Sunteți pe pagina 1din 5

STunIU DE OPORTUNITATE

/"

IN VEDEREA ANALIZEI 81 DEMONSTRARII POSIBILITATUINTERVENTIEI URBANISTICE

PLAN URBANIST1C ZONAL

ZONA AGRO-INDUSTRIALA COMUNA PERISOR - JUDETUL DOLJ

--------------------------~--------------========~~

BORDEROU GENERAL

A.PIESE SCRISE

1. MEMORIU GENERAL

2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

B. PlESE DESENATE

1. A1- PLAN lNCADRARE IN TER1TOR1UlADM1N1STRAT1V

2. A2 - PLAN INCADRARE IN ZONA

3. A3 - SITUATIA EXISTENTA

4. A4 - REGLEMENTARI

scara 1 :25000 scara 1 :4000 scara 1 :2000 scara 1 :2000

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI STUmU DE OPORTUN1TATE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONAAGRO-INQUSTRIALA COMUNA PERISOR - JUDETUL DOLJ

1.1.

PREVEDERILE PUG APROBAT PENTRU TERITORIULCARE FACE OBIECTULSTUOIULUI

Conform P.U.G. - COMUNA PERISOR, amplasamentul este sltuat in teritoriul extravilan al comunei. In vecinatatea zonei studiate se disting urmatoarele zone diferentiate sub aspect functional:

teren agricol, proprietafe particulara

circulatii earosabUe

1.2. FOLOStNTA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI ANALIZAT Zona studiata are urmatoarele vecinatati:

- Teren neeonstruit eu destinatia teren agricol

- Cireulatia carosaoila existenta este tormata din doua drumuri de exploatare : De 957 si De 964.

Zona studiata se situeaza in teritoriul extravilan al comunei, in partea de sud a acestuta 51 are 0

suprafata de 40 300,OOmp, filnd delimitataastfel: -nord - De 964.

- est - teren agrieol, proprletate particulara

-sud - De 957

-vest - teren agricol, proprietate particulara

Suprafata studiata este constituita din trei parcele pentru care au fost emise solicitari de schimbare a modului de folosire.

1.3. FUNCTIUNEA SOU CITATA DE INVr;~TITOR 51 PROPUSA PRIN STUDIUl DE

OPORTUNITATE

Funetiunea propusa de investitor si propusa prin prezentul studiu de oportunltate - este agro-industriala -

in vederea construirH unei centrale de productie prtn cogenerare de energie electrica si tennica din biogaz.

1.4. PREVEDERILE PUG APROBAT PRIVIND FUNCTIUNEA SOLICITATA

Zona studiata face parte din zonele cu caraoter agrieol, amplasate in extravilanullocalitatilor la distante mal mari de 1000m, cu aeces la cal de acces carosabile si care prin schimbarea de destinatie si introducerea in intravilanulloeaUtatilor ca trupuri independente sunt amplasamente pentru viitoare obiective agro-industriale.Eliberarea autorizatiilor de construire nu se poate realiza fara stabilirea unor reglementari urbanistice pe zona.

1.5. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE PRIVIND ECHIPAREA TEHNICO-EDlUTARA A Z.ONE' AMPLASAMENTUlUI STUDIAT

Zona studiata dtspune de urmatoarele retele!e edHitare: alirnentare cu energie electrica.

1.6. PROPUNERILE PRIVIND INTERVENTflLE URBANISTICE CE DORESC A SE REALlZA, RESPECTIV:

a. TERITORIUL CE URMEAZA A FI REGLEMENTAT PRIN P.U.Z.

Zona studiata are 0 suprafata de 40 300,00mp si este ocupata astfel: ~ Teren liber, neconstruit, cu destinatie agricola

);> drumuri de acces local - culatime variabila, neamenajate

CONDITII DE CONSTRUIBILlTATE I REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM

Regimul de aliniere propus pemru constructii - se defineste ca limita maxima admisa pentru constructu, de la care sunt permise retrageri, atat in plan orizontal, cat si in plan vertical.

Regimul de aliniere obligatoriu pentru constructii - se defineste ca Iimita maxima adrnlsa pentru constructii, de la care nu sunt permise retrageri, in plan orizontal, sau in plan vertical.

b. CATEGORlA FUNCTlONALA A DEZVOLTARll

- zona functionala - caracter agrf?·industrial

Schimbarea destinatiei unui teren din teren cu destinatie agricola in zona agro-industriala in vederea construirea unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz.

- modul de rezolvare a echiparii tehnico-edilitare, a accesului in incinta, eventuale servituti:

CIRCULATIA CAROSABILA

Circulatia carosablla se va desfasura pe drumurile adiacente amplasamentului 5i pe aleile carosabile interioare propuse.

PARCAJE

Parcajele au fost propuse pe parcele.

CIRCULATIA PIETONALA - accese pietonale - din trotuarele propuse .

SISTEMATIZAREA VERTICALA - are in vedere stabilirea cotei ±O,OO a ciadirii, pante ale terenului pentru preluarea apelor pluviale la terenul natural. Propunerile de amenajare a incintelor si sectiunile caracteristice vor ft prezel1tate la fazeie ultelio.sre de proiectare.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA

Zona studiata dispune de urmatoarele retetete edilitare: alimentare eu energie electrica.

1. ALiMENTARE CU APA - In sistem propriu .

2. CANALIZARE - In sistem prnpriu

3. EVACUARE APE PLUVIALE

Apete pluviale vor fi dirijate prin rigole si pante ale terenului amenajat in lnteriorul amplasamentului spre spatiile verzi.

4. EVACUARE DESEURI MENAJERE

Deseurile menajere vor fi depozitate pe parcela in pubele etanse sl vor f evacuate periodic prin serviclile de salubritate abilitate pentru astfel de servicii in baza unui contract ferm.

c. REGLEMENTARI OBLIGATORIl SAU DOTARI DE INTERES PUBLIC NECESARE. Parcelele de teren se afla in proprietate privata apartinand beneficiarilor.

Nu sunt propuse schimbari de tipuri de proprietate.

REGIMUL DE ALINIERE -

Amplasarea cladirii se va realiza conform profile lor transversale de drum prezentate in plansa de reglementari.

REGIM DE INALTIME - doua rrlvelurl. MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

P.O.T.propus = procent ocupare teren

= 70%

C.U.T.propus = coeficient utilizare teren

= 1,60

PLANTATII - ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Se vor organiza plantatii, pentru marcarea separaril functionale a spatiilor pentru parcari I accese pietonale, zone productive .. Accesele pietonate vor fi sustinute prin plantatii decorative: Thuya, Buxus, marcate prin pavimente, elemente de iluminat de exterior.

IMPREJMUIRI- nu vordepasi inalUmea de 2,50m 5i nu vorfi executate din eiemente pline. ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARA

Alimentrea cu energie electrlca, - prin oransamente si racorduri \8 retelele existente in zona. Alimentare au apa sl canalizare - in regim propnu.

Incalzirea - in regim propriu,

1.7. JUSTIFICAREA OPORTUNITATII REALIZARILOR INVESTITIILOR SOLICITATE

Oportunitatea investitiilor solicitate se justifica prin:

conditiile de amplasament:

- situare in teritoriu;

- distante mai mari de 1000 m fata de asezari umane, fara cimpact negativ asupra localltattlor

- utilizarea in\ensiv8 a productiei agricole si agro-induslrlale in zona

crearea locurilor de munca si atragerea fortei de munca din comuna pentru activitati agro- industriale, dezvoltarea economica a unitatii administrativ - teritoriale

cogenerare de energie etectrica 51 termiea din biagaz

PLANUL URBANtSTIC ZONAL - reglementeaza sc:himbarea destinatiei unui teren din teren c:u destinatie agricola in zona agro~industriala in vederea construirii unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica sl termica din biogaz.

P.U.Z. are caracter de reglementare specifica detatiata pentru zona luata in studiu si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a zonel cu planul urbanistic general allocalitatiL

Prin P.U.Z. se stabitesc obiectivele, reglementarile de urbanism - permlsiuni sf restrictii necesar a fi apHcate in utilizarea terenurilor 51 conformarea constructiilor in zona studiata.

Pe baza analizei critice a situatiei existents, a prevederilor P.U.G. si a opinlei initiatoritor, continutul P.U.Z. trateaza urmatoarele categorii de probleme :

• Organizarea retetet stradale

• Zonificarea functionala a terenurilor

• Organizarea urbanistic-arhitecturala in functle de caracteristicile structurii urbane

• Indici si indicatori urbantstlcl: - regim de alinlere: - reglm de inaltime; - P.O.T .• C.U.T.

• Dezvoltarea infrastructurll

• Statutul juridic sl oirculatta terenurilor

• Delimitarea si protejarea fondului arhitectural- urbanistlc si arheologic de patrimoniu

• Masuri de identificare sl delimitare a efectelor unor riscuri naturale si antropice previzibite

• Masuri de protectie a mediului

• Mentionarea obiectivelor de utifitate publica