Sunteți pe pagina 1din 5

REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA

JUDECATORIA CHI$INAU THE COURT OF CHISINAU


sediul Rigcani office Rigcani
Chigindu, rt

tel./fax(+373 22) 43 B0 02, e-mail: irc@justice,md rcl.lfax(+3Z3 22) 43 8002, e_mail: jrg@justLiqqmd

Reclomantul: Andrei Tudos


Mun. ChiSindu, str. $oimari B, ap. I2
(t{5f Reclamantul: Maxim Marcenco
Mun. ChiSindu, bd. Decebal, 89, ap. 188
&& 03
Re c lamantul : L aris a Os ip ova
Mun. ChiSindu, str. Trandafirilor, I3/1, ap. 107
Reclamuntul: Alexei Dimitrov
Mun. ChiSindu, str. Trandafirilor, 29/1, ap. I4I
Reclamantul : Vitalie Vo znoi
Mun. ChiSindu, str. Miron Costin, 23, ap. I4
Reclamantul : Olga Antonova
Mun. ChiSindu, str. Onisifor Ghibu, 2, ap. 147
Rec lamant ul : S ergiu Ung urean u
Mun, ChiSindu, str. Paris, 53/3, ap. 6B
V Reclamantul: Vitalie Sprtnceand
Mun. ChiSindu, bl. $t"fan cel Mare Si Sfint, 134

Judec6toria mun. Chigindu, sediul R6gcani, vd, expediazd copia incheierii nr. 3-881/2019
de refuz in primire a cererii de chemare in judecatd a lui andrei Tudos, Maxim Marcenco,
Larisa Osipova, Alexei Dimitrov, Vitalie Voznoi, Olga Antonova, Sergiu Ungureanu, Vitalie
Sprinceand impotriva Prim6riei municipiul Chiqindu, intervenient accesoriu Pietura sectorului
Botanica privind anularea procesului- verbal a consultdrilor publice, din 2l
martie 2019,
pentru informare.

Anexe:
Copia incheierii nr. 3-88 Il20I9 din2I martie 2019;
Cererea de chemare in judecatd cu anexe.

Judecdtorul
Judecdtoria Chiqindu /sediul Rigcani/ Dodon Viorica
Cererea nr. 3 -881 / 2019, 12 -53866-20 0320 t9

iNcHEIERE
21, martie?0L9 municipiul Chiginiu

f udecdtorul in Judecdtoria Chiginiu [sediul RAgcani), Viorica Dodon, solulionAnd


chestiunea privind primirea cererii de chemare in judecati a lui Andrei Tudos, Maxim Marcenco,
Larisa Osipova, Alexei Dimitrov, Vitalie Voznoi, 0lga Antonova, Sergiu Ungureanu, Vitalie
Sprinceand impotriva Primiriei municipiului Chigindu, intervenient accesoriu Pretura sectorului
Botanica cu privire la anularea procesului-verbal a consultirilor publice,

constati
Reclamanfii Andrei Tudos, Maxim Marcenco, Larisa Osipova, Alexei Dimitrov, Vitalie
Voznoi, Olga Antonova, Sergiu Ungureanu, Vitalie Sprinceand la data de 19 martie 20t9 au depus
cerere chemare in judecatd impotriva Primdriei municipiului Chigindu, intervenient accesoriu
Pretura sectorului Botanica cu privire la anularea procesului-verbal a consultirilor publice.
in motivarea acfiunii indic5, ci la data de 14 ianuarie 201"9 s-au adresat la Primlria
municipiului Chigindu cu cererea nr. Col-271/1,9 gi cu cererea nr. 224 la Direclia Generali
Architecturd, Urbanisticd gi Rela;ii Funciare prin care au solicitat eliberarea procesului-verbal a
consultdrilor publice din 03 august 201B in privinfa proiectului ,,Planul Urbanistic Zonal privind
valorificarea terenului cu numlrul cadastral 0L00101".265 din strada Trandafirilor, numdrul 6".
La data de 25 ianuarie 20L9 au primit rdspuns de la Pretura sectorului Botanica nr.
21,/224, la care a fost anexat procesul-verbal a consultirilor publice din 03 august 2018 in
privinla proiectului ,,Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numdrul
cadastral 01,00101.265 din strada Trandafirilor, numirul 6",
La data de tZ februarie 201,9, suhsemnalii au apelat la Primiria municipiul Chiginlu cu
cererea prealabild colectivi nr.T-263/5/1,9 9i nr.T-263/679,\a Consiliul Municipal Chiginiu cu
cererea prealabild colectivi in care au solicitat anularea rezultatelor consultdrilor publice gi
declararea ilegald a procesului-verbal din 03 august 201B asupra proiectului ,,Planul Urbanistic
Zonal privind valorificarea terenului cu numirul cadastral 0100101.265 din strada
Trandafirilor, numirul 6", care au fost anunlate pentru desfigurarea in sala de festivititi a
Preturii sectorului Botanica,
Menfioneazd, cd cu aceeagi cerere prealabil5 colectivd a apelat la Direcfia General5
Arhitecturi, Urbanism gi Relalii Funciare la data de t2 februarie 201,9, unde a fost inregistratd
cu nr. 1081 gi Pretura sectorului Botanica, la data de L3 februarie 20L9, unde a fost inregistrati
cu nr. T-35/2/19.
aceeagi cerere au solicitat ca Primiria municipiul Chigindu, precum gi Pretura
in
sectorului Botanica sd plaseazl pe site-urile sale oficiale anunlul privind anularea rezultatelor
consultdrilor publice din 03 august 2018 cu argumentarea motivelor anulirii rezultatelor.
A mai solicitat ca si fie identificate gi sanclionate peroanele vinovate in incilcdrile
comise.
Din partea Primiriei municipiului Chiginiu nu au primit nici un rdspuns la cererea
prealabili nr.T-263/5/19 gi nr.T-?63/6L9 in termenul previzut in legislatie de 30 de zile. Nu
au nici un rdspuns gi din partea Preturii sectorului Botanica la cererea prealabild nr.T-35/2/19.
Din partea Direcliei Generale Arhitecturd, Urbanism gi Relalii Funciare la data de 20
februarie 2019 au primit rdspunsul nr, 21,/108L, nr. 2,1./201. 9i nr. 21/208, prin care li s-a
refuzat satisfacerea cererii prealabile din motivul cI pretenliile sunt neintemeiate.
Prin urmare, cererea prealabild nr.T-263/5/19 gi nr.T-263/6L9 din L2 februarie201.9,
precum gi cererea prealabild nr.T-35/2/19 din 13 februarie 2019 trebuie si fie revizuitl in
termen de 30 de zile de Ia data inregistrdrii ei, decizia urmAnd a fi comunicati indati
petilionarului sau Primiria municipiului Chiginiu gi Pretura sectorului Botanica au fost obligate
sd-i informeze despre faptul, ci cererea prealabili a fost expediati altui organ.
Menlioneazd, cd consultirile publice au Iost desfdgurate cu mai multe incdlcdri
procedurale descrise in cererea prealabild gi nu au fost anulate nici rezultatele, nici procesul-
verbal,
Autoritatea publici nu a asigurat accesul la proiectele de decizii gi la materialele aferente
prin publicarea lor obligatorie pe pagina web oficial5 a autoritdlii publice, precum 9i pe pagina
web ungw-p?-Lt-r"-c*rp^,g-o--v--,md, cum este previzut in Regulamentul cu privire la procedurile de
consultare publicl cu societatea civili in procesul decizional.
Indicd, ci persoana responsabili de coordonarea procesului de consultare publicl nu a
pregdtit o listi generalf, a pArlilor interesate, intocmitd la iniliativa subdiviziunilor autoritilii
publice, altor autoritili publice sau la propunerea pdrlilor interesate, care vor fi informate
prioritar despre procesul decizional al autoritd;ii in cauzi,
Anunlul plasat pe pagina web a Primdriei, municipiului Chiginiu precum gi pe pagina
web a Preturii sectorului Botanica nu conline argumentarea ce se referi la scopul urmirit de
proiectul deciziei, impactul acestuia, compatibilitatea proiectului cu legislalia in vigoare,
prevederile corespondente ale legislaliei comunitare gi cu tratatele internaiionale la care
Republica Moldova este parte, alte detalii relevante.
Precizeazd, cd informarea generald nu a fost efectuati prin publicarea obligatorie a
informafiei pe pagina web oficiald a autoritdlii publice, pe portalul wvwv,partisiB.gov,md, intr-un
spaliu accesibil publicului, precum gi prin difuzarea, dupd caz, a unui comunicat de presd in
mijloacele de informare centrale sau locale.
Nu a fost asigurati gi efectuati informarea direcfionatl prin transmiterea informaliei
privind procesul decizional prin intermediul pogtei electronice ori expedierea scrisorilor la
adresa pArlilor interesali sau cea indicatd de solicitant,
La anunlul amplasat pe pagina web a Preturii sectorului Botanica este anexat doar
proiectul, avizele gi dispozilia primarului, dar nu sunt anexate materialele aferente: note
informative comprehensive, studii analitice, analize ex-ante, tabele de concordanli cu legislalia
comunitard, alte materiale care au stat labaza elabordrii proiectului de decizie.
RelateazS, cd informalia despre organizarea consultdrilor publice privind proiectul de
decizie in anun! plasat pe pagina web a Primdriei municipiului ChiSiniu precum 9i pe pagina
web a Preturii sectorului Botanica gi Guvernului nu conline argumentarea necesitSlii de a
adopta decizia. Informalia despre organizarea consultdrilor publice privind proiectul de decizie
in anun! plasat pe pagina web a Prim5riei municipiului Chiginlu nu include termenul-limite de
prezentare a recomanddrilor. Informalia despre organizarea consultirilor publice privind
proiectul de decizie in anun! plasat pe pagina web a Primdriei municipiului Chiginiu precum 9i
pe pagina web a Preturii sectorului Botanica 9i Guvernului nu conline modalitatea consultirilor
publice.
Precizeazd, cI la anunful plasat pe pagina web a Primdriei, municipiului Chigindu precum
gi pe pagina web a Preturii sectorului Botanica nu este anexatd nici o decizie a Consiliului
municipal Chigindu privind inifierea 9i desfdgurarea consultirilor publice.
Declard, ci documenta;ia gi anunful privind organizarea disculiilor publice nu au fost
traduse in limba rusd, ceea ce constituie o incilcare a legislaliei.
Reitereazd, ci orice consultiri publice organizate de Pretura sectorului Botanica, precum
gi de Primiria municipiului Chigindu trebuie sd fie declarate nevalabile din urmdtoarele motive.
Pe pagina web a Primiriei municipiului Chiginiu precum gi pe pagina web a Preturii
sectorului Botanica nu sunt create compartimente dedicate transparenlei decizionale, nu sunt
amplasate regulile interne privind procedurile de informare, consultare gi participare in
procesul decizional, nu este amplasatd informalia privind rezultatele consult[rii publice
[procese-verbale ale intrunirilor publice consultative, sinteza recomandirilor), nu sunt
amplasate recomandirile parvenite impreund cu alte subdiviziuni institulionale din cadrul
autoritdfii publice.
AfirmS, cd in curdnd va apdrea un proiect de decizie al Consiliului municipal Chigindu cu
privire la relalii funciare cu privire la valorificarea terenului cu numirul cadastral 0100101.265
din strada Trandafirilor, numdrul 6 gi apoi se va incepe construclia, ceea ce si fie practic
imposibil de oprit.
Considerd, cI partea vltdmati intr-un drept recunoscut de lege, de citre o autoritate
publicd, printr-un act administrative gi anume procesul-verbal al consultirilor publice din 03
august 2018 asupra proiectului ,,Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu
numirul cadastral 0100L01.265 din strada Trandafirilor, numdrul 6", care a fost intocmit 9i
aprobat in ciuda multiplelor incSlclri, comise de Primiria municipiului Chiginiu precum 9i
Pretura sectorului Botanica, deoarece acest mod arate ce opinia lor nu este luatd in considerare,
ce contrazice scopurilor legale.
Precizeazd, cd rispunsul din partea Direcfiei Generale Arhitecturd, Urbanism 9i Relalii
Funciare arattr ctr pretenliile nu au fost examinate in fond gi consideri ci acest rispuns este un
rdspuns formal, prin acest rtrspuns li s-a refuzat satisfacerea cererii prealabile.
ConsiderS, cI aga mod de cooperare cu societatea civild, absolut netransparent, cu incilciri
multiple a cadrului legal, prezinti nerespectarea dreptului la implicarea in proces de luare a
deciziilor, care le este garantat de legislalia in vigoare.
Cer reclamanlii Andrei Tudos, Maxim Marcenco, Larisa Osipova, Alexei Dimitrov, Vitalie
Voznoi, OIga Antonova, Sergiu Ungureanu, Vitalie Sprincean5, declararea nuld [anularea) 9i
ilegald a procesului-verbal a consultdrilor publice din 03 august 2018 privinga proiectului
,,Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numirul cadastral 0100101,265 din
strada Trandafirilor, numdrul 6", obligarea Primdriei municipiului Chiginiu de a posta pe site-ul
oficial al Primiriei municipiului Chigindu anunful privind anularea a procesului-verbal 9i
rezultatelor consultdrilor publice din 03 august 2018, obligarea Primiriei municipiului Chiginiu
de a comunica Preturii sectorului Botanica de a plasa un anunl similar pe site-ul oficial al
Preturii sectorului Botanica.
Studiind cererea de chemare in judecatd gi inscrisurile anexate, judecltorul consideri, ci
este necesar a refuza in primirea acesteia, din urmitoarele motive.
in conformitate cu art. 169 alin. [1) lit. a) Cod de proceduri civild, judecdtorul refuzl si
primeasctr cererea de chemare in judecati dacd cererea nu urmeazi a fi judecatd in instanld
judecbtoreasctr in procedurd civilS.
Conform art. 1 alin. (2) Legea contenciosului administrativ, orice persoani care se
considerd vdtdmatd intr-un drept al sdu, recunoscut de lege, de citre o autoritate publicd, printr-
un act administra.tiv sau prin nesolufiona.rea in termenul legal a unei cereri,, se poate adresa
instanlei de contencios administrativ competente pentru a obline anularea actului,
recunoagterea dreptului pretins gi repararea pagubei ce i-a fost cauzati.
Conform art, 2 Legea contenciosului administrativ, actul administrativ reprezintd
manifestare juridicd unilaterali de voinfd, cu caracter normativ sau individual, din partea unei
autoritili publice in vederea organizdrii executdrii sau executdrii in concret a legii.
Conform art. tZ alin. [4J Legea cu privire la transparenla in procesul decizional, nr. 239 din
13 noiembrie 2008, autoritatea publicd va intocmi un dosar privind elaborarea proiectului de
decizie, care va conline procesele-verbale privind consultarea cetdfenilor, asociafiilor constituite
in corespundere cu legea, altor pirli interesate, recomanddrile parvenite gi sinteza acestora,
Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie este accesibil pentru toli cetilenii, asociafiile
constituite in corespundere cu legea, alte pdrli interesate.
Reclamanlii solicitd anularea procesului-verbal a consultirilor publice din 03 august 201-8
in privinla proiectului ,,Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numdrul
cadastral 0100101.265 din strada Trandafirilor, numdrul 6". Actul menlionat constituie un act
preparatoriu 9i nu constituie act administrativ, or, nu este o manifestare juridicl unilaterali de
voin!5 cu caracter normativ sau individual, din partea unei autoritSli publice in vederea
organizirii executirii sau executirii in concret a legii, deoarece prin actul respectiv nu s-au
aplicat careva sancliuni,
Judecdtorul reline, cI actele pregdtitoare sau operaliunile administrative gi tehnico-
materiale care au stat Ia baza emiterii actului administrativ contestat nu pot constitui de sine
stdtdtor obiect al acfiunii in contencios adrninistrativ, deoarece nu produc efecte juridice prin ele
insele,
Din considerentele, cd obiectul acliunii nu constituie un act administrativ producitor de
efecte juridice, judecdtorul refuzd in primirea cererii de chemare in judecati.
Totodati, judecdtorul consideri necesar de a explica reclamanlilor Andrei Tudos, Maxim
Marcenco, Larisa Osipova, Alexei Dimitrov, Vitalie Voznoi, Olga Antonova, Sergiu Ungureanu,
vitalie sprlnceani, cd refuzul judecitorului de a primi cererea de
chemare in judecattr exclude
posibilitatea adresirii repetate in judecatr a aceiuiagi
reclamant, cu aceeagi acliune lmpotriva
aceluiagi pArAt, cu acelagi obiect gi aceleagi temeiuri.
in conformitate cu art. art. 169 afin. (1J lit. a), 269-270 din codul de proceduri
judecdtorul civili,
dispune
Se refuzi in primirea cererii de chemare in judecatl
a lui Andrei Tudos, Maxim Marcenco,
Larisa osipova, Alexei Dimitrov, Vitalie Voznoi, olga Antonova,
sergiu ungureanu, vitalie
sprinceana impotriva Primiriei municipiului chiginau,"intervenient
accesoriu pretura sectorului
Botanica cu privire la anularea procesuiui-verbal a consultdrilor
publice,
Se remite reclamanlilor Andrei Tudos, Maxim Marcenco,
Larisa Osipova, Alexei Dimitrov,
Vitalie voznoi, olga Antonova, Sergiu ungureanu, Vitalie Sprinceani
copia incheierii, cererea de
chemare in judecatigi actele ane"ate.
Se explici reclamanlilor Andrei rudos, Maxim Marcenco, Larisa osipova,
Alexei Dimitrou
vitalie voznoi, olga Antonova, Sergiu ungureanu, vitalie Sprinceand,
ca refuzul judecrtorului de
a primi cererea de chemare ln judecatr exclude posibilitatea
adresrrii repetate in judecatd a
aceluiagi reclamant, cu aceeagi acliune impotriva aceluiagi pArAt
cu acelagi obiect gi aceleagi
temeiuri.
Incheierea este cu drept de recurs la Curtea de Apel Chiginiu
in termen de 15 zile, prin
intermediul Judecdtoriei Chiginiu (sediul R6

4jnnnW rul Viorica Dodon