Sunteți pe pagina 1din 38

1

EDITAT DE
PROIECTUL DE COOPERARE ROMNO - GERMAN
INFORMAII PRIVIND
REA8lLlTAREA / RE3TAuRAREA
P0RlL0R, u3lL0R 3l
FERE3TREL0R l3T0RlCE
INFORMAII PRIVIND
SEPTEMBRIE 2003, SIBIU, ROMNIA
2
Prezerla orosur s-a rscul d|r
dor|ra de a pure |a d|spoz||e lr-
re|or de spec|a||lale parl|c|parle
|a |ucrr||e de reao|||lare ur purcl
de p|ecare perlru acesle |ucrr|.
lr ace|as| l|rp se doresle o apro-
lurdare s| dezvo|lare a curosl|r-
le|or deja doord|le |a d|verse|e
ser|rar|| s| cursur| pracl|ce. Pr|r
descr|erea pas||or de |ucru prac-
l|c|, reprezerlrd |rd|ca|| perlru
re|evarea s| reele reler|loare |a
|rlerver|a asupra supralee|or, pol
l der|vale d|r aceasl orosur
loale dela||||e |rporlarle perlru
|ucru| z||r|c |a c|d|r||e |slor|ce.
PREFA
Aceasla orosur poale l de ur rea|
|rleres all perlru corslruclor|,
ar||lec|, |rsl|lu||, ce is| deslsoar
acl|v|lalea ir corslruc||, cl s|
perlru c||r|as|.
lr p|us oo|ecl|vu| corur a| ure|
reao|||lr| precaule s| durao||e a
orasu|u| 3|o|u, poale l aslle| cor-
l|rual s| pe ra| deparle.
1
CUPRINS
lrlroducere 2
1. Re|evarea 1
2. lrdeprlarea vopse|e|
3. Repara|| pe |err 12
1. Ferorer|e 1
5. \ops|rea 20
. Vorlarea sl|c|e| 2
Z. lrourl|rea lurc|ora||l|| 28
Arexa:
Forru|ar de re|evare A - 0 32
2
3| aslz| irc, lereslre|e s| us||e
c|d|r||or |slor|ce, care se
reslaureaz s| care ru au carac-
ler ruzea|, lac parle d|r pr||e
corslrucl|ve, care lr r|c| o
ez|lare surl ir|ocu|le de clre
pro|eclar| s| corslruclor|. 3c||r-
oarea rerla||l|| esle ur proces
ce se |rsla|eaz loarle ircel.
3-a slao|||l laplu|, c |rad|rea
resal|slcloare a us||or sau
lereslre|or, reirdr|j|le de al|a
ar|, esle adesea doar o aparer
opl|c, |ar suo slralur||e de vopsea
care se exlo||az s| lerorer|a
corodal se ascurde o suoslar
loarle our. 0 sc||roare de
rerla||lale s-a dec|arsal s| ir
|edlur cu rar||e proo|ere de
lz|ca corslruc|||or ce au aprul
dup ir|ocu|rea lereslre|or |slo-
r|ce cu lereslre ro|, s|rp|e, cu
INTRODUCERE
lra|rle Elapa |rlerred|ar
3
INTRODUCERE
dear |zo|alor |lorrare de ruce-
da| s.a.). 3-a ra| corslalal laplu|
c s| us||e s| lereslre|e ,roderre'
surl adesea, dup ur rurr r|c
de ar|, uzale s| loarle dreu de
record||oral. lr sc||ro, us||e s|
lereslre|e |slor|ce vor pulea l irlol-
deaura reslaurale pr|r le|ro|od||
rarulaclur|ere lrad||ora|e.
0e asererea, ardurerlu| auz|l
adesea, c reslaurarea de us| s|
lereslre |rp||c coslur| ra| rar|,
a losl dezr|r|l pr|r pracl|c. La
o corpara|e de pre corecl irlre
o ir|ocu|re corp|el a us||or s|
lereslre|or s| o reao|||lare precaul,
lreou|e s le |rc|use aoso|ul loale
coslur||e, ca de exerp|u ajuslr|
corslrucl|ve recesare, |ucrr| de
z|dr|e s| lercu|e||, s.a.r.d. 0es|-
dur, ru se poale corpara reslaura-
rea ure| lereslre |slor|ce duo|e cu
cplusea|, supra|ur|r, zore|e,
vops|l ir dou cu|or|, cu ir|o-
cu|rea cu o lereaslra a|o d|r
raler|a| p|asl|c, lr desprl|ur|.
Ex|sl s| a|le rol|ve |rporlarle
care p|edeaz perlru rer|rerea
ir corslruc|| a lereslre|or s| us||or
|slor|ce s| reslaurarea |or. Cu
rer|rerea s| reao|||larea us||or
s| lereslre|or |slor|ce se va |re
seara de irlredu| caracler a|
corslruc|e|, care esle adesea
rorurerl |slor|c. Corlrad|c|||e
reler|loare |a rorurerle|e |slo-
r|ce, care apar ureor| irlre oerel-
c|ar|, lrre execularle s| laclor|| de
rspurdere d|spar, |ar lrre|e exe-
cularle se lrarslorr ir parlerer|
|a |ucrr||e de reslaurare execu-
lale ir corlorr|lale cu prescr|p|||e
perlru corservarea rorurerle|or
|slor|ce.
Pr|r reslaurarea us||or s|
lereslre|or |slor|ce pol l prolejale
loale rezerve|e, ce re slau rou |a
d|spoz||e, ir ceea ce pr|vesle resur-
se|e. lr p|us, se perpelueaz le|-
ro|od|| rarulaclur|ere lrad||ora|e
s| se lrarsr|l ra| deparle d|r
derera|e ir derera|e. 0|r acesl
rol|v, acea src|e a lrad||e|
reser|||or, all de dep|rs ir
u|l|re|e decer||, cord||oral de
produc|a de ras s| pe ca|e
|rduslr|a| a ru|lor ourur| poale l
aslle| par|a| rslurral.
3| ru ir u|l|ru| rrd, preocupa-
rea lol ra| |rlers cu reslaura-
rea e|ererle|or |slor|ce d|r |err,
oler r|c||or irlrepr|rder| rarul-
aclur|ere |oca|e o sars de p|a
dec|s|v. us||e, por||e s| lereslre|e
|slor|ce ce se dsesc ir rurr
loarle rare, irdeoseo| ir 3|o|u,
corsl|lu|e o sars s| ir ace|as|
l|rp o provocare d|r purcl de
vedere proles|ora|.
F|rre| execularle i| va rever|
aslle| ir v||lor o lurc|e ru|l ra|
arp|. Va|slr|| s| ca|le|e lreou|e
s posede curosl|re corslrucl|v-
|slor|ce o|re lurdarerlale perlru
a pulea ircadra d|ler|le|e e|ererle
ir per|oade|e |slor|ce respecl|ve.
Treou|e s le |rlorra| despre
e|ererle|e de oaz d|r lz|ca
corslruc|||or, perlru c locra|
a|c|, |a acesl e|ererl corslrucl|v
all de |rporlarl cur esle lerea-
slra, s ru se cor|l drese||. La
le| de |rporlarle surl curosl|re|e
despre raler|a|e|e |slor|ce s| pro-
ducerea |or. 0e aceea, o ca||lcare
perrarerl ir acesle dorer||
joac ur ro| |rporlarl, a|lur| de o
ca||lcare lurdarerla| ir rese-
r|e.
0up
1. RELE\ARE
5
RELEVARE
lrd|lererl d|r ce epoc prov|re
irlreada corslruc|e, lreou|e
eleclual o re|evare cl ra|
dela||al a slr|| oo|eclu|u|. Nura|
ur re|eveu exacl poale s creeze
o oaz perlru |uarea uror dec|z||
corecle s| s serveasc lolodal
ca slruclur perlru |ucrr||e u|ler|o-
are. Pe |rd o ordorare exacl a
e|ererlu|u| d|r purcl de vedere a|
spa|u|u| ir |roo||, lreou|e reapral
cupr|rse s| urrloare|e:
- per|oada ir care au losl cor-
slru|le / ircadrarea ir per|oada
|slor|c de ar||leclur
- s|lua|a de rorlaj
- so|u|a corslrucl|v
- slao|||rea luluror slralur||or de
vopsea ap||cale |sca|a de vop-
se|e)
- carlarea luluror delecle|or
- corceplu| de |ucru
Aceasla re|evare lreou|e s le
lcul pe lorru|are s| corp|elal
cu lolodral|. La ur rurr rare
de e|ererle |derl|ce |de exer-
p|u, loale lereslre|e ure| laade) s|
care se dsesc ir aceeas| slare,
acesl |ucru poale l lcul, ir rod
exerp|ar, |a ur s|rdur e|ererl.
Exerp|e perlru asererea lorru-
|are, everlua| ca rode|, se dsesc
ir arex.
lr l|rpu| execu|e| |ucrr||or de
reslaurare lreou|e re|ru| pr|r
lolodral| lo| pas|| |rporlar| de
|ucru |cu|oare, repara|| |a lerore-
r|e, |errr|e, sl|c|, roua cu|oare,
elc.). 0e asererea, lreou|e docu-
rerlale loale proo|ere|e aprule
pe parcurs, cl s| |ucrr||e care ru
au losl prevzule arler|or.
Aceasl re|evare s| docurerla|a
irso|loare - care de our sear
delerr|r ur corsur de l|rp -
surl parle corporerl |rporlarl
a |ucrr||or. lr caz de repolr|v|r|
sau c||ar ||l|d||, lrra execularl
poale or|crd s prez|rle cu acesl
|rslrurerl o dovad |rduo|lao|| a
|ucrr||or execulale. Acesle docu-
rerle surl de o rea| |rporlar
all perlru ar||va propr|e a lrre|
cl s| perlru corpararea cu a|le
corerz| aserrloare. lr acesl
le| se pol rea||za rereu corpara||,
usurrdu-se elecluarea |ucrr||or
u|ler|oare. ur exerp|ar corp|el
a| aceslor docurerle lreou|e dal
s| oerelc|aru|u|, perlru a l |rlor-
ral asupra |ucrr||or elecluale. Vsurare de dela||u
Carlarea delecle|or
2. lN0EPRTAREA \0P3ELEl
7
Reler|lor |a cu|oarea ex|slerl esle
va|ao|| urrloru| pr|rc|p|u:
3pre deoseo|re de roo||e|e
ruzea|e s| arerajr||e |rler|oare,
us||e s| lereslre|e lreou|e s pro-
lejeze irpolr|va vrlu|u|, p|erder|-
|or de c|dur s| par|a| irpolr|va
elrac|||or. 0|r acesl rol|v, cor-
ceplu| s| execu|a aceslor |ucrr|
lreou|e vzul d|rlr-ur purcl de
vedere d|ler|l.
0e aceea, ira|rle de a se dec|de,
dac s| cur vor l irdeprlale slra-
lur||e de vopsea, lreou|e s se |r
seara de urrloare|e:
- Treou|e s| poale l oo|rul o
pr|ra re|evare de va|oare ?
- 3url slralur||e de vopsea deja
all de droase ircl o lurc-
|ora||lale a pr||or corpo-
rerle, lerorer|e| s.a. ru ra|
esle dararlal ?
- Perr|l slralur||e de vopsea
ex|slerle lrecerea pr|r e|e a
ur|d|l||, perlru o ec||||orare a
acesle|a ?
- Cur pol l irdeprlale ecoro-
r|c slralur||e de vopsea cu pro-
lejarea raler|a|u|u|?
Pr|v|rd acesle purcle, se poale
corslala ce| ra| adesea - lcrd
aoslrac|e de cazur||e |rd|v|dua|e
de va|oare - c slralur||e ex|slerle
de vopsea lreou|e irdeprlale.
Acesl |ucru esle adesea recesar,
perlru a pulea record||ora pr|
d|r |err cu delecle, respecl|v, de
a slao||| ir pr|ru| rrd d|rers|-
ur||e delecle|or. Adesea, ds|r
pr| de lerorer|e care au rud|r|l
suo vopsea |de exerp|u, co|are
de lereslre) s| care lreou|e pre-
|ucrale. Tolus|, s| ir asererea
cazur| esle reapral recesar
elecluarea ure| re|evr| exacle
s| docurerlale. Cu ajuloru| ure|
asa z|se sca|e de cu|or| a|e slralu-
r||or |rd|v|dua|e de vopsea, acesle
|ucrr| pol l elecluale ir rodu| ce|
ra| proles|ora| pos|o||. Aceasl
elap de |ucru lreou|e s le
eleclual ir ra| ru|le |ocur|, |rc|u-
s|v parlea de lerorer|e, perlru a
pulea corslala everlua|e lrala-
rerle reslesudresl| lrad||ora|e
|de exerp|u, acoper|re de cos|-
lor).
Principiu de baz 1
3coalerea ir ev|der a d|ler|le|or
slralur| de vopsea pr|r |rlerred|u|
sca|e| de cu|or|
NDEPRTAREA VOPSELEI
,lrlerver|a ir suoslara
|slor|c se va reduce |a slr|clu|
recesar, |ar ir|ocu|rea se va
lace rura| urde esle reapral
revo|el
8
ndeprtarea vopseIei cu jet
Procedeu| de irdeprlare a vopse-
|e| cu jel de aour, de r|s|p, cu per|e
de sl|c| sau cu d|ea uscal se
poale lo|os| rura| cord||oral
s| cu precau||. Acesl |ucru se
rol|veaz pr|r laplu|, c rale-
r|a|u| ce lreou|e irdeprlal |dec|
vopseaua), adesea esle ra| dur
decl |erru| ce se al dedesuol.
Cord||oral de corslruc|a |er-
ru|u|, se va oo|re dalor|l jelu|u|
o ,sp|are' d|ler|l ir lurc|e de
dur|lale. 0e asererea se vor d|s-
lrude corlurur|, prol|e s| scu|plur|,
|ar pr| s|luale ir adrc|re ru se
vor al|rde.
Acesl procedeu poale l lo|os|l |a
|erru| de eser lare s| cu prol-
|are. Pr| ra| r|c| |irdeoseo| ce|e
de lerorer|e) pol l lralale cu apa-
rale roo||e cu jel de r|s|p, aceslea
l|rd ra| |ell|re. P|ese ra| rar|
sau ir rurr rare vor l lralale |a
o irlrepr|rdere spec|a||zal, elec-
lurdu-se ra| irl| o proo. Esle
recesar o s|elu|re u|ler|oar a
pr||or d|r |err.
Perlru corservarea de irc||dere poale l lo|os|l de exerp|u ur are-
slec d|r 30 u|e| de |r s| Z0 u|e| ralura| de lereoerl|r. 0e ase-
rerea esle pos|o|| o prolec|e cu cear |reela vez| purclu| 1)
CONSERVARE DE
NCHIDERE
Ex|sl d|ler|le roda||l| de
irdeprlare a slralur||or de vopsea.
Aceslea prez|rl avarlaje s| deza-
varlaje, asa ircl lreou|e dec|s
|a laa |ocu|u|, care d|rlre acesle
roda||l| lreou|e lo|os|l. Aslle|,
lo|os|rea uru| asererea proce-
deu dep|rde ir rare rsur de
slarea de corservare a oo|eclu-
|u|, cl s| de |rporlara cu|lura|-
|slor|c a aceslu|a. 0e asererea,
ex|sl rar| d|lerere de op|r||,
ir ceea ce pr|vesle rer|rerea
pal|re| s| a aspeclu|u| de oo|ecl
vec||, |a us| s| |a lereslre. 0|r acesl
rol|v esle recesar ira|rle de
irceperea |ucrr||or s se ajurd
|a o ire|edere irlre pro|eclar|,
oerelc|ar| s| |rsl|lu|||e ao|||lale
|ex. 0|rec|a Judeear perlru
Cu|lur, Cu|le s| Palr|ror|u| Cu|-
lura| Na|ora|, 3|o|u).

Curarea
0ac se irl|resc ir |rler|oare
rol|ve or|d|ra|e sau supralee
|aoor|os creale |vops|re care |r|l
lora |erru|u|, rol|ve ||uz|or|sle
elc), aceslea vor l doar curale.
Lucrarea se eleclueaz cu a|coo|
s| / sau spur perlru |err |d|zo|val
ir ap ca|du), per|| ro| s| |avele.
3e vor eleclua reaparal prooe,
deoarece suoslare|e cor|rule ir
slralur||e or|d|ra|e surl adesea
recuroscule.
NDEPRTAREA VOPSELEI
9
ndeprtarea vopseIei cu
Iesie
lrdeprlarea slralur||or de vopsea
se lace cu |es|e d|r sod causl|c.
La acesl procedeu slralur||e de
vopsea de u|e| se ,spuresc'
aslle|, ircl e|e se despr|rd. lr
cazu| uru| rurr rare de p|ese
acesl procedeu dev|re ecoror|c.
Pr|r sp|area suoslare|or |rpor-
larle d|r corpoz||a |erru|u|,
raler|a|u| esle alacal, |ar pr||e
rela||ce d|r |ocur||e dreu acces|-
o||e |de exerp|u, oa|ara|e) pol
rud|r|. Nura| sl|c|a ru esle alacal
pr|r acesl procedeu.
0e aceea, pas|| urrlor| lreou|e
s le sp|area, reulra||zarea |ce|
ra| adesea cu ac|d acel|c) s|
uscarea. Pr|r acesl procedeu se
deslac adesea s| iro|rr||e irc|e-
|ale |lo|||, iro|rr| de co|, elc.)
La ircper| cu irc|z|re cerlra|,
acesl procedeu esle corlroversal,
deoarece pr|r lralarea cu |es|e
urral de sp|are se urezesle
exces|v |erru|. 0e aceea, vops|-
rea lra| lreou|e s a|o |oc ao|a
dup 1-2 per|oade de irc|z|re,
perlru a se ev|la lsurarea vopse-
|e| dalor|l uscr|| |erru|u|.
RzuitoruI de vopsea /
rascheta
lrdeoseo| |a slralur| de vopsea
suo|r| sau |a ce|e care s|-au p|er-
dul aderera se poale |ucra s| cu
rzu|loru| sau rasc|ela |o |ar
ascu|l lxal de ur rrer). lr
l|rpu| |ucru|u| lreou|e s se |r
seara, s ru se irdeprleze s|
pr| d|r |err. lrdeoseo| |a prol|e
s| la|ur| esle recorardao|| s se
lo|oseasc aceasl relod lo|o-
s|rd |are ascu|le exacl dup
lorra prol|u|u| ce urreaz a l
cural.
SIefuirea si perierea
Aroe|e pos|o|||l| ru se
recorard |a irdeprlarea vop-
se|e| de pe supralee d|r |err.
V|j|oace|e de s|elu|re, c||ar s|
recar|ce, se irlurd |red|al cu
vopsea s| dec| dev|r |rul|||zao||e.
Per|||e, dac surl sulc|erl de
dure, pol provoca |a irdeprlarea
vopse|e|, deler|orr| pe slruclura
de suprala a |erru|u|.
AeruI erbinte
lr cazu| aceslu| procedeu, care
prolejeaz raler|a|u|, dar reces|l
l|rp, vopseaua esle irdeprlal
pr|r |rlerred|u| uru| p|slo| cu
aer lero|rle. lr cazu| lo|os|r||
uru| arzlor cu daz sau a|le|e
aserrloare s-ar al|rde o
lerperalur prea r|d|cal s| aslle|
s-ar produce deler|orr| a|e |er-
ru|u|.
La lorrarea de os|c|, vopseaua
se poale irdeprla ir ra| ru|le
slralur| deodal. Treou|e avul irs
dr|j s ru se deler|oreze supralaa
|erru|u| pr|r ardere sau recar|c
cu spac|u| sau a|le ure|le. Perlru
o ra| our irdeprlare a vopse-
|e| ,irru|ale' pe prol|e sau dela-
||| lreou|e ca spac|u| s le adaplal
|a lorra prol|u|u|. lr alar de
aceasla, se dedaj daze lox|ce
pr|r arderea vopse|e|.
lrdeparlarea vopse|e| cu rzu|loru|
/ rasc|ela
lrdeprlarea vopse|e| cu aer ler-
o|rle
NDEPRTAREA VOPSELEI
10
Fierbere n uIei de in
3lralur||e vec|| de vopsea pol l
irdeprlale s| pr|r |rersare ir
oa|a de u|e| de |r irc|z|l cor-
lro|al. 0alor|l dradu|u| r|d|cal de
per|cu|oz|lale |auloapr|rdere pr|r
lacr r|c), acesl procedeu va
l ap||cal rura| ir irlrepr|rder| de
spec|a||lale.
Nu ex|sl |rlorra|| reler|loare |a
|rluera de dural asupra |er-
ru|u| pe l|rp irde|urdal, dar pe
arsaro|u, acesl procedeu pro-
r|le pe v||lor perspecl|ve oure,
deoarece, pr|rlre a|le|e, u|e|u| de
|r poale l lo|os|l s| perlru vop-
se|e ra| vec||, |ar |erru| pr|resle
corcor|lerl pr|r acesl procedeu
s| slralu| de ,drurd'.
ndeprtarea prin frezare
a straturiIor de vopsea
ureor| ras|r||e de lrezal rarua|e
perlru irdeprlarea vopse|e|, ole-
r|le ir corer, se pol lo|os| rura|
perlru supralee p|are. Fo|os|rd
acesle ras|r| se irdeprleaz
adesea s| o r|c parle d|r rale-
r|a|u| |erros.
0e aceea, acesl procedeu esle
recorardao|| rura| ir rod
cord||oral. lr alar de aceasla,
ure|le|e asc||eloare scurpe se
uzeaz loarle repede.
Decaparea
Procedeu| decapr|| corsl ir
ap||carea de decapar| paslos| pe
slralur||e de vopsea, |ar slralur||e
de vopsea despr|rse |lorrarea de
ou|e) se irdeprleaz cu spac|u|.
0up irdeprlarea slralur||or de
vopsea |deseur| spec|a|e), |erru|
lreou|e c|l|l aourderl cu ap sau
sp|rl. lr cazu| lralr|| u|ler|oare
NDEPRTAREA VOPSELEI
perlru purerea ir ev|der a lore|
|erru|u|, esle recesar o s|elu|re,
ir spec|a| |a prol|e.

Ce|e lre| procedee descr|se arle-
r|or prolejeaz |erru| cu pslrarea
|rledra| a cu|or|| s| slruclur|| ace-
slu|a. Elc|era |or esle d|ler|l.
lr cazu| pr|ru|u| procedeu, cu
irdeprlarea recar|c a slra-
lur||or de vopsea despr|rse, lre-
ou|e ev|lale deler|orr||e |a prol|e,
la|ur|, rulur| s.a.r.d. 0up caz,
spac|ur||e vor l adaplale pr|r po||-
zare |a lorra prol|u|u| respecl|v.
La ce| de a| do||ea procedeu se
lo|osesc pr|rlre a|le|e urrloare|e
pasle decaparle d|r coreru| de
spec|a||lale:
- decapar| adres|v| oo|sru||, ce|
ra| adesea pe oaz de ac|d
c|or||dr|c: se dedaj daze lox|ce
s| deseur|
- ,o|odecapare' ce| ra| adesea
pe oaza de esler|, dec| cor-
o|ra|| de ac|z| cu a|co|| |adesea
esler| a| ac|du|u| acel|c, dec|
acela|): acesl|a surl ra| pu|r
lox|c| perlru or s| red|u, dar d|r
pcale s| ra| pu|r| elc|er|.
La a| lre||ea procedeu, decapar||
pol l produs| s| ir propr|u| ale||er
|vez| dreapla). 0ecaparea se
poale lo|os| irdeoseo| |a prol|e
s| ir |ocur| dreu acces|o||e. lr
or|care d|r cazur| esle recesar
sp|area u|ler|oar cu per|a s| /
sau a|coo|. La loale procedee|e
de decapare lreou|e s se reulra-
||zeze supralee|e cu ac|d acel|c
d||ual |10) sau cu oel.
0e asererea, |a loale proce-
dee|e de decapare lreou|e ra|
irl| elecluale prooe, deoarece
|erru| poale reac|ora d|ler|l |de
P|es |a decapare
11
exerp|u, sc||roarea cu|or|| |a
slejar). 0|r exper|er irs, elec-
lu| decapar|||or esle redus |a
|acur| acr|||ce s| pe oaz de ap.
NDEPRTAREA VOPSELEI
DECAPANI N
PRODUCIE PROPRIE
0ecapar| ir produc|e propr|e, de exerp|u, d|r pr| eda|e de var,
pasl s| spur so||d |de exerp|u, spur de polas|u d|r drod|er|e).
Aroe|e pr| se areslec o|re s| everlua| se adaud pu|r ap.
Acesl areslec ap||cal |acoper|l pe cl pos|o|| cu o lo||e suo|re)
sapor|lc vopse|e|e pe oaz de u|e| s| par|a| poale l lo|os|l s| de
ra| ru|le or|. Esle recesar o reulra||zare u|ler|oar cu ap s|
oel.
3. REPARAll PE LEVN
13
REPARAII PE LEMN
3pre deoseo|re de |ucrr||e de
reslaurare de us| s| lereslre |de
exerp|u: irdeprlarea cu|or||, vop-
s|re ir cu|or| ro|), care se cer
lrp|ar||or ir u|l|r|| ar|, ir cazu|
repara|||or |a |err sau a| ir|o-
cu|r||or, lrp|aru| ca||lcal se al
ir e|ererlu| su. 0eperderl de
slarea s| cer|re|e u|ler|oare ce se
|rpur us|| sau lereslre| s| ir ceea
ce pr|vesle va|oarea corslrucl|v
-|slor|c a aceslu| e|ererl, esle
recesar a se |re seara de ure|e
pr|rc|p|| de oaz.
ntreinerea substanei
3uoslara oo|eclu|u| |slor|c lreou|e
rer|oral pe cl pos|o||. lr|o-
cu|rea pr||or d|r |err lreou|e s
se lac rura| dac acea parle
esle d|slrus de pulreda| sau de
durlor| o|o|od|c| s| / sau lurc|a
acesle|a esle d|r|rual.
Pri noi din Iemn
0ac lreou|e ir|ocu|le pr| d|r
|err, se va lo|os| irloldeaura
aceeas| eser de |err. lr ceea
ce pr|vesle corporlarerlu| s|r|-
|ar |a c|c|ur| de urlare-uscare, lre-
ou|e s se |r seara de |erru|
lo|os|l, |re|e|e arua|e a|e aceslu|a,
cl s| de cor|rulu| de rs|r. Ce|
ra| o|re perlru repara|| sau ir|o-
cu|r| se preleaz |erru| deja lo|o-
s|l ir corslruc||, deoarece acesl
|err vec|| are o slruclur s|
cu|oare aserrloare cu ce|e a|e
raler|a|u|u| d|r e|ererle|e |slo-
r|ce.
Legturi si mbinri noi
din Iemn
La prol|e, la|ur| de elarsare elc.
lreou|e pus accerl irloldeaura pe
aceeas| execu|e perlru a as|dura
iro|rr| perlecle s| ca e|ererle|e
de ir|ocu|re s le cl ra| pu|r
v|z|o||e. lro|rr||e cu e|ererle
ro| lreou|e execulale ir ace|ase
rod cu ce|e |r||a|e |de exerp|u,
iro|rr| cu cep s| s|| irc|e|ale s|
as|durale cu cep cor|c d|r |err)
Adesea esle recesar s se
ir|ocu|asc e|ererle d|r rare
|a lo| de us sau cpluse||. 0e
ce|e ra| ru|le or| surl dele-
r|orale pr||e |rler|oare s| pr|ra
lre|re a pr||or |rler|oare verl|-
ca|e, deoarece a|c| apare ce| ra|
pulerr|c |rluera laclor||or c||ra-
ler|c|. 3| ir acesle cazur| se vor
eleclua |a repara|| iro|rr| auler-
l|ce.
0ac lreou|e ir|ocu|l o parle
d|rlr-ur e|ererl |alera| a| ure|
rare, esle recesar a se rea||za
o iro|rare corecl s| o suprapu-
rere sulc|erl.
Pr||e iro|rale vor l l|ale oo||c,
de asa rar|er ircl iro|rarea
irc|e|al s le prolejal irpolr|va
ape| s| perlru rr|rea supralee|
irc|e|ale.
Perlru o r|d|d|zare sup||rerlar
se recorard s| a|c| o iro|rare
cu cep d|r |err cor|c |irc|e|al).
0upa aceasla, ao|a dac ra| esle
recesar slrrderea cu rerd||ra
de rr a iro|rr||or irc|e|ale.
lr|ocu|rea pr||or d|slruse
lro|rare rou ir |err, execulal
ir le|ro|od|e lrad||ora| raru-
laclur|er.
lro|rare corecl a pr||or |alera|e
ar|p|| s| ir|ocu|rea pr|| de jos
14
Protecia IemnuIui prin
metode constructive
Vsur| corslrucl|ve perlru pro-
lec|a |erru|u| |pos|o|||l| perlru
scurderea s| e||r|rarea ape| s|
irp|ed|carea plrurder|| ape| ir
e|ererle|e d|r |err) lreou|e
respeclale record||oral. Pr|rlre
aceslea se rurr, de exerp|u,
iro|rarea corecl a scrdur||
de soc|u |a us| sau a scrdur||
p|curlor |a lereslre s| us|.
La oo|ecle de |rporlar, ace-
slea lreou|e execulale s| ir|ocu|le
p|ecrd de |a so|u|a corslrucl|v
or|d|ra|. Asa de exerp|u, |a ur
p|curlor de |a o lereaslr, care
ru ra| esle lurc|ora|, acesla va l
ir|ocu|l corp|el, |rc|us|v iro|rr||e
de co| a|e lereslre|.
Pracl|ca |ard rsprd|l de a
releza rura| parlea exler|oar a
p|curloru|u| s| de a o ir|ocu| cu
o parle d|r |err irc|e|al esle
|rcorecl s| dureaz durao|||l||,
deoarece ir iro|rarea irc|e|al
irloldeaura va plrurde apa.
FoIosirea de suruburi si
cuie
La ir|ocu|rea proles|ora| a
pr||or d|r |err deler|orale sau
|a lxarea de e|ererle d|r |err,
lreou|e s se rerure |a cu|e
s| suruour| d|r rela| deoarece
aceslea a|lereaz sau c||ar d|s-
lrud slruclura |erru|u| crerd
lolodal purcle de arorsare
perlru plrurderea ureze|||. Ce|
ra| |rd|cal esle lo|os|rea de
iro|rr| irc|e|ale, rez|slerle |a
urezea| ir loale cazur||e de
repara|| s| ir|ocu|r|.
Defecte si suri
lr pr|rc|p|u, c||ar s| r|c||e delecle,
lsur| s.a. se repar lol cu |err.
lrlr-o arur|l rsur se pol lo|os|
relode recar|ce |d|o|ur| perlru
rodur|, elc.)
Fo|os|rea de c||lur| s|rlel|ce, a
rasl|cur||or de elarsare, cl s| a
raler|a|e|or perlru ir|ocu|rea |er-
ru|u|, se va lace rura| ir cazur| de
excepl|e, deoarece acesle rale-
r|a|e prez|rl a|le caracler|sl|c|
|de exerp|u: ||psa e|asl|c|l||),
|ar pe de a|la parle corsl|lu|e o
|rlerver|e ir slruclura raler|a|u-
|u| |slor|c.
La r|c| delecle s| der|ve|r| a|e
supralee| se va dec|de cu ru|l
d|scerrrrl, dac aceslea vor
l ir|lurale sau dac aceslea s
le pslrale ca urre a|e lo|os|r||
respecl|vu|u| oo|ecl.
Esle irs pos|o|| |s| ir p|us ra|
aulerl|c) s se rea||zeze ur c||l
perlru |err ir ale||er |vez|
dreapla). lr corer se dsesle
ras de spac|u lo|os|l |a
predl|rea supralee|or perlru o
rou vops|re.
REPARAII PE LEMN
lr|ocu|re, |rc|us|v iro|rr||e de
co|
Carcasa oroasle| deler|oral, dup
repara|e proles|ora|
15
F|r loarle lr d|r |err |dac esle pos|o|| d|r aceeas| p|es) se
areslec o|re cu u|e| de ras|r |ca. 30 ) s| u|e| de |r lerl, aslle|
ircl s lorreze o ras pasloas. 0ac dor|r ca acesl c||l s
poal l s|elu|l ra| usor, se poale aduda ceva pral de crel |rax.
10) |ar procerlu| de rs|r poale l rr|l. Acesl c||l poale l co|oral
dup dor|r lo|os|rd p|drer| suo lorr de pu|oere.

CHIT PENTRU LEMN
REPARAII PE LEMN
Rs|r de 0arrar s| u|e| de lereoerl|r de oa|sar ralura| |sau ir|o-
cu|lor de lereoerl|r) se areslec ir pr| eda|e |a ircz|re usoar
|aler|e, ce| ra| o|re ir oa|e de ap) s| apo| pr|r adaos de cao||r
sau pral de rarrur s| l|r de |err loarle lr, se oroder|zeaz
pr se oo|re o ras de spac|u de cors|sler dor|l.
MAS DE SPACLU
PENTRU LCUIT
16
1. FER0NERlA
17
FERONERIA
0 rare parle a lerorer|e|, ce se
dsesle pe us|, por| s| lereslre,
ru prez|rl doar o |rporlar
lurc|ora|, c| s| ura decoral|v,
lapl corsl|erl|zal s| pus ir pracl|c
irc d|r lrecul. F|er, a|ar, ororz
lurral, cl s| corr / os s| cor-
o|ra|||e d|r acesle raler|a|e, surl
predor|rarle.
Vare|e avarlaj a| acesle| le|r|c|
de lerorer|e, ira|rle de apar||a
s|slere|or ,roderre', corsl ir
aceea c d|ler|le|e p|ese corpo-
rerle pol l ir|ocu|le. 0e asere-
rea acesle e|ererle |slor|ce, ce|
ra| adesea corlec|orale rarua|,
pol l reparale lr proo|ere de
clre ur |clus. Asa de exer-
p|u, ur recar|sr oascu|arl sau
o oroasc de us poale l irlol-
deaura pus ir lurc|ure lr a
lreou| s le sc||roal.

Demontarea
lr procesu| de reslaurare a us||or
s| lereslre|or vor l derorlale
cu dr|j loale e|ererle|e corpo-
rerle, aceslea vor l irserrale
perlru a pulea l recuroscule s|
corp|elale u|ler|or. Nura| p|ese
care ru pol l derorlale lr a se
deler|ora, vor rrre pe oo|ecl
|de exerp|u: co|are de lereslre).
Lipsa de piese de
feronerie
0ac pr| d|r lerorer|e ||psesc,
p|ese|e |slor|ce pol l procurale d|r
depoz|le|e propr||, pe care lecare
lrr ar lreou| s s| |e irl|reze. lr
cazur| de excep|e ex|sl aslz| s|
p|ese corlec|orale dup rode|e
|slor|ce, par|a| c||ar cu lorre de
lurrare or|d|ra|e.

Turrarea u|ler|oar de e|ererle
de lerorer|e |de exerp|u: rrere
||ps) dup p|ese|e ex|slerle poale
l ra|ora|, deoarece aceasla esle
ra| scurp decl o cop|e a e|e-
rerlu|u| |slor|c d|r cala|od.
ndeprtarea vopseIei
\opseaua s| |rpur|l||e, lreou|e
o|reire|es irdeprlale, lolodal
irs cu rer|rerea pal|re|, ir
spec|a| |a p|ese|e d|r a|ar sau
d|r corr. Curarea se poale elec-
lua cu a|coo|, d||uarl s| ce|e ra|
lre r|j|oace de s|elu|l ||r de
oe| d|r sorl|rerlu| 000 sau |rl|e
aoraz|v cu draru|a|e irceprd
de |a 100).
Pasle|e de |uslru|l, ce se dsesc
ir corer cu r|j|oace de s|elu|l
lre, pol l recorardale. Nu se
recorard lo|os|rea de per|| rola-
l|ve d|r srr de oe| dalor|l
deler|orr|| supralee|. Nura| ir
cazur| excep|ora|e, de exerp|u,
|a ler sau lorl lurral, poale l
lo|os|l aceasl relod ra|ora| s|
lr a deler|ora raler|a|u|.
P|ese de lerorer|e curale
Pal|ra vrer||, rer|rul pe p|es
3lralur| de vopsea ce lreou|e
irdeprlale
18
Protecia suprafeei
0up cur|re s| repara||, dac
esle cazu|, lreou|e s urreze,
cu r|c| excep||, o prolec|e a
supralee|. lr ce|e ce urreaz
surl erurerale cleva pos|o|||l|
ir parle ver|lcale de-a |urdu|
seco|e|or s| care s| aslz| surpr|rd
pr|r s|rp|a |or ap||care.
P|ese d|r corr, os s| a|le e|ererle aserrloare se urd pe supralaa
cu u|e| de ca||lale, dac esle cazu| s| de ra| ru|le or| |de exerp|u:
u|e| perlru arre, u|e| de paralr)
Pr| rela||ce d|r |rler|or se pol proleja sulc|erl cu u|e| de |r are-
slecal cu lereoerl|r |50 u|e| de |r, 50 u|e| ralura| de lereoerl|r
sau lereoerl|r s|rlel|c). La so||c|lare ra| pulerr|c se poale
aduda u|e| sla|orar |rax. 10-15). u|e|ur||e sla|orare surl u|e|ur|
irdrosale |de exerp|u, u|e|u| de |r se lrarslorr d|r u|e| ir u|e|
sla|orar), care se produc pr|r depoz|larea u|e|u|u| ir rec|p|erle p|ale
suo |rluera raze|or so|are, pr aceslea se ,irdroas'. Aslz|,
acesl procedeu se lo|osesle adesea |rduslr|a| acce|errdu-se suo
v|d.
UNGEREA
FERONERIEI
FERONERIA
8a|ara|e, p|vo|, zvoare, |re|e de
rrere s| a|le|e au losl adesea
cos|lor|le s| ru vops|le ir cu|oa-
rea |erru|u|. Aceasl acoper|re
se poale eleclua s| aslz| lr pro-
o|ere, pr|r lop|rea cos|loru|u| |de
exerp|u, cos|lor d|r a||aj de ||p|l
d|r corer) suo |rluera c|dur||
s| |rersare precaul a p|ese|or ir
aceasl oa|e. Cu cl cos|loru| esle
ra| lu|d, cu all dela||||e lerore-
r|e| |de exerp|u, c|ze|r| elc.) apar
ra| o|re ir ev|der.
lrdeoseo| lerorer|a d|r a|ar o|re
cural poale l lralal s| cu
,Zappor - Lac|' lrarsparerl, d|r
corer. Acesl produs esle ur are-
slec d|r ce|e ra| d|ler|le e|ererle,
pr|rlre a|le|e cu se|ac. Lacu| se
usuc deja ir l|rpu| pre|ucrr||,
dar ru esle rez|slerl |a |rluera
laclor||or c||raler|c| sau recar|c|.
Pr| d|r ler, care lreou|e s
rrr aparerle, dar lolus| s le
prolejale, pol l lralale cu u|e| ler-
o|rle |u|e| perlru arre sau perlru
recar|c lr). lr acesl procedeu,
le c se irc|zesle u|e|u| s| p|ese|e
se urd cu persu|a cu acesl u|e|
|ex. p|ese loarle r|c|) le pr|r |rer-
sare ir oa|e lero|rle. Pr|r acesl
procedeu, rur|l adesea ,orurare'
se oo|re o prolec|e c||ral|c
our, deoarece pr|r lerperalura
r|d|cal a u|e|u|u| se rea||zeaz o
our |edalur cu supralaa rela-
|u|u|.
0 a|l pos|o|||lale de irroo||are
s| de prolec|e a supralee|or
d|r rela| esle vopseaua, care
|r|l slruclura rela||c. Aceasl
relod esle lo|os|l deja s| oler
o loarle our prolec|e irpolr|va
laclor||or c||raler|c| s| recar|c|
s| se poale eleclua irlr-ur rod
deoseo|l de s|rp|u. 3upralaa
rela||c lreou|e s le e||oeral
de urre de rud|r sau |rpur|l|
Ferorer|e ir l|rpu| pre|ucrr||
19
ur ||lru de u|e| de |r lrr|s se irc|zesle ir oa|e de ap |a ca 0,
ir care pr|r lop|re se d|zo|v ca 100-150 d cear de a|o|re. 3e |as
areslecu| s se rceasc s| se ap||c ir slral suo|re. Ceara de
a|o|re poale l ir|ocu|l s| cu cear de Carrauoa, care posed o dur|-
lale ra| rare.
CERUIREA
FERONERIEI
FERONERIA
3e aresleca o|re 80 u|e| de |r lrr|s cu 20 u|e| de |r sla|orar.
Perlru 1 |. lr acesl areslec se adaud ca 1,2-1,5 |d p|||lur de ler
|pu|oere rela||c d|r corer sau pu|oere lr de ler d|r |rduslr|a de
pre|ucrare a rela|u|u|), care de asererea se areslec o|re.
0radu| de ap||care cu persu|a poale l irourl|l cu u|e| ralura| de
lereoerl|r sau cu lereoerl|r s|rlel|c.
VOPSEA METALIZAT
acoper|rea pr||or rela||ce. La
prepararea de asererea suo-
slare esle recorardal a se pro-
ceda cu ru|l pruder, deoarece
ure|e corporerle au ur purcl de
|rlarare loarle sczul.
care se despr|rd, irs ru lreou|e
s oo|rer o suprala cu |uc|u.
Rezu|lalu| esle o vopsea cu ur
loarle our drad de acoper|re,
care pr|r cor|rulu| rare de ler
esle adesea cu dreu de deoseo|l
de supralaa rela||c a p|ese|
revops|le. La o areslecare
corespurzloare, aceasl vopsea
poale l s| pu|ver|zal s| esle ur
produs cu lo|os|re ur|versa|.
P|ese ce ru surl supuse |rluere|
laclor||or c||raler|c| pol l dup
caz ceru|le. 0es| lralarea
supralee|or cu pasle s| po||lur|
pe oaz de cear se lo|osesle
cu preporderer pe supralee
de roo|||er sau de |rler|or, acesl
procedeu poale l lo|os|l s| |a
8a|ara reslaural, suprala
ceru|l
5. \0P3lREA
21
VOPSIREA
Ap||carea uru| slral de vopsea pe
us| s| lereslre a avul rereu dou
lurc|| |rporlarle de irdep||r|l:
- ir pr|ru| rrd |erru| pre|ucral
lreou|e s le prolejal irpolr|va
laclor||or c||raler|c|
- ir a| do||ea rrd s-a urrr|l
adesea ur elecl decoral|v.
Ao|a |a slrs|lu| seco|u|u| a| 19-|ea
au aprul s| vops|r| ,lrarsparerle'
cu vederea slruclur|| raler|a|u|u|
de oaz. Pr alurc|, us||e /
por||e s| lereslre|e, au losl vop-
s|le aproape irloldeaura acoper-
|rdu-se raler|a|u| s| erau parle
corporerl a corceplu|u| ur|lar
a| laade|. Aslz| se poale cor-
slala c ir decer|||e lrecule, pr|r
aosera lralr|| cu vopsea, dar ru|l
ra| adesea pr|r lralare |rcorecl
cu vopsea, s-au produs ru|le
paduoe e|ererle|or d|r |err.
0dal cu dezvo|larea |rduslr|e|
c||r|ce s| |edal de aceasl dez-
vo|lare a |rduslr|e| de |acur| s| vop-
se|e, ure|e reele pslrale de-a
|urdu| seco|e|or s-au p|erdul. 0ar,
cur se irlrp| adesea, ,prodre-
su|' rezu|lal de a|c| aprea doar |a
pr|ra vedere. \opse|e|e lo|os|le
surl de ce|e ra| ru|le or| |rper-
reao||e, surl prea pu|r e|asl|ce,
|ar pr|r d||uar|| s|rlel|c| prezer-
lau s| ur per|co| perlru srlale.
lr p|us, s-au adudal suoslare
corlra durlor||or o|o|od|c| all
ir vopse|e cl s| ir drurdur|, care
ir cazu| uror so|u|| corslrucl|ve
oure, de prolec|e a |erru|u|,
aproape c surl |rul||e.
lr decer|||e lrecule prolec|a
corslrucl|v a |erru|u|, ir sersu|
ure| produc|| ra|ora|e, a losl de
ru|le or| red||jal, |ar delc|le|e
care au aprul d|r aceasl cauz
au lreou|l rered|ale pr|r |rlerre-
d|u| vops|r||. lr |ocur| deoseo|l de
dedradale au losl adaudale rale-
r|a|e de |zo|are e|asl|ce. Aceasl
procedur - rerurrdu-se de
ru|le or| |a redu|||e vec|| a|e res-
lesudr|lu|u| - s-a doved|l a ru l
de dural s| acesl |ucru i| aral
deler|orr||e aprule ir u|l|r|| ar|.
Varlor||, us||e s| lereslre|e, care
dea|urdu| decer|||or s-au pslral,
voroesc o ||ro aparle.
lr pr|c|p|u se poale spure, c
ao|a dup lo|os|rea vopse|e|or
s|rlel|ce pe oaz de rs|roase,
us||e s| lereslre|e d|r |err au
cplal rerure|e de durao|||l|lale
delecluoas.
Proo|ere de durao|||lale creale
de vopseaua pe oaz de rs|r|
s|rlel|ce
Fereaslr |slor|c vops|l ir a|o
22
VOPSIREA
Criterii pentru vopseIe
0 vopsea perlru us| sau lereslre
lreou|e s irdep||reasc reapral
urrloare|e cr|ler||:
- Treou|e sa le perreao|| s| pr|r
aceasla s dararleze ec||||oru|
ralura| a| ur|d|l|| |erru|u| ir
rod perrarerl.
- Treou|e s prez|rle e|asl|c|lale
sulc|erl perlru a ru se lsura
|a c|c|ur||e de urlare s| uscare
a|e |erru|u|.
- 0 our rez|sler irpolr|va
|rluere| laclor||or c||raler|c| s|
recar|c| lreou|e de asererea
s le dararlal.
- lrdred|er| precur p|drer| de
cu|oare lreou|e s poal l
aduda|.
- \opseaua lreou|e s poal l
usor de ap||cal s| s a|o o
capac|lale our de plrurdere
a |erru|u|.
- Toale corporerle|e lreou|e s
respecle rorre|e pr|v|rd pro-
lec|a red|u|u| s| a oru|u|.
- Lucrr| de coreclare s| repa-
rare lreou|e s poal l elec-
luale lr proo|ere.
- 3lralur||e ap||cale lreou|e s ru
a|o ac|ur| revers|o||e.
- E|ererle|e corporerle lreou|e
s le corpal|o||e s| cu a|le
raler|a|e |de exerp|u: pr||e
rela||ce a|e lerorer|e|) s| s ru
rud|reasc elc.
8|reire|es c ex|sl ir prezerl
s| vopse|e produse pe ca|e
|rduslr|a|, care irdep||resc
acesle cr|ler|| par|a| sau lola|. lr
cazu| reslaurr|| s| asarr|| de us|
s| lereslre ex|sl irs o provocare
deoseo|l, ca s| ir cazu| ce|or-
|a|le raler|a|e, de a lo|os| s| a|c|
|a prepararea vopse|e|or raler|-
a|e lrad||ora|e.
lr p|us, ra| apare s| laplu| c |a
o rare parle a vopse|e|or pro-
duse pe ca|e |rduslr|a| ir z|ua de
aslz|, ru ra| surl de ru|l lrecule
pe el|c|el loale suoslare|e cor-
porerle. lr 0errar|a, de p||d,
corlorr |ed|s|a|e| ir v|doare, esle
pos|o||, ca produse|e care cor|r
suo 10 de d||uarl, s le cors|-
derale ca produse care ru cor|r
d||uar|.
Produclor|| de asa rur|le vop-
se|e ralura|e s| produse|e ace-
slora pol corsl|lu| ir acesl caz
o oura a|lerral|v. Corporerle|e
aceslor produse ru prez|rl pro-
o|ere, |ar produclor|| au dec|s ir
rajor|lale dec|ararea corp|el a
aceslora.
Aceasla irsearr c loale e|e-
rerle|e corporerle surl |rd|cale
pe el|c|el. Perlru reslaurarea de
us| s| lereslre acesle vopse|e surl
|rleresarle, deoarece de ce|e ra|
ru|le or| aceslea cor|r ace|eas|
corporerle ca acur 100-200 de
ar|.
Perlru a se e||r|ra reire|eder||e
se ra| ar|rlesle irc odal c
ru lreou|e resp|rse produse|e u|l|-
re|or decer||l 0ar r|c| s ru
se lo|oseasc lr d|scerrrrl
or|ce vopsea ,roderr' drepl cea
ra| our, deoarece acesle pro-
duse au ur corporlarerl |rcerl
ir l|rp, |ar ir ure|e cazur| se
poale s| doved| |rluera redal|v
asupra srl|| oru|u|.
Lazur lrarsparerl
\ops|rea delr|l|v ca |r|lare a
lore| |erru|u|
23
VOPSIREA
0rurdu|rea p|ese|or ro| d|r |err sau a ce|or deja vops|le odal,
dup ce s-a irdeprlal vopseaua, se lace cu ur areslec corslrd
d|r 50 u|e| de |r s| 50 u|e| ralura| de lereoerl|r s|rlel|c.
3lral |rlerred|ar d|r ca 80 u|e| de |r, 10 u|e| ralura| de
lereoerl|r s| cle 5 u|e| sla|orar perlru |err s| de |r sla|orar.
u|e|ur||e sla|orare ru irourlesc uscarea, dar e|e ac|oreaz |a
ca||lalea slralur||or de vopsea ap||cale, a rez|slere| |a laclor|| c||ra-
ler|c| s| |a perreao|||lalea ape|.
3lral acoper|lor d|r ca 80 u|e| de |r s| cle 10 u|e| sla|orar
perlru |err s| u|e| ir sla|orare. 0up caz se poale irourl|
dradu| de ap||care lo|os|rd u|e| ralura| de lereoerl|r. Procerlu| lola|
de u|e| sla|orar s ru depseasc 20.
lr |ocu| u|e|u|u| de |r poale l lo|os|l s| u|e| de |r lrr|s, deoarece
acesla prez|rl e|ererle de uscare |s|cal|v|). 0ac se lo|osesle u|e|
de |r, se poale acce|era uscarea pr|r adudarea de s|cal|v| |rax.
3-5)
VOPSEA DE ULEI
Vopsea de uIei istoric
0 vopsea de u|e| asa cur a losl
lo|os|l pr ir 1920 aproape ir
exc|us|v|lale perlru us| s| lereslre
se poale produce ir ale||er lr
proo|ere |vez| jos).
Treou|e s se |r seara de laplu|
c slralur||e deja ap||cale lreou|e
s le corp|el uscale ira|rle de a
se ap||ca ur rou slral de vopsea
s| r|c|odal s ru se ap||ce vop-
seaua de u|e| ir slral prea dros,
a|lle| ea se va usca rura| super-
lc|a|, |ar suo ,p|e||' rrre vop-
seaua ||p|c|oas.

24
VOPSIREA
PIGMENTARE \opse|e|e de u|e| se pol p|drerla lr proo|ere. lr lurc|e de carl|-
lalea s| le|u| p|drerlu|u| se poale oo|re ur slral pr|r care se vede
slruclura |erru|u|, ur slral de oaz sau uru| care s acopere.
0|r ru|l|lud|rea de p|drer| ordar|c| s| arordar|c| surl recorarda-
o||| p|drer|| ralura||, deoarece cu acesl|a s-au rea||zal rajor|lalea
vopse|e|or lereslre|or s| us||or |slor|ce. Nura| ir cazur| |rd|v|dua|e
|de exerp|u, a|ou| cu p|drerl a|o de l|lar) lreou|e s se ape|eze |a
p|drer| s|rlel|c|, dar ir or|ce caz relox|c|. P|drer|| de prrlur|
surl roc| exlrase s| rc|rale lr. Toale acesle prrlur| se pol are-
sleca irlre e|e, dar d|zo|varea esle d|ler|l. 0e aceea surl recesare
prooe cu carl|l| r|c|.
Avarlaju| lo|os|r|| u|e|u|u| de |r sau a u|e|u|u| de |r lrr|s esle laplu| c
u|e|u| de |r accepl pr |a 100 d|r vo|uru| su propr|u raler|a|e
de adaos, dec|, de exerp|u, p|drer|.
3e va p|drerla irloldeura slralu| |rlerred|ar. P|drerlu| ru se va
aduda pur s| s|rp|u vopse|e|, c| se va aresleca |,lreca') cu o car-
l|lale r|c de u|e| irlr-ur rojar, |ar apo| cu aceasl ras pasloas
se va co|ora vopseaua. P|drer|| se vor aresleca aslle| ra| o|re.
Lazur pe baz de bere
lrdeoseo| pe us| de |rler|or s| |ar-
or|ur| se dsesc adesea vopse|e
|r|lrd lora |erru|u|, care surl
pe oaz de |azur de oere. Ace-
slea se pol produce dup cur
urreaz:
LAZUR PE BAZ DE
BERE
0rurdu|rea perlru rea||zarea ure| supralee desc||se |a cu|oare |cu
drad de acoper|rel): de exerp|u, p|drerl Terra d| 3|erra ir u|e| de
|r lrr|s se ap||c pe supralaa predl|l ir prea|ao||.
Lazur pe oaz de oere: ca 100 d p|drerl |ra| irc||s de cu|oare
decl drurdu|, de exerp|u, Terra d| 3|erra ars) se d|zo|v ir oere.
8erea esle ||arl lo|os|l irc d|r lrecul s| ru r|roase a oere decl ir
l|rpu| pre|ucrr||. \opseaua esle rez|slerl |a slerdere dar ru |a lac-
lor|| c||raler|c|. Perlru a-| rr| rez|slera |a slerdere |azura se poale
aresleca cu ceva u|e| ca|d.
Vode|e|e s| |r|la|||e de lor a |erru|u| se execul cu persu|e |urd|
spec|a|e, p|epler| s| sao|oare |perlru |r||a|a lore| |erru|u|)
25
VOPSIREA
lr exler|or, dec| ir spec|a| |a
lereslre s| us|, d|r cauza d|rers|-
ur||or irdusle, |r|larea corp|el a
lore| |erru|u| ru s-a eleclual. 0e
asererea era recesar s| o sla-
o|||lale r|d|cal |a ader|| alros-
ler|c|. 3pre deoseo|re de |r|la|||e
p|clale pe roo|||er, s-au execulal
a|c|, cu persu|e spec|a|e, |r|la||
de lor cu o |azur de cu|oare
irc||s, cu ur aspecl ra| surar.
lr acesl caz drurdu|rea se lace
corlorr ce|or rer|orale ra| sus
|ar apo| se ap||c o |azur usor
p|drerlal, pe oaz de u|e| de
|r, ir care se rea||zeaz deseru|
lore|.
Nura| |a pr|ra vedere reele|e de
ra| sus par corp||cale. La o pr|-
v|re ra| alerl, e|e reces|la doar
pu|r| corporer| |ar rezu|lale|e
3uprala drurdu|l s| vops|re
lra| cu |azur pe oaz de oere
surl eco|od|ce s| ir p|us |slor|c-
aulerl|ce.
lr ceea ce pr|vesle serra|area lol
ra| lrecverl a a|erd|||or, acesle
vops|r| dup reele corsacrale |slo-
r|c pol l o loarle our a|lerral|v.
lr alar de aceasla, |a a|ederea
raler|a|e|or lreou|e avul ir vedere,
c perlru raler|a|e|e |slor|ce
ex|sl o exper|er irde|urdal,
ureor| de seco|e. 0ec|, proo|era
ver|lcr|| |aoor|oase a aceslor
raler|a|e esle de lapl |rul||.
. V0NTAREA 3TlCLEl
27
3l|c|a |a lereslre|e s| us||e |slor|ce
era lxal aproape irloldeaura cu
c||l pe oaz de u|e| de |r |pal s|
lael de c||l) sau cu s|pc|. 3l|c|a
era s|rp| s| ir lurc|e de pro-
dresu| le|r|c de-a |urdu| seco|e|or
aceasla era de d|ler|le d|rer-
s|ur|. Adesea ex|sla o irpr|re
cu zore|e d|r rela| sau |err.
lra|rle, acesle zore|e serveau
perlru |edlura d|rlre oc||ur||e
r|c| de dear, deoarece aceslea
ru se puleau produce |a d|rer-
s|ur| ra| rar|. 0ar ra| lrz|u,
irceprd cu seco|u| a| 19-|ea,
acesle zore|e au serv|l ca e|e-
rerle decoral|ve.
lrdeoseo| sl|c|e va|oroase precur
sl|c|a corodal, sl|c|a de p|uro,
sl|c|a acoper|l cu sl|c|a co|oral
ir slral suol|re |par|a| s|elu|l) sau
c||ar sl|c|a sulal vor l derorlale
cu rare aler|e ira|rle de pre-
|ucrare. Perlru aceasl opera|e
esle loarle ul|| o asa rur|l
|arp de c||l. La acesl s|sler
c||ar s| c||lu| vec|| pe oaz de u|e|
de |r dev|re roa|e suo |rluera
rad|a|||or |rlraros||, lr ca sl|c|a
s se irc|zeasc exces|v s| s
crape.
3| asa rur|la sl|c| lras
|derur|l ir le|u| acesla dup le|-
ro|od|a de laor|ca|e) lreou|e pe
cl pos|o|| s le pslral, deo-
arece pr|r ordu|a|| s| slr|a||
|rad|rea de arsaro|u a ure|
laade esle |rlueral ir rod
dec|s|v. lrdeoseo| |a ur rurr
rare de ouc| s| cu irourl|rea
lurc|ora||l|| |vez| cap. Z) esle
recesar ur corpror|s s| arure
ir|ocu|rea sl|c|e|. lr acesl caz
surl recesare d|scu|| reler|loare
|a raler|a| s| le|ro|od|e, cu lo|
MONTAREA STICLEI
laclor|| |rleresa|, ira|rle de irce-
perea |ucrr||. lr lord, sl|c|a ure|
lereslre sau ure| us| are |a rrdu|
e| o va|oare |slor|c s| ru lreou|e
sc||roal lr d|scerrrrl. Cu
cl o sl|c| esle ra| vec|e sau ra|
|aoor|os execulal, cu all va|oa-
rea acesle|a esle ra| rare s| lre-
ou|e pslral ca alare. lrdeoseo|
perlru pslrarea sl|c|e|or coro-
dale, a sl|c|e|or co|orale ir 2 slra-
lur| s| s|elu|le sau a sl|c|e| lrase
lreou|e pus accerl deoseo|l.
3l|c|a |slor|c va l apo| rorlal
|a |oc cu c||l pe oaz de u|e|
de |r. Acesl s|sler de rorlare
s-a corsacral dea |urdu| seco-
|e|or, esle s|rp|u de execulal s|
ru r|d|c proo|ere de repara||. lr
p|us, c||lu| de u|e| de |r irpreur
cu vopseaua corsl|lu|e ur s|sler
ur|lar |vez| cap. 5) s| o our cor-
pal|o|||lale, ir cadru| elarsr|| sl|-
c|e| / vops|re.
C||lu| pe oaz de u|e| de |r perlru
sl|c| esle corsl|lu|l exc|us|v d|r
pral de crel s| u|e| de |r s|
poale l produs ir ale||er. C||lu|
aslle| rezu|lal, de cu|oare cerus|e
poale l co|oral lr proo|ere
cu p|drer|. lra|rle de vops|rea
laele|or de c||l |reapral respec-
lal l) lreou|e respecla| l|rp|| de
uscare. La irlreou|rarea de vop-
se|e cu cor|rul de u|e|, c||lu|
lreou|e s le irlr|l rcar |a
suprala |ir lurc|e de lerpe-
ralura exler|oar, l|rp de 2-
splrr|)
C||lu|rea sl|c|e|
3l|c|a corodal, va|oroas, derr
de a l pslral
Z. lV8uNTlREA
FuNCl0NALlTll
29
MBUNTIREA FUNCIONALITII
3e poale corslala, c lereslre|e,
us||e s| por||e |slor|ce irdep||resc
dup slardarde|e aclua|e s| dup o
reslaurare corespurzloare, loale
lurc|||e |rporlarle |ad|c prolec|e
lerr|c, acusl|c s| irpolr|va
elrac|||or).
lrdeoseo| lereaslra duo| cu
d|slar irlre sl|c|e |opl|r 80-120
rr) s| cu ce|e 2 p|arur| separale
a|e ar|p||or |prolec|e lerr|c s|
acusl|c), cl s| cu cerceve|e|e |or
re|al|v irdusle cu zvorre ru|l|p|
|prolec|e |a elrac|e) corsl|lu|e o
so|u|e aproape perlecl. Toale lor-
re|e u|ler|oare de lereslre |ca de
exerp|u, dearur| s|rp|e cu sl|c|
|zo|aloare, cu rar duo|, elc.),
de ce|e ra| ru|le or| ru corsl|lu|e
o irourl|re a lurc|ora||l||, c|
adesea surl doar ra| |ell|r de
produs s| ra| usor de rorlal.
Tolus|, par|a| esle pos|o|| ca
acesle irsus|r| poz|l|ve s le
irourl|le cu ur elorl r|r|ra|.
Fo|os|rea aceslor pos|o|||l| dep|rd
s| de ul|||zarea |or, de aceea lre-
ou|e s ex|sle o d|lerer|ere de |a
ur caz |a a|lu|, l|rd recesar o
|rlerver|e ir suoslara |slor|c.
lr ce|e ce urreaz, se prez|rl
pe scurl cleva pos|o|||l|, reler|-
lor |a irourl|rea lurc|ora||l||.
0e |a ircepul lac rer|urea c
ru sllu|esc pe r|rer| s lac
|rlerver|| ir corslruc|a oo|eclu-
|u|. Aceslea ar l pr|rlre a|le|e |rlro-
ducerea de dearur| |zo|aloare ir
cerceve|e|e lereslre|or duo|e sau
rorlarea de rare sup||rerlare
d|r rela| sau raler|a|e p|asl|ce
perlru ur slral de sl|c| sup||rer-
lar. Vasa sup||rerlar ru va l
suporlal r|c| de rare|e ex|slerle
s| r|c| de oa|ara|e |ar aspeclu|
eslel|c esle a|leral.
3| rorlaju| u|ler|or cu reca-
r|sre de oascu|are, sau c||ar
de rol|re-oascu|are esle loarle
dreu pos|o|| d|r p.d.v. le|r|c s|
ru se recorard. lr p|us, prac-
l|ca ar||or preceder| a arlal c
recar|sre|e de rol|re-oascu|are
duc adesea |a ur corporlarerl
dres|l de aer|s|re d|r parlea ul|||-
zaloru|u|.
Mrirea proteciei termice
lr ceea ce pr|vesle prolec|a
lerr|c, s-a lorral o prere
dres|l, care d|r pcale ra|
pers|sl irc s| arure:
Nu esle adevral c lr|du|
plrurde ir carer, c| c|dura
se p|erde d|r carer spre
exler|or l

urrloare|e rsur| pol duce |a o
prolec|e lerr|c irourl|l |a
lereslre|e |slor|ce:
La loale acesle rsur|, lreou|e
avul ir vedere c va|oarea coel-
c|erlu|u| K a lereslre| sau a us||, s
le irloldeaura ra| rare decl a|
z|dr|e| alererle. Nura| asa pol l
ev|lale delc|ere produse de lero-
reru| de cordersare pe perele
cu lorrare de ruceda| elc.l
PRINCIPIU DE BAZ 2
30
mbuntirea proteciei
acustice
Pr|r d|slara rare d|rlre ce|e
dou dearur|, se rea||zeaz |a
lereslre|e duo|e o our prolec|e
acusl|c, irdeoseo| ir zora lrec-
vere|or joase |zdorol produs
de aulove||cu|e). Cu urrloare|e
rsur| irs, aceasl prolec|e
poale l irourl|l:
0 ver|lcare eleclual de clre ur
|rsl|lul, spec|a||zal pe lereaslra
duo| cu sl|c| corlorr ce|or ra|
sus rer|orale s| cu darr|lura de
cauc|uc pe p|aru| |rler|or perlru
elarsare, a derorslral ca||lalea
ru|l irourl|l a ure| asere-
rea lereslre. \a|oarea red|e de
MRIREA PROTECIEI
TERMICE
Elarsarea spa|u|u|, de ce|e ra| ru|le or| do|, d|rlre locu| lereslre|or
duo|e s| z|dr|e cu raler|a|e |zo|arle.
lrlroducerea ure| darr|lur| de elarsare de l|p lurlur irdusl s|
lex|o||, irlr-o lrezare, |a lereslre|e |rler|oare. Execularea ure| lrezr|
ir cercevea sau ir loc esle pos|o||.
lr|ocu|rea sl|c|e| d|r p|aru| |rler|or cu sl|c| |zo|aloare lerr|c |de
exerp|u, sl|c| de 1 rr s|rp|, acoper|l cu ur slarl |zo|arl de l|p
EC0 - P|us)
MBUNTIREA FUNCIONALITII
MBUNTIREA
PROTECIEI
ACUSTICE
Elarsarea cu raler|a| |zo|arl corlaclu|u| cu z|dr|a |everlua| s|
irpreur cu rsur| de prolec|e lerr|c): 3e recorard asa z|sa
p|ul |rjeclao||.
3e vor lraza s| rorla darr|lur| de cauc|uc.
0ros|r| d|ler|le de sl|c| ir ce|e 2 p|arur|: pr|r d|lerera de dros|re
de 1 rr, lrecvera propr|e de osc||a|e se aosoro c|va dec|oe||.
lr acesl caz esle pos|o|| s| ra|ora| o coro|ra|e cu rsur| de
prolec|e lerr|c |sl|c| cu prolec|e lerr|c de 1 rr).
aleruare a zdorolu|u| se ala |a
15 d8l Perlru a se rea||za o ase-
rerea va|oare de aleruare cu o
lereaslr s|rp| cu sl|c| duo|
|zo|aloare, surl recesare all
elorlur| cl s| coslur| r|d|cale.
31
mbuntirea proteciei
contra efraciei
0radu| de prolec|e a us||or s|
lereslre|or |slor|ce poale l ir-
ourl|l pr|r urrloare|e rsur|:
MBUNTIREA FUNCIONALITII
Vorlarea de s|slere de irp|ed|care a sparder|| s| dup caz zvorr|
ru|l|p|e |a us||e de |rlrare ir cas s| ir |ocu|r. Cu ajuloru| uru|
|clus |scus|l se pol rea||za s| |a d|spoz|l|ve|e |slor|ce asererea
ec||pr| ca ce|e ra| sus rer|orale. Pos|o||e surl s| oroasle sau
zvoare sup||rerlare, rorlale rascal.
La lereslre|e duo|e, rorlarea ir uru| d|rlre p|are|e lereslre| a ure|
sl|c|e de secur|lale |de exerp|u, sl|c|a E30 de 1 rr sau \30 de
rr)
lr coro|ra|e cu dearu| E30 esle pos|o|| s| |rsla|area uru|
,p|arjer de a|arr' pe sl|c| s| racordarea |a o |rsla|a|e de a|arr.
3| a|c| lreou|e |uale perrarerl dec|z|| ro|, deoarece irceprd cu
elaju| 1, r|scu| ure| elrac|| |a lereslre esle deslu| de rar.
La us| de |rlrare ir dou carale lreou|e s le as|durale zvoare|e,
ce se al rorlale irdropal ir la|.
Pr|r pslrarea rreru|u| |slor|c a| c|are|, aceasl ircu|eloare poale
l adesea as|dural sup||rerlar. Coreru| de spec|a||lale oler a|c|
s|slere de as|durare cu c|e|e perlru acesle rrere, aslle| ircl se
ev|l o ac|orare reav|zal |c||ar s| ir cazu| sparder|| dearu|u|)
lr cazur| de excep|e, ir |ocur| expuse s| deoseo|l de per|c||lale poale
l rorlal s| ur dr||aj, cur ar l |a us| de |rlrare securdare, lereslre de
p|vr|e sau de |a parler. Acesl |ucru se oo|sru|a s| ira|rle loarle des.
MBUNTIREA
PROTECIEI CONTRA
EFRACIEI
32
1. 0o|ecl|v:
Loca||lalea
3lrada
C|d|re
0r|erlare
N|ve|
Nr. ircpere
Nr. lereaslr
2. Corslruc|e
3. Vod de irc||r|ere / arcadrarerl / ircadrare
ANEXA: RELEVARE USI / FERESTRE
FORMULARE DE RELEVARE A
0ala:
Redaclal:
0o|ecl|v:
N|ve| / ircpere / rr. lereaslr:
33
0ala:
Redaclal:
0o|ecl|v:
N|ve| / ircpere / rr. lereaslr:
3lao|||rea cu|or|| / slao|||rea per|oade| ir care a losl corslru|l
ANEXA: RELEVARE USI / FERESTRE
FORMULARE DE RELEVARE B
34
0ala:
Redaclal:
0o|ecl|v:
N|ve| / ircpere / rr. lereaslr:
Carlarea delc|ere|or / sc||
ANEXA: RELEVARE USI / FERESTRE
FORMULARE DE RELEVARE C
35
0ala:
Redaclal:
0o|ecl|v:
N|ve| / ircpere / rr. lereaslr:
0escr|erea prol|u|u| s| a p|ese| de pre|ucral / corcepl de |ucru
ANEXA: RELEVARE USI / FERESTRE
FORMULARE DE RELEVARE D
36
COLECTIVUL REDACIEI
Pro|ecl de cooperare rorro-
derrar ,Reao|||larea Cerlru|u|
lslor|c 3|o|u' 0TZ / 3oc|elale
derrar perlru cooperare
le|r|c
C|r|slop| Jurd|ars
C|r|slop| Jurd|ars
Red|ra Ka||raver
Jrgen Odszuck
RE0ACTAT
AuT0R
F0T00RAFll
0RAFlCA