Sunteți pe pagina 1din 4

CANCELARIA DE STAT f O CYAAPCTBEHHAfl KAHUEruI PVIA

A REPUBLICII MOLDOVA
PE CTIYE JII,IKI,I MO JINOB A
Reprezentantul Guvernului in teritoriu
llpe4crannrelr llpanureJrbcrBa B
OFICIUL TERITORIAL CHISINAU Teppr,rTopr4r,r
TEPPI4TOPI4AJIbHOE EIOPO KIIIIII4H3Y
NID -200 4, Republica Moldova
gtefan cel Mare,lg0, mun. Chiginf,u, MA-200 4, pecny6rulxa MonAona
-bd. 6yn. IIIreQan vel Mape,lg0, uyn. Kluranrey,
tel.: +37 3 -22-27 B-89 7, fax: +37 3 _22_2j 8 _8g
I ret.: +37 3 -22-27 B-89 l, qaKc: +37 3_22_27 g_gg l
Nr.
din

Grupului de petilionari ;
DIui Vitalie SPRNCEANA
Dnei Litia NENESCU
Dlui Alexandru MUNTEANU
mun. Chi;indu, bd. $tefan cel Mare;i Sfint,
134, cp. 225, MD_2012

Pentru informare.. Domnului Valentin GUZNAC,


Secretar general adjunct al Guvernului
mun. Chi;indu, piala Marii Adundri Nalionale
I
Dvs., inregistratd in cancelaria Oficiului cu

Chiqindu nr. lll8 din 31.10.2017, remisd


c
informdm urmdtoarele.

Chigindu nr. lllg din 3!.10.2017


udespre
iliar la Catedrala Mitropolitana ,,AA;tir"o
Scuarul Cotedralei,, gi a constatat cd a fost

ul teritorial Chiqindu a notificat decizia


alin. (l) $i (2) al Legii nr.436-
licd locald. in cazul in care
ul va contesta in instanla de
ul art.16 alin.(l), al Legii nr.793 din
"Persoqne care se considerd
vdtdmatd
-un act administrativ nu este mullumitd
Si
u nu q primit nici un rdspuns tn termenul
pentru anularea, tn tot sau tnparte,
"r:::::::,r: ;::i:l:, l:rr::rf"r:i:;"rYffi:{:,
Anexd: Notificarea nr. 1304/or4-I969
din 27.r.2017- Iex.

$eful Oficiului
Ghenadie IURCO
CANCELARIA DE STAT f o cl-.lAP c TBE HrIAq KArrqEJrflPr{rI
A REPUBLICI MOLDOVA P E C rr}aE JrrLKVr M O nAO B A

Reprezentantul Guvernului in teritoriu llp e4cranurenb llpaBlrreJlbcrBa B

OFICIUL TERITORIAL CHISINAU reppr{ropI4pI


TEPPI,IT O PI,IAJIb HO E E IOP O KI4IIII,IH3 Y

\'ID-2004. Republica \'loldor a


hd St+fen eal Merp 180. mun Chisinau.
tel'. +31 3 -22-278-89 1. fax: -3 l3 -21-:. I-I 9 i

Consiliul municipal Chiqinlu


mun. Chi;ind.u, bd. $ttftn cel Mare ;i Sfdnt, 83, MD-2012

NOTIFICARE

Prin prezenta, in temeiul aft. 63 ;i 64 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind
administralia publicd locaI6, precum Ei in temeiul prevederilor Regulamentului cu
privire la organizarea gi funclionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat,
aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 845 din 18.12.2009, Oficiul Teritorial Chisindu
aI Cancelarieir de Stat a efectuat controlul obligatoriu de legalitate a deciziei
Consiliului municipal Chiqindu nr. 11/B din 31.10.2017 ,despre conceplia privind
construirea unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitand ,,I{a;terea Dontnului" si a
unui grup sanitar public in Scuarul Catedralei".
Ca urmare a exercitdrii controlului asupra actului indicat, au fost constatate
abateri de la urmdtoarele orevederi lesale:
in conformitate cu prevederile-art. 8 alin.(3) din Legea nr.436 din 28. 12.2006
privind administrali4 publicd 1oca15 ,,Proiectele de decizii ale consiliului local se
consultd public, tn conformitute cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de
cdtre fiecare autoritate reprezentativd ,si deliberativd a populaliei unitdlii
administrativ - teritoriale de nivelul intti sau al doilea, dupd cez."
De asemenea art. 32 din Legea Nr. 317 din t8.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului gi ale altor autortta\i ale administraliei publice centrale qi
locale, prevede edi ,, (l) Proiectul de act norntutiv se elaboreuzd tn cdteva etupe
consecutive, conform regulilor Si normelor tehnicii legislutive. (2) Elaborares
proiectului de act normativ include. a) examinarea propunerilor, docuntentarea ;i
luarea deciziei corespunzdtoare; b) asigurarea tehnicd, organizatoricd Si financiard
a procesului elabordrii; c) determinareq conceptelor Si noliunilor ce vor fi utilizate
tn proiect; d) tntocmirea textului; e) fundamentarea; fl avizurea, consultarea
publicd Si expertixa; g) definitivarea. "
TotodatS, art.38 alin (1) qi alin. (4), prezentalege, prevede c6": " inainte de afi
prezentat spre uprobure organului contpetent, proiectul de act normutiv se avizeazd
in mod obligatoriu de autoritd[ile Si instituliile implicate direct ln solulionqrect
problemelor incluse fn proiect, de alte autoritdli Si institulii interesate, de autoritdlile
in a cdror sarcind este pusd avizarea obligatorie, precum Si se consultd public.
Consultareu proiectului de act normativ cu pdrlile interesate se efectueazd tn
conformitate cu Legea nr. 239-XW din 13 noiembrie 2008 privind transparenla tn
pricesul decizional si cu procedurile stobilite de Guvern"
Astfel, Legei Xr. Z:q din 13.11.2008 privind transparenla in procesul
decizional, in art]3 alin. (a) stabileqte expres cd.,,Autoritdlile publice vor consulta
cetdlenii, asocialiile constituite fit corespundere cu legea, alte pdrli interesate tn
privinla proiectelor de acte norntative, administrative care pot avea impact social,
-economii,
de mediu (asupra modului de viald Si drepturilor omului, asupra culturii,
sdndtdlii Si protecliei sociale, asupra colectivitdlilor locale, serviciilor publice)'"
De asemen.u pr"rr"derile art.7 alin (1) stipuleazd cd. "Autoritdlile publice stnt
obligate, dupd caz, sit tntreprindd mdsurile necesare pentru asigurareu
pottnntAtrilor de participare u cetdlenilor, a asocialiilor constituite tn corespundere
^cu
legea, a altor pdrli interesate la procesul decizional, inclusiv prin:a) diseminarea
idormatriei referitoare la progranxele (planurile) anuale de activitate prin plasarea
acestora pe pagina web oficiald a autoritdlii pubtice, prin afisarea lor la sediul
acesteia tntr-un spaliu accesibil publicului Si/sau prin difuzarea lor in mass-media
centrald sau locald, dupd caz; b) informarea, tn modul stabilit, ctsuprq organizdrii
procesului decizional; r) institulionalizarea mecanismelor de cooperare Si de
parteneriat ct) Societatea;d) receplionareq Si examinqreQ recomanddrilor cetdlenilor,
asocialiilor constituite in corespunde're cu legea, ale altor pdr{i interesate in scopul
utilizdrii lor la elaborarea proiectelor de decizii;e) consulturea opiniei tuturor
pdrlilor interesate de examinarea proiectelor de decizii, conform prezentei legi."
Iar conform art. 11 alin (t) qi 7221,din legea sus numitd: "Consultarea
cetdlenilor, asocialiilor constituite tn corespundere cu legea, altor pdrli interesate se
asigurd de cdtre autoritatea publicd responsabild de elaborarea proiectului de
decizie prin urmdtoarele modalitdtri; dezbateri publice, audieri publice, sondaj de
opinie, referendum, solicitarea opiniilor experlilor in domeniu, crearea grupurilor de
lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanlilor societdlii civile.
(2')
stnt fdcute publice cu cel ile lucrdtoure tn de
proiectului de decizie.
Prevederile respective sunt prevazute
prevdzute S1 tn pct. IT7/ SI
qt m Et 2U
20 ale Kegulamentulul cu
aIe Regulamentului
privire la procedurile de consultare publicd cu societatea civild in procesul decizional,
aprobat prin HotdrArea de Guvern Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul
de consultare publicd cu societatea civild in procesul decizional.
Prcctzdm cd, art. 14 din Legea privind transparenla in procesul decizional
statueazd c6:,, in cazul situafiilor excepfionale, al cdror regim este stabilit de lege,
precum gi in cazul actelor ce urmeazd, a fi adoptate de Comisia Electorald Centrald in
perioada electorald, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaboririi qi
adoptirii fird respectarea etapelor prev[zute de prezenta lege.
tarea necesitdtii de a ad, im de

interesate va-fi adusd la cunostinta publicului in termen de cel mult I0 zile lucrdtoare
de la n Dlasare ina web a autoritdtii qre la
centt'a/d sau locald, dupd caz. "
In altd ordine de idei, atragematentia cd Ansamblul Catedralei "Nagterea
Domnulul" teprezintd un monument ocrotit de stat, de importanld nafionald, inclus tn
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotdrirea
Parlamentului Nr. 1531 din 22.06.1993 pentru punerea in aplicare a Le_eii privind
ocrotirea monumentelor.
Iar conform art. 16, alin. (2) din Legea Nr. 1530 drn 22.06.1993 privind
ocrotirea monumentelor; ,,Metodologiile, normativele Si reglementdrile din domeniul
ocrotirii monun'tentelor, proiectele cle interveitrii la monumentele cle istorie, artd
Si
arhitecturd Si in zonele lor de proteclie, tn zonele construite cu stutut de monument
stnt aprobate confornr etapelor de execulie (scttild cle proiect Si proiect de execulie)
de cdtre Ministerul Culturii tn baza avizului Consiliului Nalionil ol Moruntentelor
fstorice."
Prin urmare concluzionim cd, decizia Consiliului municipal Chiginau nr, 11/g
din 3l'10.2017 a fost adoptatd cu incdlcarea procedurii, intruc6t nu a fost supusd
consultdrilor publice, care reprezintd o etapd, obligatorie a elabordrii aciului
administratiy, or in cazul adoptdrii in regim de urgenld, in conformitate cu articolul
de mai sus, la materialele aferente deciziei lipsegte argument area neaesitelii
adopt6rii
deciziei, fdrd consultar ea cetdlenilor.
In contextul celor expuse, in temeiul prevederilor art. 68 alin (1) qi (2) din
Legea nr. 436 din 28 decembri e 2006 privind administralia publi cd, Iocald., precum qi
.organi
pct' 9 subpct. 2 lit. a) din Regulamentul cu privire la zarea qi func1io nuriu
oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. g45
din 18.r2.2009, oficiul Teritorial chiEin[u al cancelariei de stat
SOLICITA:'
1. Examinarea prezentei notificdri in vederea intreprinderii,masurilor privind
reexaminarea si abrogarea in intregime a Deciziei Consiliului municipul
CiiEindu
nr' 1l/8 din 31.10.2017 ,,despre concepliuprivind construirea unui bloc auxiliur Ia
Catedrala Mitropolitand ,,Nasterea Domnului"
Fi a unui grup sanitur public tn
Scuurul Cutedrulei".
2. Informarea Oficiului Teritorial Chisindu despre rezultatele examindrii.
in
termen de 30 de zile.

$ef al Oficiului teritorial ChiSiniu Ghenadie IURCO

Ex:Doina BUMBU
TeI: 0 22 23 3304

S-ar putea să vă placă și