Sunteți pe pagina 1din 2

EDITURA

CARTEA ROMÂNEASCĂ
EDUCAŢIONAL

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA I – 26 ianuarie 2018
COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a VII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

STANDARD.

51
1 Dintre numerele –3; 12; şi –0,25 nu este întreg:
17
51
a. –3; b. 12; c. ; d. –0,25.
17

2 Dacă a = 3 5 şi b = 4 3 , atunci:
a. a = b; b. a > b; c. a < b; d. a – b = – 2 .

3 Într-un triunghi ABC, M, N şi P sunt mijloacele laturilor AB, BC, respectiv AC. Dacă ABC 
 144 cm2, atunci MNP este:
a. 72 cm2; b. 48 cm2; c. 12 cm2; d. 36 cm2.

4 Dacă 14  4 6 = a 3 + b 2 , atunci suma numerelor naturale a şi b este:


a. 2; b. 3; c. 4; d. 5.

5 Un romb are diagonala mică 6 cm şi măsura unghiului obtuz 120. Diagonala mare a rombului
are lungimea:
a. 6 3 cm; b. 9 cm; c. 6 2 cm; d. 9,5 cm.

6 Dacă numărul întreg n verifică relaţia – 8 < n < 8 , atunci n poate lua un număr de valori
egal cu:
a. 2; b. 3; c. 4; d. 5.

7 Numărul 5  7 , pentru n   este întotdeauna:


n

a. natural; b. întreg; c. raţional; d. iraţional.

8 Fie ABCD un pătrat şi M  [AB], N  [BC], P  [CD] şi Q  [AD] astfel încât [AM]  [BN] 
 [CP]  [DQ]. m(  MNQ) este:
a. 30; b. 45; c. 60; d. 90.

9 Fie ABC un triunghi echilateral şi ABDE un pătrat situat în exteriorul triunghiului ABC. Măsura
unghiului ECB este:
a. 15; b. 30; c. 45; d. 25.
ComPer – Matematică, Etapa I – 2017-2018, Clasa a VII-a
1
EDITURA
CARTEA ROMÂNEASCĂ
EDUCAŢIONAL

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

10 Un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare are linia mijlocie de 12 cm. Aria acestui trapez
este:
a. 24 cm2; b. 144 cm2; c. 48 cm2; d. 288 cm2.

11 Dacă a  2 , rezultatul calculului 6a  72 + 6a  72 este:


a. 12a; b. 0; c. 12 2 ; d. 1.

 1  1  1   1  1
12 Soluţia ecuaţiei x 1   1   1    ...  1   este:
 2  3  4   2017  2018
2017 2018 1
a. ; b. ; c.1; d. .
2018 2017 2

ab  bc  ca
13 Suma numerelor de forma abc pentru care   şi a  b  c este:
8
a. 3233; b.3333; c.3323; d. 3332.

2n 3  3n  7  2n 5  3n 9
14 Dacă n este număr natural impar, atunci este număr din mulţimea:
37
a.  ; b.    ; c.    ; d.    .

15 În triunghiul ABC, M este mijlocul lui BC, N este mijlocul lui AM, P este mijlocul lui BN şi Q
este mijlocul lui AB. Dacă NQ  AP = {O} şi ABC = 216 cm2, atunci PNO este:
a. 6 cm2; b. 12 cm2; c. 9 cm2; d. 18 cm2.

16 Dacă m = 7 şi n = 3 + 3 2 , atunci:
a. m = n; b. m > n; c. m < n; d. m – n = 4 – 3 2 .

EXCELENŢĂ.

17 În triunghiul ABC, m(  BAC) = 120, AB = 42 cm, AC = 56 cm şi [AD – bisectoarea unghiului


BAC, D  BC. Lungimea segmentului AD este:
a. 24 cm; b. 28 cm; c. 26 cm; d. 20 cm.

x y 2
18 Dacă   , cu x şi y numere întregi, atunci x + y are valoarea:
2 3 4  15 3 5
a. 0; b. 1; c. 2; d. 10.

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.
Total: 100 de puncte.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2017-2018, Clasa a VII-a


2