Sunteți pe pagina 1din 46

0l3P0Zl]ll CEhERALE

Preveoer||e prezenre| |nsrruc(|| se ap||ca |a 0ompan|a ha(|ona|a oe 0a| Ferare " 0FR "
$./., ca gesr|onar a| |nlrasrrucrur|| lerov|are puo||ce, |a $oc|erarea ha(|ona|a oe Transporr
Ferov|ar oe 0a|aror| "0FR 0a|aror|"- $./. | |a $oc|erarea ha(|ona|a oe Transporr Ferov|ar oe
Varla "0FR Varla"- $./., ca operaror| na(|ona|| oe rransporr lerov|ar oe ca|aror| |, respecr|v,
oe marla, precum | a|ror operaror| lerov|ar| oe rransporr ||cen(|a(|.
lnsrruc(|a reg|emenreaza exp|oararea m||oace|or oe |nrerven(|e ur|||zare penrru
in|arurarea urmar||or even|menre|or oe ca|e lerara | penrru resrao|||rea c|rcu|a(|e| lerov|are.

CAPITOLUL 1

H|JL0A6E 0E |NTERVEN||E $| PER80NAL
PENTRU |NTERVEN|||

Corpar|a Na||ora|a de Ca| Ferale CFR S.A., denur|la ir corl|ruare ' CFR '
3.A., ca gesl|orar a| |rlraslruclur|| lerov|are puo||ce ;| operalor|| lerov|ar| ||cer||a||, derur||| ir
corl|ruare operalor| lerov|ar|, a|e caror ver|cu|e sau/;| persora| au losl arlrerale ir
ever|rerlu| de ca|e lerala, lreou|e sa |rlerv|ra |a l|rp ;| el|c|erl perlru ir|alurarea urrar||or
ever|rerlu|u| de ca|e lerala ;| perlru redescr|derea c|rcu|a||e| lrerur||or. lr acesl scop se
ul|||zeaza r|j|oace de |rlerver||e adecvale ;| lorra||| de |ucru spec|a||zale.
C|rcu|a||a r|j|oace|or de |rlerver||e corsl|lu|e o acl|v|lale de lrarsporl ir |rleres
propr|u, ce se desla;oara ir corlorr|lale cu preveder||e |ega|e ir v|goare ;| cu preveder||e
prezerle| |rslruc|||.
1.1. V|j|oace|e de |rlerver||e ul|||zale surl:
-lrerur| de |rlerver||e, aflate in gestiunea "CFR" S.A.;
-vagoare de ajulor perlru ca|e rorra|a ;| perlru ca|e |rgusla, apar||rard operalor||or
feroviari.
lr alara lrerur||or de |rlerver||e, corducerea Reg|ora|e|or CF poale d|spure ;|
utilizarea macaralelor feroviare diesel sau a automacaralelor din dotarea " CFR " S.A.,
precur ;| or|ce a|le r|j|oace apar||rrd suour|la|||or sau sec||||or d|r zora.
1.2. Ecr|pe|e de |rlerver||e ul|||zale |a ir|alurarea urrar||or ever|rerle|or de ca|e
lerala surl:
- echipe specializate ale "CFR"-S.A. - perlru deserv|rea lrerur||or de |rlerver||e ;|
perlru |ucrar| |a ||r|| ;| |rsla|a||| ;
- ecr|pe spec|a||zale as|gurale de operalor|| lerov|ar|, a|calu|le d|r persora| aulor|zal
perlru |rlerver||| |a raler|a|u| ru|arl (;| |a ||r|| - n cazul n care de||r |rlraslruclura lerov|ara
pr|vala).
1.3.V|j|oace|e de |rlerver||e ;| ecr|pe|e de |rlerver||e lurc||oreaza ir urraloare|e
cord||||:
- lrerur||e de |rlerver||e ;| vagoare|e de ajulor se doleaza ir rod corespurzalor
perlru a l| aple sa ir|alure, ir l|rpu| ce| ra| scurl, urrar||e ever|rerle|or de ca|e lerala.
- circula||a lrerur||or de |rlerver||e ;| a vagoare|or de ajulor se orgar|zeaza ir a;a le|
ircl aceslea sa se poala dep|asa ;| sos| perlru |rlerver|||, |a |ocu| ever|rerlu|u| de ca|e
lerala, ir ce| ra| scurl l|rp pos|o|| de |a av|zare;
- echipele specializate treou|e sa l|e dolale cu ul||aje|e recesare |ucrar||or de
reslao|||re a c|rcu|a||e| ;| sa se poala dep|asa, ir ce| ra| scurl l|rp pos|o|| de |a av|zare,
2
perlru a |rlerver| cu el|c|er|a |a |ocu| ever|rerlu|u| de ca|e lerala.
1.4.n activitatea mijloacelor de |rlerver||e ;| a ecr|pe|or de |rlerver||e se vor
respecla |rslruc||||e de serv|c|u, ord|re|e ;| reg|ererlar||e ir v|goare, reg|ererlar||e
lrspec||e| de 3lal perlru corlro|u| cazare|or, rec|p|erle|or suo pres|ure ;| |rsla|a||||or de
r|d|cal, prescr|p||||e lerr|ce a|e ul||aje|or, a|le rorre ;| d|spoz|||| spec|l|ce er|se de aulor|la|||e
de stat n domeniul respectiv.

CAPITOLUL 2

6LA8|F|6AREA $| 0RCAN|ZAREA H|JL0A6EL0R 0E |NTERVEN||E $| A E6h|PEL0R
UTILIZATE

2.1.6|as|f|carea m|j|oace|or de |nterven[|e
Pe irlraslruclura lerov|ara se ul|||zeaza urraloare|e r|j|oace de |rlerver||e:
2.1.1. Trerur| de |rlerver||e cu racara d|ese|.
2.1.2. Trerur| de |rlerver||e spec|a||zale, dotate cu |rsla|a||| de v|rc|ur| r|drau||ce.
2.1.3. Trenuri pentru stingerea incendiilor.
2.1.1. vagoare de ajulor de ca|e rorra|a ;| irgusla
Caracler|sl|c||e gerera|e a|e lrerur||or de |rlerver||e surl aralale ir Arexa 3.
0ale|e lerr|ce a|e racara|e|or d|ese| surl aralale ir Arexa 11.
Caracteristicile generale ale vagoare|or de ajulor surl aralale ir Arexa 1.

2.2.6|as|f|carea | atr|bu[|||e persona|u|u| de |nterven[|e
2.2.1. Ecr|pe de |rlerver||e a|e gesl|oraru|u| |rlraslruclur|| lerov|are:
2.2.1.1. Ecr|pe perlru deserv|rea lrerur||or de |rlerver||e cu racara, a trenurilor de
|rlerver||e spec|a||zale ;| a lrerur||or perlru sl|rgerea |rcerd|||or, as|gurale de propr|elar.
2.2.1.2. A|l persora| recesar perlru |rlerver||e :
a) persora| de |rlre||rerea ca||, care are oo||ga||a:
-sa as|gure ir|alurarea slr|cac|unilor la linie;
-sa as|gure ||r|a perlru cord|||||e de ca|are a racara|e| (supraira||ar|, curoe, elc.);
-sa dea ajulor |a lrarsporlu| lraverse|or de ca|are de |a vagoru| de ca|aje pra |a
racara cl ;| |a opera||||e de deca|are a racara|e|;
-sa as|gure traversele necesare formarii patului de calaj pentru locuri de lucru n
rambleu;
o) persora| de |a secloare|e de e|eclr|l|care, le|ecorur|ca|||, cerlra||zare ;|
le|ecorarda care are oo||ga||a:
-sa execule |ucrar||e de rea||zare a gaoar|lu|u| perlru acl|vitatea macaralei;
-sa as|gure irdeparlarea l|ru|u| de corlacl a| ||r|e| e|eclr|l|cale d|r axu| ca||
corespurzalor l|pu|u| de racara, ira|rle de irceperea |ucrar||;
-sa execule |egalur| le|elor|ce ;| |ucrar| de cerlra||zare.
Furc||||e ;| rurarul de personal necesar pentru fiecare din ramurile linii, electrificare,
le|ecorur|ca|||, cerlra||zare ;| le|ecorarda se slao||esc ir raporl de s|lua||a |oca|a ;| de
propor||a ever|rerlu|u|.
2.2.2. Echipe specializate ale operatorilor feroviari.
2.2.2.1. lr cazur||e crd lreru| de |rlerver||e cu racara sau lreru| de |rlerver||e
specializat sunt ndrumate la evenimente, operatorul feroviar cel mai apropiat de locul
ever|rerlu|u| as|gura irdrurarea de persora| spec|a||zal.
3
2.2.2.2. Echipe pentru deservirea vagoare|or de ajulor a caror corporer|a se
slao||e;le de operaloru| lerov|ar propr|elar.
2.2.2.3. Lucrar||e de r|d|care a vagoare|or dera|ale se lac cu as|sler|a lerr|ca a uru|
spec|a||sl de vagoare, cu lurc||a de, ce| pu||r, rev|zor lerr|c de vagoare |ar cele de ridicare
a |ocorol|ve|or dera|ale, cu as|sler|a lerr|ca as|gurala de ur spec|a||sl de lrac||ure, cu
lurc||a de, ce| pu||r, ra|slru.

CAPITOLUL 3

PR|HELE HA8UR| 6E 8E |AU |N 6AZUL EVEN|HENTEL0R 0E 6ALE FERATA

3.1.Persona|u| care se dep|aseaza |med|at |a |ocu| even|mentu|u| de ca|e ferata.
3.1.1. 0upa ir;l||r|are, |a |ocu| ever|rerlu|u| de ca|e lerala, pr|ru| care se
dep|aseaza esle ;elu| sla||e| ce|e| ra| aprop|ale, irpreura cu ;el|| de suour|la|| |oca|e, daca
ir zora respecl|va ex|sla asererea suour|la||, care slao||esc ce r|j|oace de |rlerver||e surl
recesare perlru ir|alurarea urrar||or ever|rerlu|u| de ca|e lerala.
3.1.2. $elu| de d|slr|cl ||r|| ir raza caru|a s-a produs ever|rerlu| de ca|e lerala,
d|spure dep|asarea ecr|pe|or de irlre||rere a ca|| d|r zora ever|rerlu|u| de ca|e lerala;
dupa corslalare sau dupa av|zarea pr|r|la asupra propor||e| ever|rerlu|u| de ca|e lerala ;|
a stricaciunilor produse la linie, poate dispune deplasarea la locul evenimentului de cale
lerala ;| a a|lor ecr|pe d|r cuprinsul districtului.

3.2. 0ep|asarea ech|pe|or de |ntre[|nere a ca|| |a |ocu| even|mentu|u| de ca|e
ferata
3.2.1. 0upa av|zare, ecr|pa sau ecr|pe|e de irlre||rere a ca||, suo corducerea ;el||or
de ecr|pa respecl|v|, se dep|aseaza |a |ocu| ever|rerlu|u| de ca|e lerala, ir l|rpu| ce| ra|
scurl pos|o||, cu r|j|oace|e pe care |e au |a d|spoz|||e. 0ep|asarea se poale lace ;| cu lreru|
de |rlerver||e daca acesla ar ajurge ra| repede |a |ocu| ever|rerlu|u| de ca|e lerala sau
daca esle recesar sa se ala;eze |a acesla vagoare cu lraverse sau sa se iroarce scu|e|e
recesare. lr acesl scop lreru| de |rlerver||e va l| opr|l l|e ir sla||e, l|e ir ||r|e curerla, rura|
|a cererea ;| dupa |rd|ca||||e persora|u|u| de irlre||rere a ca||.
3.2.2. n cazul cnd echipa are |ucrare descr|sa (||r|e der|ve|ala, lraverse re|egale,
ouraj |rsul|c|erl elc.), ru va p|eca ira|rle de ircre|erea |ucrar||, perlru a |asa ||r|a ir slare
s|gura perlru c|rcu|a||e.

3.3.Procurarea | aducerea mater|a|e|or de ca|e necesare |a |ocu| even|mentului
de ca|e ferata
3.3.1. lr cazu| crd surl recesare raler|a|e de ca|e perlru reslao|||rea c|rcu|a||e|,
aceslea vor l| |uale d|r rezerve|e suour|la|||or de ||r|| s| cerlra||zare ;| |rsla|a|||.
3.3.2. Acesle raler|a|e se aduc cu or|ce r|j|oace lara a sl|rgrer| cu ceva c|rcu|a||a
lreru|u| de irlerver||e sau a vagoru|u| de ajulor.

3.4.6azur||e |n care sunt so||c|tate m|j|oace|e de |nterven[|e
3.1.1. Treru1 de |rlerver||e cu racara va l| so||c|lal, de regu|a, ir urraloare|e cazur|:
3.1.1.1 Locorol|va raslurrala, a;ezala lrarsversa| la|a de ||r|e sau a|alur| de ||r|e
ircr|zrd gaoar|lul de ||oera lrecere;
3.1.1.2. Locorol|va lara oogr|ur| dera|ala, a;ezala lrarsversa| la|a de ||r|e sau cu
4
loale os|||e deparlale de l|ru| exler|or a| ;|re| cu ra| ru|l de 20 cm;
3.1.1.3. Locorol|va cu oogr|ur| dera|ala, a;ezala lrarsversa| la|a de ||r|e sau
dera|ala de doua sau ra| ru|le os||, deparlale de l|ru| exler|or a| ;|re| cu ra| ru|l de 20 cr.
3.1.1.1. ur vagor de ca|alor| sau ur vagor de rarla ircarcal, raslurral sau deraiat,
a;ezal lrarsversa| la|a de ||r|e;
3.1.1.5. vagoare de rarla goa|e, raslurrale, a;ezale lrarsversa| la|a de ||r|e.
3.1.1.. vagoare pe oogr|ur|, dera|ale ;| rec|rcu|ao||e.
3.1.2. Treru| de |rlerver||e spec|a||zal cu |rsla|a||| de v|rc|ur| ridraulice va fi solicitat
ir loale cazur||e de dera|er|, ir spec|a| pe ||r|| e|eclr|l|cale, crd ru esle pos|o||a ac||urea
lreru|u| de |rlerver||e cu racara sau crd se aprec|aza ca ac||urea corcor|lerla sau
a|lerrala cu acesla poale scurla l|rpu| de ac||onare.
3.1.3. vagoru| de ajulor va l| so||c|lal ir cazur||e crd ru esle recesara ac||orarea cu
lrerur||e de |rlerver||e.

3.5. 8o||c|tarea | aprobarea de |ndrumare a m|j|oace|or de |nterven[|e |n cazu|
unu| even|ment de ca|e ferata
3.5.1. Pe oaza av|zar|| pr|r|le, corlorr |rslruc||e| perlru prever|rea, cercelarea ;|
lralarea ever|rerle|or de ca|e lerala, corparl|rerlu| de s|gurar|a c|rcu|al|e| d|r cadru|
reg|ora|e| cl, aprooa irdrurarea r|j|oace|or de |rlerver||e de pe raza reg|ora|e| propr||.
3.5.2. n cazu| ir care esle recesara (;|) ac||urea uror r|j|oace de |rlerver||e de pe
alte regionale, acestea vor fi solicitate de compartimentul de s|gurar|a c|rcu|a||e| din cadrul
regionalei cf, pr|r le|elorograra, |a corparl|rerlu| de s|gurar|a c|rcu|a||e| d|r centralul
CFR-3A, care va d|spure irdrurarea r|j|ocu|u| de |rlerver||e so||c|lal.

3..0ate|e pe care trebu|e sa |e cupr|nda av|zarea te|efon|ca de so||c|tare a
m|j|ocu|u| de |nterven[|e
Av|zarea le|elor|ca, ir cazu| reces|la||| irdrurar|| lreru|u| de |rlerver||e sau a
vagoru|u| de ajulor, ir caz de ever|rerle de ca|e lerala, va cupr|rde:
3..1. T|pu| ;| ruraru| |ocorol|ve|or ;| a| vagoare|or dera|ale sau raslurrale ;| poz|||a
|or la|a de ||r|e.
3..2. Ex|sler|a irlre vagoare|e dera|ale a uror vagoare ircarcale cu rarlur|
explozibile, spontan incendiabile, radioactive, toxice, corozive etc;
3..3. Fe|u| r|j|ocu|u| de |rlerver||e recesar perlru a redescr|de c|rcu|a||a lrerur||or
n termenul cel mai scurt;
3..1. Crd se so||c|la lrer de |rlerver||e cu racara, se vor comunica date
|rlorral|ve pr|v|rd lereru| perlru ca|area racara|e| (ir raro|eu, ira|||rea aceslu|a, |rga
capu| podu|u|), precur ;| slarea lereru|u| ( parrl rez|slerl, p|elr|;, parrl cu rez|sler|a
s|aoa, irru|al de ape elc.) ;| dale care sa perr|la irdrurarea racara|e| cu ora|u| ir d|rec||a
recesara perlru |rlerver||e.

3.7.0b||ga[|||e efu|u| de d|str|ct ||n|| |n caz de even|ment de ca|e ferata.
lr caz de ever|rerl de ca|e lerala ;elu| de d|slr|cl ||r|| are oo||ga||a:
3.Z.1. 3a orgar|zeze |ucrar||e de repara||e a ca||, pe cl pos|o|| cr|ar ir l|rpu|
opera||||or dc e||oerare a ||r|e|;
3.Z.2. 3a |a |egalura cu corducaloru| lreru|u| de |rlerver||e perlru a slao||| |ucrar||e ce
lreou|e execulale |a ||r|e ir vederea ca|ar|| racara|e| ;| sa urrareasca execularea |or;
3.Z.3. La cererea corducaloru|u| lreru|u| de |rlerver||e, va slao||| persora|u| care sa
5
ajute la transportul materialului lemnos, de la vagonul pentru material de calare la locul de
calare a macaralei, la calarea, respectiv decalarea macara|e| ;| |a lrarsporlu| raler|a|u|u|
lemnos napoi, la vagonul pentru material de calare:
3.Z.1. 3a as|gure lraverse|e sup||rerlare recesare perlru ca|area racara|e| ir
cazu| crd ||r|a se al|a ir raro|eu ;| sa slao||esca persora|u| care parl|c|pa, suo indrumarea
corducaloru|u| lreru|u| de |rlerver||e, |a corslru|rea pr|sre|or de ca|are d|r lraverse.

3.8.6ererea ech|pe| de |nterven[|e
3.8.1 Ecr|pa de |rlerver||e va l| cerula de ;elu| sla||e|, pr|r le|elor, de |a rev|z|a de
vagoare, d|slr|clu| de irlre||rere ||r|| ;| de |rsla|a|||, alurc| crd ir sla||e au dera|al vagoare,
lara ircr|derea gaoar|lu|u| de ||oera lrecerea|e ce|or|a|le ||r||.
3.8.2. Ecr|pa de |rlerver||e, irpreura cu aparale|e de r|d|cal, se va dep|asa |a |ocu|
ever|rerlu|u| de ca|e lerala. lr cazu| crd ecr|pa de |rlerver||e ru are persora| sul|c|erl,
se va so||c|la spr|j|r de |a sec||a ||r||.

CAPITOLUL 4

REH|ZAREA, |N0RUHAREA, 6|R6ULA||A $| HANEVRAREA TRENUR|L0R 0E
|NTERVEN||E

4.1. |ndator|r||e efu|u| de subun|tate, a|e conducatoru|u| trenu|u| de |nterven[|e
| a|e regu|atoare|or de c|rcu|a[|e |n |egatura cu rem|zarea | |ndrumarea veh|cu|e|or
respective:
1.1.1. Treru| de |rlerver||e va l| garal pe o ||r|e d|r |rc|rla ur|la||| de dor|c|||u s|luala
astfel ca, pe ct posibil, accesul locorol|ve| perlru rerorcare sa se poala lace pe |a aroe|e
capele. Pe aceasla ||r|e ru se vor ra| gara ;| a|le ver|cu|e.
1.1.2. lr cazu| irdrurar|| |a ever|rerle de ca|e lerala, lreru| de |rlerver||e va |e;| d|r
subunitatea de domiciliu n termen de maxmum 30 minute ziua, respectiv 45 minute
roaplea, socol|l de |a ora pr|r|r|| av|zar||.
1.1.3. Treru| de |rlerver||e va l| irso||l de corducaloru| r|j|ocu|u| de |rlerver||e, crd
esle irdrural |a ever|rerle de ca|e lerala.
4.1.4. nainte de ndrumare, trenul de |rlerver||e va l| rev|zu|l d|r purcl de vedere
lerr|c, lacrdu-i-se ;| prooa lrre|.
1.1.5. Crd lreru| de |rlerver||e a losl irdrural perlru d|ler|le |ucrar| ir sla||| sau pe
||r|| |rduslr|a|e, pe l|rp de roaple se vor respecla ;| urraloare|e:
4.1.5.1. Esle |rlerz|s sa l|e rer|zal pe ||r|| |rduslr|a|e.
1.1.5.2. Esle |rlerz|s ca racaraua sa rarra ca|ala.
1.1.5.3. lr sla|||, lreru| de |rlerver||e va l| rer|zal pe o ||r|e ||oera, pe cl pos|o||, cu
acces pe la ambele capete.
4.1.5.4. Compartimentul de Sigurar|a C|rcu|a||e| d|r cerlra|u| 'CFR-SA, n cazuri
o|re jusl|l|cale, poale da d|spoz|||| pr|v|rd rer|zarea lrerur||or de |rlerver||e pe l|rp de
noapte, n alt mod.
1.1.. 0upa sos|rea |a dor|c|||u a lreru|u| de |rlerver||e, corducaloru| (resporsao||u|)
aceslu|a va lace o rev|z|e ararur||la a ver|cu|e|or d|r corpurere ;| va |ua rasur| de
rered|ere. lr cazu| crd se corslala reregu|| |a parlea de ru|are ;|/sau lrra, pr|r
|rlerred|u| resporsao||u|u| cu r|j|oace|e de |rlerver||e, va so||c|la ajuloru| ce|ei mai
apropiate revizii de vagoane, pentru remedierea lor.
6
4.2. L|n|||e pe care pot c|rcu|a trenur||e de |nterven[|e cu macara | v|teze|e de
c|rcu|a[|e
1.2.1. Treru| de |rlerver||e cu racara c|rcu|a rura| pe ||r|||e adr|se pr|r ca|elu| cu
datele caracter|sl|ce a|e ||r|||or ;| podur||or, precur ;| pe ce|e perlru care se da av|z ir scr|s
de calre spec|a||slu| de ||r|| de ca|e lerala.
0ale|e lerr|ce reler|loare |a racara, precur ;| |a vagoru| racara ;| |a vagoru|
porlcorlragreula||, perlru c|rcu|a||a ir lrer, surl aralale ir arexa 12.
1.2.2. v|leze|e rax|re de c|rcu|a||e a|e lrerur||or de |rlerver||e cu racara surl
prevazule ir |rslruc||a de rerorcare ;| lrrare a lrerur||or ;| ir ca|elu| cu dale|e
caracler|sl|ce a|e ||r|||or ;| podur||or.
n cazul n care ir corpurere ex|sla ver|cu|e a caror v|leza de c|rcu|a||e
esle ra| r|ca decl v|leza de c|rcu|a||e a lreru|u| de |rlerver||e prevazula ir |rslruc||a
de rerorcare ;| lrrare, corducaloru| lreru|u| de |rlerver||e va ir;l||r|a in scris pe
|rp|egalu| de r|;care a| sla||e| de irdrurare.
1.2.3. T|rp|| de rers a| lrerur||or de |rlerver||e cu racara se slao||esc ir raporl cu
v|leze|e adr|se ;| reslr|c||||e |rpuse.

4.4. Remorcarea trenur||or de |nterven[|e | a vagoane|or de ajutor
4.1.1. Rerorcarea lrerur||or de |rlerver||e sau a vagoare|or de ajulor, crd se
dep|aseaza |a ever|rerl de ca|e lerala, se va eleclua cu pr|ra |ocorol|va ecr|pala, gala
de drur al|ala ir depou ;| care poale dezvo|la o v|leza ce| pu||r ega|a cu v|leza rax|ra de
c|rcu|a||e a ver|cu|e|or respecl|ve.
lr ||psa acesle| |ocorol|ve, se va ul|||za a|la |ocorol|va al|ala ir depou sau de |a
lreru| d|r sla||a cea ra| aprop|ala. lr acesl caz regu|aloru| de c|rcu|a||e va l| ir;l||r|al |red|al
sa execule acesl ord|r.
4.4.2. lr l|rpu| cl r|j|oace|e de |rlerver||e se al|a |a |ocu| ever|rerlu|u|, |ocorol|va
va rarre |a d|spoz|||a corducaloru|u| r|j|oace|or de |rlerver||e.
Crd lrerur||e de |rlerver||e surl irdrurale |a a|le |ucrar|, corparl|rerlu| de
s|gurar|a c|rcu|a||e| din centralul CFR-SA va decide asupra locomotivei.

4.5. Ataarea de veh|cu|e |a trenur||e de |nterven[|e
La acesle lrerur| pol l| ala;ale ;| a|le ver|cu|e ce ru lac parle d|r corpurerea
lreru|u| respecl|v, ir rod cu lolu| excep||ora|, ir scopu| |rlerver||e| operal|ve |a |ocu|
ever|rerlu|u| de ca|e lerala, perlru lrarsporlarea ecr|pe|or de |rlerver||e, a ecr|parerle|or
;| raler|a|e|or recesare.

4.. Hanevrarea garn|tur|| trenur||or de |nterven[|e | masur| pentru preven|rea
unor evenimente de cale ferata
1..1. lr scopu| prever|r|| ever|rerle|or de ca|e lerala ir l|rpu| c|rcu|a||e| lrerur||or
de |rlerver||e, persora|u| racara|e| ver|l|ca daca loale arsaro|e|e ;| suoarsaro|e|e
racara|e| ;| vagoru|u| porlora| ;| porlcorlragreula|| surl o|re as|gurale; personalul de
deserv|re a |rsla|a||e| de v|rc|ur| r|drau||ce va |ua rasur| ca loale ecr|parerle|e sa l|e o|re
l|xale ;| as|gurale.
1..2. Treru| de |rlerver||e va l| prevazul cu corducalor de rarevra, care sa execule
sarcinile de serviciu ce revin din instruc|||, pr|v|rd execularea rarevre|, corpurerea ;|
descorpurerea lreru|u| de |rlerver||e, serra||zarea lreru|u| ir c|rcu|a||e, a ||r|||or ircr|se
perlru |ucru elc. Agerlu| aulor|zal corducalor de rarevra lace parle d|r persora|u| rorral
7
al trenului de interver||e.
1..3. lr l|rpu| |ucru|u| r|j|ocu|u| de |rlerver||e, rasur||e de as|gurare a cord|||||or
lerr|ce de |ucru ;| de prolec||a rurc|| cad ir sarc|ra corducaloru|u| r|j|ocu|u| de |rlerver||e.
1..1. Varevrarea lreru|u| de |rlerver||e cu racara se va eleclua rura| cu o s|rgura
|ocorol|va. Pesle podur| ra| |urg|, irlre |ocorol|va ;| racara se va al|a ir perrarer|a
vagoru| porlora| sau or|care a|l vagor d|r corpurerea lreru|u| de |rlerver||e.
4.6.5. Perlru prever|rea ever|rerle|or de ca|e lerala ce se pol produce n timpul
|ucru|u| ir sla||| ;| pe ||r|||e d|r alara sla||||or C F R, corducalor|| lrerur||or de |rlerver||e ;| a|
vagoare|or de ajulor surl oo||ga|| sa respecle ;| urraloare|e |rd|ca|||:
1..5.1. lra|rle de irceperea |ucrar||or pe ||r||, ir sla||| sau ir ra|le de r|;care, vor
|ua |egalura cu |rp|egalu| de r|;care de serv|c|u ;| vor irscr|e ir reg|slru| de rev|z|e a ||r|||or
s| |rsla|a||||or 3C, ||r|||e ce lreou|e ircr|se ir vederea as|gurar|| spa||u|u| de |ucru recesar
lreru|u| de |rlerver||e sau vagorului de ajutor.
1..5.2. Treru| de |rlerver||e cu racara se va rarevra pe ||r|a de |ucru slao|||la cu
av|zu| scr|s a| persora|u|u| de irlre||rere ||r||, d|r care sa rezu|le prec|s ca ||r|a perr|le
sarc|ra pe os|e a lreru|u| de |rlerver||e, v|leza de c|rcu|a||e ;| as|gurarea gaoar|lu|u| de ||oera
lrecere. Acesl av|z se va irscr|e ir reg|slru| de oord a| lreru|u| de |rlerver||e.
4.6.5.3. Nu se va ncepe lucrul pe linii traversate cu trasee electrice sau telefonice,
pra crd ru se va as|gura spa||u| de |ucru necesar macaralei.
1..5.1. Esle |rlerz|s sa se |ucreze pe ||r|||e e|eclr|l|cale ira|rle de scoalerea ||r|e| de
corlacl de suo lers|ure, |egarea e| |a pararl ;| |uarea rasur||or corespurzaloare perlru
as|gurarea spa||u|u| de |ucru recesar. Corl|rrarea scoaterii liniei de contact de sub tensiune
;| |egarea e| |a parrl se va lace de calre |rp|egalu| de r|;care ;| va l| irscr|sa ir reg|slru|
de oord a| lreru|u| |rlerver||e;
1..5.5. 0upa gararea lreru|u| de |rlerver||e cu racara pe ||r|a de |ucru, se va dela;a
|ocorol|va de |a lrer (cu sau lara vagoare - dupa caz), apo| ||r|a pe care se gase;le
racaraua, cl ;| ||r|||e d|r raza de ac||ure a acesle|a, se vor ircr|de ;| serra||za, polr|v|l
preveder||or d|r |rslruc||a de serra||zare;
4.6.5.6. Trenul de interven||e cu racara va l| rer||rul pe |oc cu lrre|e de rra, |ar
racaraua ;| cu saoo||| de rra;
1..5.Z. 0upa lerr|rarea |ucrar|| se va ir|alura ca|aju| racara|e|, se va rev|zu| slarea
ca|| |a |ocu| urde a losl ca|ala racaraua, urrar|rd daca ru s-au produs tasar| de lerer cu
|rl|uer|e regal|ve asupra s|gurar|e| c|rcu|a||e|. lr cazu| apar|||e| uror aslle| de lasar| de
lerer, persora|u| de irlre||rere ||r|| va |ua rasur| de rered|ere.

CAPITOLUL 5

CENERAL|TA|| A8UPRA HET00EL0R 0E LU6RU |N 6AZ 0E EVEN|HENTE 0E 6ALE
FERATA

5.1. 6ond|[|||e de fo|os|re a macara|e|or
5.1.1.Deservirea maracarelor se va face numai n conformitate cu prevederile date n
|rslruc||ur||e de lurc||orare ;| deserv|re a racara|e|. lr p|us, se vor avea ir vedere
reg|ererlar||e d|r prescr|p||||e lerr|ce lrspec||e| de 3lal perlru corlro|u| cazare|or,
rec|p|erle|or suo pres|ure ;| |rsla|a||||or de r|d|cal ;| rorre|e spec|l|ce de prolec||a rurc||.
5.1.2.Corlorr prescr|pl|||or d|r car|||e lerr|ce a|e ul||aje|or, racara|e|e l|p E0K 500,
1000 ;| 2000 pol lurc||ora ir |rlerva|u| de lerperalur| de |a r|rus 35C la plus 35C iar
8
macaralele tip EDK 750 de la minus 25C la plus 40C.
5.1.3.Macaralele diesel tip EDK 750 (telescopice) servesc, n special, pentru
execularea de |ucrar| pe ||r|| e|eclr|l|cate, sub poduri, n tunele etc. Pe liniile electrificate, n
ure|e cazur|, ru esle recesara derorlarea ||r|e| de corlacl, c| rura| scoalerea acesle|a de
sub tensiune.
5.1.4.nainte de nceperea lucrului cu macaraua, se va stabili exact care dintre
varianle|e de |ucru se preleaza perlru cazu| respecl|v ;| care surl rasur||e recesare perlru
pregal|re.
0upa lerr|rarea |ucrar||or de pregal|re, se ver|l|ca irca o dala daca, pr|r slao|||rea
ruraru|u| de corlragreula|| ce lreou|e rorlale, a var|arle| de ca|are, a vitezei de ridicare
etc., s-au creal cord|||||e recesare perlru elecluarea |ucrar||or prevazule.
5.1.5.0reula|||e ce |e poale r|d|ca l|ecare l|p de racara |a d|ler|le descr|der| a|e
ora|u|u| (raza de ac||ure) surl |rd|cale ir carlea racaralei respective, extrase din acestea
l||rd prezerlale ir arexe|e 11 ;| 12.
0escr|derea ora|u|u| racara|e|, respecl|v raza de ac||ure, esle d|slar|a irlre axu|
p|volu|u| cerlra| ;| axu| ro|e| cr||gu|u| respecl|v, rasurala pe ||r|e or|zorla|a.
5.1..Nu se va depa;| sarc|ra de r|d|care rax|ra adr|sa corespurzaloare var|arle|
respecl|ve de exp|oalare ;| descr|der|| oralu|u| racara|e|. 3e va ||re corl de laplu| ca, ir
l|rpu| r|d|car|| sarc|r||, descr|der||e ora|u|u| se raresc dalor|la delorrar||or e|asl|ce a|e
utilajului precur ;| dalor|la corpr|rar|| so|u|u|, ir cazu| racara|e| ca|ale.
lr caz de reces|lale, ora|u| racara|e| se va relrage |a descr|derea adr|s|o||a ;|,
dupa depunerea sarcinii, se va reface calajul macaralei.
5.1.Z. Nu se va depa;| descr|derea rax|ra (raza de ac||ure rax|ra)
corespurzaloare perlru l|ecare sarc|ra ce o poale r|d|ca racaraua, corlorr dale|or d|r
laoe|e|e sarc|r||or de r|d|cal al|ale ir docurerla||a lerr|ca a racara|e| respecl|ve.

5.2. Calarea macaralei
5.2.1. Perlru a ev|la per|co|u| de rasturnare a macaralei, se va executa calarea ei pe
loale reazere|e cu care esle prevazul l|ecare l|p de racara, cr|ar |r cazu| greula|||or r|c|
de r|d|cal. lr prea|ao||, lereru| pe care se a;eaza palu| de lraverse va l| r|ve|al.
Nu se admite nceperea lucrar|| cu racaraua daca aceasla ru esle ca|ala.
5.2.2. 0 aler||e deoseo|la se va acorda a|eger|| |ocu|u| de |ucru ;| a lereru|u| pe care
vor apasa lraverse|e ;| ora|e|e de spr|j|r, deoarece sarc|ra rax|ra ce apasa pe ora|e|e de
sprijin exterioare poate ajurge pra |a:
-117 tf la macaraua tip EDK 500;
-136 tf la macaraua tip EDK 750;
-110 tf la macaraua tip EDK 1000;
-270 tf la macaraua tip EDK 2000.
Perlru aceasla, se va a|ege |ocu| ce| ra| polr|v|l de ca|are, ||rrd corl de
urraloare|e cors|dererle:
a) lereru| sa a|oa rez|sler|a sul|c|erla perlru a se ev|la raslurrarea racara|e| ir
timpul lucrului.n acest sens, specialistul linii va preciza, n scris, n registrul de bord al
lreru|u| de |rlerver||e cu racara, slarea lereru|u| de ca|are (urp|ulur|, lerer a|urecalor,
|ucrar| de arla elc.) ;| daca aceasla perr|le ca|area racara|e|;
o) sa ex|sle spa||u sul|c|erl perlru ca|area ;| rar|pu|area racaralei;
c) sa ex|sle spa||u ||oer ir juru| racara|e|, perlru rar|pu|area acesle|a ir l|rpu|
lucrului.
9
5.2.3. Esle |rlerz|sa, ir pr|rc|p|u, ca|area racara|e| pe ||r|| cu supraira||are ;| cu
dec||v|lale. lr cazu| crd s|lua||a |rpure ca racaraua sa |ucreze pe ||r|| cu supraira||are ;|
cu dec||v|lale, se vor |ua, ir rod oo||galor|u, de persora|u| de |rlre||rere ||r||, rasur| de
readucere a ca|| lerale ir p|ar or|zorla| pe loala |urg|rea racara|e| ;| a vagoru|u| perlru
corlragreula|| ;| rura| dupa aceea se adr|le sa se irceapa ca|area racara|e|. lr acesl caz
se va folosi tabela sarcinilor de ridicat pentru situa||a rorra|a de ca|are.
5.2.1.Corducaloru| lreru|u| de |rlerver||e poale reduce va|or||e rax|re |rd|cale ir
laoe|e|e respecl|ve, ir lurc||e de slarea lereru|u| de suo l|ecare reazer de ca|are.
5.2.5.P|allorra perlru ca|are se va slao||| irpreura cu personalul de linii, pe
por||ur||e de ||r|e care ir prol|| lrarsversa| surl |a cola zero, ir raro|eu pra |a 0,Z5 r
ira|||re ;| ir deo|eu, ir cazu| crd lereru| esle a|calu|l d|r pararl irdesal, rez|slerl, slrca,
p|elr|;, p|elr|; r|s|pos sau parrlos, arg||a r|s|poasa uscala.
5.2.. lr cazu| elecluar|| de |ucrar|, p|allorra perlru ca|are se va slao||| pr|r scr||a sau
pro|ecl de calre ale||ere|e de pro|eclare a|e reg|ora|e|or de ca|e lerala sau va l| av|zala de
aceslea, ir urraloare|e cazur|:
a) pe por||ur| de ||r|e |a cola lrarsversa|a zero, ir deo|eu, cu rez|sler|a s|aoa, lerer
irru|al ca urrare a ape|or d|r prec|p|la||| sau aco|o urde r|ve|u| prze| lreal|ce esle r|d|cal;
o) pe por||ur| de ||r|e ir raro|eu cu ira|||rea ra| rare de 0,Z5 r ;| pe por||ur||e de
la capele|e podur||or, |rd|lererl de ralura ;| slarea de ur|d|lale a lereru|u|. 3e va ara||za cu
deoseo|la gr|ja ca|area pe la|uze|e raro|ee|or ira|le, |ar |a capele|e podur||or se va avea ir
vedere ;| s|ao|rea cu|ee|or ca urrare a apar|||e| irp|rger|| sup||rerlare a parrlu|u|,
dalor|la sarc|r|| sup||rerlare cu care apasa racaraua pe ora|e|e de spr|j|r.
5.2.Z. Crd, dupa ca|area racara|e| ir cord|||||e de |a purclu| 5.2.5., s-au produs ploi
aourderle sau p|o| de |urga durala, corducaloru| lreru|u| racara va aprec|a daca
slao|||lalea |r|||a|a a reazere|or racara|e| esle rer||rula sau esle recesar ca p|allorre|e
de ca|are sa l|e corso||dale sau relacule..
5.2.8. Pentru execularea de |ucrar| ir alara ce|or de |a ever|rerle|e de ca|e lerala,
beneficiaru1 lucrar|| va prezerla ir prea|ao||, av|zu| orgare|or de ||r|| ;|, |a revo|e, ir lurc||e
de slarea lereru|u|, scr||a sau pro|eclu| perlru ca|area racara|e|.
8erel|c|aru| esle oo||gal sa as|gure execularea |ucrar||or de arerajare a p|allorre|or
pentru calarea macaralelor, respectiv readucerea liniei n plan orizontal (n cazul liniilor cu
supraira||are sau cu dec||v|lale).
5.2.9.Crd lraverse|e de |a lreru| de |rlerver||e cu racara surl |rsul|ciente pentru
formarea platformei de calare, personalul de linii, respecl|v oerel|c|aru| (ir cazu| a|lor |ucrar|),
va pure |a d|spoz|||e lraverse|e recesare. Aceslea vor l| d|r |err de eser|a lare ;|, perlru
a|calu|rea uru| slral, vor avea, loale, aceeas| gros|re.
5.2.10.Traversele folosite la calarea macaralei nu trebuie sa capele curour| ir p|ar
verl|ca| ;| r|c| sa v|ra ir corlacl cu ;|re|e ca||.

5.3. Preven|rea dera|er|| sau rasturnar|| macara|e| |n t|mpu| |ucru|u|
5.3.1. La macaralele dotate cu dispozitive antideraiere, n timpul lucrului, aceste
dispozitive se vor morla |a ;|re|e de ca|e lerala, corlorr dale|or d|r docurerla||a
macaralei.
5.3.2. Furc||orarea racara|e|or, d|r purcl de vedere a| slao|||la|||, esle perr|sa
rura| pra |a o arur|la v|leza a vrlu|u| ;| arure:
15,3 r/sec |a racara|e|e E0K 500 ;| Z50;
9,9 m/sec la macaralele EDK 1000;
10
18,3 m/sec la macaralele EDK 2000.
La depa;|rea aceslor va|or|, ora|u| racara|e| va l| a;ezal pe vagoru| porlora| |ar
racaraua va l| adusa ir poz|||e de repaus.
Determinarea vitezei vntului se va face cu anemometrul de mra d|r dolarea
racara|e|. 0eoarece rasuralor||e se execula |a o ira|||re rax|ra de 2-4 metri, se
ru|l|p||ca va|or||e rasurale cu lacloru| 1,5 ;| se corpara cu ||r|le|e prescr|se. Rezu|lalu| se
va rola oo||galor|u ;| ir reg|slru| de oord a| lreru|u| de |rlerver||e cu racara.
5.3.3.Vacara|e|e vor |ucra ir poz|||e or|zorla|a sau, ir s|lua||||e excep||ora|e
prevazule |a purclu| 5.2.3., ir ||r|le|e adr|se de docurerla||a lerr|ca a racara|e|
respecl|ve. Perlru a prever| per|co|u| de raslurrare ca urrare a lasarii terenului sub
reazeme n timpul lucrului, la scurte intervale de timp, se va conlro|a poz|||a racara|e| pr|r
verificarea bulei de aer a nivelei.
5.3.1.Esle |rlerz|sa r|d|carea or|care| sarc|r| care|a ru | s-a determinat n prealabil
greutatea.
5.3.5.Esle |rlerz|sa sru|gerea cu racaraua a sarc|r||or arcorale, precur ;|
raslurrarea de raler|a| ru|arl redeo|ocal ir prea|ao|| ;| |egal recorespurzalor.
5.3..3e vor ev|la r|;car||e de perdu|are s| rol|re a sarc|r|| pr|r rar|pu|ar| cu r|;car|
l|re ;| corl|nue ale mecanismelor macaralei.
5.3.Z.3e va acorda o deoseo|la aler||e d|spoz|l|ve|or ;| rodu|u| de |egare a sarc|r||,
deoarece despr|rderea acesle|a d|r cr||g poale corduce |a raslurrarea racara|e|.

5.4. Principiile ce trebuie avute n vedere la redeschiderea circulatiei
Perlru redescr|derea c|rcu|a||e| se vor avea ir vedere urraloare|e pr|rc|p||:
5.1.1. Locorol|ve|e, vagoare|e c|asa, po;la ;| oagaje dera|ale, de regu|a, ru se
rasloarra perlru a descr|de gaoar|lu| de ||oera lrecere;
5.4.2. Vagoanele de rarla ircarcale ;| avar|ale ir asererea rasura ircl ru ra|
pol l| c|rcu|ao||e, de regu|a, vor l| a;ezale a|alur| de ||r|e sau pe vagoare p|allorra ;| rura|
ir cazu| card l|rpu| recesar aceslor opera||| ar alecla s|r||lor redescr|derea c|rcu|a||e|, se
vor rasturna.
5.1.3. vagoare|e de rarla c|rcu|ao||e, care ircr|d accesu| |a a|l grup de vagoare
dera|ale, vor pulea l| a;ezale a|alur| de ||r|e, cu ajuloru| racara|e|, lara a |e deler|ora.

5.5.Modul de ridicare a locomotivelor deraiate
5.5.1.Locomotivele cu aour, lerdere|e ;| |ocorol|ve|e d|ese| cu o|e|e, daca surl
deraiate dar nenclinate, pot fi ridicate cu aparatele de ridicat din inventarul vagonului de
ajulor (prese r|drau||ce, v|rc|ur| sau aparale Podo|scr|) daca:
- surl dera|ale de loale ro|||e ;| aceslea surl deparlale de l|ru| exler|or a| ;|re| cu ce|
mult 20 cm:
- au rura| o parle d|r ro|| sau os|| dera|ale, |ar roala cea ra| deparlala de ;|ra ru a
lrecul de capalu| lraverse| ca||.
5.5.2.Locomotivele cu boghiuri deraiate pot fi repuse pe linie cu aparatele de ridicat
aralale ra| sus rura| daca dera|erea s-a produs |a ur s|rgur oogr|u ;| o os|e a aceslu|a a
raras pe ||r|e.
0pera||a de rea;ezare pe ||r|e pesle acesle ||r|le rec|ara |rlerver||a lreru|u| de
|rlerver||e spec|a||zal dolal cu |rsla|a||e de v|rc|ur| r|drau||ce sau a lreru|u| de |rlerver||e cu
macara.
5.5.3.Locorol|ve|e raslurrale ;| care ircr|d gaoar|lu| de ||oera lrecere, daca surl
11
avar|ale dever|rd rec|rcu|ao||e sau perlru a l| c|rcu|ao||e reces|la |rlerver||| (derorlar| ;|
rorlar| de piese, boghiuri etc.) care prin durata lor prelungesc timpul necesar deschiderii
c|rcu|a||e|, se vor dep|asa |alera| perlru a se as|gura gaoar|lu| de ||oera lrecere. u|ler|or,
dupa descr|derea c|rcu|a||e|, |ocorol|ve|e respecl|ve vor l| r|d|cale, lacule c|rcu|ao||e ;| apo|
transportate la depoul cel mai apropiat.
5.5.1.Locorol|ve|e raslurrale, c|rcu|ao||e se vor repure pe ||r|e.

5.6. Modul de procedare la ridicarea vagoanelor cu boghiuri
Pentru ridicarea vagoanelor cu boghiuri, atunci cnd unul din boghiuri este deraiat iar
ce|a|a|l se al|a pe ;|re, se va caula ca, pr|r r|d|carea cul|e| sa se readuca oogr|u| pe ||r|e sau
sa se poala lrage oogr|u| delecl de suo vagor; cul|a vagoru|u| se va a;eza, |a acesl capal,
pe ur oogr|u de rezerva.

5.7. Modul de procedare |n cazu| vagoane|or avar|ate, nec|rcu|ab||e, |ncarcate
cu marfur| de va|oare
lr cazu| vagoare|or avar|ale, rec|rcu|ao||e, ircarcale cu rarlur| de va|oare sau cu
utilaje, se va proceda astfel :
a) daca pr|r r|d|carea cu racaraua rarlur||e ircarcale ru surl expuse deprec|er|| ;|
cord|l|||e |oca|e perr|l, vagoare|e vor l| a;ezale a|alur| de ||r|e.
lr cazu| crd se aprec|aza ca, pr|r r|d|carea cu racaraua, rarlur||e ar l| supuse
deprec|er||, aceslea, ra| irla|, se vor descarca.
o) crd s|lua||a |rpure raslurrarea aceslor vagoare, rarlur||e vor l| ir prea|ao||
descarcale.

5.8. Hodu| de procedare |n cazu| vagoane|or de marfa care trebu|e rasturnate
pentru as|gurarea gabar|tu|u| de ||bera trecere
Perlru vagoare|e de rarla avar|ale ir asererea rasura ircat nu mai pot fi
c|rcu|ao||e ;| s-a slao|||l reces|lalea raslurrar|| |or, se vor avea ir vedere urraloare|e:
a)daca ||r|a esle s|luala ir raro|eu, se va avea gr|ja ca vagoare|e raslurrale sa ru
|oveasca ul||aju| de lragere;
o)daca ||r|a se al|a ir deo|eu, se vor a;eza cupoare de ;|ra, ir rurar sul|c|erl ;| de
|urg|re corespurzaloare, de |a oaza ca|| pra |a ira|||rea care se va aprec|a dupa s|lua||a
|oca|a. 3e va raslurra vagoru| pe cupoare|e de ;|ra aslle| a;ezale,
urse ir prea|ao|| ;| apo| se va trage vagonul cu ajutorul utilajului de tragere.

5.9. Hodu| de procedare |n cazu| vagoane|or avar|ate |ncarcate cu marfur|
periculoase
lr cazu| crd pr|rlre vagoare|e avar|ale se al|a vagoare ircarcale cu rarlur|
explozibile, spontan incendiabile, inclus|v ce|e care degaja gaze ir corlacl cu apa, lox|ce,
coroz|ve ;| rad|oacl|ve, ;elu| sla||e|, ir le|elorograra de av|zare a ever|rerlu|u| de ca|e
lerala lrarsr|sa corlorr lrslruc||e| perlru prever|rea, cercelarea ;| lralarea ever|rerle|or
de ca|e lerala, va aprec|a daca vagoare|e respecl|ve surl sau ru c|rcu|ao||e ;| va prec|za
ralura rarlur||or ircarcale ir aceslea ;| daca surl sau ru scurger| d|r cor||rul.
Esle |rlerz|s ca persora|u| lerov|ar sa procedeze s|rgur |a descarcarea vagoanelor
ircarcale cu aslle| de rarlur|.
Modul cum se va proceda cu aceste vagoane va fi stabilit cu ocazia ntocmirii
p|aru|u| de |ucru |a |ocu| ever|rerlu|u|, corlorr arl..2. d|r prezerla |rslruc||e.
12
CAPITOLUL 6 Vod|l|cala 0Z.03.2000

STABILIREA PLANULUI DE LUCRU LA LOCUL EVENIMENTULUI DE CALE FERATA $|
60N0U6EREA 0PERA|||L0R

.1. 0rd|nea |ucrar||or pentru |n|aturarea urmar||or even|mente|or de ca|e ferata
0rd|rea |ucrar||or perlru redescr|derea c|rcu|a||e| ir cazu| ever|rerle|or de ca|e
lerala esle urraloarea:
a) e||oerarea ||r|e| de raler|a|u| ru|arl ;| de a|le raler|a|e, evertual depozitarea
aceslora a|alur| de ||r|e;
o)r|d|carea raler|a|u|u| raras a|alur| de ||r|e.

6.2. Stabilirea planului de lucru |a |ocu| even|mentu|u| de ca|e ferata
lr loale cazur||e, opera||||e perlru descr|derea c|rcu|a||e| se vor lace dupa ur p|ar
ntocmit de reprezerlarlu| agerlu|u| ecoror|c pe a carui |rlraslruclura lerov|ara s-a produs
evenimentul de ca|e lerala, |rpreura cu corducaloru| r|j|ocu|u| de |rlerver||e.

6.3. Executarea planului de lucru
0upa slao|||rea p|aru|u| de |ucru, perlru ir|alurarea urrar||or ever|rerlu|u| de ca|e
lerala, corducaloru| r|j|ocu|u| de |rlerverl|e va lrece |a execu||e, corlorr p|aru|u|,
corducrd |ucrar||e pe propr|e raspurdere.
Schimbarea planului de lucru nu se poate face dect de cei care l-au ntocmit.

.4. 6onducerea opera[|||or cnd |a |ocu| even|mentu|u| de ca|e ferata sau a|
|ucrar|| se gasesc doua trenur| de |nterven[|e
.1.1. lr cazu| crd |a |ocu| ever|rerlu|u| de ca|e lerala urreaza sa |ucreze doua
trerur| de |rlerver||e, corducerea opera||ur||or de |r|alurare a urrar||or ever|rertului o are
corducaloru| lreru|u| de |rlerver||e a caru| racara are sarcina cea mai mare de ridicare.
.1.2. 0aca aroe|e lrerur| au racara|e|e cu aceea;| sarc|ra de r|d|care, conducerea
o are corducaloru| lreru|u| de |rlerver||e de pe reg|ora|a ir zora care|a s-a produs
evenimentul sau va fi stabilit de reprezerlarlu| agerlu|u| ecoror|c pe a carui |rlraslruclura
lerov|ara s-a produs acesta, ir cazu| crd racara|e|e apar||r a|lor reg|ora|e.
Prevederile de mai sus vor fi luate ir cors|derare ;| adaplale ir rod corespurzalor,
ir cazu| |ucrar||or elecluale |a a||| oerel|c|ar|.

.5. 0|spoz|[|||e executate de persona|u| m|j|oace|or de |nterven[|e
.5.1. Persora|u| r|j|oace|or de |rlerver||e, ir l|rpu| |ucru|u|, pr|re;le d|spoz||||
rura| de |a corducaloru| r|j|ocu|u| de |rlerver||e, care raspurde de acl|v|lalea persora|u|u|
respectiv.
.5.2. N|rer| ru poale da d|recl d|spoz|||| persora|u|u| r|j|oace|or de |rlerver||e, c|
rura| pr|r |rlerred|u| corducaloru|u| r|j|ocu|u| de |rlerver||e. Fac excep||e corerz||e de
opr|re a r|;car||or racara|e|, ir caz de per|co|, care pol l| dale de irlreg persora|u| al|al |a
|ocu| ever|rerlu|u| de ca|e lerala sau a| |ucrar|| ;| care vor l| |uale |red|al ir cors|derare de
corducaloru|u| r|j|ocu|u| de |rlerver||e.

CAPITOLUL 7

13
RELA|||LE 0E 8ERV|6|U ALE 60N0U6AT0R|L0R $| RE8P0N8A|L|L0R
H|JL0A6EL0R 0E |NTERVEN||E

7.1 8ubun|ta[||e cu care conducator|| | responsab|||| m|j|oace|or de |nterven[|e
au re|a[|| de serv|c|u
Z.1.1. Corducalor|| ;| resporsao|||| r|j|oace|or de |rlerver||e se adreseaza perlru
loale proo|ere|e |rporlarle de serv|c|u, corducer|| suour|la||| propr|elare.
Z.1.2. 0upa |e;|rea d|r sed|u a r|j|oace|or de |rlerver||e, irdrurale |a ever|rerle de
ca|e lerala, corducalor|| ;| resporsao|||| r|j|oace|or de |rlerver||e vor avea re|al|| de serv|c|u
d|recle cu ;el|| sla||||or de ca|e lerala, regu|aloare|or de c|rcu|a||e, sec||||or de ||r||, |rsla|a|||,
e|eclr|l|care, ;| rev|z|||or de vagoare, perlru ace|e proo|ere curerle de serv|c|u, ir slrrsa
|egalura cu exp|oalarea r|j|oace|or de |rlerver||e ;| care cer o rezo|vare urgerla.

7.2. Re|a[|||e de serv|c|u cu sta[|||e de ca|e ferata | regu|atoare|e de c|rcu|a[|e
Persora|u| sla||||or de ca|e lerala ;| regu|aloare|or de c|rcu|al|e va da, |a cerere,
corducaloru|u| sau resporsao||u|u| lreru|u| de |rlerver||e |rlorra||| asupra |ocu|u| urde se
al|a r|j|oace|e de |rlerver||e, irdrurale |a ever|rerle de ca|e lerala sau |a a|le |ucrar|.

7.3. Re|a[|||e de serv|c|u cu sec[|||e de |ntre[|nere ||n||, electrificare,
te|ecomun|ca[||, centra||zare | te|ecomanda
Cu sec||||e de irlre||rere ||r||, e|eclr|l|care, le|ecorur|ca|||, cerlra||zare ;| le|eco-
rarda se rezo|va urraloare|e:
a) persora|u| care urreaza sa ajule |a |ucrar||e de e||oerare a ||r|e|;
b) materialele necesare ce urreaza a l| lurr|zale;
c) s|lua||a ||r|lar||or ;| reslr|c||||or de v|leza pe ||r|||e pe care c|rcu|a r|j|oace|e de
|rlerver||e;
d) asigurarea frontului de lucru pe linii electrificate, prin dispecerul energetic feroviar.

CAPITOLUL 8

ANCAJAREA PER80NALULU| $| 0RCAN|ZAREA H00ULU| 0E 0E8FA$URARE A
A6T|V|TA||| LA TRENUR|LE 0E |NTERVEN||E $| VAC0ANELE 0E AJUT0R

8.1.Angajarea persona|u|u| de |a trenur||e de |nterven[|e | vagoane|e de ajutor
Persora|u| de |a lrerur||e de |rlerver||e se argajeaza ir corlorr|lale cu preveder||e
d|r reg|ererlar||e ir v|goare.
Persora|u| de corducere a| lreru|u| de |rlerver||e cu racara lreou|e sa l|e aulor|za||
de lrspec||a de 3lal perlru corlro|u| cazare|or, rec|p|erle|or suo pres|ure ;| |rsla|a||||or de
ridicat.
Operatorii feroviari vor numi personalul pentru deservirea vagoanelor de ajutor.

8.2.0om|c|||u| conducatoru|u| trenu|u| de |nterven[|e cu macara, responsab||u|u|
trenu|u| de |nterven[|e spec|a||zat, precum | a responsab||u|u| vagonu|u| de ajutor
8.2.1. Corducaloru| lreru|u| de |rlerver||e cu racara, resporsao||u| lreru|u| de
|rlerver||e spec|a||zal, resporsao||u| vagoru|u| de ajulor, precur ;| persora|u| perrarerl
respecl|v, esle de dor|l sa |ocu|asca ir aprop|erea sed|u|u| r|j|ocu|u| de |rlerver||e.
8.2.2. lr cazu| crd corducaloru| lreru|u| de |rlerver||e cu racara, resporsao||u|
14
lreru|u| de |rlerver||e spec|a||zal sau resporsao||u| vagoru|u| de ajulor ru |ocu|e;le ir
apropierea sediului, i se va instala la domiciliu telefon C.F.R. de serviciu, se va facilita
|rsla|area uru| posl le|elor|c de calre operaloru| ra||ora| de le|ecorur|ca||| sau va l| dolal
cu telefon mobil de serviciu.
8.2.3. Reg|ora|e|e de ca|e lerala vor acorda, ir ||r|la pos|o|||la|||or, cu pr|or|lale,
|ocu|r|e de serv|c|u ir aprop|erea re;ed|r|e| r|j|ocu|u| de |rlerver||e persora|u|u| de
corducere a| lrerur||or de |rlerver||e.

8.3. T|mpu| de serv|c|u a| persona|u|u| de |a trenu| de |nterven[|e | vagonu| de
ajutor
8.3.1. La lrerur||e de |rlerver||e serv|c|u| se va presla ir lura polr|v|l reg|ererlar||or
lacule de reg|ora|e|e cl cu respeclarea reg|ru|u| |urar de rurca.
8.3.2. lr cazu| crd lreru| de |rlerver||e se al|a |a sed|u, persora|u| se va ul|1|za
astfel:
-|a irloarcerea de |a |rlerver|||, se va eleclua rev|zu|rea ;| rered|erea delec||ur||or |a
racara, |a scu|e ;| d|spoz|l|ve ;| se va reecr|pa lreru| de |rlerver||e, dupa ur prograr
irlocr|l de corducaloru| aceslu|a ;| aprooal de corducaloru| suour|la||| propr|elare. Cu
aceasla ocaz|e se va ara||za cu loala raspurderea ;| rodul cum s-a ac||oral |a |rlerver||e;
-ir cazu| sla||orar|| ir vederea irdrurar|| |a |rlerver|||, dupa elecluarea rered|er||or ;|
reecr|par||, corducaloru| suour|la||| propr|elara poale ul|||za persora|u| |a d|ler|le |ucrar|
pr|v|rd produc||a ur|la|||, as|gurard pos|o|||lalea irdrurar|| lreru|u| de |rlerver||e ir l|rp||
slao|||||;
-ir cazu| sla||orar|| ra| irde|urgale, cauzale de reces|lalea uror repara||| ;| rev|z|| |a
lreru| de |rlerver||e care || lac |rpropr|u de a l| irdrural |a |rlerver|||, corducalorul
suour|la||| propr|elara poale prograra irlregu| persora| |a serv|c|u de z|.
-ir l|rpu| crd acesle r|j|oace de |rlerver||e ru surl irdrurale |a ever|rerle de ca|e
lerala, vor sla||ora ir ur|lalea de dor|c|||u. Resporsao|||| ;| reser|a;|| se vor ocupa de buna
irlre||rere a scu|e|or ;| ul||aje|or d|r dolarea r|j|oace|or de |rlerver||e |ar dupa lerr|rarea
aceslor |ucrar| vor l| ul|||za|| |a a|le |ucrar|, lara a paras| sed|u| r|j|ocu|u| de |rlerver||e.
8.3.3.La vagoanele de ajutor, operatorii feroviari, vor stabili programul personalului.In
l|rpu| ||oer ace;l|a pol paras| |oca||lalea, cu aprooarea corducaloru|u| suour|la||| ;| cu
stabilirea unui nlocuitor.

8.4. 0rgan|zarea act|v|ta[|| ech|pe|or
Perlru orgar|zarea acl|v|la||| |a |rlerver|||, corducerea suour|la||| propr|elara va
slao|||, perlru persora1u| de |a lrerur||e de |rlerver||e, sarc|r| prec|se ;| ror|ra||zale perlru
fiecare membru al echipei,

ir lurc||e de dolar| ;| cord|||| spec|l|ce de |ucru. 3e va prec|za ;|
rodu| cur se va desla;ura acl|v|lalea alurc| crd |a lrerur||e de |rlerver||e se gasesc ir
ace|a;| l|rp, ir alara ecr|pe| de serv|c|u ;| ecr|pe|e de scr|ro.
Alr|ou||||e aslle| irlocr|le se aprooa de corducerea corparl|rerlu|u| de s|gurar|a
c|rcu|a||e| de |a reg|ora|e|e cl ;| se vor paslra all |a corducerea aceslu|a cl ;| |a lreru| de
|rlerver||e.
CAPITOLUL 9

|N8TRU|REA PER80NALULU| TRENUR|L0R 0E |NTERVEN||E
$| AL VAC0ANEL0R 0E AJUT0R

15
9.1. Instruirea teoretica
9.1.1. Persora|u| de |a r|j|oace|e de |rlerver||e va l| |rslru|l ;| examinat n
conformitate cu reglementarile n vigoare.
9.1.2. Persora|u| lrerur||or de |rlerver||e lreou|e sa l|e spec|a||zal ir opera||| de
r|d|car| de ver|cu|e, |egarea sarc|r||or ir cao|ur|, ver|l|carea, irlre||rerea ;| ral|sarea
cao|ur||or de r|d|cal ;i autorizat de organele Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor,
rec|p|erle|or suo pres|ure ;| |rsla|a||||or de r|d|cal, corlorr lrslruc||ur||or de spec|a||lale R1;|
CR5. 0 parle d|r acesl persora| va l| spec|a||zal ;| aleslal perlru |rlerver||| cu utilajele din
dotarea trenurilor pentru stingerea incendiilor.
9.1.3. Personalul de la punctul 2.2.2.2. ndrumat, n cazul evenimentelor de cale
lerala, cl ;| persora|u| reparl|zal |a vagoru| de ajulor, lreou|e sa l|e |rslru|l ;| aulor|zal
(|rlerr, de calre operaloru| lerov|ar caru|a apar||re) perlru opera||| de r|d|car| de ver|cu|e de
ca|e lerala.
9.1.1. Teral|ca dupa care se lace |rslru|rea lreou|e sa cupr|rda r|r|r:
- |rslruc||a de exp|oalare a lrerur||or de |rlerver||e ;| rorre|e de exploatare a
vagoanelor de ajutor;
-reg|ererlar| d|r |rslruc||||e de serv|c|u a|e ca|| lerale care |rlereseaza persora|u| de
|a lrerur||e de |rlerver||e ;| vagoare|e de ajulor;
-cord|||||e lerr|ce pe care lreou|e sa |e irdep||reasca ver|cu|e|e de ca|e lerala perlru
a fi circulabile ;
-prescr|p||||e de exp|oalare ;| irlre||rere a agregale|or, d|spoz|l|ve|or de |ucru ;| a
scu|e|or d|r dolarea lrerur||or de |rlerver||e ;| vagoare|or de ajulor ;| rorre|e de ul|||zare;
-pevederile Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, rec|p|erle|or suo pres|ure ;|
|rsla|a||||or de r|d|cal, R1, CR5 ;| a|le|e;
-rorre|e de prolec||a rurc|| spec|l|ce;
-rorre|e de prever|re ;| sl|rgere a |rcerd|||or;
-a|le ord|re ;| reg|ererlar| spec|a|e pr|v|rd acl|v|lalea lrerur||or de |rlerver||e ;|
vagoanelor de ajutor.

9.2. Exerc|[|||e pract|ce de |nterven[|e
9.2.1. Exerc|||||e pracl|ce de |rlerver||e au ca scop sa |rslru|asca persora|u| asupra
|ucrar||or de arsaro|u, perlru a se rea||za o perlecla co|aoorare a reror||or ecr|pe| ir
cadru| ac||ur||or |a ever|rerle de ca|e lerala.
lr ace|a;| scop se va s|ru|a sl|rgerea uru| |rcerd|u, lo|os|rd lerr|ca de |upla de |a
lreru| de sl|rgere a |rcerd|||or, pr|r corsl|lu|rea lorra||||or de |upla corlorr reg|ererlar||or
n vigoare.
Cu ocaz|a |rslru|r||, aler||a se va irdrepla asupra orgar|zar|| |ucru|u|, |rpar||rd
alr|ou||||e ;| ooservrd corporlarea l|ecare| persoare d|r ecr|pa.
9.2.2. 0upa l|ecare ever|rerl de ca|e lerala, ir lerrer de lre| z||e, corducaloru|
(resporsao||u|) r|j|ocu|u| de |rlerver||e va corvoca irlregu| persora| ;| va lace o expurere a
s|lua||e ever|rerlu|u|, para|e| cu expurerea procedeu|u| de |ucru adoplal, exp||card ir
dela||u l|ecare opera||e elecluala. Cu aceasla ocaz|e se va lace ara||za acl|v|la||| l|ecaru|
membru al echipei.
9.2.3. Teral|ca exerc|||||or va l| slao|||la de corducalor||, respecl|v resporsao||||
lrerur||or de |rlerver||e ;| vagoare|or de ajulor ;| aprooala de corducaloru| suour|la|||, |ar
ruraru| exerc|||||or se va slao||| ir lurc||e de reces|lale, dar ce| pu||r o dala pe lr|reslru.
9.2.1. La lrerur||e de |rlerver||e cu racara, exerc|||||e se vor eleclua, de regu|a, cu
16
ocaz|a execular|| rev|z|||or per|od|ce, |a |ocu| de dor|c|||u.
9.2.5. lr cadru| exerc|||||or pracl|ce se va acorda o deoseo|la aler||e:
-pregal|r|| racara|e| perlru c|rcu|a||a pe ca|ea lerala |a v|leza rax|ra adr|sa, ir
dep||re cord|||| de s|gurar|a a c|rcu|a||e|;
-proo|ere|or de as|gurare a slao|||la||| racara|e| pe poz|||a de |ucru;
-as|gurar|| raler|a|e|or, d|spoz|l|ve|or de |ucru ;| ul||aje|or d|r vagonul de ajutor sau
d|r vagoare|e care corpur lreru| de |rlerver||e;
-||ur|rar|| zore| de |ucru pe l|rp de roaple.

9.2.6. All |a |rslruclaju| leorel|c cl ;| |a ce| pracl|c, se va acorda o deoseo|la aler||e
reg|ererlar||or Inspectiei de Stat pentru contro|u| cazare|or, rec|p|erle|or suo pres|ure ;|
|rsla|a||||or de r|d|cal, rorre|or de prolec||a rurc|| ;| prever|rea ;| sl|rgerea |rcerd|||or, care
trebuie respectate ntocmai.

9.3. 0b||ga[|a conducer|| subun|ta[|| propr|etare |n |egatura cu contro|u| de z| |
de noapte a| trenu|u| de |nterven[|e sau vagonu|u| de ajutor
Corducerea suour|la||| propr|elara are oo||ga||a sa cupr|rda ir acl|v|lalea de corlro|
ver|l|carea lreru|u| de |rlerver||e.
Corparl|rerlu| reg|ora| de s|gurar|a c|rcu|a||e| va eleclua control semestrial. Cu
aceasla ocaz|e se va urrar|:
-rodu| cur se desla;oara |rslru|rea ;| r|ve|u| de pregal|re leorel|ca ;| pracl|ca a|
personalului de deservire;
-slarea lerr|ca a lrerur||or de |rlerver||e ;
-elecluarea |ucrar||or z||r|ce de irlre||rere |a racara ;| vagoare|e d|r corpurerea
lrerur||or de |rlerver||e ;
-progrararea ;| respeclarea |ucrar||or per|od|ce de rev|z|| ;| repara||| |a racara ;| |a
ce|e|a|le vagoare d|r corpurerea r|j|ocu|u| de |rlerver||e ;
-slarea persora|u|u| ;| respeclarea gral|cu|u| irlocr|l |a ircepulu| l|ecare| |ur|;
-ev|der|e|e ce se ||r |a r|j|ocu| de |rlerver||e, corvo|ulu| de |rslruc|||, ord|re ;|
d|spoz|||| |egale de s|gurar|a c|rcu|a||e| ;| prever|rea ;| sl|rgerea |rcerd|||or.
Acest control se va efectua att la trenur||e de |rlerver||e d|r dolare cl ;| |a ce|e a|e
a|lor reg|ora|e, dela;ale perlru |ucrar| pe raza reg|ora|e| respecl|ve ra| ru|l de 30 de z||e.
0rgare|e care eleclueaza corlro|u| lrerur||or de |rlerver||e ir alara ur|la||| (crd
acestea au fost ndrumate la |rlerver|||) vor lrece corslalar||e ir reg|slru| de oord. La sos|rea
ir ur|lalea de dor|c|||u, reg|slru| de oord va l| prezerlal corducer|| suour|la||| propr|elare
perlru |rlorrare ;| |uarea, dupa aceea, a rasur||or corespurzaloare.

CAPITOLUL 10

ADMIN|8TRAREA $| EV|0EN|ELE TRENUR|L0R 0E |NTERVEN||E $| ALE
VAGOANELOR DE AJUTOR

10.1. 8ubun|ta[||e de care dep|nd d|n punct de vedere adm|n|strat|v trenur||e de
|nterven[|e | vagoane|e de ajutor
10.1.1. 0or|c|||u| lrerur||or de |rlerver||e ;| a| vagoarelor de ajulor esle prevazul ir
arexa aslle|:
-ir arexa 1 ||lera A, lrerur||e de |rlerver||e cu racara d|ese| l|p E0K 2000 cu sarc|ra
17
rax|ra de r|d|care de 250 ll;
-ir arexa 1 ||lera 8, lrerur||e de |rlerver||e cu raraca d|ese| l|p E0K 1000 cu sarc|ra
rax|ra de ridicare 125 tf;
-ir arexa 1 ||lera C, lrerur||e de |rlerver||e cu racara d|ese| l|p E0K Z50 cu sarc|ra
rax|ra de r|d|care de 125 ll cu brat telescopic;
-ir arexa 1 ||lera 0, lrerur||e de |rlerver||e cu racara d|ese| l|p E0K 500 cu sarc|ra
rax|ra de ridicare de 80 tf;
-ir arexa 1 ||lera E, lrerur||e de |rlerver||e spec|a||zale dolale cu |rsla|a||| de v|rc|ur|
hidraulice;
-ir arexa 1 ||lera F, vagoare|e de ajulor apar||rrd operalor||or lerov|ar|.
10.1.2. Din punct de vedere administrativ, trenurile de |rlerver||e, dep|rd de secl|a de
ntretinere mecanizata a caii, de domiciliu.

10.2.Zone|e de ac[|une a|e trenur||or de |nterven[|e | vagoane|or de ajutor
Reg|ora|e|e cl surl dolale cu lrerur| de |rlerver||e aslle| ircl, de regu|a, pe l|ecare
zora sa ex|sle pos|o|||lalea de |rlerver||e perlru a rezo|va operal|v |ucrar||e |a care surl
solicitate. (anexa 2).
Zore|e de ac||ure a|e vagoare|or de ajulor se slao||esc de operalor|| lerov|ar|, cu
av|zu| corparl|rerlu|u| de s|gurar|a c|rcu|a||e| d|r cerlra|u| CFR-SA.

10.3. Pastrarea dosare|or cu date|e tehn|ce | desene|e trenur||or de |nterven[|e
Corparl|rerlu| de s|gurar|a c|rcu|a||e| d|r cerlra|u| 'CFR-3A ;| suour|la|||e
propr|elare de r|j|oace de |rlerver||e vor paslra dosare|e cu loale dale|e de corslruc||e ;|
cu desere|e racara|e|or, uz|re| e|eclr|ce precur ;| cu prescr|p||||e de lurc||orare ;| de
irlre||rere a |or.

10.4. Reg|stru| de bord pentru m|j|oace|e de |nterven[|e
Trerur||e de |rlerver||e vor avea cle ur reg|slru de oord (arexa 10) ir care se
noteaza:
-ruraru| d|spoz|||e| de cerere a lreru|u| de |rlerver||e, dala ;| ora pr|r|r||;
-dala ;| ora |e;|r|| d|r sed|u, a p|ecar|| d|r sla||e ;| a sos|r|| |a |ocu| ever|rerlu|u| de
ca|e lerala;
-persora|u| care a p|ecal cu lreru| de |rlerver||e ;
-dala ;| ora irceper|| |ucrar||, a lerr|rar|| |ucrar|| ;| a sos|r|| |a dor|c|||u;
-|ucrar||e elecluale (r|d|car| de |ocorol|ve, vagoare, ul|laje sau piese etc.);
-ore|e de lurc||orare a racara|e|, sau |rsla|a||e| de v|rc|ur| r|drau||ce (s|rp|u ;|
cumulat);
-l|rpu| elecl|v ir care lreru| de |rlerver||e a slal |a d|spoz|||a oerel|c|aru|u| perlru
elecluarea |ucrar||or so||c|lale, |rc|us|v l|rpu| recesar perlru purerea ;| scoalerea
racara|e| d|r lurc||ure, corlorr reg|ererlar||or de lar|lare ;
-ooserva|||.

10.5. A|te ev|den[e [|nute |a m|j|oace|e de |nterven[|e
Corducaloru| lreru|u| de |rlerver||e cu racara ;| resporsao||u| de |a lreru| de
|rlerver||e spec|a||zal, respecl|v de |a vagoru| de ajulor vor ||re pe lorru|are aprooale,
urraloare|e ev|der|e:
18
a) prezer|a persora|u|u| d|r suoord|re; |a lrerur||e de |rlerver||e aceasla se ||re
permanent iar la vagonul de ajutor, numai pe timpul ct acesta a fost ndrumat la
evenimente de cale ferata;
o) gral|cu| de lure ||oere ;| corced|| de od|rra, aprooale de corducerea suour|la|||
propr|elara;
c) sarcinile de serviciu ale ntregului personal al trenului de ajutor;
d) |rverlaru| de scu|e ;| d|spoz|l|ve ( arexa 5);
e) |rverlaru| dorr|loare|or, sulrager|||or ;| oucalar||||or (arexa );
l) |rverlaru| ;| raler|a|e|e cu care sunt dotate vagoanele (anexa 7);
g) ev|der|a corousl|o||u|u| ;| |uor|l|ar|||or pr|r||| ;| corsura||;
r) ev|der|a raler|a|e|or de corsur ( arexa 8 );
|) ev|der|a corerz||or de |ucru dale |a ale||ere|e sec||||or de irlre||rere recar|zala a
ca|| sau |a a|le soc|ela||;
j) dev|ze|e |ucrar||or elecluale;
|) carlea lerr|ca a raraca|e| cu aulor|zar||e Inspectiei de Stat pentru controlul
cazare|or, rec|p|erle|or suo pres|ure ;| |rsla|a||||or de ridicat;
l) registrul de predarea-primirea serviciului;.
m) blocul cu rapoarte de eveniment;
r) ev|der|a sl|rgaloare|or ;| slarea |or de lurc||orare.
o) ev|der|e spec|l|ce lreru|u| de sl|rgere a |rcerd|||or;
p) l|;e|e |rd|v|dua|e de secur|lale ;| saralale a rurc|| ;| prever|re ;| sl|rgere a
incendiilor;
q) ev|der|e|e |rslru|r|| leorel|ce ;| pracl|ce;
r) ev|der|e|e aulor|zar||or lrspecl|e| de 3lal perlru corlro|u| cazare|or, rec|p|erle|or
suo pres|ure ;| |rsla|a||||or de r|d|cal;
s) ev|der|e|e v|z|le|or red|ca|e ;| exar|rar||or ps|ro|og|ce.

CAPITOLUL 11

REV|ZU|REA $| REPARAREA APARATEL0R 0E R|0|6AT $| |NVENTARULU|
TRENUR|L0R 0E |NTERVEN||E $| VAC0ANEL0R 0E AJUT0R

11.1. Rev|z|a aparate|or, comp|etarea |nventaru|u| degradat | a mater|a|e|or
consumate
11.1.1.La sos|rea |a dor|c|||u a lreru|u| de |rlerver||e sau a vagoru|u| de ajulor, dupa
execularea uror |ucrar|, corducaloru| aceslu|a, respecl|v resporsao||u|, va d|spure
rev|zu|rea ;| repararea luluror aparale|or de r|d|cal ;| a reslu|u| de |rvertar, ncepnd cu cele
ra| |rporlarle ;| pe rrd, aslle| ca, |a ur rorerl dal, sa ru l|e derorlale loale aparale|e.
11.1.2. 3e va cere ir|ocu|rea |rverlaru|u| degradal, rereparao|| ;| corp|elarea
materialelor consumate.
11.1.3. Periodic, n functie de planu| de irlre||rere ;| rev|z|| ;| de ore|e de lurc||orare,
se vor eleclua opera||||e prevazule perlru l|ecare l|p de rev|z|e.
11.1.1. $elu| suour|la||| propr|elare ;| corducaloru| lreru|u| de |rlerver||e, respeclv
resporsao||u| vagoru|u| de ajulor, raspurd de oura slare de lurc||orare a r|j|oace|or de
|rlerver||e.


19
11.2. Hasur||e ce trebu|e sa |e |a factor|| dec|z|ona||
0|reclor|| reg|ora|| ;| corducerea execul|va a operalor||or de lrarsporl lerov|ar vor as|gura
dolarea ;| irlre||rerea ir oura slare a r|j|oace|or de |rlerver||e.

CAPITOLUL 12

60HPUNEREA H|N|HA PENTRU TRENUR|LE 0E |NTERVEN||E $| VAC0ANELE 0E
AJUTOR

T|pu| vagoare|or d|r corpurerea lrerur||or de |rlerver||e ;| arerajarea |or esle
aralal ir arexa 3.
T|pu| vagoare|or de ajulor esle aralal ir anexa 4.

12.1. Vagoane|e care |ntra |n compunerea trenu|u| de |nterven[|e cu macara
diesel de 250 tf:
-vagoru| de serra| ;| ragaz|a p|ese scr|ro;
-vagonul pentru cabluri;
-vagoru| perlru raler|a|e de ca|are ;| |uor|l|ar||;
-racaraua cu lor|a de r|d|care de 250 tf;
-vagoru| corlragreula||;
-vagonul atelier;
-vagonul dormitor nr. 1;
-vagoru| oucalar|e-sulrager|e ;| vesl|ar;
-vagonul dormitor nr. 2.

12.2. Vagoane|e care |ntra |n compunerea trenu|u| de |nterven[|e cu macara
diesel de 125 tf:
-vagonul contragreula||;
-racaraua cu lor|a de r|d|care de 125ll;
-vagonul pentru materialul de calare a macaralei;
-vagoru| perlru corousl|o|| ;| |uor|l|ar||;
-vagoru| ale||er ;| perlru scu|e;
-vagoru| oucalar|e-sufragerie;
-uru| sau doua vagoare de dorr|l;
-vagonul pentru cabluri.

12.3. Vagoane|e care |ntra |n compunerea trenu|u| de |nterven[|e cu macara
diesel de 80 tf:
-vagonul portbrat A;
-racaraua cu lor|a de r|d|care de 80 ll;
-vagoru| porlora| 8;
-vagoru| perlru corousl|o||| ;| |uor|l|ar||;
-vagonul atelier ;| perlru scu|e;
-vagoru| oucalar|e-sufragerie;
-vagonul de dormit;
-vagoru| uz|ra e|eclr|ca.

20
12.4. Vagoane|e care |ntra |n compunerea trenu|u| de |nterven[|e spec|a||zat
dotat cu |nsta|a[|e de v|nc|ur| h|drau||ce:
-vagoru| ale||er ;| perlru scu|e;
-vagonu| perlru lrarsporlu| ecr|pe| de irlerver||e.
Trerur||e de irlerver||e cu |rsla|a||e de v|rc|ur| r|drau||ce surl corp|elale cu racara
d|ese| l|p E0K cu sarc|ra rax|ra de r|d|care de 20 ll. ;| |es |a |rlerver||| ir aceasla
compunere.

12.5. Vagonul de ajutor
Vagonul de ajutor va fi format dintr-ur vagor acoper|l, ul|||zal ca ale||er ;| perlru
depoz|larea scu|e|or. lr p|us, perlru ca|e rorra|a, se poale ala;a ur vagor de ca|alor|
perlru lrarsporlu| ecr|pe| de |rlerver||e. 0olarea r|r|ra a vagoru|u| de ajulor este
prezerlala ir arexe|e 8 ;| 13.

12.. 6|rcu|a[|a comb|nata a m|j|oace|or de |nterven[|e
Trerur||e de |rlerver||e (cu racara, cu |rsla|a||e de v|rc|ur| r|drau||ce, de sl|rgere a
incendiilor) pot circula combinate, n oricare din variantele necesare, pe oaza reg|ererlar||or
propr|| a|e reg|ora|e|or, ir ||r|la loraje|or ;| |urg|r||or aprooale perlru sec||a respecl|va.


CAPITOLUL 13

0|8P0Z|||| F|NALE

13.1. Protec[|a munc|| | norme pentru preven|rea | st|ngerea |ncend|||or
13.1.1. Corducalor|| r|j|oace|or de |rlerver||e vor ap||ca ir loala acl|v|lalea |or
rorre|e de prolec||a rurc|| ;| prever|rea ;| sl|rgerea |rcerd|||or spec|l|ce ;| vor |ua rasur|
ca aceslea sa l|e respeclale de lo|| sa|ar|a||| d|r suoord|re.
13.1.2. Corducer||e suour|la|||or propr|elare vor irlocr| |rslruc||ur| propr|| de
prolec||a rurc|| ;| prever|rea ;| sl|rgerea |rcerd|||or, ir care preveder||e d|r acle|e
rorral|ve sa l|e adaplale |a spec|l|cu| de |ucru a| lrerur||or de |rlerver||e ;| vagoare|or de
ajutor, controlnd aplicarea ntocmai a acestora.

13.2. Autor|zar| a|e m|j|oace|or de |nterven[|e | persona|u|u| de deserv|re
13.2.1. Perlru lurc||orarea ir cord|||| de s|gurar|a a racara|e|or, recar|sre|or de
r|d|cal ;| d|spoz|l|ve|or |or aux|||are surl d|recl raspurzaloare suour|la|||e care |e
exp|oaleaza.
13.2.2. 3e vor respecla reg|ererlar||e Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor,
rec|p|erle|or suo pres|ure ;| |rsla|a||||or de r|d|cal pr|v|rd aulor|zrea de lurc||orare a
racara|e|or ;| aulor|zarea persora|u|u| care manipu|eaza racara|e|e de la trenul de
|rlerver||e.
13.2.3. lr vederea ap||car|| preveder||or d|r prescr|p||||e lerr|ce R1 a|e lrspecl|e| de
3lal perlru corlro|u| cazare|or, rec|p|erle|or suo pres|ure ;| |rsla|a||||or de r|d|cal pr|v|rd
s|gurar|a ir lurc||orare a racara|e|or, recar|sre|or de r|d|cal ;| d|spoz|l|ve|or |or aux|||are,
suour|la|||e care lo|osesc acesle |rsla|a||| vor rur| persora| lerr|c, |rg|rer| ;| lerr|c|er| de
spec|a||lale, ir raporl cu ruraru| ;| corp|ex|lalea |rsla1a||||or. Acesl persora| va li autorizat
de lrspec||a perlru cazare, rec|p|erle suo pres|ure ;| |rsla|a||| de r|d|cal. Personalul
21
aulor|zal d|r suour|la|||e rer||orale raspurde irpreura cu corducerea suour|la||| de |uarea
rasur||or perlru ap||carea prescr|p||||or lerr|ce pr|v|rd s|gurar|a ir lurc||orare a aceslor
|rsla|a|||.
13.2.1. Valer|a|u| ru|arl a| r|j|oace|or de |rlerver||e va l| aleslal d|r purcl de vedere
lerr|c de calre Aulor|lalea Ferov|ara Rorara, ir vederea irralr|cu|ar||.

13.3. 6oordonarea act|v|ta[|| conducator||or de |a trenu| de |nterven[|e
Acl|v|lalea corducalor||or de |a lreru| de |rlerver||e va l| coordorala de uru| d|r
ace;l| corducalor| rur|l de corparl|rerlu| reg|ora| de s|gurar|a c|rcu|a||e|, |a propurerea
corducer|| suour|la||| propr|elare.
Acesta, n plus fala de sarc|r||e sa|e de corducalor |a lreru| de |rlerver||e, se va
ocupa ;| de coordorarea acl|v|la||| lure|or de serv|c|u (gral|cu| lure|or ||oere, |rlegr|lalea
raler|a|e|or, a p|ese|or ;| oo|ecle|or d|r |rverlaru| lreru|u| de |rlerver||e elc.)

13.4. Indrumarea trenu|u| de |nterven[|e pentru a|te |ucrar|
La cererea |rsl|lu||||or, |rlrepr|rder||or sau a soc|ela|||or corerc|a|e, lrerur||e de
|rlerver||e pol l| irdrurale, |a or|ce a|le |ucrar| |a suour|la|| lerov|are., pe ||r|||e
intreprinderilor sau n sta||| de ca|e lerala perlru descarcar| ;| ircarcar| de p|ese gre|e.
Cererea se lace de so||c|lalor |a reg|ora|a cl pe ler|lor|u| care|a se al|a |ocu| urde se
va execula |ucrarea |ar aprooarea se da de calre corparl|rerlu| de s|gurar|a c|rcu|a||e| d|r
centralul CFR- 3.A. Perlru |ucrar||e elecluale se vor percepe laxe|e |ega|e.
Vodu| de procedare ir cazu| crd se so||c|la lreru| de |rlerver||e perlru a|le |ucrar|,
precur ;| oo||ga||||e so||c|laloru|u| surl aralale ir arexa 9.

13.5.Decontarea cheltuielilor
"CFR 3.A. va decorla, ir cazu| ir care esle |rp||cala ir ever|rerl sau execula
|ucrar| perlru ler||, cre|lu|e|||e elecluale de operalor|| lerov|ar|, gererale de as|gurarea cu
|ocorol|ve, persora| elc., pe oaza dev|ze|or de |ucrar|.


22
ANEXA 1


00H|6|L|UL TRENUR|L0R 0E |NTERVEN||E $| AL
VAGOANELOR DE AJUTOR

A. Trerur| de |rlerver||e cu racara d|ese| l|p E0K 2000, cu sarc|ra rax|ra de r|d|care
de 250 tf:
1.0epou| 8ucure;l| Tr|aj

B. Trerur| de |rlerver||e cu racara d|ese| l|p E0K 1000, cu sarc|ra rax|ra de r|d|care
de 125 tf:
1.0epou| 8ra;ov EDK 1000/1
2.0epou| Cararseoe; EDK 1000/1
3.Depoul Cluj EDK 1000/2
4.Depoul Palas EDK 1000/2
5.0epou| 0a|a|| EDK 1000/4
.3la||a Pa;car| EDK 1000/4
7.Depoul Craiova EDK 1000/4

C. Trerur| de |rlerver||e cu racara d|ese| l|p E0K Z50, le|escop|ca, cu sarc|ra rax|ra
de r|d|care de 125 ll : 0epou| P|o|e;l|

D. Trerur| de |rlerver||e cu racara d|ese| l|p E0K 500, cu sarc|ra rax|ra de r|d|care de
80 tf : Depoul Oradea

E. Trerur| de |rlerver||e spec|a||zale, dolale cu |rsla|a||| de v|rc|ur| r|drau||ce ;| racara
EDK de 20 tf:
1.0epou| 8ucure;l| Tr|aj
2.Depoul Craiova
3.0epou| 8ra;ov
4.Depoul Palas

F. vagoare de ajulor apar||rard operalor||or lerov|ar|:
REGIONALA CF CRAIOVA
1.0epou| P|le;l|
2.Depoul Piatra Olt

RE0l0NALA CF TlVl$0ARA
1.0epou| T|r|;oara
2.Depoul Arad
3.0epou| Cararseoe;
4.Depoul Simeria

REGIONALA CF CLUJ
1.Depoul Satu Mare
2.Remiza Sighet
23
RE0l0NALA CF 8RA$0v
1.0epou| Targu Vure;
2.3ec||a de exp|oalare |ocorol|ve de rarla 3|o|u

RE0l0NALA CF lA$l
1.0epou| la;|
2.Depoul Suceava
3.Remiza Campulung
4.Remiza Bacau

RE0l0NALA CF 0ALA|l
1.Depoul Buzau

Corparl|rerlu| de s|gurar|a c|rcu|a||e| d|r cerlra|u| 'CFR-S.A., cu aprobarea conducerii
CFR S.A., poale rod|l|ca dor|c|||u| lrerur||or de |rlerver||e ir lurc||e de dolar| ;| revo|.
0peralor|| de lrarsporl lerov|ar pol rod|l|ca dor|c|||u| vagoare|or de ajulor ir lurc||e de
dolar| ;| revo|, cu av|zu| corparl|rerlu|u| de s|gurar|a c|rcu|a||e| d|r cerlra|u| CFR-S.A.
0r|ce rod|l|care a dor|c|||u|u| se va opera ir prezerla |rslruc||e ;| se va av|za luluror
ce|or |rleresa||.

24
ANEXA 2


Z0NELE 0E A6||UNE ALE TRENUR|L0R 0E |NTERVEN||E

A. TRENUR|LE 0E |NTERVEN||E 6U HA6ARA
3e lo|osesc, de regu|a, pe reg|ora|a propr|e.
lr cazu| card propor||||e ever|rerlu|u| reces|la ra| ru|le racara|e perlru
redescr|derea c|rcu|al|e| ir lerrer scurl sau racara|e cu o lor|a de r|d|care ra| rare,
conducerea regionalei va solicita, prin compartimentul de siguranta circulatiei din centralul
CFR-SA, macarale de ajutor de la alte regionale.
La |ucrar| perlru a||| oerel|c|ar|, se va so||c|la aprooare de |a corparl|rerlu| de
siguranta circulatiei din centralul CFR-SA.

.TRENUR|LE 0E |NTERVEN||E 8PE6|AL|ZATE 00TATE 6U |N8TALA||| 0E
VINCIURI HIDRAULICE
3e lo|osesc, de regu|a, pe reg|ora|a propr|e, ir spec|a| pe ||r|| e|eclr|l|cale.
In caz de nevoie pot fi ndrumate de compartimentul de siguranta circulatiei din
centralul CFR-3A ;| pe a|le reg|ora|e.
25
ANEXA 3


T|PUL VAC0ANEL0R 0|N 60HPUNEREA TRENUR|L0R 0E |NTERVEN||E $|
AMENAJAREA LOR

A. Trenur||e de |nterven[|e cu macara d|ese| t|p E0K 2000 de 250 tf au |n
compunere:
1. Vagonul de serra| ;| ragaz|e p|ese de scr|ro esle ur vagor rela||c acoper|l, cu
doua oogr|ur| a doua os|| l|ecare, cu lrara aulorala ;| de rara ;| cu |rsla|a||e de ||ur|ral
e|eclr|c. Esle arerajal cu rasle|ur| ;| rallur| perlru p|ese de rezerva, luour| de ox|ger ;|
cazarrarerl de rezerva recesar persora|u|u| lreru|u| racara ;| persora|u|u| irso||lor. La
ur capal a| vagoru|u| esle arerajala o cu;ela perlru persora|u| de r|scare (corducalor de
rarevra ).
2. vagoru| perlru cao|ur| esle ur vagor rela||c acoper|l, pe doua oogr|ur| a doua
os|| l|ecare, arerajal cu rasle|ur| perlru d|ler|le |urg|r| de cao|ur|. Esle irzeslral cu lrara
aulorala.
3. vagoru| perlru raler|a|e|e de ca|are, corousl|o|1 ;| |uor|l|ar|| esle ur vagor
descoper|l, cu pere|| |alera|| r|c|, pe doua oogr|ur| a doua os||, irzeslral cu lrara aulorala.
lr e| surl a;ezale raler|a|e|e de ca|are lorrale d|r lraverse de slejar ;| cr|luc| ;| are
arerajal ur spa||u acoper|l perlru corousl|o|| ;| |uor|l|ar||.
1. Vacaraua de 250 ll, pe doua oogr|ur| a cle palru os|i fiecare (macaraua propriu-
z|sa), irzeslrala cu lrara aulorala ;| de rra. Perlru dep|asarea propr|e cu v|leza pra |a
|r/r, racaraua esle prevazula cu recar|sr de rers rorlal ir l|ecare oogr|u, corslrd
dintr-ur argreraj ac||oral de calre ur rolor e|eclr|c pr|r |rlerred|u| uru| cup|aj de |rduc||e.
5. vagoru| porlora| ;| corlragreula|| esle ur vagor spec|a|, pe doua oogr|ur| a cale
palru os|| l|ecare. P|allorra esle prevazula cu ur p|vol de sus||rere a ora|u|u| ;| cu doua
|ocur| arerajale perlru a;ezarea ce|or doua corlragreula|| de 10 ll l|ecare. Esle prevazul
cu lrara aulorala ;| de rra. Perlru dep|asarea propr|e esle prevazul cu recar|sr de
rers rorlal ir l|ecare oogr|u ca ;| vagoru| racara.
. vagoru| ale||er ;| perlru scu|e esle ur vagor rela||c acoper|l, pe doua oogr|ur| a
doua os|| l|ecare, irzeslral cu lrara aulorala ;| de rra, precur ;| cu |rsla|a||e e|eclr|ca.
Esle arerajal cu oarc de |ucru, du|apur| de scu|e, precur ;| cu ul||aje|e recesare perlru
r|c| repara||| de urger|a.
Z. 0oua vagoare de dorr|l,l|ecare pe doua oogr|ur| a doua os||, irzeslrale cu lrara
aulorala ;| de rra, ir slare de lurc||orare, cu |rsla|a||e de ||ur|ral e|eclr|c,cu |rsla|a||e de
irca|z|re cu aour pr|r racordare |a corducla de irca|z|re a lreru|u|, cu |rsla|a||e de irca|z|re
propr|e cu ca|or|ler cu apa ca|da ;| cu palur| recesare perlru persora|u| lreru|u|. 0oua
corparl|rerle se arerajeaza perlru corducalor|| lreru|u| racara.
8. vagoru| oucalar|e, sulrager|e s| vesl|ar esle ur vagor l|p reslaurarl. vagoru| are
insla|a||e de ||ur|ral e|eclr|c, lrara aulorala ;| de rra ir slare de lurc||orare, irca|z|re
propr|e cu ca|or|ler cu apa ca|da ;| irca|z|re cu aour racordala |a corducla de irca|z|re a
trenului.
Toale acesle vagoare lreou|e sa l|e aple perlru a c|rcu|a |a viteza de 100km/h.

. Trenur||e de |nterven[|e cu macara d|ese| t|p E0K 1000 de 125 tf. au |n
compunere:
26
1. vagoru| porlora| ;| porlcorlragreulale esle ur vagor spec|a| pe doua oogr|ur| a
cale lre| sau palru os|| l|ecare. P|allorra esle prevazula cu p|vol de sus||rere a ora|u|u| ;| cu
doua |ocur| arerajale perlru a;ezarea ce|or doua corlragreula|| de 2 ll l|ecare la EDK
1000/1 ;| E0K 1000/2 ;| cu ur |oc perlru corlragreulalea de 52 ll la EDK 1000/4. Este
prevazul cu lrra aulorala ;| de rra ;| cu recar|sr de dep|asare propr|e cu v|leza pra
|a |r/r, rorlal ir l|ecare oogr|u, care corsla d|rlr-ur argreraj ac||oral de calre ur rolor
e|eclr|c pr|r |rlerred|u| uru| cup|aj de |rduc||e.
2. Vacaraua de 125 ll pe doua oogr|ur| a cle palru os|| l|ecare (racaraua propriu-
z|sa) irzeslrala cu lrra aulorala ;| de rra. Perlru dep|asarea propr|e cu v|leza para |a
|r/r, esle prevazula cu recar|sr de rers rorlal ir l|ecare oogr|u, corslrd d|rlr-un
argreraj ac||oral de calre ur rolor e|eclr|c pr|r |rlerred|u| uru| cup|aj de |rduc||e.
3. Vagonul pentru materialul de calare este un vagon acoperit sau descoperit, pe
doua oogr|ur| a doua os||, irzeslral cu lrara aulorala ;| de rra. lr e| surl a;ezale
raler|a|e de ca|are lorrale d|r lraverse de slejar ;| cr|luc|.
4. vagoru| perlru corousl|o|| ;| |uor|l|ar|| esle ur vagor rela||c acoper|l, pe doua
oogr|ur| a doua os|| l|ecare, arerajal cu rallur| ;| |ocur| de depoz|lare a rolor|re| ;| u|e|ur||or
ir ouloa|e sau rezervoare rela||ce.vagoru| esle prevazul cu lrra aulorala ;| de rra ;|
esle irzeslral cu |rsla|a||e e|eclr|ca de ||ur|ral.
5. vagoru| ale||er ;| perlru scu|e esle ur vagor rela||c acoper|l, cu doua oogr|ur| a
doua os|| l|ecare, prevazul cu lrra aulorala ;| de rra. Esle irzeslral cu |rsla|a||e
e|eclr|ca. vagoru| esle arerajal cu rasle|ur|, rallur| ;| oarc de |ucru.
. uru| sau doua vagoare de dorr|l, pe doua oogr|ur| a doua os||. vagoare|e au
|rsla|a||e de ||ur|ral e|eclr|c, lrra aulorala ;| de rra, irca|z|re propr|e cu ca|or|ler cu apa
ca|da ;| irca|z|re cu aour racordala |a corducla gerera|a de irca|z|re. 3url prevazule cu
palur| recesare perlru persora|u| lreru|u|. ur corparl|rerl se arerajeaza perlru
corducalor|| lreru|u| racara.
Z. vagoru| oucalar|e-sufragerie este un vagon tip restaurant.Vagonul are |rsla|a||e de
||ur|ral e|eclr|c, lrra aulorala ;| de rra irca|z|re propr|e cu ca|or|ler cu apa ;| irca|z|re
cu aour racordala |a corducla de irca|z|re a lreru|u|. Esle |rpar||l ir doua corparl|rerle:
pr|ru| esle oucalar|e cu loale accesor|||e |ar a| do||ea esle sa|a de rese.
8. vagoru| perlru cao|ur| esle ur vagor rela||c acoper|l, pe doua oogr|ur| a doua
os|| l|ecare, arerajal cu rasle|ur| perlru d|ler|le |urg|r| de cao|ur|. Esle irzeslral cu lrra
aulorala ;| de rra.
Toate aceste vagoane trebuie sa l|e aple perlru a c|rcu|a |a v|leza de 100|r/r.

6. Trenur||e de |nterven[|e cu macara d|ese| t|p E0K 750 de 125 tf au |n
compunere:
1. vagoru| porlcorlragreulale, pe doua os||, prevazul cu lrra aulorala ;| de rra.
Pe acest vagon, n afara contragreula||| roo||e, se ra| gasesc: scr|pele|e cu cr||g, palru
p|rar|de perlru ca|are ;| gr|rda de r|d|care perlru greula||.
2. Vacaraua de 125 ll l|p E0K Z50, pe doua oogr|ur| a cle lre| os|| (racaraua
propriu-z|sa), irzeslrala cu lrra aulorala ;| de rra. Perlru dep|asarea propr|e cu v|leza
pra |a |r/r, esle prevazula cu ur recar|sr de rers rorlal ir l|ecare oogr|u, corslrd
dintr-ur argreraj ac||oral de calre ur rolor e|eclr|c pr|r |rlerred|u| uru| cup|aj de |rduc||e.

Celelalte vagoane din compunerea lreru|u| de |rlerver||e cu racara de 125 ll l|p
E0K Z50 (perlru raler|a| de ca|are, corousl|o|| ;| |uor|l|ar||, ale||er ;| perlru scu|e, de
27
dorr|l, oucalar|e-sufragerie, pentru cabluri) sunt identice cu cele din compunerea trenului de
|rlerver||e cu racara de 125 tf tip EDK 1000.

0. Trenur||e de |nterven[|e cu macara d|ese| t|p E0K 500 de 80 tf au |n
compunere:
1.Doua vagoare p|allorra porlora| (A ;| 8), pe doua oogr|ur| a doua os||, prevazule
cu lrra aulorala ;| lrra de rra. Aceslea surl prevazule cu p|vo|| de sus||rere a ora|u|u|
;| au arerajale:
-cul|| |alera|e, acoper|le cu u;| roo||e d|r lao|a, perlru depoz|larea raler|a|u|u| de
legare;
-|az| |rler|oare (cle doua |a l|ecare vagor) perlru depoz|lal p|ese spec|a|e de r|d|cal
materialul rulant.
2. Vacaraua de 80 ll, pe doua oogr|ur| a cle lre| os|| (racaraua propr|u-z|sa),
irzeslrala cu lrra aulorala ;| de rra. Perlru dep|asarea propr|e cu v|leza pra |a
|r/r esle prevazula cu ur recar|sr de rers rorlal ir l|ecare oogr|u, corslrd d|rlr-un
argreraj ac||oral de calre ur rolor e|eclr|c pr|r |rlerred|u| uru| cup|aj de |rduc||e.
3. vagoare|e perlru corousl|o|| ;| |uor|l|ar||, ale||er ;| scu|e, dorr|lor, oucalar|e ;|
sulrager|e surl |derl|ce cu ce|e de |a lreru| de |rlerver||e cu racara de 125 tf.
1. vagoru| uz|ra e|eclr|ca, pe palru os||, esle |rpar||l ir doua corparl|rerle, uru|
perlru uz|ra ;| ce|a|a|l perlru persora|u| de r|;care. vagoru| esle irzeslral cu lrra
aulorala ;| de rra ;| cu |ur|ra e|eclr|ca.
Toate vagoanele trebuie sa l|e aple perlru a c|rcu|a |a v|leza de 100 km/h.

E. Vagoane|e d|n compunerea trenur||or de |nterven[|e spec|a||zate dotate cu
|nsta|a[|| de v|nc|ur| h|drau||ce sunt amenajate astfe|:
1.vagoru| ale||er ;| uz|ra esle ur vagor pe palru os|| irzeslral cu lrra aulorala ;|
de rra, ||ur|ral e|eclr|c.
2.vagoru| perlru lrarsporlu| ecr|pe| de |rlerver||e esle ur vagor pe 1 os||, ||ur|ral
e|eclr|c, irzeslral cu lrra aulorala ;| de rra, cu |rsla|a||e de irca|z|re cu aour.
Acesle vagoare lreou|e sa fie apte pentru a circula la viteza de 100 km/h.
Toale vagoare|e d|r dolarea lrerur||or de |rlerver||e lo|os|le ;| perlru depoz|larea
corousl|o||u|u| ;| |uor|l|ar|||or lreou|e sa l|e aslle| arerajale ircl sa l|e respeclale rorre|e
de prever|re ;| sl|rgere a incendiilor.
La vagoare|e acoper|le se pol execula u;| lrorla|e perlru a perr|le lrecerea de |a ur
vagon la altul.
Perlru l|ecare vagor d|r corpurerea lreru|u| de |rlerver||e se va irlocr| ||sla
inventarului destinat vagonului respectiv.28
ANEXA 4


TIPUL VAGOANELOR DE AJUTOR

A. Vagonu| de ajutor pentru ca|e norma|a esle ur vagor de rarla acoper|l pe doua
sau palru os||, irzeslral cu lrra aulorala ;| de rra. Acesl vagor poale l| irso||l de ur
vagor c|asa pe 1 os||, perlru lrarsporlu| ecr|pe| de |rlerver||e. vagoare|e lreou|e sa poala
circula cu viteza de 80 km/h.

B. Vagonu| de ajutor pentru ca|e |ngusta esle ur vagor de rarla acoper|l,
irzeslral cu lrra de rra.29
ANEXA 5

INVENTARUL GENERAL DE SCULE SI DISPOZITIVE AL
MIJLOACELOR DE INTERVENTIE(bucati)

Tren de interventie cu:
Macara de:

Nr
crt

Denumirea obiectului
250
tf
125
tf
80 tf
Vinciuri
hidraulice
Vag. ajutor
cale norm.
Vag.
ajutor
cale
ing.
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Banc de lucru 1 1 1 1 1 1
2 Masina de gaurit pentru banc 1 1 1 1 - -
3 Masina de gaurit de piept
manuala
1 1 1 1 1 1
4 Masina de gaurit de piept
electrica
1 1 1 1 - -
5 Polizor de banc 1 1 1 1 - -
6 Ferastrau electric 1 1 1 1 - -
7 Ferastrau de mana pentru
metale
1 1 1 1 1 1
8 Ferastrau pentru lemn 1 1 1 1 1 1
9 Menghina de banc 1 1 1 1 1 1
10 Vinci de 5 t 1 1 1 1 1 1
11 Vinci de 10 t 1 1 1 1 1 1
12 Vinci de 20 t 1 1 1 1 1 1
13 Podolschi pentru locomotive 1 1 1 1 2 -
14 vagoane 1 1 1 1 2 -
15 Trusa compl. pt. sudura 1 1 1 1 1 -
16 Ap. pt. taiat cu oxiacetilena 1 1 1 1 1 -
17 Reductor de pres. oxigen 1 1 1 1 1 -
18 Butelie de oxigen 4 4 4 2 1 -
19 Furtun pt. Oxigen 20 m lung.

2 2 2 1 1 -
20 Furtun pt. Acetilena 20 m
lung.
2 2 2 1 1 -
21 Generator de acetilena 400 l 1 1 1 1 1 -
22 Scara de lemn sau metalica 2 2 2 1 - -
23 Funie de canepa 25 50 m 4 4 4 2 1 1
24 Scripete diferential 1000 kg 1 1 1 1 1 -
25 Cablu de otel 15 50 m cu
ochiuri
1 1 11 1 1 1
26 Cablu de otel 36 30 m id. 1 1 1 1 1 -
27 Cablu de otel 36 20 m id. 1 1 1 1 1 -
28 Cablu de otel 36 5 m id. 1 1 1 1 1 -
29 Centura de siguranta 4 4 4 4 - -
30 Ruleta de masurat 20 50 m 1 1 1 1 - -
31 Aparat masurat bandaje 1 1 1 1 1 1
32 Ap. masurat ecartamentul 1 1 1 1 - -
33 Trusa de prim ajutor 1 1 1 1 1 1
30
34 Targa pentru raniti 1 1 1 1 - -
35 Sabot de mana 8 8 8 8 4 4
36 Radiotelefon mobil 2 2 2 1 - -
37 Trusa de chei combinate 8
36
2 2 2 2 2 1
38 Palmare 20 20 20 10 6 6
39 Manusi sudor 2 2 2 2 2 -
40 Ochelari sudor 4 4 4 4 2 -
41 Manusi de cauciuc 6 6 6 4 2 -
42 Tulumbita 1 1 1 1 - -
43 Lanterna 4 4 4 4 2 2
44 Galeata 2 2 2 2 1 1
45 Burghie diferite diametre 20 20 20 20 10 10
46 Dalti diferite 10 10 10 10 5 5
47 Dornuri diferite 10 10 10 10 5 5
48 Ciocane 1 5 kg 5 5 5 5 2 2
49 Cican 10 kg 2 2 2 2 1 1
50 Joagar 1 1 1 1 - -
51 Topor 1 1 1 1 1 1
52 Pile diferite 10 10 10 10 5 5
53 Cheie reglabila 2 2 2 2 1 1
54 Chei olandeze 2 2 2 2 2 1
55 Cleste cu lant pt. tevi 1 3 2 2 2 2 1 1
56 Rangi 4 4 4 4 2 2
57 Lopata 4 4 4 4 2 2
58 Tarnacop 4 4 4 4 2 2
59 Traversa de stejar
2500X 350X150
60 60 60 - - --
60 Traversa de stejar
2000X250X150 sau
1500X300X150
40 40 40 10 - -
61 Traversa de stejar
1500X250X150 sau
1500X300X150
40 40 40 10 - -
62 Traversa de stejar
1000X250X150 sau
1000X300X150
60 60 60 20 - -
63 Placa de stejar 900X900X80 20 20 20 - - -
64 900X900X60 20 20 20 - - -
65 900X500X80 10 10 10 - - -
66 Chituci de stejar
700X400X150
- -- - 10 10 1o
67 700X400X80 - - - 10 10 10
68 500X250X150 40 40 40 10 10 10
69 Placi impotriva deraierii 8 8 8 - - -
70 Piese d fixare a placilor de la
poz.69

16 16 16 - - -
71 Carucior Diplory - - - 2 2 2
31
72 Dispozitiv pentru ridicat LE 8 8 4 - - -
73 LDE 4 4 2 - - -
74 LDH 4 4 2 - - -
75 Distantier pt. cabluri de
ridicare LE si LDE
2 2 2 - - -
76 Distantier pt. cabluri de
ridicare LDH
2 2 2 - - -
77 Vinci hidraulic telescopic de
60/30 t; h = 460 mm;
cursa = 560 mm
- - - 4 - -
78 Vinci hidraulic telescopic de
120/60 t; h = 435 mm;
cursa = 560 mm
- - - 2 - -
79 Vinci hidraulic cu carlig de 35
t; h = 315 mm;
cursa = 560 mm
- - - 2 - -
80 Traversa metalica de 4,5 m - - - 1 - -
81 2,25 m - - - 1 - -
82 Cilindru de impingere - - - 2 - -
83 Scara elevatoare din cablu - - - 2 - -
84 Carucior cu role - - - 2 - -
85 Grup pompa ulei - - - 1 - -
86 Pompa de ulei manuala - - - 1 - -
87 Pupitru de comanda - - - 1 - -
88 Perechi de furtune de inalta
presiune cu anexe
- - - 8 - -


33
ANEXA 6


INVENTARUL DORMITOAREL0R, 8UFRACER||L0R $| U6ATAR||L0R TRENUR|L0R 0E
|NTERVEN||E
Nr.
Crt.
Denumirea obiectului Unitatea
de masura
Tren de
|nterven[|e cu
macara
Tren de
|nterven[|e
specializat cu
vinciuri
0 1 2 3 4

A DORMITORUL PERSONALULUI
1. Saltea buc. 24 6
2. Perra buc. 24 6
3. Cear;al buc. 96 24
4. Fa|a de perra buc. 48 12
5. Prosop buc. 24 6
6. Palur| de |ra buc. 48 12
7. $uoa buc. 4 4
8. Pe|er|ra buc. 4 4
9. Cizme de cauciuc per. 4 4
10. Pslari per. 4 4

B. SUFRAGERIE
11. Vasa buc. 1 1
12. Scaune buc 6 4
13. Dulap buc. 2 1

6. U6ATAR|E
14. 3ooa de gal|l buc. 1 1
15. 0u|ap perlru vese|a buc. 1 1
16. Vasa de reraj buc. 1 1
17. 0a|eala de lao|a buc. 2 2
34
ANEXA 7


|NVENTARUL $| HATER|ALELE 6U 6ARE 8UNT 00TATE VAC0ANELE UZ|NA ELE6TR|6A
0|N 60HPUNEREA TRENUR|L0R 0E |NTERVEN||E
Nr.
crt.
Denumirea obiectului, respectiv materialului Nr.
buc.
0 1 2
A. Dormitorul mecanicului electrician
1. Paturi 2
2. Saltele 2
3. Perne 2
4. Palur| de |ra 4
5. Cear;alur| 8
6. Fe|e de perra 4
7. Vasa 1
8. Scaune 2
9. Dulapuri pentru efecte 1
10. Cr|uvela cu rezervor de apa 200 | 1
11. Lada perlru r|s|p 1
B. Compartimentul uzinei
12. Agregat electric 1
13. Rezervor de rolor|ra de 200 | 1
14. Tablou electric cu aceesorii 1
15. Trusa de scu|e 1
6. Hagaz|a de |nventar | mater|a|e e|ectr|ce
16. Trep|ede cu rorlur| e|eclr|ce ;| rel|ecloare 10
17. Cabluri electrice bipolare de 220 V armate cu monturile complete de 2
x 2,5 mmp x 200 ml
2
18. Caburi electrice bipolare de 220 V armate cu monturile complete de 2 x
2,5 mmp x 100 ml
2
19. Cabluri electrice bipolare de 220 V armate cu monturile complete de 2
x 2,5 mmp x 50 ml
2
20. Cabluri electrice bipolare de 220V armate cu monturile complete de 2 x
2,5 mmp x 25 ml
2
21. 8ecur| e|eclr|ce de 200 w ;| 220 v 20
22. 8ecur| e|eclr|ce de 100 w ;| 220 v 10
0 1 2
23. Banda izolatoare 1
24. Cul|| perlru der|va||| 10
25. Larp| de rra 4
35
26. C|e;le palerl |zo|al 1
27. Larlerra de rra 2
28. Lada de r|s|p 1
29. Lope|| de l|er 2

lr lurc||e de dolar|, corparl|rerlu| de s|gurar|a c|rcu|a||e| d|r cerlra|u| 'CFR-SA poate
corp|ela |rverlaru| ;| raler|a|e|e prevazule ir aceasla arexa.36
ANEXA 8


MATERIALELE DE CONSUM CU CARE SUNT APROVIZ|0NATE TRENUR|LE 0E |NTERVEN||E
$| VAC0ANELE
DE AJUTOR

Nr.c
rt.
Denumirea obiectului U/M Tren de
|nterven[|ec
u macara
Tren de
|nterven[|e
specializat
cu vinciuri
hidraulice
Vagon de
ajutor cale
norma|a
1 Azbest frnghie kg 2 1
2 Klingherit de 2 mm grosime kg 2 1
3 Carbid kg 100 50 10
4 Tub de oxigen buc 5 4 2
5 Tuo de acel||era buc 2 2 2
6 Fac|a paral|rala buc 100 30 20
7 8erz|ra perlru roloare kg 100
8 Ulei mineral kg 200 10 5
9 Volor|ra kg 1000 500
10 Ulei hidraulic kg 100 50
11 Ulei compresor kg 5
12 Ulei angrenaj kg 100
13 vase||ra kg 25 5 1
14 8uroac perlru ;lers kg 20 10 5
15 Petrol lampant kg 20 10 5
16 Scoabe de fier buc 30 20 10
17 3rra de 5-6 mm de fier kg 10 5 5
18 Pene de lemn buc 20 20 10
19 3apur kg 5 3 337
ANEXA 9


H00UL 0E PR06E0ARE |N 6AZUL 6N0 8E 80L|6|TA
TRENUL 0E |NTERVEN||E PENTRU ALTE LU6RAR|
1. Perlru purerea |a d|spoz|||e a lreru|u| de |rlerver||e ir vederea execular|| a|lor |ucrar|
decl |a ever|rerle de ca|e lerala, oereficiarul va solicita n scris astfel:
- |a sla||a urde se va execula |ucrarea, ir cazu| crd ru se so||c|la ircr|der| de ||r||;
- |a reg|ora|a CF, ir cazu| card perlru elecluarea |ucrar|| esle revo|e de ircr|der| de ||r||;
- la compartimentul de sigurar|a c|rcu|a||e| d|r cerlra|u| 'CFR-SA, cnd lucrarea se
eleclueaza ir cadru| uror soc|ela|| corerc|a|e sau crd so||c|lalor|| surl ur|la|| care apar||r
Ministerului Transporturilor.
ur|lalea care a pr|r|l cererea de purere |a d|spoz|||e a racara|e| va transmite la
corparl|rerlu| de s|gurar|a c|rcu|a||e| d|r cerlra|u| 'CFR-3A, pr|r reg|ora|a CF de care apar||re,
cor||rulu| cerer|| s| prec|zarea daca surl as|gurale cord|||||e de ircepere a |ucrar||.
2. Cererea lreou|e sa cupr|rda:
- derur|rea soc|ela||| corerc|a|e, adresa ;| |ocu| urde se execula |ucrarea;
- dala perlru care se so||c|la r|j|ocu| de |rlerver||e;
- vo|uru| |ucrar||, aralrd greulalea rax|ra a l|ecare| p|ese sau ul||aj care urreaza a l|
ridicat;
- d|slar|a rax|ra la|a de axu| ||r|e| a |ocu|u| de urde se r|d|ca, se descarca, se rorleaza
piesa sau utilajul respectiv;
- ira|||rea rax|ra |a care se r|d|ca p|esa sau ul||aju| respecl|v;
- o scr||a a |ocu|u| urde urreaza a se execula |ucrarea d|r care sa rezu|le dale|e aralale ra|
sus;
- sersu| de or|erlare a ora|u|u| racara|e| |a sos|rea ir sla||a urde se va execula |ucrarea;
- aprooarea de ircr|dere a ||r|e|, daca se so||c|la aceasla;
-crd |ucrarea se execula pe ||r|||e |rlraslruclur|| pr|vale, cererea va avea av|zu| scr|s a|
organului de ||r||, d|r care sa rezu|le ca racaraua are acces ;| poale execula |ucrarea pe ||r|a
respecl|va;
-rure|e resporsao||u|u| de |a oerel|c|ar care supravegreaza rodu| de |ucru corlorr
p|aru|u|. Acesla va |rd|ca pe propr|e raspurdere rodu| de pr|rdere a p|esei sau utilajului respectiv n
vederea r|d|car||, ||rrd corl de cerlru| de greulale a| p|ese| ;| de rez|sler|a |ocu|u| urde se lace
prinderea piesei.
3. Lucrarea nu se va ncepe :
- daca oerel|c|aru| ru are |a la|a |ocu|u| resporsao||u| slao|||l, cal ;| |ucralor|| recesar|
execular|| d|ler|le|or |ucrar| |a racara ( ca|are, deca|are precur ;| ir l|rpu| cl racaraua |ucreaza );
- daca se corslala repolr|v|r| irlre dale|e irscr|se ir cerere ;| s|lua||a |a la|a |ocu|u| ( greula||
ra| rar|, d|slar|e ra| rari, gabarit diferit etc.ale pieselor sau utilajului pentru care s-a solicitat
macaraua );
- daca oerel|c|aru| ru a execulal ure|e |ucrar| de |rourala||re a |ocu|u| urde se va ca|a
racaraua ;| de care a |ual curosl|r|a |a dala crd s-a solicitat macaraua.
38
1. lr cazu| aralal |a purclu| 3, se va irlocr| dev|z ir corlu| oerel|c|aru|u|, cr|ar daca ru s-a
executat lucrarea.
5. La prezerlarea cerer||, oerel|c|aru| lreou|e sa |a |a curo;l|r|a oo||ga||||e ce-i revin din
prezerla arexa.
4
0

A
N
E
X
A

1
0

M
I
N
I
S
T
E
R
U
L


T
R
A
N
S
P
O
R
T
U
R
I
L
O
R

C
N
C
F

C
F
R

S
.
A
.

R
e
g
i
o
n
a
l
a

C
.
F
.
R
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
I
M
C

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


R
E
G
I
S
T
R
U

D
E

B
O
R
D

p
e
n
t
r
u

t
r
e
n

d
e

i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
e


N
r
.

D
i
s
p
o
-
z
i
t
i
e
i

d
e

c
e
r
e
r
e


D
a
t
a

s
i

o
r
a

p
r
i
m
i
r
i
i

d
i
s
p
o
z
i
-
t
i
e
i

d
e

c
e
r
e
r
eD
a
t
a

s
i

o
r
a

P
e
r
s
o
n
a
l
u
l

n
o
m
i
n
a
l

c
a
r
e

a

p
l
e
c
a
t

c
u

t
r
e
n
u
l

d
e

i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
e


D
a
t
a

s
i

o
r
a


O
p
e
r
a
t
i
i
l
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

O
r
e

d
e

f
u
n
c
t
i
o
n
a
-
r
e
a

m
a
c
a
r
a
l
e
i

s
a
u

a

i
n
s
t
.

d
e

v
i
n
c
i
u
r
i


h
i
d
r
a
u
l
i
c
e


O
b
sI
e
s
i
r
i
i

d
i
n

d
e
p
o
u

P
l
e
c
a
r
i

d
i
n

s
t
a
t
i
e

s
o
s
i
r
i
i

l
a

l
o
c
u
l

d
e

l
u
c
r
u


i
n
c
e
-
p
e
r
i
i

l
u
c
r
a
r
i
i

T
e
r
m
i
-
n
a
r
i
i

l
u
c
r
a
-
r
i
i

s
o
s
i
r
i
i

l
a

d
o
m
i
-

c
i
l
i
u


s
i
m
-
p
l
u

c
u
-
m
u
-

l
a
t


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3
42
ANEXA 11

TABEL CU SARCINILE CE POT FI RIDICATE DE
MACARALELE EDK
Raza de
actiune
80/2
80/3
500 750 1000/1
1000/2
1000/4 2000
4 m 20 tf - - - - -
5 14.6 - - - - -
6 11.7 - 125 * - - -
6.25 - 80 - - - -
7 9.8 70 - 125 125 -
7.6 - - 100 - - -
8 8.5 57 90 125 125 250
9 7.4 47 74 110 110 216
10 6.5 41 60 96 98 192
11 5.7 36 50 85 86 173
12 5.4 31 44 76 76 157
13 - 28 40 68 68 142
14 - 25 36 62 62 128
15 - 22 - 57 57 115
16 - 20 - 53 53 102
17 - 18 - 49 49 90
18 - 16 - 46 45 80
19 - 15 - 43 42 70
20 - 14 - 40 39 -
21 - 13 - 37 36 -
22 - - - 35 33 -
23 - - - 33 31 -
24 - - - 31 29 -
25 - - - 29 27 -
26 - - - - 25 -
26.5 - - - - 24 -

OBSERVATIE Sarcinile trecute in tabel sunt sarcini maxime ce pot fi ridicate cu carligul principal,
macaraua fiind echipata cu numarul total de contragreutati si in conditii de calare normala pentru baza
maxima. ( * cu bratul ridicat la maxim ).
4
4

A
N
E
X
A

1
2


D
A
T
E


T
E
H
N
I
C
E


S
U
P
L
I
M
E
N
T
A
R
E


P
E
N
T
R
U


M
A
C
A
R
A
L
E


F
E
R
O
V
I
A
R
E


T
I
P


E
D
K

8
0
,

5
0
0
,

7
5
0
,

1
0
0
0
,

2
0
0
0

N
r
.

c
r
t
.

D
e
n
u
m
i
r
e
a

d
a
t
e
l
o
r

t
e
h
n
i
c
e

8
0
/
2

8
0
/
3

5
0
0

7
5
0


1
0
0
0
/
1

1
0
0
0
/
2

1
0
0
0
/
4

2
0
0
0

0

1

2

3

4

5

6

7
A
.


D
A
T
E

T
E
H
N
I
C
E

R
E
F
E
R
I
T
O
A
R
E

L
A

M
A
C
A
R
A

1


R
a
z
a

d
e

a
c
t
i
u
n
e

m
i
n
i
m
a

a

b
r
a
t
u
l
u
i

p
e
n
t
r
u

c
a
r
l
i
g
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,


m

4
,
0


6
,
2
5


7
,
6

*

6
,
2
5


7
,
0


7
,
0


8
,
0


2

I
d
e
m
,

p
e
n
t
r
u

c
a
r
l
i
g
u
l

a
u
x
i
l
i
a
r
,

m

-

-

-

8
,
2

8
,
2
9
,
5

3


R
a
z
a

d
e

a
c
t
i
u
n
e

m
a
x
i
m
a

a

b
r
a
t
u
l
u
i

p
e
n
t
r
u

c
a
r
l
i
g
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

m

1
2

2
1

1
1
,
7
5

1
4
*

2
5

2
6
,
5

1
9

4

I
d
e
m
,

p
e
n
t
r
u

c
a
r
l
i
g
u
l

a
u
x
i
l
i
a
r
,

m

-

-

-

2
8

3
0

2
3

5

S
a
r
c
i
n
a

c
e

p
o
a
t
e

f
i

r
i
d
i
c
a
t
a

d
e

c
a
r
l
i
g
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l

l
a

r
a
z
a

m
i
n
i
m
a

a

b
r
a
t
u
l
u
i

,

t

2
0


8
o


1
0
0

*

1
2
5

1
2
5


1
2
52
5
0


6

I
d
e
m
,

l
a

r
a
z
a

m
a
x
i
m
a

a

b
r
a
t
u
l
u
i
,

m

5
,
4

1
3

3
6
*

4
6

2
9

2
4

7
0

7

S
a
r
c
i
n
a

c
e

p
o
a
t
e

f
i

r
i
d
i
c
a
t
a

d
e

c
a
r
l
i
g
u
l

a
u
x
i
l
i
a
r

l
a

r
a
z
a

m
i
n
i
m
a

a

b
r
a
t
u
l
u
i
,

t

-

-

-

2
0


2
5

2
5

9
0

8

I
d
e
m
,

l
a

r
a
z
a

m
a
x
i
m
a

a

b
r
a
t
u
l
u
i
,

t

-

-

-

2
0


2
5

2
1

5
5

9

I
n
a
l
t
i
m
e
a

m
a
x
i
m
a

d
e

r
i
d
i
c
a
r
e

a

c
a
r
l
i
g
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

p
e
n
t
r
u

r
a
z
a

m
i
n
i
m
a

d
e

a
c
t
i
u
n
e
,

m

1
0

1
7
,
5
0

6

2
2

2
2

1
7

1
0

I
d
e
m
,

p
e
n
t
r
u

c
a
r
l
i
g
u
l

a
u
x
i
l
i
a
r
,

m

-

-

-

2
6

2
6

2
1

1
1

A
d
a
n
c
i
m
e
a

m
a
x
i
m
a

d
e

c
o
b
o
r
a
r
e

a

c
a
r
l
i
g
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l

l
a

r
a
z
a

m
a
x
i
m
a

d
e

a
c
t
i
u
n
e
,

m

5


1
3

7


1
3


1
3


8
,
5


1
2

I
d
e
m
,

p
e
n
t
r
u

c
a
r
l
i
g
u
l

a
u
x
i
l
i
a
r
,

m

-

-

-

1
5

1
5

1
0
,
54
5

0

1

2

3

4

5

6

7

1
3


G
r
e
u
t
a
t
e
a

m
a
c
a
r
a
l
e
i

c
u

c
o
n
t
r
a
g
r
e
u
t
a
t
i

(
u
n
a

l
a

E
D
K

5
0
0
,

7
5
0

s
i

1
0
0
0
/
4

s
i

d
o
u
a

l
a

1
0
0
0
/
1
,

1
0
0
0
/
2

s
i

2
0
0
0
;

E
D
K

8
0
/
2

s
i

8
0
/
3

a
u

c
o
n
t
r
a
g
r
e
u
t
a
t
e
a

m
o
n
t
a
t
a

p
e
r
m
a
n
e
n
t
)
,

t

5
8

1
2
5


1
5
0


2
2
2

2
1
1


2
0
0


2
7
0


1
4

G
r
e
u
t
a
t
e
a

m
a
c
a
r
a
l
e
i

f
a
r
a

c
o
n
t
r
a
g
r
e
u
t
a
t
i
,

t

-

-

1
2
3
,
5

1
7
0

1
5
8

1
8
0
B
.


D
A
T
E

T
E
H
N
I
C
E

A
L
E

M
A
C
A
R
A
L
E
I

R
E
F
E
R
I
T
O
A
R
E

L
A

M
E
R
S
U
L

I
N

T
R
E
N

1
5

G
r
e
u
t
a
t
e
a

m
a
c
a
r
a
l
e
i

l
a

m
e
r
s
u
l

i
n

t
r
e
n
,

t

5
8


1
1
5


1
2
0


1
5
6


1
5
6


1
6
0


1
6

S
a
r
c
i
n
a

p
e

m
e
t
r
u

l
i
n
i
a
r
,

t
/
m

6
,
8


9
,
8


1
0
,
1


8
,
9


8
,
6
1
0
,
2

1
7

S
a
r
c
i
n
a

p
e

o
s
i
e
,

t

1
7

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0
,
5

1
8

N
u
m
a
r
u
l

o
s
i
i
l
o
r

4

6

6

8

8

8

1
9

R
a
z
a

m
i
n
i
m
a

a

c
u
r
b
e
i

c
a
i
i

f
e
r
a
t
e

p
e

c
a
r
e

p
o
a
t
e

c
i
r
c
u
l
a

m
a
c
a
r
a
u
a
,

m

8
0

1
2
0

1
2
0


1
2
0

1
2
0

1
2
0

a
)


C
.


D
A
T
E

T
E
H
N
I
C
E

R
E
F
E
R
I
T
O
A
R
E

L
A

V
A
G
O
N
U
L

M
A
C
A
R
A

S
I

V
A
G
O
N
U
L

C
O
N
T
R
A
G
R
E
U
T
A
T
I


(
P
O
R
T
B
R
A
T
-

L
A

E
D
K

5
0
0
,

S
I
G
U
R
A
N
T
A


L
A

E
D
K

8
0
/
2

S
I

8
0
/
3

)

C
U
P
L
A
T
E

P
E
N
T
R
U

M
E
R
S
U
L

I
N

T
R
E
N

2
0


L
u
n
g
i
m
e
a

p
e
s
t
e

f
e
t
e
l
e

t
a
m
p
o
a
n
e
l
o
r

e
x
t
r
e
m
e

a
l
e

a
n
s
a
m
b
l
u
l
u
i

m
a
c
a
r
a
-

v
a
g
o
n
,

m

(
c
c
a
)

1
8

3
2

2
0
,
5

4
2

4
2
,
5

4
1

2
1

S
a
r
c
i
n
a

p
e

m
e
t
r
u

l
i
n
i
a
r

a

a
n
s
a
m
b
l
u
l
u
i
,

t
/
m

(
c
c
a
)

3
,
8

5
,
4

7
,
9

6
,
5

6
,
5

6
,
7
*

C
u

b
r
a
t
u
l

o
r
i
z
o
n
t
a
l


4
6

A
N
E
X
A

1
3


N
U
M
A
R
U
L

S
I

T
I
P
U
L

S
T
I
N
G
A
T
O
A
R
E
L
O
R

C
U

C
A
R
E

T
R
E
B
U
I
E

S
A

F
I
E

D
O
T
A
T

F
I
E
C
A
R
E

T
R
E
N

D
E

I
N
T
E
R
V
E
N
T
I
E

S
I

V
A
G
O
N

D
E

A
J
U
T
O
R

T
i
p
u
l

s
t
i
n
g
a
t
o
a
r
e
l
o
r

N
r
.

c
r
t
.

D
e
n
u
m
i
r
e
a

v
a
g
o
n
u
l
u
i

s
i

d
e
s
t
i
n
a
t
i
a

l
u
i

C
u

p
r
a
f

s
i

C
O
2

C
u

C
O
2

C
u

s
p
u
m
a
A
.

L
A

T
R
E
N
U
R
I
L
E

D
E

A
J
U
T
O
R

C
U

M
A
C
A
R
A

D
I
E
S
E
L

1
.

V
a
g
o
n

s
e
m
n
a
l
,

m
a
g
a
z
i
e

p
i
e
s
e

s
c
h
i
m
b
,

t
u
b
u
r
i

o
x
i
g
e
n
,

c
a
z
a
r
m
a
m
e
n
t

r
e
z
e
r
v
a

s
i

c
u
s
e
t
a

p
e
n
t
r
u

p
e
r
s
o
n
a
l

d
e

m
i
s
c
a
r
e


2


-


-

2
.

V
a
g
o
n

p
e
n
t
r
u

c
a
b
l
u
r
i

-

-

-

3
.

V
a
g
o
n

p
e
n
t
r
u

m
a
t
e
r
i
a
l
e

c
a
l
a
r
e

c
u

u
n

s
p
a
t
i
u

a
m
e
n
a
j
a
t

s
i

a
c
o
p
e
r
i
t

p
e
n
t
r
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l

s
i

l
u
b
r
i
f
i
a
n
t
i


-


-


3

4
.

M
a
c
a
r
a
u
a

d
i
e
s
e
l

2

4

-

5
.

V
a
g
o
n

p
o
r
t
b
r
a
t

s
i

c
o
n
t
r
a
g
r
e
u
t
a
t
e

-

-

-

6
.

V
a
g
o
n

a
t
e
l
i
e
r
,

p
e
n
t
r
u

s
c
u
l
e

s
i

u
t
i
l
a
j
e

n
e
c
e
s
a
r
e

1

-

1

7
.

V
a
g
o
n

d
e

d
o
r
m
i
t

2

-

1

8
.

V
a
g
o
n

b
u
c
a
t
a
r
i
e
,

s
u
f
r
a
g
e
r
i
e

s
i

v
e
s
t
i
a
r
,

t
i
p

r
e
s
t
a
u
r
a
n
t

2

-

1

9
.

V
a
g
o
n

p
e
n
t
r
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l

s
i

l
u
b
r
i
f
i
a
n
t
i

-

-

3

1
0
.

V
a
g
o
n

u
z
i
n
a

e
l
e
c
t
r
i
c
a

1

2

-

B
.

L
A


T
R
E
N
U
R
I
L
E


D
E


I
N
T
E
R
V
E
N
T
I
E

S
P
E
C
I
A
L
I
Z
A
T
E


C
U


I
N
S
T
A
L
A
T
I
I


D
E


V
I
N
C
I
U
R
I

H
I
D
R
A
U
L
I
C
E

S
I

L
A

V
A
G
O
A
N
E
L
E

D
E

A
J
U
T
O
R

1
.

V
a
g
o
n

a
t
e
l
i
e
r

s
i

u
z
i
n
a


2

2

-

2
.

V
a
g
o
n

t
r
a
n
s
p
o
r
t

e
c
h
i
p
a

d
e

i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
e
:

23
.

V
a
g
o
n

d
e

a
j
u
t
o
r

p
e
n
t
r
u
:

-

c
a
l
e

n
o
r
m
a
l
a

-

c
a
l
e

i
n
g
u
s
t
a2

1


-

-


1

1