Sunteți pe pagina 1din 6

PRETRANSFERUL CONSIMTIT INTRE UNITATI SI PRETRANSFERUL PRIN

SCHIMB DE POSTURI

Etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, se desfăşoară la


cererea personalului didactic titular, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, pentru apropiere de
domiciliu sau pentru reîntregirea familiei, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. m), art. 74 - 79
din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, cu modificările şi
completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Pct. I, alin. (9) din Calendarul mobilităţii personalului didactic de
predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, Anexa nr. 19 la Metodologia -
cadru, în perioada 30 martie – 31 iulie 2018, se desfăşoară etapa de pretransfer consimţit între unităţile
de învăţământ preuniversitar, la cerere, şi de pretransfer prin schimb de posturi pe baza
consimţământului scris al titularilor.

Calendar:
 30 martie 2018
 Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

 3-12 aprilie 2018


 Înregistrarea dosarelor la ISJ Vâlcea - Cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între
unităţile de învăţământ ori pretransfer prin schimb de posturi (Cerere tip - Anexa 14, pag. 87 şi
pag. 90 din Metodologie).
 Comisia judeţeană de mobilitate şi consilierul juridic al ISJ Vâlcea verifică şi avizează dosarele
candidaţilor;
 Comisia judeţeană de mobilitate face evaluarea activității profesionale, didactice şi științifice a
candidaţilor pe baza documentelor existente la dosar şi acordă punctajele pe baza Fişei de
evaluare, aprobată în CA al ISJ Vâlcea din data de 4.01.2018.

 13 aprilie 2018
 Afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele
cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu
precizarea unităţilor de învăţământ şi a posturilor/catedrelor la care acestea sunt titulare.

 16-17 aprilie 2018


 Înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor
didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit.

 18 aprilie 2018
 Soluţionarea în consiliul de administraţie al ISJ Vâlcea a contestaţiilor referitoare la punctajele
acordate cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit;
 Afişarea punctajelor finale la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina de web a ISJ Vâlcea.

 16-26 aprilie 2018


 Desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă, a probelor practice, a probelor orale de profil pentru
pretransfer consimţit (dacă este cazul – art. 4, alin. (4-10) din Metodologie);
 Afişarea rezultatelor la sediul ISJ Vâlcea şi pe pagina web a inspectoratului şcolar.
 16-26 aprilie 2018
 Înregistrarea dosarelor de pretransfer la nivelul unităţilor de învăţământ.
 Cadrele didactice care solicită acordul de principiu pentru pretransfer, depun dosarele la unităţile
de învăţământ care au publicat posturi vacante, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt
titulare alte cadre didactice care au depus cereri de pretransfer.
 Dosarele se întocmesc pe baza cererii tip - Anexa 14, pag. 85 din Metodologie.

 27 aprilie 2018
 Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii înaintează consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ un raport scris (Anexa nr. 18 la Metodologie, pag. 124) cu lista cadrelor
didactice ierarhizate în vederea emiterii acordului de principiu pentru pretransfer consimţit;
 Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează solicitările depuse de cadrele
didactice titulare şi comunică hotărârea cu privire la emiterea acordului de principiu pentru
pretransfer consimţit.
 Directorul emite acordul de principiu pentru pretransfer consimţit sau refuzul motivat şi îl
comunică în scris solicitanţilor (Anexa nr. 18 la Metodologie, pag. 125);
 Directorul informează în scris inspectoratul şcolar asupra modului în care s-au soluţionat cererile
de obţinere a acordului de principiu pentru pretransfer consimţit (Anexa nr.18 la Metodologie,
pag. 126);
 Cadrele didactice care solicită pretransferul consimţit anexează la dosarele înregistrate la ISJ
Vâlcea acordurile de principiu, obţinute de la unităţile de învăţământ.

 27 aprilie – 2 mai 2018


 Candidaţii depun la sediul ISJ Vâlcea contestaţiile (adresate comisiei judeţene de mobilitate) cu
privire la emiterea de către unităţile de învăţământ a acordului de principiu sau a refuzului pentru
pretransfer consimţit.

 3 mai 2018
 Soluţionarea la nivelul Comisiei judeţene de mobilitate a contestaţiilor cu privire la emiterea
de către unităţile de învăţământ a acordului de principiu pentru pretransfer consimţit;
 În situaţia în care comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar constată abateri de la prevederile Metodologiei, într-o unitate de învăţământ,
preşedintele comisiei judeţene solicită în scris directorului unităţii de învăţământ respective
revenirea asupra situaţiei şi reluarea procedurilor legale pentru corectarea erorilor constatate de
inspectoratul şcolar.
 Directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi acorduri de principiu, conform hotărârilor
consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ respective, după reluarea procedurilor
legale şi le comunică inspectoratului şcolar şi candidaţilor care au formulat contestaţii.

 27 iulie 2018
 Şedinţa de repartizare organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea cererilor de
pretransfer consimţit între unităţi şi schimb de posturi prin consimţământul scris al titularilor.

 27 şi 30 iulie 2018
 Înregistrarea contestaţiilor la ISJ Vâlcea cu privire la modul de soluţionare în şedinţa de
repartizare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

 31 iulie 2018
 Soluţionarea în CA al ISJ Vâlcea a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare în şedinţa
de repartizare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

 1 august 2018
 Reactualizarea listei posturilor didactice, a catedrelor vacante / rezervate şi afişarea cesteia la
sediul ISJ Vâlcea;

 2-24 august 2018


 Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pentru pretransfer consimţit între unităţile de
învăţământ şi pretransfer prin schimb de posturi.

Precizări:
Comisia de mobilitate, constituită la nivelul unităţii de învăţământ, are următoarele atribuţii, conform
prevederilor art. 77 alin. (4) din Metodologie:
 verifică dosarele şi îndeplinirea tuturor condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii,
avizate de inspectoratul şcolar;

 dacă departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza în baza condiţiilor specifice pentru
ocuparea posturilor didactice vacante şi două sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc toate
condiţiile specifice solicită acelaşi post didactic, precum şi în situaţia în care unitatea de
învăţământ nu a stabilit condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante şi
două sau mai multe cadre didactice solicită acelaşi post didactic, comisia de mobilitate constituită
la nivelul unităţii de învăţământ realizează ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor
prevăzute la art. 77, alin. (5) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale
stabilite la nivelul inspectoratului şcolar, potrivit Anexei nr. 2 (Fişa de evaluare a activităţii
profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor participanţi la etapele de mobilitate a
personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2018-2019).

 în situaţia punctajelor egale, pentru acelaşi criteriu, departajarea se realizează în baza criteriilor
socio-umanitare dovedite prin documente justificative.

 la ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să


ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de Metodologie,
cerinţele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele
şi atestatele necesare ocupării postului didactic solicitat sau dacă a promovat inspecţia specială la
clasă, proba practică/orală în profilul postului didactic solicitat şi, trebuie să ţină seama în ordine,
de următoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform
prevederilor art. 77 alin. (5):

a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care
solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
b) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în
specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul
didactic/catedra;
c) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în
specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de
localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
d) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate şi are şi
domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
e) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în
care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
f) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de
învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită
postul didactic/catedra;
g) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de
învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de
localitatea în care solicită postul didactic/catedra.

 comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ înaintează consiliului de


administraţie al unităţii un Raport scris, întocmit conform Anexei nr. 18 la Metodologie, pagina
124.

Consiliul de administraţie al unităţii:


 stabileşte şi validează lista finală cu ierarhizarea, conform art. 77 alin. (5), a cadrelor didactice
titulare care au depus dosare pentru pretransferul consimţit în unitatea de învăţământ respectivă.
 în baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acorduri de principiu pentru
posturile didactice vacante sau care se pot vacanta în etapa de pretransfer, precum şi acorduri de
principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 2, 3, 4..., în ordinea ierarhizării, privind
pretransferul cadrelor didactice în unitatea de învăţământ respectivă, în ipoteza că celelalte cadre
didactice, situate pe locurile anterioare, nu optează în şedinţa de repartizare pentru soluţionarea
pretransferului în unitatea de învăţământ respectivă.
 directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri de principiu pentru pretransfer consimţit
între unităţile de învăţământ înştiinţează în scris inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 18.
 directorul unităţii de învăţământ cere revenirea asupra situaţiei şi reluarea procedurilor legale la
solicitarea scrisă a preşedintelui comisiei judeţene de mobilitate, în cazul în care comisia
judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constată abateri de
la aplicarea prevederilor Metodologiei, în unitatea de învăţământ respectivă.
 în cazul reluării procedurii legale, directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi acorduri de
principiu, conform hotărârilor consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ respective,
după reluarea procedurilor legale.

În vederea soluţionării în şedinţa de repartizare a cererii de pretransfer consimţit între unităţile de


învăţământ, după soluţionarea contestaţiilor conform art. 77 alin. (10) din Metodologie, candidaţii depun
la inspectoratul şcolar acordurile de principiu emise de directorul / directorii unităţii/unităţilor de
învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 18.

Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în


şedinţa de repartizare organizată de comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar conform prevederilor art. 78 alin. (2-3), în perioada prevăzută de Calendar.
În cazul în care abaterile constatate de comisia județeană de mobilitate nu sunt remediate la nivelul
unității de învățământ, aceeași comisie poate invalida, prin hotărâre, acordurile de principiu emise de
consiliul de administrație și poate respinge, în ședința de repartizare, ca inadmisibile, solicitările de
pretransfer ale cadrelor didactice în cauză.
Cadrul didactic titular care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru pretransfer consimţit
între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit
care să îi reprezinte interesele.

Cadrele didactice titulare care participă la etapele de pretransfer consimţit între unităţile de
învăţământ pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea
acestora, conform art. 76, alin. (1), inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de
pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute de Metodologie.

Conform prevederilor art. 74 alin. (3), acordul de principiu al unității/unităților din care se
pretransferă cadrul didactic titular se consideră obţinut de drept prin efectul legii, luând în considerare
apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 75, alin. (2), cadrul didactic titular care a dobândit prin studii două sau
mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ,
ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în
concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de
învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.

Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit în unităţi de
învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în
a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a
fost luată în evidenţă - art. 75, alin. (1).

 În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ


preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
 Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot
solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în
componența căreia intră și ore din propria normă.
 Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învăţământ/specializări pot solicita
pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă, la una din
unitățile/specializările la/pe care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea
de domiciliu – art. 76 alin. (1).
 După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit
între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate
juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. În decizia
de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului
didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se
precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu
al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică – art. 78 alin. (5).

Schimbul de posturi prin consimţământul scris al cadrelor didactice:


 este o formă de pretransfer care se desfăşoară conform prevederilor art. 79 din Metodologie.
 cadrele didactice titulare care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta
standard de pensionare până la data de 31 august 2019, precum şi cadrele didactice titulare care
beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II şi de rezervarea catedrei/postului pe durata
invalidităţii, nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ
scris.
 fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi/didactice prin consimţământ
scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului
didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situaţiile în
care este cazul, să deţină, la data solicitării schimbului, avizele şi atestatele necesare ocupării
postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere sau să fi susţinut inspecţia specială la
clasă/proba practică/orală necesară ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se
pretransfere.
 pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de
posturi/catedre prin consimţământ scris care necesită inspecţii speciale/probe practice/orale,
cadrele didactice trebuie să promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (şapte)/calificativul
„admis”, exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre
similare.
 pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimţământului
scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu.
 în vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris, fiecare din cadrele
didactice solicitante depun la inspectoratele şcolare cereri-tip conform anexei nr. 14, pagina 90,
însoţite de documentele menţionate în cerere.
în etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile
pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa de
repartizare organizată de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar.

Cerinţe:
 Se completează macheta: TABEL ACORDURI (CATRE ISJ - se trimite prin email la data de
27.04.2018).xls după finalizarea etapei de emitere a acordurilor de principiu pentru pretransfer
consimţit şi se trimite la ISJ Vâlcea; în machetă se introduc datele numai pentru titularii altor
unităţi care au depus dosare de pretransfer în unitatea dumneavoastră.

 Directorii eliberează titularilor din unitate, care solicită pretransfer consimţit în altă unitate, o
adeverinţă tip din care rezultă statutul postului didactic/catedrei care eventual se vacantează
prin pretransferul titularului respectiv.

 Trimiteți macheta TABEL ACORDURI (CATRE ISJ - se trimite prin email la data de
27.04.2018) numai in format .xls (nu in format .pdf).

Termen:
Macheta TABEL ACORDURI (CATRE ISJ - se trimite prin email la data de 27.04.2018).xls se
transmite la ISJ Vâlcea prin email la adresa silviustatire@gmail.com până în data de 27 aprilie 2018.

RESPECTAȚI CU STRICTEȚE PREVEDERILE LEGALE ȘI TERMENELE !

IRU SILVIU STATIE