Sunteți pe pagina 1din 3

Marţea este ziua închinată Sfântului Anton, deoarece în cea dintâi marţi după moarte i-a fost mutat

sicriul cu
rămăşiţele pământeşti din mănăstirea Arcella în Biserica Preasfintei Fecioare din Padova. În acea zi au avut
loc o mulţime de vindecări minunate. Toţi bolnavii care s-au atins de sicriu sau de mormântul Sfântului sau
au cerut numai prin rugăciuni ajutorul lui s-au vindecat. De atunci se obișnuește ca marțea să îi fie citite
rugăciunile Sfântului Anton.

În fiecare marţi rostiţi mai întâi Rugăciunea de începere şi apoi rugăciunea din marţea respectivă. Zilele de
marţi trebuiesc ţinute una după cealaltă. În zilele de marţi încercaţi să daţi de mâncare celor săraci fiindcă
Sfântul Anton iubeşte mult săracii şi a împărţit mâncarea de nenumărate ori cu ei. În ultima marţi după
Rugăciunea a treisprezecea să citiţi Rugăciunea de încheiere şi apoi de 9 (nouă) ori Troparul Sfântului
Anton. Deci pentru cititorii care vor să ţină timp de 9 marţi Postul Sfântului ANton, rugăciunile sunt
următoarele.

Novena de nouă marţi

Rugăciune de începere:
Mărite Sfinte Antoane, cerescul meu ocrotitor, în cinstea ta încep eu, cel mai nevrednic dintre cinstitorii tăi,
această novenă, având credinţa nestrămutată că mă vei ajuta şi pe mine, cum ai ajutat pe toţi cei care,
cinstindu-te, au alergat cu credinţă şi evlavie la mijlocirea şi ocrotirea ta. Unind credinţa şi evlavia mea cu
credinţa şi evlavia tuturor ce te iubesc, din adâncul inimii mele te rog, nu trece cu vederea rugăciunile mele
din aceste nouă marţi, ci fă ca, prin mijlocirea ta, să se ridice la Tronul Celui mărit întru sfinţii Lui, la
Dumnezeul şi Creatorul meu, să-şi reverse asupra mea mila şi harul Său. Ocroteşte-mă şi mă apără de toţi
duşmanii văzuţi şi nevăzuţi şi mijloceşte-mi darul (aici aminteşti scopul pentru care faci novena) pentru
care alerg la ajutorul tău.
Preamilostive Isuse, care ai învrednicit de ascultare atâtea rugăciuni ce s-au înălţat prin mjlocirea Sfântului
Anton, nu trece cu vederea nici glasul inimii mele, ci mă ajută pentru vredniciile cerescului meu ocrotitor.
Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!

Marţea întâi

Rugăciune:
Doamne, Dumnezeul meu, care ai înzestrat pe servitorul Tău, Sfântul Anton, cu atâtea daruri şi lumini
cereşti, făcându-l să înţeleagă, din fragedă tinereţe, cât de deşarte şi trecătoare sunt bunurile şi plăcerile
acestei lumi, prin mijlocirea lui, Te rog să reverşi şi în sufletul meu lumina Ta, pentru ca dezlipindu-mi
inima de toate cele deşarte şi trecătoare, să Te caut pe Tine, binele cel veşnic şi nemărginit, şi să fac
pururea numai voia Ta. Înflăcărează inima mea pentru tot ce este bine şi plăcut Ţie. Fă, Doamne, ca Tu să-
mi fii ţinta spre care să tindă toate dorinţele şi năzuinţele mele. Pe Tine să te caute sufletul meu şi în pacea
şi liniştea Ta să se odihnească inima mea. Iar tu, Sfinte Antoane, chip al dumnezeieştilor virtuţi, povăţuitor
al sufletelor care năzuiesc spre Domnul, ascultă rugăciunea mea şi fă ca prin mijlocirea ta să dobândesc de
la Preabunul Dumnezeu darul pentru care înalţ, din adâncul inimii mele, smerită rugăciune în aceste nouă
marţi. Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!

Marţea a doua

Rugăciune:
Doamne, Dumnezeul şi Creatorul meu, care ai destăinuit Sfântului Anton marea taină a iubirii Tale şi a
jertfirii de sine, făcându-l să Te iubească pe Tine mai presus de toate, ajută-mă, ca să-Ţi dau Ţie inima
mea, viaţa mea, fiinţa mea întreagă, urmând pilda sfântului meu mijlocitor. Îţi făgăduiesc, o, Dumnezeul
meu, că mă voi strădui, din toată inima mea, să urmez calea poruncilor Tale, să ocolesc păcatul şi prilejul
de a păcătui. Aprinde, Doamne, în inima mea, focul dragostei dumnezeieşti, care a înflăcărat inima
Sfântului Tău slujitor, Anton. Trezeşte în sufletul meu ura şi scârba faţă de păcat. Întăreşte-mi voinţa, ca să
mă pot împotrivi ispitelor, să pot stârpi din inima mea toate patimile şi pornirile păcătoase.
Mărite Sfinte Antoane, care din iubire faţă de Dumnezeu ai adus Domnului jertfa vieţii tale, mijloceşte-mi
şi mie darul de a oferi Răscumpărătorului meu jertfă de pocăinţă, inima mea şi viaţa mea îndreptată. Fă ca
rugăciunile şi suspinele mele din aceste nouă marţi să fie învrednicite de ascultare, dobândind, pe lângă
aceste daruri sufleteşti, şi pe acela pentru care fac această novenă. Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!

Marţea a treia

Rugăciune:
Doamne, Dumnezeul meu, care ai înzestrat pe Sfântul Anton cu virtutea răbdării, prin mijlocirea lui Te rog
să-mi dai tăria de a purta, cu creştinească răbdare, toate greutăţile, necazurile şi durerile acestei vieţi. Fă,
Doamne, ca în faţa oricărei dureri şi suferinţe să am înaintea ochilor mei sufleteşti suferinţele şi Crucea lui
Isus, care să mă întărească în purtarea Crucii mele, pentru ca în ziua judecăţii să nu fiu găsit nevrednic de
răsplata făgăduită celor ce vor răbda până la sfârşit.
Mărite Sfinte Antoane, care în viaţa ta pământească ai fost chip al răbdării, suferind fără murmur şi fără
împotrivire toate necazurile şi toate prigoanele, toate durerile şi toate lipsurile, mulţumind Domnului că te-
a învrednicit ca prin suferinţă să-ţi arăţi iubirea faţă de El, ajută-mă şi pe mine să-ţi urmez pilda, răbdând
creştineşte toate durerile şi neplăcerile acestei veiţi. Învredniceşte-mă să obţin, prin mijlocirea ta, darul pe
care îl cer în aceste nouă marţi. Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!

Marţea a patra

Rugăciune:
Doamne, Dumnezeul meu, cel ce eşti mărit întru sfinţii Tăi, care ai înzestrat pe Sfântul Anton cu darul
desăvârşitei smerenii, prin mijlocirea lui, Te rog să mă învredniceşti să alung din inima mea toată trufia,
toată mărirea deşartă, toată pizma şi răutatea. Învredniceşte-mă, Doamne, ca în locul acestor buruieni
păcătoase să cultiv în inima mea smerenia, evlavia, iubirea, blândeţea şi bunătatea. Luminează inima mea
întunecată de scăderi şi patimi, ca să-mi văd toată nimicnicia şi netrebnicia mea, ca, ruşinându-mă de mine
însumi, să deştept în sufletul meu o adevărată căinţă pentru păcatele cu care Te-am supărat. Revarsă în
mintea mea lumina înţelepciunii Tale, ca să pot deosebi binele de rău, pentru ca, urând răutatea, să Te
iubesc pe Tine, binele cel veşnic.
Mărite Sfinte Antoane, cu adâncă umilinţă te rog, mijloceşte-mi darul de a urma pilda smereniei tale şi de a
mă învrednici, cu ajutorul tău, să dobândesc de la Dumnezeu şi Creatorul meu darul pentru care înalţ
rugăciuni în aceste nouă marţi. Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!

Marţea a cincea

Rugăciune:
Doamne, Dumnezeul meu, Înţelepciune nemărginită, care în chip minunat luminezi pe toţi aceia care cu
inimă înfrântă şi smerită aleargă la Tine şi Te caută pe Tine mai presus de toate, iată şi eu, sărman păcătos,
mă prostern în faţa Atotputerniciei Tale şi, prin mijlocirea Sfântului Tău slujitor, Anton, Îţi cer, Doamne,
să-mi luminezi mintea, ca să pot înţelege ce înseamnă a Te căuta pe Tine şi a urma poruncile Tale. Aprinde
în inima mea flacăra iubirii pentru aproapele. Ajută-mă să alung din ea toată ura, pizma şi vicleşugul şi tot
ceea ce ar putea să strice aproapelui meu şi să fie spre paguba mea sufletească. Întăreşte-mă în hotărârea
mea de a ierta pe cei ce-mi greşesc, de a iubi pe cei care mă duşmănesc, de a mă împăca cu cei pe care i-am
supărat, îndreptându-mi greşeala făcută. Învredniceşte-mă, Doamne, în fiecare zi, să pot rosti cu inimă
liniştită: "Şi ne iartă nouă păcatele (greşelile) noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri".
Mărite Sfinte Antoane, Apostol al iubirii, dragostei tale îmi încredinţez rugăciunea mea, ca să-mi mijloceşti
prin ea, de la Dumnezeu şi Mântuitorul meu, Isus, darul de a-ţi urma pilda, făcând să încolţească şi să
rodească în inima mea iubirea de aproapele, ajutându-mă să dobândesc odată cu aceasta şi darul pentru care
îţi cer mijlocirea în aceste nouă marţi. Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!

Marţea a şasea

Rugăciune:
Doamne, Dumnezeul meu, Dumnezeul nemărginitei îndurări, cel ce ai învrednicit pe slujitorul Tău, Anton,
de o neţărmurită încredere în Tine, făcând ca toate rugăciunile lui să pătrundă înaintea Ta şi să găsească
ascultare, prin mijlocirea lui Îţi cer darul de a mă întări în credinţa mea. Dă-mi, Doamne, o credinţă vie, o
credinţă tare. Sădeşte în inima mea încrederea că rugăciunile mele vor găsi ascultare. Ajută-mă ca în timpul
rugăciunii să alung din mintea mea toate gândurile străine, ca să mă gândesc numai la Tine.
Mărite Sfinte Antoane, care ai biruit în chip atât de minunat deşertăciunea şi ai zădărnicit toate uneltirile
diavolului, ajută-mă şi pe mine să înving toate ispitele, să dobândesc spiritul rugăciunii şi darul deosebit pe
care îl cer, prin mijlocirea Ta, în aceste nouă marţi. Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!

Marţea a şaptea

Rugăciune:
Atotputernice Doamne, Dumnezeul meu, care ai înzestrat pe Sfântul Anton cu tăria şi puterea de a învinge
lumea cu toate deşertăciunile, patimile şi ispitele ei, făcând din el o stâncă neclintită a credinţei şi a
statorniciei, un mijlocitor blând şi duios al celor slabi şi nevoiaşi care aleargă la ajutorul lui, prin el Te rog,
Doamne, dă-mi şi mie tăria sufletească de a rămâne statornic în credinţa mea catolică, neşovăielnic în
ispite, neclintit în încercări. Învredniceşte-mă, pentru vredniciile Sfântului Anton, să dobândesc tăria în
credinţă, să ajung creştin cu fapta, apărător al credinţei mele şi să fiu pildă pentru aproapele meu. Ajută-
mă, Doamne, ca prin statornicie să mă învrednicesc de răsplata făgăduită celor ce vor lupta până la sfârşit.
Mărite Sfinte Antoane, care ai întors atâţia păcătoşi şi rătăciţi de pe căile pierzării şi rătăcirilor în credinţă,
mijloceşte-mi şi mie darul unei depline întoarceri la Dumnezeu şi al unei neclintite statornicii în credinţa
cea adevărată, de la care să nu mă poată abate nici o ademenire, nici o ameninţare, nici o furtună sau vânt al
rătăcirii, şi mă ajută să mă învrednicesc, prin mijlocirea ta, şi de binefacerea deosebită ce o cer în aceste
nouă marţi. Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!

Marţea a opta

Rugăciune:
Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu, care ai învrednicit pe Sfântul Anton să Te urmeze în chip atât
de minunat, prin desăvârşita lepădare de sine, ajută-mă şi pe mine ca în Tine să-mi găsesc toată
mângâierea, toată bucuria şi plăcerea vieţii mele. Fii Doamne, ţinta vieţii mele, spre care să tind necontenit,
lăsând la o parte toate grijile, toate bucuriile şi plăcerile deşarte şi trecătoare. Recunosc şi mă căiesc din
adâncul inimii mele că până aici am dus o viaţă nevrednică de numele de creştin. Făgăduiesc însă şi mă
hotărăsc ca de aici încolo să mă străduiesc să-mi stârpesc patimile, să-mi înfrânez pornirile, să-mi
stăpânesc înclinările rele şi păcătoase, ca, murind lumii, să trăiesc doar pentru Tine, Doamne Isuse
Christoase.
Mărite Sfinte Antoane, care ai urmat cu credinţă lui Isus în lepădarea de sine, mijloceşte-mi de la
dumnezeiescul meu Răscumpărător acest mare dar de a mă învinge pe mine însumi, ducând de aici încolo o
pilduitoare viaţă creştinească. Cu o deosebită încredere îţi cerşesc sprijinul, pentru a primi prin tine aceste
daruri sufleteşti şi îndeosebi pe acela pentru care fac această novenă. Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!

Marţea a noua

Rugăciune:
Doamne, Isuse Christoase, care ai învrednicit pe Sfântul Anton ca în viaţa lui pământească să moară cu
totul lumii, trăind numai pentru Tine, prin mijlocirea lui, Îţi cer harul de a mă pregăti pentru o moarte bună,
creştinească. Ajută-mă, Doamne, să nu mă găsească nepregătit ceasul cel din urmă, împovărat cu sarcina
vreunui păcat de moarte. Dă-mi harul ca de aici încolo să duc o viaţă curată. Învredniceşte-mă de o
desăvârşită întoarcere şi căinţă pentru păcatele mele. Ceasul cel din urmă fă-l să nu fie pentru mine un ceas
de groază, ci de o liniştită şi dornică aşteptare de a Te vedea pe Tine în Împărăţia veşnicei fericiri.
Mărite Sfinte Antoane, cu adâncă încredere alerg la tine ca să-mi mijloceşti de la Isus, Mântuitorul meu
preamilostiv, darul unei morţi bune, iar tu fii lângă mine în ceasul cel din urmă. Ajută-mă şi nu trece cu
vederea nici intenţia pentru care cer mijlocirea ta în aceste nouă marţi. Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!