Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI
Operator date nr. 2745

Nr. 3566/VI/1/2017 16.10.2017

ANUNŢ

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi cu sediul în strada V.Conta


nr. 28, localitatea Iaşi, judeţul Iaşi, organizează la data de 17.11.2017 ora
10,00 concurs de promovare pentru ocuparea postului vacant de conducere
- grefier șef la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii :


- are o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia de grefier ; în cazul grefierilor
cu studii superioare juridice este necesară o vechime minimă de 6 luni în funcţia
de grefier ;
- are o activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul ,,foarte
bine,, în ultimii 3 ani, respectiv 6 luni.
La concurs pot participa numai grefieri din cadrul parchetelor (art.2. al.3.
H.C.S.M. nr.182/2007).
Îndeplinirea condiţiilor menţionate mai sus se constată printr-un raport
întocmit de conducătorul parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea
(art. 8 din H.C.S.M. nr. 182/2007).
Concursul constă în susţinerea următoarelor probe :
- testare scrisă privind verificarea pregătirii profesionale din tematica şi
bibliografia afişate alăturat ;
- probă orală : prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor
manageriale specifice funcţiei pentru care candidează.
Înscrierea se efectuează pe baza unei cereri ; acestea vor fi înaintate
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi până la data de 02.11.2017, ora
16,00 ; la cerere se va ataşa CV-ul, raportul privind îndeplinirea condiţiilor,
precum şi orice alte acte pe care candidatul le consideră ca fiind relevante.
În cererea de înscriere se va menţiona postul pentru care candidează.
Până la data de 10.11.2017 ora 16,00 se va depune proiectul referitor la
exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei pentru care candidează,
pe suport hârtie şi în format electronic.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la biroul de resurse umane din
cadrul P.C.A. Iaşi.

ROMÂNIA, Iaşi, Str. V. Conta Nr. 28


● Telefon:0232/212.510/Fax:0232/212.578 ● E-mail: pca_iasi@mpublic.ro ● Pagina web: www.mpris.ro
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de promovare în funcţii de conducere a grefierilor

I. Noţiuni generale de procedură penală


1. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi
înlăturarea unor omisiuni vădite (art. 277 – 279).
2. Cheltuielile judiciare ( art. 272 – 276).
3. Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor
judiciare ( art. 543 – 547).
4. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare
avansate de stat ( art. 577 – 578).
5. Sesizarea organelor de urmărire penală (art. 288 – 294 indice 1).
6. Partea specială ( art. 287, art. 329).

II. Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de


specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea,
modificată şi completată.
- Suspendarea din funcţie a personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- Eliberarea din funcţie a personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- Drepturile şi îndatoririle personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- Răspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

III. Ordinul ministrului justiţiei privind aprobarea regulamentului de


ordine interioară a parchetelor nr. 2632/C/2014
- Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile compartimentelor auxiliare de
specialitate ale parchetelor

IV. Statistică penală - culegerea informaţiilor necesare din cauzele


penale înregistrate, pentru desfăşurarea în formulare statistice în
conformitate cu obiectul şi soluţia dispusă.
V. Organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului
Public.
VI. Norme interne de lucru destinate protecţiei informaţiilor clasificate.

BIBLIOGRAFIE

1. Noul Cod de procedură penală adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu


modificările ulterioare.
2. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în M.Of.
Partea I, nr. 1197/2004, cu modificările ulterioare
3. Ordinul ministrului justiţiei
ROMÂNIA, privind
Iaşi, Str. V. Conta aprobarea
Nr. 28 regulamentului de ordine
● Telefon:0232/212.510/Fax:0232/212.578 ● E-mail: pca_iasi@mpublic.ro ● Pagina web: www.mpris.ro
interioară a parchetelor nr. 2632/C/30.07.2014, publicat în M.Of. Partea I, nr.
623 bis/26.08.2014 (art. 123-141, art. 152-173, art. 175-196).
4. Ghidul de completare a formularelor statistice comunicat cu adresa nr.
1032/2014 a P.Î.C.C.J. ; Manualul de utilizare ECRIS (modulul statistică).
5. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
6. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România.
7. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
8. H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi
protecţia pe teritoriul României a corespondenţei clasificate.
9. Normele interne de lucru destinate protecţiei informaţiilor clasificate
aprobate prin Ordinul nr. 177/2010, republicate în temeiul Ordinului nr.
130/2012 (cap. 1, secţiunea a III-a, cap. 2, art. 13-16).
10.Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor
asistenţi ai Î.C.C.J. la informaţiile clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu
aprobat prin H.C.S.M. nr. 140/2014.
11. Ordinul nr. 213/2014 privind organizarea şi funcţionarea sistemului
informaţional al Ministerului Public.

ROMÂNIA, Iaşi, Str. V. Conta Nr. 28


● Telefon:0232/212.510/Fax:0232/212.578 ● E-mail: pca_iasi@mpublic.ro ● Pagina web: www.mpris.ro