Sunteți pe pagina 1din 3

Ce este auditul intern?

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei organizatii in scopul
furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a
acesteia.

El poate fi exercitat atat de persoane din interiorul organizatiei in cauza, cat si de persoane din exteriorul
acesteia.

Auditul intern are scopul:


• de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul
acestuia, conform prevederilor legale;
• de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii
economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii
organizatiei;
• de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii
economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
• de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica
metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

In Romania, auditul intern se practica in conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor


Financiari; acestea cuprind reguli de organizare (definesc entitatile si persoanele care pot exercita
activitatea de audit intern), reguli de exercitare (criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii), reguli
de implementare (pentru tipuri specifice de angajamente) si Codul de etica pentru profesia de auditor
intern (care are rolul de a asigura obiectivitatea auditorului intern).

Persoanele responsabile pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea


lucrarilor/angajamentelor si imputernicite pentru semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba
calitatea de auditor financiar (art. 23 din OUG nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare).

Cu ocazia exercitarii profesiei lor, auditorii financiari efectueaza si evaluarea functiei de audit intern,
pentru a stabili in ce masura se pot baza pe rezultatele auditului intern pentru propriul lor raport.

Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati
economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind
auditul intern din entitatile publice.

Ce este auditorul financiar si ce activitati poate desfasura?

Un auditor financiar este o persoana fizica sau juridica care a dobandit aceasta calitate in conditiile
specificate in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

In Romania, dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar se acorda de catre Camera Auditorilor
Financiari.

Auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari, pot desfasura, in baza articolului 3 din OUG
nr. 75 din 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele activitati economico-financiare, in
exercitarea independenta a profesiei:
• audit financiar;
• audit intern;
• consultanta financiar-contabila si fiscala;
• asigurarea managementului financiar-contabil;
• pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
• expertiza contabila;
• evaluare;
• reorganizare judiciara si lichidare.

Auditorii financiari pot desfasura activitatile economico-financiare de mai sus numai cu respectarea
reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei

Care sunt conditiile pentru a deveni auditor financiar?

In Romania, calitatea de auditor financiar si deptul de exercitare a profesiei se acorda de catre Camera
Auditorilor Financiari (CAF).

CAF acorda aceasta calitate in baza art. 11 sau in baza art.12 din OUG 75 pe 1999, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Acordarea calitatii de auditor financiar cf. art. 11

Pentru atribuirea acestei calitati conform articolului 11 candidatii trebuie sa indeplineasca anumite
conditii. Acestea sunt diferite pentru persoanele fizice si cele juridice si trebuie indeplinite cumulativ.

Conditii aplicabile persoanelor fizice:


• acestea trebuie sa fie licentiate ale unei facultati cu profil economic si/sau sa aiba minimum patru ani
vechime in activitatea financiar-contabila sau sa aiba calitatea de expert contabil, respectiv de contabil
autorizat cu studii superioare economice, si
• sa treaca testul de verificare a cunostintelor financiar-contabile, pentru accesul la stagiu, si;
• sa efectueze un stagiu de trei ani de practica in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui
auditor financiar activ, stagiul putand incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a celor doua conditii de
mai sus, si
• pe parcursul stagiului, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca cerintele Codului privind conduita etica
si profesionala in domeniul auditului financiar, si
• sa promoveze examenul de aptitudini profesionale specifice, in conditiile legii.

Regulile privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor financiar-contabile


pentru accesul la stagiu, precum si cele privind organizarea si desfasurarea examenului de aptitudini
profesionale sunt emise si publicate de Camera Auditorilor Financiari.

Conditii aplicabile persoanelor juridice:


• persoanele fizice care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit
financiar trebuie sa indeplineasca conditiile de mai sus prevazute pentru persoanele fizice, sau conditiile
prevazute de articolul 12 din OUG 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
• majoritatea drepturilor de vot in societatile de audit financiar trebuie sa fie detinute, direct sau indirect,
de auditori financiari activi persoane fizice care intrunesc conditiile pentru persoane fizice ori de societati
de audit financiar care satisfac conditiile in acest sens;
• majoritatea membrilor din consiliul de administratie al societatii de audit financiar trebuie sa fie auditori
activi persoane fizice sau societati de audit financiar care indeplinesc conditiile in acest sens.

Acordarea calitatii de auditor financiar cf. art. 12


La cerere, Camera Auditorilor Financiari (CAF) poate atribui calitatea si dreptul de exercitare a profesiei
de auditor financiar si persoanelor care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

Conditii aplicabile persoanelor fizice:


• persoanele fizice trebuie sa aiba calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate
acestuia, atribuita de alt stat, in conformitate cu reglementarile specifice din acel stat;
• trebuie sa fi fost, pe o perioada de cel putin 3 ani, auditor financiar independent sau angajat, asociat, ori
actionar al unei societati care are auditul financiar in obiectul de activitate;
• trebuie sa intruneasca cerintele impuse de Codul de etica profesionala al IFAC (Federatia Internationala
a Contabililor); in acest sens, solicitantii sunt obligati sa prezinte documentele prevazute mai jos.
• trebuie sa dovedeasca faptul ca detine cunostintele necesare pentru desfasurarea activitatii de audit
financiar in Romania, asa cum sunt cerute de statul roman. Aceasta conditie este satisfacuta prin
promovarea interviului-test organizat de catre Camera Auditorilor Financiari (CAF), conform programei
stabilite de aceasta si comunicata solicitantilor.

Pentru ce societati/organizatii este obligatoriu auditul financiar?

Organizatiile obligate sa efectueze un audit financiar conform legislatiei romanesti sunt:

• societatile care, la inchiderea unui exercitiu financiar, indeplinesc cel putin doua din urmatoarele trei
criterii:
1. Au active totale peste 3.650.000 euro
2. Au cifra de afaceri neta peste 7300000 euro
3. Au un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar mai mare sau egal cu 50.

• societatile de interes public: institutiile de credit, societatile de asigurare/reasigurare, entitatile


reglementate si supravegheate de CNVM (Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare), societatile comerciale
ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, companiile si societatile
nationale, persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de
catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara, societatile de
leasing, si persoanele juridice, altele decat cele de mai sus, care beneficiaza de imprumuturi
nerambursabile sau cu garantia statului.

Legislatia romaneasca in domeniu cuprinde Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 care adopta
reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene, Ordinul Ministerului de Finante nr. 907 din
2005, si Ordonanta 28/2006 (pentru cazul societatilor de leasing).

Pentru ce entitati este obligatoriu auditul intern?

Auditul intern este obligatoriu pentru organizatiile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit
legii, auditului financiar. Aceste organizatii sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii
profesionale de audit intern, in conformitate cu normele legale in vigoare.

Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati
economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind
auditul intern din entitatile publice.