Sunteți pe pagina 1din 6

ierodiacon i secretar la Patriarhie, cade n ispitele i cursele Constan ei

Zissu, i face un copil, va p r si via a c lug reasc , va r t ci prin Elve ia,


Germania, va reveni n timpul primului r zboi mondial n ar . Celelalte
evenimente l-au mpietrit l untric i n Psalmi vom g si aceast dram a
monahului devenit apostat i apoi ateu, ca n Cntare omului.
Morgenstimmung este cntecul sirenei, este cntecul mor ii: i cnt
moartea-n trmbi ele mele (Psalm).

47. Tudor Arghezi poet sau prozator


47.1. Dialog critic
Critic 1: Premiza nti pentru Tudor Arghezi ca poet
Tudor Arghezi este poet. Fiind vorba de un adev r incontestabil, nu
consider necesar demonstra ia, fiindc axiomele nu se demonstreaz .
ntreaga critic l consider poet. El nsu i s-a considerat poet. A scris i
proz , dar n romanele i tabletele sale nu g sim tangen e cu textele n
versuri.
Critic 2: Premiza a doua pentru Tudor Arghezi ca prozator
Tudor Arghezi este prozator chiar i cnd se exprim n versuri. Acest
lucru este evident mai ales n volumele: peiza e, Cntare omului.
Textul arghezian este un discurs rostit de un locutor, tr s tur specific
pentru proz , are personaje, voci ideologice ca n Dalila, Focul i lumina,
peiza e are fir narativ, ca orice text n proz .
Critic 1: Primele argumente pentru Tudor Arghezi ca poet:
Poezia arghezian este realizat pe baza modelului encomiastic, al
poeziei vechi, ca n psalmi. Acest model se caracterizeaz prin:
poezia este v zut ca un me te ug, adic prin conceptul de tehne, care
nseamn art i me te ug.
poezia are un rol ornant.
istoria este subordonat encomiasticei (adic laudei adus domnului
lumesc sau Domnului Ceresc).
semnificatul este de ordin encomiastic (de aici n Testament versul:
Domnul o cite te ).
folose te mijloace specifice: alegoria laudativ , aluzia mitologic ,
decodarea etimologic (adic explicarea sensurilor cuvntului simbol),
decodarea simbolurilor, construirea de versuri emblematice.
Tudor Arghezi este un scriitor realist i de aceea g sim la el modele de
gndire cartezian de tipul Dubito cogito, cogito ergo sum ca n Nehot rre.
De aceea nu g sim n Psalm, n Duhovniceasc sau n Muntele M slinilor
sentimentalismul religios sau inten ionalitatea de modelare a credin ei n

433
Dumnezeu, ci doar elemente formale ale modelului encomiastic. Chiar
Cntare omului are la baz materialismul dialectic, darwinismul i de aceea
are aspectul unui text retoric, n care versul are un sens ornant; se utilizeaz
alegoria laudativ , aluzia mitologic sau genealogic , avem semnificatul de
tip encomiastic.
Critic 2: Argumente pentru Tudor Arghezi ca prozator
Inten ionalitatea d via cuvntului i implic textul arghezian n via a
social-istoric . Conflictul social determin atitudinea, mesajul, reac iile,
op iunile, motiva iile, modul de n elegere a lumii, a a cum este exprimat n
peiza e, n Cntare omului. Acest discurs contestatar, contestat i
contestabil, deci care are tr s turile textului n proz , ncepe din Testament
i se caracterizeaz prin:
plurilingvismul concretizat prin personaje (Coconu Alecu, P tru al
Catrincii etc.);
limbajul social stratificat, utilizat de scriitor;
contradic iile dintre voin ele i caracterele care se confrunt ;
dialogul interior al cuvntului viu n devenire este diversificat;
parodia prezent n Psalm, n peiza e, n Cntare omului;
prezen a accentelor str ine sau a discursului str in.
Acestea toate argumenteaz neterminarea procesului de crea ie poetic ,
caracterizat prin unitatea limbajului, ca la Mihail Eminescu n Luceaf rul.
Limbajul arghezian nu este poetic, unic, extraistoric, ci o sum de limbaje
concret istorice, fiindc eroii s i (Coconu Alecu, P tru al Catrincii etc.) sunt
cronotopi.
Planul poetic este distrus de accentele str ine, de includerea altor
puncte de vedere, de vocile str ine i de deplasarea simbolului n planul
prozei. Aceast deplasare este determinat de faptul c ntre discurs i
obiect se interpune un discurs str in, un accent str in, care determin
obiectivarea simbolului. De aceea simbolurile argheziene nu conving,
fiindc au un caracter formal retoric.
Critic 1: Alte argumente pentru Tudor Arghezi ca poet
nc din Testament, Tudor Arghezi i exprim adeziunea la cuvntul
str mo ilor ( De osemintele v rsate-n mine ), la cuvntul hieratic
(cuvntul hieratic nu contextualizeaz , de aici aspectul de formal retoric). El
utilizeaz cuvntul autoritar n Psalm ( i-am auzit cuvntul zicnd c nu
se poate ), ca n textul sacru sau ca n textul tiin ific din Cntare omului.
Cuvntul autoritar este ntr-un raport antinomic cu cel conving tor, care
are rezonan n con tiin tocmai, fiindc nu este retoric, ci nc rcat cu
valori conotative.
Tudor Arghezi este receptat de reprezentan ii cuvntului autoritar
(ideologi, juri ti, personalit i structurate pe sistemul volitiv, care cuprinde

434
op iuni, inten ionalit i, reac ii, aspira ii, motiva ii, credin e etc.), dar nu i
de personalit ile structurate pe sistemele creativ, noetic, afectiv, adic de
cei ce folosesc cuvntul conving tor, fiindc textul arghezian este nc rcat
de conota ii volitive, inten ionale, op ionale, motiva ionale, de aspira ii, de
credin e, care alc tuiesc un context poetic de o anumit factur psihic .
Amprenta psihic arghezian este retoric , expresiv , encomiastic ,
volitiv , inten ional .
Critic 2: Alte argumente pentru Tudor Arghezi ca prozator
Dac admitem c Tudor Arghezi are un model de conota ii volitive,
motiva ionale, inten ionale, p trundem pe un alt pachet de probleme, fiindc
acestea caracterizeaz o personalitate minor sub raport creativ, c reia i
lipsesc modelele noetice, fiindc nu are forma ie filosofic .
Tudor Arghezi are o utilizare particular a limbii la nivelul expresiv al
gndirii creative i de elemente ale nivelului productiv al gndirii creative.
i lipsesc elementele inovative, inventive i emergente, pe care le g sim din
plin la Eminescu, Blaga, Barbu, Bacovia. De aceea contribu ia lui Tudor
Arghezi la evolu ia poeziei de specific na ional, dar mai ales la modelele
creative fundamentale, este nesemnificativ .
Simbolurile argheziene nu au for a, originalitatea, bog ia semantic a
celor eminesciene, barbiene, blagiene, bacoviene, fiindc nu au densitatea,
profunzimea, originalitatea semantic dat de conota iile planurilor noetic,
creativ, afectiv, de nivel emergent, inventiv sau inovativ. Cuvntul autoritar
este pietrificat, inert, compact, neinfluen at de context, nu are capacitatea de
a reflecta con tiin a lingvistic , pe care trebuie s o reprezinte orice poet ca
reprezentant al con tiin ei na ionale, nu poate ncorpora amprenta psihic ,
nu permite valen e semantice stratificate i alc tuirea de texte cu niveluri
diferite de comunicare cu cititorul. Eminescu este receptat i de omul f r
preg tire filosofico-estetic , dar i de cititorul avizat, rafinat sau extrem de
preten ios.
Metafora arghezian Dumnezeu de piatr este extrem de
semnificativ , fiindc pentru el Dumnezeu Cuvntul a devenit statuie,
chip cioplit, a a cum autorul i-a f cut din sine nsu i din cauza orgoliului.
Cuvntul autoritar este greu de stilizat, de reprezentat artistic, iar cnd
pierde conota iile autoritarist-volitive, devine un obiect, o relicv
( osemintele v rsate-n mine ). Cuvintele trec n con tiin a public f r
rezonan a dorit , fiindc nu sunt vii, nu au via a l untric , pe care le-o d
arderea sentimentului sau a ideii. El intr n contextul versificat ca un corp
str in, determinnd osificarea, uscarea, transformarea textului n oseminte
de idei i sentimente, care nu comunic nimic, de aceea cuvntul arghezian
este antipoetic, noncreativ, nu ofer modele, de aceea nu modeleaz .
Critic 1: Noi argumente pentru Tudor Arghezi ca poet

435
Tudor Arghezi are meritul de a contextualiza, fie i n planul volitiv
inten ional motiva ional, cuvntul autoritar, ceea ce este o performan .
ndoiala din Psalmi, cmpul de inten ionalit i, de tendin e, elementele
afective chiar mai vag exprimate sunt mijloacele prin care Tudor Arghezi
caut s macine opozi ia dintre cuvntul autoritar i cel conving tor.
Discu ia se poate ramifica n sensul contradic iei dintre tradi ie i inova ie.
Cultivarea tradi iei prin cuvntul autoritar, exprimat programatic n poezia
Testament, intr ntr-un dialog contextual cu opinia format n jurul
conceptului de poet modernist , atribuit lui Tudor Arghezi i argumentat
prin asimilarea experien ei simboliste n cenaclul lui Alexandru
Macedonski, al c rui ucenic a fost, prin forma versului liber, prin estetica
urtului preluat de la Baudelaire.
Critic 2: Noi argumente pentru Tudor Arghezi ca prozator
Poezia este un mod de a exprima un univers interior, spiritual, care
trebuie s fie echivalent cu modelul sau figura spiritului nostru , cum
spunea Ion Barbu. Acest model poate fi romantic afectiv, constelat ca la
Mihail Eminescu, abstract simbolic geometric ca la Ion Barbu, mitic
filosofic simbolic ca la Lucian Blaga, afectiv simbolic cromatic ca la
George Bacovia. La Tudor Arghezi este greu de descifrat conturul unui
univers din cauza gndirii dispersate, divergente, f r logic , f r conexiuni
ntre versuri, ntre texte. Volumele nu au o structur , o arhitectur , ci au
aspectul anarhic al unui mu uroi. Ceea ce caracterizeaz originalitatea unui
poet este acest univers propriu i timbrul unic, a a cum bine ar ta Garabet
Ibr ileanu.
Utilizarea voit strident a unor cuvinte, atribuirea de sensuri noi nu dau
acea muzicalitate, acel timbru unic, pe care-l au marii poe i, cei ce ne
reprezint n aria literaturii universale, adic Mihail Eminescu, Lucian
Blaga, Ion Barbu i George Bacovia, inclu i pe lista UNESCO i
recunoscu i de con tiin a estetic universal . ncerc rile lui Tudor Arghezi
de a construi expresii, care s ocheze, s scandalizeze, a a cum au f cut-o
dadai tii, nu salveaz textul s u de retorism formal, de me te ug, de
versificare. Versurile lui nu au muzicalitate, har, idee poetic , afect, nu sunt
un cntec al sufletului, un drum spre cer, nu nnobileaz , nu au tr irea
autentic a sufletului, ci au un aspect de contraf cut. Este n ele un
ntuneric, cum el nsu i o m rturise te n Flori de mucigai. Arghezi este
poetul celor c zu i n acest ntuneric, n aceast orbire l untric .
Patetismul aparent sentimental are n textul arghezian rezonan e
parodice, fiindc vine din jos n sus, angajnd un lexic plurilingvistic
grosolan, bolov nos, c ruia caut s -i dea expresivitate c utat (,,veseli
asasini , plopi c r mizii , i-a esut brocarte ) de tip baroc, artificial .
Didacticismul moralizator sau patosul polemico-apologetic, ca i patetismul

436
de camer ( Vorbe ti cu largul lumii la tine din odaie , Cntare omului),
p trunde n rela iile intime dintre oameni. Arghezi devine un fel de picaro,
care- i schimb m tile pentru a construi o minciun justificat pentru
mincino i. Stilul prozei se caracterizeaz prin aceast nen elegere a
conven iilor artistice, a lucrurilor nalte, prin simularea vocilor ideologice
ale epocii.
47.2. Tudor Arghezi scriitor realist
47.2.1. Teme i motive n crea ia lui Tudor Arghezi
a) Omul i societatea tem realist , motiv de critic social :
societatea un ghem de contradic ii: peiza e, romanele:
Lina, Cimitirul Buna-Vestire, pamfletul Baroane, ciclurile: Spital,
Letopise i.
evolu ia societ ii i a omului pretext pentru a afirma concep ia
evolu ionist , darwinist , scientist a autorului Cntare omului.
societatea cauz i mediu ale declas rii omului: Flori de mucigai.
b) itul motiv de crea ie literar :
mitul, o lume inaccesibil : Psalm, Nehot rre.
mitul, o parabol a adev rului: Focul i lumina, Dalila.
mitul, un motiv care transfigureaz realitatea: ntre dou nop i.
mitul, un mod de a transmite mesajul poetic: Prometeu, La stele.
c) Natura motiv romantic:
natura, dimensiune complementar a omului: Bel ug.
florile, gzele, p s rile, animalele, reprezent ri ale ideilor argheziene:
Fabule.
natura, vatr a fiin ei na ionale: Testament.
d) Istoria tem realist , pretext pentru mesajul social:
istoria, nucleu al ideilor sociale: peiza e.
istoria, coordonat a evolu iei omului: Cntare omului.
istoria, cauz a actului de crea ie: Testament.
47.2.2. Omul centru al problematicii crea iei lui Tudor Arghezi
a) prototipurile umane sens major al actului de crea ie:
homo faber: N scocitorul.
homo sapiens: Cel ce gnde te singur.
homo ludens: Flori de mucigai (Lache, F t l ul, Ion, Tecla, Rada).
b) tipuri livre ti: Caligula, Hamlet.
c) simboluri umanizate: Bel ug, Testament, Focul i lumina.
d) mituri: ntre dou nop i (Iisus), Satan, La stele (Prometeu).
e) cronotopi: P tru al Catrincii, Conu Iliescu.
f) poetul, purt tor al destinului neamului: Testament.
g) omul, creator al universului artificial: Cel ce gnde te singur.

437
h) lupta pentru restaurarea omului i a societ ii sens al artei:
Cuvinte potrivite, Testament, Cntare omului.
i) omul, centru de coresponden ntre microcosmos i macrocosmos:
Cntare omului.
j) societatea, o sum de modele umane degradate.
47.2. . Tudor Arghezi reprezentant al realismului de factur
simbolist
a) caracterul realist al crea iei lui Tudor Arghezi:
eroi tipici: Conu Alecu, P tru al Catrinicii, Lina.
mprejur ri tipice: r scoala, r zboiul, via a din nchisori.
tema, eroii, conflictele, subiectele sunt luate din via a social :
Cimitirul Buna-Vestire, Lina, Ochii Maicii Domnului, Tablete din ara de
ut , Cntare omului, peiza e, Letopise i.
atitudinea critic : pamfletul Baroane, peiza e.
scientismul, concep ia materialist-istoric : Cntare omului.
b) elemente simboliste, moderniste, suprarealiste n crea ia lui Tudor
Arghezi:
eroi-simbol n mprejur ri simbolice: Focul i lumina, Dalila, Bel ug,
Duhovniceasc , Muntele M slinilor.
tema, eroii, conflictul, subiectul au n vedere o coresponden ntre
om i univers: Nehot rre, La stele, ntre dou nop i.
cosmicizarea: Cuvinte potrivite, De-a v-a i ascuns..., Nehot rre.
crearea universului artificial: N scocitorul, Cel ce gnde te singur.
frottoge-ul Psalmul de tain .

48. Ion Pillat


Via a i activitatea literar . S-a n scut n Bucure ti la 31 martie 1891 ca
descendent dintr-o familie de boieri. Mama era fiic a lui Ion C. Br tianu.
Face liceul Sfntul Sava din Bucure ti. i ia licen a n Litere i n Drept
la Paris. ncepe s publice la Convorbiri literare i debuteaz n 1912 cu
volumul Vis ri p gne , apoi public Eternit i de-o clip (1914),
Am giri (1917). n 1919 particip la conferin a de pace de la Paris. Va
c l tori n Grecia, Italia, Spania. Devine membru corespondent al
Academiei Romne. Va traduce din poeziile unor scriitori din Fran a,
Anglia, Germania, Spania, America. n 1944 public n trei volume edi ia
Poezii . Moare n 17 aprilie 1945.
Activitatea literar este alc tuit din volume de versuri: Vis ri
p gne (1912), Eternit i de-o clip (1914), Iubita de z pad (1915),
Gr dina ntre ziduri (1919), Pe Arge n sus (1923), Satul meu

438