Sunteți pe pagina 1din 15

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Școala Gimnazială Hrip Nr. Înregistrare Director,

Disciplina: Limba și literatura română Profesor Dorneanu Ana

Profesor: Tărîță Roxana-Andreea Responsabil Comisie metodică,

Nr. de ore/săptămână: 4 Profesor Tărîță Roxana-Andreea

Clasa a V-a

An școlar: 2017-2018

Manual: Compendiu introductiv pentru gimnaziu

COMPETENȚE GENERALE

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Manifestarea unui comportament empatic cultural și intercultural

1
Nr. Total de Săptămâna
săptămâni Școala Altfel Nr. total de ore de limba și literatura română

35 21-25 mai 2018 140 (35 săptămâni x 4 ore/ săptămână)


Evaluare Evaluare Lucrări scrise semestriale Unități de Ore la dispoziția
inițială finală învățare profesorului
4 ore 4 ore 8 ore 116 ore 8 ore
Semestrul I: 18 Semestrul I: 4 ore – Unitatea I-10 ore
săptămâni recapitulare 2 ore; susținerea Unitatea II- 16
72 ore lucrării scrise semestriale 1 ore
oră; discutarea lucrării scrise Unitatea III- ore
semestriale 1 oră. Unitatea IV- ore

Semestrul al II- Semestrul al II-lea: 4 ore – Unitatea V- ore


lea: 17 recapitulare 2 ore; susținerea Unitatea VI- ore
săptămâni lucrării scrise semestriale 1 Unitatea VII- ore
68 ore oră; discutarea lucrării scrise
semestriale 1 oră.

2
Competențe specifice Nr. de
Unitatea de
Conținuturi ore Săptămâna Observații
învățare
alocate
1.3. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de
profesor, a unor informații și a unor idei,
exprimând opinii, emoții și sentimente prin
participarea la discuții pe teme familiare, de
interes sau pornind de la textele ascultate/citite
1.5. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi
- Prezentarea propriei
interlocutori, prin inițierea, menținerea, încheierea
persoane și a familiei
conversației/discuției, folosind strategii simple de
- Relatarea unei
ascultare activă
întâmplări reale și a
2.1.Identificarea informațiilor importante din texte
unei întâmplări Evaluare
continue, discontinue și multimodale
imaginate orală,
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a
Unitatea 1 - Dialog pe temă dată 12- Formativă
unui răspuns creativ pe marginea unor texte de 4 ore
Recapitulare - Text descriptiv de tip 15.09.2017
diferite tipuri, pe teme familiare
portret Aprecieri
2.4. Manifestarea interesului și a puterii de
- Exerciții de citire verbale
concentrare în timpul lecturii unor texte pe teme
cursivă, urmând firul
familiare
narativ
2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor
- Citire pe roluri
de lectură, identificând aspectele care necesită
îmbunătățire
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice
de bază ale limbii române standard pentru
înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor
comunicative

2.1. Identificarea informațiilor importante din - Structuri textuale 19- Evaluare


Unitatea 1
texte continue, discontinue și multimodale narative și descriptive 6 ore 22.09.2017 orală și scrisă
Recapitulare
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale din - Identificarea temei și a 25,27.09. Formativă

3
texte diverse ideilor principale din 2017
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a textele studiate Aprecieri
unui răspuns creativ pe marginea unor texte de - Identificarea verbale
diferite tipuri, pe teme familiare personajelor principale și
3.1. Redactarea unui scurt text pe teme familiare, a reperelor spațio-
având în vedere etapele procesului de scriere și temporale
structurile specifice, pentru a comunica idei și - Completarea unor spații
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau libere dintr-un dialog pe
imaginate teme familiare
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui - Redactarea unei
text simpu, pe o temă familiară, cu integrarea unor compuneri completând
imagini, desene paragrafele după
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice formulele introductive:
de bază ale limbii române standard pentru La început..., Apoi..., În
înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor final
comunicative - Exerciții de asociere
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de corectă text-imagine
bază, în procesul de înțelegere și de exprimare - Exerciții de precizare a
corectă a intențiilor comunicative sinonimelor și
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a antonimelor
pronunției și scrierii celorlalți, valorificând - Compararea alfabetului
achizițiile fonetice de bază român cu cel maghiar
4.4. Respectarea convențiilor ortografice și
ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale
și sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 4.2.;4.3. Evaluare
Exerciții diverse + 28-29
Test inițial 2 ore predictivă
discutarea testului 09.2017
scrisă
Unitatea 2 1.1.Formularea ideilor principale și a temei din - Audierea unui fragment Aprecierea
Tipare texte narative simple, monologate și dialogate din A doua carte a lui 3 ore 4-5.10.2017 răspunsurilor
textuale 1.2. Identificarea unor informații esențiale și de Apolodor de Gellu Naum orale
4
audio detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau - Roluri în comunicare
a comportamenteleor care exprimă emoții din texte - Identificarea
narative, monologate sau dialogate personajelor și a rolului
1.3. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de acestora în comunicare
profesor, a unor informații și a unor idei, - Identificarea ideilor
exprimând opinii, emoții și sentimente prin principale ale
participarea la discuții pe teme familiare, de fragmentului
interes sau pornind de la textele ascultate/citite - Exerciții de scriere
1.4.Selectarea unor elemente paraverbale și corectă
nonverbale, în funcție de situația de comunicare
1.5. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi
interlocutori, prin inițierea, menținerea, încheierea
conversației/discuției, folosind strategii simple de
ascultare activă
1.6. Manifestarea unui comportament comunicativ
politicos față de interlocutor(i) în interacțiunea
față-în-față sau în cea mediată, prin gestionarea
emoțiilor
1.7. Observarea comportamentelor și a atitudinilor
comunicative, identificând aspecte pozitive și pe
cele care necesită îmbunătățire, pe baza unor
criterii simple oferite de profesor
4.4. Respectarea convențiilor ortografice și
ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale
și sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
Unitatea 2 1.1.Formularea ideilor principale și a temei din - Prezentarea tradițiilor
Narativul texte narative simple, monologate și dialogate familiei și compararea 6.10.2017
literar 1.2. Identificarea unor informații esențiale și de acestora cu familii din 11-13.10. Ciornele
6 ore
O întâmplare detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau alte țări 2017 succesive
cu tata de a comportamentelor care exprimă emoții din texte - Realizarea arborelui 18.10.2017
Alex. narative, monologate sau dialogate genealogic
5
Ștefănescu 2.1.Identificarea informațiilor importante din texte - Lectura succesivă a
continue, discontinue și multimodale textului
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale din - Părțile textului:
texte diverse introducere, cuprins,
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a încheiere
unui răspuns creativ pe marginea unor texte de - Coordonatele lumii
diverse tipuri, pe teme familiare ficționale: acțiune,
2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor personaj, timp, spațiu
de lectură, identificând aspectele care necesită - Realizarea planului
îmbunătățire simplu de idei și a
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, planului dezvoltat de idei
având în vedere etapele procesului de scriere și - Sinonime. Antonime.
structurile specifice, pentru a comunica idei și Câmp lexical
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau - Normă și abatere
imaginate - Propoziții afirmative,
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/ a unor negative și enunțuri
texte diverse din punctul de vedere al interogative
corectitudinii, al lizibilității, al coerenței și al
clarității
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de
bază, în procesul de înțelegere și de exprimare
corectă a intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a
pronunției și a scrierii celorlalți, valorificând
achizițiile fonetice de bază
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație
cu gândirea logică/analogică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și
de lectură cu acelea provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor tipare privitoare la cultura
6
proprie și la cultura altor persoane
1.1.Formularea ideilor principale și a temei din
texte narative simple, monologate și dialogate
- Recunoașterea reperelor
1.2. Identificarea unor informații esențiale și de
spațio-temporale
detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau
- Realizarea planului de
a comportamentelor care exprimă emoții din texte
idei
narative, monologate sau dialogate
- Analiza interpretărilor
1.3.Prezentarea orală, pe baza unor repere date de
colegilor
profesor, a unor informații și a unor idei,
- Mimarea unei situații de
Unitatea 2 exprimând opinii, emoții și sentimente prin Aprecieri
comunicare
Textul participarea la discuții pe teme familiare, de verbale
- Ordonarea cronologică a 19-20
narativ II interes sau pornind de la textele ascultate/citite Observarea
unor informații prezentate 10.2017
Bunica de 1.4. Selectarea unor elemente paraverbale și 4 ore sistematică a
în textul narativ 25.10.2017
Barbu nonverbale, în funcție de situația de comunicare activității
- Identificarea stărilor
Ștefănescu 2.1. Identificarea informațiilor importante din elevilor
participanților la dialogul
Delavrancea texte continue, discontinue și multimodale Fișe de lucru
textual
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale din
- Argumentarea unui
texte diverse
punct de vedere cu
2.4. Manifestarea interesului și a puterii de
referințe textuale
concentrare în timpul lecturii unor texte pe teme
- Asocierea imaginilor cu
familiare
textul (emoții, sentimente,
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui
stări)
text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea
unor imagini, desene
1.1.Formularea ideilor principale și a temei din -Identificarea cuvintelor-
Unitatea 2
texte narative simple, monologate și dialogate cheie din textele
Textul Aprecieri
1.2.Identificarea unor informații esențiale și de multimodale
multimodal verbale
detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau - Identificarea stărilor 2 ore 26.10.2017
Benzi Texte
a comportamentelor care exprimă emoții din texte interlocutorilor
desenate multimodale
narative, monologate sau dialogate - Identificarea
anexate
1.3. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de elementelor nonverbale
7
profesor, a unor informații și a unor idei, - Elaborarea unei reclame
exprimând opinii, emoții și sentimente prin - Construirea unui dialog
participarea la discuții pe teme familiare, de pe temă dată
interes sau pornind de la textele ascultate/citite - Exerciții de ascultare
1.4. Selectarea unor elemente paraverbale și activă selectând
nonverbale, în funcție de situația de comunicare enunțurile care exprimă
1.7. Observarea comportamentelor și a atitudinilor atitudinea interlocutorilor
comunicative, identificând aspectele pozitive și pe - Exerciții de discriminare
cele care necesită îmbunătățirem pe baza unor prin joc de rol
criterii simple oferite de profesor
2.1. Identificarea informațiilor importante din
texte continue, discontinue și multimodale
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice
de bază ale limbii române standard pentru
înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor
comunicative
4.1.Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice
de bază ale limbii române standard pentru
înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor - Identificarea
Text caracteristicilor textului Aprecieri
comunicative 1 oră 27.10.2017
discontinuu 4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de discontinuu verbale
bază, în procesul de înțelegere și de exprimare -Sinonime.Antonime
corectă a intențiilor comunicative
Test sumativ 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 4.2.;4.3;4.4.; 4.5.;
Exerciții diverse + 01-02.
și discutarea 5.1.;5.2. 2 ore Test sumativ
discutarea testului 11.2017
testului

8
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATE COMPETENȚE NR. CONȚINUTURI ASOCIATE ACTIVITĂȚI DE SĂPTĂMÂNA MATERIALE EVALUARE


DE SPECIFICE ORE ÎNVĂȚARE DIDACTICE
ÎNVĂȚARE

1 -Descrierea membrilor familiei și a -Imaginea familiei și a Suport textual Aprecierea


propriei persoane propriei persoane pentru lectură răspunsurilor
-Redactarea unei întâmplări reale -Haideți s-o descriem pe Amintiri din orale
1 și a unei întâmplări fictive mama copilărie de Ion Observarea
Recapitulare -Dialog pe temă dată : Discuții în -Dialog cu mama și tata 12-15.09.2017 Creangă sistematică a
4 ore familie -Scriere imaginativă activității
1 -Text descriptiv de tip portret: -Citire cursivă și aleatorie, elevilor
imaginea mamei pe roluri Corectarea
1.3.;1.5.;2.1.;2.3.; 1 -Exerciții de citire cursivă și pe -Telefonul fără fir greșelilor de
2.4.;2.5.;4.1. roluri, pe texte diverse redactare și de
-Dictare pronunție

9
2 -Structuri textuale narative și -Portret vs. Narațiune Fișe de lucru Aprecierea
descriptive -Harta textului Suport textual răspunsurilor
-Identificarea temei și a ideilor -Compunere pe temă dată: pentru lectură orale
1 principale O zi cu familia Amintiri din Observarea
-Identificarea personajelor și a -Asocierea textului cu copilărie de Ion sistematică a
reperelor spațio-temporale imaginile Creangă activității
-Completarea spațiilor libere în - Joc didactic cu emoticoane elevilor
dialog -Să găsim sinonimele și Corectarea
-Realizarea unei compuneri antonimele greșelilor de
1 folosind formulele de început, -Careu de cuvinte redactare și de
Recapitulare
2.1.;2.2.;2.3.;3.1.; mediane și finale: la început, apoi, 19-22.09.2017 pronunție
3.2.;4.1.;4.2.;4.3.; în final
6 ore 25,27.09. 2017
4.4. -Exerciții de ascultare activă și de
asociere a textului cu imaginea
-Sinonime. Antonime. Câmp
1 lexical
-Compararea alfabetului român
cu cel maghiar

2 Exerciții diverse și discutarea Corectarea


testului Test erorilor
-Scriere corectă
Test predictiv 2.1.;2.2.;2.3.;3.1;.
-Sinonime.Antonime 28-29 09.2017
2 ore 3.2.;3.3.;4.2.;4.3.
-Plan de idei
-Identificarea părților de vorbire
în text
1 -Identificarea participanților la -Audierea unui text și Text audio A Aprecierea
dialog identificarea personajelor doua carte a lui răspunsurilor
Unitatea 2 1 -Identificarea rolurilor în -Joc didactic: Să vedem ce Apolodor de orale
1.1.;1.2.;1.3.;1.4.;
Text audio comunicare rol am 4-5.10.2017 Gellu Naum Corectarea
1.5.;1.6.;1.7.;4.4.
3 ore 1 -Realizarea planului de idei -Harta textului Harta textului greșelilor de
-Prezentarea orală a unei redactare și de
experiențe proprii pronunție

10
1 -Prezentarea familiei și a -Arborele genealogic Arbore Aprecierea
tradițiilor -Compararea familiei cu genealogic răspunsurilor
-Părțile componente ale unui text alte familii Cadrane orale
Unitatea 2
1 narativ -Planul de idei Ciorne Corectarea
„O întâlnire 1.1.;1.2.;2.1.;2.2.;
-Etapele scrierii unui text narativ -Metoda cadranelor 6.10.2017 succesive greșelilor de
cu tata” 2.3.;2.5.;3.1.;3.3.;
-Identificarea coordonatelor lumii -Jocuri didactice 11-13.10. 2017 redactare și de
de Alex. 4.2.;4.3.;4.5.;5.1.;
1 narative: acțiune, personaje, timp, -Exerciții de scriere corectă 18.10.2017 pronunție
Ștefănescu 5.2.
spațiu -Ciorne succesive
6 ore
1 -Sinonime.Antonime.Câmp lexical
1 -Normă și abatere
1 -Propoziții afirmative și negative
1 -Relații cauză efect -Joc de rol: Cum aș Fișe de lucru Aprecierea
Unitatea 2 1 -Identificarea stărilor reacționa dacă...? Harta textului răspunsurilor
„Bunica” de participanților la dialog -Harta textului orale
19-20.10.2017
Barbu 1.1.;1.2.;1.3.;1.4.; -Realizarea planului de idei - Mima Corectarea
25.10.2017
Ștefănescu 2.1.;2.2.;2.4.;3.2. 1 -Ordonarea cronologică a -Asocierea imaginilor cu greșelilor de
Delavrancea informațiilor esențiale ale textului textul scriere și de
4 ore 1 -Elemente verbale, nonverbale și pronunție
paraverbale
Unitatea 2 1 -Identificarea protagoniștilor -Asocierea enunțurilor cu Fișe de lucru Aprecierea
Texte -Identificarea stărilor atitudinea interlocutorilor Texte răspunsurilor
multimodale interlocutorilor -Dialog multimodale orale
Benzi 1.1.;1.2.;1.3.;1.4.; -Identificarea elementelor -Joc de rol pe tema Corectarea
26.10.2017
desenate 1.7.;2.1.;4.1. nonverbale discriminării greșelilor de
(Anexele1-2) 1 -Realizarea unei reclame redactare și de
2 ore -Construirea unui dialog pornind pronunție
de la un text multimodal
Unitatea 2 1 -Identificarea caracteristicilor -Să găsim asemănările și Fișe de lucru Aprecierea
Text textului discontinuu deosebirile dintre cele două Text răspunsurilor
discontinuu -Sinonime.Antonime texte discontinuu orale
Articole din Exerciții diverse
DOOM2 și
4.1.;4.2. 27.10.2017
din
Dicționarul
Explicativ
Școlar
1 oră
11
2.1.;2.2.;2.3.;3.1.; 2 Exerciții diverse însumând Exerciții + discutarea Test Corectarea
Test sumativ 01-02.
3.2.;3.3.;4.2.;4.3.; noțiunile învățate testului greșelilor de
2 ore 11.2017
4.4.;4.5.;5.1.;5.2. redactare
Anexele 1-2- Texte multimodale

12
13
14
15

S-ar putea să vă placă și