Sunteți pe pagina 1din 5

Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Educația pentru Sănătate clasa a V-a

Profesor:

Repartizarea orelor, 1 oră pe săptămână

Nr. de ore Nr.


Statutul Aria Clasa pe de ore pe
disciplinei curriculară săptămînă an

Disciplină Matematică și V-VI 1 34


opţională științe

Competenţele specifice ale disciplinei.


 Competența de a utiliza noţiuni, norme, reguli specifice Educaţiei pentru sănătate;
 Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate
 şi a celor din jur;
 Competenţa de a proiecta acţiuni pentru ocrotirea sănătăţii personale şi a celor din jur;
 Competența de a aplica tehnici interactive de reprezentare, interpretare și comunicare a
 informației referitoare la comportamente de protecție a mediului și a sănătății personale.

1
Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Educația pentru Sănătate clasa a V-a
Profesor:

Subcompetenţe Conținuturi Nr. de Data Activităţi de învăţare şi Observații


ore evaluare

- Identificarea diferenţelor I. Igiena personală Compararea stărilor de


dintre stările de sănătate şi boală;
sănătate/disconfort Sănătatea, importanţa sănătăţii pentru viaţă. 1 06.09
fizic/boală. Iniţierea şi desfăşurarea
Modalităţi de prevenire a bolilor prin 1 13.09 unor jocuri pe teme de
respectarea unor norme de igienă. igienă;
- Aplicarea regulilor de
igienă personală și protecție Atitudinea faţă de bolnavi. 1 20.09 Studiu de caz.
a medului pentru
menținerea organismului Igiena şi anotimpurile 1 27.09 Predicţii despre starea de
în stare de sănătate. sănătate în condiţii de
II Activitate şi odihnă suprasolicitare fizică și
psihică, în cazul
Regimul de muncă şi odihnă al elevului de 1 04.10 consumului de alcool/
- Luarea deciziilor gimnaziu. droguri;
responsabile/corecte în
situaţii de ameninţare a Parametrii efortului: volum, intensitate şi 1 11.10 Formularea şi rezolvarea
stării de sănătate. complexitate. de situaţii problemă
privind starea de
Curba capacităţii de efort: zi, săptămînă, an. 1 18.10 sănătate;
- Dezvoltarea unor relaţii
sănătoase interpersonale. Rolul exercițiilor fizice asupra dezvoltării 1 25.10 Elaborarea unui regim de
armonioase a adolescentului. muncă şi odihnă pentru
elevul de gimnaziu;
- Implicarea în activităţi de Sinteză şi generalizare a cunoștințelor. 1 01.11
prevenire şi combatere a Realizarea unor proiecte,
factorilor de risc asupra Evaluare. 1 08.11 inventare sumare ale
2
Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Educația pentru Sănătate clasa a V-a
Profesor:

sănătăţii. factorilor de risc specifici


vîrstei.

III. Alimentație sănătoasă


- Argumentarea necesităţii Redactarea unor referate
respectării igienei Rolul alimentației corecte în dezvoltarea 1 15.11 legate de obiceiurile
alimentației corecte. organismului. alimentare la om;

- Recunoașterea Piramida alimentelor. 1 22.11 Realizarea unor sondaje


substanțelor nutritive în şi reportaje despre boli
diferite produse alimentare. Eticheta – cartea de vizită a alimentelor. 1 29.11 digestive şi obiceiuri
alimentare;
- Interpretarea rolului Drepturile consumatorilor. 1 06.12
substanțelor nutritive în Alcătuirea meniului
creșterea și dezvoltarea Ghidul alimentaţiei sănătoase. 1 13.12 pentru o zi/săptămînă.
armonioasă a organismului.
Primul ajutor în caz de intoxicație alimentară. 1 20.12
- Identificarea unor boli
digestive cu manifestare IV. Sănătate mintală
frecventă la nivel național. Redactarea arborelui
Eu în familie. Rolul familiei în dezvoltarea 1 genealogic al familiei;
- Luarea deciziilor corecte personalităţii.
în situaţii de ameninţare a Redactarea unor referate
stării de sănătate. Relații interpersonale. 1 despre rolul familiei în
- Dezvoltarea unor relaţii dezvoltarea
sănătoase interpersonale şi Timiditatea/încrederea în sine. 1 personalităţii;
cu mediul.
- Implicarea în activităţi de Disconfortul psihic: cauze, efecte. Importanța 1 Elaborarea unor reguli de
prevenire şi combatere a menținerii stării de sănătate mintală. evitare a disconfortului
factorilor de risc asupra psihic.
sănătăţii. Sinteză şi generalizare a cunoștințelor. 1
Compararea pe imagini a
- Planificarea programelor Evaluare. 1 modificărilor
de activitate pentru organismului la
3
Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Educația pentru Sănătate clasa a V-a
Profesor:

menţinerea stării de sănătate V. Reproducerea și familia sănătoasă pubertate;


mintală. Evidenţierea
Creşterea şi dezvoltarea organismului la 1 modificărilor somatice pe
- Identificarea modificărilor pubertate. vîrste;
organismului la pubertate, Vizionarea filmelor
folosind un limbaj adecvat. Noţiuni de bază despre sistemul reproducător. 1 despre modificările
organismului la
Sentimentul de iubire faţă de cei apropiaţi şi 1 pubertate;
- Manifestarea unui ataşamentul faţă de familie. Organizarea dezbaterilor
comportament responsabil referitoare la sentimentul
referitor la igiena sexuală. Prietenia şi iubirea: factorii care influenţează 1 de prietenie/ iubire.
deciziile de implicare/neimplicare în relaţii
interpersonale. Acordarea măsurilor de
- Identificarea nevoii de prim ajutor în caz de
ajutor şi acordarea primului VI. Accidente, violență, abuz insolaţie, accidente ale
ajutor în cazul unor situații sistemului locomotor,
de urgenţă medicală. Ce este violenţa în familie? Efecte asupra 1 respirator, circulator;
copiilor, primele atitudini. Acordarea măsurilor de
- Aprecierea pe termen scurt prim ajutor în caz de
şi lung a factorilor de risc Strada – loc de joacă? Reacţii în situaţii critice. 1 febră, vomă, diaree,
pentru sănătate. leşin;
Primul ajutor în caz de accidente (fracturi, 1 Formularea şi rezolvarea
- Evaluarea factorilor hemoragii, lipotemii, luxaţii, entorse etc.). de situaţii problemă
favorizanţi şi consecinţele privind starea de
abuzurilor şi violenţei VII. Sănătatea și mediul sănătate;
domestice. Realizarea de proiecte;
Poluarea. Principalele tipuri de poluare, măsuri 1 concursul „Sanitarii
- Implicarea în tratarea de prevenire şi de combatere a tipurilor de pricepuţi”;
diferenţiată a deşeurilor poluare. Discuţii în grup despre
menajere. violenţa domestică;
Efectele poluării asupra sănătăţii. 1 Propuneri de parteneriate
- Aplicarea regulilor de de ajutor pentru persoane
igienă personală şi igienă a O comunitate mai curată: colectarea 1 expuse violenţei
mediului. diferenţiată a deşeurilor. domestice.
4
Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Educația pentru Sănătate clasa a V-a
Profesor:

Elaborarea unor referate,


- Dezvoltarea unor relaţii Sinteză şi generalizare a cunoștințelor. 1 diagrame despre starea
sănătoase interpersonale. ecosistemelor, dispariţia
- Implicarea în activităţi de Evaluare finală. 1 unor specii de plante şi
prevenire şi combatere a animale, protecţia
factorilor de risc asupra mediului, etc;
sănătăţii. Propunerea unor soluţii
de ameliorare a stării
mediului;
Formularea unor
recomandări de igienă
personală şi de ocrotire a
mediului;
Participarea la acţiuni de
salubrizare a mediului.
Total 34 ore