Sunteți pe pagina 1din 5

Fişa disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI: PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE


1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Contabilitate şi Informatică de Gestiune
1.4 Domeniul de studii Contabilitate
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Specializarea / Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE
Codul disciplinei ELR0049
2.2 Titularul activităţilor de curs Conferentiar dr. Petrusel Razvan
Conferentiar dr. Petrusel
2.3 Titularul activităţilor de seminar Razvan, Asistent dr. Dolean
Cristina
I 2.7 Regimul
2.4 Anul de studii 2.5 Semestrul IV 2.6 Tipul de evaluare EC Ob
I disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de 2
42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator
învăţământ 8
o
Distribuţia fondului de timp r
e
1
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
6
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5
2
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
5
1
Tutoriat
2
Examinări 0
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 58

3.8 Total ore pe semestru 100

3.9 Numărul de credite 4


4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum ELR0016 – Baze de Date şi Programe
4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a
• Studenții se vor prezenta la minim 70% din cursuri şi laboratoare
cursului
5.2. de desfăşurare a • Termenul predării proiectelor de laborator este stabilit de titular şi este anunțat la
seminarului/laboratorului începutul semestrului. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv
întemeiate.
• Pentru predarea cu întârziere a proiectelor de laborator, acestea vor fi depunctate cu 1
pct./zi de întârziere.

6. Competenţele specifice acumulate


Competenţe • cunoaşterea modului în care se construieşte (analizează, proiectează, implementează şi
profesionale testează) o aplicație contabilă
• capacitatea de a construi modele ale: bazei de date a unei aplicații economice, modului de
interacțiune a utilizatorului cu aplicația (diagrame use-case şi de activități), proceselor
desfăşurate într-o întreprindere (modele de procese de afaceri)
• asistarea deciziilor managerilor prin simularea modelelor de procese de afaceri şi
interpretarea rezultatelor acestora
• înțelegerea modul de extragere a datelor din baza de date şi de prelucrare a acestora în
scopul construirii rapoartelor de gestiune (fişa de magazie şi fişa de partener) şi a
rapoartelor contabile (balanța de verificare, jurnalul de cumpărări şi de vânzări şi registrul
jurnal).
Competenţe • comunicarea pe baza modelelor (diagramelor) grafice, din postura unui analist de
transversale sistem/expert business, cu echipa de implementare a unei aplicații informatice economice
• lucrul în echipă pentru realizarea modelelor bazei de date şi de comportament a aplicației
economice/contabile
• gestionarea bazei de date prin extragerea şi prelucrarea informațiilor contabile
• utilizarea instrumentelor CASE (Computer Aided Systems Engineering) pentru realizarea
în format electronic a modelelor precum şi utilizarea aplicatiilor de simulare a proceselor
de afaceri

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al • Dobândirea abilităţilor teoretice şi practice pentru dezvoltarea
disciplinei modelelor de analiză, proiectare şi implementare a aplicaţiilor
informatice contabile.
7.2 Obiectivele specifice • Cunoaşterea şi întelegerea etapelor parcurse în construirea unei software
(contabil) prin dezvoltarea unei aplicații proprii de contabilitate
• Analiza realității economice a unei întreprinderi şi construirea de
diagrame care să o modeleze static (baza de date, procese de afaceri) şi
dinamic (comportamentul utilizatorilor şi al aplicației)
• Simularea proceselor de afaceri folosind instrumente specifice
8. Conţinuturi
Metode de
8.1 Curs Observaţii
predare
Prelegere,
1 curs
Modelarea bazelor de date exemplificare
Prelegere,
1 curs
Metodologii de dezvoltare software exemplificare
Determinarea cerințelor software, analiza, proiectarea şi testarea unei aplicații Prelegere,
2 cursuri
economice cu ajutorul diagramelor UML exemplificare
Managementul şi modelarea proceselor de afaceri Prelegere,
2 cursuri
exemplificare
Prelegere,
Simularea proceselor de afaceri 1 curs
exemplificare

Bibliografie:
1. Avornicului C., Avornicului M., Managementul şi proiectarea sistemelor informatice, Risoprint, Cluj-Napoca, 2007
2. Ian Sommerville, Software Engineering ed. 9, Addison-Wesley, 2011
3. Marlon Dumas, Marcelo LA Rosa, Jan Mendling, Hajo Reijers: Fundamentals of Business Process Management,
Springer Verlag, 2013
4. Wil van der Aalst, Kees van Hee, Workflow management: models, methods, and systems, MIT Press, New York,
2002
5. *** Oracle – Database Design, Documentaţie de firmă online/offline.
6. ***Specificația UML http://www.uml.org/#UML2.0 şî tutoriale http://www.uml.org/#Links-Tutorials
7. *** platforma educație on-line www.bis.econ.ubbcluj.ro/moodle
Metode de
8. 2 Seminar/laborator Observaţii
predare
Construirea diagramelor Entitate-Relație (ERD) Interactiv. Studii 2 lab.
de caz,
exemplificare
Implementarea bazei de date pentru o aplicație de gestiune şi contabilitate Utilizare 1 lab..
software Access
2010
Conceptualizarea funcționalitățîlor unei aplicații – construirea diagramelor use-case Interactiv. Studii 2 lab.
de caz.
Conceptualizarea activităților în cadrul unei aplicații – construirea diagramelor de Interactiv. Studii 2 lab.
activitățî de caz,
exemplificare
Implementarea interogărilor pentru construirea balanței de verificare, a fişelor de Utilizare 2 lab.
magazie şi parteneri şi a jurnalelor de cumpărări şi vânzări pentru o aplicație de software Access
gestiune şi contabilitate. Testarea aplicației construite. 2010
Modelarea proceselor de afaceri Interactiv. Studii 2 lab.
de caz,
exemplificare
Simularea proceselor de afaceri Interactiv. Studii 3 sem/lab.
de caz,
exemplificare
Bibliografie:
1. Avornicului C., Avornicului M., Managementul şi proiectarea sistemelor informatice, Risoprint,
Cluj-Napoca, 2007
2. Ian Sommerville, Software Engineering ed. 9, Addison-Wesley, 2011
3. Wil van der Aalst, Kees van Hee, Workflow management: models, methods, and systems, MIT
Press, New York, 2002
4. *** Oracle – Database Design, Documentaţie de firmă online/offline.
5. ***Specificația UML http://www.uml.org/#UML2.0 şî tutoriale http://www.uml.org/#Links-
Tutorials
6. *** platforma educație on-line www.bis.econ.ubbcluj.ro/moodle

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

· Continuturile si metodele de predare-invatare au fost alese pentru atingerea obiectivelor principale ale
cursului: absolvenții secției contabilitate trebuie să înțeleagă cum a fost construit şi cum funcționează aplicația de
contabilitate pe care o vor utiliza după absolvire. Ei trebuie să mai poată înțelege modul de gestionare al
proceselor economice şi modul în care se pot lua decizii pentru îmbunătățirea acestor procese pe baza unor
simulări.
· Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din tara si din
străinătate.
· Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri cu
reprezentaţi ai mediului de afaceri.

10. Evaluare

10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
în nota finală
10.4 Curs - Cunoaşterea motodologiilor de dezvoltare a) 3 Quiz-uri cu intrebari grila (pe 15%
software platforma online a cursului) dupa
- Cunoaşterea şi înțelegerea activităților de cursurile 2, 4 şi 6.
determinare a cerințelor, analiză, design şi
testare a unei aplicații informatice b) Examen scris care conține: 35%
- Cunoaşterea noțiunilor şi notațiilor folosite în - întrebări închise (test grilă)
modelarea proceselor de afaceri - o descriere textuală pe baza căreia
- Capacitatea de a construi un anumit tip de se cere construirea unui model dintre
model (ERD, Diagrama Use-case, Diagrama de cele învățate pe parcursul cursului
Activitați sau model de proces BPMN) pentru o
situație dată
10.5 - Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate la a) Proiect 1 – deadline saptamâna 7 20%
Seminar/laborator curs şi seminar. Capacitatea de a aplica Analiza bazi de date, a
elementele învățate în viața reală şi pentru funcționalităților şi a modului de
aplicații informatice existente; lucru cu o aplicație economică
- Capacitatea de a explica şi utiliza corect existentă
metodele, modelele şi aplicațiile prezentate pe
parcursul cursului şi al laboratoarelor; b) Proiect 2 - deadline saptamâna 14 30%
- Capacitatea de a folosi cunostinţele asimilate La alegere din:
pentru dobândirea altor cunoştințe care nu apar - Proiectarea bazi de date, a
în cadrul cursurilor; funcționalităților şi a modului de
-Criterii ce vizeaza aspectele atitudinale: lucru pentru o aplicație nouă, creata
implicare, constiinciozitatea, interesul pentru de studenți pentru a acoperi o nevoie
studiu individual. din economia reală
sau
- Modelarea, simularea şi
îmbunătățirea unui proces de afaceri
real
10.6 Standard minim de performanţă :
- Cunoasterea metodologiilor de dezvoltare software (etape, avantaje si dezavantaje) si notațiilor ERD, UML Use-Case,
UML Activity şi BPMN;
- Abilitatea de a desena un model ERD, UML Use-Case, UML Activity şi BPMN dupa o descriere textuala.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

05.09.2012 conf. Dr. Razvan Petrusel conf. Dr. Razvan Petrusel

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

07.09.2012 Prof. Dr. Comin Gheorghe Silaghi