Sunteți pe pagina 1din 4

1|Page

MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE


INSPECTORATUL ẞCOLAR JUDEłEAN VASLUI

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
ETAPA LOCALĂ – 16 FEBRUARIE 2013, CLASA a XI-a

BAREM DE EVALUARE

Notă:
• Se acordă 10 puncte din oficiu;
• Se acceptă orice formulare care păstrează acelaẟi sens cu ideile menŃionate;
• Pentru răspunsuri parŃial corecte se acordă jumătate din punctaj;
• Se acceptă orice alt răspuns corect.

1. Se acordă 30 puncte pentru răspunsul corect ẟi complet, astfel:


I. 1 - mediul pădurilor ecuatoriale, 2 - mediul de savană, 3 - mediul de stepă ẟi silvostepă, 4 -
mediul montan, 5 - mediul deẟertic, 6 - mediul de savană (6×1p = 6p);
II. 1 - Câmpia Amazonului, 2 - Podiẟul Braziliei, 3 - Câmpia La Plata, 4 - MunŃii Anzi, 5 -
Podiẟul Atacama (5×1p=5p);
III. 1 - selvas, 2 - campos, 3 - pampas, 6 -llanos (4×1p = 4p);
IV. a. varietatea floristică se explică prin:
- uniformitatea termică ẟi pluviometrică (1p);
- lumina intensă ẟi de mare durată pe tot parcursul anului (1p);
b. incendieri, defriẟări pentru: material lemnos, pentru exploatarea resurselor miniere, pentru
obŃinerea de terenuri agricole, pentru drumuri ẟi aẟezări (3p).
V. a. CirculaŃia sezonieră a maselor de aer (migrarea calmelor ecuatoriale ẟi a alizeelor spre
nord/sud) (1p);
b. exploatările miniere ẟi agricultura cu plantaŃii (2×1p = 2p).
VI. a. a- mediul de savană; b- mediul pădurilor ecuatoriale; c- mediul deẟertic (3×1p =
3p); b. iarna australă (1p);
c. valorile relativ constante ale radiaŃiei solare (1p);
d. alizeul de SE, curentul rece al Perului, M. Anzi (2×1p = 2p).

2. Se acordă 30 puncte pentru răspunsul corect ẟi complet, astfel:


I. Se acordă câte 1p pentru fiecare hazard corect identificat din fiecare arie marcată, pe
hartă, cu numere de la 4 la 10 (7×1p = 7p).
II. a. 11 – în interiorul plăcii tectonice / punct fierbinte / hot spot (1p); 12 – la marginea plăcii
tectonice în zona de subducŃie (2p);
b. Cercul / inelul de foc al Pacificului (1p).
III. Se acordă câte 1p pentru fiecare hazard corect identificat din fiecare arie marcată, pe
hartă, cu numerele 1, 2 ẟi 3 (9×1p= 9p). Se acordă câte 1p pentru fiecare efect corect
identificat (6×1p = 6p).
IV. a. El Nino (1p);
b. atmosferă / aer (1p); apele oceanice (1p);
c. relaŃii cu caracter dinamic (1p).

3. Se acordă 12 puncte pentru răspunsul corect ẟi complet, astfel:


a. mediul antropic / urban (1p);
b. termocentralele care elimină pulberile fine rezultate din arderea cărbunilor (2p);
circulaŃia autovehiculelor care elimină o gamă diversă de gaze (CO 2, SO2, NO2,..) (2p).
c. intoxicaŃii, iritarea ẟi congestia mucoaselor, infecŃii (laringită, pneumonie, tuberculoză),

Concursul ẟcolar de Geografie Etapa locală 16.02.2013


2|Page

astm alergic, cancer (4p);


d. - retehnologizarea instalaŃiilor (utilizarea filtrelor care reŃin poluanŃii la sursă) (1p);
- dezafectarea instalaŃiilor învechite ẟi intens poluante (1p);
- realizarea unor automobile nepoluante (1p).

4. Se acordă 18 puncte pentru răspunsul corect ẟi complet, astfel:


I. Deẟertificarea: procesul de înaintare a spaŃiilor deẟertice în detrimentul regiunilor
acoperite cu vegetaŃie (păduri ẟi pajiẟti) (2p).
Cauze: suprapăẟunatul, culturile excesive, despăduririle, incendierea tufăriẟurilor, creẟterea
rapidă a populaŃiei, sărăcia, lipsa mijloacelor alternative de existenŃă (4×1p = 4p).

ConsecinŃe: distrugerea covorului vegetal; restrângerea suprafeŃelor lacustre, precum


lacurile Ciad, Aral; formarea dunelor ẟi migrarea acestora; distrugerea înveliẟului de sol;
reducerea rezervelor de apă din sol; scăderea productivităŃii, economia de subzistenŃă,
subnutriŃia, apariŃia ẟi răspândirea bolilor, migrarea spre oraẟe, inadaptarea umană,
modificări în comportamentul populaŃiei ẟi în relaŃiile sociale (5×1p = 5p).

Metode de combatere: plantarea de perdele forestiere, evitarea suprapăẟunatului,


dezvoltarea sistemelor de irigaŃii ẟi utilizarea echilibrată a surselor de apă (3×1p = 3p).

II. SoluŃii: desalinizarea apei din Marea Caspică ẟi Lacul Aral (1p); dirijarea prin canale sau
conducte, a apei din râurile/fluviile siberiene sau din lacuri (1p).
ConsecinŃe: scăderea nivelului apei din mări ẟi lacuri (1p); dezechilibre în regimul hidrologic
ẟi al debitelor râurilor (1p).

Concursul ẟcolar de Geografie Etapa locală 16.02.2013


1 | P AGE

MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE


INSPECTORATUL ẞCOLAR JUDEłEAN VASLUI

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE ETAPA LOCALĂ – 16


FEBRUARIE 2013, CLASA a XI-a PROBA TEORETICĂ
SCRISĂ

Timpul de lucru este de 3 ore.


Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL 1 30 puncte
Harta alăturată indică prin săgeŃi diferite tipuri de
medii geografice din America de Sud.
I. IdentificaŃi tipurile de medii geografice marcate,
pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4, 5 ẟi 6;
II. PrecizaŃi denumirile unităŃilor de relief
corespunzătoare mediilor marcate, pe hartă, cu
numerele 1, 2, 3, 4 ẟi 5 .
III. PrecizaŃi denumirile locale pentru formaŃiunile
vegetale specifice tipurilor de medii marcate, pe
hartă, cu numerele 1, 2, 3 ẟi 6.
IV. Pentru mediul marcat, pe hartă, cu numărul 1:
a. explicaŃi marea varietate floristică;
b. precizaŃi impactul antropic asupra mediului.
V. Pentru mediul marcat, pe hartă, cu numărul 2,
precizaŃi:
a. factorul care determină tipul de climă;
b. două activităŃi prin care este vizibilă presiunea
umană în acest tip de mediu.
VI. Diagramele climatice notate cu a, b ẟi c sunt
asociate unor tipuri de medii indicate pe harta
Americii de Sud.
PrecizaŃi:
a. mediile geografice cărora le sunt specifice
diagramele respective;
b. pentru diagrama a: anotimpul în care se înregistrează
cele mai scăzute cantităŃi de precipitaŃii;
c. pentru diagrama b: o cauză care determină evoluŃia temperaturilor din timpul anului;
d. pentru diagrama c: doi factori care au contribuit la formarea mediului indicat de diagramă.

Concursul ẟcolar de Geografie Etapa locală 16.02.2013


2 | P AGE

SUBIECTUL 2 30 puncte
AnalizaŃi harta alăturată pe
care sunt marcate, cu numere
de la 1 la 12, regiuni geografice,
care sunt afectate de
manifestări extreme ale unor
fenomene naturale
I. ScrieŃi, pe foaia de concurs,
câte un hazard natural identificat
în ariile marcate, pe hartă, cu
numere de la 4 la 10.
II. Regiunile marcate, pe hartă,
cu numerele 11 ẟi 12 se disting
prin manifestarea hazardurilor
vulcanice. PrecizaŃi:
a. tipul de localizare în cadrul
plăcilor tectonice, pentru cei
doi vulcani activi;
b. zona vulcanică din care face
parte vulcanul marcat cu 12.
III. IdentificaŃi câte trei hazarduri
naturale cu probabilitate mare de producere în ariile marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2 ẟi 3.
SelectaŃi câte un hazard din cele identificate pentru fiecare regiune ẟi precizaŃi câte două
efecte
ale acestora asupra mediului.
IV. Literele a, b ẟi c indică apariŃia unui hazard care afectează climatul întregii planete. PrecizaŃi:
a. denumirea hazardului;
b. componentele mediului care sunt modificate ẟi a căror interacŃine face posibilă apariŃia
acestui hazard;
c. tipul de relaŃie stabilit în urma interacŃiunii celor două componente ale mediului.

SUBIECTUL 3 12 puncte
AnalizaŃi imaginea alăturată.

PrecizaŃi:
a. tipul de mediu;
b. principalele sursele de poluare ẟi
modul contaminare a aerului;
c. efectele pe care le are poluarea
atmosferică asupra stării de
sănătate a populaŃiei;
d. identificaŃi trei măsuri de protecŃie
împotriva poluării atmosferice.

SUBIECTUL 4 18 puncte
I. Deẟertificarea: definiŃie, cauze, consecinŃe, metode de combatere.
II. PrecizaŃi două soluŃii care se pot aplica pentru mărirea disponibilului de apă dulce în mediul
stepelor ẟi deẟerturilor din Asia Centrală. MenŃionaŃi două consecinŃe care pot apărea în
urma aplicării soluŃiilor precizate.

Concursul ẟcolar de Geografie Etapa locală 16.02.2013

S-ar putea să vă placă și