Sunteți pe pagina 1din 38
ec ee O= = PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT $I AFACERI MARITIME 2014 - 2020 PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2 ‘STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZARII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE $I BAZATE PE CUNOASTERE GHIDUL SOLICITANTULUI Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivitaii si a viabilitatit intreprinderitor din sectorul acvaculturii, inclusiv tmbundtatirea sigurantel sau a conditillor de lucru, in special ale IMM-urilor. ‘Masura :Il.2 Investitii productive fn acvacultura Tipul apelutui: Competitiv, cu termen limita de depunere Pagina 1 din 38 Porast 20142020 UNTUNEA EUROPEAN sDexetirttarate oat << at Porat = SUSTINEINTINTIVATAY CUPRINS 1. PREVEDER! GENERALE on 2. CONDITII SPECIFICE PENTRU OBTINEREA FINANTARIL 2.4 Solicitantti etigibiti. 2.2 Eligiblitatea proiectulu 2.3 Activitati eligibile 2.4 Cheltuielt eligibite uu u 2 3. CEREREA DE FINANTARI 8 3.1, intocmirea cererii de finantare. “ stn 23 3.2, Lista documentelor din dosarul Cererii de finantare. oem 2B 3.3. Inregistrarea Cererii de finantare 26 4. VERFICAREA. CONFORAITATI ADMINISTRATIVE ELIGISITATH CERERI DE FINANTARE : ; 2 5, EVALUAREA $I SELECTIA CERERILOR DE FINANTARE os 28 5.1. Evaluarea Cererilor de finantar 28 5.2. Selectia Cererilor de finantare 29 6. CONTRACTUL DE FINANTARE 2 6.1, Contractul de finantare wr a 32 6.2. Obligatii speciice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finantare)..33, 6.3. Modificarea Contractului de finanjare 33 7. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULU! 34 7.1 Dovada cofinantarit 34 7.2 Derularea $i verificarea procedurii de achiziti 35 7.3 Rambursarea cheltuietitor 36 8, MONITORIZARE $1 CONTROL. in 37 9. INFORMARE $1 PUBLICITATE. se 7 38 Pagine din 38 rorsstiossee uxusrarenoreaxi Minister grr Devel Rerale oc, GP-AM PorAM << SUstiNe NTHATIATAL 1, PREVEDERI GENERALE Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 reprezint un program care isi propune sa creeze conditiile necesare redresarii economice, generarii cresterii (ocurilor de munca din domeniul pescuitului, acvaculturi si afacerilor maritime. Programul a fost ‘aprobat prin Decizia Comisiel Europene nr. 8416/2015 si permite accesarea fondurilor structurale sf de investtie prin intermediul Fondului European pentru Pescuft si Afaceri Maritime (FEPAM).. Acvacultura reprezinté unul din principalii piloni ai Programului si este incadrata in Prioritatea Uniunii nr.2 (PU2) - Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizdrii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere Obiectivul general pentru acvacultur& este de a imbun&tati viabilitatea economicé a intreprinderilor, de a garanta siguranta si sinétatea alimentara, de a construi avantaje competitive pentru acest sector. Obiectivul specific al Masurii II.2 vizeazi sporirea competitivittii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturti, inclusiv imbun8tatirea sigurantei sau a conditilor de lucru, in special ale IMM-urilor. Masura 1.2 include toate tipurile de investitii legate de valoarea adugaté a produselor, cresterea productiei si a eficiente resurselor, inclusiv tratarea deseurilor, si activitati complementare legate de activitétile de baz de acvacultura ale intreprinderii. Masurile de investitii se pot combina cu cele de sénatate animalé, in vederea reducerii expunerii la rise a Productiei. Totodata, se va sprijini introducerea in acvacultura de specii cu valoare economicd ridicata, in special din thtiofauna autohton’, cum ar fi pastrav, salau, calcan, stiucé, lin, crap, sturioni (inclusiv polyodon), moluste, somn european. AceastA prioritizare se reflecta in criterile de selectie. Prezentul document se adreseaz& intreprinzatorilor din domeniul acvaculturii in scopul orienta lor in accesarea finantarilor nerambursabile si totodatd, reprezint& un indrumar privind ‘ntocmirea Cererilor de finantare, potentiali solicitanti ai Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediutui, eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive $i bazate pe cunoastere ,masura II.2 - investitii productive in acvaculturdé Art. 48, litera (a)-(d) $i (0-(h) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) Inainte de a incepe completarea Solicitarit de finantare vA recomandim sa cititi cu atentie toate informatiile prezentate in acest Ghid si si va asigurati cA ati inteles toate aspectele specifice prezentet scheme de finantare nerambursabila. Pentru o mai bund intelegere va recomand&m sa consultati si: Programul Operational pentru Pescutt si Afaceri Maritime 2014 - 2020 Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 48, litera (a)-(d) si (f)-(h) Pagina 3 din 38 orast 2014200 UNUNEA EUROPEANS, Minister Agee sidezveiettarate ot Dar.ant poraMt cs SUSTINEINTIATIVATAY Totodata va recomandim s& consultati periodic pagina de internet a DGP-AMPOPAM ~ yiww.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele modificari aduse Ghidului solicitantului si cu eventualele comunicdri/informari cu privire la prezenta masura de finantare. = Investitt not productive; + Investitii privind modernizarea fermetor; Indicator prestabilit (de program) Indicatorul de program face obiectul monitorizarii performangelor masurii programului si se refer’ la: + Variatia volumului productiet de acvacultura - tone; Nerespectarea indicatorului - Volumul total al productiet de acvacultura -asumat prin Cererea de finantare va atrage dupa sine recuperarea_finantarii erambursabile acordate direct proportional cu gradul de nerealtzare a acestuia. fonts ied in 38 rons mieane ywusparunoreaxi oma, cA SUSTINE ISTIATIVATAY Miaterol Agrictors Deceit ara DGP-AM PoraMt Date privind implementarea proiectului ‘+ Numarul de angajati care beneficiazi de operatiune; + Suprafata luciului de apa (ape intertoare) pe care se implementeaz proiectele ce propun rmasuri de conservare, reducere a impactului pescuitului si acvaculturi ( ha ); + Suprafata pe care se practic’ acvacultura ( ha ); + Suprafete degradate pe care se amplaseazii noi unitati piscicole ( ha ); + Volumele de apa preluate pentru acvacultura ( mii m3 ); ‘+ Suprafata pe care este practicat acvacultura ecologicé (ha). -CATIBANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI? /_INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR i ‘Cuantumul sprifinului financiar neramabursabil acordat in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de: 50% din valoarea etigibilé a projectului ( inclusiv TVA eligibil) pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONG-urilor cu activitate economica in domeniul acvaculturl; 30% din valoarea eligibilé a protectului (inclusiv TVA eligibil) pentru intreprinderile care nu se incadreazi in definitia IMM-urilor si ONG-urilor cu activitate economicé in domeniuil acvaculturi CCuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili in functie de incadrarea solicitantului, ca urmare a completarii Anexei G - ,Declaratie privind incadrarea in categoria IMM” CARE ESTE VALOAREA MAXIMA A PROIECTULUI? Plafonul maxim pentru vatoarea eligibila nerambursabila aferenta unui proiect este de 9.006.600 LEI (echivalentul a 2.000.000 EURO conform cursului de schimb valutar €/RON afisat de cAtre INFOREURO la data lansarii apelului). in cadrul acestui plafon este inclus TVA -ul doar in cazul solicitantilor neplatitori de TVA. Pentru solicitantii platitori de TVA, in cadrul plafonutui nu este inclus TVA-ul. Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie de minimum 22.516,50 LEI ( echivalentul a 5.000 euro conform cursului de schimb valutar €/RON afisat de cAtre INFOREURO la data lansarii apetului). Pentru proiectul a carui valoare totala eligibilé depaiseste 1.000.000 EUR 3i care genereazi venituri nete ulterior finalizarii acestuia i se aplica prevederile Art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Calculul cu privire la veniturile nete generate de proiect se realizeaza in cconformitate cu Anexa nr. 14. Ajutorul financiar nerambursabil se va diminua cu veniturile nete- astfel. determinate. % Pagina § din 38 ponast 20.420 yuxea ruRoPEaNt Mier acer sidexetinitarate owe 50 mil. Euro, echivalent in lef, + Nu este inregistrat in Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 - 2013 si POPAM 2014-2020 in calitate de DEBITOR, = Nuse afla in situatile prevazute la Art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014; + Nu inregistreazi in anul financiar anterior un bilant negativ (capitaluri negative) - pentru cazul in care organizatia a avut activitate; Sunt exceptati solicitantii care sunt infiintati in anul depunerii cererii de finantare, cel infiintati in anul precedent depunerii cererii de finantare sau cei care au avut activitatea suspendata conform legii (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finantare) Inadmisibititatea solicitantilor in temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr, 508/2014 al Consiliului alineatele (1-5) = Solicitantii care au sivarsit 0 incalcare grav in temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolutui 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilit& de c&tre o autoritate competent, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioad’ de timp dup’ cum urmeaza: = 12 lunt in situatia atribuirii a9 puncte de incdlcare /operator/navai de pescuit pentru infractiunile prevazute la punctele 1, 2 $15 din anexa XXX a R404/2011; = cu inca o luna peste cele 12 luni pentru’ fiecare punct peste 9 puncte de incalcare. Data de incepere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de citre o autoritate competent care stabileste ca s-a comis oincalcare sgrava in sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Jn scopul calculérti perioadei de inadmisibilitate, se iau in considerare numai infractiunile grave comise incepand cu 1 ianuarie 2013 si pentru care s-a luat 0 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai in cursul duratei de executie a acestuia si nu poate avea efect retroactiv; > Durata maxima de implementare a unui profect este de 2 ani de la data semnérii contractului; > Beneficiarul poate solicita prelungirea duratet de implementare a proiectului cu maxim 12 luni > Modificdrile de solutie tehnic& vor fi acceptate doar in primul an de la emiterea Ordinulut de incepere a lucraritor; > Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor parti contractante, cu exceptia situatiilor in care intervin modificari ale legislatiei aplicabile finantarii nerambursabile, cdnd 'AMPOPAM va notifica in scris Beneficiarul cu privire la aceste modific&ri, far Beneficiarul se obligé a le respecta intocmai; ‘ntre liniile bugetare, daca acestea nu schimba scopul principal al projectului, si nu afecteaza functionalitatea investitiei, criterile de eligibiitate si selectie pentru care proiectul a fost selectat si contractat. Modificarea financiara se limiteaz’ la transferul de maximum 10%, di suma inscrisa initial in cadrul bugetului, intre capitole bugetare de cheltuieli eligibile si fara diminuarea valori totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabila a AMPOPAM, far a fi ins necesaré amendarea Contractului de Finantare prin Act aditional. > Beneficiarul va prezenta un raport de progres al investitiei, in cazul solictarii de modificare a Contractului de Finantare prin Act aditional sau la solicitarea AMPOPAM. AAcesta va respecta formatul tip atasat ta Contractul de Finantare, prin care se vor raporta activitatile desfagurate ‘in perioada de implementare, stadiul realizarii indicatorilor, rezultatele partiale/ finale obtinute la momentul raport&rii. Beneficiarul trebuie sa depuna din proprie initiativa toate eforturile pentru a lua cunostinté de toate informatiile publice referitoare la masurile finantate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul i s& cunoasca toate drepturile si obligatiile prevazute in contractul de finantare, jnainte de semnarea acestuia i Pagina 33 din 38 rors a4ae0 xuspscunoreant ‘bereits os Dcrast rorast <—* susie in cazul constatairii unei nereguli cu privire la incheierea ori executarea Contractulut, inclusiv fn ‘cazul in care beneficiarul este declarat in stare de incapacitate de plata sau a fost declansaté procedura insolventei/falimentului, precum sin situatia in care Autoritatea Contractanta constata ‘4 cele declarate pe proprie réspundere de beneficiar, prin reprezentantil s&i, nu corespund realitafii sau documentele/autorizatile/avizele, depuse in vederea obtinerii_ finantarit nerambursabile, sunt constatate ca fiind neadevarate/false/ incomplete/expirate/inexate/nu ccorespund realitatii, AM POPAM poate inceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisd adresat& Beneficiarului, fra punere in intarziere, far& nicio alt& formalitate si {818 interventia instantei judecdtoresti. jn aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finantare nerambursabila, ‘impreuna cu dobanzi si penalitati, in procentul stabilit conform dispozitilor Legale in vigoare, si in conformitate cu dispozifiile contractuale. Prin exceptie, in situatia in care neindeplinirea obligatiilor contractuale nu este de natura a afecta conditiile de eligibilitate si selectie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proportional cu gradul de neindeplinire. Anterior incetarii Contractului de Finantare, AM POPAM poate suspenda contractul si/sau platile ca ‘o masura de precautie, fara o avertizare prealabila. 7. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI 7.4 Dovada cofinantérii Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja s& asigure 0 cofinantare in procent de minim 50% respectiv minim’ 70% (functie de categoria de beneficiar) din valoarea eligibila {in primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajeazé sé faci dovada asigurarii de minim 20% din cota de cofinantare. Beneficiarul poate realiza dovada contributiel sale, prin mai multe modalitati: 1. aport in natura; 2. aport in numerar constituit de beneficiar; 3. suse de finantare (credit bancar); in cadrul acestei masuri este eligibil& cofinantarea in natura, in conformitate cu Hotararea ir. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul Operational pentru Pescuit si Maceri Maritime 2014-2020, daca indeplineste prevederile art. 69 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 1,303/2013, precum si urmatoarete conditii specifice: a) obiectul contribute’ in natura a fost achiztionat sau construit de cétre benefictar din alte surse e finanfare decat cele nerambursabile publice; b) bunurile trebuie si fie libere de orice sarciniinterdictil ce afecteaza implementarea operatiunit 3138 nu facd oblectul unor litigit avand ca obiect dreptut invocat de c&tre potentialul solicitant, aflate in curs de solutionare la instantele judecdtoresti, la momentul depunerti cererti de finantare; ) contributia in naturd si fie necesara si strict tegat de implementarea operatiunti; 4d) valoarea bunurilor este certificat de un evaluator autorizat si independent de beneficiarul operatiunii, potrivit prevederilor legale in vigoare. Pagina 34 din 38 rons isan0 twwuspesrnoreant owe cs SUSTINEISTIATIVATAE Miniter great Deretirita DGP.AM POPAM Th cadrul POPAM 2014-2020 sunt acceptate ca gi contibufie in natura echipamente, instalatit si utilaje, terenuri, cladiri si imobile. O) {in cazul terenurilor valoarea contributjei in natura nu poate depasi limita prevazuta = laArt.s, alin. (3), litera d) din HG nr. 347/2016. Echipamente, instalati si utilaje, terenuri, cladiri si imobile achizitionate intre data Oe aa eee a aport in natura conform prevederilor Art. 5 din HG nr. 347/2016. Pentru proiectele ta care valoarea contributiei in natura depaseste cota procentuala stabilita pentru contibutia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuala care depaseste contributia proprie. -Aportul in numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumel intr-un cont special al profectulut, care se foloseste numai pentru efectuarea platilor de implementare a proiectulu Aceste sume vor fi deblocate numai in baza solicitarilor beneficiarilor (titularilor de cont), confirmate de AM POPAM. Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit incheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finantarea proiectului de investitit contractat. ~Dovada contributiel proprii se poate realiza atat pe parcursul perioadei de analiza st selectie cat si ulterior semnarii contractului de finantare, intr-un termen de maxim 3 GD) ide ste dela cata seminal contractull de fnatar. In cari cre benetilant nu face dovada existenfei cofinantarii, in termenul specificat de 3 luni de zile, contractul de finantare se reziliaza. pentru realizarea contractelor de finantare, conform art.29 din OUG nr. 49/2015, Oo Pentru beneficiarii care nu fac dovada existentei cofinantarii nu se pot acorda avansuri 7.2 Derularea si verificarea procedurii de achi: Beneficiarii privati vor realiza achizitiile conform Instructiunilor aprobate prin Ordin at ‘Ministrului Agriculturii i Dezvoltarii Rurale. Solicitangii privati care deruleazA achiziii in vederea depunerii cererii de finantare din FEPAM vor aplica Instructiunea de achizitii aprobate prin Ordin al Ministrului Agriculturit si Dezvoltarii Rurale. Pentru procedurile de achizitii incepute inainte de semnarea Contractului de finanfare, beneficiarul va depune la DGP-AMPOPAM dosarul acestor achizitii in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnarii Contractului de finangare. ‘in cazul investitiilor care presupun achizitii simple, Beneficiarul este obligat s& finalizeze procedura de achizitii si si depuna dosarele de achizitii la DGP-AMPOPAM, in vederea avizarii, in maximum 3 luni de la data semnérii Contractulut de finantare. Pagina 35 din 38 rors mse exwusrarimoreani oe << SUSTINE INTIATIVA TA: Dewohiitara DGP-AM POPAS Beneficiarul a cdrui investitie cuprinde constructii montaj este obligat sa finalizeze procedura de achiziti Lucrari si s& depund dosarele de achizitit la DGP-AMPOPAM, in vederea avizirii in termen de maximum 6 luni de la data semnairii Contractului de finantare. 7.3 Rambursarea cheltuielilor Precizari referitoare la acordarea avansului Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, in vederea demararii investitiel, AMPOPAM poate si acorde un avans de pan’ la maximum 50% din valoarea eligibilé nerambursabila. Beneficiarii pot primi avansul numai dupa avizarea unei proceduri de achizifti de cétre AMPOPAM si dupa prezentarea dovezit privine asigurarea cofinantari Beneficiarul trebuie si justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instructiunilor de plat la Contractul de Finantare, pana la ultima cerere de rambursare. Beneficiarul care a incasat avans de la AMPOPAM si solicita prelungirea perioadel maxime de executie, aprobate prin contractul de finantare, este obligat s8 depuna la DGP. ‘AMPOPAM si documentul prin care dovedeste prelungirea valabilitatii Scrisorii de Garantie Bancara/ Nebancara sau politei de asigurare, care s& acopere noul termen de executie solicitat. DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de pani ta 100% din valoarea totala etigibila nerambursabilé a transei de plat, cu exceptia ultimei cereri, pentru care nu se acordé acest avans. Acest avans se acorda beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente transei de plat. Avansul se justifica, in termen de 7 zile, de cétre beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plat aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de citre beneficiar in urmatoarea cerere de rambursare. Plata avansulul, pentru ambele situatii descrise mai sus este subordonat’ constituiril unei garantii, prezentate sub forma de scrisoare de garantie bancara - SGB, scrisoare de garantie eliberat de fondurile de garantare inregistrate in Registrul special al Bancii Nationale a Roméniel sau unei polite de asigurare eliberate de o societate de asigurari autorizaté conform legistatiel nationale in vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansulu. ‘aferente avansurilor de 100%, din valoarea totalé eligibila erambursabila a transei de plata, trebuie sé aib& valabilitate de 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de rambursare. Garanttile aferente avansurilor de 50% din valoarea totalé a sprijinului financiar rnerambursabil trebuie sa aib& valabilitatea mai mare cu minim 15 zile lucratoare ‘fata de durata de executie a contractului. Plata Beneficiarii sunt obligati sa depuna la sediul DGP-AMPOPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, potrivit formatului standard, in maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnarii primului contract de achizitie, in conditiile in care au intervenit modificari fata de versiunea din Contractul de finantare. Pagina 36 din 38 rouse eectesacraitl, ‘bens om a DGP.AM PORAM SUSTINE INTIATIVA Tat Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la DGP-AMPOPAM, intr-un singur exemplar pe hartie s Un exemplar pe suport electronic. Din momentul in care aplicatia informatica MySMIS devine operational, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online, Dosarul Cererii de plat3/ rambursare trebule s8 cuprind’ documentele justificative prevazute in Instructiunile de plata anexate la Contractul de finantare. Cererea de rambursare va cuprinde numat acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achizitiel respective, unde este cazul. Termenul limita de efectuare a platilor cdtre beneficiar este de maximum 20 (douzeci) de zile lucratoare de la data inregistrarii fiecdret cereri de rambursare la sediul OGP-AMPOPAM, cu exceptia acelor situatii in care termenul de rambursare se suspend’. In cazul investtitor care presupun achizti simple, beneficiarul va depune maxim 3 cereri de rambursare. ‘in cazul investitiilor care presupun achiziti simple, beneficiarul va depune maxim 5 cererl de rambursare. 8. MONITORIZARE $1 CONTROL Nonitorizarea tehnic’ si financiara Beneficiarul este obligat ca in perioada de implementare a proiectulul s& depund semestrial Rapoarte de progres privind situatia implementarii profectului la OGP-AMPOPAM. up’ implementarea proiectului Beneficiarul trebuie s& transmita semestrial, pe toata perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuarii ultimei plati) indicatorii de rezultat, continuti in Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi gisit pe site-ul www.ampeste.ro. Benefictarul trebute si asigure atingerea rezultatelor si a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finantare si anexele aferente acestefa, precum si respectarea prevederilor contractuale specifice operatiunii finantate si a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr.1303/2013 privind caracterul durabil al operatiunitor. Beneficiarul finangarii are obligatia de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finantare in cadrul POPAM in spatit special amenajate astfel incat s& fie ‘asigurata pastrarea in bune conditii a documentelor, s8 evite distrugerea intentionata/ accidental sau sustragerea neautorizatd a acestora, asigurand pastrarea unei piste de audit corespunzatoare a operatiunilor efectuate. Beneficiarul trebuie sa asigure arhivarea urmatoarelor dacumente: documente referitoare la solicitarea finantarii proiectului si la aprobarea acestuia de catre AM (Cererea de finantare si anexele sale, Contractul de finantare si anexele sale);