Sunteți pe pagina 1din 12

www.leier.

eu

Coşuri de fum

SISTEME DE COȘURI DE FUM


INOVAȚIE • EFICIENȚĂ ENERGETICĂ • SIGURANȚĂ

www.leier.eu 1
Căldura căminului, siguranța și confortul fa-
miliei noastre constituie cerințe primordiale
la crearea locuinței. Alegerea unei soluții de
izolare termică a pereților, a tipului de încălzi-
re, clasic sau modern, nu reprezintă o sarcină
simplă. Concomitent trebuie să ne gândim și
la prevederea unui coș de fum eficient, du-
rabil și sigur, care să alcătuiască un tot uni-
tar cu soluțiile tehnice menționate anterior.
Sistemele de coșuri de fum cu tubulatură
din șamotă se integrează perfect în gama
de produse Leier și, prin utilizarea celor mai
performante tehnologii de prelucrare a ma-
teriilor prime naturale, asigură binemeritatul
confort al căminului.

CE CONDIȚII TREBUIE SĂ SATISFACĂ UN


COȘ DE FUM MODERN?

Evoluția tehnicilor de încălzire din ultimele de-


cenii, impusă de necesitatea creșterii continue a
randamentului energetic, a schimbat într-o mă-
sură importantă cerințele aplicabile coșurilor de
fum.
Astfel, energia diferitelor tipuri de combustibili
este utilizată din ce în ce mai eficient pentru încăl-
zire, iar volumul și temperatura gazelor de ardere
evacuate s-au redus foarte mult. Prin urmare, co- condens
acid
șurile de fum trebuie să prezinte rezistență la con-
densul puternic coroziv, format în interiorul aces-
tora.Tubulaturile de șamotă utilizate în domeniul
tehnicii evacuării gazelor de ardere au demon-
strat în timp fiabilitatea lor, sistemele de coșuri de
fum ceramice Leier în trei straturi, izolate termic,
reprezentând soluții optime pe termen lung.

2 www.leier.eu
I N OVAȚ I E

ÎNCĂLZIRE INDEPENDENTĂ DE AERUL DIN


LOCUINȚĂ
aerul
Sistemele de anvelopare și sistemele de uși, feres- necesar
arderilor
tre etanșe contribuie la eficiența energetică a con-
strucțiilor. În același timp, folosirea instalațiilor de
ventilare mecanică a încăperilor poate conduce la
gazele
lipsa, într-o cantitate suficientă, a aerului necesar de ardere
arderilor combustibililor. Prin urmare, în cazul ca-
selor nou construite, funcționarea unor aparate
termice cu arzătoare atmosferice/camere de ar-
dere neetanșe prezintă anumite riscuri. Sistemele
noastre de coșuri de fum pot asigura furnizarea
din exterior a necesarului de aer de combustie
pentru sursele de căldură, prin priza de aer reali-
zată la nivelul capului de coș.

Alegeți soluțiile noastre pentru modalitățile de


încălzire independentă de aerul din locuință!

COȘUL DE FUM REPREZINTĂ


O VALOARE!
Instalarea unui coș de fum în plus față de cel care deservește sursa
de căldură principală - prin prevederea de exemplu a unui sistem
cu două canale de fum – nu conduce la costuri suplimentare im-
portante, reprezentând sub 1% din valoarea de investiție inițială a
casei. Dumneavoastră astfel puteți crea premizele unei atmosfere
plăcute și siguranței confortului termic, oferite de un șemineu, chiar
dacă acesta se va construi în viitor. Printr-o decizie bună luată încă
în perioada executării construcției veți evita costurile suplimentare
importante și disconfortul montării ulterioare a unui nou coș de
fum necesar.
Coșul de fum reprezintă o investiție eficientă, contribuind la crește-
rea valorii de utilizare și de piață a casei noastre!

GARANȚIE PENTRU SISTEM!


Garanția se acordă pentru proprietăți și performanțe clar definite
în cazul tuturor sistemelor de coșuri de fum. Garanția nu se referă
doar la proprietățile de bază ale componentelor, ci la coșul de fum în
ansamblu.

www.leier.eu 3
E F I C I E N ȚĂ E N E R G E T I C Ă

Tehnologia W3G
*

aplicată în cazul sistemelor noi de coșuri de fum Leier

W sistem de coș de fum rezistent la umiditate * Semnificația certificării W3G:


Generatoarele de căldură moderne, care func-
3 aplicabilitate la toate tipurile
ționează cu combustibili solizi (peleți, brichete
de combustibili
bio, lemn gazeificat, etc.) necesită coșuri de fum
G rezistență la arderea funinginii corespunzătoare celor mai exigente cerințe, de-
oarece chiar în perioada unui ciclu de ardere se
Coșurile de fum aparținând familiei de produse cu poate forma condens în canalul de fum vertical,
cea mai largă arie de utilizare, Leier Multikeram, iar într-o fază imediat următoare poate avea loc
dispun de certificare W3G, adică îndeplinesc si- autoaprinderea stratului de funingine depusă.
multan condiția de capacitate de rezistență la ar-
derea funinginii și insensibilitate la umiditate.

AVANTAJELE SISTEMELOR DE COȘURI DE FUM LEIER

Sistem complet de coș de fum Rezistență la umiditate, mediu acid


Sistemele de coșuri de fum inovative Leier corespund Tubulatura din șamotă rezistă garantat, pe perioada
tuturor exigențelor normelor europene de specialita- mai multor decenii, la efectul coroziv al reziduurilor
te, cuprind un ansamblu de elemente componente de ardere rezultate din exploatarea sursei de căldură
compatibile și accesorii, care asigură o funcționare ire- și a coșului de fum.
proșablilă a sistemului.
Produse de încredere
Soluții de evacuare pentru toate tipurile de încălzire Coșurile de fum Leier, datorită concepției tehnice
Gama de produse Leier a fost astfel concepută încât să adoptate și materialelor performante utilizate, funcți-
se poată identifica în fiecare caz, pentru toate tipurile onează discret și sigur, chiar și în cele mai dure condiții
de combustibili, soluția de evacuare optimă. Sisteme- de exploatare. Societatea noastră acordă pentru siste-
le de coșuri de fum se pot adopta pentru surse de căl- mele de coșuri de fum o garanție de 33 de ani, garan-
dură, care funcționează cu combustibil solid, lichid sau ție care se referă la rezistență la arderea funinginii și la
gazos, respectiv și în cazul utilizării bioenergiei. aciditatea din canalul de fum. Durata de viață reală a
acestor tipuri de coșuri de fum poate să atingă și dublul
Materii prime naturale perioadei de garanție..
Sistemele de coșuri de fum au fost realizate prin utili-
zarea materiilor prime oferite de natură. Granulele de Posibilități multiple de încălzire
argilă cu caracteristici termice bune, tuburile de șamo- Prin existența sistemelor care cuprind două canale de
tă fabricate din argilă arsă, respectiv izolația termică fum distincte, s-a creat posibilitatea proiectării și exe-
de origine minerală, reflectă respectul față de tradiție, cutării unor tipuri de încălzire diferite, în cadrul acelu-
care, combinată cu procesele de fabricație cele mai iași imobil.
performante, reprezintă împreună o soluție tehnică
perfectă. Posibilități de ventilare a încăperilor
Sistemele de coșuri de fum pot soluționa, prin utilizarea
Montaj rapid, facil mantalelor exterioare, care includ și canale de aerisire,
Ca urmare a tehnologiei de montaj prin suprapunere problema ventilării naturale sau artificiale a diferitelor
a elementelor componente compatibile, cu precizie spații dintr-o construcție. De asemeni, în aceste canale
dimensională ridicată, și a instrucțiunilor de punere în multifuncționale pot fi amplasate rețelele de cabluri
operă ilustrate, sistemele de coșuri de fum se constru- TV, Internet, ale sistemelor de alarmare, etc., fără ca să
iesc foarte simplu. fie necesară spargerea ulterioară a planșeelor.

4 www.leier.eu
Sistemul de coș de fum
Multikeram
Reprezintă cea mai performan- tate deplină în ceea ce privește
tă soluție de evacuare a gazelor schimbarea ulterioară a tipului
de ardere provenite din diverse de combustibil, respectiv a ge-
tipuri de surse de căldură insta- neratorului termic.
late în case familiale, indiferent
de combustibilul utilizat. Poate
fi adoptat cu succes în cazul ca-
zanelor cu peleți sau cu gazeifi-
care, având temperaturi scăzute
ale gazelor de ardere, precum și
în cazul surselor de căldură indi-
viduale (sobe de teracotă, șemi-
nee) sau centralelor termice de
diferite puteri. Asigură o liber-

Posibilitatea schimbării
Tubulatura interioară 33 de ani garanție tipului sursei de
W3G
din șamotă căldură

Asigurarea aerului de
Posibilitatea combinării No frost (cap de coș
ardere prin canalul de
cu alte sisteme rezistent la îngheț)
ventilare a mantalei

www.leier.eu 5
Sistemul de coș de fum
Multikeram LAS
Aparatele termice cu cameră de de aparate termice, în cazul lo-
ardere etanșă pot fi racordate cuințelor etajate sau blocurilor
la acest sistem de coș de fum de locuințe.
aparținând familiei de produ- Asigură o libertate deplină în
se, care reprezintă cel mai înalt ceea ce privește schimbarea
nivel tehnic, denumită Leier ulterioară a tipului de combus-
Multikeram. Este soluția optimă tibil, respectiv a generatorului
pentru cazanele cu condensa- termic.
re, respectiv pentru centralele
termice de apartament cu ca-
meră de ardere închisă, denu-
mite “turbo”. Prin urmare poate
constitui coșul de fum colector,
care permite multiple racordări

Posibilitatea schimbării
Tubulatura interioară 33 de ani garanție W3G tipului sursei de
din șamotă căldură

Posibilitatea racordării
Sistemul LAS (aerul de Posibilitatea combinării No frost (cap de coș
mai multor aparate
ardere asigurat) cu alte sisteme rezistent la îngheț)
termice

6 www.leier.eu
Sistemul de coș de fum
Multikeram LAS P1
Sistemul de coș de fum Multi- prapresiune, evacuarea gazelor
keram LAS P1 reprezintă soluția de ardere se poate realiza prin
de evacuare cu suprapresiune adoptarea unor diametre de
a gazelor de ardere provenite coșuri de fum reduse, indiferent
din aparate termice cu conden- de numărul de racordări (unice
sare sau cu temperaturi scăzute sau multiple), concomitent cu
ale gazelor de ardere, funcți- asigurarea aerului necesar pen-
onând cu combustibili gazoși tru combustie.
sau lichizi. Acest sistem îmbină Reprezintă o soluție tehnică ide-
inovativ avantajele oferite de ală, absolut sigură și rentabilă în
tubulatura de șamotă de înal- cazul blocurilor de locuințe.
tă calitate cu avantajele clasei
de presiune P1. Astfel, datorită
regimului de funcționare cu su-

Posibilitatea racordării
Sistemul LAS (aerul de
33 de ani garanție mai multor aparate
ardere asigurat)

P1
termice

Posibilitatea combinării Tubulatura interioară No frost (cap de coș


cu alte sisteme din șamotă rezistent la îngheț)
Clasa de presiune P1

www.leier.eu 7
Sistemul de coș de fum
LSK
Sistemul Leier LSK, termoizolat, a aparatului termic, pot asigura
este coșul de fum ideal al ca- aerul necesar proceselor de ar-
selor familiale. Din punctul de dere.
vedere al combustibilului utili-
zat asigură o libertate deplină Domenii de utilizare:
de alegere, fiind recomandat • cazane cu combustibil gazos
pentru focare deschise, sobe de • cazane cu combustibil
teracotă, șeminee, sobe cu com- lichid
bustibil lichid, cazane de diferite • cazane cu
tipuri și puteri. În cazul în care combustibil solid
mantalele exterioare includ și • cazane cu arzător
un canal de ventilare, în condiții mixt
corespunzătoare din punct de • șeminee
vedere al soluției constructive • sobe de teracotă

Tubulatura interioară Asigurarea aerului de


33 de ani garanție ardere prin canalul de
din șamotă
ventilare a mantalei

Posibilitatea combinării No frost (cap de coș Recomandat pentru


cu alte sisteme rezistent la îngheț) coș de fum de rezervă

8 www.leier.eu
Sistemul de coș de fum
LK
Sistemul de coș de fum cu strat Domenii de utilizare:
de aer termoizolant, include ti- • cazane cu combustibil solid
pul de tubulatura din șamotă • cazane cu arzător mixt
utilizat în cazul sistemului LSK, • șeminee
fiind recomandat pentru gene- • sobe de teracotă
ratoarele de căldură cu tempe-
raturi ale gazelor de ardere mai
ridicate. Se adoptă frecvent în
cazul surselor de căldură supli-
mentare sau de rezervă.

Tubulatura interioară Asigurarea aerului de


33 de ani garanție ardere prin canalul de
din șamotă
ventilare a mantalei

Posibilitatea combinării No frost (cap de coș Recomandat pentru


cu alte sisteme rezistent la îngheț) coș de fum de rezervă

www.leier.eu 9
Sistemul de coș de fum
TURBO
Reprezintă soluția de evacuare blocurilor de locuințe este cea
pentru gazele de ardere pro- mai eficientă și rentabilă aplica-
venite din aparate termice cu ție a acestui sistem, care dispu-
cameră de ardere etanșă, insta- ne de proprietăți fonoizolatoare
late în case familiale etajate sau deosebite. Ca urmare a soluției
blocuri de locuințe cu mai mul- constructive adoptate, nu există
te nivele, furnizând totodată din riscul blocării funcționării coșu-
exteriorul construcției aerul de lui de fum, datorită capului de
ardere necesar. Prezintă avan- coș afectat de fenomene meteo
tajul, că o eventuală trecere la extreme.
un alt tip de aparat nu impune
lucrări costisitoare de spargere Domeniul de utilizare:
ulterioară a planșeelor sau aco- • cazane “turbo” cu came-
perișurilor. Utilizarea ca sistem ră de ardere etanșă
de coș de fum colector în cazul

Tubulatura interioară Sistemul LAS (aerul de Posibilitatea combinării


din șamotă ardere asigurat) cu alte sisteme

Posibilitatea racordării
No frost (cap de coș
33 de ani garanție mai multor aparate
rezistent la îngheț)
termice

10 www.leier.eu
Drept urmare a aprecierii calităților superioare și a durabilității, a ga-
ranției acordate pentru aceste produse inovative din domeniul evacuării
gazelor de ardere, utilizarea sistemelor de coșuri de fum Leier este reco-
mandată de asociația profesională a coșarilor și constructorilor de șemi-
nee ASFOCH.
Această recunoaștere reprezintă pentru societatea noastră, pe de o parte
o responsabilitate, pe de altă parte o obligație în privința dezvoltării con-
tinue a sistemelor de coșuri de fum prezente pe piață de-a lungul dece-
niilor.

Adoptarea sistemului de coș de fum optim

Sistemul de evacuare a gazelor de ardere este o producătorul pune la dispoziție diagrame de di-
componentă importantă a instalației de încălzire. mensionare, care, în cazul respectării condițiilor
Funcționare ireproșabilă a acestei instalații este de aplicare, indică diametrul necesar unui tiraj
condiționată de dimensionarea corespunzătoare acoperitor.
a componentelor. În cazul coșurilor, prin dimensi- În situațiile în care tipul aparatului termic, precum
onare se înțelege determinarea secțiunii optime și parametrii de funcționare sunt cunoscuți, stabi-
a canalului de fum interior, în urma adoptării ti- lirea secțiunii pentru o funcționare optimă a coșu-
pului de coș de fum în funcție de sursa de căldură lui de fum se face printr-un calcul termotehnic și
utilizată, și stabilirea înălțimii, raportată la înălți- gazodinamic, efectuat cu ajutorul unui program
mea construcției deservite. electronic.
Secțiunea coșurilor de fum se stabilește astfel în- Specialiștii societății noastre acordă consultanță
cât gazele de ardere să fie evacuate în totalitate tehnică gratuită în vederea stabilirii secțiunilor
în atmosferă, indiferent de regimul de exploata- sistemelor de coșuri de fum Leier.
re a surselor de căldură, cu asigurarea funcționă-
rii la randamentul energetic maxim a aparatelor Cererile privind dimensionarea coșurilor de fum
termice­­­. vor fi transmise pe adresa de e-mail: info@leier.ro

Pentru adoptarea tipului de coș de fum corespun-


zător și pentru determinarea secțiunii acestuia,

EL EL
MOD MOD

www.leier.eu 11
COȘ DE FUM Necesitând cel mai redus spațiu de instalare, tipul de coş de fum cu un singur
SIMPLU canal de evacuare este cel mai des utilizat. Reprezintă soluția ideală pentru un
ş şi în
cazul altor tipuri de surse de căldură principale.

COȘ DE FUM Este tipul de coş de fum cu un singur canal de evacuare, care include suplimentar şi
SIMPLU, CU UN un canal de ventilare. Prin utilizarea lui se poate asigura, din exteriorul construcției,
aerul necesar arderilor sau se poate rezolva problema ventilării unor spații, cum
CANAL DE
VENTILARE instalate cablurile diferitelor rețele (TV, Internet, etc.) cu distribuție verticală.

COȘ DE FUM Prin prevederea coşului de fum cu două canale de evacuare, există
DUBLU, CU UN posibilitatea combinării canalelor de fum de la sisteme diferite, în funcție de
necesități. Utilizarea mantalei exterioare aparținând acestui tip de coş de fum
CANAL DE
VENTILARE situația alăturării a două coşuri de fum, care conțin un sigur canal de evacuare.
Între cele două canale de fum se regăseşte canalul de ventilare, care prezintă
avantajele menționate.

MODALITATE DE ÎNCĂLZIRE ALTERNATIVĂ


În toate casele, locuințele este de importanță majoră asigurarea continuității încălzirii. Întreruperea
acesteia din diverse cauze – defecțiuni la sursa principală de căldură, întreruperea furnizării energiei
electrice – afectează confortul termic şi siguranța familiei. Prin urmare, existența unei alternative de
încălzire devine importantă. Prevederea unui canal de fum de rezervă creează posibilitatea, ca în cazul
unor disfuncționalități ale sursei principale de căldură, să vă încălziți cu un şemineu sau o sobă de teraco-
tă. Evoluția viitoare imprevizibilă a prețului surselor de energie, recomandă o independență cu privire la utili-
zarea diferitelor tipuri de combustibili. Instalarea unui canal de fum de rezervă creează această independență şi siguranță.

CONSULTANȚĂ TEHNICĂ
alegerea diferitelor produse
date tehnice despre produse
instrucțiuni privind utilizarea produselor
tehnologii de punere în operă
E-mail: info@leier.ro

Vă rugăm să contactați reprezentanții zonali la Distribuitor autorizat:


numerele de telefon, pe care le găsiți în pagina
noastră de Internet sau sunați la numerele de tele-
fon de mai jos.
SC Maxtherm SRL Arad
Str. Padurii Nr. 2-4
Telefon/Fax: 0257.349464
Web: www.maxthermarad.ro

Program:
Telefon: +40 258 876 248 • Fax: +40 258 876 268
Luni-Vineri: 08 - 17
E-mail: info@leier.ro
Sambata: 08 - 12
www.leier.eu
12 www.leier.eu