Sunteți pe pagina 1din 63

RAPORT DE ACTIVITATE al Inspecţiei Muncii pe anul 2005

Anexa nr. 7
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii
pe anul 2005

Situaţia condiţiilor de muncă

din care lucrează sub acţiunea:


Numărul Numărul
personalului zgomotului vibraţiei de iluminării cu gazelor, temperaturii umedităţii aerului cu ionizaţiei de altor factori personalului
ocupat în de nivel nivel sporit deviere de la prafului ale mediului de relative a viteza de nivel sporit nocivi şi/sau care Numărul
sporit normele căror con- muncă cu aerului de mişcare periculoşi Numărul
condiţii de manipulează personalului ocupat
stabilite centraţii la devieri de la nivel sporit inadmisibilă personalului
muncă care utilaje în încăperi,
Activitatea economică locul de normele ocupat cu
nu cores- necorespun- necorespunzătoare
muncă stabilite munca fizică
pund nor- zătoare cerinţelor securităţii
depăşesc grea
melor cerinţelor muncii
igienico- limitele securităţii
sanitare maxim muncii
admisibile
Agricultură şi silvicultură 873 55 9 80 344 156 108 58 - 253 143 4 35
Exploatarea carierelor 704 316 110 - 488 107 73 - 9 18 251 - -
Industria prelucrătoare 8060 2942 75 306 2533 1757 309 28 1 701 334 17 -
Energie electrică, gaze şi
apă 2002 960 246 - 588 756 160 - 3 605 345 - 10
Construcţii 255 16 12 6 198 23 - - - 3 277 - 5
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul 1129 20 8 10 79 95 - - - 926 136 1 2
Hoteluri şi restaurante 148 - - - - 148 - - - - - - -
Transporturi, depozitare şi
comunicaţii 1678 596 61 273 564 113 3 - - 317 124 - 4
Tranzacţii imobiliare 619 6 - 6 100 106 5 - 46 350 67 1 -
Administraţie publică şi
apărare 71 6 - - 12 3 4 - - 50 - - 6
Învăţămînt 1605 24 - 36 330 145 39 - 2 1121 69 - -
Sănătate şi asistenţă socială 2395 102 - 5 32 47 48 - 201 2038 24 14 74
Alte activităţi de servicii
comunale, sociale şi 342 30 35 1 116 14 - - 19 163 53 - -
personale
TOTAL 19881 5073 556 723 5384 3470 749 86 281 6545 1823 37 136

Anexa nr. 9
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii
pe anul 2005

Cheltuieli pentru protecţia muncii, lei

din care:
inclusiv:
Cheltuieli pentru pentru realizarea pentru realizarea aferente distribuirii
Activitatea economică protecţia muncii, măsurilor tehnice măsurilor aferente asigurării alimentaţiei curativ-
pentru acordarea gratuită
lei de protecţie a organizatorice de a materialelor igienico- angajaţilor cu profilactice, laptelui sau
muncii protecţie a muncii echipament de protecţie, a altor produse
sanitare, lei
lei alimentare echivalente,
lei
Agricultură şi silvicultură 5781107 980166 4800941 342438 2487831 1413107
Pescuit 33989 - 33989 - 33989 -
Exploatarea carierelor 1495389 293982 1201407 71187 627754 419209
Industria prelucrătoare 46788668 18581180 28207488 2195144 12970331 10082685
Energie electrică, gaze şi apă 14476371 4209567 10266804 463475 5882610 2188997
Construcţii 5077284 1396209 3681075 162346 2873126 310968
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 6671979 1655056 5016923 617256 2999287 1263432
Hoteluri şi restaurante 1049477 143488 905989 166427 614518 120406
Transporturi, depozitare şi comunicaţii 18488983 6172458 12316525 1134597 7689011 1375615
Activităţi financiare 2949560 1504348 1445212 849248 344446 215201
Tranzacţii imobiliare 5020363 1382711 3637652 230597 2423633 813062
Administraţie publică şi apărare 1851402 866422 984980 149211 561853 176868
Învăţămînt 3370341 1200615 2169726 484884 675375 79178
Sănătate şi asistenţă socială 9243595 5113779 4129816 1416092 1549192 777287
Alte activităţi de servicii comunale, sociale
2408055 1296065 1111990 236939 524619 309951
şi personale
TOTAL 124706563 44796046 79910517 8519841 42257575 19545966
Anexa nr. 10
la Raportul de avitate al Inspecţiei Muncii pe anul
2005

Numărul de accidentaţi în muncă şi pierderile materiale aferente accidentelor de muncă

Numărul zile-om incapacitate de muncă a accidentaţilor

(inclusiv a decedaţilor), ai căror incapacitate temporară


care au pierdut capacitatea de muncă de o zi şi mai mult

muncă pentru accidente de muncă (numărul de zile-om


Indicele de frecvenţă a accidentelor de muncă (numărul

Pierderi materiale aferente accidentelor de muncă, lei


din care: din care: din care:

Indicele de durată medie a incapacităţii temporare de

incapacitate temporară de muncă ce revine unui


Numărul total de accidentaţi (inclusiv mortal)

clădirilor şi construcţiilor deteriorate şi alte


de accidentaţi la o mie de angajaţi)

reducerii capacităţii de muncă sau decesul


plăţi pentru indemnizaţiile unice în cazul
plăţi conform certificatelor de concediu

valoarea utilajelor şi sculelor defectate,


Numărul accidentaţilor mortal

plăţi pentru repararea prejudiciilor


adolescenţi pînă la 18 ani

adolescenţi pînă la 18 ani

de muncă a expirat în anul raportat

accidentat)
Activitatea economică

angajatului

cheltuieli
medical
femei

femei
Agricultură şi silvicultură 64 11 2 13 - 1 0,56 2222 43,57 92069 53721 - 12648 25700
Exploatarea carierelor 9 - - 1 - - 3,58 256 32 22655 22655 - - -
Industria prelucrătoare 243 81 - 5 - - 2,25 7662 32,19 902342 474248 230289 197805 -
Energie electrică, gaze şi apă 55 9 - 4 - - 2,97 1971 38,65 413556 106705 49239 257612 -
Construcţii 36 1 - 3 - - 2,03 2129 64,52 139959 125455 9292 5212 -
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 21 8 - 3 - - 0,5 975 54,17 1125978 47474 35900 37000 1005604
Hoteluri şi restaurante 1 1 - - - - 0,2 13 13 555 555 - - -
Transporturi, depozitare şi comunicaţii 39 13 - 6 - - 0,8 1427 43,24 177095 81410 - 78038 17647
Activităţi financiare 18 10 - - - - 1,73 420 23,33 133110 36968 820 - 95322
Tranzacţii imobiliare 67 35 - - - - 2,43 1090 16,27 87780 50693 24053 11034 2000
Administraţie publică şi apărare 33 5 - 3 - - 0,63 984 32,8 37290 36589 - 701 -
Învăţămînt 20 13 - 2 1 - 0,16 574 31,89 14302 12940 362 1000 -
Sănătate şi asistenţă socială 43 27 - - - - 0,7 1360 31,63 36034 36034 - - -
Alte activităţi de servicii comunale, sociale şi personale 3 2 - - - - 0,16 51 17 870 870 - - -
TOTAL 652 216 2 40 1 1 0,99 21134 34,53 3183595 1086317 349955 601050 1146273
Anexa nr. 11
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2005

Repartizarea accidentaţilor în muncă pe împrejurări şi cauze

Administraţie publică şi
Comerţ cu ridicata şi cu

comunale, sociale şipersonale


Sănătate şi asistenţă socială
Transporturi, depozitare şi
Industria prelucrătoare
Energie electrică, gaze

Hoteluri şi restaurante
Exploatarea carierelor

Tranzacţii imobiliare
Activităţi financiare

Alte activităţi de servicii


Agricultură şi
silvicultură

Construcţii

Învăţămînt
amănuntul

comunicaţii

apărare
şi apă

Total
Împrejurări şi cauze

1. Repartizarea accidentaţilor pe împrejurări:

Căderea de la înălţime şi
15 2 66 27 21 4 - 17 14 19 20 13 19 - 237
de la acelaşi nivel
Căderea, prăbuşirea,
proiectarea materialelor 8 2 40 2 6 1 - 3 - 1 1 1 1 1 67
şi obiectelor
Prinderea, lovirea sau
strivirea de maşini,
26 5 95 10 2 8 - 10 2 1 9 1 14 - 183
utilaje, diferite obiecte
etc.
Contact cu obiecte şi
substanţe fierbinţi şi 4 - 13 2 2 1 - - - - - - 1 - 23
nocive, explozii

Contact cu curent electric 1 - - 7 1 2 - - - 1 - - 1 - 13

Atac cu premeditare 2 - - - - 1 - 2 - - 2 - 2 - 9

Contact cu animale şi
3 - 1 3 - - - - - 18 - 1 - - 26
insecte

Alte împrejurări 5 - 28 4 4 4 1 7 2 27 1 4 5 2 94

TOTAL 64 9 243 55 36 21 1 39 18 67 33 20 43 3 652

2. Repartizarea accidentaţilor pe cauze:


Dependente de executant 54 9 206 38 34 19 1 21 5 45 24 15 37 3 511

Dependente de
7 - 20 11 1 1 - 11 12 1 4 5 - - 73
mijloacele de producţie
Dependente de sarcina de
3 - 17 1 1 1 - 4 1 14 2 - 4 - 48
muncă
Dependente de mediul de
- - - 5 - - - 3 - 7 3 - 2 - 20
muncă

TOTAL 64 9 243 55 36 21 1 39 18 67 33 20 43 3 652

Anexa nr. 12
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2005

Înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă


Numărul personalului care pentru condiţii de muncă
nefavorabile beneficiază de:
concedii program retribuţii sporuri pentru
Activitatea economică suplimen- zilnic de tarifare condiţiile
tare muncă redus majorate nefavorabile şi
intensitatea
muncii
Agricultură şi silvicultură 530 145 151 800

Exploatarea carierelor 749 48 284 438

Industria prelucrătoare 11636 345 916 10650

Energie electrică, gaze şi apă 5165 7 23 4867

Construcţii 977 8 173 297


Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul
551 114 47 1054

Hoteluri şi restaurante 33 - - 188


Transporturi, depozitare şi
comunicaţii
4602 511 1237 2646
Activităţi financiare - - - -

Tranzacţii imobiliare 1474 576 90 2934


Administraţie publică şi
apărare
93 22 20 607

Învăţămînt 2118 - 93 8954

Sănătate şi asistenţă socială 17118 6168 497 12386


Alte activităţi de servicii
comunale, sociale şi 439 9 110 515
personale
TOTAL 45485 7953 3641 46336

Anexa nr. 13
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2005

Înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă acordate femeilor


Numărul femeilor salariate, care pentru condiţii
de muncă nefavorabile beneficiază de:
concedii program retribuţii sporuri
suplimen- zilnic de tarifare pentru
Activitatea economică tare muncă majorate condiţiile
redus nefavorabile
şi
intensitatea
muncii
Agricultură şi silvicultură 127 47 57 123

Exploatarea carierelor 67 4 21 39

Industria prelucrătoare 5173 237 337 4905

Energie electrică, gaze şi apă 814 - - 789

Construcţii 110 4 21 19
Comerţ cu ridicata şi cu
277 102 21 223
amănuntul
Hoteluri şi restaurante 30 - - 153
Transporturi, depozitare şi
869 256 93 304
comunicaţii
Activităţi financiare - - - -

Tranzacţii imobiliare 825 388 52 2019


Administraţie publică şi
51 21 2 404
apărare
Învăţămînt 1886 - 60 7106

Sănătate şi asistenţă socială 14115 5075 468 10351


Alte activităţi de servicii
comunale, sociale şi 199 1 5 178
personale
TOTAL 24543 6135 1137 26613
RAPORT Nr. 388 de activitate al Inspecţiei Muncii pe anul 2007
Anexa nr. 7
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii
pe anul 2007

Situaţia condiţiilor de muncă

din care lucrează sub acţiunea:


Numărul Numărul
personalului zgomotului vibraţiei de iluminării cu gazelor, temperaturii umedităţii aerului cu ionizaţiei de altor factori personalului
ocupat în de nivel nivel sporit deviere de la prafului ale mediului de relative a viteza de nivel sporit nocivi şi/sau care Numărul
sporit normele căror con- muncă cu aerului de mişcare periculoşi Numărul
condiţii de manipulează personalului ocupat
stabilite centraţii la devieri de la nivel sporit inadmisibilă personalului
muncă care utilaje în încăperi,
Activitatea economică locul de normele ocupat cu
nu cores- necorespun- necorespunzătoare
muncă stabilite munca fizică
pund nor- zătoare cerinţelor securităţii
depăşesc grea
melor cerinţelor muncii
igienico- limitele securităţii
sanitare maxim muncii
admisibile
Agricultură şi silvicultură 658 219 72 67 228 54 34 - - 140 245 5 39
Exploatarea carierelor 769 367 123 26 428 107 81 - 7 26 276 - -
Industria prelucrătoare 6762 1957 89 183 2206 2165 348 27 2 407 558 61 -
Energie electrică, gaze şi
apă 2071 941 283 - 756 679 152 - - 726 122 8 8
Construcţii 365 53 11 5 133 10 - - - 158 90 - -
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul 111 11 8 - 23 69 - - - - 50 - -
Hoteluri şi restaurante 493 - - - - 492 - - - 1 - - -
Transporturi, depozitare şi
comunicaţii 1508 465 36 1 690 112 19 6 20 203 182 - 4
Tranzacţii imobiliare 526 4 - - 180 78 3 - - 264 24 11 -
Administraţie publică şi
apărare 259 4 - - 70 12 - - - 173 - - 8
Învăţămînt 2796 7 5 6 1013 252 40 - 7 1472 21 - 17
Sănătate şi asistenţă socială 1363 25 - 4 60 70 56 - 190 1048 35 4 59
Alte activităţi de servicii
comunale, sociale şi 687 36 - 13 425 5 - - 13 195 58 - -
personale
TOTAL 18368 4089 627 305 6212 4105 733 33 239 4813 1661 89 135
Anexa nr. 9
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii
pe anul 2007

Cheltuieli pentru protecţia muncii, lei


din care:

Cheltuieli pentru inclusiv:


realizarea pentru realizarea aferente distribuirii
pentru realizarea
Activitatea economică măsurilor de măsurilor aferente asigurării alimentaţiei curativ-
măsurilor tehnice
protecţie a organizatorice de pentru acordarea gratuită angajaţilor cu profilactice, laptelui sau
de protecţie a
muncii, lei protecţie a muncii, a materialelor igienico- echipament de protecţie, a altor produse
muncii, lei sanitare, lei
lei lei alimentare echivalente,
lei
Agricultură şi silvicultură 6588874 1496693 5092181 379371 2875072 1440246
Pescuit 46760 7700 39060 - 39060 -
Exploatarea carierelor 3210160 704585 2505575 101722 973286 1355118
Industria prelucrătoare 58252872 23055742 35197130 4135740 15814615 12722980
Energie electrică, gaze şi apă 15120022 4206138 10913884 750073 5646055 2839112
Construcţii 13026853 3293876 9732977 650712 6370353 2119424
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 12555408 3051676 9503732 1295854 5992332 1924302
Hoteluri şi restaurante 2331010 150774 2180236 319378 1455671 132889
Transporturi, depozitare şi comunicaţii 22907859 7143724 15764135 1337468 10191872 2132309
Activităţi financiare 4248678 2224972 2023706 894518 558039 296586
Tranzacţii imobiliare 7622019 2102089 5519930 655074 3765955 851127
Administraţie publică şi apărare 2486769 301014 2185755 263372 1218557 369078
Învăţămînt 5401309 2457208 2944101 892803 751461 122215
Sănătate şi asistenţă socială 17350053 8513929 8836124 2470717 2470674 1717697
Alte activităţi de servicii comunale, sociale
2697464 863619 1833845 326215 886819 519674
şi personale
TOTAL 173846110 59573739 114272371 14473017 59009821 28542757
Anexa nr. 10
la Raportul de activitate al Inspecţiei Muncii pe
anul 2007

Numărul de accidentaţi în muncă şi pierderile materiale aferente accidentelor de muncă

(inclusiv a decedaţilor), ai căror incapacitate temporară


Numărul zile-om incapacitate de muncă a accidentaţilor
care au pierdut capacitatea de muncă de o zi şi mai mult

zile-om incapacitate temporară de muncă ce revine


de muncă pentru accidente de muncă (numărul de
Indicele de durată medie a incapacităţii temporare

Pierderi materiale aferente accidentelor de muncă, lei


din care: din care: din care:

Indicele de frecvenţă a accidentelor de muncă


(numărul de accidentaţi la o mie de angajaţi)
Numărul total de accidentaţi (inclusiv mortal)

clădirilor şi construcţiilor deteriorate şi alte


reducerii capacităţii de muncă sau decesul
plăţi pentru indemnizaţiile unice în cazul
plăţi conform certificatelor de concediu

valoarea utilajelor şi sculelor defectate,


Numărul accidentaţilor mortal

plăţi pentru repararea prejudiciilor


unui accidentat)
adolescenţi pînă la 18 ani

adolescenţi pînă la 18 ani

de muncă a expirat în anul raportat


Activitatea economică

angajatului

cheltuieli
medical
femei

femei
Agricultură şi silvicultură 39 7 - 1 - - 0,4933 2247 57,6154 70319 62749 7570 - -
Pescuitul 1 - - 1 - - 2,9155 - - 3000 - - 3000 -
Exploatarea carierelor 17 - - 1 - - 5,6799 900 52,9412 86250 86250 - - -
Industria prelucrătoare 177 43 - 8 1 - 1,6897 5273 29,7910 909692 480533 154526 230417 44216
Energie electrică, gaze şi apă 39 9 - 5 - - 2,1385 1338 34,3077 1066672 144304 158525 763843 -
Construcţii 49 2 - 11 - - 2,3386 1921 39,2041 855984 195295 - 660689 -
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 12 4 - - - - 0,2447 553 46,0833 36836 22771 700 13365 -
Hoteluri şi restaurante 2 2 - - - - 0,3094 62 31 6321 6321 - - -
Transporturi, depozitare şi comunicaţii 43 11 - 3 - - 0,8836 1755 40,8140 702999 162781 9400 530818 -
Activităţi financiare 14 7 - 0 - - 1,0538 219 15,6429 24494 24494 - - -
Tranzacţii imobiliare 26 15 - 2 - - 0,9244 594 22,8462 66943 40629 26314 - -
Administraţie publică şi apărare 54 13 - 2 - - 1,0007 1700 31,4815 182468 74732 55736 52000 -
Învăţămînt 14 8 - 2 1 - 0,1115 562 40,1429 34918 25068 - 650 9200
Sănătate şi asistenţă socială 55 28 - 3 - - 0,8761 1221 22,2 204593 98793 100000 2800 3000
Alte activităţi de servicii comunale, sociale şi personale 8 - - 1 - - 0,3923 139 17,375 6909 6909 - - -
TOTAL 550 149 - 40 2 - 0,8667 18484 33,6073 4258398 1431629 512771 2257582 56416
Anexa nr. 11
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2007

Repartizarea accidentaţilor în muncă pe împrejurări şi cauze

Administraţie publică şi
Comerţ cu ridicata şi cu

Transporturi, depozitare şi
Industria prelucrătoare
Energie electrică, gaze

Hoteluri şi restaurante
Exploatarea carierelor

sociale şi personale
Tranzacţii imobiliare
Activităţi financiare

Sănătate şi asistenţă

servicii comunale,
Alte activităţi de
Agricultură şi
silvicultură

Construcţii

Învăţămînt
amănuntul

comunicaţii
Pescuitul

apărare

socială
şi apă

Total
Împrejurări şi cauze

1. Repartizarea accidentaţilor pe împrejurări:

Căderea de la înălţime
14 - 1 47 10 15 4 1 18 11 9 21 8 20 2 181
şi de la acelaşi nivel
Căderea, prăbuşirea,
proiectarea materialelor 4 - 6 20 4 14 - - 2 - 1 3 1 1 1 57
şi obiectelor
Prinderea, lovirea sau
strivirea de maşini,
11 - 7 71 5 14 4 - 11 1 4 5 - 22 1 156
utilaje, diferite obiecte
etc.
Contact cu obiecte şi
substanţe fierbinţi şi 3 - - 7 - 1 2 - - - 1 - 2 1 17
nocive, explozii
Contact cu curent
- - - 2 5 2 - - - - - - - 3 12
electric

Atac cu premeditare - - - 2 - - - - 7 - - 7 1 8 2 27

Contact cu animale şi
2 - - 1 6 - - - - 1 7 1 - - 1 19
insecte

Alte împrejurări 5 1 3 27 9 3 2 1 5 1 4 17 2 - 1 81

TOTAL 39 1 17 177 39 49 12 2 43 14 26 54 14 55 8 550

2. Repartizarea accidentaţilor pe cauze:


Dependente de
33 1 16 151 30 46 11 2 20 5 20 39 11 47 8 440
executant
Dependente de
3 - - 13 3 3 - - 12 8 2 2 1 2 - 49
mijloacele de producţie
Dependente de sarcina
2 - - 12 2 - - - 8 1 - 11 2 1 - 39
de muncă
Dependente de mediul
1 - 1 1 4 - 1 - - - 4 2 - 5 - 19
de muncă
547
TOTAL 39 1 17 177 39 49 12 2 40* 14 26 54 14 55 8
*
*Notă:

- 3 accidente se află în stadiu de examinare în instanţa judiciară

Anexa nr. 12
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2007

Înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă


Numărul personalului care pentru condiţii de muncă
nefavorabile beneficiază de:
concedii program retribuţii sporuri pentru
Activitatea economică suplimen- zilnic de tarifare condiţiile
tare muncă redus majorate nefavorabile şi
intensitatea
muncii
Agricultură şi silvicultură 909 53 74 805

Exploatarea carierelor 1191 398 365 708

Industria prelucrătoare 10618 291 413 10708

Energie electrică, gaze şi apă 5816 43 38 5312

Construcţii 824 3 9 415


Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul
1241 162 50 1479

Hoteluri şi restaurante 32 - - 592


Transporturi, depozitare şi
comunicaţii
4513 168 1336 2629

Tranzacţii imobiliare 1004 539 5 3596


Administraţie publică şi
apărare
89 17 25 2016

Învăţămînt 3177 94 43 16569

Sănătate şi asistenţă socială 20637 6256 644 13267


Alte activităţi de servicii
comunale, sociale şi 523 5 164 1553
personale
TOTAL 50574 8029 3166 59649

Anexa nr. 13
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2007

Înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă acordate femeilor


Numărul femeilor salariate, care pentru condiţii
de muncă nefavorabile beneficiază de:
concedii program retribuţii sporuri
suplimen- zilnic de tarifare pentru
Activitatea economică tare muncă majorate condiţiile
redus nefavorabile
şi
intensitatea
muncii
Agricultură şi silvicultură 344 - 32 111

Exploatarea carierelor 81 10 31 19

Industria prelucrătoare 4897 200 133 5000

Energie electrică, gaze şi apă 1052 5 - 963

Construcţii 72 1 - 17
Comerţ cu ridicata şi cu
412 150 32 304
amănuntul
Hoteluri şi restaurante 27 - - 393
Transporturi, depozitare şi
779 157 36 459
comunicaţii
Tranzacţii imobiliare 571 403 - 2226
Administraţie publică şi
44 17 21 780
apărare
Învăţămînt 2756 81 30 12768

Sănătate şi asistenţă socială 16336 5240 592 10842


Alte activităţi de servicii
comunale, sociale şi 237 2 84 1196
personale
TOTAL 27608 6266 991 35078
RAPORT DE ACTIVITATE
al Inspecţiei Muncii pe anul 2008

Publicat : 26.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 106 art Nr : 468 Data intrarii in vigoare : 26.06.2009

Activitatea Inspecţiei Muncii în anul 2008 a fost orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea
Europeană (2005-2008) şi a Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011. Potrivit acestor documente, precum şi Legii nr.140-XV din 10 mai
2001, obiectivul principal pus în seama Inspecţiei Muncii, este asigurarea aplicării dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia
salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor.
Pentru atingerea acestui obiectiv, Inspecţia Muncii exercită controlul respectării cadrului legal de reglementări în domeniul muncii în întreprinderi,
instituţii, organizaţii (în continuare unităţi) şi întreprinde acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din acest domeniu.
Activitatea Inspecţiei Muncii este determinată de efectivul de personal cu care este încadrată. În perioada de referinţă efectivul de personal şi
structura organizatorică a Inspecţiei Muncii nu a suferit modificări. Astfel, Inspecţia Muncii dispune de un efectiv de personal de 95 unităţi, din care 14
unităţi distribuite în aparatul central, iar 81 unităţi distribuite în 10 inspectorate teritoriale de muncă. Din numărul total al inspectorilor încadraţi în
Inspecţia Muncii 14 sînt femei. Structura organizatorică a Inspecţiei Muncii este reflectată în anexa nr.1 la prezentul Raport.
Aspirînd spre realizarea obiectivelor ce-i revin, Inspecţia Muncii cu subdiviziunile sale teritoriale, în anul 2008 a realizat 7739 vizite de control
privind respectarea legislaţiei şi altor acte normative în domeniul muncii în unităţi. Din numărul total al acestora, 4121 controale au avut drept subiect
modul în care se respectă legislaţia şi alte acte normative referitoare la relaţiile de muncă, iar 3618 controale au avut în vizor modul în care se respectă
legislaţia şi alte acte normative de protecţie a muncii. Controalele întreprinse s-au finalizat cu întocmirea proceselor-verbale de control în care, de către
inspectorii de muncă, au fost înregistrate 69366 cazuri de încălcare a prevederilor legale şi dispuse măsuri necesare pentru asigurarea respectării
normelor de drept din domeniul muncii.
Indicatorii referitori la activitatea Inspecţiei Muncii şi la numărul controalelor întreprinse de inspectorii de muncă în anul 2008 sînt reflectaţi în
anexele nr.2 şi nr.3 la prezentul Raport.
În cadrul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului raportat, Inspecţia Muncii a întreprins şi o serie de controale specificate orientate spre:
- monitorizarea modului de achitare a salariilor şi de lichidare a restanţelor la plata salariilor;
- monitorizarea riscurilor de accidentare la efectuarea diverselor activităţi economice.
Numărul acestora este înglobat în numărul total de controale efectuate.
În cadrul controalelor desfăşurate de către inspectorii de muncă, la circa 100 agenţi economici au fost depistate peste 700 persoane, care au fost
admise la muncă fără perfectarea relaţiilor de muncă în formă scrisă, or aceasta nu este altceva decît utilizarea forţei de „muncă la negru”. Acest
„fenomen” are loc preponderent în sectorul privat.
În temeiul Dispoziţiei Inspectorului General de Stat al Muncii nr.136 din 13 iunie 2008 inspectoratele teritoriale de muncă au întreprins controale
asupra modului de respectare al legislaţiei muncii şi normelor de protecţie a muncii la agenţi economici care efectuează lucrări agricole. Controlului au
fost supuse mai mult de 450 unităţi economice cu un efectiv de personal mai mare de 30 mii salariaţi, din aceştia mai mult de 13 mii sînt femei.
Acţiuni cu caracter specific (inclusiv controale) au fost realizate de Inspecţia Muncii în comun cu reprezentanţi ai diferitor organe cu atribuţii de
control. Astfel, în temeiul Directivei Guvernului nr.1216-332 din 01 august 2008 au fost întreprinse vizite de control, în comun cu colaboratorii
organelor de poliţie, la unităţi economice din cadrul centrelor de agrement şi cluburi ce prestează activitate pe timp de noapte.
Atît Dispoziţia Inspectorului General de Stat al Muncii nr.136 din 13 iunie 2008, cît şi Directiva Guvernului indicau printre obiectivele controlului şi
aspecte ce ţin de munca persoanelor mai tinere de 18 ani.
La momentul controalelor la 48 de unităţi vizitate activau 300 de angajaţi minori.
Cea mai mare parte a minorilor depistaţi, lucrau alături de maturi. Astfel la lucrările agricole în 7 unităţi lucrau 143 persoane. Un număr impunător
de tinere activau în calitate de cusătorese: 15 unităţi – 86 persoane. În calitate de vînzători activau la 6 unităţi – 8 persoane, iar în calitate de chelner sau
barmen – 4 unităţi – 4 persoane.
În calitate de personal auxiliar au fost depistaţi minori activînd la:
- societăţi cu răspundere limitată – 9 unităţi – 51 persoane;
- întreprinderi individuale – 3 unităţi – 4 persoane;
- construcţie – 1 persoană;
- internet-cafe – 2 unităţi – 2 persoane;
- angajator-persoană fizică – 1 minor.
La 26 unităţi economice au fost depistate cazuri de încălcare a legislaţiei în raport cu activitatea a 184 salariaţi mai tineri de 18 ani.
La 10 unităţi economice au fost depistate 89 de persoane cu care nu erau legiferate relaţiile de muncă. Tinerii activau fără întocmirea contractului
individual de muncă (74 persoane activau la lucrări sezoniere), fără emiterea ordinului de angajare, în lipsa carnetului de muncă, fără evidenţa timpului
de muncă.
În procesul controalelor au fost depistate şi alte încălcări cum ar fi: activitate în calitate de vînzători în încăperea unde se comercializează băuturi
alcoolice şi produse din tutun; neefectuarea examenului medical la angajare; nerespectarea duratei reduse a timpului de muncă; atragerea la muncă pe
timp de noapte; neacordarea concediilor suplimentare; supunerea la activităţi în zile de sărbătoare şi odihnă; neefectuarea instruirii în domeniul
securităţii muncii; neefectuarea plăţilor compensatorii prevăzute de legislaţie.
Ca rezultat al controalelor au fost emise prescripţii de a remedia încălcările într-un termen limitat şi de a retrage minorii de la lucrările cu condiţii de
muncă grele şi nocive.
În contextul monitorizării modului şi termenelor de achitare a salariilor în sectorul real, şi întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.678 din 11 iulie
2005 Inspecţia Muncii în perioada de referinţă a efectuat controale la unităţi economice, care admit restanţe la plata salariilor.
În această ordine de idei, 45 la sută din numărul total de controale au avut drept obiectiv prioritar modul de achitare a salariilor. În urma controalelor
au fost depistate diverse cazuri de încălcare a legislaţiei din domeniul salarizării.
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, la 01.01.2008, 402 unităţi admiteau restanţe la plata salаriului, iar la 31.12.2008 numărul acestora s-
a redus pînă la 356 unităţi, inclusiv 54 unităţi cu capital public. Deşi numărul unităţilor, care admit restanţe la plata salariilor s-a redus, sumele
restanţelor la plata salariilor s-au majorat. Astfel suma restanţelor la 01.01.2008 constituia 72,1 mil. lei, iar pe parcursul anului s-au majorat, estimîndu-
se, către 31.12.2008, la 101,6 mil. lei.
Activităţile de control întreprinse de Inspecţia Muncii scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale
referitoare la:
- contractul individual de muncă – iniţierea relaţiilor de muncă şi utilizarea forţei de muncă fără respectarea procedurilor stabilite de legislaţie (Titlul
III Contractul individual de muncă, art. 47, 49, 55, 85, 86);
- durata timpului de muncă – depăşirea duratei legale a timpului de muncă, caracterizată prin nerespectarea dreptului la durata redusă a timpului de
muncă, de repartizarea prejudicioasă şi contrar legislaţiei a timpului de muncă în cadrul săptămînii şi altele (Titlul IV Timpul de muncă şi timpul de
odihnă, art. 95 – 105, 107,109, 110, 111);
- salarizare – angajarea cu un salariu mai mic decît salariul minim stabilit de stat; nerespectarea modalităţilor de salarizare prevăzute de legislaţie;
neefectuarea plăţilor compensatorii; încălcarea termenelor legale de plată a salariilor şi altele (Titlul V Salarizarea şi normarea muncii, art. 128 alineat
(2), 131, 139, 141, 142, 152, 153);
- protecţia muncii – admiterea la lucru a persoanelor fără pregătire profesională şi fără instruire în materie de protecţie a muncii; prestarea muncii în
condiţii de risc sporit; aplicarea tehnologiilor depăşite şi periculoase; neasigurarea cu echipament de protecţie; amplasarea proceselor tehnologice în
încăperi neadecvate; exploatarea echipamentelor de muncă improvizate fără dispozitive de protecţie, ceea ce creează pericol de accidentare;
neefectuarea atestării locurilor de muncă (Titlul IX Protecţia muncii, art. 225, 226, 229–243).
Încălcările comise de angajatori reprezintă componente ale utilizării nelegale a muncii şi prejudiciază esenţial drepturile salariaţilor ce decurg din
raporturile de muncă. Aceste încălcări impun aplicarea diferitor mecanisme ce contribuie la asigurarea respectării prevederilor legale.
Pentru comiterea încălcărilor, depistate ca rezultat al controalelor efectuate, cît şi în vederea combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii,
inspectorii de muncă au întocmit 965 procese-verbale cu privire la contravenţia administrativă. Din numărul acestora, 71 procese-verbale cu privire la
contravenţia administrativă au fost întocmite pentru neachitarea intenţionată a salariilor şi a altor plăţi (art.41/2 Codul cu privire la contravenţiile
administrative). În urma examinării acestora au fost sancţionate administrativ prin aplicarea amenzii 830 persoane cu funcţii de răspundere. Indicatori
referitori la procesele-verbale cu privire la contravenţia administrativă întocmite şi examinate în anul raportat sînt reflectaţi în anexa nr.4 la prezentul
Raport.
Suma amenzilor aplicate în anul 2008 pentru comiterea încălcării legislaţiei muncii şi normelor de protecţie a muncii constituie 1407 mii lei.
Un alt capitol al activităţilor desfăşurate de Inspecţia Muncii este examinarea petiţiilor cetăţenilor. În anul raportat, unităţile structurale şi
subdiviziunile teritoriale ale Inspecţiei Muncii au examinat 2820 petiţii, prin care s-au invocat diverse încălcări ale legislaţiei muncii şi normelor de
protecţie a muncii.
Pe parcursul perioadei raportate, în vederea asigurării realizării ordinii de drept în domeniul muncii, Inspecţia Muncii a întocmit şi înaintat
Comisariatelor de poliţie, Organelor de procuratură şi Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţie 72 sesizări.
În anul 2008 subdiviziunile teritoriale ale Inspecţiei Muncii au înregistrat 1015 contracte colective de muncă. Indicatori referitori la numărul
contractelor colective de muncă înregistrate sînt reflectaţi în anexa nr.5 la prezentul Raport.
Potrivit datelor oferite de Biroul Naţional de Statistică, în anul 2008 au depus rapoarte statistice ce vizează aspecte de protecţie a muncii 47686
unităţi. În aceste unităţi au fost angajaţi 822848 salariaţi, din care 428925 femei, iar 423 persoane sub 18 ani.
Numărul unităţilor care au depus rapoarte statistice şi numărul salariaţilor existenţi în scriptele acestor unităţi în anul 2008, structurat prin prisma
activităţilor, sînt reflectate în anexa nr. 6 la prezentul Raport.
În anul raportat au fost ocupaţi în condiţii de muncă necorespunzătoare normelor igienico-sanitare mai mult de 21750 salariaţi, inclusiv 2 persoane
pînă la 18 ani. Aceasta depăşeşte 2,64 la sută din numărul total al salariaţilor angajaţi în unităţile vizate de statistici. Din numărul total al salariaţilor
ocupaţi în condiţii de muncă ce nu corespund normelor igienico-sanitare 10965 sînt femei. Situaţia condiţiilor de muncă, inclusiv a condiţiilor de
muncă a femeilor sînt reflectate în anexele nr.7 şi nr.8 la prezentul Raport.
Pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii, pe parcursul anului 2008 unităţile vizate în statistici, au cheltuit în ansamblu circa 199859,77 mii
lei. Date referitoare la cheltuielile pentru protecţia muncii se conţin în anexa nr.9 la prezentul Raport.
În perioada de referinţă, la unităţile cuprinse în statistici, s-a înregistrat un număr total de 554 accidentaţi, inclusiv 52 accidentaţi în cadrul unităţilor
cu efectivul de pînă la 20 salariaţi, proveniţi din accidente de muncă, ce determină un indice de frecvenţă de 0,6733 (numărul de accidentaţi care revine
la o mie de salariaţi).

Numărul total de zile-om de incapacitate temporară de muncă a accidentaţilor a fost de 19300, determinînd un indice de durată medie al incapacităţii
temporare de muncă pentru accidente de muncă de 34,84 (număr de zile-om de incapacitate temporară de muncă ce-i revin unui accidentat). Numărul
de accidentaţi şi pierderile materiale aferente accidentelor de muncă, produse la unităţile acoperite de sondajul statistic, precum şi repartizarea
accidentaţilor în muncă pe activităţi, împrejurări şi cauze se reprezintă în anexele nr. 10 şi nr. 11 la prezentul Raport.
De către inspectorii de muncă cu atribuţii de control în domeniul protecţiei muncii în anul raportat au fost cercetate împrejurările şi cauzele care au
condus la producerea accidentelor de muncă, în urma cărora au fost accidentate mortal – 45 persoane (inclusiv o persoană accidentată mortal la
angajator-persoană fizică), iar grav – 116 persoane.
Producerea accidentelor de muncă este cauzată, în mare parte, de încălcarea cerinţelor de protecţie a muncii. Cea mai mare pondere în producerea
accidentelor de muncă mortale revine activităţilor din industrie, în care au fost accidentate mortal 9 persoane, în activităţi agricole – 7 persoane
accidentate mortal, construcţii – 6 persoane, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul – 5 persoane, transporturi, depozitare şi comunicaţii – 4 persoane,
exploatarea carierelor şi activităţi de servicii colective, sociale şi personale – cîte 3 persoane, energie electrică, gaze, apă şi sănătate, asistenţă socială
cîte 2 persoane, cîte 1 persoană a fost accidentată mortal în administraţie publică şi apărare, învăţămînt şi restaurante.
Numărul accidentaţilor proveniţi din accidente de muncă grave şi mortale, în raport cu anul precedent, a scăzut cu 48 accidentaţi grav şi 9 accidentaţi
mortal. Dosarele de cercetare au fost înaintate organelor de poliţie şi procuratură.
În anul 2008 în Republica Moldova au fost înregistrate 34 cazuri de boli (intoxicaţii) profesionale cronice şi acute cu 2 cazuri mai mult faţă de anul
2007.
Pierderile materiale în urma accidentelor de muncă suportate de unităţile, vizate în statistici, în anul 2008 se estimează la circa 3895583 lei, din care
circa 41,56 la sută constituie plăţile conform certificatelor de concediu medical, 10,35 la sută reprezintă plăţi pentru repararea prejudiciului cauzat,
29,71 la sută sînt plăţile indemnizaţiilor unice în cazul reducerii capacităţii de muncă sau decesul angajatului şi 18,38 la sută constituie valoarea
mijloacelor de producţie defectate.
Pentru realizarea anumitor garanţii stabilite de legislaţie, în anul raportat au beneficiat de înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă
122659 salariaţi, din care 69593 femei. Înlesnirile şi sporurile pentru condiţii nefavorabile de muncă sînt reflectate în anexele nr.12 şi nr.13 la prezentul
Raport.
Succesul activităţilor de inspecţie este determinat de eficienţa planificării şi utilizării fondului timpului de muncă. În anul 2008 utilizarea fondului
timpului de muncă de către inspectorii de muncă se reprezintă după cum urmează.
Pentru efectuarea controalelor au fost consumate 10232 zile-om. Aceasta constituie 67 la sută din fondul timpului utilizat pe teren. Pentru
examinarea petiţiilor total au fost consumate 2495 zile-om sau 16 la sută din fondul timpului utilizat pe teren. La cercetarea accidentelor comunicate s-
au consumat 959 zile-om, ceea ce constituie 6 la sută din fondul timpului utilizat pe teren.
Pentru efectuarea unui control inspectorii de muncă utilizează 1,32 zile.

Formarea inspectorilor de muncă şi supravegherea activităţilor desfăşurate de aceştia solicită de la Inspecţia Muncii atenţie deosebită. Astfel pentru
pregătirea inspectorilor de muncă au fost organizate diferite seminare instructiv-didactice. Realizarea acestor acţiuni au derulat cu concursul
specialiştilor din cadrul aparatului Inspecţiei Muncii, experţilor străini. Activităţile de perfecţionare profesională a inspectorilor de muncă au vizat
diverse tematici orientate spre eficientizarea acţiunilor de inspecţie.
Se întreprind cu regularitate acţiuni de monitorizare a activităţii inspectoratelor teritoriale de muncă. Obiectivul acestor acţiuni este de a evalua
activitatea inspectorilor de muncă şi de a asigura sporirea nivelului de pregătire a inspectorilor de muncă, a eficacităţii şi calităţii activităţilor de
inspecţie.
Acţiuni de dezrădăcinare a încălcării legislaţiei muncii au fost realizate pe baza Acordurilor bilaterale în comun cu reprezentanţi ai sindicatelor şi
patronatelor. Probleme ce ţin de aplicarea legislaţiei muncii au fost luate în dezbateri cu participarea Inspecţiei Muncii în cadrul şedinţelor
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Republica Moldova, Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective.
În perioada de referinţă au fost organizate şi realizate 28 întîlniri de lucru ale reprezentanţilor conducerii Inspecţiei Muncii cu conducătorii
administraţiei publice locale de nivelurile unu şi doi. În cadrul acestor întîlniri au fost luate în dezbateri diferite aspecte ale relaţiilor de muncă şi
discutate căile cele mai eficiente de asigurare a aplicării legislaţiei muncii şi normelor de protecţie a muncii.
S-au realizat acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media despre cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii şi
despre activitatea Inspecţiei Muncii. În această ordine de idei au fost acordate 6 interviuri la posturile de radio locale şi centrale, 10 apariţii în cadrul
emisiunilor televizate şi au fost publicate circa 20 articole în diverse publicaţii periodice centrale şi locale.
Toate acţiunile de inspecţie întreprinse în anul trecut scot în evidenţă o tendinţă stabilă de conformare la rigorile legislaţiei şi de respectare a
acesteia.
Totodată se mai întîlnesc şi anumite dificultăţi în aplicarea legislaţiei muncii.
O dificultate semnificativă în derularea relaţiei de muncă o constituie insuficienţa sau lipsa de cunoştinţe necesare angajatorilor pentru a asigura
respectarea legislaţiei ce reglementează raporturile de muncă. Această dificultate caracterizează unităţile cu un efectiv de personal mic.
Soluţionarea inadecvată şi insuficientă a problemelor ce ţin de prevenirea accidentelor de muncă este frecventă la unităţile care nu dispun de
serviciul de prevenire şi protecţie sau de un lucrător desemnat pentru protecţia salariaţilor la locurile de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale.
Un obstacol deosebit în aplicarea legislaţiei îl reprezintă încălcările legislaţiei ce se comit cu acordul tacit al salariaţilor sau a reprezentanţilor
acestora. Astfel de încălcări poartă un caracter latent şi sînt dificil de remediat.
Potrivit atribuţiilor ce-i revin, Inspecţia Muncii a acordat ajutor metodologic şi consultativ salariaţilor şi angajatorilor în soluţionarea diverselor
probleme ce ţin de aplicarea legislaţiei muncii. În perioadă raportată au beneficiat de ajutorul consultativ al Inspecţiei Muncii şi subdiviziunilor sale
structurale mai mult de 6000 angajatori şi un număr semnificativ de salariaţi.
În perioada de referinţă, Inspecţia Muncii a coordonat activitatea de instruire şi formare a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi în
domeniul relaţiilor de muncă şi protecţiei muncii. Ca rezultat al coordonării activităţii de instruire şi formare, în instituţiile abilitate cu dreptul de
instruire în domeniul dat, au fost instruite mai mult de 10000 persoane.
Pe parcursul anului 2008 Inspecţia Muncii a informat Ministerul Economiei şi Comerţului despre deficienţele în aplicarea legislaţiei muncii şi
normelor de protecţie a muncii, şi-a adus contribuţia la elaborarea şi promovarea spre adoptare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, a
Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, a
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă ş.a.
Un eveniment semnificativ care s-a produs în anul 2008 este participarea Inspecţiei Muncii la Conferinţa de constituire a Alianţei Regionale a
Inspecţiilor Muncii din Europa de Sud-Est Azerbaijan şi Ucraina şi aderarea la acest forum. Participarea Inspecţiei Muncii din Republica Moldova la
această Alianţă va asigura sporirea profesionalismului inspectorilor de muncă şi schimbul de bune practici existente în regiune în materie de aplicare a
legislaţiei muncii şi protecţie a salariaţilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Rezultatele obţinute, confirmă că activitatea Inspecţiei Muncii reprezintă un proces complex în derulare, care cere eforturi şi coerenţă în acţiuni.
Pentru a asigura realizarea continuă a obiectivelor Inspecţiei Muncii, stabilite de Lege, este oportun şi necesar ca Inspecţia Muncii să-şi menţină şi în
continuare orientarea spre dezvoltarea şi promovarea celor mai eficiente măsuri complexe pentru:
- monitorizarea modului de încadrare în muncă, perfectare a contractelor individuale de muncă şi diminuare a fenomenului „muncii la
negru”;
- monitorizarea riscurilor de accidentare în muncă;
- monitorizarea modului de achitare a salariilor şi diminuare a restanţelor la plata salariilor.
Aceasta va conduce la realizarea mai profundă şi mai integră a drepturilor angajaţilor ce decurg din raporturile de muncă, la o protecţie mai sigură a
salariaţilor în exercitarea funcţiilor lor, or acestea sînt obiectivele Inspecţiei Muncii stabilite de Codul muncii, alte acte legislative şi normative din
domeniul muncii, precum şi de Legea privind Inspecţia Muncii.

Anexa nr. 7 la Raportul de activitate


al Inspecţiei Muncii pe anul 2008

Situaţia condiţiilor de muncă la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi


Numărul din care lucrează sub acţiunea: Numărul
personalului ocupat
zgomot vibraţiei de iluminării cu gazelor, prafului temperaturii umidităţii aerului cu ionizaţiei altor factori personalului care
pe parcursul anului
ului de nivel sporit deviere de la ale căror con- mediului de relative a viteza de de nivel nocivi şi/sau manipulează Numărul
2008 în condiţii de
nivel normele centraţii la locul muncă cu aerului de mişcare sporit periculoşi Numărul utilaje personalului
muncă, care nu
sporit stabilite de muncă devieri de la nivel sporit inadmisibilă personalului necorespun- ocupat în
Activitatea corespund nor-
depăşesc limitele normele ocupat cu zătoare cerinţelor încăperi,
economică melor igienico-
sanitare
maxim admisibile stabilite munca fizică securităţii muncii necorespunzătoar
grea e cerinţelor
total inclusiv total inclusiv total inclusiv securităţii muncii
persoane persoane persoane
pînă la pînă la pînă la
18 ani 18 ani 18 ani
Agricultură şi silvicultură 654 - 160 76 58 192 - 117 24 - - 155 90 9 - 34
Exploatarea carierelor 762 - 344 126 26 450 - 107 77 - 7 26 220 - - -
Industria prelucrătoare 6676 - 2028 82 189 2299 - 1819 399 35 63 413 433 - - -
Energie electrică, gaze şi
apă 1957 - 918 228 - 693 - 663 172 - - 676 155 - - 8
Construcţii 265 - 22 6 - 70 - 88 - - 4 78 93 - - -
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul 417 - 104 8 - 39 - 257 3 - - 6 43 90 25 -
Hoteluri şi restaurante 20 - - - - - - 20 - - - - - - - -
Transporturi, depozitare şi
comunicaţii 1416 2 445 45 - 677 2 83 18 - 22 196 173 - - 13
Activităţi financiare 25 - - - - - - - - - - 25 - - - -
Tranzacţii imobiliare 488 - 7 1 1 181 - 71 2 - - 226 67 1 - -
Administraţie publică şi
apărare 287 - 5 - - 98 - 12 14 - 3 155 1 - - -
Învăţămînt 6238 - 9 6 6 912 - 352 79 - 109 4765 20 - - 25
Sănătate şi asistenţă socială 1611 - 30 - 4 53 - 67 87 - 155 1301 31 17 - 67
Alte activităţi de servicii
comunale, sociale şi 934 - 31 - 15 485 - 13 13 - 38 346 45 - - -
personale
TOTAL 21750 2 4103 578 299 6149 2 3669 888 35 401 8368 1371 117 25 147

Anexa nr. 9
la Raportul de activitate
al Inspecţiei Muncii pe anul 2008

Cheltuieli pentru securitatea şi sănătatea în muncă


a lucrătorilor din unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi, lei

din care:
Cheltuieli pentru inclusiv:
realizarea pentru realizarea
pentru realizarea pentru acordarea gratuită
Activitatea economică măsurilor de măsurilor pentru acordarea gratuită
măsurilor tehnice pentru acordarea gratuită a alimentaţiei curativ-
protecţie a muncii organizatorice de a echipamentului
de protecţie a a materialelor igienico- profilactice şi a
în anul 2008, lei protecţie a muncii, individual de protecţie şi
muncii, lei sanitare, lei preparatelor
lei de lucru, lei
vitaminoase, lei
Agricultură şi silvicultură 7967727 2013805 5953922 472619 3077018 1933666
Pescuit 47675 6100 41575 76 41499 -
Exploatarea carierelor 3651175 1353644 2297531 119758 931634 1020913
Industria prelucrătoare 68347495 29384292 38963203 5321903 17355665 13847791
Energie electrică, gaze şi apă 15633493 5285707 10347786 844144 5963613 2805382
Construcţii 12373320 2387001 9986319 528593 7002754 1613798
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 17693738 4517809 13175929 2249000 7796124 2307142
Hoteluri şi restaurante 2167376 263648 1903728 592302 1121839 135468
Transporturi, depozitare şi comunicaţii 24172440 7874133 16298307 1535117 10237994 2173210
Activităţi financiare 5688452 3084625 2603827 1311718 648457 184733
Construcţii
Învăţămînt

şi personale

Exploatarea carierelor
Industria prelucrătoare
Agricultură şi silvicultură

Energie electrică, gaze şi apă


Tranzacţii imobiliare

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul


Activitatea economică
TOTAL
Sănătate şi asistenţă socială
Administraţie publică şi apărare

44
43
35
15
49
Numărul total de accidentaţi (inclusiv mortal)

169

5
6
2
9
3
7
Numărul total de accidentaţi mortal
Alte activităţi de servicii comunale, sociale

6
1
2
3
1
Numărul de accidentaţi (inclusiv mortal)

-
-
-

1
2
1
Numărul accidentaţilor mortal
Numărul zile-om incapacitate de muncă a Unităţi

-
-

82
15
19
accidentaţilor care au pierdut capacitatea de

199
cu efectivul de
muncă de o zi şi mai mult (inclusiv a decedaţilor) pînă la 10 salariaţi
4125979
7456484
3623658
9717482

17193276

199859770

4
2
6
1
3

14
Numărul de accidentaţi (inclusiv mortal)

-
-
2
3
1
2
Numărul accidentaţilor mortal
Numărul zile-om incapacitate de muncă a
Unităţi cu

19
51
accidentaţilor care au pierdut capacitatea de
la 20 salariaţi

351
101
297
efectivul de pînă

muncă de o zi şi mai mult (inclusiv a decedaţilor)


1524599
3539452
4449399
1427739
2677433

69789386

24
38
31
13
46
Numărul de accidentaţi (inclusiv mortal)

160
-

9
2
5
52
12
femei

-
-
-
-
-
-
din care:

adolescenţi pînă la 18 ani

5
3
2
4
1
5
Numărul accidentaţilor mortal

-
-
-
-
-

1
2601380
3007085
2195919
7040049

femei
13653824

130070384

-
-
-
-
-
-
din care:

adolescenţi pînă la 18 ani


Numărul zile-om incapacitate de muncă a
accidentaţilor care au pierdut capacitatea de muncă de
o zi şi mai mult (inclusiv a decedaţilor), ai căror

700
753
886

1429
5931
1864

incapacitate temporară de muncă a expirat în anul


raportat

Pierderi materiale aferente accidentelor de


751781
331333
938505

3376494
1467753

19841096

718055 muncă, lei


144145
188130
988042
128106
264161

plăţi conform certificatelor de concediu


medical
82772

138983
128106
Unităţi cu efectivul de peste 20 salariaţi

-
-

plăţi pentru repararea prejudiciilor


4741

116817 65348
787350
912600
3356785
1550750
4691495

65475577

din care:

plăţi pentru indemnizaţiile unice în cazul


-
-

reducerii capacităţii de muncă sau decesul


Numărul de accidentaţi în muncă şi pierderile materiale aferente accidentelor de muncă

5162
la

angajatului

valoarea utilajelor şi sculelor defectate,


-
-

clădirilor şi construcţiilor deteriorate şi alte


cheltuieli
Raportul

Indicele de frecvenţă a accidentelor de muncă


809529
156731
255913

1873543
1213024

(numărul de accidentaţi la o mie de angajaţi)


30330843

60524 11757 149004 496770 0,3327


1,2397
5965 1,8826
577843 193260 154145 62794 1,3481
4,5579
39448 137200 0,6242
Muncii pe anul 2008
Anexa nr. 10
de
activitate al Inspecţiei

Indicele de durată medie a incapacităţii temporare


de muncă pentru accidente de muncă (numărul de
22,6

zile-om incapacitate temporară de muncă ce revine


25,75
35,93
38,03
59,07
39,08

unui accidentat)
Hoteluri şi restaurante 4 1 - - - - - - 4 3 - 1 - - 41 3020 3020 - - - 0,2849 10,25
Transporturi, depozitare şi comunicaţii 55 4 1 - - 3 - 138 51 15 - 4 - - 2409 1020507 239447 - 769060 12000 0,8512 46,31
Activităţi financiare 14 - - - - - - - 14 8 - - - - 286 28973 28973 - - - 0,7816 20,43
Tranzacţii imobiliare 33 - - - - 4 - 32 29 15 - - - - 822 129564 57576 71988 - - 0,5847 25,88
Administraţie publică şi apărare 29 1 - - - - - - 29 9 - 1 - - 1217 112459 55597 55393 - 1469 0,5479 41,97
Învăţămînt 8 1 - - - - - - 8 3 - 1 - - 263 18084 16922 562 600 - 0,0633 32,88
Sănătate şi asistenţă socială 42 2 - - - - - - 42 26 - 2 - - 1018 81328 81328 - - - 0,6434 24,24
Alte activităţi de servicii comunale,
sociale şi personale
14 3 - - - 1 1 - 13 3 - 2 - - 377 71009 31009 - 40000 - 0,4405 26,93
TOTAL 554 44 14 4 315 38 9 989 502 162 - 31 1 - 17996 3895583 1618917 403049 1157419 716198 0,6733 34,84

Anexa nr. 11
la Raportul de activitate
al Inspecţiei Muncii pe anul 2008

Repartizarea accidentaţilor în muncă pe împrejurări şi cauze


la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi

Administraţie publică şi
Comerţ cu ridicata şi cu

comunale, sociale şipersonale


Sănătate şi asistenţă socială
Transporturi, depozitare şi
Industria prelucrătoare
Energie electrică, gaze

Hoteluri şi restaurante
Exploatarea carierelor

Tranzacţii imobiliare
Activităţi financiare

Alte activităţi de servicii


Agricultură şi
silvicultură

Construcţii

Învăţămînt
amănuntul

comunicaţii
Pescuitul

apărare
Împrejurări

şi apă

Total
şi cauze

1. Repartizarea accidentaţilor pe împrejurări:

Căderea de la înălţime
13 - 4 39 7 7 7 2 15 10 10 15 5 10 4 148
şi de la acelaşi nivel
Căderea, prăbuşirea,
proiectarea materialelor 1 - 4 24 3 4 - - 1 - 1 - - - 3 41
şi obiectelor
Prinderea, lovirea sau
strivirea de maşini,
28 - 4 68 5 19 11 2 21 4 4 7 2 11 1 187
utilaje, diferite obiecte
etc.
Contact cu obiecte şi
1 - - 7 1 2 - - 1 - - - 1 1 3 17
substanţe fierbinţi şi
nocive, explozii

Contact cu curent
- - - 1 3 2 1 - - - - - - - - 7
electric

Atac cu premeditare - - - 1 1 - 1 - 8 - - 1 - 9 - 21

Contact cu animale şi
1 - - 1 4 - - - 2 - 8 - - 1 2 19
insecte

Alte împrejurări 2 - 1 19 7 4 4 - 3 - 6 6 - 10 - 62

TOTAL 46 - 13 160 31 38 24 4 51 14 29 29 8 42 13 502

2. Repartizarea accidentaţilor pe cauze:

Dependente de
42 - 13 130 22 37 23 4 36 2 16 23 7 26 11 392
executant
Dependente de
2 - - 16 3 - - - 4 10 5 2 1 1 1 45
mijloacele de producţie
Dependente de sarcina
2 - - 12 4 1 1 - 8 2 - 4 - 12 1 47
de muncă
Dependente de mediul
- - - 2 2 - - - 3 - 8 - - 3 - 18
de muncă

TOTAL 46 - 13 160 31 38 24 4 51 14 29 29 8 42 13 502


Anexa nr. 12
la Raportul de activitate
al Inspecţiei Muncii pe anul 2008

Înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi

Numărul personalului care pentru condiţii de


muncă nefavorabile beneficiază de:
sporuri
pentru
program
Activitatea economică concedii retribuţii condiţiile
zilnic de
suplimen- tarifare nefavorabile
muncă
tare majorate şi
redus
intensitatea
muncii
Agricultură şi silvicultură 805 131 138 618

Exploatarea carierelor 933 298 273 624

Industria prelucrătoare 10878 304 349 10054

Energie electrică, gaze şi apă 6686 41 38 5274

Construcţii 977 - 30 344


Comerţ cu ridicata şi cu
1116 169 44 1857
amănuntul
Hoteluri şi restaurante 44 - - 586
Transporturi, depozitare şi
5591 155 1085 2459
comunicaţii
Activităţi financiare - - - 68

Tranzacţii imobiliare 1443 539 14 3786


Administraţie publică şi
64 18 25 2721
apărare
Învăţămînt 3424 58 77 18130
Sănătate şi asistenţă socială 19238 5384 316 12706
Alte activităţi de servicii
422 26 - 2299
comunale, sociale şi personale
TOTAL 51621 7123 2389 61526

Anexa nr. 13
la Raportul de activitate
al Inspecţiei Muncii pe anul 2008

Înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă acordate femeilor


la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi
Numărul femeilor salariate, care pentru
condiţii de muncă nefavorabile beneficiază de:
concedii program retribuţii sporuri pentru
Activitatea economică suplimen- zilnic de tarifare condiţiile
tare muncă majorate nefavorabile
redus şi intensitatea
muncii
Agricultură şi silvicultură 279 34 52 55

Exploatarea carierelor 54 5 28 24

Industria prelucrătoare 5190 225 110 4550

Energie electrică, gaze şi apă 1194 3 - 978

Construcţii 138 - - 20
Comerţ cu ridicata şi cu
337 108 10 362
amănuntul
Hoteluri şi restaurante 37 - - 507
Transporturi, depozitare şi
984 138 17 431
comunicaţii
Activităţi financiare - - - 20

Tranzacţii imobiliare 827 371 12 2305


Administraţie publică şi
53 18 21 1071
apărare
Învăţămînt 2891 29 48 13937

Sănătate şi asistenţă socială 15396 4387 263 10386


Alte activităţi de servicii
179 11 - 1498
comunale, sociale şi personale
TOTAL 27559 5329 561 36144

RAPORT DE ACTIVITATE
al Inspecţiei Muncii pe anul 2009

Publicat : 29.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 108-109 art Nr : 384

Activitatea Inspecţiei Muncii în anul 2009 a fost orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011
şi Programului de activitate al Inspecţiei Muncii pentru anul 2009. Conform acestor documente precum şi Legii nr.140-XV din 10 mai 2001 privind
Inspecţia Muncii obiectivul principal pus în seama Inspecţiei Muncii, este asigurarea aplicării dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi la
protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor.
Pentru atingerea acestui obiectiv, Inspecţia Muncii exercită controlul respectării cadrului legal de reglementări în domeniul muncii în întreprinderi,
instituţii, organizaţii (în continuare unităţi) şi întreprinde acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din acest domeniu.
Activitatea Inspecţiei Muncii este determinată de efectivul de personal cu care este încadrată. În perioada raportată structura organizatorică şi
efectivul de personal n-au suferit modificări. Astfel, Inspecţia Muncii dispune de un efectiv de personal de 96 unităţi, din care 15 unităţi distribuite în
aparatul central, iar 81 unităţi distribuite în 10 inspectorate teritoriale de muncă. Din numărul total al inspectorilor încadraţi în Inspecţia Muncii 19 sînt
femei. Structura organizatorică a Inspecţiei Muncii este reflectată în anexa nr.1 la prezentul Raport.
Aspirînd spre realizarea obiectivelor ce-i revin, Inspecţia Muncii cu subdiviziunile sale teritoriale în anul 2009 a realizat 7073 vizite de control. În
cadrul acestora a fost urmărită respectarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă la unităţi cu un număr de 239 mii salariaţi, din care 119
mii femei şi 102 minori. Numărul controalelor realizate se divizează astfel: 3525 au fost realizate în domeniul relaţiilor de muncă, iar 3548 de controale
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Din numărul total de controale 4610 constituie controale de fond, 2000 controale inopinate, 405 controale tematice, 28 controale repetate şi 30
controale efectuate în cadrul comisiei de recepţie pentru darea în exploatare a obiectelor de menire socială. Repartizarea numărului de controale după
domeniul de activitate se prezintă după cum urmează: 28% reprezintă unităţi din ramura comerţului, 19% - activităţi de servicii colective, sociale şi
personale, 17% - unităţi din ramura agriculturii, cîte 7% - unităţi din ramura industriei prelucrătoare, ramura de construcţie şi învăţămînt, 4% - unităţi
din ramura de transport, cîte 3% - din administraţia publică şi unităţi din domeniul sănătăţii, cîte 1 % - unităţi din domeniul industriei extractive,
energetică, activitate hotelieră, instituţii financiare şi alte activităţi. Controalele întreprinse s-au finalizat cu întocmirea proceselor-verbale de control în
care de către inspectorii de muncă au fost înregistrate 68727 cazuri de încălcare a prevederilor legale şi dispuse măsuri necesare pentru asigurarea
respectării normelor de drept din domeniul muncii.
Indicatorii referitori la activitatea Inspecţiei Muncii şi la numărul controalelor întreprinse de inspectorii de muncă în anul 2009 sînt reflectaţi în
anexele nr.2 şi nr.3 la prezentul Raport.
În cadrul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului raportat, Inspecţia Muncii a întreprins şi o serie de acţiuni specifice de control orientate spre:
- monitorizarea modului de achitare a salariilor şi de lichidare a restanţelor la plata salariilor;
- monitorizarea riscurilor de accidentare în muncă;
- monitorizarea modului de încadrare în muncă, perfectare a contractelor individuale de muncă şi diminuarea fenomenului „muncii la
negru”.
Numărul acestor acţiuni este înglobat în numărul total de controale efectuate.
În temeiul Circularei Guvernului nr.0204-568 din 17.04.09, Dispoziţiei nr.109 din 22.04.09 emisă de Inspectorul General de Stat al Muncii cu
privire la contracararea muncii la negru, au fost organizate grupuri teritoriale de lucru mixte (la nivel de municipiu, sector, raion). În componenţa
grupurilor au fost delegaţi reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi
Compania Naţională de Asigurări în Medicină. În cadrul controalelor desfăşurate de către inspectorii de muncă, la circa 250 agenţi economici au fost
depistate circa 900 persoane, care au fost admise la muncă fără perfectarea relaţiilor de muncă în formă scrisă, or aceasta nu este altceva decît utilizarea
forţei de „muncă la negru”. Acest fenomen are loc preponderent în sectorul privat.
Printre obiectivele Inspecţiei Muncii în anul ce s-a scurs se înscrie şi munca persoanelor mai tinere de 18 ani. În acest context Inspecţia Muncii a
realizat un şir de controale la diferiţi agenţi economici. La momentul controalelor la 30 de unităţi vizitate activau mai mult de 100 de angajaţi minori.
Astfel în 5 unităţi lucrau 40 persoane la lucrările agricole (la culesul merelor – 34 persoane, la fabricarea lăzilor – o persoană, tratarea seminţelor – 2
persoane, supraveghetori de animale – 2 persoane şi o persoană la lucrări de irigare). În calitate de cusătorese activau la 12 unităţi – 35 persoane. În
calitate de personal auxiliar la 5 unităţi – 19 persoane. La şantierele de construcţie, în cadrul practicii de instruire, lucrau 3 persoane minore. În calitate
de chelneri sau bucătari lucrau 5 persoane. La 8 unităţi economice au fost depistate 10 persoane cu care nu erau legiferate relaţiile de muncă.
Angajatorii au admis tinerii la muncă fără să încheie cu ei contracte individuale de muncă, fără să emită ordinul de angajare, fără să ţină evidenţa
timpului de muncă şi a carnetului de muncă.
În procesul controalelor au fost depistate şi alte încălcări, cum ar fi: transportarea şi comercializarea băuturilor alcoolice şi articolelor de tutungerie;
activitate în condiţii grele pentru securitatea minorilor - activitate cu substanţe nocive la tratarea seminţelor; neefectuarea examenului medical la
angajare; nerespectarea duratei reduse a timpului de muncă; neefectuarea instruirii la angajare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; neacordarea
concediului de odihnă, prevăzut de legislaţia muncii; neefectuarea plăţilor compensatorii prevăzute de legislaţie.
Ca rezultat al controalelor, de către inspectorii de muncă au fost emise prescripţii angajatorilor de a retrage imediat minorii de la lucrările cu condiţii
de muncă grele şi nocive şi de a remedia încălcările într-un termen limitat.
În contextul monitorizării modului şi termenelor de achitare a salariilor în sectorul real şi întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.678 din 11 iulie
2005, Convenţiei OIM nr.95 cu privire la protecţia salariului, Inspecţia Muncii în perioada de referinţă a efectuat controale la unităţile economice care
admit restanţe la plata salariilor.
În această ordine de idei, 75 la sută din numărul total de controale au avut drept obiectiv prioritar modul de achitare a salariilor. În procesul
controalelor au fost depistate diverse cazuri de încălcare a legislaţiei din domeniul salarizării.
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, la 01.01.2009 356 unităţi admiteau restanţe la plata salаriului, iar la 31.12.2009 numărul acestora s-
a majorat pînă la 414 unităţi, inclusiv 65 unităţi cu capital public. Respectiv şi sumele restanţelor la plata salariilor s-au majorat. Suma restanţelor la
01.01.2009 constituia 101,3 mil. lei. Pe parcursul anului aceasta s-a majorat, estimîndu-se către 31.12.2009, la 153,5 mil. lei.
Situaţia respectivă s-a creat din cauza efectelor negative, care se răsfrîng asupra Republicii Moldova ca rezultat al crizei economico-financiare
mondiale. Anvergura globală a fenomenului respectiv a condus la paralizarea activităţii mai multor agenţi economici. Astfel, unor agenţi economici,
fiind în incapacitate de plată, li se blochează conturile bancare, ceea ce duce la imposibilitatea angajatorului de a achita salariile angajaţilor.
Activităţile de control întreprinse de Inspecţia Muncii scot în evidenţă faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale
referitoare la:
- contractul individual de muncă – iniţierea relaţiilor de muncă şi utilizarea forţei de muncă fără respectarea procedurilor stabilite de legislaţie (Titlul
III Contractul individual de muncă, art. 47, 49, 55, 85, 86);
- durata timpului de muncă – depăşirea duratei legale a timpului de muncă, caracterizată prin nerespectarea dreptului la durata redusă a timpului de
muncă, de repartizarea prejudicioasă şi contrar legislaţiei a timpului de muncă în cadrul săptămînii şi altele (Titlul IV Timpul de muncă şi timpul de
odihnă, art. 95 – 105, 107,109, 110, 111);
- salarizare – angajarea cu un salariu mai mic decît salariul minim garantat de stat; nerespectarea modalităţilor de salarizare prevăzute de legislaţie;
neefectuarea plăţilor compensatorii; încălcarea termenelor legale de plată a salariilor şi altele (Titlul V Salarizarea şi normarea muncii, art. 128 alineat
(2), 131, 139, 141, 142, 152, 153);
- securitatea şi sănătatea în muncă – lipsa unor strategii de protecţie şi prevenire; admiterea la lucru a persoanelor fără pregătire profesională şi fără
instruire în materie de securitate şi sănătate în muncă; prestarea muncii în condiţii de risc sporit; aplicarea tehnologiilor depăşite şi periculoase;
neasigurarea cu echipament de protecţie; amplasarea proceselor tehnologice în încăperi neadecvate; exploatarea echipamentelor de muncă improvizate
fără dispozitive de protecţie, ceea ce creează pericol de accidentare; neefectuarea atestării locurilor de muncă (Titlul IX Protecţia muncii, art. 225, 226,
229 – 243); neefectuarea evaluării riscurilor profesionale (Capitolul III, art.10, 13 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 186-XVI din
10.07.2009).
Încălcările comise de angajatori reprezintă componente ale utilizării nelegale a muncii şi prejudiciază esenţial drepturile salariaţilor ce decurg din
raporturile de muncă. Aceste încălcări impun aplicarea diferitelor mecanisme ce contribuie la asigurarea respectării prevederilor legale.
Pentru sancţionarea încălcărilor prevederilor legislaţiei muncii, comise de conducătorii unităţilor economice supuse controalelor pe parcursul anului,
de către inspectorii de muncă au fost încheiate şi înaintate spre examinare 672 procese-verbale cu privire la contravenţia administrativă. Din acestea -
354 procese-verbale cu privire la contravenţia administrativă, întocmite conform Codului cu privire la contravenţiile administrative, şi 318 procese-
verbale cu privire la contravenţie, întocmite conform prevederilor Codului contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, pus în aplicare la 31
mai 2009. Din numărul total de procese-verbale cu privire la contravenţie 13 procese-verbale prevăd încălcări care au fost comise în raport cu
persoanele minore, 128 procese-verbale cu privire la contravenţie au fost întocmite în cazul depistării lucrătorilor fără forme legale de activitate, iar
circa 120 – pentru încălcarea termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent.
Indicatorii referitori la procesele-verbale cu privire la contravenţia administrativă întocmite şi examinate în anul raportat sînt reflectaţi în anexa nr.4
la prezentul Raport.
Un alt capitol al activităţilor desfăşurate de Inspecţia Muncii este examinarea petiţiilor cetăţenilor. În anul raportat, unităţile structurale şi
subdiviziunile teritoriale ale Inspecţiei Muncii au examinat 3552 petiţii, prin care s-au invocat diverse încălcări ale legislaţiei muncii, securităţii şi
sănătăţii în muncă.
Pe parcursul perioadei raportate, în vederea asigurării realizării ordinii de drept în domeniul muncii, Inspecţia Muncii a întocmit şi înaintat
Comisariatelor de poliţie, Organelor de procuratură şi Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţie 84 sesizări.
În anul 2009 subdiviziunile teritoriale ale Inspecţiei Muncii au înregistrat 781 contracte colective de muncă. Indicatorii referitori la numărul
contractelor colective de muncă înregistrate sînt reflectaţi în anexa nr.5 la prezentul Raport.
Potrivit datelor oferite de Biroul Naţional de Statistică, în anul 2009 au depus rapoarte statistice ce vizează aspecte de protecţie a muncii 5863 unităţi
cu un efectiv de personal mai mare de 20 lucrători. În aceste unităţi au fost angajaţi 608316 salariaţi, din care 330883 femei, iar 280 persoane sub 18
ani.
Numărul unităţilor care au depus rapoarte statistice şi numărul salariaţilor existenţi în scriptele acestor unităţi în anul 2009, structurat prin prisma
activităţilor, sînt reflectate în anexa nr. 6 la prezentul Raport.
În anul raportat au fost ocupaţi în condiţii de muncă necorespunzătoare normelor igienico-sanitare 20909 salariaţi, inclusiv 15 persoane pînă la 18
ani. Aceasta depăşeşte 3,44 la sută din numărul total al salariaţilor angajaţi în unităţile vizate de statistici. Din numărul total al salariaţilor ocupaţi în
condiţii de muncă ce nu corespund normelor igienico-sanitare 10454 sînt femei. Situaţia condiţiilor de muncă, inclusiv a condiţiilor de muncă a
femeilor, sînt reflectate în anexele nr.7 şi nr.8 la prezentul Raport.
Pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii, pe parcursul anului 2009, unităţile vizate în statistici au cheltuit în ansamblu 187182,1 mii lei. Date
referitoare la cheltuielile pentru protecţia muncii se conţin în anexa nr.9 la prezentul Raport.
În perioada de referinţă, la unităţile cuprinse în statistici, s-a înregistrat un număr total de 651 accidentaţi, proveniţi din accidente de muncă, ce
determină un indice de frecvenţă de 1,07 (numărul de accidentaţi care revine la o mie de salariaţi).
Numărul total de zile-om de incapacitate temporară de muncă a accidentaţilor a fost de 14449, determinînd un indice de durată medie al incapacităţii
temporare de muncă pentru accidente de muncă de 22,19 (număr de zile-om de incapacitate temporară de muncă ce-i revin unui accidentat). Numărul
de accidentaţi şi pierderile materiale aferente accidentelor de muncă, produse la unităţile acoperite de sondajul statistic, precum şi repartizarea
accidentaţilor în muncă pe activităţi, împrejurări şi cauze se reprezintă în anexele nr. 10 şi nr. 11 la prezentul Raport.
De către inspectorii de muncă cu atribuţii de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în anul raportat au fost cercetate împrejurările şi
cauzele care au condus la producerea accidentelor de muncă, în urma cărora au fost accidentate grav 103 persoane, iar mortal 39 persoane, din care 9
persoane au fost accidentate mortal la unităţi cu un efectiv de pînă la 20 de lucrători.
Dosarele de cercetare au fost înaintate organelor de poliţie şi procuraturii.
Numărul accidentaţilor proveniţi din accidente de muncă grave şi mortale, în raport cu anul precedent, a scăzut cu 13 accidentaţi grav şi 6 accidentaţi
mortal.
Pierderile materiale în urma accidentelor de muncă suportate de unităţile, vizate în statistici, în anul 2009 se estimează la circa 2963,3 mii lei, din
care circa 49,91 la sută constituie plăţile conform certificatelor de concediu medical, 8,94 la sută reprezintă plăţi pentru repararea prejudiciului cauzat,
32,24 la sută sînt plăţile indemnizaţiilor unice în cazul reducerii capacităţii de muncă sau decesul angajatului şi 8,9 la sută constituie valoarea
mijloacelor de producţie defectate.
Pentru realizarea anumitor garanţii stabilite de legislaţie, în anul raportat au beneficiat de înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă
118802 salariaţi, din care 68331 femei. Înlesnirile şi sporurile pentru condiţii nefavorabile de muncă sînt reflectate în anexele nr.12 şi nr.13 la prezentul
Raport.
Succesul activităţilor de inspecţie este determinat de eficienţa planificării şi utilizării fondului timpului de muncă. În anul 2009 utilizarea fondului
timpului de muncă de către inspectorii de muncă se reprezintă după cum urmează.
Pentru efectuarea controalelor au fost consumate 9538 zile-om. Aceasta constituie 64,5 la sută din fondul timpului utilizat pe teren. Pentru
examinarea petiţiilor în total au fost consumate 2776 zile-om, sau 18,8 la sută, din fondul timpului utilizat pe teren. La cercetarea accidentelor
comunicate s-au consumat 777 zile-om, ceea ce constituie 5,2 la sută din fondul timpului utilizat pe teren. Pentru efectuarea unui control inspectorii de
muncă utilizează 1,35 zile.

Formarea inspectorilor de muncă şi monitorizarea activităţilor desfăşurate de aceştia solicită de la conducerea Inspecţiei Muncii atenţie deosebită.
Astfel, pentru pregătirea inspectorilor de muncă au fost organizate diferite seminare instructiv-didactice. Realizarea acestor acţiuni au derulat cu
concursul specialiştilor din cadrul aparatului Inspecţiei Muncii, experţilor străini. Activităţile de perfecţionare profesională a inspectorilor de muncă au
vizat diverse tematici orientate spre eficientizarea acţiunilor de inspecţie.
În cadrul Programului Organizaţiei Internaţionale a Muncii „HIV/SIDA şi lumea muncii” în Moldova au fost organizate şi desfăşurate în perioada
20-28 mai 2009 ateliere de lucru zonale (Chişinău, Bălţi, Cahul) pentru implementarea „Ghidului privind HIV/SIDA pentru inspectorii muncii”.
Pe parcursul lunii octombrie inspectorii de muncă au fost antrenaţi în cadrul seminarelor organizate de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din
Moldova, cu participarea experţilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cu genericul „Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare şi
îmbolnăvire la locurile de muncă”. În perioada 12-13 noiembrie, inspectorii de muncă au fost antrenaţi în cadrul lucrărilor seminarului „Îmbunătăţirea
vizitelor de inspecţie” organizat şi desfăşurat de Organizaţia Internaţională a Muncii cu participarea experţilor OIM din Spania.
Pe parcursul anului raportat 10 inspectori de muncă au participat la un seminar cu genericul „Inspecţia Muncii integrată”, realizat cu concursul
Inspecţiei Muncii din Bulgaria, în cadrul acţiunilor ce se desfăşoară de Alianţa Regională a Inspecţiilor Muncii din Europa de Sud-Est, Azerbaidjan şi
Ucraina. În cadrul acţiunilor de colaborare bilaterală şi schimb de experienţă 6 colaboratori ai Inspecţiei Muncii au vizitat Inspectoratul teritorial de
muncă Galaţi din România. În anul ce s-a scurs 2 reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii au participat la lucrările celei de a doua conferinţe a Alianţei
Regionale a Inspecţiilor Muncii din Europa de Sud-Est, Azerbaidjan şi Ucraina, care a avut loc în oraşul Belgrad, Republica Serbia.
Cu regularitate se întreprind acţiuni de monitorizare a activităţii inspectoratelor teritoriale de muncă, scopul cărora este de a evalua activitatea
inspectorilor de muncă şi de a asigura sporirea nivelului de pregătire a inspectorilor de muncă, a eficacităţii şi calităţii activităţilor de inspecţie.
În vederea sensibilizării celor interesaţi în asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate, Inspecţia Muncii informează prin diferite surse mass-media
despre prevederile legislaţiei din acest domeniu, precum şi despre căile de respectare a acesteia. Astfel, pe parcursul anului 2009 în presa centrală şi
locală au fost publicate 39 articole, 22 participări în cadrul emisiunilor radiofonice şi 15 televizate. În această ordine de idei menţionăm participarea
conducerii Inspecţiei Muncii în cadrul emisiunilor radiofonice şi televizate cu comentarii privind aplicarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în
muncă.
Inspecţia Muncii pe parcursul anului 2009 a organizat, a realizat şi a participat în diverse întîlniri cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice
locale, cu reprezentanţii mediilor de afaceri. La aceste întîlniri au fost luate în dezbatere diverse situaţii care ţin de aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii
în muncă, asigurarea condiţiilor de muncă nepericuloase şi inofensive şi de prevenire a accidentelor de muncă.
Pentru asigurarea respectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă Inspecţia Muncii colaborează cu Confederaţia Naţională a Patronatului, cu
Confederaţia Naţională a Sindicatelor, cu alte autorităţi interesate.
Colaboratorii Inspecţiei Muncii, în baza acordului de colaborare cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor, în martie 2009 au participat în cadrul
întîlnirilor angajaţilor departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova cu activul centrelor sindicale interramurale-
teritoriale din raioanele Cahul, Cantemir, Călăraşi, Orhei, Ungheni în cadrul cărora a fost adusă la cunoştinţă informaţia despre activitatea Inspecţiei
Muncii şi metodele de aplicare a Codului muncii şi Legii privind securitatea şi sănătatea în muncă.
În aprilie 2009 a fost organizată o Masă rotundă cu tematica „Securitatea şi sănătatea în muncă în Republica Moldova – actualitate şi perspectivă” cu
participarea reprezentanţilor administraţiei publice centrale, care în activitatea lor au tangenţă cu securitatea şi sănătatea în muncă, reprezentanţilor
procuraturii, organelor de poliţie, reprezentaţilor Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi Confederaţiei Naţionale a Patronatului din
Republica Moldova.
Conducerea Inspecţiei Muncii a participat în cadrul lucrărilor seminarului „Realizarea drepturilor la muncă a femeilor” organizat de Confederaţia
Naţională a Sindicatelor de Moldova.
În luna septembrie Inspecţia Muncii a fost prezentă în cadrul lucrărilor seminarului, organizat de Consiliul Republican al Sindicatului Educaţiei şi
Ştiinţei din Republica Moldova pentru preşedinţii organelor sindicale de nivelul doi, cu un discurs referitor la implementarea Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă în instituţiile de învăţămînt.
Colaboratorii Inspecţiei Muncii au organizat şi desfăşurat în cadrul Expoziţiei „Security – 2009” o masă rotundă cu genericul „Securitatea şi
sănătatea muncii – un obiectiv mereu actual în cadrul relaţiilor de muncă”, cu suportul Centrului Internaţional de Expoziţii Moldexpo.
Inspecţia Muncii a participat la acţiunile de instruire în materie de identificare a pericolelor şi evaluare a riscurilor profesionale. Aceste acţiuni au
fost organizate de Confederaţia Naţională a Patronatului şi oferite patronilor din diferite raioane ale republicii.
Potrivit atribuţiilor ce-i revin, Inspecţia Muncii a acordat ajutor metodologic şi consultativ salariaţilor şi angajatorilor în soluţionarea diverselor
probleme ce ţin de aplicarea legislaţiei muncii. În perioadă raportată au beneficiat de ajutorul consultativ al Inspecţiei Muncii şi subdiviziunilor sale
structurale mai mult de 6000 angajatori şi un număr semnificativ de salariaţi.
În perioada de referinţă, Inspecţia Muncii a coordonat activitatea de instruire şi formare a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi în
domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă. Ca rezultat al coordonării activităţii de instruire şi formare, în instituţiile abilitate cu
dreptul de instruire în domeniul dat, au fost instruite mai mult de 8000 persoane.
Toate acţiunile Inspecţiei Muncii, întreprinse în anul trecut, scot în evidenţă o tendinţă stabilă de conformare la rigorile legislaţiei şi de respectare a
acesteia.
Concomitent se mai întîlnesc şi anumite dificultăţi în aplicarea legislaţiei muncii.
O dificultate semnificativă în derularea relaţiei de muncă o constituie insuficienţa sau lipsa de cunoştinţe necesare angajatorilor pentru a asigura
respectarea legislaţiei ce reglementează raporturile de muncă. Această dificultate caracterizează unităţile noi-apărute şi cu un efectiv de personal mic.
Soluţionarea inadecvată şi insuficientă a problemelor ce ţin de prevenirea accidentelor de muncă este frecventă la unităţile care nu dispun de
serviciul de prevenire şi protecţie sau de un lucrător desemnat pentru protecţia salariaţilor la locurile de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale.
Un obstacol deosebit în aplicarea legislaţiei îl reprezintă încălcările legislaţiei ce se comit cu acordul tacit al salariaţilor sau a reprezentanţilor
acestora. Astfel de încălcări poartă un caracter latent şi sînt dificil de remediat.
Pe parcursul anului 2009 Inspecţia Muncii a informat autorităţile respective despre deficienţele în aplicarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii
în muncă, şi-a adus contribuţia la modificarea unor norme din Codul muncii, Codul contravenţional, precum şi la promovarea Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă, a Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă, de prevenire a riscurilor
profesionale ş.a.
Rezultatele obţinute confirmă că activitatea Inspecţiei Muncii reprezintă un proces complex în derulare, care cere eforturi şi coerenţă în acţiuni.
Pentru a asigura realizarea continuă a obiectivelor Inspecţiei Muncii, stabilite de Lege, este oportun şi necesar ca Inspecţia Muncii să-şi menţină şi în
continuare orientarea spre dezvoltarea şi promovarea celor mai eficiente măsuri complexe pentru:
- monitorizarea riscurilor de accidentare în muncă;
- monitorizarea muncii persoanelor mai tinere de 18 ani;
- monitorizarea modului de încadrare în muncă, perfectare a contractelor individuale de muncă şi diminuare a fenomenului „muncii la
negru”;
- monitorizarea modului de achitare a salariilor şi diminuare a restanţelor la plata salariilor.
Aceasta va conduce la realizarea mai profundă şi mai integrală a drepturilor angajaţilor ce decurg din raporturile de muncă, la o protecţie mai sigură
a salariaţilor în exercitarea funcţiilor lor, or acestea sînt obiectivele Inspecţiei Muncii stabilite de Codul muncii, alte acte legislative şi normative din
domeniul muncii, precum şi de Legea privind Inspecţia Muncii.
Anexa nr. 7
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii
pe anul 2009

Situaţia condiţiilor de muncă la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi în anul 2009


Numărul din care lucrează sub acţiunea:
personalului ocupat zgomotului vibraţiei de iluminării cu gazelor, temperaturii umidităţii aerului cu ionizaţiei altor factori Numărul
pe parcursul anului Numărul
de nivel nivel sporit deviere de la prafului ale mediului de relative a viteza de de nivel nocivi şi/sau personalului
2009 în condiţii de personalului
sporit normele căror muncă cu devieri aerului de mişcare sporit periculoşi Numărul care
muncă, care nu ocupat în încăper
Activitatea stabilite concentraţii de la normele nivel sporit inadmisibilă personalului manipulează
corespund normelor de producere,
la locul de stabilite total inclusiv ocupat cu utilaje
economică igienico-sanitare clădiri şi edificii
muncă persoane munca fizică necorespunză-
necorespunzătoar
total inclusiv depăşesc total inclusiv pînă la grea toare cerinţelor
cerinţelor
persoane limitele persoane 18 ani securităţii
pînă la pînă la securităţii munci
maxim muncii
18 ani admisibile 18 ani

Agricultură şi silvicultură 798 - 187 86 53 103 197 - 18 - - 269 - 68 38 18


Exploatarea carierelor 537 - 258 52 24 378 162 - 57 - 36 24 - 224 - -
Industria prelucrătoare 5413 1 1832 77 150 1546 1382 - 193 32 1 479 1 254 - -
Energie electrică, gaze şi
apă 1876 - 927 291 - 574 672 - 173 - - 737 - 117 - -
Construcţii 266 - 12 3 - 61 63 - - - 4 123 - 95 - -
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul 482 2 143 8 - 107 236 2 - - 10 62 - 15 - -
Hoteluri şi restaurante 562 12 - - - - 562 12 - - - - - - - -
Transporturi, depozitare şi
comunicaţii 1393 - 394 35 4 639 172 - 4 - 19 250 - 170 2 -
Activităţi financiare 28 - - - - - - - - - - 28 - - - -
Tranzacţii imobiliare 521 - 10 1 11 184 86 - 10 10 17 233 - 40 - -
Administraţie publică şi
apărare 573 - 5 - 47 116 21 - 13 - - 371 - - - -
Învăţămînt 5919 - 9 - - 1487 350 - 114 - 82 3877 - 16 - -
Sănătate şi asistenţă
socială 1411 - 68 - 4 37 24 - 42 - 158 1110 - 29 12 75
Alte activităţi de servicii
comunale, sociale şi 1130 - 35 - 19 594 11 - 19 - 34 384 - 69 - 8
personale
TOTAL 20909 15 3880 553 312 5826 3938 14 643 42 361 7947 1 1097 52 101
Anexa nr. 9
la Raportul de activitate a
Inspecţiei Muncii
pe anul 2009

Cheltuieli pentru securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor


din unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi în anul 2009

din care:

Cheltuieli pentru pentru realizarea pentru realizarea


realizarea măsurilor de pentru realizarea pentru realizarea
Activitatea economică măsurilor măsurilor igienico-
protecţie şi prevenire măsurilor tehnice de măsurilor igienico-
organizatorice de sanitare de protecţie şi
în anul 2009, mii lei protecţie şi prevenire, sanitare de protecţie şi
protecţie şi prevenire, prevenire de altă
mii lei prevenire, mii lei
mii lei natură, mii lei

Agricultură şi silvicultură 6905,9 1699,8 1795,4 1344,8 2065,9


Pescuit 104,9 4,8 84,0 16,1 -
Exploatarea carierelor 2141,0 520,5 606,3 409,1 605,1
Industria prelucrătoare 49709,1 15050,7 17088,1 7763,4 9806,9
Energie electrică, gaze şi apă 18888,4 9405,5 6931,8 1028,5 1522,6
Construcţii 7073,1 2018,3 3191,9 1135,5 727,4
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 19601,5 6112,8 6546,7 4140,4 2801,6
Hoteluri şi restaurante 1606,5 232,6 309,0 1005,5 59,4
Transporturi, depozitare şi comunicaţii 22718,6 10306,0 5881,9 2636,1 3894,6
Activităţi financiare 6369,5 1739,0 2003,9 1595,9 1030,7
Tranzacţii imobiliare 9989,4 3055,5 2779,2 2763,9 1390,8
Administraţie publică şi apărare 3984,5 1927,8 379,6 673,0 1004,1
Învăţămînt 7587,1 1719,3 1274,0 3994,2 599,6
Sănătate şi asistenţă socială 27028,2 4776,3 13863,3 6621,1 1767,5
Alte activităţi de servicii comunale, sociale şi
3474,4 570,9 1258,3 655,2 990,0
personale
TOTAL 187182,1 59139,8 63993,4 35782,7 28266,2
Anexa nr. 10
la Raportul de activitate al Inspecţiei Muncii pe
anul 2009

Numărul de accidentaţi în muncă şi pierderile materiale aferente accidentelor de muncă în anul 2009

Indicele de frecvenţă a accidentelor de muncă


Unităţi cu efectivul de peste 20 salariaţi

zile-om incapacitate temporară de muncă ce revine


de muncă pentru accidente de muncă (numărul de
Indicele de durată medie a incapacităţii temporare
din care: din care: din care:

decedaţilor), ai căror incapacitate temporară de

(numărul de accidentaţi la o mie de angajaţi)


accidentaţilor care au pierdut capacitatea de

Pierderi materiale aferente accidentelor de


Numărul zile-om incapacitate de muncă a
Numărul de accidentaţi (inclusiv mortal)

clădirilor şi construcţiilor deteriorate şi alte


muncă de 3 zi le şi mai mult (inclusiv a

reducerii capacităţii de muncă sau decesul


plăţi pentru indemnizaţiile unice în cazul
plăţi conform certificatelor de concediu

valoarea utilajelor şi sculelor defectate,


muncă a expirat în anul raportat

plăţi pentru repararea prejudiciilor


Numărul accidentaţilor mortal

unui accidentat)
adolescenţi pînă la 18 ani

adolescenţi pînă la 18 ani

muncă, mii lei


Activitatea economică

angajatului

cheltuieli
medical
femei

femei
Agricultură şi silvicultură 37 6 - 9 1 - 1526 105,7 88,3 11,4 6,0 - 0,579 41,24
Exploatarea carierelor 4 - - 2 - - 108 143,7 30,0 - 31,5 82,2 1,553 27
Industria prelucrătoare 117 48 - 5 - - 3184 577,9 312,3 4,2 259,4 2,0 1,322 27,21
Energie electrică, gaze şi apă 32 9 - 2 - - 896 494,4 117,3 176,8 123,3 77,0 1,751 28
Construcţii 27 1 - 2 - - 1392 153,2 128,2 - 25,0 - 1,661 51,55
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 27 6 - 4 1 - 1150 541,5 114,2 19,3 327,4 80,6 0,515 42,59
Hoteluri şi restaurante 1 1 - - - - 29 - - - - - 0,142 29
Transporturi, depozitare şi comunicaţii 60 18 - 3 - - 2090 445,3 282,3 8,7 152,0 2,3 1,261 34,83
Activităţi financiare 11 8 - - - - 195 25,8 25,8 - - - 0,785 17,72
Tranzacţii imobiliare 30 9 - - - - 530 86,7 49,3 37,4 - - 0,984 17,66
Administraţie publică şi apărare 237 3 - 3 - - 1422 215,6 162,7 6,2 26,9 19,8 4,264 6
Învăţămînt 8 4 - - - - 470 22,0 22,0 - - - 0,063 58,75
Sănătate şi asistenţă socială 44 23 - - - - 959 98,0 97,0 1,0 - - 0,687 21,79
Alte activităţi de servicii comunale, sociale şi
personale 16 10 - - - - 498 53,5 49,7 - 3,8 - 0,751 31,12
TOTAL 651 146 - 30 2 - 14449 2963,3 1479,1 265 955,3 263,9 1,07 22,19

Anexa nr. 11
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2009

Repartizarea accidentaţilor în muncă pe împrejurări şi cauze


la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi în anul 2009

Administraţie publică şi apărare

comunale, sociale şi personale


Energie electrică, gaze şi apă

Sănătate şi asistenţă socială


Transporturi, depozitare şi
Agricultură şi silvicultură

Alte activităţi de servicii


Comerţ cu ridicata şi cu
Industria prelucrătoare

Hoteluri şi restaurante
Exploatarea carierelor

Tranzacţii imobiliare
Activităţi financiare
comunicaţii
Construcţii

Învăţămînt
amănuntul
Pescuitul
Împrejurări

Total
şi cauze

1. Repartizarea accidentaţilor pe împrejurări:


Căderea accidentatului
de la înălţime şi de la 12 - 1 37 15 11 7 1 25 8 11 3 7 13 12 163
acelaşi nivel
Căderea, prăbuşirea,
proiectarea
5 - - 16 5 6 1 - 5 - 1 - - 1 2 42
materialelor şi
obiectelor
Prinderea, lovirea sau
strivirea de maşini,
17 - 2 43 4 5 15 - 16 - 3 8 - 2 - 115
utilaje, diferite obiecte
etc.
Contact cu obiecte şi
substanţe fierbinţi şi - - - 6 1 1 1 - - - - - - 1 - 10
nocive, explozii
Contact cu curent
1 - - - 1 2 2 - 1 - 2 - - - - 9
electric
Atac cu premeditare 1 - - 1 1 - 1 - 4 - 3 66 - 4 - 81

Contact cu animale şi
1 - - 1 4 - - - 4 1 10 1 - - 1 23
insecte

Alte împrejurări - - 1 13 1 2 - - 5 2 - 159 1 23 1 208

TOTAL 37 - 4 117 32 27 27 1 60 11 30 237 8 44 16 651

2. Repartizarea accidentaţilor pe cauze:


Dependente de
34 - 4 101 23 25 24 1 41 2 20 9 7 29 10 330
executant
Dependente de
mijloacele de 2 - - 6 3 - 3 - 10 8 - 4 - 1 4 41
producţie
Dependente de sarcina
1 - - 9 4 2 - - 5 1 - 224 1 2 2 251
de muncă
Dependente de mediul
- - - 1 2 - - - 4 - 10 - - 12 - 29
de muncă

TOTAL 37 - 4 117 32 27 27 1 60 11 30 237 8 44 16 651


Anexa nr. 12
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2009

Înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă în anul 2009


la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi

Numărul personalului care pentru condiţii de


muncă nefavorabile beneficiază de:
sporuri
pentru
program
Activitatea economică concedii retribuţii condiţiile
zilnic de
suplimen- tarifare nefavorabile
muncă
tare majorate şi
redus
intensitatea
muncii
Agricultură şi silvicultură 886 209 89 631

Exploatarea carierelor 1152 305 350 765

Industria prelucrătoare 9774 281 140 8182

Energie electrică, gaze şi apă 5957 44 87 5200

Construcţii 979 - 20 327


Comerţ cu ridicata şi cu
1195 160 103 1545
amănuntul
Hoteluri şi restaurante 17 - - 945
Transporturi, depozitare şi
5091 124 1275 2227
comunicaţii
Activităţi financiare - - - 105

Tranzacţii imobiliare 1346 650 9 3785


Administraţie publică şi
109 19 5 1991
apărare
Învăţămînt 2312 37 39 19109

Sănătate şi asistenţă socială 19013 5310 547 12504


Alte activităţi de servicii
567 30 967 2288
comunale, sociale şi personale
TOTAL 48398 7169 3631 59604

Anexa nr. 13
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2009

Înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă acordate femeilor în anul 2009
la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi
Numărul femeilor salariate, care pentru condiţii de
muncă nefavorabile beneficiază de:
concedii program retribuţii sporuri pentru
Activitatea economică suplimentare zilnic de tarifare condiţiile
muncă majorate nefavorabile
redus şi intensitatea
muncii
Agricultură şi silvicultură 178 94 33 81

Exploatarea carierelor 90 8 36 34

Industria prelucrătoare 4530 219 31 3743

Energie electrică, gaze şi apă 1064 4 4 954

Construcţii 99 - - 17
Comerţ cu ridicata şi cu
375 125 39 261
amănuntul
Hoteluri şi restaurante 14 - - 837
Transporturi, depozitare şi
695 115 23 415
comunicaţii
Activităţi financiare - - - 20

Tranzacţii imobiliare 797 493 6 2415


Administraţie publică şi
82 18 2 629
apărare
Învăţămînt 1887 24 19 14919

Sănătate şi asistenţă socială 15419 4358 465 10365


Alte activităţi de servicii
210 14 546 1525
comunale, sociale şi personale
TOTAL 25440 5472 1204 36215
RAPORT DE ACTIVITATE
al Inspecţiei Muncii pe anul 2011

Publicat : 29.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 131-134 art Nr : 783

Introducere
Inspecţia Muncii activează în temeiul Legii nr. 140-XV din 10 mai 2001, conform Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.81 cu privire
la inspecţia muncii şi nr.129 cu privire la inspecţia muncii în agricultură. Potrivit legii, Inspecţia Muncii este organ al administraţiei publice centrale, ce
se află în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Activitatea Inspecţiei Muncii în anul 2011 a fost orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din programul său de activitate. Conform acestui
document, precum şi Legii nr.140–XV din 10 mai 2001, Inspecţiei Muncii îi revine, drept obiectiv principal, asigurarea aplicării dispoziţiilor legislaţiei
muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă.
Pentru atingerea acestui obiectiv, Inspecţia Muncii exercită control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul
muncii la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, la persoane fizice care angajează salariaţi,
precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi întreprinde acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din acest
domeniu.
Structura Inspecţiei Muncii
În realizarea activităţilor sale Inspecţia Muncii dispune de un efectiv de personal de 96 unităţi. Din acestea 15 unităţi sînt distribuite în aparatul
central, iar 81 unităţi distribuite în 10 inspecţii teritoriale de muncă. Din numărul total al inspectorilor încadraţi în Inspecţia Muncii 19 sînt femei.
Efectivul Inspecţiei Muncii este constituit din personal cu pregătire profesională în diferite domenii după cum urmează: 46 ingineri, 38 jurişti, 9
economişti şi 3 alte specialităţi. Structura organizatorică a Inspecţiei Muncii este reflectată în anexa nr.1 la prezentul Raport.
Activităţi de inspecţie
Aspirînd spre realizarea obiectivelor ce-i revin, Inspecţia Muncii întreprinde diverse acţiuni orientate spre asigurarea aplicării legislaţiei muncii,
securităţii şi sănătăţii în muncă. Printre acestea se regăsesc vizite de control, monitorizarea muncii copilului, campanii, prevenirea, sancţionarea şi
combaterea ilegalităţilor, examinarea petiţiilor şi sesizărilor, înregistrarea contractelor colective de muncă, cercetarea accidentelor de muncă, acţiuni şi
măsuri de consolidare a capacităţilor profesionale a inspectorilor de muncă, informare, consultare şi sensibilizare.
Acţiuni de control
Inspecţia Muncii cu subdiviziunile sale teritoriale, în anul 2011 a realizat 6547 vizite de control privind respectarea legislaţiei şi altor acte normative
în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă la peste 5500 unităţi cu un număr de peste 223 mii salariaţi, din care mai mult de 110 mii – femei
şi 224 minori. Controalele se repartizează după cum urmează:
- în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 3200 de controale;
- în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 3347 de controale.
Din numărul total de controale:
- 4214 constituie controale de fond;
- 1638 controale inopinate;
- 639 controale tematice;
- 56 controale repetate.
Repartizarea numărului de controale după domeniul de activitate se prezintă după cum urmează:
- 26% – reprezintă unităţi ce desfăşoară activităţi comerciale;
- 17% – activităţi de servicii colective, sociale şi personale colective;
- 15% – unităţi din ramura agriculturii;
- cîte 8% – unităţi din ramura industriei prelucrătoare, ramura de construcţie, şi din domeniul învăţămîntului;
- 6% – unităţi din ramura de transport;
- cîte 4% –administraţia publică şi unităţi din domeniul sănătăţii;
- cîte 2% – unităţi din domeniul energetic, activitate hotelieră.
În vederea combaterii şi prevenirii muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă au fost desfăşurate controale, în cadrul cărora, la 232 agenţi
economici au fost depistate 1144 persoane, care au fost admise la muncă fără perfectarea relaţiilor de muncă în formă scrisă:
- 70 unităţi din domeniul agriculturii şi silviculturii activau, fiind admişi la muncă fără forme legale 549 persoane;
- 50 unităţi din domeniul comerţului – 80 persoane;
- 35 unităţi din industria prelucrătoare – 168 persoane;
- 34 unităţi din alte activităţi şi servicii colective, sociale şi personale – 154 persoane;
- 20 unităţi din ramura de construcţie – 124 persoane;
- 15 unităţi din transport – 55 persoane;
- 8 unităţi din alte domenii de activitate – 14 persoane.
Controalele întreprinse s-au finalizat cu întocmirea proceselor-verbale de control în care, de către inspectorii de muncă, au fost înregistrate 78438
cazuri de încălcare a prevederilor legale şi dispuse măsuri necesare pentru asigurarea respectării normelor de drept din domeniul muncii, securităţii şi
sănătăţii în muncă.
Indicatorii referitori la activitatea Inspecţiei Muncii şi la numărul controalelor întreprinse de inspectorii de muncă în anul 2011 sînt reflectaţi în
anexele nr.2 şi nr.3 la prezentul Raport.
Acţiuni de monitorizare a muncii copilului
Printre obiectivele activităţilor de control în perioada de referinţă se regăsesc şi aspecte ce ţin de munca persoanelor mai tinere de 18 ani. La
momentul controalelor la 30 de unităţi vizitate activau 224 de angajaţi minori .
În procesul monitorizării la 9 unităţi din agricultură au fost identificate 19 persoane mai tinere de 18 ani, din care 9 minori cu vîrsta de pînă la 16 ani.
Au fost depistate la culesul tutunului 6 persoane. La activităţi de recoltare a fructelor şi strugurilor au fost antrenaţi 153 minori. La 5 angajatori
persoane fizice activau nelegal 4 minori în calitate de cioban la oi şi un văcar care ulterior au fost retraşi din activitate.
La activităţi proscrise minorilor au fost antrenaţi 46 tineri (chelner în bar de noapte, la prelucrarea cerealelor la făţare, la cules şi înşirat tutun ş.a.).
Din numărul total al persoanelor mai tinere de 18 ani identificate în procesul controalelor – 77 au fost admise la muncă cu încălcarea prevederilor
legale - fără încheierea contractelor individuale de muncă, fără emiterea ordinului de angajare, fără evidenţa timpului de muncă şi în lipsa carnetului de
muncă.
Campanie de inspecţie a muncii în agricultură „Prevenirea şi
combaterea muncii nedeclarate şi a riscurilor legate de utilizarea
echipamentelor mecanizate şi a pesticidelor în agricultură”
În vederea identificării şi soluţionării problemelor ce ţin de securitatea şi sănătatea muncii în agricultură, precum şi întru realizarea Programului de
Ţară privind Munca Decentă, Inspecţia Muncii cu sprijinul Biroului subregional Budapesta al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) a iniţiat
desfăşurarea Campaniei Naţionale de inspecţie a muncii în agricultură cu genericul „Prevenirea şi combaterea muncii nedeclarate, riscurile legate de
utilizarea echipamentelor mecanizate şi a pesticidelor în agricultură ”.
Scopul acestei acţiuni a fost de a identifica, preveni şi combate prestarea muncii nedeclarate şi identificarea şi prevenirea riscurilor aferente utilizării
echipamentelor mecanizate şi pesticidelor în agricultură.
Campania a inclus trei etape.
La prima etapă au fost realizate acţiuni organizatorice. Printre acestea se înscriu:
- identificarea partenerilor de campanie şi convocarea lor într-o şedinţă de lucru cu reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Centrului Naţional de Medicină Publică, Federaţiei sindicatului lucrătorilor din agricultură, Patronatului din agricultură;
- selectarea instrumentelor de prevenire, printre care se regăsesc acţiuni, măsuri şi mijloace de sensibilizare;
- selectarea instrumentelor de implementare a normelor legale, printre care se înscriu acţiuni, măsuri şi mijloace de identificare, combatere a
ilegalităţilor şi sancţionare;
- organizarea şi realizarea Conferinţei de lansare a Campaniei.
Cu susţinerea OIM a fost organizat un seminar de instruire a participanţilor la Campanie cu durata de o săptămînă în cadrul căruia au fost aduse la
cunoştinţă metode şi practici de desfăşurare a Campaniei.
A doua etapă a pornit de la 26 septembrie 2011 şi a derulat pînă la 11 noiembrie 2011, constituind faza activă a campaniei. Pe durata acestei etape
au fost întreprinse şi realizate acţiuni active de sensibilizare, printre care se înscriu:
- difuzarea diferitor materiale (pliante, postere, fişe) cu caracter de prevenire ce vizează pericolele legate de prestarea muncii nedeclarate, utilizarea
echipamentelor mecanizate şi pesticidelor în agricultură;
- organizarea şi realizarea de către inspectoratele teritoriale de muncă a 15 întruniri cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale de
nivelul doi şi una cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din agricultură;
- publicarea în presa scrisă locală a 26 articole fiind vizate problemele legate de munca în agricultură;
- participarea inspectorilor de muncă în 10 emisiuni radiofonice şi televizate, difuzate la nivel local, în care au abordat problematica invocată în
cadrul campaniei;
- consultarea de către inspectorii de muncă în problemele ce ţin de particularităţile muncii în agricultură a mai mult de 1000 de persoane interesate.
Prioritatea etapei active a campaniei au constituit-o activităţile de control. Acestea au fost realizate concomitent cu acţiunile menţionate mai sus.
În cadrul campaniei, de către inspectorii de muncă şi partenerii de campanie, au fost vizitate şi supuse controlului 205 unităţi economice cu un
număr total de 577 locuri de muncă cu un efectiv de personal mai mare de 10 lucrători şi 496 de locuri de muncă cu un efectiv de personal pînă la 10
lucrători. În unităţile respective, la momentul vizitelor de control, activau peste 14500 de lucrători printre care: 9236 bărbaţi, 5293 femei şi 3 minori.
Printre lucrători se înscriu şi 72 migranţi.
În cadrul controalelor a fost stabilit, că din numărul total de 2051 de echipamente agricole verificate, 555 prezentau diferite riscuri de accidentare:
- lipsa împrejmuirilor de protecţie la axele de rotire, transmisiile cardanice, transmisiile prin lanţ şi curea, transmisiile prin roţi zimţate;
- lipsa sau nefuncţionarea sistemului de blocare a pornirii demarorului în caz de cuplare a cutiei de viteze;
- lipsa carcaselor de protecţie a lucrătorului în caz de răsturnare a tractorului sau agregatelor;
- alte deficienţe de securitate.
În 66 unităţi nu erau elaborate schemele traseelor de mişcare a tehnicii agricole pe terenuri accidentale (în pantă sau în rampă). De asemenea, s-a
stabilit că 567 de lucrători (tractorişti, combaineri) nu au fost instruiţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar la 81 locuri de muncă lipseau
instrucţiunile respective.
În cadrul vizitelor de control s-a stabilit că numai 20 de agenţi economici dispuneau de depozit pentru depozitarea şi livrarea pesticidelor. În 12
cazuri nu se ţinea evidenţa stocării şi livrării pesticidelor. La 5 agenţi, nu era semnalizat locul de depozitare a pesticidelor. La alte 14 depozite lucrătorii
nu erau dotaţi cu echipament individual de protecţie adecvat lucrărilor desfăşurate. În majoritatea cazurilor lucrătorii, antrenaţi la lucrările cu pesticide
şi alte substanţe chimice, nu au fost instruiţi şi nu cunoşteau regulile de comportament la utilizarea lor. Toţi agenţii economici ce utilizau pesticide şi
alte substanţe chimice nu dispuneau de un loc special amenajat pentru decontaminarea maşinilor agricole. Majoritatea depozitelor nu erau asigurate cu
soluţii neutralizante, nu erau dotate cu lavoare, vestiare s.a..
Pe parcursul acţiunilor de campanie au fost identificate şi deficienţe ce ţin de dotările social sanitare şi auxiliare necesare în activităţile legate de
utilizarea pesticidelor şi altor substanţe chimice în agricultură.
Din motive de necorespundere a stării tehnice şi exploatării cu abateri de la actele normative de securitate şi sănătate în muncă, şi în scopul evitării
pericolelor de accidentare, a fost sistată funcţionarea a 33 echipamente de muncă, care ulterior au fost repuse în funcţiune după înlăturarea deficienţelor
depistate.
Concomitent, au fost depistate 183 persoane ce desfăşurau munca fără forme legale la 22 agenţi economici. Şi prin urmare fără nici un fel de măsuri
de securitate şi sănătate în muncă. În urma intervenţiei colaboratorilor Inspecţiei Muncii au fost repuse în drepturi 90 persoane cu care au fost legalizate
relaţiile de muncă.
La etapa finală au fost sistematizate şi prelucrate toate informaţiile despre acţiunile întreprinse pe durata campaniei, prezentate de inspecţiile
teritoriale de muncă. Din acestea rezultă că măsurile şi acţiunile întreprinse de inspectorii de muncă au condus la diminuarea, chiar pe durata
campaniei, cu circa 35-40 la sută a riscurilor identificate, precum şi cu 50 la sută a fost redus numărul persoanelor ce prestau muncă nedeclarată.
Astfel, unităţile economice, reacţionînd adecvat la acţiunile şi măsurile dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control au întreprins
măsuri de conformare şi înlăturare a neajunsurilor depistate.
Pe durata campaniei nu a fost comunicat şi înregistrat la Inspecţia Muncii nici un accident de muncă grav sau mortal produs în agricultură.
Examinarea petiţiilor şi sesizărilor
În anul raportat, unităţile structurale şi subdiviziunile teritoriale ale Inspecţiei Muncii au examinate 3150 petiţii, prin care s-au invocat diverse
încălcări ale legislaţiei muncii şi normelor de securitate şi sănătate în muncă. Din numărul total de adresări din partea cetăţenilor în:
- 47 % de cazuri au fost semnalizate probleme legate de neachitarea salariului şi formarea restanţelor la plata salariului;
- 16 % - neasigurarea de către angajator a unor condiţii de muncă adecvate;
- 11 % - concedierea salariaţilor;
- 20% din petiţii au semnalizat munca nedeclarată, sau refuzul angajatorului de a încheia contracte individuale de muncă cu lucrătorii;
- 4% au avut în vizor probleme ce ţin de reţinerea sau completarea incorectă a carnetelor de muncă şi neacordarea concediilor anuale de odihnă şi
suplimentare plătite;
- 2% constituie probleme ce ţin de neachitarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate, neacordarea concediului pentru
îngrijirea copilului şi încălcarea regimului timpului de muncă.
Din numărul total de petiţii:
- 49,7% – petiţii parvenite din partea bărbaţilor,
- 35,8% – din partea femeilor;
- 14,5% – sînt adresări colective.
O petiţie a parvenit din partea unui minor, privind neachitarea salariului. La intervenţia inspectorului de muncă a fost repus în drepturi.
Constatări, acţiuni de prevenire,
sancţionare şi combatere
Activităţile de control, de monitorizare a muncii copilului, de campanie şi de examinare a petiţiilor, şi sesizărilor, întreprinse de Inspecţia Muncii
scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit mai frecvent încălcări referitoare la:
- contractul individual de muncă – iniţierea relaţiilor de muncă şi utilizarea forţei de muncă fără respectarea procedurilor stabilite de legislaţie (Titlul
III Contractul individual de muncă, art. 47, 49, 55, 85, 86);
- durata timpului de muncă – depăşirea duratei legale a timpului de muncă, caracterizată prin nerespectarea dreptului la durata redusă a timpului de
muncă, de repartizarea prejudicioasă şi contrar legislaţiei a timpului de muncă în cadrul săptămînii şi altele (Titlul IV Timpul de muncă şi timpul de
odihnă, art. 95 – 105, 107,109, 110, 111);
- salarizare – angajarea cu un salariu mai mic decît salariul minim stabilit de stat; nerespectarea modalităţilor de salarizare prevăzute de legislaţie;
neefectuarea plăţilor compensatorii; încălcarea termenelor legale de plată a salariilor şi altele (Titlul V Salarizarea şi normarea muncii, art. 128 alineat
(2), 131, 139, 141, 142, 152, 153);
- securitatea şi sănătatea în muncă – neefectuarea evaluării riscurilor profesionale; admiterea la lucru a persoanelor fără pregătire profesională şi fără
instruire în materie de securitate şi sănătate în muncă; prestarea muncii în condiţii de risc sporit; aplicarea tehnologiilor depăşite şi periculoase;
neasigurarea cu echipament de protecţie; amplasarea proceselor tehnologice în încăperi neadecvate; exploatarea echipamentelor de muncă improvizate
fără dispozitive de protecţie, ceea ce creează pericol de accidentare; neefectuarea atestării locurilor de muncă (Capitolul III, art.10, 13 din Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 186-XVI din 10.07.2008).
În raport cu persoanele mai tinere de 18 ani cele mai frecvente cazuri de încălcare a legislaţiei muncii au constituit atragerea la muncă fără acordul
scris al părinţilor, admiterea la lucru fără examenul medical preventiv, fără instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la locul de muncă,
neasigurarea normelor de durată redusă a timpului de muncă, cu atragerea la muncă în zilele de repaus, neacordarea concediului suplimentar plătit, cu
lacune în calcularea salariului, atragerea la munci proscrise ş.a.
Încălcările comise de angajatori reprezintă componente ale utilizării nelegale a muncii şi prejudiciază esenţial drepturile salariaţilor ce decurg din
raporturile de muncă. Aceste încălcări impun aplicarea diferitor mecanisme ce contribuie la asigurarea respectării cadrului legal.
În acest sens de către inspectorii de muncă, au fost emise prescripţii în care se conţin mai mult de 78 mii măsuri şi acţiuni de remediere a
deficienţelor, abaterilor şi încălcărilor depistate, inclusiv şi prescripţii de retragere din muncă a minorilor antrenaţi în condiţii proscrise.
Ca rezultat al neconformării angajatorilor şi persoanelor cu funcţie de răspundere a acestora la prevederile legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în
muncă pe parcursul anului de către inspectorii de muncă, au fost încheiate şi înaintate instanţei de judecată spre examinare 862 procese-verbale cu
privire la contravenţie. Din numărul total de procese-verbale cu privire la contravenţie în 18 procese-verbale s-au constatat încălcări care au fost comise
în raport cu minori (15 – art. 55 alin.2 Cod contravenţional (CC), 1 – art.57 alin.1 CC, 2 – art.58 CC), în 178 procese-verbale se constată admiterea
persoanelor la muncă fără perfectarea formelor legale, în 114 procese-verbale se constată încălcarea termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi
altor plăţi cu caracter permanent. În celelalte procese-verbale cu privire la contravenţie se constată încălcarea legislaţiei de securitate şi sănătate în
muncă.
Indicatori referitori la procesele-verbale cu privire la contravenţie, întocmite de către inspectorii de muncă şi înaintate instanţelor judecătoreşti spre
examinare, sînt reflectaţi în anexa nr.4 la prezentul Raport.
Înregistrare contracte colective de muncă
În anul 2011 subdiviziunile teritoriale ale Inspecţiei Muncii au înregistrat 1127 contracte colective de muncă. Indicatori referitori la numărul
contractelor colective de muncă înregistrate sînt reflectaţi în anexa nr.5 la prezentul Raport.
Date statistice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, referitoare la accidentele de muncă şi cercetarea accidentelor de muncă
Potrivit datelor oferite de Biroul Naţional de Statistică, în anul 2011 au depus rapoarte statistice ce vizează aspecte de securitate şi sănătate în muncă
5761 unităţi cu un efectiv de peste 20 lucrători. În aceste unităţi au fost angajaţi 592798 salariaţi, din care 327113 femei, 228 persoane sub vîrsta de 18
ani şi 5741 persoane cu capacităţi funcţionale limitate.
Numărul unităţilor care au depus rapoarte statistice şi numărul salariaţilor existenţi în scriptele acestor unităţi în anul 2011, structurat prin prisma
activităţilor, sînt reflectate în anexa nr. 6 la prezentul Raport.
Potrivit statisticilor, în anul raportat au fost ocupaţi în condiţii de muncă necorespunzătoare normelor igienico-sanitare circa 22 mii salariaţi. Aceasta
constituie 3,7 la sută din numărul total al salariaţilor angajaţi în unităţile vizate de statistici. Din numărul total al salariaţilor ocupaţi în condiţii de
muncă ce nu corespund normelor igienico-sanitare 11233 sînt femei. Situaţia condiţiilor de muncă, inclusiv a condiţiilor de muncă a femeilor sînt
reflectate în anexele nr.7 şi nr.8 la prezentul Raport.
Pentru realizarea măsurilor de protecţie şi prevenire, pe parcursul anului 2011 unităţile vizate în statistici, au cheltuit în ansamblu circa 217756,9 mii
lei. Date referitoare la cheltuielile pentru protecţia muncii se conţin în anexa nr.9 la prezentul Raport.
Din cauza deficienţilor de securitate, anual, potrivit statisticilor, se înregistrează un număr impunător de accidentaţi proveniţi din accidente de
muncă. În perioada de referinţă, la unităţile cuprinse în statistici, s-a înregistrat un număr total de 452 accidentaţi, proveniţi din accidente de muncă, ce
determină un indice de frecvenţă de 0,7625 (numărul de accidentaţi care revine la o mie de salariaţi).

Numărul total de zile-om de incapacitate temporară de muncă a accidentaţilor a fost de 15843 determinînd un indice de durată medie al incapacităţii
temporare de muncă cauzată de accidente de muncă de 35,05 (număr de zile-om de incapacitate temporară de muncă ce-i revin unui accidentat).
Numărul de accidentaţi şi pierderile materiale aferente accidentelor de muncă, produse la unităţile acoperite de sondajul statistic, precum şi repartizarea
accidentaţilor în muncă pe activităţi, împrejurări şi cauze se reprezintă în anexele nr. 10 şi nr. 11 la prezentul Raport.
Conform art.222 din Codul muncii, una din direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este cercetarea şi
evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
Potrivit art.13 lit. p) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008, angajatorul este obligat să asigure comunicarea,
cercetarea, evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate, elaborarea şi
realizarea măsurilor de prevenire a acestora.
Cercetarea accidentelor de muncă se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 22 decembrie 2005.
Regulamentul în cauză obligă angajatorul să comunice imediat la Inspecţia Muncii despre producerea accidentelor de muncă şi să asigure cercetarea
acestora. Acest Regulament stabileşte că accidentele cu incapacitate temporară de muncă pot fi cercetate de angajator, iar accidentele de muncă grave
şi mortale se cercetează de inspectorii de muncă. În temeiul acestui Regulament angajatorului îi revine obligaţiunea să raporteze anual organelor de
statistică despre accidentele de muncă produse la unitate.
Anual inspectorii de muncă cercetează mai mult de 130 accidente de muncă.
Astfel pe parcursul anului 2011, la Inspecţia Muncii au fost comunicate 366 accidente, (inclusiv 3 accidente produse în anii precedenţi). Din numărul
accidentelor comunicate – 4 accidente mortale şi 2 grave s-au produs cu persoane care nu aveau o relaţie de muncă legalizată în modul stabilit de
legislaţie. Aceste evenimente s-au produs atît la angajatori – persoane juridice cît şi la angajatori – persoane fizice.
Prin dispoziţia şefului Inspecţiei Muncii au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă 139 de accidente, în urma cărora au suferit 164
persoane. De către comisiile de cercetare a întreprinderilor au fost cercetate 227 accidente cu incapacitate temporară de muncă.
Din numărul total de accidente cercetate de inspectorii de muncă, 107 au fost clasificate ca accidente de muncă, din care 39 mortale – în rezultatul
cărora au avut de suferit mortal 41 persoane, 57 grave – în care au suferit 81 persoane şi 11 accidente cu incapacitate temporară de muncă.
În 3 accidente, din numărul total de accidente cu incapacitate temporară de muncă cercetate de inspectorii de muncă au suferit 3 persoane mai tinere
de 18 ani. Aceste evenimente s-au produs în agricultură prin cădere din tractor, în comerţ şi în industria materialelor de construcţie prin cădere la
acelaşi nivel.
Repartizarea accidentelor de muncă după genul de activitate denotă, că ponderea cea mai mare revine agriculturii şi silviculturii – 13 accidente de
muncă grave şi 11 mortale, urmată de industria prelucrătoare şi construcţii.
Dosarele de cercetare a accidentelor de muncă grave şi mortale 96 la număr, întocmite de inspectorii de muncă, au fost remise în adresa organelor de
poliţie pentru examinare sub aspect penal.
Un obstacol în cercetarea obiectivă a circumstanţelor şi cauzelor în care se produc accidentele de muncă, şi prin urmare un obstacol în determinarea
măsurilor de prevenire a unor evenimente similare este comunicarea cu întîrziere sau necomunicarea de către angajator către Inspecţia Muncii despre
producerea acestor evenimente. O dificultate aparte în procesul de cercetare o constituie accidentele produse cu persoanele aflate într-o relaţie de
muncă nedeclarată. În asemenea situaţii cercetarea accidentului devine posibilă numai după dovedirea în instanţa de judecată a existenţei relaţiilor de
muncă.
Pierderile materiale în urma accidentelor de muncă suportate de unităţile, vizate în statistici, în anul 2011 se estimează la 3336,7 mii lei, din care 63
la sută constituie plăţile conform certificatelor de concediu medical, 3 la sută reprezintă plăţi pentru repararea prejudiciului cauzat, 28 la sută sînt
plăţile indemnizaţiilor unice în cazul reducerii capacităţii de muncă sau decesul angajatului şi 6 la sută constituie valoarea mijloacelor de producţie
defectate.
Pentru realizarea anumitor garanţii stabilite de legislaţie, în anul raportat au beneficiat de înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă
118603 salariaţi, din care 70461 femei. Înlesnirile şi sporurile pentru condiţii nefavorabile de muncă sînt reflectate în anexele nr.12 şi nr.13 la prezentul
Raport.
Resurse de timp consumate în activităţile de inspecţie
Succesul activităţilor de inspecţie este determinat de eficienţa planificării şi utilizării fondului timpului de muncă. În anul 2011 utilizarea fondului
timpului de muncă de către inspectorii de muncă se reprezintă după cum urmează.
Pentru efectuarea controalelor au fost consumate 9515 zile-om. Aceasta constituie 64 la sută din fondul timpului utilizat pe teren. Pentru examinarea
petiţiilor total au fost consumate 2406 zile-om sau 16 la sută din fondul timpului utilizat pe teren. La cercetarea accidentelor comunicate s-au consumat
616 zile-om, ceea ce constituie 4 la sută din fondul timpului utilizat pe teren. Pentru efectuarea unui control inspectorii de muncă utilizează 1,5 zile.

Consolidarea capacităţilor profesionale


ale inspectorilor de muncă
Formarea inspectorilor de muncă şi monitorizarea activităţilor desfăşurate de aceştia solicită de la Inspecţia Muncii atenţie deosebită. Astfel pentru
pregătirea inspectorilor de muncă au fost organizate mai mult de 15 seminare instructiv-didactice. Realizarea acestor acţiuni au derulat cu concursul
specialiştilor din cadrul aparatului Inspecţiei Muncii, experţilor străini.
În cadrul programului de instruire continuă a inspectorilor de muncă, pe parcursul lunii februarie 2011 au fost desfăşurate seminare regionale cu
tematica „Tehnici de cercetare a accidentelor de muncă. Perfectarea proceselor-verbale de cercetare a accidentelor de muncă” şi „Evaluarea riscurilor
profesionale. Perfectarea documentelor de evaluare.”
La 27-28 aprilie 2011 colaboratorii Inspecţiei Muncii au participat la lucrările seminarului de instruire cu tematica „Consultări naţionale privind
îmbunătăţirea prestării serviciilor publice pentru abilitarea femeilor şi bărbaţilor în RM” pentru implementarea proiectului UN WOMEN în Republica
Moldova.
În conformitate cu programul de reciclare a funcţionarilor publici, în perioada februarie-mai 2011 de către Academia de administraţie publică în
colaborare cu Cancelaria de Stat, au fost organizate cursuri de perfecţionare cu tematicile „Adaptarea şi integrarea în funcţia publică”, „Management şi
planificare strategică”, „Managementul şi elaborarea programelor şi proiectelor” şi „Noul management public”, unde au fost antrenaţi 8 funcţionari
publici de conducere şi de execuţie din cadrul Inspecţiei Muncii.
Inspecţia Muncii a fost prezentă la seminarul internaţional „Experienţe şi perspective de combatere a traficului de fiinţe umane în scopuri de
exploatare prin muncă în Ucraina, Moldova şi Belarus”, organizat de Centrul Internaţional pentru protecţia drepturilor femeilor „La Strada Ukraina”,
care a avut loc la Kiev în perioada 26-27 mai 2011.
La iniţiativa Ataşatului Ambasadei Republicii Austria în Republica Moldova cu suportul Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi
Protecţiei Consumatorului al Republicii Austria, în perioada 31 mai – 1 iunie a fost organizat primul seminar bilateral de experţi din Republica
Moldova şi Austria, consacrat temei dreptului muncii, securităţii şi sănătăţii la locul de muncă şi dialogului social la care au participat 20 inspectori de
muncă.
În perioada 6-10 iunie 2011 au fost organizate şi desfăşurate Cursuri de formatori pentru inspectorii de muncă, oferit de OIM în contextul
programului muncii decente, în cadrul cărora au participat 22 de inspectori de muncă.
Cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în perioada 29-30 iunie 2011 a fost desfăşurat Cursul de instruire pentru Inspecţia Muncii cu tematica
„Egalitatea de gen în contextul accesului pe piaţa muncii şi a condiţiilor la locul de muncă”, organizat de OIM pentru 25 inspectori de muncă.
În perioada 12-16 septembrie de către Biroul Internaţional al Muncii a fost organizat un curs de instruire privind „Evaluarea factorilor de risc la
locurile de muncă şi modul de gestionare a lor”, în cadrul căruia au fost instruiţi 20 inspectori de muncă.
În perioada 26-30 septembrie de către Biroul Internaţional al Muncii cu sediul la Budapesta a fost organizat un curs de trening pentru 20 de
inspectori „Inspecţia muncii în agricultură” cu lansarea „Campaniei naţionale privind controlul modului de conformare la prevederile actelor legislative
şi altor acte normative la exploatarea maşinilor şi mecanismelor, utilizarea îngrăşămintelor minerale şi a pesticidelor, în domeniul agriculturii şi
industriei prelucrătoare”, moderat de către un expert OIM.
În perioada 24-26 octombrie, la invitaţia ITM Galaţi din România, 4 colaboratori ai Inspecţiei Muncii au participat la manifestările organizate în
cadrul Săptămînii europene pentru securitate şi sănătate în muncă, fiind coordonată de Agenţia europeană cu sediul la Bilbao, unde s-au reunit în
activitate inspectori de muncă, lucrători desemnaţi, şefi ai serviciilor interne şi externe de prevenire şi protecţie din 10 judeţe din România şi mun.
Bucureşti, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor.
Inspectori din cadrul ITM Chişinău au participat la al V-lea atelier de lucru de pregătire/instruire a funcţionarilor pentru implementarea angajamentelor
asumate de RM faţă de UE, în contextul negocierii Acordului de Asociere cu U.E. Acest atelier de lucru face parte din „Programul de Instruire
pentru implementarea acordului de Asociere a Moldovei cu UE, instruiri pentru – Dezvoltarea capacităţilor Autorităţilor Publice din R.M. pentru
Integrare Europeană”, organizat de către P.N.U.D. Moldova şi finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare din Suedia.
În perioada 17-22 noiembrie inspectorii-şefi au luat parte la lucrările seminarelor regionale de instruire cu genericul „Securitatea şi sănătatea în
muncă”, „Mandatul, atribuţiile şi competenţele comisiei teritoriale pentru consultări şi negocieri colective” organizate de Confederaţia Naţională a
Patronatului.
La 18 noiembrie în cadrul Inspecţiei Muncii a fost organizat şi desfăşurat seminarul de instruire a colaboratorilor Inspecţiei Muncii cu tematica
„Prevenirea şi combaterea acţiunilor de corupere” cu suportul colaboratorilor C.C.C.E.C., la care au participat inspectorii de muncă din cadrul
inspecţiei teritoriale de muncă Chişinău şi aparatului central al Inspecţiei Muncii.
Reprezentanţii Inspecţiei Muncii au luat parte la desfăşurarea, în perioada 29-30 noiembrie în oraşul Skopje, Macedonia, a atelierului de lucru tehnic
cu genericul „Campanii de inspecţie privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi munca nedeclarată”, organizat de OIM cu participarea
reprezentanţilor Inspecţiilor Muncii şi a partenerilor sociali din Ucraina, Macedonia, Albania, Moldova şi experţilor internaţionali din Franţa, Belgia şi
Portugalia.
Acţiuni de sensibilizare, informare şi consultare
Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei
activităţii de inspecţie s-au realizat acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media despre cele mai eficiente metode de aplicare a
Codului muncii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, şi despre activitatea Inspecţiei Muncii. În această ordine de idei au fost acordate 26 interviuri la
posturile de radio locale şi centrale, 42 apariţii în cadrul emisiunilor televizate şi au fost publicate circa 90 articole în diverse publicaţii periodice
centrale şi locale.
Cu instituirea Zilei securităţii şi sănătăţii în muncă (28 aprilie) au fost organizate în mun. Chişinău, în comun cu reprezentanţii organelor sindicale
din învăţămînt şi administraţia publică locală, seminare consacrate muncii fără pericole de accidentare, cu participarea reprezentanţilor patronatelor şi
specialiştilor de protecţia muncii de la unităţi economice din municipiu.
Toate acţiunile de inspecţie întreprinse în anul 2011 scot în evidenţă o tendinţă stabilă de conformare la rigorile legislaţiei şi de respectare a
acesteia.
Concomitent se mai întîlnesc şi anumite dificultăţi în aplicarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă. O dificultate semnificativă în
derularea relaţiei de muncă o constituie insuficienţa sau lipsa de cunoştinţe necesare angajatorilor pentru a asigura respectarea legislaţiei ce
reglementează raporturile de muncă. Această dificultate caracterizează unităţile noi apărute şi cu un efectiv de personal mic.
Soluţionarea inadecvată şi insuficientă a problemelor ce ţin de prevenirea accidentelor de muncă este frecventă la unităţile care nu dispun de
serviciul de prevenire şi protecţie sau de un lucrător desemnat pentru desfăşurarea activităţii de protecţie a salariaţilor la locurile de muncă şi
prevenirea riscurilor profesionale.
Un obstacol deosebit în aplicarea legislaţiei îl reprezintă încălcările legislaţiei ce se comit cu acordul tacit al salariaţilor sau a reprezentanţilor
acestora. Astfel de încălcări poartă un caracter latent şi sînt dificil de remediat.
Potrivit atribuţiilor ce-i revin, Inspecţia Muncii a acordat ajutor metodologic şi consultativ salariaţilor şi angajatorilor în soluţionarea diverselor
probleme ce ţin de aplicarea legislaţiei muncii. În perioadă raportată au beneficiat de ajutorul consultativ al Inspecţiei Muncii şi subdiviziunilor sale
structurale circa 1700 persoane.
În perioada de referinţă, Inspecţia Muncii a coordonat activitatea de instruire şi formare a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi în
domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă. Ca rezultat al coordonării activităţii de instruire şi formare, în instituţiile abilitate cu
dreptul de instruire în domeniul dat, au fost instruite mai mult de 7000 persoane.
Pe parcursul anului 2011 Inspecţia Muncii a informat Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei despre deficienţele în aplicarea legislaţiei
muncii şi normelor de protecţie a muncii, şi-a adus contribuţia la coordonarea şi promovarea unor acte care conţin cerinţe minime de securitate şi
sănătate în muncă, precum şi la modificarea unor norme din Codul muncii şi Codul contravenţional.
Încheiere
Rezultatele obţinute, confirmă că activitatea Inspecţiei Muncii reprezintă un proces complex în derulare, care necesită eforturi şi coerenţă în acţiuni.
Pentru a asigura realizarea continuă a obiectivelor Inspecţiei Muncii, stabilite de Lege, este oportun şi necesar ca Inspecţia Muncii să-şi menţină şi în
continuare orientarea spre dezvoltarea şi promovarea celor mai eficiente măsuri complexe pentru:
- monitorizarea riscurilor de accidentare în muncă;
- monitorizarea muncii femeilor şi persoanelor mai tinere de 18 ani;
- monitorizarea modului de încadrare în muncă, perfectare a contractelor individuale de muncă şi diminuare a fenomenului „muncii
nedeclarate”;
- monitorizarea nediscriminării în muncă.
Aceasta va conduce la realizarea mai profundă şi mai integră a drepturilor angajaţilor ce decurg din raporturile de muncă, la o protecţie mai sigură a
salariaţilor în exercitarea funcţiilor lor, or acestea sînt obiectivele Inspecţiei Muncii stabilite de Codul muncii, alte acte legislative şi normative din
domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi de Legea privind Inspecţia Muncii.
Anexa nr. 7
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii
pe anul 2011

Situaţia condiţiilor de muncă a lucrătorilor în anul 2011,


la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi
din care lucrează sub acţiunea:
Numărul zgomotului vibraţiei de iluminării cu gazelor, temperaturii umidităţii aerului cu ionizaţiei de altor factori Numărul Numărul
personalului de nivel nivel sporit deviere de la prafului ale mediului de relative a viteza de nivel sporit nocivi şi/sau Numărul
personalului personalului
ocupat pe sporit normele căror muncă cu aerului de mişcare periculoşi ocupat cu munca
personalului care
ocupat în încăperi
Activitatea parcursul anului stabilite concentraţii devieri de la nivel sporit inadmisibilă manipulează
fizică grea de producere,
2011 în condiţii la locul de normele utilaje
economică clădiri şi edificii
de muncă, care muncă stabilite necorespunză-
necorespunzătoar
nu corespund depăşesc
total inclusiv toare cerinţelor e cerinţelor
normelor limitele persoane securităţii muncii
igienico-sanitare maxim pînă la
admisibile 18 ani
Agricultură şi
silvicultură
870 171 86 33 182 187 25 10 303 52 - 33 16
Exploatarea
carierelor
391 122 31 - 276 91 38 32 - 168 - -
Industria
prelucrătoare
4978 1478 63 96 1556 1107 287 95 472 272 - 9 165
Energie electrică,
gaze şi apă
1879 814 232 - 429 654 187 0 1000 110 - 10
Construcţii 368 38 22 1 179 50 - 2 79 62 3 -
Comerţ cu ridicata
şi cu amănuntul
433 14 8 - 163 75 2 34 145 41 - -
Hoteluri şi
restaurante
435 8 - - - 433 2 - - - - -
Transporturi,
depozitare şi 1450 350 28 - 759 142 3 79 259 123 - 2 2
comunicaţii
Activităţi financiare - - - - - - - - - - - -
Tranzacţii
imobiliare
573 9 1 8 196 16 1 - 342 58 - 1 1
Administraţie
publică şi apărare
928 - - - 354 85 72 2 423 6 - 3
Învăţămînt 6207 22 28 6 1268 377 77 44 7 4385 - - -
Sănătate şi asistenţă
socială
1985 17 3 - 70 62 83 1 160 1675 8 - 7 79
Alte activităţi de
servicii comunale, 1381 51 8 66 672 20 25 14 558 77 - - 2
sociale şi personale
TOTAL 21878 3094 510 210 6104 3299 802 45 435 9641 977 3 65 265

Anexa nr. 8
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii
pe anul 2011

Situaţia condiţiilor de muncă a femeilor în anul 2011,


la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi
din care lucrează sub acţiunea:
Numărul Numărul
personalului gazelor, personalului Numărul
ocupat în prafului ale care personalului
căror con- temperaturii Numărul
condiţii de iluminării manipulea- ocupat în încăperi
Activitatea muncă care zgomotului centraţii la mediului de umidităţii aerului cu personalului
ză utilaje de producere,
cu deviere altor factori ocupat cu
vibraţiei de locul de muncă cu relative a viteza de ionizaţiei de necorespun- clădiri şi edificii
economică nu cores- de nivel
nivel sporit
de la
muncă devieri de la aerului de mişcare nivel sporit
nocivi şi/sau munca
pund nor- sporit normele periculoşi zătoare necorespunzătoare
depăşesc normele nivel sporit inadmisibilă fizică grea
melor stabilite cerinţelor cerinţelor
igienico- limitele stabilite securităţii securităţii muncii
sanitare maxim muncii
admisibile
Agricultură şi
297 38 - 2 61 125 2 - 7 89 12 - -
silvicultură
Exploatarea carierelor 11 3 - - 3 6 1 - 4 - - - -
Industria prelucrătoare 2228 492 2 29 655 577 251 - 30 198 - 9 161
Energie electrică, gaze
338 145 35 - 91 65 29 - - 108 - 3 -
şi apă
Construcţii 13 1 - - 6 1 - - 2 3 7 - -
Comerţ cu ridicata şi cu
88 - - - 30 11 2 - 30 15 12 - -
amănuntul
Hoteluri şi restaurante 269 4 - - - 267 2 - - - - - -
socială
apărare

personale
Învăţămînt

Pescuitul
şi comunicaţii

TOTAL
Sănătate şi asistenţă
Activităţi financiare

comunale, sociale şi
Tranzacţii imobiliare

Alte activităţi de servicii


Administraţie publică şi
Transporturi, depozitare

Exploatarea carierelor
Agricultură şi silvicultură
-

987
315
276
211

1573
4627

11233

Activitatea economică
-
-
-
-

16
20

727

-
3
39
Numărul de accidentaţi (inclusiv mortal)
-
-
-
-
-

6
1

44

-
-
6
femei

din care:

-
-
-
-
-
-
-
-

adolescenţi pînă la 18 ani


95
61

-
-
9
Numărul accidentaţilor mortal
-

-
-
-
33
73
34

femei
541
925
117

2569

-
-
-
din care:

adolescenţi pînă la 18 ani


-
3

Numărul zile-om incapacitate de muncă


11
48
13
14

219

1360

a accidentaţilor care au pierdut

-
113
1441
capacitatea de muncă de 3 zi le şi mai
mult (inclusiv a decedaţilor)
-
-

20
73
65
68

514

Pierderi materiale aferente accidentelor,

-
13,0
mii lei

229,7
-
-
-
-
-

plăţi conform certificatelor de


32
31

-
13,0
57,0
concediu medical
Unităţi cu efectivul de peste 20 salariaţi

-
-

plăţi pentru repararea prejudiciilor


-
-

9
6
2
20

18,3
245
135

din care:

plăţi pentru indemnizaţiile unice în


-
-

cazul reducerii capacităţii de muncă


154,4
-

sau decesul angajatului


49

339
159
235

5934
1352
3387

valoarea utilajelor şi sculelor


-
-
-

defectate, clădirilor şi construcţiilor


deteriorate şi alte cheltuieli
-
-

1
7
6
3

85
37

Muncii pe anul 2011


Anexa nr. 10

Indicele de frecvenţă a accidentelor de muncă


-
1,24

(numărul de accidentaţi la o mie de angajaţi)


0,7776
Numărul de accidentaţi în muncă şi pierderile materiale aferente accidentelor de muncă în anul 2011

Indicele de durată medie a incapacităţii


-
-
-
-
-

7
3

22

temporare de muncă pentru accidente de


-

muncă (numărul de zile-om incapacitate


la Raportul de activitate al Inspecţiei

37,67
36,95

temporară de muncă ce revine unui


accidentat)
-
-
-
-
-

1
71

233
Industria prelucrătoare 101 33 - 3 - - 4014 507,8 431,5 - 76,3 - 1,1679 39,74
Energie electrică, gaze şi apă 33 4 - 3 - - 1327 247,8 215,4 32,4 - - 1,8038 40,21
Construcţii 30 1 - 5 - - 969 181,1 111,8 0 69,3 - 1,7770 32,3
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 29 12 1 2 - - 4222 236,0 182,9 18,0 10,0 25,1 0,5107 145,59
Hoteluri şi restaurante - - - - - - - - - - - - - -
Transporturi, depozitare şi comunicaţii 29 8 - 5 - - 703 547,2 100,3 - 300,6 146,3 0,6299 24,24
Activităţi financiare 12 8 - - - - 347 48,3 48,3 - - - 0,8117 28,92
Tranzacţii imobiliare 23 9 - - - - 682 326,3 72,5 13,9 207,5 32,4 0,6567 29,65
Administraţie publică şi apărare 101 7 - - - - 789 895,1 767,9 1,0 126,2 - 1,9839 7,81
Învăţămînt 9 5 - - - - 399 12,7 12,7 - - - 0,0733 44,33
Sănătate şi asistenţă socială 30 12 - - - - 579 72,3 72,3 - - - 0,4778 19,3
Alte activităţi de servicii comunale,
13 3 - - - - 258 19,4 19,4 - - - 0,5952 19,85
sociale şi personale
TOTAL 452 108 1 27 - - 15843 3336,7 2105,0 83,6 944,3 203,8 0,7625 35,05

Anexa nr. 11
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2011

Repartizarea pe împrejurări şi cauze a accidentaţilor în muncă în anul 2011,


la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi

Administraţie publică şi apărare

comunale, sociale şi personale


Energie electrică, gaze şi apă

Sănătate şi asistenţă socială


Transporturi, depozitare şi
Agricultură şi silvicultură

Alte activităţi de servicii


Comerţ cu ridicata şi cu
Industria prelucrătoare

Hoteluri şi restaurante
Exploatarea carierelor

Tranzacţii imobiliare
Activităţi financiare
comunicaţii
Construcţii

Învăţămînt
amănuntul
Pescuitul

Împrejurări

Total
şi cauze

1. Repartizarea accidentaţilor pe împrejurări:


Căderea accidentatului
de la înălţime şi de la 12 - 1 32 5 13 6 - 13 10 11 65 6 6 6 186
acelaşi nivel
Căderea, prăbuşirea,
proiectarea materialelor 2 - 2 7 1 7 1 - 2 - - 1 1 - 1 25
şi obiectelor
Prinderea, lovirea sau
strivirea de maşini,
16 - - 43 10 7 14 - 6 2 4 6 1 9 2 120
utilaje, diferite obiecte
etc.
Contact cu obiecte şi
substanţe fierbinţi şi 1 - - 3 2 - 1 - - - 1 2 - - - 10
nocive, explozii, incendii
Contact cu curent
1 - - 5 1 1 - - - - - - - - 1 9
electric

Atac cu premeditare 2 - - 1 3 - 1 - - - - - - 7 - 14

Contact cu animale şi
1 - - - 2 - - - - - 3 - - - 1 7
insecte

Alte împrejurări 4 - - 10 9 2 6 - 8 - 4 27 1 8 2 81

TOTAL 39 - 3 101 33 30 29 - 29 12 23 101 9 30 13 452

2. Repartizarea accidentaţilor pe cauze:


Dependente de
34 - 3 89 29 26 26 - 28 4 13 85 8 20 9 374
executant
Dependente de
2 - - 6 1 2 1 - 1 8 3 5 1 2 2 34
mijloacele de producţie
Dependente de sarcina
3 - - 6 1 2 1 - - - 2 10 - 2 2 29
de muncă
Dependente de mediul
- - - - 2 - 1 - - - 5 1 - 6 - 15
de muncă

TOTAL 39 - 3 101 33 30 29 - 29 12 23 101 9 30 13 452


Anexa nr. 12
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2011

Înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă în anul 2011,


la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi

Numărul personalului care pentru condiţii de muncă


nefavorabile beneficiază de:
sporuri pentru
Activitatea economică program
retribuţii condiţiile
concedii zilnic de
tarifare nefavorabile
suplimentare muncă
majorate şi intensitatea
redus
muncii
Agricultură şi silvicultură 554 161 149 662

Pescuit - - - 1

Exploatarea carierelor 774 307 83 773

Industria prelucrătoare 8853 346 150 7461

Energie electrică, gaze şi apă 4508 36 75 5121

Construcţii 1175 1 29 627


Comerţ cu ridicata şi cu
1288 183 107 812
amănuntul
Hoteluri şi restaurante 430 - - 504
Transporturi, depozitare şi
5289 45 1291 2591
comunicaţii
Activităţi financiare - - - 92

Tranzacţii imobiliare 1435 569 11 2291


Administraţie publică şi
118 21 3 2583
apărare
Învăţămînt 2828 17 29 18645

Sănătate şi asistenţă socială 20803 5498 900 15150


Alte activităţi de servicii
781 1 3 2439
comunale, sociale şi personale
TOTAL 48836 7185 2830 59752

Anexa nr. 13
la Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2011

Înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă


acordate femeilor în anul 2011 la unităţile cu efectivul de peste 20 salariaţi
Numărul femeilor salariate, care pentru condiţii de
muncă nefavorabile beneficiază de:

Activitatea economică sporuri pentru


program
retribuţii condiţiile
concedii zilnic de
tarifare nefavorabile
suplimentare muncă
majorate şi intensitatea
redus
muncii

Agricultură şi silvicultură 67 83 40 185

Pescuitul - - - 1

Exploatarea carierelor 49 6 2 27

Industria prelucrătoare 4220 229 33 3538

Energie electrică, gaze şi apă 788 4 4 877


Construcţii 101 - - 41
Comerţ cu ridicata şi cu
710 165 14 406
amănuntul
Hoteluri şi restaurante 265 - - 323
Transporturi, depozitare şi
611 39 12 411
comunicaţii
Activităţi financiare - - - -

Tranzacţii imobiliare 888 399 6 1207

Administraţie publică şi apărare 64 19 2 786

Învăţămînt 2158 16 19 14961

Sănătate şi asistenţă socială 17079 4469 774 12504


Alte activităţi de servicii
284 1 2 1572
comunale, sociale şi personale
TOTAL 27284 5430 908 36839