Sunteți pe pagina 1din 5

Instrucţiuni de utilizare

Pentru boilere:
CombiVal ER 160-1000 MultiVal ERR 300-1000 EWE 150, 200 pentru Mini-3
CombiVal ESR 200-500 ElectroVal E 300-500 EWE 300-800 pentru Uno-3
CombiVal ESSR 400-1000 WPS 300-500 LSP 150, 200
Stimate client Hoval,
Daca v-ati decis pentru un boiler Hoval, ati achizitionat un produs de cea mai buna calitate
realizat dupa cele mai noi standarde tehnologiei. El vă oferă toate avantajele preparării
moderne şi economice a apei calde.
Ar fi de preferat să citiţi aceste indicaţii cu atenţie înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei.
Ele vă indică modul în care se utilizează boilerul şi ce aspecte importante trebuie luate în
considerare la folosirea acestuia.
Pentru informaţii suplimentare, vă rog să-i contactaţi pe specialiştii noştri care se ocupă cu
vânzarea şi cu operaţiile de service.
Următoarele date trebuie completate de către specialistul care se ocupă cu instalaţiile de
încălzire:
Tip boiler_______________________________
Nr. comenzii ____________________________
Anul fabricaţiei __________________________
Set electric de încălzire _________________kW
Presiune maximă de lucru
în boiler _____________________________bar
Presiune maximă de lucru
în sistemul de încălzire _________________bar
Numere de telefon utile:
Instalator cazan __________________________
Mecanic instalatii sanitare __________________
Electrician ______________________________
Furnizor combustibil ______________________

Tehnician coşar __________________________

Hoval RO
Bucuresti, Sector 5
Str Iovita nr. 11
Telefon 021/ 410.30.00
Telefax 01/ 410.30.44

HOVAL WERK AG
Austrasse 70
Principality of Lichtenstein
9490 Vaduz
Tel.: +4233992400
Fax: +4233992618

4 205 151/00 Ne rezervăm dreptul unor modificări


! = Măsuri de prevedere:
(pentru siguranţa utilizatorilor)
de temperatura de lucru cât şi de consumul de
apă caldă.
Montajul şi punerea în funcţiune
Montajul , conectarea şi punerea în funcţiune a
boilerului se realizează numai de către un
specialist.
! Anodul trebuie verificat la cel puţin 2
ani după punerea în funcţiune. Atunci se vor
stabili datele la care se vor efectua
Modificări următoarele verificări.
Anodul pentru curentul parazit
Modificările aduse boilerului, conexiunilor
pentru apă, căldură şi electricitate pot fi Anodul pentru curentul parazit are o durată de
realizate numai de către specialişti. Este funcţionare practic nelimitată, trebuie totuşi să
interzisă realizearea de modificări la ventilul de fie în permanenţă conectat la reţeaua electrică.
siguranţă şi la conducta de purjare. Becul de control indică starea acestuia. Cele
trei tipuri de mesaj afişate sunt următoarele:

! = Măsuri de precauţie
(pentru protecţia boilerului)
verde: instalaţia funcţionează corespunzător
becul roşu luminează intermitent:
Intretinere si curăţare deranjament. Nu există protecţie împotriva
coroziunii! Este necesar să cereţi ajutorul
Întreţinerea, curăţarea şi inspecţia inginerului de service.
Din motive de igienă şi din motive economice Condiţia pentru o bună funcţionare este ca
este necesar să se efectueze în mod regulat rezervorul să fie în permanenţă plin cu apă.
curăţarea şi întreţinerea cazanului.
becul este stins: sistemul este scos din
Intervalele la care se efectuează aceste funcţiune şi nu există protecţie împotriva
operaţiuni depind de calitatea apei, de coroziunii. Conexiunea la reţeaua electrică
temperatura de lucru cât şi de consumul de este întreruptă. Refaceţi legătura la reţea,
apă caldă. resp. chemaţi specialistul care se ocupă cu
Lucrările de curăţare pot fi efectuate numai de problemele de service.
către specialiştii Hoval sau de o firmă
specializată.
Scoaterea din functiune / Protecţie la îngheţ
Se recomandă semnarea unui contract de
service cu serviciul pentru clienţi Hoval sau cu Dacă există pericolul de îngheţ se indică
o firmă specializată. menţinerea în stare de funcţionare a
rezervorului.
Curăţarea carcasei La scoaterea din funcţiune vă sugerăm să goliţi
Carcasa se curăţă cel mai bine cu o cârpă cu în întregime boilerul.
apă şi săpun. La golirea boilerului este posibil să curgă apă
fierbinte!
Întreţinerea anodului de protecţie În cazul îngheţului trebuie luat în considerare
Boilerele CombiVal ESSR 400-1000 precum şi faptul că poate îngheţa nu numai apa din
EWE 300-800 pentru Uno-3 au, montat din rezervor şi din conductele de apă caldă, ci şi
fabrică, un anod Correx, pentru curentul aceea din ţevile de apă rece, precum şi din
parazit. Restul boilerelor din lista de pe pagina armături.
1 au anod din magneziu (se poate livra şi un Din acest motiv se recomandă golirea tuturor
anod Correx pentru curentul parazit, ca conductelor şi a armăturilor.
accesoriu). Şi pe partea de apă caldă se recomandă
golirea completă a instalaţiei.
Anodul de magneziu Numai specialiştii de service pot să se ocupe
Acest anod de protecţie conferă o protecţie de golirea rezervorului şi a sistemului de
suplimentară de tip electrochimic la coroziune. încălzire, precum şi de scoaterea şi de
Eficienţa anodului depinde de calitatea apei, repunerea în funcţiune a echipamentului.

2
Punerea in funcţiune Reglarea se poate face şi prin intermediul
La prima punere în funcţiune sau după o unui termostat programabil, montat pe
pauză mai îndelungată, în care boiler (se poate livra ca accesoriu separat).
echipamentul nu a fost utilizat, apa caldă În cazul în care boilerul este dotat cu un
poate fi folosită la capacitatea maximă a sistem electric de încălzire, reglarea
rezervorului numai după expirarea timpului temperaturii se face de la întrerupătorul
de încălzire. rotativ al termostatului de pe sistemul
Pe perioada încălzirii apei, va curge apă pe electric de încălzire.
conducta de purjare, pe la ventilul de La instalaţiile complexe, de ex. instalaţiile
siguranţă al rezervorului. Acest lucru este solare, reglarea temperaturii se face şi de
normal şi nu indică nici un fel de la alte sisteme de reglaj.
defecţiune.
Garanţie
! Conducta de purjare a supapei de La cumpărarea unui boiler Hoval primiţi o
garanţie completă , conform, condiţiilor
siguranţă trebuie să rămână în
permanenţă deschisă. noastre de vânzare şi de garanţie.
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că
Reglarea temperaturii această garanţie este valabilă numai în
Din motive economice şi de igienă cazul în care o firmă specializată a
recomandăm ca temperatura apei calde să executat lucrările indicate în continuare:
fie reglată la 60°C. - montajul, instalarea , branşamentul,
Această temperatură împiedică apariţia punerea în funcţiune
bacteriei Legionella şi conferă un - modificările aduse instalaţiei
maximum de rentabilitate în conformitate - revizia şi curăţarea (interiorului)
cu reglementările privind consumul de resp. deschiderea flanşei
energie. - revizia anodului de protecţie din
În cazul apei cu un conţinut ridicat de magneziu, care trebuie efectuată la
calcar (apă dură),această temperatură intervale regulate (vezi "Întreţinerea
întârzie formarea pietrei pe pereţii anodului de protecţie"). În cazul unui
rezervorului şi în boiler. anod de protecţie împotriva
curentului parazit, de tip Correx,
! În plus, la temperaturile mai ridicate acesta trebuie să se afle în
permanenţă în funcţiune, conform
ale apei, există pericolul opăririi. instrucţiunilor.
În mod obişnuit, reglarea temperaturii se - evacuarea apei, scoaterea din
realizează de la nivelul tabloului de funcţiune, repunerea în funcţiune.
comandă al boilerului.

3
Remedierea eventualelor deranjamente:

Deranjament Verificare / cauză Remediere

Nu se - boilerul nu este în - Verificati dacă instalaţia se află în


produce apă funcţiune stand-by, resp. conectati boilerul
caldă în - întrerupătorul de - conectaţi sistemul de furnizare a
momentul în selectare energie-apă căldurii
care este pus caldă nu este fixat pe
în funcţiune furnizarea de căldură
sistemul de - pompa de încărcare este - deblocaţi pompa de încărcare
furnizare a blocată sau defectă respectiv înlocuiţi-o (anunţaţi firma
căldurii de service)

Nu se - Nu exista alimentare cu - comutaţi respectiv puneţi în


produce apă curent pentru sistemul de funcţiune instalaţia el.
caldă în încălzire
momentul în - nu se furnizează căldură - verificaţi sistemul de siguranţă ev.
care este pus în sistemul de încălzire puneţi în funcţiune întrerupătorul
în funcţiune auxiliar
sistemul - s-a decuplat sistemul de - verificaţi resp. înlocuiţi termostatul
electric de siguranţă pentru (anunţaţi firma de service)
furnizare a temperatura supracritică
căldurii
Prea puţină - temperatura apei pe tur - măriţi temperatura apei pe tur
apă caldă, este prea scăzută
timpul de - volumul de apă primar - măriţi randamentului pompei de
încălzire este prea scăzut încărcare
prelungit - depuneri de piatră pe - este necesară curăţarea şi
schimbătorul de căldură îndepărtarea pietrei (anunţaţi firma
de service)
- la încălzirea electrică: - este necesară îndepărtarea pietrei
elemenţii de încălzire resp. înlocuirea elemenţilor de
prezintă depuneri de piatră încălzire (anunţaţi firma de service)

Temperatura - termostatul sau - este necesară reglarea termostatului


apei de regulatorul este scos din resp. a regulatorului
consum este funcţiune prea devreme
prea scăzută
Neetanşeitate - neetanşeitate la garnitura - strângeţi şuruburile resp. înlocuiţi
a boilerului flanşei de întreţinere garnitura (anunţaţi firma de service)
Apa ce trece - coroziune în boiler - Anunţaţi firma de service
prin ventilul - coroziune în - Anunţaţi firma de service
de evacuare reţeaua de
are urme de conducte
rugină
Correx - nu există protecţie - vezi "Întreţinerea anodului"
luminează împotriva coroziunii
roşu sau este
stins

ATENTIE! Vă rugăm ca în cazul apariţiei unor deranjamente în Daca nu puteţi remedia


funcţionare să efectuaţi verificarea conform listei de deranjamentul, va rugam sa
mai sus. chemaţi instalatorul sau firma
de service.

4
Lichtenstein

HOVAL WERK AG
Austrasse 70
Principality of Lichtenstein
9490 Vaduz
Tel.: +4233992400
Fax: +4233992618

România

HOVAL RO
Str Ioviţa Nr. 11
Sector 5, Bucureşti
Romania
Tel.: 021/4103000
Fax: 021/4103044

Responsabilitate faţă de consumul de energie şi mediu