Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ .......................................

NR. DE ÎNREGISTRARE: ___________________

DIRIGINTE: ............................................

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ
CLASA a VI-a B
AN ŞCOLAR 2017-2018
DIRECTOR,

___________________________

RESPONSABIL COMISIE,

___________________________
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROFESOR DIRIGINTE: IORDACHE VIOLETA
CLASA: a VI– a B
AN ŞCOLAR 2017 – 2018

1 oră/săptămână

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală

Nr. MODULUL TEMATIC Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


crt Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală (ADP) 4 3 7
2. Comunicare şi abilităţi sociale (CAS) 4 5 9
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării (MI) 2 2 4
4. Planificarea carierei (PC) 3 1 4
5. Calitatea stilului de viaţă (CSV) 4 4 8
6. Ore la dispoziția dirigintelui (ODD) 1 2 3
Total ore 18 17 35

Menţionăm că în perioada 18 - 22 decembrie 2017 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Să știi mai
multe, să fii mai bun “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.
Planificare semestrială - semestrul I
Clasa a VI – a

Modulul tematic Conţinuturi Obiective de referință Tema Săptămâna Strategii de lucru


COMUNICARE ŞI Importanţa contribuţiei 2.2. să exerseze Ne organizăm clasa: Exerciţii de identificare a
ABILITĂŢI fiecărui membru al unui grup comportamente de cooperare stabilirea regulilor situaţiilor în care este
SOCIALE la activitatea grupului. în grup clasei și a S1 necesară asumarea
Avantajele cooperării în responsabilităților. 11-15 IX responsabilităţii sociale;
grup. Solidaritate Practicarea exprimării
opiniilor pro/contra.
AUTOCUNOAŞTERE Caracteristicile 1.1. Să exerseze prezentarea Etapele de vârstă ale
ŞI DEZVOLTARE preadolescenţei: schimbările caracteristicilor pozitive omului - caracteristici Discuţii în grup despre
PERSONALĂ fizice, dezvoltarea despre sine generale. schimbările specifice
S2
personalităţii, relaţiile cu 1.2. Să observe schimbări pubertătii, interese,
18-22 IX
colegii, aşteptări asociate diferitelor vârste activități preferaate etc.

Cunoașterea normelor în 5. 1. Să identifice rolul Discuţii de grup,


CALITATEA viața grupurilor de normelor în viața grupurilor Norme de joc de rol pe tema
STILULUI DE VIAŢĂ aparteneță; Calitatea relațiilor de apartenență. comportament cunoaşterii şi respectării
sociale , civilizat. S3 diferitelor norme.
25-29 IX Exersarea
comportamentelor de
grup, în conformitate
cu anumite norme
COMUNICARE ŞI Relaţia dintre 2.1 să exerseze exprimarea Exerciţii de identificare a
ABILITĂŢI evenimente, gânduri şi adecvată a emoţiilor S4 situaţiilor în care este
SOCIALE comportamente generate; 2.2. să exerseze Salutul 2-6 X necesară asumarea
cum ne descurcăm în diferite comportamente de responsabilităţii sociale;
situații sociale; cum salutăm. cooperare în grup Practicarea exprimării
opiniilor pro/contra.

PLANIFICAREA DoDobândirea abilităților de 4.1 utilizeze în contexte Joc de rol;


CARIEREI exexplorare și planificare a adecvate termenii muncă, Planul meu de S5 Discuţii individuale și de
carierei ocupație și carieră carieră. 9-13 X grup
MANAGEMENTUL Învățare eficientă- Activitatea 3.1.Să identifice caracteristici Exersarea deprinderilor de
INFORMAŢIILOR ŞI de învățare; Caracteristici ale ale învățării proprii Pot fi eu primul? S6 selectare a informațiilor
ÎNVĂŢĂRII învățării eficiente 3.2. să identifice Optim motivațional 16-22 X relevante pentru învățarea
caracteristici ale propriei eficientă.
învățări
AUTOCUNOAŞTERE Formarea și dezvoltarea 1.1. Să exerseze prezentarea Identificarea
ŞI DEZVOLTARE capacității de autocunoaștere; caracteristicilor pozitive Valorile mele. S7 caracteristicilor personale
PERSONALĂ conștientizarea propriei despre sine 23-27 X pozitive
identități

COMUNICARE ŞI Importanţa contribuţiei 2.2. să exerseze Conflictele – ce sunt Exerciţii de identificare a


ABILITĂŢI fiecărui membru al unui grup comportamente de şi cum le putem S8 situaţiilor în care este
SOCIALE la activitatea grupului. cooperare în grup preveni 30 X – 3 XI necesară asumarea
Avantajele cooperării responsabilităţii sociale.
CALITATEA Alegerea alternativei optime 5.1. să identifice rolul Discuţii de grup;
STILULUI DE VIAŢĂ (centura de siguranţă, normelor în viața grupurilor Strada – spațiu social. Exersarea
respectarea regulilor de de apartenență. Reguli de circulație. S9 comportamentelor corecte
circulaţie, a normelor de 6 -11 XI
prim-ajutor etc.)
CALITATEA Alegerea alternativei optime, 5.2 .să exerseze abilități de Discuții individuale și de
STILULUI DE VIAŢĂ în situații de risc sau criză luare a deciziilor, în contexte Situații de risc: S 10 grup; exerciții de luare de
(incendii, inundații, variate incendiu, inundație, 13-17 XI decizii în situații variate
cutremure, accidente rutiere cutremur. Cum mă
etc.) descurc?
CALITATEA Calitatea relațiilor sociale 5.1. să conștientizeze Traficul de ființe umane Exersarea comportamentelor
STILULUI DE VIAŢĂ pericolul pentru integritatea S 11 de grup, în conformitate
și viața omului 20 – 24 XI cu anumite norme.
AUTOCUNOAŞTERE Identificarea caracteristicilor 1.1. Să exerseze prezentarea Identificarea
ŞI DEZVOLTARE personale pozitive. caracteristicilor pozitive Eu în ”oglindă” S 12 caracteristicilor personale
PERSONALĂ despre sine 27 XI –1 XII pozitive și recunoașterea
atributelor pozitive la
colegi
MANAGEMENTUL Caracteristici ale învățării 3.2. să identifice Exersarea deprinderilor de
INFORMAŢIILOR ŞI caracteristici ale propriei Înțeleg ce citesc? S 13 selectare a informațiilor
ÎNVĂŢĂRII învățări 4 - 8 XII relevante pentru învățarea
eficientă.

PLANIFICAREA Familiarizarea elevilor cu 4.1 utilizeze în contexte Discuții despre meseriile


CARIEREI experiența muncii. adecvate termenii muncă, Vreau să știu mai S 14 cunoscute de ei; selectarea
ocupație și carieră multe despre ocupații. 11 -15 XII celor mai interesante
meserii pentru ei.

PROGRAMUL Activităţi extracurriculare S 15


”ȘCOALA ALTFEL” ȘCOALA ALTEL 18 - 22 XII

AUTOCUNOAŞTERE Identificarea și comunicarea 1.1 să exerseze prezentarea Desene, discuții,


ŞI DEZVOLTARE caracteristicilor personale caracteristicilor pozitive Tricoul personalizat S 16 autoevaluare.
PERSONALĂ pozitive; dezvoltarea despre sine; 15 - 19 I
încrederii în sine. .Să dovedească încredere în
sine
COMUNICARE ŞI Dezvoltarea abilităților de 2.1. Să aplice tehnici de Suntem o echipă S 17 Discutii în grup
ABILITĂŢI interrelaționare în contexte autocontrol minunată! 22 - 26 I Jocuri de rol .
SOCIALE variate

ORA LA DISPOZIȚIA Încheierea mediilor. Încheierea situației


DIRIGINTELUI semestriale. S 18
29 I – 2 II
Planificare semestrială - semestrul al II-lea
Clasa a VI – a

Modulul tematic Conținuturi Obiective de referință Tema Săptămâna Strategii de lucru

ORA LA Planificarea activităților Început de 12 - 16 II. Prezentarea propriilor


DISPOZIȚIA curriculare și extracurriculare semestru. opinii și argumentarea
DIRIGINTELUI pe semestrul al II lea. acestora..

AUTOCUNOAŞTERE Îmbunătățirea imaginii de 1.1.să exerseze prezentarea Cum îmi Discuții individuale și de
ŞI DEZVOLTARE sine. caracteristicilor pozitive îmbunătățești 19 – 23 II. grup; exerciții,
PERSONALĂ despre sine imaginea de sine

COMUNICARE ŞI Abilități sociale 2.2 să exerseze O prietenie sinceră- Exerciţii de identificare a


ABILITĂŢI Importanța contribuției comportamente de cooperare prietenul la nevoie se 26 II – 2 III. a situațiilor în care este
SOCIALE fiecărui membru al unui grup în grup cunoaște necesară asumarea
la activitatea grupului . responsabilității sociale;
Avantajele cooperări în grup. Practicarea exprimării
Solidaritate opiniilor pro/contra
AUTOCUNOAŞTERE Autocunoaştere: 1.1.să exerseze prezentarea Explicația, conversația,
ŞI DEZVOLTARE Stima de sine. Etichetările. caracteristicilor pozitive Eu și cei din jurul 5 – 9 III. povestirea, lucru în
PERSONALĂ Cum poate fi îmbunătăţită despre sine meu echipă,discutii în grup.
stima de sine.
CALITATEA Exersarea abilităților de 5.2 .să identifice alternativa Discuţii de grup; activitate
STILULUI DE VIAŢĂ management al unui stil de optimă de soluţionare a unei 12 - 16 III. pe grupe de elevi pentru
viață de calitate. probleme personale, pornind Cum aleg un produs identificares
de la resursele şi interesele caracteristicilor care
proprii trebuie urmărite la
alegerea unui produs.
PLANIFICAREA Discuţii cu privire la
CARIEREI Explorarea carierei: 4.1.să utilizeze în contexte conţinuturile termenilor
muncă, ocupaţie, carieră: adecvate Vreau să ştiu mai 19 - 23 III. muncă, ocupaţie, carieră;
caracteristici. termenii de muncă, ocupaţie multe despre ocupaţii Utilizarea dicţionarelor
şi carieră (bibliotecă, Internet)
pentru
găsirea explicaţiilor cu
privire la definirea
termenilor de
muncă, ocupaţie, carieră.
CALITATEA Calitatea vietii personale: 5.1.să identifice rolul Discuţii de grup
STILULUI DE VIAŢĂ Situaţii de decizie. normelor în viaţa joc de rol pe tema
Rezolvarea unor probleme cu grupurilor de apartenenţă Violenţa în familie, pe 26 – 30 III. cunoaşterii şi respectării
potenţial de risc stradă, în comunitate diferitelor norme;
Exersareacomportamentel
or de grup, în
conformitate
cu anumite norme.
AUTOCUNOAŞTERE Autocunoaştere: 1.1.să exerseze prezentarea Ce este important Joc de rol
ŞI DEZVOLTARE Stima de sine. Etichetările. caracteristicilor pozitive pentru mine? 9 – 13 IV. Discuţii în grup despre
PERSONALĂ Cum poate fi îmbunătăţită despre sine etichetări şi despre
stima de sine. consecinţele
acestora etc.
COMUNICARE ŞI Managementul emoţiilor: 2.1 să aplice tehnici de Exerciţii de identificare a
ABILITĂŢI importanţa autocontrolului. autocontrol 16 – 20 IV. dezavantajelor /
SOCIALE Tehnici de autocontrol 2.2. să identiice dezavantaje Semaforul avantajelor
ale manifestării conflictelor comportamentului
comportamentului agresiv. neagresiv /agresiv.
COMUNICARE ŞI Importanţa 2.2.să exerseze Eu şi colegii mei, eu Exerciţii de identificare a
ABILITĂŢI contribuţiei fiecărui membru comportamente de cooperare şi prietenii mei 23 – 27 IV. situaţiilor în care este
SOCIALE al unui grup la activitatea în grup necesară asumarea
grupului. Avantajele responsabilităţii sociale;
cooperării în grup, Practicarea exprimării
solidaritate opiniilor pro/contra.
CALITATEA Calitatea vieţii 5.1.să identifice rolul Efectele alcoolului, Discuţii de grup,
STILULUI DE VIAŢĂ personale:Situaţii de decizie. normelor în viata tutunului și joc de rol pe tema
Rezolvarea unor probleme cu grupurilor de apartenenţă drogurilor asupra 30 IV - 4 V. cunoaşterii şi respectării
potenţial de risc sănătății diferitelor
norme; Exersarea
comportamentelor de
grup, în conformitate
cu anumite norme.
MANAGEMENTUL Modalități de identificare a 3.1. să exerseze deprinderi de Exersarea deprinderilor de
INFORMAŢIILOR ŞI informațiilor. Rolul selectare a informațiilo Învăț pentru mine, 7 - 11 V. invăţăre eficientă
ÎNVĂŢĂRII informațiilor în procesul de 3.2. să identifice dar colaborez cu fişe de autoevaluare şi de
cunoaștere, învățare, caracteristici ale învăţării ceilalți. autoobservare referitoare
acomodare proprii la propria activitate de
învatare.
CALITATEA Calitatea vieţii personale: 5.2. să identifice alternativa Discuţii de grup.
STILULUI DE VIAŢĂ alegerea alternativei optime optimă de soluționare a unei Micii voluntari! Completarea unor fișe de
probleme personale, pornind –să protejăm natura, 14 – 18 V. lucru cu atitudini față de
de la resursele și interesele viața noastră și a stilul de viață .
proprii celor din jur
Exersarea deprinderilor de
MANAGEMENTUL Managementul informaţiilor: 3.1.să exerseze deprinderi de Cum îmi utilizez 21 – 25 V. invăţare eficienta
INFORMAŢIILOR ŞI Tehnici de selectare a selectare a timpul? fişe de autoevaluare şi de
ÎNVĂŢĂRII informaţiilor – avantaje şi informaţiilor relevante pentru autoobservare referitoare
limite. învăţarea eficientă la propria activitate de
învăţare.
COMUNICARE ŞI Comunicarea: 2.2 să identifice dezavantaje Tehnici de Exerciţii de identificare a
ABILITĂŢI comportament agresiv – ale manifestării comunicare 28 V – 1 VI. dezavantajelor
SOCIALE neagresiv comportamentului agresiv /avantajelor
comportamentului
neagresiv /agresiv.
COMUNICARE ŞI Managementul emoţiilor: 2.1 să aplice tehnici de Exercitii de identificare a
ABILITĂŢI imporţanta autocontrol Comportament dezavantajelor /
SOCIALE autocontrolului. Tehnici de asertiv, pasiv sau 4 – 8 VI. avantajelor
autocontrol agresiv comportamentului
neagresiv /agresiv

ORĂ LA DISPOZIȚIA Analiza rezultatelor obținute Sfârşit de an şcolar 11 – 15 VI. Discuții despre realizările,
DIRIGINTELUI în acest an școlar. reușitele din acest an
școlar.