Sunteți pe pagina 1din 15

METODOLOGIE

pentru desfășurarea concursului de rezidențiat sesiunea 21 mai 2017 pentru


locurile și posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea
20 noiembrie 2016

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ART. 1
(1) Ministerul Sănătății organizează la data de 21 mai 2017 concurs de intrare
în rezidențiat pentru domeniul medicină pentru posturile și locurile rămase
neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2016.
(2) Concursul se desfășoară numai în Centrul universitar Târgu Mureș, care
poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea concursului,
alcătuirea clasificărilor și alegerea locurilor/posturilor.
(3) În cazul nerespectării prezentei metodologii sau în ceea ce privește vicierea
rezultatelor de concurs, Ministerul Sănătății își rezervă dreptul de a anula
rezultatele concursului, situație în care concursul va fi reluat în același centru, pe
cheltuiala Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș.
ART. 2
(1) Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post sunt
aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
(2) Cifra de școlarizare este aprobată prin ordin comun al ministrului sănătății
și al ministrului educației naționale.
ART. 3
(1) Pentru organizarea concursului de rezidențiat este desemnată o comisie
centrală de rezidențiat, formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai
Ministerului Educației Naționale și ai universităților de medicină și farmacie din
România, aprobată prin ordin comun al ministrului educației naționale și al
ministrului sănătății.
(2) Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș aprobă prin
decizie constituirea Comisiei locale de concurs pentru Centrul universitar Târgu
Mureș.
ART. 4
(1) Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o
durată de 4 ore.
(2) Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim
realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

1
(3) Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului
de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate, alcătuindu-se o
singură clasificare pe domeniu.
(4) Medicii care devin rezidenți pe locuri încheie un contract individual de
muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea
sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.
(5) Medicii care devin rezidenți pe post încheie contract individual de muncă
pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul
respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind
organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu
completările ulterioare.
(6) Candidații posesori ai diplomei de medic obținute în România ori într-un
alt stat membru al Uniunii Europene, pentru locurile oferite românilor de
pretutindeni de către Ministerul Educației Naționale, conform Legii nr. 299/2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, susțin concursul în aceleași condiții precum cetățenii
români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui
pe centrele universitare.
ART. 5
Rezidenții au obligația să efectueze pregătirea și să susțină examenul de
specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data
încheierii programului de pregătire.
ART. 6
În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
rezidenții pot efectua cumul de funcții numai în condițiile respectării integrale a
curriculei și a programului de pregătire stabilit pentru toți rezidenții, potrivit
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea
rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.
ART. 7
Informațiile generale importante despre concursul de rezidențiat sunt făcute
publice prin presă, radio, tv, iar cele de detaliu, pe paginile de internet ale
universităților de medicină și farmacie din România, prin publicare în ziarul
"Viața medicală", precum și prin internet, la adresa rezidentiat.ms.ro.

CAPITOLUL II
Tematică, bibliografie, întrebări

ART. 8
Tematica concursului de rezidențiat și bibliografia aferentă sunt avizate de
către Colegiul Medicilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătății
și au fost publicate în ziarul "Viața medicală" nr. 16 din 15 aprilie 2016. Tematica

2
poate fi accesată pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet
ale universităților de medicină și farmacie din România.
ART. 9
(1) Setul de întrebări este creat de un grup de lucru, aflat într-un sediu securizat.
Coordonatorul grupului de lucru este desemnat de către președintele comisiei
locale de rezidențiat din centrul universitar respectiv, iar numele lui este făcut
public doar după închiderea concursului.
(2) Coordonatorul grupului de lucru răspunde de corectitudinea formulării
întrebării, de alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebării și
răspunsului corect, precum și de răspunsul la contestații. Acesta semnează pentru
setul de întrebări formulate de către grupul de lucru respectiv.
(3) Coordonatorul grupului de lucru dă avizul "bun de tipar" pentru
multiplicarea caietelor cu întrebări.

CAPITOLUL III
Înscrierea candidaților

ART. 10
(1) La concurs se pot prezenta:
a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic
uman sau ai unei diplome echivalente cu aceasta;
b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța
Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările
ulterioare;
c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu
respectarea prevederilor legale, privitor la obținerea celei de-a doua specialități.
Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe
post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional
încheiat la contractul de muncă;
d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia stabilite de Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic
uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.
(2) Toți candidații trebuie să fie apți din punct de vedere medical (fizic și
neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează.
ART. 11
Pentru candidații medici specialiști, formarea în a doua specialitate se poate
obține numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă
specialitate, obținută prin concurs de rezidențiat, este aceeași cu cea prevăzută
pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat.
ART. 12
(1) Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică Arad,
Bihor, Brașov, București, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Mureș, Sibiu sau
Timiș, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 7 - 25
3
aprilie 2017 inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru
zilele de luni până joi orele 9,00 - 15,00, cu excepția zilei libere de 17 aprilie
2017, respectiv 9,00 - 14,00 pentru zilele de vineri. Direcțiile de sănătate publică,
respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie își vor adapta numărul punctelor de
depunere a dosarelor în funcție de afluxul de candidați.
(2) Anunțul de concurs va cuprinde:
a) data, ora și locul desfășurării concursului;
b) condițiile generale de participare la concurs;
c) locul și perioada de înscriere;
d) numărul de locuri scoase la concurs pe specialități și centre de pregătire;
e) lista posturilor scoase la concurs cu distribuția acestora pe centre
universitare;
f) alte informații generale de interes pentru candidați.
(3) Candidații prevăzuți la art. 4 alin. (6) se înscriu la concurs prin
Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, în condiții
similare celorlalți candidați și cu respectarea prevederilor anunțului de concurs.
ART. 13
(1) Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:
• numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele
candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va
legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;
• centrul universitar și domeniul pentru care concurează;
• acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;
b) xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din
care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
c) copia diplomei de licență de medic. Absolvenții promoției 2016 pot
prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, adeverință privind promovarea
examenului de licență;
d) adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă
specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă,
numai pentru rezidenți și specialiști;
e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară
teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului
București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical
(fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care
candidează;
f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat
numele față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
g) chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de
Ministerul Sănătății și se achită în contul ministerului care va fi indicat prin
anunțul de concurs.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și f) vor fi însoțite de original în
vederea certificării la depunere conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență
4
a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte
normative. În cazul în care persoana se prezintă cu copiile legalizate după
documente, direcția de sănătate publică este obligată să le accepte.
(3) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.
(4) Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane atrage măsura
eliminării candidatului respectiv din concurs.
ART. 14
După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condițiilor de
participare pentru fiecare candidat, direcțiile de sănătate publică, respectiv
ministerele cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa
http://examene.meddb.ro lista nominală cu candidații înscriși, care cuprinde
următoarele rubrici:

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


A - Observații privind starea de sănătate;
B - Acordul pentru folosirea numelui pe internet.
______________________________________________________________________________
|Nr. |DSP|Nume, |Promoția|Universitatea|Locul actual de |Nr. |CNP| A | B |
|crt.| |inițiala| |de medicină |muncă |chitanță| | | |
| | |tatălui,| |și farmacie |________________|de plată| | | |
| | |prenume | |absolvită |funcția|unitatea|a taxei | | | |
| | | | | | | |de | | | |
| | | | | | | |concurs | | | |
|____|___|________|________|_____________|_______|________|________|___|___|___|

Legendă:
a) DSP - direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București
(TM pentru Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș).
b) Locul actual de muncă - pentru cei neîncadrați se trece "FP" în rubrica
"Unitatea", iar rubrica "Funcția" se lasă necompletată.
c) Observații privind starea de sănătate - se completează numai cu "Apt" sau
"Inapt".
d) Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa "DA" sau
"NU", după caz.

NOTĂ:
Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor.
Se interzice publicarea listelor care să conțină CNP.

ART. 15
(1) Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie, după
centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine
alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe care o vor comunica
Ministerului Sănătății în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
(2) Ministerul Sănătății va centraliza listele cu candidații și până la data de 28
aprilie 2017 va comunica Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș
5
numărul de candidați, urmând ca până la data de 4 mai 2017 să transmită în format
electronic listele nominale ale candidaților.
(3) Listele cu candidații admiși în concurs se vor afișa pe site-ul
rezidentiat.ms.ro la data de 11 mai 2017.
(4) În situația în care un candidat constată o eroare materială (de nume, centru
de concurs, domeniu etc.) în listele prevăzute la alin. (3), va sesiza acest lucru
până cel târziu la data de 16 mai 2017, ora 12,00, direcției de sănătate publică,
respectiv ministerului cu rețea sanitară proprie, unde a depus dosarul de concurs,
pentru a se opera corecția necesară.
(5) Repartizarea candidaților pe săli se face de către Universitatea de Medicină
și Farmacie Târgu Mureș.
(6) La data de 18 mai 2017, candidații pot afla sala și ora începerii probei de
concurs vizitând pagina de internet a Universității de Medicină și Farmacie Târgu
Mureș sau site-ul rezidentiat.ms.ro.
(7) Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista
candidaților repartizați în sala respectivă.
(8) Candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua
concursului sunt declarați absenți în sălile de concurs, nu vor beneficia de
returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate
pentru concurs doar candidații ale căror dosare de înscriere sunt respinse.

CAPITOLUL IV
Desfășurarea concursului

ART. 16
(1) Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 21 mai 2017.
(2) În dimineața zilei de concurs, la ora 7,30, șeful de sală și supraveghetorii
lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimație de bancă cu numărul de ordine
al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaților.
(3) Începând cu ora 8,30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați.
La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate
sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un
astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.
ART. 17
(1) Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale
afișate, cu excepția perechilor soț - soție, frați - surori, care au obligația, sub
sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de sală
aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot
declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se așază
la locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate
de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat
inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar
numai la indicația șefului de sală.

6
(2) Candidații sunt așezați în sală în așa fel încât să rămână cel puțin un loc
liber între 2 candidați.
(3) În prezența candidaților, șefii de sală citesc instrucțiunile privind modul de
desfășurare a concursului.
ART. 18
(1) Începând cu ora 9,00 candidaților li se împart grilele pentru răspuns și câte
o cariocă neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor
considerate corecte, cât și pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri
de grile pentru răspuns se împart după algoritmul următor:
a) rândul 1 primește grile tip A și B, conform următoarei scheme:
A - B - A - B - A - B - etc.;
b) rândul 2 primește grile tip C și D, conform următoarei scheme:
C - D - C - D - C - D - etc.;
c) rândul 3 primește grile tip A și B, conform următoarei scheme:
B - A - B - A - B - A - etc.;
d) rândul 4 primește grile tip C și D, conform următoarei scheme:
D - C - D - C - D - C - etc.;
e) începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus (rândul 5 = rândul 1, rândul
6 = rândul 2 etc.) până ce toți candidații vor primi o grilă de răspuns.
(2) Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se
identifica eventualele greșeli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită.
Fiecare candidat completează apoi datele personale în spațiul special de pe grilă,
cu litere majuscule.
(3) Șeful de sală și supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise,
confruntându-le cu actul de identitate al candidatului și cu legitimația de bancă.
După această operațiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă
pe toată durata probei scrise. Candidații poartă întreaga responsabilitate asupra
datelor personale înscrise pe grilă.
(4) Sacii sigilați conținând caietele cu întrebări sunt aduși la săli în jurul orei
9,30. Integritatea acestor saci este constatată de șeful de sală și de 3 candidați din
sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs. Li se
împart apoi candidaților caietele cu întrebări, ținându-se cont de tipul de grilă
primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul
caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Șeful de sală
notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afișată) și
informează candidații despre ora de începere și ora de terminare a concursului.
(5) Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, fiind schimbate caietele cu
greșeli de tipărire, precum și corespondența dintre caietul cu întrebări și tipul de
grilă primit anterior.
(6) Întreaga responsabilitate asupra corespondenței dintre tipul de grilă și cel
al caietului cu întrebări revine candidatului.
(7) Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu
caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.

7
(8) În timpul concursului candidații nu au voie să consulte niciun fel de
materiale, să discute cu ceilalți candidați, să copieze sau să aibă asupra lor
aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate
într-un colț al sălii, unde candidații nu au acces până la terminarea concursului.
Tot aici se vor depozita și telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de
concurs.
(9) La terminarea concursului candidații predau șefului de sală, sub semnătură,
grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu excepția
celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.
(10) Candidații absenți și cei care se retrag din concurs sunt menționați ca atare
în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns și caietul
cu întrebări, sub semnătură, și pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de
minute de la începerea concursului. Șeful de sală scrie pe grila lor "Retras din
concurs". Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora, în
lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se face mențiunea "Retras din
concurs". După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe
perioada desfășurării probei) pentru niciun motiv, cu excepția situației în care un
candidat are necesități fiziologice, caz în care este însoțit de 2 supraveghetori și
poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenței din sală nu prelungește
durata probei pentru candidatul respectiv.
(11) Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidați, sub
semnătură, șefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în
sala de concurs, în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala respectivă, care
vor fi nominalizați în procesul-verbal al sălii și care vor semna pe acesta și pe
grilele candidaților. După anunțarea punctajului tuturor candidaților din sala
respectivă, șeful de sală, în prezența a 3 candidați, ambalează și sigilează plicul
cu grilele corectate și unitățile de memorie externă (memory stick). Pe durata
corectării lucrărilor candidații rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.
(12) Grilele de răspuns cu mențiunea "Retras din concurs" se ambalează
separat.
(13) Grilele de răspuns greșite și cele nefolosite sunt ambalate separat și poartă
mențiunea "Anulat".
(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu mențiunea "Retras din
concurs" și grile "Anulat") se menționează sala, numărul de candidați, numărul
de grile corectate, respectiv "Retras din concurs", "Anulat".
(15) Șefii de sală completează un proces-verbal privind numărul de candidați
înscriși, candidați prezenți, grile de răspuns, caiete cu întrebări și unitățile de
memorie externă (memory stick) returnate. Procesele-verbale sunt semnate de
șefii de sală, supraveghetori și 3 candidați.
(16) Coletele și procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilați la rândul
lor și predați reprezentanților comisiei locale de rezidențiat. Pentru sigilare se
folosesc clești speciali, care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia
locală de rezidențiat, răspunzător de locația respectivă de concurs.

8
(17) Sacii sunt transportați la sediul comisiei locale de rezidențiat. Camerele în
care se depozitează sacii sunt sigilate de președintele comisiei locale de
rezidențiat și sunt asigurate prin pază permanentă.

CAPITOLUL V
Clasificarea candidaților

ART. 19
(1) Președintele comisiei locale de rezidențiat împreună cu colectivul care a
alcătuit întrebările de concurs sunt prezenți în ziua concursului, începând cu ora
11,00, la sediul comisiei.
(2) Grilele cu răspunsuri sunt multiplicate în prezența membrilor comisiei
locale de rezidențiat și sunt transmise în săli prin delegați însoțiți de personal de
pază (2 - 3 persoane pentru fiecare corp de clădire), în plicuri sigilate. Plicul este
înmânat șefului de sală de către delegați la expirarea celor 4 ore de concurs și
după predarea de către candidați a grilelor pentru corectat.
ART. 20
(1) Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de
candidați în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de
concurs. Contestațiile se depun la sediul comisiei locale de concurs stabilit de
către universitatea de medicină și farmacie organizatoare.
(2) Comisia locală de rezidențiat analizează și comunică răspunsurile corecte
rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere
a contestațiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin
publicarea pe pagina de internet a universității de medicină și farmacie și prin
afișarea la sediul comisiei locale de concurs și constituie răspuns la contestațiile
primite.
(3) În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte rămase definitivă,
punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.
(4) Dacă în urma contestării întrebărilor comisia apreciază că există întrebări
care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată
urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de responsabilul grupului
de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările
respective, pentru toți candidații.
ART. 21
(1) Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase
definitivă se face de către o comisie de specialiști propuși de comisia locală de
rezidențiat și desemnați de rector. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă
sau să scoată în/din sala respectivă niciun fel de material. În sala respectivă nu au
acces decât persoanele care formează comisia menționată.
(2) Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaților de la
domeniul respectiv, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri
anunțată în sălile de concurs.

9
ART. 22
Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la art. 21 alin. (1)
procedează la desfacerea sacilor și la verificarea conținutului fiecărui colet,
semnalând într-un proces-verbal eventualele neconcordanțe.
ART. 23
(1) Clasificarea rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în
urma aplicării grilei corecte rămase definitivă.
(2) Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș are obligația de a
transmite, în format electronic, Ministerului Sănătății, cu cel puțin 24 de ore
înainte de afișare, clasificarea definitivă, în vederea emiterii ordinului ministrului
sănătății de confirmare a rezultatelor.

CAPITOLUL VI
Rezultate. Alegerea postului sau a locului în specialitate și a centrelor de
pregătire

ART. 24
(1) Data afișării clasificării este anunțată în timp util prin mass-media și pe
pagina de internet a Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și pe site-
ul rezidentiat.ms.ro
(2) Clasificarea candidaților, data și locul alegerii locurilor/posturilor în
specialitate și a centrelor de pregătire pot fi accesate pe pagina de internet a
Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și pe site-ul rezidentiat.ms.ro
ART. 25
Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face,
la o dată stabilită de comun acord între Ministerul Sănătății și Universitatea de
Medicină și Farmacie Târgu Mureș, în intervalul orar 9,00 - 21,00. Candidații se
vor prezenta în centrul universitar unde au susținut concursul de rezidențiat. Dacă
repartiția nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în același
interval orar, iar locurile și posturile rămase disponibile se vor afișa pe pagina de
internet la sfârșitul primei zile de repartiție. În urma alegerii locului/postului și a
centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătății listele
nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialitățile și
centrele alese și procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile
candidaților), în termen de 3 zile lucrătoare.
ART. 26
(1) Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și
locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și a centrului de
pregătire pierd drepturile conferite de concurs.
(2) Candidații care dețin un titlu de specialist și aleg loc/post au obligația ca în
termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată
determinată sau nedeterminată, după caz, să depună la Ministerul Sănătății
angajamentul de plată pentru cea de-a doua specialitate.

10
(3) Plata taxei se face în lei, anual, în două tranșe semestriale egale, în termen
de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei
în condițiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din
programul de pregătire.
(4) Candidații prevăzuți la alin. (2) nu pot alege loc/post în specialitatea în care
sunt deja confirmați prin ordin al ministrului sănătății.
(5) Candidații care obțin punctajul minim prevăzut la art. 4 alin. (2) și renunță
la alegerea unui loc sau post, precum și cei care se clasează în afara numărului de
locuri/posturi publicare la concurs sunt declarați respinși.
(6) Locurile și posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor vor
putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidențiat.

CAPITOLUL VII
Exemplificări privind tipurile de întrebări și modul de punctare

ART. 27
Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.
Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialiști stabilite de
comisia locală de rezidențiat și sunt diferite de cele deja publicate.
ART. 28
(1) Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:
a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns
corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte;
dacă la aceste întrebări candidații marchează mai mult sau mai puțin de un
răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);
b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2 - 4 răspunsuri
corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la
aceste întrebări candidatul marchează mai puțin de două sau mai mult de 4
răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).
(2) În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu și
întrebările de tip complement multiplu.
(3) Exemplu de punctare: A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A
și C:
a) în cazul în care candidatul marchează corect A și C, acesta primește 5 puncte,
astfel:
ABCDE
X X
1 1 1 1 1 = 5 puncte;
b) în cazul în care candidatul marchează A și B, acesta primește 3 puncte,
astfel:
ABCDE
XX
1 0 0 1 1 = 3 puncte.

11
(4) Departajarea candidaților cu punctaj egal se face pe baza punctajului
ponderat, care reprezintă calculul statistic în funcție de răspunsurile corecte date
de toți candidații la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.
(5) Departajarea candidaților care au obținut punctajul maxim posibil se face
prin susținerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în
100 de întrebări din tematica și bibliografia aprobate, de tip complement multiplu,
alcătuite cu 24 de ore înainte de susținerea probei, într-un sediu securizat. Această
probă are loc în ziua de sâmbătă, 27 mai 2017, în centrul universitar în care s-a
desfășurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în
prezența candidaților. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări
a candidaților care au obținut punctajul maxim posibil. Candidații care nu se
prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după
ierarhizarea candidaților care au susținut proba de departajare.
(6) Pentru susținerea probei de departajare nu se percepe taxă.

CAPITOLUL VIII
Probleme de organizare

ART. 29
Pentru buna desfășurare a concursului de rezidențiat se stabilesc grupuri de
lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligații:
a) publicarea tematicii și a bibliografiei de concurs, precum și a metodologiei
de desfășurare a concursului;
b) stabilirea numărului de locuri și posturi pe centre de pregătire, conform
prevederilor legale;
c) rezolvarea problemelor financiare (propunerea taxei și încasarea acesteia,
cheltuieli pentru chirii, materiale, plată personalului care a contribuit la concurs
etc.).
ART. 30
La nivel local se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor
obligații:
a) închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele și
capacitatea fiecărei săli, avându-se grijă să rămână în fiecare sală 1 - 3 locuri
libere (în funcție de capacitatea sălii), și verificarea cu o săptămână înainte a
condițiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.)
- responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat;
b) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni [hârtie, carioci de culori
diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, unitățile de memorie
externă (memory stick), clești pentru sigilat etc.] - responsabil este președintele
comisiei locale de rezidențiat;
c) organizarea supravegherii concursului - responsabil este președintele
comisiei locale de rezidențiat, care are și următoarele atribuții:
1. asigurarea unui număr suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25
de candidați cu un minimum de 3 persoane pentru o sală);
12
2. desemnarea șefilor de clădire, de sală și a supraveghetorilor pe locuri de
concurs;
3. instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs;
d) întocmirea și tipărirea listelor cu candidați, a legitimațiilor de bancă și
împărțirea candidaților pe săli în funcție de capacitatea fiecăreia, afișarea acestora
și transmiterea spre webmaster pentru publicare pe internet - responsabil este
președintele comisiei locale de rezidențiat;
e) elaborarea și tipărirea instrucțiunilor pentru șefii de clădire, de sală,
supraveghetori și candidați - coordonator este președintele comisiei locale de
rezidențiat;
f) elaborarea și tipărirea documentelor nesecrete: procese-verbale, diferențiate
pentru șefii de clădiri și de sală, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări
și de predare-primire de la sfârșitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate,
unitățile de memorie externă (memory stick), plicuri cu grile anulate sau
nefolosite, grile "Retras din concurs", caiete cu întrebări nefolosite, atât ale șefilor
de sală către șefii de clădire, cât și ale șefilor de clădire către comisia locală de
rezidențiat; procese-verbale privind derularea concursului, completate și semnate
de șefii de sală și de supraveghetori, grile de răspuns - responsabilă este comisia
locală de rezidențiat;
g) tipărirea caietelor cu întrebări într-un sediu securizat (personalul care va
lucra în acest sediu nu are voie să comunice cu exteriorul și nici să părăsească
sediul până în ziua de 21 mai 2017, ora 11,00, și va semna o declarație de
confidențialitate conform modelului transmis de Ministerul Sănătății) -
responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat;
h) transportul caietelor cu întrebări la sălile de concurs și apoi al grilelor
corectate la locul stabilit de comisia locală de rezidențiat, pregătirea mașinilor și
a personalului de însoțire - responsabil este președintele comisiei locale de
rezidențiat;
i) pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a aparaturii electronice și
asigurarea personalului necesar, altul decât șefii de sală sau supraveghetorii -
responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat;
j) instruirea personalului care va asigura corectura grilelor prin scanare -
responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat;
k) citirea grilelor prin scanare (pe baza softului pus la dispoziție de Ministerul
Sănătății) - responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat;
l) stabilirea grilei de răspuns - responsabil este președintele comisiei locale de
rezidențiat;
m) stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu
departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3) - (5) - responsabil este
președintele comisiei locale de rezidențiat;
n) afișarea clasificărilor finale - responsabil este președintele comisiei locale
de rezidențiat;
o) crearea unei pagini web pe internet în care se publică toate informațiile
nesecrete legate de concurs (distribuția pe săli a candidaților, locul de afișare a
13
acestor date, instrucțiuni pentru candidați, punctaje obținute, cataloagele finale în
ordinea clasificării etc.) - responsabil este președintele comisiei locale de
rezidențiat;
p) alegerea posturilor și a locurilor publicate la rezidențiat și a centrelor de
pregătire - responsabil este președintele comisiei locale de rezidențiat.
ART. 31
(1) Pregătirea materialelor necesare desfășurării concursului presupune
realizarea grilelor pentru răspuns, pregătirea sacilor cu materiale nesecrete și
realizarea caietelor cu întrebări.
(2) Grilele pentru răspuns se tipăresc până la data de 12 mai 2017 într-un număr
dublu față de numărul candidaților înscriși pe liste plus o rezervă de 10% din
fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăți generate de distribuția
diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C și
D, pentru fiecare domeniu, corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, astfel
încât în săli candidații care au locurile apropiate să aibă grile și caiete de tipuri
diferite.
(3) Pregătirea sacilor pentru săli conținând toate materialele nesecrete necesare
(cu excepția caietelor cu întrebări) se face de comisia locală de rezidențiat, în
săptămâna premergătoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu domeniul,
clădirea, sala, precum și conținutul sacului, cuprinde următoarele materiale:
a) colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns este
dublu față de numărul candidaților din sala respectivă (+ 10%), în așa fel încât să
se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de același tip, o dată pentru fiecare
candidat, în cazul în care candidatul a făcut greșeli și solicită schimbarea grilei;
pe fiecare colet se scriu sala, numărul de candidați din sala respectivă, numărul
de grile pentru răspuns conținute de colet (numărul candidaților din sala
respectivă x 2 + 10%);
b) pixuri-carioca negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul
pixurilor-carioca este corespunzător numărului candidaților din sala respectivă +
30% rezervă;
c) plicuri format C4 pentru împachetarea grilelor corectate;
d) coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;
e) plicuri format C5 conținând plumbii și sârma pentru sigilat sacii;
f) bandă adezivă pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate și coletelor cu
grile anulate și retrase din concurs;
g) sfoară pentru legarea coletelor cu grile;
h) hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate și retrase din concurs;
i) sârme cu plumbi;
j) pixuri-carioca de culoare roșie;
k) prelungitoare pentru aparatura electronică;
l) ștampilă de concurs, conform modelului transmis de Ministerul Sănătății,
care se aplică inclusiv pe grilele candidaților (în spațiul special desemnat) și pe
materiale din sala de concurs.

14
(4) Sacii cu materialele nesecrete sigilați sunt depozitați prin grija comisiei
locale de rezidențiat, cu două zile înainte de concurs. Sediul este sigilat. În
dimineața zilei de concurs, sacii sigilați, conținând cele de mai sus, separat pentru
fiecare sală de concurs, sunt transportați de comisiile special desemnate la
locurile de desfășurare a concursului.
(5) Pentru crearea și multiplicarea caietelor cu întrebări se desfășoară
următoarele activități:
a) președintele comisiei locale de rezidențiat împreună cu coordonatorul
colectivului desemnat pentru stabilirea întrebărilor pentru concurs își aleg
grupurile de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt
făcute publice în ziua concursului;
b) întrebările sunt create după tematica și bibliografia deja anunțate. Ele sunt
prezentate în anumite condiții de punere în pagină și/sau pe memory-stick pe un
anumit tipar;
c) caietele cu întrebări sunt alcătuite și multiplicate de colectivul special
desemnat care lucrează într-un loc de unde nu are nicio legătură cu exteriorul și
nu părăsește locul respectiv decât după minimum o oră de la începerea probei
scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia locală
desemnată dispune de toate materialele și echipamentele necesare multiplicării
caietelor cu întrebări și ambalării lor în sacii ce vor fi sigilați. Caietele sunt
multiplicate într-un număr stabilit în funcție de numărul candidaților din fiecare
sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greșeli de
tipărire și pentru preîntâmpinarea dificultăților legate de distribuția diferită a
fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C și D pentru
fiecare domeniu. Caietele conțin aceleași întrebări, dar ordinea acestor întrebări
este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;
d) după multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip,
acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă și ștampilate
(ștampila este emisă de comisia locală), puse în saci, iar sacii sunt sigilați cu
cleștii transmiși de comisia locală. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă
în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs;
e) în dimineața zilei de concurs, sacii sigilați, separat pentru fiecare sală de
concurs, sunt transportați la locul de desfășurare a concursului de comisiile
special desemnate. În fiecare mașină se vor găsi minimum 2 însoțitori (dintre care
o persoană de pază - jandarm);
f) după terminarea operațiunilor de multiplicare, toate materialele rămase
(rebuturi, plusuri, matrițe din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate și
transportate la sediul comisiei locale de rezidențiat, unde se păstrează până după
alegerea posturilor, a locurilor în specialitate și a centrelor de pregătire.

---------------

15