Sunteți pe pagina 1din 77
STANDARD DE STAT EDITIE OFICIALA 4 u CONSTRUCTH CIVILE, INDUSRIALE §1 AGRICOLE ‘OAROULULcBLEMENEEL OR DIN, OTEI ro zero tbh." cap, STAS 10108/0-78 Inloculste STAS TOE EM part ‘STAs 740/040 Howitttescearaitenueerteh, Ga tions if. Be rT tan Ley, DES Bt ie nt na nd ey a DESION OF 'STEELCMEMPERS 4 (Crporrersraa rpasacans,pousan- “Cr t unde A, no = sectiunea ammitus: ani conectare oi GZ la £ 2. va dite Gy Ge at ay Tae ke . i 4 Generalitaiji: J} B Matete. bene : 3 A ose . 8 |} 2 Piese tumate san forte oe ee ee : ‘ E28 Materiate pentru sud eee ‘ ee ‘ | 25 Alte materiale Lovee eee eee eee . : 4 | 20 Modulal de elastisitate naicient de contractic transversal de diatae inant ae eau tabeen cree era orion ‘ | @eatopnome 0: oi ‘ & Resitnyo de een ee 6 fee ee per peas : ; Hs4 confiautal potetaut ° 2 Actin oe cones ° 4 58. Gruphrile fundamentale Ia stile Uimité ultime .. ° | 54 Gruplee speciale ste nth lime « ® 76, caloulul elementelor solicitate axial... u Toa tatindere asia 2... u {6.2 Conpresiane axial cu flambaj prin incovoiere 7 z 6.3 Compresiune axialé cu flambaj prin incovoiere-rasucire rae: 6 Longin de fama} : fa Gl Cole desc in 8 a PAGHET CrAbHELT | fel ca la (6). ‘Avrobat INSITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Str. Roma sit. 32-34 BUCURESTI Telee 11512 CNST BR Blaborat inisal tm 1842 Revisult tn 1966, 1071 1 2077 Data tated in vigoae 1978-01-01, 7. aleulul elementelor tnoovoiate cu séofiune pling . . . 7A Caleal de rezistenjS .. 2... 7.2 Stabilitatea grinsilor Incovoiate . . 2.2. 8. Blemento supuse la fori axialh gi iucovoiere . 84 Verificarea de reristenfi 2... as 83 Verificares in stabilitate . 62... 88 Blemento solidarizato ou sibrelufe san plicute 9% Hlomente supuse la risucire ©. eee 10, Stabilitatea inimilor grinzilor incovoiate care nu sint supuse la inedreéri mobile . . 11, Verificarea inimilor grinzilor ineovoiate supuse gi la incdredri concentrate mobile. . 12 Sapleyea maxim’ a peretilor elementelor comprimate centric * 18 Suploten maxim’ a peretilor elementelor comprimate si incovointe 14, Rigidisirile inimilor grinzilor . . . . . . ee 15. Blemente de reazem ... . 10: Caleta Subindllon ees nee 16.1 Imbiniri sndate eap Ia cap 16.2 Imbindri sudate de col . . . 16.3 Imbinii nituite . bees 164 Imbinisi on gubui .. 6... 16.5 Imbingri ou guruburi de inalté rezistent& pretensionate 17, Legitura dintre inimé si taps... 18. Caleutul Ia oboseal’ . . 19. Indioajii constructive... . ee 101. Indicafii generale |... « 19.2 Grinzi ou inim® pling gi ou aire. 498 BU se 104) Omirorintatl 6 19.5 Imbiniri sudate 39.6 Imbindsi nituite gi cu guruburi. ee ee 19.7 Prinderi gi tmbiniri de montay =. 2... 19.8 Protectia contra acfiunii temperaturii. ©... 19.9 Protectia contra mediului agresiv Anexa A. Cofisenfi do sveiefe pentru elemente compuse snidaisate ou plone sau sbreluye. . . Anexa B. Determinarea costicientului de aveltefe 2 patra Darla cu sofn! ou o axk de simetrie, supuso Ia compresiune axialé care flambeari prin incovoiere- Misueie Anexa C, Pierderea stabilitSii barelor supuse In inoovoiere . Anexa D, Elemente pentra calculul la risucire tmpiedicats 32. 13 6 6 1 1 GENERALITATI 1.1, Prezentul standard stabileste preseriptii do caloul prin metoda stirilor limit& #l indi- cafille constructive pentra proiectares constructitlor eivile, industriale gl agricole, ce se oxe- uth din laminate la eald din ofel cu grosime de minimum 4 mim; prevederile acestni stan- ard se aplicd gi coustruchilor din profile cu perefi subfiri formate Ia rece gi din fevi laminate Ja eald; partionlarltSfile co intervin la proiectarea acestora sint previzute in standarde sau. reglementéri tehnioe de specialitate. 1.2, Presontul standard se Hazeazi pe prevederile STAS 10 103-76 gi se aplied in condifile fiabilte th cap. 1 al standardului menfionat, precum si pe prevederile STAS 767/0-77 pet. 1. 13. Provederile din acest standard urmiteso ca la proiectarea constructillor din ofel sk fie satistonto necesitifile do exploataro cu un consum minim de materiale gi cu prof de cost redus; la stabilires gradului de siguranfd so are tn vedere diferenfierea consecinfelor unor eventuale distrageri tat ceddri ale diferitelor elemente de construcfii 14, Solloitirile se determing in stadiul elastic, cu excepjia cazurilor previksute in acest standard. 1.5. _ In cagul constructiilor ale ciiror elemente se giiseso in exploatare sau tn timpul monta- julai gi inceredrilor de probs, Ia o temperatura de caleul sub — 40°C, aplicarea prevederilor din acest tandard se face on respectaren indicafillor din standardele sau instrucfiunile de specia litate. 1.6. Unitapile de misuri folosite in acest standard sint conform sistemului international de unitafi ST; in soopul de a nu se produce complicafii in activitatea practic’ se folosese urmi- toarele unit&ti de masure : N san kgt — pentru forfé gi tncdredri 5 N/min? sau kgf/mm? — pentru rezistenfe gi eforturi unitare; ‘N/mm? sau kgf/mm! — pentru modulul de elasticitate; J sau kgfm — pentru Iuerul mecanic gi energie 1 kgt = 10 N gi 13 = 10 kgtm OUSERVATHE: — In tabele gl tn relaple de cael din prezetal standard unltaile de misurdfolostte ant gral katt ew exeepiiaeelor dela pet. 241 care int date In ambele siteme de masurd 2, MATERIALE 21, Laminate 2.1.1, Pentra constructiile metalice se folosese produse finite laminate la cald din ofel carbon fi slab aliat, caro indeplinese condifiile prevArute tn STAS 600/1-78 gi in standardele de pro- use, aup&’ eum™urmeazs : — ofel do uz general pontru construct, mireile OL37, OL44 si OLS2, conform TAS 500/85 oe —, ofel ou granulatie find pentru constructii, mércile OUS44, OOS52, OOSSS gi OCSS8, conform STAS 9081-75 ; = ofel rezistent Ia coroziunea produst de agenti atmosterici, mArcile RCA 37, RCA 52 si ROBS2 conform STAS 500/3-7 * — ofel carbon pentru fevi, marcile OLTS5 gi OLT45 conformSTAS 8183-68 ; — bensi din ofel laminate Ja cald, conform STAS 908-69. Profilele cu pérefi subtiri formate la rece, se pot objine din benzi din ofel carbon lami- ate In rece conform STAS 1945-73. i, Alegerea ofelului, a mircii gi a clasoi de calitate se face de extre proiectant in funotie yportanfa constructiei sau a elementelor ce o compun in condifiile n care constructia este exploataté, de conceptin constructivi; se recomand& si se aibi in vedere gi prevederile 21.2. “ain STAS B 8542-70 gi STAS 7194-65, In condifil speciale, justificate prin proiect, proieo- tantul poate prevedea gi alte condifii de veriticare a calité{ii ofelurilor, in scopul asiguririi Contra Fupetif fragile, de acord eu urna furaizoare « laninaelor ‘OBSERVATIE: — Opetrle ca mre snpeioare vor ffolautelaconstructi a care ulliarea este ustintt a ‘din punet de vedere tehnie #1 economic. = 22, lege turnate sau forjate 221. Piesele turnate se axeoutd din ofeluri carbon marca OT40 gi OT50, grupele 1, 2 sau 3, STAB 600-74, iar cele forjate din ofel de calitate marca OLO 35, STAS 880-66. 2.2.2. Pieselo din fonts so executé din Fo 150 gi Fe 200 STAS 568-76. 2.3, Materiale pentra sudare 23.1. Materialele folosite 1a sudare vor fi alese astfel inctt materialul depus prin sudare, dup Ticire, #8 aibé cel putin calitajile mecanice cerute peutru ofelul din eare sint fabricate lamina- tele folosite la elementele care se sudeaz. 24. Nituri gi guruburi 24.1, Niturile pentru construcfii metalice din OL37 vor fi din ofel marea OL34, iar pentru cele din OL44 gi OL52 vor fi din ofeluri care asiguri calitifi mecanice apropiate de acelea ale ofelurilor pieselor care ae tmbin’ gi care se comports bine la refalare, 24.2. Suruburile folosite 1a imbinarea constructiilor metalico sint conform STAS 920-69 (grosolane) gi STAS 6220-69 (semiprecise), avind caracteristici mecanice conform STAS 2700/3-69, recomandabil din grupa 4.6 pentra construcfii din OL37, din grupa 5.6 pentru construchii din OL44 gi din grupa 6.6 pentru construcii din OL52, 243. Suruburile de tnalt& resistentd, STAS 8796/0 ... 3-77 vor fi din grupele 88 gi 10. up importanfa elementelor care so tmbin’. 2.5, Alte materiale 2.5.1. Pentru constructii metalice, proiectantal poate folosirea si a altor materiale ‘care an calititi superioare san infericare celor previzute la capitolele precedente. 2.52, Calittie materialelor manfonate la yt. 2.0.1 9 alte cou acogptate do proictant, de acon on furan, vor fl preauste i prot urnioru vo liar certiiene de talltateootoe punstloure 2,6. Modutul de elasticitate, coeticient de contracfie transversal, de dilatare linear si greu- tigi tohniee. 2.6.1. Valorile modulului de elasticitate, coeticientului de contractie transversal, coeficien- tulai de dilatare linear’ gi greutdfile tehnice pentru ofeluri gi fonte aint date in tabelul 1, Tabelal 1 “Wedbl Ge Gatciate E c Material Otel carbon sl slab alias ofel turmat [Ponts cenngle Fe 200, [Ponts exnugie Fe 180 3.-REZISTENTE NORMATR 8.1. Rezistenta normaté a unui ofel este limita de curgere minims aparenté, sou limita de curgere minim& tehnicd, notate in presentul standard ca R, fi stabilite pe produs in conformi- tate oa standardele de produse.