul i dotarea acestuia,
mijloacele tehnice pentru supravegherea i controlul perimetrelor, a spaiilor
interioare i a ca ilor de acces sunt stabilite prin regulamentul preva zut la art. 107
alin. (2) din Lege.
(5) Activitatea centrelor de reinere i arestare preventiva din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne este supusa inspeciilor, evalua rilor i
controalelor efectuate de personal specializat din cadrul acestui minister, cu
respectarea regulilor i procedurilor proprii.
100
(6) In cadrul centrelor de reinere i arestare preventiva sunt organizate i
clar delimitate sectorul de cazare a persoanelor private de libertate i sectorul
administrativ.
ART. 232

Organizarea sectorului de cazare a persoanelor private de libertate


(1) Sectorul de cazare are, de regula , un punct de primire, camere, birouri de
lucru pentru personal, oficiu alimentar, grupuri sanitare, frizerie, magazii pentru
pa strarea bunurilor personale, posturi telefonice, cutii potale i biblioteca .
(2) Pot fi amenajate, dupa caz i n funcie de posibilita i, spaii destinate
asigura rii asistenei medicale, consultaiei i efectua rii triajului epidemiologic,
birouri de lucru pentru judeca torul de supraveghere a priva rii de libertate,
cabinet de psihologie, spaii pentru practicarea sportului i pentru desfa urarea
activita ilor n aer liber, puncte de documentare i informare electronica , cluburi,
locuri de practicare a religiei.
(3) Sectorul de cazare este compartimentat astfel nca t sa asigure condiiile
necesare separa rii diferitelor categorii de persoane ncarcerate.
ART. 233

Organizarea sectorului administrativ


(1) Sectorul administrativ este situat n afara sectorului de cazare a
persoanelor private de libertate i cuprinde, de regula , birouri de lucru pentru
personal i judeca torul de supraveghere a priva rii de libertate, spaii destinate
personalului care asigura paza i activita ile de escorta /transfer, spaii destinate
acorda rii asistenei medicale, spaii special amenajate pentru armament i
muniia de serviciu, precum i spaii pentru exercitarea dreptului la apa rare, la
pachet, vizita i spaii corespunza toare pentru efectuarea comunica rilor on-line.
(2) In sectorul administrativ pot fi amenajate, dupa caz, buca ta rie i sala de
mese pentru personal, spaii pentru depozitare, precum i toate utilita ile
necesare unei bune funciona ri a centrului de reinere i arestare preventiva .
ART. 234

Structura cu rol de coordonare a centrelor de reinere i arestare preventiva


(1) Structura cu rol de coordonare a centrelor de reinere i arestare
preventiva sprijina , ndruma , coordoneaza i controleaza activita ile specifice
desfa urate la centrele de reinere i arestare preventiva ce funcioneaza la
nivelul structurilor Poliiei Roma ne, modul de respectare a legislaiei n vigoare
privind executarea ma surilor preventive privative de libertate, precum i
implementarea unor noi prevederi normative.
(2) In cazul n care capacitatea legala de cazare a unui centru este depa ita ,
eful centrului poate informa structura cu rol de coordonare a centrelor de
reinere i arestare preventiva , n vederea redistribuirii persoanelor private de
libertate n alte centre de reinere i arestare preventiva .
(3) eful structurii specializate stabilete daca transferul se impune, cu
precizarea centrului unde se va efectua transferul, astfel nca t sa fie asigurata
respectarea drepturilor fundamentale i sa nu fie afectata buna desfa urare a
procesului penal.
ART. 235

101
Locul de executare a ma surilor preventive
Ma sura reinerii i a aresta rii preventive n cursul urma ririi penale sau n
cursul procedurii de camera preliminara , pa na la verificarea legalita ii i
temeiniciei ma surii aresta rii preventive de ca tre judeca torul de camera
preliminara , potrivit prevederilor art. 348 alin. (2) coroborate cu dispoziiile art.
207 alin. (2)-(4) din Codul de procedura penala , se executa n centrele de reinere
i arestare preventiva din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
ART. 236

Primirea n centrele de reinere i arestare preventiva


(1) Persoanele private de libertate sunt primite n centrele de reinere i
arestare preventiva , n baza documentelor ntocmite de organele de executare
sau aflate asupra acestora, dupa cum urmeaza :
a) ordonana prin care s-a dispus ma sura reinerii sau, dupa caz, mandatul
de arestare preventiva , n original sau n forma primita de la instana de judecata
prin fax, pota electronica sau prin orice mijloc n ma sura sa permita stabilirea
autenticita ii, n conformitate cu art. 230 alin. (4^1) din Codul de procedura
penala , semnata , datata i tampilata de organul de poliie care l pune n
executare;
b) actul de identitate sau procesul-verbal de stabilire a identita ii ntocmit
de organul de executare;
c) copia procesului-verbal privind data i ora la care a fost nma nata
ordonana prin care s-a dispus ma sura reinerii sau, dupa caz, a mandatului de
arestare preventiva ;
d) nota de introducere n centrul de reinere i arestare preventiva ;
e) procesul-verbal din care sa reiasa daca persoana privata de libertate a fost
data n urma rire, daca se afla sub efectul vreunei alte ma suri preventive i daca s-
a opus reinerii sau aresta rii, dupa caz, precum i comportamentul pe timpul
escorta rii;
f) procesul-verbal ntocmit de judeca torul care a emis mandatul de arestare
preventiva n condiiile art. 230 alin. (5) i (6) din Codul de procedura penala ;
g) copia cazierului judiciar, n situaia n care aceasta este deinuta de
organul de executare.
(2) In situaia n care organul de executare nu deine copia cazierului
judiciar, aceasta va fi depusa la dosarul individual prin grija administraiei
centrului, iar n cazul n care documentul preva zut la alin. (1) lit. f) nu s-a
ntocmit, se va face meniune despre aceasta n procesul-verbal preva zut la alin.
(1) lit. e).
(3) Primirea persoanelor condamnate, arestate preventiv, trimise n judecata
sau faa de care au fost luate ma suri educative, transferate din penitenciar, centru
de arestare preventiva sau centru de detenie n centrele de reinere i arestare
preventiva se realizeaza potrivit prevederilor art. 109 alin. (1) i (2) din Lege i n
baza dosarului individual preva zut la art. 105 alin. (2) din Lege.
(4) In cazul unor calamita i naturale, fenomene meteo extreme, evenimente
majore ce afecteaza ordinea i sigurana publica sau n alte cazuri temeinic
justificate, care fac imposibila depunerea directa n penitenciar stabilite prin
Regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din lege, persoanele condamnate sunt
primite temporar n centrele de reinere i arestare preventiva , pa na la ncetarea

102
motivelor care fac imposibila depunerea directa n penitenciar, n baza
urma toarelor documente:
a) mandatul de executare a pedepsei nchisorii sau deteniunii pe viaa , n
original sau n forma primita de la instana de judecata prin fax, pota electronica
sau prin orice mijloc n ma sura sa permita stabilirea autenticita ii, n
conformitate cu art. 556 alin. (2^1) din Codul de procedura penala , semnata ,
datata i tampilata de organul de poliie care l pune n executare;
b) actul de identitate sau procesul-verbal de stabilire a identita ii ntocmit
de organul de executare;
c) copia procesului-verbal privind data i ora la care a fost nma nat
persoanei private de libertate mandatul de executare a pedepsei nchisorii sau
deteniunii pe viaa ;
d) nota de introducere n centrul de reinere i arestare preventiva ;
e) proces-verbal din care sa reiasa daca persoana privata de libertate a fost
data n urma rire, daca se afla sub efectul vreunei alte ma suri preventive i daca s-
a opus reinerii sau aresta rii, dupa caz, precum i comportamentul pe timpul
escorta rii;
f) copia cazierului judiciar, n situaia n care aceasta este deinuta de
organul de executare.
(5) In situaia n care organul de executare nu deine copia cazierului
judiciar, aceasta va fi depusa la dosarul individual prin grija administraiei
centrului.
(6) Persoanele condamnate sunt primite temporar n centrele de reinere i
arestare preventiva , n baza documentelor preva zute la alin. (4), n cazul n care
cel mai apropiat penitenciar se afla la o distana mai mare de 50 km de locul
depista rii, iar centrul de reinere i arestare preventiva se afla la mai puin de 10
km, ina nd cont i de gradul de ocupare al centrului.
(7) In situaia n care prezena unei persoane condamnate este necesara
activita ii organelor judiciare imediat dupa punerea n executare a mandatului de
executare a pedepsei cu nchisoarea sau deteniunea pe viaa , aceasta poate fi
primita direct ntr-un centru de reinere i arestare preventiva n baza
documentelor preva zute la alin. (4) i a solicita rii semnate, dupa caz, de ca tre
efii Inspectoratului General al Poliiei Roma ne, inspectoratelor judeene de
poliie, directorul general al Direciei Generale de Poliie a Municipiului Bucureti
sau Direciei Generale Anticorupie, avizata de procuror, care va cuprinde
perioada i motivele lua rii acestei ma suri. La expirarea perioadei deinutul este
depus n penitenciar.
(8) Dupa introducerea unei persoane arestate preventiv, administraia
centrului va aduce, de ndata , la cunotina acesteia dispoziiile art. 228 alin. (2)-
(5) din Codul de procedura penala , consemna nd ntr-un proces-verbal modul n
care s-a realizat ncunotiinarea.
(9) Dispoziiile alin. (8) se aplica n mod corespunza tor i n cazul schimba rii
ulterioare a centrului de reinere i arestare preventiva , imediat dupa producerea
schimba rii.
(10) Cu ocazia punerii n executare a mandatului de arestare preventiva sau
a mandatului de executare a pedepsei privative de libertate ori, dupa caz, a
hota ra rii prin care s-a dispus executarea unei ma suri educative privative de
libertate, n cazul n care se constata ca persoana ara tata n mandat sau n
hota ra re este internata ntr-o unitate sanitara sau nu poate fi transportata la

103
instituiile competente, eful unita ii teritoriale de poliie competente instituie
paza permanenta a persoanei i dispune luarea acesteia n evidena n condiiile
stabilite prin Regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege.
(11) O copie a procesului-verbal privind data i ora la care a fost nma nat
persoanei private de libertate mandatul preva zut la alin. (10) se trimite
judeca torului de drepturi i liberta i, judeca torului de camera preliminara ,
instanei de judecata la care se afla spre soluionare dosarul cauzei sau, dupa caz,
instanei de executare.
ART. 237

Cadrul de realizare a asistenei medicale, a tratamentului i ngrijirilor


(1) Dreptul la asistena medicala , tratament i ngrijiri al persoanelor private
de libertate este asigurat cu personal specializat, n mod gratuit, potrivit legii.
(2) Activitatea de acordare a asistenei medicale persoanelor private de
libertate se desfa oara cu respectarea actelor normative incidente domeniului n
vigoare privind executarea pedepselor privative de libertate i ale Ministerului
Sa na ta ii, fiind stabilita prin ordin comun al ministrului afacerilor interne i al
ministrului sa na ta ii.
(3) Persoanelor private de libertate li se acorda servicii de asistena
medicala la primirea n centrul de reinere i arestare preventiva , la cererea
acestora n baza unei programa ri, precum i ori de ca te ori este necesar.
(4) Asistena medicala la nivelul centrelor de reinere i arestare preventiva
se efectueaza de personal medico-sanitar din reeaua medicala a Ministerului
Afacerilor Interne, prin ncadrarea i desemnarea de personal medico-sanitar
ntr-un numa r suficient.
(5) Servicii de asistena i ngrijiri medicale pot fi acordate i de ca tre
asistenii medicali, n limita competenelor profesionale.
(6) Persoanele private de libertate sunt luate n evidena cabinetului medical
i n funcie de afeciunile medicale li se asigura tratamentul, conform
prevederilor legale, i li se recomanda regimul alimentar, la nevoie.
(7) Examenul medical al persoanelor private de libertate se realizeaza n
spaiul special amenajat la nivelul centrului de reinere i arestare preventiva
sau, dupa caz, la cabinetul medical prin care se asigura asistena medicala n
centrul de reinere i arestare preventiva .
(8) Vizita medicala se efectueaza cu respectarea demnita ii, intimita ii
persoanei i a confidenialita ii datelor.
(9) Medicul examinator stabilete diagnosticul clinic, recomanda investigaii
clinice i paraclinice, dupa caz, i stabilete tratamentul i ma surile igienico-
dietetice necesare.
(10) Persoana privata de libertate este informata de personalul medical, sub
semna tura , cu ocazia fieca rei vizite medicale efectuate, cu privire la starea sa de
sa na tate, prognosticul afeciunii i tratamentul recomandat.
(11) Persoana privata de libertate poate solicita sa fie examinata la locul de
deinere, la nivelul cabinetului medical, de un anumit medic din afara sistemului
sanitar al Ministerului Afacerilor Interne. Consultaia se efectueaza contra cost,
plata urma nd a se face de ca tre persoana privata de libertate sau de aparina torii
acesteia. Constata rile medicului din afara sistemului sanitar al Ministerului
Afacerilor Interne se consemneaza n fia medicala a persoanei private de
libertate, urma nd ca, n funcie de starea de sa na tate a persoanei, medicul

104
examinator mpreuna cu medicul care asigura asistena medicala la nivelul
centrului de reinere i arestare preventiva sa decida conduita de urmat.
Adeverina/Scrisoarea medicala eliberata de acest medic se anexeaza la fia
medicala .
(12) In situaia n care persoana privata de libertate solicita efectuarea unei
anumite examina ri/investigaii medicale de specialitate, medicul evalueaza
oportunitatea/necesitatea efectua rii acestei examina ri/investigaii i, dupa caz,
trimite persoana la consult/investigaie de specialitate n unita ile sanitare de
profil aflate n relaii contractuale cu casele de asigura ri de sa na tate.
(13) Medicul care asigura asistena medicala la nivelul centrului de reinere
i arestare preventiva va aduce la cunotina conducerii centrului de reinere i
arestare preventiva , n scris, orice situaie speciala privind starea de sa na tate a
persoanei private de libertate, care necesita ma suri adecvate din partea
administraiei centrului de reinere i arestare preventiva .
ART. 238

Vizita medicala la primirea n centrele de reinere i arestare preventiva


(1) La primirea n centrele de reinere i arestare preventiva , persoanele
private de libertate sunt supuse vizitei medicale, cu scopul depista rii semnelor
evidente de agresiune, adicii, tulbura ri psihice, risc de suicid, a depista rii bolilor
infectocontagioase i parazitare i, dupa caz, a unor ma suri igienico-sanitare
adecvate pentru intrarea n colectivitate, potrivit normelor stabilite de Ministerul
Sa na ta ii.
(2) Dupa primire, n termen de 72 de ore, medicul care asigura asistena
medicala la nivelul centrului de reinere i arestare preventiva efectueaza
examenul clinic complet.
(3) Vizita medicala , examenul clinic complet i, dupa caz, investigaiile
paraclinice, n situaiile preva zute la alin. (1) i (2), se efectueaza de personal
medico-sanitar din reeaua medicala a Ministerului Afacerilor Interne. In situaia
n care aceste activita i nu pot fi desfa urate n reeaua sanitara a Ministerului
Afacerilor Interne, vizita medicala , examenul clinic complet i, dupa caz,
investigaiile paraclinice se asigura n spitale din reeaua publica , situaia
persoanei private de libertate fiind analizata cu prioritate.
(4) Daca la examinarea medicala a persoanei private de libertate se constata
ca aceasta a fost supusa la tortura , tratamente inumane sau degradante, ori la
rele tratamente i/sau prezinta pe corp urme de violena , dupa completarea
documentelor, medicul sesizeaza de ndata procurorul.
(5) Daca la examinarea medicala a persoanei private de libertate se constata
ca aceasta prezinta afeciuni cu risc epidemiologic, medicul recomanda
ncarcerarea n camere separate sau, dupa caz, internarea n unita i sanitare
publice sau n reeaua sanitara a Administraiei Naionale a Penitenciarelor, cu
respectarea prevederilor art. 260 alin. (1) lit. c).
ART. 239

Asistena medicala n caz de urgene medico-chirurgicale


(1) Personalul medico-sanitar care asigura asistena medicala la nivelul
centrului de reinere i arestare preventiva examineaza de ndata orice urgena
medico-chirurgicala i, n funcie de situaie i competene profesionale, decide
conduita de urmat.

105
(2) Urgenele medico-chirurgicale care nu pot fi rezolvate la nivelul
cabinetului medical din centrul de reinere i arestare preventiva se trimit la
unitatea spitaliceasca publica cea mai apropiata cu secie sau compartiment de
primire urgene sau, dupa caz, este solicitat serviciul naional unic pentru apeluri
de urgena .
ART. 240

Asistena medicala a femeii gravide


(1) Personalul medico-sanitar ia n evidena persoana privata de libertate
gravida la primirea n centrul de reinere i arestare preventiva sau la data
confirma rii sta rii de graviditate, monitorizeaza i evalueaza starea de sa na tate a
acesteia.
(2) Personalul medico-sanitar recomanda alocarea persoanei private de
libertate gravida la un regim alimentar corespunza tor, trimite gravida pentru
consult medical la medicul specialist ori de ca te ori considera ca este cazul i
aplica /respecta ma surile/indicaiile medicului de specialitate obstetrica -
ginecologie.
ART. 241

Acordarea asistenei medicale consumatorilor de droguri


(1) Cu ocazia examenului medical la primirea n centrul de reinere i
arestare preventiva personalul medico-sanitar solicita persoanei private de
libertate informaii legate de consumul de droguri.
(2) Persoana privata de libertate consumator de droguri este trimisa la
unitatea sanitara publica de specialitate, n vederea efectua rii consultului de
psihiatrie i instituirii ma surilor care se impun.
(3) In cazul n care persoana privata de libertate se afla n tratament de
substituie cu metadona se anuna conducerea centrului de reinere i arestare
preventiva n vederea informa rii Centrului de Asistena Integrata Antidrog,
pentru continuarea administra rii tratamentului substitutiv.
ART. 242

Asistena medicala n caz de transfer


(1) Medicul efectueaza consultul medical al persoanei private de libertate la
efectuarea transferului n alt centru de reinere i arestare preventiva sau n
sistemul penitenciar.
(2) In cazul n care starea de sa na tate a persoanei private de libertate nu
permite efectuarea transferului, informeaza conducerea centrului de reinere i
arestare preventiva cu privire la motivele care nu permit transferul persoanei
private de libertate.
ART. 243

Asigurarea asistenei medicale de specialitate


(1) In funcie de starea de sa na tate a persoanei private de libertate, medicul
care asigura asistena medicala n centrul de reinere i arestare preventiva
recomanda efectuarea de examene clinice de specialitate, investigaii de
laborator sau paraclinice n unita i sanitare de profil aflate n relaii contractuale
cu casele de asigura ri de sa na tate sau internarea n reeaua sanitara a
Administraiei Naionale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor art. 260

106
alin. (1) lit. c), ori n alte unita i sanitare de profil aflate n relaii contractuale cu
casele de asigura ri de sa na tate.
(2) Medicul informeaza n scris conducerea centrului de reinere i arestare
preventiva privind necesitatea efectua rii unor examina ri medicale de specialitate,
cu precizarea unui termen maxim, n vederea lua rii ma surilor administrative
necesare pentru efectuarea acestora.
ART. 244

Asistena medicala dentara


(1) Serviciile de medicina dentara sunt acordate prin cabinetele de medicina
dentara din cadrul reelei medicale a Ministerului Afacerilor Interne.
(2) In cazurile care depa esc competena medicului sau nu exista cabinet de
medicina dentara n cadrul reelei medicale a Ministerului Afacerilor Interne, se
apeleaza la cel mai apropiat serviciu de specialitate din unita i sanitare de profil
aflate n relaii contractuale cu casele de asigura ri de sa na tate.
(3) Urgenele chirurgicale oro-maxilo-faciale sunt transportate la cea mai
apropiata unitate sanitara publica cu serviciu de specialitate.
(4) Serviciile de medicina dentara se asigura din Fondul naional unic de
asigura ri sociale de sa na tate, din fondurile bugetare ale Ministerului Afacerilor
Interne cu aceasta destinaie i prin contribuia personala a persoanei private de
libertate, conform actelor normative n vigoare.
ART. 245

Aplicarea unor dispoziii


(1) Organizarea i funcionarea centrelor de reinere i arestare preventiva ,
precum i ma surile necesare pentru sigurana acestora se stabilesc prin
regulament aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Dispoziiile prezentului regulament, n ma sura n care nu contravin
dispoziiilor din prezentul capitol, se aplica n mod corespunza tor, n funcie de
posibilita ile centrului de reinere i arestare preventiva , i persoanelor private
de libertate ncarcerate, cu excepia urma toarelor dispoziii privind:
a) perioada de carantina i observare, preva zuta la art. 107;
b) dreptul la nva a ma nt, preva zut la art. 172;
c) permisiunea de ieire din penitenciar, preva zuta la art. 213 i 214;
d) cazarea temporara n camera de protecie, preva zuta la art. 24;
e) refuzul de hrana , preva zut la art. 119-122;
f) organizarea acorda rii dreptului la vizita , preva zuta la art. 138;
g) dosarul individual al deinutului, preva zut la art. 227;
h) gestionarea dosarului individual, preva zuta la art. 228;
i) inerea evidenei deinuilor i protecia datelor cu caracter personal,
preva zuta la art. 229.
(3) Persoanele private de libertate beneficiaza zilnic de o ora timp de
plimbare.
(4) Pentru centrele de reinere i arestare preventiva domeniile preva zute la
art. 100 alin. (4), art. 111 alin. (8), art. 112 alin. (3), art. 196 alin. (4), art. 201
alin. (1) se stabilesc n regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege, ce
urmeaza a fi aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne, iar domeniile
preva zute la art. 15 alin. (6), art. 101 alin. (2), art. 111 alin. (4), art. 132, art. 174

107
alin. (2), art. 177 alin. (2) i art. 186 se reglementeaza prin dispoziii ale
inspectorului general al Inspectoratului General al Poliiei Roma ne.
(5) Administraia centrului de reinere i arestare preventiva asigura spaiul
i facilita ile necesare acorda rii dreptului la vizita i de a comunica cu mass-
media, cu respectarea confidenialita ii, sub supraveghere vizuala directa sau
prin intermediul unor sisteme electronice. In termen de doua zile de la
pronunarea ncheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea faa de
inculpat a ma surii aresta rii preventive, procurorul care efectueaza sau
supravegheaza urma rirea penala comunica n scris administraiei locului unde
este ncarcerata persoana privata de libertate condiiile n care aceasta i poate
exercita dreptul de a primi vizite. Solicita rile ca persoana arestata preventiv sa
comunice cu mass-media, adresate administraiei locului n care este ncarcerata
persoana, se transmit procurorului n termen de 48 de ore de la nregistrare.
Procurorul se pronuna n cel mult doua zile de la primirea cererii.
(6) Comunica rile preva zute la alin. (5) se transmit prin note telefonice, fax,
pota electronica sau prin orice sistem de mesagerie electronica ori prin orice
mijloc n ma sura sa produca un document scris n condiii care sa permita
autorita ilor destinatare sa i stabileasca autenticitatea.
(7) Administraia centrului de reinere i arestare preventiva asigura spaiul
i facilita ile necesare exercita rii dreptului la asistena juridica , cu respectarea
confidenialita ii vizitei, sub supraveghere vizuala directa sau prin intermediul
unor sisteme electronice.
(8) Amenajarea i dotarea spaiilor destinate efectua rii vizitelor, precum i
condiiile n care se desfa oara aceste activita i se stabilesc prin regulamentul
preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege.
(9) Comisia preva zuta la art. 110 alin. (4) din Lege se ntrunete ori de ca te
ori este necesar n vederea analiza rii rapoartelor cu propuneri de acordare a unei
recompense sau stabilire a unei sanciuni i funcioneaza n condiiile stabilite
prin regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege.
(10) Persoanele private de libertate care au o buna conduita , participa i
dovedesc interes n munca neremunerata , sprijina i ngrijesc persoane private
de libertate cu dizabilita i, contribuie la prevenirea sau nla turarea unor situaii
de risc pot fi stimulate prin acordarea unei recompense.
(11) In situaia n care abaterea disciplinara este sa va rita pe perioada
transferului, raportul de incident este ntocmit de eful escortei, acesta fiind
remis unita ii de destinaie.
(12) In cazul n care, pentru motive de sigurana , se impune separarea
preventiva a persoanei private de libertate, eful centrului de reinere i arestare
preventiva poate dispune aceasta ma sura pe timpul cerceta rilor.
(13) In cazul punerilor n libertate de ndata n faa organelor judiciare,
bunurile i sumele de bani aparina nd persoanei private de libertate, deinute
conform dispoziiilor legale i aflate la locul de deinere, se nma neaza ulterior
acesteia, familiei, rudelor, reprezentantului legal sau persoanei apropiate. In
situaia n care acetia nu se prezinta n termen de un an de la data punerii n
libertate, bunurile cu privire la care se apreciaza ca ar fi utile pentru buna
funcionare a centrului sau pentru asigurarea drepturilor persoanelor private de
libertate trec n proprietatea unita ii la nivelul ca reia funcioneaza centrul, iar
celelalte bunuri abandonate trec n proprietatea statului, n condiiile legii.
ART. 246

108
Dreptul la convorbiri telefonice
(1) Persoanele private de libertate au dreptul de a efectua, pe cheltuiala lor,
convorbiri telefonice de la telefoanele instalate n incinta centrului de reinere i
arestare preventiva , cu 10 persoane din exterior, ata t din ara , ca t i din
stra ina tate. Persoanele ce pot fi contactate de ca tre persoanele private de
libertate sunt membrii de familie, aparina tori sau alte persoane, avocatul,
notarul public, executorul judeca toresc, mediatorul autorizat ori alta persoana cu
atribuii oficiale, precum i reprezentantul diplomatic, n cazul persoanelor de
ceta enie stra ina .
(2) Lista cuprinza nd numele, prenumele i numerele de telefon ale
persoanelor preva zute la alin. (1) se aproba de eful centrului, pe baza cererii
scrise formulate de persoana privata de libertate.
(3) Persoanele private de libertate pot efectua convorbiri telefonice, dupa
cum urmeaza :
a) de trei ori pe sa pta ma na , arestaii preventiv majori i persoanele
condamnate aflate temporar n centrele de reinere i arestare preventiva , 3
apeluri telefonice cu durata maxima cumulata stabilita n condiiile preva zute la
alin. (4);
b) de cinci ori pe sa pta ma na , arestaii preventiv minori, 3 apeluri telefonice
cu durata maxima cumulata stabilita n condiiile preva zute la alin. (4);
c) n cazuri excepionale, precum i pentru asigurarea exercita rii dreptului
preva zut la art. 110 alin. (3) din Lege, cu aprobarea efului centrului de reinere
i arestare preventiva , se pot acorda convorbiri telefonice i peste numa rul
preva zut la lit. a) i b).
(4) Durata unei convorbiri telefonice este de la 10 la 30 de minute, n funcie
de numa rul solicita rilor de acordare a convorbirilor telefonice, a aparatelor
telefonice instalate i de gradul de ocupare al centrului de reinere i arestare
preventiva .
ART. 247

Organizarea acorda rii dreptului la vizita


(1) Pentru meninerea lega turii cu familia i pentru medierea contactului cu
diverse persoane i organizaii, administraia centrului de reinere i arestare
preventiva asigura posibilitatea vizita rii persoanelor private de libertate.
(2) Persoanele private de libertate au dreptul sa primeasca vizite n spaii
amenajate, potrivit regulamentului preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege, sub
supravegherea vizuala directa a personalului centrului de reinere i arestare
preventiva sau prin intermediul unor sisteme electronice.
(3) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de membrii de familie,
aparina tori sau alte persoane, cu aprobarea scrisa a efului centrului de reinere
i arestare preventiva . Dispoziiile art. 245 alin. (5) teza a doua se aplica n mod
corespunza tor.
(4) Persoana privata de libertate poate fi vizitata i de alte persoane deca t
cele de la alin. (3), cu acordul acesteia i cu aprobarea scrisa a efului centrului
de reinere i arestare preventiva .
(5) Administraia locului de deinere este obligata sa asigure un program
zilnic de 8 ore pentru exercitarea dreptului la vizita de ca tre persoanele private
de libertate.

109
(6) Numa rul de vizite la care au dreptul persoanele private de libertate:
a) majorii beneficiaza de 4 vizite/luna ;
b) minorii beneficiaza de 6 vizite/luna , ina ndu-se seama de dispoziiile art.
117 alin. (3) din Lege.
ART. 248

Modalitatea de acordare a vizitei


(1) Persoanele private de libertate, n funcie de conduita adoptata pe timpul
ncarcera rii n centrele de reinere i arestare preventiva i fa ra a fi afectata buna
desfa urare a procesului penal, pot primi vizite care urmeaza a se desfa ura
astfel:
a) cu dispozitive de separare, tip cabina ;
b) fa ra dispozitive de separare.
(2) Vizita cu dispozitive de separare se acorda arestailor preventiv majori i
persoanelor condamnate aflate temporar n centrele de reinere i arestare
preventiva .
(3) In vederea diminua rii efectelor negative ale priva rii de libertate asupra
dezvolta rii fizice, psihice sau morale, minorului i se acorda , de regula , vizita fa ra
dispozitive de separare.
(4) In mod excepional, vizita fa ra dispozitive de separare se poate acorda i
arestailor preventiv majori i persoanelor condamnate aflate temporar n
centrele de reinere i arestare preventiva , cu aprobarea efului centrului de
reinere i arestare preventiva , n urma toarele condiii:
a) pentru stimularea persoanelor private de libertate care au o conduita
corespunza toare, cu ocazia unor evenimente deosebite, ziua de natere,
ca sa torie, naterea unui copil, decesul unui membru de familie;
b) la solicitarea membrilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii
i Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, respectiv
Subcomitetului pentru Prevenirea Torturii i a Pedepselor ori Tratamentelor
Inumane sau Degradante din cadrul Organizaiei Naiunilor Unite, cu ocazia
vizitelor ntreprinse de acetia n centrele de reinere i arestare preventiva .
(5) eful centrului de reinere i arestare preventiva poate dispune ca
vizitele minorilor sa aiba loc n spaii preva zute cu dispozitive de separare, n
situaia n care:
a) exista informaii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment
negativ;
b) vizitatorul sau persoana privata de libertate solicita acest lucru;
c) mpotriva persoanei private de libertate s-a declanat procedura
disciplinara sau aceasta a fost sancionata disciplinar n ultimele 6 luni pentru
introducere, comercializare ori deinere de droguri, medicamente fa ra
prescripie medicala sau obiecte interzise ori pentru exercitarea de violene.
(6) Durata vizitei este de la 30 de minute pa na la doua ore, n funcie de
numa rul solicita rilor de acordare a vizitelor i de spaiile existente.
(7) Persoanele private de libertate pot beneficia n cursul unei zile de o
singura vizita .
(8) Persoanele private de libertate ceta eni stra ini sau apatrizi pot fi vizitai
n aceleai condiii ca i persoanele de ceta enie roma na .
(9) Persoanele private de libertate pot comunica n limba materna ata t ntre
ei, ca t i cu persoanele care le viziteaza .

110
(10) Relaia de rudenie se dovedete de ca tre persoanele vizitatoare prin
actele de stare civila sau declaraie pe propria ra spundere.
(11) Despre efectuarea vizitei cu membrii de familie, aparina tori sau alte
persoane se fac meniuni n documentele de evidena ale persoanei private de
libertate i n aplicaia informatizata de gestiune a datelor referitoare la
persoanele private de libertate.
(12) Vizitele cu apa ra torii i reprezentanii diplomatici se desfa oara n
condiiile preva zute la art. 128 i 167.
ART. 249

Dreptul la vizita intima


(1) Pot beneficia de vizita intima persoanele arestate preventiv n cursul
urma ririi penale care ndeplinesc, cumulativ, urma toarele condiii:
a) exista o relaie de ca sa torie, dovedita prin copie legalizata a certificatului
de ca sa torie sau, dupa caz, o relaie de parteneriat similara relaiilor stabilite
ntre soi;
b) exista acordul procurorului care efectueaza urma rirea penala sau
supravegheaza efectuarea urma ririi penale;
c) au trecut cel puin 60 de zile din momentul punerii n executare a ma surii
preventive privative de libertate sau primirii n centru;
d) nu au fost sancionate disciplinar pe o perioada de 60 de zile anterioara
solicita rii vizitei intime sau sanciunea a fost ridicata ;
e) participa activ la activita i de munca neremunerata .
(2) Dispoziiile art. 69 alin. (2)-(5) din Lege se aplica n mod corespunza tor.
(3) In cazul n care ntre momentul aproba rii cererii i cel al acorda rii
dreptului persoana arestata preventiv nu mai ndeplinete condiiile preva zute
de alin. (1), vizita intima nu se acorda .
(4) Evaluarea participa rii active la activita i de munca neremunerata se face
ina ndu-se seama de participarea la activita i lucrative neremunerate i
realizarea sarcinilor de lucru primite n cadrul efectua rii acestor activita i.
(5) In cazul n care persoana arestata preventiv, din motive neimputabile
acesteia, nu mai participa la munca , verificarea ndeplinirii criteriului preva zut la
alin. (1) lit. e) se realizeaza prin analiza perioadelor de activitate cu cele de
inactivitate, n cuprinsul celor 30 de zile de dinaintea formula rii cererii.
ART. 250

Periodicitatea, durata i procedura acorda rii vizitei intime


(1) Persoanele private de libertate au dreptul la o vizita intima o data la 3
luni, cu durata de trei ore, cu respectarea condiiilor legale.
(2) Vizita intima se aproba de eful centrului de reinere i arestare
preventiva , la solicitarea scrisa a persoanei arestate preventiv.
(3) Persoana privata de libertate, soul sau soia ori, dupa caz, partenerul
sau partenera au obligaia, sub sanciunea prevederilor art. 353 i 354 din Codul
penal, sa se informeze reciproc, printr-o declaraie pe propria ra spundere, cu
privire la existena unei boli cu transmitere sexuala sau a sindromului
imunodeficitar doba ndit - SIDA. Declaraiile se depun la dosarul individual al
persoanei private de libertate sau, dupa caz, al persoanelor private de libertate.

111
(4) Meniuni despre acordarea vizitei intime se fac n documentele de
evidena i n modulul corespunza tor al aplicaiei informatizate de gestiune a
datelor referitoare la persoanele private de libertate.
(5) Dispoziiile art. 141 i 143 se aplica n mod corespunza tor.
(6) Administraia centrului de reinere i arestare preventiva pune la
dispoziie mijloace de protecie i materiale de informare pentru prevenirea
bolilor cu transmitere sexuala .
(7) In situaia n care vizita intima este determinata de ncheierea ca sa toriei,
potrivit dispoziiilor art. 75 din Lege, durata acesteia este de 48 de ore. Vizita se
aproba de eful centrului de reinere i arestare preventiva , care stabilete data la
care va avea loc vizita, informa nd n timp util persoana privata de libertate.
(8) In mod excepional, vizita preva zuta la alin. (7) poate fi ntrerupta o
singura data , din motive ce in de administraia centrului, pentru o perioada de
maximum 24 de ore, fa ra ca perioada de timp pentru care a avut loc ntreruperea
sa se calculeze la durata totala a vizitei.
(9) Pentru vizita preva zuta la alin. (7) nu este necesar sa fie ndeplinite
condiiile menionate la art. 249 alin. (1) lit. a) i c)-e).
(10) Dreptul la vizita intima se acorda n spaii aparina nd Ministerului
Afacerilor Interne sau nchiriate de la operatori economici, cu supravegherea
corespunza toare a accesului la acestea.
(11) Modul de desfa urare, scoaterea din centrele de reinere de reinere i
arestare preventiva i transportul, ma surile de sigurana , amenajarea i dotarea
spaiilor destinate acorda rii vizitei intime se stabilesc prin regulamentul
preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege.
(12) Amenajarea spaiilor aparina nd Ministerului Afacerilor Interne,
preva zute de la alin. (10), se face n funcie de aloca rile bugetare existente.
(13) La construirea unor noi centre de reinere i arestare preventiva se va
avea n vedere i amenajarea unor spaii special destinate acorda rii vizitei intime.
ART. 251

Greutatea, numa rul pachetelor i categoriile de bunuri ce pot fi primite,


pa strate i folosite de persoanele private de libertate aflate n centrele de
reinere i arestare preventiva
(1) Persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse
alimentare n greutate de maximum 10 kg, la care se poate ada uga o cantitate de
maximum 6 kg de fructe i legume, precum i o cantitate de maximum 20 litri de
apa minerala i/sau ba uturi ra coritoare.
(2) Persoanele private de libertate mai pot primi, anual, 3 pachete
suplimentare, cu ocazia zilei naionale sau a unor sa rba tori religioase importante
ale cultului sau religiei ca ruia/ca reia i aparin i cu ocazia zilei de natere, n
cantita ile preva zute la alin. (1).
(3) Persoanele private de libertate pot primi cu ocazia ncarcera rii un pachet
cu efecte personale i obiecte de igiena personala , care va fi acordat n afara
pachetelor preva zute la alin. (1) i (2), dar se consemneaza n documentele de
evidena din cadrul centrului de reinere i arestare preventiva .
(4) Pachetele preva zute la alin. (1) i (2), precum i bunurile preva zute n
anexa nr. 2 se primesc i cu ocazia efectua rii vizitelor.
(5) Persoanelor ncarcerate le este interzisa :

112
a) primirea de produse alimentare care necesita nca lzire, coacere, fierbere
sau alte tratamente termice n vederea consumului;
b) cumpa rarea de produse alimentare care necesita nca lzire, coacere,
fierbere sau alte tratamente termice, n vederea consumului, cu excepia cafelei,
ceaiului, laptelui i a supelor instant;
c) primirea i cumpa rarea de la ma i i derivate ale acestora.
ART. 252

Exercitarea dreptului de a efectua cumpa ra turi


(1) Persoanele private de libertate au dreptul de a cumpa ra o data la doua
sa pta ma ni, prin administraia centrului, n baza cererii acestora i a ofertelor
puse la dispoziie de ca tre operatorii economici, cuprinza nd toate tipurile de
produse ce pot fi asigurate de ca tre acetia, n limita a 3/4 din valoarea salariului
minim brut pe economie, alimente, fructe, legume, apa minerala , ba uturi
ra coritoare, iga ri i alte bunuri de natura celor permise sa fie primite, precum i
cele necesare exercita rii drepturilor de petiionare, la corespondena i la
convorbiri telefonice, potrivit anexei nr. 2.
(2) Medicul poate restriciona cumpa rarea de ca tre persoanele private de
libertate bolnave a unor alimente contraindicate n afeciunile de care sufera ori a
produselor din tutun.
(3) Persoanele private de libertate pot solicita administraiei centrului n
care se afla sa achiziioneze medicamente pentru uzul personal, indiferent de
forma de prezentare, fa ra a afecta cuantumul sa pta ma nal al sumelor din care pot
efectua cumpa ra turi. eful centrului desemneaza persoanele responsabile cu
achiziionarea medicamentelor solicitate de ca tre persoanele private de libertate
numai la recomandarea medicului unita ii sau a unui alt medic, cu avizul
medicului unita ii, n baza unei prescripii medicale.
ART. 253

Dreptul la comunica ri on-line


(1) In vederea meninerii unei lega turi constante i a creterii anselor de
mbuna ta ire a relaiilor cu mediul de suport al persoanelor private de libertate
cu grad ridicat de vulnerabilizare, identificate cu nevoi speciale, i fa ra a fi
afectata buna desfa urare a procesului penal, n funcie de posibilita ile centrului
de reinere i arestare preventiva , se poate acorda dreptul la comunica ri on-line,
pe baza unei programa ri prealabile.
(2) Categoriile de persoane private de libertate care pot beneficia de
comunica rile on-line sunt:
a) persoanele private de libertate majore, care au o buna comportare i nu
sunt vizitai pe o perioada mai mare de 30 de zile de membrii de familie sau de
aparina tori, din cauza distanei mari de la domiciliu la centrul de reinere i
arestare preventiva sau a altor motive justificate;
b) minorii, daca nu sunt vizitai de membrii de familie sau de aparina tori pe
o perioada mai mare de 30 de zile, din cauza distanei mari de la domiciliu la
centrul de reinere i arestare preventiva sau a altor motive justificate.
(3) Persoanele private de libertate pot comunica on-line o data pe luna , iar
durata comunica rii este de pa na la 30 de minute.

113
(4) Prin regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege se stabilesc
amenajarea spaiului i modalitatea de acordare a dreptului la comunica ri on-
line.
ART. 254

Escortarea i nsoirea persoanelor private de libertate


(1) Cu ocazia deplasa rilor persoanelor private de libertate la organele
judiciare, spitale ori n alte locuri din exteriorul centrului de reinere i arestare
preventiva , precum i la transferarea la un alt centru, li se aplica mijloace de
imobilizare, n cazuri justificate, cu aprobarea efului unita ii de poliie sau a
efului centrului, dupa caz.
(2) La ieirea i intrarea din i n camerele de deinere, persoanele private
de libertate sunt supuse, n mod obligatoriu, controlului corporal sumar.
Scoaterea din camere se desfa oara n prezena unui numa r suficient de
personal, dotat corespunza tor, iar n cazul n care situaia impune, persoanelor
private de liberate li se aplica mijloace de imobilizare.
(3) Aplicarea mijloacelor de imobilizare se realizeaza potrivit
Regulamentului preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege.
(4) In situaia n care organele judiciare, personalul medical sau alte organe
competente solicita , cu ocazia prezenta rii persoanelor private de libertate n faa
acestora, nla turarea mijloacelor de imobilizare, acest lucru se realizeaza dupa
informarea acestora cu privire la motivele care au impus luarea acestei ma suri.
ART. 255

Regimul de executare a ma surilor preventive privative de libertate


(1) Regimul de executare a ma surilor preventive privative de libertate
consta ata t n asigurarea unor ma suri de paza , supraveghere, escortare i
restra ngere a liberta ii de micare a persoanelor ncarcerate, ca t i de meninere
a ordinii i disciplinei, n vederea asigura rii bunei desfa ura ri a procesului penal,
cu respectarea drepturilor fundamentale.
(2) Sigurana ncarcera rii se refera la totalitatea activita ilor desfa urate de
administraia centrului de reinere i arestare preventiva n scopul:
a) impunerii unor restricii n ceea ce privete libertatea de micare a
persoanelor private de libertate pentru mpiedicarea sustragerii de la executarea
ma surilor privative de libertate;
b) aplica rii regimului de executare a ma surilor preventive privative de
libertate;
c)prezenta rii n faa organelor judiciare a persoanelor private de libertate;
d) prevenirii sa va ririi de noi infraciuni i a apariiei unor situaii de risc
pentru ordinea de drept;
e) apa ra rii locurilor de ncarcerare;
f) proteja rii vieii, integrita ii corporale i sa na ta ii persoanelor private de
libertate, personalului centrului i orica ror altor persoane.
(3) Ma surile necesare pentru sigurana centrului de reinere i arestare
preventiva , paza, supravegherea i escortarea persoanelor private de libertate
sunt stabilite n regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege.
(4) Pentru realizarea dispoziiilor preva zute la alin. (1)-(3), fiecare loc de
deinere trebuie sa dispuna de suficient personal propriu specializat, selecionat,

114
prega tit i instruit pentru executarea atribuiilor de serviciu specifice, conform
prevederilor din prezentul regulament.
ART. 256

Cazarea i amenajarea spaiilor de deinere


(1) Cazarea persoanelor private de libertate se realizeaza , de regula , n
comun, cu respectarea stricta a principiului separa rii femeilor de ba rbai i a
tinerilor de ceilali majori. Separarea sau gruparea acestor persoane se poate
face n funcie i de alte criterii, cum ar fi: calitatea de persoana condamnata ,
arestata preventiv sau reinuta , compatibilitatea intelectuala i de ordin cultural,
interesul de participare la munca , precum i n funcie de gradul de risc sau
vulnerabilita i.
(2) Persoanelor private de libertate care prezinta risc pentru sigurana
centrului de reinere i arestare preventiva li se aplica ma surile specifice de
sigurana stabilite prin regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege, fiind
monitorizate de ca tre personal desemnat de eful centrului de reinere i
arestare preventiva .
(3) Toate spaiile de cazare sunt preva zute cu sisteme de supraveghere i
sigurana , iar camerele de cazare sunt permanent nchise i asigurate. Pe timpul
nopii, se folosete iluminatul de veghe n scopul asigura rii supravegherii.
(4) Hrana se servete n camerele de cazare sau n spaii special amenajate
pentru servirea mesei.
(5) Amenajarea i dotarea camerelor de cazare, normele de echipare i
durata de folosina a inutei, precum i normele minime de hrana ale persoanelor
se stabilesc prin regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege.
(6) Administraia centrului de reinere i arestare preventiva asigura spaiul
i facilita ile necesare acorda rii asistenei psihologice i moral religioase, cu
respectarea confidenialita ii, sub supraveghere vizuala directa sau prin
intermediul unor sisteme electronice. Amenajarea i dotarea spaiilor destinate
derula rii acestor activita i, precum i condiiile de efectuare se stabilesc prin
regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege.
ART. 257

Munca persoanelor reinute sau arestate preventiv n curs de urma rire


penala aflate n centrele de reinere i arestare preventiva
(1) Prin decizia efului centrului de reinere i arestare preventiva
persoanele aflate n executarea ma surilor preventive privative de libertate pot
presta o munca neremunerata n interesul centrului, la cererea lor, cu avizul
medicului care asigura asistena medicala n centru i cu acordul procurorului
care efectueaza urma rirea penala sau supravegheaza efectuarea urma ririi penale,
ata t n incinta, ca t i n exteriorul centrului, sub supraveghere permanenta .
(2) Numa rul persoanelor selectate la prestarea muncii i activita ile
desfa urate trebuie sa ina cont de nevoile centrului, raportate la necesitatea
asigura rii siguranei deinerii.
(3) Ma sura retragerii de la munca se dispune din oficiu, prin decizie a efului
centrului de reinere i arestare preventiva , n cazul n care este pusa n pericol
sigurana centrului, cu informarea procurorului care efectueaza urma rirea
penala sau supravegheaza efectuarea urma ririi penale ori la solicitarea acestuia.

115
(4) Condiiile i procedura selecta rii persoanelor care pot presta o munca
neremunerata n interesul centrului se stabilesc prin regulamentul preva zut la
art. 107 alin. (2) din Lege.
(5) Persoanele private de libertate pot presta ca munca neremunerata n
interesul centrului:
a) activita i desfa urate pentru distribuirea hranei, ntreinerea i
funcionarea instalaiilor, meninerea sta rii de cura enie i igiena n centru;
b) nsoirea unor persoane private de libertate cu dizabilita i;
c) activita i pentru ntreinerea i meninerea sta rii de cura enie a
mijloacelor auto din dotare;
d) alte activita i necesare centrului, n funcie de cerinele specifice.
(6) Pe timpul nopii, n camerele de cazare, n situaii temeinic motivate i
pentru prevenirea unor evenimente negative sau de risc pentru sigurana
deinerii, precum i pentru semnalizarea cazurilor ce necesita acordarea de prim
ajutor, se poate desemna, cu respectarea procedurii de la alin. (4), o persoana
care sa aiba n consemn supravegherea continua i anunarea imediata a
personalului centrului despre apariia situaiilor menionate, aceasta activitate
fiind considerata munca neremunerata n interesul centrului.
ART. 258

Ascultarea persoanelor reinute sau arestate preventiv n curs de urma rire


penala aflate n centrele de reinere i arestare preventiva
(1) Administraia centrului are obligaia de a amenaja un spaiu
corespunza tor pentru ascultarea persoanelor private de libertate n condiii de
confidenialitate de ca tre organele stabilite prin lege, la solicitarea acestora,
transmisa n timp util prin note telefonice, fax, pota electronica sau prin orice
sistem de mesagerie electronica ori prin orice mijloc n ma sura sa produca un
document scris n condiii care sa permita stabilirea autenticita ii, numelui i
prenumelui persoanei care urmeaza a efectua ascultarea, precum i a datelor de
identificare ale persoanei/persoanelor ce urmeaza a fi ascultata /ascultate.
(2) In cazul n care la audiere participa persoane care nu cunosc limba
roma na sau persoane cu handicap auditiv ori cu surdocecitate se asigura
prezena unui interpret, respectiv interprei autorizai ai limbajului mimico-
gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate. Asigurarea
prezenei acestuia revine instituiei care solicita ascultarea.
(3) Identitatea persoanei care urmeaza a fi ascultata este stabilita de
persoana desemnata de eful centrului de reinere i arestare preventiva n care
acesta se afla .
(4) Identitatea i calitatea persoanelor care urmeaza a efectua sau a
participa la efectuarea asculta rii se dovedesc cu actul de identitate i legitimaia
de serviciu.
(5) Prevederile art. 18 din Lege se aplica n mod corespunza tor, iar
persoanele care solicita acces n centrele de reinere i arestare preventiva vor
preda n mod obligatoriu la intrare telefoanele mobile, precum i armamentul i
muniia pe care au dreptul sa le poarte prin prisma calita ii lor.
ART. 259

Ma suri de inere a evidenei persoanelor reinute sau arestate preventiv n


curs de urma rire penala i protecia datelor cu caracter personal

116
(1) Ministerul Afacerilor Interne, n exercitarea atribuiilor care i revin,
utilizeaza i poate crea, n condiiile legii, aplicaii informatizate de gestiune a
datelor referitoare la realizarea scopului ma surii preventive, modul de realizare,
precum i a datelor referitoare la activita i conexe i auxiliare acesteia.
(2) Ministerul Afacerilor Interne adopta ma surile tehnice i organizatorice
necesare ata t proteja rii datelor cu caracter personal ale persoanelor ncarcerate,
ca t i pe cele necesare pentru prevenirea orica ror distrugeri, pierderi, modifica ri,
dezva luiri sau acces neautorizat.
(3) Evidena nominala i statistica determinata de punerea n executare a
ma surilor preventive privative de libertate n centrele de reinere i arestare
preventiva se realizeaza conform prevederilor art. 114 din Lege, iar registrele,
rubricaia i modalitatea de completare se stabilesc prin regulamentul preva zut
la art. 107 alin. (2) din Lege.
(4) Administraia centrului de reinere i arestare preventiva ntocmete
pentru fiecare persoana privata de libertate ncarcerata un dosar individual care
conine actele legale de deinere, actul de identitate sau procesul-verbal de
stabilire a identita ii ntocmit de organul de executare, documentele i
informaiile cu privire la situaia sa juridica i medicala , conduita adoptata pe
toata perioada ncarcera rii, inclusiv cele privind existena unor abateri i
sanciuni disciplinare, precum i cu privire la cererile adresate administraiei
centrului formulate n perioada ncarcera rii.
(5) Dosarul individual este gestionat de personalul anume desemnat din
cadrul centrului de reinere i arestare preventiva , cu excepia documentaiei din
cuprinsul acestuia referitoare la situaia medicala , care se pa streaza de ca tre
medicii anume desemnai din reeaua sanitara a Ministerului Afacerilor Interne.
(6) Dosarul individual este confidenial i se pa streaza n sigurana , fiind
accesibil doar personalului desemnat, persoanelor i organelor autorizate
conform legii, i nsoete persoana pa na la punerea sa n libertate.
(7) Activita ile desfa urate pentru punerea dosarului individual la dispoziia
persoanelor i instituiilor preva zute de lege i prezentul regulament, precum i
tarifele pentru serviciile de fotocopiere a documentelor aflate n dosarul
individual se stabilesc prin dispoziie a inspectorului general al Poliiei Roma ne.
ART. 260

Transferarea persoanelor private de libertate n penitenciar


(1) eful centrului de reinere i arestare preventiva dispune, de ndata ,
transferul persoanei private de libertate n penitenciar sau n penitenciarul-
spital, n urma toarele cazuri:
a) dupa trimiterea n judecata i verificarea legalita ii i temeiniciei ma surii
preventive potrivit prevederilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedura penala
coroborate cu dispoziiile art. 207 alin. (2)-(4) din Codul de procedura penala ;
b) n cursul urma ririi penale, n situaia n care a fost dispusa efectuarea
unei expertize medico-legale psihiatrice;
c) daca sufera de o afeciune care necesita internare i poate fi tratata n
reeaua sanitara a Administraiei Naionale a Penitenciarelor, cu aprobarea
directorului penitenciarului-spital;
d) dupa ncetarea motivelor care au fa cut imposibila depunerea directa n
penitenciar, conform art. 236 alin. (4) i (6);

117
e) dupa expirarea perioadei pentru care persoana condamnata a fost depusa
n centru la solicitarea organelor judiciare, conform art. 236 alin. (7).
(2) Cu ocazia transferului, persoanele preva zute la alin. (1) lit. a)-c) vor fi
nsoite de documentele preva zute la art. 259 alin. (4), iar persoanele preva zute
la alin. (1) lit. d) i e) vor fi nsoite de documentele preva zute la art. 97 alin. (4).
(3) In situaia n care pe parcursul interna rii n penitenciarul-spital se
impune internarea persoanei arestate preventiv aflate n curs de urma rire penala
ntr-un spital din reeaua sanitara publica , administraia penitenciarului
sesizeaza organele de poliie din cadrul structurii teritoriale pe raza ca reia se afla
unitatea medicala unde urmeaza a se efectua internarea, n vederea prelua rii
pazei i supravegherii persoanei private de libertate.
(4) eful centrului de reinere i arestare preventiva dispune transferul
persoanelor condamnate sau arestate preventiv trimise n judecata , aflate
temporar n centrele de reinere i arestare preventiva , imediat dupa ncetarea
motivelor care au determinat cazarea lor n aceste centre.
(5) Depunerea persoanelor private de libertate transferate temporar din
penitenciar se face n baza dosarului individual completat cu documentaia
ntocmita pe parcursul perioadei de ncarcerare i adresa de predare a persoanei
private de libertate.
(6) Depunerea persoanelor condamnate aflate temporar n centrele de
reinere i arestare preventiva se face n baza mandatului de executare a
pedepsei, a copiei cazierului judiciar, a procesului-verbal de introducere n arest,
a fiei de cunoatere individuala , a fiei medicale, a actelor de identitate sau a
procesului-verbal de identificare, a fotografiei faa i profil, a fiei dactiloscopice,
a adresei de predare a persoanei private de libertate i, dupa caz, a copiei
hota ra rii de condamnare, daca a fost comunicata de instana de judecata
organului de poliie.
ART. 261

Refuzul de hrana
(1) In situaiile preva zute la art. 54 alin. (1) i (2) din Lege, agentul
supraveghetor iniiaza formularul specific procedurii refuzului de hrana i
ntiineaza de ndata eful centrului de reinere i arestare preventiva cu privire
la intenia persoanei private de libertate de a refuza hrana sau ca exista indicii ca
aceasta nu se alimenteaza .
(2) eful centrului de reinere i arestare preventiva asculta persoana
privata de libertate, consemneaza n formular aspectele ara tate de ca tre aceasta,
motivele care au determinat protestul, ma surile dispuse, opiunea persoanei
private de libertate de a refuza n continuare hrana sau de a nceta forma de
protest.
(3) Dupa ascultarea persoanei private de libertate, eful centrului de
reinere i arestare preventiva anuna medicul i poate dispune audierea
persoanei private de libertate de ca tre personalul anume desemnat.
(4) Persoana privata de libertate este ascultata de ca tre medic, care i
prezinta posibilele urma ri da una toare la care se expune, iar, n cazul n care
aceasta i menine hota ra rea de a refuza hrana, este consultata , data i rezultatul
consultaiei consemna ndu-se n formularul preva zut la alin. (1) i n fia
medicala a acesteia. Daca persoana renuna la hota ra rea de a refuza hrana,
medicul menioneaza acest fapt n formular.

118
(5) Formularul completat conform alin. (4) se restituie efului centrului de
reinere i arestare preventiva imediat dupa consultaie.
(6) Daca persoana privata de libertate i menine refuzul de hrana , eful
centrului de reinere i arestare preventiva ntiineaza judeca torul de
supraveghere a priva rii de libertate i i nainteaza formularul completat,
consemna nd data i ora ntiina rii acestuia. Din momentul ntiina rii
judeca torului de supraveghere a priva rii de libertate se considera ca persoana
privata de libertate se afla n refuz de hrana .
ART. 262

Ma suri dispuse cu privire la persoana privata de libertate aflata n refuz de


hrana
(1) Daca persoana privata de libertate declara n faa judeca torului de
supraveghere a priva rii de libertate ca renuna la refuzul de hrana , acesta
ncunotineaza eful centrului de reinere i arestare preventiva i consemneaza
acest aspect n formularul preva zut de procedura n cazul refuzului de hrana .
(2) Daca pe tot parcursul desfa ura rii inteniei de a recurge la refuzul de
hrana persoana privata de libertate refuza sa dea declaraii sau sa semneze
formularul preva zut de procedura , acest fapt se va consemna n rubricile
formularului.
(3) Zilnic i ori de ca te ori este necesar, medicul centrului viziteaza persoana
aflata n refuz de hrana i o examineaza clinic, fa ca nd meniuni n formular i,
dupa caz, n fia medicala .
(4) In situaia n care starea de sa na tate se agraveaza , iar n spaiul n care a
fost cazata nu poate fi asigurata asistena medicala corespunza toare, persoana
aflata n refuz de hrana se transfera ntr-o unitate spitaliceasca potrivit
prevederilor art. 54 alin. (12) din Lege.
(5) Persoanei private de libertate aflate n refuz de hrana i este alocata
zilnic norma de hrana , aceasta ava nd posibilitatea sa i exprime opiunea asupra
alimenta rii sau a continua rii refuzului de hrana .
ART. 263

Incetarea refuzului de hrana


(1) Renunarea la refuzul de hrana se poate face, n condiiile art. 55 lit. a)
din Lege, prin declaraie scrisa sau verbala , data n faa personalului centrului de
reinere i arestare preventiva ori a judeca torului de supraveghere a priva rii de
libertate.
(2) Acceptarea hranei, oferita zilnic, la orele fixate, de administraia
centrului, se considera ca act de voina personal prin care persoana privata de
libertate nceteaza refuzul de hrana declarat. Acest fapt se nscrie n formularul
preva zut de procedura refuzului de hrana , sub semna tura persoanei private de
libertate.
(3) In situaia n care, n urma investigaiilor i determina rilor clinice de
specialitate, medicul constata ca persoana aflata n refuz de hrana s-a alimentat,
ntocmete un proces-verbal de constatare a nceta rii sta rii de refuz de hrana , pe
care l prezinta efului centrului de reinere i arestare preventiva .
(4) Documentele ntocmite n procedura refuzului de hrana se introduc n
dosarul persoanei private de libertate.

119
(5) Modelul formularului preva zut de procedura refuzului de hrana se
stabilete prin regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege, dupa
consultarea judeca torilor de supraveghere a priva rii de libertate.
ART. 264

Regimul minorilor arestai


(1) Cazarea persoanelor minore reinute sau arestate preventiv se
realizeaza , n comun, de regula , separat de persoanele adulte, cu respectarea
principiului separa rii pe sexe.
(2) In vederea diminua rii efectelor negative ale priva rii de libertate asupra
dezvolta rii fizice, psihice sau morale, minorului i se acorda asistena psihologica
i posibilitatea meninerii lega turii cu persoanele cu care are relaii familiale sau
puternice lega turi afective, prin suplimentarea dreptului la vizite, convorbiri
telefonice sau on-line.
(3) Activita ile de asistena psihologica se desfa oara pe baza
recomanda rilor, n interiorul locului de ncarcerare, sub paza i supraveghere, n
condiiile stabilite prin regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege.
(4) Dispoziiile prezentului regulament referitoare la condiiile de detenie,
drepturi i obligaii, recompense i sanciuni, mijloacele de imobilizare i
utilizarea acestora, n ma sura n care nu contravin dispoziiilor din prezentul
capitol, se aplica n mod corespunza tor, n funcie de posibilita ile centrului de
reinere i arestare preventiva , i minorilor ncarcerai, cu excepia urma toarelor
dispoziii privind:
a) perioada de carantina i observare;
b) obligaia de a urma cursurile nva a ma ntului general obligatoriu;
c) dreptul la vizita intima i suplimentarea dreptului la vizita intima ;
d) recompensele, preva zute la art. 170 alin. (1) lit. d)-h) din Lege;
e) obligaiile, preva zute la art. 172 alin. (2) din Lege;
f) ma surile de sigurana a centrelor educative;
g) ma surile de sigurana a centrelor de detenie.
(5) Pentru minorii ncarcerai n centrele de reinere i arestare preventiva ,
acordarea recompenselor, aplicarea sanciunilor disciplinare i condiiile privind
munca neremunerata se fac n condiiile prezentului capitol.
ART. 265

Accesul la biblioteca
Fondul de carte al bibliotecilor se asigura n condiiile art. 118 alin. (2) din
Lege, iar dotarea, amenajarea i normele de acces al persoanelor private de
libertate se stabilesc prin regulamentul preva zut la art. 107 alin. (2) din Lege.
ART. 266

Persoanele condamnate i cele arestate preventiv trimise n judecata aflate


n centrele de reinere i arestare preventiva
(1) Persoanele condamnate, aflate temporar n centrele de reinere i
arestare preventiva , sunt cazate separat de persoanele arestate preventiv trimise
n judecata sau aflate n curs de urma rire penala .
(2) In situaii excepionale eful centrului de reinere i arestare preventiva
poate dispune ca persoanele condamnate sa fie cazate n comun cu persoanele

120
arestate preventiv trimise n judecata sau aflate n curs de urma rire penala , pe o
perioada de timp limitata .
(3) Dispoziiile prezentului capitol se aplica n mod corespunza tor
persoanelor condamnate i celor arestate preventiv trimise n judecata , aflate
temporar n centrele de reinere i arestare preventiva , cu excepia condiiei
obinerii acordului procurorului care efectueaza sau supravegheaza urma rirea
penala pentru situaiile n care acestea sunt meninute n centre pentru alte
motive deca t solicitarea organelor judiciare.

CAP. II

Executarea ma surilor preventive privative de libertate n centrele de


arestare preventiva i n seciile de arestare preventiva din penitenciare

ART. 267

Locul de executare
Ma sura aresta rii preventive n cursul judeca ii se executa n secii speciale
ale penitenciarelor din subordinea Administraiei Naionale a Penitenciarelor sau
n centre de arestare preventiva ce funcioneaza pe la nga acestea.
ART. 268

Primirea arestailor preventiv n centrele de arestare preventiva i seciile


de arestare preventiva din penitenciare
(1) Arestaii preventiv trimii n judecata sunt primii n seciile speciale de
arestare preventiva din penitenciare sau n centrele de arestare preventiva de pe
la nga penitenciare n baza mandatului de arestare preventiva i a ordonanei de
reinere, daca a fost emisa , n original ori n forma primita de la instana de
judecata prin fax, pota electronica sau prin orice mijloc n ma sura sa permita
stabilirea autenticita ii, n conformitate cu art. 230 alin. (4^1) din Codul de
procedura penala , semnata , datata i tampilata de organul de poliie care l pune
n executare, datata , tampilata i nregistrata de organul de poliie care l pune n
executare i a ncheierii prin care judeca torul de camera preliminara sau instana
de judecata a dispus meninerea ma surii aresta rii preventive faa de inculpat,
prevederile art. 43 alin. (1)-(3) din Lege i art. 97 aplica ndu-se n mod
corespunza tor.
(2) Incheierea preva zuta la alin. (1) cuprinde numa rul, data actului de
sesizare i organul emitent, iar, n cazul n care acestea nu se rega sesc, ncheierea
va fi nsoita de o copie a actului de sesizare.
ART. 269

Regimul arestailor preventiv n curs de judecata


(1) Cazarea persoanelor arestate n locurile de deinere preva zute la art. 268
alin. (1) se realizeaza , de regula , n comun.
(2) Persoanele condamnate printr-o hota ra re definitiva la o pedeapsa
privativa de libertate, care sunt cercetate n stare de arest preventiv n alta cauza ,
sunt cazate separat de persoanele arestate preventiv aflate n curs de judecata ,
prevederile art. 50 alin. (2) i (3) aplica ndu-se n mod corespunza tor.

121
(3) Amenajarea i dotarea spaiilor de deinere se realizeaza n condiiile
stabilite prin regulamentul preva zut la art. 15 alin. (3) din Lege.
(4) Camerele de cazare sunt permanent nchise i asigurate.
(5) Dispoziiile art. 68-70 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 270

Drepturile arestailor preventiv n curs de judecata


(1) Dispoziiile art. 123-172 se aplica n mod corespunza tor, cu excepiile
preva zute la alin. (2) i (3) din prezentul articol.
(2) Deinuii arestai preventiv n curs de judecata au dreptul la 6 vizite
lunar, desfa urate cu dispozitiv de separare. In condiiile art. 139 alin. (4) vizita
se poate desfa ura fa ra dispozitiv de separare.
(3) Deinuii arestai preventiv n curs de judecata au dreptul de a efectua
zilnic, pe cheltuiala lor, 10 convorbiri telefonice, cu durata maxima cumulata de
60 de minute.
ART. 271

Munca arestailor preventiv n curs de judecata


(1) Deinuii arestai preventiv n curs de judecata pot fi folosii, la cererea
lor, cu aprobarea directorului, la activita i lucrative n interiorul sau exteriorul
penitenciarului, n regimurile de prestare a muncii preva zut la art. 83 alin. (1) lit.
a)-e) din Lege.
(2) Dispoziiile cap. VI din titlul III se aplica n mod corespunza tor, cu
excepia art. 174 alin. (8) i (9) i art. 185.
ART. 272

Activita i educative, de asistena psihologica i asistena sociala


(1) Arestaii preventiv pot participa la activita i educative, de asistena
psihologica i asistena sociala , la solicitarea acestora, aprobata de directorul
penitenciarului.
(2) Participarea arestailor preventiv la activita ile educative, de asistena
psihologica i asistena sociala este condiionata de natura infraciunii comise,
durata arestului preventiv, regimul de executare, riscul pentru penitenciar, va rsta ,
comportamentul n penitenciar i starea de sa na tate fizica i mintala .
(3) Persoanele arestate preventiv adulte nu pot participa la activita i
educative planificate anual, de tipul instruire colara sau formare profesionala , n
condiiile art. 122 alin. (1) din Lege.
(4) Arestaii preventiv pot participa la sesiunile de evaluare naionala i
examenul de bacalaureat, n condiiile alin. (1) i (2).
(5) Arestaii preventiv pot participa la sesiunea finala i examenul de licena ,
n condiiile alin. (1) i (2).
(6) Dispoziiile cap. VII din titlul III se aplica n mod corespunza tor, cu
excepia prevederilor art. 187 alin. (5) i (6), art. 188, 191-193, 198 i 199.
ART. 273

Aplicarea unor dispoziii


Dispoziiile cap. IX i X din titlul III se aplica n mod corespunza tor i
persoanelor arestate preventiv, cu excepia prevederilor art. 212-214.
ART. 274

122
Regimul minorilor arestai preventiv n curs de judecata
(1) Ma sura aresta rii preventive se executa n centrele de detenie sau n
centrele de arestare preventiva .
(2) Primirea minorilor arestai preventiv n curs de judecata se face n
conformitate cu art. 268.
(3) Cazarea persoanelor minore arestate preventiv n curs de judecata se
realizeaza separat de persoanele adulte internate, arestate preventiv, cu
respectarea principiului separa rii pe sexe.
(4) Dispoziiile art. 264 se aplica n mod corespunza tor, cu excepia alin. (4)
lit. a) i g).
(5) Dispoziiile cap. VII din titlul III se aplica n mod corespunza tor, cu
excepia prevederilor art. 187 alin. (5) i (6), art. 188, 191-193, 198 i 199.
(6) Dispoziiile cap. I-IX, X i XI din titlul V se aplica n mod corespunza tor i
persoanelor arestate preventiv minore, cu excepia art. 325-329.
(7) Deinuii arestai preventiv n curs de judecata minori beneficiaza lunar
de 8 vizite i,n cazul n care sunt ca sa torii, pot beneficia de vizita intima ,
dispoziiile art. 145-147 aplica ndu-se n mod corespunza tor.
(8) Minorii arestai preventiv pot fi inclui ca asisteni n colectivele colare
constituite, cu acordul unita ii de nva a ma nt, n condiiile art. 122 alin. (1) din
Lege. Acetia nu vor figura n documentele colare specifice i nu vor nregistra
modifica ri n situaia colara .

CAP. III

Executarea ma surii preventive a arestului la domiciliu

ART. 275

Verificarea respecta rii ma surii

(1) Inculpatul are obligaia de a pa stra n permanena asupra sa programul


preva zut la art. 129 alin. (2) din Lege, denumit n continuare program de
supraveghere, i de a-l prezenta, la solicitare, organului de supraveghere, altor
organe de ordine i sigurana publica , instituiilor la nivelul ca rora funcioneaza
organele judiciare i autorita ilor locale.
(2) Personalul organelor de ordine i sigurana publica i autorita ilor
locale, care legitimeaza inculpatul n executarea atribuiilor specifice, are
obligaia de a solicita acestuia prezentarea programului de supraveghere i de a
verifica respectarea de ca tre acesta a ma surii arestului la domiciliu i a
obligaiilor impuse.
(3) Activita ile preva zute la alin. (2) se consemneaza ntr-un proces-verbal
ce va cuprinde aspecte referitoare la data, locul i mprejura rile n care s-a
realizat legitimarea, imobilul sau vehiculul n care se afla acesta, daca avea
asupra sa arme, informaii privind activitatea desfa urata , precum i date privind
persoanele care nsoeau inculpatul sau care dein imobilul sau folosesc mijlocul
de transport respectiv. Procesul-verbal se semneaza de ca tre cel care l-a ntocmit
i inculpat i se nainteaza organului de supraveghere.
(4) In situaia n care se constata nca lcarea ma surii arestului la domiciliu i
a obligaiilor impuse, personalul preva zut la alin. (2) procedeaza la predarea, n
123
condiiile legii, a inculpatului ca tre cea mai apropiata unitate de poliie n
vederea verifica rii situaiei acestuia, cu respectarea condiiilor art. 31 alin. (1) lit.
b) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Roma ne,
republicata , cu modifica rile i completa rile ulterioare.
(5) Unitatea de poliie informeaza organul de supraveghere care, n situaia
n care sunt ndeplinite condiiile legale, va proceda potrivit art. 131 din lege.
(6) In vederea verifica rii situaiei de fapt i ntocmirii sesiza rii preva zute la
art. 131 alin. (1) din Lege, organul de supraveghere are acces, n condiiile legii, la
documente, imagini, nregistra ri audiovideo sau orice nscrisuri necesare,
deinute de autorita ile sau instituiile publice, persoanele juridice ori persoanele
fizice.
ART. 276

Informarea inculpatului privind obligaia de a se deplasa la domiciliu


(1) Dupa efectuarea verifica rilor potrivit art. 275, inculpatului i se pune n
vedere obligaia de a se deplasa la domiciliu, de ndata , n vederea continua rii
executa rii ma surii arestului la domiciliu pa na la pronunarea judeca torului de
drepturi i liberta i, judeca torului de camera preliminara sau instanei de
judecata , potrivit dispoziiilor Codului de procedura penala .
(2) In situaia n care se constata ca inculpatul a comis o fapta preva zuta de
legea penala sau ca pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare
preventiva , mandat european de arestare, mandat de executare a pedepsei sau
mandat de aducere, se procedeaza potrivit legii.
ART. 277

Darea n consemn la punctele de trecere a frontierei


(1) Inspectoratul General al Poliiei de Frontiera sau structurile subordonate
care au primit copia ncheierii prin care s-a dispus ma sura arestului la domiciliu
n condiiile art. 221 alin. (8) din Codul de procedura penala procedeaza la darea
inculpatului n consemn la punctele de trecere a frontierei.
(2) In situaia n care inculpatul nu este ceta ean roma n, organul de
supraveghere informeaza Inspectoratul General pentru Imigra ri despre ma sura
preventiva a aresta rii la domiciliu.
ART. 278

Itinerarul i condiiile de deplasare


(1) In situaia n care judeca torul de drepturi i liberta i, judeca torul de
camera preliminara sau instana de judecata permite inculpatului pa ra sirea
imobilului pentru prezentarea la locul de munca , la cursuri de nva a ma nt sau de
prega tire profesionala ori la alte activita i similare sau pentru procurarea
mijloacelor eseniale de existena , precum i n alte situaii temeinic justificate,
pentru o perioada determinata de timp, daca acest lucru este necesar pentru
realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului, n ncheiere se va
indica n mod expres perioada de timp, precum i, dupa caz, locul de munca ,
instituia de nva a ma nt, unitatea sanitara sau alt loc n care i s-a aprobat
deplasarea.
(2) Itinerarul i condiiile de deplasare se stabilesc de organul de
supraveghere.
ART. 279

124
Obligaiile instituiilor publice i persoanelor juridice la care se deplaseaza
inculpatul
(1) Organul de supraveghere comunica instituiilor publice sau persoanelor
juridice preva zute la art. 278 la sediul ca rora organul judiciar a aprobat
deplasarea inculpatului obligaia de a informa, de ndata , organul de
supraveghere despre nca lcarea ma surii arestului la domiciliu i a obligaiilor
impuse inculpatului.
(2) Conduca torul instituiei publice sau reprezentantul persoanei juridice
adopta ma surile necesare pentru:
a) a ine o evidena scrisa a perioadei n care inculpatul s-a prezentat la
sediul acesteia, cu indicarea orei de venire i de plecare;
b) a furniza organului de supraveghere, la cererea acestuia, documentele,
imaginile, nregistra rile audiovideo sau orice nscrisuri deinute i necesare
activita ilor specifice de supraveghere a inculpatului;
c) a informa, de ndata , organul de supraveghere despre nca lcarea ma surii
arestului la domiciliu i a obligaiilor impuse inculpatului, n situaia n care iau la
cunotina despre aceasta, n orice mod.
(3) In situaia n care organul judiciar a aprobat pa ra sirea imobilului i
prezentarea la locul de munca , cursuri de nva a ma nt sau de prega tire
profesionala ori la alte activita i similare i se constata ca la aceste entita i
juridice persoana arestata la domiciliu are calitatea de administrator,
reprezentant legal sau orice alta calitate i prin aceasta ar fi afectata
imparialitatea aducerii la ndeplinire a obligaiilor preva zute la alin. (2), organul
de poliie informeaza judeca torul de drepturi i liberta i, judeca torul de camera
preliminara sau instana de judecata .
ART. 280

Accesul la datele i informaiile deinute de organele judiciare


(1) In vederea desfa ura rii activita ilor specifice de supraveghere a
inculpatului, n cuprinsul ncheierii prin care s-a dispus ma sura arestului la
domiciliu, organul judiciar competent consemneaza datele de identitate ale
persoanei va ta mate sau membrilor de familie ai acesteia, ale altor participani la
comiterea infraciunii, ale martorilor ori experilor, precum i ale altor persoane
stabilite cu care inculpatul are obligaia de a nu comunica.
(2) La solicitarea organului de supraveghere, organul judiciar comunica
datele i informaiile din dosarul penal necesare efectua rii activita ilor specifice
de supraveghere.
ART. 281

Informarea organului judiciar cu privire la vizitele inopinate


(1) Efectuarea de vizite inopinate de ca tre organul de supraveghere este
adusa de ndata la cunotina judeca torului de drepturi i liberta i, a
judeca torului de camera preliminara sau a instanei de judecata , dupa caz, prin
naintarea unei copii a procesului-verbal ntocmit cu aceasta ocazie.
(2) In cazul n care vizita inopinata este efectuata n zile nelucra toare, n
zilele de sa rba tori legale sau n intervalul orar 16,00-08,00, procesul-verbal se
nainteaza n prima zi lucra toare.
ART. 282

125
Accesul n imobile al organului de supraveghere
(1) Pentru supravegherea respecta rii ma surii arestului la domiciliu sau a
obligaiilor impuse inculpatului pe durata acesteia, organul de supraveghere
poate pa trunde n imobilul unde se executa ma sura, fa ra nvoirea inculpatului
sau a persoanelor care locuiesc mpreuna cu acesta.
(2) In cadrul controlului inopinat, pentru a pa trunde n imobilul unde se
executa ma sura, organul de supraveghere are dreptul sa deschida , prin folosirea
forei, nca perile i spaiile n care s-ar putea ga si inculpatul sau persoanele cu
care acesta nu are dreptul sa comunice, n cazul n care inculpatul sau persoanele
care locuiesc mpreuna cu acesta nu le deschid.
(3) Organul de supraveghere legitimeaza i identifica persoanele care se
ga sesc n imobilul unde se executa ma sura.
ART. 283

Interdicii privind deinerea unor arme sau animale


(1) In imobilul n care se executa ma sura arestului la domiciliu nu este
permisa deinerea de arme de foc sau muniii ori ca ini periculoi sau agresivi, cu
excepia ca inelui-ghid n cazul persoanelor cu handicap vizual grav.
(2) Deina torii armelor de foc sau ai muniiilor ori ai ca inilor periculoi sau
agresivi au obligaia de a adopta ma surile necesare n vederea respecta rii
interdiciei preva zute la alin. (1).
(3) In cazul n care cu ocazia activita ilor specifice de supraveghere a
inculpatului se constata ca n imobilul n care se executa aceasta ma sura se
ga sesc arme de foc sau muniii, organul de supraveghere va proceda la ridicarea
acestora i sesizarea organului de poliie specializat.
ART. 284

Pa strarea actelor de identitate


(1) Inculpatul are obligaia de a preda organului de supraveghere buletinul
de identitate, cartea de identitate, cartea provizorie de identitate sau permisul de
edere temporara , precum i paaportul pentru a fi depuse la dosarul preva zut la
art. 133 din Lege.
(2) In situaii temeinic justificate, organul de supraveghere poate, cu
informarea judeca torului de drepturi i liberta i, a judeca torului de camera
preliminara sau a instanei de judecata , sa restituie inculpatului actul de
identitate preva zut la alin. (1).
(3) Organul de supraveghere stabilete perioada de timp pentru care
restituie actul de identitate, ina nd cont de natura activita ii pentru care s-a
solicitat predarea actului de identitate, locul i durata de desfa urare a acesteia.
La expirarea termenului, inculpatul are obligaia de a preda actul de identitate
organului de supraveghere.
ART. 285

Accesul la baza de date privind persoanele arestate la domiciliu


(1) Pentru desfa urarea n condiii corespunza toare a activita ilor specifice
de supraveghere a inculpatului, accesul la baza de date cu persoanele arestate la
domiciliu poate fi oferit altor organe de ordine i sigurana publica , instituiilor la
nivelul ca rora funcioneaza organele judiciare i autorita ilor locale.

126
(2) Aspectele referitoare la acces se stabilesc pe baza de protocol ntre
Inspectoratul General al Poliiei Roma ne i structurile preva zute la alin. (1).
ART. 286

Publicitatea informaiilor
Informaiile cu privire la luarea ma surii de arest la domiciliu faa de o
persoana sau cu privire la respectarea de ca tre aceasta a obligaiilor ce i revin pe
parcursul acestei ma suri pot fi fa cute publice doar cu acordul scris al
procurorului care supravegheaza sau instrumenteaza cauza ori a instanei
nvestite cu judecarea ei.

TITLUL V
Dispoziii privind executarea ma surilor educative privative de libertate

CAP. I

Dispoziii generale

ART. 287

Principii
Dispoziiile preva zute n titlurile I i II se aplica n mod corespunza tor i n
cazul executa rii ma surilor educative privative de libertate.
ART. 288

Scopul executa rii ma surilor educative privative de libertate


(1) Persoanele internate trebuie sa aiba acces la o gama variata de activita i
de intervenie, n baza proiectului educaional al centrului, care sa favorizeze
progresia lor ca tre un regim cu mai puine constra ngeri, precum i prega tirea
acestora pentru liberare i reinseria lor n societate. Activita ile de reintegrare
sociala trebuie sa le permita promovarea sa na ta ii lor fizice i mentale, sa
dezvolte respectul de sine i simul responsabilita ii, precum i atitudini i
competene care sa le ajute sa evite sa va rirea de noi infraciuni.
(2) Executarea ma surilor educative privative de libertate se face n condiii
care sa asigure respectul demnita ii umane, n conformitate cu prevederile
Codului penal, ale Codului de procedura penala , ale Legii i ale prezentului
regulament.
ART. 289

Contactul cu diferite persoane i organizaii


(1) Administraia Naionala a Penitenciarelor ncurajeaza i susine orice
iniiativa a instituiilor publice i a organizaiilor neguvernamentale, naionale i
internaionale, precum i a persoanelor fizice i juridice care doresc sa contribuie
la activitatea educativa , de asistena psihologica i asistena sociala , precum i la
asistena religioasa desfa urata n centre sau sa sprijine financiar astfel de
demersuri, daca acestea nu contravin prevederilor legale i regulilor privind
sigurana.
(2) Pentru reintegrarea sociala a persoanelor internate, Administraia
Naionala a Penitenciarelor asigura , prin demersuri specifice, meninerea,
dezvoltarea i consolidarea relaiilor cu familia.

127
ART. 290

Protecia i asistena acordata persoanelor internate


Administraia centrului, n urma evalua rii i identifica rii nevoilor individuale
ale persoanelor internate, n funcie de starea de sa na tate a acestora, asigura
asistena medicala i organizeaza , cu personal specializat, activita i educative, de
asistena psihologica i asistena sociala , ina nd cont de recomanda rile din Planul
de intervenie recuperativa .

CAP. II

Organizarea executa rii ma surii interna rii ntr-un centru educativ i ntr-un
centru de detenie

ART. 291

Locul de executare a ma surilor educative privative de libertate


(1) Ma surile educative privative de libertate se executa n centre educative i
centre de detenie.
(2) In cadrul centrelor pot fi delimitate, pentru motive temeinic justificate,
spaii funcionale n scopul proteja rii persoanelor internate care aparin unor
grupuri vulnerabile. Aceste spaii vor fi adaptate conform prevederilor legale n
domeniu, astfel nca t sa permita accesul nengra dit al persoanelor cu dizabilita i.
(3) In cadrul centrelor sunt organizate sectorul de executare a ma surii
educative, sectorul administrativ, sectorul de producie i spaii auxiliare.
ART. 292

Infiinarea i conducerea centrelor


(1) Centrele se nfiineaza i se desfiineaza prin hota ra re a Guvernului i
sunt instituii cu personalitate juridica subordonate Administraiei Naionale a
Penitenciarelor.
(2) Centrul este condus de un director.
(3) Personalul necesar pentru funcionarea fieca rui centru se stabilete prin
ordin al ministrului justiiei, pe baza propunerilor motivate ale directorilor
centrelor, avizate de directorul general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor.
ART. 293

Organizarea centrelor
(1) Directorul general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor poate
nfiina n cadrul centrelor de detenie, prin decizie, secii de arestare preventiva
a minorilor arestai preventiv n curs de judecata .
(2) In cadrul centrelor de detenie, prin decizie a directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor, se pot nfiina secii interioare sau
exterioare pentru cazarea persoanelor internate, n funcie de regimurile de
executare, pentru prestarea muncii ori pentru asigurarea proteciei.
(3) In cadrul centrelor educative, prin decizie a directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor, se pot nfiina secii interioare sau

128
exterioare pentru cazarea persoanelor internate, n funcie de sex, va rsta i
nevoile de protecie, educaie, asistena psihologica i asistena sociala .
(4) In sectorul de executare a ma surii educative se amenajeaza un spaiu
separat de celelalte spaii de cazare, pentru desfa urarea activita ilor de
autogospoda rire, compus din dormitoare, buca ta rie, sa li pentru petrecerea
timpului liber, dotate corespunza tor.
(5) Dispoziiile art. 6-12 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 294

Activitatea personalului specializat din centre


(1) Activitatea personalului preva zut n art. 141 alin. (3) din Lege se
desfa oara n conformitate cu standardele naionale i metodologiile specifice
stabilite prin decizie a directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor.
(2) Personalul didactic necesar funciona rii unita ilor colare din cadrul
centrelor este asigurat de ca tre inspectoratele colare judeene, n condiiile legii,
i salarizat prin bugetele unita ilor administrativ-teritoriale n a ca ror raza
teritoriala este situat centrul.
ART. 295

Proiectul educaional al centrului


(1) Proiectul educaional al centrului reprezinta cadrul general de proiectare
i implementare a ofertei standardizate a activita ilor educative, de asistena
psihologica i asistena sociala , stabilita n funcie de nevoile persoanelor
internate, n vederea prega tirii reintegra rii sociale a acestora.
(2) Prin proiectul educaional al centrului se identifica ariile de intervenie,
care permit dezvoltarea persoanelor internate n plan emoional, cognitiv i
aptitudinal, astfel nca t perioada interna rii sa creeze condiiile pentru
mbuna ta irea statusului educaional, psihologic i social.
(3) Proiectul educaional al centrului, prin care se asigura continuitatea
serviciilor de asistena necesare persoanelor internate, de la depunerea n
centru, pa na la liberare, este asumat, dupa caz, n cadrul consiliului educativ
pentru centrele educative sau n cadrul comisiei preva zute la art. 146 din Lege
pentru centrele de detenie, cu participarea, n calitate de invitai, a consilierului
de probaiune i a reprezentantului direciei generale de asistena sociala i
protecia copilului din subordinea consiliului judeean, respectiv a consiliului
local al sectorului municipiului Bucureti pe teritoriul ca ruia se afla centrul i
este transmis anual spre aprobare ca tre directorul general al Administraiei
Naionale a Penitenciarelor.
(4) Proiectul educaional al centrului este supus revizuirii anual i ori de
ca te ori este nevoie, n cazul identifica rii la nivelul persoanelor internate a unor
noi cerine de intervenie recuperativa .
(5) Proiectul educaional al centrului include activita i i programe care au
n vedere obiectivele prioritare stabilite n art. 142 alin. (2) din Lege, metode i
mijloace adaptate particularita ilor psihosomatice ale persoanelor internate i
specificului ariilor de intervenie.
(6) Proiectul educaional al centrului cuprinde cel puin informaii
referitoare la:
a) scopul proiectului educaional;

129
b) obiectivele operaionale stabilite pentru atingerea scopului proiectului
educaional;
c) resursele umane necesare, inclusiv specialiti din exteriorul centrului, n
baza colabora rilor instituionale;
d) resursele materiale i financiare interne i externe;
e) oferta de programe i activita i adecvate persoanelor internate;
f) instrumente de monitorizare i evaluare.
ART. 296

Individualizarea interveniei
(1) In baza nevoilor identificate n perioada de carantina i observare,
pentru fiecare persoana internata se stabilesc un educator responsabil de caz i o
intervenie individualizata care presupune desfa urarea de activita i educative,
de asistena psihologica i asistena sociala structurate i semistructurate,
individuale i de grup.
(2) Educatorul responsabil de caz urma rete parcurgerea tuturor
recomanda rilor din Planul de intervenie recuperativa i face propuneri de
revizuire a acestuia, n funcie de evoluia persoanei internate din punct de
vedere educaional, psihologic i social.
(3) In baza recomanda rilor personalului de specialitate, consiliul educativ,
respectiv comisia preva zuta la art. 146 din Lege aproba Planul de intervenie
recuperativa pentru fiecare persoana internata .
ART. 297

Prega tirea pentru liberare


(1) Prega tirea pentru liberare a persoanelor internate ncepe n prima zi de
executare a ma surii educative a interna rii.
(2) In perioada interna rii sunt desfa urate, cu implicarea persoanelor
internate, activita i specifice, n colaborare cu instituii publice, organizaii
neguvernamentale i, dupa caz, cu alte persoane fizice sau juridice.
(3) Prevederile art. 43 alin. (4) i art. 190 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 298

Mijloacele financiare
(1) Mijloacele financiare necesare funciona rii, dota rii i investiiilor din
centre sunt asigurate din subvenii de la bugetul de stat i din venituri proprii.
(2) Dispoziiile art. 6 alin. (3) se aplica n mod corespunza tor.
(3) Obinerea de venituri proprii poate fi asigurata prin participarea
persoanelor internate la activita i lucrative n interiorul sau n exteriorul
centrului, numai n ma sura n care nu sunt afectate activita ile de prega tire
colara i profesionala .

CAP. III

Regimurile de executare a ma surilor educative privative de libertate

ART. 299

130
Dispoziii generale privind regimurile de executare a ma surilor educative
privative de libertate
Dispoziiile art. 43-49 se aplica n mod corespunza tor n centrele educative
i de detenie.
ART. 300

Regimul nchis aplicabil n centrele de detenie


Regimul nchis consta n asigurarea unor ma suri de paza , escortare, nsoire
i supraveghere care sa permita persoanelor internate sa desfa oare, n grupuri,
munca i activita i specifice de instruire colara i formare profesionala ,
educative, culturale, moral-religioase, de asistena psihologica i asistena
sociala , pentru a da posibilitatea trecerii n regimul deschis.
ART. 301

Categoriile de persoane internate ca rora li se aplica regimul nchis


(1) Regimul nchis se aplica persoanelor internate faa de care s-a dispus
executarea ma surii educative a interna rii ntr-un centru de detenie pentru o
perioada mai mare de 3 ani.
(2) In mod excepional, regimul nchis se poate aplica i persoanelor
internate faa de care s-a dispus executarea ma surii educative a interna rii ntr-un
centru de detenie pentru o perioada mai mica de 3 ani, n conformitate cu
prevederile art. 150 alin. (2) din Lege, n funcie de natura i modul de sa va rire a
infraciunii, persoana internatului, conduita acestuia de natura a afecta sigurana
centrului.
(3) Regimul nchis se poate aplica i persoanelor internate aflate n situaiile
preva zute la art. 152 alin. (2) din Lege, ina ndu-se cont de restul ra mas
neexecutat din durata ma surii interna rii i de prevederile alin. (2).
(4) Regimul nchis se aplica i persoanelor internate, clasificate iniial n
regim deschis care au comis o abatere disciplinara foarte grava sau abateri
disciplinare grave, repetate, i care, prin conduita lor, afecteaza desfa urarea
normala a activita ilor n centru.
ART. 302

Elementele regimului nchis aplicabil n centrele de detenie


Dispoziiile art. 64 i art. 67-72 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 303

Regimul deschis aplicabil n centrele de detenie


Regimul deschis confera persoanelor internate posibilitatea de a se deplasa
nensoite n interiorul centrului i de a participa la munca i activita i specifice
de instruire colara i formare profesionala , educative, culturale, moral-
religioase, de asistena psihologica i asistena sociala , n afara centrului, fa ra
supraveghere.
ART. 304

Categoriile de persoane internate ca rora li se aplica regimul deschis


(1) Regimul deschis se aplica persoanelor internate faa de care s-a dispus
executarea ma surii educative a interna rii ntr-un centru de detenie pentru o

131
perioada mai mica de 3 ani, n conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din
Lege.
(2) In mod excepional, regimul deschis se poate aplica i persoanelor
internate faa de care s-a dispus executarea ma surii educative a interna rii ntr-un
centru de detenie pentru o perioada mai mare de 3 ani, n conformitate cu
prevederile art. 149 alin. (2) din Lege, n funcie de natura i modul de sa va rire a
infraciunii, persoana internatului, conduita acestuia pa na la stabilirea regimului
de executare.
(3) Regimul deschis se poate aplica i persoanelor internate aflate n
situaiile preva zute la art. 152 alin. (2) din Lege, ina ndu-se cont de restul ra mas
neexecutat din durata ma surii interna rii i de prevederile alin. (2).
(4) Regimul deschis se aplica i persoanelor internate clasificate iniial n
regimul nchis care au avut o buna conduita i au fa cut eforturi serioase pentru
reintegrare sociala .
ART. 305

Elementele regimului deschis aplicabil n centrele de detenie


Dispoziiile art. 80 i art. 83-87 se aplica n mod corespunza tor i la centrele
de detenie.
ART. 306

Ma suri luate n vederea libera rii, n cadrul regimului deschis aplicabil n


centrele de detenie
(1) Cu 3 luni nainte de liberare, persoanele internate din regim deschis pot
fi cazate separat, n spaii special amenajate, n care desfa oara , sub ndrumarea
directa a personalului centrului desemnat n acest sens, activita i de
autogospoda rire, n vederea dezvolta rii deprinderilor de convieuire sociala .
(2) Persoanele internate preva zute la alin. (1) sunt propuse de educatorul
responsabil de caz pentru continuarea executa rii ma surii interna rii n spaiul
special amenajat n acest scop.
(3) Propunerile se analizeaza de ca tre comisia preva zuta la art. 146 din
Lege, ina nd cont de urma toarele criterii privind persoana internata :
a) nu a fost sancionata disciplinar n ultimele 6 luni anterior analizei sau
sanciunea a fost ridicata ;
b) a dovedit interes constant pentru nsuirea cunotinelor colare i
profesionale i a fa cut progrese n vederea reintegra rii sociale;
c) a fost identificata nevoia dezvolta rii deprinderilor de convieuire sociala .
(4) Persoanele internate, cazate n spaiile preva zute la alin. (1), sunt
obligate sa respecte regulile impuse de administraia centrului de detenie prin
regulamentul de ordine interioara .
(5) Activita ile desfa urate n spaiile preva zute la alin. (1) sunt coordonate
de ca tre directorul adjunct pentru educaie i asistena psihosociala .
(6) Persoana internata poate sa i completeze alocaia zilnica privind hrana,
materialele de igiena colectiva i individuala , precum i materialele necesare
activita ilor recreative din fonduri proprii, peste limita impusa de art. 151 alin.
(1).
ART. 307

132
Stabilirea, schimbarea i individualizarea regimului de executare a ma surii
educative a interna rii ntr-un centru de detenie
(1) Cu ocazia stabilirii regimului de executare a ma surii educative a
interna rii ntr-un centru de detenie, comisia preva zuta la art. 146 din Lege are n
vedere dispoziiile art. 88-90, care se aplica n mod corespunza tor.
(2) Schimbarea regimului de executare se realizeaza n conformitate cu
dispoziiile art. 91.
ART. 308

Regimul de executare a ma surii interna rii ntr-un centru educativ


(1) Persoanelor internate li se aplica un regim de executare propriu, prin
care se urma rete diferenierea liberta ii de micare n interiorul centrului
educativ sau din exteriorul acestuia, n raport cu situaia juridica , perioada de
internare, starea sa na ta ii i comportamentul acestora.
(2) Administraia centrului asigura supravegherea, observarea i asistena
persoanelor internate de ca tre personalul de supraveghere, educatori, psihologi,
asisteni sociali, profesori, medici, preoi i personal administrativ.
(3) Persoanele preva zute la alin. (1) sunt cuprinse n activita i specifice de
munca , instruire colara i formare profesionala , educative, culturale, moral-
religioase, de asistena psihologica i asistena sociala , n raport cu nevoile de
dezvoltare personala a acestora.
(4) In cadrul regimului de executare propriu, persoanele internate au
posibilitatea de a se deplasa, cu supraveghere sau fa ra supraveghere, n interiorul
sau exteriorul centrului, pe trasee i n zone prestabilite, pentru a desfa ura
activita ile preva zute la alin. (3). Zonele din interiorul centrului educativ n care
persoanele internate desfa oara activita i nesupravegheate sunt stabilite prin
regulamentul de ordine interioara .
ART. 309

Individualizarea regimului de executare a ma surii interna rii ntr-un centru


educativ
(1) La finalizarea perioadei de carantina i observare a persoanelor
internate, consiliul educativ stabilete care dintre acestea pot desfa ura activita i
n interiorul ori n afara centrului, cu sau fa ra supraveghere, n raport cu:
a) capacitatea de adaptare la normele de convieuire n centrul educativ;
b) durata ma surii educative;
c) situaia juridica ;
d) nivelul de maturitate intelectuala i afectiva .
(2) Dupa executarea a cel puin o treime din durata ma surii educative, n
cazul persoanelor internate pentru care iniial s-a dispus desfa urarea
activita ilor cu supraveghere, consiliul educativ stabilete daca se impune
desfa urarea activita ilor fa ra supraveghere. In situaia n care se menine
desfa urarea activita ilor cu supraveghere, consiliul educativ are obligaia ca, o
data la 3 luni sau n situaia n care se modifica Planul de intervenie
recuperativa , sa reanalizeze situaia persoanelor internate.
(3) Persoanele internate pot desfa ura activita i fa ra supraveghere daca
ndeplinesc cumulativ urma toarele condiii:
a) nu au fost sancionate disciplinar pentru sa va rirea unei abateri
disciplinare foarte grave sau a unor abateri disciplinare grave n mod repetat;

133
b) nu au calitatea de suspect sau inculpat n alte cauze;
c) au fost recompensate n mod repetat pentru rezultatele bune obinute la
nva a tura , activita ile educative, de asistena psihologica i asistena sociala i
activita ile lucrative la care au participat.
(4) Deciziile luate prin votul deschis al majorita ii membrilor consiliului
educativ, n conformitate cu alin. (1) i (2), se motiveaza i se consemneaza ntr-
un proces-verbal. Procesul-verbal se ntocmete n doua exemplare, un exemplar
se nma neaza persoanei internate, iar cela lalt se depune la dosarul individual.
ART. 310

Elementele regimului de executare aplicabil n centrul educativ


(1) Dispoziiile art. 83-87 se aplica n mod corespunza tor i n centrele
educative, cu excepia prevederilor alin. (2).
(2) Pe timpul zilei, camerele sunt deschise, iar pe timpul nopii se nchid i
se asigura , supravegherea fiind asigurata de personalul desemnat. Pe ntreaga
perioada n care persoanele internate se afla la activita i, uile de la camerele de
cazare sunt nchise i asigurate.

CAP. IV

Condiiile interna rii

ART. 311

Condiiile interna rii


(1) Primirea n centrele educative sau de detenie se realizeaza n baza
hota ra rii judeca toreti ra mase definitiva , n original sau n forma primita de la
instana de judecata , n conformitate cu art. 514 alin. (1) din Codul de procedura
penala , semnata , datata i tampilata de organul de poliie care o pune n
executare, n condiiile art. 97 alin. (1).
(2) Dispoziiile art. 96-122 se aplica n mod corespunza tor.
(3) Informarea n scris a familiei sau a reprezentantului legal, preva zuta de
art. 156 alin. (2) din Lege, efectuata la primirea persoanei internate n centru,
cuprinde:
a) data interna rii i locul de executare;
b) numa rul i periodicitatea vizitelor;
c) modalita ile de sprijin al procesului de reintegrare sociala , rezultate din
evaluarea medicala , intervievarea persoanei internate i documentele aflate n
dosarul individual.

CAP. V

Drepturile i obligaiile persoanelor internate

ART. 312

Drepturile persoanelor internate


(1) Dispoziiile art. 123-172 se aplica n mod corespunza tor, cu excepiile
preva zute la alin. (2)-(7) din prezentul articol.

134
(2) Directorul centrului poate aproba nta lniri ntre reprezentanii mass-
mediei i minori, cu acordul scris al pa rinilor sau al reprezentanilor legali i al
persoanelor n cauza , n condiiile art. 59 alin. (5) din Lege, cu protejarea imaginii
minorului, fa ra afectarea activita ilor zilnice i a procesului de reintegrare
sociala .
(3) Persoanele internate au dreptul de a efectua zilnic, pe cheltuiala lor, 10
convorbiri telefonice, cu durata maxima cumulata de 60 de minute.
(4) Persoanele internate care nu sunt vizitate de membri de familie sau
aparina tori, din cauza distanei mari de la domiciliu la centru sau a altor motive
justificate, beneficiaza de 8 comunica ri on-line pe luna , cu durata cuprinsa ntre o
ora i doua ore.
(5) Numa rul de vizite la care au dreptul persoanele internate este:
a) persoanele care executa ma sura interna rii ntr-un centru educativ
beneficiaza de un numa r nelimitat de vizite, dar nu mai mult de una pe zi;
b) minorii care executa ma sura interna rii ntr-un centru de detenie i
ca rora li se aplica regimul deschis beneficiaza de 8 vizite/luna ;
c) minorii care executa ma sura interna rii ntr-un centru de detenie i ca rora
li se aplica regimul nchis beneficiaza de 6 vizite/luna ;
d) persoanele majore care executa ma suri educative privative de libertate
ca rora li se aplica regimul deschis beneficiaza de 6 vizite/luna ;
e) persoanele majore care executa ma suri educative privative de libertate n
regimul nchis i cele pentru care nu s-a stabilit nca regimul de executare a
pedepsei beneficiaza de 5 vizite/luna .
(6) Minorii beneficiaza de vizita fa ra dispozitiv de separare, dispoziiile art.
139 aplica ndu-se n mod corespunza tor pentru persoanele internate majore.
(7) Vizita intima se acorda n condiiile art. 162 alin. (4) din Lege.
(8) Minorilor li se asigura 8 ore de somn pe zi.
ART. 313

Dreptul la educaie i obligaia de a urma cursurile nva a ma ntului general


obligatoriu
(1) Dreptul la educaie include totalitatea activita ilor de nva are realizate
de fiecare persoana internata , n scopul doba ndirii de cunotine, forma rii
deprinderilor, abilita ilor i dezvolta rii aptitudinilor semnificative din
perspectiva personala , civica , sociala i ocupaionala .
(2) Persoanele internate au obligaia de a urma cursurile nva a ma ntului
general obligatoriu, stabilit conform legii.
(3) Administraia centrului susine persoanele internate cu cerine
educaionale speciale, conform legii.
(4) Pentru derularea activita ilor extracurriculare i a celor de suport
psihopedagogic, personalul centrelor colaboreaza cu personalul didactic
desemnat de la nivelul unita ilor de nva a ma nt preva zute la art. 161 alin. (2) din
Lege.

CAP. VI

Munca prestata de ca tre persoanele internate

ART. 314

135
Aplicarea unor dispoziii
(1) Dispoziiile art. 173-186 se aplica n mod corespunza tor.
(2) In cazul minorilor, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi i de 30
de ore pe sa pta ma na . Minorii nu pot munci n timpul nopii sau n locuri de
munca grele, va ta ma toare sau periculoase i nu li se poate prelungi ziua de
munca peste 6 ore.
(3) In contractele de folosire la munca a persoanelor internate pot fi
preva zute clauze prin care persoanele fizice sau juridice sa desfa oare sau sa
susina material cursuri de formare profesionala i de atestare pe meserii a
acestora.

CAP. VII

Activita i i programe de reintegrare sociala

ART. 315

Aplicarea unor dispoziii


Dispoziiile art. 187-202 se aplica n mod corespunza tor n centre, cu
excepiile din prezentul capitol.
ART. 316

Activita i desfa urate n perioada de carantina i observare


(1) Activita ile de reintegrare sociala desfa urate n perioada de carantina i
observare sunt derulate de o echipa multidisciplinara , formata din educator,
psiholog i asistent social.
(2) Activita ile de reintegrare sociala desfa urate n perioada de carantina i
observare cuprind:
a) evaluarea iniiala din punct de vedere educaional, psihologic i social, n
vederea identifica rii nevoilor de dezvoltare ale persoanelor internate;
b) prezentarea centrului i a regulilor de ordine interioara , precum i a altor
informaii relevante pentru perioada interna rii;
c) stabilirea contactelor necesare cu familia i, dupa caz, cu alte instituii.
(3) La activitatea de informare, desfa urata n perioada de carantina i
observare, participa i reprezentani ai altor componente structurale de
specialitate.
ART. 317

Persoanele care au prioritate la activita ile de instruire colara i de formare


profesionala
In cazul minorilor din centrele educative i de detenie, activita ile de
instruire colara i de formare profesionala sunt prioritare.
ART. 318

Ma suri pentru formarea profesionala a persoanelor internate


(1) Administraia Naionala a Penitenciarelor, prin componenta structurala
de specialitate, ntreprinde demersuri pentru ncheierea protocolului de
colaborare cu Agenia Naionala pentru Ocuparea Forei de Munca , n vederea

136
stabilirii cadrului general de organizare i desfa urare a activita ilor de formare
profesionala a persoanelor internate.
(2) Centrele ntreprind la nivel local demersuri pentru ncheierea
protocoalelor de colaborare cu ageniile pentru ocuparea forei de munca ,
precum i cu ali furnizori acreditai n vederea stabilirii condiiilor concrete de
organizare i desfa urare a activita ilor de formare profesionala a persoanelor
internate.
(3) Cursurile se organizeaza n spaii existente n centre, precum i la
furnizorii autorizai de formare profesionala , n baza acordurilor ncheiate.
(4) Activita ile de formare profesionala se desfa oara cu sprijinul
autorita ilor publice locale, al Ministerului Educaiei Naionale i Cerceta rii
tiinifice, prin inspectoratele colare judeene, al Ministerului Muncii, Familiei,
Proteciei Sociale i Persoanelor Va rstnice, prin Agenia Naionala pentru
Ocuparea Forei de Munca , al Administraiei Naionale a Penitenciarelor sau al
altor persoane fizice ori juridice.
ART. 319

Atestarea colara i profesionala


Administraia unita ii colare, care asigura instruirea colara a persoanelor
internate la nivelul centrului, ntreprinde demersurile necesare pentru obinerea
documentelor care atesta nivelul de prega tire colara anterior obinut.
ART. 320

Accesul la mijloacele de informare n masa


Administraia centrului se ngrijete ca programele TV difuzate sa nu
prejudicieze dezvoltarea armonioasa a personalita ii minorilor.

CAP. VIII

Recompensele, nvoirea din motive umanitare, abaterile i sanciunile


disciplinare

ART. 321

Consideraii generale
Dispoziiile art. 208 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 322

Recompensa cu ridicarea unei sanciuni disciplinare aplicate anterior


(1) Ridicarea unei sanciuni disciplinare aplicate anterior se poate acorda
persoanelor internate n luna imediat urma toare aplica rii sanciunii disciplinare
daca au manifestat interes n procesul educativ sau au participat activ la
activita ile organizate n centru.
(2) Persoanele internate sancionate disciplinar nu pot beneficia de un alt
tip de recompensa naintea ridica rii sanciunii disciplinare.
ART. 323

Recompensa cu suplimentarea numa rului convorbirilor on-line

137
(1) Prin recompensa cu suplimentarea numa rului convorbirilor on-line se
nelege acordarea n plus faa de drepturile preva zute la art. 134 a cel mult 4
convorbiri on-line n cursul unei luni.
(2) Dispoziiile art. 210 alin. (2) i (3) se aplica n mod corespunza tor.
ART. 324

Recompensa cu suplimentarea drepturilor la pachete i/sau vizite


Dispoziiile art. 211 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 325

Recompensa cu trimiterea n tabere i excursii


(1) Pot beneficia de recompensa cu trimiterea n tabere n perioada
vacanelor colare, cel mult de doua ori pe an, persoanele internate care
ndeplinesc urma toarele condiii:
a) nu sunt la dispoziia organelor judiciare sau cuprinse n activita i de
formare profesionala ;
b) au o participare activa la activita ile organizate de centru, ata t n
interiorul, ca t i n exteriorul acestuia;
c) au beneficiat pe perioada interna rii de una dintre recompensele
preva zute la art. 170 alin. (1) lit. e)-g) din Lege;
d) nu au un comportament care sa afecteze viaa n colectivitate;
e) au media generala , semestriala sau anuala , cel puin 7 (apte), iar la
purtare cel puin 9 (noua ) sau cel puin calificativul "Bine" pentru fiecare obiect
studiat i la purtare calificativul "Foarte bine", n cazul nva a ma ntului colar
primar;
f) au acceptul pa rintelui sau al reprezentantului legal;
g) nu au fost sancionate disciplinar pentru sustragerea de la executarea
ma surii educative.
(2) In taberele colare nu pot fi trimise persoanele internate cu va rsta mai
mare de 19 ani.
(3) Pe perioada taberelor i a excursiilor, administraia centrului stabilete
programul i regulile de respectat.
(4) In cazul nerespecta rii programului i a regulilor impuse de administraia
centrului, persoanele internate sunt aduse la centru.
ART. 326

Recompensa cu nvoirea cu o durata de maximum 24 de ore n localitatea n


care este situat centrul
(1) Prin recompensa cu nvoirea cu o durata de maximum 24 de ore n
localitatea n care este situat centrul se nelege acordarea a cel mult 4 nvoiri
lunare, cu durata cuprinsa ntre 4 ore i 24 de ore, persoana internata fiind
nsoita de un membru de familie.
(2) Pot beneficia de recompensa cu nvoire cu o durata de maximum 24 de
ore persoanele care ndeplinesc urma toarele condiii:
a) au cel puin 3 luni de la internare;
b) au beneficiat pe perioada interna rii i de alte tipuri de recompense;
c) au o lega tura permanenta cu familia i exista indicii ca pa rinii sau
persoanele care le au sub supraveghere au autoritate asupra lor;

138
d) au o participare activa la activita ile organizate de centru ata t n interior,
ca t i n exterior;
e) au rezultate bune i foarte bune la nva a tura ;
f) nu au fost sancionate disciplinar pentru sustragerea de la executarea
ma surii educative;
g) nu au o comportare de natura a afecta sigurana centrului.
(3) Minorii ca rora li s-a acordat nvoirea n localitatea n care este situat
centrul pot beneficia de aceasta recompensa numai daca sunt preluai de la
centru de ca tre un pa rinte sau membru de familie ori de ca tre reprezentantul
legal. In cazuri excepionale, cu aprobarea directorului centrului, minorul poate
beneficia de recompensa preva zuta de la alin. (1), cu durata de maximum 6 ore,
nsoit de un angajat desemnat de conducerea centrului.
(4) Dispoziiile art. 214 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 327

Recompensa cu nvoirea la sfa rit de sa pta ma na


(1) Prin recompensa cu nvoirea la sfa rit de sa pta ma na se nelege
acordarea a cel mult doua nvoiri lunare, cu durata cuprinsa ntre 24 de ore i 48
de ore, n localitatea de domiciliu al persoanei internate.
(2) Minorii ca rora li s-a acordat nvoirea la sfa rit de sa pta ma na pot
beneficia de aceasta recompensa numai daca sunt preluai de la centru de ca tre
un pa rinte sau membru de familie ori de ca tre reprezentantul legal.
(3) Dispoziiile art. 213 i 214 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 328

Recompensa cu nvoirea n familie n timpul vacanelor colare


(1) Pot beneficia de recompensa cu nvoire n familie pe perioada vacanelor
colare persoanele internate care ndeplinesc condiiile preva zute la art. 213,
care au urmat cursuri de colarizare, care au avut o conduita constant pozitiva i
care au beneficiat anterior, cel puin o data , de recompensa cu nvoirea n
localitatea n care se afla centrul sau de recompensa cu nvoirea la sfa rit de
sa pta ma na .
(2) In cazul persoanelor internate minore este necesar ca pe la nga condiiile
preva zute de alin. (1) sa ndeplineasca urma toarele condiii:
a) au o lega tura permanenta cu familia i exista indicii ca pa rinii sau
persoanele care le au sub supraveghere au autoritate asupra lor;
b) familia are condiii decente de trai i mijloace suficiente de ntreinere
care sa le asigure pe perioada nvoirii un comportament corespunza tor;
c) au media generala , semestriala sau anuala , de cel puin 7 (apte), iar la
purtare cel puin 9 (noua ) sau cel puin calificativul "Bine" pentru fiecare obiect
studiat i la purtare calificativul "Foarte bine", n cazul nva a ma ntului colar
primar;
d) nu au o comportare de natura a afecta sigurana centrului.
(3) Minorii ca rora li s-a acordat nvoirea n familie n timpul vacanelor
colare pot beneficia de aceasta recompensa numai daca sunt preluai de la
centru de unul din pa rini, un membru de familie sau de ca tre reprezentantul
legal.
(4) Dispoziiile art. 214 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 329

139
Invoirea din motive umanitare
(1) Pot beneficia de recompensa cu nvoire din motive umanitare persoanele
internate care ndeplinesc condiiile preva zute la art. 213 i care au avut o
conduita constant pozitiva .
(2) Dispoziiile art. 214 se aplica n mod corespunza tor.
ART. 330

Sanciuni disciplinare
(1) Sanciunile disciplinare care pot fi aplicate pentru sa va rirea uneia
dintre abaterile disciplinare preva zute la art. 100 i art. 173 alin. (2) din Lege
sunt cele preva zute la art. 174 alin. (1) i (2) din Lege.
(2) Dispoziiile art. 215 alin. (2) i (3) se aplica n mod corespunza tor.
ART. 331

Sanciunea n cazul comiterii de abateri disciplinare uoare


(1) Pentru comiterea abaterilor preva zute la art. 100 alin. (3) din Lege se
poate aplica una dintre urma toarele sanciuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) suspendarea dreptului de a participa la activita i culturale, artistice i
sportive, pe o perioada de cel mult o luna , cu respectarea prevederilor art. 174
alin. (3) din Lege;
c) suspendarea dreptului de a presta o munca , pe o perioada de cel mult o
luna , cu respectarea prevederilor art. 174 alin. (3) din Lege.
(2) In cazul comiterii, n mod repetat, de abateri disciplinare uoare,
sanciunile disciplinare ce pot fi aplicate sunt cele preva zute la art. 332.
ART. 332

Sanciunea n cazul comiterii de abateri disciplinare grave


(1) Pentru comiterea abaterilor preva zute la art. 100 alin. (2) din Lege,
precum i n cazurile preva zute la art. 22 alin. (4), art. 23 alin. (3) i art. 99 alin.
(3) se poate aplica una dintre urma toarele sanciuni disciplinare:
a) suspendarea dreptului de a participa la activita i culturale, artistice i
sportive, pe o perioada de cel mult o luna , cu respectarea prevederilor art. 174
alin. (3) din Lege;
b) suspendarea dreptului de a presta o munca , pe o perioada de cel mult o
luna , cu respectarea prevederilor art. 174 alin. (3) din Lege;
c) suspendarea dreptului de a primi i de a cumpa ra bunuri, cu excepia
celor necesare pentru igiena individuala sau exercitarea drepturilor la apa rare,
pe o perioada de cel mult o luna .
(2) In cazul persoanelor majore internate, pe la nga sanciunile disciplinare
de la alin. (1), se poate aplica i sanciunea disciplinara cu suspendarea dreptului
de a primi vizite pe o perioada de cel mult o luna .
(3) In cazul comiterii, n mod repetat, de abateri disciplinare grave,
sanciunile disciplinare ce pot fi aplicate sunt cele preva zute la art. 333.
ART. 333

Sanciunea n cazul comiterii de abateri disciplinare foarte grave

140
(1) Pentru comiterea abaterilor preva zute la art. 100 alin. (1) i art. 173 alin.
(2) din Lege, precum i n cazurile preva zute la art. 33 alin. (6), art. 87 alin. (7) i
art. 108 alin. (8) se poate aplica una din urma toarele sanciuni disciplinare:
a) suspendarea dreptului de a primi i de a cumpa ra bunuri, cu excepia
celor necesare pentru igiena individuala sau exercitarea drepturilor la apa rare,
petiionare, corespondena i asistena medicala , pe o perioada de cel mult doua
luni;
b) separarea de colectiv pentru o durata de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai
mult de 5 zile consecutive.
(2) In cazul persoanelor majore internate, pe la nga sanciunile disciplinare
de la alin. (1), se pot aplica urma toarele sanciuni:
a) sanciunea disciplinara cu suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o
perioada de cel mult doua luni;
b) izolarea pentru maximum 10 zile.
ART. 334

Sanciunea separa rii de colectiv


(1) Pe timpul executa rii sanciunii disciplinare a separa rii de colectiv, pentru
o durata de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive, persoana
internata trebuie sa desfa oare toate activita ile preva zute n programul stabilit
de educatorul responsabil de caz separat de celelalte persoane internate i sa
execute ntocmai dispoziiile acestuia.
(2) Programul preva zut la alin. (1) presupune obligarea persoanei internate
la studiu individual, n conformitate cu nivelul sa u de prega tire colara i
profesionala , ori la desfa urarea de activita i individuale, practice sau cu caracter
gospoda resc.
(3) In perioada executa rii sanciunii disciplinare preva zute la alin. (1) se
suspenda dreptul la pachete i cumpa ra turi, iar dreptul la vizita se acorda doar
pentru pa rini, frai, surori sau copii ori reprezentantul legal.
ART. 335

Aplicarea unor dispoziii


Dispoziiile art. 219-226 se aplica n mod corespunza tor.

CAP. IX

Sigurana centrelor educative i a centrelor de detenie

ART. 336

Aplicarea unor dispoziii


Dispoziiile art. 13-25 i art. 30-42 se aplica n mod corespunza tor.

CAP. X

Liberarea persoanelor internate, nlocuirea ma surii interna rii ntr-un centru


cu ma sura educativa a asista rii zilnice, continuarea executa rii ma surii educative
privative de libertate n penitenciar

ART. 337

141
Liberarea persoanelor internate i nlocuirea ma surii interna rii ntr-un
centru cu ma sura educativa a asista rii zilnice
(1) In vederea aplica rii art. 179 i 180 din Lege, consiliul educativ, respectiv
comisia preva zuta de art. 146 din Lege, de regula , se ntrunete sa pta ma nal, cu
participarea judeca torului de supraveghere a priva rii de libertate, n calitate de
preedinte, i a unui consilier de probaiune din cadrul serviciului de probaiune
competent potrivit legii, n circumscripia ca ruia se afla centrul.
(2) Administraia centrului ine evidena datei de mplinire a fraciunilor de
executat potrivit art. 124 i 125 din Codul penal.
(3) Prin grija structurii de evidena se ntocmete partea preconstituita a
procesului-verbal ce urmeaza a fi naintat instanei de judecata . Partea
preconstituita a procesului-verbal cuprinde urma toarele meniuni referitoare la
persoana internata :
a) date de stare civila ;
b) condamnarea i fapta;
c) descrierea pe scurt a faptei;
d) antecedente penale;
e) existena vreunui mandat de arestare preventiva sau hota ra re
judeca toreasca n prima instana .
(4) Propunerea membrilor consiliului educativ sau ai comisiei preva zute de
art. 146 din Lege este cuprinsa ntr-un proces-verbal motivat. Fiecare membru i
preedintele consiliului educativ sau ai comisiei preva zute de art. 146 din Lege i
exprima poziia cu privire la oportunitatea nlocuirii ma surii interna rii ntr-un
centru cu ma sura educativa a asista rii zilnice sau, dupa caz, a libera rii din centru.
(5) Propunerea consiliului educativ sau a comisiei preva zute de art. 146 din
Lege, mpreuna cu documentele pe care aceasta se sprijina , sunt naintate, prin
grija serviciului sau biroului evidena deinui, instanei n a ca rei circumscripie
se afla centrul, corespunza toare n grad instanei de executare.
(6) In cazul n care consiliul educativ sau comisia preva zuta de art. 146 din
Lege constata ca persoana internata nu ntrunete condiiile pentru nlocuirea
ma surii interna rii ntr-un centru cu ma sura educativa a asista rii zilnice, sau, dupa
caz, cu liberarea din centru, i se pune n vedere acesteia, sub semna tura , ca se
poate adresa direct cu cerere instanei de judecata .
ART. 338

Continuarea executa rii ma surii educative privative de libertate n


penitenciar
(1) Consiliul educativ sau comisia preva zuta la art. 146 din Lege, cu
participarea judeca torului de supraveghere a priva rii de libertate, n calitate de
preedinte, i a asistentului social, din oficiu sau la sesizarea comisiei de
disciplina , analizeaza situaia persoanei internate i poate propune continuarea
executa rii ma surii educative privative de libertate n penitenciar, daca aceasta a
sa va rit una dintre faptele urma toarele:
a) iniierea de aciuni care conduc la nefrecventarea sau refuzul sa u
constant, precum i al altor persoane internate de a participa la cursuri de
instruire colara i formare profesionala , la programe i activita i educative, de
asistena psihologica i asistena sociala ;

142
b) introducerea, deinerea sau traficul de arme, materiale explozive, droguri,
substane toxice sau alte obiecte i substane care pun n pericol sigurana
centrului, a misiunilor sau a persoanelor;
c) nerespectarea interdiciilor preva zute la art. 82 lit. a)-c) din Lege;
d) nerespectarea, n mod repetat, a interdiciilor preva zute la art. 82 lit. f) i
h) din Lege.
(2) Dispoziiile art. 337 alin. (3)-(5) se aplica n mod corespunza tor.
(3) In termen de maximum 72 de ore de la ra ma nerea definitiva a hota ra rii
prin care s-a dispus continuarea executa rii ma surii educative privative de
libertate n penitenciar, persoana internata este transferata n penitenciarul
stabilit de directorul general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
ART. 339

Regimul de executare a continua rii ma surii educative privative de libertate


n penitenciar
(1) Continuarea ma surii educative privative de libertate n penitenciar se
executa n secii anume destinate din locurile de deinere stabilite prin decizia
directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor preva zuta la
art. 45 alin. (1) din Lege.
(2) Dispoziiile art. 64 i art. 68-72 i cele referitoare la acordarea
drepturilor persoanelor condamnate repartizate n regimul nchis se aplica n
mod corespunza tor.
(3) Administraia penitenciarului i comisiile preva zute de art. 32 alin. (1),
art. 97 alin. (2), art. 98 alin. (2) i art. 103 alin. (2) din Lege sunt competente sa
dispuna n conformitate cu prevederile din cap. IV-X titlul V, care se aplica n mod
corespunza tor, cu excepia art. 307 alin. (2).
ART. 340

Regimul de executare a ma surii educative privative de libertate n


penitenciar
Prevederile art. 339 se aplica n mod corespunza tor i persoanelor pentru
care instana de judecata a dispus executarea ma surii educative ntr-un
penitenciar, potrivit art. 134 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

CAP. XI

Documentele ntocmite de administraia centrelor

ART. 341

Aplicarea unor dispoziii


Dispoziiile art. 227-230 se aplica n mod corespunza tor.

TITLUL VI
Contravenia

ART. 342

Bunurile i obiectele care fac obiectul contraveniei

143
Bunurile i obiectele care fac obiectul contraveniei preva zute la art. 186 din
Lege sunt obiectele preva zute n anexa nr. 3, precum i obiectele i bunurile
permise a fi primite, folosite i pa strate de persoanele supuse pedepselor i
ma surilor privative de libertate n penitenciar, centru de reinere i arestare
preventiva , centru de arestare preventiva , centru educativ i centru de detenie.

TITLUL VII
Dispoziii finale i tranzitorii

ART. 343

Inspeciile i controalele locurilor de deinere


(1) Pentru asigurarea bunei organiza ri i funciona ri a fieca rui loc de
deinere din subordinea Administraiei Naionale a Penitenciarelor, acestea sunt
supuse inspeciilor generale i controalelor inopinate i tematice. Acestea se
realizeaza fie din oficiu, fie pe baza unor sesiza ri sau pla ngeri i evalueaza ,
verifica i controleaza modul de ndeplinire a dispoziiilor legale i a normelor
interne, aplicarea regimului de executare a pedepselor i a ma surilor preventive,
activitatea de educaie i asistena psihologica i asistena sociala , respectarea
drepturilor persoanelor private de libertate, situaia i respectarea drepturilor
persoanelor care aparin unor grupuri vulnerabile, managementul resurselor
umane, materiale, financiare, modul n care se realizeaza paza i sigurana
obiectivelor, prevenirea unor ilegalita i, abuzuri i situaii de risc, precum i alte
aspecte cu privire la organizarea i funcionarea locurilor de deinere.
(2) Inspeciile i controalele sunt realizate de ca tre membrii Corpului de
control al ministrului justiiei sau de alte persoane desemnate de acesta, de ca tre
inspectori sau persoane anume desemnate din cadrul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor, precum i de ca tre judeca torul de supraveghere a priva rii de
libertate.
(3) Activitatea desfa urata de serviciile de probaiune n penitenciar va fi
evaluata i supusa controlului inspectorilor de probaiune ai Direciei Naionale
de Probaiune din cadrul Ministerului Justiiei, al Corpului de control al
ministrului justiiei sau al altor persoane desemnate de acesta.
(4) Constata rile, concluziile, recomanda rile i evalua rile finale fac obiectul
unor rapoarte care sunt aduse la cunotina ministrului justiiei, directorului
general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor i conducerii locului de
deinere controlat. Acestea pot fi fa cute publice cu aprobarea autorita ii care le-a
dispus, a directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor sau a
ministrului justiiei. Dispoziiile legale privind protecia informaiilor clasificate,
cu modifica rile ulterioare, se aplica n mod corespunza tor.
(5) Activitatea centrelor de reinere i arestare preventiva din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne este supusa inspeciilor i controalelor efectuate
de personal specializat din cadrul acestui minister, cu respectarea regulilor i
procedurilor proprii privind organizarea i desfa urarea acestor inspecii i
controale.
(6) Alte autorita i sau instituii ale statului pot efectua inspecii i controale
n cadrul locurilor de deinere, n funcie de competenele acestora, potrivit
legilor proprii de organizare i funcionare.
ART. 344

144
Informarea autorita ilor cu privire la prezena persoanelor private de
libertate n diferite zone din afara locului de deinere
In toate situaiile n care persoanele private de libertate se afla
nesupravegheate de ca tre personalul locului de deinere, n diferite zone din
afara acestuia, sunt informate organele de poliie din raza teritoriala a acestor
zone.
ART. 345

Ma suri determinate de supraaglomerare


(1) In cazul n care capacitatea legala de cazare a locului de deinere
subordonat Administraiei Naionale a Penitenciarelor este depa ita , directorul
are obligaia de a informa directorul general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor n vederea redistribuirii deinuilor n alte locuri de deinere.
(2) Directorul general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor
stabilete daca transferul se impune, cu precizarea locului de deinere unde va fi
transferat.
ART. 346

Legalizarea i autentificarea unor acte juridice


(1) La solicitarea persoanei private de libertate ori la cererea altor persoane
interesate din exterior, cu consima ma ntul acesteia, administraia locului de
deinere creeaza condiiile necesare pentru autentificarea sau legalizarea unor
acte juridice de ca tre instituii sau persoane competente potrivit legii, n locul de
deinere. Cheltuielile efectuate cu aceasta ocazie sunt suportate de solicitani.
(2) La cererea instituiei competente de a face legalizarea sau autentificarea,
administraia locului de deinere elibereaza un act din care sa rezulte ca cel n
cauza este privat de libertate.
ART. 347

Forma, coninutul i modalitatea de arhivare a documentelor


In termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului regulament,
prin decizie a directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor,
se stabilesc forma, coninutul i modalitatea de arhivare a documentelor
preva zute de Lege i de prezentul regulament.
ART. 348

Accesul reciproc la bazele electronice de date


(1) Ministerul Afacerilor Interne i Ministerul Justiiei prin Administraia
Naionala a Penitenciarelor i Direcia de probaiune, n exercitarea atribuiilor
care le revin, pot crea, utiliza i accesa reciproc, n condiiile legii, aplicaii
informatizate de gestiune a datelor referitoare la executarea pedepselor i a
ma surilor privative de libertate, precum i a datelor referitoare la activita i
conexe i auxiliare acestora.
(2) Aspectele referitoare la accesarea reciproca a aplicaiilor informatizate
preva zute la alin. (1), ma surile tehnice i organizatorice necesare proteja rii
datelor cu caracter personal ale persoanelor ncarcerate i pentru prevenirea
orica ror distrugeri, pierderi, modifica ri, dezva luiri sau acces neautorizat se

145
stabilesc pe baza de protocol ntre Ministerul Afacerilor Interne i Ministerul
Justiiei prin Administraia Naionala a Penitenciarelor i Direcia de probaiune.
ART. 349
Anexe
Anexele nr. 1-6 fac parte integrant din prezentul regulament.
----------
Art. 349 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTA RA REA nr. 593 din 24
august 2016, publicata n MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016.

ANEXA 1

la regulament

BUNURILE
care pot fi primite, cumpa rate,
pa strate i folosite de ca tre deinui

Nr. Denumirea bunurilor i obiectelor Cantitatea Primite


prinCumpa rateObservaii
crt. sectorul
vizita

I. Articole de mbra ca minte (cu excepia celor similare sau asema na toare cu

uniformele i nsemnele de identificare ale personalului penitenciarului) i

cazarmament

1Lenjerie de corp: Da Da
maiouri 7 buca i
chiloi 7 buca i
bluze de corp 2 buca i
indispensabili 2 buca i

2Pijamale/Ca ma i de noapte 2 buca i Da Da

3Pulovere 3 buca i Da Da

4Haina de iarna 1 bucata Da Da

146

5Pardesiu sau scurta , n funcie 1 bucata Da Da
de anotimp

6Pantaloni scuri 3 buca i Da Da

7Fular sau earfa 1 bucata Da Da

8Ciorapi/osete 10 perechi Da Da

9Inca la minte (bocanci, cizme, 3 perechi Da Da


ghete, pantofi, nca la minte
sport)

10Ma nui 1 pereche Da Da

11Bretele sau curea pentru pantaloni1 bucata Da Da

12Papuci/Sandale 2 perechi Da Da

13apca /Ca ciula /Fes 2 buca i Da Da

14Basma/Batic 2 buca i Da Da

15Lenjerie pentru pat de culoare 2 seturi*) Da Da


alba (cearaf de pat, cearaf plic
i faa de perna ), daca se
solicita nlocuirea celor puse la
dispoziie de administraie

16Pa tura de culoare albastra sau 2 buca i*) Da Da


gri, daca se solicita nlocuirea
celor puse la dispoziie de
administraie

17Faa de masa - pentru mesele din 1 bucata Da Da


dotarea camerelor de deinere

147

18Costum de haine/Pantaloni cu sacou2 buca i Da Da

19Rochie (pentru femei) 3 buca i Da Da

20Fusta (pentru femei) 3 buca i Da Da

21Bluza sau tricou 5 buca i Da Da

22Ca ma i 3 buca i Da Da

23Cravata 2 buca i Da Da

24Pantaloni lungi 3 buca i Da Da

II. Articole pentru igiena

1Prosoape 3 buca i Da Da

2Batiste 5 buca i Da Da

3erveele din ha rtie In raport Nu Da


de nevoi

4Pieptene sau perie pentru pa r, cu 1 bucata Nu Da


excepia celor care conin
elemente metalice

5Aparat de ras de unica folosina In raport Nu Da


de nevoi

6Aparat de ras electric cu 1 bucata Nu Da


alimentare la baterie

148

7Aparat de tuns electric cu 1 bucata Nu Da
alimentare la baterie

8Periua de dini manuala sau cu 2 buca i Nu Da


baterii

9Aparat de uscat pa rul de maximum 1 bucata *) Nu Da

550 W

10Unghiera fa ra cuit, de lungime 1 bucata Nu Da


maxima de 10 cm

11Lighean din material plastic, 1 bucata Nu Da


rotund, cu diametrul de maximum
50 cm

12Perii pentru haine i nca la minte1 bucata Nu Da


din fiecare

13Articole pentru igiena personala In raport Nu Da


intima pentru femei (tampoane de nevoi
absorbante)

14Produsele cosmetice i de In raport Nu Da


ntreinere (sa pun, detergeni, de nevoi
ampon, pasta de dini, pasta de
ras, deodorant solid, ha rtie
igienica )

15Parfum i loiune dupa ras, fa ra 1 bucata Nu Da


alcool, ambalate n recipiente cu din fiecare
un volum maxim de 200 ml, care sa
nu permita pulverizarea

III. Alte obiecte i bunuri

1Bra u, corset 1 bucata **) Da Nu

149

2Ochelari de vedere (maximum 2 Da Nu


perechi**)

3Proteze sau alte dispozitive In raport Da Nu


medicale de nevoi**)

4Umerae din plastic 3 buca i Nu Da

5Geni sau sacoe, de dimensiuni 2 buca i Da Da


cumulate de maximum 160 cm
(lungime, la ime i na lime)
Sunt interzise cele care au
ca ptueli, perei dubli sau care
prezinta riscul de a fi
deteriorate n timpul controlului
ori care conin elemente ce pot fi
modificate pentru a se obine
obiecte contondente, ta ioase sau
ascuite.

6Ceas de ma na , cu excepia celor 1 bucata Da Da


din metale preioase i cu pietre
preioase/semipreioase

7Obiecte de podoaba (inele, cercei,Maximum Da Da


bra a ri, la nioare etc.), cu 2 buca i
excepia celor din metale i din fiecare
pietre preioase/semipreioase

8Bricheta din material plastic 2 buca i Nu Da


transparent, pentru fuma tori*****)

9iga ri i produse din tutun, In raport Nu Da


inclusiv pipe pentru tutun*****) de nevoi

10Pix, creion 5 buca i Nu Da

11Ha rtie pentru scris In raport Nu Da

150
(coli maximum A4) de nevoi

12Plicuri i timbre potale In raport Nu Da


de nevoi

13Ace pentru cusut (cu lungimea de 1 bucata Nu Da


maximum 7 cm)

14Aa pentru cusut 2 papiote Nu Da

15Farfurii/Castroane din material 2 buca i*) Nu Da


metalic/plastic cu diametrul
maximum 25 cm

16Lingura , furculia , linguria Ca te o Nu Da


bucata *)

17Cana i pahar din material Ca te o Nu Da


metalic/plastic cu capacitatea de bucata *)
maximum 300 ml

18Fierba tor de apa electric (tip 1 bucata *) Nu Da


cana , termoplonjor, cafetiera ori
filtru de cafea cu putere de
maximum 550 W)

19Televizor cu sau fa ra telecomanda ,1 bucata *) Da Da


cu diagonala de maximum 71 cm, Cu
fa ra opiunea de nregistrare, aprobarea
fa ra posibilitatea de stocare a directorului,
informaiei, fa ra port sau adaptorn funcie
pentru carduri de memorie, fa ra de
mufe de conectare la memorii arhitectura
externe, fa ra opiunea de camerei i
comunicare prin porturi wireless de numa rul
sau cu aceste opiuni inactive persoanelor
private de
libertate*)

20Laptopuri i echipamente Cu Nu Da

151
informatice ale ca ror aprobarea
caracteristici sunt stabilite prindirecto-
decizie a directorului general al rului,
Administraiei Naionale a n spaii
Penitenciarelor special
amenajate*)

21Aparate radio cu baterii, fa ra 1 bucata *) Nu Da


posibilitate de alimentare la
reeaua electrica , cu dimensiunea
de maximum 20 cm/latura sau
diametru, fa ra opiunea de
nregistrare, fa ra posibilitatea
de stocare a informaiei, fa ra
port sau adaptor pentru carduri de
memorie, fa ra mufe de conectare la
memorii externe, fa ra opiunea de
comunicare prin porturi wireless
sau cu aceste opiuni inactive

22Jocuri video cu ecran ncorporat, 1 bucata *) Da Da


cu baterii, fa ra posibilitatea de
alimentare la curent electric de
220 V, fa ra opiunea de
nregistrare, fa ra posibilitatea
de stocare a informaiei, fa ra
mufe de conectare la alte surse
externe, fa ra opiunea de
conectare sau comunicare prin
porturi wireless sau cu aceste
opiuni inactive

23Prelungitor electric cu numa rul deIn raport cu Nu Da

prize i dimensiunea stabilite n numa rul


funcie de caracteristicile aparatelor
camerei de deinere electrice
aflate n
camera de
deinere*)

24Baterii In raport de Nu Da
nevoi

152
25Instrumente muzicale In raport de Da Da
nevoi***)

26Joc de ah, table, rummy, ca ri deCa te un set Nu Da


joc, scrabble, monopoly, puzzle,
jocuri pentru dezvoltarea culturii
generale

27Costume pentru activita i In raport de Da Da Idem 28

artistice nevoi***)

28Echipament pentru practicarea 1 set Da Da


activita ilor sportive, dupa cum
urmeaza : trening, tricou, ort,
pantofi de sport (se poate pa stra
la magazia unita ii)

29Materiale pentru practicarea In raport de Nu Da


activita ilor sportive, dupa cum nevoi***)
urmeaza : mingi de volei, baschet,
handbal, fotbal, tenis de ca mp sau
de masa , rachete ori palete, fileu
pentru jocuri sportive,
extensoare, flexoare

30Fotografii, cu excepia celor de Maximum 24 de Da Nu

dimensiunile cerute pentru actele buca i


de identitate sau a celor care,
prin modificare, pot fi folosite
pentru confecionarea unui astfel
de document

31Obiecte i diferite materiale de In numa r Da Da


uz personal cu semnificaii rezonabil
religioase

32Materiale pentru desfa urarea unorIn numa r Da Da

activita i ocupaionale, ca ri, rezonabil, cu


brouri, reviste, ziare cu caracter

153
coninut educativ, cultural, decent i n
religios, beletristic, tiinific,funcie de
tehnic, sportiv ori de spaiul
divertisment disponibil, n
condiiile
stabilite prin
ordinul
ministrului
justiiei
preva zut la
art. 89
alin. (8) din
Lege****)

33Materiale pentru desfa urarea unorIn funcie de Da Da

activita i tip hobby i recomanda rile


ocupaionale din Planul
individualizat
de evaluare i
intervenie
educativa i
terapeutica ,
respectiv
Planul de
intervenie
recuperativa *)

34Materiale pentru efectuarea In raport de Nu Da


cura eniei i igienizare nevoi*)

35Cartele telefonice (daca *) Nu Da


solicitarea este justificata )

36Seringi, n condiiile stabilite Distribui-


de medicul locului de deinere i te de
aprobate de directorul locului de adminis-
deinere traia
locului de
deinere

37Mobilier din material PVC In funcie de Nu Da


nevoi*)

154

38Articole necesare recupera rii La Da Da
medicale recomandarea
medicului
specialist*)

IV. Produse alimentare

1Alimente Da Da

2Fructe Da Da

3Legume Da Da

4Apa minerala Nu Da

5Ba uturi ra coritoare Nu Da

6Ceai Nu Da

7Cafea Nu Da

8Lapte Nu Da

*) Cu aprobarea directorului locului de deinere.


**) Cu recomandarea medicului.
***) Cu aprobarea directorului locului de deinere, n raport cu spaiile de
depozitare existente.
****) Cu aprobarea directorului locului de deinere.
*****) Nu se aplica minorilor.

ANEXA 2

la regulament

155
BUNURILE
care pot fi primite, cumpa rate, pa strate
i folosite de ca tre persoanele private de
libertate n centrele de reinere i arestare preventiva

Nr. Denumirea bunurilor i obiectelor Cantitatea Primite


prinCumpa rateObservaii
crt. sectorul
vizita

I. Articole de mbra ca minte (cu excepia celor similare sau asema na toare cu
uniformele
i nsemnele de identificare ale personalului centrului de reinere i arestare

preventiva ) i cazarmament

1Lenjerie de corp: Da Da****)


maiouri 6 buca i
chiloi 6 buca i
bluze de corp 2 buca i
indispensabili 2 buca i

2Pijamale/Ca ma i de noapte 2 buca i Da Da

3Pulovere 2 buca i Da Da

4Haina de iarna 1 bucata Da Da

5Pardesiu sau scurta , n funcie de1 bucata Da Da


anotimp

6Pantaloni scuri 2 buca i Da Da

7Ciorapi/osete 5 perechi Da Da

8Inca la minte (bocanci, cizme, 2 perechi Da Da

156
ghete, pantofi, nca la minte
sport)

9Ma nui 1 pereche Da Da

10Bretele sau curea pentru pantaloni1 bucata Da Nu


(se poate pa stra doar la magazia
centrului)

11Papuci/Sandale 1 pereche Da Da

12apca /Ca ciula /Fes 1 bucata Da Da

13Basma/Batic 1 bucata Da Da

14Lenjerie pentru pat (cearaf pat, 2 seturi*****) Da Da


cearaf plic i faa de perna ), n
unita ile unde nu pot fi asigurate
de administraie

15Pa tura , n unita ile unde nu pot 1 bucata *****) Da Da


fi asigurate de administraie

16Faa de masa - pentru mesele din 1 bucata Da Da


dotarea camerelor de deinere

17Costum de haine sau pantaloni i 2 buca i Da Da


sacou

18Rochie 2 buca i Da Da

19Fusta sau pantaloni (pentru femei)2 buca i Da Da

20Bluza sau tricou 3 buca i Da Da

21Ca ma i 2 buca i Da Da

157

22Cravata (se poate pa stra doar la 1 bucata Da Nu


magazia centrului)

II. Articole pentru igiena

1Prosoape 3 buca i Da Da

2Batiste 5 buca i Da Da

3erveele din ha rtie In funcie de Da Da


nevoi

4Pieptene sau perie pentru pa r, cu 1 bucata Da Da


excepia celor care conin
elemente metalice

5Aparat de ras de unica folosina In raport de Da Da


(se poate pa stra doar la magazia nevoi
centrului)

6Aparat de ras electric cu 1 bucata Da Da


alimentare la baterie (se poate
pa stra doar la magazia centrului)

7Periua de dini manuala sau pe 2 buca i Da Da


baterii

8Aparat de uscat pa rul (pentru 1 bucata Da Nu


femei) ******)

9Unghiera fa ra cuit, de lungime 1 bucata Da Da


maxima de 10 cm (se poate pa stra
doar la magazia centrului)

10Lighean din material plastic, 1 bucata Da Da


rotund, cu diametrul de maximum

158
50 cm

11Perii pentru haine i nca la minte1 bucata din Da Da


fiecare

12Articole pentru igiena personala In raport de Da Da


intima pentru femei (tampoane nevoi
absorbante)

13Produsele cosmetice i de In raport de Da Da


ntreinere (sa pun, detergeni nevoi
ampon, pasta de dini, pasta de
ras, deodorant solid)

14Parfum i loiune dupa ras, fa ra 1 bucata din Da Da


alcool, ambalate n recipiente cu fiecare
un volum maxim de 200 ml, care sa
nu permita pulverizarea

III. Alte obiecte i bunuri

1Bra u, corset 1 bucata **) Da Nu

2Ochelari de vedere Maximum 2 Da Nu


perechi**)

3Proteze sau alte dispozitive n raport de Da Nu


medicale nevoi**)

4Umerae din plastic 3 buca i Da Da

5Geni sau sacoe, de dimensiuni 2 buca i Da Da


cumulate de maximum 160 cm
(lungime, la ime i na lime)
Sunt interzise cele care au
ca ptueli, perei dubli sau care
prezinta riscul de a fi
deteriorate n timpul controlului
ori care conin elemente ce pot fi

159
modificate pentru a se obine
obiecte contondente, ta ioase sau
ascuite.

6Ceas de ma na , cu excepia celor 1 bucata Da Nu


din metale preioase i cu pietre
preioase/semipreioase

7Bricheta din material plastic 2 buca i Da Da


transparent, pentru fuma tori

8iga ri din tutun In raport de Nu Da


nevoi

9Pix, creion 5 buca i Da Da

10Ha rtie pentru scris (coli maximum In raport de Da Da

A4) nevoi

11Plicuri i timbre potale In raport de Da Da


nevoi

12Ace pentru cusut (cu lungimea de 1 bucata Da Da


maximum 7 cm)

13Aa pentru cusut 2 papiote Da Da

14Farfurii/Castroane din material 2 buca i*****) Da Da


metalic/plastic, cu diametrul de
maximum 25 cm

15Lingura , furculia , linguria din In raport de Da Da


material plastic nevoi

16Cana i pahar din material Ca te o Da Da


metalic/plastic cu capacitatea de bucata *****)
maximum 300 ml

160

17Televizor (dupa caz, cu 1 bucata *) Da Nu


telecomanda ) cu diagonala de Cu aprobarea
maximum 71 cm, fa ra opiunea de efului
nregistrare, fa ra posibilitatea centrului,
de stocare a informaiei, fa ra n funcie de
port sau adaptor pentru carduri dearhitectura
memorie, fa ra mufe de conectare lacamerei i de
memorii externe, fa ra opiunea numa rul de
comunicare prin porturi wireless persoane
private de
libertate*)

18Aparate radio cu baterii, fa ra 1 bucata *) Da Da


posibilitate de alimentare la
reeaua electrica , cu dimensiunea
maxima de 40 cm (lungime, la ime,
na lime) cu caracteristicile
descrise la televizor

19Jocuri video cu ecran ncorporat, 1 bucata *) Da Da


cu baterii, fa ra posibilitatea de
alimentare la curent electric de
220V, fa ra opiunea de
nregistrare, fa ra posibilitatea
de stocare a informaiei, fa ra
mufe de conectare la alte surse
externe, fa ra opiunea de
conectare sau comunicare prin
porturi wireless, n afara de
mufe pentru ca ti audio

20Baterii In raport de Da Da
nevoi

21Joc de ah, table, rummy, ca ri deCa te un set Da Da


joc, scrabble, monopoly, puzzle,
jocuri pentru dezvoltarea culturii
generale

22Echipament pentru practicarea 1 set Da Nu


activita ilor sportive, dupa cum
urmeaza : trening, tricou, ort,

161
pantofi de sport

23Materiale pentru practicarea In raport de Da Nu


activita ilor sportive, dupa cum nevoi***)
urmeaza : mingi de volei, baschet,
handbal, fotbal, tenis de ca mp sau
de masa , rachete ori palete, fileu
pentru jocuri sportive,
extensoare, flexoare

24Fotografii, cu excepia celor de In numa r Da Nu


dimensiunile cerute pentru actele rezonabil i
de identitate sau a celor care, cu caracter
prin modificare, pot fi folosite decent
pentru confecionarea unui astfel
de document

25Obiecte i diferite materiale de In numa r Da Da


uz personal cu semnificaii rezonabil
religioase

26Materiale pentru desfa urarea unorIn numa r Da Da

activita i ocupaionale, ca ri, rezonabil i


brouri, reviste, ziare cu cu caracter
coninut educativ, cultural, decent***)
religios, beletristic, tiinific,
tehnic, sportiv ori de
divertisment

27Materiale pentru efectuarea In raport de Da Da


cura eniei nevoi*)

28Cartele telefonice (daca *) Da Da


solicitarea este justificata )

29Seringi, n condiiile stabilite Distribui-


de medicul locului de deinere i te de
aprobate de eful centrului adminis-
traia
centrului

162

IV. Produse alimentare

1Alimente Da Da

2Fructe Da Da

3Legume Da Da

4Apa minerala Da Da

5Ba uturi ra coritoare Da Da

6Ceai Da Da

7Cafea Da Da

8Lapte Da Da

*) Cu aprobarea efului centrului de reinere i arestare preventiva .


**) Cu recomandarea medicului.
***) Cu aprobarea efului centrului de reinere i arestare preventiva , n
raport cu spaiile de depozitare existente.
****) In situaia n care persoana privata de libertate nu este vizitata timp de
14 zile de membrii de familie, aparina tori sau alte persoane.
*****) Cu aprobarea efului centrului de reinere i arestare preventiva ,
atunci ca nd nu sunt asigurate de administraie.
******) Cu aprobarea efului centrului de reinere i arestare preventiva , cu
meniunea ca se poate pa stra doar la magazia centrului.

ANEXA 3

la regulament

BUNURILE
interzis a fi primite, cumpa rate,

163
pa strate i folosite de ca tre deinui

A. Bunuri i obiecte care pot fi folosite pentru a va ta ma ali deinui ori alte
persoane sau care pot provoca distrugeri ale proprieta ii, incluza nd:
1. aerosoli - produse ori ambalaje;
2. cuite ori alte arme albe, inclusiv cele folosite pentru practicarea artelor
mariale;
3. materiale pirotehnice.
B. Bunuri i obiecte care pot fi folosite pentru a nregistra sistemele ori
activita ile n lega tura cu asigurarea siguranei penitenciarului, incluza nd:
1. camere video ori alte aparate electronice care pot nregistra sau stoca
imagini n orice format;
2. playere ori casetofoane, cu excepia celor autorizate de prezentul
regulament;
3. aparate de fotografiat ori echipament fotografic de orice fel.
C. Bunuri i obiecte care afecteaza ori interfereaza cu sistemul de utilita i al
locului de deinere, incluza nd:
1. aparate electrice, cu excepia celor autorizate de prezentul regulament;
2. materiale ce pot fi utilizate pentru tatuare;
3. bani (monede i cupiuri);
4. simboluri aferente bandelor i grupa rilor interlope i de crima organizata ,
indiferent de suportul de stocare;
5. rezistene electrice folosite ca sursa de ca ldura ;
6. convectoare, nca lzitoare electrice.
D. Altele:
1. la ma i i derivate ale acestora;
2. energizante i anabolizante, pentru creterea masei musculare;
3. orice fel de magnei, inclusiv cei din compunerea unor tipuri de jocuri
autorizate;
4. filme, materiale video, publicaii, fotografii, postere cu caracter rasist,
xenofob, pornografic;
5. componente, subansamble, accesorii pentru dispozitive de comunicare la
distana .

ANEXA 4
la regulament

Modelul cererii de aprobare a realizrii


unei lucrri tiinifice sau a unei invenii

Penitenciarul ..................
Nr. ......... din ..............

Rezoluia final
..............................
.......
..............................
.......
..............................
.......

164
........../............./.....
.......
(data, funcia, gradul
profesional,
numele i prenumele)

Ctre,
Directorul Penitenciarului .....................

Subsemnatul(a), ......................, nscut() la data


de .............,
fiul/fiica lui ................ i al/a ................,
condamnat() pentru
.................... la ........ ani nchisoare, repartizat() n
regimul
.................., secia ................, camera .........,
v rog prin prezenta s mi aprobai desfurarea activitii de
elaborare
a unei lucrri tiinifice/de realizare a unei invenii i,
corespunztor, un
program de lucru necesar realizrii acesteia.*)
Titlul lucrrii tiinifice (sau titlul provizoriu)/inveniei
este .........
.................................................................
...........

Domeniul de interes al lucrrii tiinifice/inveniei


.................................................................
...........
.................................................................
...........
.................................................................
...........

Termenul estimat de finalizare a lucrrii tiinifice/inveniei


......................................................

Prin prezenta, menionez c mi-au fost aduse la cunotin


prevederile
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind condiiile i
procedura
elaborrii de lucrri tiinifice publicate sau invenii brevetate,
de ctre
persoanele private de libertate aflate n unitile subordonate
Administraiei
Naionale a Penitenciarelor.
Sunt de acord cu respectarea acestor condiii.
La prezenta cerere anexez urmtoarele documente**):
- recomandare***) din partea ............ .

165
Semntura solicitantului, Data ntocmirii:
........................

..................../.................
........
Data (funcia/gradul profesional, numele i
prenumele)

Aviz/Rezoluia comisiei/Mod de soluionare


.................................................................
...........
.................................................................
...........
.................................................................
...........
.................................................................
...........

Comisia
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. ...........................
5. ...........................
6. ...........................

Data comunicrii rezoluiei finale: ............................

Semntura de luare la cunotin, dup comunicarea rezoluiei


finale
.......................................................
(persoana privat de libertate)

..................../...................../......................
(funcia, gradul profesional, numele, prenumele persoanei
care aduce la cunotin)

*) n caz de coautorat se vor meniona datele de identificare ale


celorlali coautori.
**) Am luat cunotin i mi exprim acordul cu privire la faptul
c persoanele menionate pot fi contactate de administraia
penitenciarului, n vederea verificrii autenticitii
recomandrilor anexate.
***) Numai n cazul elaborrii unei lucrri tiinifice.

----------

166
Anexa 4 la regulament a fost introdusa de pct. 3 al art. I din HOTA RA REA nr.
593 din 24 august 2016, publicata n MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august
2016, ava nd coninutul preva zut n anexa 1 din acelai act normativ.

ANEXA 5
la regulament

Model de angajament n cazul elaborrii unei


lucrri tiinifice sau invenii

Penitenciarul .................
Nr. ...... din ...............

Angajament

Subsemnatul(a), .................., nscut() la data


de ..................., fiul/fiica lui .............. i
a/al ................, condamnat() pentru .....................
la ................. ani nchisoare, repartizat() n
regimul .............., secia ............, camera ..........,
m angajez ca, n demersurile necesare pentru elaborarea
lucrrii tiinifice/inveniei pe care doresc s o realizez, s
respect normele de bun conduit n cercetarea tiinific,
dezvoltarea tehnologic i inovare.
De asemenea, certific urmtoarele:
am fost informat c, dac n perioada n care mi se
stabilete un program de lucru n vederea realizrii lucrrii
tiinifice/inveniei svresc o infraciune, o abatere disciplinar
foarte grav sau grav, aprobarea privind orarul de lucru poate fi
revocat;
am fost informat c n situaia transferrii ntr-un alt
penitenciar, potrivit art. 108 din Regulamentul de aplicare a Legii
nr. 254/2013, administraia noului loc de deinere nu este obligat
s mi asigure acelai program de lucru ori condiii materiale
similare unitii din care am fost transferat;
am fost informat c n situaia transferrii ntr-un alt
penitenciar, potrivit art. 109 din Regulamentul de aplicare a Legii
nr. 254/2013, procedura privind elaborarea de lucrri tiinifice
publicare sau de invenii ce urmeaz a fi brevetate se suspend;
am fost informat referitor la obligaia de a ntiina n
scris administraia penitenciarului cu privire la finalizarea
activitii de elaborare a lucrrii tiinifice/inveniei, nainte de
a fi trimis spre publicare/brevetare;
sunt de acord cu fotocopierea parial sau total a
manuscrisului lucrrii de ctre personalul desemnat al administraiei
locului de deinere;
cunosc faptul c formele intermediare, precum i forma final
a lucrrii vor fi pstrate, n copie, de ctre administraia
penitenciarului;
n condiiile n care, dup publicarea lucrrii tiinifice,
ca urmare a rezultatului evalurii de ctre CNCS, se dovedete c

167
aceasta nu este lucrare tiinific i nu am parcurs toi paii
procedurali, nu voi putea beneficia de zilele din pedeaps
considerate ca executate;
am luat cunotin de faptul c n perioada susinerii
activitilor de elaborare a lucrrii tiinifice sau a inveniei am
drepturile i obligaiile prevzute de Legea nr. 254/2013, de
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, respectiv de
Regulamentul de ordine interioar al unitii n a crei custodie m
aflu.

Am luat cunotin de obligaiile ce mi revin n cursul


elaborrii lucrrii tiinifice sau inveniei i mi asum ntreaga
responsabilitate cu privire la respectarea tuturor acestor condiii
n realizarea lucrrii.

Data .................
Semntura
..........................

Dat n faa noastr (reprezentant al administraiei


penitenciarului)
----------
Anexa 5 la regulament a fost introdusa de pct. 3 al art. I din HOTA RA REA nr.
593 din 24 august 2016, publicata n MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august
2016, ava nd coninutul preva zut n anexa 2 din acelai act normativ.

ANEXA 6
la regulament

Modelul de proces-verbal al Comisiei de


selecionare i repartizare la munc cu privire la
solicitarea de realizare a unei lucrri tiinifice sau a unei
invenii

Penitenciarul ...................
Nr. ........ din ................

Aprob
Director
unitate,
................

Proces-verbal

Noi, Comisia de selecionare i repartizare la munc, n urma


analizei solicitrii cu nr. .............. a persoanei private de
libertate ................, nscut() la data ...............,
fiul/fiica lui ................ i a/al ...................,
condamnat() pentru ............... la ........ ani nchisoare,

168
repartizat/ n regimul ................, secia .............,
camera ..........,
am constatat urmtoarele:
- cererea este/nu este completat corespunztor;
- are/nu are anexate toate documentele prevzute de Regulamentul
de aplicare a Legii nr. 254/2013;
- i-a asumat/nu i-a asumat prin semntur angajamentul cu
privire la desfurarea activitii de elaborare a lucrrii
tiinifice/a inveniei.
n consecin considerm c au fost/nu au fost ndeplinite
cerinele legale i propunem aprobarea/respingerea solicitrii de a
elabora o lucrare tiinific/invenie.
Recomandrile cu privire la programul de lucru i spaiile de
desfurare a activitii sunt urmtoarele:
.................................................................
...........
.................................................................
...........

COMISIA:
1. .........................
2. .........................
3. .........................
4. .........................
5. .........................
6. .........................

Data: .........
........
----------
Anexa 6 la regulament a fost introdusa de pct. 3 al art. I din HOTA RA REA nr.
593 din 24 august 2016, publicata n MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august
2016, ava nd coninutul preva zut n anexa 3 din acelai act normativ.

-------

169