Sunteți pe pagina 1din 54

RO

Informaţii tehnice
Manual de instalare
Cazan pe combustibil lichid / gaz
Max-3 (320-2700)

Montajul şi punerea în funcţiune a cazanelor de încălzire


Hoval pe combustibil lichid/gaz este permisă numai
personalului calificat, de aceea, aceste instrucţiuni sunt
pentru specialist. Instalaţiile electrice vor fi executate
numai de către un electrician (autorizat).

Aceste instrucţiuni sunt valabile pentru următoarele


tipuri:
1-Max-3 (320, 420, 530, 620, 750, 1000, 1250. 1500,
1800, 2200, 2700)

Cazanele pe gaze Max 3 sunt încadrate şi autorizate


ca generatoare de căldură pentru instalaţii de încălzire
cu apă cu temperatura turului de până la 110°C1). Ace-
stea sunt proiectate pentru instalaţii închise conform
EN 12828.

1)
vezi punctul 3.2

4 205 415 / 00 - (11.04.2006) Toate drepturile rezervate


Cuprins 4 205 415 / 00

1. Indicaţii importante
1.1 Alte instrucţiuni .............................................................................................................................................................. 3
1.2 Indicaţii pentru siguranţă .............................................................................................................................................. 3
1.3 Prescripţii, aprobări oficiale .......................................................................................................................................... 3-4
1.4 Garanţie........................................................................................................................................................................... 4

2. Montare
2.1 Amplasare, aliniere ........................................................................................................................................................ 4-5
2.2 Montarea izolaţiei termice Max-3 (320) ......................................................................................................................... 6-7
2.3 Montarea carcasei şi a panoului de comandă Max-3 (320) ........................................................................................... 8-9
2.4 Montarea izolaţiei termice Max-3 (420-750) ................................................................................................................ 10-11
2.5 Montarea carcasei şi a panoului de comandă Max-3 (420-750) ................................................................................ 12-13
2.6 Montarea izolaţiei termice Max-3 (1000,1250) ............................................................................................................. 14-15
2.7 Montarea carcasei şi a panoului de comandă Max-3 (1000,1250) ............................................................................ 16-17
2.8 Montarea izolaţiei termice Max-3 (1500-2700) ............................................................................................................ 18-19
2.9 Montarea carcasei şi a panoului de comandă Max-3 (1500-2700) ............................................................................ 20-21

3. Date tehnice
3.1 Descrierea cazanului ..................................................................................................................................................... 22
3.1.1 Cazanul Max-3 (320-2700) corespunde directivelor şi normelor ..................................................................................... 22
3.2 Date tehnice Max-3 (320-2700) pentru Elveţia ............................................................................................................ 23-24
3.3 Date tehnice Max-3 (320-2700) pentru celelalte ţări ................................................................................................... 25-26
3.4 Dimensiuni Max-3 (320-1250) ........................................................................................................................................ 27
3.5 Dimensiuni Max-3 (1500-2700) ...................................................................................................................................... 27
3.6 Dimensiuni fără izolaţie termică şi carcasă Max-3 (320-2700) ................................................................................... 28

4. Instalare
4.1 Camera centralei ............................................................................................................................................................ 29
4.2 Racordarea la coş şi dimensionarea acestuia ........................................................................................................... 29-30
4.3 Montarea arzătorului ..................................................................................................................................................... 31-32
4.3.1 Rezistenţă pe partea gazelor arse ................................................................................................................................... 32
4.4 Combustibil .................................................................................................................................................................... 33
4.5 Conexine electrică ......................................................................................................................................................... 33
4.5.1 Conexiunea electrică a arzătorului ................................................................................................................................... 33
4.6 Diagramă gaze arse şi putere ....................................................................................................................................... 33
4.7 Limitare temperatură minimă retur încălzire .............................................................................................................. 34
4.8 Programarea regulatorului de temperatură ................................................................................................................. 34
4.9 Supapă de siguranţă ...................................................................................................................................................... 34
4.10 Pompă de încărcare (cazan cu boiler alăturat) ............................................................................................................ 34
4.11 Pompa de încălzire......................................................................................................................................................... 34
4.12 Racorduri încălzire ......................................................................................................................................................... 34
4.13 Montarea termometrului pentru gaze arse .................................................................................................................. 34

5. Prima punere în funcţiune


5.1 Umplerea instalaţiei de încălzire................................................................................................................................... 35
5.2 Umplerea boilerului (dacă există) ................................................................................................................................. 35
5.3 Predare către operator/depozitare ................................................................................................................................ 35

6. Verificare ardere, curăţare, remediere defecţiuni


6.1 Note referitoare la butonul de măsură noxe pentru persoana care verifică arderea / coşar ................................. 36
6.2 Curăţare .......................................................................................................................................................................... 37

2
4 205 415 / 00 Cuprins / 1. Indicaţii importante

7. Întreţinere
7.1 Reglare flanşă rabatabilă............................................................................................................................................... 38
7.2 Gresarea garniturilor şi filetelor ................................................................................................................................... 38
7.2.1 Gresarea garniturilor: ....................................................................................................................................................... 38
7.2.2 Gresarea filetelor:............................................................................................................................................................. 38

8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare


8,1 Sumar valori setate (Meniu casă) .................................................................................................................................... 39
8.2 Rezumat valori setate (Meniu specialist) - numai pentru instalator ........................................................................ 39-51
8.3 Prezentare mesaje de eroare ............................................................................................................................................ 52

1. Indicaţii importante
1.1 Alte instrucţiuni
Rezumatul celor mai importante instrucţiuni relevante pentru STAS 6793-86 Coşuri, canale de fum pentru focare obişnuite la
instalaţia dvs. îl găsiţi în ghidul de utilizare a instalaţiei Hoval! construcţii civile
În cazuri excepţionale, instrucţiunile sunt însoţite şi de anumite STAS 7132-86 Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire
accesorii! centrală cu apă, având temperatura maximă de 115 °C
Anexele 1 şi 2 la ordinul ministerului economiei şi comerţului nr.
Alte surse de informaţii
58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiec-
- Catalogul Hoval tarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
- Norme, Reglementări gaze naturale (M.Of. nr. 173 bis din 27 februarie 2004)
STAS 3417-85 Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzire
1,2 Indicaţii pentru siguranţă centrală. Prescripţii de calcul termotehnic.
Sistemul nu va fi pus în funcţiune până când nu vor fi asigu- STAS 9194-72 Arzătoare monobloc. Arzătoare de gaze naturale.
rate măsurile de siguranţă şi standardele ce se impun. Pentru Condiţii tehnice generale de calitate.
funcţionarea de probă trebuie însă să fie îndeplinite cel puţin SR EN 66:2001 Gaz petrolier lichefiat. Condiţii şi metode de
următoarele condiţii: încărcare
1. Vană de siguranţă instalată (instalaţie închisă) SR EN 88+A1:1998 Regulatoare de presiune pentru aparate care
utilizează combustibili gazoşi pentru presiuni în amonte mai
2. Sistemul de comandă în funcţiune (conectat la reţeaua
mici sau egale cu 200 mbar
electrică) SR EN 377+A1:1997 Lubrifianţi destinaţi aparatelor şi echipa-
3. Senzorul pentru limitatorul de temperatură de siguranţă se mentului asociat, utilizând combustibili gazoşi, cu excepţia
află în maşonul imersibil aparatelor anume destinate utilizării industriale
4. Instalaţia este umplută cu apă SR EN 437:2004 Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii
5. Vasul de expansiune este conectat de aparate
6. Ştuţul de gaze arse este conectat la coş prin conducta de SR EN 257:2002 Termostate mecanice pentru aparate care
gaze arse. utilizează combustibili gazoşi
7. Trebuie să se asigure alimentarea corespunzătoare cu aer SR EN 298:2004 Sisteme de comandă şi de securitate pentru
arzătoare şi aparate cu sau fără ventilator care utilizează
proaspăt
combustibili gazoşi
8. Arzătorul presetat. SR EN 497:2001 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează
exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Arzătoare cu utilizări
1.3 Reglementări, aprobări oficiale multiple, cu suport încorporat utilizate în aer liber
SR EN 1854 + A1:2002 Dispozitive de supraveghere a flăcării
PT C9-2003 Cerinţele tehnice privind utilizarea aparatelor consu- pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz
matoare de combustibili gazoşi SR EN 12078:2002 Regulatoare de presiune pentru arzătoare cu
I.13/1-02 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire gaz şi aparate cu gaz
centrală SR EN 13611:2002 Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz
I.13-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de şi aparate cu gaz. Cerinţe generale
încălzire centrală SR EN 125+A1:1998 Dispozitive de supraveghere a flăcării pentru
I.33-99 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu aparate care utilizează combustibili gazoşi. Dispozitive ter-
gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) moelectrice de securitate la aprindere şi la stingere
I.31-99 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de SR EN 676:2001 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează
alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) combustibili gazoşi
GP 051-2000 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a central-
elor termice mici

3
1. Indicaţii importante / 2. Montare 4 205 415 / 00

precum şi alte prevederi şi norme emise de ISCIR şi guvern. 2. Montare


2.1 Amplasare, aliniere
De asemenea trebuie respectate prevederile autorităţilor locale Pentru montarea cazanului nu este nevoie de o fundaţie specială.
pentru construcţii, asiguratorilor şi coşarilor. Dacă se utilizează (Portanţa pentru susţinerea cazanului trebuie să fie asigurată) -
gaz ca şi combustibil trebuie respetate şi prevederile furnizorului masă finală vezi paginile 23 - 26.
de gaze şi eventual poate fi necesară o autorizaţie emisă de În cazul în care camera centralei se află în zona de locuit, trebuie
autorităţi. montate plăcuţe de amortizare pentru vibraţii pe şinele soclului
cazanului.

1.4 Garanţie
Spaţiu necesar
Funcţionarea fiabilă este asigurată numai atunci când sunt citite
şi respectate aceste indicaţi şi instrucţiunile de utilizare şi dacă Pentru montarea izolaţiei termice şi carcasei de tablă:
este întreţinut periodic cazanul de către un specialist autorizat.
(contract de întreţinere). Nu cad sub incidenţa garanţiei defecţiunile lateral, în stânga şi în dreapta cazanului minim 40 cm.
provocate prin: surse de alimentare necorespunzătoare (gaz,
apă, aer de ardere), adaosuri de aditivi chimici la agentul termic, În cazul în care este mai mic spaţiul dintre cazan şi pereţi, înainte
utilizarea necorespunzătoare, instalarea greşită, intervenţiile de amplasarea cazanului, trebuie izolat termic, complet, şi trebuie
neautorizate şi deteriorări datorate lovirii precum şi coroziunea montată carcasa.
datorită compuşilor halogeni (de exemplu din doze de spray,
vopsele, clei, diluanţi şi agenţi de curăţare).

Între spatele cazanului şi perete trebuie să existe suficient


spaţiu pentru a fi bine accesibil orificiul de curăţare din
colectorul de gaze arse.

Uşa cazanului, incl. arzătorul trebuie să poată fi rabatate


complet.

Aliniere
Aliniaţi orizontal muchia frontală a cazanului (axa longitudinală a
cazanului) cu nivela sau puţin înclinată spre spate, adăugând ma-
terial sub şina soclului, pentru a putea fi aerisit bine cazanul.

Înainte de montarea arzătorului, montaţi carcasa uşii. (la


încălzirea de probă cu cazanul încă neizolat).

4
4 205 415 / 00 2. Montare

Uşa cazanului rabatabilă spre stânga


Există posibilitatea de modificare a uşii cazanului pentru a se
deschide spre stânga. Acesta poate fi un avantaj în anumite
condiţii de spaţiu restrâns.

Mutarea balamalelor se efectuează astfel:


1. Strângeţi contrapiuliţa inferioară şi cea superioară 1 spre
flanşa rabatabilă.
2. Montaţi piuliţele flanşei 2 cu gaura diagonală în noua parte
de deschidere, aceasta înseamnă
- înlocuiţi piuliţa flanşă stânga jos şi dreapta
sus şi
- înlocuiţi piuliţa flanşă stânga sus şi
dreapta jos.
3. Deschideţi contrapiuliţele 3 şi retrageţi-le
circa 1 cm.
4. Montaţi steckerul arzătorului pe cealaltă parte.

Cablul nu trebuie să intre în contact cu piese Uşa cazanului poate fi modificată numai de către service-
fierbinţi. ul Hoval!

2 1 3
2

Imagine stare livrare


(uşa cazanului poate fi rabatată spre
dreapta)
1
Imaginea 2

5
6
2.2 Montarea izolaţiei termice Max-3 (320)

1. Aşezaţi izolaţia (1/1a) în jurul corpului cazanului (locaţie îmbinare, partea neagră în exterior).
2. Montare

2. Fixaţi izolaţia (1/1a) cu benzi de plastic (2) şi cleme pentru benzi (2a):
- pentru fixarea suplimentară se utilizează şi arcurile de întindere (2b)
- nu strângeţi prea tare benzile (diminuarea izolaţiei)

3. Aşezaţi izolaţia (3) în jurul colectorului de gaze arse şi fixaţi-o cu arcuri de întindere.
Îndepărtaţi capacul de curăţare din spatele cazanului. Împingeţi placa izolatoare (3a) pe colectorul de gaze arse.
(Capacul de curăţare se montează din nou după montarea peretelui din spate al carcasei (12))

4. Introduceţi izolaţia (4) pe ştifturile sudate pe peretele dorsal al cazanului, fixaţi-o cu rondelele de fixare alăturate (imaginea 3a).

5. Introduceţi plăcile de izolare (5/5a/5b/5c) pe ştifturile montate pe peretele frontal al cazanului şi fixaţi-le cu rondelele de fixare (img. 3a).

6. Aşezaţi izolaţia (6) în jurul flanşei rabatabile şi fixaţi-o jos cu rondelele de fixare (imaginea 3a).

Celelalte izolaţii (9a/13, imaginea 4) se montează o dată cu carcasa.

imaginea 3a
4 205 415 / 00
3
1a
4 205 415 / 00

1
3a

5b
5

4
6

2a

Imaginea 3
2b
2a
2
5a 5c
2. Montare

7
8
2.3 Montarea carcasei şi a panoului de comandă Max-3 (320)
7. Aliniaţi orizontal clemele de susţinere frontale (7) cu şuruburile hexagonale M8, piuliţele şi şaibele U pe partea frontală a cazanului.
Fixaţi clemele C.
2. Montare

8. Aliniaţi orizontal clemele de susţinere din spate (8) cu şuruburile hexagonale M8, piuliţele şi şaibele U. Fixaţi clemele C.

9. Fixaţi bolţurile (9) cu piuliţe hexagonale şi şaibe U pe uşă şi montaţi apoi izolaţia (9a) şi carcasa uşii (9b).

10. Agăţaţi tabla de ecranare (10) pe partea frontală a cazanului (imaginea 4a).

11. Montaţi şteckerul arzătorului (11) pe peretele lateral stâng (respectiv drept) şi scoateţi cablul arzătorului (11a) în sus (montaţi cablul conform imaginii 4). Fixaţi pereţii laterali
din dreapta şi stânga (11b/11c) pe clemele de susţinere din spate şi din faţă cu şuruburi de tablă ø4,8 x 38. Montaţi câte 2 cleme C (11d) sus pe pereţii laterali.

12. Fixaţi pereţii dorsali (12/12a) pe muchiile pereţilor laterali (11b/11c) cu şuruburi de tablă ø3,5 x 9,5 şi montaţi din nou capacul de curăţare.

13. Introduceţi 2 izolaţii (13) (pentru blocarea circulaţiei aerului) în direcţie longitudinală în stânga şi în dreapta.

14. Demontaţi capacul de tablă (14, imaginea 4) a panoului de comandă. Poziţionaţi panoul de comandă (14a, imaginea 4b) cu debitarea pentru şuruburile speciale pe capacul
carcasei (14b, imaginea 4b) şi fixaţi-l cu 2 şuruburi de tablă şi şaibe (14x, imaginea 4b) ø3,5 x 6,5. Aşezaţi capacul carcasei (14b, imaginea 4) şi fixaţi-l cu şuruburi de tablă ø4,8
x 38. Conectaţi şteckerul arzătorului (14d) la sistemul de comandă.

15. Trageţi capilarele cu senzorii imersibili (15, imaginea 4c) prin orificiu (15a, imaginea 4b), până la
opritor în manşonul de imersie (15b, imaginea 4) şi fixaţi-le cu arcurile de fixare (15c, imaginea 4c). 14a
Atenţie: Nu este permisă îndoirea capilarelor! 14c

16. Montaţi capacul de tablă a panoului de comandă (14) cu şuruburi de tablă 3,5 x 6,5 şi şaibe.

17. Aşezaţi capacul carcasei (17) şi fixaţi-l lateral în stânga şi în dreapta cu 15a
şuruburi de tablă ø4,8 x 38.

18. Fixaţi manşoanele de trecere (18).

19. Lipiţi plăcuţa de identificare şi montaţi eventual suportul


pentru manuale lateral. 15c
14b
15 imaginea 4c
4 205 415 / 00

imaginea 4b
14 17
4 205 415 / 00

14b
12
18

14d
imaginea 4a
10 13

11c

9a

12a

11d
9b 15b

7
cleme C
9 11b 8
9b cleme C
Imaginea 4 10 11 11a
2. Montare

9
2.4 Montarea izolaţiei termice Max-3 (420-750)

10
1. Aşezaţi izolaţia (1/1a) în jurul corpului cazanului (locaţie îmbinare, partea neagră în exterior). 2. Montare

2. Fixaţi izolaţia (1/1a) cu benzi de plastic (2) şi cleme pentru benzi (2a):
- pentru fixarea suplimentară se utilizează şi arcurile de întindere (2b)
- nu strângeţi prea tare benzile (diminuarea izolaţiei)

3. Aşezaţi izolaţia (3) în jurul colectorului de gaze arse şi fixaţi-o cu arcuri de întindere. Îndepărtaţi capacul de curăţare din spatele cazanului. Împingeţi placa izolatoare
(3a) pe colectorul de gaze arse.
(Capacele de curăţare se montează din nou după montarea peretelui din spate al carcasei (19))

4. Introduceţi izolaţia (4) pe ştifturile sudate pe peretele dorsal al cazanului, fixaţi-o cu rondelele de fixare alăturate (imaginea 5a).

5. Introduceţi plăcile de izolare (5/5a/5b/5c) pe ştifturile montate pe peretele frontal al cazanului şi fixaţi-le cu rondelele de fixare (imaginea 5a).

6. Aşezaţi izolaţia (6) în jurul flanşei rabatabile şi fixaţi-o jos cu rondelele de fixare (imaginea 5a).

ultimele izolaţii (7a/17, imaginea 6) se montează mai târziu.

Înainte de a începe să montaţi carcasa,


verificaţi cotele muchiei frontale a şinei soclului cazanului
şi şina de susţinere.

imaginea 5a
4 205 415 / 00
3
1a 3a
4 205 415 / 00

5b

2b

2 2a

5a 5c Imaginea 5
2. Montare

11
2.5 01 Montarea carcasei şi a panoului de comandă Max-3 (420-750)

12
7. Fixaţi bolţurile (7) cu piuliţe hexagonale şi şaibe U pe uşă şi montaţi apoi izolaţia (7a) şi carcasa uşii (7b). 2. Montare

8. Agăţaţi tabla de ecranare (8) pe partea frontală a cazanului (imaginea 6a).

9. Demontaţi capacul de tablă (9, imaginea 6) a panoului de comandă. Poziţionaţi panoul de comandă (9a, imaginea 6b) cu debitarea pentru şuruburile speciale pe capacul
carcasei (9b, imaginea 6b) şi fixaţi-l cu 2 şuruburi de tablă şi şaibe (9x, imaginea 6b) ø3,8 x 6,5.

10. Agăţaţi peretele lateral dreapta spate (10) jos în ştifturile montate pe şina soclului cazanului (imaginea 6c).

11. Agăţaţi peretele dorsal inferior (11) în şuruburile speciale ale peretelui lateral din spate.

12. Agăţaţi peretele lateral stânga spate (12) jos în ştifturile montate pe şina soclului cazanului (imaginea 6c) şi pe şuruburile speciale ale peretelui dorsal (11).

13. Montaţi şteckerul arzătorului (13) în peretele lateral stâng sau drept. Montaţi clemele C (13a) sus pe pereţii laterali.

14. Agăţaţi pereţii laterali din faţă (14/14a) jos în ştifturile montate pe şina soclului cazanului (imaginea 6c) şi montaţi cablul arzătorului (14b) în sus către sistemul de comandă
(montaţi cablul conform imaginii 6). Aşezaţi capacul carcasei (9b, imaginea 6) şi fixaţi-l cu şuruburi de tablă. Introduceţi şteckerul arzătorului (14c).

15. Introduceţi capilarele cu senzorii imersibili (15, imaginea 6d) până la opritor în manşonul de imersie (15a, imaginea 6d) şi fixaţi-le cu arcurile de fixare (15b, imaginea 6d).

Atenţie: Nu este permisă îndoirea capilarelor!


16. Montaţi capacul de tablă a panoului de comandă (9) cu şuruburi de tablă 3,5 x 6,5 şi şaibe.

17. Introduceţi 2 izolaţii (17) (pentru blocarea circulaţiei aerului) în direcţie longitudinală în stânga . 9a
şi în dreapta.
9c
18. Aşezaţi capacul carcasei (18/18a).

19. Agăţaţi peretele din spate sus (19) în peretele din spate jos (11) şi
introduceţi capacul carcasei (18/18a) în şuruburile speciale ale peretelui din spate sus (19).

20. Aşezaţi capacul carcasei (18/18a) lateral şi fixaţi-l împreună cu capacul de curăţare cu şuruburi de tablă.

21. Fixaţi manşoanele de trecere (21).

22. Lipiţi plăcuţa de identificare şi montaţi eventual suportul pentru manuale în lateral.
15b 9b

15 imaginea 6b
imaginea 6d
4 205 415 / 00
18
18a
9
4 205 415 / 00

9b 19

21
imaginea 6a

8 14c
17 12
14a

7a

11
imaginea 6c

7b 10

15a
14
7
14b
8
2. Montare

13
13 13a
Imaginea 6
2.6 Montarea izolaţiei termice Max-3 (1000,1250)

14
1. Aşezaţi izolaţia (1/1a) în jurul corpului cazanului (locaţie îmbinare, partea neagră în exterior). 2. Montare

2. Fixaţi izolaţia (1/1a) cu benzi de plastic (2) şi cleme pentru benzi (2a):
- pentru fixarea suplimentară se utilizează şi arcurile de întindere (2b)
- nu strângeţi prea tare benzile (diminuarea izolaţiei)

3. Aşezaţi izolaţia (3) în jurul colectorului de gaze arse şi fixaţi-o cu arcuri de întindere. Îndepărtaţi capacul de curăţare din spatele cazanului. Împingeţi placa de izolare (3a/3b) pe
colectorul de gaze arse.
(Capacele de curăţare se montează din nou după montarea peretelui din spate al carcasei (17))

4. Introduceţi izolaţia (4) pe ştifturile sudate pe peretele dorsal al cazanului, fixaţi-o cu rondelele de fixare alăturate (imaginea 7a).

5. Introduceţi plăcile de izolare (5/5a/5b/5c) pe ştifturile montate pe peretele frontal al cazanului şi fixaţi-le cu rondelele de fixare (imaginea 7a).

6. Aşezaţi izolaţia (6) în jurul flanşei rabatabile şi fixaţi-o jos cu rondelele de fixare (imaginea 7a).

Ultimele izolaţii (7a/7b/15, imaginea 8) se montează mai târziu.

Înainte de a începe să montaţi carcasa, verificaţi


cotele muchiei frontale a şinei soclului cazanului şi a şinei de susţinere.

imaginea 7a
4 205 415 / 00
3 3a
3b
1a
4 205 415 / 00

5b
5

2 2a
2b
Imaginea 7
2. Montare

15
5a 5c
2.7 Montarea carcasei şi a panoului de comandă Max-3 (1000,1250)

16
7. Fixaţi bolţurile (7) cu piuliţe hexagonale şi şaibe U pe uşă şi montaţi apoi izolaţia (7a/7b) şi carcasa uşii (7c). 2. Montare

8. Agăţaţi tabla de ecranare (8) pe partea frontală a cazanului (imaginea 8a).

9. Demontaţi capacul de tablă (9, imaginea 8) a panoului de comandă. Poziţionaţi panoul de comandă (9a, imaginea 8b) cu debitarea pentru şuruburile speciale pe capacul
carcasei (9b, imaginea 8b) şi fixaţi-l cu 2 şuruburi de tablă şi şăibi (9x, imaginea 8b) ø3,8 x 6,5.

10. Montaţi şteckerul arzătorului (10) în peretele lateral stâng sau drept. Montaţi clemele C (10a) sus pe pereţii laterali.
Agăţaţi pereţii laterali din faţă (10b/10c) jos în ştifturile montate pe şina soclului cazanului (vezi imaginea 8c) şi montaţi cablul arzătorului (10d) în sus către sistemul de
comandă (montaţi cablul conform imaginii 8). Aşezaţi capacul carcasei (9b, imaginea 8) şi fixaţi-l cu şuruburi de tablă. Introduceţi şteckerul arzătorului (10e).

11. Introduceţi capilarele cu senzorii imersibili (11, imaginea 8d) până la opritor în manşonul de imersie (11a, imaginea 8) şi fixaţi-le cu arcurile de fixare (11b, imaginea 8d).

Atenţie: Nu este permisă îndoirea capilarelor!


12. Montaţi capacul de tablă a panoului de comandă (9) cu şuruburi de tablă 3,5 x 6,5 şi şaibe.

13. Agăţaţi pereteţii laterali dreapta spate (13/13a) jos în ştifturile montate pe şina soclului cazanului (vezi imaginea 8c).

14. Agăţaţi peretele dorsal inferior (14) în şuruburile speciale ale peretelui lateral din spate.

15. Introduceţi 4 izolaţii (15) (pentru blocarea circulaţiei aerului) în direcţie longitudinală
în stânga şi în dreapta.
9a
16. Aşezaţi capacul carcasei (16).
9c
17. Agăţaţi peretele din spate sus (17) în peretele din spate jos (14) şi
introduceţi capacul carcasei (16) în şuruburile speciale ale peretelui din spate sus (17).

18. Agăţaţi pereţii laterali centrali (18/18a) jos în ştifturile montate pe şina soclului cazanului
(vezi imaginea 8c).

19. Aşezaţi capacul carcasei (19/19a).

20. Aşezaţi toate capacele carcasei (16/19/19a) lateral şi fixaţi-le împreună cu


capacul de curăţare cu şuruburi de tablă.
11b 9b
21. Fixaţi manşoanele de trecere (21).
11 imaginea 8b
imaginea 8d
4 205 415 / 00

22. Lipiţi plăcuţa de identificare şi montaţi eventual suportul pentru manuale în lateral.
16
19a
4 205 415 / 00

19
17
9
9b 21

imaginea 8a
10e
8 15 13a
18a
10c
7a

imaginea 8c

7c 13
18

7
8 10d
2. Montare

17
Imaginea 8 7b 10a
2.8 Montarea izolaţiei termice Max-3 (1500-2700)

18
1. Aşezaţi izolaţia (1) în jurul corpului cazanului (locaţie îmbinare, partea neagră în exterior).
decupaţi găurile pentru flanşe.
2. Montare

2. Fixaţi izolaţia (1) cu benzi de plastic (2) şi cleme pentru benzi (2a):
- pentru fixarea suplimentară se utilizează şi arcurile de întindere (2b)
- nu strângeţi prea tare benzile (diminuarea izolaţiei)

3. Aşezaţi izolaţia (3) în jurul colectorului de gaze arse şi fixaţi-o cu arcuri de întindere.

4. Introduceţi izolaţia (4) pe ştifturile sudate pe peretele dorsal al cazanului, fixaţi-o cu rondelele de fixare alăturate (imaginea 9a).

5. Aşezaţi izolaţia (5) în jurul flanşei rabatabile şi fixaţi-o jos cu rondelele de fixare (imaginea 9a).

imaginea 9a
4 205 415 / 00
4 205 415 / 00 2. Montare

2a
3

2
2b
1

Imaginea 9
5

19
2.9 Montarea carcasei şi a panoului de comandă Max-3 (1500-2700)

20
6. Montaţi pereţii laterali (6, imaginea 10) din dreapta (pe ramforsarea superioară şi pe şina soclului) 2. Montare

7. Montaţi pereţii laterali (7, imaginea 10) din stânga (pe ramforsarea superioară şi pe şina soclului)

8. Agăţaţi şi înşurubaţi pereţii din spate (8, imaginea 10) pe pereţii laterali. Montaţi clemele C pe pereţii din spate.

9. Montaţi suporţii pentru capac (9) pe părţile laterale

10. Trageţi cablul arzătorului (10) cu şteckerul arzătorului (10a) prin gaura deja pregătită de pe partea laterală, în final fixaţi piesa de trecere pentru cablu cu rozetă (10b) pe
partea laterală.

11. Montaţi consola de tablă (11, imaginea 10a) pe peretele lateral

12. Demontaţi capacul (12, imaginea 10) din spatele panoului de comandă, montaţi panoul de comandă (12a, imaginea 10a) cu decupările prevăzute pentru şuruburile specia-
le pe consola de tablă (imaginea 10a) şi fixaţi-o cu 2 şuruburi de tablă ø 3,5 x 6,5 şi şaibe (12b, imaginea 10a). Conectaţi şteckerul arzătorului (12c, imaginea 10) la panoul
de comandă.

13. Trageţi prin orificiu (13, imaginea 10a) capilarele termostatului şi senzorul de temperatură (13a, imaginea 10b), în manşonul de imersie (13b, imaginea 10) şi împingeţi-le
până la opritor şi fixaţi-le cu arcul (13c, imaginea 10b).

Atenţie: Nu este permisă îndoirea capilarelor!


11
14. Montaţi capacul panoului de comandă (12) cu şuruburi de tablă 3,5 x 6,5 şi şaibe.
13

15. Montaţi capacul carcasei cazanului (15)

16. Montaţi bolţurile filetate (16) cu piuliţele şi şaibele U pe uşa cazanului,


apoi montaţi carcasa uşii (16a).

13c 12b
12a
13a imaginea 10a
imaginea 10b
4 205 415 / 00
15
4 205 415 / 00

16 13b
12
12c
16a
10
Imaginea 10
10b 10a
2. Montare

21
3. Date tehnice 4 205 415 / 00

3. Date tehnice
3.1 Descrierea cazanului
Cazanul Max-3 este un cazan cu 3 drumuri de fum. Gazele arse ies din camera de ardere cilindrică în cotul de întoarcere răcit cu
apă prin al 2-lea drum în camera frontală de întoarcere. Al 3-lea drum este compus din conducte de condensare cu o formă specială
prin care sunt conduse gazele arse în colectorul de gaze arse.

Imaginea 11

3.1.1 Cazanul Max-3 (320-2700) corespunde directivelor şi normelor

Declarăm că produsul în cauză, ca aparat de sine-stătător, corespunde normelor enumerate mai sus, directivelor respec-
tiv specificaţiilor tehnice.

Directivele: 90/396/EG "Directiva pentru gaze"


92/42/EG "Directiva pentru randament"
73/23/EWG "Directiva pentru tensiuni joase"
89/336/EWG "Compatibilitate electromagnetică"
97/23/EG "Directiva pentru aparate sub presiune" (PED)

Prescripţii: Rezistenţă EN14394:2001


Norme pt. construcţii EN303-1, EN303-2, EN303-3
Tensiune joasă DIN VDE 0722 / Ediţia 04.83
EMV EN 50082 partea 1 / Ediţia 01.92

22
4 205 415 / 00 3. Date tehnice

3.2 Date tehnice Max-3 (320-2700) pentru Elveţia

Tip (320) (420) (530) (620) (750) (1000) (1250)

• Putere nominală sarcină maximă 1 kW 320 420 530 620 750 1000 1250
• Putere nominală sarcină de bază kW 192 252 318 372 450 600 750
• Putere arzător max. kW 345 453 575 672 813 1085 1351
• Putere arzător min. kW 204 268 338 396 479 638 798

• Temperatură maximă de lucru a cazanului 2 °C 90/105 90/105 90/105 90/105 90/105 90/105 90/105
• Temperatură minimă de lucru a cazanului °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatură minimă retur cazan °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatură minimă gaze arse la cazan °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatura max. de siguranţă (Setare STB) 3 °C 110/120 110/120 110/120 110/120 110/120 110/120 110/120

• Presiune de lucru/test bar 6/9,6 6/9,6 6/9,6 6/9,6 6/9,6 6/9,6 6/9,6
• Randament cazan la 80/60°C % 93,2 93,4 93,1 93,1 93,2 93,2 93,2
• Randament normat (DIN 4702 Teil 8 75/60°C) % 94,7 94,8 94,7 94,3 94,8 94,9 94,8
• Pierderi de disponibilitate qB la 70°C Watt 819 1000 1035 1120 1180 1250 1380

• Rezistenţă pe partea gazelor arse a putere nominală


160 °C temperatură gaze arse, 12,5% CO2,
500 m p.m. (Toleranţă ± 20%) mbar 3,3 3,7 4,2 4,0 5,0 5,5 6,5
• Debit volumic gaze arse la puterea nominală
12,5% CO2 combustibil lichid kg/h 554 727 918 1074 1299 1732 2165

• Rezistenţă la curgere prin cazan 4 z-valoare 0,1 0,022 0,022 0,008 0,008 0,003 0,003
• Rezistenţă pe partea apei la 10 K mbar 75,73 28,70 45,70 22,74 33,28 22,18 34,66
• Rezistenţă pe partea apei la 20 K mbar 18,93 7,17 11,42 5,68 8,32 5,54 8,66
• Debit apă la 10 K m³/h 27,52 36,12 45,58 53,32 64,50 86,00 107,50
• Debit apă la 20 K m³/h 13,76 18,06 22,79 26,66 32,25 43,00 53,75

• Volum apă cazan litri 420 552 520 969 938 1528 1478
• Volum de gaz cazan m³ 0,370 0,583 0,602 0,846 0,872 1,350 1,390
• Grosime izolaţie corp cazan mm 80 80 80 80 80 80 80
• Masa (incl. carcasă) kg 885 1093 1150 1770 1800 2500 2600
Masa (fără carcasă) kg 765 943 1000 1590 1620 2360 2460

• Dimensiunile camerei de ardere


Ø-interior x lungime mm 486/1515 606/1624 606/1624 684/1899 684/1899 782/2182 782/2182
• Volumul camerei de ardere m³ 0,282 0,466 0,466 0,669 0,669 1,047 1,047

• Dimensiuni lăţime mm 970 1190 1190 1310 1310 1500 1500


(fără arzător şi adâncime mm 2065 2178 2178 2452 2452 2739 2739
carcasă izolaţie fonică) înălţime mm 1255 1435 1435 1555 1555 1755 1755

1
La puterea nominală sunt respectate limitele de emisii de substanţe nocive şi pierderi prin gazele arse conform prevederii LRV 92 (CH).
2
Limitat prin panoul de comandă U3.1 şi T2.2 la 90 °C resp. U3.2 şi T0.2 la 105 °C.
3
Temperatura max. de siguranţă pentru panoul de comandă U3.1 şi T2.2: 110 °C resp. U3.2 şi =T0.2: 120 °C.
4
Rezistenţa la curgere prin cazan în mbar = debit volumic (m3/h)2 x z

Condiţii de lucru posibile:

Combustibil comb. lichid EL gaze naturale H


Varianta 1 Varianta 2 Varianta 1 Varianta 2

Temperatură min. gaze arse °C 130 110 130 100


Temperatură min. cazan °C 60 65 65 75
Temperatură min. retur °C 50 55 55 65

Menţinere temperatură retur Da Da Da Da


Protecţie pornire cazan Nu Nu Nu Nu

23
3. Date tehnice 4 205 415 / 00

Tip (1500) (1800) (2200) (2700)

• Putere nominală de încălzire putere maximă 1 kW 1500 1800 2200 2700


• Putere nominală de încălzire sarcină de bază kW 900 1000 1300 1600
• Putere arzător maximă kW 1610 1930 2360 2896
• Putere arzător minimă kW 957 1063 1382 1702

• Temperatură maximă de lucru a cazanului 2 °C 90/105 90/105 90/105 90/105


• Temperatură minimă de lucru a cazanului °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatură minimă retur cazan °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatură minimă gaze arse la cazan °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatură max. de siguranţă (setare STB) 3 °C 110/120 110/120 110/120 110/120

• Presiune de lucru/test bar 6/9,6 6/9,6 6/9,6 6/9,6


• Randament cazan la 80/60 °C % 93,1 93,2 93,2 93,2
• Randament normat (DIN 4702 Teil 8 75/60°C) % 94,8 94,9 94,9 95
• Pierdri de disponibilitate qB la 70 °C Watt 1850 1950 2100 2300

• Rezistenţă pe partea gazelor arse a putere nominală


160 °C temperatură gaze arse, 12,5% CO2,
500 m p.m. (Toleranţă ± 20%) mbar 5,2 6,2 7,1 6,5
• Debit volumic gaze arse la puterea nominală
12,5% CO2 combustibil lichid kg/h 2598 3117 3810 4676

• Rezistenţă la curgere prin cazan 4 valoare z 0,002 0,002 0,002 0,001


• Rezistenţă pe partea apei la 10 K mbar 33,1 47,6 71,1 53,6
• Rezistenţă pe partea apei la 20 K mbar 8,3 11,9 17,8 13,4
• Debit apă la 10 K m³/h 128,6 154,3 188,6 231,5
• Debit apă la 20 K m³/h 64,3 77,4 94,3 115,7

• Volum apă cazan litri 2343 2750 3050 3550


• Volum de gaz cazan m³ 1,956 2,510 2,761 3,037
• Grosime izolaţie corp cazan mm 80 80 80 80
• Masa (incl. ambalaj) kg 3500 4000 4300 5100
• Masa (fără ambalaj) kg 3200 3650 3900 4700

• Dimensiunile camerei de ardere


Ø-interior x lungime mm 880/2415 980/2595 980/2895 980/3200
• volum cameră de ardere m³ 1,58 2,07 2,30 2,41

• Dimensiuni lăţime mm 1610 1770 1770 1800


(fără arzător şi adâncime mm 3030 3400 3700 4030
carcasă izolaţie fonică) înălţime mm 1790 1950 1950 1980

1
La puterea nominală sunt respectate limitele de emisii de substanţe nocive şi pierderi prin gazele arse conform prevederii LRV 92 (CH).
2
Limitat prin panoul de comandă U3.1 şi T2.2 la 90 °C resp. U3.2 şi T0.2 la 105 °C.
3
Temperatură max. de siguranţă pentru panoul de comandă U3.1 şi T2.2: 110 °C resp. U3.2 şi T0.2: 120 °C.
4
Rezistenţa la curgere prin cazan în mbar = debit volumic (m3/h)2 x z

Condiţii de lucru posibile:

Combustibil comb. lichid EL gaze naturale H

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 1 Varianta 2

Temperatură min. gaze arse °C 130 110 130 100


Temperatură min. cazan °C 60 65 65 75
Temperatură min. retur °C 50 55 55 65

Menţinere temperatură retur Da Da Da Da


Protecţie pornire cazan Nu Nu Nu Nu

24
4 205 415 / 00 3. Date tehnice

3.3 Date tehnice Max-3 (320-2700) pentru celelalte ţări

Tip (320) (420) (530) (620) (750) (1000) (1250)

• Putere nominală sarcină maximă kW 320 500 610 720 870 1150 1350
• Putere nominală sarcină de bază kW 192 252 318 372 450 600 750
• Putere arzător maximă kW 345 539 662 781 944 1247 1459
• Putere arzător minimă kW 204 268 338 396 479 638 798

Temperatură maximă de lucru a cazanului °C 105 105 105 105 105 105 105
• Temperatură minimă de lucru a cazanului °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatură minimă retur cazan °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatură minimă gaze arse la cazan °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatura m ax. de siguranţă (setare STB) °C 120 120 120 120 120 120 120

• Presiune de lucru/test bar 6/9,6 6/9,6 6/9,6 6/9,6 6/9,6 6/9,6 6/9,6
• Randament cazan la 80/60 °C % 93,2 92,7 92,4 92,4 92,5 92,5 92,5
• Randament normat (DIN 4702 Teil 8 75/60°C) % 94,7 94,8 94,7 94,3 94,8 94,9 94,8
• Pierderi de disponibilitate qB la 70°C Watt 819 1000 1035 1120 1180 1250 1380

• Rezistenţă pe partea gazelor arse a putere nominală


180 °C temperatură gaze arse, 12,5% CO2,
500 m p.m (toleranţă ± 20%) mbar 3,3 4,9 5,7 5,2 6,5 7,4 8,0
• Debit volumic gaze arse la puterea nominală
12,5% CO2 combustibil lichid kg/h 554 850 1037 1224 1479 1955 2295

• Tiraj maxim al cazanului Pa 20 20 20 20 20 20 20


• Rezistenţă la curgere prin cazan 1 valoare z 0,1 0,022 0,022 0,008 0,008 0,003 0,003
• Rezistenţă pe partea apei la 10 K mbar 75,73 40,4 60,1 30,5 44,5 29,1 40,2
• Rezistenţă pe partea apei la 20 K mbar 18,93 10,1 15,1 7,6 11,1 7,3 10,0
• Debit apă la 10 K m³/h 27,52 42,86 52,29 61,71 74,57 98,57 115,71
• Debit apă la 20 K m³/h 13,76 21,43 26,14 30,86 37,29 49,29 57,86

• Volum cazan litri 420 552 520 969 938 1528 1478
• Volum de gaz cazan m³ 0,370 0,583 0,602 0,846 0,872 1,350 1,390
• Grosime izolaţie corp cazan mm 80 80 80 80 80 80 80
• Masa (incl. carcasă) kg 885 1093 1150 1770 1800 2500 2600
Masa (fără carcasă) kg 765 943 1000 1590 1620 2360 2460

• Dimensiunile camerei de ardere


Ø-interior x lungime mm 486/1515 606/1624 606/1624 684/1899 684/1899 782/2182 782/2182
• Volumul camerei de ardere m³ 0,282 0,466 0,466 0,669 0,669 1,047 1,047

• Dimensiuni lăţime mm 970 1190 1190 1310 1310 1500 1500


(fără arzător şi adâncime mm 2065 2178 2178 2452 2452 2739 2739
carcasă izolaţie fonică) înălţime mm 1255 1435 1435 1555 1555 1755 1755

1
Rezistenţă la curgere prin cazan în mbar = debit volumic (m3/h)2 x z

Condiţii de lucru posibile:

Combustibil comb. lichid EL gaze naturale H comb. lichid L

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 1 Varianta 2

Temperatură min. gaze arse °C 130 110 130 100 130


Temperatură min. cazan °C 60 65 65 75 65
Temperatură min. retur °C 50 55 55 65 55

Menţinere temperatură retur Da Da Da Da Da


Protecţie pornire cazan Nu Nu Nu Nu Nu

25
3. Date tehnice 4 205 415 / 00

Tip (1500) (1800) (2200) (2700)

• Putere nominală de încălzire putere maximă kW 1750 2150 2500 3000


• Putere nominală de încălzire sarcină de bază kW 900 1000 1300 1600
• Putere arzător maximă kW 1894 2324 2702 3243
• Putere arzător minimă kW 957 1063 1382 1702

• Temperatură maximă de lucru a cazanului °C 105 105 105 105


• Temperatură minimă de lucru a cazanului °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatură minimă retur cazan °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatură minimă gaze arse la cazan °C vezi tabelul condiţii de funcţionare (jos)
• Temperatura max. de siguranţă (setare STB) °C 120 120 120 120

• Presiune de lucru/test bar 6/9,6 6/9,6 6/9,6 6/9,6


• Randamentul cazanului la 80/60 °C % 92,4 92,5 92,5 92,5
• Randamentul normat (DIN 4702 partea 8 75/60°C) % 94,8 94,9 94,9 95
• Pierderi de disponibilitate qB la 70 °C Watt 1850 1950 2100 2300

• Rezistenţă pe partea gazelor arse a putere nominală


180 °C temperatură gaze arse, 12,5% CO2,
500 m p.m (toleranţă ± 20%) mbar 7,0 8,8 9,1 8,0
• Debit volumic gaze arse la puterea nominală
12,5% CO2 combustibil lichid kg/h 3031 3723 4329 5195

• Tiraj maxim al cazanului Pa 20 20 20 20


• Rezistenţă la curgere prin cazan 1 valoare z 0,002 0,002 0,002 0,002
• Rezistenţă pe partea apei la 10 K mbar 45,0 67,9 91,8 132,2
• Rezistenţă pe partea apei la 20 K mbar 11,3 17,0 23,0 33,1
• Debit apă la 10 K m³/h 150,0 184,3 214,3 257,1
• Debit apă la 20 K m³/h 75,0 92,1 107,1 128,6

• Volum apă cazan litri 2343 2750 3050 3550


• Volum gaz cazan m³ 1,956 2,510 2,761 3,037
• Grosime izolaţie corp cazan mm 80 80 80 80
• Masa (incl. carcasa) kg 3500 4000 4300 5100
Masa (fără carcasă) kg 3200 3650 3900 4700

• Dimensiunile camerei de ardere


Ø-interior x lungime mm 880/2415 980/2595 980/2895 980/3200
• Volumul cameră de ardere m³ 1,58 2,07 2,30 2,41

• Dimensiuni lăţime mm 1610 1770 1770 1800


(fără arzător şi adâncime mm 3030 3400 3700 4030
carcasă izolaţie fonică) înălţime mm 1790 1950 1950 1980

1
Rezistenţă la curgere prin cazan în mbar = debit volumic (m3/h)2 x z

Condiţii de lucru posibile:

Combustibil comb. lichid EL gaze


naturale H comb. lichid L

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 1 Varianta 2

Temperatură min. gaze arse °C 130 110 130 100 130


Temperatură min. cazan °C 60 65 65 75 65
Temperatură min. retur °C 50 55 55 65 55

Menţinere temperatură retur Da Da Da Da Da


Protecţie pornire cazan Nu Nu Nu Nu Nu

26
4 205 415 / 00 3. Date tehnice

3.4 Dimensiuni Max-3 (320-1250)


(dimensiuni în mm)
l
b m 10
1 8
8
k
n
7
3

o o 3
4
h h1 v 5
p
i w
2
c 2 t u
6 6 s
9 r

a g
f
q l1
10
8

3.5 Masa Max-3 (1500-2700)


(dimensiuni în mm)
1
10

3 7
8
8

4 4
5

2 2
9 6 6

1 Tur (320) DN 65, PN 6 2 Retur (320) DN 65, PN 6 3 Ştuţ gaze arse


(420-530) DN 100, PN 6 (420-530) DN 100, PN 6 4 Orificiu de curăţare
(620-750) DN 125, PN 6 (620-750) DN 125, PN 6 5 Ştuţ de curăţare colector de gaze arse R1"
(1000-1250) DN 150, PN 6 (1000-1250) DN 150, PN 6 6 Golire R 1½"
(1500-2200) DN 150, PN 16 (1500-2200) DN 150, PN 16 7 Trecere cablu electric
(2700) DN 200, PN 16 (2700) DN 200, PN 16 8 Panou electric
9 Conexiune electrică
10 Mufă Rp ¾" cu manşon imersibil
pentru senzorul de temperatură cazan
Max-3
Tip a b c f g h h1 i k l l1 m n Øo p q r

(320) 850 970 450 1660 178 1255 1050 800 109 2065 1956 579 93 249 59 39 170
(420-530) 1060 1190 515 1770 181 1435 1230 950 104 2178 2074 641 100 299 54 34 175

(620-750) 1180 1310 550 2045 181 1555 1350 1050 105 2452 2347 666 95 349 55 35 170
(1000-1250) 1370 1500 635 2330 181 1755 1549 1250 107 2739 2632 681 111 349 77 37 175
(1500) 1560 1610 665 2745 205 - 1700 1350 90 3030 2940 710 90 447 70 55 60
(1800) 1720 1770 735 3115 205 - 1860 1480 70 3400 3330 720 90 447 70 50 65
(2200) 1720 1770 735 3415 205 - 1860 1480 70 3700 3630 720 90 447 70 50 65
(2700) 1750 1800 755 3745 205 - 1890 1410 70 4030 3960 720 90 647 70 50 65

Max-3
Tip s t u v w

(320) 420 527 592 1143 345


(420-530) 350 595 660 1330 450

(620-750) 550 722 786 1445 475


(1000-1250) 415 620 685 1660 590
(1500) 310 792 995 1790 665
(1800) 310 845 1046 1950 775
(2200) 310 845 1046 1950 775
(2700) 330 743 946 1980 760
27
3. Date tehnice 4 205 415 / 00

3.6 Dimensiuni fără izolaţie termică şi carcasă Max-3 (320-2700)


Cazan inclusiv flanşă rabatabilă fără colector de gaze arse.
(dimensiuni în mm)
1

3
1 Tur
2 Retur
3 Golire
4 Ştuţ gaze arse

Max-3
Tip a b c d e f g h i k l m n o p

(320) 1809 149 1660 227 2109 850 1000 184 120 880 1184 1966 178 400 -
(420-530) 1920 150 1770 277 2222 1060 1180 196 120 1060 1376 2077 175 460 1072
(620-750) 2195 150 2045 228 2498 1180 1300 196 120 1180 1496 2353 172 485 1192
(1000-1250) 2480 150 2330 228 2783 1370 1500 160 120 1380 1660 2638 198 500 1392

(1500) 2909 164 2569 260 3053 1560 1680 170 120 1560 1850 3053 240 450 -
(1800) 3281 166 2759 430 3415 1720 1840 170 120 1720 2010 3355 430 450 -
(2200) 3581 166 3059 430 3715 1720 1840 170 120 1720 2010 3655 430 450 -
(2700) 3913 168 3390 430 4048 1750 1870 170 120 1750 2040 3988 430 450 -

Max-3
Tip q r s v w x y z

(320) 170 420 800 370 812 1143 143 -


(420-530) 175 350 950 475 990 1330 150 1140
(620-750) 170 550 1050 535 1110 1445 145 1260
(1000-1250) 175 415 1250 630 1298 1660 150 1450

(1500) 60 310 1350 735 1498 1790 135 -


(1800) 65 310 1480 805 1656 1950 135 -
(2200) 65 310 1480 805 1656 1950 135 -
(2700) 65 330 1410 820 1686 1980 135 -

28
4 205 415 / 00 4.Instalare

4. Instalare
4.1 Camera centralei
Se vor respecta cerinţele constructive pentru camera centralei Coşurile existente trebuie renovate dacă este cazul sau trebuie
precum şi condiţiile de aerisire şi ventilaţie şi legea construcţiilor. adaptată secţiunea coşului conform indicaţiilor coşarului.
Se vor respecta prescripţiile pompierilor. Buna funcţionare a coşului, aceasta înseamnă generarea presiunii
necesare, depinde de:
Aveţi întotdeuna grijă să existe suficient aer proaspăt în ca- a) modelul (componenţa) coşului (izolaţia termică, asperitatea
mera centralei, pentru a exista suficient aer de ardere pentru suprafeţei interioare, etanşeitatea etc)
toate arzătoarele prezente acolo şi pentru a proteja utilizatorii b) racordului existent între cazan şi coş
împotriva nivelului scăzut de oxigen. c) dimensionării corecte a secţiunii coşului

Se vor respecta prescripţiile tehnice ISCIR PT C9 2003 precum


şi prescripţiile tehnice privind instalaţiile de gaz. Se solicită 6 cm2 pentru a)
pentru fiecare kW instalat dar nu mai puţin de 100 cm2. Pentru Coşuri de fum conforme cu EN 13384, partea 2, varianta I şi II
respectarea acestor cerinţe trebuie ca până la o putere nominală pentru arzătoare moderne (Consultanţă din partea coşarului).
de încălzire de 50 kW să existe secţiune de admisie pentru aer de Trebuie respectată temperatura gazelor arse la puterea nominală,
minim 300 cm2. În cazul deschiderilor rectangulare raportul laturilor vezi pag. 23-26.
nu ar trebui să fie mai mare de 1.5 : 1. Dacă se montează un grilaj
ar trebui efectuat un spaţiu corespunzător pentru ca secţiunea pentru b)
liberă de alimentare cu aer să atingă valoarea de 300 cm2. Cazanul se va conecta la coşul de fum cu o conductă scurtă
pentru evacuarea gazelor arse într-un unghi de 30-45°.
Etanşaţi cu atenţie legătura dintre coş şi conductă.
Conducta trebuie să se introducă în coş (a) astfel încât din coş
să nu se poată scurge condensul în conducta de evacuare a
gazelor arse şi în cazan. (imaginea 12)

4.2 Racordarea la coş şi dimensionarea acestuia


Cazanul şi coşul trebuie să fie proiectate sub forma unei unităţi
funcţionale pentru a asigura o funcţionare economică şi fiabilă.

30-45°
Pentru temperaturi ale gazelor arse sub 160 °C tre- a
buie utilizate coşuri de fum rezistente la umiditate
şi acizi.

Imaginea 12

29
4. Instalare 4 205 415 / 00

Bazele:
De regulă este permisă conectarea unui singur Conductă de gaze arse de 5m, 2 coturi 90° şi 1 cot 45°, temperatură
generator de căldură la coş! aer exterior 15°C, înălţime peste nivelul mării 800 m, ø conductei
de gaze are identic cu ø ştuţului de gaze arse din cazan.
Conductele de evacuare cu o lungime mai mare de 1 m trebuie
izolate. În orice caz, este recomandat ca în faza de proiectare să se
Dacă este nevoie de o piesă de adaptare între diametrul ştuţului consulte coşarul!
de gaze arse a cazanului şi diametrul intrării în coş, trebuie să
se utilizeze o piesă conică subţire. Coşurile trebuie să dispună de un orificiu de evacuare a conden-
sului care se poate forma.
către coş
Se recomandă montarea unui amortizor fonic pe conducta de
vom zum
gaze arse pentru atenuarea zgomotelor din coş.
Kessel Schornstein În cazul în care camera centralei se află în spaţiul de locuit trebuie
de la Imaginea 13 conectată conducta de gaze arse prin compensatori.
cazan
pentru c)
c
Dimensionarea secţiunii coşului de fum. Secţiunile trebuie cal-
culate pentru cazane fără necesar de presiune de transport
conform EN 13384. (Vă rugăm să respectaţi şi DIN 18 160,
partea 1 - "coşuri de fum pentru utilizare casnică"). Ţineţi cont
de situaţia locală, specială (casa în pantă, poziţia coşului, panta
acoperişului, tipul gurii coşului, etc.)!
Trebuie respectate toate prescripţiile ISCIR.

Valori orientative pentru dimensionarea coşului de fum pentru


cazane de tip Max-3 (320-2700)
Putere termică nominală în (kW)

Înălţime utilă a coşului în (m)


Imaginea 14
30
4 205 415 / 00 4.Instalare

4.3 Montarea arzătorului


Max-3 (320) Max-3 (420-530) Max-3 (620-2700)

Flanşă filetată Flanşă filetată Flanşă filetată


Max-3 (320) Max-3 (420-530) Max-3 (620-750)
4 x M10 (45°) 4 x M12 (45°) 6 x M12 (15°)
4 x M12 (15°)
Flanşă filetată
Max-3 (1000-2700)
6 x M16 (15°)
F
Rabatarea uşii cazanului
Uşa cazanului poate fi rabatată spre dreapta sau spre
stânga

G H

Dimensiuni

Max-3 Max-3
Tip A B C D E F G H M Tip a b

(320) 240 270 450 195 486 1515 162 30 340 (320) 850 150
(420-530) 290 330 515 250 606 1624 163 30 420 (420) 1060 150
(620-750) 350 400 550 310 684 1899 163 30 500 (530) 1060 150
(1000-1250) 400 450 635 330 782 2182 163 30 550 (620) 1180 150
(750) 1180 150
(1500) 380 450 650 380 880 2415 186 30 550 (1000) 1370 150
(1800) 380 450 730 380 980 2595 186 30 550 (1250) 1370 150
(2200) 380 450 730 380 980 2895 186 30 550 (1500) 1520 175
(2700) 380 450 730 380 1000 3225 186 30 550 (1800) 1680 175
(2200) 1680 175
(dimensiuni în mm) (2700) 1700 175
31
4. Instalare 4 205 415 / 00

• Arzătorul se fixează cu garnitura şi şuruburi de flanşa cazanului. La montare trebuie respectate directivele şi indicaţiile pentru
montarea arzătorului pe cazan.

Utilizaţi numai arzătoare conform EN 267 respectiv DIN 4788

• Spaţiul dintre conducta arzătorului şi flanşa rabatabilă trebuie izolat.


• Pentru arzătoarele pe gaz şi arzătoarele mixte trebuie sprijinită carcasa arzătorului cu un picior de sprijin direct pe piciorul camerei
centralei.

Amortizarea zgomotului
- Conductele de gaz trebuie montate astfel încât să nu poată fi transferate vibraţiile asupra clădirii.
- Arzătorul poate fi montat într-o carcasă amortizoare
- Se recomandă montarea unui amortizor de zgomot pe conducta de evacuare a gazelor arse.

4.3.1 Rezistenţă pe partea gazelor arse


12.0

11.0

750 1000 1250 1500 1800 2200


10.0

9.0 620
2700
Rezistenţă pe partea gazelor arse (mbar)

8.0 530
7.0
420
6.0
320
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Puterea cazanului (kW)

32
4 205 415 / 00 4.Instalare

4.4 Combustibil Valabil numai pentru Austria şi Germania:


O schemă electrică este anexată sistemului de reglare a caza-
Cazanul poate fi utilizat numai cu combustibilul indicat pe nului.
plăcuţa de identificare.
Atenţie!
Cazanul Max-3 poate fi utilizat în mod normal cu următorii com- La montare trebuie prevăzut un comutator principal pe cablul de
bustibili: alimentare care să deconecteze toate polarităţile şi să aibă un
- comb. lichid EL conf. DIN 51 6093 / / SN 181 160/Z spaţiu între contacte de minim 3 mm.
ÖNorm C 1109
- comb. lichid L conform ÖNorm C 1108 Pentru Elveţia:
- toate gazele conform fişei de lucru DVGW G 260. Pentru conectarea electrică trebuie respectată schema de co-
nectare electrică a instalaţiei!

4.5 Conexiunea electrică


Conexiunea electrică trebuie executată de către un electrician 4.5.1 Conexiunea electrică a arzătorului
autorizat. Schema de conectare se află în panoul electric. - Arzătorul trebuie conectat la cazan cu un ştecker normat
- Cablul arzătorului trebuie montat astfel încât să trebuiască
scos steckerul pentru rabatarea arzătorului.

4.6 Diagramă gaze arse şi putere

320 420 530 620 750 1000 1250 1500 1800 2200 2700
180.0

170.0

160.0
Temperatura gazelor arse (°C)

150.0

140.0

130.0

120.0

110.0

100.0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Puterea cazanului (kW)

kW = puterea de încălzire a cazanului - funcţionare cu combustibil lichid - O reducere a temperaturii apei din cazan cu –10K cauzează o
°C = temperatura gazelor arse cu suprafaţa de transfer EL, reducere a temperaturii gazelor arse cu circa 6-8 K.
curată temperatură tur cazan 80 °C, temperatură λ = 1,22 la puterea maximă a - o modificare a parametrului de aer λ cu ± 0,09
retur 60 °C arzătorului cauzează o modificare a temperaturii gazelor arse cu ± 8 K.
(măsurare conform DIN 4702). (CO combustibil lichid EL = 12,5 %)
2

33
4. Instalare 4 205 415 / 00

4.7 Limitare temperatură minimă retur încălzire


Trebuie prevăzute dispozitive hidraulice şi regulatoare care să nu
permită, în nicio situaţie, scăderea temperaturii turului şi returului
sub pragul minim admis.

4.8 Programarea regulatorului de temperatură


Regulator de temperatură pentru cazan, selectabil TR 65-85°C Senzor de temperatură pentru
Programarea de bază a regulatorului se va efectua de către gaze arse STB
instalatorul sistemului de încălzire. Programele de încălzire se
vor selecta şi se vor seta conform instrucţiunilor de utilizare.

4.9 Supapă de siguranţă


Instalaţia de încălzire şi alimentarea cu apă caldă trebuie protejate
împotriva suprapresiunii inadmisibile cu ajutorul unei supape de
siguranţă. Conducta de evacuare conectată la supapa de siguranţă
trebuie să corespundă celei mai mari puteri nominale dezvoltate
de cazan. Supapa se montează pe turul de siguranţă. Pentru
Germania este permisă numai conectarea supapelor de siguranţă
marcate cu "H" şi numai pe turul de siguranţă al cazanului.

4.10 Pompă de încărcare Imaginea 15


(cazan cu boiler alăturat)
Turaţia şi reglajul puterii trebuie să corespundă cerinţelor boilerului
alăturat. Reglarea va fi efectuată de către specialist.
Ţeava capilară nu trebuie îndoită.

4.11 Pompa de încălzire Informaţii importante:


Turaţia şi reglajul puterii trebuie să corespundă cerinţelor Dacă este montat un termometru pentru gaze arse - la
instalaţiei. Acestea trebuie reglate de către specialist. distanţă - în dulapul electric, trebuie ca înainte de montarea
capacului (imaginea 15) să se monteze o ţeavă capilară
pentru termometrul pentru gaze arse sus în lungul izolaţiei
4.12 Racorduri încălzire cazanului.
În cazul în care camera centralei se află în spaţiul de locuit trebuie
conectate conductele de încălzire prin compensatori.

4.13 Montarea termometrului pentru gaze arse


Sudaţi o mufă 3/8" cu o lungime de max. 25 mm în conducta de
gaze arse. Montaţi termometrul în panoul electric, vezi imaginea
15.
Ridicaţi capacul (dacă este deja montat) şi scoateţi ţeava capilară
între izolaţia exterioară şi izolaţia rotundă a peretelui dorsal.
Înşurubaţi ţeava senzorului în mufă.

34
4 205 415 / 00 5. Prima punere în funcţiune

5. Prima punere în funcţiune


Atenţie:
La prima punere în funcţiune trebuie verificată funcţionarea
corectă a diferitelor instalaţii de siguranţă şi reglare (conform
instrucţiunilor de utilizare).
Utilizatorului trebuie să i se explice amănunţit modul de utilizare
şi întreţinere a instalaţiei.

În anumite regiuni, instalaţiile pe gaze respectiv pe două


tipuri de combustibili, vor fi puse în funcţiune numai de
către specialistul furnizorului de gaze. Informaţi-vă refe-
ritor la aceasta la furnizorul dvs. de gaze.

5.1 Umplerea instalaţiei de încălzire


Umplerea instalaţiei de încălzire trebuie efectuată de personal
competent. Apa de umplere şi completare trebuie să satisfacă
cerinţele de calitate conform VDI 2035 resp. SWKI 88-4 resp.
ÖNORM H 5195.

5.2 Umplerea boilerului


(dacă există)
Cazanul poate fi pus în funcţiune chiar dacă nu este umplut
boilerul.

5.3 Predare către operator/depozitare


Trebuie să obţineţi confirmarea în scris de la utilizator pentru faptul
că acestuia i-au fost explicate modul de utilizare şi întreţinere
şi a primit instrucţiunile de utilizare corespunzătoare. (Model
pe pagina 54). Instalatorul instalaţiei este răspunzător pentru
instrucţiunile de utilizare a întregii instalaţii. Aceste informaţii
tehnice/instrucţiuni de montare nu trebuie distruse după punerea
în funcţiune ci trebuie păstrate lângă instalaţie.

35
6 Controlul arderii, curăţare, remedierea defecţiunilor 4 205 415 / 00

6 Controlul arderii, curăţare, remedierea defecţiunilor


6.1 Note referitoare la butonul de măsură noxe pentru persoana care verifică arderea / coşar
În instrucţiunile de utilizare sunt descrise diferite alte elemente pt. funcţionarea sistemului de comandă.

Butonul pentru măsurare pentru noxe serveşte şi pentru comutarea în regim manual de funcţionare - vezi instrucţiunile
de utilizare.

Tastă măsurare noxe

Comportamentul sistemului în regimul de măsurare noxe


După apăsarea butonului de măsurare noxe, regulatorul TopTronic®T va regla conform temperaturilor maxime programate.
Circuitele de încălzire şi încălzitorul de apă ating temperatura maximă programată.
Atenţie! Pericol de opărire cu apă caldă, pentru că temperatura apei poate depăşi temperatura setată!
Pentru protejarea sistemului de încălzire prin pardoseală împotriva supraîncălzirii în timpul măsurării noxelor trebuie luate
măsuri de securitate corespunzătoare (de exemplu oprirea pompei prin termostatul de maxim).
Durata de măsurare a noxelor este limitată la 20 minute şi trebuie activată din nou dacă este cazul.

36
4 205 415 / 00 6 Controlul arderii, curăţare, remedierea defecţiunilor

6.2 Curăţare
O curăţare insuficientă cauzează un consum ridicat de combustibil
şi scurtează durata de viaţă a cazanului.

Cazanul trebuie curăţat de către coşar


de 2 x pe an.

• Opriţi comutatorul principal 1


• Scoateţi şteckerul arzătorului şi întrerupeţi alimentarea cu
combustibil.

• Deşurubaţi piuliţele hexagonale cu gaură (1, imaginea 16) cu


dornul de oţel.
Atenţie: Piuliţele fără gaură nu trebuie desfăcute sub nicio
condiţie.
Imaginea 16
• Rabataţi uşa cazanului cu arzătorul.

• Curăţaţi bine camera de ardere (2), al doi-lea drum (3) şi al


trei-lea drum (4) cu peria sau prin pulverizare (imaginea 18).

• Demontaţi capacul de curăţare (5, Bild 17) din spatele colec-


torului de gaze arse. Îndepărtaţi resturile din colector.
Curăţaţi cu peria peretele din spatele cazanului şi spaţiile 5
interioare dintre capetele ţevilor.
6
Dacă se curăţă cu apă, goliţi colectorul de gaze arse prin ştuţ
(6, imaginea 17).

• Închideţi din nou capacele de curăţare etanş.

• Închideţi uşa cazanului şi


strângeţi bine şuruburile.

• Introduceţi şteckerul arzătorului şi Imaginea 17


porniţi din nou cazanul

2 Imaginea 18

37
7.Întreţinere 4 205 415 / 00

7. Întreţinere
7.1 Reglarea flanşei rabatabile
După o perioadă mai îndelungată de utilizare, presiunea de
etanşare a uşilor inferioare şi superioare ale cazanului se poate
reduce. Aceasta conduce la neetanşeităţi şi prin urmare la scăpări
de gaze din cazan.
Din acest motiv, trebuie verificată periodic etanşeitatea cazanului
şi dacă este cazul să se regleze flanşele rabatabile.

Procedură:
Când este închisă uşa cazanului, înşurubaţi contrapiuliţa 1 şi
strângeţi-o, astfel devine această latură punct de rotaţie.
Desfaceţi piuliţa flanşei 2. Înşurubaţi înapoi contrapiuliţa 3 cu 1
până la 2 ture. Strângeţi din nou piuliţa flanşei 2.
Desfaceţi contrapiuliţa 1 şi rotiţi-o înapoi circa 1cm.
ca. 1 cm

Imaginea 19

1 2 3

7.2 Gresarea garniturilor şi filetelor


7.2.1 Gresarea garniturilor:
camera de întoarcere
camera de ardere
orificiul pentru curăţare (colector gaze arse)

7.2.2 Gresarea filetelor:


flanşa rabatabilă jos/sus
orificiul pentru curăţare (colector gaze arse)

În cazul perioadelor mai lungi de inactivitate, conservaţi


cazanul.

38
4 205 415 / 00 8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare

Sumar valori setate


8.1 Sumar valori setate (Meniu casă)

PAR. Denumire Setare fabrică Regl. reg. 1 Regl. reg. 2 Gamă / valori setare
Tip aparat:
HW:
SW:
Adresă:
Cheie :
Curba de încălzire CD OPRIT OPRIT, 0,20 .... 3,5
Curba de încălzire CD1 1,0 OPRIT, 0,20 .... 3,5
Utilizare superficială

Curba de încălzire CD2 1,0 OPRIT, 0,20 .... 3,5


Temperatură nominală zi CD *) 20°C 5 .... 30°C *)
Temperatură nominală zi CA1 *) 20°C 5 .... 30°C *)
Temperatură nominală zi CA2 *) 20°C 5 .... 30°C *)
Temperatură nominală noapte CD *) 16°C 5 .... 30°C *)
Temperatură nominală noapte CA1 *) 16°C 5 .... 30°C *)
Temperatură nominală noapte CA2 *) 16°C 5 .... 30°C *)
Temperatură nominală apă caldă 50°C 10 ... AC-Max.

8.2 Sumar valori setate (Meniu specialist)


Numai pentru specialist Hidraulică
Setare din
fabrică.

Meniu
reg. 1

reg. 2
Regl.

Regl.

PAR. Denumire Gamă / valori setare


2 Atribuire funcţie ieşirii pompei de încărcare apă 1 OPRIT Nici o funcţie HF
caldă
1 pompă încărcare apă caldă
4 pompă de circulaţie
5 bară electrică de încălzire
3 Atribuire funcţie ieşirii circuitului cu amestec 1 3 OPRIT Nici o funcţie HF
2 circuit direct de încălzire comandat de
vreme
3 circuit cu amestec comandat de vreme

6 regulator constant

7 regulator valoare fixă

8 menţinere ridicată retur

4 Atribuire funcţie ieşirii circuitului cu amestec 2 3 Domeniu de setare şi atribuire ca la Par. HF

5 Atribuire funcţie ieşirii variabile pompă circuit direct 2 OPRIT Nici o funcţie HF
2 pompă circuit direct
4 pompă de circulaţie
5 bară electrică de încălzire
6 reglare constantă
10 pompă alimentare
11 pompă cazan circuit 1
12 pompă cazan circuit 2
13 defecţiune generală
14 program
15 pompă solar
21 activare GC în paralel
27 eliberare tampon hidraulic
28 Ieşire vară/iarnă (VA - PORNIT/OPRIT
39
8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare 4 205 415 / 00

Hidraulică

Setare din
fabrică.

Meniu
reg. 1

reg. 2
Regl.

Regl.
PAR. Denumire Gamă / valori setare
6 Atribuire funcţie ieşirii variabile 1 OPRIT OPRIT Nici o funcţie HF
4 pompă de circulaţie
5 circuit de încălzire electrică
9 pompă bypass
10 pompă alimentare
11 pompă cazan circuit 1
12 pompă cazan circuit 2
13 defecţiune generală
15 pompă de încărcare solar
16 pompă de încărcare tampon
17 pompă de încărcare combustibil solid
19 comutare solară
20 conducere forţată prin solar
21 activare GC în paralel
26 pompă primară
27 eliberare tampon hidraulic
28 ieşire vară/iarnă (VA - PORNIT/OPRIT)
7 Atribuire funcţie ieşirii variabile 2 OPRIT Domeniu de setare şi atribuire vezi Par. 06 HF
8 Atribuire funcţie intrării variabile 1 OPRIT OPRIT HF
1 senzor exterior 2
2 senzor cazan 2
3 senzor rezervor 2
4 senzor tampon 2
5 contact solicitare
6 intrare externă mesaj de eroare
9 senzor retur
10 blocare externă a cazanului
11 modem comutare externă
12 informaţie externă
13 senzor sumă tur
14 senzor retur colector
16 senzor gaze arse
18 senzor tampon combustibil solid
19 senzor tampon 1
27 comutare valoare minimă
9 Atribuire funcţie intrării variabile 2 OPRIT Interval de reglare şi atribuire ca la parametrul 08 dar fără 16 HF
(senzor gaze arse)
10 Atribuire funcţie intrărilor variabile 3 OPRIT Interval de reglare şi atribuire ca la parametrul 08 dar fără 16 HF
(senzor gaze arse)
11 Ridicare indirectă a returului OPRIT OPRIT, PORNIT HF

40
4 205 415 / 00 8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare

Sistem

Setare din
fabrică.

Meniu
reg. 1

reg. 2
Regl.

Regl.
PAR. Denumire Gamă / valori setare
LIMBA Selectarea limbii meniului D D Germană BE
GB Engleză
F Franceză
I Italiană
2 Numărul programelor de încălzire activate P1 HF
P1 doar un program de încălzire activat

P1-P3 trei programe de încălzire activate

3 Activarea pentru regimul de comandă separată 1 1 modificare comună pentru toate circuitele HF
de încălzire
2 modificare separată pentru circuitele de
încălzire separate
4 Temperatură limită pentru oprire pe timp de vară 22 °C OPRIT Nici o funcţie HF
10-30 °C
5 Protecţie împotriva îngheţului pentru instalaţie 3 °C OPRIT Nici o funcţie HF
-20...+10 °C
6 Contact solicitare modul pentru VE1 1 1 circuit direct de încălzire HF
2 circuit de amestec 1
3 circuit de amestec 2
4 AC
TOATE
7 Contact solicitare modul pentru VE2 1 Valori setate vezi parametrul 06 HF
8 Contact solicitare modul pentru VE3 1 Valori setate vezi parametrul 06 HF
9 Zonă climatică -12°C -20...0°C HF
10 Tip clădire 2 0 OPRIT HF
1 construcţie uşoară
2 construcţie medie
3 construcţie grea
11 Timp salt automat 5 Min OPRIT fără ieşire automată HF
0,5...5 după timpul setat are loc
saltul automat în ecranul de bază
12 Funcţionare forţată pompe şi supapă de amestec PORNIT PORNIT activ HF
OPRIT inactiv
13 Mesaj de eroare logică OPRIT Oprit niciun afişaj HF
PORNIT afişaj activ
14 Funcţie SET automat PORNIT, OPRIT identificare automată senzor HF
(după 24:00 se OPREŞTE automat) OPRIT
dezactivată
PORNIT identificare automată senzor
activată
15 Cod blocare pentru specialist 0010 OPRIT codul de blocare dezactivat OEM
0001...9999

41
8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare 4 205 415 / 00

Sistem

Setare din
fabrică.

Meniu
reg. 1

reg. 2
Regl.

Regl.
PAR. Denumire Gamă / valori setare
18 Activare temperatură ciclu OPRIT OPRIT temperaturi ciclu blocate HF
PORNIT temperaturi ciclu activate
19 Mod protecţie împotriva îngheţului 30 Min OPRT protecţie împotriva îngheţului HF
Reglare parametru 5
0,5...60 min regim faze
21 Ajustare RTC 0 -10 ... 10 sec. HF
23 Cod blocare meniu utilizator OPRIT 0000, ...., 9999 HF
24 Afişaj temperatură în Fahrenheit OPRIT OPRIT, PORNIT OEM
26 Data primei puneri în funcţiune ____ Afişaj TT.MM JJJJ OEM
(se introduce după ora 24:00)
27 Număr revizie ----- Versiune software OEM
PARA Reset valori parametrii Dependenţă de codul de acces BE
RESET

42
4 205 415 / 00 8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare

Apă caldă

Setare din Regl. Regl.


PAR. Denumire fabrică. reg. 1 reg. 2 Gamă / valori setare Meniu

AC- AC-temperatură economie 45 °C BE


10 °C ... apă caldă - temperatură maximă
Noapte

2 AC - protecţie antilegionella - zi OPRIT OPRIT fără protecţie antilegionella HF


LU..Du protecţie antilegionella în ziua
săptămânii indicată
TOATE protecţie antilegionella în fiecare zi a
săptămânii
3 AC - timp protecţie antilegionella 02:00 ora 00:00...23:00 HF
4 AC - temperatură protecţie antilegionella 65 °C 10 °C ... AC - temperatură maximă HF
5 AC - înregistrare temperatură 1 1 AC - senzor temperatură HF
2 AC - regulator temperatură (Termostat)
6 AC - limitare temperatură maximă 65 °C 20 °C ... Temperatură maximă cazan (20-90°C HF
dacă P07:07)
7 AC - regim de lucru 3 1 regim paralel HF
2 regim prioritar
3 procedeu condiţionat
4 regim paralel în funcţie de starea vremii

5 regim prioritar cu încălzire intermediară

6 schemă separare regim prioritar


7 regim extern
8 AC - protecţie golire rezervor PORNIT, OPRIT - fără protecţie golire HF
OPRIT
PORNIT - protecţie golire activată
9 AC - supracreştere temperatură de încărcare 20 K 0 ... 50 K; HF
Diferenţa dintre temperatura de încărcare AC şi
temperatura nominală AC
10 AC - diferenţă de comutare 5K 2 ... 20 K; OEM
Valoarea diferenţei de comutare AC, mod de
lucru simetric la valoarea nominală AC
11 AC - temporizare pompă de încărcare 5 Min 0 ... 60 Min OEM
12 Program încălzire ZKP AUTO AUTO - program AC activ HF
1 - P1, circuit de încălzire direct
2 - P2, circuit de încălzire direct
3 - P3, circuit de încălzire direct
4 - P1, circuit cu amestec 1
5 - P2, circuit cu amestec 1
6 - P3, circuit cu amestec 1
7 - P1, circuit cu amestec 2
8 - P2, circuit cu amestec 2
9 - P3, circuit cu amestec 2
10 - P1, circuit apă caldă
11 - P2, circuit apă caldă
12 - P3, circuit apă caldă
13 Interval ZKP (pauză) 0 Min 0 Min ... Valoare setată pt. parametrul 14; HF
(Durată pauză în cadrul perioadei)
14 Interval ZKP (durată perioadă) 20 Min 10 .. 60 Min HF

43
8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare 4 205 415 / 00

CD

Setare din Regl. Regl. Regl.


PAR. Denumire fabrică. reg. 1 reg. 2 Gamă / valori setare reg.
1 Tipul regimului de lucru redus ECO ECO - regim de oprire HF
ABS - regim redus
2 Sistem de încălzire (exponent) DK= 1,30 1,00 ... 10,00 HF
3 Pornire cameră (în legătură cu senzorul 3 OPRIT Afişaj temperatură cazan, senzor cameră oprit, HF
de cameră) comandă activă
1 afişare temperatură interior, senzor cameră activ,
comandă activă
2 afişare temperatură interior, senzor cameră activ,
comandă blocată
3 afişare temperatură interior, senzor cameră oprit,
comandă blocată
4 Factor interior OPRIT OPRIT HF
10 ... 500 % influenţă activă
RC regulator interior activ
5 Adaptare curbă de încălzire OPRIT OPRIT, PORNIT HF
6 Optimizare pornire 1 OPRIT, 1 ... 8 h HF
7 Limită încălzire 0,5 OPRIT, 0.5...40 K OEM
8 Limită protecţie îngheţ interior 10 °C 5 ... 30 °C HF
9 Funcţie termostat de cameră OPRIT OPRIT, 1 ... 5 K HF
10 Atribuire temperatură exterioară 0 0 comandă după media SE 1 + SE 2 HF
1 comandă după SE 1
2 comandă după SE 2
11 Valoare nominală temperatură constantă 20 °C ... 95 °C; HF
Numai dacă a fost setată ieşirea pe reglare constantă
sau reglare la valoare fixă
12 Limitare temperatură minimă 10 °C 10 °C ... Valoare setată limitare temperatură maximă HF
(parametru 13)
13 Limitare temperatură maximă 75 °C Valoare setată limitare temperatură minimă (param- HF
etrul 12) ... 95 °C
14 Ridicare temperatură pe circuitul de CD=0 -5 ... 20 K HF
15 Temporizare pompă 5 Min 0 ... 60 Min HF
16 Funcţie şapă OPRIT OPRIT HF
1 încălzire funcţională
2 încălzire pentru maturitate de utilizare
3 încălzire funcţională cu încălzire pentru maturitate de
utilizare ulterioară
23 Reglare interior factor K 8 1 .... 100 (numai la RS-(O)T HF
24 Reglare interior factor Tn 35 MIN 5 ... 240 MIN (numai la RS-(O)T HF
36 Comutare valoare minimă OPRIT OPRIT, 10 ... 110 °C HF

44
4 205 415 / 00 8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare

CA 1

Setare din Regl. Regl.


fabrică. reg. 1 reg. 2
PAR. Denumire Gamă / valori setare Meniu
1 Tipul regimului de lucru redus ECO ECO - regim de oprire HF
ABS - regim redus
2 Sistem de încălzire (exponent) CA= 1,10 1,00 ... 10,00 HF
3 Pornire cameră (în legătură cu senzorul de 3 OPRIT Afişaj temperatură cazan, senzor HF
cameră) cameră oprit, comandă activă
1 afişare temperatură interior, senzor cameră
activ, comandă activă
2 afişare temperatură interior, senzor cameră
activ, comandă blocată
3 afişare temperatură interior, senzor cameră
oprit, comandă blocată
4 Factor interior 100% OPRIT HF
10 ... 500 % influenţă activă
RC regulator interior activ
5 Adaptare curbă de încălzire PORNIT OPRIT, PORNIT HF
6 Optimizare pornire 1 OPRIT, 1 ... 8 h HF
7 Limită încălzire 0,5 OPRIT, 0.5...40 K OEM
8 Limită protecţie îngheţ interior 10 °C 5 ... 30 °C HF
9 Funcţie termostat de cameră OPRIT OPRIT, 1 ... 5 K HF
10 Atribuire temperatură exterioară 0 0 comandă după media SE 1 + SE 2 HF
1 comandă după SE 1
2 comandă după SE 2
11 Valoare nominală temperatură constantă 20 °C ... 95 °C; HF
Numai dacă a fost setată ieşirea pe reglare
constantă sau reglare la valoare fixă
12 Limitare temperatură minimă 10 °C 10 °C ... Valoare setată limitare temperatură HF
maximă (parametru 13)
13 Limitare temperatură maximă 75 °C Valoare setată limitare temperatură minimă HF
(parametrul 12) ... 95 °C
14 Ridicare temperatură pe circuitul de încălzire CA=8 -5 ... 20 K HF
15 Temporizare pompă 5 Min 0 ... 60 Min HF
16 Funcţie şapă OPRIT OPRIT HF
1 încălzire funcţională
2 încălzire pentru maturitate de utilizare
3 încălzire funcţională cu încălzire pentru
maturitate de utilizare ulterioară
18 Raport P Xp 2,0 %/K 1 ... 50 % / K OEM
19 Timp palpare Ta 20 sec 1 ... 600.sec OEM
20 Raport I Tn 270 sec 1 ... 600 sec OEM
21 Timp funcţionare servomotor 150 sec 10 ... 600 sec HF
22 Poziţii finale servoventil 1 1 semnal de poziţionare continuu în poziţia OEM

2 semnal de poziţionare în poziţia finală


suprimat

23 Reglare interior factor K 8 1 .... 100 (numai la RS-(O)T HF


24 Reglare interior factor Tn 35 MIN 5 ... 240 MIN (numai la RS-(O)T HF
36 Comutare valoare minimă OPRIT AUS, 10 ... 110 °C HF
37 Temporizare anterioară amestecător OPRIT OPRIT, 1 ... 60 sec HF

45
8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare 4 205 415 / 00

CA 2

Setare din Regl. Regl.


PAR. Denumire fabrică. reg. 1 reg. 2 Gamă / valori setare Meniu
1 Tipul regimului de lucru redus ECO ECO - regim de oprire HF
ABS - regim redus
2 Sistem de încălzire (exponent) CA= 1,10 1,00 ... 10,00 HF
3 Pornire cameră (în legătură cu senzorul de 3 OPRIT Afişaj temperatură cazan, senzor HF
cameră) cameră oprit, comandă activă
1 afişare temperatură interior, senzor cameră
activ, comandă activă
2 afişare temperatură interior, senzor cameră
activ, comandă blocată
3 afişare temperatură interior, senzor cameră
oprit, comandă blocată
4 Factor interior 100% OPRIT HF
10 ... 500 % influenţă activă
RC regulator interior activ
5 Adaptare curbă de încălzire PORNIT OPRIT, PORNIT HF
6 Optimizare pornire 1 OPRIT, 1 ... 8 h HF
7 Limită încălzire 0,5 OPRIT, 0.5...40 K OEM
8 Limită protecţie îngheţ interior 10 °C 5 ... 30 °C HF
9 Funcţie termostat de cameră OPRIT OPRIT, 1 ... 5 K HF
10 Atribuire temperatură exterioară 0 0 comandă după media SE 1 + SE 2 HF
1 comandă după SE 1
2 comandă după SE 2
11 Valoare nominală temperatură constantă 20 °C HF
... 95 °C;
Numai dacă a fost setată ieşirea pe reglare
constantă sau reglare la valoare fixă

12 Limitare temperatură minimă 10 °C 10 °C ... Valoare setată limitare temperatură HF


maximă (parametrul 13)
13 Limitare temperatură maximă 75 °C Valoare setată limitare temperatură minimă HF
(Parametrul 12) ... 95 °C

14 Ridicare temperatură pe circuitul de încălzire CA=8 -5 ... 20 K HF

15 Temporizare pompă 5 Min 0 ... 60 Min HF


16 Funcţie şapă OPRIT OPRIT HF
1 încălzire funcţională
2 încălzire pentru maturitate de utilizare
3 încălzire funcţională cu încălzire pentru
maturitate de utilizare ulterioară
18 Raport P Xp 2,0 %/K 1 ... 50 % / K OEM
19 Timp palpare Ta 20 sec 1 ... 600.sec OEM
20 Raport I Tn 270 sec 1 ... 600 sec OEM
21 Timp funcţionare servomotor 150 sec 10 ... 600 sec HF
22 Poziţii finale servoventil 1 1 semnal de poziţionare continuu în poziţia OEM

2 semnal de poziţionare în poziţia finală


suprimat

23 Reglare interior factor K 8 1 .... 100 (numai la RS-(O)T HF


24 Reglare interior factor Tn 35 MIN 5 ... 240 MIN (numai la RS-(O)T HF
36 Comutare valoare minimă OPRIT OPRIT, 10 ... 110 °C HF
37 Temporizare anterioară amestecător OPRIT OPRIT, 1 ... 60 sec HF

46
4 205 415 / 00 8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare

Generator căldură (cazan)

Setare din Regl. Regl.


PAR. Denumire fabrică. reg. 1 reg. 2 Gamă / valori setare Meniu
1 Varianta WEZ 1/5 OPRIT fără generator căldură (cazan) HF
1 comb. lichid / gaz cu o treaptă
2 comb. lichid / gaz cu două trepte
3 comb. lichid / gaz 2 x o treaptă
4 arzător cu modulaţie (numai Units)
5 automat de ardere (cu BUS WERZ)
2 Protecţie pornire WEZ 3/OPRIT OPRIT fără protecţie pornire HF
1 protecţie pornire nelimitată
2 protecţie pornire în funcţie de starea vremii
3 protecţie pornire separată
3 Limitre temperatură minimă WEZ 48 / 5°C 5 °C ... Limitare temperatură maximă HF
4 Limitare temperatură maximă WEZ 85°C Limitare temperatură minimă... Limită reglare HF
temperatură maximă WEZ
5 Mod de lucru limitare temperatură minimă WEZ 1 1 limitare minimă condiţionată de solicitare HF
2 limitare minimă limitată
3 limitare minimă nelimitată
6 Regim de lucru senzor WEZ 1 1 oprire arzător în caz de defecţiune OEM
2 oprire externă a arzătorului
3 activare arzător în caz de defecţiune
!!! Respectaţi indicaţiile de avertizare !!!
7 Peioadă minimă de funcţionare arzător 2 Min 0 ... 20 Min HF
8 Diferenţă comutare arzător I 6K O treaptă: 2 ... 30 K HF
Două trepte: 2 ... (SDII – 0,5K)
9 Diferenţă comutare arzător II 12 K (SD I + 0,5 K) ... 30 K HF
10 Blocare timp treapta II 10 0 ... 60 Min (0 = 10 sec) HF
11 Mod activare treapta II 1 1 activare nelimitată în timpul scăderii sarcinii la HF
pornire
2 perioadă blocare în timpul scăderii sarcinii la
pornire
12 Regim de încărcare apă caldă 1-2 trepte 2 1 încărcare AC în două trepte cu întârziere HF
treaptă sarcină maximă
2 încărcare AC în două trepte nelimitată
3 încărcare AC într-o treaptă (numai sarcină
parţială)
13 Timp funcţionare anterioară pompă circuit cazan 1 Min 0 ... 10 Min HF
respectiv activare cazan paralel
14 Timp temporizare pompă cazan circuit 5 Min 0 ... 60 Min HF
15 Timp temporizare pompă alimentare, pompă primară 5 Min 0 ... 60 Min HF

47
8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare 4 205 415 / 00

Generator căldură (cazan)

Setare din Regl. Regl.


fabrică. reg. 1 reg. 2
PAR. Denumire Gamă / valori setare Meniu
16 Supraveghere temperatură gaze arse OPRIT OPRIT se afişează doar temperatura gazelor HF
0 ... 60 GCĂLD-Blocare la
Depăşirea valorii minime de prag pentru un timp
setat
STB GCĂLD-Dezactivare la depăşirea valorii
de prag
17 Valoare de prag gaze arse 200°C 50 ... 500 °C HF
18 Gradient cazan OPRIT OPRIT, 0,5 ... 30 K/Min OEM
19 Modulaţie P-raport Xp 5 %/K 0,1...50 %/K OEM
20 Modulaţie timp de citire Ta 20 sec 1...600 sec OEM
21 Modulaţie timp ajustare Tn 180 s/°C 1...600 sec/°C OEM
22 Modulaţie timp funcţionare 12 sec 5...600 sec HF
23 Modulaţie timp pornire 600 sec 0...900 sec HF
24 Modulaţie Putere pornire 70% 0...100% HF
25 Blocare în funcţie de temperatura exterioară OPRIT OPRIT, -20 ... 30 °C OEM
26 Creştere sarcină de bază 10 K 0 ... 60 K OEM
27 Limitare temperatură minimă circuite încălzire 38 / 5°C 5°C ...KT-Min (numai dacă Para02 = 3) HF
28 Diferenţă de comutaţie limitare temperatură minimă 2K 2 K ... 20 K (numai dacă Para02 = 3) OEM
circuite de încălzire
29 GCĂLD-Conducere forţată OPRIT OPRIT OEM
1 conducere în rezervor apă menajeră
2 conducere în circuite de încălzire
3 conducere în rezervor tampon
30 OEM-Limitare valoare maximă 110 °C Limitare temperatură minimă ... 110 °C OEM
31 Limitare sarcină minimă OPRIT OPRIT, 1...10 min (numai pentru OpenTherm) OEM
RESET Resetare contor porniri arzător şi ore de funcţionare SET OEM
GCĂLD treapta 1
ST-1
RESET Resetare contor porniri arzător şi ore de funcţionare SET OEM
GCĂLD treapta 2
ST-2

48
4 205 415 / 00 8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare

Solar

Setare din Regl. Regl.


fabrică. reg. 1 reg. 2
PAR. Denumire Gamă / valori setare Meniu
1 Diferenţă pornire 10 K (Diferenţă oprire + 3 K) ... 30 K HF
2 Diferenţă oprire 5K 2 K ... (Diferenţă pornire - 3 K) HF
3 Timp minim funcţionare SOP 3 Min 0 ... 60 Min HF
4 Temperatură maximă colector solar 100°C OPRIT, 70 ... 210 °C HF
5 Limitare temperatură maximă solar 65 °C 20 ... 110 °C (KSPF) HF
6 Regim de lucru solar 2 1 regim prioritar (toate circuitele) HF
2 regim paralel
3 regim prioritar (Apă caldă)
4 regim prioritar (Tampon)
7 Blocare tact GCĂLD (numai dacă PARA 0,5 OPRIT, 0.5...24 h HF
06=1,3,4)
8 Prioritate solar - comutare regim paralel 10 OPRIT HF
1 ... 30 K
9 Solar-Bilanţ căldură OPRIT OPRIT fără bilanţ de căldură HF

1 bilanţ căldură prin calculul debitului

2 bilanţ căldură prin calcul de impulsuri


SOLAR Reset bilanţ căldură SET prin apăsarea butonului rotativ HF
RESET
11 Debit volumic 0,0 l/Min 0,0 ... 30 l/Min HF
0,0 l/IMP 0,0 ... 30 l/Impuls
12 Densitate mediu 1,05 kg/l 0,8 ... 1,2 kg/l HF
13 Capacitate specifică de căldură a mediului 3,6 KJ/kgK 2,0 ... 5,0 KJ/kgK HF
14 Temperatură finală de oprire 120 °C OPRIT, 90 ... 210 °C HF
15 Ciclu verificare comutare încărcare solară 10 min 1 ... 60 min HF
16 Temperatură de comutaţie 60 °C 20 ... 110 °C (SLVF) HF

49
8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare 4 205 415 / 00

Tampon

Setare din Regl. Regl.


PAR. Denumire fabrică. reg. 1 reg. 2 Gamă / valori setare Meniu
1 Temperatură minimă 20 °C 5 °C ... Temperatură maximă HF
2 Temperatură maximă 95 °C Temperatură minimă ... 95 °C HF
3 Ridicare temperatură GCĂLD 8K -10 K ... 50 K HF
4 Diferenţă de comutaţie 2K 1K ... 20 K HF
5 Conducere forţată OPRIT OPRIT HF
1 În rezervorul de apă menajeră
2 În circuitele de încălzire
6 Funcţie epuizare diferenţă pornire 45 K OPRIT, Diferenţă oprire + 2 K ... 50 K HF
7 Funcţie epuizare diferenţă oprire 40 K 1 K ... Diferenţă pornire – 2 K HF
8 Protecţie apropiere PORNIT OPRIT fără protecţie pornire HF
PORNIT protecţie apropiere activă
9 Protecţie la descărcare PORNIT OPRIT fără protecţie la descărcare HF
PORNIT protecţie la descărcare activă
10 Regim funcţionare tampon 3 1 reglare încărcare CÎ şi AC HF
2 reglare încărcare CÎ fără AC
3 reglare descărcare CÎ şi AC
4 reglare descărcare CÎ fără AC
5 reglare încărcare cu comutare AC

Reglare descărcare

50
4 205 415 / 00 8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare

Cascadare

Setare din Regl. Regl.


PAR. Denumire fabrică. reg. 1 reg. 2 Gamă / valori setare Meniu
1 Diferenţă de comutaţie 12 0,5 ... 30 K OEM
2 Întârziere la pornire 10 0 ... 60 Min OEM
3 Întârziere la oprire 1 0 ... 60 Min OEM
4 Trepte comutare putere 65 10 ... 100 % OEM
5 Revenire trepte OPRIT OPRIT, 1... 240 Zile OEM
6 Treaptă de conducere 1 1 ... [max. trepte] BE
7 Treaptă vârf de sarcină OPRIT 3 ... [max. trepte] OEM
8 Comutare în grup OPRIT OPRIT, PORNIT OEM
9 AC pornire rapidă OPRIT OPRIT, 1 ... [max. trepte] OEM

51
8. Sumar valori setate, parametrii, mesaje de eroare 4 205 415 / 00

8,3 Prezentare mesaje de eroare


Stare
Denumire Tip eroare Cod Observaţie
eroare
Sistem Senzor exterior Întrerupere 10-0
Sistem Senzor exterior Scurt circuit 10-1
Sistem Senzor cazan Întrerupere 11-0
Sistem Senzor cazan Scurt circuit 11-1
Sistem Senzor tur 1 Întrerupere 12-0 CA 1=oprit, CY 1=dezalimentat
Sistem Senzor tur 1 Scurt circuit 12-1 CA 1=oprit, CY 1=dezalimentat
Sistem Senzor rezervor Întrerupere 13-0
Sistem Senzor rezervor Scurt circuit 13-1
Sistem VE 2 Întrerupere 14-0
Sistem VE 2 Scurt circuit 14-1
Sistem VE 2 Mesaj eroare 14-7
Sistem VE 3 Întrerupere 15-0
Sistem VE 3 Scurt circuit 15-1
Sistem VE 3 Mesaj eroare 15-7
Sistem VE 1 Întrerupere 16-0
Sistem VE 1 Scurt circuit 16-1
Sistem VE 1 Mesaj eroare 16-7
Sistem Senzor rezervor solar Întrerupere (KSPF) 17-0
Sistem Senzor rezervor solar Scurtcircuit (KSPF) 17-1
Sistem Senzor tur 2 Întrerupere 18-0 CA 2=oprit, CY 2=dezalimentat
Sistem Senzor tur 2 Scurt circuit 18-1 CA 2=oprit, CY 2=dezalimentat
Sistem Senzor colector Întrerupere (KVLF) 19-0
Sistem Senzor colector Scurtcircuit (KVLF) 19-1
Sistem Senzor interior (RS) Întrerupere 20-0
Sistem Senzor interior (RS) Scurt circuit 20-1
Sistem Arzător 1 Fără oprire (1 Min.) 30-2 Poate fi ignorată cu mesaj Par.Log.
Sistem Arzător 1 Fără pornire (10 Min.) 30-3 Poate fi ignorată cu mesaj Par.Log.
Sistem Arzător 2 Fără oprire (1 Min.) 31-2 Poate fi ignorată cu mesaj Par.Log.
Sistem Arzător 2 Fără pornire (10 Min.) 31-3 Poate fi ignorată cu mesaj Par.Log.
Sistem Contor energie termică Fără impuls 32-3
Sistem Temperatură gaze arse Depăşire 33-5
Sistem Temperatură gaze arse STB declanşat 33-8
Logică Temperatură cazan Nu este atinsă (90 Min.) 50-4
Logică Temperatură rezervor Nu este atinsă (4 ore) 51-4
Logică Temperatură tur CA1 Nu este atinsă (1 ore) 52-4
Logică Temperatură tur CA2 Nu este atinsă (1 ore) 53-4
Logică Temperatură interior CD Nu este atinsă (3 ore) 54-4
Logică Temperatură interior CA1 Nu este atinsă (3 ore) 55-4
Logică Temperatură interior CA2 Nu este atinsă (3 ore) 56-4
Sistem Adresă Coliziune adrese 70-0
Sistem Activitate Fără semnal T2B 70-1
Sistem Activitate Fără semnal FA 70-6
Sistem Activitate Lipseşte regulatorul cu adresa 70-8
Sistem Activitate Eroare bus date 70-9 Fără regulator Hoval
Sistem Defecţiune Avertizare W:XX Avertizare automat de ardere
Sistem Defecţiune Eroare E:XX Eroare automat de ardere
Sistem Defecţiune Blocare B:XX Eroare automat de ardere

52
4 205 415 / 00

53
4 205 415 / 00

Exemplar pentru operatorul instalaţiei

CONFIRMARE

Operatorul (proprietarul) instalaţiei confirmă prin aceasta, că

- a fost instruit suficient pentru utilizarea şi întreţinerea corectă a instalaţiei,

- a primit şi a luat la cunoştiinţă instrucţiunile de operare şi întreţinere precum şi dacă este cazul documente referitoare la arzător,
dispozitivul de control al încălzirii,

- prin urmare cunoaşte suficient de bine instalaţia.

Localitate, Data: Adresa instalaţiei: ......................................................................


......................................................................
................................................
Tip: ....... Serie fabr.: ......................... / An fabr.: ............

Instalatorul instalaţiei: Operatorul instalaţiei:

................................................................. ......................................................................

Exemplar pentru angajat

CONFIRMARE

Operatorul (proprietarul) instalaţiei confirmă prin aceasta, că

- a fost instruit suficient pentru utilizarea şi întreţinerea corectă a instalaţiei,

- a primit şi a luat la cunoştiinţă instrucţiunile de operare şi întreţinere precum şi dacă este cazul documente referitoare la
arzător, dispozitivul de control al încălzirii,
ş.a.m.d.

- prin urmare cunoaşte suficient de bine instalaţia.

Localitate, Data: Adresa instalaţiei: ......................................................................


.................................................................
................................................
Tip: ....... Serie fabr.: ...................... / An fabr.: ..........

Instalatorul instalaţiei: Operatorul instalaţiei:

................................................................. .................................................................

54