Sunteți pe pagina 1din 21

CAPITOLUL 21

PROGRAMUL FEM COSMOS/M

21.1 GENERALITĂŢI
Pachetul de programe COSMOS/M, al firmei Structural Research and
Analysis Corporation (SRAC), este un sistem integrat de analiză prin metoda
elementelor finite. Programul include module pentru rezolvarea problemelor
structurale liniare şi neliniare, static şi dinamic, precum şi probleme de analiză la
oboseală, transfer de căldură, mecanica fluidelor şi câmp electromagnetic .

Tab.21.1 Configuraţia standard pentru sistemul COSMOS/M


Calculator Module cu licenţă Descriere
PC-Intel GEOSTAR Pre/post procesare CAD+FEM
CPU:Pentium II 300MHz STAR (FFESTAR) Analiză liniară statică
SO: MS-WINDOWS 98 structurală
Licenţe disponibile: DSTAR (FFESTAR) Analiză dinamică şi
ver.2.0/1998 stabilitate
ver.2.5/1999-2000 ASTAR Analize dinamice speciale
ver.2.6/2001 NSTAR Analiză neliniară statică şi
cu maxim 256000 noduri dinamică
în modelul FEM. HSTAR (FFEHSTAR) Analiza transferului de
http://www.srac.com căldură
518 Metoda elementului finit în construcţii navale

Sistemul COSMOS/M conţine modulele de pre/postprocesare, modulele de


analiză şi utilitare. Modulul GEOSTAR reprezintă modulul de pre/postprocesare propriu
al sistemului COSMOS/M, incluzând un modelator CAD 3D interactiv şi generatorul de
modele FEM. În această anexă, este inclusă o descriere generală a interfeţei de
pre/postprocesare a modului GEOSTAR, urmărindu-se în principal informaţii pentru
analizele FEM structurale. Pentru informaţii suplimentare, se recomandă consultarea
manualelor utilizator (vezi tab.21.2), existente şi în format electronic Adobe PDF.

Tab.21.2 Manuale utilizator pentru programul COSMOS/M


Volumul Descriere
1. Informaţii pentru utilizator • Informaţii generale privind programul COSMOS/M
• Biblioteca de elemente finite
• Exemple de modelare şi de analiză FEM folosind
COSMOS/M
• Modul de instalare a programului COSMOS/M
• Utilitare COSMOS/M
2. Sistemul de bază • Informaţii generale despre module STAR şi DSTAR
• Fundamente matematice
• Date de intrare pentru o analiză liniar statică,
pierderea stabilităţii, moduri proprii
• Proprietăţi de material şi geometrice
• Încărcări şi condiţii de margine
• Selectarea tipului de analiză şi postprocesare
• Exemple de analiză liniară şi probleme de validare
3. Ghidul de comenzi • Descrierea în detaliu a comenzilor din meniurile
modulului de pre/postprocesare GEOSTAR
4. Module speciale • ASTAR: răspuns dinamic prin analiză spectrală
• NSTAR: analiză cu considerarea neliniarităţilor
geometrice şi de material ; probleme de contact
• HSTAR: analiză probleme de transfer termic
• Exemple şi probleme de validare la analiză
neliniară statică şi dinamică, transfer termic
5. Interfeţe CAD • Module de import/export date între GEOSTAR şi
programe specializate CAD: AutoCAD, Microstation,
IGES, Pro/Engineer
6. COSMOS/FFE • Module de analiză, folosind tehnica elementului
finit rapidă (FFE) dezvoltată de SRAC, pentru
probleme de dimensiuni mari: FFESTAR analiză
statică liniară, FFEDSTAR analiză modală,
FFEHSTAR analiză termică
7. COSMOS/HFS • Descrierea modulelor de analiză electromagnetică
8. FLOWPLUS • Descrierea modulelor de analiză a problemelor de
hidrodinamică
Capitolul 21 Programul FEM-COSMOS/M 519

21.2 MENIUL PRINCIPAL DE COMENZI ÎN


PROGRAMUL GEOSTAR
Prin interfaţa GEOSTAR se gestionează toate modulele pachetului de
programe COSMOS/M şi se selectează procedurile necesare în mod automat, funcţie
de problema analizată. Comenzile se pot selecta din meniurile derulante folosind
mouse sau se pot introduce direct prin denumire de la tastatură. Meniul principal
include următoarele comenzi:

Fig.21.1 Meniul principal al programului GEOSTAR

Tab.12.3 Comenzile meniului principal ale modulului GEOSTAR


Comandă Funcţie
FILE Procesare fişiere din baza de date
EDIT Editarea obiectelor modelului CAD şi FEM
GEOMETRY Crearea şi dezvoltarea modelului CAD (geometric)
MESHING Crearea şi dezvoltarea modelului FEM (de analiză)
PROPSETS Specificarea tipurilor de elemente (grupe), proprietăţi
de material, proprietăţi geometrice
LOADSBC Specificarea condiţiilor de margine şi a încărcărilor în
funcţie de tipul analizei
CONTROL Activarea şi controlarea proceselor de generare a
modelelor FEM , opţiuni pentru interfaţa CAD
520 Metoda elementului finit în construcţii navale

DISPLAY Controlează opţiunile de afişare


ANALYSIS Setarea opţiunilor pentru realizarea analizelor şi
lansarea în execuţie a solverelor
RESULTS Operaţiile de postprocesare
WINDOWS Gestionarea ferestrelor de afişare
HELP Afişarea sintaxei pentru comanda dorită

21.3 MENIUL FILE


Acest meniu conţine comenzi pentru crearea de noi fişiere, deschiderea şi
salvarea bazei de date, editarea de fişiere text, încărcare fişiere sesiune, salvare
imagini şi facilităţi de tipărire la imprimantă.

Tab.21.4 Comenzile meniului FILE ale modulului GEOSTAR


Meniu Comandă Descriere
New NEWPROB Permite utilizatorului să deschidă o
Open problemă nouă sau una existentă
Load FILE Realizează citirea şi procesarea tuturor
comenzilor dintr-un fişier de date de intrare
Edit a File EDIT Transferă temporar controlul la un editor
text
Save Session File SAVE Realizează salvarea comenzilor în
Save Database As fişierul sesiunii de lucru sau sunt copiate
toate fişierele într-o nouă bază de date
Save Meta File METAFILE Generează un fişier pentru a salva
imaginea din fereastra activă , în format
ASCII
Save Image File IMAGESAV Salvează zona selectată a imaginii de pe
ecran într-un fişier binar pentru afişarea
ulterioară
Restore Image File IMAGERES Afişarea unei imagini salvată într-un fişier
binar
View Meta File VIEW_META Este o comandă ce permite vizualizarea
fişierelor ASCII create cu comanda
METAFILE
Print PRINT Tipăreşte imaginea din fereastra activă
Print All Win PRINT ALL WIN Tipăreşte conţinutul tuturor ferestrelor
active
Print Meta File PRINT META FILE Generează o copie ecran a unui fişier
imagine
Exit EXIT Terminarea execuţiei aplicaţiei
COSMOS/M
Capitolul 21 Programul FEM-COSMOS/M 521

Fig.21.2 Meniul FILE

Fig.21.3 Meniul EDIT


522 Metoda elementului finit în construcţii navale

21.4 MENIUL EDIT


Acest meniu conţine comenzi pentru identificarea, eliminarea dublurilor,
listarea, plotarea şi ştergerea obiectelor geometrice , noduri şi elemente.

Tab.21.5 Comenzile meniului EDIT ale modulului GEOSTAR


Meniu Comandă Descriere
Identify> Identificare:
Points , Curves PTIDENT , CRIDENT puncte , curbe
Surfaces, Volumes SFIDENT , VLIDENT suprafeţe , volume
Contours, Regions CTIDENT , RGIDENT contururi , regiuni
Nodes , Elements NIDENT , EIDENT noduri , elemente
Compress> Eliminare salturi în
Points , Curves PTCOMPRESS , CRCOMPRESS numerotare: puncte, curbe
Surfaces, Volumes SFCOMPRESS , VLCOMPRESS suprafeţe , volume
Contours , Regions CTCOMPRESS, RGCOMPRESS contururi , regiuni
Nodes , Elements NCOMPRESS , ECOMPRESS noduri , elemente
Plot> Afişare în fereastra activă:
Points , Curves PTPLOT , CRPLOT puncte , curbe
Surfaces, Volumes SFPLOT , VLPLOT suprafeţe , volume
Contours , Regions CTPLOT , RGPLOT contururi , regiuni
Polyhedra , Parts PHPLOT , PARTPLOT poliedre , părţi
Coord Systems CSPLOT sistem de coordonate
Nodes , Elements NPLOT , EPLOT noduri , elemente
All Entities PLOTALLENTITIES toate obiectele CAD+FEM
List> Listare obiecte:
Points , Curves PTLIST , CRLIST puncte , curbe
Surfaces, Volumes SFLIST , VLLIST suprafeţe , volume
Contours , Regions CTLIST , RGLIST contururi , regiuni
Polyhedra , Parts PHLIST , PARTLIST poliedre , părţi
Coord Systems CSLIST sistem de coordonate
Nodes , Elements NLIST , ELIST noduri , elemente
ElementGroups EGLIST grupuri elemente
Material Props MPLIST seturi proprietăţi de material
Real Constants RCLIST seturi proprietăţi geometrice
Beam Sections BMSECLIST secţiunile de grindă compusă
Delete> Şterge obiecte din baza de
Points , Curves PTDEL , CRDEL date: puncte , curbe
Surfaces, Volumes SFDEL , VLDEL suprafeţe , volume
Contours , Regions CTDEL , RGDEL contururi , regiuni
Polyhedra , Parts PHDEL , PARTDEL poliedre , părţi
Coord Systems CSDEL sisteme de coordonate
Nodes , Elements NDELETE , EDELETE noduri , elemente
Capitolul 21 Programul FEM-COSMOS/M 523

El on Point MPTDEL elemente asociate unor puncte


El on Curve MCRDEL elemente asociate unor curbe
El on Surface MSFDEL elemente asociate unor
El on Volume MVLDEL suprafeţe sau volume
Region Mesh MARGDEL model FEM asociat cu o
SurfaceMesh MASFDEL regiune sau cu o suprafaţă
Elem Groups EGDEL set grup elemente
Material Prop MPDEL set proprietăţi de materiale
Real Const RCDEL set proprietăţi geometrice
Undelete> Anulare comandă de
ştergere obiecte din baza
Points , Curves PTUNDEL , CRUNDEL de date: puncte , curbe
Surfaces, Volumes SFUNDEL , VLUNDEL suprafeţe , volume
Contours , Regions CTUNDEL , RGUNDEL contururi , regiuni
Erase> Ştergere obiecte de pe
Points , Curves PTERASE , CRERASE ecran: puncte , curbe
Surfaces, Volumes SFERASE , VLERASE suprafeţe , volume
Contours , Regions CTERASE , RGERASE contururi , regiuni
CoorSystems CSERASE sisteme de coordonate
Reset RESET Iniţializează parametrii
view, zoom, translation,
scale, rotation

Fig.21.4 Meniul GEOMETRY


524 Metoda elementului finit în construcţii navale

21.5 MENIUL GEOMETRY


Acest meniu conţine comenzi pentru generarea şi prelucrarea obiectelor
geometrice, ce constituie modelul CAD. În filozofia de lucru cu pachetul de programe
COSMOS/M, se construieşte mai întâi modelul CAD, care este utilizat în a doua etapă
la generarea modelului FEM de analiză.

Tab.21.6 Comenzile meniului GEOMETRY ale modulului GEOSTAR


Meniu Comandă Descriere
Grid>
Plane PLANE Defineşte un plan paralel la unul
dintre planele sistemului de
coordonate xy, yz, zx.
Grid On GRIDON Plotează un grid în planul predefinit.
Grid Off GRIDOFF Şterge de pe ecran gridul ajutător.
Points> Creează un punct definit prin
Define PT coordonate
Merge PTMERGE , Fuzionează puncte, având coordonatele
PTTOL apropiate în limitele toleranţei impuse
Generation> … <submeniuri> Meniu de generare puncte
Editing> ... <submeniuri> Meniu de editare puncte
Curves>
Draw Line/Arc CRSPOLY Creează o serie de linii şi arce continue
Line with 2Pts CRLINE Creează o linie prin două puncte
PolylinewithPts CRPLINE Creează curbă polilinie prin puncte date
Conic Arc CRCONIC Creează un arc parabolic, hiperbolic
Ellipse CRELLIPSE Creează o elipsă
by 12 Param. CRGFORM Creează o curbă parametrizată
FitCurve on Pts CRFIT Creează o curbă de regresie cubică
Circles>… <submeniuri> Meniu de generare cercuri
Splines>… <submeniuri> Meniu de generare curbe spline
Manipulation>… <submeniuri> Meniu de procesare curbe existente
Generation>… <submeniuri> Meniu de generare curbe
Editing>… <submeniuri> Meniu de editare curbe
Surfaces> Crearea unei suprafeţe:
Draww/3Coord SF3CORD triunghiulară
Draww/4Coord SF4CORD patrulateră
Define by1P1C SFPTCR printr-un 1 punct şi 1 curbă
Define by 2Cr SF2CR prin 2 curbe
Defineby48Cst SFGFORM prin definirea parametrilor de formă
Surfaces>Manipulation>... <submeniuri> Meniu de procesare suprafeţe existente
Surfaces>Generation>… <submeniuri> Meniu de generare suprafeţe
Surfaces>Editing>… <submeniuri> Meniu de editare suprafeţe
Capitolul 21 Programul FEM-COSMOS/M 525

Volumes> Crearea unui volum:


8 Points VL8PT prin 8 puncte date
4 Curves VL4CR prin 4 curbe date
2 Surfaces VL2SF prin 2 suprafeţe date
1Point 1Surface VLPTSF 1 punct şi 1 suprafaţă
4 Surface Eqs VLGFORM prin definirea parametrilor geometrici
pentru suprafeţele membre
Generation>… <submeniuri> Meniu de generare volume
Editing>… <submeniuri> Meniu de editare volume
Contours> Definire contur:
Define CT închis dintr-un set de curbe
Non-UniformCt CTNU cu densitate diferită pe curbe
Modify CTMODIFY Modificarea curbelor unui contur
Editing>… <submeniuri> Meniu de editare contururi
Regions> Definirea unei regiuni cu un contur
Define RG extern şi mai multe contururi interioare
Convert Sf to Rg RGSF Conversia de suprafeţe în regiuni
Generation>… <submeniuri> Meniu de generare regiuni
Editing>… <submeniuri> Meniu de editare regiuni
Polyhedra>
Define PH Creează un poliedru
Plot PHPLOT Plotare poliedre
List PHLIST Listare poliedre
Delete PHDEL Ştergere poliedre din baza de date
Extrusion PHEXTR Generare poliedre prin conversia
suprafeţelor şi regiunilor
Sweeping PHSWEEP Eliminare suprafeţe şi regiuni duble,
rezultate la generarea poliedrelor
Dragging PHDRAG Generare poliedre pe baza
Gliding PHGLIDE operaţiilor geometrice asupra
suprafeţelor şi regiunilor
Parts>
Define Part PART Creează obiect geometric 3D-solid
Plot PARTPLOT Plotează obiecte 3D-solid pe ecran
List PARTLIST Listare obiecte 3D-solid
Delete PARTDEL Ştergere obiecte 3D-solid din baza
de date
CoorSys> Definire sistem de coordonate pe baza
3 Points CSYS a 3 puncte
Plot, List CSPLOT, Plotare, listare sistem de
CSLIST coordonate
Delete CSDELETE Ştergere sistem de coordonate din
Erase CSERASE bază date sau de pe ecran
526 Metoda elementului finit în construcţii navale

21.6 MENIUL MESHING


Acest meniu conţine comenzi pentru generarea şi prelucrarea modelului FEM
de analiză, ce conţine noduri şi elemente.

Tab.21.7 Comenzile meniului MESHING ale modulului GEOSTAR


Meniu Comandă Descriere
Mesh Options MESH_OPS Setează opţiuni pentru generare model
FEM
Mesh_Density> Setează dimensiunea elementelor asociate cu:
Curve Elem Size CRDENSITY set de curbe ale unui contur
Contour Elem Size CTDENSITY toate curbele ale unui set de contururi
Region Elem Size RGDENSITY set de regiuni
Polyhedron Elem Size PHDENSITY toate curbele ale unui set de poliedre
Parametric_Mesh> Creează elemente:
Points M_PT cu 1 nod (mase concentrate)
Curves M_CR 1D asociate la curbe
Surfaces M_SF 2D asociate la suprafeţe
Volumes M_VL 3D asociate la volume
Şterge elemente asociate cu:
Delete Elem on Points MPTDEL set de puncte
Delete Elem on Crv MCRDEL set de curbe
Delete Elem on Srf MSFDEL set de suprafeţe
Delete Elem on Vl MVLDEL set de volume
Auto_Mesh> Creează elemente:
Curves MA_CR 1D asociate la curbe
Regions MA_RG triunghiulare asociate la regiuni
Quad Mesh Sf/Rg MA_QUAD patrulatere asociate la suprafeţe/regiuni
Region about Pt MA_PTRG triunghiulare radial la un punct
Region about a Ct MA_CTRG triunghiulare la regiuni cu contur interior
Surfaces MA_SF triunghiulare asociate la suprafeţe
Polyhedra MA_PH triunghiulare asociate la poliedre
Parts MA_PART tetraedre asociate la părţi
Region Mesh Type MARGCH Modifică tipul elementelor asociate cu
Surface Mesh Type MASFCH regiuni sau suprafeţe
Delete Region Mesh MARGDEL Şterge elementele asociate cu o regiune
Delete Surface Mesh MASFDEL Şterge elementele asociate cu o suprafaţă
Nodes>
Define ND Crearea de noduri asociate cu obiecte CAD
Identify NIDENT Identificare noduri
Compress NCOMPRESS Eliminare salturi în numerotarea nodurilor
Modify NMODIFY Modificarea coordonatelor nodurilor
Push to Point,Cr,Sf NPT,NCR,NSF Mută un nod la un punct, curbă, suprafaţă
Capitolul 21 Programul FEM-COSMOS/M 527

Merge NMERGE Elimină nodurile duble


List , Plot NLIST , NPLOT Listare , plotare coordonate noduri
Delete NDELETE Ştergere noduri din baza de date
Re-associate NREASSOC Reasocierea nodurilor la suprafeţe/regiuni
Show Merged Nd SHOW_MERGE Afişarea nodurilor duble ce vor fi eliminate
Update Nd Coord NDUPDATE Reactualizarea coordonatelor nodurilor
Generation>… <submeniuri> Meniul de generare noduri
Elements>
Define Element EL Crearea unui nou element finit
Indentity EIDENT Identificare elemente finite
Compress ECOMPRESS Renumerotarea elementelor
List ,Plot ELIST , EPLOT Listare , plotare elemente
Delete EDELETE Ştergere elemente din baza de date
Check Element ECHECK Verificarea distorsiunii elementelor
Activate Elem Color ACTECLR Activarea culorilor asociate la plotare
Element Order ECHANGE Modificarea ordinului elementului
Smoothen Mesh ESMOOTH Netezirea modelului FEM
Refine Mesh EREFINE Rafinarea modelului FEM cu elemente 2D
Merge Element EMERGE Eliminare elementele duble
Align Shell Element ALIGNSHELL Alinierea feţelor pentru elementele 2D
Generation>... <submeniuri> Meniu de generare elemente

Fig.21.5 Meniul MESHING


528 Metoda elementului finit în construcţii navale

21.7 MENIUL PROPSETS


Acest meniu conţine comenzi pentru definirea, listarea şi ştergerea atributelor
elementelor finite: grup element, proprietăţi de material şi proprietăţi geometrice.
Tab.21.8 Comenzile meniului PROPSETS ale modulului GEOSTAR
Meniu Comandă Descriere
Element Group EGROUP Definire grupuri de elemente (tip element)
Material Property MPROP Definire seturi proprietăţi de material
Real Constant RCONST Definire seturi proprietăţi geometrice
Pick Material Lib PICK_MAT Selecţie din biblioteca de materiale
User Material Lib USER_MAT Definire bibliotecă de materiale – utilizator
AISC Sect Table PICK_SEC Asociere proprietăţi la elemente de bară
List Element Groups EGLIST Listare grupuri de elemente
List Material Props MPLIST Listare seturi proprietăţi de material
List Real Constants RCLIST Listare seturi proprietăţi geometrice
Delete Element Groups EGDEL Ştergere set grup elemente
Delete Material Props MPDEL Ştergere set proprietăţi de material
Delete Real Constant RCDEL Ştergere set proprietăţi geometrice
Change El-Prop EPROPCHANGE Schimbare set de proprietăţi la elemente
New Property Set EPROPSET Asociere de proprietăţi noi la elemente
Beam Section BMSECDEF Definirea unei secţiuni de grindă compusă

Fig.21.6 Meniul PROPSETS


Capitolul 21 Programul FEM-COSMOS/M 529

21.8 MENIUL LOADSBC


Acest meniu conţine comenzi pentru definirea încărcărilor şi a condiţiilor de
margine, în funcţie de tipul analizei efectuate.

Tab.21.9 Comenzile meniului LOADSBC ale modulului GEOSTAR


Meniu Comandă Descriere
Structural>Displacement>
…Define by Nodes,Points DND, DPT, Specificarea condiţiilor de
Curves, Surfaces, DCR, DSF, margine în deplasări prin
Contours, Regions DCT, DRG intermediul obiectelor CAD
…Delete by Nodes,Points DNDEL, DPDEL, Ştergerea condiţiilor de
Curves, Surfaces, DCDEL, DSDEL, margine în deplasări, prin
Contours, Regions DCTDEL, DRDEL intermediul obiectelor CAD
… Plot , List DPLOT, DLIST Listare, plotare deplasări
blocate
Structural>Force>
…Define by Nodes,Points FND, FPT, Specificarea încărcărilor în
Curves, Surfaces, FCR, FSF, noduri asociate prin
Contours, Regions FCT, FRG intermediul obiectelor CAD
…Delete by Nodes,Points FNDEL, FPDEL, Ştergerea încărcărilor
Curves, Surfaces, FCDEL, FSDEL, asociate nodurilor prin
Contours, Regions FCTDEL, FRDEL intermediul obiectelor CAD
… Plot , List FPLOT, FLIST Listare, plotare încărcări
nodale
Structural>Pressure> Specificarea presiunilor pe
…Define by Elements PEL, suprafeţele elementelor,
Curves, Surfaces, PCR, PSF, asociate prin intermediul
Regions, BeamElemLoad PRG, PBEL obiectelor CAD
…Delete by Elements PEDEL, Ştergerea încărcărilor
Curves, Surfaces, PCDEL, PSDEL, presiune pe suprafeţe, prin
Regions, BeamElemLoad PRDEL, PBEDEL intermediul obiectelor CAD
… Plot , List, PPLOT, PLIST, Listare, plotare presiuni pe
BeamElemLoad PBELIST feţele elementelor
Thermal>... <submeniuri> Meniuri pentru definirea
încărcărilor la o analiză
termică
Fluid_Flow>… <submeniuri> Meniu analiză
hidrodinamică
E-Magnetic>... <submeniuri> Meniu analiză câmp
electromagnetic
530 Metoda elementului finit în construcţii navale

Load_Options> Specificare timp iniţial, final,


Time Parameters TIMES increment la o analiză neliniară
Time List TIMELIST Listare timp iniţial, final,
increment la o analiză neliniară
Initial Cond INITIAL Definire condiţii iniţiale, în
funcţie de tipul analizei
Delete Initial Cond INITDEL Ştergere condiţii iniţiale
Read Temp as Cond TEMPINIT Citire rezultate analiză
termică, ca încărcări pentru
o analiză structurală
Function_Curve>
Time/Temp Curve CURDEF Definire curbă în funcţie de
timp pentru analiză neliniară
Material Curve Type MPCTYP, MPC Definirea caracteristicii de
material neliniar (elasto-plastic)
DeleteTime/TempCurve CURDEL Ştergere curbe pentru
Delete Material Curve MPCDEL analiză neliniară
List Time/Temp CURLIST Listare curbe pentru
List Material Curve MPCLIST analiză neliniară

Fig.21.7. Meniul LOADSBC


Capitolul 21 Programul FEM-COSMOS/M 531

21.9 MENIUL CONTROL


Acest meniu conţine comenzi utilitare generale, comenzi pentru controlul
seturilor active şi a selecţiilor .

Tab.21.10 Comenzile meniului CONTROL ale modulului GEOSTAR


Meniu Comandă Descriere
Utility>
Status Table 1 STATUS1 Setări plotare obiecte CAD, FEM
Status Table 2 STATUS2 Setări plotare condiţii de margine
Command List CMDLIST Listează comenzile efectuate
System SYSTEM Comenzi din sistemul de operare
Activate>
Plot Entity ACTPLOT Activare plotare obiecte model
Entity Label ACTNUM Activare plotare etichete
Entity Keep ACTKEEP Păstrarea obiectelor de ordin inferior la
ştergerea celor superioare
Default Meshing ACTDMESH Setare generare model FEM
Select>
Initialize INITSEL Iniţializare listă selecţie
Status Table 3 STATUS3 Controlează listele de selecţie
Set Operation SELSETOP Adăugare de obiecte la o selecţie
by Labels SELINP Selectare obiecte după etichete
by Range SELRANGE Selecţie după domeniu
Element by Property ESELPROP Selectare elemente după atribute
Unselect> Deselectare obiecte:
by Labels UNSELINP după etichetă
by Range UNSELRANGE din domeniul de selecţie
Element by Property UNSELPROP elemente după atribute
Parameter>... <submeniuri> Meniu proceduri utilizator
CAD_System>… <submeniuri> Meniu proceduri import/ export modele
CAD din alte aplicaţii
FEM_Input>... <submeniuri> Meniu proceduri import/ export modele
FEM din alte aplicaţii
Devices>... <submeniuri> Setare imprimantă
Measure>… <submeniuri> Meniu pentru listare distanţe, arii,
volume, mase ale modelului
Miscellaneous>... <submeniuri> Meniu plotare comentariu, setare
director de lucru, etc.
532 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.21.8 Meniul CONTROL

Fig.21.9 Meniul DISPLAY


Capitolul 21 Programul FEM-COSMOS/M 533

21.10 MENIUL DISPLAY


Acest meniu conţine comenzi pentru controlul parametrilor de afişare şi
gestionarea ferestrelor de lucru.

Tab.21.11 Comenzile meniului DISPLAY ale modulului GEOSTAR


Meniu Comandă Descriere
View_Parameter>
View VIEW Configurare plotare
Axis AXIS Configurare plotare sistem de axe
Repaint REPAINT Replotarea vederii curente
Clear Screen CLS Ştergere ecran din fereastra curentă
Set Entity, Background Color SETCOLOR,BCLR Configurare culori obiecte, fundal
Config 3D View CONFIGDVIEW Setare vedere dinamică 3D
3D View DVIEW Rotire, translaţie, scalare 3D
Display_Options>
Translate TRANSLATE Translaţie imagine
Rotate , Scale ROTATE, SCALE Rotire, scalare imagine
Zoomin , Zoomout ZOOMIN-OUT Detaliere imagine
Shrink SHRINK Evidenţiere cuplare elemente
Set Hide Option HIDE_OPT Setare opţiuni de vizibilitate
XY_Plots>... <submeniuri> Meniu pentru plotare diagrame xy

Fig.21.10 Meniul ANALYSIS


534 Metoda elementului finit în construcţii navale

21.11 MENIUL ANALYSIS


Acest meniu conţine comenzi pentru controlul parametrilor şi lansarea în
execuţie a solverelor, conform tipului analizei efectuate.

Tab.21.12 Comenzile meniului ANALYSIS ale modulului GEOSTAR


Meniu Comandă Descriere
Restart RESTART Continuarea soluţiei de la un pas
anterior la o analiză neliniară
Renumber RENUMBER Renumerotare noduri model
pentru a reduce lăţimea de bandă
Reaction REACTION Calculul reacţiunilor la noduri
Data Check DATA_CHECK Verifică dacă au fost definite toate
proprietăţile elementelor
Run Check R_CHECK Testează consistenţa problemei
List Analysis Option A_LIST Listează opţiuni ale analizei
Output_Options>
Set Print Options PRINT_OPS Controlează tipărirea datelor de
intrare/ieşire din analiza FEM
Set Nodal Range PRINT_NDSET Selectează nodurile şi elementele
Set Element Range PRINT_ELSET pentru tipărirea rezultatelor
Static> (STAR, FFESTAR)
Activate Load Case LCSET Activează un caz de încărcare
List Load Case LCLIST Listează cazurile de încărcare
Adaptive Method ADAPTIVE Controlul fineţi modelului FEM
Static Analysis Options A_STATIC Setare opţiuni modul STAR
FFE Static Options A_FFESTATIC Setare opţiuni modul FFESTAR
Asymmetric Load Opt. A_ASYM Încărcări elemente axisimerice
Stress Analysis Options A_STRESS Opţiuni pentru calculul tensiunilor
Activate Stress Calc STRESS Activarea calculului tensiunilor
Define Submodel SUBMODEL Crearea unui submodel FEM mai
fin în zonele cu concentratori
Run Static Analysis R_STATIC Rularea analizei liniare statică
Run Stress Analysis R_STRESS Rularea analizei tensiunilor
Substructure>… <submeniuri> Meniu generare superelemente
Frequency/Buckling> (DTAR, FFEDSTAR)
Frequency Options A_FREQUENCY Opţiuni analiză vibraţii libere
Buckling Options A_BUCKLING Opţiuni pentru analiza stabilităţii
FFE Frequency Option A_FFEFREQ Opţiuni modul FFEDSTAR
Run Frequency R_FREQUENCY Rulare analiză vibraţii libere
Run Buckling R_BUCKLING Rulare analiză stabilitate structurală
Capitolul 21 Programul FEM-COSMOS/M 535

Post_Dynamic> (ASTAR)
Sel PD Analysis Type PD_ATYPE Selecţia tipului de analiză dinamică
Mode Selection PD_MODESEL Selecţia modurilor proprii
List PD Analysis Opt. PD_ALIST Listare informaţii analiză dinamică
Run Post Dynamic R_DYNAMIC Rulează analiza dinamică
Prepare PD Plot PD_PREPARE Setare plotare rezultate
PD_Damp/Gap>… <submeniuri> Setare coeficienţi amortizare
PD_Base_Excitation>… <submeniuri> Definire excitaţie prin bază
PD_OutPut>… <submeniuri> Opţiuni pentru selecţie rezultate
Nonlinear> (NSTAR)
Solution Control NL_CONTROL Selecţie procedură de integrare
Integration Options NL_INTGR Parametrii integrării directe în timp
AutoStep Options NL_AUTOSTEP Activarea iterării automate
Damping Coefficient NL_RDAMP Coeficienţi de amortizare structurală
Plot Options NL_PLOT Opţiuni pentru selecţie rezultate
NonL Analysis Options A_NONLINEAR Opţiuni pentru modulul NSTAR
Run NonL Analysis R_NONLINEAR Rulare analiză neliniară
Contact>… <submeniuri> Meniu definire suprafeţe de contact
Fatigue>… <submeniuri> Meniu analiză la oboseală
Heat_Transfer> <submeniuri> Meniu analiză termică
Fluid_Mechaniscs>… <submeniuri> Meniu analiză hidrodinamică
Electro_Magnetic>… <submeniuri> Meniu analiză electro-magnetică

Fig.21.11 Meniul RESULTS


536 Metoda elementului finit în construcţii navale

21.12 MENIUL RESULTS


Acest meniu conţine comenzi pentru postprocesarea şi afişarea rezultatelor
analizei prin metoda elementului finit cu programul COSMOS/M.

Tab.21.13 Comenzile meniului RESULTS ale modulului GEOSTAR


Meniu Comandă Descriere
Combine Load Case LCCOMB Combinarea cazurilor de încărcare
Average Nodal Stress AVERAGE Calculul valorilor medii ale
tensiunilor la noduri
Available Results RESULTS? Listarea informaţiilor disponibile
pentru postprocesare
Read Post-Dyn Response READ_PDRESP Citeşte rezultate analiză dinamică
Setup>
Set Postprocess Type ACTPOST Setare tip analiză postprocesare
Set Default Color Set SETDEFCLRSET Configurare set culori pentru plotare
Color/Value Range SETPLOT rezultate
Set Clear Screen Option SETERASE Ştergere ecran
Plot>
Identify Result IDRESULT Identificare rezultate pe obiecte
Animate ANIMATE Animaţie pentru rezultate
Deformed Shape DEFPLOT Plotare model FEM deformat
Shear Diagram SMPLOT Diagrame de forţe tăietoare şi
momente încovoietoare
Stress STRPLOT Plotare componente tensiuni
Strain STNPLOT Plotare componente deformaţii
Displacement DISPLOT Plotare componente deplasări
Thermal TEMPPLOT Plotare rezultate analiză termică
Path Graph LSECPLOT Plotare diagrame xy
List> Listare valori:
Displacement DISLIST deplasări
Stress Component STRLIST tensiuni
Strain Component STNLIST deformaţii
Shear/Moment Value SMLIST forţe tăietoare şi momente
încovoietoare
Beam End Force BEAMRESLIST eforturi în elementele de bară
Natural Frequency FREQLIST frecvenţe proprii
Thermal Result TEMPLIST rezultate analiză termică
Extremes>... <submeniuri> Meniu valori extreme pentru
rezultatele din analiza curentă
Capitolul 21 Programul FEM-COSMOS/M 537

21.13 MENIUL WINDOWS


Acest meniu conţine comenzi pentru gestionarea ferestrelor de lucru ale
programului COSMOS/M.

Fig.21.12 Meniul WINDOWS

Tab.21.14 Comenzile meniului WINDOWS ale modulului GEOSTAR


Meniu Comandă Descriere
Create  Creează fereastră de lucru
Close  Închide fereastră de lucru
Tile
Cascade  Poziţionare ferestre de lucru
Arrange
Close All  Închide toate ferestrele de lucru

Obs. Ultimul meniu HELP permite utilizatorului să obţină informaţii despre


semnificaţia şi sintaxa unei comenzi apelate din cadrul modulului GEOSTAR.