Sunteți pe pagina 1din 10

v

o
Copitolul XVll

EPTLAII

o
A.

GENERALITATI

Firele de pdr care acopera fala gi'corpul in condilii no|male sint mici, incolore. Uneori se observa o creqtere anormald, cu fire de par lungi, groase, rnai intens colorate qi in cantitale mai mare. Aceastd creqtere exageratd este consecinla unor tulburdri endocrine sall a unui fond ereCitar. Hipertricoza este dezvoltarea anollmale ca numdr qi volum a perilor. ln raport ,cu localizarea gi factorii care o determina se ctlllosc
3 a-specte
:

pdrului'pe tot corpul. Poate

a) hirsutismul se caracterizeaza prir-rtr-o creEtere exagerata a

fi

ered.itar, generalizat sau localizat, nu este insolit de modificSri endocrine ; ltirsutbm etd,ocrin, determinat de o creqtere a hormonilor androgepi. Apare in cazul hiperfuncliei hipofizale, al afectiunilor ovariene, in hiper- qi hipotiroidism. b) PLlozitatea and.roi.dd se observi la femei. de obicei, la menopauzit Ei se caracterizeazi. prin peri lungi, groEi cresculi pe buza superioard, bdrbie qi presternal. Este cauzatd de modificalea raportuIui hormonilor androgeni-estrogeni. c) viritismrzl se observd la femei ca urmare a dezechilibrului endocrin. Se caracterizeaza printr-o ,crestere exageratd a p5rului pe corp Ei pe fa!d. ln cosmetica modernd pdrul de prisos se . indeprirteaza prin divelse metode de epilare (depilare - cind se folosesc substanle chimice). In cazul pdnului de prisos nu este prea abundent Ei cu firele surbgiri, acesba poate fi decolorat folosindu-se o pastd compusi din :

'\293

grasd.

apii oxigenatd 3 lingurite ; - amoniac 1 linguri{d ; - julg pirrd se formeazd o pastii. ;- rasa pasta 1_2 p_e

min. Se spald apoi cu apd Ei se unge cu cremd

imetalice, ca :. sulfura Depilatoareie chimice conlin diferite su,l,furi desodiu,decalciu,de"bariu'AcestesuHuriaclioneazlasuprakeratieiitarii se degaji hidronei din firut de pd;;E;i\gi"d;J. i-timpul gen sulfurat cu miros nePlacut' paste' Depilatoarele chimice pot fi pudre sau

Tehnica ePil[rii

B. METODELE DE EPILARE
ln cabinetele cosmetice qi dermatologice se recurge ra indepdrtarea firelor de pir de prisos'ce'dau un aspect inestet'ic regiunilor pe __ ::fi"::.sc, folosindu-se metode dq _eplati" *!_

"i;i;i;;_'irrrrii* ii

fI

l.

EP|LATilLE EIECTRICE

I
I

3:11..::

Acest mod 'de epilare se efectueazd numai de ,cdtre medicur dermatolog' Este o met9d.1 de epirat mulia dexteritate. aparaturd speciatd Ei condilii de "r." "".u ;;l;ilJ..,ri" p."t.u epla_ trt"trd; ^"i.piiu.par rea unui numSr fire de ce cresc in regiunea fefei sau ,red.us -de regiunea submentonierd. Epilarea electricii se face in mai murte qedinte, in cadrul uneia se pot inldtura 4*5 fire, operalia fiind destui a" dr'r".r"."-i"t*'^i"_ interwat de citevi ,1i. pu.,t.o regiunii pe

t
I

{
1

CelemaidesfolositesintdepilatoarelesubformddepastS,care str.at uniform' Se se intind pe portiun"" ou trebuie upif^U' intr-un proaspectului respectiv' A"pa-i"hi"atiife Iasd sd acfioneze pielii, sensibiliza"""ii-p," nu trebuie depaqit pentru " "" rii", iriiareacare rea ei. prin spilarea reglunu Se i'ndepdrteazi-apoi produsul de epilat respective cu api cdlduld fdrd-sdpun' acetat de zinc qi api _ se Eterge I";;I ;; o sotutie de acid citric, a indepdrta mirosul pentru a neutrializa ac[iunea pt"p*ut"for qL respectiv. pe bazd de stearind 9i se Se unge regiunea epilati cu o cremd pudreazi cu talc.
Avantajulmetodeiconstdinaceeac6tndepdrtareapdruluiseface mai dureroasd' &i d"'u'untajele sint mult rapid, epilarea "" "itt mari : colorat; pdrut creqte foarte repede' foarte viguros qi intens - se produc sensibilizar"ir(alergii) dupd folosirea repetatd a depilatoarelor chimice ; in care se lucreazd' se produce miros nepldcut in incdperile
mai solicitate fiind epilaliile mecanice'

ifr?rf

"i;";;;;;;a

Tehnica epildrii - se dezinfecteaza cu alcoor regiunea de pe care urmea zd, a fi indepiirtate firele. - se inteand cu ace speciare prin care trece curent erectric bulbul firul-r.ri de par ,u airtirgu A"rI"iii". "r.u Metoda este foarte eficice. Fi;;i. de pdr indepdrtate nu se mai refac datoritd distrugerii bulbulri pitor.

lnultirnultimpsefolosesctotmaipulinacestedepilatoare,tot
3.
EPILATIILE MECANIcE

I
I
I

Acest gen de epilalii,

-uti"a,-ii"
"l,l

2. EPttATil[E CHIMtcE
Acest gen de eoiralii se efectueazii cu pilatoare care actioneaza asup.a -ajutorur unor sr.-r,bstanle defiruiui de pdr la nivelul epidermului ;.depitatoarete nu distrug;;d;i;;'firului de p6r, ci la nivelut epiderrnurui, ceea';;;;;';" dupi foarl;-;;.lit macereazd timp pdrul sd creasci'din nou, de multe oii ;uj

,"'lr.

;;;;il.;;.;mJs prin

este din ridacini, bulibul firului de pdr nude Par, acesvitalitatea firelor epildri repetate se s.Idbeqte i.r.a ^,rnai iar timpul de regenerare a Pdruiui anemice, tea cresc mai rare, dupd aceste eplldri este mai indelungat' Se cunosc doud tipuri de epilalii mocanice 'i epilatie cu Penseta ; epilatie cu amestoc de cearS-colofoniu'

cosma.i rnl1lt^,J91,"-t^'l: in--cabinetele de acest Procedeu, rezultatele cele mai satisfdcitoare' Prin distrus,

cel

"Luros. 294

295

.h*ttrsf{d': '"''
a^.

\/

i""lfr:X l:,,i,ruf."

Epila(ia c., fursetu Ac.este epirafii se efectueazd .in- regiuneasprincenelor, unde epila_ tla cu ceard'nu este indicau, Juo".u"" smurgerea mecanicd a fireror. de pdr cu aiutorui si m uqch i ur u i lrespectiv. "i1 "arail.ii;:.ii o. srd,bi r"rr.ti."l l"ri i..berr t,, o"uliu' ."gi uni artonusur rep re_ risc Ei pentnr ,r",a",qir"a Uii.-"""tu;G';,. aJ,unge pe globtrt ::lf.:. Pensarea sprinceneror se executd dupd vaporizarea carda gi ina_ inte de masalur *"rrr"i. i"-lita pensarea lpinceneior inainte de vopsirea lol pentru a nu le Oa nagte.e la alergie sau infecfie. Tehnica epildrii cu penseta PenJru epila-rea cu penseta se procedeazd astfel : Se dezinfecteazi. _lrrigi-jenseta cu alcool. ia - sprincenelor', roliune'-d[zinfec-tarit;'"il:;:i,X:",o.,ii"ri:,t",; unea.' -cu intre index"l si..,rijto.iri'-ii"ii1iingi, in ti;p seazii apucind firui de pdr p"*uL ae ta u-ara- liri qi trdgindu_l in "i "ii dreapta se pen_ direc{ia creEterii, "" ?"r-"d e;iJd "i"i; se ciupeascd pielea. Nu este indicat riyrigi o" fl riril a" "r.-a pierea iriainie de pensat, cdci bine pa.,'"rI;"# qi-r

{.'
I n

'l
I
I

f,si"id"rlit

i I

I .;.
I

;'J^iill

p."t"'.,i"

sii nu con{ind imp.uritdfi. s" ,prl"a ,tirnci cina-r-" ,a"it qi are grosi_ mea unei smintini, testindu-se, in preatabil pe dosul miinii.
,i
,1

"" ceard.s"r,,;-";!ill#;i*l;ffi

1) Prepararea amestecarui d"e ce-ard-coroJoniu : pentru epiratia cu ,n a.* r: kg c-ol0foniu gi )so g de ceard de albine. Un coroioni; "*"rt*"i""rris ra curJarei nece.sita o can_ titate mai mare de ir. o"*, mai chis la cutoare,-mai staiimici;; "ur.a, ;;." la 25qc se topeqte singur,des_ necesiti o cantitate mai micd a" ""iJ. prepard in vase emaitate. ce-ard-colofo"io ," lntii
ceara se foroseste

; ti;"i;" t"ti'"i zinfectantd Ei, apoi, i" iiltr*"ru a pierii, se aplica comprse ", lo{iune de_ '^^ reci cu infuzii calmante. ""r-J" i b^ Eqila{ia cg aq-e*qtec.dg ccar[-colofoniu AGrrrru*-de epiraiie E };l;;"s;; o cantitate mare de par. se uiu"i""rriilii., ."gi,.,.,i mai intinse cu in difei'te-regrunr ale fetei J,iJi; ffi ::T :lrmlii; rs' lt:' :d ceafa'p.in. regiu,ea: ffi :: r. b,{ rbi e, ;% i, ";i..i sternaia; i;'ittl;: ;. b..r!:, p" gr*uu'!f}rli:":"
:

s"6ul firele de pdr de prisos pind ce sprincdana capdtd forma doririi potri'ifd Dupd pensare se deziniu.tu"rl'.ugir.r"n "ri5ii"i .""^p";;i;;

se indepiirteazg

;;i;;;. ilii .i;';;tr#ig.;:T,;i,iil

il
I

,t#fr:"#fi"

,,H,$:,,:ttt:":;;g""##*,":l

Pentru epilarea-mecanici se poate folosi $l!4 amestec de : eolofoniu '1.'" 600 o lQ00q - parafina solidd roo E *.OOd - trlei de parafind r-i" ii"errit" '4! _n.U(, prepard ,," ,.:5::,^-'rl se Se in vase emailate. Se,pun toate substantele rrl \;as ;t se topesc. lasd sd teazi a'poi va'sul de pe sursa de fiarbd imp.uu.ra-i0 ;;'Se indepdr_ cdldurd qi tecul sd se rdceascd pind are u.p.otui'r"ei se strecoard. se,lasd ames_ smintini Se aplicd in acelarsi mod ca qi amestecui de ceard_colofoniu. Zaharisirea cerii este un fenomen produs de impuritdtiie din ceard sau cotofoniu sau o terrnicd g.*qid u}l"";;^;':i^'.#b.t fenornen co.r'std in ,,tdierea". separarea i. particu)e a compozitiei. o ceara crr o cant;itate mare de miere in ea, .,1impur sau pdtrunderea apei p'in for(area ,dcirii cerii iub-:etur "ototoriu ae ,il ;;;;;!roduce acest -i"ti"a'" fenomen' ceara zaharisitd ." greur tiiiit6 sint intrerupte, se usu'ca greu' se rup in timpul ."oute.ii ii., ubiil..; ;;;; dr.e.oasd, ir. firele de pdr nu sint smulse ai" .iaa"i,rd, ci rupte. Deqi se respectd ia prepa.are cantitdtire de colcfoniu Ei ceari, foare des se inri,mnld il;;i;;i;;" aibd c;il;tea lorita : poare fi ee.at (cu o caniitate mai *o."-a?ceard) sau casant "" r\cest lucru este determinai de calir;te;;ii (cu corofoniu !-ru a coiofo_ llil#.rr) - Un atrrestec-_cerat: se rdceqte.mai repede, intii pe marginea 'u-il"Iii*i"'o." vasului, unde fc.n-ey_d^ y" t "t"" g"rb"", un aspect mat ; fiqiile se usuca g,_eu: sc scot .gl"reu,.ce.ara se li,peq;te pe ,piele, iar daca persoa'a transpird, inclepa.tfl, fiEiiror a"rii"'"proape im,posibila. Firele de o;ir ii*p"l-i",a'"^ffi#iiiiu=,"li epitalia este dureroasd. Amesiecur "".&iij ;;;;;;."" de colofoniu. Un amestec,casant ; se- raceqte repede, aspect sticlos, fisiile se u-sucd ."p*a.,'ceara in vas amestecul.are un ta apriciie-".. o tempe_ ratura ridicatd chiar dacd .rl":c-ee a-unei i_i.rti.ri-inde_ partarea fiqiilor este greu "o.rri.te.riq au .u"firitlG,;;"p;;-tr"ati mici, rup firele d^e pdr, epilatia fou,.t" au.",lou.a. "1tu - Se va adduga in amestec incd putind cear.d. * In timpul rdcirii, amestecul .r,, ,r, fi -tgitat peni.ru a nu pd_ tnunde'prea murt in aer, ru.pt ci.e-ing,reuiazx apti"ur"u unor fiqii ::il'-rx" pe piele. De aseanen"o, "r"u.i"""i r" ria"i*t" de sursa oe apa. Pent.u epilalia pdrului din regiunea feler_qi din axile se prepard ceard separdt lntrr-un vas mlc, slecial. Este interzis a se rucra -mai cu aceeaqi ceard pe corp qi in regiunea'fe{,ei. -"vv^ !r':

i",rr.it

296;

.a,

297

\rl

In cosmetica modernd topirea cerii se face cu aparate speciale, prevdzule cu un cdzinel ce prezintd, o sitd in chre se pun fiSiile de ceard du,pd epil,at. O rezistenid incalzeqte ci'zdnelul, fiqiile se topesc, iar printr-un rorbinet ceara curge afard din aparat gata strecurate. Descitiderea robinetului se face cu ajutorul unei,manete. Acest ap,arat este foarte util, deoareee, fiintd dotat cu termostat, ceana este menlinutd Ia o temperaturd potrivitd necesi!5lilor de lucru, se evitd arclerea ei gi se pastreazi curilenia in timpul prepardrii. Aparalul mai este prerrdzut Ei cu un bsc semnalizator ce indicd funclionarea aparatului, utt intrerupdtor gi un vas in care se colecteazd ceara topita Ei strecurata (fig. +3). Ceara se apl-icd pe regiuni in fiqii cu ajutorul unor palete de lemn. Mdrimea paletei diferd in-funcfiede-r:egiunea pe car-e-se foloseqte. 2i 'tehnica epiLafiei cu ceard"-colof onitt de epilat de imbracaminte. - Se degaj6 regiunea Se izoleazd pdrul intr'-o bonetd. demachiazd fafa cu emulsie sau se dezinfecteazd cu alcool - Segambelor, a coapselor, regiunea axilei. r-egiunea indepdrteazi urmele de alcool cu un tampon de vatd uscat -de Se emulsie cu un tampon inmuiaL in infuzie. sau Se sir-rciieza sensiti de creqtele a fiielor de pdr' pudreazd cu talc legiunile cu tt'anspirafie abundenti. - Se Se testeazA temperatura cerii pe dosul miinii cosmeticienei. Se aplicl anestezini pe piele pentru pet'soanele foarte ' sensibile Ia durere. Se aplici apoi fiqiile de ceard cu ajutorul unei Paiete de lemn, in sensul de creqtere a firelor de pdr. Figiile trebuie sd fie uni-form de groase, pe pdrfile laterale sd aiba o margine uniformd Ei mai groasd pentru a se desprinde u;or. De asemenea, la punctul terrninal fiqia trebuie sd fie mai groasd pentru acelagi motiv. Acolo unde existd mai multe sensuri de cregtere a firelor de pdr, fiqiile vor
FiS. 43. Decantorul.

I r

l-I

sc lasii ceara sd se raceascd, tenninala cu anina gTu.pia. jtinga apoi fiSiile se desprind din partea eiecr-rta'o presiune, o sus{inere in legiunea invecinatd figiei. p.i;i?:r-; -..,.^rs 'r cs,rr", .ui.,f " riqiile in oe cre$tere rii"t". de pdr cu firelor l,ll1T in care nuas-au ;.;!TXT mina Ar""pia. In cazur indepdrtat toate firele de per operafia J" ti*p, i":;;;si""ea se cermeazd. l:',"I,::i tar". $i apoi .e'.-co;t. ;""u.;';T iiil::;;1,Jft"ffi"celmeazd. se aprici - Dupa indepartarea fir.elor de pdr se dezinfecteazd eu lotiune dezinlectantd sau arcoor, i" irr"ii" iJ."gir.,e. Asepsia roca,rd g.ri Ei prin scinteieri cu etectrlodur-p-rat ll nr*ti"il.irr,ri, se asi_ timp de 2 min qi prin apricarea au ung"u"ie'ta"te.icide, tetracicrind, aureociclina, sau a pudrelor JLrrl<ullluaf e. "__ r! lJqvr Lrvr sr_rlfamlj;;. -Irnde se obs6rv6 o eif'oriere a pietii a.,pa epiiai, ," masaj <:lr emulsie pentr.u piele uscata.

X*l$esteie,

;?Xfililft

lig'"i::lil"t"l'y:l

il;lri;"u-r.

c.

EPtrATil PE REG|UNI

-lI '! ''l .'l

* se lu,creaza cu o ceara curatd, speciala fdrd impurita!i, fara iire de pJ..-ii'qiir" de pentrlr aceasta regiune, ceard folosite rzor fi tre_ cute in ceal'a pentl.u gambe ; * se testeazii inainte de aplicare temperatura cerii ; se dezinfecteazd regiunea inainte gi dupa epilat ; epileazd regiunea dacd prezintd elemente de foliculiti, ,r,.;"Xi:.re
r |'tLtLLLLL ,,l.rrrul.r_r._r" teaga parul epit.drii. Se parut clientei intr_un coltrir: iiu_o U"_ Ciientei ini._t, ^^,!"\:!r_a netii. ridicindtr-r-in sus, pe,itr.*a erinera'claro.^s"'r"prrd cu un piep_ tene firele de pdr i,'"Luie lp-ilate, [ininclu-se seama de estetica cefei. Epiratia trebuie sa fie ]ricu_ta "r.u' astfel ca pdrur sa aibd o termina_ pu in unghi, dupi 5:1il?x':fl:1,:l:on'ou'a "uuia' LrrsrlL( -"^ r.rvq de pdr sint foalte tungi, se tund

a. Epila{ia ire ceafi se lace 1-l pe.soaiieie ur.e poarta pir.rr-rr r.iciicat in coc. pentru estetica regirinii .respecti'e.'nnioiita sensibitiiitii si receptivi_ tdtii mdrite ra o infectie-a acestei ."glii"r. ;;^i;;',il:tilrJu"tu.ua '! lrrrpurrs 1E5pr anu_ mitor reguli de igiena, gr anllme :

i
t

ii ii"iu;d;;;;"

fi

aplicate resPec-

tindu-se ,sensul, chiar dacd ar exista o suprafatd mic6.

,--i;"3-l"u,u

ta o lungime

de

se dezinfecteazd rocul cu arcooi dut ptat al Ele<h'od"'-"rri1;;;; alb, se face o $edintd cu electroIiri.,ir-tiiri.;l;;'# cu ajutorul
299

298

,l-\.t..
i

paletei de lemn, avind grijd ca ,ceara sd nu aibd o tea-nperaturi prea ridicatd. - Se aplicd benzile de eeald de fiecare parte a cefei in direclia ereqterii firelor de pdr. Benzile de cear;l nu vol. fi mai late de 3-4 cm Ei vor avea margini bine deiimitate. Se lasd fiEiile sd se rdceascd. Cu urina stinga se sustine regiunea-in partea terminalS a figiei, iar cu nrina dreaptd se smulge rapid figia de ceard. scoaterea facindu-se in sensul invers creqterii firelor
Dacd parul nu a fost indepdrtat perfecl din prirna aplicare, se repeta operatia, la un interval de 1-2 rnin pentru a nu irita prea mult regiunea. - Se dezinfecteazd apoi pielea cu alcool, se'pudreazi cu-pudrd sulf:rmidata. peste care .se efectueazd din nou o ledintd cu electrodul plat al Electroderrnului.

Tehnica epildrii: Se dau jos bretelele de la combinezon qi de Ia sutien, se protejeazd decolteul cu un col{ar, iar pirul clientei cu o fag5 sau o bonet5.

de pdr.

b. Epila(ia in regiunea sternali


Fiind o zoni cn o piele subqile, cr-r o sensibilitate rnaritir la acliunea lactorilor microbieni gi a tempelattrrii ridicate. se impune o dezinfeclie liguroasd inainte Ei dupd epilat Ei, de asemenea, testarea teurpet'aturii cerii pentm a :.e evita o infectie sau o ars'-rrir. Tehnica epil(trii Se cLienta de - Se dez.braca pdrul intr-obluzd. r'ochie. izolea'zit bonet6. - Se aplicd sub sini un collar pentrlr a proteja ienjeria indepdrratd. - Se studiaza regiui-rea stabilindu-se sensul de creEtere a firelor de pdr, se observd dacd nu prezintd elemente de foliculita. * Se procedeazi ia aplicarea benzilor de ceard dupd modul cunoscut. Dacd firele nu alr fost indepdrtate in totalitate, operalia se -tepeta dupd citeva minute Ei dupi o pudrare cu talc a regiunii. Se dezinfecteazS. pielea cu alcool Ei se aplicd pudra sulfamidatd peste care se face o .SeCinti de 2 min cu electrodul plat facial al Electrodermului.
.'

Clienta este culcatd pe fotocu rbralele iidicate in sus, incrucigate sub cap (fig. aa). pdrul din axild este - Dacd foarte lung, se tunde cu un foarFiC. 44. Epilafia in axili. fece Ia o lungime de ZcmSe - sq dezinfecteazi pielea cu aLcool, se pudreazd cu talc. de par', aplicd fiqiile de ceard in direclia creqterii fireror . . avind grijd- ca temperatura ,cerii sd fie potrir,,itd, tinind seama cd aceastd regiune este deosebit de sensibiia. tot din aceleaqi motive, aceastd regiune se epileazd cu ceara speciald, nu cu aceeaEi ceara cu care se lrrcreazd in restul corpului. se sustine cu o mind regiunea din partea terrninald a figiei. iar cu ceaiaitd mind se smulge rapid figia de ceard cit mai este caida, in sensul invers creqterii firelor de pir. Deoarece in asiid firele ce pdr pot avea 2-3 direcfii, se repeta aplicalea benzilor Ia un interval de 1-2 rnin 9i pr-idr.ind inainte de fiecale eplicere. se dezinfecteazr apoi per:fect regiunea epilata cu elcool, se face o gedintd scurtii cu electrodul plat al ptectrodermului peste o pudra sulfarnid:rta sau nn unguer-rt bactericic pentru . re evita infeci:re:r. in cazul in care clienta prezintir chiar un singur element de foliculita, epilarea e-ste contraindicatd.

liul- cosmetic,

d. Epila{ia bra[elor

c. Epila{ia in axilS In regiunea axilard pdrul cregte foarte des, Iung qi coiorat intens, dind un aspect inestetic. Numar.ul mare qi secretia abundentd a glan,delor sudoripare creeaz'a in acea^std zoni un mediu prielni.c dezvoltdrii microbilor, fapt ce obligd cosmeticiana sd lucreze igienic pentru a se evita o eventualS infectare. 300

in regiunea bratelor, pdrul cregte des, inegal ca lungime, pielea este sensibilS. la intectii. La actiunea factoliloi ,mecanicil- qi tei:mici. $i in acest caz, epilatul (fig. 45) se va face respectindu-se aceleafi ,..guli. de igienti, 'lucri.,du-se cu o ceard cnrirtri ii Ia o temperaturd potrivitri. Nu se vor epiia bralele in cazul in care se observir elemente de folicuiita sau aite afectiuni dermatoiogice.
I'ehnicu epildrii : __ Se degajeaza bratele de im,bracaminie. Se regiunile de epilat. - Se dezinJecteazii apoi cu alcool a fir.eior' <le p61.. studiazi .sensul de cre.gtele - se pu'dreaza cu talc pielea in cazul in ,care -persoanele tra,s.iu1

piri.

alcool.

Inainte de a se incepe epilarea, se dezirrfecteazd

: - aplicarea fi$iei de ceare : b _ il"Idspaftll.cr ii$iel

Fig. {s. Epitatia bra{etor

de_eearA.

- Cu o paleta.d_e leyn_ se de 't cm' incepin'du-se. daca aplica (fig.. a,S. a) fiqiile de cear.a late terii firelo. de pdr' Ij, ,'egiune"'""i"iri'.;;pri";;li# &reclia creq_ ".t"'"rlri, ie Ia ;;il^i; J"p".rt, o directie circuiara. dupd r" _FiEiir? mina stingii se sustine mina .-,ig. t;-, .".,"ur in'ers aplicdrii ror.. cu crieni"l i, i,-,"r,.iuiliil j#;; dreapta " se 'oTp o^''.rll ; G ; ; < art I ll""J ?ili.l?'i:'i a "* e i,' af o tqoara presiune riJ Iocuf epiiat,-peritru i n d epa r pe senzatia de durer.e. a calma de ceard si pe fala dorsald a ;::^"XI:a 9 miinii si chiar pe degete daca parur {isie

sl,rrdLd uu alcool alb. ul'meaza o Sedinti j""?H?:':l':, ::,q*t :;:iiL" r+u arco o1 alb, urmeazd apoi ;.ff de 2 min ( -o'ear!qfllt at Etec,rroderrn.,luf'pe.,tru poi -; ",:;i evira evenrrrr, ,.,ij,_?:""",,,:g:] a ,e ; ii iii::' s: TH :l' T. ;l :l i 3l?, l;q I iit'*"., I u :i;"b: ^";" : ;: 1;; '" ff tXT : ::::::';^:' ^:1Y :":y P'ail'ia d .i':i.Ttl,f "" * Xiit l,? : TH#1 ? i,i"": 0,."1" :j.",I e.*, #,,i I us oa ra ri t re.- s e- ;; ;;iiff ii" Je#'#;; :1' ffi ::ll:a a eri i "i-i :XHB#T| mugetel. fi il:i;i
a

;ili;;;#ffi,i"":18

??;,f,1,1

ii|

ex

"or . .s.. impune o aeiinie'c*1i" inghinale.

jil3,11u10,1.f.:l*";;i;i":,rfi I.,:31"i'lli.ifl i"':1Xr""?#;; :.l'",?iifip",i ri a.'r; r""'.'ii.u." t'. " s ti n d


i

i'YnT:H':;i"",t'sl:-;*:i*.qi:,*i?lHi,i:H,,',:li::ff se : l,i:i?,i""n"T;liill::gi:yT';l;#;;;"';..1,::f i:i"


,:[r.on.a inainte gi dupd epilat a regiunii
302

ll;1::?:il1: *:*:i,:," 0."^i"^:1.; si gambe este apricatd frecvenil.itJi,:'1i:"*i;*:,'*prr,ff :lJ:J"#"u'::?':X?$,ff "::i; m ff i fp r_ti" I3T Ibiiil ^cbli;;;;,_ili n se n IXliX s,ensibitd. curi giio,t *-I'fu;;dTffi ."J;,"::""J,:::: i:I auregulilor dea..'igienFli-;;t".;;" tete "^i'#,'#;'ui Ti;, *b::H:J"t il t1*:i ";#;
a ti
si
r

_^vr?r4LudPsclur t r _: ?-^l*:11" gamberor;i a coapseror

ijlr:ll

tmnererrrr.ii cerii pentru temperaturii na*i: _^-. a

se aplic5 cu ajutorul-paletei fiEii late de s-6 cm in directia creqterii firelor de pdr. s_e lasd figiile sd se rdceasci qi atunci cind sint putin calde, se scot. cu mina stingd-se susline regiunea in par.tea terminaid a fiqiei, iar cu mina dreaptd se trage figii printr-o -iq-\ c.are rapidS, in sensu-l invers creqterii lirelor di par'(fiA. 46). Figiiie 'de ceard trebuie sa fie suficient de groase gi uniforrn'ffii"ate. ^ Dupa indepartarea figiilor, pentru a calma senzatia ,dur.eroasa, se 'fac uqoare presiuni pe regiunire epirate cu palma miinii drepte. . In regiunea genunchilor se aplica separat o figie cu un traiect circular, repetindu-se operafia daca parui este reziitent creqte in Ei mai multe directii. ln regiune-a coapselor, in speciai in partea ventrard, direciia de creqtere a firelor de pdr este foarte diferi[d, avind citeodata 3-i sen_ ::.^lrj *Ltcare^? , figiilor se face dgpi -fiecare sens- de creqtere, chi daca iigiile sint mici. Indepdrtarea ror .se -face in sensui invers de cregtere a firelor de pAr. Nerespectarea ace.stui lucru fa,ce epila(ia dureroasi, firele nu se smulg, ci se rup la nivelul epidermului. inghinald se epileazd l,a sfirgit, pentru ca temperatura ^^_.liqiqlea ceru sa fie mai scdzutd in_ rest, linindu-se seamd cd iegiunea -d99it_ 'este foarte sensi'bild-. Dacd firele de pdr sint lungi, ." i""a cu un foarf;. tnl"_9.]"$j'": .du ?,5 oa. s9 "'; Spfica pudrd de talc. se apricA fiEiile a" 2-3 crn "u""a (fig. "oilor", e, dupd iensul de creqtere a.iirelor de pir "u.? +Zl.

spargere a vaselor. Este neindicata epilarea regiunilor atunci cind persoana s-a expus..la soare- gi prezintd un eritem. Acliunee termici gi mecirnici a cerii vaproduee'arsuri spdrtu-r'i de vase qi senzatie dureroasd puter- --nicd. Se firelor - se observd sensul de cregtere ain cazulde pdr. pielea pudreazd regiunea cu talc in care transpiri u$or. - Se testeazd temperatura cerii.

se studiaza regiunile, sr nu prezinte : lemente de foliculitd. varice, eriteme. Este iontraindicatd epilarea la persoan"t" zinti afectiuni dermatologice, foliculifd san mieoze, acestea "r.e-p.uj constitu_ ind o sursd de infectare. De asemenea, nu se va face epilatul parului la persoanele care prezintd varice, ac{iunea mecanicd, a cerii ar favoriia fenomenul de

a9ii"t""i"",i^ilfi;;;;;-ril;;

303

Fig. re. Epilatia gambetor.

sodd' poate

,i" jitu.uu-,:.i;fit1i?;lT*f

,._,pr" conrraindicata rrna) pentru iru

;;,:l#'.:iT,itl;*[i:,j"Tfu ;;;:::-,TL*:: r.*.i:: i:ldriii'p"'pili:r'3f;$il,l.datoritd ii


fbioli,.ir-l
"o"1i.,utrirui
i.:?d: Ji I? sd nu se "pil "'L' expuna i I !]:[J it11":,:3 ::-#: i: : iiir;'l,l'" ot"" indelungat' in ,i.ia-epiirti.i='rr.,i soare prea Epilaria ,"'['f

"uta

__Dupd indepdrta.;t."T;..du lill?r,tg face cu suslineSea r.egiuniror invecinate. pd., se face oe rr: 1f"t;#i ". 5",, :':"r, ;l,i,r i u p,o i p ,:,: :l i: -[: o p-ufrirl"" *tu" cu o emulsi'

scoatet'ea

Fis. lz. Epilatia coapselor.

ll

Li.ff

:fi'.i

:*;
q

.l

:: H,: p.te.nic f.

,",#ilqliiffi iiillliii""f;,.,i_ pi"[""]l:,


f

:.

cantitate $i rungime anormal de mare in """i:1iilJi"ff':*l ltr-o :", p_r, +5' ilil, " iilil ?u i ::l Lll,i_. ?:t "-i "' i " i,?.i ".i e a normelor de iqiend, ";.;;i ,il:ira lndeminare, respec.tarei o"t:j: regiuni, c'ir.o tempe;;i;,.i;i:13.,P='':fu.3ta si fotosita str.ictd " ""rrri ii . Hegiuni,le fetr ",r,,,i,i,,t=,;:':t.Tii*tfl jf,,jl[,''#?,TtT[;,iiliJ,'"1]:ti:#.1:
l
tat

gi indl{ime, firete a""ir.il'?,'.isos ,aepirtite i,l,^l:.l,^.',:'rlilll"i:J:n1ii.^Pentru'u"r-u,un.aspecr mai ruminos rrunpot fi in_ .*riJi,raltme 0,"0";Tl:"1ii"o.1i'' clientei "u o.,r::i elasricd ei se separa cu un ,_ *_ ,ru,.ce trebuie enllate ; se

-.

tund

*.;o:;"1,,it".i"y,t,,?illT*ll#al;ll**;,,:;ff".,tr;i;:?*
304

",

pentru reslul corrpultri ; se indepdrteazd fiqia cit timp rnai este caldd, dezlipind-o prin -apisare repetatd, la un capat cu pulpa degetlrlui mijrociu al miinii drepte.. Mina stingd su.sfine muEchii din regiunea timplelor. FiEia se scoate in sen-sul invet.s aplicarii ei. Dacd flrele nu au fost indepdrtate complet, operatia sd repetd dupa citeva minute, timp in care se calmeazA senzalia dureroasd. - S" qterge regiunea epilatd cu lo[iture dezinfectantd. Se riplici purdra sulfamidati gi se face o'gedintd de 2 min cu electrodul plat facial al Electrodermului. Datoritd rdddcinii puternice pe care firul o prezinti dupd epilat, regiunea singereaza. Se va apli,ca o solulie siabd de-alaun, cu rol hemostrtic. Tehnica epil[rii regiunii preaurieurare. Firele de pdr din regiunea preauriculard (perciunii) cresc uneori pe o zond mai mare a fegei gi intens colorate, creind un aspect inestetic. in special, persoanelor slabe, cu fala micd, cu obraji retracta{i. - _ 9u leagi pdrul cu o IaSa elasticS. Se izoleazl cu un pieptene firele de pdr ce trebuie epilate, se scurteazd cu un foarfece ia o lungime de 2 cm. Se dezinfecteazd - Se aplica figiile regiunea cu lo[iune dezinfecLantd. timple spre de ceard de 2 cm latime de Ia maxilarui inferior. se lasd sa se rdceascd, apoi se indepdrteazd piintr-o migcare rapid{ de smulgere in sensul invers creqterii firelor de par. Nlina stingd sustine pielea in regiunea maxilarului inferior (fig. 48, b). Se qterge cu io{iune dezin-fectantS, se aplicd un unguent bactericid sau pudrd sulfa,rnidatd peste care s face o qedinti cu- electrodul plat facial al Electrodermului. Tehnica epilIrii in regiunea buzei superioare. Zona ,centrald a felei iese totdeauna mai mult-in evidenld, este prima care se observd. Prezenla firelor de pdr deasupra buzei superioare (mustafa) schim,bd fizionomia persoanei. Indepdrtarea firelor de pdr se face astfel : se demachiazi regiunea cu o ernulsie adecvatd tipului de ten. Se indep6rteazd apoi urmele de grdsime cu un tarnpon inmuiat in lo{iune detergentd sau infuzie ;
de cea

toml unei palete mici de lemn. Fiqiile de ceard vor Ji aplicate din partee mediana a fr"r-rntii spre timple qi vor avea o ldlime de 2 cm (fig. 'lB, d). Temperatura cerii trebuie s5 fie mult mai scdzutl fatf,
.

pudreaz5 regiunea cu talc qi se aplictl cara specialA cu aju_

20 - Tehnlca lngrlrlrll cosmetlce - cd,

tzg

Pe Eantr-rl nazorabial, firele au o o.ienta.re de-sus in jos (de la spre buze), tart o'briga d;p[ea*a cerii sa se raii printr_o nas -c_e fiqie mica in acest sens, sau sd .u ,'bu !.ija "u aplicata in modur ardtat, * .""J"fli-be at;;-";;; se scoate ligia

?r}:ii

se studiazi regiunea sd nu prezinte sul firelor de odr: De obieei, firele cresc de pustule, se o,hservd sen_ la qan{ul nazolabial spre comisuri ; - se testeazd temperatura cerii pe dosul miinii cosmeticienei ; 'dacd este suoortabird gie. aB,^ I).".u ,pri"d in riqii ingusie au ra ";-"'p;i;ia .ni"a de ,emn ia"ii,l or'ue s5 fie suficient de groase, "'",,y,x,:i'i:;", Fisiile tre_ iar rn timpui apricdrii trebuie avut grija ca ceara sd 1:,p-sip;b;;-", urae io.,a-Iri" io".t" sensibird. cind fiqiire .#it,"se'indeJarteazd,. rvri"" .ti.ea susfine mtrq_ chiul orbicuJar. "-.au al sur.ii t; ;;,;1.;;, l;:;;ilt"n.,utge fieia in 8,1" invers aplfudrii J"-i"''"o.nist,.a

;r;i;;;i!;F
!;

1'

.ei,

spi.e'iinlur

i.i.iriiri

;:"j:'.'i"tlrcare

s-a ajuns ta

s""t,'i'"urolonirrl;i;;;"

sensri-au^.irrsure in

sd se traga

rno_

se Eterge .u.glrn".a epilatd cu l.oliune un unguent bactericid ;i se face o geainla dezinfectantd, se aprici v Y!s'r!q c;;iil;;;r Lu trieL:Lr-o(l Erectroder_ mului timp de 2 min. Tehnica epilErii in regiunea geniand. Aceastd regiune este foa.te - -''frI t a ;; i' ; i i,:'u i I*,,,Iu, m i c,' o b, o i, ,',:i": xle f xi i;. ffffiil: "' " Inainte de a incepe epiratur, se examineazd elemente de acnee siu tlibura.i,uai.ufu fafa daca nu p.ezintd telangiectazii sau eri_ tem' In caz de acnee, epilatul estJ-contraindicat, iar vaselor dilatate este maie, d" ;;;."ea nu se va facedacd numdrul indepdrta,rea parului prtn aceastd meto.di. obrajilbr la persoanele fdrd astfel de afecliuni decurge *rrlflrurru - se demachiazd lala cu de griisime cu un tampon a" o emursie, apoi se indepdrteaza urmere loliune.de_ tergentd ; se Sterge a,rpa aceeallp'." "*ia'i"-,i"ii"i;f*i;';, de hirtie. gervetele moi -* se testeazd telpg.ra.tura unei palete de remn tiqii de cerii, dupS care se aplica cu ajutorur ce;;'il sensul.cre!iu.ii'ri.uror de pdr. La aplicare se va avea g$, -ca tiqia-sa nu fie prea aproape de ochi i6ii; h i"l,i".,,,ra qi a ciiu iI ^ m e"a.,i cd, se !1, #;,1#.',i: :#*Xi - Se lasd sd se. r'dceascd, apoi aplicirii ei, avind Cr-iii ,il" ;";i#: figia se scoate in sensul invers regiunei i""..irlti p*rii ;;;:;il,"r'iiu?"ilt"' m uqchii Ei pierea din

il

. ln cazul in care firele de pir nu s-au indepArtat in totalitate (caz foarte frecvent datoriti faptului cd au o tuipind subtire Ei o rid[cind puternicd), opera[ia se repeti dupd un interval de 2 min cind s-a calmat regiunea. La persoanele cu o piele uscat6, subtire, operafia este foarte dureroasd (terminaliile nervoase sint superficiale), fapt ce impune interval mai mare de timp intre doud aplicdri. Dupi indepdrtarea figiilor de ceard, locul epi'Iat se qterge cu loliune dezinfectant5. Se aplicd pudrd sulfamidatd qi se face o 9edinld cu electrodul Electrodermului. Dupd epilat, datoritd temperaturii Ei actiunii mecanice se proeritem. Pentru calmare se aplici comduc reaclii vasculare prese reci cu infuzii calmante. iIa va Fala qpilata_nu*v fii expusa acliunii razelor solale gi nici fri- Va fi protejatd cu un unguent bacterici'd sau cu o cremA de zi. gului. - Fala proaspdt epitati rlu va fi rnachiatf, imediat, se va lisa un interval de o zi pentru inchiderea porilor. Tehnica epildrii blrbiei qi a regiunii submentoniere (fig. aB' 9). Fiind o regiune foarte sensibilS, cu o piele foarte subtire, epilatul se va executa cu o ceard speciald, cu o ten,,peraturi mai scdzut6 dectt in celelalte zone. Dacd pdrul cregte pe o suprafald mai mare gi pe git, se va avea grijd deosebitd in zona glandei tiroide, unde epilatul
se va face cu multa delicatele. Se executd epilatul ast-fel

emulsie, se qterge apoi cu o loliune detergentd sau infuzie ; studiazd sensul de cregtere a firelor de pdr ; se aplicS, dupi iestarea temperaturii, ceara in fiqii inguste, dupfl sensui de creqtere a firelor de pdr'. Sensul de creqtere cel ma_i frecvent intilnit este de Ia bdrbie spre decolteu (fig. 48, e), existd insd qi exceptii, cind firele au o orientare inversd. lnd-epdrtarea figiilor de ceard se face cu suslinerea pielii in zona terminaid a figiei (fig. 48, fl. Foarte frecvent firele nu se indepirteazd -*-dupd pyirna aiticarelceea ce oblig6,la repetarea-operaliei-Se*va-l6sa-un-inierwal de timp de 2-3 min intre aplicdri, pentr-u calmarea senzatiei de durere. Se gterge apoi regiunea cu lotiune dezinfectantd, se- aplicd pudrd sulfarnidatd qi se face o .Sedintd de 2 min cu Elecirodermul. Nevii piloqi din aceasti regiune, atunci cind-existd, nu vo_r-fi epilati. Fiiele de pdr se taie doar cu foarfecele. Aplicarea cerii calde, acqiunea rnecAnici i-ar putea irita, ceea ce nu este indicat. r' ' Aqa cqm reiese din cele ardtate, epilatul fetei cu regiunile enumerate cere respectarea cu strictete a normelor'de igiend. In cazul in '
307

se demachiazd regiunea b6rbiei qi cea su,bmentonieri cu o

306

care o clientd are o piele sensibili, iritabild, cu fire de pdr groase care prin indepdrtare au ldsat porii deschiqi, pot aparea pe piele elemente superficiale de foliculiti. ln acest caz se rec\omandd ciientei sd-qi puni comprese cu rivanol sau cu mu$etel $i, apoi, atinget'ea porilor cu alcool iodat.

D. MASURT DE

iN
o

MUNCII TTMPUL PREPARARII $r APLICARII CERII


PROTECTTE

fiilei ae -6"ra "ii L%lgnq, menbnierai I _ i;ae;;;;r;; irstet de ceara in rcglr.inea m;;i;;];tl p cpuarea tn resluica a;r_i,"-itiii,.i.aplicarea

eplatia (runlii ; O epitatta ln regiunea .: c _ apticarea trstci- a;-;;;; ln regiun@ buzei sur t"rei iii i ;;' ;;;;'?f "iJ;, l?tirsJ:

Fig. 48. Epitatia fefei

! p_reauriculare

ii p-erloare : e _

;"1;

. flecvenfa. ' Dacd din neateniie s-a aplicat ceara pulin

selie de rndsur-i de precaulie, astfel : se prepard in va.se emailate uec:cbite. in ti,rnpul fierberii ame-stecului de ceard-colofoniu se supravegheazd vasele. Colofoniul impur in timpul prepardrii ploduce o spumd abundentd care se a,prinde foarte u-Eor. Cind se observd acest fenomen, vasele se vor indeparta de pe sursa de calduri, ldsindu-se amestecul sd se rdceascd, apoi este pu.s ditt nou la fiert : rdupi prsparare este obligatorie decanta,rea cerii 'pentru indeparlarea eventualelor iinpuriti{i (ciobuli, aEchii) care la aplicare alputea zgiria pielea clientei ; vsssls in cat'e se prepar5 cea.ra trebuie previzute cu dispozitive de prindere soiide care sd permitd manevrarea lor ugoarS. Dispozitivele de prindere sldbite se pot rupe in timpul maneyldrii vaselor, iar acestea in ctrdere pline cu ceard fierbinte pot produce arsul'i grave ; ceara folositd se fierbe pentru a distruge microbii. eYitin.du-se arderea ei ; ,- pentru a se preveni infecfiile nu se va lucra cu o ceard nestructurata qi cu pdr prin ea ; cerii .se testeazd inainte de aplicare pe dosui mii- temperaturaca sir nu fie prea caldd, si nu produca arsul'i ; nii cosmeticienei. sa se dezinfecteze intotdeauna 9i inainte, qi dupa epi- trerbuie lat regiunea respectiva cu alcool sau o lotiune Ei cu aparatul de inalta
I

lui, in tirnpul preparirii cit gi in timpul folosirii cerii trebuie luate

Pentru a,preveni.arsulile qi infectarea regiunilor supuse epilattl-

'pe piele complesie cu infuzie de muqetpl sau se ptldreazi regiunea respectivd ia un interval de 3-4 h cu oxid de linc * talc in pdrli
309
,

prea fierbinte, se aplicd

308

ig3*: Locur respectiv nu se spar{ o zi-doud, usturirnea.

pind ce se earmeazd

Tot la o arsurd nu prea mare pecti,d' cu pensura,.uimdtoru-l se mai poa_tg aplica pe regiunea res_ 100 b ulei. de pret'erinta *i"-"."r "-""i*"-, se prepard astfer gi 1 r de "pduvar : 100 g \'ar ir1"i nestinsd.;;;;" apa.9i 50 g piatra de var cite pulin peste var qi s-e amestecd. Se produce o ^,^jli.e,,3dagsa. erervescentd. se rasd sd se rd,ceasce, se filtre"ra i"ririt. a" intre_ buintare. In caz,l in care s-a produs o arsurd cu vezicure cu richid (flictene), se apiicd comprese iolutii pu.t; vezicurere ,u se spar.g. Trat.1y -$i mentul in continuare-se. va-efectua de cdtre

-"ai"ur.p"tinti"t. Pentru a impiedica producerea mirosurui ccrii, vasele se pdstreaza curate. sapIar.,i.rur nepldcut qi a arderii ."-iiiru"r"* apa gi sodd.

S-ar putea să vă placă și