Sunteți pe pagina 1din 13

An şcolar: 2017 - 2018

Şcoala: Scoala Gimnaziala “Ioan Ban Dascalu”, Poiana Sibiului

Disciplina: Matematică - Algebră Director: Fantana Radu-Vasile


Clasele: a VIII –a B

Nr. săptămâni: 18 Total ore: 36 (2 ore de algebră/săptămână )

Profesor: Hindorean Adelin-Nicolae

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ LA ALGEBRĂ – SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs

ore

Recapitulare și ▪ Lecție introductivă. Test iniţial 2 S1 1


completări oră

(2 ore)

CG1-1. Identificarea în exemple, în ▪ Forme de scriere a unui număr real. Relaţia 2 S2


exerciţii sau în probleme a numerelor NZQR . Reprezentarea numerelor reale pe
Numere reale reale axa numerelor.
(7 ore) 1 S3
CG3-1. Alegerea formei de reprezentare a ▪ Modulul unui număr real
unui număr real

CG4-1. Folosirea terminologiei aferente 2 S3, S4


noţiunii de număr real în contexte variate ▪ Intervale de numere reale

CG2-1. Utilizarea în exerciţii a definiţiei ▪ Probă de evaluare – orală


intervalelor de numere reale şi 1 S4
reprenzentarea acestora pe axa numerelor
▪ Aplicații. Test de evaluare
1 S5

CG3-1. Alegerea formei de reprezentare a ▪ Operaţii cu numere reale 2 S5, S6


unui număr real şi utilizarea de algoritmi
pentru optimizarea calculului cu numere
Operații cu numere reale ▪ Raţionalizarea numitorului de forma 2 S6,S7
reale CG1-1. Identificarea în exemple, în a b sau a  b , a, b  N*
(7 ore) exerciţii sau în probleme a formulelor de
calcul prescurtat
▪ Probă de evaluare - orală
CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor 2 S7,S8
de calcul prescurtat pentru optimizarea
unor calcule
▪ Aplicații. Test de evaluare 1 S8

CG1-1. Identificarea în exemple, în ▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere 2 S9


exerciţii sau în probleme a formulelor de
Calcul algebric ▪ Formule de calcul prescurtat 2 S10
calcul prescurtat
(7 ore) ▪ Descompuneri în factori(factor comun, grupare 2 S11,S12
CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor
de termeni, formule de calcul)
de calcul prescurtat pentru optimizarea
unor calcule

▪ Aplicații. Test de evaluare


1 S13
CG1-1. Identificarea în exemple, în ▪ Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere 2 S13,S14
exerciţii sau în probleme a formulelor de
Rapoarte de numere calcul prescurtat
reale reprezentate
▪ Amplificarea şi simplificarea rapoartelor 1 S14
CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor
prin litere de calcul prescurtat pentru optimizarea ▪ Operaţii cu rapoarte 2 S15
(7 ore) unor calcule
▪ Probă de evaluare orală 1 S16
CG6-1. Rezolvarea unor situaţii problemă
utilizând rapoarte de numere reale ▪ Aplicații. Test de evaluare 1 S16
reprezentate prin litere;interpretarea
rezultatului

Verificare, evaluare ▪ Pregătirea lucrării scrise semestriale 1 S11

(2 ore) ▪ Corectarea lucrării scrise semestriale 1 S12

Aplicații ▪ Exerciții și probleme de sinteză 4 S17,S18

(4 ore)

Total: 36 ore
An şcolar: 2017 - 2018

Şcoala: Scoala Gimnaziala “Ioan Ban Dascalu” , Poiana Sibiului

Disciplina: Matematică - Algebră

Clasele: a VIII –a B

Nr. săptămâni: 17+1; Total ore: 34+2 (2 ore de algebră/săptămână )

Profesor: Hindorean Adelin-Nicolae

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ LA ALGEBRĂ – SEMESTRUL AL II – LEA

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs

ore

CG1-2. Recunoaşterea unor ▪ Noţiunea de funcţie 1 S1


corespondenţe care sunt funcţii
Funcții ▪ Funcţii definite pe mulţimi finite exprimate cu 1 S1
CG3-2. Reprezentarea în diverse moduri a ajutorul unor diagrame, tabele, formule
(8 ore) unor corespondenţe şi/sau a unor funcţii
în scopul caracterizării acestora ▪ Graficul unei funcţii; reprezentarea geometrică a
graficului unei funcţii numerice 1 S2
CG4-2. Exprimarea prin reprezentări
▪ Funcţii de tipul f : A → R, f (x) = ax + b,
grafice a unor noţiuni de geometrie plană
a, b  R, unde A este o mulţime finită 1 S2
CG2-2. Utilizarea valorilor unor funcţii în
rezolvarea unor ecuaţii şi a unor inecuaţii ▪ Funcţii de tipul f : A → R, f (x) = ax + b, a,  R,
2 S3
unde A = R 1 S4
▪ Probă de evaluare - orală 1 S4
▪ Aplicații
CG5-2. Determinarea soluţiilor unor ▪ Ecuaţii de forma ax + b = 0, unde a şi b sunt 3 S5, S6
ecuaţii, inecuaţii sau sisteme de ecuaţii numere reale
Ecuații și sisteme de
ecuații CG6-2. Identificarea unor probleme care ▪ Ecuaţii de forma ax + by + c = 0,
2 S6, S7
se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor,
(12 ore) unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0, b ≠ 0
inecuaţiilor sau a sistemelor de ecuaţii,
rezolvarea acestora şi interpretarea ▪ Sisteme de două ecuaţii liniare cu două
rezultatului obţinut necunoscute 1 S7

Rezolvarea lor prin metoda:

- grafică 1 S8

- substituţiei 2 S6,S9

1 S9
- reducerii
1 S10
▪ Probă de evaluare orală

▪ Aplicații. Test de evaluare 1 S10

CG5-2. Determinarea soluţiilor unor ▪ Inecuaţii de forma ax + b > 0 (≥, <, ≥), unde a şi 2 S11,S12
ecuaţii, inecuaţii sau sisteme de ecuaţii b sunt numere reale
Inecuații. Ecuații de
forma ax 2 + bx + c = 0, CG6-2. Identificarea unor probleme care ▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor,
inecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii 2 S13
a  R * , b, c  R se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor,
inecuaţiilor sau a sistemelor de ecuaţii,
(8 ore) rezolvarea acestora şi interpretarea ▪ Ecuaţia de forma ax 2 + bx + c = 0, unde a, b, c
rezultatului obţinut sunt numere reale, a ≠ 0 2 S14
▪ Probă de evaluare orală

▪ Aplicații. Test de evaluare 1 S15

1 S15

Verificare, evaluare

(2 ore) ▪ Pregătirea lucrării scrise semestriale 1 S11

▪ Corectarea lucrării scrise semestriale 1 S12


Recapitulare finală 2 S16
pentru pregătirea
2 S17
Evaluării Naționale
▪ Teste pentru Evaluarea Naţională 2 S18
(4+2 ore)

Total: 34+2 ore


An şcolar: 2017 - 2018

Şcoala: Scoala Gimnaziala “Ioan Ban Dascalu” , Poiana Sibiului

Disciplina: Matematică - Geometrie

Clasele: a VIII –a B

Nr. săptămâni: 18; Total ore: 36 (2 ore de geometrie/săptămână)

Profesor: Hindorean Adelin-Nicolae

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ LA GEOMETRIE – SEMESTRUL I

Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs

de învăţare ore

Introducere ▪ Lecție introductivă. Test inițial 1 S1  1 oră

(3 ore) ▪ Puncte, drepte, plane, corpuri geometrice 1 S1

▪ Puncte, drepte, plane; convenții de desen și de 1 S2

notație

CG1-3. Recunoaşterea şi descrierea ▪ Axiomele geometriei în spațiu 1 S2


unor proprietăţi ale unor figuri
Relații între geometrice plane în configuraţii date în
spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora ▪ Determinarea dreptei; determinarea planului 1 S3
CG2-3. Folosirea instrumentelor
puncte, drepte geometrice adecvate pentru
reprezentarea,prin desen,în plan, a
și plane. corpurilor geometrice ▪ Piramida: descriere şi reprezentare; tetraedrul 1 S3
Piramida. Prisma
CG3-3. Utilizarea proprităţilor
(10 ore) referitoare la drepte şi unghiuri în ▪ Prisma: descriere şi reprezentare; paralelipipedul 2 S4
spaţiu pentru analizarea poziţiilor
relative ale acestora dreptunghic; cubul

CG4-3. Exprimarea prin reprezentări


geometrice a noţiunilor legate de drepte
▪ Poziţiile relative a două drepte în spaţiu; relaţia de 2 S5
şi unghiuri în plan şi în spaţiu
paralelism în spaţiu
CG5-3. Alegerea reprezentărilor
geometrice adecvate în vederea
optimizării descrierii configuraţiilor ▪ Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără
spaţiale şi în vederea optimizării 1 S6
demonstraţie); unghiul a două drepte în spaţiu;
calculelor de lungimi de segmente şi de drepte perpendiculare
măsuri de unghiuri

CG6-3. Interpretarea reprezentărilor


geometrice şi a unor informaţii deduse ▪ Probă de evaluare orală
din acestea, în corelaţie cu
determinarea unor lungimi de segmente 1 S6
şi a unor măsuri de unghiuri ▪ Aplicații. Test de evaluare

1 S7
CG1-3. Recunoaşterea şi descrierea
unor proprietăţi ale unor figuri
Secțiuni în ▪ Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un plan 1 S7
geometrice plane în configuraţii date în
poliedre. spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora
Trunchiul de
piramidă CG2-3. Folosirea instrumentelor ▪ Dreaptă perpendiculară pe un plan; distanţa de la 2 S8
geometrice adecvate pentru
(10 ore) reprezentarea,prin desen,în plan, a un punct la un plan; înălţimea piramidei
corpurilor geometrice

CG3-3. Utilizarea proprităţilor


▪ Poziţiile relative a două plane 2 S9
referitoare la drepte şi unghiuri în
spaţiu pentru analizarea poziţiilor
relative ale acestora
▪ Plane paralele; distanţa dintre două plane paralele; 2 S10,S12
CG4-3. Exprimarea prin reprezentări
geometrice a noţiunilor legate de drepte înălţimea prismei
şi unghiuri în plan şi în spaţiu

CG5-3. Alegerea reprezentărilor


▪ Secţiuni paralele cu baza în corpurile geometrice 1 S12
geometrice adecvate în vederea
optimizării descrierii configuraţiilor studiate
spaţiale şi în vederea optimizării
calculelor de lungimi de segmente şi de
măsuri de unghiuri ▪ Trunchiul de piramidă: descriere şi reprezentare 1 S13
CG6-3. Interpretarea reprezentărilor
geometrice şi a unor informaţii deduse
din acestea, în corelaţie cu eterminarea ▪ Aplicații. Probă de evaluare orală 1 S13
unor lungimi de segmente şi a unor
măsuri de unghiuri
Proiecții CG3-3. Utilizarea proprităţilor ▪ Proiecţii ortogonale de puncte, de segmente de 2 S14
ortogonale referitoare la drepte şi unghiuri în dreaptă şi de drepte pe un plan
spaţiu pentru analizarea poziţiilor
pe un plan relative ale acestora
(10 ore) CG4-3.Exprimarea prin reprezentări ▪ Unghiul dintre o dreaptă şi un plan; lungimea
2 S15
geometrice a noţiunilor legate de drepte proiecţei unui segment
şi unghiuri în plan şi în spaţiu ▪ Teorema celor trei perpendiculare 2 S16

CG5-3.Alegerea reprezentărilor ▪ Calculul distanţei de la un punct la o dreaptă;


geometrice adecvate în vederea calcululul distanţei dintre două plane paralele 2 S17
optimizării descrierii configuraţiilor
spaţiale şi în vederea optimizării ▪ Unghi diedru. Unghiul a două plane 2 S18
calculelor de lungimi de segmente şi de
măsuri de unghiuri

CG6-3.Interpretarea reprezentărilor
geometrice şi a unor informaţii deduse
din acestea, în corelaţie cu
determinarea unor lungimi de segmente
şi a unor măsuri de unghiuri

Verificare, ▪ Aplicații 1 S10


evaluare
▪ Pregătirea lucrării scrise semestriale 1 S11
(3 ore)
▪ Lucrare scrisă semestrială 1 S11

Total: 36 ore
An şcolar: 2017 - 2018

Şcoala: Scoala Gimnaziala “Ioan Ban Dascalu” , Poiana Sibiului

Disciplina: Matematică - Geometrie

Clasele: a VIII –a B

Nr. săptămâni: 17+1; Total ore: 34+2 (2 ore de geometrie/săptămână)

Profesor: Hindorean Adelin-Nicolae

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ LA GEOMETRIE – SEMESTRUL AL II – LEA

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs


ore

CG3-3. Utilizarea proprităţilor referitoare la


drepte şi unghiuri în spaţiu pentru
Proiecții ortogonale pe ▪ Plane perpendiculare 2 S1
analizarea poziţiilor relative ale acestora
un plan
CG4-3.Exprimarea prin reprezentări
(6 ore) geometrice a noţiunilor legate de drepte şi ▪ Calculul unor distanţe şi măsuri de unghiuri pe 2 S2
unghiuri în plan şi în spaţiu feţele sau în interiorul corpurilor studiate
CG5-3.Alegerea reprezentărilor geometrice
adecvate în vederea optimizării descrierii
configuraţiilor spaţiale şi în vederea ▪ Probă de evaluare orală
1 S3
optimizării calculelor de lungimi de
segmente şi de măsuri de unghiuri
▪ Aplicații. Test de evaluare
CG6-3.Interpretarea reprezentărilor 1 S3
geometrice şi a unor informaţii deduse din
acestea, în corelaţie cu determinarea unor
lungimi de segmente şi a unor măsuri de
unghiuri

Calcul de CG1-4. Identificare unor elemente ale ▪ Prisma dreaptă cu baza: triunghi echilateral, pătrat, 1 S4
figurilor geometrice plane în configuraţii hexagon regulat: descriere, desfăşurare, aria laterală,
arii și volume spaţiale date aria totală şi volum
(8 ore) 1 S4
CG2-4. Calcularea ariilor şi volumelor ▪ Paralelipipedul dreptunghic: descriere,
corpurilor desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

geometrice studiate ▪ Cubul: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria 1 S5


totală şi volum
CG3-4. Clasificarea corpurilor geometrice
după anumite criterii date sau alese ▪ Piramida regulată: descriere, desfăşurare, aria
laterală, aria totală şi volum. Tetraedrul regulat 1 S5
CG4-4. Exprimarea proprietăţilor figurilor
şi corpurilor geometrice în limbaj ▪ Trunchiul de piramidă regulată: descriere, 1 S6
matematic desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

CG5-4. Analizarea şi interpretarea ▪ Probă de evaluare orală


1 S6
condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie
▪ Aplicații. Test de evaluare
geometrică să verifice anumite cerinţe 2 S7
CG6-4. Transpunerea unor situaţii –
problemă în limbaj geometric, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea
rezultatului

CG1-4. Identificare unor elemente ale ▪ Cilindrul circular drept: descriere şi desfăşurare,
Corpuri rotunde 2 S8
figurilor geometrice plane în configuraţii secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale aria
(12 ore) spaţiale date laterală, aria totală şi volum

CG2-4. Calcularea ariilor şi volumelor ▪ Conul circular drept: descriere şi desfăşurare,


corpurilor secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale aria
laterală, aria totală şi volum 3 S9,S10
geometrice studiate
CG3-4. Clasificarea corpurilor geometrice ▪ Trunchiul de con circular drept: descriere şi 3 S10,S12
după anumite criterii date sau alese desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni
axiale aria laterală, aria totală şi volum
CG4-4. Exprimarea proprietăţilor figurilor
▪ Sfera: descriere, aria, volumul 2 S13
şi corpurilor geometrice în limbaj
matematic 1 S14
▪ Probă de evaluare orală
CG5-4. Analizarea şi interpretarea 1 S14
▪ Aplicații. Test de evaluare
condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie
geometrică să verifice anumite cerinţe

CG6-4. Transpunerea unor situaţii –


problemă în limbaj geometric, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea
rezultatului

Verificare, evaluare ▪ Pregătirea lucrării scrise semestriale 1 S11

(2 ore) ▪ Lucrare scrisă semestrială 1 S11

Recapitulare finală 2 S15


pentru pregătirea
2 S16
Evaluării Naționale
▪ Teste pentru Evaluarea Naţională 2 S17
(6 +2 ore)
2 S18

Total: 34+2 ore