Sunteți pe pagina 1din 795

CHQT1ITLITirt

DE iSTOROF
.A. D. KEEC)120

E
14-

-j
-
M011,DOVA.
POUNUL.),X9Tli
o URA
m ACADEME
R.OMANZ

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
ACADEMIA ROMANA
SECTIA DE FITINTE ISTORICE SI ARHEOLOGIE

DOCUMENTA
ROMANIAE
HISTORICA
COMITETUL DE COORDONARE
Acad. STEFAN PASCU, acad. STEFAN STEFANESCU,
acad. ALEXANDRU ELIAN, f dr. DAMASCHIN MIOC,
prof. univ. dr. IOAN CAPROSU, f prof. univ. dr. CONSTANTIN CIHODARU,
AUREL RADUTIU, LEON SIMANSCHI

EDITURA ACADEMIEI ROMANE


www.dacoromanica.ro
ACADEMIA ROMANA
INSTITUTUL DE ISTORIE A. D. XENOPOL" - IASI

A. MOLDOVA
VOLUMUL XXVII
(1643 - 1644)

VOLUM INTOCMIT
DE
PETRONEL ZAHARIUC, CATALINA CHELCU, MARIUS CHELCU,
SILVIU VACARU; NISTOR CIOCAN, DUMITRU CIUREA

EDITURA ACADEMIEI ROMANE


Bucure0, 2005
www.dacoromanica.ro
Copyright © Editura Academiei Ron-lane 2005.
Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate editurii.

Adresa: EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE,


Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,
Bucuresti, Romania; Tel. 4021-318 81 06,
4021-31881 46; Fax 4021-31824 44;
E-mail: edacad@ear.ro; Web: www.ear.ro

Referenti: prof. univ. dr. Ioan Caprou, dr. Mihai-Stefan Ceaup

Descrierea C1P a Bibliotecii Nationale a României


Documenta Romaniae Historica / comitetul de redactie:
acad. Stefan Pascu, acad. Stefan Stefa'nescu, acad.
Constantin Cihodaru,... - Bucurqti: Editura Academiei
Române, 1965
vol.
ISBN973-27-0436-5
A: Moldova: Vol. XXVII: (1643-1644) coord. acad.
Stefan Pascu, acad. Stefan Stefánescu, acad. Alexandru
Elian, ...; vol. intocmit de: Nistor Ciocan, Dumitru Ciurea,
Petronel Zahariuc, ... - 2005. ISBN 973-27-1233-3
Celcu, Marius (ed.)
Pascu Stefan (coord.)
94(498)(093.2)

Redactor: Mihai POPA


Tehnoredactor: Daniela FLORESCU

Bun de tipar: Format: 16/70 x 100.


Coli de tipar: 45,75.

C.Z. Biblioteci mari


9(498)(001-12)
C.Z. Biblioteci mari

Imprimat in Romania
www.dacoromanica.ro
In onoarea domnilor profesori
loan Caprop V Leon .5'imanschi

www.dacoromanica.ro
PREFATÄ

Volumul al XXVII-lea al colectiei Documenta Romaniae Historica, seria A.


Moldova, cuprinde 486 de acte interne din anii 1643 1644; dintre acestea 475
sunt autentice, trei sunt indoielnice 5.i opt false.
Dupa forma de peisirare, majoritatea actelor din voluni sunt editate dupei
originale: 313, dintre care 216 romeinefii fi 97 slavone, 55 de copii (45 romeinefii
5.i 7 slavone), 16 dupei traducen i vechi, 78 dupei rezumate vechi, 24 dupei mentiuni
ci 74 dupei editii anterioare (57 romanefii fi 17 slavone). La acestea se adauga : un
act original in limba greaca, cloud traducen i in limbo' germanä o traducere in
limba latina. Din totalul actelor, pe care le publicain In acest volum, aproximativ
200 sunt pentru prima data' editate, in vreme ce, dintre celelalte, doar puf me au
lost, peinei acum, aparite in intre gime.
Piesele arhivistice editate in acest volum se pastreazei la: Arhivele Nationale
Bucurep`i (255 de acte din care o bunei parte provin din fondul de Documente
istorice preluat de la Biblioteca Academiei Romane), Directia Judeteana a
Arhivelor Nationale layi (113 acte), Biblioteca Nationala Bucureqti (14 acte),
Biblioteca Academiei Romane (12 acte); Directia Arhivele Nationale Suceava (4
acte), Directia Judeteana a Arhivele Nationale Mehedinti (3 acte); Arhivele
Nationale Filiala Municipiului Bucurefii (1 act); Directia Arhivelor Nationale
Baceiu (1 act); Diregia Judeteana a Arhivelor Nationale Neamt (1 act), Muzeul
Judetean Suceava (1 act), Arhivele Nationale Chifineiu (3 acte), Arhiva Istoricei
Centralei a Actelor Vechi din Moscova Federatia Rusd (2 acte), Biblioteca
Publicä Salteicov-Scedrin" din Sankt-Petersburg Federatia Ruse,' (1 act).
Suntem convinfi cei din diferite fonduri arhivistice pastrate in fare: fi in
straineitate vor mai iefi la lumina alte documente, care vor intregi informatia
istoricei pentru acefii doi ani, 1643 1644, din domnia lui Vasile Lupu. Din
peicate, in cele cinci volume de documente romeinefii, aparute páná acum, peistrate
In manastirile de la Muntele Athos: Protaton, Xeropotamu, Sfeintul Pavel,
Cutlumu5. Simonopetra, intocmite de cercetätorul Florin Marinescu (catalogul
Simonopetra a fost lucrat publicat impreunei cu Duniitru Nastase), nu a fost
cuprins nici un act inedit din acefii doi ani ai domniei lui Vas ile Lupu.
La intocmirea acestui volum au muncit, vreme de jumeitate de veac, trei
generatii de istorici. in primul rand, aproximativ 60% din documente, au facut
parte din materialul adunat pentru colegia Documente privind istoria Romaniei
(D.I.R.), seria A. Moldova. La transcrierea, traducerea colationarea acestor
acte, pentru cei doi ani din domnia lui Vasile Lupu, au trudit: Rodica Anghel,
Dalila Amnia*, Haralambie Chirca, Constantin Cihodaru, Dumitru Constantinescu,

VII
www.dacoromanica.ro
Dimitrie Ciurea, Nicolae Grigorcq, Pandele Olteanu, P. P. Panaitescu, Margareta
Serghi4tefeinescu 5'. a. Dintre toll acevi iluori predecesori, Dimitrie Ciurea a
läsat cea mai adäncei urmei in arhiva" acestui volum, drept pentru care a5.ezarea
lui in reindurile editorilor reprezintei o datorie 51 o onoare.
Aceastä movenire viintificd a fost preluard de editorii colegiei Documenta
Romaniae Historica (D.R.H.), seria A. Moldova: Leon $imanschi, Nistor Ciocan,
iFtefan S. Gorovei, Dumitru Agache 0 Georgeta Ignat, ajutati 51 de Constantin
Cihodaru 0 loan Caprop, care au completat-o cu un numeir de acte originale
preluate mai ales dupà Catalogul documentelor moldoveneti din Arhivele Istorice
Centrale 0 duper' Moldova In epoca feudalismului 0 cu un mare numär de rezumate
0 mentiuni peistrate la Arhivele Nationale la51 (multe dintre ele nu se mai regeisesc
astäzi, fie din pricina cotelor gre0te, fie din pricina recatalogeirii unor fonduri de
documente). in ceea ce priveve rubrica Editii, ea s-a akätuit prin munca tuturor
editorilor care au lucrat la cele cloud colectii de documente interne: D.I.R. 0 D.R.H.
0 mentiune aparte trebuie sa facem pentru repertorierea finalei a documentelor din
vremea lui Vasile Lupu, care s-a fäcut prin munca intregului colectiv al colectiei
D.R.H., A. Moldova, dar mai ales prin strädania domnilor Nistor Ciocan, Leon
iFimanschi, kan Capro511 (cel care a adunat pe längei sine 0 a indrumat lucrul, la
strängerea documentelor, a mai multe generatii de studentil , Georgeta Ignat 0
Dumitru Agache. intregul material, astfel adunat, a fost cuprins in volumul XXVII al
colectiei D.R.H. La un moment dat, domnul ,Stefan S. Gorovei, a ceirui muncil se
regeiseve in arhiva" acestui volum, s-a retras. In anul 1986, volumul, fiind lucrare
de plan, a fost predat, intr-o formä extrem de generalä: färä transcrierile actelor
slavone, filrä trcmscrierea 0 traducerea textelor dificile, feirä identificarea actelor
indoielnice 51 false, lard colationarea actelor romänevi, fdrä indici (majoritatea
documentelor au avut nive fi5'e de indice, fa cute de editori 51 de studentii Facultätii
de Istorie, dar nu ne-au fost de folos) etc. Aceste deficiente se pot vedea, pentru cei
ce nu cred 51 doresc sei cerceteze", in Arhiva Institutului de Istorie A. D.
Xenopol". Totu51, trebuie mentionard, In chip deosebit, importanta contributie a
domnului cercetätor Nistor Ciocan, drept pentru care s-a impus, de la sine, trecerea
lui In rändul editorilor. Un num.& de aproximativ 70 de acte, dintre care majoritatea
românegi 0 doar cäteva slavone (dar cu transcrieri anterioare), au fost transcrise
de domnul cercetei tor Dumitru Agache, intr-o forma brutd, urmänd ca revizuirea
acestor transcrieri sä fie fäcutä, cu competenta 0 cu acribia recunoscute, de domnul
cercetätor Viinfific Leon .Fimanschi, lucru care, din nefericire, nu s-a intdmplat.
In toamna anului 2002, beneficiind de interesul pe care domnul director al
Institutului de Istorie A. D. Xenopol", prof univ. dr. Alexandru Zub, I-a arätat
pentru aceastei colectie, volumul a fost preluat de un nou grup de cerceteitori:
Cätälina Cheku, Marius Cheku, Silviu Veicaru 51 autorul acestor randuri. Avand
in spate o apäseitoare movenire, am preluat bolovanul sisific", dorind sà-1 ducem
peinä la capeitul druniului, adica In tipografie, fiind convienti ca nu mai putem
lucra In ritmuri cosmice" 51 nu ne inai putem propune proiecte care sä ne tina,

'I. Caprov, Prefagi la D.R.H.,A. Moldova, XXVI, Editura Academiei Romäne, Bucurqd,
2003, p. VIIIIX.

VIII
www.dacoromanica.ro
netulburati, panel* la pensionare"2. Intregul volum a fost transcris in intregime
dui:0 fotocopiile aflate In proprietatia Institutului de Istorie A. D. Xenopol" din
Iaci $i, unde a fost necesar $i posibil, dupei originalele de la Arhivele Nationale
Bucurevi Directia Judeteanei a Arhivelor Nationale Iaci. Noul colectiv a
completat volumul cu un numeir de acte, aproximativ 10%, a stabilit autenticitatea
actelor cuprinse in volum (aproximativ 50 de acte au fost scoase din volum,
deoarece nu apartin acestor ani, fiind doar umplutural, a realizat listele de
rezumate romeinegi cifranfuzecti, a akätuit indicele de nume $i indicele de materii
etc. Datorita faptului cd multe dintre fotocopiile peistrate in Arhiva Institutului de
Istorie A. D. Xenopol" nu cuprind $i insenmärile de pe verso, nu am reu$it, din
motive mai cu seamd financiare, sa acoperim aceasta lipsei. Din aceleafi motive,
unele dintre actele din acest volum nu au fost masurate, nefiind, totodata, precizatil
culoarea cernelii. In schimb, au fost descrise toate sigiliile peistrate, fie ele
domne$ti, meinastiregi, boiere$ti sau ora$ene$ti.
La transcrierea actelor am folosit regulile stabilite pentru editarea colectiei
Documenta Romaniae Historica3, reguli care au fost completate atat de colectivul de
la lafi, mai ales prin stradania domnului profesor dr. loan Capro$u4 $i a donmului
cerceteitor Viintific Leon iFimanschi5, cat $i de colectivul de la Bucure$ti, in urma
rezultatelor viintifice la care a ajuns doanma profesor univ. dr. Violeta Barbu6.
Munca lor ne-a ajutat sá depeifin: dificultatile inerente oricärui inceput, fapt pentru
care le adreseim $i pe aceasta cale multumirile noastre. De asemenea, am folosit,
pentru a putea depayi obstacolelor ridicate de transcrierea slovelor chirilice, o serie
de importante contributii In domeniul editarii textelor chirilice romeine$117.

2 Eugen Simion, Cuvänt inainte la Micul dictionar academic. PrefatA de Marius Sala. Redactori
responsabili Marius Sala si Ion DanailA, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2001, P. V.
3 Vezi Introducere la Colectie, In D.R.H., B., Tara Romäneasc6, vol. Intocmit de P. P. Panaitescu
si Damaschin Mioc, Editura Academiei Romäne, Bucuresti, 1966, p. V-XVII.
4 Not6 asupra editiei, la Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688,
Pars I: Genesis,
Iasi, 1988, p. 129-130, si Pars V: Deuteronomium, Iasi, 1997, p. 98-99. Vezi si Introducere, la
Documente privitoare la istoria oraplui 14i, vol. I, Acte interne (1408-1660), Editura Dosoftei",
Iasi, 1999, p. V-VII (vol. intocmit impreund cu Petronel Zahariuc).
5 Prefatcl, la D.R.H., A. Moldova,
vol. XXIII (1635-1636), vol. Intocmit de Leon $imanschi,
Nistor Ciocan, Georgeta Ignat i Dumitru Agache, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1996,
p. VII-XIV.
6 Studiu introductiv si Not6 asupra editiei, in D.R.H., B., Tara Romemeasc6,
vol. XXX (1645),
vol. Intocmit de Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gheorghe LazAr, Editura Academiei Române,
Bucuresti, 1998, P. V-XXV.
7 Andrei Avram, Contributii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte rominelti,
extras din Studii si cerceari lingvistice", an. XV (1964), fasc. 1-5, 137 p.; G. Mil-1MM Dictionar al
limbii romeine vechi (sjärOul sec. X fnceputttl sec. XVI), Editura EnciclopedicA Romänk Bucuresti,
1974, p. 179-195; N. A. Ursu, Problema interpretärii grafiei chirilice rom6nefli din jurul anului
1800, in Limba românA", an. IX, nr. 3, 1960, P. 33-46; idem, Din nou despre interpretarea grafiei
chirilice romeinevi, in Limba romänd", an XXV (1976), nr. 5, p. 475-489; Crestomatia limbii
romäne vechi, volumul 1(1521-1639), alcdtuit de Emanuela BuzA, Magdalena Georgescu, Alexandru
Mares si Florentina Zgraon, coordonator Alexandru Mares, Editura Academiei Roma'ne, Bucuresti,
1994, p. 44-50; Documente fnsemn6ri románevi din secolul al XVI-lea. Text stabilit si indice de
Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ionita, Alexandru Mares si Alexandra Roman-
Moraru. Introducere de Alexandru Mares, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1979, p. 13-89.

IX
www.dacoromanica.ro
Pentru Enjghebarea acestui volum, editorii au primit cateva semnaleiri ale
unor acte, adapostite in depozite arhivistice bucuregene, de la domnul prof dr.
Mircea Ciubotaru, de la Institutul de Filologie Ronicinel Alexandru Philippide"
la51, ceiruia Ei multumim, dorindu-ne, totodatei, ca aceastei colaborare sei continue.
De asemenea, un 5ir Entreg de dificultati, legate de consultarea unor documente
pastrate in arhivele din tarei, au fost biruite doar cu ajutorul doamnei Rodica Mimi
(custode la sala de lectura a Directiei Judetene a Arhivelor Nationale kV) 51 al
domnilor Marcel-Dumitru Ciucei (directorul Arhivelor Nationale Istorice Centrale
Bucure5o), Tudor Ratoi (directorul Directiei Judetene a Arhivelor Nationale
Mehedinti) 51 loan Scripcariuc (directorul Directiei Judetene a Arhivelor
Nationale Suceava); tuturor, calde multumiri. De aseinenea, intreaga noastrei
gratitudine se indreaptei 5i ceitre doamna Nina Florea, redactor din partea Editurii
Academiei Romane, de al carei sprijin ne-am bucurat pentru ducerea la bun sfar511
a acestui volum.
In incheiere, cei care s-au straduit sa definitiveze acest volum El inchina
domnilor profesori loan Capro5u, care tocmai a implinit frumoasa varsta de 70 de
ani, 51 Leon ,Fimanschi, care a implinit In valeatul 7511 <2003> 65 de ani, pentru
indeireitnicia cu care s-au straduit ca aceasta colectie sa mearga mai departe.
Amandurora, multa säneitate (mmoro 3,4p48116!) 5i La multi ani!

Petronel Zahariuc

X www.dacoromanica.ro
SIGLE - PRESCURTARI BIBLIOGRAFICE-
ABREVIERI SPECIFICE - SIMBOLURI*

A.A.R.M.S.L = Analele Academiei Romane. Memoriile sectiunii istorice"


A.LI.A.I. = Anuarul Institutului de Istorie §i Arheologie «AD. Xenopol»
lqi"
A.LI.X. = Anuarul Institutului de Istorie «A.D. XenopolpIaW
ArhGen = "Arhiva Genealogica"
Arhiva = Arhiva. Organul Societatii tiintifice i literare din lqi"
= "Analele Stiintifice ale Universitatii «Al. I. Cuza» la§i"
= Buletinul Comisiunii istorice a Románier
B. C. I. = Buletinul Comisiunii monumentelor istorice"
C.I. = Cercetari istorice"
C.L. = Convorbiri literare"
D.G.A.S. = Directia Generala a Arhivelor Statului
D.I.R A = Documente privind istoria Romeiniei, seria A. Moldova
D.R.H., A = Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova
L.R. = Limba romana"
R.A. = Revista Arhivelor"
Rdl = Revista de istorie"
R.I. = Revista istorica"
S.M. I M = Studii i materiale de istorie medie"

*
Andreescu, Doc. Kogàlnicenilor = Andreescu, C. I., Documentele KogclInicenilor din Arhiva
Fundatiei Culturale Mihail Kogálniceanu", Bucure4ti, Editura
Fundatiei Culturale Mihail Kogalniceanu", 1942, 40 p. (extras
din Arhiva romaneasca", VII, 1941).
Antonovici, Doc. beirlädene = Antonovici, preotul loan (episcopul HuOor Iacov), Documente
bcirlädene, vol. 111IV, [Variad, 1915, 1924.
Apostolescu, Cu privire la unele = Apostolescu, V., Cu privire la unele falsifican i de materiale
falsificciri documentare din trecut En Moldova, in R.A., an. VI (1963), nr.
1, p. 244-266.
Aricescu, Indice, II = Aricescu, C., Indice de documente aflate En Arhiva Standui .yi
nepublicate incá, In Revista Istorica a Arhivelor Romanier, II
Bucurqti, 1876.

V. i indice de nume proprii, alte abrevien, simboluri, lamuriri.

www.dacoromanica.ro XI
Balan, Doc. bucovinene = Balan, Teodor, Documente bucovinene, vol. IVI, Cernauti,
1933-1940.
Balan, Fam. Onciul = Balan, Teodor, Familia Oncild. yi documente, Cernauti,
1927.
A. Baleanu, Documente yi = A. Baleanu, Documente si regeste moldoveneyti, in CI., VIII-IX
regeste moldoveneyti (1932-1933), nr. 2, p. 80-150.
Belous, Hecicaluco pyccicwcb u = Feodor Uy. Belous, HeCKOJIKO pyccxwcb u pymyucxuxb opamomb
pymyncicuxb 2paisi 0Mb dpecuuxb zocnodapeä mondaccicuxb, KOROMMR, 1879.
Berechet, Doc. sec. XVI-XVII = Berechet, $i. Gr., Documente de drept public yi privat. Secolul
al XVI-XVII-lea, In Intregiri. Buletinul Institutului de istoria
vechiului drept romanesc", Iasi, 1932, p. 169-258.
Bezviconi, Boierimea = Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut si Nistru, vol. I,
Bucuresti, 1940.
Boga, Doc. basarabene = Boga, L. T., Documente basarabene, vol. VII, Hrisoave fi cärti
domneyti (1604-1653), XIV, Chisinau, 1929.
Boga, Doc. din sec. XVIII = Boga, L. T., Documente din secohil al XVIII-lea, In Arhivele
Basarabiei", II, 1930, p. 477-492.
Bulat, Din doc. m-rii Väratec = Bulat, T. G., Din documentele me) neistird Veiratec, In Arhivele
Basarabiei", V (1933), nr. 4, p. 89-98; VII (1935), nr. 3-4, p.
257-340.
Bulat, Diviziunea proprietätii = Bulat, T. G., Diviziunea propriefátii rurale En tinutul Hotinului,
dupä desfiintarea raialei, In Arhivele Basarabiei", 11 (1930), p.
381-412,111 (1931), p. 118-124.
Bulat, Ho1inul = Bulat, T. G., Holinul streiveche stlipeinire romeineasa, In
Arhivele Basarabiei", V (1933), nr. 2, p. 30-51.
Butnariu, Circula; je monetard = Butnaru, Viorel M., Circulatie monetarei yi zeiräfie in Moldova
In secolul XVH, In A.LLA.L, t. XXVIII, p. 249-267.
Caprosu, Cciteva documente = Caprosu, I., Cäteva documente de la Vasile Lupu, in A$U1
(serie noua), a. Istorie, tom. XXX (1984), p. 51-58.
Caprosu, Documente româneyti = Caprosu, Documente romeineoi din sec. al XVII-lea, in A$U1
din sec. al XVII-lea (serie noua), a. Istorie, tom. XXXIV (1988), p. 79-90.
CaprosuZahariuc, Doc. layi, I = Caprosu, Joan si Zahariuc, Petronel, Documente privitoare la
istoria orayrilui layi, vol. I, Acte interne (1408-1660),
1999.
Catalog, II = Catalogul documentelor moldoveneyti din Arhiva Istoricò
Centrala a Statului, vol. II, 1621-1652, Bucuresti, 1959.
Catalog, III = Catalogul documentelor moldoveneyti din Arhiva Istoricel
Centralä a Statului, vol. III, (1653-1775), D.G.A.S., Bucuresti,
1968.
Catalog, Supliment I = Catalogul dommentelor moldoveneyti din Directia Arhivelor
Centrale, Supliment I, (1403-1700), Bucuresti, 1975.
Ciubotaru, M., 0 sThiveche = Mircea Ciubotaru, O straveche ayezare de pe valea Bärladului:
ayezare Negreyti Gudetul Vaslui) (I), In A.I.I.A.I, XX, 1983, p. 317-331;
(II), in A.I.I.A.I., XXI, 1984, p. 411-424.
Codrescu, Uricariul = Codrescu, Teodor, Uricarizil, vol. VI, VII, XI, XVIXVII, XX,
XXII, XXIII, Jai, 1875-1896.
Col. Dr. C.I. 'strati" = Colectia Dr. Constantin I. 'strati" (1429-1945). Inventar
arhivistic, intocmit de Nicolae Chipurici si Tudor RAWL
D.G.A.S., Bucuresti, 1988.

XII www.dacoromanica.ro
Col. doc. Bacäu = Colectia de documente de la Filiala Arhivelor Statului, judepil
Bacäu. 1400-1864. Catalog, Intocmit de Dumitru Zaharia,
D.G.A.S., Bucuresti, 1986.
Costdchescu, Doc. = Costdchescu, M., Documente <comunicate de ...>, in loan
<comunicate> Neculce. Buletinul Muzeului municipal Iasi", 11 (1922), p. 353
354; III (1923), p. 108-116.
Costdchescu, Varia = Costdchescu, M., Varia, In loan Neculce. Buletinul Muzeului
municipal Iasi", VI (1926-1927), p. 271-272.
Costdchescu, Documente = M. Costdchescu, Documente moldovenevi din judetul Neamt. in
moldovenevi din judetul Neamt Arhiva istoricd", tom V, 1940, p. 315-338.
Crestomajia limbii romcine = Crestomatia limbii romäne vechi, volumul 1(1521-1639), alcAtuit de
vechi Emanuela Buzd, Magdalena Georgescu, Alexandru Mares si
Florentina Zgraon, coordonator Alexandru Mares, Editura
Academiei Romdne, Bucuresti, 1994.
Crelterea colectiunilor = Academia Romdnd, Creqterea colectiunilor, Bucuresti, (1908
1942).
D.1.R., A, XVI, vol. III = Documente privind istoria Romäniei, A, Moldova, veacul XVI,
vol. III (1571-1590), Bucuresti, Editura Academiei, 1951.
DLR., A, XVII, vol. III, IV = Documente privind istoria Romäniei, A, Moldova, veacul XVII,
vol. III (1611-1615); IV (1616-1620), Bucuresti, Editura
Academiei, 1954.
D.R.H., A, I = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. I, vol.
intocmit de Constantin Cihodaru, I. Caprosu si L. Simanschi,
Bucuresti, Editura Academiei, 1975.
D.R.H., A, XIX = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XIX (1626-
1628), volum intocmit de Haralambie Chircd, Bucuresti, Editura
Academiei, 1969.
D.R.H., A, XXI = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXI (1632-
1633), volum intocmit de C. Cihodaru, I. Caprosu si L.
Simanschi, Bucuresti, Editura Academiei, 1971.
D.R.H., A, XXII = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova. vol. XXII (1634),
volum intocmit de C. Cihodaru, I. Caprosu si L. Simanschi,
Bucuresti, Editura Academiei, 1974.
D.R.H., A, XXIII = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXIII
(1635-1636), volum Intocmit de L. $imanschi, Nistor Ciocan,
Georgeta Ignat i Dumitru Agache, Bucuresti, Editura
Academiei, 1996.
D.R.H., A, XXIV = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXIV
(1637-1638), volum intocmit de C. Cihodaru si I. Caprosu,
Bucuiesti, Editura Academiei, 1998.
D.R.H., A, XXV = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXV (1639-
1640), volum intocmit de Nistor Ciocan, Dumitru Agache,
Georgeta Ignat si Marius Chelcu, Bucuresti, Editura Academiei,
2003.
D.R.H., A, XXVI = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXVI
(1641-1642), volum intocmit de I. Caprosu, Bucuresti, Editura
Academiei, 2003.
D.R.H., B. XXX = Documenta Romaniae Historica, B, Tara Romeineascei, vol. XXX
(1645), vol. intocmit de Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gheorghe
Lazdr, Editura Academiei Romdne, Bucuresti, 1998.

XIII
www.dacoromanica.ro
Dan, Putna = Dan, Dimitrie, Meinerstirea icornuna Puma, Bucuresti, 1905.
GhibAnescu, Gh., Din traista cu = Ghibanescu, Gh., Din traista cu vorbe, Iasi, Dacia, p. 361.
vorbe
Ghibinescu, Istoria unei mo0i = Ghibdnescu, Gh., Istoria unei mo0i din secolul al XV-lea
pcinei as! dzi, In Arhiva", 1(1889), p. 385-417,556-574.
Ghibdnescu, Doc. comunicate, = Ghibdnescu, Gh., Documente comunicate, In Arhiva", Iasi, XI
In Arhiva (1898), p. 477-478; XV (1904), nr. 10-11.
GhibOriescu, Academia qi doc. = GhibAnescu, Academia 0 doc Iaci, In loan Neculce", fasc. V
iaci (1925), p. 321.
GhibOnescu, Arhiva = Ghibdnescu, Arhiva Muzeului municipal Iaci, fasc. I,
Documente 0c:1)o-twine-ate (1400-1653), Iasi, 1928.
GhibAnescu, Doc. comunicate In = Ghibanescu, Gh., Documente comunicate, In loan Neculce",
Ioan Neculce" Iasi, fasc. III (1923), VII (1928); VIII (1930), p. 120-128.
GhibAnescu, lspisoace = Ghibdnescu, Gh., Ispisoace i zapise, vol. 11/2, Iasi, 1910; III/1,
Iasi, 1910; VI/2, Iasi, 1933.
Ghibdnescu, Ms. Surete = Ghibdnescu, Gh., Surete izvoade. Manuscrise, vol. I, II, IV
VIII, XIII, XVI, XXXI.
Ghibdnescu, Surete = GhibAnescu, Gh., Surete îi izvoade, vol. II, Iasi, 1907; III,
Iasi, 1907; IV, Iasi, 1908; V, Iasi, 1908; VIII, Iasi, 1914; X,
Iasi, 1914; XVI, Iasi, 1925; XXI, Iasi, 1929; XXV, Iasi,
1932.
GhibAnescu, T. Codrescu" = GhibAnescu, Gh., T<heodor> Codrescu", RevistO istorica",
an. 1(1916).
Gonta, Indicele numelor de = Gonta, Alexandru I., Documente privind istoria Romciniei, A.,
locuri Moldova, veacurile XIVXVII (1384-1625), Indicele numelor
de locuri, Institutul de Istorie Nicolae lorga", editie ingrijitA si
PrefatA de I. Caprosu, Bucuresti, Editura Academiei Romdne,
1990.
Gonta, Indicele numelor de = Gonta, Alexandru I., Documente privind istoria Romaniei, A.,
persoane Moldova, veacurile XIVXVII (1384-1625), Indicele numelor
de persoane, editie si Cuvcint inainte de I. Caprosu, Bucuresti,
Editura Academiei Romdne, 1995.
Gorovei, Ccind a primit Lupu = Gorovei, $tefan S., Ccind a primit Lupu vornicul domnia
vornicul domnia Moldovei? Moldovei?, in lo Vasilie voievod, domn al Tara Moldovei
360 de ani de la urcarea pe tron, In A.I.LX, XXXI, 1994,
p. 4-9.
Gorovei, Documente = Gorovei, $t. S., Documente moldovenevti din veacul al XVII-lea,
moldovene0i In A.././.A./., t. XII, 1975, p. 289-295.
Grigoras, Institufii = Grigora.s, N., Institutii feudale din Moldova, I, Organizarea de
stat pdnä la mijlocul sec. al XVIII-lea, Bucuresti, 1971.
Hdjdeu, Arch. ist. = Ha.sdeu, B.P., Archiva istoricei a Romeiniei, tom. I (parte 1-2),
Bucuresti, 1865; tom. III, Bucuresti, 1867.
Iorga, Anciens doc. = Iorga, N., Anciens documents de droit roumain, vol. I, Paris-
Bucarest, vol. I, 1930.
lorga, Documente Hurmuzaki = Iorga, N., Documente privitoare la istoria romcinilor (colectia
Hurmuzaki), vol. XIV/1, Bucuresti, 1915, p. 173, nr. CCLIV.
Iorga, St. doc. = Iorga, N., Studii 0 documente cu privire la istoria romcinilor,
vol. IVVII, Bucuresti, 1902-1904; XVI, Bucuresti, 1909; vol.
XXII, Bucuresti, 1913.

XIV
www.dacoromanica.ro
Iorga, Un mänunchi de doc. = lorga, N., Un meinunchi de documente romcinelti, in CL.,
rOM. XXXIV (1900), fasc. VII, p. 617-623.
lorga, Un act fals Iorga, N., Un act fals, In R.I., an X, nr. 10-12,1924, p. 249
250.
Karadja, Doc. cantacuzingti Karadja, Constantin si Marcela, Documentele mo§lilor
cantacuzinevi din Bucovina, in B.CIR., X (1931), p. 5-77 (si
extras).
Marinescu, Copii de documente = Marinescu, Iulian, Copii de documente din diferite arhive
(1557-1853), In B.C.I.R., an. VIII (1929).
Marinescu, Xeropotamu = Marinescu, Florin, Poopavuca eyypaym zoo Aron OpuC.
Apneto IepaC povIC Elpozorapou, TOI1C4 3tCIOTC4, A0tva,
1997. (Marinescu, Florin, Documente romeinevi de la Sfäntul
Munte. Arhiva Sfintei mAnAstiri Xeropotamu, Tom. I, Atena,
1997,748 p.).
Metes, Familia Buhu.y = Metes, $tefan, Contributii noud privitoare la familia boiereascä
Buhzq din Moldova, In A.A.R.MS.I., s. III, t. VII (1927), p. 285
340 (si extras)
Micul dictionar academic = Micul dictionar academic, cuvAnt inainte de Eugen Simion,
prefatA de Marius Sala, vol. I-1V, Bucuresti, Editura Univers
enciclopedic, 2001-2004.
Mihailovici, Doc. Basarabia = Mihailovici, Paul, Documente cu privire la Basarabia, in
Arhivele Basarabiei", V (1933), nr. 3, p. 271-272.
Mihailovici, Doc. = Mihailovici, Paul, Documente moldovenevi gäsite la
Constantinopol Constantinopol <1462-1755>, in C.I., VIII-IX (1932-1933),
nr. 3, p. 3-63.
Mihail, Doc. zapise = Mihail, Paul, Documente ci zapise moldoveneVi de la
Constantinopol Constantinopol (1607-1806), Iai, 1948.
Mihailovici, Regeste = Mihailovici, Paul, Regestele actelor moldoveneoi de la
Constantinopol Constantinopol, a Sf Mormânt, in Revista Societatii Istorico-
Arheologice Bisericesti din ChisinAu", vol. XXIV, ChisinAu,
1934, p. 316-415.
Miron Costin" Miron Costin", an. 1(1913), p. 50-51, nr. 57.
Moldova = Moldova in epoca feudalismului, vol. IV, CcIrti domnevi
zapise slavo-moldoveneVi ci moldovenevi, 1641-1660,
Alcdtuitori D. M. Dragnev, A. N. Nichitici, L.I. Svetlicinaia
<si> P.V. Sovetov, sub redactia lui P. V. Sovetov, Chisindu,
1986.
Pavel Josef afarilc, DPevniho = Pavel Josef afafik, DPevniho pisemnictivé jihoslovaneiv. Dil
pisemnictivé jihoslovanziv. PPedchozi. Vydcinie druhé, Praze, 1873.
Popovici, Index Zolkiewiensis = Popovici, Gh., Index Zolkiewiensis, in Candela", III (1884) si
IV (1885).
Repertoriul Vasile Lupu = Repertoriul documentelor interne din domnia lui Vasile Lupu,
Intocmit de Nistor Ciocan, Leon $imanschi, loan Caprosu,
Georgeta Ignat i Dumitru Agache (In ms. la Inst. de 1st. A. D.
Xenopol" Iasi).
Saya, Doc. Ltipu$nei = Saya, Aurel V., Documente privitoare la tcirgul i tinutul
Läpu§wei, Bucuresti, <1937>.
Saya, Doc. Orhei = Saya, Aurel V., Documente privitoare la tärgul qi tinutul
Orheiului, Bucuresti, 1944.
SolomonStoide, Doc. tecucene = Solomon Constantin si Stoide C. A., Documente tecucene, vol.
I-1I, Barlad, 1938-1939.

XV
www.dacoromanica.ro
Stoicescu, Dictionar = Stoicescu, N., Dictionar al marilor dregeitori din Tara
Româneascá fi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucuresti, 1971.
Stoicescu, Lista marilor = Stoicescu, Nicolae, Lista marilor dregettori ai Moldovei
dregeitori (sec.XIVXVII), in A.1./..1./., VIII, 1971,401-423.
Stoide, Ceipitanul Stefan = Stoide, C.A., CcIpitanul Stefan, neamul setu fi M-rea
Dumbreivita, In Arhiva", XLIII (1936), p. 200-216.
Stoide, Toderaxo din Galati = Stoide, C. A., Un pretendent breincovenesc la tronul Moldovei,
Toderafco din Galati, In Arhiva romaneasca", t. X, 1945
1946.
StoideTurcu, Doc. Neatly (sec. = Stoide, C. A. si Turcu, Constantin, Documente §1 regeste din
XVII) tinutul Neamtului (secolul XVII), extras din Anuarul Liceului
de baieti din PiatraNeamt", 1934-1935.
StoideTurcu, Doc. Neamt sec. = Stoide, C. A. si Turcu, Constantin, Documente fi regeste din
XVI, XVII, XVIII tinutul Neamtului. Seco/ele XVI, XVII, XVIII, extras din revista
Apostolul", nr. 9-11, Piatra-Neamt, 1935.
Székely, Maria Magdalena, = Maria Magdalena Székely, Heraldicei, genealogie qi sigilografie
Heraldic el, genealogie la familia boierilor Ureche, In ArhGen, I (VI), 1994, nr. 3-4, p.
sigilografie 35-42.
Tanoviceanu, Articolul antepzis = loan Tanoviceanu, Articolul antepus ei, ai, la numele
proprii feminine,Arhiva", VIII, 1897, nr. 5-6, p. 329-344.
Tezaur sucevean = Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente,
1393-1849, Intocmit de Vasile Gh. Miron, Mihai $tefan Ceausu,
Gavril Irimescu, <si> Sevastita Irimescu, D.G.A.S., Bucuresti,
1983.
Virtosu, Din sigilografia = Virtosu, Emil, Din sigilografia Moldovei ci a Tetra RomeineVi,
Moldovei In Documente privind istoria Romelniei. Introducere, vol. II,
Bucuresti, 1956, p. 333-558.
Velichi, Doc. Constantinopol = Velichi, Constantin N., Documente moldovenevi (1607-1673)
din arhiva metohului Sf Mormeint din Constantinopol, culese
publicate de..., In Buletinul Institutului Roman din Sofia",
Bucuresti, anul I, nr. 1(1941), p. 211-258, si nr. 2 (1942), p. 493
556 (si extras).
Visarion, Episcopul, insemneiri = Visarion, Episcopul, insemnäri despre moneístirile schiturile
eparhiei Hotinului, din anul 1820, In Arhivele Basarabiei",
anul II, nr. 3 (1930), p. 261-268.
Visarion, Episcopul, Diferite = Visarion, Episcopul, Diferite acte de hoteirnicit ale mayillor
acte de hoteirnicit Todireni, Verdeqeni, Goláecti, Dumulugeni Sgärburoaia din
Moldova, In Arhivele Basarabiei", VI (1934), nr. 4, p. 380
381.
Zahariuc, Relatiile lui Vasile = Zahariuc, Petronel, Relatiile lui Vasile Lupu cu Biserica sdrbil: un
Lupu cu Biserica seirbc1 nou document; In A././.X., t. XXXI, 1994, p. 99-110.
Zahariuc, Observatii asupra = Zahariuc, Petronel, Observatii asupra unor sigilii medievale
unor sigilii moldovenegi (I), in Arhiva genealogica", IV (IX), 1997,1-2,
p. 255-266.
Zahariuc, Note de sigilografie = Zahariuc, Petrone!, Note de sigilografie eclesiastia
eclesiasticä moldoveneascä, In Herb". Revista Romana de Heraldica, I
(VI), 1999,1-2, p. 171-182.
Zahariuc, Tara Moldovei in = Zahariuc, Petrone!, Tara Moldovei in vremea lui Gheorghe
vremea lui Gheorghe Stefan Stefan voievod (1653-1658), Iasi, Editura Universitatii
Alexandru loan Cuza", 2003.

XVI www.dacoromanica.ro
Arhivele Nationale ale Romäniei. Colectia Achizif ii Noi. Indice cronologic Nr. 25, vol. I (Sf.
sec. XIII - 1685), intocmit de Marcel-Dumitru Ciuci, Silvia Vätafu-GAitan, Bucuresti,
2002.
Buletinul oficial al Republicii Socialiste Romänia", Partea I, anul IV, Nr. 163-165, Vineri, 20
decembrie 1968, p. 1485-1743.
Bogdan, Damian, P., Paleografia romäno-slavä. Tratat si album, Bucuresti, 1978.
Caprosu, loan, i Mioc, Damaschin, Documente slavo-romcine in arhivele din URSS, In S.M.LM., X,
(1983), p. 115-134.
Cernovodeanu, Dan, .Piinta si arta heraldica in Romania, Bucuresti, Editura Stiintifica
enciclopedick 1977.
Codurile postale ale Republicii Moldova in noua organizare administrativ-teritoriala, Chisinäu,
1999.
Dictionarul geografic al Basarabiei. de Zamfir Arbore, Bucuresti, 1904.
Dictionarul geografic al Bucovinei de Em. Grigorovitza, Bucuresti, 1908.
Documente privind istoria Romäniei, Introducere, vol. 1II, <Bucuresti>, Editura
Academiei, 1956.
Ghidul drumurilor din Romania, lucrat sub directiunea lui Ion amArasescu, Cultura Nationalk
Bucuresti, 1928.
Instituni feudale din Tárile Romdne. Dictionar. Coordonatori Ovid Sachelarie si Nicolae Stoicescu,
Bucuresti, Editura Academiei, 1988.
Iordan, Ion, Gästescu, Petre <si> Oancea, D. I., Indicatorul localitatilor din Romcinia, Bucuresti,
Editura Academiei, 1974.
Istoriia mist i sil Ukrainskoi P.S.P. Cernovetka oblasti, Kiiv, 1969.
Marele Dictionar Geografic al Romaniei, alcatuit i prelucrat dupa dictionarele partiale pe judete, de
Giorge loan Lahovari, general C. I. Brätianu si Grigore G. Tocilescu, vol. IV, Bucuresti,
1898-1902.
Moldova in epoca feudalisrnului, Volumul VII, Partea III, Recensamintele populatiei Moldovei din
anii 1772-1773 si 1774. AlcAtuirea, cuvântul introductiv i comentariile de P.G. Dimitriev.
Sub redactia lui P. V. Sovetov, Chisindu, Editura Stiinta", 1975.
Nicu, Vladimir, Localitatile Moldovei in documente vechi, vol. I (AL) i II (MZ), Chisindu,
Editura Universitas", 1991.
R.S.S. Moldoveneascä. impartirea administrativ-teritoriala, la data de 1 aprilie 1988, Editura
Cartea moldoveneasca", Chisinau, 1988.
Republica Moldova. Harta teritorial-administrativä, Scara 1:400.000, Institutul Ingeocad"
Editura lulian"ChisinAu.
Republica Moldova. Harta fizico-geografica, Scara 1:400.000, Bucuresti, 1994.
Romania. Atlas rutier, de General maior ing. Dragomir Vasile, Col. ing. Balea Victor, Col. ing.
Muresanu Gheorghe <si> Epuran Gheorghe, <Bucuresti>, Editura Sport-Turism,
<1981>.
Slava veche f i slavona romdneasca. Coordonator Pandele Olteanu, Bucuresti, Editura didacticä si
pedagogicä, 1975.
Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al localit al ilor ci monumentelor medievale din Moldova,
Bucuresti, 1974.
Maria Magdalena Székely, Sfetnicii lui Petru Bares. Studiu pros opografic, Iasi, Editura Universitätii
Alexandru loan Cuza", 2002.
Tezaurul Toponimic al RomcinieL Moldova, Volumul I. Repertoriul istoric al unite:" tilor
administrativ-teritoriale. 1772-1988. Coordonatorul seriei Dragos Moldovanu, Partea I, A.
Unitati simple (Localitati i mosii); B. Unitäti complexe, Bucuresti, Editura Academiei,
1992.
Virtosu, Emil, Paleografia romäno-chirilica, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1968.

XVII
www.dacoromanica.ro
Arh. Centr. = Arhiva Centrald mijl. = mijlocul
Arh., arh. = Arhiva, -ele, arhivistic mod. = modern, -d
Arh.St. = Arhivele statului mold. = moldovenesc
Bibl. Acad. = Biblioteca Academiei m-re, m-ri, m-rile, = mAnastire, -i, -ile, -
m-rilor ilor
Bibl. Centr. Univ. = Biblioteca Centrald
Universitard Ms. , ms., = Manuscrise (fond),
manuscris, -e (piesd
cf. = conform
arh.).
cm = centimetru
Muz. Jud. = Muzeul Judetean
Col., col. = Colectia, colectia
n. = nota
compl. = completarea
nr. = numdrul
Cons. = Consiliul
ns. = noastrd, -e
cont. = contemporan, -a
op. = opis
descr. = descriere
orig. = original, -ul
descr. arheogr. = descriere arheograficd p. = pagina, paginile
dezv. = dezvoltat
perg. = pergament
diam. = diametru
pl. = plural
doc. = documentul = plana (inainte de
pl.
dos. = dosar cifre romane).
ed. = editie, -i pt. = pentru
edit. = editat, editor, 4 r. = recto
ex. = exemplu rez. = rezumat
f. = fila rus. = rusk rus, -eascd, -esti
fd. = fdrd data s. = sat, -e
facs. = facsimil s.v. = sub voce
fam. = familia sec. = secolul
fasc. = fascicola sf. = sfdrsit, -ul
fig. = figura Sf. = Sranta, -ul
fond = fondul sig. = sigiliu
foto = fotocopie sing. = singular
germ. = german/d sl. = slay, slavon
Inst. de Ist. = Institutul de Istorie subl. ns. = sublinierea noastrd
supl. = supliment
inv. = inventar text = textul
in. = inainte Tr., tr. = Transport, transport
ins. = Insemnare trad. = traducAtor, traducere
ins. cont. = insemnare transcr. = transcriere, transcris
contemporand t. = tinut
.i. = judetul Univ. = v. Bibl. Centr. Univ.
jum. = jumdtate urm. = urmAtor, urmdtoare
I.z. = lund si zi v. = vezi
lat. = latin, -esc v. = verso (dupd numere)
m.p. = manu propria vol. = volumul
ment. = mentiune/mentiunea xero. = xerocopie

XVIII
www.dacoromanica.ro
o = marchea74 in text intregirea prescurtdrilor.
< > = delimiteazd completdrile editorilor in cazul rupturilor, *tersdturilor sau omisiunilor, precum i
echivalarea cronologica in anii erei de la Hristos.
... = corespund locurilor rupte sau terse, care nu au putut fi intregite.
[ ] = indica repetitiile i ceea ce este de prisos in text sau introducerile i copiile tdrzii, precizdrile
diecilor.
/ = noteazd alternanta terminologicd.

XIX
www.dacoromanica.ro
REZUMATELE DOCUMENTELOR

1643. 0 carte de la Vasile <Lupu> voievod, pentru mosia Japca, aflatd in stdpänirea
mandstirii cu acelasi nume, de längd satul Sdndtauca.
1643 (7151) ianuarie 4, Ia0.11eana, jupaneasa lui Cujbd fost mare vomic, vinde vdrului ei,
vornicul Gheorghie Motoc, jumdtate din satul Iacobeni, pe Jijia, tinutul Harldu, cu mori pe Jijia, curti
pivnite, si pdrti de ocind din satul Brosteni, pe Jijia, tinutul Iasi.
1643 (7151) ianuarie 8. CAlugdrul Ionasco Ciorte ddruieste mandstirii Golia averea sa.
1643 (7151) ianuarie 9, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Fortuna fost comis sd
cerceteze pricina dintre Bechea si Ion din Ciumdlesti, pentru o iapd.
1643 (7151) ianuarie 12, Ia0. Mari boieri dau mdrturie ca Ileana, jupâneasa lui Cujbd fost
vornic, vinde vdrului sdu, vomicul Gheorghe Motoc, o jumdtate din satul Iacobeni, pe Jijia, tinutul
cu mori pe Jijia, curti si pivnite, pentru 250 de talen i de argint, si pdrti din satul Brosteni, pe
Jijia, tinutul Iasi, pentru 100 de talen i de argint.
1643 (7151) ianuarie 12, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intireste vornicului Gheorghe
Motoc stdpálnirea asupra unei jumdtati din satul lacobeni, pe Jijia, tinutul Hdrldu, cu mori pe Jijia,
curti i pivnite, precum si asupra catorva pdrti din satul Brosteni, pe fijia, tinutul
1643 (7151) ianuarie 12, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste mandstirii Bistrita
stdpdnirea asupra unei jumdtati din selistea Tdtdrusi, partea de jos, tinutul Iasi, fosta domneascd,
ascultdtoare de ocolul tdrgului Piatra.
1643 (7151) ianuarie 12. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru un loc de prisacd in
Barca, tinutul Iasi.
1643 (7151) ianuarie 13, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste fostului comis Corui
stApdnirea asupra unor pArti din satul Fdurei, tinutul Tutova, in urma judecatii cu Andrei si sotia sa,
Stefana, nepoata lui Lazor Chisineu.
1643 (7151) ianuarie 13, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste fostului mare vornic
Savin Prdjescu sd cerceteze pricina dintre mandstirea Pängdrati si satul DArmdnesti, pentru niste
poieni, mai sus de Strajd.
<inainte de 1643 (7151) ianuarie 15>. Gavril, fiul lui Ion, nepotul lui Iachim Helgiul,
impreund cu rudele sale, vând lui Bechea paredlab din Bogddnesti o parte din satul Bogddnesti, partea
lui Ion Macau, pentru 16 galbeni.
<inainte de 1643 (7151) ianuarie 15>. Mdrica, fiica lui Ionascu vdtavul din Sducesti, cu
fiii sdi, i Nechita, fiul lui Ion Praznic, vand lui $tefan Bechea fost parcAlab pdrti de ocind din satul
Bogdanesti, tinutul Roman.
1643 (7151) ianuarie 15, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui $tefan Bechea fost
parcalab stapanirea asupra unor parti din satul Bogddnesti, tinutul Roman, cumpdrate de la Isimia,
fiica lui Iachim Helgiul, de la nepotii ei si de la altii.
1643 (7151) ianuarie 15, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Stefan Bechea fost
pârcalab stdpanirea asupra unor pdrti din satul Bogddnesti, tinutul Roman, cumpdrate de la Isimia,
fiica lui Iachim Helgiul, de la nepotii ei si de la altii.
1643 (7151) <dupi ianuarie 15>, Iai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Gligorie din
Tabdrd stdpdnirea asupra catorva parti din satele Selistioard, pe Prut, tinutul Iai, i din Onesti,
cumpArate de la Gheorghias si de la fratele acestuia, Aftenie, fiii lui Prodan din Mihdildsea, tinutul
Orhei, pentru 20 de lei de argint.
164<3> (715<1>) <dupA ianuarie 15>, Iai. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe
Toderasco lanovici mare logofdt sa judece pricina dintre Mierdutd din Procelnici i augArii
mdndstirii Barnova pentru o parte din satul Budesti.

XX
www.dacoromanica.ro
1643 (7151) iulie 27, Iasi. Toader Petriceico mare vornic al Tarii de Sus da lui Todera.sco
<Ianovici> mare logofat o parte din satul Corlateni In schimbul unei WO din satul Garbeni si a unor
case din Iasi.
1643 (7151) ianuarie 20. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Condre capitan si
Ostahi, impreuna cu alte rude ale lor, cu Miron vamesul, pentru o jumatate din satul Borosani, la
obarsia Camancai, tinutul Iasi.
1643 (7151) ianuarie 24. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Oniga.s sa aleaga hotarul
satului Tocileni.
1643 (7151) ianuarie 27. 0 marturie a catorva boieri.
1643 (7151) februarie 1, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Costantin Ciurea
stapanirea asupra unor parti din satele Rasipeni, tinutul Barbad, Voruntari, cu parti din poiana din jur,
tinutul Covurlui, precum si asupra unor parti din Danesti, Damiiani si Lucaceni, din acelasi tinut.
1643 (7151) februarie 1. Andrei Impreuna cu sora sa, Stefana, nepoata lui Lazar setrar, au
vandut lui Dumitra.sco Gheuca vornic de gloata cateva parti din satul Baicani.
164<3> (715<1>) februarie 8. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Patrasco Milscu aprod
din targul Iasi stapanirea asupra unui loe de prisaca in satul Popesti, tinutul Vaslui, langa Trestiana, cu
pomat, pima si cu tot venitul, cumparat de la Grigorie Hurmeziu si de la sotia sa, Candachia, precum
si de la fiica lor, Maria.
1643 (7151) februarie 10. Gheoghie Grecul din Baseni marturiseste ca i-a ales lui Pana
negus.tor parti de ocina din satul Candesti, tinutul Iasi, cumparate de la Vasilie Candescul, fiul lui
Gavril si al Frasinei, nepotul lui Candescul, si de la Istratie si Tofan.
1643 (7151) februarie 10, Bârlad. Andreias soltuzul si pargarii de Barlad, impreuna cu
altii, dau marturie pentru vanzarea unei WO din satul Creteni de catre Costantin, fiul lui Avram din
Tomesti, lui Bofe capitan.
1643 (7151) februarie 11, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Dumitrasco stolnic
stapanirea asupra unor parti din satul Buciumi, tinutul Tecuci, cumparate de la Necula, fiul lui
Toader, si de la altii.
<Circa 1643 februarie 11>. Todosie, fiul Stancai, nepotul lui Filip din Fitinghesti, vinde
lui Dumitrasco sulger partea parintilor sai din satul Fitinghesti.
1643 (7151) februarie 11, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Dumitrasco sulger,
fiul lui Lupul spatar, stapanirea asupra unor parti de ocina din satul Fetinghesti, tinutul Putna, pe
Garla de Jos a Putnei, in urma judecatii cu popa Ion si nepotul acestuia, Vasile.
1643 (7151) februarie 15. Fiii lui Nicoara din Leiconesti vand lui Tomita din Setrareni
partea lor de ocina din satul Stanesti, pentru un cal si 20 de galbeni.
1643 (7151) februarie 17, Iasi. Andronic Sacescul, ginerele lui Soltan, i sosia sa, Antimiia,
impreuna cu Nacul si sotia acestuia, Marica, nepoata lui Soltan, au vandut lui Toma Cantacuzino mare
vomic o parte din satul Branisteri, pe Baseu, tinutul Dorohoi, pentru 50 de lei batuti.
1643 (7151) februarie 20. Vasile <Lupu> voievod da lui Lupul Stroescul carte de aparare
pentru hotarele satului Subranet.
1643 (7151) februarie 21. Marica, jupaneasa vornicului Tanasa, vinde cumnatului salt,
Gheorghie Rosca vistiernic, o jumatate din satul Zavoieni, cu loc de moara pe Moldova, tinutul
Suceava.
1643 (7151) februarie 21, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste Imparteala ocinelor Intre
fiii lui Vasilie Mihailescul i rudele lor, anume: satele Botasinti, Oglindzi si Oglindesti, cate o
jumatate din satele Bugucica, Negresti si Buhucesti, precum si o parte din Raciuleni.
1643 (7151) februarie 21, Iasi. Varlaam arhiepiscop si mitropolit de Suceava si marii
boieri dau marturie ca Marica, jupaneasa lui Tanasie fost vornic, a vándut cumnatului ei, Gheorghe
Rosca fost vistiernic jumatate din satul Zavoieni, pe Moldova, tinutul Suceava, Cu loe de mori in
Racica si In Moldova, pentru 200 de lei batuti.
<Circa 1643 (7151) februarie 21 - septembrie 25>. Mai multi boieri dau marturie ca
Simion din Obarsie si sotia sa, Anghelina, impreuna cu fiii lor, au dat lui Racovita Cehan logofat o
parte din satul Slipoteni, tinutul Tecuci, pentru niste stupi furati.
1643 (7151) februarie 23. Danul impreuna cu fiii sai vand lui Mihaila Sapoteanul jitnicer
partea lor de ocina din satul Varzaresti, pe Mc, cu 30 de talen.

www.dacoromanica.ro XXI
1643 (7151) februarie 28, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma Cantacuzino mare
stolnic stapanirea asupra unei parti din satul Branisteri, pe Baseu, tinutul Dorohoi, cumparata de la
Andronic Saca si de la sotia acestuia, Antimiia, fiica lui Soltan, si de la rudele ei, cu 50 de lei batuti.
1643 (7151) februarie 28, Ia§i. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma Cantacuzino
mare stolnic stapanirea asupra unei parti din satul Itesti, pe Baseu, tinutul Dorohoi, cumparata de la
socrul sat', Miron clucer, de la Dragan si de la Bentea.
1643 (7151) martie 1. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Iona.sco Grecul,
Vasilie $teful, Constantin Banta.s, Vasile Cârlig, nepotii lui Toader Cârlig, i alte rude ale lor pentru
hotarul satului Bologesti.
1643 (7151) martie 8. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga mare vistiernic stapanirea
asupra unor parti din satul Ciuresti, tinutul Iasi, cumparate de la nepotii lui Mihäilä Ciurea si de la
altii, si asupra unor parti din satul Ungheni, cumparate de la stranepotii lui Doma si de la altii.
1643 (7151) martie 8. Zapis de vanzare pentru o parte din satul Panicesti.
1643 (7151) martie 8. Grigore Ureche mare vomic al Tarii de Jos imparte cu nepotii sal,
Neculai Ureche spatar si Nistor Batiste, satele ramase de la parintii sai, Nistor Ureche mare vomic
sotia sa, Mitrofana.
<Dupg 1643 (7151) martie 8>. Lista satelor si a altor bunuri ale lui Neculai Ureche
ramase dupa impartirea Cu Grigore Ureche.
1643 (7151) martie 10, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Grama mare jitnicer
stapanirea asupra unei bucati de pamant din hotarul Targului Frumos, daruita de Alexandru voievod,
fiul lui Radu voievod.
1643 (7151) martie 10. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma <Cantacuzino> mare
stolnic stapánirea asupra unor locuri si vii la Cotnari.
1643 (7151) martie 11, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Ilea spatar stapanirea
asupra unei parti de mina din satul Milesti, tinutul Iai, cumparata de la Dumitrasco Copaci si de la
fratele sat', Onciul, fiii Tudoscai, cu 78 talen i de argint.
1643 (7151) martie 12, Ia0. Nepotii lui Dragan isi impart ocinele ramase de la parintii
Ion: parti din satele Lehaceni, Cuzlau, Horodiste, Medvica si Godinesti, precum si un numar de vecini.
1643 (7151) martie 15, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste Saftei, sotia raposatului
Dumitrasco $oldan fost mare vornic, stapanirea asupra unei jumatati din satul Joldesti, pe Baseu,
tinutul Dorohoi, cumparata de la Neculai si de la sotia sa, Alexandra, fiica lui Caraiman fost
vistiernic, cu 315 talen i de argint.
1643 (7151) martie 15. Vasile <Lupu> voievod intareste Saftei Soldaneasa si flilor ei satul
Popesti, pe Moldova, tinutul Roman, In urma judecatii cu Paval, Vasile, $tefan si Frasina, copiii lui
&Attila soimar.
1643 (7151) martie 15, Iai. Isac Avram, fiul lui Ionasco Avram, daruieste lui Toader
Petriceico mare vornic de Tara de Sus, un loc de prisaca In satul Meseheinesti, tinutul Roman.
1643 (7151) martie 15. Vasile Rosca, Maria Potronica si $tefan, fiul lui Cemat, schimba
Cu verii lor a treia parte din satul Braitani, tinutul Falciu, pentru a treia parte din satul Candesti, tinutul
Suceava.
1643 (7151) martie 17. Vasile <Lupu> voievod porunceste starostilor de Cernauti sa faca
o cercetare in legatura Cu niste vecini ai lui Gorcea din Volcinet luati de calugarii de la manastirea
Putna si de Isac capitan.
1643 (7151) martie 17, 1a0. Antemiia, sotia lui Dumitrasco Mihul din Turiatca, da lui
Lupul Stroescul doua jirebii din satul Turiatca, tinutul Suceava.
1643 (7151) martie 20, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gheorghe Rosca fost
vistiernic stapanirea asupra unei jumatati din satul Zevoiani, tinutul Suceava, cumparata de la
cumnata sa, Marica, sotia lui Tanase fost vornic, cu 200 lei batuti.
1643 (7151) martie 23, Cuzliu. Irina, ffica lui Isac si a Tudoscai, nepoata lui Necorici din
Cuzlau, daruieste nepotului sat", Manea din Cuzlau, partea ei de ocind din acest sat, ca sa o ingrijeasca
In timpul vietii, iar dupa moarte sa o pomeneasca.
1643 (7151) martie 28. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga mare vistiernic
stapanirea asupra catorva parti de ocina din satul Toderesti, tinutul Carligatura, cumparate de la
Dumitrasco Fulger, cu 155 de ughi buni.

XXII
www.dacoromanica.ro
1643 (7151) martie 29, la0. Vasile <Lupu> voievod judecA pricina dintre PavAl, fiul
preotului Ionasco din Cdutiseni, si popa Berheci cu Vasilie din Negoseni i cu rdzesii lor, pentru
hotarul satului Cautiseni.
1643 (7151) martie 29. Vasilie <Lupu> voievod intAreste mandstirii Golia din lasi dreptul
de a administra morile de pe Bdrlad inchinate mdnastirii Vatoped de la Muntele Athos de jupdneasa
Catrina, sotia lui Dumitru uricarul cel bdtrán, precum si stdpdnirea peste partea din Ciortesti, ddruitd
de lonascu Ciorte, care s-a numit in cdlugdrie Ioachim.
Anainte de 1643(7151) martie 30>. Marturie a lui Vasile Cilibiu pentru mosia Lucovita,
tinutul Cernduti.
Anainte de 1643(7151) martie 30>. Mdrturia lui Vasile Stdrce despre jurdmántul lui
Vasile Rdspopa din Lucovita.
Anainte de 1643(7151) martie 30>. Zapis de mArturie de la Dumitrascu, ginerele lui
lonascu Dobrinschi, pentru mosia Lucovita, tinutul Cernduti.
1643 (7151) martie 29, Iai. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Isac Mironescul cdpitan
de Sinehdu stdpálnirea asupra unor pdrti de ocind din satul Lucovita, tinutul Cernduti, cumpdrate de la
loan Ciolpan, nepotul lui lonasco Ghenghea fost mare logofdt.
1643 (7151) martie 30, 1a$1 Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Gheorghie Motoc vomic
de gloatd stdpdnirea asupra unei jumdtati din satul lacobeni, pe Jijia, tinutul Hdrldu, precum si asupra
cdtorva parti din satul Brosteni, pe Jijia, cumpdrate de la nepoata sa, Ileana, sotia lui Ionasco Cujbd
fost mare vornic.
1643 (7151) martie 30. Vasile <Lupu> voievod intdreste nepotilor lui Gagea si
strdnepotilor lui Pdtru si ai lui Vlaicu stdpdnirea asupra ocinilor rdmase de la inaintasii lor.
1643 (7151) martie 30. Vasile <Lupu> voievod ddruieste lui lonasco Rusul fost vornic
satul Tohatin, pe Nistru, tinutul Orhei, fost domnesc, pentru ca a dat domnului sase cai
1643 (7151) aprilie 2. Iftimie, impreund cu fratii sal, fiii lui Ion Bueban, nepotii lui Saca
cel bdtrán din londseni, vand lui Dumitrasco sulger o parte din satul Buciumi.
1643 (7151) aprilie 3. Vasile <Lupu> voievod, pentru satul Lucovita.
1643 (7151) aprilie 5. Drojea, fratele lui Nan din Stoilesti, ddruieste lui Moisd ocina sa din
acelasi sat.
1643 (7151) aprilie 6, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Dabija fost parcAlab
meargd sd aleagd ocinele mand.stirii TazIdu din satele Cdlimdnesti si Mihdilesti si din alte sate, si din
mori, din tinutul Putnei.
1643 (7151) aprilie 7, Ia0. Vasile <Lupu> voievod judecd pricina dintre Ciocárlan, ligan
al mdnAstirii Probota, si Fuga din Fordsti, pentru un furt.
1643 (7151) aprilie 9. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Ursu vdtav stApánirea asupra
mai multor pdrti din satele: Nemes, pe Prut, tinutul lasi, Tdcoteni, Cicicani, Cotela, Forosna, Sarbenti
si BAdroseni.
1643 (7151) aprilie 10, Ia0. Grigorie Pilipovschi si sotia so, Mitrofana, vánd lui Iorga
mare vistiemic partea lor din satul BogdAnesti, pe Prut, linutul Hotin, cu moard si locuri de mori pe
Vilia.
1643 (7151) aprilie 10, 1a0. Mari boieri dau mdrturie cd Grigorie Pilipovschi si sotia sa,
Mitrofana, au vandut partea lor din satul Bogddnesti, pe Prut, tinutul Hotin, cu moard si locuri de mori
pe Vilia, lui lorga mare vistiernic.
1643 (7151) aprilie 10, 1ai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui lorga mare vistiemic
stApdnirea asupra unei pArti din satul Bogdanesti, pe Prut, tinutul Hotin, cu moard i locuri de mori pe Vilia.
1643 (7151) aprilie 10, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Dabijea fost parcalab
sd cerceteze pricina dintre cdlugdrii mandstirii Bisericani i Irimiia pentru o parte de ocind din satul
Romdnesti.
1643 (7151) <dupA aprilie 10>, la0. Mai multi boieri dau mdrturie In legdturd cu pricina
dintre cdlugdrii mdridstirii Bisericani si Irimiia din Romdnesti.
1643 (7151) aprilie 11. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Simion MogdIde si lui lonas
spdtar stApdnirea asupra satului Negresti, tinutul Vaslui, In urma judecdtii cu lorga vistiernic.
1643 (7151) <Inainte de aprilie 13>. Rezumat dintr-o hotarnicd a partii preotului Toader
Mogáldea cumpdratd de mosul sdu, Simion Mogdidea, din mosia lui Simion Bdisanul.

www.dacoromanica.ro XXIII
1643 (7151) aprilie 13. Rezumat dintr-o hotarnica prin care se arata ca Simion Baisanul a
vandut 38 de funii dintr-o mosie a sa lui Simion Mogaldea, mosul preotului Toader.
1643 (7151) aprilie 25. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Toader, fiul lui Isac,
si unchiul sal], Nicoark cu Patra.sco Ciogolea fost logofat pentru o parte din satul Plopeni, pe Jijia,
tinutul Dorohoi.
1643 (7151) aprilie 25. Toader, fiul lui Mihail din Davidesti, vinde varului sau, $tefan din
Dragomiresti ocinele sale din satele Dragomiresti i Bulaesti.
<inainte de 1643 (7151) aprilie 28>. Loghina, impreuna cu fiul sal', Oras, vand lui
Apostol Cehan parti din satul Prigorceni.
1643 (7151) aprilie 28, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Apostol Cehan
stapänirea asupra unor parti din satele: N/W*4 Poenesti, Grumazesti, Fauri, Prigorceni, Tacmanesti,
Petresti si Bailesti, cumparate de la Vasilie Bolisor, precum si asupra unei parti din satul Prigorceni,
cumparata de la Loghina, frica lui Bogza logofat.
1643 (7151) aprilie 28, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Gheorghie i lui Lazor
din Barbosi sa cerceteze o pricina pentru o parte din satul Ghidiseni.
1643 (7151) mai. $tefan Florescul vinde lui Gheorghie <Coci> mare paharnic o curatura
pe Bistrita, numita Colibita, pentru 10 lei si un cal.
1643 (7151) mai 1. Gavril, fiul Sorei, vinde lui Dumitrascu partea sa din satul Arrnenesti.
1643 (7151) mai 3. Marturia lui Gheorghita sulger, staroste de Cernauti, privitoare la
judecata Cu Petre cojocarul pentru niste dughene din Cemauti.
1643 (7151) mai 5. Jerian, fiul lui Petre din Catanasi, vinde o parte din satul Catanasi, cu
vie paraginita, lui Pana pahamic.
1643 (7151) mai 7. Avram Cojan, pentru satul Hrusavat, tinutul Hotin.
1643 (7151) mai 8, Iai. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Vasile Fugli din targul 1asi
stapanirea asupra unei parti din satul Lazoreni, pe Jijia, tinutul Iasi.
1643 (7151) mai 8. Zapis al lui Gligorie, fiul lui Bicul, pentru un batrán din satul
Vorovesti, pe Cneja.
1643 (7151) mai 12, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toader Gherman
stapanirea asupra unor parti din satul Cordareni, pe Iubaneasa, tinutul Dorohoi.
1643 (7151) mai 14, Ia0. Necula si Vasile, fiii Nastasiei Branzoaie, vand lui Vasile Dicks
partile lor din satele Madarjaci, Valeseni, Poieni i Micodini.
1643 (7151) mai 14. Grapina Prodaneasa da marturie In legatura cu imparteala futre ea si
socrul fiului ei decedat, Vartic, in satele Siscauti, Perebicauti, Rujavinti si Cerlina Mare.
1643 (7151) mai 15, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui $tefan diacon de la biserica
domneasca stapanirea asupra unei parti din satul Horilesti, cumparata de la Nican, nepotul lui Fratea,
si de la altii.
1643 (7151) mai 19, Suceava. Vasile <Lupu> voievod daruieste lui Hriza si sotiei sale,
Vamba, satul Laturiseni, tinutul Tecuci.
1643 (7151) mai 23, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Franti stapanirea asupra
unor parti din satul Jigoreni, cumparate de la nepotii lui Giurgea si Fodor.
1643 (7151) mai 26, TigAne0. Bula i Romascel starosti de Putna scriu domnului in legatura
cu alegerea partii cumparata de l'atrase° in satul Burdusesti, pe valea Zabrautului, de la Ion Darabanul.
1643 (7151) mai 27. Dimitrie staroste de Putna da marturie pentru partile lui Patrasco fost
camaras In satul Soldesti, pe ZabrAut.
1643 (7151) mai 27, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Udrea Gansea
stapanirea asupra unor parti din satul Starosilti, la gura Cozancei, tinutul Harlau, In urma judecatii cu
rudele sale.
1643 (7151) mai 31. Vasile <Lupu> voievod, pentru hotarele satului Basaesti.
1643 (7151) mai 31. Mari boieri marturisesc ca vomicul Costantin Ciogolea a cumparat
o jumatate din satul Pobratesti de la Gheorghie Prajescul.
1643 (7151) iunie 3, Suceava. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre $tefan din
Pilipauti i Anghel din Mamurinti pentru o parte din satul Mamurinti.
1643 (7151) iunie 4, Suceava. Mai multi boieri marturisesc ca Isac Cucoranul a cumparat
o parte din satul Hrosauti, tinutul Cernauti, de la Dumitrasco Lenta.

XXIV
www.dacoromanica.ro
1643 (7151) iunie 4, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Strdtulat Dobrenchi
stdpAnirea asupra unei jirebii din satul BdIdceni, cumpAratA de la Gligorcea din Ilisesti.
1643 (7151) iunie 7, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Patrasco Berciul
aprod si fratilor sdi stApAnirea asupra pArtii lor din satul Cornesti, tinutul Dorohoi, in urma judecdtii cu
Gavrilas <Mateias> fost mare logolát.
1643 (7151) iunie 9, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste de la Strdtulat Dobrenchi
stapAnirea asupra unei pdrti din satul 1351Aceni, tinutul Suceava, In urma judecatii cu Antemia, sotia
unchiului sdu, Dumitrasco Mihul din Sinduti.
1643 (7151) iunie 9, Suceava. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe un aprod sd
caute doi vecini ai lui Vasilie din Visnovdt.
1643 (7151) iunie 11. Zbiera si fratii sdi, nepotii lui Pisotchi din Liteni, vAnd lui
Dumitrasco din Ipotesti i sotiei sale, Anghelina, patru jirebii si patru oameni din satul Liteni.
1643 (7151) iunie 15. Gheuca mare medelnicer dd mdrturie In legdturd cu alegerea
hotarului intre satele SApoteni si Liveni, pentru care s-au judecat inaintea domnului StArcea pArcAlab
si sotia lui lonasco Rosca.
<inainte de 1643 (7151) iunie 17, Suceava>. Lupul, fiul lui Toader Bot, i fratii sdi,
impreund cu alte rude ale lor, vAnd lui Buta pitar un vad de moard in satul Gligoresti.
1643 (7151) iunie 17, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Dumitrasco Gheuca
fost vornic stApAnirea asupra cumpardturilor sale In satele Gligoresti, Boicani i Faurei.
1643 (7151) iunie 18. Act de judecatd intre nepotii lui Albul, strdnepotii lui Sdnatea, si
nepotii lui Roman Jliagd, stranepotii lui Buda, pentru o parte din satul Vertep, tinutul Hotin.
1643 (7151) iunie 18, Iasi. Toader Dohadco Ii da cumnatului sdu, Strdtulat Dobrenchi, o
parte din satul BdIdceni in schimbul unei pdrti din satul Cdtdmdresti, tinutul HArldu.
1643 (7151) iunie 20. Vasile <Lupu> voievod intdreste strdnepotilor lui Buda, nepotii lui
Roman Jliagd, o parte din satul Vertep.
1643 (7151) iunie 28, Suceava. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Dumitru fost
soltuz de Botosani sd stApAneascd o parte din satul Baiceni.
1643 (7151) iunie 28. Foce i Grozav, fui lui Giurgiuman pArcAlab, vAnd urmasilor lui
CiomArtan din Cdtelesti o parte din satul Albotesti, cu loc de prisacd si de fánat i cu MO de peste la
Siret.
<Cat. 1643 (7151) iulie l>. Pdcurar, flul lui Talasco, i PAcurar, fiul Martei, vAnd lui
Iacomi pArcalab de Galati cloud parti dintr-un sat.
1643 (7151) iulie 1, Galati. Toader Chirculet si nepotul sdu de sord, $tefan Chirculescul,
Vaud lui lacomi pArcAlab de Galati o parte din satul Tomuzeni, pe Sohului.
1643 (7151) iulie 1, Siret. Nacul Simionel pArcdlab de tinutul Suceava, Alexa soltuz
cei 12 pärgari de tArgul Siret impreund cu altii mdrturisesc la facerea unei diate.
1643 (7151) iulie 2, Suceava. Vasile <Lupu> voievod dd lui Toma <Cantacuzino> mare
stolnic o carte de apdrare pentru o parte din satele Bodesti si Ddncesti, pe care o imparte cu Gherghitd.
164<3> (715<1>) iulie 4, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste mdndstirii Putna
hotarul satului Greci In urma judecdtii cu targovetii din Siret.
<inainte de 1643 (7151) iulie 2>. MArturie boiereascd.
1643 (7151) iulie 2. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma sulger si sotiei sale,
Eftimia, fiica lui Gavril sulger, pArtile din satele Hlinesti si Novacduti, tinutul Hotin, primite de la
Gheorghie $tefan al treilea logofdt, In schimbul pdrtilor din satele $erpeni si Pohoceni.
1643 (7151) iulie 5, Suceava. Vasile <Lupu> voievod da mandstirii Putna o carte de
apdrare pentru selistea Grecii de langd argul Siret, In tinutul Suceava.
1643 (7151) iulie 5, <Botosani>. PavAl Albotd fost jitnicer impreund cu vornicii si
soltuzul de Botosani dau mArturie pentru alegerea unor parti din satele CrivAcesti, $arba, Costinesti
VancicAuti, In urma judecdtii dintre Alecsandra Neculdiasa si Ponici.
1643 (7151) iulie 8. Petre Bantds vinde lui Toma o parte din satul Corldtesti.
1643 (7151) iulie 8, Suceava. Nacul pArcAlab vinde lui Ilie $eptelici si lui Gheorghie o
parte din satul Nemerniceni.
1643 (7151) iulie 12. Gligorcea Pisavschie dd zestre flicei sale, Antimiia, o vie.
<Cca. 1643 (7151) iulie 17>. Ilisafta, fiica lui Prebici logofát, vinde Impreund cu fiii ei
selistea Negoesti, tinutul BArlad, lui Scarlet si fratelui sdu, Aiopul.

XXV
www.dacoromanica.ro
1643 (7151) iulie 17. TAnasie, Hurjui i Nicula vornici, Andreias soltuz de BArlad si cei
12 pargari, impreund cu negustori si tAgoveti din BArlad, dau marturie pentru vAnzarea de cAtre
urmasii lui Prebici logofat a selistii Negoesti, din tinutul BArlad, lui Scarlet si fratelui sau, Aiopul.
1643 (7151) iulie 17. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Dumitrascu Gheuca o parte din
satul BOicani, cumpAratd de la Stefana, nepoata lui Lazor setrar.
1643 (7151) iulie 20. Andries soltuz de BArlad cu cei 12 pArgari marturisesc pentru
vanzarea de cdtre Alecsa, fiul lui Petriman, a unei pArti din satul MAnesti si a pArtilor sale din satele
SArbi si Dumitresti lui Ionitd si Timoftei, fiii lui Zgribdoan.
1643 (7151) iulie 20. Zapis pentru pArti din satul ArOmesti.
1643 (7151) iulie 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste sdtenilor din Iurghiceni si
TAIhdresti sA aducd la cercetarea hotarnicA a unor WO din acele sate toate actele vechi.
1643 (7151) iulie 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Eremia Murgulet sd
hotarniceascA pArtile din satul Doroscani dinspre Scobinteni.
<Inainte de 1643 (7151) iulie 23>. Chelsia, fiica lui Grozav din Cositeni, sotia lui
Cornea, vinde lui Ionas Jora partea ei din satul lugani.
1643 (7151) iulie 23, Iasi. Neanul, Ba'rsan, Pdtrasco si NAvrdpdscul vornici de poartd dau
mArturie pentru vAnzarea de cdtre fiicele lui Grozav din Cositeni a unor WO din satul Iugani lui
lonasco Jora fost vornic.
<1643 (7151) -1649 (7157)> iulie 24, Botosani. Solomon fost vistiernic si Chiriiac
vornic de Botosani trimit marelui logofdt o scrisoare de marturie pentru cercetarea unei pricini din
satul Meresti.
1643 (7151) august 1. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru un sat de pe pAräul Bujor
si pentru doud locuri pustii.
1<6>43 (7<1>51) august 2, Tecuci. Macovei soltuz i cei 12 pärgari din tArgul Tecuci
ImpreunA cu alti ord.seni dau mdrturie pentru stApAnirea de catre Neculai Gheorma a unor !Atli din
satul BAnilesti, cumpdrate de la urmasii lui Ifrim Huru fost vornic.
1643 (7151) august 3, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste marelui paharnic partea sa
din satul Boite, tinutul la.si.
1643 (7151) august 5, Iasi. Vasile <Lupu> voievod hotdrOste in pricina dintre
Dumitrasco, cumnatul lui Toader RuginA, si $tefan Rugink pe de o parte, si Onciul fost pArcAlab, pe
de alta. pentru o bucatd de pdmAnt din hotarul satului Sendriceni, din ocolul domnesc al Dorohoiului.
1643 (7151) august 11, Suceava. Vasile <Lupu> voievod ddruieste mAnAstirii Milesevo,
din Tara SArbeascd, un obroc anual de 13 000 de aspri.
1643 (7151) august 18. Vasile <Lupu> voievod intdreste manAstirii RAsca satul Popesti,
la obarsia pArAului Vaslui, dupd judecata cu Grigore Hermeziu.
1643 (7151) august 21, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Isac stApAnirea asupra
unei pOrti din satul Sdnauti, tinutul Suceava, a lui Eremia Dracea pAnd la achitarea une datorii.
1643 (7151) august 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intOreste lui Isac Cdsoteanul
jumAtate din satul Bezerdceni, care se numeste acum Buzeni, dupd judecata cu Costin, fiul lui
Buturea. si eu altii.
1643 (7151) august 25, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste unor slugi domnesti sO
cercete/e o pricinA pentru niste iazuri din satele $tefeni si Scorteni.
1643 (7151) august 29. Carte de la Vasile <Lupu> voievod pentru o jalbd a lui Ion de
Albotesti asupra lui Iurascu.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152), Iasi. Vasile <Lupu> voievod acordA lui
Dumitru Iltilius fost vistiernic o carte de aparare a hotarelor satului Boldesti si a selistii
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152), Iasi. Vasile <Lupu> voievod acorda lui
Dumitru litiluis fost vistiernic o carte de apdrare a hotarelor satului DAdesti.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152), Iasi. Vasile <Lupu> voievodintOreste
lui Gligorie din la.si o casO cu loc cumpdratO de la Pand vOrndselul din Iasi.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru
satul Bowie.
<1643 septembrie 1 -1644 august 31> (7152). Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru
satul Tulesti.

XXVI
www.dacoromanica.ro
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Grigorie Hermeziu marturiseste ca a
zdlogit lui 'sac din Pribesti satul Popesti, de la obdrsia Vasluiului, pe care Il cumpdrase de la cdlugdrii
mdndstirii Rdsca.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Lughin cumpdrd de la Ion CAtina si de la
Andreiu din Butesti o vie din dealul dinspre Sparieti si Ii dd celui dintdi o vie din Braniste.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Vasilie din Ndglupesti Ii dd fratelui sdu,
Gligorie Traistd cApitan, o parte din satul NAglupesti, fiindcd a cheltuit atunci and i-a adus fiul din
Tara Romdneascd, uncle fusese inchis.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Gheorghe Turma si fratele säu, Vasile,
vAnd lui Tudor Brand partea lor din satul Culiceni.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152), Zastavna. Onciul lurascovici fost
staroste da mArturie pentru alegerea unor 'Atli din satul Zastavna stdpanite de catre Dumitra.sco.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Mdrturia lui Onciul lurascovici pentru
impdrtirea unor ocini din satele Zastavna, Boianciuc si Toutrea intre lurasco, fratele sdu, Nalivaicu si
Grigorie Grozdvdscul.
<1643 septembrie 1 - 1644 august 31> (7152). Miron din Putdni Ii da lui Manolachi o
parte din satul Sohului.
1643 (7152) septembrie, Iai. Vasile <Lupu> voievod acordd lui Costandin Stdrcea fost
parcdlab i lui Darie Stdrcea o carte de apdrare a hotarelor satului Hrimancduti, tinutul Hotin, fiindcd
au pldtit o moarte de om sdvdrsitd acolo.
1643 (7152) septembrie 2, 130. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Dumitru fost vornic
stdpdnirea asupra cumpdraturilor lui in satele Negoesti si Todiresti, tinutul Vaslui.
1643 (7152) septembrie 3, Ia§i. Vasile <Lupu> voievod intdreste Vdrvarei agoaia, sotia
rdposatului Strdtulat fost agd, o jumdtate din satul Futelesti, pe Elan, dupd judecata cu Medelean
cAlugdr.
1643 (7152) septembrie 4. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Costantin Ciogolea
vomic de poartA o jumdtate din satul Pobrdtesti, tinutul Cernduti, cumparatd de la Gheorghie
Prdjescul.
1643 (7152) septembrie 4. Patea, ginerele lui Farmachie fost vomic, dd lui Avram, fiul
lui Arvat, o parte din satul Misloceni in schimbul unei parti din satul Sascut.
1643 (7152) septembrie 7. Ursul Vartic fost vornic ddruieste, impreund cu sotia si cu fui
sdi, doud mori din satul Clipicesti mAndstirii de la Soveja.
1643 (7152) septembrie 8. Dumitru Uscatul vinde cumnatului sdu, Vasile Vddeanul,
din satele Dragomeresti si Tdmpesti, pe Pdrául Alb, tinutul Neamt.
1643 (7152) septembrie 9, 1a0. Vasile <Lupu> intdreste fiilor si nepotilor lui Saya din
Ialoveni, rudele lui Vasile DrAgus fost pitar, pdrtile din satul Skiteni rdscumparate de la Vasali
Suruceanul.
1643 (7152) septembrie 9. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe Ion din Albotesti
sa-1 cheme la judecatA pe Neculai, fiul lui Ursu pitar.
1643 (7152) septembrie 10, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Neaniul vornic de
poartd stApánirea asupra selistii Mihnesti, tinutul arligAtura, primita de la Nestor Batiste In shimbul
unei pal-0 din satul Petresti, tinutul Roman, si a 190 de galbeni.
<1643 (7152) - 1646 (7155)> septembrie 10, Tipilova. $tefan parcdlab de Soroca scrie
lui Grigore Ureche mare vornic despre pustiirea satului Curesnita i despre intemeierea satului
$epteliceni de catre $eptelici.
1643 (7152) septembrie 12, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste starostilor, boierilor de
tara, curtenilor de frunte, hotnogilor de adra.si i vdtavilor de hAnsari, din tinuturile Putna i Tecuci, sd
reclame incAlcarea hotarului tdrii prin construirea unor iazuri pe Siretel dinspre Tara Romdneascd.
<1643 (7152)> septembrie 16, Ia§i. Popa Dudon vinde lui <Toader> Petriceico mare
vomic <al Tdrii de Sus> o vie si Ii ddruieste o falce din aceeasi vie fiului vomicului, 1ond.scutd.
1643 (7152) septembrie 20. Vasile <Lupu> voievod porunceste starostilor de Cernduti sd
cerceteze pricina dintre Gorce din Volcinet i Isac cdpitan din Sinehdu pentru un vecin.
1643 (7152) septembrie 20. Mdrturie boiereascd pentru vdnzarea unei pdrti din satul
Bumbotesti lui Toderasco mare logofdt de cdtre nepotii lui Grozea.

XXVII
www.dacoromanica.ro
1643 (7152) septembrie 21. Ispisoc de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Vicoleni.
1643 (7152) septembrie 21. Vasile <Lupu> voievod porunceste unor slugi domnesti sd
aleagd hotarele dintre satele Prdjdsti i Bdrjoveni.
<1643 (7152) dupà septembrie 21>. Mdrturia lui leremia Vdrnav si a lui Mereutd
Potdrniche pentru alegerea hotarelor dintre satele Prdjdsti si Bdrjoveni, tinutul Neamt.
1643 (7152) septembrie 24, Iasi. Mari boieri dau mdrturie pentru stapdnirea de cdtre
Toader Petriceico mare vomic al Tdrii de Sus a viilor de la Hârläu, cumpdrate de la popa Dodon.
1643 (7152) septembrie 24, Iasi. Fortuna fost comis mdrturiseste cd a primit de la
Gavrila.s <Mateia,s> fost mare logofdt si de la Velicico o suma de bani pentru satul Podraga si niste vii
de la Cotnari ce au apartinut Necoritoaiei.
1643 (7152) septembrie 25, Iasi. Mari boieri dau mdrturie ca Fortunas fost tomis a
primit de la Gavrila.s <Mateias> fost mare logofdt o sumd de bani pentru satul Podraga i niste vii de
la Cotnari ce au apartinut Nicoritoaiei.
1643 (7152) septembrie 25, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Gavrilas
<Mateias> fost mare logofdt satul Podraga, tinutul Dorohoi, si o vie la Cotnari, ce au apartinut
Nicoritoaiei, rdscumpArate de la Apostol Catargiul si de la Fortuna comis.
1643 (7152) septembrie 25. Balan, fiul Varvarii, si Marco, fiul lui Irimia din Telenesti, nepotii
lui Grozea, vAnd lui Toderasco mare logofAt partea Ion din satul Bumbotesti, tinutul 1ai, cu 80 de galbeni.
1643 (7152) septem brie 26. Isac, flu! lui Avram Meseinescul, vinde lui Furtund comis un
vad de moat-5 in apa Bdrladului, la Docolina, in hotarul $tefenilor.
1643 (7152) septembrie 27, la0. Rdzmeretd, fiul lui Gorcea, vinde lui lordache mare
vistiemic sase pdmanturi in Tigdnesti.
1643 (7152) septembrie 28, Iasi. Mari boieri dau mdrturie ca Isac, fiul lui Avram din
Meseinesti, vinde, dupd judecatd, lui Furtund mare comis un vad de moard in apa Bdrladului, in
hotarul Stefenllor.
1643 (7152) septembrie 28. Mdrturia starostilor de CernAuti, Boul si Sdrghii, pentru un
vecin, Zahara.
1643 (7152) octombrie 2, Iasi. Strdnepotii lui Ivasco Mladin au vándut ocina lor din satul
MIddinesti, pe Ldpusna, lui $tefan mane arma, pentru 40 de galbeni.
1643 (7153) octombrie 4, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intdreste urmasilor lui Popotea
din Bdrjoveni pdrtile mostenite si cele de cumpardturd ale strAmosului lor din satul Bdrjoveni.
1643 (7152) octombrie 5, Mogesti. Pdtrasco diacon da mArturie pentru alegerea pdrtilor din
satul Mogesti cumpdrate de cAlugdrii mandstirii PangArati de la Florea, fiul lui Dumbravd, si de la altii.
1643 (7152) octombrie 6, Iasi. Safta, fiica lui Apostol pitar, scoate de sub zdlog de la
sotia lui FlAbAsescul vomic casele sale din tárgul
1643 (7152) octombrie 12. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gheorghe Dimutd
staroste de negustori 01-0 din satul $endreni, pe Prut, tinutul Ia.si.
1643 (7152) octombrie 12, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Pantiul din
Peresecina stApdnirea asupra unei pArti din satul Epureni, tinutul Orhei.
1643 (7152) octombrie 12. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Iorga mare vistiemic
stdpdnirea asupra satului Milianca, pe Podraga, tinutul Dorohoi, luat, in schimbul satului Bdseni,
tinutul Neamt, si a 200 de galbeni, de la fiii lui lonasco Poturul.
<Circa 1643 <7152> octombrie 12. Tete si Necola vdnd partea lor din satul $endreni lui
Gheorghi negustor.
<inainte de 1643 (7152) octombrie 12>. Marica Igndtoaie vinde lui Gheorghe din la.si
par-tea sa din satul $endreni, pe Prut, tinutul Iasi.
1643 (7152) <1nainte de octombrie 12>. Ghiorghi negustor cumpdrd de la Vasile, fiul
Varvarei, o parte din satul $endreni.
1643 (7152) octombrie 12, <Iasi>. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Gheorghie
Dimutd stdpdnirea asupra unor parti din satul $endreni, tinutul Iasi.
1643 (7152) octombrie 12, Iasi. Strdnepotii lui Trifan au vandut lui Gligorie mare
postelnic ocina Ion din satul Fdscani, tinutul Vaslui, cu loc de helesteu, pentru 20 de galbeni.
1643 (7152) octombrie 15. Vasile <Lupu> voievod intdreste stApdnirea lui Andoca zlatar
asupra satului Ddeni si a unui vad de moard, dupd hotarnica facutd de Vasile Rosca vomic de gloatA
a lui Tabdrid vornic.

XXVIII
www.dacoromanica.ro
1643 (7152) octombrie 16. Cdrstea din Borcesti scrie domnului in legaturd cu pricina dintre
Zaharia din Uscati si Andronic si fratii lui cu Vasai din Porcesti pentru stapdnirea unui vad de piva.
1643 (7152) octombrie 20. Urmasii lui Miron Onciul impart intre ei averea ramas& de la
parintii lor.
1643 (7152) octombrie 21, Boto§ani. Damiian, fiul Solomiei, pune idlog la Pavel
vomicul partea sa din satul Medeesti, pentru ca a pierdut 50 de oi ale acestuia.
1643 (7152) octombrie 29. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Tomita din Setrareni
sa cerceteze pricina dintre Dragan si nepotii sal Cu Gavrilas logofát, care le-a impresurat 01.0 din
satele Comesti si Cabiceni.
1643 (7152) <inainte de noiembrie 1>. Mari boieri dau mdrturie pentru o parte din satul
Cucuteni, cumparata de Stefan Moimascul de la nepotii lui Patra.sco Banul.
1643 (7152) noiembrie 1, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui $tefan Moimdscul
armas parti din satul Cucuteni, tinutul arligatura, si din satul Barbosi, cumparate de la nepotii si
stranepotii lui Panteleiu Banul.
1643 (7152) noiembrie 10. Act pentru satul Panicesti.
1643 (7152) noiembrie 22. Dumitrasco, fiul lui Ghica, nepotul lui Romdscel, vinde lui
Isac un loc de casa in tdrgul Iasi.
<164>3 (<715>2) noiembrie 28. Andrei, fui! Anuscai, nepotul lui Vasilie Banul, vinde
lui Isac vatav, ginerele lui Murgulet, parti din satul Vartici.
<inainte de 1643 (7151) decembrie 4>. Grigore Urmezeu vinde lui Grigore Ureche mare
vomic al Dril de Jos jumdtate din satul Medvica, pe Prut, tinutul Hotin, pentru 320 de lei.
1643 (7152) decembrie 4. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Grigore Ureche vornic de
Tara de Jos staphirea asupra unei jumatati din satul Medvica, pe Prut, tinutul Hotin. cumpdrata de la
Grigore Urmeziul.
1643 (7152) decembrie 9, la0. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe jupdneasa
Soldaneasa sd stdpdneasca o parte din satul Ungurasi, tinutul Neamt.
1643 (7152) decembrie 10, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui lona.sco Florea
din Sdrbi sa cerceteze pricina dintre Talpa, impreuna cu razesii lui, l preotul Avrentie pentru un iaz
facut la Bertesti.
<Dupi 1643 (7152) decembrie 10>. Dumitru uricar si lonascu scriu domnului In legaturd
cu cercetarea pricinii dintre Talpd cu razesii sai i preotul Avrentie pentru un iaz.
<1643 (7152)> decembrie 17. 0 marturie a lui $tefan Boul pentru Lucovita, tinutul
Cernauti.
1643 (7152) decembrie 20, lai. Mari boieri dau marturie ca Iorga mare vistiernic a
cumparat de la Dumitru cel batrdn si de la surorile sale partea lor din satul Ciuresti, pe Prut, tinutul
Iasi, precum si o alta parte din acelasi sat cumparata de la Iorga, fiul lui Gavril, si de la varul acestuia,
$tefan.
1643 (7152) decembrie 20, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui lorga mare
vistiernic stapänirea asupra unor parti din satul Ciuresti, pe Prut, tinutul lasi.
1643 (7152) decembrie 20, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Vasilie de
Madarjaci sa cerceteze hotarul satului <Crivesti> al lui Dumitru Buhus vistiernic, dinspre Pietris.
<Dupi 1643 (7152) decembrie 20>. Vasilie Pahomie, Vasilie Buculei si Coste de
Maddrjaci scriu lui Todera.sco lanovici mare logofdt In legaturd cu cercetarea privitoare la hotarul
satului Crivesti dinspre Pietris.
<DupA 1643 (7152) decembrie 20>. Preotii, ordsenii din Tdrgu Frumos si altii scriu
marelui logofat in legatura cu pricina dintre Buhus vistiemic si oamenii din satele Costesti si Pietris
pentru incalcarea hotarelor de catre cel dintdi.
<Dupi 1643 (7152) decembrie 20>. Hotamica satului Crivesti.
164<3 - 1649> (715<1> - <7158>) decembrie 27, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste
lui Vasilie Vartic fost vdtav stapdnirea asupra cumparaturilor sale din satul Voicouti, cu vad de moara
pe Prut, tinutul Dorohoi.
1644 (7152) ianuarie 1, Conce0. Tudora, impreund cu fiii sdi, vänd lui Andreica diac si
sotiei lui, Antemia, ocina lor din saful Bobesti, si o parte de helesteu, In Baseu.
<inainte de 1644 (7152) ianuarie 10>. Mdrze si sotia sa, Irina, fiica lui Dabija, vänd lui
Dabija fost staroste un vad de moara isase pamdrituri in satul Halmdgesti.

www.dacoromanica.ro XXIX
1644 (7152) ianuarie 10, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Dabija fost parcalab
stdpänirea asupra unei pdrti din satul Halmagesti si asupra unui vad de moara pe Gärla Putnei de Jos,
cumpArate de la Märzea, fiul lui Andronic fost päralab.
1614 (7152) ianuarie 11, 120. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma <Cantacuzino>
mare stolnic stApänirea asupra unei parti din satul Bodesti, pe Cracau, tinutul Neamt, precum i asupra
unei pdrti din satul Ddncesti, Cu loe de moard in acelasi tinut, cumpdrate de la $tefan Dolhescul.
1644 (7152) ianuarie 11, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma <Cantacuzino>
mare stolnic stapanirea asupra unei pdrti din satul Cogesti, pe Bahlui, tinutul Cfirligatura, Cu loc de
moard si cu iaz, cumpdrate de la Pdtrasco Basotd fost logofdt.
1644 (7152) ianuarie 12, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Neaniul vomic de
gloatA stdpanirea asupra selistii Mihnesti, tinutul Cärligdtura, primitd de la Nistor Batiste in schimbul
unei pArti din satul Petresti, tinutul Roman.
1644 (7152) ianuarie 12. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Bucium mare vomic
stdpänirea asupra satului Visnita, pe Ceremus, tinutul Cernauti.
1644 (7152) ianuarie 12. Mari boieri dau mArturie In legAturA cu pricina dintre Avram
de Lucdceni si Toader, fiul lui Pärvul, pentru satul Soloninca Cotela, tinutul Cernduti.
1644 (7152) ianuarie 15, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Zavul si rudelor sale
stApanirea asupra unor pdrti din satul Boureni, pe Moldova, tinutul Suceava, In urma judeatii Cu
StrAtulat uricar si cu rudele acestuia.
1644 (7152) ianuarie 15, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Vasilie Corlat
stdpänirea asupra selistii Horesti, tinutul Hotin, in urma judecAtii cu fiul lui Pantea si cu rudele
acestuia.
1644 (7152) ianuarie 18. Benia cdpitan si fratele sau, Costandin, vänd lui Isari vistier
satul Ndnesti, pe päräul Bkzota.
1644 (7152) ianuarie 20, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste Magutei MAIdiasa, fiica
Frasinei, stdpänirea asupra une pArti din satul Vepreuca, pe Rdut, tinutul Soroca, pentru care a pierdut
privilegiile cänd s-au rdzboit cazacii si au distrus cetatea Soroca".
1644 (7152) ianuarie 21, la0. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Solomon
cdmdras, pe Gligori si Nicolai, fiii lui TAutul de Corddreni, sd stdpäneascd o jumdtate din satul
SApoteni, tinutul Dorohoi.
1644 (7152) ianuarie 21, Ia0. Grigore Ureche mare vornic al Tdrii de Jos, Impreund cu
sotia sa, Lupa, Toma <Cantacuzino> mare stolnic, impreund cu sotia sa, Anita, Lupul Bucium stolnic,
Cu sotia sa, Nastasiia, au impartit ocinile rdmase de la pdrintii lor, Voruntar comis si Solomia.
1644 (7152) ianuarie 22. Vasile <Lupu> voievod intdreste Mdricdi si Anitei, fiicele lui
Vrabie postelnic, stdpänirea asupra unei pdrti din satul Berezeni, pe Elan, In urma judecitii Cu Ivana,
sotia lui Ion vornic.
1644 (7152) ianuarie 25, la0. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Zamfir armas
stApinirea asupra unei pdrti din satul Gereni, tinutul Tecuci, in urma judeatii cu rdzesii din acel sat.
1644 (7152) ianuarie 26, Tia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste fiilor, flicelor si nepotilor
lui Vasilie Mihdilescul impArtirea satelor Buciucica, Rdciuleni, Botdseni, Oglinzi, Oglindesti si
Suhucesti.
1644 (7152) ianuarie 27. Neaga, fiica lui Dobrin, vinde o parte din satul Floresti, pe
Milcov, lui Irimia.
1644 (7152) ianuarie 30. 0 carte de la Vasile <Lupu> voievod.
1644 (7152) februarie 1. Simion Cernea soltuz si cei 12 pargari mdrturisesc cd Anghelina
Cu fiul ei, Vasilie, au vändut lui Scarlet din Zorileni doi bdtrani din selistea Fdrämesti.
1644 (7152) februarie 20, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma mare stolnic
stdpanirea asupra unor pdrti din satul Cogesti, pe Bahlui, tinutul CarligAtura, cu iaz, moard, prisacd si
livezi, cumpdrate de la Pdtrasco Basota fost logofdt.
1644 (7152) februarie 21. Vasile <Lupu> voievod serie lui Dumitrascu Otel sA cerceteze
pricina dintre Irimia, Bosie, Cotaca i altii pentru o parte din satul Rdamus, pe päräul Musata.
<inainte de 1644 (7152) februarie 26>. Trif, fiul lui Grozav Bantas, vinde lui Tanasie
vornic niste pomi In satul Tigane0.
<Circa 1644 (7152) februarie 26, Tig5ne0i>. Dabija fost parcalab si Patrasco diac scriu
domnului despre alegerea pdrtilor mandstirii Bistrita din satul Tigane0.

XXX www.dacoromanica.ro
1644 (7152) februarie 26, TiOne0i. Dabija parcalab si Patrasco carnaras scriu domnului
a au ales partile daruite de Sacalus vatav manastirii Bistrita din satul TigAnqti.
1644 (7152) februarie 28, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toderasco mare
logofat si lui Toma <Cantacuzino> mare stolnic stapanirea asupra unei jumatati din satul Varati, pe
Prut, tinutul Falciu. In urma judecatii cu Ionasco Godinac si cu rudele sale.
1644 (7152) februarie 28. Alexandra, sora lui Pana carnaras, vinde, dupa moartea fratelui
ei, o jumatate din satul Frijeni lui Macarie capitan.
<Dup§ 1644 <7152> februarie 28>. Mai multi boieri dau marturie ca Alexandra, sora lui
Pana cdmaras, a vdndut o jumatate din satul Frijeni, pe Sarata, lui Macarie capitan.
<1644 (7152)> februarie 29, la§i. Racovita Cehan logofdt al doilea vinde lui Iordachie
mare spatar doud Wei de vie la Cotnari.
<1644 (7152)> martie 2. Flore, fiul lui Capota din Petresti, impreuna cu sotia sa,
Sofronia, pun zalog la Andoca ocina lor din satul Petresti, pentru 30 de lei.
1644 (7152) martie 4, Galati. Paraschiv, impreuna cu sotia si fiii sai, Vaud egumenului
Galation de la biserica domneasca o vie la Vadul Ungurilor, intre viile domnesti.
1644 (7152) martie 9. Sofronia i fiii sai Vaud lui Dumitrasco Comsea partea lor de ocina
din satul Borzesti.
1644 (7152) martie 11. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Scripco aprod si fratilor sai
stapanirea asupra unei parti din satul Galesasti, numit acum Tatareni.
1644 (7152) martie 17. Fiii lui Petriman din satul Sarateni i Cretul din acelasi sat vand
Tofanei Costachioae si copiilor ei niste tigani, dupa o judecata.
1644 (7152) martie 18. Mai multi boieri dau marturie pentru vanzarea unei parti din satul
Drevcauti, pe Prut, tinutul Hotin, lui Toderasco mare logofat, de catre Gheorghe, fiul lui Ionascu
Mironescu.
1644 (7152) martie 20. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toderasco mare logofdt
stapanirea asupra unei parti din satul Drevcauti, pe Prut, tinutul Hotin, cumparata de la Gheol ghe, fiul
lui Ionascu Mironescu.
1644 (7152) martie 20, Ia0. Ion Ciurea din Porcesti vinde lui Toma mare stolnic doua
case in satul Porcesti.
1644 (7152) martie 21. Furtuna comis vinde lui Iordachie mare spatar satele $abutinita si
Cormani, cu loc de helesteu.
1644 (7152) martie 21. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iordachie mare spatar
stapanirea asupra satelor $abutinita si Cormani, cumpdrate de la Furtuna comis.
1644 (7152) martie 22, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Tudor capitan din
Chiliiani sa aleaga lui Ion Teleaga din Navarniti partea din satul Colfdseni si un batrdn cu vad de
moara, cumparate de la Gligorie Cofa.
1644 (7152) martie 22, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intareste Saftei, sotia lui
Dumitrascu $oldan, stapanirea asupra selistii Stiuca, tinutul Soroca.
1644 (7152) martie 22. Ispisoc de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Cristinesti,
tinutul Dorohoi.
1644 (7152) martie 22. Vasile <Lupu> voievod intareste hotarul dintre satele Basel' si
Damileni.
1644 (7152) martie 22. Ispisoc de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Todireni.
1644 (7151) martie 25, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga mare vistiemic
stapanirea asupra unei parti din satul Ciuresti, pe Prut, tinutul Iai, cumparata de la Vasilie si
Ghiorghie, fui lui Craciun Starcea.
1644 (7152) martie 22, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga mare vistiernic
stapdnirea asupra unei parti din satul Ciuresti, pe Prut, tinutul Iasi, cumparata de la flu lui Craciun
Stdrcea.
1644 (7152) martie 28, la0. Vasile <Lupu> voievod serie lui Vartic vomic sa aleaga
partite lui Enachi vatav de aprozi si cele ale lui Apostolachi din satul Dienisasti, pentru care au avut
para cu Dumitrasco Glod.
1644 (7152) martie 29, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Andoca <zlatar>
stapanirea asupra selistilor Ursesti si Deiani, pe Prut, tinutul Ia.si.

XXXI
www.dacoromanica.ro
1644 (7152) martie 29, Iai. Irimiia, fiul lui Iura.sco Dracea ce) bdtran, vinde lui Velicico
fost comis patru jirebii Cu patru vecini din satul Sdnduti, tinutul Suceava, jumdtate de vad de moard pe
Molnita, precum si casele tatdlui sat,.
Circa 1644 (7153) martie 31. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Visan vomic
stipanirea asupra unor pàri din satele LAtAi si Ldlesti, cumpArate de la Marica i Bejana, din neamul
lui Gheorghie Gherghina.
1644 (7152) martie 31, 1a0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Simion Groze din
Piciorogani i lui Vasilie din Nelipesti sd cerceteze jalba lui Lucoci si a lui Visan vornicul impotriva
neamului Gherghinestilor pentru o jumAtate din satul LAtdi.
1644 (7152) aprilie 2, 10. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Neculai silitrar si
pe Gheorghitd, fiul lui Corotusco, sd stdpäneascd pdrti din satele Cotiujeni i BArlinti.
1644 (7152) aprilie 5, Ia0. Mdrturia mai multor rdzesi privitoare la vAnzarea unei pArti
din satul Rdciulesti, pe Prut, de cdtre urmasii lui Oand vomic lui Ion din Hoceni i sotiei sale, Anisia.
1644 (7152) aprilie 8, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma mare stolnic
stApAnirea asupra unei pArti din satul Tupilati, pe Moldova, tinutul Suceava, cumpdratd de la Catrina
si de la fiii sdi.
1644 (7152) aprilie 8, Ia§i. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma mare stolnic
stApAnirea asupra unei pdrti din satul Mihdesti, pe Moldova, tinutul Suceava, cumparatA de la fiii
PArascdi.
1644 (7152) aprilie 8, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Toma mare stolnic
stApAnirea asupra une parti din satul Tupilati, pe Moldova, tinutul Suceava, cumpAratA de la Marica
BrAioaie, fiica lui Hilip.
1644 (7152) aprilie 8, la§i. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Toma mare stolnic
stapdnirea asupra unei pArti din satul Tupilati, pe Moldova, tinutul Suceava, cumpdrata de la
Ghervasie si de la fratele sdu, Dumitru.
1644 (7152) aprilie 8, Iai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toma mare stolnic
stApAnirea asupra a cloud case din satul Porcesti, cumpdrate de la Ion Ciurea.
1644 (7152) aprilie 8, la0. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Toma mare stolnic
stdpanirea asupra unor par° din satul Tupilati, tinutul Suceava, cumpdrate de la Irina si de la fiicele
sale, precum si de la Gligorcea Haddr si de la fiii acestuia.
1644 (7152) aprilie 8, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Neniul vomic de gloat&
stipa'nirea asupra unor pdrti din satele Hdldseni, tinutul Neamt, Rosiori, tinutul Cfirligdtura,
Bdloseni.
<inainte de 1644 (7152) aprilie 8>. MAriica impreund cu flicele sale, Chelsiia si
Odochita, vAnd lui Costantin vornic o parte din satul CdcAceni, tinutul HArldu.
<inainte de 1644 (7153) aprilie 8>. Avram impreund cu altii Vaud partí din satele Cureni
si Ghetdoani, pe Miletin, lui Costantin vornic.
1644 (7152) aprilie 8, 1a0. Mai multi boieri mdrturisesc cd vornicul Costantin a
cumpdrat de la Vasilie, fiul lui Condrea, mai multe pdrti din satele GhitAvoiani, Cureni i Cdaceni.
1644 (7152) aprilie 10, 1ai. CAlugdrii Anton, Necoard i Ihnat Vaud lui Costantin vornic
pArti din satele GhitAvoiani si CAcdceni, cu vaduri de moard in Miletin, tinutul HArldu.
<1644 (7152) aprilie 10>. Mdrturie privitoare la vänzarea de cAtre cdlugdrii Anton, Ihnat
si Tiron a unor pArti din satele Ghitivoiani si CdcAceni, cu vad de moard in Miletin, tinutul Hârläu, lui
Costantin vornic.
1644 (7152) aprilie 10. Baca armean, impreund Cu sotia i copiii sai, Vaud lui Iordachi
mare spdtar cinci fdlci de vie la Cotnari.
1644 (7152) aprilie 12. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Toderasco mare logofdt
stApAnirea asupra unei partii din satul Bumbotesti, tinutul Iasi, cumpdratd de la lona.sco, fiul lui
Nicoard, nepotul lui Titea si strdnepotul lui Dragota.
1644 (7152) aprilie 12, Jai. Gavrilas si Dumitrasco Talpd mdrturisesc cd au primit de la
Toma mare stolnic o parte din satul Volcinet, tinutul Orhei, in schimbul pArtilor lor din satul
LAsldoani, tinutul Neamt.
1644 (7152) aprilie 14, Ia0. Vasile <Lupu> voievod scrie lui Pdrasco Boldescul sd
cerceteze o pricind a oamenilor care au vdndut satul ScAnteia augdrilor de la mdridstirea BArnova.

XXXII www.dacoromanica.ro
1644 (7152) aprilie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma mare stolnic
stapanirea asupra selistii Laslaoani, pe Crack', tinutul Neamt, in urma judecatii cu Lupu cupar.
1644 (7152) aprilie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma mare stolnic
stapanirea asupra satului Hajdeiani, pe Dobrovat, tinutul Iasi.
1644 (7152) aprilie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma mare stolnic
stapanirea asupra unei parti din satul Hajdeiani, pe Dubovat, In urma judecatii cu nepotii lui Griga.
1644 (7152) aprilie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Simion Tricul
stapänirea asupra unui loe de casa din satul Urdzici, tinutul Neamt, cumparat de la Zbiarea, fiul lui
Petrea, cu 16 lei batuti.
1644 (7152) aprilie 17. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gavril <Coci> hatman
pärcalab de Suceava stapänirea asupra satelor sale, anume: Epotesti, tinutul Suceava, Pastraveni, pe
Topolita, cu locuri de iazuri si de mori, Balanesti, douà parti din satele Bicesti si Värtop, jumatate din
Gocimani, pe räul Orbic, linutul Neamt, Iliesti si Solonteni, pe Tazlaul Sarat, tinutul Trotus, Tatarasi,
pe Bärlad, tinutul Vaslui. Bulboci, pe raid Cainari, tinutul Soroca, Corjouti, pe Vilia, cu iaz i moara,
tinutul Hotin, Husieni, pe Jijia, tinutul Dorohoi, si Miclauseni, Cu loc de iaz, tinutul Dorohoi.
1644 (7152) aprilie 17, Ia§i. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Neniul vornic de gloata
stapänirea asupra unor parti din satul Carniceni, tinutul Iasi, cumparate de la Lepadat si de la sotia sa,
Malanca, precum si de la altii.
1644 (7152) <inainte de aprilie 18>. Varlaam arhiepiscop si mitropolit de Suceava
impreuna cu marii boieri dau marturie ca Ionasco Cujba mare vornic i sotia sa, Ileana, au vändut lui
Toderasco mare logofat jumatate din satul Carstesti, pe Moldova, tinutul Suceava.
1644 (7152) aprilie 18. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toderasco mare logofat
stapänirea asupra unei jumatati din satul arstesti, pe Moldova, tinutul Suceava, si jumatate din satul
Nanesti, care s-a numit mai inainte Comanesti, tinutul Neamt, cu vad de moara in räul Moldova.
1644 (7152) aprilie 18, Ia0. Vasile <Lupu> voievod, impreuna cu Varlaam arhiepiscop
si mitropolit de Suceava cu episcopii de Roman, Radauti si Hui si cu intregul Sfat, daruiesc
manastirii Halchi, de Ifinga Tarigrad, un obroc anual de 6 000 de aspri.
1644 (7152) aprilie 18. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Neniul vornic de gloata
stapanirea asupra unor parti din satul Halaseni, tinutul Neamt, cumparate de la Toderita din Musetesti.
<1644 (7152)> aprilie 18, Adjud. Caprian, fiul Bacei, vinde lui Petre soltuzul de Adjud,
fiul lui Motco, partea matusii sale, Ghinda, din satul Vacaresti.
1644 (7152) aprilie 20. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gheorghie Rosca vistiernic
stapanirea asupra unei jumatati din satul Zavoeni, cumparata de la Marica, sotia lui Tanase vornic.
1644 (7152) aprilie 24, Stroe0i. Grozav, fratele lui Ihnatco, si nepoata sa, Maricuta,
vänd lui Lupul Stroescul o jumatate din satul Martinesti, tinutul Cernauti.
1644 (7152) <dupA aprilie 24 - iulie 18>, Suceava. Vasile <Lupu> voievod acorda lui
Lupul Stroescul o carte de aparare a hotarelor unei jumatati din satul Martinesti, tinutul Cernauti,
cumparata de la Grozav si de la fratii sal.
1644 (7152) aprilie 25. Dochia Ciorboae daruieste preotului Zaharia un pamant din satul
$arbanesti, pentru pomenire.
1644 (7152) aprilie 30. Vasile, fiul lui Gavril, vinde lui Pana cupet partea sa din satul
Cândesti, tinutul Iasi.
1644 (7152) mai. Gheorghe, fiul lui Chirila, vinde lui Marozu Sturzascu partea sa din
satul Bolcosasti.
1644 (7152) mai 2, Cruce. Marturia satenilor din Crucenii de Jos pentru alegerea partii
lui Barladeanu din satul Cruce.
1644 (7152) mai 3, Ia§i. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga mare postelnic
stapanirea asupra satelor Ciuresti si Ungheni, dupa ce au fost hotarnicite din porunca domneasca.
<1644 (7152)> mai 3. Mari boieri intaresc rascumpararea de catre Toader Pärvul a
satului Soloninca Cotela de la Avram.
1644 (7152) mai 4. Condrea, fiul Nastasiei din Toderesti, vinde lui Dabija fost parcalab
partile sale din Toderesti si Mihailesti.
1644 (7152) mai 6, la§i. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Andronic Bogdan capitan,
fiul lui Bogdan diac, si rudelor sale stapanirea asupra satului Ostapceni, länga târgul Stefánesti, in
tinutul Dorohoi, si a unor parti din satul Stäncesti, tinutul Härlau.

XXXIII
www.dacoromanica.ro
1644 (7152) mai 9. Nepotii lui Coste Scanteie vand lui Andoca partea lor din satul
Draguseni.
1644 (7152) mai 9. Cade, flu! Märiicäi, vinde Impreund cu veril säi lui Andoca <zlatar>
partea lor din satul Draguseni.
1644 (7152) mai 9. Nepotii lui Seá'nteie vánd lui Andoca o parte din satul Draguseni.
1644 (7152) mai 9. Patrasco Boldescul vinde lui Andoca partea sa din satul Draguseni.
1644 (7152) mai 9. Nepotii lui Patra.sco Scanteie vand lui Andoca <zlatar> o parte din
satul Drdguseni.
1644 (7152) mai 9. Andreiu si Isail, nepotii lui Necoara, vand lui Andoca <zlatar> o parte
din satul Drdguseni.
1644 (7152) mai 10. Spiridon ieromonah la manastirea Agapia vinde lui Patra.sco Brut si
lui Nacul Brut doud locuri de case din satul Navrapesti.
1644 (7152) <inainte de mai 18>. Mai multi boieri dau marturie cd Tudorina Pureceoaia
si cu fetele ei, Anghelina si Solonca, au vándut lui Iurasco Ba.sota parti din satele Ddncesti, Porcesti
Cuciulati, si niste tigani.
1644 (7152) mai 18. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma <Cantacuzino> mare
vornic al Tarii de Sus WO din satele Bodesti, Cuciulati, Dancesti si Porcesti, i cativa robi tigani
cumpdrati de la urmasii lui Ba.sota cel bdtran.
1644 (7152) mai 20, la0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui $tefan cdpitan din
Dumbrdvita parti din satul Torcesti.
1644 (7152) mai 20, 1a0. Drdgus vornic din Preutesti si Toader din Stanaslavesti
marturisesc ca au ales, In urma poruncii domnesti, o parte din satul Ungheni lui Larion diaconul din
Ratesti.
1644 (7152) iunie. Balan din Sarbi, fiul Floarei, dd impreuna cu altii o parte din satul
Sarbi lui Postolache.
1644 (7152) iunie 3, Suceava. Vasile <Lupu> voievod serie parcalabilor de Neamt, in
urma judecdtii dintre Carstea i Patrasco Boldescul, pentru vânzarea satului Scanteie.
1644 (7152) iunie 3. Vasile <Lupu> voievod intareste lui lorga mare vistiernic selistea
Milianca, tinutul Dorohoi, primita In schimb de la fiii lui Ionasco Poturul.
1644 (7152) iunie 4, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Andoca si sotiei
acestuia, Mdricuta, o parte din satul Drdguseni, pe Stavnic, in tinutul Vaslui, cumpdratd de la Pdtrasco
Boldescul si de la rudele acestuia.
1644 (7152) iunie 5, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Toader Pârvul dascal
domnesc satul Soloninca Cotela, tinutul Hotin, dupa judecata cu Avram din Lucaceni.
1644 (7152) iunie 9. Dumitrasco din Bohaesti, Pascal si Vasilie, nepotii lui Ghidul din
Prigorceni, vand o parte din satul Prigorceni lui Racovitd Cehan logofat.
<Dup 1644 (7152)> iunie 9. Dumitrasco din Bohdesti, Pascal si Vasilie mdrturisese
despre o datorie ce o au la Racovitd Cehan logofdt.
1644 (7152) iunie 10, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Gligorie din Sacuieni
sa cerceteze pricina dintre fiii Solddnesei i alti razesi din satul Sofrdcesti pentru cheltuiala facuta cu
ocazia iezirii unui iaz din acel sat.
1644 (7152) iunie 10. Grigori Tapul din Scanteia vinde, impreuna cu altii, partea numitd
a Cducestilor din satul Draguseni lui Andoca pitar.
<Circa 1644 (7152) iunie 11>. Grama fost jitnicer lasa pi-in diatd cdteva bucate fiilor sdi.
1644 (7152) iunie 11, Suceava. Gramajitnicerîi ddruieste slugii sale, Petrea, o jumatate
din satul Epureni, tinutul Iai, pentru ajutorul dat cand a fost bolnav.
1644 (7152) iunie 11. Gligorie, fiul Bulcoaei, vinde o jumdtate din satul Osesti, la Cneja,
lui Saya Topa.
1644 (7152) iunie 12, Suceava. Vasile Lupu voievod intdreste lui Stratulat Dobrenchi
diac o parte din satul Bdlaceni, tinutul Suceava, primit In schimb de la Toader Dohatco diac pentru o
parte din satul Catdmaresti, tinutul Harldu.
1644 (7152) iunie 12, Suceava. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Bordleanul uricar
sa cerceteze pricina dintre Neculai Ureche spatar si niste razesi pentru incdlcarea unor parti din satul
Holohoreni, tinutul Hotin.

XXXIV www.dacoromanica.ro
1644 (7152) iunie 15, Suceava. Mdrturie boiereascd acordatd lui Pdtra$co Ciogolea
logofdt pentru stdpänirea unei parti din satul Bobe$ti, pe Ba$eu, cumpAratd de la Andreica diaconul
din acel sat.
1644 (7152) iunie 15. Gheorghie Romd$cel episcop de Hui ddruie$te nepoatei sale,
Ileana, fiica lui Nebojatco fost logofdt, o parte din satul Criste$ti, pe Moldova, in tinutul Suceava.
1644 (7152) iunie 15, Suceava. Ifrosina, jupâneasa rdposatului Iura$co Ba$otd fost
hatman vinde lui Toma <Cantacuzino> mare stolnic partile din satul Porce$ti, tinutul Neamt, ce
i-au fost ldsate prin diatd de sotul ei.
1644 (7152) iunie 15, Suceava. Mari boieri dau mdrturie pentru stApAnirea de cdtre
Toma <Cantacuzino> mare stolnic a unor pArti din satul Porce$ti, tinutul Neamt, cumpdrate de la
Ifrosina, sotia rdposatului Gheorghie Ba$otd fost vistiernic.
<DupA 1644 (7152) iunie 15>. Neaniul vomic <de poartd> scrie domnului despre
alegerea hotarelor satelor VIddeni, Bulbucani $i Ddnuteni.
1644 (7152) iunie 16, Suceava. Vasile <Lupu> voievod acordd lui Miron $i fratilor
acestuia, flu lui Vasilie Volcinschi, o carte de apdrare a unei jumdtati din satul Volcinet, tinutul Hotin.
1644 (7152) iunie 17, Suceava. Vasile <Lupu> voievod acordd Grdpinei din satul
Cerlina, o carte de apdrare a partilor ei din satul Horbine$ti, tinutul Hotin.
1644 (7152) iunie 18, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdre$te lui Toma
<Cantacuzino> mare stolnic pdrtile din satul Porce$ti cumpdrate de la Ifrosina, jupdneasa rAposatului
Iurasco Ba$otd.
1644 (7152) iunie 20, Mitropolia <Sucevei>. Varlaam arhiepiscop $i mitropolit al
Sucevei, dd mdrturie pentru vänzarea de cdtre fratele lui, $tefan, $i unchiul lui, Nechifor, a unor pdrti
din satele Bdiceni, Oncani $i Turbureni lui lorga vistiemic.
1<6>44 (7<1>52) iunie 21. Vasile <Lupu> voievod intdre$te lui Todera$co <Ianovici>
mare logofdt o jumdtate din satul Nane$ti, pe Moldova, tinutul Neamt, cumpAratd de la Todosiia $i de
la fiii acesteia.
1644 (7152) iunie 21, Suceava. Vasile Lupu voievod scrie lui lona$co din Ple$4ti sd
cerceteze pricina dintre Aramd din Hreasca $i popa Gheorghe din Petia.
1644 (7152) iunie 22, Suceava. Vasile <Lupu> voievod porunce$te lui Onciul fost
pa'redlab $i lui Gociul din Dorohoi sd aleagd pdrtile lui Pdtra$co Ciogolea fost logofdt din satul
Sdpoteni.
<1644 (7152)> iunie 23. Cfirstian, fiul lui Avram, se tocme$te cu Todera$co pärcalab
pentru plata unor case, bucate i vecini din satul Soloninca Cotela.
1644 (7152) iunie 23, Suceava. Gulestana, armeancd din Suceava, sotia lui Necoard
Nuradin, vinde, Impreund cu fiii ei, doud fdlci de vie de la Cotnari lui Iordachi <Cantacuzino> mare
spdtar.
1644 (7152) iunie 24. Vasile <Lupu> voievod porunceste sd se faca o cercetare In satele
Brdteni, HAne$ti $i Dolniceni, tinutul Dorohoi.
1644 (7152) iunie 25, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdre$te Maricai i fiilor ei,
Ihnat $i Simion, o parte din satul Ldcina, tinutul Dorohoi, dupd judecata avutd cu Ion, fratele fostului
episcop de Rdclauti, Evloghie.
1644 (7152) iunie 25. Vasile <Lupu> voievod intdre$te lui Costantin spdtdrel, fiul lui
Crdciun din Tariceni, câteva parti din satele Bärze$ti, Bune$ti $i Liude$ti, dupd judecata avutd cu
rudele Grozavei, sotia lui lona$cu din Tibane$ti.
<DupA 1644 (7152) iunie 25>. Ion de Lacina lasd cu limbd de moarte fratelui
Vasilie, o jumdtate din satul LAcina, cu hele$teie $i vecini.
1644 (7152) iunie 26, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdre$te urma$ilor lui Alexa fost
$etrar stdpanirea asupra unor parti din satul Draxini dupd judecata cu sdtenii din Slobozia Drac$anilor
$i cu Andronic Saca.
1644 (7152) iunie 28. Vasile <Lupu> voievod intare$te lui Ilie, fiul lui Cozma Banzari,
un loc de sat numit HrAjavca, cdruia i se spune $i Poiana Gatcdi, cumparat de la fiii Irinei $Antoaia.
1644 (7152) iunie 28. Act de judecatd de la Vasile <Lupu> voievod pentru pricina dintre
fiii lui Mdlai cu Vasili ardiman fost pitar pentru stdpá'nirea unor parti din satul Brdteni, pe Ba$eu,
tinutul Dorohoi.

www.dacoromanica.ro
1644 (7152) iunie 30, Suceava. Vasile <-Lupu> voievod ii intareste lui Ghiorghie din
Sdliste, dupd judecata cu fratele sau, Iordachie, stdpânirea asupra unui vecin strAmutat in ograda sa In
domnia lui Miron Barnovschi.
1644 (7152) iulie. Vasile <Lupu> voievod acordd lui <Dumitru> Buhus fost vistiernic, lui
lordache <Cantacuzino> mare spatar, lui Costandin Stärce fost paralab, lui Drdgusdscul si lui Darie
Stärce o carte de apdrare pentru selistea Hrimancduti, tinutul Hotin.
1644 (7152) iulie 1, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui lorga mare vistiemic o
jumdtate din satul Budzeni, tinutul Härldu, cumpdrat de la strdnepotii lui Matias vames.
1644 (7152) iulie 1, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Dumitrasco, fiul lui
Nicolai din Ghireni, o parte din satul Miculinti, dupd judecata cu Magda si Agahiia, nepoatele lui
Vucico.
1644 (7152) iulie 4. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Rdpezdsti.
1644 (7152) iulie 4. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Dracsani.
1644 (7152) iulie 5. Antimie vinde o parte din satul Tdosti, pe Crasna, lui lonas Aleus.
1644 (7152) iulie 7 Toader Echim vinde fiicei sale, Titiana, i ginerelui lui, Oncea, o
casa din satul Turbdtesti, tinutul arligatura.
1644 (7152) iulie 7, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui BAlan parcdlab de
Hotin un sdlas de tigani cumpdrat de la Toma fost sulger si de la sotia acestuia, Aftimiia, fiica lui
Gavril fost sulger.
1644 (7152) iulie 7, Tulice§ti. Tudosd vames de Galati cumpard o parte din satul
Vomiceni de la nepotii popii Ursul.
1644 (7152) iulie 10, Boziiani. Ifrim cdlugdrul vinde lui Ghiorghie mare pahamic niste
pdrti din satul Giurcani.
1644 (7152) iulie 10. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Vasilie Gorovei diac o parte de
sat cumpdratd de la nepotii lui Saya Cucul.
1644 (7152) iulie 11, Poiana Cfirnului. Vasilie Banul mare medelnicer da mArturie
pentru cercetarea fAcutã la loc domnesc ddruit mdndstirilor Bisericani si PangArati, indicänd si
hotarele jumdtAtii stdpânite de cdlugdrii de la Bisericani.
1644 (7152) iulie 11, Poiana Cfirnului. Vasilie Banul mare medelnicer da mdrturie
pentru cercetarea fdcutd la loc din branistea domneascd de la munte ddruit mdndstirilor Bisericani
Pangdrati, indicand si hotarele jumdtdtii stdpanite de cea din urmd.
1644 (7152) iulie 13. Vasile <Lupu> voievod intdreste urmasilor lui Boris Braevici
stdpänirile din satele Dumeni, tinutul Hotin, Epureni i Ungureni, din tinutul Härldu.
1644 (7152) iulie 14, Suceava. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Dumitrascu Glod
sd meargd in satul Ursdsti sd cerceteze o pricind pentru stdpdnirea unei WO din acel sat intre Ursul
Vartic fost vomic si fiii lui Toader Bärgdu.
<Dupà 1644 (7152) iulie 14>. Dumitrascu Dule scrie lui Toderasco <lanovci> mare
logofdt, mArturisind pentru cercetarea fdcutd In satul Ursasti.
1644 (7152) iulie 15. Simion Sldvild ji ddruieste lui <Dumitru> Buhus vistiernic niste
robi tigani.
1644 (7152) iulie 17. Doamna Maria ddruieste lui losif de la mdndstirea Panaghia de la
Halchi un obroc anual, pentru pomenirea ei si a pdrintilor.
1644 (7152) iulie 18, Suceava. Ipatie Murgulet se invoieste cu fratele sdu, $tefan, sd-i
dea o suma de bani pentru a-si face casa.
1644 (7152) iulie 18, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Gavrilas Mateias fost
mare logofdt si fiilor acestuia o parte din satul Cerlina Mica, rdscumpAratd de la Bdlan fost comis, in
urma unei judecdti.
1644 (7152) iulie 18, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui lonasco din Vorona o
parte din satul Vorona dupd judecatd Cu mdtusa so, Pdrasca, solía lui Arbure, pentru plata unei
dusegubine.
1644 (7152) iulie 20. Eremia Murgulet imparte mosiile cu fratii sdi.
1644 (7152) iulie 25. Suret de pe un "ispisoc sarbesc" de la Vasile voievod.
1644 (7152) iulie 27, Iai. Vasile <Lupu> voievod intdreste mandstirii Rica si satelor
Vändtori si Baltatesti hotarul muntelui, dupd judecata cu mdndstirea Pobrata.

www.dacoromanica.ro
1644 (7152) iulie 31, Iasi. Mari boieri dau marturie pentru stapanirea de catre Toma
<Cantacuzino> mare vornic al Tarii de Sus a unor parti din satul Bodesti si din selistea Dancesti,
tinutul Neamt, cumparate de la Hilip si de la sotia si fiul acestuia, urmasi ai lui Basota cel batran.
1644 (7152) iulie 31, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma <Cantacuzino>
mare vomic al Tarii de Sits parti din satul Bodesti si din selistea Dancesti, tinutul Neamt, cumparate
de la urmasii lui Basota cel batrân.
1644 (7152) august 1, Iasi. Vasile <Lupu> voievod acorn lui Haase() Ciogolea fost
logo-fat o carte de aparare a partilor din satul Pomarla, ce au fost stapanite de Isac Balica hatman.
1644 (7152), august 2. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Malici stapanirea asupra unei
parti din satul Cotela, in urma judecatii cu Severia Latis si cu nepotul sat, Grigore.
<inainte de 1644 (7152) august 6>. Nastasiia, fiica lui Gheorghie Duraleu, impreuna cu
fratele ei, Saya, si cu alte rude vand partea lui Marco din satul Turbatesti lui Oancea si sotiei acestuia,
Titiiana, vara lor.
<inainte de 1644 (7152) august 6>. Gheorghie Verga scrie domnului pentru cercetarea
facuta in satul Turbatesti privitoare la judecata dintre Corlat si Oancea, mentionand ca primul nu a
cumparat partea lui Marco asa cum pretindea.
1644 (7152) august 6, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Oance partea lui Marco
din satul Turbatesti, dupa judecata cu Vasilie Corlat.
1644 (7152) august 10, Iasi. lordachi, Apostol si Lupasco, fiii Gaei, dau jupanesei
Pascalina si fratilor ei o parte din satul Rusi, in schimbul unei parti din satul Doljesti.
1644 (7152) august 10. Iurasco Drace mare medelnicer vinde o parte din satul Mogosesti,
tinutul Cernauti lui Gavril <Mateias> fost mare logofat.
1644 (7152) august 12, Iasi. Vasile Lupu voievod intareste lui Toderasco <Ianovici>
mare logofat o parte din satul Bumbotesti cumparata de la Ionasco, fiul lui Nicoara.
1644 (7152) august 12, Iasi. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru satul Jidani, tinutul
Falciu.
1644 (7152) august 12. Act de Intarire de la Vasile <Lupu> voievod acordat lui Macarie
capitan pentru stapänirea unei parti din satul Frijeni, cumparata de la Alixandra, sotia lui Penisoara
vistiernic.
1644 (7152) august 14, Iasi. Vasile <Lupu> voievod da diaconilor Stefan si Nechifor o
carte de aparare pentru niste fan cosit Para drept de <Dumitru> Buhus vistiernic de pe mosia lor din
satul Gherghiceni.
1644 (7152) august 20, lasi. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Vasilie Banul
mare medelnicer sa aleaga hotarul manastirii Pangarati dinspre manastirea Bisericani.
1644 (7152) august 22. Vasilie Banul mare medelnicer vinde lui Profir mare vames satul
Useresti, pe Prut, in tinutul Lapusna.
1644 (7152) august 25, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Grigorie postelnic
stapanirea asupra partilor cumparate din satele Totoesti, Nuoresti, Berindiesti, Miclesti, Ruseni
asupra unor vii din targul Hui.
1644 (7152) august 31, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Dragancea, lui Grozav
rudelor acestora o parte din satul Cotmanesti, dupa judecata co fui lui Graur.
1644 (7152) august 31, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste unei slugi domnesti sa
cerceteze pricina dintre Dumitru fost vornic i fiica lui Bogza logofat pentru o parte din satul
Codaesti.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Vasile <Lupu> voievod intareste lui
Gavrilas <Mateias> logofat stapanirea asupra partilor din satul Cabiceni, daruite de Miron Barnovschi
voievod, si asupra celor cumparate de la Ilie Berciul.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Varlaam arhiepiscop si mitropolit de
Suceava i Anastasie episcop de Roman marturisesc ca Gavril Salagean si sotia sa, Nastasia, au inftat-o
pe nepoata Ion, Maricuta, fiica lui lonasco Poturul.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Paval i sotia sa, Irina, marturisesc ca au
vandut preotului Ambrozie o parte din satul Toscani.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Toader si flu sai \rand preotului
Gheorghi si fratelui sat', o parte dn satul Solesti.

XXXVII
www.dacoromanica.ro
<1644 septembrie I - 1645 august 31> (7153). Simion mdrturiseste ca a vdndut partea
sa din satul Lucesti lui Irimie i sotiei sale, Dochita.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Vasile, fiul Varvarei, mdrturiseste ca a
vdndut partea sa din satul $endreni lui Gheorghe negustor.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> (7153). Gligorie din Cornesti, impreund cu sotia
sa, Ileana, i fiii lor mdrturisesc cd au vdndut lui Saya si lui MAtei partea lor din satul Filipesti.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> 7153. Acsinia i flii ei vdnd lui Isac vistiernicul
o parte din satul Hdragqti, pe Bárlad.
1644 (7153) septembrie 1, Ia§i. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Nechifor stApdnirea
asupra unei pdrti din satul Vdstelesti, pe Bogdana, tinutul Tutova.
1644 (7153) septembrie I, 1ai. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Micro stapdnirea
asupra unei pkti din satul Dacani, tinutul Barbad, in urma unei judecdti cu fiii lui Costantin $usAndscul.
1644 (7153) septembrie 3, Roman. Vasile Motoc din Aldesti mdrturiseste cd a vdndut
partea sa din satul Fordsti lui Dumitrasco Cocris.
<inainte de 1643 <7151> septembrie 5. Bogza calugarul mdrturiseste cd Mdndrea din
Ghieban a ddruit fratelui sdu, Dumitru uricar, o parte din satul Todiresti, pentru sufletul pdrintilor lor.
<inainte de 1644 <7151> septembrie 5. Mdndrea din Ghieban ddruieste fratelui sdu,
Dumitru uricar, partea sa de ocind din satul Todiresti, cu loc de iaz si cu tot venitul.
1644 (7153) septembrie 5, Ia§i. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Dumitru fost vornic
stApdnirea asupra unei parti din satul Toderesti, ddruitd lui de Mdndrea din Bibartu, precum si asupra
altor pal-0 din acelasi sat, in urma judecdtii Cu preotul Cdrstea din Coddesti si Cu Vasilie Ples si fiii sdi.
1644 (7153) septembrie 5, 1a0. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Boldescu sd
cheme la judecata pe Sora, pe Mazilu, si pe Vlasie, flul lui Hociungu, pentru vdnzarea unei WO din
satul Popesti, contestan de rdzesii din acel sat.
1644 (7153) septembrie 5, 1ai. Mari boieri dau mArturie cd Vasilie Banul mare
medelnicer a vdndut ocinile si cumpdrAturile sale din satul Useresti, pe Prut, tinutul Ldpusna, lui
Profir mare vames.
1644 (7153) septembrie 6, 1a0. Vasile <Lupu> voievod IntAreste lui Toader Vdscan din
Hurdesti stapdnirea asupra unei parti din satul BAzddgeni, tinutul Lapusna, In urma judecdtii cu
Hariton din Chei.
1644 (7153) septembrie 8, Iai. Vasile <Lupu> voievod porunceste mai multor slugi domnesti
sd aleagd partite lui Gheorghie Arapul fost sulger din satul Petresti, cumpdrate de la Toader Motoc.
1644 (7153) septembrie 10. Avram si sotia sa, Anita, vdnd lui Luchian o livadd de la
vadul Pancestilor.
1644 (7153) septembrie II, Ia0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Furtuna comis
sd aleagd lui Petriceico vornic o parte din satul Misihdnesti, In urma judecatii cu fratii lui Avram
Misihdinescul i cu nepotii acestuia.
1644 (7153) septembrie 11, Stefäne§ti. Gheorghe, fiul lui Gdndac, i sora sa. Ursa,
marturisesc cd au vdndut lui $tefan, fiul lui Giurgea, selistea Hdnesti, In urma impdrtirii ocinilor cu
fratii lor.
1644 (7153) septembrie 12, 1a§i. Vasile <Lupu> voievod intdreste Agafiei stdpdnirea
asupra unei junntati din satul Brdesti, tinutul Hdrldu, In urma impartirii satului cu fratele ei, Vasile
Brdescul, i asupra unei pdrti din satul Ciabrdu, pe Prut, tinutul Hotin, cumpdratd de la Dumitra Zupcoae.
1644 (7153) septembrie 12. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru satele Teisoara
Nicsdni, tinutul Botosani.
1644 (7153) septembrie 15. Vasile <Lupu> voievod serie lui Neculai Mavrichi si lui
Gavril din Bogddnesti in legAturd cu poienile lui Buhus spdtar.
1644 (7153) septembrie 15. Dumitrascu si Vasilie, fiii lui Costantin vdtav, ddruiesc lui
Dumitrascu Urdzicd partea tatAlui lor din prisaca de deasupra Ghinddului, In schimbul unui cal si a
unui poloboc pentru stupi.
1644 (7153) septembrie 16. Mari boieri dau mdrturie cd Hrizea, Impreund cu sotia sa,
Vambula, au ddruit lui Neniul vornic de gloatd o parte din satul Ulmeni si o parte din satul Diiceni, pe
Botna, tinutul Ldpusna.
1644 (7153) septembrie 18, 1a0. Vasile <Lupu> voievod scuteste de dan i pe cdtiva
supusi ai Mitropoliei.

www.dacoromanica.ro
1644 (7153) septembrie 18, Iasi. Marturia marilor boieri privitoare la schimbul de case
din Targul Nou, din Iasi, intre Statie mare vames si Grama user.
1644 (7153) septembrie 20, Iasi. Dumitrasco si sora sa, Palaghia, copiii lui Nicoarh
Banths, \Ind lui Handoca i sotiei sale, Mhricuta, phrtile lor din satul Draguseni.
1644 (7153) septembrie 20. 0 scrisoare a soborului mAnAstirii Sfântului Ilie de laugh
Suceava.
1644 (7153) septembrie 23. Vasile <Lupu> voievod Inthreste lui lorga mare vistiernic
stapanirea asupra unei phrti din satul Negresti, pe Bärlad, tinutul Vaslui, cumphrath de la Simion
Bhisanul si de la sotia sa, Anghelina.
<1644 septembrie 27 - 27 august 1645> (7153). Mai multi rAzesi mhrturisesc In leghturh
cu pricína dintre Boul clucer si rAzesii din satul Negoesti pentru un loc din hotarul satelor Strämbi
Davidení.
1644 (7153) septembrie 28. Vasíle <Lupu> voievod Intdreste lui Evloghie episcop de
Roman sthpänirea asupra unei buchti de phmant de längh satele Faraoani si Clejea, indicändu-i
hotarele.
1644 (7153) octombrie 4, Iasi. Gligorie Tapul, Impreund cu verii shi, Gavril si Sora,
mhrturisesc eh au vandut partea unchiuluí lor din satul Draguseni, tinutul Vaslui, cu vad de moara pe
Stavnic, jupänului Andoca si sotiei sale, Maricuta.
1644 (7153) octombrie 8. Vasile <Lupu> voievod Inthreste o vänzare in satul Phnicesti,
tinutul Iasi.
1644 (7153) octom brie 15. Vasile <Lupu> voievod Inthreste o vänzare In satul Phnicesti.
1644 (7153) octombrie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Gheorghie Botul
sh innoiasch semnele de hotar ale phrtii mAnAstirii Pangarati din satul Siliste.
<Dupà 1644 (7153) octombrie 15>. Vasile <Lupu> voievod Imputerniceste pe
Ghiorghie Botul sh stabileasch hotarul satuluí Siliste, pe Almasul Mic, al mAndstirii PangArati.
1644 (7153) octombrie 15, Tomcesti. Rohat, Impreunh cu sotia sa, Greaca, i cu fui lor
mArturisesc ch au vandut partile lor din selístea Crhnceni si din satul Tomcesti, pe Siret, Diei si
fratelui ei, Serbul.
1644 (7153) octombrie 23. Vasile <Lupu> voievod pentru douh phrti din satul Sofracesti.
1644 (7153) octombrie 24, Jai. Vasile <Lupu> voievod Inthreste lui Vasilie Rosca
vornic de gloath sthpänirea asupra unei phrti din satul Brhtuleni, tinutul Ia.si, cumpAratA de la Gärlea
din Marhsti si de la copiii shi.
1644 (7153) octombrie 28, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Tudosie vames
sotiei sale, Anita, stapänirea asupra phrtii luí Ursul din satul Vorniceni, cumparath de la urmasii
acestuia.
1644 (7153) octombrie 28, Jai. Vasile <Lupu> voievod inthreste preotului Avrentie
lui Vlasie din Butesti sthpänirea asupra unui vad de moara din hotarul satului lor, In urma judechtii cu
shtenii din HAnAseni.
1644 (7153) octombrie 29, Iasi. Gavrilas logofht dhruieste satul Vascauti, tinutul Soroca,
nepotului sat, Vasilie, fiul lui Iordache spdtar.
1644 (7153) noiembrie 10, Iasi. Phtrasco Ciogolea fost logofát mdrturiseste ch s-a Invoit
cu Pentelei Barbovschi in legAturA cu sthpânirea unei jurratati din satul Putureni, pe Olovht.
1644 (7153) noiembrie 17. Neculai Ureche mdrturiseste ca a vändut lui Grigore Ureche
mare vornic de Tara de Jos satul Scheia, pe Prut, tinutul Iasi.
1644 (7153) noiembrie 17. Vasile <Lupu> voievod inthreste luí Grigore Ureche mare
vornic stapänirea asupra satului $cheia, pe Prut, tinutul Ia.si, cumpArath de la Neculai Ureche spdtar.
1644 (7153) noiembrie 19, Iasi. Vasile <Lupu> voievod inthreste preotului Matei
stApanirea asupra satului Ruseni, cu jumhtate de moara pe Vaslui, a unei jumdthti din Poiana Cârnului,
a unei jumAtAti din satul Chiujdeni si a uncí jumdthti de moarh, tot pe Vaslui, duph imphrtirea ocinilor
mostenite de la Varvara i Tudora de catre nepotii i stranepotii acestora.
1644 (7153) noiembrie 20. Porunch de la Vasile <Lupu> voievod pentru alegerea
hotarului satului Petris, dinspre Crivesti.
1644 (7153) noiembrie 21, MiroslAvesti. $tefan Boul fost clucer judech pricina dintre
Nacul Brut din NAvrapesti si Samson din Dobrulesti pentru sthpanirea unor ocini din satul NAvrApesti.

XXXIX
www.dacoromanica.ro
1644 (7153) noiembrie 22, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Carp fost preot
stapdnirea asupra unui loc de casa din Iasi, in urma judecAtii cu Pdritea Ghigul.
1644 (7153) noiembrie 25, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Iacob chihaia si
cumnatului sdu, Ion, stdpdnirea asupra unei pArti din satul Gdgesti, tinutul Fdlciu.
1644 (7153) noiembrie 27, Steffine0i. Ionasco i fratii sai, Florea si Todosia, toti copiii
Irinei, vänd lui Macri cdpitan si sotiei acestuia, Grdpina, o parte din satul Zubriceni.
1644 (7153) noiembrie 28, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui lonasco, sotiei lui,
Mdrica, si fratilor acesteia, stdpdnirea asupra unei jurndtati din satul Negresti, pe Bdrlad, tinutul
Vaslui.
1644 (7153) noiembrie 28, la0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Cdzacul, lui
Apostol aprod si altor razesi stdpdnirea asupra satului GhermAnesti, tinutul Orhei, In urma judeatii cu
Stefan si cu fratii sdi, Sidor si Isac.
1644 (7153) noiembrie 28, Ia0. Miron din Iurghiceni ddruieste, pentru sufletul fiului sdu,
Obrejie, partea sa din acelasi sat, tinutul Hdrldu, lui Cdrstea vdtav din Iasi.
1644 (7153) noiembrie 28. Sora vinde partea sa din satul Bumbotesti, tinutul Iai, lui
Toderasco mare logofät.
1644 (7152) decembrie 1, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Neculai si lui
Irimiica, flica Marfei, precum si rudelor lor, toti nepotii lui Ihnat, stApdnirea asupra unor pdrti din
satele Bdliceni si Zmeieni, pe Smila, tinutul Tutova.
1644 (7152) decembrie 1, 1a0. Vasile <Lupu> voievod IntAreste urmasilor lui Boris
Braevici stdpanirea asupra unei jurnatAti din satul Brdesti, In urma judecdtii cu Grigore Arbore,
Neculai Mdteesescul si Cirlic.
1644 (7152) decembrie 2, Ia0. Nastea, fiica Antimiei, vinde partea sa din satul Petresti
lui Andoca si sotiei acestuia, Mdricuta.
1644 (7152) decembrie 12, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Stefan Moirndscul
fost armas sapdnirea asupra vetrei satului Bdrbosi, cu livadd, In urma judecAtii cu Cdrstea, Miron,
Vasilie si alte rude ale Ion.
1644 (7152) decembrie 12, Jai. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Vasilie Corlat
cAmaras stdpdnirea asupra unei vii cu livezi, prisacd $i temnic, cumpdrate de la copiii lui Durild.
1644 (7152) decembrie 18, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Isac din Dumeni
fiului sat' stApánirea asupra unor pArti din satele Dumeni, pe Jijia, i Plopeni, pe Iubdneasa, tinutul
Dorohoi, cumpdrate de la Petriceico mare vornic de Tara de Sus, de la Petrica, fiul lui Isaia, si de la
Cdzacul, fiul lui Gheorghie comis.
<inainte de 1644 (7152) decembrie 20>. Drdgan, BAlan i sora lor, toti copiii lui
Nechita, nepopi lui Drdghici, vdnd partea Ion din satul Ndvrdpesti lui Nacul Brut.
<Inainte de 1644 (7152) decembrie 20>. Vasilie, fiul lui Fdrtat, vinde partea sa din satul
NdvrApesti lui Nacul Brut.
<inainte de 1644 (7152) decembrie 20>. Egumenul mAndstirii Agapia mdrturiseste cd a
vdndut ocina sa din satul Navrdpesti lui Pdtrasco Brut si lui Nacul Brut.
1644 (7152) decembrie 20, 1a0. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Nacul Brut
stdpdnirea asupra unor ocini din satul Navrdpesti.
1644 (7152) decembrie 20, 1a0. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Dumitrasco fost
sulger stdpdnirea asupra unor parti din satul Buciumi, pe Siret, tinutul Tecuci, cumpdrate de la Vasilie
din londsesti, de la fiii lui Ion Bueban si de la altii.
1644 (7152) decembrie 20, Ia0. Vasile <Lupu> voievod Intdreste lui Vasile Fugle
stdpdnirea asupra unei pdrti din satul LAzoreni, pe Jijia, cumparata de la Stefan, fiul lui Ignat.
1644 (7152) decembrie 29. Cozmitd i sotia sa, Irina, mdrturisesc cd au vandut lui Isar
mare jitnicer un tigan, Nechita, ful lui Condrea.
1644 (7152) decembrie 29, 1a0. Petre Micicoiu mdrturiseste cd a vdndut lui ¡nimia, fiul
lui Cdrstian, o parte din satul Vdcdresti, cumpdratd de la Cdprian, fiul lui Bacea.
1644 (7152) decembrie 30. Macsin DrAgan Impreund cu sotia sa, Marica, mdrturisesc cd
au vândut lui Ionasco i lui Rusul, fiii lui Petrea, un loe numit Alunis.

XL www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE INDOIELNICE

1644 (7152) aprilie 9, Iasi. Vasile <Lupu> ddruieste lui Marco jitnicer satul Bubuiugi, pe
Bac, tinutul Orhei. doud MI6 de vie la Cotnari si niste tigani.
1644 (7153) septembrie 30. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Nicoard stdpanirea asupra
unei pal-0 din satul Martinesti, tinutul Orhei, cumpdratd de la Gligorie, in timpul lui Radu Mihnea
voievod, in urma judecatii cu Gligoroaia si cu Maria Vetroaia.
1644 (7153) noiembrie 2, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gavril Mateias fost
mare vornic stdpanirea asupra satului Dinesduca, pe Prut, tinutul Cernduti, cu bAlti de peste.

DOCUMENTE FALSE

1643 (7151) martie, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intdreste lui Gavrilas, fiul lui Vasilie
Tdbartd vornic, stdpánirea asupra unei jumdtati din satul Purcelesti, tinutul Suceava.
1643 (7151) aprilie 10. Gligorici din Solovet vinde lui Gligorasco i lui Naddbaico ocina sa
din Sovolet, cu pomet si fanat.
1643 (7151) mai 15, Iasi. Chirild din Popesti marturiseste cd mdtusa sa, Crdciuna, i-a
ddruit partite ei din satele Popesti i Botoiu ca faca pomenire dupd moarte.
1643 (7151) iulie 21, Iasi. Carte hotarnicd de la Vasile <Lupu> voievod acordatd
mandstirii Pangdrati pentru satul Sacalosesti, ddruit de Gheorghie <Coci> mare spdtar.
1644 (7152) iunie 4, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Vasilie Motoc sd
cerceteze pricina dintre Pdtrasco Boldescul si Toma <Cantacuzino> mare stolnic pentru stdpanirea
unor vecini fugiti din satul Rdpedzesti.
<1644 (7152)> iunie 24. Ionitd soltuz de Barlad Cu cei 12 pargari mdrturisesc ca
Apostolache a vândut lui Ionascu Flori partea sa din satul Sarbi.
<1644 (7152)> iunie 25. Maria, fiica lui Bogdan, vinde lui Ionascu, fiul Floarei, partea sa
din satul Sarbi.
<1644 septembrie 1 1645 august 31> (7153). Vasile <Lupu> voievod intdreste lui
Vasile Spancioc mare spAtar stdpánirea asupra unei jumdati din satul Verdeseni, pe paraul Vladnic,
tinutul Iasi, cumparatd de la fiii lui Iftodi si de la nepoata acestora, Ileana.

XLI
www.dacoromanica.ro
RÉSUMÉS DES DOCUMENTS

Glossaire:
agá = dignitaire chargé du commandement des gloabá = amende pour les infractions graves.
troupes pédestres. hatman = comandant général d'une armed.
aprod = fils de boyard remplissant des services ieromonah = moine ordonné
usuels A la Cour princière, parmi lesquels la ispisoc = acte officiel (princier) de confirmation
fonction de page. d'une propriété.
arma = boyard qui surveillait les prisons et ispravnic = mandataire princier, voir aussi
l'exécution des peines capitales. ureadnic.
aspru = monnaie turque en argent. izvod = document.
ban= grand dignitaire chargé de l'administration jirebie = v. razor.
de la province d'Olténie (en Valachie). jitnicer = administrateur des greniers princiers.
beitran = subdivision du patrimoine villageois. jumatate = unité de mesure pour le vin.
branive = terrain réservé a l'usage exclusif du jupeineasa = l'épouse d'un boyard.
prince ou d'un monastère. leu = monnaie en argent.
brazdä = sillon. medelnicer = boyard qui remplissait la fonction
breinLyter = agent du capitaine de branive. d'écuyer tranchant.
bucate = bétail, ruches et d'autres. obroc = boisseau.
casa = subdivision du patrimoine villageois. paharnic = échanson du prince.
Cámara' = trésorerie privée du prince. paheirniceasa = l'épouse du paharnic.
ceimanar = agent qui levait Pimp& payable en paharnicel = petit dignitaire sous l'autorité du
cire. grand paharnic.
camaraf = chef de la Cámara. peimeint = V. reizor.
capitan = commandant d'année. pärgar = membre du Conseil administratif d'une
ceapiic = voir paharnic. ville (formé de 12 personnes).
mp = champ. pitar = boyard chargé de pourvoir de pain la
clucer = sommelier a la Cour princière. Cour princière.
cluceroaie = l'épouse du clucer. parcalab = commandant d'une forteresse et chef
cneaghina = l'épouse d'un grand boyard. du district environnant.
comis = dignitaire chargé de la surveillance des portar = commandant de l'armée chargée de la
comisoaia = l'épouse du comis. garde de la forteresse (et de la Cour
cupar = voirpaharnic. princière) de Suceava.
curatura = coteau planté de vigne. poslufnic = serviteur.
curieni = nobles ayant une charge A la cour d'un potronic = monnaie divisionnaire en argent.
souverain. postelnic = chambellan de la Cour princière.
dará ban = fantassin, gendarme postelniceasa = l'épouse du postelnic.
desetinei postelnicel = petit dignitaire sous l'autorité du
diac = scribe (écrivain des actes). grand postelnic.
dreglitor = représentant du pouvoir princier, reize# = copropriétaires.
d'un couvent ou d'un boyard. razor = terrain de culture d'une étendue
falce = unité de surface (environ 14.322 m2). déterminée.
feciori de boieri = jeunes boyards, subordonés schit = ermitage.
aux grand dignitaires. seimen = mercenaire étranger servant dans le
Jana:* = le quart d'une falce. corps de Infanterie affecté A la garde du
funie = un lopin étroit de terre. Prince.

XLII
www.dacoromanica.ro
seliyte = emplacement d'un village abandonné. ureadnic = mandataire princier dans l'administration
sp&ar = porte-épée du prince. locale; voir aussi ispravnic.
speitärel = petit dignitaire subordonné au spOtar. uric = document certifiant le titre de propriété.
speitäritä = l'épouse du speitar. uricar = écrivain de chartes.
staroste = chef administratif d'un district. vätav = intendant.
stolnic = dignitaire chargé du service de la table veitav de aprozi = intendant d'aprozi.
princière. vataman = dirigeant du village.
stolniceasa = l'épouse du stolnic. vecin = serf (paysan attaché à la glèbe).
sulger = intendant des viandes pour la Cour vistiernic = trésorier géneral de l'Etat.
princière. vistiernicel = petit dignitaire sous l'autorité du
.yetrar (dtrar) = dignitaire qui veillait sur les grand vistiernic.
tentes princières. Vistierie = trésorerie.
yoltuz = bourgmestre. vornic = chef administratif ou district.
yoltuzoaie = l'épouse du yoltuz. vorniceasei = l'épouse du vornic.
yteaz = auge où l'on foule les tissus de laine. vornic de gloatei / Poartà = dignitaire
Tara de los = la partie sud-est de la Moldavie. subordonné au vornic.
Tara de Sus = la partie nord-ouest de la vornicel = petit dignitaire sous l'autorité du
Moldavie. grand vornic.

1643. Un document du voYévode Vasile Lupu sur le terrain nommé Japca, près du village de
Sdnatauca.
4 janvier 1643 (7151), Ia0. Deana, jupezneasa de l'ancien grand vornic Cujbd, vend à son
cousin, le vornic Gheorghe Motoc, une moitid du village de Iacobeni, sur Jijia, district de Härldu,
avec emplacements de moulin et les manoirs et les caves, pour 250 écus; elle vend aussi quelques
parties du village de Broteni, sur Jijia, district de lai, pour 100 écus.
1643 (7151) ianuarie 8. Le moine d'Ionwo Ciorte fait don au monastère de Golia de sa
fortune.
9 janvier 1643 (7151), Ia0. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à rancien comis Fortuna
d'enqueter le litige entre Bechea et Ion de Ciumdle*ti, pour une cavale.
12 janvier 1643 (7151), la0. Les grands boyards témoignent que Ileana, jupeineasa de
l'ancien grand vornic Cujbd, vend a son cousin, le vornic Gheorghe Motoc, une moitié du village de
Iacobeni, sur Jijia, district de Hdrldu, avec emplacements de moulin et les manoirs et les caves, pour
250 écus; elle vend aussi quelques parties du village de Br4eni, sur Jijia, district de Ia§i, pour 100 écus.
12 janvier 1643 (7151), Ia0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au vornic Gheorghie
Motoc le droit de propriété sur une moitié du village de Iacobeni, sur Jijia, district de frarldu, avec
moulins sur Jijia, et manoirs avec caves, quelques parties du village de Broteni, sur Jijia, district de
la§i.
12 janvier 1643 (7151), Iai. Le voYévode Vasile Lupu confirme au monastère de Bistrita le
droit de propriété sur une moitié de la seliytea de TdtdruO, l'ancienne princière, district de Neamt, de
la circonscription du bourg de Piatra.
12 janvier 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu pour un emplacement de rucher dans le
territoire de Barca, district de Neamt.
13 janvier 1643 (7151), 1a0. Le voTévode Vasile Lupu confirme A l'ancien comis Corui le
droit de propriété sur quelques parties du village de Faurei, district de Tutova, à la suite du procès
avec Andrei et avec l'épouse de celui-ci, Stefan, la nièce de Lazor
13 janvier 1643 (7151), Ia§i. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à l'ancien grand vornic
d'enquéter le litige entre le monastère de Pangdrati et le village de Ddrmane§ti, pour quelques
clairières, au nord de Strajd.
<Avant le 15 janvier 1643 (7151)>. Gavril, fils d'Ion, neveu d'Iachim Helgiul, avec les
parents de ceux-ci ont vendu au peirceilab de Bogdane§ti, Bechea, une partie du village de Bogdanqti,
la partie d'Ion Mdcdu, pour 16 ducats.

XLIII
www.dacoromanica.ro
<Avant le 15 janvier 1643 (7151)>. Mdrica, fine du ve-itav de Sducesti, Ionascu, avec son
fils et Nechita, fils d'Ion Praznic, ont vendu à l'ancien peirailab $tefan Bechea quelques parties du
village de Bogdanesti, district de Roman.
15 janvier 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A l'ancien peirceilab
Stefan Bechea le droit de propriété sur quelques parties d'hoirie du village de Bogddnesti, district de
Roman, achetées à Isimia, fille de Iachim Helgiul, à ses neveux et aux autres.
15 janvier 1643 (7151), Iasi. Le voiévode Vasile Lupu confirme A l'ancien peirceilab
$tefan Bechea le droit de propriété sur quelques parties d'hoirie du village de Bogddnesti, district de
Roman, achetées à sa soeur, Marica, fille de Iachim Helgiul, à ses neveux, et aux autres.
<Après le 15 janvier> 1643 (7151), Iasi. Le vofévode Vasile Lupu confirme à Gligorie de
Tabard le droit de propriété sur quelques parties des villages de Selistioard, sur Prut, district de Iasi, et
d'Oncesti, achetées de Gheorghias et de frere de celui-ce. Aftenie, les fils de Prodan de Mihdilasea,
district d'Orhei, avec 20 lei d'argent.
164<3> (715<1>) <dup5 ianuarie 15>, Iasi. Le voYévode Vasile Lupu autorise le grand
logothete Toderasco lanovici d'enqueter le litige entre Mierdutd de Procelnici et les moines du
monastère de Bdrnova pour une partie du village de Budesti.
27 juillet 1643 (7151), Iasi. L'ancien vornic de Tara de Sus Toader Petriceico fait don au
grand logothète Toderasco Ianovici d'une partie du village de Corldteni en échange d'une partie du
village de Gdrbeni et de certaines maisons de Iasi.
20 janvier 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu juge le litige entre le cápilan Condre,
Ostachi et autres parents A eux, avec le douanier Miron, pour une moitié du village de Borosdni, sur la
source du Camanca, district de Iasi.
24 janvier 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à Onigas de Ordseni de
delimiter les confins du village de Tocileni.
27 janvier 1643 (7151). Le témoignage des plusieurs boyards.
1 février 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Costantin Ciurea le droit
de propriété sur quelques parties des villages de Räsipeni, district de Bdrlad, de Voruntari, avec
certaines parties de la clairière, district de Covurlui, de Ddnesti, de Ddmiiani et de Luncesti, district
de Covurlui.
5 février 1643 (7151). Andrei et sa soeur, $tefana, niece du setrar Lazar, ont vendu au
vornic de gloateí Dumitrasco Gheuca quelques parties du village de Bdicani.
164<3> (715<1>) februarie 8. Le voYévode Vasile Lupu confirme à l'aprod Pdtrasco
Milscu le droit de propriété sur un emplacement de rucher dans le village de Popesti, district de
Vaslui, avec verger, clairière et tout produit, acheté A Grigorie Hurmeziu, à son épouse, Candachia, et
ses fille, Maria.
10 février 1643 (7151). Gheorghie Grecul de Bdseni atteste qu'il a délimité au
commercant Pand quelques parties d'hoirie du village de Cdndesti district de Iasi, achetées à Vasilie
CAndescul, fils de Gavril et de Frdsina, neveu de Cdndescul, et aux autres.
10 février 1643 (7151), Bfirlad. Andreias le oltuz et les peirgarii de Bárlad et les autres
temoignent que Costantin, fils d'Avram de Tomesti, vend au apitan un bcitrein du village de Creteni,
pour 28 lei.
11 février 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au stolnic le droit de
propriété sur quelques parties du village de Buciumi, district de Tecuci, achetées à Necula, fils de
Toader, et aux autres.
<Circa 1643 februarie 11>. Todosie, fils de Stanca, neveu de Filip de Fitinghesti, vend au
sulger Dumitrasco la partie de son parents de ce village.
11 février 1643 (7151), Iasi. Le vol'évode Vasile Lupu confirme au sulger Dumitrasco, fils
du spiltar Lupul, le droit de propriété sur quelques parties d'hoirie du village de Fetinghesti, district
de Putna, sur &Aria de Jos de Putna, à la suite du jugement avec le prétre Ion et avec le neveu de
celui-ci, Vasilie.
15 février 1643 (7151). Les fils de Nicoard de Leiconesti ont vendu à Tomita de $etrdreni
leur hoirie du village de Stdnesti, pour un cheval et 20 ducats.
17 février 1643 (7151), Iasi. Andronic Sdcescul, gendre de Soltan, avec son épouse,
Antimiia, et Nacul avec son épouse, Mdrica, niece de Soltan, ont vendu au grand stolnic Toma
Cantacuzino une partie du village de Brdnisteri, sur Baseu, district de Dorohoi, pour 50 lei comptants.

XLIV www.dacoromanica.ro
20 février 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu autorise Lupul Stroescul de poséder le
village de Subranet.
21 février 1643 (7151). Marica, juptineasa du vornic Tanasa, vend à son beau-frère, le
vistiernic Gheorghie Rosca, une moitie du village de Zavoeni, sur Moldova, district de Suceava, avec
emplacement de moulin sur Rasca et sur Moldova.
21 février 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme le partage des hoiries
entre les fils de Vasilie Mihailescul et leurs parents, A savoir: les villages de Botasinti, d'Oglinzi et
d'Oglindesti, à raison d'une moitie des villages de Bugucica, de Negresti et de Buhucesti et une partie
du village de Raciuleni.
21 février 1643 (7151), Jai. Varlaam Parchevëque et métropolite de Suceava et les grands
boyards témoignent que Marica, jupcineasa de l'ancien vornic Tanasie, vend A son beau-frère, Pancien
vistiernic Gheorghie Rosca, une moitié du village de Zavoiani, sur Moldova, district de Suceava, avec
emplacement des moulins sur le ruisseau de Racica et sur Moldova, pour 200 lei comptants.
<Environ le 21 février - 25 septembre 1643 (7151)>. Plusieurs boyards témoignent que
Simion d'Obarsie, son épouse, Anghelina, et ses fils, font don au logothète Racovita Cehan une partie
du village de Slipoteni, district de Tecuci, pour certaines ruches volées.
23 février 1643 (7151). Danul et son fils vendent au jitnicer Mihaila Sapoteanul leur hoirie
du village de Varzaresti, sur Bac, pour 30 écus.
28 février 1643 (7151), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma
Cantacuzino le droit de propriété sur une partie du village de Branisteri, sur Baseu, district de
Dorohoi, achetée à Andronic Saca et A épouse de celui-ci, Antimia, fille de Soltan, et achetée aussi
aux parents de celle-ci, pour 50 lei comptants.
28 février 1643 (7151), Ia0. Le voTévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma
Cantacuzino le droit de propriété sur une partie du village d'Itesti, sur Baseu, district de Dorohoi,
achetée par son beau-père, le clucer Miron, de Dragan Bentea.
1 mars 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu juge le litige entre Ionasco Grecul, Vasilie
$teful, Constantin Banta, et Vasile Carlig avec autres parents de celui-ci pour le terme du village de
Bologesti.
8 mars 1643 (7151), la0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iorga
le droit de propriété sur quelques parties du village de Ciuresti, district de Iasi, achetées aux
neveux de Mihaila Ciurea et aux autres, et sur quelques parties du village d'Ungheni, achetées aux
arrière-petits-fils de Doma et dea autres.
8 mars 1643 (7151). L'acte pour une partie du village de Panicesti.
8 mars 1643 (7151), 1a0. Grigore Ureche, grand vornic de Tara de Jos, délimite avec ses
neveux, le spatar Neculai Ureche et Nistor Batiste, les hoiries des son parents, le grand vornic Nistor
Ureche et son épouse, Mitrofana.
<Après le 8 mars 1643 (7151)>. La liste concernante les villages de Neculai Ureche, après
le partage avec Grigore Ureche.
10 mars 1643 (7151), Ia0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand jitnicer Grama le
droit de propriété sur un terrain qui est situé au terme du bourg de Targul Frumos, qui a été offert par
le voYévode Alexandru, fils du voYévode Radu.
10 mars 1643 (7151). Le vofévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma
Cantacuzino le droit de propriété sur des terrains et vignes à Cotnari.
11 mars 1643 (7151), la§i. Le voYévode Vasile Lupu confirme au spätar Ilea le droit de
propriété sur une hoirie du village de Milesti, district de Iasi, achetée à Dumitra.sco Copaci et A son
frère, Onciul, les fils de Tudosca, pour 78 écus d'argent.
12 mars 1643 (7151), la0. Les neveux de Dragan délimitent entre eux les hoiries des
villages de Lehaceni, de Cuzlau, de Horodiste et de Godinesti, ainsi que quelques vecini.
15 mars 1643 (7151), la§i. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Saña, l'épouse du defunt
Dumitrasco $oldan, l'ancien grand vornic, le droit de propriété sur une moitié du village de Joldesti,
sur Baseu, district de Dorohoi, achetée à Neculai et A son épouse, Alexandra, fille de l'ancien
vistiernic Caraiman, pour 315 écus d'argent.
15 mars 1643 (7151). Le voiévode Vasile Lupu confirme A Saftei Soldaneasa et aux fils de
celle-ci le droit de propriété sur le village de Popesti, sur Moldova, district de Roman. A la suite du
procès avec Paval, $tefan et Frasina, les enfants de Stanila.

XLV
www.dacoromanica.ro
15 mars 1643 (7151), Iasi. 'sac Avram, fils d'Ionasco Avram, fait don au grand vornic de
Tara de Sus, Toader Petriceico, le droit de propriété sur un emplacement de rucher dans le territoire
du village de Meseheinesti, district de Roman.
15 mars 1643 (7151). Vasile Rosca, Maria Potronica et Stefan, fils de Cernat, font don a
leur cousins d'un tiers du village de Braitani, district de Falciu, en échange d'un tiers du village de
Candesti, district de Suceava.
17 mars 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu ordonne aux starovi de Cernauti de
chercher au sujet de certains vecini qui appartient a Gorcea de Volcinet, et qui ont été pris par les
moines du monastère de Putna et par le cdpitan 'sac.
17 mars 1643 (7151), Iasi. Antemiia, l'épouse de Dumitrasco Mihul de Turiatca, fait don
Lupul Stroescul de deux jirebii du village de Turiatca, district de Suceava.
20 mars 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme a l'ancien visliernic
Ghiorghi Rosca le droit de propriété sur une moitié du village de Zevoiani, district de Suceava,
achetée à sa belle-sceur, Marica, l'épouse de l'ancien vornic Tanasie, pour 200 lei comptants.
23 mars 1643 (7151), Cuzlau. Irina, fille d'Isac et de Tudosca, fait don A son neveu,
Manea de Cuzlau, de sa hoirie de ce village, pour qu'il s'en occupe pendant sa vie et en
commémoration.
28 mars 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic le droit de
propriété sur quelques hoiries du village de Toderesti, district de Carligatura, achetées a Dumitrasco
Fulger, avec 155 ughi.
29 mars 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu juge le litige entre Pavel, fils du
prétre Ionasco de Cautiseni, le pi-are Berheci avec Vasilie de Negoseni et les rdze§1 pour les confins
du village de Cautiseni.
29 mars 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu confirme au monastère de Golia le droit
d'administrer les moulins sur Barlad, qui sont soumis au monastère de Vatoped du Mont Ahtos par
Catrina, l'épouse du vieux uricar, Dumitru, ainsi que le droit de propriété sur la partie du village de
Ciortesti faite don au monastère de Golia de lonascu Ciorte, nommé loachim comme moine.
<Avant le 1643(7151) martie 30>. Le témoignage de Vasile Cilibiu concernant la terre de
Lucovita, district de Cernauti.
<Avant le 1643(7151) martie 30>. Le témoignage de Vasile Starce concernant le serment
de Vasile Raspopa de Lucovita.
<Avant le 1643(7151) martie 30>. Le témoignage de Dumitrascu, gendre d'Ionascu
Dobrinschi, pour la terre de Lucovita, district de Cernauti.
30 mars 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au cdpitan de Sinehau Isac
Mironescul le droit de propriété sur ses hoiries du village de Lucovita, district de Cernauti, achetées
loan Ciolpan, neveu d'Ionasco Gheanghea, l'ancien grand logothète.
30 mars 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme à l'ancien vornic de gloatd
Gheorghie Motoc le droit de propriété sur une moitié du village de Iacobeni, sur Jijia, district de
Harlau, et sur quelques parties du village de Brosteni, sur Jijia, district de Iasi, achetées a sa nièce,
Ileana, l'épouse de l'ancien grand vornic Ionasco Cujba.
30 mars 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu confirme aux neveux de Gagea et aux
arrière-petits-fils de Patru et de Vlaicu le droit de propriété sur les hoiries héritées de leurs parents.
30 mars 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu fait don a l'ancien vornic Ionasco Rusul
du village de Tohatin, sur Nistru, district d'Orhei, ancien princièr, parce qu'il a donné six chevals
bons.
2 avril 1643 (7151). Iftimie avec ses frères, tous les fils du Ion Bueban, neveux de Saya, le
vieux de Ionaseni, vendent au sulger Dumitrasco une partie du village de Buciumi.
3 avril 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu, pour le village de Lucovita.
5 aVril 1643 (7151), Iasi. Drojea, frère de Nan de Stoilesti, fait don, a la mort de son
neveu, Moisa, de sa hoirie de Saya de Casoteni.
6 avril 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à l'ancien pdrcdlab Dabijea
de délimiter les hoiries du monastère de Tazlau des villages de Calimanesti et de Mihailesti et des
autres villages, district de Putna.
7 avril 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu juge le litige entre Ciocarlan, tzigan
qui appartient au monastère de Probota, et Fuga de Forasti, pour un vol.

XLVI
www.dacoromanica.ro
9 avril 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu confirme a Ursu Wiwi, le droit de propriété
sur quelques parties des villages de Nemes, sur Prut, district de Iasi, de Tacoteni, de Cicicani, de
Cotela, de Forosna, de $Arbenti et de Badroseni.
1643 (7151) aprilie 10, 10. Grigorie Pilipovschi et son épouse, Mitrofana, vendent au
grand vistiernic Iorga leur partie du village de Bogddnesti, sur Prut, district Hotin, avec moulin et
emplacements de moulins sur Vilia.
1643 (7151) aprilie 10, Ia0. Les grands boyards témoignent que Grigorie Pilipovschi et
son dpouse, Mitrofana, ont vendu au grand vistiernic lorga leur partie du village de Bogcldnesti, sur
Prut, district Hotin, avec moulin et emplacements de moulins sur Villa.
1643 (7151) aprilie 10, Ia0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic une
partie du village de Bogddnesti, sur Prut, district de Hotin, avec moulin et emplacements de moulins
sur Vilia.
10 avril 1643 (7151), la0. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à l'ancien parcalab Dabijea
d'enquéter le litige entre les moines du monastère de Bisericani et Irimiia pour un terrain dans le
territoire du village de Romdnesti.
<Après le 10 avril> 1643 (7151), 1a0. Plusieurs boyards témoignent au sujet du litige
entre les moines du monastère de Bisericani et Irimiia de Romdnesti.
11 avril 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu confirme a Simion MogdIde et au speitar
Iona.5 le droit de propriété sur le village de Negresti, district de Vaslui, à la suite du procès avec le
vistiernic Iorga.
<Avant le 13 avril> 1643 (7151). Un fragment d'un bornage de la terre de Simion Bdisanu
concernant la partie du prétre Toader Mogaldea achetée de son pere Simion Mogdidea.
13 avril 1643 (7151). Un fragment d'un bomage concernant à la vente d'une partie d'une
terre de Simion Bdisanu par celui-ci à Simion Mogaldea, pére du prétre Toader.
25 avril 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu juge le litige entre Toader, fils d'Isac, son
oncle Nicoard et l'ancien logothète Pdtrasco Ciogolea pour une partie du village de Plopeni, sur Jijia,
district de Dorohoi.
25 avril 1643 (7151). Toader, fils de Mihail de Ddvidesti, vend à son cousin $tefan de
Dragomiresti les hoiries des villages de Dragomiresti et de Buldesti.
<Avant le 28 avril 1643 (7151)>. Loghina et son fils, Ord% vendent à Apostol Cehan
quelques parties du village de Prigorceni.
28 avril 1643 (7151), Ia0. Le voYévode Vasile Lupu confirme a Apostol Cehan le droit de
propridtd sur quelques parties des villages de Mardtei, de Poenesti, de Grumdzesti, de Fauri, de
Prigorceni, de Tdcmdnesti, de Petresti et de Bdilesti, toutes achetdes à Vasilie Bolisor, et sur une
partie du village de Prigorceni, achetée de Loghina, fille du logothète Bogza.
28 avril 1643 (7151), Ia0. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à Gheorghie et d Lazor de
BArbosi d'enqueter un litige pour une partie du village de Ghidiseni.
Mai 1643 (7151). $tefan Florescul vend au grand paharnic Gheorghie Coci un terrain sur
Bistrita, qui s'appelle Colibita, pour 10 lei et un cheval.
1 mai 1643 (7151). Gavril, fils de Sora, vend au diacre Dumitrascu sa partie du village de
Arrnenesti.
3 mai 1643 (7151). Le témoignage du sulger Gheorghitd, le staroste de Cernduti,
concernant le jugement de luí avec le fourreur Petre pour certaines échoppes de Cernduti.
5 mai 1643 (7151). Jerian, fils de Petre de CAtdnasi, vend une partie du village de Cdtdnasi,
avec une vigne abandonnée, au paharnic Pand.
7 mai 1643 (7151). Avram Cojan, pour le village de Hrusavdt, district de Hotin.
8 mai 1643 (7151), la0. Le voYévode Vasile Lupu confirme a Vasilie Fugli du bourg de
Iasi le droit de propridte sur une partie du village de LAzoreni, sur Jijia, district de Iasi.
8 mai 1643 (7151). L'acte de Gligorie, fils de Bicul, pour un terrain du village de
Vorovesti, sur Cneja.
12 mai 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme d Toader Gherman le
droit de propriété sur quelques parties du village de Corddreni, sur Iubaneasa, district de Dorohoi.
14 mai 1643 (7151), Ia0. Necula et Vasile, fils de Nastasie Brdnzoaie, vendent à Vasile
Dias leur parties des villages de Mdddrjaci, de Vdleseni, de Poieni et de Micodini.

XLVII
www.dacoromanica.ro
14 mai 1643 (7151). Grapina Proddneasa témoigne concernant le partage entre elle et le
beau-père de son fils defunt, Vartic, dans les villages de Siscauti, de Perebicauti, de Rujavinti et de
Cerlina Mare.
15 mai 1643 (7151), 1a0. Le voTévode Vasile Lupu confirme au diacre de l'église
princière, Stefan, le droit de propriété sur une partie du village de Horilesti, achetée a Nican, neveu de
Fratei et aux autres.
19 mai 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu fait don à Hriza et à son épouse,
Vamba, du village de Laturiseni, district de Tecuci.
23 mai 1643 (7151), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme a Franti le droit de propriété
sur quelques parties du village de Jigoreni, achetées aux neveux de Giurgea et de Fodor.
26 mai 1643 (7151), Tig5nqti. Buta et Romdscel, les starosti de Putna, écritent au
voYévode comment ils ont délimité la partie achetée par Pdtrasco dans le village de Burdusesti, situé
dans la vallé de ZAbrant, a Ion Dardbanu.
27 mai 1643 (7151). Dumitrie, le staroste de Putna, témoigne pour les parties de l'ancien
ceimiíras PAtrasco dans le village de Soldesti, sur ZAbrAut.
27 mai 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme à Udrea Gansa le
droit de propriété sur quelques parties du village de Starosilti, à la source de Cozancea, district de
Harlan, à la suite du proces avec ses parents.
31 mai 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu, pour les confins du village de BAsdesti.
31 mai 1643 (7151). Les grands boyards témoignent que le vornic Costantin Ciogolea a
acheté une moitié du village de PobrAtesti, à Gheorghie PrAjescul.
3 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu juge le litige entre Stefan de
Pilipanti et Anghel de Mamurinti pour une partie du village de Mamurinti.
4 juin 1643 (7151), Suceava. Plusieurs boyards témoignent qu'Isac Cucoranul a acheté
une partie du village de Hrosduti, district de CernAuti, à Dumitrasco Lenta.
4 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme à StrAtulat Dobrenchi le
droit de propriété sur une jirebie dans le village de BAlAceni, achetée à Gligorcea d'Ilisesti.
7 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme à l'aprod Pdtrasco
Berciul et à ses frères le droit de propriété sur leur partie du village de Cornesti, district de Dorohoi, a
la suite du jugement avec l'ancien grand logothète Gavrilas Mateias.
9 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme a StrAtulat Dobrenchi le
droit de propriété sur une partie du village de BalAceni, district de Suceava, a la suite du jugement
avec Antemia, l'épouse de son oncle, Dumitrasco Mihul de Sinanti.
9 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu autorise un aprod de chercher
deux vecini qui appartient à Vasilie de Visnovat.
11 juin 1643 (7151). Zbiera et ses frères, neveux de Pisotchi de Liteni, vendent a Dumitrasco
d'Ipotesti et A son épouse, Anghelina, quatre jirebii et quatre hommes dans le village de Liteni.
15 juin 1643 (7151). Le grand medelnicer Gheuca témoigne en ce qui concerne le choix
des confins entre les villages de Sapoteni et de Liveni, pour lesquels le pdrailab StArcea et l'épouse
d'Ionasco Rosca ont juge devant le voYévode.
<Avant le 17 juin 1643 (7151), Suceava>. Lupul, Ills de Toader Bot, et son frères,
ensamble autres parents de ceux vendent au pitar Buta un emplacement de moulin dans le village de
Gligoresti.
17 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme A l'ancien vornic
Dumitrasco Gheuca le droit de propriété sur ses achats dans les villages de Gligoresti, de Boicani et
de Faurei.
18 juin 1643 (7151). L'acte de jugement entre les neveux d'Albul, arriere-petits-fils de
StrAtulat Dobrenchi, et neveux de Roman lliagA, arrière-petits-fils de Buda, pour une partie du village
de Vertep, district de Hotin.
18 juin 1643 (7151), 1ai. Toader Dohadco fait don a son beau-frère, StrAtulat Dobrenchi,
d'une partie du village de Balaceni, en échange d'une partie du village de CatAmAresti, district de
HArldu.
20 juin 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu confirme aux arrière-petits-fils de Buda et
neveux de Roman Jliagd, le droit de propriété sur une partie du village de Vertep.

XLVIII
www.dacoromanica.ro
28 juin 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu autorise Dumitru, l'ancien
soltuz de Botosani, de poséder une partie du village de Baiceni.
28 juin 1643 (7151). Foce et Grozav, fils du pdrcillab Giurgiuman, vendent aux
descendants de Ciomartan de Catelesti une partie du village d'Albotesti, avec emplacement de rucher
et de pré, et des étangs sur Siret.
<Environ le 1 juillet 1643 (7151)>. Pacurar, fils de Talasco, et Pacurar, fils de Marta,
vendent au pdrcillab de Galati Iacomi deux parties de leur village.
1 juillet 1643 (7151), Galati. Toader Chirculet et son neveu Stefan Chirculescul vendent
au ',circa:lab de Galati Iacomi une partie du village de Tomuzeni, sur Sohului.
1 juillet 1643 (7151), Siret. Le pciralab du district de Suceava, Nacul Simionel, Alexa
$oltuz et 12 pdrgari et à autres témoignent pour mise en pratique d'un testament.
2 juillet 1643 (7151), Suceava. Le voTévode Vasile Lupu autorise le grand stolnic Toma
Cantacuzino de poséder une partie du village de Bodesti et de Dancesti, en commun avec Gherghita.
2 juillet 164<3> (715<1>), Suceava. Le voTévode Vasile Lupu confirme au monastère de
Putna le droit de propriété sur le territoire du village de Greci, après le procès avec les citadins du
bourg de Siret.
<Environ le 2 juillet 1643 (7151)>. Un témoignage des boyards.
2 juillet 1643 (7151). Le vol'évode Vasile Lupu confirme au sulger Toma et a son épouse,
Eftimia, fille du sulger Gavril, le droit de propriété sur quelques parties des villages de Hlinesti et de
Novacauti, district de Hotin.
5 juillet 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu autorise le monastère de Putna
de poséder la selistea de Greci a côté du bourg de Siret, district de Suceava.
5 juillet 1643 (7151), <Botoani>. L'ancien jitnicer Pavel Albota, les vornicii
Gheorghita et Dumitrasco et le soltuzul de Botosani témoignent de choisir quelques parties des
villages de Crivacesti, de $arba, de Costinesti et de Vancicauti, à la suite du procès entre Alecsandra
Neculaiasa et Ponici.
8 juillet 1643 (7151). Petre Bantas vend une partie du village de Corlatesti à Toma.
8 juillet 1643 (7151), Suceava. Le peirceilab Nacul vend a. Ilie Septelici et à Gheorghie
une partie du village de Nemerniceni.
12 juillet 1643 (7151). Gligorcea Pisavschie fait don en dot à sa fille, Antimiia, d'une vigne.
<Avant le 17 juillet 1643 (7151)>. Ilisafta, fille du logothète Prebici, et ses fils vendent
Scarlet et au frère de celui-ci, Aiopul, la selistea de Negoesti, district de Bdrlad.
17 juillet 1643 (7151). Les vornici Tanasie, Hurjui et Nicula, le Foltz': Andreias et les 12
pdrgari, ainsi que les commercants et d'autres citadins du bourg de Ballad témoignent en ce qui
concerne la vente par les descendants du logofdt Prebici de la selistea de Negoesti, district de Bdrlad,
A Scarlet et à son frère, Aiopul.
17 juillet 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu confirme à Dumitrascu Gheuca le droit
de propriété sur une partie du village de Baicani, achetée de Stefana, nièce du setrar Lazor.
20 juillet 1643 (7151). Le §.o/tu: de Bdrlad, Andries, et les 12 pdrgari témoignent
qu'Alexa, fils de Petriman, a vendu une partie du village de Manesti et quelques parties des villages
de Sdrbi et de Dumitresti à lonita et à Timoftei, fils de Zgribaoan.
20 juillet 1643 (7151). L'acte de quelques parties du village de Aramesti.
22 juillet 1643 (7151), 1a0. Le vofévode Vasile Lupu ordonne aux paysans des villages
de Iurghiceni et de Tdlharesti d'apporter tous les vieux actes pour cercher les confins de quelques
parties de ces villages.
22 juillet 1643 (7151), Jai. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à Eremia Murgulet de
délimiter les parties du village de Doroscani, du côté de Scobinteni.
<Environ le 23 juillet 1643 (7151)>. Chelsia, fille de Grozav de Cositeni, et l'épouse de
Cornea, vend à Ionascu Jora sa partie du village d'Iugani.
23 juillet 1643 (7151), 1a0. Les vornici de poartd témoignent que les filles de Grozav de
Cositeni ont vendu quelques parties du village d'Iugani à l'ancien vornic Ionasco Jora.
24 juillet <1643 (7151) - 1649 (7157)>, Botc4ani. L'ancien vistiernic Solomon et le
vornic de Botosani Chiriiac écrivent au grand logothète une lettre de témoignage pour l'enquéte sur
un litige du village de Meresti.

XLIX
www.dacoromanica.ro
140. 1 août 1643 (7151). L'acte du voYévode Vasile Lupu pour un village sur le ruisseau de
Bujor et pour deux terrains deserts.
141.2 aofit 1<6>43 (7<1>51), Tecuci. Macovei le soltuz, les 12 peirgari du bourg de Tecuci et
autres citadins témoignent que Neculai Gheorma a acheté aux descendants de l'ancien vornic Ifrim
Huru quelques parties du village de Banilesti.
3 aofit 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au paharnic Vasile le droit
de propriété sur sa partie du village de Boite, district de Trotus.
5 auk 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu decide dans le litige pour le droit de
propriété sur un terrain du village de $endriceni, de la circonscription du bourg de Dorohoi.
11 aofit 1643 (7151), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu font don au monastère de
Milesevo, de Serbe, d'un obroc anuuel de 13 000 d'aspres.
18 août 1643 (7151). Le voYévode Vasile Lupu confirme au monastère de Rasca le droit
de propriété sur le village de Popesti, situé A la sourse du ruisseau de Vaslui, A la suite du litige contre
Grigore Hermeziu.
21 aofit 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Isac le droit de propriété sur
la partie d'Eremia Dracea du village de Sanduti, district de Suceava, jusqu'A acquittement d'une dette.
22 aofit 1643 (7151), Iasi. Le voTévode Vasile Lupu confirme à Isac Casoteanul le droit
de propriété sur une moitié du village de Bezeraceni, qui s'appéle Buzeni, à la suite d'un jugement.
25 aofit 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à certaines serviteurs
princieres d'enqueter une plainte pour quelques étangs situés dans les domaines des villages de
Stefeni et de Scorteni.
29 an& 1643 (7151). L'acte du voYévode Vasile Lupu concernant la petition d'Ion
d'Albotesti contre lurascu.
<1" septembre 1643 - 31 aofit 1644> (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu autorise
Dumitru Buhus, l'ancien vistiernic, de poseder le village de Boldesti et la seliVea de SArbi.
<1" septembre 1643 - 31 adit 1644> (7152), Iasi. Le voTévode Vasile Lupu autorise
Dumitru Buhus, l'ancien vistiernic, de poséder le village de Dadesti.
<1" septembre 1643 -31 aofit 1644> (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A
Gligorie de Iasi le droit de propriété sur une maison avec terrain, achetée du vanteisel de la.si Pana.
<1" septembre 1643 - 31 adit 1644> (7152). L'acte du voYévode Vasile Lupu pour le
village de Borole.
<1" septembre 1643 - 31 août 1644> (7152). L'acte du voYévode Vasile Lupu pour le
village de Tulesti.
<1" septembre 1643 -31 aofit 1644> (7152). Grigore Hermeziu atteste qu'il a mis en
gage A 'sac de Pribesti sa hoirie du village de Popesti, A la source de Vaslui, qu'il avait acheté aux
moines du monastère de Rasca.
<1" septembre 1643 - 31 adit 1644> (7152), Iasi. Lughin a acheté d'Ion Catina et
d'Andreiu de Butesti une vigne sur la colline du côté de Sparieti.
<1" septembre 1643 -31 aofit 1644> (7152). Vasilie de Naglupesti fait don A son frère,
le caption Gligorie Traista, d'une partie du village de Naglupesti.
<1" septembre 1643 - 31 aofit 1644> (7152). Gheorghe Turma et son frère Vasilie
vendent A Tudor Braha leur partie du village de Culiceni.
<1" septembre 1643 - 31 aofit 1644> (7152), Zastavna. L'ancien staroste Onciul
lurascovici atteste qu'il a choisi les parties du village de Zastavna qui appartient à Dumitrasco.
<1' septembre 1643 - 31 aofit 1644> (7152). Le temoignage d'Onciul Iurascovici
concernant le partage de quelques hoiries des villages de Zastavna, de Boianciuc et de Toutrea entre
Iurasco et son frère, Nalivaicu, et Grigorie Grozavascul.
<1" septembre 1643 - 31 aofit 1644> (7152). Miron de Putani fait don à Manolachi
d'une partie du village de Sohului.
Septembre 1643 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu autorise Costandin Starcea
l'ancien pcIrcalab et Darie Starcea de poséder le village de Hrimancauti, district de Hotin, parce qu'ils
avaient payé pour une meurtre.
2 septembre 1643 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au l'ancien vornic
Dumitru le droit de propriété ses achats dans les villages de Negoesti et de Todiresti, district de Vaslui.

www.dacoromanica.ro
2 septembre 1643 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme a Varvara, dpouse de
l'ancien agá Stratulat, qui est mort, le droit de propriété sur une moitid du village de Futelesti, sur
Elan, a la suite du jugement avec le moine Medelean.
4 septembre 1643 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme au vornic de poartei
Costantin Ciogolea le droit de propriété sur une moitid du village de Pobratesti, district de Cernauti,
achetée de Gheorghie Prajescul.
4 septembre 1643 (7152). Patea, le gendre de l'ancien vornic Farmachie, fait don
Avram, fils d'Arvat, d'une partie du village de Misloceni, en dchange d'une partie du village de
Sascut.
4 septembre 1643 (7152). Le voïdvode Vasile Lupu, avec sa femme et son fils, font don
au monastère de Soveja de deux moulins situds dans le domaine du village de Clipicesti.
8 septembre 1643 (7152). Dumitru Uscatul vend a son beau-frére Vasilie Vadeanul
quelques parties des villages de Dragomeresti et de Tampesti, sur Paraul Alb, district de Neamt.
9 septembre 1643 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme aux fils et aux petits-
fills de Saya de Ialoveni, parents de l'ancien pitar Vasile Dragus, les parties du village de Sacuieni
rachetées par Vasâli Suruceanul.
9 septembre 1643 (7152). Le voYévode Vasile Lupu autorise Ion d'Albotesti de citer en
justice sur Neculai, fils du pitar Ursu.
10 septembre 1643 (7152), Iasi. Les grands boyards témoignent que le vornic de poartei
Neaniul fait don a Nistor Batiste de la selistea Mihnesti, district de Carligatura, avec étang et pré, en
dchange d'un quart du village de Petresti, district de Roman, avec pré et terrain et 190 ducats.
10 septembre <1643 (7152) 1646 (7155)>, Tipilova. Le peiralab de Soroca $tefan
dcrit au grand vornic Grigore Ureche au sujet du ravage du village de Curesita et de la fondation du
village de $epteliceni par $eptelici.
12 septembre 1643 (7152), Iasi. Le voTévode Vasile Lupu dcrit aux starosti de Putna et
de Tecuci de chercher, depair avec le second logothète Racovita Cehan, la situation de quelques
moulins situés sur le ruisseau de Siretel du cöté du Valachie.
16 septembre 1643 (7152), Iasi. Le prétre Dudon vend au vornic Toader Petriceico
quelquesfeirtaie de vigne à Cotnari pour 100 lei comptants.
20 septembre 1643 (7152). Le voidvode Vasile Lupu dcrit au staroste de Cernauti en ce
qui concerne le litige entre Gorce de Volcinet et le ceipitan Isac pour le droit de propriété sur un vecin.
20 septembre 1643 (7152. Le témoignage des quelques boyards pour la vente d'une
partie du village de Bumbotesti au grand logothéte Toderasco par les neveux de Grozea.
22 septembre 1643 (7152), Iasi. L'acte du voYévode Vasile Lupu pour le village de
Vicoleni, sur Jijia, district de Dorohoi.
20 septembre 1643 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne a Ieremia Varnav et a
Mereuta Potarniche de ddlimiter le terrain entre les hdritages de Prajesti et de Barjoveni, district de
Neamt.
<Environ le 20 septembre 1643 (7152)>. leremia Varnav et Mereuta Potarniche avoue
avoir cherchd, a la suite de la disposition princidre, pour les hdritages de Prajesti et de Barjoveni,
district de Neamt.
24 septembre 1643 (7152), Iasi. Les grands boyards témoignent que le grand vornic de
Tara de Sus a acheté quelquesfálci de vigne à Harlau, pour 100 lei.
24 septembre 1643 (7152), Iasi. L'ancien comis Fortuna témoigne qu'il a recu du
logothète Gavrilas et de Velicico 350 ducats et 12 fálci de vigne a Cotnari.
25 septembre 1643 (7152), Iasi. Les grands boyards témoignent que le logothète
Gavrilas, avec son fils, a racheté le village de Podraga, district de Dorohoi, et 12 feilci de vigne a
Cotnari de l'ancien grand post elnic Apostol Catargiul.
25 septembre 1643 (7152), Iasi. Le vofévode Vasile Lupu confirme au logoth8te
Gavrilas et au fils de celui-ci, Velicico, le droit de propriété sur le village de Podraga, district de
Dorohoi, et sur 12 fálci de vigne à Cotnari.
25 septembre 1643 (7152). Balan, fils de Varvara, et Marco, Ills de Irimia de Telenesti,
tous les neveux de Grozea, ont vendu au grand logothète Toderasco leur partie du village de
Bumbotesti, district de la.si, pour 80 ducats.

www.dacoromanica.ro LI
26 septembre 1643 (7152). lsac, fils'Avaram Meseinescul, vend au cornis Fortuna un
emplacement de moulin sur le ruisseau de Bärlad, à Docolina, sur le territoire du village de Stefeni.
27 septembre 1643 (7152), Iasi. Razmireta, Ills de Gorcea, vend au grand visliernic
Iordachi six terrains dans le village de Clicesti et six terrains dans le village de TigAnqti.
28 septembre 1643 (7152), Iasi. Les grands boyards temoignent que Isac, fils d'Avram
de Meseinesti, vend, à la suite d'un jugement, à l'ancien grand comis Furtuna un emplacement de
moulin sur Bärlad, sur le territoire du village de $tefeni.
28 septembre 1643 (7152). Le témoignage des staroVi de Cernauti Boul et Sarghii pour
le vecin Zahara.
2 octobre 1643 (7152), Iasi. Les arrière-petits-fils de Ivasco Mladin ont vendu leur hoirie
du village de Mladinesti sur Lapusna, au grand armaq $tefan, pour 40 ducats.
4 octobre 1643 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme aux descendants de
Popotea de Bärjoveni le droit de propriété sur les parties héritées et les parties achetées qui ont
appartenu à son père du village de Bärjoveni.
5 octobre 1643 (7152), Mogesti. Le diacre Patrascu se constitue en temoin lors du choix
des parties du village de Mogesti achetées par les moines du monastère de Pängarati par Florea, Ills
de Dumbrava, et par d'autres.
6 octobre 1643 (7152), Iasi. Safta, fille de l'ancien pitar Apostol, a racheté ses maisons
du bourg de Iasi l'épouse du vornic Haba.sescul.
12 octobre 1643 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au staroste des
commerçants Gheorghie Dimuta le droit de propriété sur quelques parties du village de $endreni, sur
Prut, district de Iasi.
12 octobre 1643 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme à Pantiul de Peresecina
le droit de propriété sur une partie du village d'Epureni, district d'Orhei.
12 octobre 1643 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iorga le
droit de propriété sur le village de Milianca, sur le ruisseau Podraga, district de Dorohoi, à la suite
d'échange du village de Baseni, district de Neamt et des 200 ducats, des fils d'Ionasco Poturul.
<Environ le 12 octobre 1643 (7152)>. Tete et Necola vendent leur partie du village de
$endreni au commerçant Gheorghii.
<Avant le 12 octobre 1643 (7152)>. Marica Ignatoaie vend à Gheorghe de Iasi sa partie
du village de $endreni, sur Prut, district de Iasi.
<Avant le 12 octobre> 1643 (7152). Le commerçant Ghiorghi a acheté à Vasile, fils de
Varvara, une partie du village de $endreni, district de Iasi.
12 octobre 1643 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au commerçant
Gheorghie Dimuta le droit de propriété sur des parties du village de $endreni.
12 octobre 1643 (7152), NO. Les arrière-petits-fils de Trifan ont vendu à l'ancien grand
postelnic Gligorie leur hoirie du village de Fäscani, district de Vaslui, avec emplacement d'étang,
pour 20 ducats.
15 octobre 1643 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme au zlätar Andoca le droit de
propriété sur le village de Daieni et sur un emplacement de moulin, après la &limitation du vornic de
gloatà Vasile Rosca et du vornic Tabärta.
16 octobre 1643 (7152). Cärstea de Borcesti écrit au voYévode en ce qui conceme le litige entre
Zaharia d'Uscati, Andronic et ses frères avec Vasai de Porcesti pour un emplacement de moulin à foulon.
20 octobre 1643 (7152). Les descendants de Miron Onciul de Herta ont partagé entre eux
la richesse rest& de leur parents.
21 octobre 1643 (7152), Botosani. Damiian, fils de Solomia, met en gage au vornic
Pavel sa partie du village de Medeesti, parce qu'il a perdu 50 moutons qui appartenaient de celui-ci.
29 octobre 1643 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu ordonne a Tomita de Setrareni
d'enquéter le litige entre Dragan et son neveu, l'aprod Patrasco Berciul, et les autres avec le logothète
Gavrilas qui a environné leurs parties des villages de Cornesti et de Cabiceni.
<Environ le I noiembrie> 1643 (7152). Le témoignage des grands boyards pour une
partie du village de Cucuteni achetée a Stefan Moimascul des arrière-petits-fils de Patrasco Banul.
1 novembre 1643 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au armcg $tefan
Moimascul quelques parties des villages de Cucuteni, district de Cärligatura, et de Barbosi, achetées
aux arrière-petits-fils de Patrasco Banul.

LII
www.dacoromanica.ro
10 novembre 1643 (7152). L'acte pour le village de Panicesti.
22 novembre 1643 (7152). Dumitrasco, fils de Ghica, neveu de Romascel, vend au
vistiernic Isac un terrain pour bátir une maison dans le bourg de Iasi..
28 novembre <164>3 (<715>2). Andrei, flls d'Anusca, neveu de Vasilie Banul, vend au
vdtav Isac, gendre de Murgulet, quelques parties du village de Vartici.
<Avant le 4 décembre 1643 (7152)>. Grigorie Urmezeu vend au grand vornic Grigore
Ureche une moitié du village de Medvica, sur Prut, district de Hotin, pour 320 lei.
4 décembre 1643 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara de
Jos Grigore Ureche le droit de propriété sur une moitié du village de Medvica, sur Prut, district de
Hotin, achetée à Grigorii Urmeziul.
9 décembre 1643 (7152), 1a0. Le voïevode Vasile Lupu autorise la jupdneasa
Soldaneasa de poséder une partie du village d'Ungurasi, district de Neamt.
10 décembre 1643 (7152), la0. Le voYevode Vasile Lupu ordonne à lonasco Florea de Sarbi
d'enquetér le litige entre Talpa avec son riize§1 et le prétre Avrentie, pour un étang construit A Bertesti.
<Après le 10 décembre 1643 (7152)>. L'uricar Dumitru et lonascu écrivent au voYévode
au sujet de l'engate sur le litige entre Talpa et ses rike# avec le prétre Avrentie de Bertesti, pour un
étang.
17 décembre <1643 (7152)>. Un témoignage de Stefan Boul pour la terre de Lucovita,
district de Cernauti.
20 décembre 1643 (7152), Iasi. Les grands boyards témoignent que le grand vistiernic
lorga a acheté à Dumitru le vieux et A ses sceurs leur partie du village de Ciuresti, sur Prut, district de
Jai; il a acheté aussi une autre partie du fame village A Iorga, fils de Gavril, et A son cousin, Stefan.
20 décembre 1643 (7152), la0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic
larga le droit de propriété sur quelques parties du village de Ciuresti, sur Prut, district de Iasi.
20 décembre 1643 (7152), 1ai. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à Vasilie de Madarjaci
de chercher les confins du domaine qui appartiennent à l'ancien vistiernic Dumitru Buhus, du côt6 du
village de Pietris.
<Après le 20 décembre 1643 (7152)>. Vasilie Pahomie, Vasilie Buculei et Coste de
Madarjaci écritent au grand logothète Toderasco lanovici sur l'enqudte pour etablir les confins du
village de Crivesti, du cöté du village de Pietris.
<Après le 20 décembre 1643 (7152)>. Les prétres, les citadins du bourg de Targul
Frumos et les autres écrivent au grand logothète en ce qui concerne le litige entre le vistiernic Buhus
et les gens des villages de Costesti et de Pietris au sujet d'envahissement du domaine du vistiernic du
dote des villages de Crivesti et de Pietris.
<Environ le 20 décembre 1643 (7152)>. L'acte pour les confins du village de Crivesti.
27 décembre 164<3 - 1649> (715<1> - <7158>), 14i. Le voYévode Vasile Lupu
confirme au l'ancien viitav Vasilie Vartic le droit de propriété sur ses achats dans le village de
Voicouti, avec emplacement de moulin sur Prut, district de Dorohoi.
1 janvier 1644 (7152), Conce0. Tudora et ses enfants vendent au diacre Andreica et A
son épouse, Antemia, leur hoirie du village de Bobesti, avec une partie d'étang sur Baseu.
<Avant le 10 janvier 1644 (7152)>. Marze et son épouse, Irma. fille de Dabija, vendent
l'ancien staroste Dabija un emplacement de moulin et six terrains dans le village de Halmagesti.
10 janvier 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme A l'ancien pdrcillab
Dabija le droit de propriété sur une partie du village de Halmagesti, et un emplacement de moulin sur
Garla Putnei de Jos, achetés de Marzea, fils de l'ancien pdrciilab Andronic.
11 janvier 1644 (7152), la0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma
Cantacuzino le droit de propriété sur une partie du village de Bodesti, sur Cracau, district de Neamt,
et sur une partie du village de Dancesti, avec emplacement de moulin dans le tame district, achetées
Stefan Dolhescul.
11 janvier 1644 (7152), Ia0. Le voTevode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma
Cantacuzino le droit de propriété sur une partie du village de Cogesti, sur Bahlui, district de
Carligatura, avec emplacement de moulin et un dtang, achetés à l'ancien logothéte Patrasco Basota.
12 janvier 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au vornic de gloatà
Neaniul le droit de propriété sur la selivea de Mihnesti, district de Ca'rligatura, recue à Nistor Batiste
en èchange d'une partie du village de Petresti, district de Roman.

www.dacoromanica.ro LIII
12 janvier 1644 (7152). Le vofévode Vasile Lupu confirme au grand vornic Bucium le
droit de propriété sur le village de Visnita, sur Ceremus, district de Cernauti.
12 janvier 1644 (7152). Les grands boyards témoignent en ce qui conceme le litige entre
Avram de Lucaceni et Toader, fils de Parvul, pour le village de Soloninca Cotela, district de Hotin.
15 janvier 1644 (7152), la0. Le voYévode Vasile Lupu confirme à Zavul et A ses parents
le droit de propriété sur quelques parties du village de Boureni, sur Moldova, district de Suceava, A la
suite du jugement avec l'uricar Strdtulat et avec ses parents.
15 janvier 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au cámaras Vasilie
Corlat le droit de propriété sur la selistea Horesti, district de Hotin, à la suite du jugement avec les fils
de Pantea et avec d'autres parents A eux.
18 janvier 1644 (7152). Le capitan Benia et son frère, Costandin, vendent au vistiernic
Isar le village de Nanesti, sur le ruisseau de Barzota.
20 janvier 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme à Magua Malaiasa, fille
de Frasina, une partie du village de Vepreuca, sur Raut, district de Soroca, dont les actes sont perdus.
21 janvier 1644 (7152), 1a0. Le voTévode Vasile Lupu autorise le amäras Solomon,
Gligori et Nicolai, les fils de Tautul de Cordareni, de poséder une moitié du village de Sapoteni,
district de Dorohoi.
21 janvier 1644 (7152), la0. Le grand vornic de Tara de Jos Grigorie Ureche avec son
épouse, Lupa, le grand stolnic Toma avec son épouse, Anita, le stolnic Lupul Bucium avec son
épouse, Antimiia, et Savin avec son épouse, Nastasiia, ont partagé les hoiries de leur beau-pére, le
comis Voruntar, et de leur belle-mère, Solomia.
22 janvier 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme A Marica et A Anita, les filles
du postelnic Vrabie, le droit de propriété sur une partie du village de Berezeni, sur Elan, A la suite du
jugement avec Ivana, l'épouse du vornic Ion.
25 janvier 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme A l'armas Zamfir le
droit de propriété sur une partie du village de Gereni, district de Tecuci, après le jugement avec les
reizesi de bas.
27 janvier 1644 (7152), la0. Le voYévode Vasile Lupu confirme aux fils, aux filles et aux
neveux de Vasilie Mihailescul le partage des villages de Buciucica, de Raciuleni, de Botaseni,
d'Oglinzi, d'Oglindesti et de Suhuceni.
27 janvier 1644 (7152). Neaga, fiile de Dobrin, vend une partie du village de Floresti, sur
Milcov, à Irimia.
30 janvier 1644 (7152). L'acte du voYévode Vasile Lupu pour le village de Ghitcauti,
district de Dorohoi.
1 février 1644 (7152). Le soltuz Simion Cemea avec les 12 peirgari et des autres
témoignent qu'Anghelina et son fils, Vasilie, ont vendu A Scarlet de Zorileni deux batreini de la
selistea de Faramesti.
20 février 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand siolnic Toma le
droit de propriété sur quelques parties du village de Cogesti, sur Bahlui, district de Carligatura, avec
étang, moulin, rucher et pré, achetées à l'ancien logothète Patrasco Basota.
21 février 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu écrit à Dumitrascu Otel d'enquéter le
litige entre Irimia, Bosie, Cotaca et les autres pour une partie du village de Racamus, sur le ruisseau
de Musata.
<Avant le 26 février 1644 (7152)>. Trif, fils de Grozav Bantas, vend au vornic Tanasie
certaines arbres dans le village de Tiganesti.
26 février <1644 (7152)>, TigAne0i. L'ancien peirccilab Dabija et le copiste Patrasco
écrivent au voYévode sur le choix des parties du village de Tiganesti qui appartient au monastère de
Bistrita.
26 février 1644 (7152), Tig5ne0. Le pa- rcellab Dabija et le ceimeíras Patrasco écrivent au
voYévode sur le choix des parties du village de Tiganesti qui ont été faites don au monastère de
Bistrita par l'ancien vatav Sacalus.
28 février 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand logothète
Toderasco et au grand stolnic Toma le droit de propriété sur une moitié du village de Val-4i, sur Prut,
district de Falciu, àla suite du jugement avec Ionasco Godinac et avec ses parents.

LIV www.dacoromanica.ro
28 février 1644 (7152). Alexandra, fille du cdmdraf Pana, vend, apres la mort de son
frère, une moitié du village de Frijeni au cdpitan Macarie.
<Après le 28 février 1644 (7152)>. Plusieurs boyards témoignent qu'Alexandra, la sceur
du cdmära4. Pand, a vendu une moitié du village de Frijeni, sur Sdrata, au ceipitan Macarie.
29 février 1644 (7152), Iasi. Le second logothète Racovild Cehan vend au grand spdtar
Iordachie deux fálci de vigne à Cotnari.
2 mars 1644 (7152). Flore, fils de Capota de Petresti, et son épouse, Sofronia, mettent en
gage leur hoirie du village de Petresti, à Andoca, pour un 30 lei.
4 mars 1644 (7152), Galati. Paraschiv avec son épouse et avec ses fils vendent au prieur
Galation de l'église princière une vigne à Vadul Ungurilor, entre les vignes princières.
9 mars 1644 (7152). Sofronna et ses fils vendent à Dumitrasco Comsea leur partie du
village de Borzesti.
11 mars 1644 (7152). Le voiévode Vasile Lupu confirme à l'aprod Scripco et aux frères
de celui-ci le droit de propriété sur la partie du village de GAle§dsti qui s'appelle maintenant Thareni.
17 mars 1644 (7152). Les fils de Petriman du village de Sarateni et Cretul du m'ème
village vendent à Tofana Costdchioae et A ses enfants quelques tzigans, à la suite d'un jugement.
18 mars 1644 (7152). Le témoignage des boyards concemant la vente d'une partie du
village de Drevcduti, sur Prut, district de Hotin, par Gheorghe, fils d'Ionascu Mironescu, du grand
logothète Toderasco.
20 mars 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand logothète Toderasco
le droit de propriété sur une partie du village de Drevcduti, sur Prut, district de Hotin, achetée
Gheorghe, fils d'Iona,scu Mironescu.
20 mars 1644 (7152), Iasi. Ion Ciurea de Porcesti vend au grand stolnic Toma deux
maisons du village de Porcesti.
21 mars 1644 (7152). Le comis Furtuna vend au grand spdtar Iordache les villages de
$Abutinita et de Cormani, avec emplacement d'étang.
21 mars 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand splitar lordache le
droit de propriété sur les villages de $dbutinita et de Cormani, achetés au comis Fortuna.
22 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne au cdpitan Tudor de
Chiliiani de &limiter la partie du village de Colfdseni qui appartiennent A Ion Teleagd de NAvdrniti, et
un batran avec emplacement de moulin, achetés à Gligorie Cofa.
22 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Safta, l'épouse de
Dumitrascu Soldan, le droit de propriété sur la sel4tea de $tiuca, district de Soroca.
22 mars 1644 (7152). L'acte du voYévode Vasile Lupu pour le village de Cristinesti,
district de Dorohoi.
22 mars 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme le terme entre les villages de
Ba.seu et Ddmileni.
22 mars 1644 (7152). L'acte du voYévode Vasile Lupu pour le village de Todireni.
25 mars 1644 (7151), Iasi. Le vol'évode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic lorga
le droit de propriété sur une partie du village de Ciuresti, sur Prut, district de Iasi, achetée à Vasilie et
Ghiorghie, fils de CrAciun Stdrcea.
22 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iorga
le droit de propriété sur une partie du village de Ciuresti, sur Prut, district de Iasi, achetée aux fils de
CrAciun Stdrcea.
28 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu écrit au vornic Vartic de choisir les
parties du veitav de aprozi Enachi et celles qui appartiennent à Apostolachi dans le village de
Dienisdsti, pour lequel il a eu une plainte contre Dumitrasco Glod.
29 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme à Andoca le droit de
propriété sur les selicíi d'Ursesti et de Deiani, sur Prut, district de Iasi.
29 mars 1644 (7152), Iasi. Irimiia, Ills de l'ancien pcircdlab Iurasco Dracea le vieux,
vend A l'ancien comis Velicico quatre jirebii avec quatre vecini du village de Sdnduti, district de
Suceava, et aussi une moitié d'emplacement de moulin sur Molnita, et les maisons de son Ore.
<Environ le 29 mars 1644 (7152)>. Le voYévode Vasile Lupu confirme au vornic Visan
le droit de propriété sur quelques parties des villages de LAtAi et de Ldlesti, achetées A Marica et A
Bejana, descendantes de la famille de Gheorghie Gherghina.

www.dacoromanica.ro LV
31 mars 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à Simion Groze de
Piciorogani et A Vasilie de Nelipesti d'enquéter la plainte de Lucoci et du vornic Visan contre la
famille de Gherghinesti, pour une moitié du village de Latdi.
2 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu autorise à Neculai, le Silitrar, et A
Gheorghitd, fils de Corotusco, de poséder quelques parties des villages de Cotiujeni et de Bar'intl.
5 avril 1644 (7152), Iasi. Le témoignage concernant la vente d'une partie du village de
Rdciulesti, sur Prut, par les descendants du vornic Oand.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de propriété sur une partie du village de Tupilati, sur Moldova, district de Suceava, achetée
Catrina et A ses fils.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de propriété sur une partie du village de Mihdesti, sur Moldova, district de Suceava, achetée aux
fils de Parasca.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de propriété sur une partie du village de Tupilati, sur Moldova, district de Suceava, achetée
Mdrica Brdioaie, fille de Hilip.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de propriété sur une partie du village de Tupilati, sur Moldova, district de Suceava, achetée
Ghervasie et a son frère, Dumitru.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de propriété sur deux maisons du village de Porcesti, achetées a Ion Ciurea.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voiévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de propriété sur quelques parties du village de Tupilati, district de Suceava, achetées A Irina et A
ses fils et A Gligorcea Hadar et A son fils.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au vornic de gloatà Neniul
le droit de propriété sur quelques parties des villages de Eldldseni, district de Neamt, de Rosiori,
district de Cdrligfttura, et de Bdloseni.
<Avant le 8 avril 1644 (7152)>. Marica avec ses filles, Chelsiia et Odochita, vendent au
vornic Costantin une partie du village de Cdcaceni, district de HArldu.
<Avant le 8 avril 1644 (7152)>. Avram et les autres vendent au vornic Costantin
certaines parties des villages de Cureni et de Ghetdoani, sur Miletin.
8 avril 1644 (7152), Iasi. Plusieurs boyards témoignent que le vornic Costantin a acheté
Vasilie, fils de Condrea, quelques parties des villages de Ghitdvoiani, de Cureni et de Cdcdceni.
10 avril 1644 (7152), Iasi. Les moines Anton, Necoard et Ihnat vendent au vornic
Costantin leur parties des villages de Ghitdvoiani et de Cdcdceni, avec emplacements de moulin sur
Miletin, district de Harldu.
<Environ le 10 avril 1644 (7152), Iasi>. Le témoignage des moines Anton, lhnat et
Tiron concernant la vente au vornic Constantin d'une partie du village de Ghitivaiani et de Cdcdceni,
avec emplacement de moulin sur Miletin, district de HArldu.
10 avril 1644 (7152), Iasi. L'arménien Baca, son épouse, Ashatun et leur fils vendent au
grand spdtar lordachi cinqfálci de vigne à Cotnari.
12 avril 1644 (7152). Le voiévode Vasile Lupu confirme au grand logothète Toderasco
<lanovici> le droit de propriété sur une partie du village de Bumbotesti, district de Ia.si, achetée
lonasco, fils de Nicoard, neveu de Titea. arrière-petit-fils de Dragotd.
12 avril 1644 (7152), Iasi. Gavrilas et Dumitrasco Talpd témoignent qu'ils ont reçu du
grand stolnic Toma une partie du village de Volcinet, district d'Orhei, en échange des leur parties du
village de Lasidoani, district de Neamt.
14 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu écrit à Pdtrasco Boldescul
d'enquêter tous les gens qui ont vendu le village de Scdnteia aux moines du monastère de Bärnova.
15 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de propriété sur la selLytea de LasIdoani, sur Crack', district de Neamt, à la suite du prods
d'entre eux et le cupar Lupu.
15 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand stolnic Toma le
droit de propriété sur le village de Hdjdeiani, sur Dubovdt, district de Iasi.

LVI www.dacoromanica.ro
15 avril 1644 (7152), la§i. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand slohlic Toma le
droit de propriété sur une partie du village de Hdeiani, sur Dubovdt, district de Iasi, A la suite du
procès avec les neveux de Griga.
15 avril 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme à Simion Tricul le droit de
propriété sur un terrain pour bdtir une maison du village d'Urdzici, district de Neamt, acheté
Zbiarea, fils de Petrea.
17 avril 1644 (7152), Iasi. Le voiévode Vasile Lupu confirme au hatman et peirceilab de
Suceava Gavril <Coci> le droit de proipriété sur plusieurs villages, A savoir: Epotesti, district de
Suceava, sur Topolita, avec emplacements des étangs et des moulins, BAldnesti, deux parties des
villages de Bicesti et de VArtop, une moitie de village de Gocimani, sur la ruisseau d'Orbic, district de
Neamt, Iliesti et Solonteni, sur TazlAul Sdrat, district de Trotus, Tdtdrasi, sur Bärlad, district de
Vaslui, Bulboci, sur le ruisseau de Cdinari, district de Soroca, Corjouti, sur Vilia, avec étang et
moulin, district de Hotin, Husieni, sur Jijia, district de Dorohoi, et Miclauseni, avec emplacement
d'étang, du méme district.
17 avril 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au vornic de gloatei Neniul
le droit de propriété sur quelques parties du village de CArniceni, district de Iasi, achetées A LepAdat,
son épouse, Malanca, et aux autres.
<Avant le 18 avril> 1644 (7152). Le grand vornic Ionasco CujbA et son épouse, Ileana,
ont vendu au grand logothète Toderasco une moitié du village de Cdrstesti, sur Moldova, district de
Suceava.
18 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand logothète
Toderasco le droit de propriété sur une moitié du village de Cdrstesti, sur Moldova, district de
Suceava.
18 avril 1644 (7152), la0. Le voiévode Vasile Lupu avec l'archevéque et métropolite de
Suceava, Varlaam, et les éveques de Roman, de RadAuti et de Hui font don au monastère de Halchi,
A dad de Tarigrad, d'un obroc annuel de 6 000 d'aspres.
18 avril 1644 (7152), la0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au vornic de gloattl Neniul
le droit de propriété sur quelques parties du village de HAIdseni, district de Neamt, achetées à Toderitd
de Musetesti.
18 avril <1644 (7152)>, Adjud. Caprian, fils de Bacei, vend au coltuz d'Adjud Petre, fils
de Motco, la partie qui appartenait à sa tante, Ghinda, du village de Vdcaresti.
20 avril 1644 (7152). Le vol'évode Vasile Lupu confirme au vistiernic Gheorghe Rosca le
droit de propriété sur une moitié du village de Zdvoieni, achetée à Mdrica, l'épouse du vornic TAnase.
24 avril 1644 (7152), Stroe0. Grozav, frère d'Ihnatco, et sa nièce, Mdricuta, vendent
Lupul Stroescul une moitié du village de Martinesti, district de Cernduti.
<Après 24 avril - 18 juillet> 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu autorise Lupul
Stroescul de posséder une moitié du village de Martinesti, district de Cernduti, achetée de Grozav et
de ses frères.
25 avril 1644 (7152), la0. Dochia Ciorboae fait don au prétre Zaharia d'un terrain du
village de $drbdriesti, en commemoration.
30 avril 1644 (7152). Vasile, fils de Gavril, vend au cupe; Pand sa partie du village de
Cdndesti, district de Iasi.
Mai 1644 (7152). Gheorghe, fils de Chirild, vend à Mdrozu Sturzdscu sa partie du village
de BolcosAsti.
2 mai 1644 (7152), Cruce. Le témoignage des paysans de Crucenii de Jos pour choisir la
partie appartenante à Barlddeanu du village de Cruce.
311.3 mai 1644 (7152), la0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand postelnic Iorga le
droit de propriété sur les villages de Ciuresti et d'Ungheni délimités par l'ordre princiére.
3 mai <1644 (7152)>. Les grands boyards confirment que Toader PArvul a racheté le
village de Soloninca Cotela d'Avram.
4 mai 1644 (7152). Condrea, fils de Nastasia de Toderesti, vend à l'ancien peircalab,
Dabija, ses parties des villages de Toderesti et de Mihdilesti.
6 mai 1644 (7152), Ia0. Le voiévode Vasile Lupu confirme au alpitan Andronic Bogdan,
fils du copiste Bogdan, et A ses parents le droit de proprieté sur le village d'Ostdpceni, à cote du bourg de
$tefanesti, district de Dorohoi, et sur quelques parties du village de Stdncesti, district de Hdrldu.

LVII
www.dacoromanica.ro
9 mai 1644 (7152). Les neveux de Coste Scanteie vendent A l'orpailleur Andoca leur
partie du village de DraguFni.
9 mai 1644 (7152). Cade, fils de Mariica, et ses cousins vendent à l'orpailleur Andoca
leur partie du village de Dragqeni.
9 mai 1644 (7152). Les neveux de Scanteie vendent à Andoca une partie du village de
DraguFni.
9 mai 1644 (7152). PatraFo Boldescul vend A Andoca sa partie du village de DraguFni.
9 mai 1644 (7152). Les neveux de Scánteie vendent à Andoca une partie du village de
DraguFni.
9 mai 1644 (7152). Les neveux de Nicoara, Andreiu et Isail, vendent à Andoca une partie
du village de Dragqeni.
10 mai 1644 (7152). Spiridon, le prétre du monastère d'Agapia, vend A PatraFo Brut et
Nacul Brut terrains pour bátir deux maisons dans le village de Navrapqti.
<Avant le 18 mai> 1642 (7150). Plusieurs boyards témoignent que Tudorina Purecioaia
et ses filles, Anghelina et Solonca, ont vendu à IuraFo Bawta certaines parties des villages de
Dancqti, de Porceti et de Cuciulati, ainsi que quelques ésclaves tziganes.
18 mai 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara de Sus
le droit de propriété sur ses parties des villages de Bodeti, de Cuciulati, de Dance0 et de Porce*ti,
ainsi que sur quelques ésclaves tziganes, achetés aux descendants de Bagota le vieux.
20 mai 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme au clipitan Stefan de
Dumbravita le droit de propriété sur ses parties du village de Torce0.
20 mai 1644 (7152), Ia0. Le vornic de Preute*ti, Dram, et Toader de Stanislave0
témoignent qu'ils ont délimité la partie du village d'Ungheni appartenant au diacre Larion de Rate*ti.
juin 1644 (7152). Balan de Sarbi, fils de Floarea, et d'autres, font don d'une partie du
village de Sarbi A Postolache.
3 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu &tit aux pärctilabi de Neamt,
la suite du procès entre Cärstea et PatraFo Boldescul, en ce qui concerne la vente du village de
Scanteia.
3 juin 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iorga le droit
de propriété sur la selistea de Milianca, district de Dorohoi.
4 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Andoca et A son
dpouse, Maricuta, le droit de propriété sur une partie du village de DraguFni, situé sur le ruisseau de
Stavnic, district de Vaslui, achetée à Patra*co Boldescul et à ses parents.
5 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme au chantre princière le
droit de propriété sur le village de Soloninca Cotela, district de Hotin, à la suite du procès entre lui et
Avram de Lucaceni.
1644 (7152) iunie 9. DumitraFo de Bohde0, Pascal et Vasilie, les neveux de Ghidul de
Prigorceni, vendent une partie du village de Prigorceni au logohtète Racovita Cehan.
<Après le 9 juin 1644 (7152)>. DumitraFo de Bohde0, Pascal et Vasilie, témoignent
sur une dette du logothète Racovita Cehan.
10 juin 1644 (7152), Ia0. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à Gligorie de Sacuieni
d'enquéter le procès entre les fits de Soldaneasa et autres Kkesi du village de 5ofrace0, en ce qui
concerne la dépense nécessaire pour endiguer un étang de ce village.
10 juin 1644 (7152). Gligori Tapul de Scanteia et d'autres vendent la partie appelée
Cauce0 du village de Dragqani au pitar Andoca.
<Après le 11 juin 1644 (7152)>. L'ancien grand jitnicer Grama légue par testament
quelques bucate des autres que son fils.
11 juin 1644 (7152), Suceava. Le grand jitnicer Grama fait don A son serviteur Petrea d'une
moitié du village d'Epureni, district de Iai, pour l'aide accorde de celui-ci quand il a été malade.
11 juin 1644 (7152). Gligorie, fils de Balcoae, vend une moitie du village d'Ose0, de
Cneja, à Saya Topa.
12 juin 1644 (7152), Suceava. Le votévode Vasile Lupu confirme au copiste Stratulat
Dobrenchi le droit de propriété sur une partie du village de Balaceni, district de Suceava, reçue
en échange du copiste Toader Dohatco pour une partie du village de Catamare0, district de Harlau.

LVIII
www.dacoromanica.ro
12 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à Puricar Bordleanul
d'enquêter le litige entre le spdtar Neculai Ureche et quelques rece# pour l'envahissement des
confins de quelques parts du village de Holohoreni, district de Hotin.
15 juin 1644 (7152), Suceava. Plusieurs boyards témoignent que le grand logothète
PAtrasco Ciogolea est le propriétaire d'une partie du village de Bobesti, sur Baseu, achetée au diacre
Andreica du méme village.
15 juin 1644 (7152). L'éveque de Hui, Gheorghie Romdscel, fait don A sa nièce, Ileana,
fille de l'ancien logothète <Arsenie> Nebojatco, d'une partie du village de Cristesti, sur la rivière de
Moldova, district de Suceava.
15 juin 1644 (7152), Suceava. L'épouse de l'ancien hatman lurasco Basotd vend au
grand stolnic Toma <Cantacuzino> ses parties du village de Porcesti, district de Neamt, leguées par
testament de son époux.
15 juin 1644 (7152), Suceava. Les grands boyards témoignent pour l'autorité du stolnic
Toma <Cantacuzino> sur certaines parties du village de Porcesti, district de Neamt, achetées
Ifrosina, épouse de l'ancien vistiernic Gheorghie Basotd.
<Après le 15 juin 1644 (7152)>. Le vornic de poartei Neaniul écrit au voYévode
concernant l'établissement des confins des villages de VIddeni, de Bulbucani et de DAnuteni.
16 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu autorise Miron et ses frères, fils
de Vasilii Volcinschi, de poséder une moitié du village de Volcinet, district de Hotin.
17 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu autorise GrApina de village de
Cerlina de posséder ses parties du village de Horbinesti, district de Hotin.
18 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Toma
<Cantacuzino> le droit de propriété sur les parties du village de Porcesti, achetées d'Ifrosina, épouse
du défunt lurasco Basotd.
20 juin 1644 (7152), la Métropolie <de Suceava>. L'archeveque et métropolite de
Suceava, Varlaam, avec les autres témoignent que le frère et le neveux du Varlaam ont vendu
quelques parties des villages de Bdiceni, d'Oncani et de Turbureni au vistiernic lorga.
21 juillet <environ 1<6>44 (7<1>52)>. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand
logothete Toderasco /anovici le droit de propriété sur une moitié du village de Ndnesti, sur la rivière
de Moldova, district de Neamt, achetée de Todosiia et des son fils.
21 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu écrit à Ionasco de Plesesti
d'enqueter un litige entre Aramd de Hreasca et le pram Gheorghe de Petia.
22 juin 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne a l'ancien parcillab Onciul
et à Gociul de Dorohoi de séparer les parties du village de Sdpoteni appartenantes à l'ancien logothète
PAtraseo Ciogolea.
23 juin <environ 1644 (7152)>. Cdrstian, fils d'Avram, se fait tirer avec le pcirailab
Toderasco pour le payement de quelques maisons et d'autres du village de Soloninca Cotela.
23 juin 1644 (7152), Suceava. Gulestana, l'armenien de Suceava, l'épouse de Necoard
Nuradin, et ses fils vendent deuxfälci de vigne à Cotnari au grand spätar lordachi Cantacuzino.
24 juin 1644 (7152). Le voiévode Vasile Lupu ordonne à Vasilie Bale et A Tomita de
chercher dans les villages de Brdteni, de Hdnesti et de Dolniceni, district de Dorohoi.
25 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Marica et A ses fils,
Ihnat et Simion, le droit de propriètè sur une partie du village de Ldcina, district de Dorohoi, à la suite
du jugement avec Ion, frère de l'ancien évéque de RAdduti, Evloghie.
25 juin 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme au spárdrel Costantin, fils de
CrAciun de Tdriceni, le droit de propriéte sur certaines parties des villages de Bdrzesti, de Bunesti et
de Liudesti A la suite du jugement avec les parents de Grozava, épouse d'Ionascu de TibAnesti.
<Apris le 25 juillet 1644 (7152)>. Ion de Ldcina exprime sur son lit de mort A son frere,
Vasilie, une moitié du village de LAcina, avec étangs et vecini.
26 juin 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme aux descendants de
l'ancien cetrar le droit de propriété sur quelques parties du village de Draxini, à la suite du jugement
avec les paysans du vi/lage de Slobozia Dracsanilor et avec Andronic Saca.
28 juin 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme A Ilie,.fils de Cozma Bdnzari, le
droit de propriété sur un terrain appelé Hrdjavca ou Poiana Gatcdi, acheté aux fils d'Irina Santoaia.

LIX
www.dacoromanica.ro
28 juin 1644 (7152). Acte de jugement du voYevode Vasile Lupu concernant le litige
entre les fils de Malai et l'ancien pitar Vasili Caraimanu pour la possession des parties du village de
Brateni, sur Baseu, district de Dorohoi.
30 juin 1644 (7152), Suceava. Le voTévode Vasile Lupu confirme A Ghiorghie de Saliste
le droit de propriete sur un vecin qui a etait transférd A son clos au temps du voYévode Miron
Barnovschi.
Juillet 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu autorise l'ancien vistiernic Dumitru Buhus,
le grand spdtar lordache <Cantacuzino>, l'ancien Costandin Starce, Dragusescul et Darie
Starce de posséder la selivea de Hrimancauti, district de Hotin.
I juillet 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic
Iorga le droit de propriété sur une moitié du village de Budzeni, district de Harlau, achetée
l'arrière-petit-fils du douanier Matias.
1 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voTevode Vasile Lupu confirme A Dumitrasco, fils de
Nicolai de Ghireni, le droit de propriété sur une partie du village de Miculinti, A la suite du procès
entre lui et Magda et Agahiia, arrière-petite-filles de Vucico.
4 juillet 1644 (7152). L'acte de voYevode Vasile Lupu pour le village de Rapezasti.
4 juillet 1644 (7152). L'acte de voYevode Vasile Lupu pour le village de Dracsani.
5 juillet 1644 (7152). Antimie vende A lonas Aleus une partie du village de Taosti, sur le
ruisseau de Crasna.
7 juillet 1644 (7152). Toader Echim vend A sa fille, Titiana, et A son gendre, Oncea, une
maison situ& dans le village de Turbatesti, district de Carligatura.
7 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme au pcircalab de Hotin,
Balan, le droit de proprieté sur une famille d'ésclaves tziganes, achetée à l'ancien szilger Toma et
son dpouse, Aftimia, fille de l'ancien sulger Gavril.
7 juillet 1644 (7152), Tulice0. Le douanier de Galati, Tudosa, achète une partie du
village de Vorniceni aux neveux du pretre Ursul.
10 juillet 1644 (7152), Boziiani. Le moine Ifrim vend au grand paharnic Ghiorghie
quelques parties du village de Giurcani.
10 juillet 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme au diacre Vasilie Gorovei le
droit de propriéte sur une partie d'un village, achetée aux neveux de Saya Cucul.
II juillet 1644 (7152), Poiana Ornului. Le grand medelnicer Vasilie Banul témoigne
concernant l'enquéte sur un terrain princier fait don des monastères de Bisericani et de Pangarati, en
précisant en mdme temps les confins de la moitid de ce terrain qui appartient au monastère de
B isericani.
11 juillet 1644 (7152), Poiana Ornului. Le grand medelnicer Vasilie Banul témoigne
concernant l'enquete sur terrain de branive de la montagne, fait don des monastères de Bisericani et
de Pangarati, en précisant en meme temps les confins de la moitie de ce terrain qui appartient au
monastère de Pangarati.
13 juillet 1644 (7152). Le voTévode Vasile Lupu confirme aux descendants de Boris
Braevici ses possessions des villages de Dumeni, district de Hotin, d'Epureni et d'Ungureni, district
de Harlau.
14 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à Dumitrascu Glod
de chercher la plainte de l'ancien vornic Ursul Vartic, contre les fils de Toader Bargau en ce qui
concerne la possession d'une moitid du village d'Ursesti.
<Après le 14 juillet 1644 (7152)>. Dumitrascu Drule dcrit au grand logothète Toderascu
lanovici concernant son enquete sur le village d'Ursesti.
15 juillet 1644 (7152). Simion Slavila fait don au grand vistiernic Dumitru Buhus de
quelques dsclaves tziganes.
17 juillet 1644 (7152). La princesse Maria fait don avec Iosif du monastère de Panaghia
de Halchi d'un obroc annuel, en commémoration d'elle et de ses parents.
18 juillet 1644 (7152), Suceava. Ipatie Murgulet s'est entendu avec son frère, Stefan, en
ce qui concerne quelques argents pour batir une maison.
18 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voidvode Vasile Lupu confirme A l'ancien grand
logothète Gavrilas Mateias et A son Ills le droit de propriété sur une partie du village de Cerlena Mica,
rachetee à l'ancien comis Balan A la suite d'un jugement.

LX www.dacoromanica.ro
18 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme A lonasco de Vorona
le droit de propriété sur une partie du village de Vorona, à la suite du proces avec sa tante, Parasca,
épouse d'Arbure, pour le payement d'une amende.
20 juillet 1644 (7152). Eremia Murgulet et son frère partagent leur heritage.
25 juillet 1644 (7152). La copie d'un act serbe du voYévode Vasile Lupu.
27 juillet 1644 (7152), Suceava. Le voYévode Vasile Lupu confirme au monastère de
Rdsca et aux villages de Vandtori et de Balidtesti le domaine de la montagne. A la suite du procès avec
le monastère de Pobrata.
31 juillet 1644 (7152), Iasi. Les grands boyards temoignent sur la possession de Toma
grand vornic de Tara de Sus de quelques parties des villages de Bodesti et de la selistea Ddncesti,
district de Neamt, achetées de Hilip, de son épouse et de son fils, descendants de Basotd le vieux.
31 juillet 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara
de Sus le droit de propriété sur quelques parties des villages de Bodesti et de selistea Ddncesti, district
de Neamt, achetées aux descendants de Basotd le vieux.
1 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu autorise Pdtrasco Ciogolea de
posséder des parties du village de Pomarla qui ont été la propriété du hatman Isac Balica.
2 aoilt 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme A Malici le droit de propriété sur
une partie du village de Cotela, A la suite du litige avec Severia Latis et avec le neveu de celle-ci,
Grigore.
<Avant le 6 aofit 1644 (7152)>.Nastasiia, fille de Gheorghie Duraleu, son frère, Sava, et
autres parents vendent la partie de Marco du village de Turbatesti à Oancea et A l'épouse de celui-ci,
Titiana.
<Avant le 6 aoilt 1644 (7152)>. Gheorghie Verga écrit au voYévode en ce qui concerne
l'enquéte dans le village de Turbdtesti pour le litige entre Corlat et Oancea.
6 aofit 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Oancea le droit de
propriété sur la partie de Marco du village de Turbdtesti, après le jugement contre Vasilie Coriat.
10 aofit 1644 (7152), Iasi. lordachi, Apostol et Lupasco, fils de Gae, font don jupeinesei
de Pdscdlina et A ses frères d'une partie du village de Rusi, en échange d'une partie du village de
Doljesti.
10 Wit 1644 (7152). Le grand medelnicer Iurasco Drace vend une partie du village de
Mogosesti, district de Cemduti, à l'ancien grand logothète Gavrilas <Mateias>.
12 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voirévode Vasile Lupu confirme au grand logothète
Toderasco lanovici le droit de propriété sur une partie du village de Bumbotesti, achetée à Iona.sco,
fits de Nicoard.
<1" septembre 1643 31 aofit 1644> (7152). L'acte du voYévode Vasile Lupu pour le
village de Jidani, district de Fdlciu.
12 août 1644 (7152). L'ate de confirmation du voYévode Vasile Lupu accordé au capitan
Macarie pour la possession d'une parties du village de Frijeni, achetée à Alexandra, épouse du
vistiernic Pand.
14 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu autorise les diacres Stefan et
Nechifor de possedér le foin fauché sans droit par le vistiernic Dumitru Buhus de leur heritage du
village de Gherghiceni.
20 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu autorise le grand medelnicer Vasilie
Banul de choisir les conlins du monastère de Pdngdrati, du côté du monastère de Bisericani.
22 adit 1644 (7152). Le grand medelnicer Vasilie Banul vend au grand douanier Profir le
village d'Useresti, sur Prut, district de Ldpusna.
22 aotit 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au postehfic Grigorie le
droit de propriété sur les parties qu'il a achetées dans les villages de Totoesti, de Nouresti, de
Berindiesti, de Miclesti et de Ruseni, et sur quelques vignes du bourg de Hui.
31 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Drdgancea, à Grozav et A
ses parents le droit de propriété sur une partie du village de Cotmdnesti, A la suite du procès contre les
fils de Graur.
31 aoilt 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne A un serviteur princiere
d'enquéter le litige entre Vanden vornic Dumitru et la fille du logothète Bogza pour une partie du
village de Coddesti.

www.dacoromanica.ro LXI
<1" septembre 1644 - 31 août 1645> (7153). Le voYévode Vasile Lupu confirme au
logothète Gavrilas <Mateia.s> le droit de propriété sur parties du village de CAbiceni, qui ont été
données par le voYévode Miron Barnovschi, et sur celles achetées à Die Berciul.
<1" septembre 1644 - 31 aotIt 1645> (7153). Varlaam l'archevêque et métropolite de
Suceava avec Anastasie, l'évéque de Roman, témoignent que Gavril SAIdgean et son épouse,
Nastasia, ont adopté leur nièce, MAricuta, fille d'Ionasco Poturul.
<1" septembre 1644 - 31 aofit 1645> (7153). PavAl et son épouse, Irina, attestent qu'ils
ont vendu au prétre Ambrosie une partie du village de Toscani.
<1" septembre 1644 - 31 aoilt 1645> (7153), Iasi. Toader et ses fils, vendent au prétre
Gheorghi et au frère de celui-ci une partie du village de Solesti.
<1" septembre 1644 - 31 aotlt 1645> (7153). Simion atteste qu'il a vendu sa partie du
village de Lucesti au boyard Irimie et A l'épouse de celui-ci, DoChita.
<1" septembre 1644 - 31 aoilt 1645> (7153). Vasile, fils de Varvara, atteste qu'il a
vendu sa partie du village de $endreni au commerçant Gheorghe.
<1" septembre 1644 - 31 :milt 1645> (7153). Oligorie de Cornesti, son épouse. Ileana,
et leur fils attestent qu'ils ont vendu A Saya et A MAtei leur partie du village de Filipesti.
<1644 septembrie 1 - 1645 august 31> 7153. Acsinie et ses fits vendent à Isac le
vistiernic une partie du village de HdrAgesti, sur Barlad.
1 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYévocle Vasile Lupu confirme A Nechifor le droit de
propriété sur une partie du village de Vistelesti, sur Bogdana. district de Tutova.
1 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Micro le droit de
propriété sur une partie du village de Dacani, district de Barlad: A la suite du procès avec les fits de
Costantin $usAnAscul.
3 septembre 1644 (7153), Roman. Vasile Motoc d'Aldesti atteste qu'il a vendu sa partie
du village de ForAsti à Dumitrasco Cocris.
5 septembre <1643 (7151)>. Le moine Bogza témoigne que M'andrea de village de
Ghieban fait don A son frère, I' uricar Dumitru, d'une partie du village de Todiresti, en
commemoration des ses parents.
5 septembre <1643 (7151)>. Mandrea de Ghieban fait don de son frère, 1' uricar Dumitru
de sa hoirie du village de Todiresti, avec emplacement d'étang et tout produit.
5 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A l'ancien vornic
Dumitru le droit de propriété sur une partie du village de Toderesti, lui faite don par Mândrea de
Bibartu, et sur les autres parties du méme village A la suite du entre lui et le prétre Cárstea de
Coddesti, Vasilie Ples et les fils du demier.
5 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu autorise Boldescu de citer en
justice Sora, Mazilu et Vlasie, fille et fils de Hociungu, parce qu'ils ont vendu, sans avoir le droit, une
partie du village de Popesti.
5 septembre 1644 (7153), Iasi. Les grands boyards témoignent que le grand medelnicer
Vasilie Banul a vendu ses parties d'hoirie et d'achat du village de Useresti, sur Prut, district de
LApusna, au grand douanier Profir.
6 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Toader VAscan de
Hurdesti le droit de propriété sur une partie du village de BazdAgani, district de LApusna, A la suite du
procès avec Hariton de Chei.
8 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voiévode Vasile Lupu ordonne au quelques serviteurs
princiers de &limiter les parties qui appartiennent à l'ancien sulger Arapul du village de Petresti,
achetées à Toader Motoc.
10 septembre 1644 (7153). Avram et son épouse, Anita, vendent à Luchian un verger
situé au gué du Päncesti.
11 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne au comis Furtuna de
choisir au vornic Petriceico une partie du village de MisihAnesti, àla suite du jugement avec les fréres
d'Avram MisihAnescul et avec son neveu.
11 septembre 1644 (7153), Stefänesti. Gheorghe, fils de Gändac, et sa sceur, Ursa,
attestent qu'ils ont vendu la selivea HAnesti à $tefan, fils de Giurgea, à la suite du partage des hoiries
entre eux et leur frères.

LXII
www.dacoromanica.ro
12 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme à Agafia le droit de
propriété sur une moitié du village de Brdesti, district de Harldu, à la suite du partage entre elle et son
frère, Vasile Brdescul, ainsi que sur une partie du village de Ciabrdu, sur Prut, district de Hotin,
achetée à Dumitra Zupcoae.
12 septembre 1644 (7153). L'acte au voYévode Vasile Lupu pour les villages de Teisoara
et de Nicsdni, district de Botosani.
15 septembre 1644 (7153). Le voYévode Vasile Lupu écrit à Neculai Mavrichi et à Gavril
de Bogddnesti en ce qui concerne les clairiéres du speitar Buhus.
15 septembre 1644 (7153). Dumitrascu et Vasilie, fils du veitav Costantin, font don a
Dumitrascu Urdzicd de la partie du rucher situé au-dessus de Ghindau, qui a appartenu à son pére, en
échange d'un cheval et une ruche.
16 septembre 1644 (7153). Les grands boyards témoignent que Hrizea et son épouse,
Vambula, font don au vornic de gloatei Neniul d'une partie du village d'Ulmeni et d'une partie du
village de Diiceni, sur Botna, district de Lapusna.
18 septembre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu exempte de dames pour
quelques sujets du Métropolie de Suceava.
18 septembre 1644 (7153), Iasi. Le témoignage des grands boyards concemant l'échange
des maisons situées dans Targul Nou de Iasi entre le grand douanier Statie et l'u,Fer Grama.
20 septembre 1644 (7153), Iasi. Dumitrasco et sa sceur, Palaghia, les enfants de Nicoard
Bantds, vendent a Handoca et à son épouse, Mdricuta, leur parties du village de Drdguseni.
20 septembre 1644 (7153). Une lettre du concile du monastére de Saint Die du côté de
Suceava.
23 septembre 1644 (7153). Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iorga
le droit de propriété sur une partie du village de Negresti, sur Barlad, district de Vaslui, nhetée
Simion Bdisanul et a son épouse, Anghelina.
27 <septembre 1644 - Wit 1645> (7153). Plusieurs reize# témoignent ce qui
concerne le litige entre le clucer Boul et les reize.yi du village de Negoesti pour un terrain situé au
terme des villages de Strambi et de Davideni.
28 septembre 1644 (7153). Le voYévode Vasile Lupu confirme a l'évéque de Roman Evloghie
le droit de propriété sur un terrain du côté des villages de Faraoani et de Cleja, en indiquand les confins.
4 octobre 1644 (7153), Iasi. Gligorie Tapul et son cousins, Gavril et Sora, attestent qu'ils
ont vendu la partie de leur oncle, Tapul de Drdguseni, district de Vaslui, avec emplacement de moulin
sur Stavnic, au boyard Andoca et à son épouse, Mdricuta.
8 octobre 1644 (7153). Le voYévode Vasile Lupu confirme une vente dans le village de
Pdnicesti, district de Iasi.
15 octobre 1644 (7153). Le voYévode Vasile Lupu confirme une vente dans le village de
Pdnicesti.
15 octobre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à Gheorghie Botul de
rafraichir les marques du domaine qui appartient au monastère de Pangdrati du village de Siliste.
<Après le 15 octobre 1644 (7153)>. Le voYévode Vasile Lupu autorise Ghiorghie Botul
d'établir les confins du village de Siliste, sur le ruisseau d'Almasul Mic, en possession du monastère
de PangArati.
15 octobre 1644 (7153). Rohat, son épouse, Greaca, et leur fils attestent qu'ils ont vendu
leur parties de la seli.ytea de Cranceni et de village de Tomcesti, sur Siret a Dia et à son frère, Serbul.
23 octobre 1644 (7153), Iasi. L'acte du voTévode Vasile Lupu pour deux parties du.
village de SofrAcesti.
24 octobre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au vornic de gloatcl
Vasilie Rosca le droit de propriété sur une partie du village de Brdtuleni, district de Iasi, achetée a
Garlea de Mdrdsti et à ses enfants.
28 octobre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au douanier Tudosie et
b. son dpouse, Anita, le droit de propriété sur la partie d'Ursul du village de Vomiceni, achetée aux
descendants d'Ursul.
28 octobre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme au prétre Avrentie et a
Vlasie de Butesti le droit de propriété sur un emplacement de moulin qui est situé dans le territoire de
leur village, à la suite du jugement avec le village de BAndseni.

www.dacoromanica.ro LXIII
29 octobre 1644 (7153), Iai. Le logothète Gavrilas fait don le village de Vancduti,
district de Soroca, à son neveu, Vasilie. fils du spdtar lordache.
10 novembre 1644 (7153), 1ai. L'ancien logothète Pdtrasco Ciogolea atteste qu'il s'est
entendu avec Pentelei Barbovschi concernant la possession d'une moitié du village de Putureni, sur
Olovdt.
17 novembre 1644 (7153). Le spatar Neculai Ureche atteste qu'il a vendu au grand
vornic Grigore Ureche le village de Scheia, sur Prut, district de Iasi.
17 novembre 1644 (7153). Le voYévode Vasile Lupu confirme au grand vornic Grigore
Ureche le droit de propriété sur le village de $cheia, sur Prut, district de Iasi, acheté au sp6tar Neculai
Ureche.
19 novembre 1644 (7153), 10. Le voYévode Vasile Lupu confirme au prêtre Matei le
droit de propriété sur le village de Ruseni, avec une moitié de moulin sur la rivière de Vaslui, sur une
moitié de la Clairère de Cdrnul, sur une moitié du village de Chiujdeni et sur une moitié d'un autre
moulin sur Vaslui, après le partage des hoiries de Vdrvara et de Tudora entre leurs neveux et leurs
arrière-petits-fi Is.
20 novembre 1644 (7153). L'ordre du voYévode Vasile Lupu pour le choix du territoire
du village de Petresti, du cöté de Crivesti.
21 novembre 1644 (7152), MiroslAve0. L'ancien clucer $tefan Boul juge le litige entre
Nacul Brut de Ndvrdpesti et Samson de Dobrulesti pour quelques parties d'hoirie du village de
NavrApesti.
22 novembre 1644 (7152), 10. Le voYévode Vasile Lupu confirme A l'ancien prétre
Carp le droit de propriété sur un terrain pour bdtir une maison dans le bourg de Iasi, A la suite du
procès contre Pdritea Ghigul.
25 novembre 1644 (7152), Ia0. Le voYévode Vasile Lupu confirme A lacob et A son
beau-frère, Ion, le droit de propriété sur une partie du village de Gdgesti, district de Fdlciu.
27 novembre 1644 (7152), Stefäne§ti. Ionasco avec ses soeurs, Floarea et Todosia, les
enfants d'Irina, vendent au clipitan Macri et A son épouse, GrApina, une partie du village de Zubriceni.
28 novembre 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme A lonasco et A son
épouse, Mdrica, ainsi qu'aux frères de celle-ci le droit de propriété sur une moitié du village de
Negresti, sur Bdrlad, district de Vaslui.
28 novembre 1644 (7152), 10. Le voYévode Vasile Lupu confirme à Cdzacul, au aprod
Apostol et aux autres le droit de propriété sur le village de Ghermdnesti, district d'Orhei, après le
procès contre $tefan et son frères, Sidor et Isac.
28 novembre 1644 (7152), 1a0. Miron d'Iurghiceni fait don de sa partie du village
d'Iurghiceni, district de Härlau, au vatav Cdrstea du bourg de Iasi, en commémoration de son fils,
Obrej ie.
28 novembre 1644 (7153), 1ai. Sora vend sa partie du village de Bumbotesti, district de
Iasi, au grand logothète Toderasco <lanovici>.
1 décembre 1644 (7152), 10. Le voTévode Vasile Lupu confirme A Neculai et A lrimiica,
fille de Marfa, ainsi qu'A leur parents, tous les petits-fils d'Ihnat, le droit de propriété sur quelques
parties des villages de Bdliceni et de Zmeieni, sur Smila, district de Tutova.
1 décembre 1644 (7152). Le voYévode Vasile Lupu confirme aux descendants de Boris
Braevici le droit de propriété sur une moitié du village de Brdesti, après le jugement avec Grigore
Arbore, Neculai Mdteesescul et avec Ciurlic.
2 décembre 1644 (7152), 10. Nastea, fine d'Antimia, vend sa partie du village de
Petresti au boyard Andoca et à l'épouse de celui-ci, Mdricuta.
12 décembre 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme A l'ancien arnw
$tefan Moimdscul le droit de propriété sur d'emplacement du village de Bdrbosi, avec pré, A la suite
du jugement avec Cdrstea, Miron, Vasilie et leur parents.
12 décembre 1644 (7152), 1ai. Le voYévode Vasile Lupu confirme au ca- märas Vasilie
Corlat le droit de propriété sur une vigne avec jardins, rucher et lemnic, acheté aux enfants de Durild.
18 décembre 1644 (7152), 1ai. Le voYévode Vasile Lupu confirme A !sac de Dumeni et A
son fils le droit de propriété sur quelques parties des villages de Dumeni, sur Jijia, et de Plopeni, sur
Iubdneasa, district de Dorohoi, achetées au grand vornic de Tara de Sus, Petriceico, de Petrica, fils
d'Isaia, ainsi que au Cdzacul, fils du comis Gheorghie.

LXIV www.dacoromanica.ro
467. <Avant le 20 décembre 1644 (7152)>. Dragan, Balan et leur sceur, tous les enfants de
Nechita, neveux de Draghici, vendent leur partie du village de Navrapesti à Nacul Brut.
468.<Avant le 20 décembre 1644 (7152)>. Vasilie, fils de Fartat, vend sa partie du village de
Navrapesti à Nacul Brut.
<Avant le 20 clécembre 1644 (7152)>. L'évéque du monastère d'Agapia atteste qu'il a
vendu sa hoirie du village de Navrapesti à Patrasco Brut et A Nacul Brut.
20 décembre 1644 (7152), Ia0. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Nacul Brut le droit
de propriété sur quelquels parties d'hoirie du village de Navrapesti.
20 décembre 1644 (7152), 1a0. Le voYévode Vasile Lupu confirme A l'ancien sulger
Dumitrasco le droit de propriété sur quelques parties du village de Buciumi, sur Siret, district de
Tecuci, achetées à Vasilie de Ionasesti, aux fils de Ion Bueban et aux autres.
20 décembre 1644 (7152), la0. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Vasile Fugle le
droit de propriété sur une partie du village de Lazoreni, sur Jijia, achetée A Stefan fils d'Ignat.
29 décembre 1644 (7152). Cozmita et son dpouse, Irina, attestent qu'ils ont vendu au
grand jitnicer Isari le tzigan Nichita, fils de Condrea.
29 décembre 1644 (7152), 1a0. Petre Micicoiu atteste qu'il a vendu à Irimia, fils de
Carstian, une partie du village de Vacaresti, achetée à Caprian, fils de Bacea.
30 décembre 1644 (7152). Macsin Dragan et son dpouse, Marica, attestent qu'ils ont
vendu à Ionasco et A Rusul, les fils de Petrea, un terrain qui s'appèlle Alunis.

www.dacoromanica.ro LXV
DOCUMENTS DOUTEUX

9 avril 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu fait don au jitnicer Marco du village de
Bubuiugi, sur Bdc, district d'Orhei, de deuxf6lci de vigne A Cotnari et de quelques tzigans.
30 septembre 1644 (7153). Le voYévode Vasile Lupu confirme A Nicoard le droit de
propriété sur une partie du village de Martine0, district d'Orhei, achetée A Gligorie à l'époque du
voYévode Radu Mihnea, à la suite du jugement avec Gligoroaia et Maria Vetroaia.
2 novembre 1644 (7153), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A l'ancien grand logothète
Gavril Mafia§ le droit de propriété sur le village de Dinesduca, sur Prut, district de Cernduti, avec
étangs.

DOCUMENTS FAUX

Mars 1643 (7151), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu confirme A Gavrila§, fils du vornic
Vasilie TdbAnd, le droit de propriété sur une moitié du village de Purcele§ti, district de Suceava.
10 avril 1643 (7151). Gligorici de Solovet vend sa hoirie du village du méme village, avec
tout produit, à Gligorwo et A NAddbaico de Solovet.
15 mai 1643 (7151), Iasi. Chirild de Pope§ti témoigne que sa tante, Crdciuna, fait don de
lui ses parties des villages de Pope0 et de Botoiu, en commemoration.
21 juillet 1643 (7151), Iasi. L'acte du voYévode Vasile Lupu concernant les limites du
village de Sacalqe§ti, accordé au monastère de Pangdrati, et fait don de ce monastère par le spatar
Gheorghie <Coci>.
4 juin 1644 (7152), Iasi. Le voYévode Vasile Lupu ordonne à Vasilie Motoc d'enqueter le
litige entre Pdtra.$co Boldescul et le grand stolnic Toma Cantacuzino, en ce qui concerne la possession
de certains vecini du village de Rdpege0.
25 juin <après 1644 (7152)>. Maria, fille de Bogdan, vend A lona§cu, fils de Foarea, sa
partie du village de Sdrbi.
24 juin <aprés 1644 (7152)>. Le foltuz Ionitd avec 12 pcirgari de Bdrlad attestent
qu'Apostolache a vendu à Iona§cu Flori sa partie du village de Sdrbi.

LXVI
www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE

1 <1643>

lintr-o gramatd a gospodarului moldovenesc, Vasilie voievod, din anul 1643,


mosia (pdmântul) ce se afld astdzi in stdpdnirea mondstireil, situatd in vecindtate Cu
pdmantul satului Sdndtduca, se numeste Japca", lar cel numit astdzi Sdridtduca"
se chiamd Nduche".
DupA Visarion Puiu, insemnäri, p. 263. Mentiune Intr-un memoriu din 1820 decembrie 21.

I Este vorba despre m-rea Japca, din fostul tinut al Iasilor, In Basarabia.

2 1643 (7151) ianuarie 4, Ia0

t Adecd eu, Ileana, giupdneasa lui Cujbd ce au fostu vornic mare, fata
Onciului Motoc, nepoata lui Ion Motoc ce au fostu vornic mare, scriul si
märturisescu insdmd pre men(e) cu cest zapis al mieu, cum eu, de buravoia mea, de
nime nevoit(d), nici impresurat(d), am vdndut a mea direaptd ocin(d) si mosie, din
uric ce au avut mosul mieu, Ion Motoc vornicul de la Alexandril vodd, flOdOgHHA
CEAO hlKontifiu2, ce sintu pre Jijiia, in tinutul Hdrldului, cu mori in Jijiia, si cu curti

si cu pivnit(e); ceaste le-am facut eu cu giupdnu-mieu, cu Cujbd vornicul. Ceast(d)


o am vdndut dumisal(e) vdru-mieu, lui Gheorghie Motoc vornicul, ficiorul lui
Toader Motoc, asijder(e) nepot lui Motoc vornicul, ce mai sus scriem, dereptu doao
sute si cindzdci de talen, ban(i) bun(i).
Si asijdere i-am vândut iards(i) dumisal(e), vdru-mieu, lui Gheorghie Motoc
vornicul, nisti pdrti de ocin(d) din sat din Brostén(i), unde au fostu Tdrgul Brostéi,
In tinutul Iasilor, din a treia parte de sat giumdtate, partea de mijloc, si iards(i) a
cincea parte din partea den gios, cu loe de moard in Jijiia si cu tot venitul; acéstea
le-am vdndut, dereptu o sutd de talen i de argintu. Ce acéstea pdrti ne-au fostu noao
cumpdrdtur(d) depreund cu giupdnu-mieu, cu vornicul Cujbd, de la Vas(i)lie
Broascd, si Bilas, si Nacul si sora lor, Antimiia, feciori Mdricdi, si de la Nastasiia si
Tudosiia, fétel(e) popei lui Stefan Broscd, si de la Chireana, fata popei, lui Hilip.
Derepta acéia, sd-i fie dumisale ocin(d) si cumpardtur(d), in véci, si sd-<>3i
facd si dirése domnesti.
$i altu nime sd nu s(e) améstece.
$i eu, Durnitrasco, am scris sd s(e) stie.
V Mc, n(t)t(o) ,(3F5-na <7151/1643>, iu(t)c(A)Re ren(apie) -A- <4>.

www.dacoromanica.ro 1
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: j. Zapis de la Cujboie
vorniceasa, pre Iacobén(i) H Hit ISpoiptimH4.

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Sf. loan Zlataust, XVII/5,6. Orig., hartie difolio (30,5 x 21
cm), filigran, rupt putin la indoituri, sigiliu melar octogonal, aplicat In fum, neclar. Cu o copie din sec.
al XVIII-lea.
Idem, Documente istorice (fost Bibl. Acad. Rom.), DCCCLXXXIII/78 (rez., numai cu
valeatul, intr-un perilipsis de documente ale mosiilor Brosteni si Glodeni, dintr-o hotamica din 1834
decembrie 15).
Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr. 23, f. 100 (rez. dezv.); idem, Documente, DCXIX/11 (rez.
dezv.); ibidem, DCLIV/21 (rez. dezv.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/2 (xerocopie dupa orig. si dupa copia
din sec. al XVIII-lea).

EDITH: Hajdeu, Arch. 1st., t. I, 2, P. 20-21, nr. 289 (orig., cu data de zi: 14); Catalog, II, nr.
1651, p. 333 (rez. dupa orig.).

I ,jumatate de sat Iacobénii".


2 Slova 6, corectata din 5, de la cuvantul scriem", iar slova m a ramas suprascrisa.
3 Omis.
4 si pe Brosténii".

3 1643 (7151) ianuarie 8

Adicd eu, Ionwo Ciorte cdlugärul, ce-m(i) iaste numele din augdrie
lo(a)chim, din sat din Ciorte§ti, scriu §i mdrturisdscu cu cest zapis al mieu, cum eu,
de bundvoia mea, de nime nevoit, nici asuprit, m-am inchinat sfintei mdn(d)stiri
Goldi, din tdrgu din Ia§(i), cu tot ce am eu agonisitd la bdtrânetile mele, §i am dat
sfintei mdndstiri partea mea de ocend, câtd sd va alege despre alti frati ai miei, din
sat din Ciorte§ti, din vatra satului, Cu case gata ce am fácut eu însumi, Mt% alti frati
ai miei, i cu pomet(i) ce am fácut eu la casa mea.
Aceste toate le-am dat §i le-am inchinat sfintei mdndstiri ce mai sus serie,
Golde, numai pând voi fi eu viu sä md hrdnescu §i eu pre acel locu, iar dupd
sdvarenie mea sd fie a sfintei mdndstiri, cu tot venitul. Mijdere §i bucate ce vor
rdmâne pre urma mea, i dobitoc, §i niscar(i) bdniwri i altd ce va fi, tot sd fie a
sfintei mdrastiri, lar din fratii miei sau din ruda mea sd nu s(e) amestece nime, lar
de va vre cineva sd strice aceastd tocmeald, sd fie neiertat de Dumnezdu, i de
Preacurata Maicd i de toti Svintii, am in.
ghic, (1) AET(0) (3pHd <7151/1643> reu(apue) ti <8>.
Eu, Saidir uricar, am scris, cdci au grdit el singur cu rostul ski cdtrd mine §i
au mdrturisit intr-acesta chip, cum mai sus scriem §i au zis cd nu §tie

Bibl. Academiei Romane, Manuscrise, nr. 13 (Condica m-rii Barboi), f. 605 (Ciortestii la
tinutul Vasluiului, nr. 1). Copie.

Urmea7A, intr-un octogon, mentiunea: pe(cete)".

2 www.dacoromanica.ro
4 1643 (7151) ianuarie 9, Ia0

t11wKACHAiE KOEBOAA, 15(0)410 M(H)A(0)CTi10, r(o)cn(o)A(A)pt 3EMAH


MWAAAKCKOH, H(H)WEM r(0)C11(0)ACTK(0) gH sorttpilli r(0)CH(0)ACTB(0) MH
(1)orrviiii sin KOMHC, rripittnes WT Dau-t(i) stire cà domnii méle s-au
Htani,v1.
jeluit i s-au *At de fat(d) Béchea cu Ion de Ciumdlesti pentr-o iap(d), ce au dzis
Béchea ca au cumpArat de la Stefan i de la Istratie, iar Ion au dzis cd nu o au
cumpdrat, ce o tine Béchea fdr(d) ispravd.
Pentr-acéia, sA socotqti dumiia ta, de va avea Béchea dodi mdrturii cum o au
cumpdrat de la acei oameni, sd-s(i) tie Béchea lapa i sd nu dea lui Ion nemic si de
aceasta Ord sd nu sd mai pdrascd.
Toe minim,
V hie, 4-rid <7151/1643>, m(t)c(A)ad rEn(apiE) <9>.
t CAM r(o)cn(o)A(a)ut pEti(E).

<Pe verso, o insemnare contemporank greu lizibilA>: t Cartea cu ...2 iapa de


la ...3.

Arh. Nationale Bucuresti, Documente istorice (fost Bibl. Acad. Rom.), CXVI/120. Orig. hártie
(30,5 x 21,5 cm), lipsa o parte din dreapta jos.
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/4 (foto. dupa orig.).

EDITH: Ghibanescu, Surete, III, p. 198-199, nr. 118 (orig., dupa Ms. Surete, VIII, 367, cu
data de zi: 4).

1 lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Scriem domnia mea
boierului domniei mele Fortuna fost comis, parcalab de Neamt.
2 doa", adaugat deasupra randului, cu alta cerneala.

3 Neclar.

5 1643 (7151) ianuarie 12, Ia0

t Cc COV6 MhI, ['WHAM KEMIKIH AWP(0)4.(1)T, H TOAEpAWKO KEAHKTH

AKOpHHK AOAHtH 3EMAH, H Toegp HETpH4tHKO KEAHKiH AliOpHHK rOpHtH


3EM4H, H rAKpHA rETMAH H no:Kum CdlidECKOH, H XptKE KEA crrhTep, H
PHWpriE KEA LIAWHHK, H 10pAn1e BEA KHCTIVHHK, H TOM KEA CTOAHHK, H rpAMA
KEA NOITHHLIApH, H PHU BIAB weTpep, H 111.Tpawico 110r0A/A 6111K wETpap, H

PLKOEHUM tlEXAH KTOpH AWP(0)4(E)T, H PEWprHU,H WE4AH TpETiH 4WC(0)45(E)T


H HWIE6WKVKH 110CTEAHHK, H &Jennie POWKA AKOpHHK, H KOCTMITHH 110r0Afit
AliOpHHK, H PEWpriE HtliptHlICKVA AROpHHK, H HAIKU f14BOT1i, H ApanAti4supl H
KOCTAHTHH AKOpHHU,H rnoTnin H HHHHr 60AtpH WT ABOp r(0)C11(0)A(H)Ht Ero
M(H)40)CT(H), I1HWEA1 H CKtA(H)TE4CTIK6HM Ct CHM HAWHM micaNIE
npinAE npAA HAMH NAHA, Kutrunt HWHAWKOKH KVN(611 AHOpHHK 61M, AOLIKA

3
www.dacoromanica.ro
CZH410A MOU,WK, EH8Kd HWAH 111011,0K AgOpHHK, 3d EH Aospa gOAt, H npoAaaa CM
flpdgdd WTH(H)Hd H AtAH(H)Hd, WT EH npagero 6pHKA, 4TO HMdA AtA EH, HWAH
MoU,oK AEOpHHK WT tIAE3d14,pt HOEE0Ad, 110A0EHHd CEA0 h1K0EtHTH, 4TO Hd

21CHWHA, 6 H(0)AOCT XptAIVCKOMV, Ct MAHH(H) roToK(H) Hd ptuda Mama, H


CI AHOpOEE H CI FINEHNU,H, 4TO WHA CITHOpHA(d) KVIIHO CI neH EH, KWIC:1111EO
KV*Et AHOpHNK. Ta WHA npow(a) EpdT/IHNLIEEE2 EH, flphITEMO HAWEMV, PEWpriE
AKOpHHK, c(h)HI, ToaAEp Alo11,0K, TH*(o) EHVK NWH
111041,0K 1111011,0K A,E0pHHE

EWE, paAT Agt CTO N NET(H) AECtT TdAEpH cpEspunix.


H WT TOM, TdKOKAEpE npiHowt nptA MAIN KortrHHt NAHA
AgOpHH4dC(d), AO4Kd CZH4104 MOU,OK, EHV<Ed>3 HWH(d) MOU,OK AROpHHK, no EH
Aogpar(o) EOAA, H npoeee(e) CgOd npaga WTH(H)Hd H KVNE*Hd, 4TO WHd HMdA
KVNHO CI naH EH, KVNCEI AEOpHHK, WT HCNHCOK 3d KVNEWHO 4TO WHH HMAAH
WT r(o)cn(o)A(H)1111 Er(o) m(n)A(o)ci(n), RdCHATE EOEE0Ad, WT TpETdd 4dCT,
WT CEAO 15p0IptHill, 11040EHHd, cptAnea 4ACT, 4TO HA NCHNCIA, 6 g(o)nocT(6)
h1CKOH, H TH)K(E) write LIACT WT Tor(o) CEAO, NIINCHdd LIACT, CI, EpVA 3a MAHN
Hd ptuda SHKii121; 4TO THr 4dCTH 3d WTH(OHN RNA° HM npage KVNENCHA WT
ACHATE SpocKt, H WT EpdTiliir oro, SHAM H HdK6A, H CECTpd Hr, IIHTHmiva,
c(b0H0gH4 litipHKH, H TH*(E) WT HACTACilil H T6A0Ci13, AWN non(6) Wezisaii
pOldCK15, H WT KHptHd, AO4Kd non(8) XHAH11, RICH EHVItH H nptwHVU,H
non(6) BpoLicrh5, pee:i EA(Nd) CTO H AECtT AEVKOEH. Ta WHd npuena TH40
npikrremo /UWE ENW(E) 1111CdHHdr(0), PEWprHE MOU,OK AEOpHHK, pcki EAHd CTO
TdAEpH CpEEHHr.
111,CTdA Ct Er(o) At(n)4(o)ci(n), PEWpriE MOKOK AEOpHHK, H HAATHA
6ce HCIbitHd THr H(H)HcosH ENW(E) NHCAHH, TH TdAEpH CpEEHHr, Eh pVKH
4HtrHHt HAHN, WT nptA EICHMH MAUL
NHO AIN, IZIKO 6zHAtrom Hr A0EpOgO4HOE TOKA1E*(E) H NAIHOE 3annaTti, A
MN H WT HdC EWENC(E) CITEOpHrOM EMel Ci121 H(d)WE NHCAHTE, NTi ero
at(H)a(o)cT(H) 3a KtpHocTH.
H, Hd EEANKdd IgtpA H KptnocT, nocTegHrom H(a)wo FIELIAT(H) H Cli
u(4)we pJAKH noAmicarom Kt CHMS HCTNHHOMV ANCT6 H(d)WEM6.
neptAmie 4TO WHH HAWN 3d KVI1E*Hd HA Ttr 4dCTH WT Spotptn(n)
ElpE*(E) Addi(d) lit pVKH rEWpriEEH 1111011,0K.
11 d3, A,<61AHTpdWKO, HHCAA, 3HdTH Ct>6.
X Mc, Eh AMTO z3pHa, m(t)c(A)ite reKepie), in AOON(H).
regpun 11/11<Tow g>3e4 noro,$(e)T <m. p.>.
113, TOAEpdWKO HU AKOpHHK, HCKAA <M. p.>.
(13, IIETpH4dHKO KEA KlTHHK, HCKAA <M. p.>.
rdEpHA rET(MdH) <M. p.>.
PEWprHE EEA Ilt(rd)p(HH)K <M. p.>.
i13, 10pAaKie KEA ENCT(ApHHK) <M. p.>.

4
www.dacoromanica.ro
d3, IhTpdWKO 110P0At KOH 4WP(0)45(E)T p.>.
113, TOMA flOCTEMIHK, BEA CTOAHHK <rn. p.>.

rHKd WETpdp 6HE <m. p.>7.


rpdMd KEA 71CHT(HHI-1/0p <M. p.>.
PLKOBHUt IIEKAH 4Wr(0)4,(E)T p.>.
113, rHWprli 1.1.14dH AWKOWE)T, HCK.id <rn. p.>.
113, gelCHAiE POWKd BOpHHK <In. p.>.
ils, lld1 ilABOT11 ,,,g0pHHK <M. p.>.
tI3, KOCT6HTHH 110r0At p>.

t NO dar noi, Gavrila§ mare logordt, §i Todera§co mare vornic de Tara de


Jos, §i Toader Petriceico mare vornic de Tara de Sus, §i Gavril hatman §i pdrcdlab
de Suceava, §i Ureche mare spdtar, §i Gheorghe mare cea§nic, §i Iordache mare
vistier, §i Toma mare stolnic, §i Grama mare jitnicer, §i Ghica fost §etrar, §i
Pdtra§co Ciogolea fost §etrar, §i Racovitd Cehan logordt al doilea, §i GheorghitA
Stefan logofdt al treilea, §i Iond§cutd postelnic, §i Vasilie Roca vornic, §i Costantin
Ciogolea vornic, §i Gheorghie Ndvedpdscul vornic, §i Pavdl Albotd, §i Drandafir', §i
Costantin vornici de gloatd §i alti boieri de la Curtea milostivirii sale domnul,
scriem §i mdrturisim cu aceastd scrisoare a noastrd ca a venit inaintea noastrd
Ileana, cneaghina lui Iona§co Cujbd fost vornic, fiica lui Onciul Motoc, nepoata lui
loan Motoc vornic, de blind voia ei, §i a vándut sa ocind §i dedind, din uricul ei
drept, pe care ha avut bunicul ei, Ioan Motoc vornic, de la Alexandru voievod,
jumdtate din satul Iacobéni, ce este pe Jijia, in tinutul Harlän, cu mori gata pe rdul
Jijia §i cu curti §i cu pivnite, pe care le-a fdcut impreund cu panul ei, Iona§co Cujbd
vornic. Pe aceasta ea a vdndut-o nepotului2 ei, prietenului nostru, Gheorghe Motoc
vornic, fiul lui Toader Motoc, de asemenea nepotul lui Ion Motoc fost vornic,
pentru cloud sute §i cincizeci de talen i de argint.
$ i la aceasta, jai-4i a venit inaintea noastrd cneaghina Ileana vorniceasa,
fiica lui Onciul Motoc, nepoata lui Ion Motoc vornic, de bund voia ei, §i a vdndut
dreapta sa mind §i cumpardtura, pe care ea a avut-o impreund cu panul ei, Cujbd
vornic, din ispisoc de cumpdrdturd pe care ei l-au avut de la milostivirea sa,
domnul Vasilie voievod, jumatate din a treia parte din satul Bro§ténii, partea din
mijloc, ce este pe Jijia, in tinutul Ia§i, §i de asemenea, a cincea parte din acela§i
sat, partea de jos, cu vad de moard pe rdul Dzijia; care aceste 01-0 de ocind le-au
fost lor dreaptd cumpdrdturd de la Vasilie Broscd §i de la fratii lui, Bila§ §i Nacul,
§i sora lor, Antimia, fiii Maricdi, §i de asemenea de la Nastasia §i Tudosia, fiicele
popii Stefan Broiasce, §i de la Chireana, fiica popii Hilip, toti nepotii §i
stränepotii popii Broiascd5, pentru o surd' §i zece lei. Pe aceasta ea a vdndut-o, de
asemenea, prietenului nostru mai sus scris, Gheorghie Motoc vornic, pentru o
sutd de talen i de argint.
$i s-a sculat milostivirea sa, Gheorghie Motoc vornic, §i a pldtit totul deplin,
acei bani mai sus scris§i, 350 de talen i de argint, in mdinile cneaghinei Ileana,
dinaintea noastrd a tuturor.

www.dacoromanica.ro 5
Deci noi, dacd am vd.zut tocmeala lor de bund voie i plata deplind, iar noi i de
la noi inc5 i-am fäcut aceastä scrisoare a noastra sä-i fie milostivirii sale de credintd.
Si, pentru mai mare credintä i putere, am pus pecetile noastre i cu mdinile
noastre am subscris la aceasta adeväratä carte a noastrd.
$i dresele de cumpáraturd pe care ei le-au avut pe aceste parti de ocinä de la
Broteni, Inca le-a dat in mainile lui Gheorghie Motoc.
eu, DumitraFo, am scris, sd se tie.
La Iai, in anul 7151 <1643>, luna ianuarie, 12 zile.
Gavril Matia§ mare logofat <m. p.>.
Eu, Toderwo mare vornic, am iscalit <m. p.>.
Eu, Petricéico mare vomic, am isait <m. p.>.
Gavril hatman <m. p.>.
Georghie vel pahamic <m. p.>.
Eu, Iordachie mare vistiernic <m. p.>.
Eu, Patra§co Ciogolea fost toga-at <m. p.>.
Eu, Toma postelnic vel stolnic <m. p.>.
Ghica fost etrar <m. p.>7.
<Grama mare jitnicer <m. p.>.
Rdcovità Cehan logofät <m. p.>.
Eu, Ghiorghi Sefan logofát, am iscdlit <m. p.>.
Eu, Vasilie Roca vornic <m. p.>.
Eu, PavAl AlbotA vornic <m. p.>.
Eu, Costantin Ciogolea <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: t Zapis pre Iacobéni,


de la vandza-tor una mai târzie>: t Zapis pe Iacobeni, sä s(e)

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Sf. Ioan Zlataust, XVII/9. Orig., hártie difolio (44 x 29 cm),
filigran, rupt la indoituri, un sigiliu melar ocotogonal, aplicat in fum, al lui Ghica fost setrar, avánd In
cámp doi lei rampanti, care sustin o cruce, iar In partea superioard, literele [Ghica]. Cu o trad. de
Procopie dascal i uricar, din 7275 <1766> septembrie 16; (ibidem, XXVII/10).
Arh. Nationale Iasi, Documente, DXLIX/53 (rez.); idem, Anaforale, nr. 65 r., f. 133 v.-134 r.
(rez.); idem, Divanul Domnesc, Tr. 880, op. 1005, dos. 60, f. 21 si 48 (rezumate).
Inst. de Istorie A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXVII/5 (xerocopie dupd orig. si dupd trad.
din 1766 septembrie 16).

EDITH: Caialog, II, nr. 1652, p. 133 (rez. dupd orig.).

I Gresit, pentru Tpaime$Hp.


2 intr-un singur doc., nr. 2, apare Gheorghe Motoc ca fiind vdr al Ilenei, sotia lui Ionasco Cujbd
vornic.
3 Rupt.
4 Slova c, scrisd deasupra rándului.
5 Gresit, pentru 6poecict.
6 *ten In xerocopie, completat dui:pa transcrierea fácutd de Constantin Cihodaru.
7 Sigiliu melar.

6 www.dacoromanica.ro
6 1643 (7151) ianuarie 12, Ia0

Htu dCH4iE EOROAA, 40))Kil0 4u)4(o)cTito, r(o)cn(o)A(4)pt 3EM4H


INWAAARCKOH. Gr.)*(E) npinAowE npap, HAMH H npitaA EICHAII4 HAWHAIH

MWAAAECKHMH EutpH, EEAHKHAIH H MAAHMH, NAANA, KHtriiHt HWHAWKO KVWEI


h1WHEEA AEOpHHK, Aoince CZHLHOA A1011,WK, EHSK4 HWH 111011,0K AEOpHHK EHE, no
EH Anima COMA, HEKHAI HEIIOHV*AEHA 4 HH flpHCEAORAHA, H npokue CE04 flpAKA
WTH(H)HA H AtAH(H)HA, WT EH npager(o) pHK4, LITO HMAA AtA EH, HWH
M011,0K AEOpHHK, 34 KVFIENCHAA WT HAEZAHApt gOIE0A4 H WT HHHr
r(o)cn(o)A(a)piEm npiaNco HAC nhiIgWiH, Il040EHH4 CEA0 blKOEtHH, LITO HA

Sinsam, 6 g(o)4ocT XpI4LVCK0A16, Ch MAHHH HA ptuda SHNCHIO H Ch AliOpOIKE


rOTOEH LITO WHA CITEOpHAHI Ttr MARKO H Ch Ttr AEOpOgE KVIIHO
FICOHV EH, KV)KE'll AKOpHHK. T4 WHA npoAdA(A) EpATAHHLI(E)HE EH, Eontpini
HAW, PEWpriE iHOU,OK AgOpHHK, C(111)Ht TOAAEp MOU,OK, THNS(E) 13146K NWAH

iN011,0K EHE AEOpHHK, P4A Aga CTO H MAIO AectT TAAEpH CpEEptliHr.
H WT TOM, THNC(E) npinE nplaA MAIN H npia4, HAWHAIH OAtpH, THMS(E)
NAHA, KHtrifilt KV;KEt AEOpHHK, no EH Aospe gOAA, HEKHAI HE110118)KAEH4 4 HH
flpHCEAOIKAHA, H npow(a) CE04 npagd WTH(H)HA H KVnENclid, LITO WWI HAIAA
KVE1110 Ch OM EH ghuu(e) mica], HWHAWKO KV>KEll AgOpHHK, WT HCOHCOK 3A
KVIIEWHA LITO WHH HAIAAH WT CAM r(0)C11(0)ACTE(0) MN, WT TpETAA LIACT, WT
CEAO Bpoiptniu, 110A0EHHA, cpfiwidd LIACT, rAEEWA Trhr 2Kesin, 6 g(o)nocT
hicuaro, Ch AltCT(0) 34 MAHH(H) 114 ptuda ACH)Ki10, H TH*(E) rime LIACT WT
TOP(0) CEA0 BpOWtHTH, HICKH4 LIACT, TH)K(E) Ch pvA 3d MAHH(H) HA ShKi10, H
CI EEC flpHrOA, TA WHH flp0AdAH3 TAKOJKAEpE EptITAHAHLI(E)E EH, Eutputiv HAW,
PEWpriE M01.1,WK AEOpHHK, pAAT EAHA CTO TAAEpH CpEEptHHr.
H EICTAA C sontpuu u(e)wel, PEWpriE MOU,OK, H nAATHA 8CE HCOAttlel
THr n(n)u(t)su gbiw(E) rIHCAHHH, TH TAAEpH CpEEHHr, ich pVKH KHtl'HHt
AEOpHIILIded, WT npap, HAAIH H npiaA HAWHAIH sontpu.
ti THr <3,4>4 WTH(H)HV WT CEAO Bp0111tHH EHAO HM flpAIKAA
LIACTH

KVIIENCHA WT 114CH4iE ISpoacKia H WT EpATTOr EAI8, IS<H>444W H HAKVA, H


CECTNI HK, illITHAILA, C(61)40)REI 4pHKW, H TICK(E) WT HACTACLA H WT
CECTp4 EH, [H] TVAOCIA, AtapH non(6) <1.11E>44.AH Bp0OCK11, H WT <KH>4ptHA,
AOLIKAnon(6) XHAHO, ElitSKA non(6) 111E4.eu Spoacut, EICH EHVItH H

nptwuvuu non(6) BpoecK<t>5.


UNO MH, OKO 6EHAtrom Hr A0Ep0130AHOE TOKAIE*(E) H FIAOHOE6 3anneT6, 4
MN H WT WIC EllIE*(E) AAA0rOM <H>5 110TliptAHrOM E0AliTHH6 r(0)C11(0)ACTE(6)
MH, PEWpriE1361 IHOU,WK AEOpHHK, HA TOTH inalw(E) npiaA, pELIElid flOAWEHH4 34
CEA0 HIKOEtHTH, Ch MAHHH POTOEH H Ch AEOpOKE Ch OHEHHII,H, H TH*(E) WT
TpETAA LIACT WT CEAO ISpowtuiti, 11040EHH4, PAE EHA MCAEiH Tphr, H nETAA LIACT

www.dacoromanica.ro 7
WT TOr0 ISpottitH(H), HH)KHdd LIACT, Ch pvA 3d AIAHH(H), Hd ptUda
CEA0

SIUKTO, KAKO Ad ECT Er(o) ni(H)A(o)ct(H) flpdEd WTH(H)Hd, H KHKVIIAEHTE, H


dpHK H HOTKpliKAEHTE, C11 K/iCtM A0r0A0M, HE110pVWEHHO HHKOMOK(E), Hd
II NeptoHiE 3,4 KVIIENCHO LITO WHH <HAId4H>7 Hd THr I-MTh! WT
guivic(E) WO) gb pVKH rewprIEgH MOIXOK AKOpHHK.
H HH Ad C(A) HE 6AIHMET.
X hie, ROO AWTO M(t)C(A)11,d rEH(dpiE), t A(h)HH.
t CdAM r(0)C11(0)A(H)Ht REA/Att.
rellipHA IVIliTHAW KEA 40P4(E)T <M. p.>.
t AVAIHTpdWKO <IIHCA4>6.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. lath' a
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor no$tri moldoveni, mari $i mici,
Ileana, cneaghina lui Iona$co Cujbd fost mare vornic, fiica lui Onciul Motoc,
nepoata lui Ion Motoc vornic, de build voia ei, nesilitd de nimeni $i nici asupritd, $i
a vandut dreapta sa ocind $i dedind, din uricul ei drept, pe care l-a avut bunicul ei,
Ion Motoc vornic, de cumpdraturd, de la Alexandru voievod $i de la alti domo i care
au fost mai inainte de noi, jumdtate din satul Iacobéni, care este pe Jijia, in tinutul
Hârläu, cu mori pe raul Dzjijia $i cu curti gata, pe care ea le-a facuti aceste mori $i
aceste curti impreund cu panul ei, Cujbd vornic. Pe aceasta ea a vandut-o nepotului
ei, boierul nostru, Gheorghie Motoc vornic, fiul lui Toader Motoc, nepotul lui loan
Motoc fost vornic, pentru cloud sute $i cincizeci de talen i de argint.
Si la aceasta, de asemenea, a venit inaintea noastrd $i inaintea boierilor no$tri
de asemenea, Ileana, cneaghina lui Cujbd vornic, de bund voia ei, nesilitd de
nimeni i nici asupritd, $i a vândut dreapta sa ocind i cumpdräturd, pe care ea a
avut-o impreund cu panul ei mai sus scris, Iona$co Cujbd vornic, din ispisoc de
cumpdráturd, pe care ei l-au avut de la însäi domnia mea, jumdtate din a treia parte
din satul Bro$ténii, partea din mijloc, unde a fost Targul Broa$tei, in tinutul Tasi, cu
loe de moard pe raul Jijia, $i de asemenea a cincea parte din acela$i sat Bro$tenii,
partea dejos, de asemenea cu vad de moard in Dzijia, $i cu tot venitul. Pe acestea ei
le-au vandut2 de asemenea vdrului ei, boierului nostru, Gheorghie Motoc vornic,
pentru o sutd de talen i de argint.
Si s-a sculat boierul nostru3, Gheorghie Motoc, $i a pldtit totul deplin, ace$ti
bani mai sus scri$i, 350 de talen, in mâinile cneaghinei vorniceasa, dinaintea
noastrd i dinaintea boierilor no$tri.
Iar aceste pdrti <de>4 ocind din satul Bro$téni le-au fost dreaptd cumpdrdturd
de la Vasilie Broascd $i de la fratii sai, Bila i Nacul, $i sora lor, Antimia, fiii
Maricdi, $i, de asemenea de la Nastasiia $i de la sora ei, [si] Tudosiia, fiicele popii
Stefan Broascd, $i de la Chireana, fiica popii Hilip, nepoata popii Stefan Broascd,
toti nepoti i strAnepoti ai popii Broascd.
Deci noi, dacd am vdzut tocmeala lor de build voie $i plata deplind, $i noi de
la noi iard$i am dat <$i>4 am intdrit boierului domniei mele, Gheorghie Motoc
vornic, aceastd mai inainte zisd jumdtate din satul Iacobéni, cu mori gata $i cu curti

8
www.dacoromanica.ro
cu pivnite, §i de asemenea jumdtate din a treia parte din satul Bro§ténii, unde a fost
Tdrgul Broatei, i a cincea parte din acela§i sat Broténi, partea de jos, cu vad de
moard in rdul Dzijia, ca sd-i fie milostivirii sale dreaptd ocind, §i cumpdrdturd,
uric §i intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i dresele de cumpardturd, pe care ei <le-au avut>5 pe aceste pdrti din satul
Broténi, Inca le-am dat in mdinile lui Gheorghie Motoc vornic.
Si altul sd nu se amestece.
La Ia§i, in anul 7151 <1643>, luna ianuarie, 12 zile.
t insu§i domnul a poruncit.
Gavril Mdtia mare logordt <m. p.>.
t Dumitrwo <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Sf. loan Zlataust/7. Orig., hartie difolio (44,5 x 29 cm),
rupt la indoituri, pecete domneascd mijlocie, aplicatd in ceard rosie, pierdutd. Cu o trad. din
1765 februarie 15, fAcutd la Cernduti de Andrei Daschevici pitar (ibidem, 8).
Ibidem, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), XXXI/58 (trad.) si DCCCLXXXIII/78, f. 152, nr. 3
(ment.).
Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr. 65, f. 134 (rez.); idem, Divanul Domnesc, Tr. 880, op.
1005, dos. 60, f. 48 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" lai, Fotografii, XXVII/6 (xerocopie dupd orig. si dupd trad. din
1765 februarie 15).

EDITH: Catalog, II, p. 333-334, nr. 1653 (rez. dupd orig.).

Gresit, in loc de CITHOpHAd.


2 Gresit, In loc de Wild cvntoptine.
3 Asa in orig.
4 Rupt.
5 Omis.

7 1643 (7151) ianuarie 12, Ia§i

&MUTE KOEKOAA, 15(0);Ki10


A1(H)40)CTTIO, r(o)cn(o)ACOpt aE111414

MWAAAKCKON. CONC(E) KO)C11(0)ACTK(0) MN MAN 11 NOTKW6A14/111 ECA1131

A1(0)4(E)61411<KH>1 H(d)WE KAA6rEpOM WT C(K/a)Tdd 40)H(d)CTlip 11.1311KdET CA


1514CTpliU,A, EAM(E)2 ECT rptIM XCI1EHTE 11A(AAII)4(11)11,X H(A)WE 14 B(Or0p0)A(11)11,11;
H flpHCHOA(t)Etli L.t1piA, Hd Hr rimed WTH(11)Hd 11 AAMITE H A111A0lidHiE, WT Hr
npasTu H FINTOMiN flpHH4iA, LITO 11MdAll C(K/A)Ttll 40)H(4)CTIV 34 AdHiE
MI4A0KaHTE WT CTdpAr(0) CTE$MIA KOEKOAd, 8 WT ernintiia 111101114d KOEKOAd H WT
MINK rfo)cn(o)A(a)piEnt nptwo HAC RhIgWIH, 110AOHNHA 3A EAHA CI1ANW119 HA 11Mfit
TliTtpdW(11), MUKHA 4/1CT, LITO 8 E(0)AOCT HEMEIICK0A16, 4TO TOd CHAHLIJH 11Ad

niw(4) npaga r(o)cn(o)A(I)pcka, npuciurwno Kb WKWA Tptlfd) KAMEHCKill.


TM pdAÏ, TOA 110401011id ClIANWN, HA /Mt TtTINWN, 1111*HA 4dCT, KdKO psi
ECT H WT HAC C(KA)Ttll A1(0)H(A)CTlip BIACTp1111,11 npagad wTn(u)u8, H AddlITE,
t5pHK H NOTIVIAKAEHIE, Ct EtCtA1 A0)(0A0M, HENOpt5WEHHO 1111KOM1HC(E), HA KtK14.

www.dacoromanica.ro 9
UNO ALIJE, npoizigAtET CA Et HtKd EptmE HUNK HaptdEHig HA TOA

HOAOKHHA 3A CEAHlpH, FIHNCHil LIACT, AA COO HE stpdrr.


HH Att COO HE 811HIlltlET nptA. CHM MICTWAI H(d)WHM.
O( hie, E(h) d(t)TO 30pHe, in(t)c(A)usi reu(epie), gj A(h)H(H).
t CUM r(0)CH(0)/k(H)H1 KEAAA.
rdiSpHA MITHAW KEA d0r04.(E)T <M. p.>.
t AVMHTpdWKO <nncen>.

t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. latd
domnia mea am dat 5i am intdrit rugdtorilor no5tri, cdlugdrilor de la sfdnta
mändstire care se nume5te Bistrita, unde este hramul Adormirea Sapdnei noastre
de Dumnezeu Ndscdtoare pururea Fecioard Mariia, dreapta lor ocind 5i danie
miluire, din privilegiile lor drepte 5i proprii pe care le-a avut sfanta mdndstire de
danie 5i de miluire de la Stefan voievod cel Bdtrdn, 5i de la Erimia Moghild
voievod 5i de la alti domni care au fost inainte de noi, jumdtate dintr-o seli5te,
anume Tdtdra5i, partea de jos, care este in tinutul Neamt, care aceastd seli5te a fost
a noastrd domneascd, ascultkoare de ocolul tfirgului Piatra.
Pentru aceea, aceastd jumdtate de seli5te, anume Tdtdra5i, partea de jos, ca
fie 5i de la noi acestei mdndstiri Bistrita dreaptd ocind i danie, 5i uric 5i intdrire, cu
tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
Deci, dacd se vor ivi in vreo vreme unele drese pe aceastd jumdtate de seli5te,
partea dejos, sd nu se creadd.
Si altul sd nu se amestece inaintea acestei cdrti a noastre.
La la5i, in anul 7151 <1643>, luna ianuarie, 12 zile.
t insu5i domnul a poruncit.
Gavril Mkia5 mare logofdt <m. p.>.
t Dumitra5co <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CD/123. Orig., hdrtie (29 x 20 cm),
pecete domneasca mijlocie, aplicatd In ceard rosie, deterioratd.
Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr. 135, f. 35 (rez.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografli, XXVII/7 (foto. dupd orig.).

I OnliS.
2 Gresit, In loc de ro.

8 1643 (7151) ianuarie 12

Ispisoc de la Vasile vodd, sdrbesc, pentru un loe de prisacd i cu pomdt, ce


esti in Barca, la tin(u)t(u1)Niamtului, din v(e)let 7151 <1643> ghen(arie) 12.

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Neamt, CXXXIII/12, nr. 3 (ment. Intr-un izvod din 1774
martie 30).

EDITH: Catalog, II, p. 334, nr. 1654 (ment.).

10 www.dacoromanica.ro
9 1643 (7151) ianuarie 13, Ia0

t 11w lltICHAIE E0E110Arl, B(0))010 4n)4(o)cTilo, r(o)cn(o)A(e)pt 3EM4H

MWAAtIECKOH. Adecd au venit inaintea domniei méle §i inaintea alor no§tri bojar, la
cei mari §i la cei mici, Andreiu §i cu raméia lui, Stefana, nepoata lui Lazor
Chi§ineu, §i au parat[i] de fat(d) innaintea domniei méle de cateva ori pre sluga
noastrd, pre Coruiu ce-au fostu comis, pentru ni§ti pdrti de ocin(d) din sat din
Fluréni, ce sintu in tinutul Tutovei, dzicandu Andrei §i cu farnéia lui cum le iaste
lor acea parte de ocin(d) direaptd ocin(d) §i mo§ie. lar sluga noastrd, Coruiu, a§é-u
dat samd innaintea noastrd cum iaste lui direaptd cumpdrdtur(d) de la Chi§ineu §i au
ardtat §i z<ap>lis de cumpdrdtur(d) de la Alexandrii Iliia§ vode.
Deci, domniia <mea le-am afl>lat lor lége direaptd sd-§(i) tie Coruiu comis
partite <dupd cu>lmu-i spun dirésele, <ia>2r Andrei §i cu faméia lui, Stefana, <sd
n-aibd>I treabd la acéle pdrti, carele spun in dirésel(e) lui Coruiu, §i d<e
ace>la<s> ta par(a) sd nu sd mai parascd niciodat(d), preste carte domnii méle.
II HM{ HE EVAET.
V Mc, g(h) ii(t)TO ,(3pli4 <7151/1643> rEn(apIE) rf <13>.
CAM r(0)CH(0),&,(H)Ht gErlfikti.
rd1UPH4 Al11THAW IKEA A0r04,(E)T <M. p.>.
t AVMHTNIWKO <11HCcIA>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), MCCLXXXIII/5. Orig., hartie
difolio (28,5 x 19,5 cm), filigran, ars, rupt la indoituri i pdtat, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In
chinovar, avdnd in camp un scut heraldic Incdrcat cu capul de bour, cu steaua intre coarne, soarele
spada la dextra si semiluna si buzduganul la senestra; capul de bour este timbrat de o coroand
deschisd Cu cinci fleuroni; pe margine Intre cloud cercuri perlate, legenda: t ilw RdCïtt4E HOESOAd,
6(4410 <AIH4OCTi10>3, r(o)cn(o)A(Opt MOAAARCKOH (t Io Vasilie voievod, din mila lui
Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei").
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/9 (foto. dupd orig.).

I Ars.
2 Rupt.
3 Neclar.

10 1643 (7151) ianuarie 13, Ia0

t 11wgecnnis E0EgOA6, B(0)NCTIO m(u)4(o)eTilo, r(o)cn(o)A(iOpt 3EA1AH


AIWAMECKOH. IIHWEM 110)C11(0)ACTIK(0) AIN 60/1EpH116 144WEM6 geptionte H

HOLIHTEHOM6, CAEHN lIplOKECKVA 6H11 REA AgOpHHK, MOHOP(0) 3AptIgiEl. Alta, ddm
§tir(e) dumitale ca s-au jdluit [tut(i)] innaintea domnii méle rugdtorii no§tri,
cdlugdrii de la sv(a)nta mdndstire de la Pangdrati pre2 satul Ddrmdne§tii, pentru
ni§te poeni, dzicandu rugdtorii no§tri, alugdrii, cum le-au oprit Ddrrndne§ti(i) ni§te
fan pentru ni§te poiani, cé sintu mai sus de Staid, iar Ddrmdne§ti(i) au dzas cd le-au
alcat cdlugdrii ace<le> poieni ce sintu mai sus de Strajd.

11
www.dacoromanica.ro
Pentru acéia, deaca vei vedea cartea domniei méle, lar dumneata sà trudesti
sdngur acolo si sa socotesti de rdndul acelor poiani ce au cdlcat augdrii. De vor hi
pre locul cdlugdrilor, pre unde au boat-at Ghiorghie Arapul, si nu vor hi trecut mai
multu, iar Ddrmdnestii sà rdbde de fan si de poeni, iar de vor hi trecut cdlugdrii
preste acela hotar mai multu <de>3 ce au hotdrdt Arapul, ei sa aibd a pldti
Ddrmdnestilor. $i in ce chip vei afla dumiia ta mai cu direptul, sä faci o scrisoare si
sa ne dai stir(e); H 3040E4.
g hlc, g(h) A MAO ,opna ren(apig) FT.
t Caam r(o)cn(o)A(n)Frh geaam.
rdSpHA NIITH11W KEA A01'045(E)T p.>.
t HWHAWKO <11HCAA>.
Arh. Nationale Bucure§ti, M-rea Pángarati, 111166. Orig., hartie (30,5 x 21 cm), filigran, sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat In chinovar, cu legenda neclara (acela§i ca la doc. nr. 9).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotogratii XXVII/10 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 1655, p. 334 (rez. dupa orig.).

I Scriem domnia mea la boierul nostru credincios i cinstit, Savin Prajescul fost mare vornic,
multa sanatate.

3i
2 E" corectat din alta slova; deasupra un n" de prisos.

4 sanatate".

11 <inainte de 1643 (7151) ianuarie 15>

t Adec(d) eu, Gavril, feciorul lui Ion, nepotul lui Iachim Helgiul, i cu
feciorii mei, si asijdirea eu, Zahariia, si soru-mea, Steraniia, feciorii lui Toder, iar
nepoti Helgiului, i asijdirea eu, Simiia, fata lui Iachim Helgiul, noi, de bun(d) voia
noastrd, de nime nevoiti, nice impresurati, am vdridut din a patra parte de sat de
Boganesti, ce iaste partea lui Ion Mdcdu, noi am vdndut din a cincea parte [din
parteaV din partea mosu-nostru2, lui Iachim Helgiul, trei parti3, pd<r>4tile pdrintilor
nostri, ce sd va alége in hotarul acelui sat, cu tot venitul, de tutindurilea; acéstea am
vdndut noi Béchei pdrcdlabului de Boganest(i), de tinutul Romanului.
Si deplin ne-au plait intru mdnule nostre, cu bani gata, sésesprddzéce
galben(i), bani buni, dinaintea a preuti si a slugi domnest(i), anume: popa Avrintie
de Bogdnest(i), HOH ENCT(ApHHIlEA) THMC(E), kigHA TH*(E), H 1141Kplilla TiNC(E),
PAHrOpiE, CHH nona, TwK(6), PVp1E Tiux(6), H 1114.11H, CHH Vpcv WT
1110WETElp(H), H XHAHH, sptIT HpHMilil WT (1)WhLIE111(H)5.

Arh. Nationale Bucure*ti, Documente istorice (fost Bibl. Acad. Rom.), filigran, rupt la
indoituri.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol"- Iai, Fotografii, XXVII/11 (foto. dupa orig.).

Datat dupa doc. de Intarire din 1643 (7151) ianuarie 15.

12
www.dacoromanica.ro
Ghibanescu, Surete, II, p. 122-123.

I Taiat, cu aceeni cerneala.


2 Slovele Hoc", scrise deasupra randului.

4i
3 Ap in orig.

5 Ion vistiernicel de asemenea, David de asemenea, i Gavrita de asemenea, Gligorie, fiul


popii, de asemenea, Gurie, de asemenea, i $tefan, fiul lui Ursu din Mo§etqti, i Hilip, fratele lui
Irimia din FrAceVi.

12 <inainte de 1643 (7151) ianuarie 15>

t Adecd(d) eu, Marica, fatal lui Ionascu vdtavul de Sducesti, si cu feciorii


mei, Gligorie, si Tuica si Chelsiia, noi de bundvoia noastrd, de nime nevoiti,
niel asupriti, ne-am vdndut a mea diriaptd ocin(ä) i mosie, din giumdtate de sat
de Bogdänest(i), ce simtu in tinutul Romanului, ce sd va alége partea mea
despre fratii mei. Acéia am vdndut eu frdtine-meu, lui Stefan Béchea biv
pdrcdlab, din dirése si di<n>2 unce ce are mosu meu, Béchea, de la Pdtru vod(d)
si de la Iancul vod(d). $i deplin ne-au pld<tit>2 intru mânule nostre, cu bani
gata 30 [dzeci] de galben(i) buni, ca sd-i hie lui ocin(d) si mosie necld<ti>2td
cu tot venitul, din tot <locul. Si am vandut>2, dinaintea a oameni buni, preuti si
slugi domnest(i).
$i au mai cumpdrat sluga no(a)strd, Bé<chea>2, iar dintr-acéia giumdtate de
sat, din partea Petre<i>3 lu<i>3 Pdun, din a cincea parte, din partea popei lui Ihnat,
giumdtate, ce sd va alége partea Bälaei. $i deplin mi-au pldtit intru mdna mea, cu
bani gata, 6 ug(hi) buni, ca sd-i hie lui ocin(d) i mosie, cu tot venitul, din tot locul.
<$i am vandut>2 dinaintea a oameni buni, preuti i slugi domnesti.
t $i asidirea, eu, Nichita, feciorul lui Ion Praznic, iar am vdndut Béchei de
Boganest(i) din partea Petrei lui Paun, a cincea parte, ce sd va alége partea
pdrintelui meu, lui Ion, iar dintr-acélea dirése ce mai sus scri<e>2. $i mi-au dat 12
ug(hi) buni, ca sd-i hie lui ocin(d) i mosie necldtit(d), cu tot venitul, din tot locul.
<$i am vandut>2 dinaintea a oameni buni, preuti i slugi domensti, anume: <po>3pa
<I>3hnat de Prdjisti, i Nechifor4, i To(a)der, si Frdtian de Boganesti, si popa
Chiril de Prdjest(i), si Gavril vist(iernicel), si Saya, si Nu<o>2r5 de Bogdanesti,
Ion vist(iernicel), si Andronic, si David si Gurie de-acolea.
Si, <pentru>2 mai mare credintd, ne-am pus peceti<le>2, sd-si fac(d) i dirése
domnesti de pré acesta zapis al nostru.

<Pe verso, o insemnare contemporand>: Zapis den bdtrdnul lui Pdun.

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXVI/102. Orig., hartie (30,5 x 21,5
cm), cerneala neagra, filigran, rupt la indoituri, ase sigilii melare, cinci ovale i una octogonalk
aplicate in aceeni cernealk neclare.
Inst. de Istorie A. D. Xenopol" Ja.i, Fotografii, XXVII/12 (foto. dupA orig.).

EDITIL GhibAnescu, Surete, IV, p. 14-15, nr. XIX (orig., datat: ante 7140).

13
www.dacoromanica.ro
Datat dupa doc. de intarire din 1643 (7151) ianuarie 15.

I Ultima slova greu lizibila.


2 OrniS.
3 Rupt.
4 Numele este precedat de o cruce, deoarece este primul scris pe verso.
5 Prima slova modificata din alta.

13 1643 (7151) ianuarie 15, Ia§i

t11wIKACHAiE HOEKOAd, B(0)il0 in(n)d(o)cTilo, r(o)cn(o)A(d)rh .3E~


AIWAAAKCKOH, CZ*(E) npinAoLuE npAA HWAIH1 H nptA KlICHMH HAWHAIN
AIWAAAKCKHMH 6oAtpH, IKEMIKHAIH u A1AAHMH, CA6rd 11(d)WE, IStICA 6HK

flptKIAA6, H 6K430'344'1] npAA HAMN IItKHr 3annc(hi) 36 cgtAMTEAcTgo WT


AIOAi Aospa, HA HAIA: non(h) Knpiidth), H CANCO' WT HplACtlpH, H
HWH, H PAKpHA, H A41311A, H CHA WT 60rAt11ELpH, H HWHAWKO, C(111)1111
FEWprig WT IIIETEpAHH, K HtTpdWKO, ENVK IIOANWH2 H WT HHHr AIOAI Aospa
KAHHH3 npdwin, NHCALAWE Ttr admic(u) KAKO npinAE npAA HHMH HCHMHA,
AOLIKA hIKHA1 XEANVA, H C11 KHVU,11 EH, HA HAIA PAKpHA, C(1101111 UN(d), H
34P1Pila H CECTpd Er(0), HIE412,HT/A, C(111)H(0)KH Toemp, H
Mtpin, AO4Kd
ILICH<A>4HKA, TINK(E) EHVUH 111KHAI XEAHVA, IlphWH611,HH,H &H(a) lithichV, no
Hr Aospon HOAA, HEKHA1 HENONV)KAEHH A 1111 flplICEAORAAH, H npoAddn Hr npeKe
WTH(11)HA H AAAHHHA, WT Hr npaKer(o) 6pFute, 4TO HA1dA AtA6 HX, HWN

AltrhV, WT HETpt HOEHOAd H WT HHHr 1(0)C11(0)A(A)piEM npdoicAE HAC 6111KW114,


WT 4ETKplITA 4ACT(h) WT CEA0 SOPAIHELIJK, 4TO Ta WHH
6 11(0)AOCT(10.

npomen CA6St HAWEAIV KIAW(E) 11HCAHHdr(0), 1114A1.1 BtKA 6HK IltprhAd6,


peAT Tpia AEcevr tirapcKnr, n(u)n(t)su POTOKH.
H WT TOM, THX(E) npinAE npAA HHA1H HacTacid% H Epa,' EH, KONAp/A, H
cEcTpe nx, c(bOn(o)Kii KnV11,(H) AlepaKa, npiawnvu(u)
HWH npueen>4 WT NETA 4ACT(h) WT TOKO) CEAO KEJW(E) 1111CAH,
WT LiacT(h) AparowE, 4ETIKpliTdd LIACT(11), Ta WH(H) npueen naK CAIrSt HAW,
BAKH npuchdds(6), peAi AEctT BrepcKur.
H TAKONCAEpE flpiHAE npAA 11HA1H Toeop, H TtHdCiE, u AluptSu(h) H
tIHECilA, C(11)11(0)KH TOMA, KHVII,(H) Aperoun, H TH*(E) W11(11) f1p0AAAH CKOH
npeKee WTH(H)HA H AtAN(H)HA WT TOPO)K(E) CEAO BorAulEipm, 4ETEptTAA
macT(h), EANKO C(t) H36EpET LIACT(h) WTOON,6 HM, TOM61, TAKONCAEpi WT Ttr
nepAikEniE guw(E) EllICAHAP(0). T.& WH(11) npoAeen neK ce63<t>5 HAW BtKH
peAi AKA AECAT H 4ETHpH 6rApCKHr.
HHO MH, PIKO 6KHAtrOM TOT HCTHHTH 3annc WT THr guoAi Aospo6H CTApH,
Ktp0BAAH ECA1H H WT HAC EWE*(E) AdA0rOM H NOTEptAHrOM CAVSt HAW, BtKIA
EltprhAd6, HA THr RIM(E) nptA pEgEnn liecT(n) 3d WT411)HIA WT CEAO

14
www.dacoromanica.ro
60PA1iNEWH, KdKO Ad ECM Edit!. npage wrii(n)tiv, H IiHKVHAEHTE, H wpm H
HOTErIACAEHTE, Ch litCh1A1 A0)(0[M]A0M, HEHOICOAtEHMH HHKOAHNC(E), lid litKH

1.1 14H Ad C(t) HE 8A1HUMET.


hic, !K(ll) AMT(o) z3pHd, 4E)CO311,d ren(ipTia) El.
t CAM r(o)cn(o)A,(H)irh MUM.
TOAEpdWKO 11E4 40r04(E)T HCKdA <M. p.>.
AVAIFITNWKO <nimbi>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. lata a
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor no$tri moldoveni, mari i mici,
sluga noastrd, Béchea fost pdredlab, $i a ardtat inaintea noastrd ni$te zapise de
mdrturie de la oameni buni, anume: popa Chiril(d), i Gurie, $i Sanson din PrdAti,
$i Ion, $i Gavril, $i David, $i Saya din Bogdane$ti, $i Iona$co, fiul lui Gheorghie din
Ceteréni, i Pdtra$co, nepotul lui Ciolpon2, $i de la alti oameni buni i osta$i de
frunte, scriind in aceste zapise cä a venit inaintea lor Isimiia, fiica lui Iachim
Helgiul, i cu nepotii ei, anume Gavril, fiul lui Ion, $i Zahariia $i sora lui, $tefaniia,
fiii lui Toader, i Märia, fiica Vasi<1>cdi, de asemenea nepotii lui Iachim Helgiul,
stranepotii lui Ion Macau, de bund voia lor, nesiliti de nimeni i nici asupriti, $i au
vandut dreapta lor ocind i dedind, [si] din uricul lor drept, pe care 1-a avut bunicul
lor, Ion Macau, de la Petru voievod $i de la alti domni fo$ti inainte de noi, a cincea
parte din a patra parte din satul Bogcldne$ti, care este in tinutul Roman, din partea
lui Ion Macau. Pe aceasta ei au vdndut-o slugii noastre mai sus scrise Stefan
Béchea fost pdrcalab, pentru treizeci de ughi, bani gata.
$i la aceasta, de asemenea, au venit inaintea lor Nastasia fratele ei,
i

Condrea, i sora lor, Ahimiia, fiii Vdrvarei, nepotii Maricdi, stranepotii lui Ion
Macau, <$i au vdridut> a patra parte din a cincea parte din acest sat mai sus scris,
din partea lui Drago$e. Pe acesta ei au vdndut-o iara$i slugii noastre, lui Béchea
pdrcalab, pentru zece ughi.
$i de asemenea, au venit inaintea lor Toader, $i Tdnasie, i Mirdut(d)
Anesia, fiii lui Toma, nepotii lui Dragow, $i de asemenea ei au vândut dreapta lor
ocind i dedind din acela$i sat Bogcldne$ti, a patra parte, at se va alege partea
tatdlui lor, Toma, de asemenea din aceste drese mai sus serse. Pe aceasta ei au
vândut-o iar4i slugii noastre Béchea pdrcalab, pentru doudzeci i patru de ughi.
Deci noi, dacd am vazut acest adevdrat zapis de la ace$ti oameni buni
bdtrâni, am incredintat $i de la noi hied am dat $i am intarit slugii noastre Béchea
parcdlab, aceste mai sus inainte zise parti de ocind, i cumpardturd, $i uric $i
intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in vecii vecilor.
$i altul sd nu se amestece.
La Ia$i, in anul 7151 <1643>, luna ianuarie 15.
t insu$i domnul a poruncit.
Todera$co mare logorat a iscalit <m. p.>.
Dumitra$co <a scris>.

15
www.dacoromanica.ro
Arhivele Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CIX159. Orig., hdrtie (42,8 x
28,2 cm), patat, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in ceard rosie, deteriorat.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/13 (foto. dupd orig.).

I Gresit, in loe de: HdMH.


2 Gresit, in loe de: gomal.
3 Gresit, in loe de: HOHHH.
4 OrrliS
5 Rupt.
6 Gresit, in loe de: AospH.

14 1643 (7151) ianuarie 15, Ia§i

t HIV EACIldiE oEo4, Ro)Ncilo Al(H)d(o)cTiio, ito)cil(0)4(411 3IM4H


AIWAAAKcK0H. exlic(E) npTuAowE nptA HAMH H npAIA lItcHAIH HAWHA1H

mWdAdlIcKHAIH KEAHKHAIH
601161pH, H MA4HMH, Avra Haw, BAKt SHEwiH
nplEmes, H npAA HamH HtKHr 3AnHc(hi) 34 cKfilAMTEACT110 WT
6Ki1301144

AIHOrHr moAi Aospu, HA HMA: non(i) HrHAT WT llpIiIc1wH, H non(h) KHpHA


WT TAM, H HEKH4op, H TOdAEp, H ihrhumun, H ralIpHA, H CAKA, H H6wp WT
BorAtHEIVH, H YwH, H 1111ApOHHK, H AaHA, H rtSpiE WT TAM H WT HHH moAu
AoSpH H KoHHH np/AAHH, CH11,11 nHCAIWE h ToT 3enuc KAKo npiuAowe nptA
HHMH inapHKA, AOLIKA TWHAWKO KtTdr, H ch c(11)110)KE EH, raHropH, H LIVHKA
H REACIA, no ux Aospou E04I0, HEKHAI HEF10118)KAEHH d HH npucidounnu, H
npommi cKoa npage WTH(11)HH H AtAH(H)HA, wT EH npagar(o) npusuarar, 4TO
HMAA AtA Fu, BtKA, WT HETpt KoEKoAd H WT h1HKV4 KoEK0Ad, WT nolioKHIld
CEA0 BOrALHEWH, 4T0 6 11(0)AOCT POAlaHcK0H, EAHKO ct H3REpET LidcT EH, WT
REC npHroA. T4 WHH npoAdAH 6pATS EH, CAVSt HAW, 111E4.AH IStKA
whp<rhae1>1, p4Ai TpH AECtT VrapCKHr.
WT TOm, THIK(E) npiudkowe nptA HHA111 BLAAAI, no En Aospero gOda9, H
np0Ad4d EH np4E4 WT14(11)HH H AtAH(H)HA, WT TOA n0A011Hil4 3A cEA0
BorAtHEWH, din a cincea parte2, WT LIAcT non(h) HrHAT H wT HETpt HIVH,
E4HK0 c(t) H36EpET LIACT 1512,AdH. ira WHA npoA444 TruK(E) cm/st HAW, fitiCti1
rrhpEtnes, paAi wEcT VrapcKHr.
WT TOM, TAK0IKAEpE npiHAE npAA HHMH HEKHTA, C(61)111 HwH Hpa3HHK,
no Er(o) AoSpoio Kodit, H rip0AdAH CK0A np4E4 WTH(II)HH H AtAH(H)Fia, nETAA
LiacT WT LidcT HETpEH HIVH, EAHK0 ct H36EpET LIACT wT(11011,1/ EMV, HwH
Hpa3HHK, wT Toro7K(E) CEA0 BorAtHEWH H WT T1i HaptAEHiE EHW(E) 1111CAHH.
Td WH npoA44 riel< cnvst 11(a)wE IStKH whprims, paAi Aza 114 AECtT
6rdpcKHX".
HH0 AIH, kiKo 61KHAtX0M ToT HcTHIITH serme WT TH tuoAi Aospi H vrapi,
KtpoKAAH ECMhi H WT Hdc EwEms(E) AdAorom H nOTpliptAHrom CAVE'd <H>34111

16
www.dacoromanica.ro
BUN 1112pKt44E HA Till( EHW(E) nptA pELIEHIllf LIACTH 3A WTH(H)HH WT
TOPONC(E) CEAO HW(E) 11HCAH, 150rAtHELI1H, KAKO AA ECT EA1V FlptIE6 WTH(H)HA, H
EHK6HAEHTE, H OVTIHK H HOTEplACAETE, C11 EtCtil1 A0)(0A0A1, HEI100111E11110

HHKOAHX(E), HA EtKH.
H HH AA C(t) HE ISMHWAET.
V him, KO A(t)TO k3p1111 A1(t)4/011,A PEH(ApiE) Ti.
t CUM 1-(0)C11(0)A(H)Ht EMU.
TOAEpRUKO EEA AWr(0)4(0T HCKAA <IM p.>.
AVAIHTptIWKO !KAMA <11HC6A>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Jata a
venit inaintea noastrd §i inaintea tuturor boierilor no5tri moldoveni, mari §i mici,
sluga noastrd, Béchea fost parcdlab, i a ardtat inaintea noastrd ni§te zapise de
mdrturie de la multi oameni buni, anume: popa Ihnat din Prdjqti, i popa Chirilä de
acolo, §i Nechifor, i Toader, §i Frdtiian, §i Gavril, §i Saya, §i Nuor din Bogddne§ti,
§i Ion, §i Andronic, i David i Gurie de acolo §i de la alti oameni buni §i c:, teni de
frunte, ga scriind In acest zapis cd a venit inaintea Ion Marica, fiica lui Iongco
vdtaf, i cu fiii ei, Gligorie, i Tuica §i Chelsiia, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni
i nici asupriti, i au vandut dreapta lor ocind §i dedina, din privilegiile ei drepte pe
care le-a avut bunciul ei, Béchea, de la Petru voievod i de la Iancul voievod, cat se
va alege partea ei, din tot venitul, din jurndtate din satul Bogddrigti, care este in
tinutul Roman. Pe aceasta ei au vandut-o fratelui ei, Stefan Béchea parcalab, pentru
treizeci de ughi.
$i la aceasta, de asemenea, a venit inaintea lor adlaia, de bundvoia ei, §i a
vandut dreapta ei ocind §i dedind din aceasta jurndtate a satului Bogddrigti, din a
cincea parte, din partea popii lui Ihnat §i a lui Petrea Faun, jumdtate, cat se va alege
partea Balaiei. Pe aceasta ea a vandut-o de asemenea slugii noastre, Béchea
parcdlab, pentru ase ughi.
$i la aceasta, de asemenea, a venit inaintea lor Nechita, fiul lui Ion Praznic,
de bundvoia lui, §i a vandut dreapta sa ocind §i dedind, a cincea parte din partea lui
Petrea Nun, cat se va alege partea tatälui sau, Ion Praznic, din acelgi sat
Bogangti i din aceste drese mai sus serse. Pe acesta el a vandut-o iar4i slugii
noastre Béchea parcdlab, pentru doisprezece ughi.
Deci noi, dacd am vdzut acest adevdrat zapis de la ace§ti oameni buni §i
bdtrani, am intdrit i de la noi incd am dat i am intdrit slugii noastre Béchea
parcdlab pe aceste mai inainte spuse parti de mind din acelgi sat mai sus scris,
Bogcldne§ti, ca sd-i fie dreapta ocind §i cumpardturd, i uric i intärire, cu tot
venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Igi, in anul 7151 <1643> luna ianuarie 15.
t insgi domnul a poruncit.
Todera§co mare logorat a iscdlit <m. p.>.
Dumitrgco Vlagea <a scris>.

17
www.dacoromanica.ro
Arhivele Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), C1X160. Orig., hartie difolio
(43/28,5 cm), patat, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, pierdut.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" iai, Fotografii, XXVII/14 (foto. dupa orig.).

EDITII: Ghibanescu, Surete, III, p. 207-210, nr. 127. (text slav dupa copie de pe orig., din
Ms. Surete, VIII, 407, si trad.).

I OnliS.
2 Romaneste, In textul slav.
3 Sters.

15 1643 (7151) <dupà ianuarie 15>

t HW IKACHAiE ROEHOAA, 15(0)*TIO A1011(0)CTi10, Ko)cn(o)ACOpt 3EM4H


MIWAAMiCKON. Cr/R(E) npiHAourt nptA r(o)cn(o)AcTg(o) MN H nptA 6CHMH
HAWHMH MWAAARCKHA1H 6oAtpH, BEAHICHMH H A1AAHA114, NIIKHA1 HENONV*AENH A NH
ElpHCHAORAHHH, HL 110 CROHr AORpHH ROAN, rEWprilaW H RpAT(h) Er(0), f14TEHiE,
COOKONEIIpOAAN WT INFirtHAAWA, WT KOAWCT GpEI0, H npommi cKon
npagiU WTHHHH H AtAHHHH, WT TpETAA LIACT CIAA LIETErhTdd LIACT, WT CEAW
CE4H111HwApx, HA IIp6TA, 6 BOAWCT hICKIN, H THNC(E) WT TpETAA LIACT,
LIETWIITAA LIACT, WT CEAO CZN4E111H, ROAWCT ...2. Thl npommi crurst ntnuEm6
PAHropie WT TARIVA, peAT ARA AEcAT AE14 CpERWMIHr.
HHO MH, Enco*(E) 6KHAtrOM A1EXCA6 HHMH Aospoconnoio TOKA1E4E) H

HCNA11110H 3AFIAAT6 THr RIME 11HCANIThr 11(11)14(t)S11, k AEH3, Rh KH

Nwpriew H RpATS Er(o), IUTEHTE, c(w)N(o)RE IIpOAAH, d MH H WT HAC AdAH


H n<0>4TKplAHAH ECMH CABSt HAWEA16, PAHrOpTEEN WT TARtpA, HA THr RIME
11HCAHHHr 4ACTi <3,1>4 WTH(H)HH, WT TpETOH LIACT CEAd CHANWHWap(1),
LIETITITAA 4ACT, H THX(E) WT TpETON 4ACT CEAd, WT CEA0 CaH4ELIJH, 4ETRrhTAA
4ACT, k1K<0> AA RtAET EM6 H WT HAC flpAIKOE AAAHIE, H 11019MKAETE H KedlENCHO,
A0r0A0M, NE110p6WENN0 HHICOMINC(E), HA litIChl
H IiN AA Ct NE 6MHW4ET nptA CHM ANCTWM KO)C40)ACTR(A) MIL
V h1c, K(h) 4(t)T(o) k3pHe.
t CAAM 1{0)C11(0)A(H)1111 REAtA.
TOAEpAWKO REA AWKONS(E)T HCKAA <rn. p.>.
t hlumm <n'icen>.

Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Dril Moldovei. lata au
venit inaintea noastrd 5i inaintea tuturor boierilor no5tri moldoveni, mari 5i mici, de
nimeni siliti 5i niel asupriti, ci de bunä voia lor, Gheorghia§ 5i fratele lui, Aftenie,
fiii lui Prodan din Mihdirá§ea, din tinutul Orhei, 5i au vandut dreptele lor ocini 5i
dedine, din a treia parte a satului a patra parte, din satul Seli§tioara, pe Prut, in
tinutul Ia§ilor, 5i, de asemenea, din a treia parte, a patra parte din satul Once§ti, ini

18
www.dacoromanica.ro
tinutul 2 Pe acestea le-au vändut slugii noastre Gligorie din Tabard', pentru
doudzeci de lei de argint.
Deci noi, dacä am vdzut tocmeala de bund voie intre ei si plata deplinä a
acestor bani mai sus scrisi, 20 de lei3, in mâinile lui Gheorghias si ale fratelui lui,
Aftenie, fiii lui Prodan, iar noi si de la noi am dat si am intärit slugii noastre,
Gligorie din Tabard, aceste pärti de ocind mai sus scrise, din a treia parte a satului
Silistioarä, a patra parte, i, de asemenea din a treia parte a satului, din satul
Oncesti, a patra parte, ca sd-i fie lui si de la noi dreaptà danie, si intdrire
cumparaturd, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in vecii vecilor.
$i altul sä nu se amestece inaintea acestei carti a domniei mele.
La Iasi, in anul 7151 <1643>.
Toderasco mare logorat a iscalit <m. p.>.
t Ianachi <a scris>.

Arh. Nationale Bucure§ti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CLXXXIX/259. Orig., hartie (31 x
21,3 cm), filigran, rupt la indoituri i lipit, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceard rosie, deteriorat.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/15 (foto. dupd orig.).

Datat dupd doc. din 1643 (7151) ianuarie 15, cdnd apare pentru prima data ToderaFo
<Ianovici> ca mare logofdt.

Cbuitettat,v, tdiat cu cloud linii.


2 Loc liber.
3 I 4EH, scris deasupra rändului de aceeai mänd.
4 Rupt.

16 164<3> (715<1>) <dupi ianuarie 15>, Ia0

t iiw IKACHAIE KoEKOAA, 15(0)*TIO in(n)4(o)cfito, r(o)cn(o)A(e)pii 3EM4H


MoAAFICKOH. Cbm(E) npinAf nptA <n>lanni H nptA 6CHAIH NeWHAIH
MWAAABCKHMH 604tpH, KEAHKHMH H MAAHAIH, card fidUl WT

11<p04>ItANH4H H TtrAA c/A ch M(0)11(E)6NHUN 14.1WH, KAM:41pH WT C(Kt)Tdd


MONACTHp, r(0)AEAIdd IStpHoKA, pfrupn iniElrilVa 11>i, LAO et HtKH 41CTH 34
WTN(H)116 4TO HAIMOT K4A8rEpil 3A AdANTE H MHAOKANIE wT MHpoll BdpiloliCKH2
<E0>Ifsom, 6 CESIO 66Anvin, WW1 npncnitogtuoT H 4dCT fro HMdET TAM, WT
floAOKHNd CE AA WT BHWHA <4A>ICT, NETAA 4/ICT.
Toro p4Ai, r(oc)n(o)AGTfisa MH ilati4HX0A1 HdWEPO BoAtpuN KtpHiH H

1104HTEHNIH ToAENWKO KEA AWr(0)4.(E)T <iaKo noC>IAAET TAM, AO CEAW 156AELpH,


Nd CHOEr(0) cnVr(e), AdMHTpallIKO H ncnpt.reA moo A,ospn, OKKOCTIMI
mEN<owN>',H4 Hmt: WT HEAEWM, H CetiAd WT Hp04tAHH4, H HWN
WT HEAElaNH, H tipcfnif WT Hp04t4NN4, H TOAAEp 3tT &MIA, H HoMINK* 3tT
KH6A. H MAN4t WT Tdp6tTEWH H MINH MNOPH MoAT AO6pH H KINHMAAH
<143>I6pdAH 4ACT IIITEptVitH118, WTICh 44CTH m(0)4(E)ENHKoli(H) NMUHr

www.dacoromanica.ro 19
KdAtSrEpti WT hpH04, LITO Wildd LIACT Er0 WT HOAOKIIHd CEdd ISGEWN, WT 44CT
ENWHild ntTee LIACT, H 1,136pd4d C/A LIACT illiEptV11,01id WT 1311W(E), WTK1I oTeplr
coEA HEAEHHH3, HOCTdgNA Cfi H MIAMI KtIMEHHTIE 6 geTpV CEAW, H 6 1104E H 6
6110E MtCTO.
Ttm peAi, WT MINA HanptA A<it KM:1111>1 AplIMATN 40)4(E)6HNIIM HAWN
RIME HHCMITN, K446rEpH WT C(Iiia)Td <M>10H4CTlip 1511pH0gd, FIX npectie
WTH(N)Hd H AtAHH<Hd WT>I 156AEWN, Nd KOANKO 1141 EINWET HpligHATA H H HO
ro HOCTdENAH CTI4111.
H 11H Ad Ct HE 84111WdET.
ROO 4(t)T(0) k3pH4.
t CddM r(o)cn(o)A(H)Ht
TOAEIMWKO HUI AWKONS(OT NCKdd <rri. p.>.
t h1H4KII HAW11 <HHCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Tata' a
venit inaintea noastrd §i inaintea tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari i mici,
sluga noastrd Mieräutd din Procélnici §i s-a pdedt cu rugdtorii no§tri, cdlugdrii de la
sfanta mandstire, numitd Bdrnova, spundnd Mierdutd, cum cu ni§te pdrti de °cilla'
ce au cdlugdrii de danie §i miluire de la Miron Barnovschi voievodl, la satul
Bude§ti, ei impresoard §i partea lui ce are acolo, din jumdtatea satului din partea de
sus, a cincea parte.
Pentru aceea, domnia mea am invdtat pe credinciosul i cinstitul nostru boier
Todera§co mare logofdt ca sä trimitä acolo, la satul Budqti, pe sluga sa, Dumitra§co
diac; §i a strdns oameni buni, megiqi dimpregiur, anume: Mdnjea din Nedeiani,
Saula din Procélnici, §i Ion din Nedeiani, §i Arsenie din Procélnici, i Toader,
ginerele lui Mdnjea, §i Ionwo, ginerele lui Chiul, §i Oancea din Turbdte§ti §i alti
multi oameni buni §i au intrat §i au ales partea lui Mierdutd, dinspre 'pdrtile
rugdtorilor no§tri cdlugäri de la Bdrnova, ce a fost partea lui, din jurndtatea satului
Bude0, din partea de sus a cincea parte, §i s-a ales partea lui Mierdutd, din sus,
dinspre hotarul satului Nedeiani, §i au pus §i stdlpi de platea', in vatra satului, §i in
cdmp i in tot locul.
Pentru aceea, de acum inainte <sd aiba>1 a stdpki rugdtorii noWi mai sus
scri§i, cdlugdrii de la sfdnta mdndstire Bdrnova, dreapta lor ocind i dedind din satul
Bude0, dupd cum le scriu privilegiile lor §i pe unde s-au pus stalpi.
$i altul sd nu se amestece.
La Jai, in anul 715<1>1 <1643>.
t insu§i domnul a poruncit.
Toderwo mare logordt a iscdlit <m. p.>.
t Ianachi Plop <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, insemnare din sec. al XVIII-lea>: Zapis de Bude§ti
<tradusd §i in limba greacd>. <Alá' insemnare din prima jumdtate a sec. al XIX-lea>:
Bude0i mand(s)t(i)rii Bdrnova, 7150, Hr(istos) 1642. <insemnare din aceeai

20 www.dacoromanica.ro
vreme>: A domnului Vasäli v(oie)v(o)d prin cari intare§ti cälugdrilor de la
m(d)n(dsti)re Bärnova ca sd-§(i) stäpfineascd in pace mo§ie Bude§tii dupd dresdli ce
au precum li s-au hotarat de cata Dumitra§cu diacu ce-u fost ränduit.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DLXXXIX/49. Orig., hartie difolio
(43 x 29,2 cm), filigran, cerneala cafenie, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avand in camp un scut
polonez, incarcat cu capul de bour, care are steaua cu sase raze intre coame, iar la dextra semiluna
spada i la senestra soarele si sceptrul; scutul este timbrat de o casca cu lambrechini, care are deasupra
o coroana Inchisa, incadraa de cifrele arabe 1633; de jur imprejur intre dota cercuri perlate, legenda:
t 11tU IldCHAiE HOECOA(I), 6(0))1(i10 411)40CTTIO, rocn(o)Aapri 3EMAH HIWAAdECK(OH). wSpAiR (t
Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al "{dril Moldovei. 7142 <1633 septembrie 1 1634
august 31>")5.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXVII/l6 (foto. dupa orig.).

EDITII: Mihail, Doc. Constantinopol, p. 39-40, nr. 29 (trad. din 1795 aug. 27 cu data de an:
1642).

Datat dupa doc. din 1643 (7151) ianuarie 15, cand apare pentru prima data Toderasco
<Ianovici> ca mare logofat.

I Rupt.
2 Miron Barnovschi, scris cu alta cerneala pe loc liber.
3 Nedeiani, scris deasupra randului cu alta cerneala.
4 Probabil ca diacul a omis cifra unitatilor; omiterea acestei cifre si unele ezitari in redactarea
textului ne Ingaduie sa presupunem ca actul ar putea fi si un fals, intocmit in cancelaria domneasca.
5 Descrierea acestui sigiliu al lui Vasile Lupu, la $tefan S. Gorovei, Ceind a primit Lupu
vornicul domnia Moldovei?, p. 4-9.

17 1643 (7151) <ianuarie 27august 27>, Iasi

t TO4P,Ep HETp114tHKO RE A AliOpHHK hIwI4tH3EM4111. SCrieM §i marturisim


cu ceastä scrisciare a noasträ cum de bunAvoia mea, de nime nevoit, nici impresurat,
am fácut tocmald i schimbätur(d) cu dumnealui fratele nostru, Todera§co logoratul
cel mare, cu ale noastre dirépte ocine i-am datu dumisale, log(o)f(d)t(ului),
i

giumdtate de sat de Corläténi §i din céea giumdtate trei pärti, insd cu o parte ce-au
fostu cumpärdtur(d) Balicäi hatmanul de la Toader Arbure ce iaste pre Jijiia, in
tinutul Dorohoiului, cu vecin(i), 5 cu vadu de moard in Jijiia, §i cu hälqteu in
tarin(ä) §i cu tot venitul. lar dumnealui logordtul ne-au dat noao, schimbu dereptu
schimbdtur(d), satul Gärbéni, pre Ba§eu, intr-acela tinut, cu vecin(i), §i cu hälqteu
pre Bwu §i cu tot venitul. $i inca' ne-au mai adaos dumnealui §i niWe) casi in tärg,
In Ia§(i), ce i-au fostu dumisal(e) acéle cas(e) cumpardtur(d) de la Trélea hotnogul.
lar acel sat Gärbénii au fostu mai dinainte a Balicdi hetman, iar dumisale,
logofätului, iaste direaptä dare de la toat(d) sementiia
$i in tocmala noastrd s-au tämplat: dumnealui Gligorie Uréche marel(e)
dvornic de Tara de Gios, §i dumnealui lordachie vistiiarnicul, i dumnealui Toma
marele stolnic, §i Ghica marel(e) medilnicér, $i Banul marele §etrar, i Rácovit(ä)
Cehan vtori log(o)f(d)t, i Gheorghie Stefan treti log(o)f(d)t, $i Ciogolea dvornic,
Costantin dvornic §i alti boiari din curtea dumisal(e) domnu nostru.

21
www.dacoromanica.ro
Derept-acéea, ca sd-i fie dumisale fratelui nostru, Todera§co log(o)f(d)t, acea
giumdtate de sat de Corldténi §i din céea giumatate, trei parti, insa cu acea
cumpdrátur(d) a Bakal, cu vecini, cu <t>2ot, §i cu vadu de moar(a) in Jijiia, §i cu
hdle§teu in tarin(d) §i cu tot venitul, direapta ocind §i schimbdtur(d), in véci.
$i mai pre mare credintd, ne-am pus pecetil(e) pre aceasta scrisoare a noastrd §i
am iscdlit cu <mdnu>31(e) noastrd, sd-i fie dumisal(e) de credinte, pdnul(i) va face §i
dirése domne§ti. Si dirése ce am avut incd i-am dat in mdna dumisal(e) logoatului.
Si eu, Dumitra§co, am scris sä s(e) §tie.
t Cry. /tic, K(ll) n(tTo) ,ATiia <7151/1643> 4t)c(o)a4 ...4.
t 113, IIETp111-1tHKO KOpHHK, HCKdA <111. p>.
t XptKE AKOpHHK <m. p,>.
t 113, TOMd 110CTE4HHK5, KEA CTOAHHK <M. p>.
t t13, 10pAdKH BEA crrio(ep) <m p.>.
t Costantin vornic <m. p>.
(13, KOCTMITHH 110r0At BOpHHK, HCKdA <m. p.>.
t PlIKOIKH11,(11) 40)r(0)45(E)T, HeKdA <M. p.>.
113, l'11Wpri1 WE$M1 wr(o)$(e)T, HeKdA <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: Ha Kopivvrtnu6; <alte


cloud insemnari din sec. al XVIII-lea>: Carte lui Petriceicu, de tocmal(d); i Nr. 13.
Zapisul <pe Cor>ldteni, pe Jijia. 7151 maiu; inca o insemnare din prima
jumatate a sec. al XIX-lea>: Zapis de schimbu de la Toad(e)r Petriceico vel
vor(ni)c ddnd lui Toderaco log(o)f(d)t(u)1 cel mare pol7 sat cu vad de moard in
Jijia §i cu ele§teu in tarend.

Arh. Nationale BucureVi, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CLV/95. Orig., hdrtie difolio (30,4 x
21 cm), centeald neagrd.
Ibidem, MCXXVI/5b, nr. 11 (rez., Mt data de zi).
Arh. Nationale IaV. Colectia Litere, Condici K1346, f. 122 (rez., intr-o anafora din 1828 martie
18, cu mentiunea: in urmA se vede ca s-a stricat schimbul, ludndu-se hrisovul Gdrbenilor inapoi").
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/17 (foto.).

EDITII: CaprowZahariuc, Doc. la#, p. 392-393, nr. 312 (orig., cu data: 1643 <7151> mai
30", dar cu mentiunea: Lectura lunii, nesigurd").

I Toader Petricéico mare vornic al Tdrii de Sus.


2 Slova T, scrisd peste un 3 Vers.
3 GreVt, pentru mdinile"; slova 6, modificatd din a.
4 Datele de luna i de zi nu au mai fost scrise.
Probabil.
6 Pe Corldténi.
7 Jumatate.

18 1643 (7151) ianuarie 20


Alt ispisoc, de la domnul Vasdle v(oie)voda, din anul 7151 <1643>
ghen(a)r(ie) 20, de Ora ci au avut Condre cdp(i)t(an) i Ostahi §i alte rude a lor cu

22 www.dacoromanica.ro
un Miron vamewl, pentru giumdtat(e) de sat de Borosdni, ci este in obdr§ia
Camdncdi, la tan(u)t(u1) E§di.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCCXXXIII, f. 720. Rez. in copia unui hrisov din 1797.

19 1643 (7151) ianuarie 24, Ia§i

tHw gtICHAHE HOEISOAd, m(u)A(ocirino r(o)cn(o)ACOpt


6(o)3Ici(eio)
3EM4H MOAAAKCKOH. Scriem domniia mea la slugile noastrel, la Oniga de Ord§éni.
Ddrnu-ti tire <ca>-2 domniei méli s-au jeluit Lupul din Tociléni §i cu Melca pre
cdlugdri, de co§uléni, dziandu ca le inpresoard o moie a lor §i altor rdz4(i), unde
sä chiamä. hotarul Tocilénii.
Dreptu acea, daca veri3 vedea cartea domniei méli, iard tu sä strdngi oameni
buni, megie§i din sus §i din gios, i s-aveti a inbla *i a socoti cum veti §ti mai bine
§i mai cu direptul. S<i>2 pre unde vor §ti acei oameni buni c-au fost hotarul acelui
sat, ce mai sus serie, pre acolo sd ave<t>4i a h<otard sa>4tul preste tot, §i d<i>4n
vatra satului, §i din tarin(d), §i din cd<m>4pu §i din pddure, sd-§(i) tde ei mo§ie
ocina pre unde au tdnut §i pdrintii lor. lard de va fi cineva cosit sau arat pre acel loc
sd aibd a le lua a dzécea.
CHU,E EIHWEM 110)C(H0A)C(T)(0) <M>411. H HAK HE E'llAET.

V hie, at(ro) z3pue ren(Apig) rA


t CuM r(o)cn(o)A(n)wh

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXXXVII/234. Orig., hdrtie,
filigran, rupt la indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cerneald ro4ie, putin ciar (se observa
doar capul de bour In scut).
Ibidem, M-rea Copla, IV/18 (copie din a doua jumdtate a sec. al XVIII-lea, cu data de an
grqita: 7181 <1673>, facuta de un strdnepot al lui Meica, a cdrui semndturd este indescifrabild).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/19 (foto. dupd orig i xerocopie dupd
copia de la Arh. Nationale Bucure§ti).

EDITH: Catalog, II, p. 334, nr. 1656 (rez. dupa copie).

2i
I Gresit, In loc de sluga noastrr.

3 Gre*it, in loc de yeti".


4 Rupt.

20 1643 (7151) ianuarie 27

Si iaste §i o mdrturie de la Chicos atrar i Vasile Roca, §i Costandin Ciogoli


vornicii de poartd, i Trandafir, i Costandin, 3ETI Nebojatco, i adrsan vornicii de
poartd, i de la Vasile Buzndi, i Dumbrava ot Pribeti i de la popa Gheorghie ot
Sole§ti, care märturie asemene iaste scrisd intocmai de pe zapisul ce iaste scris mai
sus, in care mdrturie sintu toti iscdlit(i) §i pecetile puse.

23
www.dacoromanica.ro
,31:914 reu(apue) K3.

Bibl. Academiei Romäne, Ms., nr. 13 (Condica m-rii Bärboi), f. 60 r. (Ciortestii, la tinutul
Vaslui, nr. 2). Copie.

I Ginerele.

21 1643 (7151) februarie 1, Ia0

t HW HACHAiE SOESOAA, B(0))1Cil0 m(u)4(o)cTbo, r(o)cn(o)ACOpt 3EMAH


IMWAAABCK011. CD/110) flpiHAE nptA HAMH 11 nptA StCHMH HAWHA111

MWAAARCKHMH SontpH, HE4NKHA111 H MAAhld111, HWH MOAO$E10 WT PACHIltH11 Ct


AtWd CH, rp03Alid, H c(b)ut Er(o), T0M4, 11 (111TOCiN, HEKHM HE110HVHCAEHhl d
HH [ElpH]flpHCHA0S4H61, H npowil Hr
npaKee WTH(11)HA H AtAH(H)HA, 4TO
HAWN WHH 4ACT(11), EAHOMS cup, 4TO C(t) 11p11)(0AHT Eh 4ACT(12) HWHS
MOAOSEH, WT CEAO PACHNtAIN, 4TO 6 KojnocT SplAdACKOMV, WT KaTpv CEAO, li
WT nont, H WT ACV H WT SEC Ilp11)(0A. TOA Elp0AAAH WHH CAVSt HAW
HOCTAIITHH tbopt, p4Ai EIETAECt,T H ntT 3AATIllr ShiThir.
11 Kt TOM, TH*(E) Ilpill<AE>1 nptA HAA111 11 nptA HAWHMH sontpw
HAHAAKIA WT PJACHIltHH, AJAlpt HWH TEKAEW, SHVICA rAtEAH, 110 EH Aospon
ROAN H npoAand CROA npaKee wrn(u)N6 H AtAH(H)118, LITO HMAtid Wild,
NAKI1*(E) Kt CEA0 PJACHIltHH, 4TO C(t) H3SEpET 4ACT(10 EH, V EdTpV CEAW, 11
V NOAH 11 Ct A1tCTO 3A ILICHK6 6 MICH H Ct MtCTO 3A xopoA, timptue
LIACTV WT TOrOX(E) CEAO PASCHIltHH. TOd npuena WHA cAVst HAW MAO
FINCAHHOMV, HOCT4FITHH %opt, paAi EAU KpAK 11 ABA<AE>ICtT pVHOSOSHV.
H Eh TOM, TH*(E) nph4AF nptA HAMH H nptA HAWHMH sontpu rituropiE
Btdurbx WT Xopvirrepn, no <Fro Aos>lpou KOAH, H npoikan CKOA npaKee
WTH(11)HV H AtAH(H)HV, 4TO HALM WH, 4ETSpITAA LIACT WT CAHN cup WT
CEA0 X0<pt5HTApH, 4TO 8>1 SOAO<CT> HOSVpAVHCKOH, H WT 110AtHA WK<OA6 11

Ct> EEC IlptirOd 4TO Cfil 1136EpET TON 4ACTH. TOd npoAdn WH HAICHW(E)
ctile<st HAW>3, HOCTAHT1411 %opt, poi ASAAECtT H 4ETHpH AEVICOglilr Shinn%
H Eh TOM, TH*(E) ripitiAE nptA HAMN
nptA HAWHMH so4<tpu>3, HWH 11

BOA, no Fro AOSp011 ROAN H npoAen CROA npagee tuTu(u)uv H KtAtI(H)HV, 4TO
HMthi WH HAKH4E) V CEAO IKOpHVTAp(H)2, EtCt 4ACT Fro, 4TO Ct EMV 113SEpET,
WT KeTp6 CEAO, H WT EIOAt 11 WT Ct SEC r1p0)(0A H Ct 110AtHA WKOAV. TOA
npoAen WH cntest HAW HOCTAHTHH %Opt, pdAH AIKAAECtT TAAEpH urrhir.
H Eh TOM, TH4E)
nptA HAA111 H nptA HAWHMH sontphi
npinAF
<116n>3aunco XFprEuuva H c(bOut Fro, A'h4641H, N CECTpd Er(0), HEpErHHA, H
pal. ero, (YU/A, AtTH CTAHK/1, SHVIJ,H AVAINTpV 4,1, nptgliVaii CTAH410A WT
A tHELpH, 110 Hr AOSpOli DAN, H npown Hr npagee WTH(H)HV H AtAH(H)HV,

24
www.dacoromanica.ro
LITO HAWN WHN WT CEAO AASHEWN, WT EAHH crap, LIETlytTAA 4ACTV, 4ACT
CTAHLII0A0EH. TOA npoAAAn WHH KOCTAHTHHOEH 1-1¡opt, paAT AgeoctT 34rrbir3.
H TOM, Tny4(e) npInAe nptA HAA111 H nptA HAWHMH sontpn BAAt WT
AXAMIHN, 110 Fro Aospon ROAN, H npoAAA EliCt LIACT Er0, 4TO HA1A4 6 CEAO
AXMHIMIK, KOCTAHTHHOEN tliopt,pAiki EON KOH, 4TO EWA 11FIELI,OKAN 3A

AgAAECtT 3AAT111)(
H Eli TOM, THX(E) flpiHAE nptA HAMH H nptA HAWHA114 Eontpri HEKVAA WT
IIVKINE11111, HPIKHA1 HEHOHAQICAEN d HI1 flpHCHAOHAH, H ['pow CHOA HpAHAA

WTH(H)HA H AtAH(H)<HA>l, 4TO HA1AA WH, WT CEAO IIVK1iHELIJH, HOAOEHHA WT


EAHH cTep, WEALIE WT LIACT e<ro>l, 4TO Ct EA1V HSEEpET 6 TOT C640 lIVKASHEWH,
LITO 6 E(0)AOCTV KOliVpAVHCKOH. TOA npoAan EH TH*(E) KOCTAHTHN %Opt,
p<AAH .. AEc>it<T>1 H AEA AEHH.
Ttm pdAH, TOTIal BICH BMW HHCANH6111 4ACTI1 SA WTH(H)Hti KAKO AA
CtST CAVSt HAW MIKE) HHCAHHOMV, <KOC>ITAHTHH IlpAEAA WTH(H)HA, H
At<AHHHA, H K8HENCHA, H>1 Vp111( H HOTErliNCAEHTE, C11 InCtM A0)(0<A0>IM,
HEHOpVWEHHO, HA
H HH AA COO HE 6111HWAET.
V Mc, n(t)T(o) 3z,3plia 4s(E)gp(p6epie) 7i.
t CAM r(0)C11(0)A(H)Ht
113, Toopmnico KEA inur(o)goir, HCKAA <M. p.>.
t 1111TpAWKO <micin>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Duinnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Ian.' a
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor no$tri moldoveni, mari i mici,
Ion Molofeiu din Rdsipéni, Cu fiica sa, Grozava, i cu fiul lui, Toma, $i Antosiia, de
nimeni siliti $i nici asupriti, $i au vdndut dreapta lor ocind i dedind, cdt au avut ei
parte, un bdtrdn, care vine in partea lui Ion Molovei, din satul Rdsipéni, care este in
tinutul Barlad, din vatra satului, $i din camp, $i din pddure $i din tot venitul. Pe
aceasta au vdndut-o slugii noastre Costantin Ciurea, pentru cincizeci $i cinci de
zloti bdtuti.
Si intru aceasta, de asemenea, a venit inaintea noastrd $i inaintea boierilor
no$tri Candachiia din Rdsipéni, fiica lui Ion Tecli$, nepoata lui Gldvan, de
burfavoia ei, $i a vdndut dreapta sa ocind $i dedind, pe care a avut-o ea, iar4i din
satul Rdsipéni, cdt se va alege partea ei, in vatra satului, $i in câmp, i cu loc de
prisacd in pddure i cu loc de grddini, a patra parte din acela$i sat Rdsipéni. Pe
aceasta ea a vindut-o slugii noastre mai sus serse, Costantin Ciurea, pentru o vacd
$i doudzeci de piei de oaie.
Si intru aceasta, de asemenea, a venit inaintea noastrd $i inaintea boierilor
no$tri Gligorie adl$du din Horuntari, de bundvoia lui, $i a vdndut dreapta sa mind
dedind pe care a avut-o, a patra parte dintr-un bdtrdn din satul Horuntari, care
este in tinutull Covurlui, $i din poiana din jur <$i cu>I tot venitul, ce se va alege
acestei pdrti. Pe aceasta el a vândut-o iard$i slugii noastre, Costantin Ciurea, pentru
doudzeci $i patru de lei bdtuti.

www.dacoromanica.ro 25
Si intru aceasta, de asemenea a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor
nostri Ion Balea, de bundvoia lui, si a vandut dreapta sa ocina si declina', pe care a
avut-o el insusi in satul Voruntari, toatd partea lui, ce i se va alege, din vatra
satului, si din camp i cu tot venitul cu poiana din jur. Pe aceasta el a vandut-o
slugii noastre, Costantin Ciurea, pentru dou'dzeci de talen i bdtuti.
$i intru aceasta, de asemenea a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor
nostri Lupasco Herghegiul i fiul sdu, Ddlban, si sora lui, Chereghina si fratele lui,
Félea, copiii Stancdi, nepotii lui Dumitru D...1, strdnepotii lui Stanciul din Ddnesti,
de bundvoia Ion, si au vandut dreapta lor ocind i dedinä, pe care au avut-o ei din
satul Ddnesti, a patra parte dintr-un &aran, partea lui Stanciul. Pe aceasta ei au
vandut-o lui Costantin Ciurea, pentru doudzeci de zloti3.
$i intru aceasta, de asemenea a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor
nostri Balea din Ddmiiani, de bundvoia lui, si a vandut toatd partea lui, pe care a
avut-o in satul Dämiiani, lui Costantin Ciurea, pentru un cal, care a fot pretuit la
doudzeci de zloti bdtuti.
$i intru aceasta, de asemenea a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor
nostri Necula din Lucdnesti, nesilit de nimeni si nici asuprit, si a vandut dreapta sa
ocind i declina', pe care a avut-o in satul Lucdnesti, jumdtate dintr-un bdtran, insd
din partea lui, ce i se va alege in acest sat Lucdnesti, care este in tinutul Covurlui.
Pe aceasta el a vandut-o de asemenea lui Costantin Ciurea, pentru i ...zecil i doi
de lei.
Pentru aceasta, toate aceste pdrti de ocind mai sus scrise fie slugii noastre
mai sus scrise, Costantin Ciurea, dreaptd ocind, i declina', <si cumpOrdturd, si>'
uric si intdriturd, cu tot venitul, neclintit, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Iasi, in anul 7151 <1643> februarie 1.
insusi domnul a poruncit.
Eu, Toderasco mare logofät, am iscdlit <m. p.>.
t Parasco <a scris>.

<Pe verso-ul primei file, o insemnare din prima jumAtate a sec. al XIX-lea>:
Ispisoc sarbdsc de la Vasale voievod, din let 7141 <1643> fevr(uarie) 1, pentru
mosia Irdsapen

Arh. Nationale Bucure0, Documente istorice (fost. Bibl. Acad.), CLXVI/18 a. Orig., hartie
difolio (42,8 x 27,5 cm), rupt la indoituri i patat, lipsa doua treimi din fila a doua, sigiliu domnesc
mijlociu, aplicat in ceara rosie, pierdut. Cu o trad. din 1782 ianuarie 13, de Gheorghié Evloghi dascal,
Cu data de an citita grqit, deoarece este acoperita de sigiliul care s-a imprimat pe latura din dreapta a
documentului (ibidem, CLXVI/18 b).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/21 (xerocopie dupa orig. i foto. dupa
trad. din 1782).

I Rupt.
2 Grqit, in loc de: gopnrrapit.
3 AEdAgetT 3AdTbir, scris de alta mana pe loc lasat liber.

26
www.dacoromanica.ro
22 1643 (7151) februarie 5

Al 4-1e, din 7151 <1643> fevr(uarie) 5.


Zapisul lui Andrei si fimeia lui, Stefana, nepoata lui Lazdr satr(ar), prin cari
vänd lui Dumitrasc(o) Gheuca vor(ni)c glotnii a sasa parti de sat din Baicani, parte
din sus, cumpärdtura mosului ei, Lazor sat(rar), di la Ion Ciobdnelul si di la Buga
din Chilieni i alti nepot(i) ai lor, precum si toati partite lui Miháilä, ficiorul lui
Ionasc(o), nepotul lui Andrei, i a Boureanului si a lui Bejan din Faurei, cu vad de
moarä si cu loc de prisacd si cu tot vinitul.

Arh. Nationale Iai, Anaforale, nr. 39, f. 69v. Rez. dezvoltat intr-o anafora din 1841 ianuarie 24.

23 164<3> (715<1>) februarie 8

Copie intocma de pre uricul i hrisovul lui Vasile vodd, din veleatul 7150
<1642> fevr(uarie) 8.
Io Vasilie voievod, cu mila lui Dumnezeu, domn Moldaviei. AdicA au venit,
inaintea noastrd i inaintea ai nostri moldovinesti boieri, la cei mari i la cei mici,
sluga noastrd Grigorie Hurmeziu I cu fitnéie lui, cu Candachie, si cu fata lor, cu
Mdrie, si de a lor bundvoie, de nimene siliti, nici asupriti, si au vändut a lor dreaptd
ocind i mosie cu tot, un loc de prisacd, la sat la Popesti, cu pomi si cu poiand de
fan, i cu venitul, ce iaste la t(i)n(u)t(u1) Vasluiului, längd. Trestiana. Aceste le-au
vändut slugii noastre, lui Pdtrasco aprodul de tärgul din Iasi, drept
doudzeci de galbeni, bani buni. Si le-au pldtit lor deplin acei bani, ce mai sus
scriem.
Deci noi, vdzänd a lor bundvoie, tocmald i platd deplin(A), incd am dat si am
Inarit slugii noastre, lui Pdtrasco Miescul aprodul, pre acela ce mai sus sä zice loc
de prisacä la satul Popesti, cu pomdt si cu poiand, i cu venitul si fänatul, ce va fi
pe acea poiand.
$i sà incepe hotarul i semnile acelui loc de prisacd i acei poieni de gnat'
dintr-un carpdn ce-i din sus de prisacd si dinspre cel carpdn la un ulmu, si de acolea
deasupra glodului la alt carpdn, si de acolea pänd in margine, si din margine la trii
stejari si din stejari intru apa Vasluiului. Atäta iaste hotarul i sdmnile acelui loe de
prisacd si acei poieni de fânatu.
Drept acée ca sd-i fie lui i ficiorilor sài dreaptd mind si cumpdrdturd, si uric,
intdriturd, cu tot venitul, neurnit nici odinioard, in veci.
715<1>2 ( 1 6 4<3 > ) fevru(arie) 8.
Ieremia arh(imandrit) <de la>3 Dancu adiverez Intocma dup(d) hrisov.
Toderasco ve! log(o)f(d)t.
Pdtrasco condicariu.

Arhiva m-rii Xeropotamu de la Muntele Athos, nr. 179. Copie (o xerocopie dupd aceasta copie
am obtinut prin bundvointa domnului Florin Marinescu, cdruia ii multumim §i pe aceastd cale).
Arh. Nationale Bucurqti, Ms., nr. 628, f. 437 v. (rez. dezvoltat in Condica Asachi 1 scrisd In a
doua jumdtate a sec. XVIII-lea, cu data: 7150 <1642> martie 26 *i cu mentiunea: i este ispisocul

www.dacoromanica.ro 27
iscdlit de Toderasco vel logof(d)t si pecetluit cu ceard moale"); Ms. nr. 1220, f. 15 si 48 v. (rez., In
Condica m-rii Rdsca, scrisd In prima jumdtate a sec. al XIX-lea) si Ms. nr. 1266, f. 4, nr. 9 (rez., cu
data 1642 (7150) februarie 8, in Condica m-rii Rd.sca, scrisd in 1851 noiembrie 14).
Arh. Nationale Iai, Litere, Condici K, nr. 353, f. 23 v (ment. Intr-o carte de judecata a
Divanului, din 1829 iulie 10) si nr. 334, f. 3 r. si f. 8 r. (ment. intr-o carte domneascd din 1826
ianuarie 20).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/23 (xerocopie dupd copia din Arhiva
m-rii Xeropotamu si foto. dupd copia din Condica Asachi I).

In toate piesele documentare de mai sus, cu exceptia celei din Ms. nr. 628, unde luna si ziva au
fost citite gresit (martie 26), data este 7150 <1642> februarie 8.
Probabil ca diacul a omis cifra uniatilor; am datat doc. In functie de prima data in care apare
Toderasco <lanovici> ca mare logofdt (1643 ianuarie 15) si de doc. din 1643 (7151) august 18.

EDITII: Codrescu, Uricariul, VI, p. 230 (ment. dupd Arh. Nationale Ia.si, Litere, Condici K,
nr. 10 pe anii 1826-1827) si p. 329 (alta ment.); XX, p. 274 (rez. de la Arh. Nationale Iasi); XXII,
p. 173 si 185 (rez. de la Arh. Nationale Iasi); lorga, St. 41 doc., VI, p. 56-57, nr. 7 (rez. dupd orig.);
Catalog, II, p. 320, nr. 1579 (rez. dupd Arh. Nationale Bucuresti); Florin Marinescu, Xeropotamu, p.
96, nr. 37 (rez. grecesc dupd copia pdstratd la m-rea Xeropotamu de la Muntele Athos-Grecia,
certificata de leremia, egumenul m-rii Dancu din Iasi, nr. 179, si mentionarea rezumatelor de la Arh.
Nationale Bucuresti).

IÎn rez. din Ms. nr. 628: Mdscdu".


2 V. comentariul.
3 Omis.

24 1643 (7151) februarie 10

Eu, Gheorghie Grecul din Bd§eni, scriem i märturisim cu acestu zapis al


nostru cum au venit la noi Pand negutitoriul cu cinstitd carte domnului nostru, lui
Vasilie vodd, ca se-i alegem nite pdrti de ocind, ce i-au cumpdrat in sat in
ande§ti, in tdnutul Iailor. Mers-am acolo i am strdnsu oameni buni, bdtrdni, din
sus §i din gios, §i i-am ales o parte ce au cumpdrat de la Vasilie, ficiorul lui Gavril
§i a Frdsinii, nepotul andescului, ce-i cumpdratál direptu 75 de lei, toatd parte lui,
o am lipit la altd cumpárdturd, la Cucoreni, ce au cumpdrat mai de demult de la
Oniw(a)ia, cu locu de casd.
A.ijdere, am alesu altd parte, a lui Istratie §i a lui Tofan, iar cumpdrdturd,
au fost furat 5 cai i n-au avut cu ce pldti, ce i-au dat toatd partea lor, §i iard o am
lipit pre lana cele cumpardturi. Si aijdere, au mai dat Pand 8 oi lui Tiron din
ande§ti pentru un cal a popii din Stalpeni, pentru Istratie §i pentru Tofan. Aijdere
i-au mai dat un caragiu intregu, direptu zdci galbini2, iard pentru dânii, i ei au dat
lui Pand, din giumdtate de sat, a cince parte, parte lui Isacu. Atka au cumpdrat §i de
la Vasilie andescul.
$i o am ales cu multi oameni buni i cu dânii depreund, anume: V(a)silie de
Pereni §i Costantin, i Ionwo ot tam, §i Gheorghie ot par3, ot Sdtrdreni, §i Bejan i
Ianco4 ot tam, Robul, sinu Alaci, i Gavril vatav ot Setrdreni §i multi oameni buni,
bdtrdni toti, au fost de fatd *i ni-am pusu §i pecetile.

28 www.dacoromanica.ro
Eu, Saya Hängul5, am scris.
ECO nET(o) ,(31iiia <7151/1643> 4)Esp(6apie)1 <10>6.

Copia aceasta, de la No. 1, fiind intocmai di pe cel adivdrat, s-au incredintat.


1828 oc(tomb)r(ie) 23. Cost(antin) Canta(cuzino) log(o)f(d)t <m. p.>.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXXXVIII, p. 237-274, nr. I. Copie de Theodor Gaspar
serdar si condicar de divan, din 1828 august 30 intr-o condicd de documente a lui Theodor Bals mare
logofdt.
Ibidem, p. 118-119, nr. 2 (copie defectuoasd); idem, Litere, Condici K, nr. 334, f. 245 (rez.).

I in cealaltd copie (p. 118-119) urmeazd: de rdposatul".


2 in cealaltd copie: 5 galbini".
3 Gresit, In loc de: tam" (acolo).
4 in cealaltd copie: Bejan Ivanco".
5 Gresit, pentru 1-1Augul".
6 Urmeazd, marcatd In cinci cercuri, inscriptia: L (ocul) p(ecetii).

25 1643 (7151) februarie 10, Birlad

t Adecd eu, Andreia$ $oltuzul $i cu doisprdcea pd.rgari din tdrgu din Bdrladu,
$i preutul Chiriiacu de acolea, $i Andonie potropopul din Ndvdmieni, $i Iona$co
Dinga din Bdrladu, $i Grozav vdtdmanul din Ndvdrnieni, mdrturisim cu cestu zapis
al nostru in$ine pre noi, cum au venit inaintia noastrd Costantin, ficiorul lui Avram
din sat din Tome$ti, de au vândut a sa direaptd ocind $i mo$ie, un bastan din sat din
Creténi, ce s-au ales partea pdrintilor sdi, cu vadu de moar(d) in apa Tutovei, ce
iaste a$ijderelea de tinutul Tutovei, $i cu locu de tarind i cu locu de fánatu,
dumisali, giupdnului Bofe cdpitanul, i giupdneasdi dumisali, Ilintäi, dereptu 28 de
lei bdtuti.
Deci noi, vdzind pre Costantin, ficiorul lui Avram, vdnzindu aciastd direaptd
mo$ie ce mai sus scrie, din sat din Creténi, un bdtrdn, ce s-au ales partea pdrintilor
sdi, de nimene nevoit, nici asuprit, ce de bundvoia lui, însä aceastä mo$ie o au
vândut la moartea pdrintilor säi. A$ijderelea, cdndu au vrut sä vdnzd aceastd mo$ie,
au intrebat pre toatd ruda lui $i pre toatd podrujiia lui, doard sd va afla cineva sä i-o
pldtiascd, $i nime dintru sdmintiia lui nu s-au aflat sä i-o pldtiascd.
Printr-acesta lucru, vdzdnd noi pre dumnealui, giupdnul Bofe cdpitanul, $i pre
giupdnias(a) dumisali, Ilinta, ddndu-i lui Costantin, ficiorul lui Avram din Tome$ti,
bani gata cdti mai sus scrie, un bdtrAn din satu din Creténi, ce sintu pre apa Tutovei,
noi inca' i-am fdcut de la noi cestu zapis al nostru, ca sd-i fie dumisali i giupdniasdi
dumisali de mdrturie $i pre cestu zapis al nostru ca sä aibd dumnealui, cdpitanul
Bof(e), $i giupâneas(a) dumisali, Ilinta, a-si faci direasd domne$ti pre aciastd ocind,
ca sä li hie dumilorsali direaptd mo$ie.
Si, pre mai mare mdrturie, am pus $i peciatia orawlui i pecetile noastre
intr-acestu zapis, ca SA le hie dumilorsali de mkturie, ca sa s(e) $tie.
g BtpAaA, g(h) 4(t)T(0) azt3Fria <7151/1643> 4.eg(p6apie)

29
www.dacoromanica.ro
<Pe verso-ul filei a doua, pe un adaos de hârtie, lipit, insemnarea>: t Zapisul
de la Costantin, sän Avram din Tome0, din Cretiani, pe un bdtrân.
Dup5 Miron Costin", an. 1(1913), p. 50-51, nr. 57. Orig., härtie difolio (32 x 21 cm), sigiliul
orasului Barlad. Documentul se afla la Muzeul A. Saint-Georges" din Barlad.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), IX/25 (rez. Intr-un izvod din 1755
martie 20).

I in textul chirilic, cu litere latine si cu cifre arabe.

26 1643 (7151) februarie 11,

t Hw tleCHAIE ROEROAA, B(0))Ki10 111(11)40)CTI10, r(o)cn(o)A(a)pt 3 EMA


AIWAA4RCK011. CZNC(E) npinowe nptA HAMM H nptA EtCHM14 11411111/1111 MWAAARCKHMH

ROAtpH, HEANK11)( H &4414r, HEK6A4, c(w)H1 ToaAEp, no Er(o) Aospar(o) &Mt,


HEKHA1 HEI1OHVHCAEN d 1411 IlpHCEAORANN, H npow cgoa npagaa WTH(11)144

AECtT H TpH CT0114111 6 4E40111, WT CHO B8410M, LITO 6 R(0)4OCT


AtAH(H)144
TEK6LICK0A1V, WT rOTAp TEKVLICKOMV AMK(E) AO ptuda CHpT, Ch ATpVH CE40 H
C'h MtCT 34 gli4141Orp4AH. TA WH npoAan Ro4-4446 r(o)en(o)AeTg(a)
A 6111HTp4WKOIM CTOAHHK, paAT All4AECtT TAAEpH CpERrhHHX%
H WT TOM, TH*(E) npiaAowe nptA HAMH H nptA 11411111MH RoditpN HWH
/KIM/1th) H Ch /KEW Er(0), KWCT414A4, AO4K4 ISVpn* WT HVT144, no Hr
Aospoa
npacEnogatia, H npoAana CROA Open
HEKHM HE11011ViKAEHH, d 14H

WTH(14)N4 H AtAH(H)HA, EANd namutage, 34 TpHAECtT CTOI1NH 6 4E401, WT


Tor(o) CEAO Ch MtCT(0) 34 MAHN Hd pt11,A CHptTWA1, H C'h
B6410A114,
MtCT(0) 34 mom N 34 CAAOEH H Ch AtC8 H Ch EC flpHrOA, THXC(E) AO
ptil,Rt CHptT640R14. T4 WHN npoAaaa Ta,g(e) Ro4tp4H r(o)en(o)AcTg(e) mu,
A 811114Tp4llIKOKH CT0/14111K, peAT AECtT TAAEpH CpERptHH)(.
H WT TOM, TAKONCAEpE npiaAowE nptA HAMH H nptA HAWHMH ROAtpH
Er(o) Aospolo liOAIO, HEKHM HENOHVHCAEH d NH
HEK644, C(111)H11 gapRepEH, no

flpHCEAORAH, H npoAan cgoa npagaa WTH(H)144 H AtAH(H)NA, neT HA AECtT


CTOHNH 6 4E40, TH*(E) WT Torow(E) CEAO MICAH 6V410MHH, WT pAku,t

CaptTdaoga Aaac(i) Ao rOTap TEKV4(H), Ch pvA 34 MAHN V CaptT, H


IiHNHOPNIAT, H Ch eaAogt, H Ch CtHHONCATHMH H Ch EC flp14)(0A. TA WH npow,
Trug(E) nontpaaV 144W MAO 11HC4N, paAT OCT H4 AECtT TAAEpH cpEspalar.
H TH)1C(E) M14)(4414t, TAKONIAEpE npoAan Ero npaga WTH(11)H4 H AtAH(H)144,
EAHH HMI& 6 4pvapTE2 Ting(r) WT TWKO) CE40 liNW(E) 11HC4H, TAKONCAEpE

BO4tpH14 HAW, paAi Aec1LT3 T44EpH CpERHIlr.


H WT TWA1, TAKONCAEpH riptA H4A111
npaaAE nptA 14 41411114A114 RoAtpii,

HeAtmcAE, c(bOirh HHH111, ENVK &wage, nptwavK ISVpVii, no Er(o) Aospoio

30 www.dacoromanica.ro
04t, HEKHM HErIONVHCAEH, d HH flpHCE40EdH, H npoAan CHOd rimed WTH(H)Hd H
AtAN(H)Hd, AEHtT CTOHHH 6 4E40, TH)K(E) WT Tor(o) MO 156410MH[M], WT
4ACT BopAVA, TdKONSAEpE WT roTep TEKV4, Alm{(E) Ao CiiptTV, WT ZdTptiE CEAO
C11 EEC flpHrOA. Td WHH npown THX(E) E04tpHHV HallIEMV, MAIHTpdWKO
CTOAHHK, peAi AectT TdAEpH cpesptimr.
H WT TWM, Ting(E) npnnAowe npAA HaMH H nptA HAWHMH Sontpii,
TeAwp, c(h)nt ritHropie 11V644, DIVE HtrVA, no Er(o) Aospar(o) E0At, HEKHM
HEI10HMAEH d HH flpHCEAOlidH, H Add CEO& nprnme WTH(H)Hd H AtAH(H)Hd,
WCHM CTOI1HH 8 4EAO, WT )(mil) CEA0 156410MH, WT OKA CHptTIOAVH5, AdHC(E)
AO )(wrap TEKV4I04WEH, H et EEC FlpHrOA, 1104TO WH tiKpdA EAHd 13M6 3A NCHTO
nonmatt 3d ANKH H HE HMAA Cli 4HM IlAdTHT l'AdEtS EM8, Ht AAA 4dCT EMV 34
WTH(H)HV IMIW(E) 11HCMHdr(0). TA AAA TAKONCAEpE EontpiitiV HAWEMV,
A8MHTptiWKOEH CTWAHHK, H 3611AdTHA rAdg CEOEM6 WT HEE0At 4T<O>6 WH
neALT.
NHO sontpnli6 r(o)cn(o)AcTz(e) MH EhlW(E) nncener(o), AdMHTpdWKO
CTOAHHK, flAdTHA 6co HC114111010 THr n(n)n(t)sn hlW(E) FIHUHHH Et On!
THM npoAmininlim HW(E) MICAH/1H, WT npAA IldMH H nptA HAWHMH Sontpia.
HHO MH, OK° 61KHAtrOM Hx. A0Ep01304HOE TOKME*(E) H 114tH010 3411AdTV, A
MH H WT HAC EltlE7K(E) AdA0rOM H 110TEptAHr0M sontpuntS r(o)cn(o)AcTg(e)
MH KHW(E) FINCAN, AVMHTpaWKO CTOAHHK, HA Ttor Ehnn(g) nptA pE4EH(H)
4ACTH 34 WTH(H)HV WT CE40 15V4I0MH, CI EpVAH 3d MAHHH HA CHptTV, H C11
CdAORE, H Ct EHHOrpdAT, H WT nut, H CI MtCT(0) 34 !LICHEN H Cli KEC
npnroA, WT roTep TEKV4I0AWEH Ad*(E) AO CHptT, KAKO Ad SUET EMV npage
WTH(H)HV, H EHK1311AEHiE, H tipHK H nonpusconie, CI EICtM A0r0A0M,
HE11OK0AtEHMH HHKOAMK(E), Hd EtKH gt4HiH
H HH AA COO HE 8MHWAET nptA CHM HCTHHHOM AFICTWM H(d)WEM.
Oir h1C0r, E(11) A(t)TO ,z(3pHd 11I(t)c(A1)11,11 4sEsp(p8epTE), V A(111)H(H).
t CAAM r(o)cn(o)A(n)nt KEAlitA.
Tow=Ko KEA AWr(0)4(E)T HCKAA <E11. p.>.
t AVMHTpdLIJKO <I1HCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iata a
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari i mici,
Necula, fiul lui Toader, de bunavoia lui, nesilit de nimeni §i nici asuprit, i a vandut
dreapta sa ocind §i dedind, doudzeci §i trei de pa§i In frunte, din satul Buciumi, care
este In tinutul Tecuci, de la hotarul Tecuciului pand la flu' Siret, cu \fated de sat §i
cu loe de vii. Pe aceasta el a vandut-o boierului domniei mele, Dumitra§co stolnic,
pentru doudzeci de talen i de argint.
Si la aceasta, de asemenea a venit inaintea noastra i inaintea boierilor no§tri
Ion Jivald §i cu sotia lui, Costanda, fiica lui Burld din Putna, de bundvoia lor,
nesiliti de nimeni §i nici asupriti, §i au vandut dreapta lor ocind i dedind, o

31
www.dacoromanica.ro
plostind, de treizeci de pasi in fruntel, din acelasi sat Buciumi, cu loc de moard pe
raul Siret, i cu loc de prisacd si de livezi, si cu pädure i cu tot venitul, de
asemenea !Jana In râul Siret. Pe aceasta ei au vandut-o de asemenea boierului
domniei mele, Dumitrasco stolnic, pentru zece talen i de argint.
Si la aceasta, de asemenea, a venit Inaintea noastrd i inaintea boierilor nostri
Necula, fiul Varvarei, de bundvoia lui, nesilit de nimeni i nici asuprit, si a vandut
dreapta lor ocind si dedina, cincisprezece pasi in funte, de asemenea, din acelasi sat
mai sus scris, Buciumii, de la raul Siret pand la hotarul Tecuciului, cu vad de moat%
In Siret, i cu vii, si cu livezi, i cu fanete i cu tot venitul. Pe aceasta el a vandut-o,
de asemenea, boierului nostru mai sus scris, pentru cincisprezece talen i de argint.
$i de asemenea Mihalcea, de asemenea a vandut dreapta sa mind si dedind,
un pamant in frunte din acest sat mai sus scris, de asemenea, boierului nostru,
pentru zece3 talen i de argint.
$i la aceasta, de asemenea, a venit inaintea noastrd si a boierilor nostri Nedéjde,
fiul Annei, nepotul Maricai, strdnepotul lui Burdul, de bunavoia lui, nesilit de nimeni
niel asuprit, si a vandut dreapta sa mind si dedina, noud pasi In frunte, de asemenea
din acelasi sat Buciumi, din partea lui Bordul, de asemenea, de la hotarul Tecuciului
pand la Siret, din vatra satului i cu tot venitul. Pe aceasta el a vandut-o, de asemenea,
boierului nostru, Dumitrasco stolnic, pentru zece talen i de argint.
$i la aceasta, de asemenea a venit inaintea noastrd si inaintea boierilor nostri
Tudor, fiul lui Gligorie Puu14, nepotul lui Neagul, de bunavoia lui, nesilit de nimeni
nici asuprit si a dat dreapta sa ocind i dedind, opt pasi in frunte din hotarul
satului Buciumi, de la raul Siret 'And la hotarul Tecuciului, si cu tot venitul, pentru
a el a pradat o groapd cu grane si 1-au prins de fata si nu a avut cu ce sa-si
plateascd capul, ci a dat partea lui de ocind mai sus scrisd. Pe aceasta el a dat-o, de
asemenea, boierului nostru, Dumitrasco stolnic, i i-a plait capul lui de la aceasta
nevoie, in care a cazut el.
Deci boierul domniei mele mai sus scris, Dumitrasco stolnic, a platit deplin
toti acesti bani mai sus scrisi in mainile acestor vanzatori mai sus scrisi, inaintea
noastra i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, dacd am vazut tocmeala lor de bundvoie si plata deplind, iar noi
de la noi 'Inca am dat si am intarit boierului domniei mele mai sus scris, Dumitrasco
stolnic, pe aceste parti de ocind mai sus scrise, din satul Buciumi, cu vaduri de
moard pe Siret, si cu livezi, i cu vii, si din camp, i cu loc de prisaci i cu tot
venitul, de la hotarul Tecuciului !Ana la Siret, ca sd-i fie dreaptd ocind, si
cumpdraturd, si uric si intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, In vecii vecilor.
$i altul sa nu se amestece inaintea acestei adevarate carti a noastre.
La Iasi, In anul 7151 <1643>, luna februarie, 11 zile.
t insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logorat a iscalit <m. p.>.
Dumitrasco <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare din prima jurndtate a sec. al XIX-lea>:
Ispisoc sarbesc de la Vasilie v(oie)v(o)d pe mosiia Buciumii, din tin(u)t(u)1 Tecuci.
7151 <1643> fev(ruarie), 11 zile. No. 4.

32 www.dacoromanica.ro
Arh. Nationale Ia§i, Fond Spiridonie, XIII/104. Orig., hdrtie difolio (42,5 x 28,4 cm), flligran,
rupt la1ndoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceard ro§ie, deteriorat. Cu o trad. din 1840 martie
23 de Hrisanth ieromonah.
Idem, Anaforale, nr. 38, partea I, f. 243 v. (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 14, Fotografii, XXVII/26 (xerocopie dupd orig.).

EDITH: Ghibdnescu, Ispisoace, 11/2, p. 36-40, nr. 19 (text slay dupd orig. i trad. editorului).

I 8 MAO, adaugat pe marginea rândului, cu alta pana.


2 Cuvant romdnesc In text slavon.
3 AECAT, scris cu alta cerneald.

4 Probabil gre§it, pentru Ildion(e) (Puiul).

6i
5 Declinare romdneascd: Sirétului".

27 <Circa 1643 februarie 11>

f Adecd eu, Todosie, feciorul Stancdi, nepotul lui Filip din Fitinghe§ti, scriiu
§i mdrturisescu cu cest zapis al mieu, cum eu, de bun(d)voia mea, de nimene silit,
ce de a mea voie bun(d), am vdndut toat(d) partea pdrintilor miei, din sat din
Fitinghe§ti, din vatra satului, §i din cdmpu, §i din vad de moar(d) §i din tot venitul,
cdtu-i hotarul satului, din apa Putnei pdnd in hotar(u1) Milcovului, dumisal(e)
sulgérului DumitraFo, dereptu 20 ug(hi).
intr-aceastd tocmald s-au prilejit: Partenie cdlugdrul §i Iona§co, nepotul lui
Necorici, §i Lupul, feciorul lui Mihdil(d), §i Precopie, ce au fost preut, de Cofe§ti, i
Anghel me§terul de acolo, i Iura§co §i Petrea de acolo, §i Irimiia, §i Vas(i)lie
Scdntée ce-au fost vdtav §i alti oameni buni, de pren pregiur megiia0.
Deaca am vddzut de bun(d)voia lui vandzandul §i plat(a) deplin(d), noi incd
ne-am pus pecetile §i isaliturile pre a noastrd mdrturie, sd-§(i) fac(d) dumnealui §i
derése domne§ti, sd s(e) tie.
Eu, popa Toader, inc-am fost.
Todosie; Gligorie; Marcul.
Eu, Ionwo am scris, sd s(e) tie.
Ionwo <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: Zapis de Fetinghe§ti.

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXXXVIII/76 a. Orig., Warne
difolio (29,5 x 19 cm), filigran, ase amprente. Cu o copie Incredintata de Logofetia cea Mare, In
1828 aprilie 29 (ibidem, CXXXVIII/76 b).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.5i, Fotografii, XXVII/27 (foto. dupd orig. i dupd copie).

Datat dupd doc. anterior, din 1643 (7151) februarie II, prin care i se intdre§te lui Dumitra.5co
sulger o alta parte din acela§i sat.

I Ap In orig.

www.dacoromanica.ro 33
28 1643 (7151) februarie 11, Ia§i

t liw grICHAiE 110EKOAd, 411)4(0)CTi10, Koc)n(o)Aerh


15(0))1Cil0
1111wAmuKcitou. Adec(d) s-au pArdt de fat(d) innaintea domniei méle i a tot Svatul
nostru popal Ion de pe Gârlä i cu nepotu-sdu, Vasilie, §i cu boierul nostru, cu
Dumitra*co sulgeriul, pentru nite pdrti de ocind §i de mo§ii de la sat de la
Fetingheti, ce iaste la tinutul Putnéi2, pre Gdrla cia de incolo, dzicdndu popa Ion §i
cu Vasilie, nepotu-sdu, cd le-au inpresurat fdr(d) de ispravd Dumitrwo sulgeriul §i
partea lor de ocind i de mo§ie de intr-acel satu, ce mai sus scriie. lard' Dumitra§co
sulger ne-au ardtat innaintea noastrd zapis(e) i dirés(e) domne§ti de la Gaspar
precum simtu a lor drépte ociné i moO de pre tatd-sdu, Lupul spdtariul.
Deci, domnie[i] mea §i cu tot Svatul nostru am dat rdmas pre popa Ion i pré
nepotu-sdu, Vasilie, de in toatd lége tarai, ca sA aibd Dumitra§co sulgériul a-§(i) tiné
moiel(e) in veci.
g hie, i (0110 orue <7151/1643> 4.Eg(pBepTE) T <11>.
Cdt1M r(o)cn(o)A(H)Ht gEgili111.
t Caze <nucen>.
Arh. Nationale Bucure§ti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXXXVIII/27. Orig., hártie,
filigran, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avInd In amp un scut oval, cu ornamente de jur-imprejur,
Inarcat cu capul de bour; pe margine, intre doua cercuri perlate, legenda: f Hw IldCHAHE HOEHOAd,
15(o)mcito m(iOn(o)crilo, rocnoAapt 3EM4H AIOAAdliCKOH Io Vasilie voievod, din mila lui
Dumnezeu, domn al prii Moldovei"). Cu o copie din 1827.
Arh. Nationale Iai, Divanul de Apel al Tárii de Jos, dos. 413, f. 15 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia§i, Fotografii, XXVII/28 (foto. dupá orig.).

' Cuvánt scris peste un alt cuvânt care a fost *ters.


2 Slova t, pare a fi scrisa peste E.

29 1643 (7151) februarie 15

t Eu, Gligorie, cu fratele meu, Ionwo, cu f<r>latele meu, Simion, §i cu


soru-me, Irina, 1 cu soru-me, Loghina, ficiorii lui Nicor(d) din Leicone*ti, am
vdndut a nostrd dreptd parte de ocind de sat denti Stdnqti, den giumdtate de satii,
den parte de sus, de a tree parte, a cince parte, cu tot vinitul, i cunpu12, i cu
pddere3. Si am vdndut Tomitei de $dtrdreni §i femeei lui i cuco<nilor>i lui, ca
e>an<i>4,
fie lui mNie dreptd de <a>lcmu. $i dat dreptil un cal §i 20 de gal<n
bani gata.
$i intr-aceasta tocmald au fost: Bejanil Bale i Gligorwo Jora5, i Costantin
Bale, i Borotco de $etrdreni §i Andreica vdtdman de acole.
$i eu, popa Ionwo, am scris.
$i pré-ace<st>1 zapis sd-§i facd i dires domnescu.
geo n(t)T(o) z315Hd <7151/1643> 4eE(pdApig) T <15>.
t Pre mai mare mdrturie ne-m pus §i pecetile.

34 www.dacoromanica.ro
t Gligorie cu f<r>latii mei; Borotco; Andreica; popa Iona§co.
t 113, BENCdN Bd AWE <rn. p.>.
t 113, niuropetuKo Nfope, HCICIIA <In. p.>.

Arh. Nationale Bucure*ti, M-rea Ca§in, III/1. Orig., hArtie difolio (21,5 x 19,5 cm), filigran,
cernealA neagrk in coltul din dreapta jos un alt inceput al actului, scris de aceea.5i mânk patru sigilii
melare, aplicate In fum: trei rotunde, din care douA cu decor floral §i una neclark i unul octogonal,
avAnd in camp un animal.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Igi, Fotografii XXV11129 (xerocopie dup. orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 334, nr. 1658 (rez. dupA orig.).

I OrrliS.
2 Omit, In loc de: câmpul".
3 Gre§it, In loc de: pAdure".
4 Din cauz5 cA acest cuvânt a fost modificat dintr-un alt cuvAnt, aceste litere nu se disting.
5 Slova o, corectatA dintr-un a.

30 1643 (7151) februarie 17, Ia§i

t Adecd eu, Andronic Sdcescul, ginerelé lui Soltan, §i cu faméia mea,


Antimiia, fata lui Soltan, i eu, Nacul, cu faméia mea, cu Mdrica, nepo(a)ta lui
Soltan, scriem §i mdrturisim cu cestu zapis al nostru cum noi, de bundvoia noastrd,
de nimene nevoiti, nici asupriti, am vdridutu a nostrd dreaptd ocind §i mo§ie din
satu din Brdnitéri, ce iaste la tinutul Dorohoiului, pre apa Bwului, din totu satul a
ésea parte, care drése am avutu noi de impartald de la Pdtru vod(d). Acéia mind
am vdndutu noi dumisale Tomei stolnicului celui mare, dreptu cincidzdci de [le]'
lei bdtuti, din vatra satului, §i din anpu §i din totu venitul, ce sd va afla pe acea
ocind i din toc2 locul. insd pdnd n-am intrebatu azé§ii no§tri, n-am vrutu sd-i
vendem dumisale, iard deacd i-am intrebatu, nu s-au [in] aflatu nime din rdzé§i sd o
cumperé. Deci am mdrsu la dumnealui, la stolnicul cel maré, -am vdndutu i ne-au
datu banii deplin in mAnuile noastre.
Si in tocmala noastrd s-au prilejitu: Iftimie vdtavul vistérnicului, lui Iordachi,
§i Anton scutarul, §i Lupul aprodul i alti o(a)meni buni, de pen pregiur megeia§(i).
Pentru acéia, deacd am vddzutu plata deplin(d) de la dumnealui, noi am
facutu acestu zapis pre acea <a>3 §ése parté de ocind, ce mai sus scriem.
Pentru acéia, nime dintru rdzé§ii nNtri sd n-aibd a into(a)rce i ca sd aibd
a-§(i) face i drése domne§ti de pre acestu zapis.
De iasta scriem §i mdrturisim. Pre mai mare credintd, am isalit i ne-am pus
i pecetile.
Ov MAO, KO i(t)T(o) orHe <7151/1643> 4.(E)g(pdepie) 51.4 <17>.
113, 11HApOHHK, HCKdA <rn. p.>5.
Eu, Ilie Septilici portar, inco m-am tomplat and au nomdratu banii, sd s(e)
§tie <m. p.>.

www.dacoromanica.ro 35
Nacul, nepotul lui Soltans; Lupul5; Iftimie s<c>3utar5.
t Dédiul am scris.
Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DCCLXXVIII/14. Orig., hdrtie,
patru sigilii melare, aplicate in cemeald: a lui Andronic (?), rotunda, avdnd in câmp cloud paski care
sustin un pom; a lui Nacul, rotunda, avdnd In câmp un animal (leu?), care trece de la stânga la
dreapta; a lui Lupul, ovald, avdnd In camp doud pasdri, care sustin un copac, 4i a lui Iftimie,
octogonald, care are In cdmp doi lei rampanti, ce sustin o cruce (?).
Documentul a fault parte din Fondul Spiridonie, IX140, actualmente la Arh. Nationale Igi;
idem, Documente, CCCXC/21 (rez.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Fotografii, XXVII/30 (foto. dupd orig.).

EDITII: Ghibdnescu, Ispisoace, 11/2, p. 40-41, nr. 20 (orig.).

I Pretul scris cu alta cemeald pe loe Idsat alb.

3i
2 Gre§it, in loc de tot".

4 in orig., cifrele sunt scrise invers;15


5 Sigiliu melar.

31 1643 (7151) februarie 20

Copia
Wir, Wassili Woywod, von Gottes Gnaden, Fiirst der Moldauer Landschaft.
Haben Unseren FOrstlichen Brief dem Lupul Strojeskul ertheilt, dass er Kraft und
Macht habe alle Gränzen seines Dorfes Schubranetz gegen die andern Dörfer zu
besitzen, und zu verbieten, damit Niemand fremder wieder unsern ftirstlichen Brief
tiber die Gränzen hereinackern oder mähe.
Solte sich aber jemand durch dessen Gränzen beschädiget befinden, der
komme mit seinen Documenten und erscheine vor Unser mit unserm Diener
Strojescul.
Selbst der Ftitrst hat es befohlen.
Den 20-ten Februarii 7151/1643.
L. S.
Toderaschko vel Logofet.

Vorstehende Übersetzung ist dem Moldauischen Original gleichlautend


befunden worden.
In fidem, Aaron gesch(worener) Dollm(etscher).

<Pe verso>: Fiirstlicher Brief, dass der Lupul Strojeskul das Dorf
Schubranetz immer den alten Gränzen besitzen soil.

Copie.
Noi, Vasile voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tärii Moldovei. I-am
'dat scrisoarea noastrd domneascd lui Lupul Stroiescul sa fie tare §i puternic sa

36
www.dacoromanica.ro
sapdneased toate hotarele satului sdu $ubranet de cdtre celelalte sate §i pentru a se
impotrivi ca niel un strdin sä nu are i sd nu coseascd in hotarele acestuia, contrar
scrisorii noastre domne§ti.
Dacd cineva s-ar gdsi totu§i pdgubit de hotarele acestui <sat>, unul ca acela
sA vind cu documentele sale §i s'A se infát*ze impreund cu slujitorul nostru,
Stroiescul.
ins4i domnul a poruncit.
La 20 februarie 7151/1643.
L. S.

Prezenta traducere a fost gäsitä conforma cu originalul moldovenesc.


Spre credintd, Aaron talmaci, jurat.

<Pe verso>: Scrisoare domneascd, pentru ca Lupul Stroiescul sA stdpdneasca


satul Subranet, mereu in vechile hotare.

Arh. Nationale Bucuresti, Consiliul Aulic de Rdzboi al Bucovinei, VIII/62 e. Trad. germana.
Inst. de Istorie A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/31 (xerocopie dupd trad. germana).

EDITII: N. Iorga, Si. fi doc., V, p. 339 (rez.); Balan, Documente bucovinene, I, p. 226 (ment.);
Catalog, Supliment I, p. 208, nr. 628 (rez. dupd trad. germana).

32 1643 (7151) februarie 21

Zapis de vfinzare, din 7151 <1643> fevr(uar)i 21, ce vinde Mdriica,


giupdneasa vornicului Tdnasd, giumdtate de sat de Zdvoeni, ce este in tin(u)t(u1)
Sucevii, pe apa Moldovii, cu loe de moard in R4ca §i in Moldova, cumnatului él
Gheorghie Roca vist(ier) 31.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLXII/13, f. 1 r.v., nr. 2. Rez. intr-o mdrturie hotarnica din
1803 septembrie 8.

1 Asa In rez., pentru: al treilea".

33 1643 (7151) februarie 21, Ia0

Hw ildCHAIE HOECOMI, fi(0))010 111(1040)CTiP, r(o)cn(o)A(e)pt ag111414


MWAMECKOH. Adea au venit innaintea domniei méle i innaintea boiarilor domniei
méle, mari §i mici, feciorii lui Vasilie Mihdilescul §i cu mdtu§ile lor, cu Pdrasca
Dochita §i Nastasiia, i cu feciorii Todosai, sora lor, cu o mdrturie de la Ba§otd
logoatul i de la Savin vornicul, cum ei de bund voia lor, ace§tea, ce-s mai sus
s-au impdrtit a lor derépte ocine i mo§ii. Si s-au venit Parasai giumdtate de
Botd§inti §i partea de Inciuléni. $i s-au venit Dochitei giumdtate de Buciucica §i
giumdtate de Oglindzi. $i s-au venit feciorilor Mihdilescului giumdtate de

www.dacoromanica.ro 37
Negrqt(i) i giumdtate de Oglindqt(i). $i s-au venit Nastasiei giumdtatal de
Bot4inti §i giumdtate de Oglindzi. $i lui Ionwo s-au venit giumdtate de
Buhuce§t(i) §i g<ium>2dtate de OglindeWi).
Deci domniia mea, deaca am vddzut de a lor buravoie inpärteald, noi incd
le-am dat i le-am intdrit ca sd aibd a ténea pre aceastd inpArteald, need& nice
ddndoard, in véci.
H HAK AA HtCT.
V hie, KO e(t)T(o) Ofifie <7151/1643> 4Es(ptiepie) re <21>.
t lio)cn(o)i(a)at poi(e).
TOAEpAWKO BEd 4WC04.(E)T HCKAA <M. p.>.
t K(h)pcT[p]t Aptrvw3 <nacen>.

<Pe verso-ul filei a doua, o listä de socoteli in limba greacd>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad. Rom.), DCXXVII/8. Orig., hArtie,
rupt la indoituri si lipit, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, neclar.
Idem, M-rea Neamt, LX/44, nr. 4 (rez.); Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr. 47, f. 86 r. (rez.
dupd orig.); Biblioteca Centrald Universitard Mihai Eminsecu" Iasi, Arhiva Melchisedec, mapa
XXVII, nr. XVII (copie modernd dupd orig. rom); Colectia prof. dr. Stefan S. Gorovei (copie
moderna de Artur Gorovei, dupa doc. din Colectia Gh. P. Motoc din Brusturi, p. 11-12, nr. 11).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/33 (foto. dupd orig.).

EDITH: Ghibdnescu, <Documente> In Teodor Codrescu", III (1934), nr. 3, p. 40, nr. 14
(orig.); Berechet, Doc. sec. XVI-XVII, p. 185, nr. XIII (orig.); Stoide-Turcu, Doc. Neamt (sec. XVII),
p. 19, nr. XLIII (rez. dupd copia de la Arh. Nationale Iasi); Balan, Doc. bucovinene, VI, p. 77, nr. 1
(rez. dupd Berechet); Catalog, II, p. 334-335, nr. 1659 (rez. dupd rez. de la Arh. Nationale Bucuresti,
M-rea Neamt).

1 Gresit, In loc de: giumdtate".


2 Rupt.
3 Lecturd nesigurd.

34 1643 (7151) februarie 21, Ia0

t CE 01(60 MH, gdpAddM eprien(a)cu(o)rrh H MHTpOrIOAHT Miasma, H


TOAEpAWKO BEA ewr(o)4s(c)T, H gptKE BEA ABOpHHK AOAHtH 3EM4H, H TOAAEp
IIETpH4tHKO KEA AtiOpHHK rOpHtH 3E1U4H, H EACHATE ISAHVA KEA WETpAp, H

PIKOKH11,11 tiErdH BTOpH ewr(o)4s(e)r H HtHIOA AEOpHHIC rAOTHiHI, scriem §i


mdrturisim cu cestu zapis al nostru cum au venit inaintea noastrd Mdrica,
giupdneasa vornicului TAnasie, de a ei bundvoie, i au vdndut giumdtate de sat de
Zdvoiani, ce sintu in tinutul Sucévei, pre apa Molduvei, cu loc de mori in Ricica i
In Moldua; acéia o au vdndut dumisale, priiatinului nostru, cumnatul ei, Gheorghie
Roca ce au fostu vistiiarnic, dereptu doao sute de lei bdtuti. Ce aceastd giumdtate
de sat, ce <mai sus scrie, ii iaste>2 ei direaptd mo0<e>2, din dirése de inpdrtald, ce
au avut ei, de<n>3preund cu alti frati.

38 www.dacoromanica.ro
$1 s-au sculat dumnealui, Gheorghie Roca vistiiarnic, $i au plätit acei bani,
ce mai sus scriem, 200 lei bdtuti, intru mdna Märicäi, giupdneasa lui TAnasie ce au
fostu vornic, dinnaintea noaträ. Tara. giupdneasa Mdrica au adat acei ban(i) de s-au
rdscumpdrat satul Ruscan(i), de la Cdrligdtur(d).
Deci noi, deac-am vddzut de a lor bundvoie tocmal(d) $i deplin(d) platd,
fácut-am de la noi, dumisale, aceastd scrisoare, ca fie de credinte.
Si, mai pre mare credinte, pus-am pecetil(e) $i am iscdlit, sä s(e) $tie.
g itie, Atkir(o) otrue <7151/1643> 4.5s(pdapie) re <21>.
HApAddill AIHTp0HO4HT <M. p.>.
TOA,EpaWKO EEA AWK0)4.0)T HCKAA <m. p.>.
gptice KEA AEOpHHK <m. p.>.

<Pe verso, pe un fragment din fila a doua, lipit, o insemnare din sec. al
XVIII-lea>: Mdrturie pentru giumdtat(e) de sat de Zevoeni, ce-au cumpdrat
Gheor[ghior]gie Roca vist(iernic), de la Mdrica, giupâniasa vornic(u)lui Tdnase.
7151 <1643> fev(ruarie) 21 <$i una din prima jumdtate a sec. al XIX-lea>:
Necuprins in condicd.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CLVIII/17. Orig., hartie difolio (29 x 19,5 cm), filigran, rupt
la indoituri, restaurat, cu fragment din verso-ul filei a doua, care cuprinde cele doud insemndri, lipit pe
verso; sigiliul Mitropoliei Sucevei (2,7 cm in diametru), avand in camp pe Sfantul Gheorghe cftlare,
ucigand balaurul, iar In exergd legenda: IIE4dT(6) C(gt)T(e)ro rEwprne II1HTpononn1 CBtidECK0i
(t Pecetea Sfantului Gheorghe a Mitropoliei Sucevei").
Ibidem, CLXXV/35, f. 1 r., nr. 4 (rez. In copia unui jumal din 1838 mai 28); CDXXII/199,
nr. 6 (rez. Intr-un perilipsis de la Inceputul sec. al XIX-lea); idem, Anaforale, nr. 31, f. 20 r. (rez.).
Inst. de 1st. A. D. Xampol" Iai, Fotografii, XXVII/34 (xerocopie dupd orig.).

EDITH: loan Neculce", an. I, fasc. 11 (1922), p. 353-354 (rez. de Mihai Costdchescu. dupd
orig.); Ghibdnescu, Arhiva, p. 54-55, nr. 44 (orig.); idem, Surete, XXI, p. 54-55, nr. 44 (orig.).

I t latd dar noi, Varlaam arhiepiscop si mitropolit de Suceava, si Toderasco mare logofdt, si
Uréche mare vomic al TArii de Jos, si Toader Petriaico mare vornic al Tdrii de Sus, si Vasilie Banul
mare setrar, si Rdcovitd Cehan al doilea logofat si Neniul vomic de gloatd.
2 Rupt. Completat dupd Ghibdnescu, Surete, XXI (v. EDITH).
Rupt.

35 <1643 februarie 21 septembrie 25>

t PHEd REA AlEA(EAHHLIAp), MISA KEA wtTpepio,leztberi KEA apmew,


l'Etvprug Pow<Ka>I HR ENCT(ApHHK)2, Ciogole vor(nic) de poartd $i Constantin, $i
Bdrsan $i Buta, vornicei de poartd, adecd au venit innaintea noastrd acest om,
Simion de la °bat-0e, i cu fdmeia sa, Anghelina, i cu feciorii ei, Vasilie $i
Erimiia, nepotii Fätului, strdnepotii lui Lupea Berhéciu, $-au dat o parte de ocind
din Slipoteni, din tinutul Tecuciului, din tot satul, a $ésa parte, cu tot venitul,
dumisale, fratelui nostru, lui Rdcovitd logof(d)t, pentru o vind ce-au avut ei, drept

39
www.dacoromanica.ro
cat(i)va stupi ce i-au furat si s-au prinsu di fat(a) la acest om, dece nici el nu s-au
tagaduit, ci-au spus inainte noastra ca i-au furat acei stupi. Si cu alta n-au avut cu
cé plati, ce i-au dat acea parte de mina.
Pentru aceea, si noi, daca am vadzut intre dansii buna tocmala, am fAcut
aceasta mdrturie, ca sa fie de credinte, pand î(i) va face drese g(o)s(po)d.

<in partea de sus, deasupra textului copie, insenmarea>: A lui Costantin


Rusat vor(nic).
Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 628 (Condica Asachi), f. 94. v. Copie din prima jumdtate a
sec. al XVIII-lea.

EDITH: Catalog, II, p. 341, nr. 1699 (rez. dupd copie).

Datat dupd <Vasilie> Banu mare setrar (Stoicescu, Dic(ionar, p. 343) si dupd Ghica mare
medelnicer (ibidem, p. 403 si Catalog, II, nr. 1673, p. 337).

I OMiS.
2 t Ghica mare medelnicer, Banul mare setrar, Stefan mare armas, Gheorghie Rosca fost
vistiernic.

36 1643 (7151) februarie 25

7151 <1643>I fev(ruarie) I 25.


Zapis ci da Danul cu ficiorii sal, cuprinzatoriu ca parte ci sa va alegi din
mosiia Varzarestii, di pi Bac, au vandut-o lui Mihaild Sapoteanul jignicer, drept
triizaci talen.

Dupd Saya, Doc. Leipufna, p. 58, nr. 39. Rez., care se afla la Tribunalul LApusna, Arhiva
Veche, dos. nr. 62/1819.

I Parantezele noastre.

37 1643 (7151) februarie 28, Ia0

t Hw EACHAIE DEE0A4, IS(0),Kil0 ill(H)40)CTII0, r(o)cn(o)ACOpt 3M411


IIIWAAABCKOK. Adeca au vinitu innaintea domnii mél(e) si innaintea boiarilor
domnii méle moldovenesti, a mari si a mici, sluga noastrd, Andronic Saca, si cu
faméia sa, cu Antimiia, fata lui Soltan, si cu Nacul cu faméia sa, cu Marica,
nepoata lui Soltan, de a lor bunavoie, de nime siliti, nici inpresurati, au vandutu a
lor direapta mina si mosie den satu den Branistéri, ce iaste la tinutul Dorohoiului,
pre apa Baseului, den tot satul, a sésea parte de sat, cu tot vinitul, den tot locul, care
ocind au avu<t>I ei den dirése de-npartald de la Patru \Ica. Acéia ocina o au
vandutu ei boiarinului domnii mél(e) credincios, Toma stolnicul cel mare, dereptu
cincidzdci de lei batuti.

40
www.dacoromanica.ro
Derept acéia, domniia mea si cu tot Sfatul domnii mél(e), daca am vddzut de-a
lor bunavoie tocmal(a) si plata deplin(a) de la credincios boiarinul domnii mél(e),
Toma stolnicul cel mare, domniia mea Inca am dat si am Intdrit, ca s(d) hie si de la
domniia mea direaptd ocind, i mosie i cumparatur(d), acea ocina ce mai sus scrie,
necldti[t]ta nici dändoard, In véci, Innaintea cartii domnii mél(e).
V !tic, E(t) d(t)To k3filid <7151/1643> 4segp(6dpiE) rH <28>.
t CAM C(0)C11(0)A(H)Ht KE[AE]AtA.
TOAEpAWKO SEA AWKONS(E)T HCKAA p.>.
t IItimcvd <naced>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemanre contemporand>: t Ispisoc domnéscu,


de la Andronic Saca, pré Brdnistér(i), la tinutul Dorohoiului, pré Basdu <si una din
prima jumatate a sec. al XIX-lea>: Anul 7151 <1643> fevr(uarie) 28. No. 2.

Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, IX169. Orig., hartie difolio (31,7 x 22 cm), filigran, cemeala
neagra, rupt putin la indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in ceara rosie, deteriorat; a fost atasat acestui
document un alt sigiliu timbrat, bine pastrat, desprins de pe un document de la StefAnita Lupu voievod.
Idem, Documente, CCCXC/21, f. 1 v. (ment. intr-un izvod din 1784 iulie); ibidem,
CCCXC/20, f. 1 v. (ment. t'ara data, intr-un izvod din 1784 iulie).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/37 (xerocopie dupa orig.).

EDITII: Ghibanescu, Ispisoace, 11/2, p. 42, nr. 21 (orig.).

I Omis.

38 1643 (7151) februarie 28, Iasi

thu IIACHATE ISOIROAd, B(0))010 111(H)40)CTII09 r(0)C11(0),4,(411


111WAAAKCKOH. Adecd domniia mea am datu si am intaritu boiarinului domnii mél(e)
credincios, Toma stolnicul cel mare, pre a sa direapta ocind i cumpardturd den sat
de Itesti, ce iaste la tinutul Dorohoiului, pre apa Baseului, den tot satul de Itesti, a
patra parte de satu, cu tot vinitul, den tot locul, care ocind au fost cumparatur(a)
socrului dumisal(e), lui Miron clucériul, si den dirése de-ntaritur(d) de la Stefan
vodd si de la Radul N'oda si din zapis de vândzare de la Dragan Bentea.
Derept acea, domniia mea Inc-am dat si am intaritu, ca s(d) hie si de la
domniia [domniia] mea direapta ocina si mosie i intdritur(a) boiarinului domnii
mél(e) credincios, Toma stolnicul cel mare, acea a patra parte de sat de Itesti, ce
mai sus scriem, necIdtitd nici dandoard, In véci, peste cartea domnii mél(e).
V /tic, g(t) d(t)To orud <7151/1643> $(448dpii) k <28>.
t CAM r(0)C11(0)A(H)Hl REAtA.
TOAEFIAWKO KEA AtUr(0)45(E)T HCKAA <rn. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporana>: t Ispisoc domnéscu


pré Itesti, la tinutul Dorohoiului, pré Basau, de la Bentea <si una din prima

41
www.dacoromanica.ro
jumdtate a sec. al XIX-lea>: Anul 7151 <1643> fevruar(ie) 28. N. 2.; <addugat cu
altd cernea15>: No. 2.

Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, IX159. Orig., hdrtie difolio (30 x 21,3 cm), cerneald
neagrd, filigran, rupt putin laindoituri, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, pierdut; a fost atasat la acest
document un alt sigiliu timbrat desprins de pe un document de la Stefdnitd Lupu voievod.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/38 (xerocopie dupd orig.).

EDITH: Ghibdnescu, Ispisoace, 11/2, p. 43, nr. 22 (orig.).

39 1643 (7151) martie 1

Copie incredintatd, dupd ispisoc a domnului Vasâle v(oie)v(o)d, din anii 7151
<1643> mart(ie) 1, cuprinzdtor de giudecata ce-au avut un IonaF(o) Grecul, i
Vasfile Steful, i Costandin Bant4 i Vasâle Carlig, nepotii lui Toader Carlig, §i cu
alte niamuri, pentrti hotarul moii Bologe§tii.

Arh. Nationale Iai, Litere, Condici K, nr. 376, f. 17 r.-v. Rez. dezvoltat In copia une anaforale
din 1814 noiembrie 24.

EDITH: Codrescu, Uricarail, VI, p. 289, nr. 2/1 (ment. dupd rez. de la Arh. Nationale la.si).

40 1643 (7151) martie 8, Ia0

t liw EACHniE KOEgoAd, 15(o)1Naio Al(H)A(o)cTipo, r(0)Cit(o)A(d)pt 3EMAH


MWAAAKCKOH. Cbm(6) npimAowE nptA Hanoi H nptA EtCHAIH HALLIHMH

MWAAARCKHAIH goAtpH, KEMIKHAIH H AidAHAIH, 114664 H Ch peTin EMS, IKACHATE,


H TIMACiE H flHAoHIE, H Ch w6pHH H)r, pc64, c(h0H(o)ga IrAtiropiE, KHVMH
¡tint:Mitt tliopt, H THNI(E) 11111)(441441 H Ch HHH)( SpATird)( EA16, c(w)H(o)KH
CbcTd.tdE, no ti)( Aospoa goat, HEKtim HEnoHMAEHH A NH npHCEitogaHH, H
npomlim coa wTHHild H AtAtiHtid, LIETEptTA tiAcT(h) WT CE40 1110pERIN, LITO
VcTV AtARt, rAE>2 SiidAET Ataac gh 11p6Tt, g(0)4oCT6 h1cK0H, wT gdTp6E
Um), H wT noAdt H WT gEc npii)(oA. TA WHH npoAtin(H) HAw KtpHOM6
Bo4tpHH6, 10pre KEA gHciiiapHHK, pdAH EAtid CTO CTO H MAIO AECtT TelitEpH
CpEgptHH)(.
wT Tom, TH4E) ripiHoWE nptA HAMH H riptA HAwHAtti BOAtpH Cad, H
T6A0pHIlm, H I1A3op, u TWHAWK0, H Mode H HIIKV , CGOKONH
KHVH,H h1KoS, nptWNVLI,H AomwH, H TioK(E) nAEMEHHH,H HM, MapHKA H WhCTACTE,
c(6040)KH 11p6Kwn, H Ch HH)( nMAIEHHH,H H, H npommt CROA wTH(H)114 H
AtAHHHA, nonogHHA wT cE40 XiirtHH, TH7K(E) wT ToT g(0)AocTV, WT KATO CE40
H wT gEc lipnoA. TA wHH npoAdmi TH4E) BoAtpHH6 r(o)cn(0)ACTE(4) mH
KtpHitt, 10pre REA gHcTiAtioNHK, pdAH TpH CT0 H neT(h) AECtT TAAEpH cpEsplanx.

42 www.dacoromanica.ro
twg(E) ISopoc H CI TI4IWA1411 TdKo)KAEpE wHH Flp0AA4H 44CTV HM wT TOd
E1040KHN4 WT CEA0 gHrtHH, K811110 CI THr Hp0AdVAHHH,H.
WT TOM, THX(E) npiHAowE nptA HdAIN H riptA NdWHmH sontpH
HWHAWK0 H rd13pH4 H CECTpd HM, THTt, C(111)11(0)KH AdA111411, EFIVU,11

MilrIHAI %opt, H npoAaAH cgoa npage WTHIINd H AtAHHIld, WECT44 44CT(11)


WT tor(o) cE40 %palm, WT HATO cE40 H wT KEC nprixoA. Ti WW1 npoAaaH
tH)g(E) s04tpHH6 HAW KI4W(E) nHcalilidrO, pun EANA CTo H nET(10 AECtT
T44EpH CpE6pINI1r.
H WT Tom TilKONFAEpE npiHAowE npt,d, HAAlli H nptA ildwriAsH sontpH KlICH
C01011(0)KH rpOCBAWKH WTEmil, F10 Hx. Aospoio KOAIO, HEKHA1 HEI1ONVHCAENH 4
FIN I1pHCE40134HH, H npoAaaH H npaga WTH(11)11d H AtANNIld, TpETAA LI4CT(1)
WT TOr(0) CEA0 lhopunH, wT KATO CEA0, H WT float H WT KEC npHX0A. TA
WHH npoAaAH mg(E) 1ontpHH8 r(0)CF1(0)ACTK(d) AIN gtpHar(o), 10pre gE A
EIACTIldp, paAH Aga CTO H !lo(h) A,Ectt TdAEpH CpEgptilHr.
H KICT414 C't Ero At(H)A(o)ct(h), n(a)H6 10pra REA ENCTILWNHK, H

ni14THA BCE HCDAhHd THr n(H)H(t)sH 6151111(E) F1HC4HHHA1, Eh pVKH THM


npOADKFIFIIIHM WT nptA HaAIN H nptA N4WHA1H RoAtpH.
IHNO MH, 14KO BKHAtrOM lir AOSpogO4H0E TOKMENF(E) <H>3 HCIWAHOE
34nAdTB, 4 MN H WT LUC EIFIE*(E)sontpilliti
A4A0r0A1 H 110TlipLAFIX0111

r(o)cn(o)Acu(a) MH KtpNoMe, 10pre BEAHKer(o) KricTirdpHHKA Ha Ttr KilW(E)


nptA pELIENH LIACT(b) 34 WTN(H)HB WT CEA0 1110pE11111 H WT HrtHH, IMO Ad
ECT rind, Ch KICtM Aoroom, HEHOKOAtEHAIH FINKOAHNS(E), Ha RUH.
<w>4HH <H>4K0
ti HaptAEHTE 4TO WHN HAWN lid TOTH CEAOKE

CIAAETEACTKoKdAH nptA FidAIH 4)K(E) WHH 1134d>4annn WT OHITIE WT GaHlptHH.


HHO MUt npOtliAtET Ci Eh HtKdd gptAtE ttx HaptAEHIE H Ct TOT dpug cup,
Ad C(t) HE EtpBET, HI Ad KlatAH WT Hmix. AIOAH H A4 Eh pdg(H) Ir(o)
m(H)A(o)ct(H) gHw(E) HHCAHHOAIS.
NH Ad C(t) HE BAINUMET nptA CHM licTIIHOM 4NCTOA1 HdWEAl.
h1C, 4040) Al(d)pT(îe)
Tikx315d

t CUM 1{0)C40)A(H)H'h REAINA.


TOAEpdIHKO REA AW1f0WE)T HCKdA p>.
t AVAIHTFIAWKO <filiC44>.

t Io Vasilie voievod, din ulna lui Dumnezeu, domn al färii Moldovei. Ma' au
venit inaintea noastrá i inaintea tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari i mic,
Albul §i Cu fratii sal, Vasilie, i Tdnasie i Andonie, §i Cu cumnatul lor, Ursul, fiii
lui Gligorie, nepotii lui Mihäilã Ciurea, i, de asemenea, Mihalcea§i cu alti frati ai
sAi, fiii lui Ostafie, de build voia lor, de nimeni siliti §i nici asupriti, §i au vândut
dreapta lor mind §i dedind, a patra parte din satul Ciurqti, care <este la gura Delei,
unde>2 cade Delea in Prut, in tinutul 14, din vatra satului, §i din camp §i din tot

43
www.dacoromanica.ro
venitul. Pe aceea ei au vândut-o boierului nostru credincios, Iurga mare vistiernic,
pentru o sutd §i cincizeci de talen i de argint.
$i intru aceasta, de asemenea, au venit inaintea noastrd §i inaintea boierilor
notri Saya, §i Tudoriti, i Lazor, §i Iona$co, §i Tudosie §i Nacul, fiii lui Vdscan,
nepotii lui Iacob, strdnepotii lui Doma, §i de asemenea veril lor, Marica §i
Ndstasie, fiii lui Precup, §i cu alti veri ai lor, §i au vhdut dreapta lor ocind §i
dedind, jumdtate din satul Ungheni, de asemenea, din acel tinut, din vatra satului §i
din tot venitul. Pe aceea ei au vdndut-o, de asemenea, boierului credincios al
domniei mele, Iorga mare vistiernic, pentru trei sute §i cincizeci de talen i de argint.
Si, de asemenea, Boros §i cu Tad§man de asemenea au vdndut partea lor din acea
jumdtate din satul Unghéni, impreund cu ace$ti vdnzdtori.
$i intru aceasta, de asemenea, au venit inaintea noastrd $i inaintea boierilor
no§tri Iona§co §i Gavril i sora lor, Titea, fiii lui Damian, nepotii lui
Ciurea, i au vandut dreapta lor ocind §i dedind, a §asea parte din acela§i sat
Ciure$ti, din vatra satului §i din tot venitul. Pe aceea ei au vdndut-o de asemenea
boierului nostru mai sus scris, pentru o sutd i cincizeci de talen i de argint.
$i intru aceasta, de asemenea au venit inaintea noastrd §i inaintea boierilor
no§tri toti fiii lui Grosul din Ciure§ti, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni $i nici
asupriti, $i au vdndut dreapta lor ocind i dedind, a treia parte din ace14 sat
Ciure§ti, din vatra satului §i din camp §i din tot venitul. Pe aceasta ei au vdndut-o
de asemenea boierului credincios al domniei mele, Iorga mare vistier, pentru doud
sute §i cincizeci de talen i de argint.
$i s-a sculat milostivirea sa, pan Iorga mare vistiernic, §i a pldtit deplin toti
ace§ti bani mai sus scrii, in mdinile acestor vânzdtori, dinaintea noastrd §i
dinaintea boierilor no§tri.
Deci noi, dacd am vdzut tocmeala lor de buravoie §i plata deplind, §i noi de la
noi incd i-am dat i i-am intdrit boierului credincios al domniei mele, Iorga mare
vistiernic, aceste inainte zise pdrti de ocind din satul Ciure§ti §i din satul Unghéni,
ca sd-i fie lui cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
Iar dresele care le-au avut pe aceste sate, ei a§a au mdrturisit inaintea noastrd
cum ei le-au pierdut de la Oi§te din Oiteni. Deci, dacd se vor ivi andva acele
drese i cu acel uric bdtrdn, sd nu se creadd, ci sd se ja de la acei oameni i sd se dea
In mâinile milostivirii sale mai sus serse.
$i altul sd nu se amestece, inaintea acestei adevdrate cärti a noastre.
La Ia§i, anul 7151 <1643> martie 8.
t insu§i domnul a poruncit.
Toderwo mare logofdt a iscdlit.
Dumitra§co <a scris>.

Dupa GhibAnescu, Surete, III, p. 161-165, nr. 97. Text slavon dupft orig. i trad. editorului.
Biblioteca SaltAlcov-Scedrin", Lenigrad, Fond Buznea, dos. 11, f. 1 (orig.).
Arh. Nationale Bucure§ti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CDLIX/5, f. 2 r. (copie dupa
Inceputul documentului).
Arh. Nationale Iai, CDXXXI/190, nr. 5 (rez.); CDXXXI/191, nr. 5 (rez.); CLXII/4 (rez.
dezvoltat); CDLXII/5 (rez. dezvoltat rom. §i grecesc).

44
www.dacoromanica.ro
ALTE EDITIL Moldova, IV, p. 66-69, nr. 21 (trad. rom. cu slove chirilice dupd orig. 5i trad.
In limba rusa).

Toate parantezele din text ne apartin.


2 Lipsd In textul editat. Completat dupd inceputul aceluia5i document, aflat pe fila a doua a
documentului din 1643 (7151) aprilie 25, care se pAstreazd la Arh. Nationale Bucure5ti, Documente

3i
istorice (fost. Bibl. Acad.), CDLIX/5.

4 A5a in textul editat de Gheorghe Ghibdnescu.

41 1643 (7151) martie 8

t Eu, Gligorie si Dumitrasco, feciorei Agahiei, nepotii Nastasie preutései, din


Pänicesti, insumi pre mene si pre frate-mieu, mdrturisescu cu ceastd a scriso[r]arel

no(a)strd, cum de bundvoia no(a)strd am vândut partea mamei no(a)stre, Agahiei,


din Pdnicesti, ce s'A' va alége partea mâne no(a)stra, parte din gios, dumisale
vornicului, lui Cujbd, dereptu dzéce lei, de-[a]nnaintea lui Paval din Tocsabé<ni>2,
si a popei lui [Gliu] Gligorie, si a Niculei de Balténi, i Ursu din Tocsdbéni,
Costantin diiacul de Sandréni i Alexa de Dumesti.
Deci sä aibd dumnealui a-si face ispisoc domnescu, ca sd-i fie dumisal(e)
direaptd mosie. Pre mai mare credintd, pus<u>2-ne-am si pecetile no(a)stre.
nt-r(o) zwila <7151/1643> mapT(i6) fi" <8>.
Costantin <m. p.>.
t tIneV nac<en>.

<Pe verso, insemnare contemporan5>:


t emie 4dCT C(11)11(0)KEr &aoje WT
111111114E111H3; <doud insemndri românesti din sec. al XVIII-lea>: 7151 <1643>
martie 8 <si> Pdnicesti", <o insemnare In limba greacd si o alta insemnare din sec.
al XIX-lea>: No. 6. 7151 <1643> mart(ie) 8.

Biblioteca Academiei Romdne, Fotografii, foto. dupd originalul pdstrat in Arhiva Institutului
de Istorie din Lenigrad, nr. 67.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/41 (foto. dupd orig.).

EDITII: Moldova, IV, p. 65, nr. 20 (trad. rom. cu slove chirilice dupd orig. 5i trad. in limba rusd).

I Slova e, modificatA dintr-un o.


2 Omis.
3 t O parte de la fiii Agafiei din Pdnice5ti".

42 1643 (7151) martie 8, Ia0

tAdeca eu, Gligorie Uréche vornicul cel mare de Tara de Gios, depreund cu
nepotii miei, cu Neculai Uréche spdtariul cu Nistor Batiste, ddm stire cu ceastd

www.dacoromanica.ro 45
scrisoare a noastrd cum de bundvoia noastrd ne-am tocmit §i ne-am inpdrtit cu toate
satele ce ne-au rdmas de la pdrintii no§tri, de pre Nistor Uréche vornicul cel mare §i
de pre Mitrofana, giupâneasa dumisal(e), a§é cumpar5turi, ca §i mo§ii de la
strämo§ii no§tri.
$i s-au venit pre partea lui Gligorie Uréche vornicului: satul Dumbrdvita, pre
$omuz, cu loc de moar(d) §i de hdle§teu in Somuz, §i a opta parte din Rdciuléni,
lar(A) pre $omuz, §i a treia parte de Soimdre§t(i) pre Moldova, cu vad de moar(d) in
Racica, ce-s la tânutul Suceavei, §i Stroe§tii, deasupra Cotnariului, ce-s la tânutul
Romanului, §i satul Goe§tii, §i sili§tea Mandre§tii, pre Bahluet, §i gium5tate de sat
de Sirbi, §i pdrtile de Lungani, §i de Bdne§t(i), §i din Septe§éni, §i din One§ti, §i din
Waltat(i) §i o bucata de hotar di hotarul Thrgului Frumos, ce-i stalpit §i hotärdt, ce-s
la tânutul Carligaturei, §i Schendire§tii, §i Scocul §i pdrtile din Colune§t(i), ce-s la
tanutul Sorocei, §i Verdé§enii, pre Vlamnic, §i pärtil(e) din Bolde§t(i)§i §i din
Bogddne§t(i), ce-s la t<ânu>itul Ia§ilor, §i Caue§tii, la tanutul Vasluiu<lui>l, §i
Vlade§tii, cu a treia parte den a treia parte de baltd din Gémene §i cu a treia parte
din Mezin §i din Rdcariul, §i Pdcicénii, ce-s la tanutul Chighéciului, §i satul
Dracule§tii, ce-s la tânutul Ldpu§nei, §i parte din Avraméni, ce-s la tanutul
Orheiului.
Si s-au venit pre partea lui Neculai Uréche: satul Bilavintii, cu hdlà§teu §i Cu
moar(d) in Viliia, §i giumatat(e) de sat de Butici, §i pdrtile din Sinchieut(i), ce-s in
tânutul Hotinului, §i Mitcdul, la tâ<nu>ltul Cem5utilor, §i satul Ldtcanii, cu sili§tea
Fundénii, ce-s la tânutul Romanului, §i Tampe§tii §i pdrtile din Dragomir<e§ti>l,
ce-s la tânutul Neamtului, §i Vulpe§tii, §i Peperigii, §i pdrtile din Poice§ti §i din
DrAgoe§t(i), ce-s la tanutul Sorocei, §i $chéii, pre <Pru>it, §i pdrtile din Hotine§t(i),
ce-s la tânutul Ia§ilor, §i Pdcurdre§tii, cu a treia parte den a treia [dinn a treia] parte
din balta Gémenele §i cu a treia parte din Rdcariul §i din Mezin, ce-s la tinutul
Chighéciului, §i Giule§tii, pre apa B(a)rladului, §i D5ncénii §i pärtile din Chiei §i
din Folte§t(i), ce-s la tânutul Lapu§nei, §i giumatate de sat de Hulube§t(i), ce-s la
tânutul Tecuciului, §i giumdtate de sat de Zaiceoci, ce-s la tanutul Orheiului, §i
partil(e) din Scorte§t(i) <§i>2 din Glodeni, ce-s la tânutul Cârligäturii,§i partea din
Brudure§t(i), ce-i in tanutul Vasluiului.
$i s-au venit pre partea lui Nistor Bati§te: satul Brdte§tii, cu bälti de pé§te, §i
giumdtate de sat de Fedele§éni §i pdrtile din BrAtulet(i), ce-s la tinutul Romanului3,
§i Cobäcénii §i azdne§tii, pre Rdut, §i giumdtate de sat de Potlogéni §i partea din
Cozme§t(i), ce-s la tânutul Orheiului, §i Posadnicii, la tanutul Ia§ilor, §i Ndmäe§tii,
pre Edrici, ce-s la tânutul Fälciiului, i Ciurele§tii, §i partile din Cotmane§t(i) §i
Wadénii, in tânutul Bfirladului, §i Mihne§tii, §i a treia parte de Cioltani §i partile din
Mohorati, ce-s la CArligdturd, §i Largénii, cu a treia parte din[n] a treia parte din
baltd Gérnenil(e) §i cu a treia parte din Rdcariul §i din Mezin, §i Bdrbo§ii, la tânutul
Chighéciului, §i <gium>15tate de sat de Fundéni, in gura Berhéciului, ce-s in
tanutul Tecuciului, §i pdrtile din Drdgane§ti, §i din Cioldne§ti §i din <Prajila>4, ce-s
la *tutu! Sorocei, §i partea din Steredzeni §i din Giugastri, ce-s la tânutul Putnei.
A§ijdiril(e), alte sate <intregi §i>4 pdrti de ocine, cari nu s-au pus aici, pentru
ce-s de gâlceav<d>l, deaca sä vor dezbate §i sa vor a§edza, sA avem a le pune iar la
mijloc, sd le im<pdrtim in>4 trei pdrti. lar de s-are prilej(i) sA ias(d) vreun sat din

46 www.dacoromanica.ro
partea vreunuia i sA scadzd din vreo parte de aiastea ce am fácut, sd nu s(e)
<strâce>4 aceastd inpdrtal(d) a noastrd, ce-(i) va lua in locul acela dintr-aiaste sate
pdrti ce s-au Idsat, innapoi, ca sä n-aibd pagubd §i sd <fie to>4cmala noastrd
neclatitd. lar pentru cheltuiala dumisale vornicului Uréche, ce-au cheltuit pe trébele
casei noastr<e, cate>4 datorii adevdrate, ce-au ardtat dumn(ea)lui i zapis(e) de la
pdrintii notri, ce s-au socotit cinci sute de galbeni, fdr(d) de partea d<u>imisale, c-au
cheltuit, i-am Idsat dumisal(e) pdrtile noastre ce ni s-au venit in Cépliniti §i in
Buhainti, ce-s la tânutul Hârldului, ca nici noi sd nu ne mai amestecdm acolo, nici
parte sd cérem, nici dumn(ea)lui de acéle datorii sd mai pomeneascd, nici sd le
ceard de la noi, cd am dat ca sd nu mai hie intre noi price.
Si in iastd tocmal(d) i de bundvoie inpdrtald s-au fIcut dinnaintea sventiei
sale, mitropolitului Varlaam, i a lui Toderwo logofdtul cel mare, i a lui
Petriceaico dvornicul cel mare de Tara de Sus, §i a lui Gavril hatmanul, i a lui
Gheorghie pdharnicul cel mare, *i Apostol Catargiul postelnicul cel mare, §i a
Iorgdi vistérnicul cel mar(e), §i a Tomei stolnicul cel mare, §i a Gramei jitnicériul
cel mare, §i a lui Vas(i)lie Banul medelnicériul ce! mar(e), *i a lui Rdcovit(d)
logordtul al doile, §i a lui Gheorghit(d) logofdtul al treil(ea) i a multi bojari din
Curtea mdriei sale, lui vodd, §i voinici dinnainte.
Si, mai pre mare credintd, iscdlit-am §i ne-am pus pecetile cdträ acest
adevdrat zapis, ca sd s(e) §tie.
Him 8 hie, KO 4(t)T(o) ,z,315116 <7151/1643>, iii(t)c(A)u.a m(a)p.r(e)
IT <8>.
nuiropie XptKe AliOpHHK p.>5.
HIIKOAAH XptKe <rn. p.>5.
Nestor Baptista6 <m. p.>5.
gepnaam AIHTp0110AHT <M. p.>.
fl3, TOAEpAWKO AWKONS(E)T, HCKAA <M. p.>.
<YIHOCTOA KrrapvvA>2 REA HOCTEAHHK p>5.
rEwprie REA H.:MI.111K <I11. p.>.
t13, IIETpH4riliK0 A,B0pHHK p.>.
rdRpHA rETA1dH <rn. p.>.
PLKORHall tIEXdHAW110)45(E)T <M. p.>.
Hoppe REA RIICTtpHHK p.>.
t13, TOM HOCTEAHICHK, HCK114, REA CTOAHHK <m. p.>.
['petite IKEA NCHT(HIALIAp) <M. p.>.
113, IKACHAiE 111 8 a1 REA wEitpepr <m. p.>.
1113, AVAIHTpAWKO HCKAAX <M. p.>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. moldovenesti, 1/9. Orig., hartie (44 x 29 cm), rupt la indoituri,
patru sigilii melare octogonale, din care trei aplicate in fum si unul In tus. Primul, al lui Grigore
Ureche, are In camp un scut incarcat cu o cruce sau un lambel cu cruce" (v. Maria Magdalena
Székely, Herladiaz, genealogie qi sigilografie la familia boierilor Ureche, in ArhGen, I (VI), nr. 3-4,
1994, p. 37), timbrat cu o casca cu lambrechini i literele latine M(are) V(ornic); al doilea, al lui
Neculai Ureche (mostenit de la tatal sau, Vasile Ureche), are in camp un scut baroc, avand in camp.

47
www.dacoromanica.ro
acelasi lambel cu cruce (eadem); scutul este surmontat de coif, care are de o parte si de alta slovele: E
(initialele numelui lui Vasile Ureche) al treilea al lui Nistor Batiste, are In camp pe Sfintii
Imparati Constantin si Elena, tinand crucea, iar a patra, a lui Apostol Catargiul mare postelnic, pare
avea in camp un scut oval, Incarcat cu un animal rampant.
Idem, Fond Sever Zotta, dos. nr. 35, f. 9 v.-11 r. (copie moderna, Para sfarsit, numai cu
valeatul, cu majoritatea numelor de sate citite gresit); dos. nr. 126, f. 36, nr. 3 (rez. th.rã valeat); idem,
Doc. istorice (fost. Bibl. Acad.), DCCLXXVIII/15 (copie din 1826 martie 25, cu data de zi: 9).
Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, XCVII/9 (copie din 1807 ianuarie 18, cu data de zi: 9);
idem, Documente, DCCXCl/359 (copie, dupa copia din 1807 ianuarie 18); CCLIX/1, f. 5 r. (rez.);
CCCV/11, f. 1 (rez.).
Bibl. Acad., Fotografii, XXIX/23 (foto. dupa orig.).
Inst. de Ist. A.D. Xenopol" Iasi, Fotografii XXVII/42 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Ghibanescu, Ispisoace, VI/2, p. 152-154, nr.1 (copia de la Arh. Nationale Iasi, Fond
Spiridonie, cu majoritatea numelor de sate citite gresit); Iorga, St. qi doc., V, p. 28, nr.127 (regest
dupa copia din Fondul Spiridonie); Costichescu, Varia, In loan Neculce", VI, p. 271-272 (copie);
Cioculescu, Grigore Ureche $i nepotii scli, p. 1-2 (orig.); Creqterea colectiunilor, XLVIII, 1937, p. 59
(rez. dupa orig.); Catalog, Supliment I, nr.629, p. 208-209 (rez. dezv. dupa orig.).

I Rupt.
2 0111iS.
3 Romanu", scris pe loe razuit.
4 Rupt; completat dupa Ghibanescu, Ispisoace, VI/2 (vezi EDITH).
5 Sigiliu melar.

6 Semnatura cu litere latine.

7 in text: mare medelnicer".

43 <Dupi 1643 (7151) martie 8>

Satele ce au iqit din parte lui Niculai Uréche dupd impärtald ce s-au impartit
cu unchiu-säu, Gligore Uréche:
t partile din Dragomire§ti, ce sintu OT g(o)noc-ri Neamtu.
t giumatate de sat de Zacioci2, ce sintu la tdnut Orheiului.
t Mitcdul la tinutul Cernäutilor.
t giumkate de sat de Hulube§ti, ce sintu OT KONOCTI Tecuci.

Sate care au fostu neimpartite §i le-au vândut Uréche:


t Tätdréni (indreptat: casete din Ia§i).
t Meduvica3, la Hotin.
t Cazänqti.
t Bratule§ti, la Roman.
t o parte de Piscani, In arligkura.
t Mance§ti (adaos: la Läpu§na).
t Tatdrénii, la MO.

Viile neimpartite:
t 3 falci §i giumätate In Buhalnic4.

48
www.dacoromanica.ro
t 8 falci in Zlodica; le tine Chiriiacu, cu cramd cu tot.
t 2 falci §i giumdtate in Zlodica; le tine Urichioaie.
t 1 falce in Piscop; tij, o tine Urechioaie.
t crame in Cot(nari), care le tine Urechioaie.
t 3 falci in Zlodica, le tine Iona§co, pentru un poloboc de miére.
t casdle in Ia§(i), cu dughiand, le-au vfindut, <drept>5 2 200 lei.

Ce au luat giupdneasa lui Uréche de la Goe§ti:


t 4 ndfrdmi fámeie§ti cu mdtasd.
t 1 pdréche de cercei de aur, cu mdrgdritare stricate.
t 2 pdrechi de s'AA i de aur, cu margäritare i cu pietri.
t 2 inéle de aur.
t niste torcosd si alte pietri mdnuntéle.
t niste fluturi de argintu i poleiti.
t niste tinte de ceapsä i poleite.
t 5 sdrvete.
t 2 brde de m'Alud agravan i.
t 1 fatd de perind aldgea.
t 1 pdréche de mdnici cu
t 2 pdrechi de brAtsári de aur.
t 1 paréche de bratari di argintu i poleite.
t 2 cdmes(i) fárneiesti cu mdtasd nnie.
t 1 cupd de argintu.
t 1 plasd de cutitu viarde cu pietri.
t pdréche de nasturi poleiti.
t 4 féte de perind, tij.
t 1 fatd de masd proastd.
t 1 prostire albä.
t 1 slicu vérde cu jder.
t 1 pologii de taifa.
t 1 rochie vérde de taftä.
t 1 piulità de argint poleit.
t I lingurd de argint.
t 1 habaciu de tafia.
t 13 blide de plumb.
t 3 blide de plumbu mari.
t 2 grdtare mari.
t I leghian.
t 1 tava.
t 3 frigari de her.

49
www.dacoromanica.ro
t 2 tigdi de präjit.
t 2 tij (adaos, tigdi) Cu picioare.
t 2 své§nice de aramd.
t 1 ip de plumbu.
t 2 traiste cu cuie de §indrild.
t 1 fufatd de aramd cu poalele de ur§inic.
t 16 tingiri cu addri mai mici.
t 1 oghial prostu.
t 1 cergd roOe cu la(te)6 mici.
1 aldare mare de bére.
t 1 adare mai mica', de traba casdi.

t Ce-au luat giupaneasa lui Ureche din mändstire de la Svinta Vineri:


t 1 tdbar caragiu de postav suptire.
t 2 mése de pandzd.
t 2 scoartd vechi.
t 1 covor agimdscu.
t 3 cergi: 2 Mtge, 1 albd.
t un a§ternut cu 4 perine.
t 1 oghial.
t 3 tingiri.
t 8 oghiale.
t 3 tingiri.
t 2 tigdi.
t 5 blide de aramd.
t 1 tavd Cu capacu.
t 1 frigare.
t 2 tigdi cu picioare.
t 1 scoartd véche.
t 1 grdtar.
t 2 §catulci [§catulcuci] dqérte.

Vita ce au luat giupdniasa lui Ureche de la Goe§ti:


t 60 vaci, Cu boi, cu gonitori, Cu
t 40 de mascuri.
t 10 biholi.
t 20 iape, cu 7 cai tineri, cu strdjnéci.
t 5 cai invdtati.

Tigani n-am luat nimic.

50
www.dacoromanica.ro
t Alte dirése i zapise pe satul din Tara Lesasca si niste nasturi de aur, dac-au
murit Uréche, le-au luat Donie, ficior Hancului, s-au fugit acia in tar[a]7.

Dupd N. Iorga, Un mcMunchi de vechi documente romdnefti, 7n Convorbiri literare", nr. XXXIV,
fasc. VII, 1900, p. 620-622. Dupd orig. de la Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl.
Acad.), XLVII/97.

Datat dupd doc. anterior.

din tinutul.
2 La N. lorga: za Cioci".
3 Gresit, In loc de: Medvica".
4 Gresit, In loc de: Buhalnit(a)".
0MiS.
6Completat, dupd un cuvdnt care apare mai jos.
7Acest pasaj a fost addugat mai tdrziu, dupd moartea lui Neculai Ureche; Donie este fiul luí
Mihalcea Hdncu (Stoicescu, Dictionar, p. 407-408).

44 1643 (7151) martie 10, Ia0

t Ilw 114CH4iE KOEBOAd, 15(0)*TIO 111(H)4(0)CTTIO, r(o)cri(o)A(d)pt ,3EMAH


1111W4AdECKOH. G14((E) TOT HCTHNTH IIAIU tpHTH Eutpimv, rpdAld KEA NCHTHH4tp,
CA8*HAH H3 AdEHTH HHWTH C(A)TO NOLIHEWTH r(o)cri(o)A(e)piar npho1cA(1) HdC
EbIEWTH, A(h)HEC(h) CACHAN P(OCNO)ACTE(d) MH H 3EAIAN KOCNO)ACTE(0)
d

MH, TAM H MH, KHAtEWTH E1(0) gtpaaolo cn6ms6 AO WIC, *MUM ECA1h1
WCOEN010 H4WEIO M(H)4(0)CTTIO, <H>) AditH H Mil40g44H ECA1111 Mt!. 6 NdWEM6
3EMAH, MWAAdECTtH EAHd E6K4Tti 3d 3EM4E WT Tplr HAW Kpacaia, 4TO TOA
s6KLITH 3d 1(0Tdp CHAO EM8 flpdgd AddHTE H /11H40g4HTE WT 111Q4HApti EOEKOAA,
C(61)H11 NOK0HHdr(0) PdAtid KOEKOAd, H WT HHH)( r(o)cn(o)A(a)pTax.
Ttm paAi, TA E8K4T6 34 3EMAE WT roTap Tphr H4W KpdCHTH K4K0 Ad EiNt;
H WT HdC npagee AddHiE, H MHAMHTE, H 6pliK H HOTEpt*AEHil, Ch glICAM
A0)(0A0M, HENOKOAEHMH HHKOMK(E), H4 EtKH Et4HIH.
HH Ad COO HE 6MHUMET npti CHM MICTWM Kocno)Actg(a) MN.
Ov111e,E(11) A(t)TO ,z(315114, m(t)c(A)tte m(OpT(ÏE), i A(h)H(a).
t CddM P(0)Cf1(0)A(H)H1t gEtliiket,
11W 114CHAHE HWEgOAd <rn. p.>.
t ,A,VMHTpdWKO <nace4>.

t Io Vasilie voevod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Iatd
acest boier drept i credincios al nostru, Grama mare jitnicer, a slujit de demult
altor sfänt rdposati domni, care au fost inaintea noastrd, iar acum slujeste domniei
mele i tdrii domniei mele. Deci, si noi, väzind slujba lui credincioasä catre noi, 1-am
miluit cu deosebita noasträ milä, <si>' i-am dat i I-am miluit in tara noastrd,

51
www.dacoromanica.ro
Moldova, o bucatd de pdmânt din hotarul Thrgului nostru Frumos, care aceastd
bucatd de hotar i-a fost dreaptd danie si miluire de la Alexandru voievod, fiul
rdposatului Radu voievod, si de la alti domni.
Pentru aceea, aceastd bucatd de parndnt din hotarul Thrgului nostru Frumos,
sd-i fie si de la noi dreaptd danie si miluire, si uric si intdrire, cu tot venitul,
neclintit niciodatd, in vecii vecilor.
$i altul sd nu se amestece inaintea acestei arti a domniei mele.
La Iasi, in anul 7151, luna martie, 10 zile.
t insusi domnul a poruncit.
Io Vasile voievod <m. p.>.
t Dumitrasco <a scris>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost. Bibl. Acad.), DCXCV/42. Orig., hArtie difolio
(29,7 x 21cm), rupt la Indoituri, sigiliu domnesc melar, aplicat In ceard rosie, deteriorat.
Ibidem, DCXCV/43 (trad. din 1665 <7173> ianuuarie 30, de Procopie dascd1 la Mitropolie);
DCXCVI/118 (rez. Intr-o hotarnicd din 1799 noiembrie 4).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/44 (foto. dupd orig.).

I Omis.

45 <1643 (7151)> martie 10, Ia5i

10 mart(ie) 7141 <1633>1.


Vasile vodd aratd cd mai multi mosneni vdnd locuri si vii la Cotnari lui Toma
vel stolnic, pentru 150 de ughi.

Dupd Iorga, St. si doc., V, p. 21, nr. 93. Rez. al editorului dupd orig., care se afla In Fondul
Spiridonie (astAzi la Arh. Nationale Iasi), Cotnari, III (documentul nu se mai gAseste In acest Fond).

1 Probabil editorul a citit vdleatul gresit: 7141 <1633>, In loc de 7151 <1643>. De altfel,
Toma <Cantacizino> a fost mare stolnic Intre 1638 februarie 4 si 1644 iunie 15 (v. Stoicescu,
Dic fionar, p. 361).

46 1643 (7151) martie 11, Ia0

t ilw EACHAiE KOEKOArl, B(0))itil0 <m(n)a(o)cTio>l, r(o)cn(o)A(a)pt 3EMAII


A1WAA4KCKON. CibK(E) npinAowe nptA HdA111 np<t>IA <6CliM11 114111>IHM11
11

MWAAAKCK111/11112 SonApH, liE411KHM14 H MdAHMH, CAVra HM(4) AV<MHT>INILIKO KONd4, H


CI sprr Ero, (DHLHOA, C(111)H(0)Eii INAOCKt1, <K11611,11>I ...I, <3t1 HM A>lospoto KUM,
HEKHM HE110H6NCAEHli A HH 11pliCE4OKAHH, 11 Ilp<0,4,>144H CK04 npaga WTH(H)114 11

A(t)AH(H)H4, WT TpETA4 LIACT(h) <WT CEA0 A111,1E4114, LI>IETKpliTde1 LIACT(6), LIT<O>3 6


g(o)nocTv blegoa, WT CptAlid 4/1CT(h), CI, MtCTV 3,1 CT<M11, 10'1 Ms MtCTV 3d
mum', H CI CtHONUTI4MH li WT KEC npnro<A. TA WHH npoA>la<a>111 HASH
cnvr(ap), paAi cEm(h) ArctT N WCHIN T44Epli CpESIiiir.

52
www.dacoromanica.ro
H K1ICT<M1 Ct 114>'t critt(ap) H 1144THA 8cs HCNAIHA THr nOOK-OsH, OH
<T44EpH Cp>IEEHH)(9 RhptiKH AVMHTp4111K0 HOndli H sper(A) sro, WT n<pt>IA
<HAMH H n>Ipth, 11411111MH noAtpn.
HHO MH, 11K0 6<EHAtrOM MEMO HHmH A0E>lp0Ko4HOE ToKMEM(e) H HCIL11110E

341144TV, 4 MH <H WT HAC AdAH H>1 NOTKrhMAHr<O>IM cAl3rA HAW, <HAt UMW,
WTHHHA H AtAHHHA !MINE pE>I4EHH4, WT TETA LieCT WT CE40 MH4EIIIH, ETKWIITA LUCT,
<WT C>IptAHA ti4CT, Ch MtCT8 34 CT4E, H Ch C4HHo7IC4TH4 .1H H WT KEC flpHrOA,
KAKO /44 BhACT EM6 ripAKA WTH(H)HV, H A<tAHH>1114, H KVNENCHHA, H

NOTKplIMAEHIE, ...1A0 HEnOKOAEHMH HHKoAHM(E), Md EtKH,


H NH A.<4 Ct>I HE VMHWAET nptA CHM HCTHHHOM MICT<I$ newom6>1.
g hic, R(b) A(t)to ortie, M(t)c(i9)d m(tOp(rio), 7iT AWH(H).
t CddM r(o)cn(o)A(H)wh BEAM&
TOAEpAWKO KEA 4WK0)4.(E)T <m. p.>.
t 44,VMHTpAWKO <nHcan>.
t lo Vasilie voievod, <din mila>I lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. lata au
venit Inaintea noastra 5i Inaintea tuturor boierilor no5tri moldoveni, mari i mici, sluga
noastra, Dumitra5co Copaci, cu fratele sat', Onciul, flii Tudoscai, <nepotii> ...I, de
bunavoia lor, nesiliti de nimeni i nici asupriti, 5i au vandut dreapta lor ocina 5i dedina, a
patra parte din a treia parte <din satul Mile5ti>l, care este la tinutul Ia5i, din partea de
mijloc, cu loc de iaz, <si>' cu loc de prisaci, 5i cu fânete 5i cu tot venitul. <Pe aceasta ei au
vandut-o>1 lui Ilea spatar, pentru 5aptezeci 5i opt de talen i de argint.
Si <s-a>' sculat Ilea spatar 5i a plait totul deplin, ace5ti bani, 78 <de talen>' de
argint, In mâinile lui Dumitra5co Copaci 5i ale fratelui säu, Onciul, dinaintea <noastra>
Inaintea boierilor no5tri.
Deci noi, daca <am vazut>I tocmeala <de bunavoie intre dan5ii>1 5i plata deplina, iar
noi <5i de la noi i-am dat 5i>I am Intarit slugii noastre, <Ilea spatar, ocina i dedina mai
sus>' zisa, a patra parte din a treia parte din satul Mile5ti, <din> partea de mijloc, cu loc de
iaz, 5i cu fanete, ...I 5i din tot venitul, ca sa-i fie dreapta mina, 5i dedina, 5i cumparatura, 5i
uric 5i Intarire, ...I neclintit niciodata, In veci.
$i altul sa nu se amestece Inaintea acestei carti <a noastre>I.
La la5i, In anul 7151 <1643>, luna martie, 11 zile.
t insu5i domnul a poruncit.
Todera5co mare logofat a iscalit <m. p.>.
t Dumitra5co <a scris>.

<Pe fila Ir., In partea stanga jos, o Insemnare de la inceputul sec. al XIX-lea>: in
perilipsi<s>3. S-au trecut la condica.

Arh. Nationale Ia.5i, Documente, CXCIII/2 (fost In Biblioteca istoricului Paul Gore). Orig.,
hartie difolio (46 x 32 cm), rupt la Indoituri, cu parti lipsa. Cele doua file sunt lipite din vechime Intre
ele 5i apoi pe o hartie dintr-o tiparitura veche; sigiliu domnesc mijlociu timbrat, deteriorat.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/46 (xerocopie dupa orig.).

I
Rupt. in istoria" transcrierii acestui document, pentru prima data unele Intregiri au fost
facute de Dimitrie Ciurea.

3i
2 Cuvant, modificat din alt cuvant.

4 Asa In orig.

53
www.dacoromanica.ro
47 1643 (7151) martie 12, Ia0

t Adecd noi, Dumitru $i Vasilie, cu surorile nostr<e>l, Tudosca $i Saft[t]a,


ficiorii lui Tiron $i a Mdrichii, i nepoatele nostre, Ileana, fata Odochiei Angheloie,
Grdpina, fata azacului, <n>lepoatele lui Tiron, tot(i) nepotii lui Drdpan,
martori$im2 cum noi, de bundvoie, ne-m tocmit $i ne-am inpartit cu ocinile
parintilor no$tri.
5i s-au venit lui Dumitru i lui Vasilie $i Saftii a patra parte de Lehacen(i), cu
toti vecin(ii)3, i cu giumatate de hale$teu i cu vad de moard In Prut. Si, deosdbi,
den parte mdne-sa, s-au venit lui Dumitru $i lui Vasilie den giumdtate de sat den
Cuzlau, a treia parte.
<$>li Tudoschii i Saftei li s-au venit den giumdtate d<e>' sat de Horodi$te, a
treia parte.
Si-n partea Ile<n>iii, femeii Lupului T<Aut>lului, $<i>1 G<rd>lpinii li s-a<u>i
veni<t>I ... sat de Medvica, a ... i iard, d<eo>lsebi, den giumdtate de sat de
Godine$t<i>l, giumdtat<e>l, i c<u>I giumdtate de hdle$teu, cu moard, cu
vecin<i>l, anume, Ilenii: Lucan Derliti, Trifan cu ficiorii sdi
Tudoschi i4 ...5.
Tara de cumparaturd ce-au avut inpréun(d) Dumitru i Vasilie i Anghel, tatal
Ilenii, $i Safta i Gorghi, cu femeia sa, Grdpina, den giumdtate de sat de
Godine$t(i), giumdtate, cu giumdtate de hale$teu, sä aibd a tinea impreund ce-u
cumparat de la Toader Arbure $i dé la ficiorii lui2, 1ona$co, i fetele sale2,
5i In6 tocmala noastra au fostu: Isac cdpitanul den Sinihdu, $i Pant'lei
Barbovschi, $i Isac Cucoranul, i Andreia$ Talpd, $i Lupul Stroescul, i Pdtra$co
Tanta $i multi omin(i) bun(i).
5i, pre mai mare marturie, pusu-ne-m i pecetile pre acestu adevdrat zapis al
nostru, ca sd-$(i) fac(d) i dirése domne$t(i).
Eu, Vasilie Tdutul, am scris, sd se $tie.
ghic, t(t)p(rie) <12>, ¡i(t)T(o) 1015-H.4 <7151/1643>
Isac Cucoranul <m. p.>.
Ilt<H>ITEAEH HCKAA <m. p.>.
t1aAp<aew>1 TdA111 HCKddr <M. p.>.
(13, HC4K igHp0HtCKV4 <m. p.>.
t13, 1.11dHAlip, HCKddr, tdmplatu-m-am <m. p.>.
t13, A1HTpECKV47, HCKdA <m. p.>.
t13, HdKVA CHMHOHEA, HCKdA, trhpichnen, m-am tamplat <m. p.>.
t 113, &CHOU AHtK, HCKdr p.>7.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CCCXXX/2. Orig., hdrtie (aprox. 30 x 21 cm), rupt In doud
deteriorat, restaurat, cu cele cloud parti inversate. Cu o copie incompletd (ibidem, CCCXXX/3).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/47 (xerocopie dupd orig.).

I Rupt.
2 Asa In orig.

54
www.dacoromanica.ro
3 CU tOti vecin(i)", tdiat de aceeasi mänd.
4 si Tudoschii", adaugat deasupra randului.
0MiS.
6 Cuvdntul In", scris deasupra rdndului.
Rupt.

48 1643 (7151) martie 15, Iasi

t NW ILICHATE KOEKOAd, 15(0)Mil0 M(H)40)CTTIO, r(o)cn(o)A(a)pt 3EMAII


INWAAdECKOH. GhX(E) npinowe nptA MAUI H nptA HtCHMH HaWHMH

MWAAMICKHMH sontpn, EE4HKHMH H MdAHMH, CA8I'd H(d)WE HEKSAMO H

Kiitrnnt Ero finEVEEApe, Aoince IftptHMAH 611IK KHCTILWHHK, 110 Hi- Aospoio KOAt,
HEKHM HEI1OHVHCAEHH d HH IlpHCEAOKAHH, H npown Hl npase WTH(H)H8 H
AtAH(H)Hd, 110A011HH4 CEA0 ACOAAElpiH, Rd Sawed, S E(o)nocT AoporolocKomS,
Ch MtCT(0) 3d MAHN SIS M11E8 H Ch KEC flpHrOA. Ta WHH npoAtina Cd$T111,
Kntrant ASAHTPdWICOH 11.10AAAH 6111KWIATH KEAHKIH AKOpHHK, peAi Tphl CTO H
11ET Hd AECtT TdapH cpesimr, n(n)n(t)sH rOTOKH.
HHOW(E), KiltrHHt Cd4Td, WHd EICTAA Cd1 H IhidTHA 8CE HCHAIHO THr
Il(H)H(t)SH EHW(E) HHCAHH, TEI TddEpH, Eh pVKH HEK8AdH H Kntrim(t) Er°,
ilnEVEEApe, WT nptA WAIN H nptA KtCHMH HAWHMH BOAtpH.
NHO MH, kiKO 811HAtrOM Hl AO6p0E0AHH010 TOKMENC(E) <H>1 HCHAIHOE

3dfl4dT8, d MH H WT HdC E1110K(E) AdA0rOM H 110TKplAHrOM Kntriint Cd4T111 H


C(hOH(0)HE EH riptA pELIEHHA 1104OKHHd CEA0 NCOAAEWH, C'h MtCT(0) 3d MAHN H
34 CTAK, Hd ptudt &most, H Ch KEC IlpHrOA, KdKO 611AET HM H WT HdC rime&
WTH(H)Hd, H K811ENCHH010, H dpHK H noTgrioicAeniE, Ch EhCtM A0r0A0M,
nenop6wEnno HHKOAHM(E), Hd KUL
H HH Ad C(A) HE 8MHWAET.
Ov Neon g(h) n(t)T(o) ope, ni(t)c(A)ite M(d)pT(TE), T A(h)H(H).
t CadM r(o)cri(o)A,(a)nt KEAAA.
Tompeunco KEA AWf(0)4(E)T HCKAA <m. p.>.
t AVMHTINIWKO <11HCdd>.
t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd au
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor nostrii moldoveni, mari i mici, sluga
noastrd, Neculai, i cu cneaghina lui, Alexandra, fiica lui ardiman fost vistiemic, de
buravoia lor, nesiliti de nimeni i nici asupriti, si au vdndut dreapta lor ocind i dedind,
jurndtate din satul Joldesti, pe Baseu, in tinutul Dorohoi, cu loe de mow% in Baseu i cu
tot venitul. Pe aceasta ei au vdndut-o Saftei, cneaghina rdposatului Dumitrasco Soldan
fost mare vomic, pentru trei sute si cincisprezece talen i de argint, bani gata.
Deci cneaghina Safta s-a sculat i a pldtit deplin acqti bani mai sus scri§i,
315 talen, in mâinile lui Neculai §i ale cneaghinei lui, Alexandra, dinaintea noastrd
si dinaintea tuturor boierilor nostri.

55
www.dacoromanica.ro
Deci noi, dacd am vdzut tocmeala lor de bundvoie <i>.1 plata deplind, §i noi
de la noi bed am dat §i am intdrit cneaghinei Safta i fiilor ei aceastä mai sus
inainte zisd jurndtate din satul Jolde§ti, cu loe de moard §i de iaz pe rfiul Bapu §i cu
tot venitul, ca sä le fie §i de la noi dreaptd mind, §i cumpardturd, §i uric §i intdrire,
cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
Si altul sä nu se amestece.
La 14, in anul 7151 (1643), luna martie, 15 zile.
t insu§i domnul a poruncit.
Todera§co mare logofdt a iscdlit <m. p.>.
t Dumitrwo <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost. Bibl. Acad.), CDXXXV1I/44. Orig., hfirtie,
filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rosie, pierdut.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/48 (foto. dupa orig.).

I Omis.

49 1643 (7151) martie 15

Noi Vasilie voievod, cu mila lui D(u)mnezeu, domnu Tdrii Moldavii. Ca lath'
au venit innaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor notni ai Molda[v]viei, a mari
§i mici, Pavd1, §i Frdsina, i Vasilie §i tij Stefan, ficiorul lui Stänil(d) §oimar, §i cu
alte rude a lor, §i au tras la giudecatd, fatd denaintea noastrd, pe giupfineasa Safta
Solddneasd §i pe feciorii ei pentru o sili§te, anume Pope§tii, ce-i in tinutul
Romanului, pe Moldova, dzicdnd mai sus numitii oameni cum ea' mai sus ardtata
sili§te le iaste ion dr(e)aptd ocinä i mo§ie §i le-au luat-o Ion in slid Cdriiman
pah(arnic). lar giupfineasa, Safta Solddneasä, §i cu ficiorii sai au rdspunsu aa§i
innaintea noastrd, cum cd le iaste Ion dreaptd ocind i cumpArdturd a tatdlui ei, a lui
ardiman pah(a)r(nic), de la acei de mai sus ardtat(i) oameni i de la rudile Ion,
au ardtat deinainte(a) noasted §i dresd de cumpdrdturd de la Costandin v(oie)vod.
Deci domniia mea §i tot Sfatul nostru i-am giudecat pe dân§ii cu dreapta
giudecata noastrd §i a§a am aflat cu dreptul cum cd acei oameni n-au nici o treabd
cu mai sus numita sili§te, fiindcd ei au vdndut-o din vremea de demult §i au umblat
cu me§te§ug §i cu mare viclenie, i s-au dat afard pe dan§ii din Divanul domniei
mele cu mare necinste §i s-au dat pe mdna arma§ilor de s-au pus in temnita domniei
mele, fiinded ei au tagAduit cum cd n-au vdndut.
Deci ei s-au dat rdma§(i) fatd de Card noi §i de eked toatd lege(a) tänii, iar
giupdneasa Safta Soldäneasd cu ficiorii sdi s-au indreptat §i pus feriia, 24 zloti,
In Vistiriia domniei mete.
Deci de acum inainte sA aibd a-§(i) stdpAni dreaptd ocind §i cumpdaturd toatä
sili§te Pope§tii, pe Moldova, cu tot venitul, i sd nu mai aibd a sd mai trage la
giudecatd pentru aceastd pricind, nici odändoard, in veci. $i de sd vor mai gäsi
vreodatd niscareva dresi la acei de mai sus ardtati oameni pe ace sil4te sd nu sd
creadd, ci sä sä rumpd.

56
www.dacoromanica.ro
Si altul sd nu sa amestece.
Oy Mc, Arr(o) k315111 <7151/1643> Aterr(ie) i <15>.
insu5(i) domnul au poroncit.

Din limba sfirbeascd s-au tälmacit de Ion Stamati pitar, in Ia5(i) la 1809
noemv(rie) 2.
S-au posleduit. Costandin Leondari sulger <m. p.>.

Arh. Nationale Bacau, Ms., nr. 1, f. 122-123, nr. 4 (copie).


Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/49 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog Bacäu (1424-1848), p. 269, nr. 1319 (rez. dupa copie).

50 1643 (7151) martie 15, Iasi

t Adecd eu, Isac Avram, ficiorul lui Iona5co Avram, scriu 5i mdrturisescu
insumi pre mane' cu cest zapis al mieu cum eu, de bundvoia mea, de nime nevoit,
nice asuprit, dat-am 5i am däruit dumisale, giupfinului Toader Petricéico vornicul
cel mare de Tara de Sus, un loc de prisacd 5i cu zemnic i cu pomdt, unde au fost
prisaca tatâne-mieu, la sat la Meseheine5t(i), in tânutul Romanului, den partea mea
am ddruit dumisale sà"-5(i) facà prisack sä tie stupi acolo 5i sa-i fie dumisale mink
In véci.
$i candu am ddruit dumisale aiastd mo5ie, märturisit-am in Divanul mdriei
sale, lui vodä. $i s-au prilejit cativa boiari de Curte: dumnealui Vasilie Banul
5etrariul cel mare, 5i Furtuna ce-au fost comis, 5i Man paralabul de Hotin 5i
Roca ce-au fost vistérnic.
$i am invätat pre uricariul, pre Saidir, de au scris acest zapis.
$i, pentru credinta, am isalit eu i ae5ti boiari, toti, 5i am pecetluit, sä. s(e) 5tie.
X lac, s(t) 4(t)T(o) ,*315-11/1 maw 'it
113, giftCHAiE &HU KEA wEi(pap) <m. p.>.
Man <m. p.>2.
fl3, HpHMHIA AKOpHHK p.>.
400pT6Hd KOMHC <M. p.>.
Isac <m. p.>.
t <AV>MHTKA)WKO HCKAA <M. p.>.
tI3, rawprao ...3 CTOMIHK <rn. p.>.

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost. Bibl. Acad.), LXI/54. Orig., hartie difolio (31,5 x
20 cm), filigran, cerneala cafenie, un sigiliu melar, aplicat in acee4 cemeala, neclar.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia§i, Fotografii, XXVII/50 (foto. dupa orig.).

I A§a in original.
2 Sigiliu melar.
3 Neclar.

57
www.dacoromanica.ro
51 1643 (7151) martie 15

Scrisoare de invoiald de la Vasali Roca', i Marie2 Potronica3 i Stefan,


ficiorul lui Cernat, cuprinzätoare cum s-au învoit cu ficiorii4 matu§ei lor,
Anghelina, fata Crastei vornic, de le-au dat pentru Cande§ti5 a trie parte din sat din
Braitani6.

Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr.12, f. 101 v. nr. 2. Rez. Intr-o anafora din 1837 februarie 18.
Ibidem, nr. 2, f. 81 r., nr. 2 (rez. In copia unui hrisov din 1835 ianuarie 20); idem, Fond Mihai
Costachescu, Caiet III, p. 2608, nr. 1350 (copie a rez. de la Arh. Nationale Iasi, Anaforale, nr.12).
Rezumatele au fost transcrise i comentate de Nistor Ciocan.

I in celalat, rezumat (v. descrierea arheografica) urmeaza: si giupäneasa lui, Armanca".


2 Se poate ca In original numele sa fi fost Alexandra. intr-un doc. din 1670 (7178) martie 22,
apare Gheorghita", fiul lui Patumiche, care vinde toata partea Imasa, Alexandrei, fata lui Cemat,
nepoata lui Craste vomic", din satul Popesti, tinutul Falciu. Mama Alexandrei s-a numit Maria (vezi,
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCLXIII/37).
3 in celalat rezumat: Potarnichi".
4 in cel de-al doilea rezumat se mentioneaza cä Invoiala a fost facuta cu matusa lor, Anghelina.
De fapt doar a treia parte din satul amintit, dupa cum rezulta din acelasi document, din 1636
martie, când la Impartirea ocinilor ramase de Carstea fost vomic, Anghelinei i-a revenit si a treia parte
din satul Cándesti. in celalat rezumat se face precizarea ca satul Cândesti era din tinutul Sucevei.
6 in celalat rezumat, satul este denumit Sárbi". in doc. din 1636 martie 8, dar intr-o alta copie,
tot din acela.si fond (MCDLVIIU60), se arad ca, la imparteala amintita Maricutii Cernatoaie i-a
revenit i satul Braitanii, la tinutul Falciului". Oh. Ghibanescu arata ca satul Braiteni s-a numit mai
inainte Sarbi. Este posibil ca In originalul documentului din 1643 (7151) martie 15 sa fi aparut ambele
denumiri ale satului.

52 1643 (7151) martie 17

1 cart(e) dita Vas(i)li vod(d), ci serie la starost(ii) di Cernäuti ca s-au jdluit


Gorce din Volcinet pi calugarii de Putna ca-i trag ni te vecin(i), anumi Gligor(e)
Ion Sacara, §i pe Zahara II tragi Isac cdpitanu, din velet 7151 <1643> mart(ie) 17.

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Agathon, 11/28, nr. 86. Rez. intr-un catastif din a doua
jumatate a sec. al XVIII-lea.

EDITII: Catalog, II, p. 335, nr. 1660 (rez.).

53 1643 (7151) martie 17, Ia0

t Adeca eu, Antemiia, feméia lui Dumitra§co de Turiiatca, scriu §i


marturisescu cu ceastä scrisoare a noastra cum au fostu pus zdlog Teta Stroiasca o
tinta de aurul cu pietri scumpe2 la noi, pentru putinei bani. Acea tinta au fostu a
Lupului Stroescul. Deci acei bani i-au dat Lupul Stroescul la mana nostra toti cu
cat ne-au fostu datori, iar noi tinta n-am avut de unde o da c-au perit de talhari den

58
www.dacoromanica.ro
mdna noastrd. Deci noi, vddzindu cä n-avem de unde o da §i banii am luat, eu
m-am tocmit Cu Lupul Stroescu §i i-am dat doao jerébii den sat den Turiiatca, den
partea den mijloc, ce iaste in tinutul Sucévei, ce au fost acéle doao jerébie a noastrd
dereaptd cumpardturd de la Costin den Valova, den tinutul Cernoutilor, ce au fostu
ficior Tomei.
Deci sd-i fie Lupului dereaptd ocind §i mo§ie, cu tot venitul, in véci. Si de sd
vor afla cdnduva nescari derése pre acéle doao jerébii, sd nu s(e) creadzd innaintea
cestui zapis al mieu.
$i intr-aceastd tocmal(d) au fost boiari de tara: Ilie portariul de cetatea
Sucévei, §i Irimiia Murgulet, §i Stefan Murgulet, §i Coste de Lucavdti, Dumitra§co
de aline§ti, Gheorghie din Carapciu, Isac de Sinehdu, Coste de Cdline§ti, Toader
Gherman de Ili§e§ti, Dociul, Nacul, f<r>3atele Dociului, Cdrstea Dracea de Sineuti,
sfin Goian din Jadova, prentru cdci s-au socotit pretul aceii tinte cu pietre scumpe,
s-au socotit patrugedzi4 de galben(i) buni.
De aceasta scriu §i mdrturisescu.
Pentru mai mare credintd, §-au pus ace§ti boiari, toti, ce-s mai sus scri§(i),
pecetile §i isaiturile lor preste acestu adevdrat zapis al miei5, sA aibd Stroescu
a-§(i) face §i derése domne§ti, sd-i fie lui dereaptd ocind §i mo§ie, in véci. $i nime
den ruda mea §i den nepotii miei sa n-aibd a sd amesteca, in véci. U MK HE surr.
t V hic, E(i) 4(t)T(o) zoliA <7151/1643>, MApT(iE) iT <17>.
t 113, AWLHOA 6HE LIAWHHK, HCKAA <m. p.>6.
113, Hpinua Mvprvait, HCKAA <m. p>.
113, HAKVA CHMHOHECKVA IltpKtAAR <m. p.>6.
113, AVMHTNWKO, HCKAA <m. p.>.
113, WE4.41H Mvprviwit, HCKAA <rn. p.>.
$i eu, riiwprme w<T>3 Kapan(mv), HCKAr <m. p.>6.
113, HAHE IHEEITHAHLI, HCKAA <M. p.>.
113, ...7, HCKAr <m. p.>.
113, HCAK llilip(0)HtCKVA, HCKddA <m.
113, MH (?), PAH(rO)pAW Crhpilt, HCKAA, flpHKA64HKOM Ct Eli CEH

TOKMENCH8 <m. p.>5.

(13, K(ptcrt) Apiiit, HCKAA <m. p.>.


113, CHMHWH BAEMOECKiH, HCKAr, prilejitu-ne-am §i noi intr-aceastd
toc(mald) <In. p.>:
fl3, Toeop rEpMAH, HCKAX <m. p.>6.
113, &Aim= Tennt, HCKAr, prilejitu-m-am §i eu <m. p.>.
Arh. Nationale Bucure§ti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXXXIX/151. Orig., hdrtie difolio
(31 x 19,8 cm), filigran, cerneald cafenie, cinci sigilii melare, aplicate in aceea§i cerneald: al lui
Dociul fost pdralab, octogonal, cu o inscriptie neclard In camp, al lui Nacul Simionescul, rotund, cu
doi lei rampanti in amp, al lui Gligora§ Stdrcea, oval, avdnd in cdmpul sigilar un scut heraldic,
incArcat cu doi lei rampanti, sustinând un copac (?) §i avdnd deasupra prescurtarea numeleui:
Gli(gora§)", §i cloud cu decor neclar.

59
www.dacoromanica.ro
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/53 (foto. dupA orig.).

EDITH: Codrescu, Uricariul, XXII, p. 68-70 (orig.); Balan, Doc. bucovinene, II, p. 41, nr. 5
(rez. dupa Codrescu).

I auru", scris pe loe ras, pe care a fost scris: argintu".

3i
2

4
Cuvânt, scris deasupra randului.

Gresit, In loe de: patruzeci".


5 Gresit, In loe de: mieu".
6 Sigiliu melar.
7 Neclar.
6 Eu, noi (?), Gligoras Starcea, am iscalit; m-am prilejit la aceasta tocmealk

54 1643 (7151) martie 20, Ia§i

t 11W IleCHATE KoEKOAe, B(o)Kilo 4H)40)cTTIO, r(0)cn(0)A(e)pt 3EMAII


IVIWAAMCKOH. 0*(e) npiHAowt nptA HAM H npAA 8CHmH HewHMH
MWAAAKcKHMH sontpH, BEAHKHMH H MeAHMH, AllipHite, KHtrHHt TtHaCIE CHB
AEopHHK, HtKHM HEn0110)KAEHe d HE npHcEnolinia, HA 3,1 EH Amp& ROAN, H

npow(A) cKoH npasa wTH(H)H6 H AAAH(H)H8, 110Aolmile cEno wT 36101z1HH,


4TO 6 K(0)AocT C646KCKOH, WT HenHcoK 3e pe3AtAEHIE H 8pHK 311

noTspvHAEHTE, 4TO wile 'IMAGO WT r(0)cn(o)AcTK(e) MH, inKE cli pe3ARIAHAe


VII CKoHmH 6peTinmH. Tdd wile npoAAAHI intSpHH(S) Er(0), rEWprH Pow& 6HE
KHcTiapHHK, 3e Ad cTo 4EVK0KH 6HTH.
H KlIcTeA Ct SoAtpHH HeW(E), <1'H>3WprH PoWKA KHK IIIICTtp(HHK), H
n4eTH4H4 ToTH n(H)H(t)sH hlw(E) nHceHH, Z. AEVKoKH, Kt pVKH ilalpHrilli,
KHtl'HHt TtHeciE 6HK AKopHHK, WT npilA HAMH H npAA, HAWHAIH SoAtpH. ti
KHtrHHt MtpHKH5 He TOE n(H)H(t)sH HcKlenHA(e) cEno PVCKeHiH, 4TO 8
K(0)A0CT KtpAHMTVp(H).
T01{0) peAH, r(o)cn(0)ACTK(0) MH, laK0 BKHAAroM MEMO NHMH 3e

AoSpoK04Holo ToKmex(E) [0] H nonHolo 3dfl4dT6, d WT KO)cn(0)ACTE(e) MH


EinEW(E) AdAH H noTKplAHAH H(a)wtrav So4tpHH(6), rHwprHE PoWKe 6HK

BHcT(ApHHK), He Toe LIACT 3e WTH(H)146, nonoKHHe MO WT 3EgoiiiiiH, KeK0 Ad ECT


EM6 npeKe WTH(H)H8, H EHKVnAEHIE, H dpHK H nOTKpliNCAEHTE, CI KICAm Aor0A0AL
H HH AA c(t) HE VM(H)WdET.
ar Ille, orHe map(Tit) E..
t CdM r(0)C11(0)A(H)1111 Kd3dA.
TOAEpei1JK0 KEA AWrolKE)T HCKAA 4/1. p.>.
t KwpgleT <nHceA>.

t
Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. lath'
a venit inaintea noastra si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si

60 www.dacoromanica.ro
mici, Mdrica, cneaghina lui Tdnasie fost vornic, nesilitd de nimeni *i nici
asupritd, ci de bundvoia ei, *i a vdndut dreapta ei ocind *i dedind, jumdtate din
satul Zevoiani, care este la tinutul Sucevei, din ispisoc de imparteald *i uric de
intdrire, pe care 11 avea de la domnia mea, cand s-a impdrtit cu fratii ei. Pe aceasta
ea a vindut-o cumnatului ei, Ghiorghi Ro*co2 fost vistiernic, pentru cloud sute de
lei bdtuti.
$i s-a sculat boierul nostru, Ghiorghi Roca fost vistier, *i a pldtit ace*ti bani
mai sus scri*i, 200 de lei, In mdinile Mdricdi, cneaghina lui rdnasie fost vornic,
inaintea noastrd *i inaintea boierilor no*tri. lar cneaghina Mdrica, pe ace*ti bani, a
rdscumpdrat satul Ruscanii, care este la tinutul Cfirligaturii.
Pentru aceea, domnia mea, dacd am vdzut tocmeala de bundvoie ?rite ddri*ii
*i plata deplind, *i de la domnia mea Inca am dat *i am intdrit boierului nostru,
Ghiorghie Roca fost vistiernic, aceastä parte de ocind, jumdtate din satul Zevoiani,
ca sd-i fie dreaptd ocind, *i cumpardtued, *i uric *i intdrire, cu tot venitul.
Si altul sd nu se amestece.
La Ia*i, 7151 <1643> martie 20.
t insu*i domnul a zis.
Todera*co mare logoat a iscdlit <m. p.>
t Corlat <a scris.>.
<Pe verso-ul primei file, o insemnare din sec. al XIX-lea>: 7151 <1643>
mart(ie) 20. No. 7.
Arh. Nationale Igi, Documente, CLVIII/16. Orig., hartie difolio (31,5 x 20 cm), lipsa 2/3 din
fila a doua, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rgie, pierdut.
Ibidem, CDXVII/13 (trad. din 1804 aprilie 7, de Ion Stamate capitan de darabani);
CDXXII/199, f. 1 r., nr. 7 (ment. Intr-un perilipsis de la inceputul sec. al XIX-lea); ibidem, Fond
Mihai Costachescu, Caiet I, P. 41-42, nr. 31 (copie slava, dupa orig.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Igi, Fotografii, XXVII/54 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Ion Neculce", fasc. 11 (1922), p. 353 (rez., de M. Costachescu, dupa orig.); Gh.
Ghibanescu, Arhiva, p. 55-56, nr. 45 (orig. 4i trad. editorului); idem, Surete, XXI, p. 55-56, nr. 45
(orig. i trad. editorului).

I Grgit, In loc de: npueite.


2 Grgit, In loc de: Powm
3 Rupt.
4 Grgit, In loc de: thiertine.

55 1643 (7151) martie 23, Cuzliu

t Ierina, fata lui Isac *i a Tudoscdi, nepo(a)ta lui N<e>lcorici de Cuzldu,


scriu *i mdrturisescu <cu>i ceastd scriso(a)ré a me cum eu de bundvoia me, de
nime nevoitd, nice asupritd, ce am dat [ce am dat] parte me d<e>' ocind den
sate den Cuzldu *i mo*iia *i cumpdrdtura Manei, nepotului, d<e>in Cuzldu, *i

61
www.dacoromanica.ro
am a<v>2ut si alte mosii in sat in Ocnind si in Nelipäuti. Ce am mai aut2 dotad
[vd] soror(i) si un frate i eu am fost a patra. Dici sor(a) me, Sofrana, s<i>1 cu
frate-mieu, Hudici, au vindut in sat in Ocnind sor(a) me, Gaftona, au
i
v<An>ldut in sat in Nelipäuti, pre cAt s-au aflat pdrtile nostre, iar mie mi-au
ldsat in ...Id in Cuzldu, pre cál sd va aiege pdrtile nostre den mosie si den
cumpdr<dtur>ld. Si am dat Manei, ce mai sus scrie, sA md grizasce pAn(d) voi
fi vie si deacd s'A vor farsi dzilele, sa alba' a md comAnda cum va chibzui cu
sufletul sdu c<d va>' fi mai bine.
$i am eu si o fatd den trupul mieu, anume Annasiia, <ce Plata me s'A n-aibd
treabd la ocind cdci m-au adus la mare dosadd.
$i d<e>' sd va afla si la altucineva nescar(i) zapise de mine fácute, de
maint<e>I vreme, anume la BobAscul, ce-au tânut pre soru-me, pre Sofrana, ce
acele za<p>lisé sd nu sd creadzd, ace soru-me iesisd in vAndzar(e), cum mai sus
scrii. $i au vrut alti frati scotd den sate, iar ea mi s-au rugat dau <voie>I
pà'n(A) va fi vie [s] sd sadzA. pre <p>larte me. lar deacd au murit sor(a) me, iar eu lar
mi[i]-am luat mosie innapoi, iar Bobdscu<1 s>iau dus den sat. Si, de va ave si fAcut
vrun zapis sd nu sd creadzd dennainte acestuiia de apoi, ce 1-am fdcut la astrucaniia
fdpdiisatului Turcului stolnicului, Dumne<dVidu-1 pomeneascd.
$i s-au tAmplat la ceia mas(d) si la ceastd tocmal(d) multi fi<cio>lr(i) de
boiar(i) si preuti i sd-s(i) fac(d) dentr-aceastd scriso(a)r(e) si dires domné<sc, ca
fie>I mosie, in veci. $i au fost, anume: BAldute <U>ldrea ot Perérataia,
Rosca ot Concesti, i Vas(i)lie Turcul ot Cuz<ldu>l, si pop(a) ot Cuzldu, si pop(a)
ot Podraga, si pop(a) ot Cotiujeni, si [si] alti preuti, si Ionasco portar ot Cuzldu, si
Ostahie vornicul ot Lozeni, i FrAnce ot $dndreni, si $tefan vornicul ot Criva
multi o(a)meni bun(i) megiias(i), car(e) s-au tamp<l>lat la acea ma<sd>l, au audzit
aceast(d) tocma<ld>I i acest zapis, and s-au fAcut.
$i eu, Sturdze Badiul, 1-am scris cu mâna me, ca s(A) se stie.
J1HCoy Kv341,v, g(h) ACOTO Ophe <7151/1643>, m(t)c(h)tte mep(rig)
ki <23>.
Dumitrasco Badiul, inca am intéles si am iscdlit <m .p.>.
t13, CTVpSE, HCKAllr .p>. -

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DCXXV111/7. Orig. Maje (30,5 x
21,5 cm), filigran, rupt, sase sigilii melare rotunde, aplicate In fum, neclare (doar la unul se observa
un decor floral).
Ibidem, CV/171 (rez. i;:tr-on catastif din 1752 iunie 8, cu zapisele satului Cuzldu, pe Prut,
tinutul Dorohoi).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/55 (foto. dupa orig.).

EDITII: Boga, Doc. din sec. XVIII, p. 490 (rez., doar cu data de an: 7151, in copia unui doc.
din 1738 <7246> martie 27); Ghibdnescu, Surete, X, p. 103 (acelasi rez.); Bezviconi, Boierimea, I, p.
112 (rez. din aceeasi copie); D.R.H., A, XXVI, p. 460, nr. 557 (rez. dupd Boga).

2i
I Rupt; pe alocuri completat dupd rez. din 1752 (v. descrierea arheograficd).

3 Asa in orig.

62 www.dacoromanica.ro
56 1643 (7151) martie 28, Ia0

t Uric de la Vasilie vodd, K(h) n(t)To ,orne, m(t)c(A)Ra niap(fie) rH


A(h)Ht.
HHcan PAHPOpiE 111dHAHp.
H TAKONCAE, EAHO Il4CHK6 POTOlid, C11 A0A10EE H CI, CdAOISE, 6 EOAOCT

Kpt1Hr1T6pCKHX, [LITO EA1V 6144]1, AO coEA TOA,EpEll1H, LITO EMV 6H4O KVI1E/KHO
WT CHMHWH Kanwt MEAE4HHK4tp, H EtCt 44CT EPO 3A WTH(H)HV WT CM
--TOAEpElpH, WT liaTpv CEAO, H WT none H WT KEC 11p11)(0A, H 44CT T1OTU,H EP(0),
(412,CHH14, A11111H IIHKOA, Cli MtCTO 34 CTdK, WT HC11HCOK 34 HHK6114EHTE WT

CTE$4H4 IKOEROAd T0MW013144


H 114K, H Apvra 144CTh 34 WTH(H)H6 WT TOPONCE CEAO TOAEpEll1H, 44CT
1-11KHM H KNIT EVO, TOdA,Ep, H CECTpH Hx., 11HPEAHH4 H MapiA, AtTH 11HHH,
KH611,H 15044WKO, THNC(E) WT HCHHCOK 34 KaKvnnenTe WT CTE4s4Il4 KOEE04,4

TOMWOBli Li .
H naK, H Apvra 44CTh 34 WTH(H)H6 WT Torom CE40 TOAEpEll1H, 4ACTh
H4CT4CiEH, Al2d114 ilpAldH(d), 11040KHH4 WT KWAHKO CA H36EpET 44CT tIpM411(d),
WT HCI114COK THHC(E) WT CTE48H4 BOEBOAd TOMW044114.
H Tnx(e), Apvra ILICT WT TOPOWE CE40 TOAEpE11114, 44CT Malmo H

C(h0H(0)13E EP(0), flpflEHTTE H PhlitICTE H EiCildH, AtTH Kp(h)CTHHHH, KH6U,H

t1HApOHHK, WT HCMICOK 34 KHKVI14EHTE WT P4i1,64 gOEKOAd.


H Twx(e), Apvra 44CT 34 WTH(H)416 WT TOPO/CE CEAO TOA,EpElpH, LLICT

ll'hCILIH, C(61)141 MW111104EG1H6A2, H EdCHATE, C(111)1111 AittItHilt, E14611,H 11Vp1C4p.

H TruK(e), Apvra 144CT 34 WTH(H)146 WT TOAEpElpH, LiacT HEKVAEH H spa"'


er(o), AVAIHTpV, C(61)HOIKE 111,34KV4 HUILA, CI AttCT(0) 34 114CHKV, PAE 6H4
A0A1(h) Kt34KVA KdflUlt,
H TwK(e), Apvra LItICT 34 WTH(H)H6 WT TOAEpEll1H, 44CT NillpHKd

AthTEACt, 4,11114 41HApOHHK, H AtTEA1 EH, rEpILICTE, H fl4EKC6, H TOAOCiE, H


XdpHTOH H TallaCiE, MICA 44CT flHApOHHK, H 6 nesc(a), Ch CdAOKE.
Ttr Ktctr npoAan n(4)we1t6 litpHOM6 604tpHH6, Hwpra KEA KHCTtpHHK,
paAK CTO H IlET(h) AECtT H neT(h) 6r4pCKHr AO6p11X.
t
Acéste pdrti de ocind de la Toderesti, WT EOAOCT Klyh4nr1Tvp(a)3, toate
le-au vandut Dumitrasco Fulger Iorgdi vel vistérnic, sd se stie.
t TOAEpdWKO EEd 40PO4.ET.

Uric de la Vasilie vodd, in anul 7151 (1643), luna martie, 28 zile.


A scris Grigore Saidir.
Si de asemenea, o prisacd gata, cu case si cu livezi, in tinutul Cdrligdturii,
[care i-a fost]l, la satul Toderesti, care i-a fost cumpdrdturd de la Simion Capea
medelnicer, si toatd partea lui de mind* din satul Toderesti, din vatra satului si din

63
www.dacoromanica.ro
camp si din tot venitul, i partea matusii lui, Frasina, fiica luí Vicol, cu loc de iaz,
din ispisoc de cumparaturä de la Stefan voievod Tomsovici.
Si iarasi, i alta parte de ocind din acelasi sat Toderesti, partea lui Iachim si a a
fratelui sau, Toader, si a surorilor lor, Anghelina si Mariia, copiii Annei, nepotii lui
Bolasco, de asemenea din ispisoc de cumparätura de la Stefan voievod Tomsovici.
5i iaräi, i alta parte de ocina din acelasi sat Toderesti, partea Nastasiei, fiica
lui Arman, jumätate din cat se va alege partea lui Arman, de asemenea din ispisoc
de la Stefan voievod Tomsovici.
5i, de asemenea, alta parte din acelasi sat Toderesti, partea lui Marco si a
fiilor sai, Arpentie si Tanasie si Casiian, copiii Carstinei, nepotii lui Andronic, din
ispisoc de cumparatura de la Radul voievod.
5i, de asemenea, aka' parte de mind din acelasi sat, din Toderesti, partea lui
Vasiian, fiul lui Monpoleianu12, si a lui Vasilie, fiul lui Mänaild, nepotii lui Pacurar.
$i, de asemenea, alta parte de ocina din Toderesti, partea lui Necula si a
fratelui sau, Dumitru, fiii lui azacul Capea, cu loc de prisaca, unde a fost casa lui
Cazacul Capea.
$i de asemenea, altä parte de ocina din Toderesti, partea Maricai Mateasa,
fiica lui Andronic, si a flilor ei, Ghervasie, si Alecsa, si Todosie, si Hariton si
Tanasie, toatd partea lui Andronic, si in padure, cu livezi.
Acestea toate le-a vandut boierului nostru credincios, Iorga mare vistiernic,
pentru o sua si cincizeci si cinci de ughi buni.
Acéste parti de ocine de la Toderesti, din tinutul Carligaturii3, toate le-au
vandut Dumitrasco Fulger Iorgai vel vistiernic, sA s(e) stie.
Toderasco mare logofát.

<Pe verso, o insemnare contemporanä>: To6epscrct4.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLX1/50. Extras din sec. al XVIII-lea, dupa orig.
1bidem, CDXXXI/149, nr. 4 (ment.); Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 628 (Condica Asachi),
f. 479-480 (copie dupd extras); idem, Doc. moldovenesti, I/10 (trad. din 1817 mai 19, de Pavel
Debrici clucer, dupa acelasi extras).

EDITH: Catalog, II, p.335, nr. 1661 (rez. dupa copia de la Arh. Nationale Bucuresti, Ms.,
nr. 628); ibidem, Supliment I, p.209, nr.630 (rez. dupa trad. din 1817).

Tdiat cu aceeasi cerneald.


2 Asa in copie.
3 in orig. pasajul: din tinutul Carligature In slavoneste.
4 Toderesti.

57 1643 (7151) martie 29, Ia$i

Hw KacHAIE loggoAe, <BoNc1>110 ni(H)4(o)cTilo, r(o)cn(o)A()pt 3EntdE


AIWAA4KCK014. Ci)*(E) npinowe nptA H1in<H>1 H nptA EtcHAIN HcIWEAIN
MW4AdgcKNAIN sontpa, isEANKHINN H ma<AHAIN, end>1r4 NAM lidgEA, C(13)1112,

64 www.dacoromanica.ro
11WH WT K16THWtHH, <H Tt>lremi ad Mil1,11 npt,b, HAMH Ch nwn ISEprtH H Ct
RACHATE WT HEPWWtH<H H Ch pl>13twH HM, peAH rWTdpWAI Ttr CEAWKE
KHW(E) 11HCAH<HH, p>IEKtlpH BMA KdKO ECT rwTep CEAOM, lit6THWtHHM,
1136pd4 <H CT4tf10>ÌKM1 WT Kt OTd CEdO HErOWtHhIA1 H Aptxtrr WHH

nw<Apt>waTI H CTApiHM. t1 non BEprtH H 11ACH4iE H C1 FINK MOAA1H


Il<OKe130K>id4H nptA MAUI ¿1)K(E) HE 6HAO H3Ep AA TWT pup <THr>I CEA0116,
EAHAr0 WT Apdraro, Ht Army!' litCH KSIMO, no 4TW <6h1A14>1 WT EAHH cup.
LINO r(ocno)LcTs(a) imi H EtcEro HAWEr0 CI<HtT>1 HE stpose4H Hd Hwr,
CITEOpHAll AHCT r(o)cn(o)AcTs(a) A161 AO c4t3stm H<AWHM rdlipHAdW>2 WT
Kt6THWtH(H), H AO 3m:wit WT AptueLpH H Cad <WT AtAIH>2NEWH, KdKO

Ad HMAHT WHH crytTaTH moAT AwspH, WTKtpCT<Hili MEflÏAWH, Ad

c>21,meTptioT KAKO W6ptTdAll /11dH3 n<pt*AE, Ch CKO>IHAIH AVW(A)MH. Taw(E),


c46rH NdLII KlalW(E) MICA/1HW <ecti WIAH>2 Ch MOAN ospH, CTApH H MAAAI, H
TAKO <wsptu>1)(04114 Ch CEOHAM A(S)W(A)411H, KdKO 6114 1136pd4 )(wrap <CM
Kt6THWtHHA1 WT Kh oT>2ep CEAO HECOWtHHA1 H n<o>1C<Tdeli4li>2 ...1
CTAISIHr Hd CTdpH 3HemEHTE4 <nptA HdA1H WT K1CH>23/111<O11 3EMCKiH>2 ...1W
Hd KW <11 Chltit nont 11WHeIWKO 110CTaKHAN HM>2 4EIME63,
IIAKEA,
34wL1,(H) <6 EticTruap rocnoAcTsa A1H>2 ...1 WT TOAt HanptA Ad HAIAE<T>I
<Ap1Acem>2 'coup CEA0 HM, Kt6THWtHH, LITO 6 g(o)nwcT P0AIMICK<I11>i, <11TO
rl AKNIAAW, H
r0TdpH>2AN H CTAt110KM1 Ttr cast H411111 13H<WE 1111CdHH>2 ,
atnentit, N Case H Ct HHHr moAH Awspu, <14 Ad HE HAIA>2ET HMI TtraTH
peAH CA Ttxc(E) HEr6wtH<H 11>1 K1I6THWtHH, HHKOMVICE, Nd KtKH Ht4HHH.
H HH Ad c(R) HE VMHWdET <nptA CHM 4liCT>I0M HaWHAI.
hIcor, K(h) A<tTO>1 015Hd, At(t)c(A)u.a marr(Ïg) re.
t CddA1 r(o)cn(o)A(H)Ht sEntn.
Hw EtICHAHE KWEKWAA <M. p.>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. latd au
venit inaintea noastrd 5i inaintea tuturor boierilor no5tri moldoveni, mari i mici,
sluga noastrd, Pavel, fiul popii Iona5co din auti5éni, <5i>1 s-a parât de fatd
inaintea noastrd, cu popa Berhéci 5i cu Vasilie din Nego5én(i) 5i <cu>I rdze5ii lor,
pentru hotarul acestor sate mai sus scrise, zicând Pavel cd hotarul satului lor,
Cäuti5éni, este ales 5i stâlpit de cdtre hotarul satului Nego5éni 5i ei tin pe unde au
tinut2 5i bdtrânii lor. lar popa Berhéci i Vasilie 5i cu alti oameni au ardtat Inaintea
noastrd ca nu a fost ales acel hotar al <acestor>i sate, unul de cdtre altul, ci tin toti
impreund, pentru cd au <fost>I dintr-un singur bdtrân.
Deci domnia mea 5i tot Sfatul nostru nu i-am crezut, ci am fácut o carte a
domniei mele catre slugile noastre <Gavrilap2 din Cduti5én(i), 5i cdtre Zapalcea
din Drdge5ti 5i Saya din Ddminqti2, ca sd aibd ei a strânge oameni buni megie5i de
prin prejur, sä caute i sä afle mai inainte2, cu sufletele lor5. Astfel, slugile noastre
mai sus scrise <au mers>2 cu multi oameni buni, bdtrani i tineri, 5i ap au aflat cu

www.dacoromanica.ro 65
sufletele lor, cd a fost ales hotarul <satului Cdutiéni de cdtre>2 hotarul satului
Nego§éni §i au pus ... stâlpii la semnele vechi5 <inaintea noastrd, de toatd>2
legea <tarii>2 <lar Pavel, fiul popii Iona§co, a pus>2 ferdie, 34 de zloti, <in
1

Visteria domniei mele>2, ...I de acum inainte sd aibd a <tine>2 hotarul satului lor,
Cduti éni, care este in tinutul Romanului, pe care l-au hotdrdt2 i stdlpit aceste slugi
mai sus <scrise>2, Gavrila§, i Zapalcea, §i Saya §i cu alti oameni buni, i sd nu
aibd a se mai Ord pentru aceastd pdfd Neggénii §i Cäutiénii, niciodatd, in vecii
vecilor.
Si altul sd nu se amestece inaintea acesteil cdrti a noastre.
La Iai, in anul 7151 (1643), luna martie 29.
insgi domnul a poruncit.
Io Vasilie voievod <m. p.>.

<Pe verso-ul unui fragment din fila a doua, o insemnare contemporand>: De


Cdutqéni.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCCXLI/31. Orig., hartie (cca. 31 x
32 cm), difolio, deteriorat, cu pArti lipsd (din fila a doua se pdstreazd doar cloud fragmente), sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat in ceard rosie, pierdut.
Ibidem, CCCXLI/32 (trad. din sec. al XVIII-lea, facutd In vremea In care doc. era mai bine
pdstrat) si CCCXLI/33 (trad. din 1824 decembrie 9, de Vasile Zotov talmaci); ibidem, CCCXLVI/269
(rez., In perilipsisul scrisorilor ardtate de r5zesii din Cdutisdni, din tinutul Romanului); ibidem,
CCCXLIX/310 (rez., intr-un izvod de documente pentru satul Cdutiseni).
Arh. Nationale Iasi, Fond Divanul domnesc, tr. 1357, op. 1543, dos. 246, f. 145 (rez. de la
mijlocul sec. al XIX-lea).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/57 (foto. dupd orig. si dupd cele doud
traducen).

EDITH: Codrescu, Uricariul, VI, p. 229 (ment. dupd un rez de la Arh. Nationale Ia.si, Litere,
Condici K, nr. 331, care s-a aflat In filele de la sfarsitul condicii, dar care lipsesc acum).

I Rupt.
2 Rupt; completat dupd trad. veche de la Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl.
Acad), CCCXLI/32.
3 Asa in orig.
4 in trad. mentionatd, pasajul apare astfel: Asijdire, slugile nostri car(e) sintu scris(e) mai sus
au mersu cu multi omini buni, bdtran(i) si tiner(i), i ase au gdsit cu sufletil(e) lor, precum au fost
gdsit hotarul satului Cdutusenii hotdrat di satul Negusenii si au pus herul in stälpu pi bdtrfin sAmnul".
5 in trad. metionatd, cuvintele de dupd prin prejur" au fost traduse gresit: asisdire si la muma
lor cum au tinut mai inainte cu sufletele lor".

58 1643 (7151) martie 29

<t> Noi Vasilie v(oie)vod, cu mila lui Dumnezdu, domnu fárdi Moldovii.
Iatd au venit inainte noastrd §i inaintea tuturor boierilor no§tri a Moldovii, mari §i
mici, rugdtorii nostri, egum(e)nul i tot soborul dela sfänta mdndstire Golde, din
tdrgul ni-au ardtat un zapis de mdrturie de la pdrintii i rugdtorii no§tri, chir
Evloghie episcopu Romanului i chir Gheorghie episcopu Huului, cându li s-au

66 www.dacoromanica.ro
tanplat lor a merge innaintea mo4elor a Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre
Paraschevei, la targul Galatii, scriindu §i mdrturisindu intr-acel zapis precum au
venit innaintea svintiilor sale giupaneasa Catrina a lui Dumitru uricar cel bdtranu
de bundvoie ei, de nime siiitä, niel asupritd, au dat i au inchinat a sale drepte mori
ce au avut pe dubase, pe apa Barladului. Aceste au dat ea i au inchinat sfintei
mdndstiri de la Sfantul Munte, ce sd nume§te Vatopet, pentru iertarea pdcatelor
sotului säu i a ei §i a pdrintilor lor.
Dreptu aceea, acele pomenite mori, de pe apa Barladului, de pe dubase,
aibd a le tine cdlugdrii de la sfanta mdn(d)stire Goläe, cu tot venitul §i altii nimene
din nepotii Catrinei, ori din nepotii lui Dumitru, intru nimicd sd nu se amestece,
fiinducd au ardtat cdlugdrii zapis cu mare blestem. Dreptu aceia, nimene Mtn.'
nimicd sä n-aibd treabd la acele mori.
$i, de asemenea, au venit inaintea noastrd §i inainte boierilor noWi Ionwo
Ciorte, cdlugdrul de la Ciortqti, ce sd nume§te calugdre§te Ioachim i de bundvoie
lui, de nime silit, nici asuprit, i s-au inchinat sfintei mdndstiri Goläi, ot targul
cu toate mdruntuprile sale i altd ce au avut, ca sd fie sfintei mdndstiri dupd
viiata lui. $i au dat mändstirii §i o parte de m4e, cat s-a alege parte lui, osdbit
despre fratii lui, din satul Ciortqtii, din vatra satului §i cu case gata i livez(i)
iazu gata, ce el singur au fdcut, fdr(d) de alti frati ai lui, cum §i loc de prisacd, i din
tar(i)nd locu, din pdmanturi, §i de fanate in camp §i din tot venitul.
Aceste au dat §i au ddruit sfintei rridn(d)stiri Goldi, pentru iertare pdcatelor
lui. Numai, pand candu va fi el viu, sA sA hrdneascd el intr-acel locu; iar, dacd a
muri, sA aibd a sd strange de cdlugdri, de Golde, toate fárnd§iturile lui, i bucatele,
oarqce bani, dacd s-or gdsi la moartea lui, §i moie sA aibd a tine cdlugdrii, cu tot
venitul, dupd cum mai sus scriem. lar altu nime din nepotii lui, oricine va fi,
n-aibd ni o triabd.
$i altul sd nu se amestece.
gfilc, (11) A(t)T(0) z3pHd 11160p(TiE)
Insui domnul a poruncit.
Noil Vasilie v(oie)vod.
$aidir <a scris>.

Bibl. Academiei Romane, Ms., nr. 13 (Condica m-rii Barboi), f. 60 r.-v. Copie.

I Asa in copie.

59 <inainte de 1643 (7151) martie 30>

Mdrturie de la Vasile Cilibiu (pentru moia Locovita, tinutul Cernduti).

Dupa Catalog, II, p. 342, nr. 1701 (rez. dupa rez. unui izvod de doc. de la Arh. Nationale
Bucuresti, M-rea Agathon, 11/46, nr. 21). Astazi, sub aceasta cota se gaseste un izvod de doc. al
acestei mosii, care, lima, nu cuprinde acest rez.

Datat In functie de doc. din 1643 (7151) martie 30.

67
www.dacoromanica.ro
60 <inainte de 1643 (7151) martie 30>

Mdrturie de la Vasile Stdrce despre jurdmdntul lui Vasile Inspopa din


Locovita.

Dupd Catalog, II, p. 342, nr. 1702 (rez. dupd rez. unui izvod de doc. de la Arh. Nationale
Bucuresti, M-rea Agathon, 11/46, nr. 22). Astdzi, sub aceastd cota se gdseste un izvod de doc. al
acestei mosii, care, Tusk nu cuprinde acest rez.

Datat in functie de doc. din 1643 (7151) martie 30.

61 <inainte de 1643 (7151) martie 30>

Zapis de mdrturie de la Dumitra§cu, ginerele lui Iona§cu Dobrinschi, <pentru


mo§ia Locovita, tinutul Cernduti>.

Dupd Catalog, II, p. 342, nr. 1703 (rez. dupd rez. unui izvod de doc, de la Arh. Nationale
Bucuresti, M-rea Agathon, 11/46, nr. 9). Astdzi, sub aceastd cotd se gdseste un izvod de doc. al acestei
mosii, care, insd, nu cuprinde acest rez.

Datat In functie de doc. din 1643 (7151) martie 30.

62 1643 (7151) martie 30, Ia0

<-1.> Cu mila lui D(u)mnezeu, noi, Io Vasilie v(oie)v(o)d, domn pdmdntului


Moldaviei. Facem §tire cu acest hrisov al nostru tuturor care pre dansul sd va uita,
sau cetindu-se vor auzi. Iatd au venit innaintea noastrd §i innaintea tuturor boierilor
no§tri ai Moldaviei, mari §i mici, sluga noastrd Ioan Ciolbanl, nepot rdpdosatului
Ghenghea, ce-au fost log(o)f(d)t mare, de a lui bundvoie, de nimea silit, nici
asuprit, §i au vdndut a sa dreaptd ocind §i mo§ie ce au fost cumpArat-o mo§ul sdu,
Ghenghea log(o)f(dt), din vremea de demult, dintr-ale sale drepte drese ce au avut
de cumpdrdturd mo§ul sdu, Ghenghea log(o)f(d)t, de la alti domni de mai innainté,
din tot satul Lucovita, a triia parté, partea din mijloc, §i tij trei jirebii dintr-acesta§(i)
sat, Lucovita, din partea din gios, ce este in tin(u)t Cerndutului, pe unde au ales §i
au stdlpit Ghenghea log(o)f(d)t in zilele lui Radul v(oie)v(o)d, ce i-au fost de-al
doilea cumpdrdturd de la Gorcea Volcinschi, §i de la Iona§co Dobrinchi uricar, §i
de la Dumitra§co, tij ginere lui Dobrinchi bdtrdnul, §i de la Vasilie Rdspopd, §i de la
Gorcea din Holboca §i tij de la Mihai vornicelul, ce au fost cumpärat partea lui
Dorohan de ocind de la fii(i) lui Dorohan, anume: Andreica §i frate-sdu, Vasilie, §i
sora lor, Magda.
Si tu, au cumpdrat Ghenghea log(o)f(d)t §i de la Iona§co sin Gaftei. Si,
a§ijderea, §i in alte patru jirébii dintr-acesta§(i) sat Lucovita, din partea din gios,
deosdbit de cele insdmnate pdrti de mai sus scrise. Aceste patru jirébii le-au fost
cumpdrat Ghenghea log(o)f(d)t de la ni§te oameni, anume: Mard<arie>2 §i Tofan §i

68
www.dacoromanica.ro
sotia sa, Stanca, fiica lui Vdscan Cornescul. Aceste de mai sus scrise pdrt(i) din
vatra satului, §i din campu, §i din apd, i din pädure §i din tot venitul, le-au vandut
slugii noastre, lui Isac Mironescul cdp(i)t(an) din Senehdu, drept una sun cincizeci
<de galbeni>3 ungure§ti, bani buni. $i a§a, sluga noastrd, Isac Mironescul, s-au
sculat i au pldtit toti deplin ace0 de mai sus scri§(i), 150 bani ungure§ti buni, in
mainile mai sus numitului loan Ciolpan, nepot Ghenghei log(o)f(d)t.
lar dupd aceasta, un om ce iaste mai sus scris, din mai sus numitii vanzdtori,
anume Gorcea Volcinschi, ginerele bdtranului Dobrinchi, s-au sculat i au pornit
jalobd asupra lui Isac Mironescul i 1-au tras pe dansul de multe ori de fatd,
innaintea domniei mele, §i au ardtat i uric de la Ieremiia Movila v(oie)v(o)d,
pentru nite pdrti de mind dintr-aceasta de mai sus scrisd a triia parte, cea din
mijloc, din satul Lucovita, cat sd va alege partea Olenii de mo§ie §i <cat se va>3
alege partea lui Dorohan de cumpdrdturd, i a§a zic<a>3nd ...3 <cd>3 le-au
cumpdrat socrul sdu, Dobrinchii bdtranul, aceste pdrti de oci<nd §i moie de la
Olena>3 i de la feciorul ei, Draghici, nepotul Salomii, surorii ...3 §i de la Dorohan
cd n-au vandut ele aceste pdrti ...3 log(o)f(d)t, ci Isac îi face lui asuprire. Iar
sl<uga noastrd, Isac>3 Mironescul, ap au rdspuns precum cä el au cumpdrat
<partea Olenei>3 §i partea lui Dorohan, inpreund cu alte parti, cate mai sus scriem,
de la Ion Ciolpan, nepotul lui Ghenghea log(o)f(d)t. intru care, domniia mea n-am
vrut giudecdm pre danO, pentru ca lui Gorcea Volcinschi nu i sà cuvine a jdlui
asupra lui Isac, ci aa i-am poruncit lui, ca sdl(i) caute cu loan Ciolpan.
$i la aceasta s-au intamplat Zdediu14 vor(ni)c(u1) domniei mele §i
rdp(o)s(atul) Lupul Prdjescul marele med(elni)c(er), ginerele Ghenghei log(o)f(d)t.
Si au venit de fatd §i loan Ciolpan §i, aseminea, de fatd s-au tras cu Gorcea
Volcinschi i au ardtat zapis de la insu§(i) Gorcea Volcinschi §i de la Ionwo
Dobrinchi uricar §i ispisoc de la Ieremiia v(oie)v(o)d, ce au avut bdtranul
Dobrinchi de cumpdrdturd i au dat ei insq(i) acest zapis in mainile lui Ghenghea
log(o)f(d)t, and i-au vandut lui. $i am aflat precum ca cu adivdrat au vandut ei
aceste de mai sus scrise pdrt(i), inpreund cu a lor celelante a lor pdrti intr-acest sat,
Lucovita, rdpdosatului Ghenghea log(o)fdt, i partea Olenii, de mo0e, $i partea lui
Dorohan, de cumpdrdturd. Iar Gorcea Volcinschi, el iard§i au ardtat acest uric de la
Ieremiia v(oie)v(o)d *i am cercetat §i am aflat intr-acest uric totq(i) aceste pdrti,
care sant scrise intr-acest ispisoc, ce au ardtat Prdjescul §i Ion Ciolpan; aceste pdrti
sint serse i intr-acest uric de catre Gorcea Volcinschi. $i am cunoscut precum ei
au vandut toate aceste pdrti, dupd cum mai sus scriem.
$i au rdmas Gorcea Volcinschi din toatd legea, lar Pitjescul marele
med(elni)c(er) §i Ion Ciolpan §i Isac Mironescul s-au indreptat §i -.au pus Isac
fieraie 24 zlatis in vistieria domniei mele, ca, de acum inainte, sä aibd a tiné Isac
Mironescul deplin Cate mai sus scriem, pe unde au tinut i Ghenghea log(o)f(d)t,
sä n-aibd asupra lui a mai trage pentru aceastd park nici odineoard, in veci.
$i dupd aceasta, au vEnit innaintea noastrd §i innaintea boierilor noWi Marco,
fostul staroste de Cernduti, de a lui bundvoie, de nimea silit, nici asuprit, i au
vandut a sa dreaptd <oc>3ind i cumpdrdturd, ce i-au fost de cumpardturd de la
Maxim <Cra>6vopis i de la sotia sa, Irina, fiica lui Semanov, i de la <fratel>3e ei,
Tiron, §i de la sora ei, Mdricuta, i de la toti <copiii lui Se>3manov, zece jirébi(i),

www.dacoromanica.ro 69
tij din satul Lucovita, tot <din partea>3 din gios, din vatra satului, $i din campu,
din apd <$i din pddu>3re $i din tot venitul. Aceste tij le-au vândut <slugii noa>3stre,
lui Isac Mironescul, drept una sutd cincizeci <de talen i bd>3tuti. Si s-au sculat sluga
noastrd, Isac Mironesc(ul), $i au pldtit deplin toti mai sus numitii bani, 150 de taleni
bdtuti, in mfiinile lui Marco, fostul staroste.
Si dar, noi, dacd am vdzut ?litre dân$ii tocmala cea de bundvoie $i plata
deplin(d), aseminea $i de la noi am dat $i am intdrit mai sus zisului Isac Mironescul
pe aceste de mai sus zisele WO de ocind din sat(u1) Lucovita, din tot satul, a triia
parte, cea din mijloc, i trei jirébii din partea din gios $i tij alte patru jirébii,
a$ijderea din partea din gios, i iard$i(i) zece jirébi(i) tot din partea din gios, cu
hele$tee, i cu loe de mori, cu livezi $i cu loc de priski, ca sd-i fie lui dreaptd
mind $i cumpárdturd $i uric, cu tot venitul, lui, $i copiilor lui, $i nepotilor, i
strdnepotilor, $i prestrdnepotilor $i a tot neamul[ui] lui, care sd va alege mai de
aproape, nestrdmutat nici odineoard, in veci de veci.
Iar hotarul acestor de mai sus scrise WO de ocind din satul Lucovita, sd fie
aceastd a triia parte a satului, partea din mijloc, $i aceste trei jirébi(i), pe unde au
ales Ghenghea log(o)f(d)t, in vremea cand au hotdrat Onciu Iura$covici, in zilele lui
Radul v(oie)v(o)d. lar aceste patru jirébi(i) $i aseminea cele zece jirébi(i), toate din
partea din gios, sd fie in parti, pre cum mai sus scriem, iar despre pdrtile de pin
pregiur, dupd a lor vechile hotard, pe undi din vac au umblat.
Iar la aceasta iaste credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Io Vasilie
v(oie)v(o)d, $i a preaiubitilor fii(i) domnii mete, Stefan v(oie)v(o)d i loan
v(oie)v(o)d, $i credinta boierilor no$tri: credinta d(u)m(i)sale Grigorie Ureche mare
vor(ni)c de Tara de Gios, i credinta d(u)m(i)sale Toader Petriaico marele vor(ni)c
de Tara de Sus, $i credinta d(u)m(i)sale Gavril hatman $i paralab Sucevei,
credinta d(u)m(i)sale Balan pfiralabul de Hotin, i credinta d(u)m(i)sale Savin
paralab de Neamtu, i credinta d(u)m(i)sale paralabul de Roman, $i credinta
d(u)m(i)sale Apostol post(elnic), $i credinta d(u)m(i)sale spdtar, $i credinta
d(u)m(i)sale Gheorghie pah(a)r(nic), i credinta d(u)m(i)sale Iorga vistiernic, $i
credinta d(u)m(i)sale Toma stolnic, $i credinta d(u)m(i)sale Coste comis i credinta
tuturor boierilor no$tri, mari i mici.
Dupd viiata noastrd i domnie, pre cine D(u)mnezeu il va alege din copii(i)
no$tri sau din neamul nostru, sau iard$i oricine D(u)mnezeu va alege a fi domn in
pámfintul nostru al Moldaviei, sä nu-i strice lui a noastrd a$dzare, ci mai vartos
dei i sd-i intdriascd, pentru cä iaste dreaptd cumpdrdturd pe ai säi drepti bani.
lar spre mai mare tdrie i intdrire tuturor acestor de mai sus serse, am
poroncit credinciosului nostru i cinstit boieriu, dumisale Todira$co Ianovici
marelui log(o)f(d)t, a serie i pecetea noastrd a o spunzuras cdtrd acest adivdrat
hrisov al nostru.
In scaunul oraplui nostru, Eii, in anul de la Zidirea Lumii 7151, iar de la
intruparea lui H(risto)s 1643, mart(ie), in 30 zile.
Au scris Grigorie Saidir.
Noi Vasilie v(oie)v(o)d9.

De pe orighinalul sfirbesc s-au rálmäcit pe moldovenie de mine, Hrisanth


ierom(ona)h, in m(dndstirea) Golie. 1833 iul(ie) 4.

70
www.dacoromanica.ro
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost. Bibl. Acad.), CDXLI/49. Traducere.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/62 (foto. dupa trad.).

EDITH: Iorga, Si. fi doc., V, p. 399 (rez. al editorului, dupa o trad. facuta de Comisia de
delimitare, care se pastra In arhiva Tribunalului din Cernauti); Balan, Doc. bucovinene, I, p. 239-241,
nr. 135 (trad. editorului, dupa o copie germana prescurtata, cu greseli, care se pasta la Arh. Nationale
Cernauti, Liber Granicialum, VI, 445-450); ibidem, III, p. 103 (rez, dupa Iorga).

I Gresit, In loc de Ciolpan".


2 Completat dupa transcrierea Pacuta probabil de Constantin Balan.
3 Rupt.
4 Gresit, In loc de: Dediul".
5 Urmeaza, Intre paranteze, explicatia traducatorului: moneda de aur".
6 Rupt; completat dupa Balan (vezi EDITII).
7 Omis.
8 Asa In copie.
9 Urmeaza, intr-un cerc, mentiunea traducatorului: Pecetea gospod sa afla spunzurata".

63 1643 (7151) martie 30, Ia0


Suret scos di pi ispisocul mdrii[i] sale, rdpdosatului Vasdlie v(oie)v(o)d.
Cu mila lui Dumndzdu, noi, Vasaliie v(oie)v(o)da, domnu Tdrii Moldovii.
Facim stiré cu aceasta carte <a>1 noastrd tuturor ci vor cduta spre dfinsa sau citindu
o vor auzi2 ca jata acista adivdrat al nostru bojar cridincios, Ghiorghiie Motoc,
ce-au fost vornic glotnii, si cu giupdneasd lui, ...1, fiul lui Toadir Motoc, nipot lui
loan Motoc, 1-am miluit pre ddnsul cu osdbitä a noastrd mild, datu-i-am si i-am
intdrit de la noi intru al nostru pdmantu al Moldov(ii) pe a lor drepte ocini
cumpdrdturi, dupd ispisoc de rdscumpdräturd ce-au avut él insus(i) di la domniia
me, giumátat(e) di sat Iacobinii, ci este pi Jijdia, In tdnutul Hdrldului, cu mori ci
sdntu pe izvorul Jâjâii, i cu curti gata si cu tot vinitul, care ace giumdtat(e) de satu
Iacobinii i-au fost lui dreaptd rdscumpdrAturd di la nipoatd lui di sor(d), llana,
giupâneasd lui Ionasco Cujbd biv vel vornic, fatd lui Onciul Motoc, nipoatd lui Ion
Motoc biv vornic, drept doaod sute cincizdci talir(i) de argintu. Pentru aciia dar, ca
sd le fie lor cu tot vinitul.
Asijdire ddm si intdrim boieriului domnii[i] mele, mai sus scrisului, si
giupdnisdi lui pre a lor drept(e) ocini i rdscumpdrdtur(i) de pi acel zapis ce-au avut
di de la insumi domniia me, den a trie part(e) de sat Brostinii, giumdtate, pe Jdjdiia,
In tânutul Iasului, partea ce den mijloc, unde au fost Tdrgul Brotiii, cu loc de
moard pi apd Jijdii i cu tot vinitul. Asijdiri, si alta parté, dintr-acilas(i) sat
Brostinii, di pi acil ispisoc, a cinci parte, cit sd va alege, in parte ce din gios,
iards(i) cu vadul de moard in Jdjdiia, ci s-au cumpdrat el, tij di la Iliana, giupdniasd
lui Cujbd biv vornic, drept una sutd taliri de argintu. Iar giupdnisdi Ilinii i-au fost ei
drepte cumpardturi di la Vasalie Broascd si di la fratii lui, Nacul, i Bilas si
Antimie, fiii Maricdi, si di la Nastasdia si de la sora ei, Tudosiia, flicili a popii
Stefan Broascd, si di la Chirina, fiica a popi(i) lui Hilip, tot(i) nipot(i) i strdnipot(i)
al2 popii lui Broascd.

71
www.dacoromanica.ro
Drept aciia, toat(e) acest(e) di mai sus scrisd ca sd li fie lor cu tot vinitul, lui,
copiilor lui, i nipotdlor, i strdnipotdlor lui *i a tot neamul lui, cdt sd va alige mai
de aproapi, nicldntit nici oddndoard, in veci.
lar hotarul citii giumAtAti di sat, lacobinii, cu mori in Jdjdia, *i iard*(i) din a
trie part(e) din sat Bro*tinii, giumdtat(e) parte, ce di mijloc, uncle au fost Tdrgul
Bro*tii, *i iard*(i) a cinci parte dintr-acist sat, Bro*tinii, din part<e>3 din gios, cu
locuri de mori in fdjdia, ca sd li fie lor din tot hotarul, giumatat(e) di sat lacobinii,
*i din a trie parte di sat Bro*tinii, giumdtat(e), *i a cinci parti, part(e) din gios,
intr-acista*(i) sat, cu mori pi Jâjâia, iar dispri alt(e) pdrti, dupd hotarul cel vechiu,
pi undi umbla din veci.
Si spri aceasta este cridintd insumi a domnii meli mai sus scris(e), noi,
Vasdlie v(oie)v(o)d cridintd priiubitdlor din inimd fii(i) domnii mili,
*i
Stefana[vine v(oie)v(o)d *i loan v(oie)v(o)d, i cridintA boierilor no*tri: cridintd
giup(dnului) Urechi vel vor(nic) di Tara di Gios, i cridintd giup(ânului) Toadir
Petricéico vel vor(nic) di tara di Sus, *i cridintd giup(pfinului) Gavriil batman *i
pdrcalab Suceavschii, *i cridintd giup(ânilor) Man i Apostol pdrcalabi di Hotin,
cridintd giup(ânului) Savin Prdjdscul parcalab Nimitschii, i cridintd giup(dnului) ...I
pdrcalab di Roman, *i cridintd giup(dnului) ...I spat(ar), i cridintA giup(dnului)
Ghiorghii pah(arnic), i cridintd giup(dnului) lorga vist(iernic), i cridintd
giup(ânului) Toma stol(nic), *i cridintd giup(dnului) Coste comis *i cridintd tuturor
boierilor no*tri, a mari *i mici.
lar dupd viatd i domnie noasträ, cini va fi domnu pdmdntului Moldovii, din
fiii no*tri sau din niamul nostru, ori iard*i(i) pi cini II va alege Dumndzdu a fi
domnu pdmântului nostru, a Moldovii, acela sd nu li cldtiascd danie noastrd *i
intdriturd, ci sä li sd de *i sä li sd Intdriascd.
lar spri mai mari intäriri cridintii di toat(e) ci s-au scris mai sus, am dat voie
credinciosului i cinstitului boieriului nostru, dum(nealui) Todira*co vel logof(d)t,
ca sä scrie *i a noastrd picite sa spfinzuri cdtrd aceasta adivdratd cart(e) noastrd.
Scrisu-s-au de Dumitra*co Vldgea, oy hie, E(11) n(t)To z3ffiti
<7151/1643>, luna lui mart(ie) 30.
Acist suretu dupd ispisocu mdrii[i] sale, r5pAosatului Vasfili v(oie)voda, s-au
tälmdcit din cuvânt in cuvânt di noi, cari mai gios ne-am
X IlHpH11611,(H), 4(t)T(0) 3?teagE 4SES(pdapie)
1110.6H 301'1 6111i E(EN waT(pdp) <m. p.>.
Andreiu Da*chevici pitar <m. p.>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), XIV/71. Traducere din 1765.
Ark Nationale Iasi. Documente, DCLIV/21 (rez. dezvoltat); idem, Anaforale, nr. 23, f. 100r.
(rez.) ; idem. Litere, Condici K. nr. 386, f. 146v. (ment In copia unci anaforale din 1825 decembrie 27).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi. Fotografii, XXVII 63 (foto. dui-A trad.).

I 0MiS.
2 Gresit, In loe de ai".
3 Rupt.
4 Gresit, probabil In loe de: Stcfanita".
5 La Cernauti, anul 1765 februarie 15.

72
www.dacoromanica.ro
64 1643 (7151) martie 30

Suret de la Vasilie v(oie)vod ...I.


Facem in*tiintare pentru adevdratele slugele noastre, Vasilie Corlat biv
cdmdra* *i cu fratii lui, ficiori Irinii, i iard*(i) nepot(ii) de frati ai lor, ficiorii Anii,
sora Irinii, tot(i) nepot(ii) Gagii, stränepot(ii) lui Pdtru *i lui Vlaicu, ca i-am miluit
pre dan*ii osdbit de a noastrd milä*i am dat *i am intdrit lor de la noi intru al nostru
pdmänt al Moldovii pre a lor drepte ocini *i nioii, dintru a lor drepte dresuri, ce au
ei de la Pdtru v(oie)vod, *i de la Radu v(oie)vod, *i de la Miron Barnovschi
v(oie)vod *i de la domnie me, satul Tdmd*dnii, de pdrdul .IdgdIlia, in tin(u)t(u)1
Fdlciiului, care acel sat au fost driaptd cumpdrdturd mo*ilor 1<or>2, lui Pätru*i lui
Vlaicä, de la Toader pah(a)r(nic), fratele lui Stan, *i de la NegriId pah(a)r(nic), din
dresul Gorbdne*tilor, drept 65 zloti tdtdrd*ti.
Si iards(i), satul Fantänelile, uncle au fost casa lor, dintru acela tän(u)t
dintru acela dres, *i satul Hure*tii la Deal, *i iard*(i) Hurde*tii *i o säli*te, pe din
gios-de adge*ti, *i altd sdli*te la sfär*itul piscului, care sd chiamd Buste*tii, cu loe
de hele*tei *i de mori, ca sd fie lor, cu tot venitul.
Si iard*(i), ddm *i intdrim slugilor noastre, lui Vasilie Corlat biv cdmdra* *i
fratilor lui *i altor rudenii a lor, ficiorii ...3, nepot(ii) Niac*di, strdnepot(i) lui Stan
Rdpide, pre a lor drepti ocini *i mo*ii, dintru a lor drepti dresuri, ce au avut mo*ul
lor de la bdtränul Alexandru v(oie)vod *i de la domnie me, satul Corldte*tii, pe
Hordiata, in tän(utul) Tutovii, *i satul Drujd*tii, care acum sd chiarnd Stre*âne*tii,
intru acela*i tän(ut), *i iard*(i) ni*te pdmanturi de rddiu, care pdmänturi li-au fost
stdpânit Vldde*tii Cu impresurare, iar dup.§ aceia sluga noastrd, Vasilie Corlat, li-au
scos de la dän*ii, in zilile lui Moisdi Moghila v(oie)vod, precum au ardtat *i carte
de la domnie sa.
Si iard*(i), ddm *i intdrim slugilor noastre de mai sus zisd, lui Corlat *i
rudeniilor lui, pe altd bucatä de loc din hotarul satului Corlate*tii *i din ispisoc de
Ord *i de feraie, ce au avut ei de la Moisd Moghila v(oie)vod, care ace bucatd de
loc au fost tinut-o Costachi *i rudeniile lui, Stoica, nepotu Itului *i lui loan Fiultei
*i a Martei, farä nici o triabd, ca sd fie lor cu tot ven itul, pe uncle au hotdrat acel loc
slugile noastre Movita4 pärcdlab, lar dupd aceia au hotdrat lor Mänjd5 uricariu, cu
multi oameni buni, *i au scos stälpii, precum au ardtat innaintea nostrd i scrisoarea
lui Alexandru Iliia* v(oie)vod *i de la domnie me, scriind in sdmne.
Si iard*(i), ddm *i intdrim lui Vasilie Corlat <deosebit>3 de cdtrd altii, ce
numai Insu*(i) lui, pe ni*te vii ce sint la hotarul satului TAmd*dnii, in tän(u)tu(u1)
Fälciiului, care aceli vii li-au dat *i li-au ddruit lui moa*a lui, luana. fata lui Onicd,
pentru sufletul ei *i a pdrintilor ei *i a fratilor lor, a lui Petreman *i a Vasälcdi.
Pentru aceia, ca sd fie slugilor noastre cu tot venitul.
$i iarä*(i), ddm intdrim slugil(o)r noastre de mai sus scri*i, lui Corlat *i
i

cumnatului sdu, lui Dänilä, ficiorii Ilenii, nepotii lui loan Zane, strdnepoti lui
Fetion, pre a lor driaptd ocind i mo*ie, din uric ce au avut mo*ul lor, Fetion, de la
Pdtru v(oie)vod *i de la domnie mea, a trie parte din satul Gängure*tii, ce-i pe Prut,
in tan(u)t(u1) la*ului, care iaste intre Socani *i intre Mänzd*ti.

www.dacoromanica.ro 73
Pentru aceia, toate aceli de mai sus zisd sate §i pdrti de mind §i vii ca sd fie
lor cu tot venitul, lor, §i ficiorilor lor, nepotilor, strdnepotilor §i a tot niamul, ci
va alege mai aproape, nerquit nici odinioark in veci.
lar hotarul acelor de mai sus scrisd sate §i [Ali de ocind sd fie despre toate
pdrti(le) dupd hotarul cel vechiu, pe unde au umblat din vechiu.
$i spre aceasta iaste credinta domniei mele de mai sus zis, Vasilie v(oie)vod,
§i credinta a preiubiti fii(i) domniei mele, Stefan §i loan voievod, §i credinta tuturor
boiarilor noWi, mari §i mici.
KEA AOr(0)4(E)T ilp04(H).

S-au tdInfácit de pe uricul cel sArbesc, asdmine, de Gheorghie Evloghie ot


divan, 1766 iuli(e) 18.
De mini s-au posleduit ...6.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), MCDXXV/55. Copie dupa trad.
Ibidem, MCDXXV/43 (copie din prima jumatate a sec. al XIX-lea, dupa trad., avand la sfarsit
mentiunea: P'ecete in botu di ceara"); MCDXXV/48 (rez.); MCDXXV/46 (rez.).
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXXII/37, nr. 5 (rez. dezvoltat, din a doua jumatate a sec.
al XVIII-lea); idem, Anaforale, nr. 2, f. 145 (rez. Intr-o anafora din 1835).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/64 (foto. dupa cele doua copii).

I Asa In copie.

3i
2 Neclar In copie.

4 Probabil gresit, In loc de Movilita".


5 Cuvant scris peste alt cuvant.
6 Iscalitura neclara.

65 1643 (7151) martie 31, Ia0

<t AbilitIOCTHIO 15(0102i10, Mhl, HIV EACIIATE KOEBOAA, r(o)cn(o)A(e)ph


3EMAH MOAAAKCKOH. 3HAMEHHTO LINHFIM C(t) CHM A FICTOM H(A)WHAI KICHM KTO
HA HEM KI3pliT HAN 4T6411 Ero tiCANWHT. 04E) TOT FiCTHHHil H(A)Wh
BOAApHH, IWHAWKO P6c6n 6111K AKOpHFIK, IltprhAAG OprEIOCKOA16, CASHCNA flptHCAE
HHHHM CKtTO NOLIFHIWIIM r(o)cn(o)A(e)pa npihNcAF HAC 6111KWHK, Ch Np4K010
litpH010 C48*68, 4 AHOC(h) r(0)C11(0)ACTK(OK4) MN CA6NCtWE. TAM 14 Mhl,
KNAAWE Fro npagoio H tpHoio cntiacs6 AO HAC, KCAAOKAAN EC[T]Mil EM6 OCOBH010
H(A)WEIO AAAH 110M(H)AOK44N EC[T]AlF1 EA16 OT HAC
M(11)40)CTI10 H Fi

ti(a)wEH 3 OMAN AIOAAAKCKON EMIG CEAO, HA FiAlt TOrATHH6A, Cli KEC roTap 11

HEC nparoA, 4TO 8K(o)nocT OprelocKom8, HA ptu,A HHCTp0Kt, 4TO TO CM


Bh14 iip4 a(e)wh r(o)cri(o)ACOpcim OT c-repo Adgmix H AAA HAM KNWE
ItWHAWKO AOP1IHK WECT(h) KOHN Aospar, 4TO Tlir KOHN r(o)cn(o)AcTg(o) MH
A4A0rOM H h norpts6 3EMCKOIL

74 www.dacoromanica.ro
TOPO paAH, TOE npAA pE4ENHOE co,E4 TOXATHH8d, Ud ptudh HHCTp011ik, 6
o)nocT Oppiociont6, Ad ECT npAA pE4ENH0M6 11(d)WEA16 SOAA1pH118, TWIldWKO
136c64 Ehlg AKOpHHK, rimed OTHHHd, H AddlITE, H MHAOKANTE, H 8pHK 11

NOTEpt*AENTE, Ct gtCtM A0)(0A0A1, (A18, H OSHA% EMS, H WHd4dTOM, H

Ilpt0Hd4dT0111 H nptipop<tT>lom H gliCEM6 poA6 Er°, KTO chi H36EpET


BAHMItHWTH, HEN0p6WEHNO HM IIHKOAHNCE, Hd RUH Et4Hili.
fl r0Tdp TOM8 npAA pE4E11110A16 CEAO, TOr4THH6A, Hd Oita Higc.rpost, to

(o)nocT OprgiocKomd, Ad ECT OT EtClir CTOpOHH no COMM CTdpdA1H r0TdpH,


no K8Ae H3 EtKd ONSIllidAH.
11 Ud TO ECT Etpe H(a)wg P(0)C11(0)ACTK4 EHWE 1111CdHHVO, MW, Hw
RdCHATE KOEKOAd, H flptlit34SK4EHH11)( H Cp(1)AE4HHJC C(h1)11(0)E6
P(0)C11(0)A(CT)g(d) MH, CTEZMH KOEKOAd H IWAN KOECOAd, H Ktpd EonAp
H(d)WHX: [Ape Wild PAHPOpiE pARE IKEAHKHO AKOpHHKd AOANtH 3EMAH, H
stpd rldHd TOdAEp HETpH4tHK0 EF4HKdr0 AKOpHHKd rOptitH 3EM4H, H gtpe Mild
1StAdH H tINOCTOA IltpKtAdEOKE XOTHHCKH, H gtpd MINA CdE1111 11pIxacK6n
fltpKtAdE HEMEaCKH, H Ktpe IldHd ...1 fltpKtAdE POMMICKH, H Etpd tldtld
rdgpHA rETMdH H IltpKtAdE C844KCKH, H 'Ape NM 11110CT0A 110CTEANHK4, H
tpd IldHd 10preKH C1111Tdpf9, H ¡Ape Mild rioprig 44WHHKd, H Etpd IldHd 10pre
KHCTtpHHKd, H Ktpa Mild TOMA CTOANIIKd, H Ktpd rldHd KOCTE KOMHCd H stpe
tC11)( goithp H(d)W11r, KEAHKHI H MANX'.
il no H(d)WHA1 4CHEOT/i1 H P(0)C11(0)ACTK0KATE, KTO 6(01.)6 H3EEpET OT
AINT(H) H(d)W11)( H411 WT 11(d)WEPO po,k6 HMI 1141K ESA(h) KOPO 15(or)i, H3ElpET
r(o)cn(o)ACOpH EhITH 6 H(d)WEH 3EA14H, MOAAdECKOH, Ad NE nopt3wHT H(e)wg
AdeHTE H Al(H)4(0)Kal1E, FIX AH EA16 AdA H tkpiarlHA H 110HOEHA, no 4TO ECT
EMS H OT HdC npaKed Aedifie H in(H)A(o)KeHTE, peAH EPO npesee H EtpHdd
Cd6)1C6d 4TO HAM C46)KHA H 3EM4H 11(d)WEH.
ti HAN 68nwg KpAnoci(h) H HOTEWICAENTE THM EICHM EHWE 11HC4HHHA1,
BEAMH EC[T]illH H(d)WEM6 KtpHomd H 1104TEHHOAIS SontpuitS, neHtS TOAEpdWKO
h1H0131148 EEAHK0M6 4OPO$ET6, 1111CdTH H Ii(d)WE 11E4dT flpligtCHTH Kb CE/116
HCTHHHOMS AHCT6 H(d)WEM6.
Kt HdCTOAHiH NdW rpeA, hlwcKH, K(h) AETO OT Ct3AMITE ilHpd k3Pild, d
OT IKErI4E)141EFITE r(OCEIOA)d 6(or)d H Cn(d)ce H(e)wgro kicti)c(4)
X(pHcToc)a ,dfitr, m(t)c(A)u,a MdpTd, Yd. A(11)Ht.
HHC,14 1.11dHAHp.

<f>1 Din mila lui Dumnezeu, noi, Vasilie voievod, domn al Tdrii
Moldovei. Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se. Iatd acest adevdrat boier credincios al nostru,
lonwo Rusul fost vornic, pdrcdlab de Orhei, a slujit altor sfântedposati domni
care au fost inaintea noastrd cu dreaptd i credincioasd slujbd, iar acum ii slujqte

75
www.dacoromanica.ro
domniei mele. De aceea §i noi, vdzdnd slujba lui dreaptd §i credincioasd cdtre noi,
I-am miluit cu deosebita noastrd mild §i i-am dat l 1-am miluit cu un sat, anume
Tohatinul, cu tot hotarul i cu tot venitul, care este in tinutul Orhei, pe rdul
Nistru, care acel sat a fost al nostru drept domnesc din vremurile vechi §i ne-a dat
mai sus scrisul lonwo vornic §ase cai buni, pe care cal domnia mea i-am dat in
treaba
Pentru aceea, acest mai inainte zis sat, Tohatinul, pe rdul Nistru, in tinutul
Orhei, sd-i fie boierului nostru mai inainte zis, lonwo Rusul fost vornic, dreaptd
ocind §i danie, i miluire, i uric, i intdrire, cu tot venitul, lui, i copiilor lui,
nepotilor, i strdnepotilor, §i rdstrdnepotilor §i a intregului neam al sdu, care se va
alege cel mai apropiat, neclintit lor niciodatd, in vecii vecilor.
lar hotarul acestui sat mai inainte zis, Tohatinul, pe rdul Nistru, in tinutul
Orhei, sd fie din toate pdrtile dupd vechile sale hotare, pe unde a umblat din veac.
Si la aceasta este credinta domniei noastre mai sus serse, noi, Io Vasilie
voievod, §i a preaiubitilor §i de la inima fii ai domniei mele, Stefan voievod i loan
voievod, §i credinta boierilor no§tri: credinta panului Grigore Uréche mare vornic
al Tdrii de Jos, i credinta panului Toader Petricéico mare vornic al Tdrii de Jos, §i
credinta panilor Man §i Apostol, pdrcdlabi de Hotin, i credinta panului Savin
Prdjescul pdrcdlab de Neamt, i credinta panului pârcdlab de Roman, §i credinta
panului Gavril hatman §i pdrcdlab de Suceava, i credinta panului Apostol
postelnic, i credinta panului lorgachi spdtar i credinta panului Ghiorghie cea§nic,
credinta panului lorga vistiernic, i credinta panului Toma stolnic, §i credinta
panului Coste comis §i credinta tuturor boierilor nostri, mari i mici.
lar dupd viata §i domnia noastrd, pe cine Dumnezeu Il va alege, dintre copiii
noWi sau din neamul nostru sau pe °Heine Il va alege sd fie domn in tara noastrd,
Moldova, sd nu strice dania i miluirea noastrd, ci sa i-o dea §i sä i-o intdreascd
sa i-o innoiascd pentru ca-i este de la noi dreaptd danie §i miluire, pentru dreapta
credincioasa lui slujbd, ce ne-a slujit noud i tdrii noastre.
lar pentru mai mare putere §i intdrire a tuturor acestora mai sus scrise, i-am
poruncit boierului nostru credincios §i cinstit, pan Toderwo lanovici mare logofdt,
sA scrie §i sd atdrne pecetea noastrd la aceastd adevdratd carte a nostrd.
In orawl nostru de scaun, lavi, in anul de la Facerea Lumii 7151, iar de la
intruparea Domnului Dumnezeu i Mdrituitorul nostril, lisus Hristos, 1643, luna
martie, 31 zile.
A scris Saidir.

Dupd Saya, Doc. 1.,6pzqna, p. 58-61. Text slay dupd orig., pergament (57,5 x 37 cm), sigiliu
domnesc mare de ceard, atdrnat, si trad. editorului. Originalul se afla in colectia lui Anatolie
larosevici, din comuna Vadul lui Von, din fostul judet Ldpusna.
Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 629 (Condica Asachi), f. 322 (copie din sec. al XVIII-lea).

ED1111: Catalog, II, p. 334, nr. 1657 (rez. dupd copia de la Arh. Nationale Bucuresti).

Omis.
2 Parantezele nostre.

76
www.dacoromanica.ro
66 1643 (7151) aprilie 2

t Adecd eu, Iftimie, i fratii miei, Hilohie i Saya, i sora noasträ, Todosiia,
feciori lui Ion Bueban a Dochiei, nepot(i) Savei cel bdtran, din sat din
i

Ion4qt(i), däm tire cu cest zapis al nostru cum noi, de nime silit(i), niel
inpresurat(i), ce de bundvoia noastrd, am vändut a noastrd direptél ocind i mo0e,
ésesprädzéce pqi in frunte, din hotarul Dinganilor pänd intr-apa Sirétiului, cu
tarind, cu sili*te de sat, cu pddure, cu tot venitul. Vändut-am dumisal(e), lui
Dumitraco sulgeriul, direptu épte galbeni, bani buni, ca sd-i hie dumisal(e)
cumpärätur(d), cu tot ven itul.
$i in tocmal<a>2 noastrd au fost Saya cdm(d)ra*, i popa Toader, §i Balica din
Nicorqt(i), i Ionwo, §i Foca, i Blojul, i Dumitru din lon4e§t(i), i Vas(i)lie,
Arimiia, i Solac i Nohit de acolea, j Ionwo, i Lazor, §i Melqean,
§i Serghie, §i Isdil(d) din Buciumi, i Tardziul de Säsd*ti i alti multi oameni buni
bdtrâni, §i tined, de pren pregiur
Si, mai pre mare credintä, ne-am pus pecetile i noi i aceti oameni buni ce
serie mai sus, sä sd §tie.
z3PHe <7151/1643> ein(pHnie) -g <2>.
113, CARA K'hAl(12,)ptIW 11HCartil0 p>3.
Eu, popa Toader, Inca <am>2 fust intr-aci tocm(a15) <m. p.>3.
Ionwo hänsar p.>3; ...4 p.>3; Foca5; Vas(i)lie5; Bloj5; Balica5;
Eremiia5; ...6.

<Pe verso, cloud insenindri contemporane>: t Buciumi, ce nu s-au fdcut


zapise domne*ti <§i>: f Iftimie.

Arh. Nationale Bueuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad), CXV1/128. Orig., hartie (31,3 x 21,8
cm), filigran, patru peceti melare rotunde: a lui Sax a camaras, avand in camp o pasare stilizata, a lui
lonasco hansar cu o cruce in camp si doua neclare, si sapte amprente digitale.
Inst. de 1st. A. D. Xenopor Iasi, Fotogralii, XXVII/66 (foto. dupd orig.).

I Asa In original.
2 Omis.
3 Sigiliu melar.
4 Neclar.
5 Amprenta digitala.
6 Neelar; amprenta digitala.

67 1643 (7151) aprilie 3

O cart(e) tij <de la>' Vas(i)li vod(d). 7151 <1643> ap(rilie) 3.

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Agathon, 11/46, nr. 3. Ment. intr-un izvod de scrisori a doua
jirebii din satul Locovita, din 1768 (7276) aprilie 29. Vezi si doc. din 1643 martie 30.

77
www.dacoromanica.ro
EDITH: Catalog, II, p. 335, nr. 1662 (ment.).

I Omis.

68 1643 (7151) aprilie 5, <Leo0>

t Adecd eu, Drojea, f<r>lateli lui Nan, din satu din Stoil[l]qti, scriiu §i
mdrtorisdscu cu cestu zapis al miu, la moartea mea, de o moie a me, ce am datu
Savei de C4oténi, dacd am sdrdcitu §i am inbdtrânitu, sa ne tie [i sA ne tie] §i sA ne
grijasca2. El nu s-au tinutu de ce au grdetu ce ne-au ldsatu in nevoi §i in mult amar
de am pdtitu, i pe fiicd-mea3 o au omorâtu pdginie. Deci acmo, eu am fa'cutu
aceastä scrisoari §i rrarturie cum sd n-a[a]ibd Saava niel o treab(d) cu acel loc, ce
am dzis voiu da; nedatu sd hie de méni, cdci el s-au scdpatu de ce-au grdetu.
Deci de va scuate Saava von2 zapis, sd nu sd tie in samd.
Eu, astd luni, in lonea Pa[]tilor, innaentea po<po>lrului <sa>ltu<lu>li
Leo§tilor, denaen<tea>4 lui Ipatie, ...loi, i loi Gligorie ot tam, i loi Andreiu ot
tam, i Toader ot Crdsnd§éni, §i Nica ot Micle§ti5, i Isaiu ot Leo<t>li, Andronic ot
tam, §i popa i tuturur pupurénilor mdrturisdscu de ce-i mai sus serie. $i acmu eu
muru la mana Moisdi, nepotu-miu. Deci eu i dau acea ocin(d) Moiséi §i feciorilor
sd fie de la meni a 1[1]or ocin(d) §i ddtdtur(d).
$i feciorii mie<i>1 nici o treab(d) ca s(d) n-aibd, n<ic>li a<1>ti nepoti, ce sd
[s(e)] hii numai cu<m>4 serie, cdci el sd mä ingrope, sA s(e) §tie. Deci nime sd nu
putd sd-i mai strece acéasta scrisoaré.
<mt>c(A)11.41 an(fainit) T <5> A(h)H(H), E(11) 4t)T(0) Offid
<7151/1643>.
113, illirptIWKO, am scris.

<Pe verso-ul primei file, o insemnare din prima jumdtate a sec. al XIX-lea>:
No. 1. 7151 <1643>. Scrisoare de la Dronea, fratele lui Nan, din sat, din Stoile§ti,
fácutd la moartea lui, de o mo0e a lui ce au dat Savii de Cdsdteni ca. dupd ce au
sdrdcit i au inbdtrânit nu s-au tinut precum au graft, ce 1-au Idsat in nevoi §i In mult
amar; pentru acee sd nu aibd Saya nici o treabä cu acel loc, <lar pe verso-ul filei a
doua, o insemnare de la inceputul sec. al XX-lea>: Ddruit de pdrintele I.
Antonovici, profesor din Ihrlad, §ed(inta) <din>4 19 decem(brie) 1908.

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad), CXV/1. Orig., hartie (31,5 x 21,5
cm), rupt la Indoituri i pat, lipsa doua treimi din fila a doua, patru sigilii melare rotunde, aplicate In
aceea§i cerneala; unul are In camp un scut heraldic, celelalte cu decor neclar.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia§i, Fotografii, XXVII/68 (xerocopie dupa orig.).

I Rupt.
2 Ap in orig.

4i
3 Slova t, transformata dintr-un s.

5 Dupa slova K ar putea fi 4i slova o (Micolqti).

78
www.dacoromanica.ro
69 1643 (7151) aprilie 6, Iasi

NW &CHAU COEKOAA, 6(4010 Al(H)4(0)CTTIO, r(o)en(o),k(e)pt 3E111414


AIW4AMCKOH. Scriem domniia mea, la sluga noastrd, Dabijea biv pfircalab.
DArnu-ti stire cd s-au jAluit innaintea d(o)mniei méle rugAtorii nostri, egumenul
alugdrii de la sfanta mAndstire de la TazIdu, dzicandu Innaintea domniei
méle, cA sintu acolo, la acel tinut, cAteva ocine a sfentei mändstiri nealése
despre alti rdzési, anume: la alimdnesti si la Mihdilesti si la alte sate; tot s'A'
hrdnescu altii pre ocina sfentei mandstiri i lor nu vor sd le alea<g>ld ocina, pre
unde li s(e) vine.
Derept acéia, deaca ver(i) vedea cartea d(o)mniei méle, iar tu sd mergi la
alimdnesti si la Mih(d)ilesti si la alte sate, pre unde vor hi mosiile sfentei
mAndstiri, si pre la mori, sA strangi oameni buni de pre inpregiur megiias(i) i sd
alegi toate ocinile a sfentei mAndstiri de pre In toate satele, pre unde vor hi
avandu la tel2 tinut a Putnei, cum le vor spune i zapisdle, cum va hi mai cu
dereptul, nemdrui sd nu fdtdresti. $i morile asijdere sd le tocmesti, s'A n-aibd
innecdturd de alte mori, ce s'A* Imble vadurile cum au imblat de alta' data. Lar
dupd ce le vet(i) socoti i le vet(i) alége ocinile sfentei mandstiri, cu oameni
buni, i de-i va pdrea cuiva vreo strâmbdtate, sd hie de fatd, innaintea d(o)mniei
méle.
H HM HE 6V4,ET.
V !tic, ECO AMT(o) ,z(3rae <7151/1643> en(panTE) <6>.
t r(o)en(o)A(a)at pELI(E).
t 34X(4)piA1 <1111C44>.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare din sec. XVII>: t ilacT 5a


111A(H)MtHEIHH H 34 iNHVIH4EEHH3 <una din sec. XVIII>: eálimanqti i
una din prima jumdtate a sec. XIX>: 7151 (1643) apr(ilie) 6. Carte domnului
Vasali v(oie)v(o)d cdtrd Dabija vel pArcAlab, prin care îi poro<n>cesti ca sd
meargd, dupd jaloba egumenului de TazIdu, si s'a aleagd partile ce ari män(dstirea)
In alimänesti i Mihdilesti i In alte locuri i pentru linecare morilor ce ari
mAn(dstirea).

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Galata, XI/20. Orig., hartie difolio (30 x 21,5 cm), Migran,
lipsa o treime din fila a doua, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in chinovar, putin ciar.
Biblioteca Central Universitara Mihai Eminescu" Iasi, Ms., nr. 277 (Condica mankstirii
Tazlau), p. 131, nr. 19 (rez. grecesc).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXV11/69 (xerocopie dupa orig.).

EDITII: Catalog, II, p. 335, nr. 1663 (rez. dupa orig.).

I Rupt.
2 Gresit, in loc de cel".
3f Carte pentru Calimanesti si pentru

79
www.dacoromanica.ro
70 1643 (7151) aprilie 7,

t Ïw RACHAig gOEKOACO, 6(4010 Al(11)4(0)CTi10, r(oc)n(o)p.apt 3EA1AH


AlWAAARCK014. Adec(d) au avut dzi innaintea Portdi domnie méle Ciocdrlan tiganul
de la Pobrata cu Fuga de Ford§ti pentru ne§te cai ce s-au fostu furat Fugal, apoi el
au mersu de au prddat pe C(iocdrla)n. lar <a>lpoi, Fuga §-au aflat furii, iar
Ciocärlan s-au indireptat §i au luat de la Fuga un bou pentru bucatele lui; apoi, el
de iznoavd §.-au luat dzi innaintea domniei méle.
Deci Ciocdrlan au vinit la dzi §-au a§teptat pdr(d) a eincea dzd dup(d) dzi, §i
Fuga tot nu au vinit, ce au rdmas de dzi §i din toatd legea tdrai, ca sa tdie Ciocdrlan
boul ce au luat de la Fuga, §i sd nu s(e) mai pârascd aceasta In veci, peste cartea
domniei méle.
X hie, K(il) 4t)T(0) of3i:Id <7151/1643> en(pHniE) .<7>.
IP(oc)n(o)A(H)wh pEti(e).
TpaNAis4.19 <14>1 15'hpCal AE0p1144(11) 81-010102.
Toflea <a scris>.

Dupd N. lorga, St. qi doc., IV, p. 25, nr. XXXIV. Orig., pecete mare, in chinovar".

ALTE EDITII: Idem, Anciens doc., I, p. 269-270 (orig., dupd Si. ci doc., IV, i trad. in limba
francezA).

I 0111iS.
2 In textul editat, cu caractere latine.

71 1643 (7151) aprilie 9

7151 <1643> apri(lie) 9.


Uric al räposat(u)lui Vasilie vod(d), domnul Moldovei, prin care intdre§te
stdpdnirea Ursului vdtaf preste a treia parte din trei pdrti din satul Neme, din
tinutul Ia§ilor, la Prutu, Cu cdmpu, Cu vad de moard §i cu baltd ddi pe§te, ce i-au
ddruit mdtu§i-sa, Tudora, Elea Ambrohiei, jupdneasa lui Dumitra§co pitaru, §i
preste giumdtate satu(lui) Tdcoteni, partea lui Ivan Vartic, §i preste partea Tatii, din
giumdtate de satu Cicicani, §i preste partea ei din Cotela, ea sd va alege din
giumdtate sat(u)lui de cdtre alti frati, §i din Forosna, §i din Sdrbenti, §i din
Bddroseni, partea Tatii, care i-au ddruit soacrd-sa, Nastea, fiica lui Ivan Vartic.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, XXXIII/163. Rez. dezvoltat intr-un perilipsis din 1812
iunie 29 de Chiritd dascal slovenesc <din Tara Romdneascd>, adeverit de Logofetia cea mare a Tdrii
Romdnesti In 1812 iunie 22, ardtdndu-se ea sunt dupd originale aflate la Lucsandra Cdmpeneasca
dvorniceasa", fiica lui Constantin Cändescu fost mare toga-at.

Formd munteneascd datoritd redactdrii rezumatului actului in cancelarla Tdrii Romdnesti.

80
www.dacoromanica.ro
72 1643 (7151) aprilie 10,

Eu, Grigorie Pilipovschi, cu sotia mea, Mitrofana, fiica lui Solomon


vistiernicul, Cu acest zapis al nostru rndrturisim cd de a noastrd bundvoie, de nimeni
siliti, am vdndut a noasted dreaptd ocind, satul nostru Bogddne*ti, ce-i pe Prut, in
tinutul Hotin, cu locuri de mori *i cu moard gata pe Vilie, care-i apartinea dupd
cumpardturd tatdlui nostru, Solomon vistiernicul, Intdrit de Aron voievod *i de
Eremiia voievod, in toate hotarele, cu toate veniturile, lui lorga vistiernicul, pret de
400 de lei, care bani Iorga vistiernicul ne-a plätit noud deplin, inaintea tuturor
boierilor mari i mici ai Divanului domnesc.
lar de acum inainte mai sus pomenitul sat, Bogdäne*ti, cu tot venitul, ?I ddm
spre ve*nicd mo*tenire drept a lor stdpdnire, lar cumpdrdtorul sä aibd dreptul
ceard cdrti domne*ti. Spre adeverire pun isaitura i pecetea.
Aprilie 10 zile, anul 7151 <1644>.
A iscdlit Grigorie Pilipovschii.
A scris la 14, Saidir.

Dupd Moldova, IV, p. 69-70, nr. 22. Trad. in limba romand, cu slove
chirilice, dupd o copie in limba rusd, fdcutd de trraducdtorul Holeavitchii.

I Urmeazd mentiunea: 1(ocul) p(ecetii).

73 1643 (7151) aprilie 10, Ia0

Adecd noi, Todera*co mare logordt, Grigorie Ureche mare vornic al Tdrii de
Jos, Toader Petriceico mare vornic al Tdrii de Sus, Gavril hatman, Gheorghe mare
paharnic, Toma mare stolnic, Costea mare comis, Dumitra*co larali clucer, Grama
mare jitnicer, Alexa mare pitar, Racovitd Cehan al doilea logofdt, Vasile Banul mare
*etrar, Stefan mare arma*, Gheorghe Stefan al treilea logofdt, lona*co postelnic,
Vasile Roca vornic de gloatd i Costantin Ciogolea vornic, cu aceasta mdrturisim
a venit inaintea noastrd Grigorie Pilipovschi cu sotia sa, Mitrofana, fiica lui Solomon
vistiernicul, de a lor bundvoie, de nimeni silità, nici asupritd, *i au vdndut a lor
dreaptd ocind, Bogddne*ti, ce-i in tinutul Hotin, pe rAul Prut, cu locuri de moard
iazuri, i cu o moard gata pe rdul Vilie, care le apartinea lor dupd cumpdrdtura tatdlui
lor, Solomon vistiernicul, intdritä de Aron voievod i Eremia voievod, cu tot venitul,
fratelui nostru, lui lorga mare vistiernic, care a pldtit deplin, acei 400 de lei, lui
Grigorie Pilipovschi i sotiei lui, Mitrofana, fiica lui Solomon vistiernicul.
Drept aceea, vdzdnd noi mdrturia de bundvoie *i platd deplind, am dat acest
zapis de mdr-turie lui lorga vistiernic pentru stdpanirea ocinei Bogddne*ti, in tinutul
Hotin, cu locuri de moard, *i cu iazuri, l cu moard gata pe Vilie, *i facd
cdrti domne*ti. Pentru ve*nicd intdrire ne iscdlim.
A scris Saidir, in ora*ul 14, aprilie 10, anul 7151 <1643>.
Iscàliturile sus-numitilor boieri.

Dupd Moldova, IV, p. 70-72, nr. 23. Trad. in limba románd, Cu slove chirilice, dupd o copie in
limba rusd, fdcutd de trraducdtorul Holeavitchii.

81
www.dacoromanica.ro
74 1643 (7151) aprilie 10, Ia0

Noi Vasile voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Au
venit inaintea noastrd §i inaintea tuturor boierilor noWi moldoveni, marl §i mici,
sluga noastrd Grigorie Pilipovschi i sotia sa, Mitrofana, fiica lui Solomon
vistiernicul, de a lor bundvoie, de nimeni silitd, nici asupritd, i au vândut a lor
dreaptd ocind i moie, ce au ei de la tdal lor, Solomon vistiernicul, dupd drepturile
de cumpArdturd care ne-au fost al-Mate de la Aron voievod i de intariturd de la
Eremiia Movild voievod, satul Bogddne0, pe Prut, in tinutul Hotin, cu locuri de
iazuri §i de mori, §i cu o moard gata pe apa Viliei. Toate acestea le-au vfindut ei
credinciosului nostru boier, lorga mare vistiemic, cu patru sute de lei bAtuti.
Pentru aceea, mai sus scrisul nostru boier, lorga mare vistiernic, a pldtit totul
deplin, acei 400 de lei, in mainile lui Grigorie Pilipovschii §i sotiei sale, Mitrofana,
fiica lui Solomon vistiemicul.
Drept aceea i noi, vdz:and intre &at-10 intelegerea de bundvoie §i plata
deplind, de asemenea §i de la noi am dat i am intdrit mai sus scrisului boierului
nostru credincios, Iorga mare vistiernic, pentru acel sat Bogoldne0, pe Prut, in
tinutul Hotin, cu locuri de iazuri §i mori, i cu o moard pe Vilie, sa le fie lor dreaptd
mind §i intdriturd de la noi, cu tot venitul, neclintit nici odinioard, in veci.
lar altul sd nu se amestece.
La IaA aprilie 10 zile, anul 7151 <1643>.
insqi domnul a poruncitl.
A iscdlit, in moldovenqte, Toderwo $aidir.
Dupa Moldova, IV, p. 72-73, nr. 24. Trad. In limba romana, cu slove chirilice, dupa o copie In
limba rusa, facuta de traducatorul Holeavitchii.

I Urmeaza mentiunea: 1(ocul) p(ecetii).

75 1643 (7151) aprilie 10, Ia0

t thU gdCHATE KOROAd, 15(o)mito in(H)40)cfilo, r(o)cn(0)ACOpla 3EM4H


AIWAAARCKOH. Scriem domniia mea, la sluga noastrd, Dabijea ce-au fost paredlab.
Dau-«i) tire cd s-au pârat de fat(d) inaintea domniei méle rugdtorii no§tri, calugärii
de la svanta mdndstire de la Beserecani, cu Irimiia din Romane§ti, pentr-o parte de
ocind din sat din Române0, dzicându Irimiia cum au cumpArat cdlugdrii acea parte
de ocind de la feciorii lui Crociuban §i lui nu dat i-au §tire candu au cumpdrat.
Pentr-acéia, deaca vei vedea cartea domnii méle, lar tu sd socote0 cu oameni
buni ce vor hi dat augdrii pre acel pdmântu, sd pui dzi Irimiei sd le dea banii
innapoi. Iar de nu le va da banii la dzi, sd-i lase pre cdlugdri in pace sd-§(i) tie
ocina, i sd le faci §i mdrturie. lar la vaduri i intr-ard, ce au cumpdrat calugarii de
la feciorii lui Naddbaico, sd n-aibd Irimiia nici o treabd, ce sd fac(d) mori calugdrii
pre acel loc, unde le va fi voia.

82
www.dacoromanica.ro
TOE mima.
ghic, netir(o) k31514a <7151/1643> en(pHATE) T <10>.
1- Cd111 r(o)cn(o)s(a)at KA3Agt.

REA AWKOWE)T VLI(H).


t ß4C(H)ATE <nacen>.
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemperan:a>: Putna, <apoi, una din
sec. al XVIII-lea>: 7151 <1643> ap(rilie) 10 <§i una de la inceptul sec. al XIX-lea>:
Carte domneascd de la Vasilie v(oie)vod cair(e) Dabija parcalabu.

Arh. Nationale Bucur4i, M-rea Bisericani, XV/35. Orig., hartie difolio (30,5 x 21 cm),
Migran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in cerneal5 r4e, slab imprimat.
Ibidem, Ms., nr. 548 (Condica m-rii Bisericani), f. 71 r. (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 14, Fotografii, XXVIU75 (xerocopie dup5 orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 335, nr. 1664 (rez. dup5 orig.).

76 1643 (7151) <dupfi aprilie 10>

t Milostive §i luminate doam<ne>l, sa fie mdriia dumital(e) s'anales. nain


§tir(e) noi, robii si slugile marii tal(e), Dumitru starosté de Putna, §i parcalabul
Dabij(ea), <§i>1 Irimiia, frate-sdu, si Ionit(d), si Pepelea izbasea, §i vatavul Scantée,
si vornicul Ilie de Vrancea, si Lupul calara§ul §i alti oameni buni multi, bdtrani si
tiner(i), de pen pregiur, pentru randul unui loc de la Gala Putnii, ce-au cumpdrat
cdlugdrii de la santa mánastire de la Beserecani de la Crocioban §i de la toti
oamenii lui, la sat la Romaneste, noa[m] parnantu<ri>1 in vrunte2, cu pomi si intr-
apä si cu tot venitul si cu vie.
Candil au fost acmu, au trimis pdrintele de la mdrastire un cdlugdra§sä fac(a)
neste mori. Deci s-au sculat alti rdzé§i, anume Irimiia, murariu13 sacanilor, §i cu alti
oameni. Deci au marsil la casa mdrastirii, de-au suduit [suduit] calugdrul de lége si
i-au fäcut destul val §i destuld scarbd. $i, dup-ace(a), calugara§ul, vddzand atata
sca'rba, ne-au dat stire. Deci am mdrsil si noi acolo de-am stransti multi oamen(i) de
pen pregiur, de-am socotit de randul acelui loc. Deci am gasa ca ia[s]ste ocind §i
cumpardtur(d) direaptd sf(i)ntei mdrastiri, iar ceia razési au imblat <ca>' ne§te
oamen(i) fdr(d) de isprav(d).
De-aceasta mdrturisim cu sufletel(e) noastre; mdriia dumital(e) e§ti
m(i)1(o)stiv.
Dumitru bdrcalab4 <in. p.>.

<Pe verso, o insemnare contemperara>: Putna, <una din sec. al XVIII-lea>:


La Romane§ti <§i doud din prima junatate a sec. al XIX-lea>: M'Ilma. din
Fitinghesti <si>: FArd an si luna'. Marturiia lui Dumitru staroste di Putna si
parcalabul Dabija, cari-i pentru un loc di pe Garla Putnii, in Romanesti, a
man(d)st(irii) Bisdr(i)cani.

www.dacoromanica.ro 83
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Bisericani, XV/54. Orig., hark (31,5 x 21,5 cm), filigran, un
sigiliu rotund (2 cm in diametru), probabil al unui cdlugdr, si cinci sigilii melare rotunde, cu decoruri
florale in camp.
1dem, Ms., nr. 548 (Condica m-rii Biscricani), f. 69 v.-70 r. (rez.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/76 (xerocopie dupd orig.).

EDITH: Catalog,II, p. 335-336, nr. 1665 (rez. dupd orig.); Hdjdeu, Arch. Istoria,l, 1, p. 93,
nr. 123 (orig., datat 1636).

Datat dupd porunca domneascd din 1643 (7151) aprilie 10.

I 0MiS.
2 Gresit, in loc de: frunte".
3 Asa in orig.
4 Gresit, in loc de párcdlab".

77 1643 (7151) aprilie 11

Au ardtat cä giumdtate de sat de Negresti, parte din gios, a unui Sämion


Bdisan, ar fi vandut a trie parte la un Sämion Mogáldel, pe care au aratat si ispisoc
di la Vasâle vod(d), di intdriturd lui Sämion Mogälde pi acea a trie parte din
giumätate de sat, cari este din 7151 <1643> april(ie) 11, ..2, lar 2 arti tot dintr-
aceastd giuratate de sat li-au vandut iards(i) acel Sämion Baisan la un Iorga
vist(iernic), apoi sculându-s(e) Sämion Mogaldi, impreund cu lonas spat(ar)...3, cu
giudecatä au luat acele 2 arti di la Iorga vist(iernic), land de la el ispisocul ce-1
ave pe acele 2 p5rti, ramaiind intriagd acea gium5tate de sat la stäpânire MogaIdii
si a lui Ionascu spdtar, st5anind 2 Or° Mogalde si o parte Iona§ sp5t(ar).

Arh. Nationale Iasi, Documente, MXLV/2, f. 1 r. Rez. dezvoltat intr-o anafora din 1781 mai 8.

I Urmeazd: strdmosul lor".


2 Urmeazd: ce sint di atunci 137 ani".
3 Urmeazd: din care sd trag FdrAmitdi".

78 1643 (7151) Inainte de aprilie 13>

57 de funii in capul mosii partea lui Bäisan, care o avea preutul Toader
Mogäidea cumpdratd de mosu sdu, Simion MogdIdea, de la Simion B5isanu, din
valet 7151 <1643>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CDLI/67. Rez. in hotarnica din
5 ianuarie 1765 a pdrtilor de mosie ale rdzesilor din Rediul Mogaldei (partea dejos a Negrestilor), din
judetul Vaslui.

Acest doc. si urmAtorul ne-au fost comunicate de prof. dr. Mircea Ciubotaru, cdruia
multumim si pe aceastd cale.

84
www.dacoromanica.ro
79 1643 (7151) aprilie 13

57 funii in lat, parte lui Simion Bdisanul. Si dintr-aceste funii au vândut 38 funii
lui Simion MogAldea, mow! preutului Toader, la vàlet 7151 <1643> ap(rilie) 13.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bib!. Acad.), CDL1/67. Rez. In hotarnica din
5 ianuarie 1765 a rartilor de mosie ale rftzesilor din Rediul Moga'del (panca dejos a Negrestilor), din
judetul Vaslui.

EDITII: Mircea Ciubotaru, O straveche aye:are de pe va/ea Bcirladuhd: Negrevi (judeful


Vas/d) (II), In AIIAI, XXI, 1984, p.418 (ment.).

80 1643 (7151) aprilie 25, .14

di<H40c>1T110, r(o)Cn(o)A(d)pt 3EMAH


t NW RACHATE HOEROAA, IS(0))Kil0
AIWAAAECKOH. GD)g(f) npinowe IlptA HAM II np<t>IA, <lill>1 CHAIN
11

AIWAA4KCKIAMH2 sontpn, REAHKHAlhl 11 AI44HM11, <ca8>Irn HAW TOAEp, Chi lit


NCAK, H king8 fro, Hngoap(h), H Tt<I'd>1411 34 41411M nptA H4A1H Ch sontpiniv
HAW, IlliTpAWKO Iloroat 1hIK <40004,ET>1, pdoki TpETAA LIACT WT CEA0 114011tH11,
LITO <11A>1 NCHXHA, R(0)4OCTV A0p0X[r]010, pi9iK*41H crWri4 HAWN RHW(E)
flHCAHIIH,<T>10AAEp H NHKOApli, ANI(E) ECM HM TA LIACTV 3d WT11(11)HV WT
<114>100tnn, npaga WTH(H)HA H KVI1E)Kli4 WT NEAEMEHFIKH HM KMAK<VA>l,
ChIUh KOA1HC IOAtIO, pap,' LIETHpH metT dr4pCKHK3 <11>1 Tphl ROAN 34 KVI1U.H,
8K4304gat1H H 341114C WT HA KMAKVA. ilRo4tpHH6 <H>lAW, lloroAfit
atur(o)4.(f)r, WH TAKO WTtLjJ44 nptt, HAMH AKE) WH KVI1H4 EANd CEAHWE
Baodum, 111E4s1uftini, WT 114 If 113AKVA, 4 NOTOM TOA CHAIN! 11 1311111(E)
11 11 CANNA, &AAEVIJ,H, 13113t<411>1 WT RED, ITO NTO C-tWE npaga r(o)cn(o)a,apcgaa,
WT XOTAp Tptr Illedstuniniat, WT rAE Et3tAHM Il(H)/4003111
H NE HIHAET

len tT, TO fr(o) A<44>1 Kt34KVdwEN 34 TOA CHAHWH, eAEVII,H, H11 wnnpatoT
RICH Well WTH(11)Hhl &113AKV4WEl1, 110 I'M et W6ptT4IOT Eh HHWTH CiAdr H
wnnpaioT H TOA TpETAA LiecT WT HAM tHH.
LINO KO)C11(0)ACTR(0) AIN H RIICEPO ClEtT KO)C11(0)ACTE(4) MN

ClIAHX0A1 HA HHX 14 TAKO tvG<p>itTorodi 34KWN NNE, KAKO Ad HAIAIOTV cavrin


HAW, Toamp H <H>IHKOApt, IlpHHECHTH MOAT Aospn, WT<Kp'h>1 CHIN MENHOWN,
T.Dic(E) CIAAMTEACTOSAAH nptA HAMH Ch CROHA1<H AdWA>11111 KAKO KVIMA
&4K, WT(1011,1 Toamp, H <11 liK>10Apt TOA LIACTV TA WT(11)11V WT &113AKV4
AIAH4 H3A4R114 WT I1Tp<aingo>1 throat, LITO KedINA C4HLIJt dOVLIM WT
<K>112,34<KV4, H>1 Ad HA14ET WCTARHTT INTpAWKO iloroat awr(o)ME)T HA
Toemp H Nd 1111K0Ap(13) StA0 [11] 8 AI Hp1I110.
HHO Toamp II Cli <ngv>I fr(o), HHKOLIpt, With npnwanna A(h)w1 C12,

A11101-41 AIOAT Aospn H CT4pH, wTgp[c]enhi MENtWH, H TAKO CRAAMTEACTRORAAH

www.dacoromanica.ro 85
nptA HAMM EICHr THr moAi Aospn, KdKO EVHHA TOd 4dCT 3d WTH(H)HV BHA°
11HCM1Hdr(0), WT llitiontnn, 3d HediC H HHKOdpli, MdH4 H3AdEHHd 3d TOd
WTH(H)HV 4TO KVEIHA soatpnn HAW, 1101'04t 4WC(0)4(E)T.
Tamc(g), sontpinAr r(o)cn(o)AcTE(a) MH HW(E) MiCdH, 110r0At
AWKOWE)T, WH 30CTd4 WT nptA HdAMH H WT KEC[T] 34KWN 3EMCKOH, d calrrn
HAW, Toeop c(h)irh licaK, H HHKOdpl, WHH 611pdgH4H H flOCTAKHAH COEhl

4.111311E10, KT 3naTi, 6 iltici(t)p r(o)cn(o)AcTg(a) MN.


HHO WT CHAt nanptA E0AWE Ad HE HALIET HdH Ttram, pap' CHA TbK(E),
HHKOMK(E), Hd SUN, HI Ad HMMOT WHH ApuicaTn COEhl TA TpETdd 4LICT WT
CEAO HANAHH, C11 spVA 3a MAHN 6 SH*I10 H Ch EC HpHrOA, no 4TO Ct
waptTen Ch HCTHH010 d*(E) ECTI HM npaga KVI1EXCHd, Hd CEOH n(i)n(t)sn
EhlW(E) HHC4HHH, LIETHpH ¡act,' 6rdpCKIir H TpH EGAN 34 KV1111,H.
11 EAHH untie LITO CliTEOpHA goront awr(o),Is(E)T WT r(o)cn(o)AcTz(a)
MH Hd TOA gam' 3a wm(F)NV Ad c(t) stpVET, Nh Ad wpgaET.
11 HH At COO HE 6MHWdET.
ghic, A(t)T(o) ,z(3rna M(t)C(ä)Ud an(pnaii)
t CAM r(o)cn(o)A(n)irh gEAtA,
T Afp AWKO KEA AWKOWOT <M. p.>.
t AVMHTpdWKO <11HCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. lad au
venit inaintea noastrd §i inaintea tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari §i mici,
slugile noastre, Toder, fiul lui Isac, i unchiul sdu, Nicoard, §i s-au park de fatA
inaintea noastrd cu boierul nostru, Pdtrako Ciogolea fost logofdt, pentru a treia
parte din satul Plopéni, care este pe Jijia, in tinutul Dorohoi, ca aceastA parte de
ocind din Plopéni le este dreaptd ocind §i cumpArdturd de la ruda lor, Cdzacul, fiul
lui Costea Ciulei, pentru patruzeci de ughi §i trei boj de negot, §i au ardtat §i un
zapis de la Cdzacul. Iar boierul nostru, Ciogolea loge-a, el a§a a rdspuns inaintea
noastrd cd el a cumpdrat o seli§te, Badeuti, la Stefänqti, de la Cdzacul, iar pe urmd
aceastd sel4te mai sus scrisd, Badeuti, a luat-o de la el pentru a a fost dreaptd
domneascd, din hotarul tArgului Ste1a'ne0, i nu are de unde sd le ja banii inapoi.
Aceasta este data lui azacul pentru aceastä selite, addeuti, insd opresc toate
pArtile de ocind ale lui Cdzacul, pe unde se aflA in alte seli0 §i oprek i aceastd a
treia parte din Plopéni.
Deci domnia mea §i intregul Sfat al domniei mele i-am judecat i ga am aflat
lege dreaptd, ca sd aibd slugile nostre, Toader i Nicoard, a aduce oameni buni,
megié0 din imprejurimi. Atunci au mdrturisit inaintea noastrA cu sufletele lor ca a
cumpdrat Isac, tatAl lui Toader, i Nicoard aceastä parte de ocinA de la Cdzacul mai4
demult deck Pdtrako Ciogolea, care a cumpdrat se4tea Badeuti de la CAzacul, <si>'
sd aibd a ldsa Pdtrako Ciogolea logofdt pe Toader i pe Nicoard foarte in pace.
Deci Toader i cu unchiul sdu, Nicoard, ei au venit la zi cu multi oameni buni
§i bdtrâni, megié§i din imprejurimi, i ap au märturisit inaintea noastrd toti ace§ti

86 www.dacoromanica.ro
oameni buni cd a cumpdrat aceasta parte de ocind mai sus scrisd, din Plopéni, a lui
Isac si a lui Nicoard, mai4 demult decdt aceastd ocind pe care a cumpdrat-o boierul
nostru, Ciogolea logofät.
Atunci, boierul domniei mele mai sus scris, Ciogolea logofdt, el a ramas
dinaintea noastrd si din toatd legea tärii, lar slugile noastre, Toader, fiul lui Isac, si
Nicoard, ei s-au indreptat si si-au pus ferdie, 12 galbeni, in Vistieria domniei mele.
Deci de acum inainte mai mult sd nu aibd a mai parí', pentru aceastd pdrd,
niciodatd, in veci, ci sA aibd ei a-si tine aceastd a treia parte din satul Plopéni, cu
vad de mona in Dzijia i cu tot venitul, pentru cA s-a aflat cu adevdrat cd este
cumpArdtura lor dreaptd, pe banii lor mai sus scrisi, patruzeci de ughi i trei boj de
negot.
Si un zapis pe care 1-a fa'cut Ciogolea logofdt de la domnia mea pe aceastd
parte de mira sd nu se creada', ci sd se rupd.
Si altul sd nu se amestece.
La Iasi, anul 7151 <1643> luna aprilie 25.
Insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logofát a iscdlit <m. p.>.
t Dumitrasco <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: De Plopen(i) <si alta, din
prima jumdtate a sec. al XIX-lea>: Un ispisoc de la Vasdli vodd, rusdsc, tot pe mosiia
Plupenii, pe Jdjdia, in tdn(u)tul Dorohoiului, din velet 7151 <1643> apr(ilie) 25.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CDLIX/5, 6. Orig., baffle, Migran,
rupt la Indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat, pierdut. Pe fila a doua inceputul altui act, tot de la
Vasile Lupu, privitor la vanzarea unei pArti din satul Ciuresti, la gura Delei, unde se vars5 In Prut, din
tinutul Iasi (v. mai sus, doc. din 1643 martie 8, nr. 40). Cu o trad. din 1832.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/80 (foto. dupA orig.).

Rupt.
2 Slova 131, modifica* din H.
3 AECtr Brap, corectat.
4
Asa In orig.

81 1643 (7151) aprilie 25

t Adecd eu, Toder, ficiorul lui Mih(a)il ot Davidesti, singur pre mine
mdrturisescu cu cestu zapis al meu cum am vdndutu partea nostrd din sat din
Dragomiresti si din Buldesti, ce sd va alége partea nosträ dintr-acéste doo sate, din
tarind, si din vatra satului, si din vadu de moard, si din locuri de prisac(d), si din
poieni, si din pométe si din tot vinitul, ce s(e) va alége partea noastrd, ca sd-i hii lui
dereptd mosie si ficiorilor. Si o-m vdndut vdru-meu, lui Stefan din Dragomiresti,
dereptu 7 dr(H) M nonl, c<a>2 sa hii lui Stefan dereptd mosie, i ficiorilor lui
nepotilor lui, si sd-s(i) facd i derese domnesti pre partea nostrd, caré scrii mai sus,

87
www.dacoromanica.ro
pintru cdci i o-m vdn<d>2ut eu, de bundvoia mea, de nim<e>2 silitu, nici nevoitu,
ce de bu[n]ndvoia mea.
$i aceastd tocmald o-m fdcut dinnaintea lui Ghirasim din Colone*ti, *i
dinnaintea lu Burdugan ot Dragomire*ti, i dinnaintea po[p]ei Savei din Colone*ti,
Crdciun ot Dragomire*tii, *i Vas(i)lie din Semen(i), *i Cdrstea ot tam, *i Gavril ot
Bune*ti *i dinnaintea a multi omen(i) bun(i), megiia*i din pregiur, tiner(i) *i
bdtrani[n].
<A*>2i*derele i noi, ace*ti omen(i) bun(i), carii ne scrie ma<i>2 sus, noi
incd, vdzandu toc<mala>2 bund dinnaintea n<oastrd>2, noi ne-am pus *i pecetile,
pintru cdci sä sa creadzd, fii la care scaun, sä s(e)*t<i>2i.
gth) Attir(o) ,(3PH4 <7151/1643> iiiEc(A)usi npip(d) k <25>.
f139 MAIHTfLiWKO, HCKdA <11.1. p.>.
t MAIHTp8 HHCAA.
<Pe verso, o insemnare din sec. al XVIII-lea>: Zapis lui Stefan dita Costi*e.

Arh. Nationale 1ai, Documente, DXII/35, Orig., hdrtie (30 x 21 cm), cerneald cafenie, rupt la
indoituri i lipit cu iruri de timbre, cinci sigilii melare in fum, din care doud rotunde (aplicat de cloud
ori), cloud octogonale (una are In camp doud pdsari afrontate, iar cealaltd o floare) i una ovald, Cu un
motiv decorativ floral In camp; sigiliul rotund are in camp o cruce, Cu postamentul Intr-un cerc (In
acest cerc se gdse§te §i numdrul 195, cu cifre arabe), i o legendd, din care se pot distinge literele
MONENO.
Ibidem, DC/14 (ment.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Fotografii, XXVII/81 (xerocopie dupd orig.).

Ughi 4i jumdtate.
2 Rupt.

82 <inainte de 1643 (7151) aprilie 28>

Adecd eu, Loghina, i feciorul meu, Ord*, in*ine mdrturisim cu cest zapis al
nostru, cum am vandut partea noastrd de mind den sat din Prigorcéni, ce sd va
alége *i cumpdrdturd, lui Apostol Cehan. $i ne-au dat un poloboc de miere, dereptu
zéci galbeni, *i doi galbeni, bani gata.
$i aiastd tocmeld s-au fdcut denaintea a omeni buni: denaintea lui Toader
croitorul, i lui Vas(i)lie Rdjgdu, i denaintea popei lui Bosie, *i popei lui Vasilie
*-a lui
Rpasie nucdn.
$i, mai mare mdrturie, ne-am pus *i pecetile, ca sd sä*tie.
Eu, popa Vasile.
rAHrOpiE HCKAA.

Arh. Nationale Mehedinti, Colectia Dr. Constantin I. !strati, 1/114 (2868). Orig., U1-fie (19 x
17 cm), filigran, doud sigilii melare, rotunde, cu decoruri geometrice, §i o amprenta digitald.

88
www.dacoromanica.ro
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia5i, Fotografii, XXVII/82 (xerocopie dupA orig.).

EDITH: GhibAnescu, Surete, XVI, p. 50, nr. LXXVI (orig.); Col. Dr. C. I. Istrati", p. 75,
nr. 133 (rez. dupA orig.).

Datat in functie de doc. urmAtor.

83 1643 (7151) aprilie 28, Ia0

t Hw &IcHATE KoEKOAd, IS(0)»cTio Al(H)A(o)cTTIO, r(o)cn(o)A(a)ph 3Ent4H


MWAAdEcKoii. aK(E) ripTHAE npn+A MAIN H npmA KICHAIII NewHAIH AIWAAAKCKHAAH
SoAtpH, KEAHKHAIH H 414411MH, aka H(d)Wh flnocTOA 1-1Er4H, H 6Ka3og44 EAHH
npAA moo
3411ac 34 cEKEAHTEAcTKO WT cantaro EACHAiE Bomiwop, c'hTKopEti WT
AoSpH, HAlt HMA opEv grICHAiE, H 'LAMA, H AllitH4(1), H Tonop HAEWK4, H
&AcHATE KoTA H HEKSAA WT MEAN), nHCAEIIIH H CKEAHTEACTESAWil Kt ToT
34nHc CAM He CESt gacHATE 60411Wop KAKO WH, NEKHM HEnolitSSCAEH d NH
ripHCEAOKAII, HOI 34 CE0A Ao6p0e1 EOAA, npoAan cgoax. npeKrir WTH(H)HH H
AAAH(H)HH, EAHKO CA H36EpET 44CT Er0, WT CEAO ilitpluett, H WT HOEHEIIIH, H
WT rp8A112,3EWH, H WT itbittSpH, H WT HplirOp4A1M, H WT TASKAIIHEWH, H WT
HETpEWH H WT S1IFi4E11111, TAKoNcAE H 44cT Ero 4To CA EAIV AOCTANET WT
II,XrAHH 4TO WH HMAA 34 AAAH(H)HV C11 CKOHAIH spaTianta. TAr ElICAr npoAan
EHWE IIHCAHHOMV C46SH H(OwEAIV, linocTOA IlErAll, paAi Tpa KoNH H AEd KpAKII
VII TEAHH,H H AKA AECAT ikapcKHr H 4ETHpH HA AECAT n4E4H, WT KATpd CE44X,
H wT lionE, H WT K0A8 H WT SEc npHroA.
HH0)E(E), AM, OK° 8gtiAtrOM ToT HCTHHHH untie WT CAMdro gecHATE
60411Wop, CITKopEH WT npAA TOMiKlir AIOAT A0EpHr, KtpoKdroM H WT Hec
EWE*(E) AdAorom H noTEptAHrOM KHWE MiCAHNOMV c46SH H(d)wEmV, 11110T04

thrdil, HA Tim( nptA pE4EHHr LiecTI wTH(H)HV wT ithplIKEH,


3e H WT
110EHEW(H), H WT rp8Al-h3E111(H), H wT (1,a8pn, H WT i1pHrOp4ANH, H WT
DAKmtHEW(H), H wT IIETpEW(H) H WT ISIMAIIIIH, TAKONCAE H WT rOdionH ItHrAIIII,
4T0 B6AET 4AcT !Lennie 1504HW0p, KeKo Ad EcT EAIV C13. KlICAM AoroAoM,
H WT TOM, TH)K(E) AdEM H noTgptimment c46sa n(a)wEnttr, tInocTon
thrdN, H HA Ap6r4d LIACT 34 WTH(H)116 WT CEA0 IlpHrOp4AHH, 4TO WH CE6t
K6nH4 wT dorHHA, A041t4 ISor34 Aorozt.ET, H WT c(h0Fit EH, Opxw, paAI Aga HA
*ECAT drnpCKHr, 4TO CA F136EpET 4ACT Hr WT KdTpV CEAO, H WT flOAE, H WT
E0A6 H WT EEC npHrOA, MO 6ICA30gA4 HAM H 3MIHC WT CdAidd dorlille H WT
c(h)1111 Efik, Ci.)pgw, ClITKopEll WT npAA moAH AoSpHr, Hmt HM: TodAEp KpAKEH,,
H IlicHATE 13**rtv, H EpEV &Cif, H EpEV RACHATE, H AttitHAt H gpASTE,
Toro pdAT, Ttr inctr 4ACT 34 WTH(H)HV WT THr CEAdr, EAHRH KHWE
nHwEm, MO Ad ECT EHEWE nHcAHHoMV finocTOA IlErAH npegFAH wTH(H)HH, H

89
www.dacoromanica.ro
1311K6HAEHiE, H pHK H 11013WKAEl1iE, Cli lICAA1 A0)(0A0A1, NEHOOWEHNO
FINKO1%H*(E), HA EtK11.
H NH Ad CA HE 611114W4ET.
X /tic, B(ll) n(t)To iì <7151/1643>, An(pHar) kÁ <28> A(101111.
t Cam r(o)cn(o)A(H)tit 10/1/10.
TOP,EpdWKO IKEA 4WC(0)4!(E)T HCKi14
t IILIHAF1p <1111C11A>.
t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd a
venit inaintea noastrd si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici,
sluga nosträ, Apostol Cehan, i ne-a ardtat un zapis de mdrturie de la insusi Vasilie
Bolisor, fäcut inaintea a oameni buni, anume: preotul Vasilie, si Toma, si
Ddndil(d), si Toader Plesca, i Vasilie Cotea, si Necula din Ivesti, scriind si
mdrturisind in acest zapis insusi pre sine Vasilie Bolisor, cum el, nesilit de nimeni
si nici asuprit, ci de bundvoia sa, a vândut dreptele sale ocini, at se va alege partea
lui, din satul lVidretei, si din Poenesti, si din Grumddzesti, si din Fauri, si din
Prigorcéni, si din Tdcmdnesti, si din Petresti si din Bäilesti, de asemenea si partea
lui ce i se va aveni din tiganii pe care el i-a avut de dedind cu fratii sdi. Pe toate
acestea le-a vändut slugii nostre mai sus scrise, Apostol Cehan, pentru trei cai
cloud vaci cu vitei i doudzeci de ughi i paisprezece stupi, din vatra satelor, si din
câmp, si din apd si din tot venitul.
Deci, noi, dacd am vdzut acest zapis adevdrat de la insusi Vasilie Bolisor,
fácut inaintea atâtor oameni buni, am incredintat si de la noi Inca' am dat si am
intdrit slugii noastre mai sus scrise, Apostol Cehan, aceste mai inainte zise parti de
ocind din Mdretei, din Poenesti, si din Grumddzesti, si din Fauri, si din Prigorcéni,
si din Tdcmdnesti, si din Petresti si din Bdilesti, de asemenea, si din robii tigani, ce
va fi partea lui Vasilie Bolisor, ca sd-i fie cu tot venitul.
Si la aceasta, de asemenea, dämsi intdrim slugii noastre, Apostol Cehan, si
altd parte din satul Prigorcéni, pe care el si-a cumpdrat-o de la Loghina, fiica lui
Bogza logofät, si de la fiul ei, Ora', pentru doisprezece ughi, ce se va alege partea
lor din vatra satului, si din câmp, si din apd, si din tot venitul, dupd cum ne-a ardtat
zapis de la însäi Loghina si de la fiul ei, Ords, fdcut inaintea a oameni buni,
anume: Toader croitor, i Vasilie Râjgdu, i preotul Bosie, si preotul Vasilie, si
Ddraild si Vrabie.
Pentru aceasta, toate aceste pdrti de mind din aceste sate, eke scriem mai sus,
sd-i fie mai sus scrisului Apostol Cehan drepte ocini, i cumpdrdturd, si uric si
intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Iasi, in anul 7151 <1643> aprilie 28 zile.
insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logofät a iscdlit <m. p.>.
t Saidir <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: t Mdrdtdi, Poenestii,


t Grumddzdstii, t Faurii, t Prigorcénii <si, addugat ulterior>: at se vor alege

90
www.dacoromanica.ro
pdrtile lor <$i una din prima jumdtate a sec. al XIX-lea>: Mdfdtdi, Poene$ti,
Grumdz4tii, Faurii, Prigorcenii, Tecrndne$tii, Petre$tii, Bäiletii. Sarbdsc.

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXIV/173. Orig., hdrtie (43,5 x 28,7
cm), filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceard r4e, pierdut. Cu o trad. din sec. al XIX-lea.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 14, Fotografii, XXVII/83 (foto. dupd orig. i dupd trad.).

EDITH: Ghibanescu, Surete, VIII, p. 290-293, nr. CXCIV (text slay dupd orig., din Ms.
Surete, XXVI, 225, i trad. editorului).

I Gr4t, In loc de: Ht.

84 1643 (7151) aprilie 28

0 carte de la rdpaosatul Vas(i)lie vodd, din velet 7141 <1643> apr(rilie) 28,
scriindu la sluga mdrii sali, la Ghiorghie din Bdrbo$(i) $i la Lazor de acolea.
Ddmu-vd tir(e) cä domnii meli s-au jdluit sluga domnii meli, Vas(i)lie din
Ghidi$eni, pre Nacul de acole, zicandu innainte domnii meli ca au cumpdrat tatd-
sdu, Ion CogdIniceanul, o parte de ocind de sat, de la Ghidi$eni, parte din gios, de
la izvoard in gios, pand in locul lui Voico, i s-au aflat i dre[s]sé pe ace parte de
locu, cum au cumpdrat. lar candu-i acmu, vra sä s(e) amestice i Nacul pre acel loc.
Pentru aceea, dac(d) yeti vede carte domnii me[I]li, iar voi sä aveti a opri pe
Nacul de pe ace parte de loc. Iar lui, di-i va pre cu strâmbul, sd vie sd ste de fat(d)
innainte domnii meli.
TOE HHWEM; H Wit NE 61-MMITE.
111e, AET(0) ,A51:Iti <7151/1643> An(prinie) lTi <28>.

La sffir$itul acestei copii sunt rezumate doud acte, färd data', pe care le
publicdm aici:
O carte de la Mihai vodd, la pdrintele Iorisitl, nu s-au giudecat de fat(d)".
O carte de la Ion von de poprit mo$ie, iar nu au oprit".
Bibl. Nationald Bucure0, Colectia documente, XXI/3. Copie prescurtatd, din sec. al XVIII-lea.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Fotografii, XXVII/84 (foto. dupd copia prescurtat5).

EDITH: Ghibanescu, Surete, XXV, p. 6-7, nr. VI (acee4 copie); Andreescu, Doc.
Kogellnicenilor, p. 2, nr. III (rez. dupd acee4 copie).

Gr4t, In loc de: Iorest".

85 1643 (7151) mai

t Adecd eu, Stefan Florescul, s<c>lriu $i mdrturisescu cu acestu zapis al


mie<u>I cum ami.1 vandut eu, de-a mea bundvoie, o curdturd a mea, ce o am fácut eu
den pd[n]dure intreagd, ce se cheamd Colibita, pre apa Bistritei, $i o am vândut eu

www.dacoromanica.ro 91
dumisale, giupänul(ui) Gheo<r>2ghie, marele pähamic, de nime silit sau impresurat,
ce eu de-a mea bunävoie, o am vandut dumisa<I>le, dereptil 10 lei i un cal.
Si, cânda o am vändut, fost-au Selevestru, egumenul de la Hangil, §i cu alti
augäri, anume: Ghedeon, §i Ioil, §i Dionisie, §i vdtdmanul de Baltäte§ti, Ion
Tigârlea,§i Ionwo Barlibd, i Dumitru Härjabd, §i den Mânje§ti, Buzuluc(d),
Toma Andoniescul, i alti oameni buni. $i au fostti den Gura Largului: Sturzea
Vranceanul, §i multi oameni bu<n>ii, bdtrâni §i tiner<i>I.
Si, candil o am vändut fost-au toatà rudeniia mea §i cu §tirea tuturora o am
vandut. Pentru <aceea>2, nime den ruda mea se n-aibd a-ntoarce. lar cine va vrea
se-<n>2toarcä, acela om s'a' fie proclét §i afurisit de V1(d)d(i)ca H(ri)st(o)s i sä fie
la un loc cu luda i cu Ariie.
Si, pentru credinta, pusu-mi-am i dégetul pecéte.
Aceasta am scris.
1114C(A), AOCR311,(4) AtT(0) 015114 <7151/1643>.
Stefan Florescul; Ion; Buzuluc(d).
t ep(o)tatvaq CEAERECTpV, ErVAIEH6 WT <X>efFirb.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare din sec. al XVIII-lea>: Poiana Colibita
pe o etichetä lipitd, alta, din prima jumatate a sec. al XIX-lea>: No. 6. 7151
<1643> maiu. Zapisul luí Stefan Florescul, prin care au vändut lui Gheorghie
paharnicul o curaturä, anume Colibita, deschisd din toporu, pe apa Bistritii, la Hangu.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CD/13. Orig., hartie (30 x 20,5 cm), rupt la indoituri si ros de
carii, lipit pe panza, lipsd 2/3 din fila a doua, sigiliul mdndstirii Hangu (4,4 cm in diam.), aplicat in
fum, avand In camp scena Intrarii Maicii Domnului in Biserica, iar In exerga, inconjurata de doud
cercuri perlate, legenda: t IlEtidT(h) EIREAEHif 6(oropo)o(um) 111epini ...3, ntfw
.S(E)E(ptiapiE) rH (t Pecetea Intrdrii Nascdtoarei de Dumnezeu Mariia ...3, anul 7135 <1627>
februarie 28"), si trei amprente digitale. Cu o copie din sec. al XVIII-lea.
Ibidem, CD/100 (rez., intr-un opis din 1855 septembrie 29); idem, Mitropolia Moldovei,
Mdndstiri si schituri, dos. 257/1855, f. 4 r. (rez. intr-un opis din 1855 septembrie 29).
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Neamt, CXXX/30 (copie, numai cu vdleatul).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lasi, Fotografii, XXVII/85 (xerocopie dupd orig.).

EDITII: Bulat, Doc. m-rii Viíratec, in Arhivele Basarabiei", VII, 1935, p. 313 (ment. din
1804 aprilie 8); p. 315 (ment. copiei); Catalog, II, p. 338-339, nr. 1680 (rez. dupd copia de la Arh.
Nationale Bucuresti).

Rupt.
2 Omis.
3Neclar.

86 1643 (7151) mai 1

Zapis din 7151 <1643> mai 1, di la Gavriil, ficiorul Sorii I, cu care vinde a sa
moie din Armene§ti, din giumdtate de sat, parte despre rdsdrit, din bdtranul
Cowla2, doai pärti3; le-au vändut lui Dumitrwo diiaconu14, drept 35 de lei bdtuti.

92 www.dacoromanica.ro
Arh. Nationale Iai, Litere, Condici K, nr. 378, f. 19 r. Rez. In copia unei cArti de judecatd din
1817 februarie 8; idem, Documente, CDIX/132, f. 1 r. (rez. in copia unei mdrturii hotarnice din 1820
august 12).

I in celdlalt rez. (v. descrierea arheograficd) urmeazd: nepot Tomii i a Ghinii".


2 in celdlalt rez.:
3 in celdlalt rez. urmeazd: a Tomii i a Ghinii".
4 in celdlalt rez urmeazd: nepot lui Drutii Mihul i firnéi sali, Mdricdi, nepoata U§driului".

87 1643 (7151) mai 3

Gheorghitd sulger, staroste de Cerndutil, dä mkturie cu privire la judecata cu


Petre cojocarul pentru ni5te dughene din Cernduti.

Dupd Catalog, II, p. 336, nr. 1666 (rez. dupd rez. dintr-un izvod de doc. de la Arh. Nationale
Bucure§ti, M-rea Agathon, 11/28, nr. 80; astdzi, rez., nu se mai mai gdse§te in izvodul de sub aceastd
cota.

I Se poate ca data sd fie grqitd, dei, dupa locul ocupat de rez. in izvodul de doc., data pare a fi
corectd (v. doc. din 1643 septembrie 20 i <1643> septembrie 28).

88 1643 (7151) mai 5

Adecd eu, Jerian, ficiorul Petrii, nepot Td<m>ipii o<t>I Cdtdna5i, scriu 5i
mdrturisescu cu acestu zapis al meu, precum eu, de nime silit, nici asuprit, ce de a
mea bundvoie, am vandutu a mea dreaptd mina i mo5ii, dintr-u<n>' mo5,
giumdtate de batan, a patra parte de totu satul, 5i cu vie de mo5ie 01-Lita, iard den
satu din Cdtdna5i, dén tinutul2 Cohurluiului, pre Cohurluiul Sdcu, am vandut-o
dumisali pdharnicului Parid, dreptu treisprddzéci galbeni, bani buni, pentru cdci am
fostu furatu eu cinci vaci a popii Coste de Oncan(i) 5i popa m-au prinsu pri mine de
fatd i m-au datu pre mana parcdlabilor di tinutul Cohurluiului. Deci eu cu ace5ti
bani ce mai sus serien' m-am pldtitu3 de cdtrd popa 5i de la parcdlabii.
$i, vandzandu eu aceastä mo5ie, mi-am chemat pre fratii mie4 5i pre surorile
méle denainte a multi oameni buni, pre soru-mea, Dahina, 5i Anghelita, 5i Arsdniia,
5i Nastasiia, 5i Zlata, 5i Odohie. Deci 5i surorili méli s-au invoit cu mine 5i 5-au dat
5i éli pdrtile lor, iard5(i) din Cdtdna5i, iard eu intr-alti mo5ii, ce avem pre aiurélea,
sà n-aibu treabd, sd-m(i) tie élé pärtili méli. A5ijdérea, noi, fratii, mdrturisim cum
ne-am dat pdrtile noastre din Cdtdna5(i), de a noastrd bundvoie pentru frati nostru
cu invoire, dumisali, pdharnicului Pand, 5i cuconilor, <5i>1 [ni]nipotilor
strinepotilor dumisali.
Si in tocmala noastrd sà prilij(i): Ghervasie ot Dzirne5ti, 5i Tileagd ot tam, 5i
Costantin, 5i eu, Dumitra5co, cumnatu lu Jerian, o<t>I Chico5ea, 5i multi megiia5i,
Hulpi i Motoc o<t>I Chico5ea.
5i, pentru bun(d) cridintd, am pus 5i dégeteli.

93
www.dacoromanica.ro
11(t)T(0) k3pHd <7151/1643> AIECOOltd Mdil E <5>.
Geran; Ghervas(ie); Teleagd; Costantin; DumitraFo; Hulpe.

<Pe verso, o insemnare contemporand>: f Ot Jeriana, sin Pietrii, gium(d)taate de


bdtrdn>; <apoi, o insemnare din sec. al XVIII-lea>: 7151 <1644> mai 5. Zapisul lui
Jeran, ficior Petrii, ci dau pah(arnicului) Pana'. Cdtdn4 <§i una din sec. al XIX-lea>:
N. 249. 1862 mart(ie) 30.

Arh. Nationale Neamt, Fond M-rea Varatec, 11/76. Orig., hartie (32,7 x 20,5), sapte amprente
digitale, aplicate in cerneala.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/88 (xerocopie dupa orig.).

1 Omis.
2 clén t", scris peste alte slove.
3 m-am platitu", scris deasupra randului, de aceeasi mana.
4 Asa in orig.

89 1643 (7151) mai 7

Scrisoare a lui Avram Cojan, din 7151 <1643> mai 7 ... aratd ca parte lui
Cojan au fost numai a sd.sa parte de sat <Hrgavdtul, in tinutul Hotinului>I.

Arh. Nationale lasi, Documente, DCIX/20. Ment. intr-un jumal din 1809 august 5 (astazi sub aceasta cota
se gaseste alt doc.).

1 Completat dupa partea de inceput a jurnalului.

90 1643 (7151) mai 8, Ia§i

t H W RACHAIE KOEKOAA, 15(0)/Kil0 M(H)40)CTTIO, r(o)cn(o)ACOpt 3EMAH


iiitunAtigmcon. 0>K(E) npiaAowg npAA HAMH H npAA EtCHAti H(A)WHAIH
MWAAMiCKHMH gonApH, KEAHKH)( H AldAHr, CAVPA H(d)WE gdCHAiE (116PAH WT
Twar hicKtiro H BICd3OKAAH np/hA IldMH EAHH 3M1HC 3d Cliiki,(11)TEACTKO WT MOAi
Hd BAIHTHWKO 4.841,1Ep WT Trrhr hICKAP(0), H 11/1Hp/i1 WT

111,3opriknii, H HpainiA WT T AM, H 11WH4WKO WT TdM, H HHKOdp(t) WT


11p04/AAHH4, H lItTpAWKO WT TAM, H Torimp INHUI,EpXV, H CZHOispE10 WT TdM H
WT HHH)( MOAT ikospn H KOHHH HptAHTH, HHCAIMI.16 lit TOT unac KAKO !vino
npii1A HdAtH 1.1.1EetAH, C(2.1)Ht HKHAT, no Ero Aospoio HOMO, HEKHM HEI1OHVHCAEH d
HH flpHCEA(0)KAH, H AdA H AdpOKAA CKOd npeeed WTH(H)Hdi H AtAH(H)Hd WT
CEAO /11,30pAHH, !UTA 4ACT, 4TO HA SHSiA, V KOAOCTV h1CKOH, WT KATp8E CEAO,
H WT noAA, H WT KOAA H WT BEC flpH)(0A. TA WH AAA H Adp0KdA CAVrdM
11(d)WE HW(E) IlliCdHH, 1LICHATE (I)VrAH, pdAi AMWE EMV H poAimirm Er0.

94 www.dacoromanica.ro
CAMM H(d)WE, RacHnig, EWENC(E) Add EM6 LIETHpH AECAT 3A0Ti 611ITHr H

11AATH4 radlid EMV, 34 HENCAd 4TO WO mum


NHO MH, 14110 6KHAtrOM TOT HCTHIITH 3411HC WT THr 410A1 AOIpH, tpOgdAH
ECMH H WT HdC EITIENC(E) A4A0rOM H HOTKplAHrOM CAVrd HAW(E), IIACHAIE
HA TOA KHW(E) nptA PE4EHA 4ACT 3L1 WTH(11)116 WT CEA0 /1113OptHH,
(1)6rAFI,
11ET4 44CT, ChKEC IlpHrOA, KdKO Ad ECT EMV C11 1312,CtM A0r0A0114, HEflOpVWEHO
HHKOAHX(E), Hd BUN,
H NH Ad COO HE VA1HWAET,
g me, Actiro 3offilit Al(t)c(A)Re MAN B",
t CAM r(o)cn(o)A(H)wh KEAAA.
TOAEpAWKO gEd AWKONS(E)T HCK4d <111. p.>.
t AVMHTpAWKO <1111C44>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd a
venit inaintea noastrd i inaintea boierilor nostri moldoveni, mari i mici, sluga
noastrd, Vasilie Fugli din targul Iasi, si a ardtat inaintea noastrd un zapis de
mdrturie de la oameni buni, anume: Dumitrasco Fulger din targul Iasi, si Mirea din
Lázoréni, i Irimiia de acolo, si Ionasco de acolo, si Nicoard din Procélnici,
Pdtrasco de acolo, si Toader Tinterau, si Onofreiu de acolo si de la alti oameni buni
si osteni de frunte, scriind in acel zapis cä a venit inaintea lor Stefan, fiul lui Ihnat,
de bundvoia lui, nesilit de nimeni i nici asuprit, si a dat si a ddruit dreapta sa ocind
dedind din satul Ldzoréni, a cincea parte, care este pe Dzidziia, la tinutul Iasi, din
vatra satului, si din camp, si din apd si din tot venitul. Aceasta el a dat-o si a ddruit-o
slugii noastre mai sus scrise, Vasilie Fugli, pentru sufletul sdu si al pdrintilor
Iar sluga noastrd, Vasilie, inca i-a dat patruzeci de zloti bdtuti i i-a pldtit capul,
pentru nevoia in care el cazuse.
Deci noi, dacd am vdzut acest adevdrat zapis de la acesti oameni buni, am
crezut si de la noi Inca i-am dat si i-am intdrit slugii noastre, Vasilie Fugli, aceastd
mai sus inainte zisd parte de ocind din satul Ldzoréni, a cincea parte, cu tot venitul,
ca sd-i fie cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Iasi, anul 7151 <1643> luna mai 8.
t insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logofdt a iscdlit <m. p.>.
t Dumitru <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporan5>:t Zapis pre LAzoreni, pre Jijie,
c(o)4ocTv2 Iai. 11Hc(d) it1iraH3, <una ulterioard>: t StAnislav biv soltuz ot Hui <si una in limba
greack de asemenea, doua insemndri din sec. al XIX-lea>: 7151 mai 8. <si> No. 1. LAzoreni.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CCCXXII/2. Orig., hartie (29,7 x 21 cm), filigran, sigiliu
domnesc mijlociu, timbrat, pierdut.
Ibidem, CCCXXIV/17, f. 6 r., nr. 4 (ment. Cu data de zi: 1).

95
www.dacoromanica.ro
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/90 (xerocopie dupd orig.).

I Slova e, transforman dintr-un H.


2
tinutul.
3 A scris Mihai.

91 1643 (7151) mai 8

Un zapis de Vorovesti, de un batran de la Gligor(e), sin Bicului, Tiuk(E)


wT HHE)KA, sE3 nonl <de>2 sat, ce este bastind, din velet 7151 <1643> mai 8.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), IX179, f. 9 r. Rez., intr-un izvod din
7263 <1755> martie 20, de doc. ce sintu de mosii de pe Simion Gheuca spdt(ar) si de la Saya, sin lui
Simion, ce s-au poreclit Topa, de pe femeie".

I de asemenea, de pe Cneja, fArd jumAtate.


2 Omis.

92 1643 (7151) mai 12, Suceava

t HW &CHATO lioEEOAA, 15(0)Nalo 4N)4(0)CTiE10, r(o)cn(o)A(tOpt 3EMM1


MWAAdECKON. C,T1K(E) r(0)Cn(0)ACTE(0) MN AdAN H nOTEptANAN ECM111 CAdrAM
KO)C11(0)ACTE(A) MH TodA,Ep rEpAUH, c(bOnt cTeparto) rEpAldH, 13H6K HEENTA,
HA EPO npARA WTH(N)H8 H AMAH(H)Hd, WT HdptAEHTE 4T0 NMAA WT(1011,11 EPO,

rEpMdll, WT 6pEMiFd iHorilAd EaKoAd, WT TpETdd 4ACT WT CEAO KopAAptun,


LIETE(PATAA 46CT, 4TO Hd /061,Hted, 6 z(o)nocT AopOrOHRCKOM8, Nd WEt
CTOpOHN 10612,HtCd, H Ch 4ETEpITAA 4dCT WT CTdE H WT MAHH, 4TO CdT 6
cptA CEAO, H Ch CAAOKE H Ch EC npii)(0A, 4TO Toa 4ETErhTdd 4dCT ENW(E)
FINCAN AOCTA40 ct Emd KoAH pA3At4N4N Ch peTTor Em6. Tihm peAT KAKO Ad
ECT EM Ch EhCtM AOKOA0m.
H WT TOM, npinAo nptA HAMN H nptA HdWHMH E04tpil CA8Pd HAW,
CTE/AAH, H C12, *Ella Oro, tlHIId, cEcTpd TodA,Ep rEpMAH, no Hr Aospon
HEKNM HEnOHMAEH d NH nplicEA0EdHH, H clITE0pN4 ToKME*(E) H H3MtHEHTE C12,
Eprr Hr, C46St HAW, TOAAEp rEpMdH. H Aen WE4dH 11 C11 »CM EPO, &H4,
TOdAEpOE rEpMAH, 4ETEWIlTd 4dCT WT TOd TpETd 4ACT WT CEAO KopAtptun, WT
Ttr HaptAEHTE ENW(E) MICH1 WT epEmiu E0EE0Ad, H Ch 4ETErb,Tdd 4ACT WT
Tor(0) CTAE, H WT MAHH, H WT CAAOEH H Ch EC[T] npiiroAV, 4To Ct
npliroANAN HA TOA 4ACT. ti CA6PA HAW, Toeop rEpMAH, AdA Hr, H3MtHH0 3d
H3mtHHV, tuTpEptTaa LidcT wT CEA0 3/1MOCTira, 4To 6 g(o)nocTv
IlEpH1611,CKOMV, C11 MtCT6 3d MAHH lid noTou,t HEpENCHHU,A H Ch EC np11)(0A.

96
www.dacoromanica.ro
WT TOA1, T14*(E) F1p1111A0111E nptA WAIN 11 ript,A HAUDIMF1 sontpii adnva
11 CI 3tT FPO, IIIHTEAE10 dp6011CKH, H C'h WEN& ED, Mdpiac, AOLIKA Hp111111,

)KENd AVIWAWEII, EFIVE[K]a cTapar(o) rEpmeN, no Fix. AospoN E0At, HEKNA1

NEFI0H64CAEH11 d FIN FlpliCEAOILIHN, H npoAaim CROd npaga WTH(N)Hd


AMAN(11)11d, WT Torow(E) HaptAEHTE LITO WHN HAIdAN WT 6pEMiA\ EOROAd, WT
TOd TpETdd LIdCT WT TOPONC(E) CEA0 KopAlptim, L1ETEp'hTdd 'FACT cptAnoio, <Hd
WEt CT0p0H11 10E1iNt>1Cd N Ch LIETEptTdd LLICT WT TOPONC(E) CT4E H WT
41141111>1, LITO cptA CEAO, H WT CdAOHE, HALIA 3d AtAH(11)HV, 11 CI EEC
ripe/0AV. Td WHN npoAadm ca6st HawEatV, ToaAgp rEpMdH, H *Did Ero, 111HIld,

ptlei Emu CTO H AEA AFCtT Td4Ep11 cpEsptnnr, dAE C'h AEd 46,ECtT H nET !MAN.
H glICTAA ct c4Vre udW, Toemp rEpAIdli, H C'h *Ella WO, t1HHd,
IlAdTlIA 8CE FICF1AIHHA THr n(H)H(t)sw shnu(E) rIHCdHHH, i Td4Epli CpEEptliFir,
C'h TFir flhlEdH, Rh pVKN IIVflVd H 5dpEOECK11 H ;KEHd Ero, &vim, WT nptA HM
nptA HAWNAlli sontpH.
H T114E), AdEM H 110TEptECAdE1 CA6PdA1 HaW, Toeop rEpA1dH, Hd
Flpdlidd WTH(FONd M 1C8PIEMIld, WT EPO npager(o) 11C11F1COK LITO WH 11411d4 3d
KVIIEXCHd WT MOVC11 KOROAd, FIOAOEFIFId WT EANd KdA1EH MANHCKli, Rh TOPONC(E)
WT CEA0 KopAtptHH, HA ptiva 10EINted, LITO ECT EMV Flpdlidd KVI1ENCH4 WT
Toemp lipsvpg, pdAi EAFIN KWH, 11,tH0EM1 3d Tp11 AgCtT TdAEpll CpEE1111r, Ttm
paAn, Ad ECT EA1V Ch InCtA1 A0X0A0A1,
H TIUK(E), EAHH CdAt5 WT TOPO)K(E) CEAO KwpAlptim, LITO FIALIA mnor(o)
prri, Ttx(E) nptA r(o)cn(o)AcTg(a) AIN, Ch TOdAEp ItIpsvpf, paAi TOT CdA
CEE 30CTd4 TOdAEp rEpAIdll Hd TOdAEp 11p6VpE WT 3dKWH, 110/4E40 wsptTowE
CA Et <1.1>ILICT rEpAldHOEN, H EI1IE:41) AAA Toemp repmen flpEltpEliFI, EMU Kpas
C'h TEA1111,11,

Ttm pao, Ttx. EblIKE) 1111CM11111 LIACTi 3a WT<HH>111 WT CEA0


KopAtptini, Ch CTdR, H C'h A1410114 11 C'h CdA0Et, KdKO Ad EtAET C41/St
FINCAH, ToAAEp rEpAIAN, H WT WIC npagaa wrii(H)H6, 11 El1K6F1AEHTE,
SpliK H nomptmconiE, Ch EtCtM A0r0A01U, 11 Ad FIA1dET ApmcaTi CBE yoTapRh
311dAIENTE, n8 KdAd WHI1 CEEt 311dAIEWI4N, HEI1OKOAtEHM NIIKOAFINC(E), Nd BUN,
NH Ad COO HE V1U11111dET,
O It1C, E(11) A(t)TO A1(t)C(491)11,d A%dH, T A(h)n(n).
t CuA 110)CF1(0)A(11)Wh KEAtA.
TOAEpAWKO REA AWKONS(E)T <M. p.>.
t ,11,8mwrpdd1iUt <F111CdA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tärii Moldovei. Jata
domnia mea am dat i am intdrit slugii domniei mele Toader Gherman, fiul lui
Gherman bdtranul, nepotul lui Nechita, dreapta lui ocind i dedina, din dres ce a
avut tatäl lui, Gherman, de la Ieremia Moghild voievod, a patra parte din a treia

www.dacoromanica.ro 97
parte din satul Corddréni, ce este pe Iubdneasa, in tinutul Dorohoi, pe ambele parti
ale Iubdnései, 51 cu a patra parte din iaz 5i din moard, ce sunt in mijlocul satului,
cu grddini i cu tot venitul, care acea a patra parte mai sus scrisd i s-a cuvenit cdnd
au impärtit cu fratii lui. Pentru aceasta, ca sd-i fie cu tot ven itul.
$i intru aceasta, a venit inaintea nostrd inaintea boierilor no5tri sluga
i

noastrd, Stefan, 5i cu femeia lui, Ana, sora lui Toader Gherman, de buravoia lor,
nesiliti de nimeni i nici asupriti, 5i au fdcut tocmeald i schimb cu fratele lor, sluga
nostrd, Toader Gherman. $i a dat Stefan 5i Cu femeia lui, Ana, lui Toader Gherman
a patra parte din acea a treia parte din satul Corddreni, din acel dres mai sus scris de
la Ieremia voievod, i cu a patra parte din acel iaz, 5i din moard, 5i din grddini 5i cu
tot venitul, ce s-au cuvenit din acea parte. lar sluga noastrd, Toder Gherman, le-a
dat, schimb pentru schimb, a patra parte din satul Zamostia, ce este in tinutul
Cernduti, cu loe de moard pe pfirdul Berejnita i cu tot venitul.
$i intru aceasta, de asemenea, au venit inaintea noastrd 5i inaintea boierilor
no5tri Lupul i cu ginerele lui, Pdnteleiu Barbovschi, i cu femeia lui, Maria, fiica
Irinei, femeia lui Lupul, nepoata lui Ghen-nan bdtrânul, de bundvoia lor, nesiliti de
nimeni i niel asupriti, 5i au vdndut dreapta lor ocind 5i dedind, din acela5i dres ce
ei au avut de la Ieremia voievod, a patra parte din acea a treia parte din acelati sat
Corddréni, partea din mijloc, <pe ambele pdrti>I ale lubdnései i cu a patra parte
din acela5i iaz 5i din <moard>l, ce sunt in mijlocul satului, 5i din grddini, ce a avut
de mo5tenire, i cu tot venitul. Aceea ei au vândut-o slugii noastre, Toder
Gherman, 5i femeii lui, Ana, pentru o sutd i doudzeci talen i de argint, insd cu
doudzeci i cinci de stupi.
$i s-a sculat sluga noastrd, Toader Gherman, 5i cu femeia lui, Ana, 5i a pldtit
deplin acei bani mai sus scri5i, 120 talen i de argint, cu acei stupi, in mail-61e lui
Lupul 5i Barbovschi i femeii lui, Maria, dinaintea noastrd 5i inaintea boierilor
no5tri.
5i, de asemenea, dam i intdrim slugii noastre, Toader Gherman, dreapta lui
mind i cumpdrdturd, din dreptul lui ispisoc ce el a avut de cumpdrdturd de la
Moise voievod, jumdtate dintr-o piatrd de moard in acela5i sat Corddréni, pe pärdul
Iubdneasa, ce-i este dreaptd cumpdrdturd de la Toader Arbure, pentru un cal, pretuit
pentru treizeci talen i de argint. Pentru aceasta, sd-i fie cu tot venitul.
$i de asemenea, o grddind din acel5ai sat Corddréni, ce a avut °data' multd
pfird, inaintea domniei mele, cu Toader Arbure pentru acea grddind 5i tot a limas
de lege Toader Gherman pe Toader Arbure, pentru cä s-a aflat in partea lui
Gherman, 5i Inca a dat Toader Gherman lui Arbure o vacd cu vitel.
Pentru aceasta, acele mai sus serse pdrti de mina din satul Corddreni, cu iaz,
cu moard i cu grddini, ca sà fie slugii noastre mai sus serse, Toader Gherman,
de la noi dreaptd ocind, i cumpdrdturd, 5i uric 5i intdrire, cu tot venitul, 5i sd
stdpfineascd tot hotarul in semne, pe unde ei 5i-au insemnat, neclintit niciodatd, in
veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Suceava, in anul 7151 <1643>, luna mai, 12 zile.
insu§i domnul a poruncit.

98 www.dacoromanica.ro
Todera§co mare logorat a iscdlit <m. p.>.
t Dumitru Vldgea <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Doljesti, XXII/8. Orig., hârtie (42,5 x 27,5 cm), rupt la
indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in ceard rosie, pierdut. Cu o trad. din 1750, de Tanase
Petrache Mdcdrescu fost cdmaras de izvoade (ibidem, XXII/9).
Aceeasi trad., insd prescurtatd, la idem, Ms., nr. 598, f. 6) si o alta din 1733 (7242) noiembrie
22 (idem, M-rea Doljesti, X/8). in acelasi fond, M-rea Doljesti, se pdstreaza doud rez. (X/57, nr. 5 si
X/93, nr. 6) si doud mentiuni (X1206, nr. 3, Pail data de luna si de zi; XXII/5, nr. 19); o alta ment. la
idem, Ms., nr. 598, f. 62, nr. 6.
Idem, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXXII/55, nr. 6 (ment., cu data de zi: 18, in Ponturile
si dovezile ci s-au ardtat pentru hotdrdturile Corddrenilor ci s-au fácut mai inainte, let 7275 <1766>
noiemv(rie) 26").
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Fotografii, XXVII/92 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 336, nr. 1667 (rez. dui:a orig. si inventarierea traducerilor si copiilor
pdstrate la Arhivele Nationale Bucuresti).

I Rupt.

93 1643 (7151) mai 14, Ia0

t Adecd eu, Neculae, i eu, Vasilie, ficiorii Nastasii Ii Brandzoaie, noi, de


nime nevoiti, nice asupriti, ce de bunavoia noastrd am vandut dereaptd ocind §i
moie den sat den Mddarjéci, §i den Vdle*i, §i den Poieni, i la' Micodini, o am
vandut lui Vasilie Dicd§, ca sd-i fie dreaptd ocind i mo§ie, lui, §i femei dumisale §i
cuconilor dumisale, o am vandut dereptu 30 §i 5 de zloti, ca sd-i fie dereaptd ocind
moie lui Vasilie
$i o am vandut denaintea oameni buni, denaintea lui Ivan ot Mddarjéci, §i
denaintea Grigorcii de acolo, §i Pavd1 al lui Drdgdil(d) ot tam, i denaintea lui
Varian den Ciunce0, §i denaintea Lucdi den Mädarjéci, i denaintea deiaconului,
lui adntelei den Mddarjéci, i Pahomie <cdpitan>2 de-acolo, i Buculéi de acolo, §i
Irimiia de acolo, §i Ignat cel span de acolo §i denaintea a multi oameni buni, o am
vandut ca sd-i fie deraptd mind si mosie, In véci.
Si, pentru mai mare credinta, ne-am pus si pecetile, ca sd sä§tie.
g hic, (t)r(o) ,z,3(5114 <7151/1644> ALIN Xi <14>.
Ivan; Gligorcea; Dr5gdil(d); Varian; Luca; Deiaconol; Pahomie cdpitan;
Buculéi; Irimiia; Ihnat.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, MCCLXXIV/6. Orig., hdrtie, filigran, zece
amprente digitale.
Arh. Nationale Iasi, Fond Mihai Costdchescu, Caiet III, p. 2283, nr. 1068 (rez. de M
Costachescu, numai cu vdleatul, dupd un ms. Ghibdnescu).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografli, XXVII/93 (foto. dupd orig.).

I Asa In orig.
2 Cuvdritul a fost sters; intregirea s-a fdcut dupd iscdliturd.

99
www.dacoromanica.ro
94 1643 (7151) mai 14

7151 mai 14. Zapisul de la Grdpina Proddneasd, al-Aland cum s-au invoit cu
Avram din Lucdceni, mo§ul cuconilor lui Vartic, dupd moartea lui Vartic, ficiorul ei,
precum au poftit Avram cu fata lui bina, giupdneasa lui Vartic, i cuconii lui Andricd,
au poftit de la numita Grdpina o parte de ocind din $ijauti, o a treia parte de sat, cu tot
locul cu heleteu, ca sd fie acea parte impotriva celorlanti ocini, cum au iubitl ei
fie card sat, cdtrd Criste0, iar celelalte ocini s-au ven it in partea celorlalti feciori,
anume Peribicdutii §i Rujavintii, satu intreg, i giumaate din Cerlica2 cea Mare la
3 ficiori, anume Lupul Talpd comis §i Anita §i bina, care ace§tia sd nu aibd treabd la
partea din $ijcduti, precum §i ficiorii cuconului ei, Vartic, sä n-aibd treabd la celelalte;
tocmind §i intaindu-i pe acei trei ficiori ai ei, adicd Lupul Talpd comis sä tie giumdtate
de sat de Peribiauti §i a treia parte de Rujavinti, i ginerele ei, Gavrila.5, cu fata ei,
Irina, sd tie asemenea giumdtate de sat de Peribiauti §i a treia parte din Rujavinti,
ginerele ei, Badiul, cu fata ei, Anita, sd tie a treia parte din Rujavinti §i giumdtate de sat
din Cerlica2 cea Mare. $i ni§te zapise ce au fost facut Barnovschi vodd lui Vartic
Lupului Talpd sd nu se creadd, ci sd se rupd ori la cine vor fi.

Dupd GhibAnescu, Surete, III, p. 290-291, nr. 164 (nr. 6).


Rez. dezv. intr-un perilipsis din sec. al XIX-lea pentru m4ile din tinutul Hotin ale banului
Arghire Cuza.

Arh. Nationale Bucure0, Fond Sever Zotta, dosar nr. 76, f. 106, nr.1 (reg. dupd documentele
familiei Iano Olinschi); ibidem, f. 110, nr. 1 (ment., datatd: 1649 <7157>).

ALTE EDITII: Catalog, Supliment I, p. 209, nr. 631 (rez.).

I Probabil gre*it, In loc de dorit".


2 Grqit, in loc de Cerlina.

95 1643 (7151) mai 15, Ia0

t NW gacnntE SOEROAd, B(0))010 m(n)n(o)cTiio, r(o)cn(o)ACOpt 3EM4H


INWAAMICOH. Qtc(E) npiNAowia nptA HdA1F1 H nptA HAWHA1H 604/ApH, BEAHK11)( H
MANX', HHKAH, 1311VK 4p411, H X'hAH11,0dE Ch OUIJA EH H Ch 3AT EH, TOdAEp, H
THW(E) HEK114.0p H Ch HHHHK HAEMEHHUM ClIOHM, litCH 11HVIIH 4:11T1TEn, no Hi(
AO6p0H 110A/A, HEKHA1 11E110111/NCAEHHH d HHH 11pECE40EAHHH, H npoiken CRON( npage
WTH(H)HA H AtAH(H)Hd, WT 110AOHHHHA CE40 X0pH4E11111 LIETHrhTdd 44CT H C'h
EAHd EVKaTV 3a iniacT(o) V zEpxV gOKA V wrApin IIdCHK4, H Ch MtCT(0) 3/1
CtHHO WT HCTWLIHHK ghlW(E) AAJK(E) AO CTdpill roTap, H WT necince 4TO CA
11pHrOAHTi, H C'h EAHd 110A9HHV 34 CtHHO V' 6VKOE<H>1HH LITO HMEHVET
111WHL1EAE H WT IKEC )(wrap 4TO CR RpHrOAHTH, WT TOr0*(E) CEA0 X0p1140111H,
4TO 8 11(0)AOCT Kplit1HrhTVp(1). TA WHH npoAcinn At(o)A(E)snlIK H(d)WEMV,
CTE4AH Aik1KOH WT lIp(h)Kog r(o)cn(o)A(cT)K(a) A1H, put 'rpmEctT TaitEpH

100
www.dacoromanica.ro
CpE6p1MHX; H 11/14THA ELCH ifcnAtHHa, THr n(H)H(t)sH 1161W(E) !MCMINN, WT
nptA Hd<MH H>2 nptA 114111HAIN 601/ApH.
TAM pdAt, KdKO Ad 6<hA,>2ET EM H WT HdC nprize wTH(H)HV, H
KHKVIIMNIE, H VpHK H NOTKWIACAENtE, Ch tCAM A0r0A0M, NE110pVWEHNO
NHKOAN*(E), Hd EtKH.
H HH Ad COO HE VMHWdET.
HNC S h1c, R(h) ¡%(t)T(o) orThe, M(t)C(ìc1)11,41 M411, El ACION14.
t CddM r(o)cn(o)A,(H)Ht KEttiatI.
TOAEpdWKO IKEA 11WKOME)T <M. p.>.
t AVMHTpdWKO <nHcen>.

Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei.


au venit inaintea noasträ §i inaintea boierilor no§tri mari §i mici, Nican, nepotul lui
Fratea, §i Hdlitoaie, cu flica ei §i cu ginerele ei, Toader, §i de asemenea Nechifor
cu alte rude ale sale, toti nepotii Frdtei, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni §i nici
asupriti, §i au vdndut dreapta lor ocind §i dedind, a patra parte din jurratatea satului
Horile§ti §i cu o bucatd de loc in vdrful Voca, la prisaca cea veche, §i cu loc de fän
de la izvor in sus pdnd la hotarul vechi, §i de la prisacd ce se va cuveni, §i cu o
poiand de fan in bucovina ce se numqte C4itele §i din tot hotarul ce se va cuveni,
din acel sat Horile§ti, ce este in tinutul Cdrligdtura. Aceea au vdndut-o ei
rugdtorului nostru, Stefan diacon de la biserica domniei mele, pentru treizeci taleni
de argint; i a pldtit totul deplin, acei bani mai sus scri§i, inaintea noastrd §i
dinaintea boierilor noWi.
Pentru aceasta, ca sd-i fie §i de la noi dreptd ocind, §i cumpdrdturd, §i uric §i
intdriturd, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
Scris la Iai, in anul 7151 <1643>, luna mai, 15 zile.
Todera§co mare logofdt a iscdlit <m. p.>.
t Dumitra5co <a scris>.
Arh. Nationale Bucure§ti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CLVI/52. Orig., hartie difolio, rupt
la indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avand in camp un scut polonez, incarcat cu capul de
bour, care are steaua cu §ase raze intre coarne, iar la dextra semiluna i spada §i la senestra soarele §i
sceptrul; scutul este timbrat de o casca cu lambrechini, care are deasupra o coroana inchisa, incadrata
de cifrele arabe 1633; de jur imprejur intre doua cercuri perlate, legenda: t 1w EACHAiE E06E0A(d),
13(0))610 M(H)A0C1i109 rocn(o)AepH agM4H AIWAAMCK(OH).A(317.Ag (t lo Vasilie voievod, din mila
lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. 7142 <1633 septembrie 1 1634 august 31>").
Pe fila a doua, inceputul altui act de la Vasile voievod, prin care intare§te lui Gavril diacon, lui
popa Marco §i fratilor lor, fiii popii Tiron, §i altor rude ale lor, nepotii Greacai, stranepotii Tudosiei,
rastranepotii Cristinei, stapanirea asupra unei a patra parti din satul Curi...2, ce este la mijlocul
Solovatului, in tinutul
Arh. Nationale Ia§i, Documente, DCCCI, f. 168-169 (copie slava din 1747 <7255> martie 18).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVII/95 (foto. dupa orig.).

I OMiS.
2 Rupt.

101
www.dacoromanica.ro
96 1643 (7151) mai 19, Suceava

t Ïw RACHAIE DEKOAd 61(0)>Kii0 At(ii)a(o)cTilo, r(o)cn(o),k(a)pt 3EA1411


111W4AdKCKOH Cx)*(E) KO)C11(0)A,(CT)K(0) A1H SM(H)4(0)CTH RH jr0A1 c H

AdA0)(0M H 1110/411)40)KdX0M Hd CAdrd H(d)WEr0 XpH3d H KHtrHHH Ero EMMA,


CECTpd &HUH flOCTEAHHK, Ch EAHO CEdO, Hd Witt aliTt5pHWtHHH, OT KONWCT
TEK64CKOMV, Hd ptut 1,1Eptia, 4TO TOE CIAO 66140 HdH npt*AE npag 34

13HK611AEHiE 110KOHHHOM6 6 HtIKH flOCTEAHHK 11 KOrAd 661 CT AO C(123Alp(h)TH


6116KIEKH ElOCTEAHHK, WH MA TOE CEA0 HEINTOKH CEOEMV 6HdKH, C010111
KOCTMAHH IlEA5614.
il no TOM, rip HKA64H C/i1 C(11)111p(10T6 H 6HdKiEKH, C(111)KONE HE

H<M>dA, flOHEX(E) AllAdA 6111Ep H tiCAIOTp HKOM KdKO C 110A06dET, dEIH Afrugan
TOE CE40, Ihadpitwttunt, CECTpd 61411KHEKH FlOCTE4HH<K>1 Ktitrimt EMU CI
naN EH, Xpti3,1.
Toro <p>lcki, TOE lip t A p ELIEHHOE CE40, /Ivreqmw<t>linut, Hd ptut
HEP6A WT K(0)4WCT TEKSLICKOMV, KdKO Ad E CT CA6SH N(a)wEritv, Xpti3a, H

KHtrHHH CH, &MEd npaga WTH(H)Hd, H AddHTE, H M(H)4(0)1MHIE, H t5pHK H


flOTKWKAEHTE, Ch KliCtalt A0r0A0M, HEI10138WEHHO HHKOAHNCE Nd KtKH,
H H H Ad CA HE 8/UNMET.
g CB4d K(h), 4MT(0) z3(5114 MAN Al
t CAM r(0)C11(0)A(H)H11
NW Ed CHIME HWEKOAd <M. p.>.
t WIHAHp <1111Cdd>,

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd
domnia mea m-am milostivit si am dat si am miluit pe sluga noastrd Hriza si
cneaghina lui, Vamba, sora lui Enachi postelnic, cu un sat, anume Ldturisénii, din
tinutul Tecuci, pe raul Gerul, care sat a fost mai inainte drept de cumpardturd al
rdposatului Enachi postelnic. lar and a fost la moartea lui Enachi postelnic, el a
dat acel sat nepotului sdu, Enachi, fiul lui Costandin Celebi.
Iar dupd aceea, s-a intâmplat moartea lui Enachi, fiul lui Celebi, i fii nu a
avut, fiindcd a murit tandr, si am cercetat cum se cuvine ca sà stdpaneascd acel sat,
Ldturisénii, sora lui Enachi postelnic, Vamba, cu panul ei, Hriza.
Pentru aceea, acel inainte zis sat, Läturisénii, pe 11111 Gerul, din tinutul
Tecuci, sd fie al slugii noastre, Hriza, si al cneaghinei sale, Vamba, dreaptd ocind,
danie, si miluire, si uric si intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Suceava, anul 7151 <1643> mai 19.
t insusi domnul poruncit.
Io Vasilie voievod <m. p.>.
t $aidir <a scris>.

102
www.dacoromanica.ro
Arh. Nationale Bucure0, M-rea Galata, VII/3. Orig., hartie difolio (42 x 28,5 cm), filigran,
rupt la indoituri, cusut pe alta hartie, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara ro§ie, pierdut.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/96 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 336, nr. 1668 (rez. dupa orig).

I Rupt.

97 1643 (7151) mai 23, Suceava

HW glicHATE EGEE0AA, Al(11)40)cTH10, ito)cn(0)A(A)pt 3EMAH


15(0)NCTIO

MW4AAEcK0H. C,Z)K(E) npiHowia nptA HAMH H nptA HAWHAIN AlwAAAEcKHAIN


GOWN, EEAHKH)( H MAAHr, TOAAEp, H HUM, H Kencies H IWHAWKo, 46011(0E6
HETpH, H KoCTHHHOEH, NVIL(H) H6pVH, no Fir Aospa EGA, HEKHAI

HEnolIV)KAEHH0A1V A H[H]li npHcEA0EAHH, H npommi Hx. npilEad WTH(H)HV H

A(t)AH(H)H, AECtT NMI 6 U,(A)p(H)NV H n040ENHA 3A WT CEA0


NCHroptHH, WT LiAcT H6p1m, WT KATO CEA0, H WT nut H WT EEC npHroA, H
Ch EAHA AHEAAV H Ch cdA0EE. TA WHH np0AAAN CA6rA HAW(E) Ipz1HUH, pAAH
TpHAECtT AEVIE0EH EIATHX.
H 0 TOM, THIK(E) npHHAE nptA Haul H nptA HAWHM<H>1 SoAtpH (IYAA,op

naCHLIHNK WT HEtHEWH, no Aospoio KoAt, HEKIim HEnotincAEH A HEnpHcE40EAH, H


np0AAA CEOA npme WTH(H)HV H AtAH(H)HV, TptH NHEH 6 a(A)p(H)HV WT
TOPO*(E) CEAo ACHrOptHH, wT EATpV cEno, H WT noAt, H WT AtCV, H WT
AEEESH, H Ch CtHHowATH H wT EEC flpHrook. Ttt WH npeAen Tivic(1) cnt3st
NAWE, 4:1pAHIJ,H, pAAH WEcT AEVKOEH BEJTHX%
H IIAATHA HM EtCH HcnAtHHO TH)( n(H)H(t)sH Hx(E) Kiliw(E) nucANNHM,
4EVK0EN EIATH)(, Ehp6KH THAI np0AA)KHNII,H, WT nptA HAMH H nptA

H(d)W(H)AIN E04tpli.
Ttm pAAH, KAK(o) AA EVAET H wT NAc npAEAA wTH(H)HV, H ENKVnAEHIE,
H 6pHK H noTKpliKAEHie, HEnoKontsiimH HHKoAH4E), <H>1A !KUM EtLIHIH.
H NH AA COO HE 6MH<WAE>iT <np>itA <cH>IA1 ANcTwAI ito)C(no)AC(TEA)

g C6Hru(h), n(t)T(o) op--ha MAN kr AWFUL


t Ceara r(0)Cn(0)A(H)H1 gEAAA.
TOAEpAWKO HEA AWKOWE)T HCKAA <m. p.>.
t AVAIHTpV <nHcAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Jata a
venit inaintea noastra §i inaintea boierilor no§tri, mari §i mici, Toader, §i Neac§a, §i
Chelsiia §i Iona§co, fiii lui Petrea i ai Costinei, nepotii lui Giurgiu, de bunavoia
lor, de nimeni siliti §i nici asupriti, §i au vandut a lor dreapta ocina §i dedina, zece

103
www.dacoromanica.ro
pdmânturi in tarind si juntátate de pdrant din satul Jigoréni, din parte lui Giurgiu,
din vatra satului, si din amp si din tot venitul, ell o livadd si Cll grddini. Aceea
i

au vândut-o slugii noastre, lui Franti, pentru treizeci de lei bdtuti.


$i intru aceea, de asemenea a venit innaintea noastrd si inaintea boierilor
nostri Fddor prisdcar din Ivdnesti, de bundvoia lui, de nimeni silit si nici asuprit,
a vdndut a sa dreaptd ocind si dedind, trei primdinuri in tarind, dintru acelasi sat,
Jigoréni, din vatra satului, si din amp, si din pAdure, si din livezi, si din fdnat si din
tot venitul. Aceea au vândut-o, de asemenea, slugii noastre, lui Frantii, drept sase
lei bdtuti.
$i au pldtit lor tot deplin, acei bani de mai sus scrisi, 3<6>I de lei, in mdinile
acelor vdrizdtori, dinaintea noastrd i innaintea boierilor nostri.
Pentru aceea, ca sd-i fie si de la noi dreaptd °aid, si cumpdrdturd, si uric, si
intdriturd, neclintit niciodatd, in vecii vecilor.
$i altul sd nu se amestece inaintea acestei cdrti a nostre.
La Suceava, in anul 7153 <1643> mai 23 zile.
insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logofdt a iscdlit <ni. p.>.
Dumitru <a scris>.

<Pe f. 2v., o Insemnare contemporand>: C/aH 3dHHC 3d 051104CHO Hd HtKlir 4dCT 3d WTHHHV
IKHroptme <si una din sec. al XVIII-lea>: 158 pilmän(turi) acesti 2 ...3 cu zapisd dispre apus i
bez zapisd, de la Fantdna Onitcdi in gios.

Arh, Nationale Bucuresti, Achizitii Noi, MMDCCVI/7. Orig., hdrtie difolio (42,5 x 28 cm), rupt
la indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avdnd in cdmp un scut polonez, incdrcat Cu capul de bour,
care are steaua cu sase raze intre coame, iar la dextra semiluna si spada si la senestra soarele si sceptrul:
scutul este timbrat de o cased cu lambrechini, care are deasupra o coroand inchisk incadratd de cifrele
arabe 1633; de jur imprejur intre doud cercuri perlate, legenda: t Ïw EdCHAil gOEHOA(d), 6(0)Mig
rocn(o)Adfot 3E111411 AIWAAMCK(OH). 30pA41(,.
Al(H)AOCTi10, lo Vasilie voievod, din mila lui
Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. 7142 <1633 septembrie I 1634 august 31>").
Ibidem, A. N., MMDCLXV/I (trad., din 1763 decembrie 3, de Evloghie dascal).

EDITH: Catalog, II, P. 336, nr. 1669 (rez. dupd orig.).

I Rupt.

2 Acest zapis de cumpdrdturd pe niste WO de ocind din Jigoréni.


3 Un cuvdnt neclar.

98 1643 (7151) mai 26, Tigiine0

t Milostive si luminate doamne, sä hie mdriia d(u)mit(a)le sdndtos. Dam stire


mdriei d(u)m(i)t(a)le cd au venit Pdtrasco ce-au fost cdrndras cu cinstitd cartea
mdriei d(u)m(i)t(a)le, scriindu la noi sd mérgem la sat la Burdusesti, pre valea
Zdbrdutului, sä strdngem oameni buni de pre inpregiur, alegém o
parte de °chid ce s-au cumpdrat sie de la Ion Ddrdbanul si de la fdméea lui ...I si de
la feciorii lui, toatd partea Codalbului, dereptu patrusprddzéce galbeni.

104
www.dacoromanica.ro
Strfins-am oameni buni: Solomon de Solde$ti, popa Ni$tiut, Zahariia
Coiandrd, i Bosie Platon, i Sturdzea Munteanul, Gavril $i Ion Fetion de acolo,
Dragomir Toader de Burduse$ti i alti multi oameni buni, bdtrani, i i-am ales
ciaste câmpu de mo$ie, $easedzki de pa$i, pre deal spre Cioldne$ti, $i ce sa va veni
de in trei plo$ténce, de in a treiea parte a $dptea parte, $i de in sus de sat pre ...2
doaodzki de pa$I, i d<intru>2 ogoar(e) de cânepi. $i intru vatra satului
$easesprddzéce pa$i, $i di in gios de sat cincidzdci i doi de pa5i, $i in sus pre vale $i
pre deal, _de in sdaturi in sdpäturi, ce s(d) va afla cu oameni buni, $i de in moar(d),
$i de in pio $i de in pddure, pAnd unde mérge hotarul satului, de in a treia parte, a
$eaptea parte, den tot ven itul, sä aibä a tiné.
Peintr-acesta lucru, milostive doamne, cum am ales cu ace$ti oameni buni,
noi dam $tire mdriei d(u)m(i)t(a)le, sd hie mdriia d(u)m(i)t(a)le sdndtos, amin.
t Iluc(a) 6 IIHrtHELH(H), a%(t)T(o) z31311d <7151/1643> AldH KS

<26>.
t Mai mici robii mdriei d(u)m(i)t(a)le, Buta i Romd$cel, starostii de Putna.
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Brazi, XXXI/5. Orig., hartie difolio (30,5 x 21 cm), rupt la
Indoituri.
Idem, Ms., nr. 591, f. 64 v. (copie); idem, M-rea Brazi, XXIX/25, nr. 1; XXXVIII/5, nr. 1 si
XXX V/12, nr. 1 (rezumate, ultimele doua cu data de zi: 20).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Futogralii. XXVII/98 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 336-337, nr. 1670 (rez. dupa orig.).

I Loc liber.
2 Rupt.

99 1643 (7151) mai 27

7151 <1643> mai 27.


O mdrturie de la Dimitrii starostili de Putna la mâna lui Pdtra$c(o) ce-au fost
cámára$, pentru pdrtile de mo$ie ce le are pe apa Zabrautului, la sat <la>' Solde$ti.

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Bogdana, XVII/9, nr. 4. Rez.


Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 1a.i, Fotografii, XXVII/99 (xerocopie).

EDITH: Catalog, II, p. 337, nr. 1671.

I Omis.

100 1643 (7151) mai 30, Suceava

t 11w ACH ATE 130EKOAd, 6(0)NCTIO M(H)A(0)CTil0, r(o)cn(o)AGOpt 3EMAH


INWAAdKCKOH. Cb)K(E) npiliAowe nptA MAIN H flptp, KICHMH H(d)W HAM

www.dacoromanica.ro 105
MW4AdECKHM11 Eontpii, EIANKHMH H MAAHMH, C48111 11(4)1111 AdHOEN4H 8ptAHHIC
11 Ct MINd Er(o), HpHIld, AOLIKd M4pH6U,H, 11118106 rOp4t gApt, H TH*0)
&CHM'S, C(h1)H1 litTptIWKO gApt, H CI HHHr CECTpH Er(0), H THr(I)
Hammitt, Hr, noel gApt H CICTpH 11116, C(61)11(0)EN rAHrWpil Xa,pt,
atcH 11/1811,HH nptwH6um liCAK gApt, H Ttrami <AH>111,HAt nptA Ild/1111 Ct
C48St HAM gApia rAkHCK'h, C(hONI RHTNA1411, 11146K rpHrd gApt, nptwH6K
ragpHa gApt KpHNKOE114, pdAT TNT& LIACT 34 MO CT4pOCHAI1H, HA 111pr6
K03411410, ENWHdd 4dCT, 6 E(0)dOCT X1pd'hVCK0A18, CI MtCTOEI 34 CTAEH,
ptKupH cam HAW 116141) 11HCANN, BICH 1111V11H H nptwH6H,H HUI( XApt,
1*(1) ICT[V] HM npasea WTH(H)116 H AtAN(H)11V, Tdd 4dCT 34 wTH(H)HS
ElIlll(1) IINC4111Nd, N 6K430E44 nptA H6A111 elpHIC 34 AtA11(11)HV 4TO HA1dd
nptAtm Hr, gApt KA104HHHK, WT cTaper(o) CTI4.dHd EWIEWAd, HA AEt LIIICTH
WT Tor(o) CIAO. 11 Cddrd HAW gApt rASHCK*, WH TdKO WTEtlpdA nptA MAIN
DEW ECT[V] HM EAHd 4/ICT 34 WTH(H)HV2 WT Twr(o) epHs npaga WTH(H)H6 H
AtAll(H)Ild WT HA AtA EKG), raspHa gApt, c(h0H6 gApt KMO4HHHK, H
6ll43WE44 nptA HAMH VpHE 34 pd3At4ENTE 4TW HALM AU er(o), respHn gApt,
C'h spdT Er(o), &AK gApt, WT KWrAdHild EOIEWAd; A TWA TpETAA LIACT 34
UAW CTdpOCNAKH, EHWI4t10 4ACT, UMW flpdEW KISIMICHHO AtA EA, rdEpHA
gApt, WT Twmwt Xpatia, c(b1)Hil 1114rE4HHhl, EHVK KOCTH 110CdANIIK6,

nptioN6HATwm &MAFIA, 34 LIETHpli CT41 H IlITAECtT 344TH ThTdpCKIIr. H

6ic43ws4mi Hcmicos 3d KVI1EXCHW WT Bora,mia EWIEWdd H ApikHr HdptAIH14.


fl noTom, ElICT AA ct HpHHa, N EdCHATI gApt, H T6AOCTI gApt H Ct
rhell EpdTirdr, HM H npwam(H) TAA LIACT 3d WTH(H)HV TpETdd 4dCT, BMW
4deT HCAKWEN AtA1010EH.
HNVJ r(0)4110)ACT)E(0) MM H litCEr(0) H(4111r(0) ChEtTd CtAHrWM
diA HHr CI H(d)WHM npasTH mom H UK; WEptTWrWA1 HM 34KWH npaa, KdKO
Will/ Ct IICTHHWIO rkr Agt LIACTT 3a CM CTdpOCHAUM, npasa WTH(11)11d H
AtAN(H)NV Cd63t HAM XAptEil rINCK*, 1$1,Hd 4dCT 34 CIAO Hil*Ht10, d
APSrdd 4ACT 1311111Hdd, d THr 11111111111M111 EMe EHW(I) 11HC4HHHA1, EtCH EHVKI1 11

IlptW1161111 Hen got, MTh HE NMAIT NH EAHW Tpts8 Ct TWd TpITdd LIACT
UAW, ENWIldd LIACT, HI npower EI3 HtKWE oktd0. Td*(I) WHN 3WCTd1111 WT
nptA HAMM H WT EEC 34K011 umcKer(o). il CAVSt N<A>3WE gApt 1'7AHCKA,
c(h)nt 11HTHMIIH, EHVK rpHra gApt, nptWHIes respHd gApt KpHHK01311411, WN
VI1pdliNd et N 110CTAEHdli CWEhl 4apuo El 3arr(H) 6 RHoliap
r(o)cn(o)A(cT)E(o) MM. RHO WT CHIA HanptA Ad HAUNT WH Apt/KaTi CWEhl
npaga will(H)ine H AtAN(H)Hd, THr Ast 4ACT 341 CM CTOOCHA1111, HA EEprV
KO3dH4H, CI Aitc.rtvst 3a CTAEN 6 KapHH64, HH*Hdd LIACT, N Ct ptAHaa, paa,i
TWa SHIllHaa LIACTV 11 WT EEC npHx.oA H AA HE 'MIT HdH "tram paAt cha
TbK, 1111K0d11*(1), HA EtKH. RHO All npomEntEm CA Eh HtKdd NAME HtKIlr

106 www.dacoromanica.ro
miptArNio b ptSICH THr i1W(E) HHCAHH, HA At LIACTT WT TWP(0) CEAW, Ad
C(t) HE EtpVET, HI Ad C(t) Op&1ST.
111 HN Ad C(t) HE SMHWAET.
CeoidE(11), 11(t)Tw z3pHt1 MAN ACONH.
t Ca M KO)CII(0)A(H)Ht BEA/Ad.
TOAEpAWKO BEA d0r04.(ET) HCK44 <M. p.>.
t AVMHTp/IWKO <mic4n>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. ¡ata au
venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari qi mici,
sluga noastrd Danovici ureadnic §i cu sotia lui, Irina, flica Mariutii, nepoata lui
Gorcea Udrea, qi de asemenea Vasilie, fiul lui Pdtra§co Udrea, 4i cu alte surori ale
lui, i de asemenea rudele lor Tudosie Udrea §i surorile lui, fiii lui Gligorie Udrea,
toti nepotii i strdnepotii lui Isac Udrea, i s-au par& Inaintea noastrd cu sluga
noastrd Udrea Ginscd, fiul Antimiei, nepotul lui Griga Udrea, strdnepotul lui
Gavril Udrea Hrincovici, pentru trei pArti din satul Starosilti, la vârful Cozancei,
partea de sus, In tinutul Hdr'Au, cu locuri de iazuri, spundnd slugile noastre mai sus
serse, toti nepotii §i stränepotii lui Isac Udrea, cd le este dreaptd ocind i dedind
aceastd parte de ocind mai sus scristi, §i au ardtat Inaintea noatrd uric de mWenire
ce a avut strAmowl lor, Udrea cliucinic, de la bdtranul Stefan voievod, pentru cloud
pdrti din sat. Iar sluga noastrd Udrea &kind, el astfel a arAtat Inaintea noastrd cd-i
este lui o parte de ocind din acela§i uric dreaptd ocind i dedind de la mop, sdu,
Gavril Udrea, fiul lui Udrea cliucinic, i a ardtat Inaintea noastrd uric de ImpArteaId
ce a avut mowl lui, Gavril Udrea, cu fratele sdu, Isac Udrea, de la Bogdan voievod;
iar aceastd a treia parte din satul Starosilti, partea de sus, a fost dreaptd cumpdaturd
a mowlui säu, Gavril Udrea, de la Tomwa Hrana, fiul Anghelinei, nepotul lui
Coste posadnic, strAnepotul Caliianei, drept patru sute i cincizeci zloti tdard4ti, $i
au ardtat §i ispisoc de cumpArAturd de la Bogdan voievod §i alte drese.
lar dupd aceasta, s-a sculat Irina, §i Vasilie Udrea, i Tudosie Udrea §i Cu toti
fratii lui, §i au vilndut aceastd parte, partea de sus, lui Isac Dédiul.
Deci domnia mea §i cu tot Sfatul nostru i-am judecat pe ei cu dreapta noastrd
judecatA §i astfel am aflat lege dreaptd, ca sd fie cu adevdrat aceste cloud pArti din
satul Starosilti dreapt4 ocind §i dedind slugii noastre Udrea Gdriscd, o parte de sat
din jos, iar all parte din sus, iar aceste rude ale lui mai sus serse, toti nepoti §i
strAnepoti ai lui Isac Udrea, ei n-au avut nici o treabd cu aceastd a treia parte de sat,
partea de sus, ci au vindut-o fArd niel o treabd. $i ei au ramas dinaintea noastrd
de toata legea tArii. Iar sluga noastrd Udrea Gfinscd, fiul Antimiei, nepotul lui Griga
Udrea, strAnepotul lui Gavril Udrea Hrincovici, el s-a sculat §i a pus ferdie 12 zloti
In Vistieria domniei mele. Astfel de acum inainte sàji tina a sa dreaptd ocind §i
dedind aceste cloud pArti din satul Starosilti, la vârful Cozancea, cu locuri de iazuri
In tarind, partea de jos §i cu rinduri, pentru aceastd parte de sus l din tot venitul
sd nu se mai pârascd pentru aceasta, niciodatd, In veci. Astfel daca se vor afla in
oarecare vreme ni§te drese in mâinile acestor mai sus scri§i, pe aceste doua pArti
din acest sat, sa nu se creadd, ci sd se rupd.

107
www.dacoromanica.ro
$i altul sd nu se amestece.
La Suceava, In anul 7151 <1643> mai 30 zile.
t insgi domnul a poruncit.
Todera§co mare logofdt a iscdlit <m. p.>.
t Dumitra§co <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), MCDLXXIV/11. Orig., hdrtie (44 x
29 cm), sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceard rosie, pierdut.
Inst. de Ist. A. D. Xcnopol" Iai, Fotografii, XXVII/100 (foto. dupd orig.).

I Omis.
2 se scris deasupra randului.
3Rupt.
6 scris deasupra rdndului.
5
litillnidd thiCT, scris peste alte slove, care au fost sterse.

101 1643 (7151) mai 31

7151 maiu 31. Copiia scoasd de pe copiia moldoveneascd a uricului sdrbdscu


a domnului Vasdle v(oie)v(o)d, tot pentru hot(arul) adsde§tii.

Arh. Nationale Iasi, Fond Divanul Domnesc, Tr. 806, dos. 25, f. 31 (dupd noua inventariere a
Fondului, doc. ar trebui sa se gdseascd sub cota 22/1835, dar, din pdcate, nu se aflA in acest dosar).
Rez. intr-un opis de documente din 1842.

102 1643 (7151) mai 31

t TOAEMIKO IKEAHKIH A0r0ET, H rAHrOpiE gptKE IKEA AEOpHIIK AOAHtH


3EMAH H ileTpatitilico IKEA AgOpHIIK HWHtH3EA1A111. Adecd au venit inaintea
noastrd Gheorghie Prdjescul, de nime nevoit, nici indemnat, ce de bundvoia sa, au
vdndut a sa direaptd ocind §i mo§ie, giumdtate de sat de Pobrdtqti, cu hdld§tée §i cu
loc de mori, §i cu poieni, cu tot venitul, au vddut vornicului, lui Costantin Ciogolea,
direptu doao sute de lei bdtuti.
$i intr[a]-céia tocmald au fost i Popdscul pdrcdlabul, §i Ifrim 1-1fijddu, §i
Irimiia Murgulet, §i frate-sdu, Stefan, §i Dumitra*co Dedgutdscul, §i Corosteanul, §i
Nacul de Malinti, i Dociul, i Dobrenchi §i altii, multi, oameni buni i bdtrdni
voinici, denainte.
Deci noi, deaca am vddzut a lor de bundvoie tocmald §i plan deplin, noi incd
i-am fdcut mdrturie pdn(d)li va face i derésd domnqti. De aceasta mdrturisim cu
scrisoarea noastrd intr[a]-acest adevdrat zapis. $i, <pentru>2 mai mare credintd,
ne-am pus §i pecetile i iscäliturile, sà s(e)
g(h) netiro ziFIA <7151/1643> MdH i <31>.
Ildbd§asca3.

108
www.dacoromanica.ro
rEwprig IIimgClICKVA CAill nuc(A04 <m. p.>.
113, TOWAWKO 13EA AtUr(0)4.(ET HCKAA <ni p.>.
XptKE p.BlUp(NHK).<in. p.>.
1-1db4escul <m. p.>.
113, IIETpHilLiHKO, liOpNHK, HCKAr <ni. p.>.
t13, rAllrOpAIUKO, KtSnep, HCKAA <In. p.>.
113, II1(TE4SAN) 1116prV4E11,, HCKAA <m. p.>.
t13. Hon1cic64 611g ntprhnan <m. p.>.
113, 111,6111HTpAWKO HCKAA <m. p.>.
113, AVAIHTpAWKO AptrVU,ECK6A, HCKAA <fi. p.>.
113, HAK6A CHA1HON, HCKAA, IltprhAdfi <M. p.>.
113, rHOprHE HOpOCTENVA, IICKAA <m. p.>.
t Eu, Ilie Septilici, Incá ni-am tamplat intr-aceastd tocmald <m. p.>.
t Eu, lasc Mironescul den Sdndlidu, Intr-aciasta tocmald m-am tdmplat <m. p>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CLX/137. Orig., hArtie, filigran, un
sigiliu melar aplicat, sters.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Jai, Fotografii, XXV11/102 (xerocopie dupd orig,).

' t Toderasco mare logofát, si Gligorie Urdche mare vornic de Tara de Jos si Petricdico mare
vornic de Tara de Sus.
2 Onus.
3 Sigiliu melar.
4 Gheorghie PrAjescul insumi am scris.

103 1643 (7151) iunie 3, Suceava

1643 iunie 3, Suceava; <inaintea lui>1 Vasilie vv. a venit Stefan ot Pilipanti,
fiul lui Ion, nepotul lui Drdghici, i s-a judecat cu Anghel din Mamurinti pentru o
parte de mo§ie din Mamurinti, ce o cumpdrase Anghel cu sotia sa, Varvara, de la
Nicoard i sora lui, Anghelina, copiii Sofiicdi din Jeverdeani, §i de la nepotii ei,
lonwo §i Isac, fiii lui Griga, zicand Stefan cd o cumpdrase mai nainte.

Dupd Balan, Doc. bucovinene, IV, p. 13, nr. I.


Rez., dupd orig. slav, pecete in tus rosu, aflat (1939) in colectia Gh. Vasilco, Cernduti.

' intregirea noastrd.

104 1643 (7151) iunie 4, Suceava

Eu, Constantin Ciogole vornic de poartd, i eu, Dumitrwo Drdgutescul, eu,


Coste de Lucavdt, eu, Isac Cucoranul, Isac de Sinehäu §i fratele san, Coste,
Patrasco Tinta, Isac de Cdlineti §i fratele sdu Toader, PdtraFo Goian i fratele sal,

www.dacoromanica.ro 109
Toader, Lupul Popescul de Ispas §i multi alti oameni buni, scriem §i mdrturisim cu
acest zapis al nostru Ca. Dumitrwo Lenta, fiul lui Miron Lenta de Iurcduti, de nime
silit, nici asuprit, ci din a lui bundvoie, a vandut a sa dreaptd mind i mo§ie, anume
a patra parte din intreg satul de Hro§duti, tinutul Cerndutilor, cu camp, fanate,
pomete, vad de moard, cu hele§tee, cu toate veniturile, bunului nostru prieten, lui
Isac Cucoranul, pentru 160 lei bdtuti, care bani i-a pldtit lui Dumitra§co Lenta in
mand, in fata noastrd.
Vdzand a lor bund intelegere §i plata deplind, ne-am silit sä märturisim §i noi,
ca dumnealui Isac Cucoranul sd-§i poatd lua intdriturd domneascd.
Si, pentru mai mare credintd, am iscdlit i am intärit cu pecetea noastrd.
Suceava, 4 iunie 7151 <1643>.
Constantin Ciogole vornic de poartd; Dumitra§co Drdgutescu; PdtraFo
Goian; Toader Goian; Coste; Lupu Popescu; Isac de Caline§ti.

Dupa Balan, Familia Onciul, p. 39, nr. 33 (retradus In románe$te", cu indicatia Arh.
Buc[ovined, pachetul Horo§Auti").

105 1643 (7151) iunie 4, Suceava

t 11W IIAC(H)ATE KOEKO4d, B(0)*TIO M(H)A(0)CTTIO, r(o)cn(o)A(4)pt 3EM4H


1110AAAECK011. Cw/E(E) fltHAOWE' nptA HAMH H nptA SCHMH HAWEA111 AIOAAAECICHMH
sontpu, KEAHEHMH H MAAHMH, CAVP4 H(A)Wt CTFIIT6AdT AOEpE141114 C11 EAHH

3A1111C 3A CTEtAtTEACTE0 WT To4Aep Atoramco AllAit, H WT A,VMHTpAWKO

AO6pEHISH, 14 WT C(111)1411 Huicoap(t) WT 11111-11A111pEWH, H WT none


llETp WT 151141114tHH 11 WT WHAT WT TAM, 11HCAEWE H CEtAtTEACTE813111E EdICO
COEN 11811HA WT nptA HHMH EANd MCHptETE WT CEAO 612,A1LIAHH, WT rAHrOp1411 WT
HANWEWH, paAT A,I3A HA AECtT AEEKOEH' EHTH, H C11 THr nuutsu 6npogeAu4
MHTEAHH11,V CKOE, MdpHKV11,6, 6 CEOEH CIA1p(1a)TH 6 Aom6.
!Kt TOM, r(0)C11(0)A(CT)E(0) MH, IAKO 6KHAtrOM TOT 34nuc 3A

CEtAATE4CE0 WT TOAHEFir A1OAH Aospu, A MH litp014dX0M H WT HAC T4KONCAEpE


AAA0)(0M H 1108TEptAHrOM CABSt HAWE CTrliT64dT ,k0EpEHKH HA TOTd ICEptiE
WT CEAO WT 14ACT rAlir0p1414, WT KATO H WT nont K4E0 AA ECT
Em6 npagae WTH(H)HAO H 111414811AEHiE, C11 1111CtM AAAOrOM.
fi HH AA Ct HE SMNW4110T.
t 6 C6Liag(h), g(t) 4(tT)o zar744 <7151/1643>1011(11) <4>.
t CdM r(o)cn(o)A(u)ut REA&
Tompeunco KEA AWKOWE)T HCEdA <rn. p.>.
t AVMHTpAWKO Kelm <nucen>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd au
venit inaintea noasträ §i inaintea tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari §i mici,

110
www.dacoromanica.ro
sluga noastrd Statulat Dobrenchi cu un zapis de rrarturie de la Toader Dohadco
diac, si de la Dumitrasco Dobrenchi, si de la Gavril, flul lui Nicoard din
Cdtdmdresti, si de la popa Petrea din Bd.Mani si de la Ignat de acolo, scriind si
mdrturisind cum si-a cumpdrat dinaintea lor o jirebie din satul adläcéni de la
Gligorcea din Ilisesti, pentru doisprezece lei bdtuti, si cu acei bani a prohodit pe
sotia sa, Maricuta, la moartea sa, acasd.
intru aceasta, domnia mea, dacd am vdzut acel zapis de mdrturie de la atatia
oameni buni, noi am crezut si de la noi de asemenea am dat si am intdrit slugii
noastre StrAtulat Dobrenchi acea jirebie din satul 13dIdcéni, din partea lui Gligorcea,
din vat% si din câmp, ca sd-i fie dreaptd ocind si cumpardturd, cu tot venitul.
Si altul sd nu se amestece.
t La Suceava, in anul 7151 <1643> iunie 4.
t Insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logoral a iscdlit <m. p.>.
t Dumitrasco Cara <a scris>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXXIV/102. Orig., hArtie, filigran,
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemealA rosie, avAnd In cAmp un scut heraldic, IncArcat cu capul
de bour, cu steaua cu sase raze 1ntre coame; la dextra soarele si spada, iar la senestra luna si sceptrul;
deasupra coarnelor bourului se gAseste o coroanA deschisli Cu cinci fleuroni; Intre clout{ cercuri
legenda: IW EaCiAlle ISOEHOAd, B(o)*(ho) m(H)n(o)ci(ilo) r(o)cn(o)4(d)p1 Sima Al(o)nAagcxoi
(t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al TAM Moldovei").
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/105 (foto. dupA orig.).

I Asa In orig.

106 1643 (7151) iunie 7, Suceava

t Ilw gaCHAig DEMO, 6(0))010 m(a)4(o)cfito, r(o)cn(o)A(d)pt 3EM4II


MW<A>IAABCKOH. Dat-am cartea domniei méle slugilor domniei méle Pdtrasco
Berciul aprodul si altor frati ai sdi si lui Toader Liciul, asijdirea cu fratii sdi, sd fie
tari si putérnici cu cartea domniei méle, a-s(i) tiné si a-s(i) apdra a lor direaptd
ocind si mosie, den sat den Cornesti, de tfinutul Dorohoiului, pre unde au tinut
pdrintii lor si mosii lor, cum le spun si dirésele, cdce s-au parât si de fata innaintea
domniei mele cu al nostru credincios boiaren, Gavrilas ce-au fost logofdt mare.
Si intr-aesta chip li s-au ales 160, ca sd-s(i) tie ei partea Ion, sd nu aibd treabd
logoatul Gavrilas la partea lor, nice a ara, nice a cosi.
Deci si logofdtul Gavrilas Inca au rdspunsu intr-aesta chip, cum nu sd
améstecd la partea lor, ce O. arnés<tecd>I la alte pdrti.
Pent-acéea carii mai sus scriem, Berciul si Liciul, cu fratii lor, sd aibd a-s(i)
tiné ocina cum mai sus scriem, iar altu nime sd nu cutédze a sd amestéca, preste
cartea domniei méle.
Intr-altu chip sd nu fie. Tos nawca.
g Cdt1dE(1), 40+) oPie <7151/1643> Po8u(iE) 1 <7>.

111
www.dacoromanica.ro
t Cant r(o)cn(o)A(n)wh
11E4 4Wr(0)45(E)T 6i4H(11).
t 111dHA,Hp <nucan>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), XXXIII 5. Orig., hartie, filigran,
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in cearft rosie. nectar.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol- Iasi, Fotografii, XXVII/106 (Ibto. dupA orig.).

I Rupt.

107 1643 (7151) iunie 9, Suceava

t Ïw 1CH4ÏE EoEgoAd, 6(0),Kii0 M(H)A(0)CTilo, r(o)cn(o)ACOpt


intlMAMiCKOH. CTIK(E) ilpiHA,OWE npAA HamH H npAA 6CH/tin H(d)WHMH
MWAA,dEcKHMH SontpH, EE4HKHAIH H mdmimH, cA6rH r(o)cn(0)A,(CT)13(0) MH
CTplITBAAT AoSpEHKH, C(11)Ht AltrAtAHHH, H KoCTAHTHH, 401111
KKOCTHHH, H TodAEp AordAKo, 3AT WECTecKill, ElicH E11811,H A6MHTpdWKO
111HK6A OT C*1111q1H, H Ttredu CA min,om AlHoro KpdTH Ch t1HTEMIA, KH/ArliHia
611KODI HM, noKoHHHOMV 41,6111HTpaWKO ¡WHOA WT CX1112,111,H, pdAT WTH(H)HH H
AtAH(H)HH LITO 11111.111 6into HK, ABMHTpaunto MH4, H WcTdElid Tiff
WTH(11)HH C11 Id3HK c(1)410pTHH KHtrHHH CH, 11HTEmiH, ELITH EH 3aroogauiE
NCHEoTt H ptit*WH lidEmEHHKogE AdAIHTpdWKoEH (1111X1,4 KdKO TH)( WTH(H)HH
WHd HE Apuincr ASH CA roA,oEdrid HIIMU. HH npueET nEmEHHKom ndHS cgoEttilr,
A6MHTpdWKolill AIWA, HX npoAdET HHwHin MoAmin 1-16)KAHm H nocTdEHT MHoro
11,AHHO.

EHWE nHCAHHd 11HTEMT/A A8MHTp1awKO1E, WHd TdKO WTEAlpand, KdKO

AdET WTH(11)HH nix. put offitcgui/a nrafir cEoEMV, ASMHTpdWKoEH MH)(Vd, WH


KOTOpOM A AitAk r(0)Cii(0)p,(CT)E(o) MH 6CM0Tp14)(0M C12, EEC ClEAT
r(0)C11(0)A(CT)E(0) AIN H WSptroM KdKo HHK0MV)K(E) WT Mir fli1EMEHH11H HE
noA06dET CA KSnHTH wTH(H)NH THr, pd3Et nAEMHI4KoKE ASMHTpdWKogH A111)(V41,
H C*AHrOM Fir no 3dKOHV 3EMCKOH H WSpAT0)(0A1 HAI 3dKwH TaKoEHM WSpd30411,
ladKOK(E) HW(E) 11HWEM.
TOM)KE, c46rd H(d)wla CTp1IT6A1T AospEHKH, Ao Toro*(E) AHEM, Ttrad
CA 3110110 Ch EHWE nHCAHHd Í1HTEAI1M AdAIHTplaWKodE, pdAi WEcTdd LiacT WT cEr10
1511,1111-1/AHH, WT E(0)110CT C61-idgcKH, HOW H CTpdT8AdT AoSpENKH 11<p>lASHEdET,
ptK*111H KdKO npoAana 11HTEA1TA Tod ildCT 31 WTH(H)H6 CGOKONEM
40r4ET 11 nOCTdEHWE HAIM TpHCT6 AE<V>IK011 SHTHK. 11 EHWE 11HCMIlld 11HTEMIA
ASAIKTplIWKod<E>l, WHd 'MO wmtilidAd KdKo ShICT AoinKEN mill EH, AdA1HTpdWK0
AIWA, C11 At CT6 ilEVKOEHr cOlOu(o)gEin KpeOcrieuv dorO.VTV H Elin EH KM
np0Ad4H EAHH CoT rIEVKOK ShITH EH 3d roAndiliE.

112
www.dacoromanica.ro
ti r(o)cn(o)AcT)g(o) MH no COKOTHrOM KAKO HE 1-10A0EAET CA 110CTAEHTH
UAHHO MHOPO, HJA AA EACAET lltHHO EAHKO H WTH(H)HA E?&AET no nptmAolo H
HA 64HX0M n(e)wero stpnero H 1104HTEHHAD0 BOAApHHA, To4.5petuKo KEA AOrOSET,
boiMIEN:MET MOAN <Ao>2spn, c(w)n(o)EE BOAApCKHr WT WKpCTt TOMV MtCTO
AH U,AHOEAAH TOA WECTAA 4ACT WT CEA0 EtAttLIAHH H EAHKO wsptipt5T
11pAEA010 KUM Toro, ki HAUT CTpATHAAT A0EpEHKH EpATHTH n(n)n(t)3n. Thai
H litHOHAAH no stmogtA r(o)cn(o)A(cT)g(o) MH Ct C(111)11(0)13E EOAApCKHX,
HMtHM: epEMiA intSprVAEU H SATE IIJEnTEAH9H nopTepn CSLIAECKOAIV rpeAS, H
ilHApEH MVpr8AElt, H II1E4SAH MVprt54E11,, H 6111111'13=K° WT HAHWELJJH, H

rpnropim WT TAM, H KOCTE Aillp0HECKV4, H 6MHTpAWKO plARECKVA WT


H 111Tpewto 1-101'0AA KtrIHTAH H KOCTE WT AVKAEtU H WEpATOWE
Ch flpAKA010 H HCEMAH010 3dIlAATV , KAKO 4HHHT TOA WECTAA 4ACT WT 15.h4IMAHH
TJAKAIO EAHH CWT AEVKOEH cp(E)sp(Onnr, stSAWE HE 4HHHT.
H EICTAA CA cndre HAW npte pELIEHHH, CTp1T84AT AnpEHKH, H npunEc
CTO AEVKOE(H) EHTHr Eh HEAH (0)40)A(CT)E(0) MH H WOW E Hr Eh p6KH
iIHTEMTH A 6MHTptWKOAE, A WW1 AdAd THr AEVKOE(H) Eh0101 IWHAWKOEH,
C(al)HV Kp(1)CTIAH6 AOPO.SETV, WT npraA CM-LTA ItO)C11(0)A(CT)E(0) MH, H
neptoniar 4TO HAMM C(h1)140)EE Kp(t)CTIAH AOP4aT 3A EHKVOAEHiE EllIEW(E)
Et3t4H CA WT HH X; ALIJE H HAH FlpOIZIEAtIOT HtitHr neptkenTax. Eh HAKOE gptMt
HA TOA WECTAA 4ACT WT CEA0 K'hA14AHH AA CA HE gtpt5AT.
Toro pea, EHWE OHCAHHA tIHTEMIA MAIHTptWKOAE 30CTAAA WT EEC 3AKOH,
A IMEMEHHKOHE MAIHTpAWKOEH Alnr84 flptICHAH CA H flOCTAEHWE cent 4A-Ep X10
Eh Illicrtp r(o)cn(o)AcT)K(o) .A1H, KAKO WT CHAA nenpfiv, Ad HE HMAET HHKTO

WT 46*AHX MOAH K611HTH WTH(H)HH TH X, pant rIAEAIEHHKOKE MAIHTpAWKOEH

MHrV4. 11 AWE HtKTO WT 467KAHr MOAT EASAET K611H4 WT THr WTH(H)HH, AA


HMAIOT HM EpATHTH n(H)H(t)H. ti TOA WECTAA 4ACT EHWE I1HCAHHA WT CEAO
Et Al4AHH AA HMAET Ap(t)WATH CAM CTNITHAAT AOSpEHKH, flOHE*E CAM EpATHA
n(H)n(t)sn TH X UWE MICAHHHX, AEVKOE(H) Cp(E)Ep(t)HHX, H AA HE HMAIOT
HAN TtraTn CA pun CIA TA*, HHKOAH*E, HA EtKH.
H NH AA CA HE 8111HW AEI%
g Cd4AEt, Kt) A(t)TO kV-Ha, 1011H 6 p(h)nbi.
t Cem r(o)cn(o)4(n)wh HEAAA.
TOAEpAWKO KEA AWKOWE)T HCKAA <I11. p.>.
t 11.1enop <nticeti>,

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldvei. Ian au
venit Inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici,
slugile domniei mele Strdtulat Dobrenchi, fiul Mdgalinei, si Constantin, fiul
Carstinei, si Toader Dohadco, ginerele Ndstascai, toti nepotii lui Dumitrasco Mihul
din Sanduti, i s-au parat de fata de multe ori cu Antemiia, cneaghina unchiului lor,

113
www.dacoromanica.ro
rdposatul Dumitrasco Mihul din SAnduti, pentru ocinile si dedinele ce a avut
unchiul lor, Dumitrasco Mihul, si a ldsat acele ocini cu limbd de moarte cneaghinei
sale, Antemia, sd-i fie de folosintd In viata ei, spunind rudele lui Dumitrasco Mihul
ca acele ocini ea nu le stApAneste ca sd se foloseascd de ele, nici nu le vinde rudelor
panului ski Dumitrasco Mihul, ci le vinde altor oameni strdini si pune mult pret.
Iar mai sus scrisa Antemia Dumitrdscoaie, ea asa a rdspuns, cd dd ocinile
acelea pentru datoriile sotului sdu, Dumitrasco Mihul, pentru care lucru domnia
mea am cercetat cu tot Sfatul domniei mele si am aflat cd niel uneia dintre rude nu i
se cuvine sd cumpere acele ocini, in afar& de rudele lui Dumitrasco Mihul, si i-am
judecat dupd legea tdrii si le-am aflat lege In acest chip, cum mai sus scriem.
intru aceasta, sluga noastrd StrAtulat Dobrenchi, In acelasi Divan, s-a par&
din nou cu mai sus scrisa Antemia Dumitrdscoae, pentru a sasea parte din satul
BAIdcéni, din tinutul Suceava, unde locuieste si StrAtulat Dobrenchi, spunind cd a
vAndut Antemia acea parte de ocind fiilor lui CArstian logofdt si a pus pret trei sute
lei bAtuti. lar mai sus scrisa Antemia Dumitrdscoaie, ea asa a rdspuns ci a fost
dator panul ei, Dumitrasco Mihul, cu cloud sute lei fiilor lui CArstian logoflit si Inca
i-au mai dat o sutd lei bAtuti sA-i fie pentru folosintd.
Iar domnia mea am socotit cd nu se cuvine sd pund pret mult, ci sd fie pretul
cat va fi ocina dupd dreptate si am povdtuit pe credinciosul si cinstitul nostru boier,
Toderasco mare logofdt, a strand oameni buni, fli de boieri dimprejurul acelui
loe, ca sa pretuiascd acea a sasea parte din satul BAIdcéni si cit vor afla cu dreptate
pretul acela, sd aibd a Intoarce StrAtulat Dobrenchi acei bani. Si au pretuit dupd
porunca domniei mele cu fii de boieri, anume: Eremiia Murgulet, si Elie Septilici
portar de cetatea Sucevei, si Andrei Murgulet, si Stefan Murgulet, si Dumitrasco
din Ilisesti, si Grigorcea de acolo, si Coste Mironescul, si Dumitrasco Dagutescul
din Cdlinesti, si Pdtrasco cdpitan si Coste din Lucavdt, si au aflat cu dreptate si
platd deplind, cd face acea a sasea parte din BdlAcéni numai o sutd lei de argint, mai
mult nu face.
$i s-a sculat sluga noastrd inainte zisd, StrAtulat Dobrenchi, si a adus o sutd
lei bAtuti In Divanul domniei mele si i-a dat In mAinile Antemiei Dumitrdscoaie, iar
ea a dat acei 100 lei in mAinile lui Ionasco, fiul lui CArstian logofdt, dinaintea
Sfatului domniei mele, si dresele de cumpArdturd ce au avut fiii lui CArstian logofdt
Inca s-au luat de la ei; si daca se vor mai ivi niste drese In vreo vreme sa nu se
creadd.
Pentru aceasta, mai sus scrisa Antemia Dumitrdscoaie a ramas din toatA
legea, iar rudele lui Dumitrasco Mihul s-au indreptat si si-au pus fierie In Vistieria
domniei mele, ca de acum inainte sd nu aibd nimeni dintre oameni strdini a
cumpAra acele ocini, in afard de rudele lui Dumitrasco Mihul. Iar dacd cineva
dintre oamenii strAini va fi cumpArat din acele ocini, sd MIA a Intoarce banii. Iar
acea a sasea parte mai sus scrisd din satul 13Aldcéni a aibd a o stApAni singur
Stratilat Dobrenchi, I-Linda singur a intors banii aceia mai sus scrisi, 100 lei de
argint, si sd nu se mai pirascd pentru aceastd Ord, niciodatd, In veci.
$i altul sd nu se amestece.
La Suceava, In anul 7151 <1643>, iunie 9 zile.
t insusi domnul a poruncit.

114 www.dacoromanica.ro
Toderasco mare logofät a iscAlit <m. p.>.
t Saidir <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXXIV/103. Orig., hartie, filigran,
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rosie, pierdut.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/107 (foto. dupa orig.).

2i
I Rupt.

108 1643 (7151) iunie 11, Suceava

t Hw ßdcH4TEKogKoAd, 6(0)Kaio m(H)ii(o)cTilo, r(0)cn(o)A(41 aentAii


inGAAdisCK0H. Data cartea domnii méle cestui aprod ca-s(d) hie tari i putérnic cu
carte domnii méli a cduta si a cereal pre Drutul cu ficioru sAu, Scripco, vecini lui
Vasilie den Visnovdti unde-i va gdsi, veri In targu, veri In slobodzie, veri In sat
boierescu veri in sat alugArescu, ca-s(A) aibd a-1 lua cu tote bucatelé lui i sa-1 duel
tnnapoi la VisnovAti.
$i nimé sd nu cutedzé a tiné sau a opri Innainte <cd>2rtii domnii méle.
To !Mum. HHdK HE VLIHHHTe.
C64ag(t), n(t)-r(o) ogle <7151/1643> ion(ig) T <11>.
t CddM 1{0)cn(o)A(H)H1 sedtd.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), V111/7. Orig., hartie, sigiliu domnesc
mijlociu, aplicat In cerneala rosie, putin ciar.
Inst. de 1st A. D. Xenopol" Iai, Fotografli, XXVII/108 (foto. dupa orig.).

a cauta si a cerca" scris cu alta cerneala.


2 Rupt.

109 1643 (7151) iunie 12

Un zapis din velet 7151 <1643> iun(ie) 11, intru care scrie:
Adecd eu, Zbira, i Andrii, ficiorif Nastasai, nipotii lui Pisotchi din sat din
Liteni, scriem i mArturisam cu acestu zapis al nostru cum am vAndut noi, de
bun(d)voie noastrA, a noastrd dreaptA ocind i mosie, den sat den Liteni, ci au
vândut doal j(i)ribii i cu doi omeni, Miron i Gligori, si locul curtii, cât sd va alegi,
part(ea)
$i asijderili am vândut i Andrii, iar doal j(i)ribii den part(ea) din sus, cu doi
omini, anume Simion i Luca lui Butul, <In>lsd acesti patru j(i)ribii den part(e) den
sus le-au vandut Andrii si cu Zbira, drept o sutd de lei bdtuti, insd acele doe
j(i)ribii ce le-au vândut Zbera OM din parte de gios, ce sd chiarnd Rusii, de unde au
tânut StAncoaie. $i aceste pArti le-au cumpArat Dumitrasco ot Ipotisti si Cu nipoatd-sa,
Anghelina.

www.dacoromanica.ro 115
$1 intr-aceastd tocmald au fostu: Tudosii Udri, 5i Gavrila§ Sculi5, 5i
Gheorghitä Tdbartd 5i Saidir uricariul.
$1 eu, Andronic Didiul, am scris.
Pri mai mari marturie, ne-am pus pecetile, sä sà5tie.

Arh. Nationale Iasi, Documente, DCCCI, f. 27 r.-27 v., nr. 8.


Copie din 1747 (7255) martie 16, intr-o condica de documente a lui Lascar postelnicul.

I Omis.

110 1643 (7151) iunie 15

t Ghica vel medelnicéri dam §tire cu ceastd scrisoare a noastrd pentru pfird
ce-au avut innaintea mdrii sale, lui vod(d), dumnealui Costantin Stfircea pfircdlabul
cu giupfineasa lui Iona§co Ro5cdi 5i cu feciorii ei, dzicându dumnealui Starcea
pfircdlabul cd s-au mutat ni§te stâlpi de cat& hotarul Sdpoténilor in hotarul
Levénilor. Deci mdriia sa vod(d) ne-au trimis pre noi acolea sä socotim acel lucrti.
Ce dupd invdtdtura mdrii sale, lui vod(d), am mdrsu acoli 5i am stransu oameni
bdtrâni, megiia51 de pen pregiur, 5i am aflat doi stalpi sco5i 51 mutati In hotarul
Levénilor 5i alti doi stalpi mutati in hotarul Sdpoténilor. Deci cei doi stilpi ce-s
mutati in hotarul Sdpoténilor, ei sintu mutati ate de un stânjin, lar cei doi ce sintu
mutati in hotarul Levénilor, ei sintu mutati mai.depdrcior.
intr-acéia am socotit sd nu fie intru nimic acel lucru. Ce s-au aflat ni§te oameni
bdttini, carii au fost Idcuitori mai de multi ani in Levéni, anume: ...I, 5i Grigiu, carele
ldcuia§te acmu in Cucordni, 5i Andronic, ce Idcuia§te acmu in Iubdne§ti.
Deci am socotit dupd légea tardi 5i am pus brazda in cap 5i ei incd au luat de
bundvoia lor 5i a mdrsu pre unde au 5tiut ei cu sufletele lor. Deci noi Med. am mdrsu
dupd dan§ii pre unde au mdrsu ei i le-am hdtdrit 5i am pus stalpi, in sérnne,
Levenilor de card Sdpoténi 5i Sdpoténilor de cdtrd Levéni.
$i andu am socotit noi acolo au fost dumnealui: Pdtra5co Ciogolea
log(o)f(d)t, 51 dumnealui Stefan Soldan, 5i Dumitra5co de Sele§eu, 5i Onciul de
acolea, 51 popa Stefan de Duméni 5i Provorotceanul vdtdmanul de lubdne§ti 5i alti
oameni buni, megiia5i, 51 ei incd de bundvoia lor s-au voit 51 au läsat sd fie precum
au aflat acei oameni buril ce sänt mai sus scri5i. $1 sd-5(1) facd 5i drése domne§ti.
Pre mai mare credintd, au 51 iscälit ei.
$1 eu Gligorie Starcea am scris, sd sd 5tie.
BOO n(t)T(o) 30...d <7151/1643> mo(iE) ir <15>.
Ghica <m. p.>2
i13, 110rO4H 6HE 40r4ET, HCKdA <M. p.>.
113, KOCTAHTHH CrhpLIE, HCKdA, EHKIpKtAd6 XOTHHCKH <m. p.>.
113, Onpt nii WhIpK(h4d6), HCKtir <m. p.>.
t Popa Stefan <m. p.>.
ICHoprii CIHOTtkiA HCKAA <M. p.>.

116 www.dacoromanica.ro
Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Doljesti, XXIX/49. Orig., hdrtie difolio (31 x 20 cm), rupt la
indoituri, un sigiliu melar in cerneald, neclar.
Ibidem, XXIX/50 (copie din sec. al XIX-lea); X/57, nr. 37; idem, Ms.. nr. 598, f. 5 v., nr. 33
(rez., cu data de iulie).
Inst. de 1st. ,,A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/110 (xerocopie dupd orig. si dupa copia
din sec. al XIX-lea).

EDITH: Catalog, II, p. 337, nr.1672 (rez.).

I Rupt si stcrs.
2 Sigiliu melar.

111 4nainte de 1643 (7151) iunie 17, Suceava>

t Adecd noi, Lupul, feciorul lui Toader Bot, i Ursul, frate-mieu, si Gheorghi,
nepotul nostru, feciorul surorei noastre, Mdgddlinei, si Mändil(d), si Ionasco, si
Nastasiia, si alti nepoti ai nostri, carii sintu de in surorile noastre de in Ilea si de in
Protasiia, 'nausea noastrd, scriem si mArturisim înine cu cest zapis al nostru cum
noi, de a noastrd voie, de nime indemnati, niel nevoiti, am vândut un vad de moar(d),
vadul de in gios, in satu in Gligoresti. Acesta vad carele mai sus scriem, 1-am vandut
dumisale Butei pitariului, dereptu cincidzdci lei, bani gata. De acmu inainte sd-i hie
dunisale dereaptd ...I acel vad de moar(d), cu locu pre in pregiurul ...I obiceiul.
Tocmala ne-au fost denaintea a b...I ...lbunii, Romdscel starosté de Putna,
Neago<e>I ...I ce au fost pitar, Pdtrdscan cdmdrasul de ...I aprodul de Tigdnesti,
Gligorie Cuibar, si ...I Bdtinesti, Pdtrdscan, si lonasco <Gli>lgorie
Botneanul, Sldvil(d), i Neagul, si Hilimo<n>I ...I, <...>Iresti §i alti oameni buril
peintru cre<dintd>I boieri si cu acesti oameni buril i pe<...>) ...I partea Maria
ce am cumpdrat noi acel zap<is>I ...I incd 1-am dat la d(u)mn(ea)lui.
<rn. p.>.
t P0A11111111EA CTdpOCT(E) HCKAA
t HEVOE KISI(H)TAH HCKLIA <fi. p.>.
t 1111TpAWK<AH rhAltpdW HCKAA>1 p.>.

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Rdchitoasa, V113. Orig., hdrtie, doud sigilii melare, din care
unul oval si altul rotund, neclare.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/111 (foto. dupd orig.).

EDITH: Catalog, Supliment I, p. 207, nr. 626 (rez. dupd orig.).

Datat In functie de doc. urmdtor.

I Rupt.

112 1643 (7151) iunie 17, Suceava

t ilw RACHAIE HOMO Ad , 6(0)11a10 111(11)4(0)CTTIO, r(o)cn(o)p,(41 3EAIAH


MWAMECK011. Adecd au venit innaintea domnii méle si inaintea boiarilor domnii

117
www.dacoromanica.ro
méle, mari §i mici, sluga noastrd Buta ce-au fost pitan, de a lui bundvoie, de nime
nevoit, nice silit, §i au vfindut a lui direaptd cumpdaturd, un vad moard pre apa
Putnei, la sat la Gligore§ti, vadul den gios, §i cu loc pre inpregiurul vadului, cum iaste
obiaiul. Acela vad i-au fostu cumpardturd de la Lupul §i de la Ursul, feciorii lui
Toader Bot §i de la Gheorghie, nepotul lor, feciorul Mdgddlinei, §i de la Mandil(d), §i
Iona§co, §i Nastasiia §i de la alti nepoti a lor, feciorii MAI §i a Protasiei. Acelea le-au
vândut slugii noastre, lui Dumitra§co Gheuca, dereptu noidzeci de lei bdtuti.
Dece s-au sculat sluga noastrd, Dumitra§co Gheuca ce-au fost vornic, §-au
plätit acei bani deplin, 90 de lei bdtuti, intru tubule Butii ci-au fost pitan. Dece ca
sl-i hie dela domniia mea direaptd oc(i)nd §i cumpdrdtur(d), cu tot venitul.
intr-acéia, gijdirilea au venit innaintea noastrd §i innaintea boiarilor no§tri
sluga noastrA, Dumitra§co Gheuca, cu un zapis de mdrturie de la Neagoe §oltuzul §i
cu 12 pârgari de tdrgul de Barlad, §i de la alti ord§éni, de acolea §i de la Béchea
cdp(i)tanul §i de la multi <oame>lni <bu>lni, scriindu §i mdrturi<si>2ndu intr-acel
zapis <cu>lm au venit innaintea lor Stefana, nepoata lui Lazor §etra<r>l, §i bdrbatul
ei, Andrei, de nime nevoiti, nici siliti, §i au vdndut a lor ocind §i mo§ie, a easea parte
[parte] den sat den Boicani, partea din sus care parte de ocind au fostu cumpardturd
mo§u-sdu, lui Lazor §etrarul, de la Ion Ciobdriel, §i de la Buga din Chiliiani §i de la
nepotii lor. Acéea au vdridut slugii noastre, lui Dumitra§co Gheuca ci-au fost vornic.
A§ijdirea, au vândut ei partea lui Mihdild, toatd, feciorul lui Iona§co, nepotul
lui David den sat din Fduréni, cu vad de moar(d) §i cu loe de prisacd.
A§ijdirea, iar au vindut ei partea Buoreanului §i a lui Bejan, iar den sat den
Fuuréni3, cu tot venitul, acéstea tustréle pdrtile de mind le-au vândut slugii noastre ce
mai sus scriem, lui Dumitra§co Gheuca ce-au fostu vornic, dereptu noidzeci de lei
bdtuti. lar sluga noasträ, Dumitra§co Gheuca, s-au sculat §i au pldtit toti acei bani ce
mai sus scriem, 90 de lei bdtuti, Intru mânule Stefanii §i a bdrbatului sdu, a lui Andrei.
Deci domniia <mea>2 deaca a vddzut buravoie tocmald §i plará deplin(d), am
dat §i am intdrit slugii noastre, lui Dumitra§co Gheuca ce-au fost vornic, pre acéle
pdrti de ocind ce mai sus scriem, ca sd-i hie dereaptd mind, §i mo§ie, §i uric §i
intdriturd, necldtit nice odonoar(5), In véci.
H HH Ad CA HE 6MHMET.
Ov. CtSges(t), n(t)T(o) ,ap--Ad <7151/1643> lotSH(ïE) Tr <17>.
t CdAl KCICH(0)A(H)H11 liEdtd.
<T0A1111WKO>1 KEA n<o>ir<o>14.(wr) <m. p.>.
iliapp.ape <micati>.

Arh. Nationale Bucure5ti, M-rea RAchitoasa, VII/15. Orig., hdrtie (28,5 x 21,5 cm), rupt la
indoituri §i la partea inferioark sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara roie, pierdut.
Ibidem, Ms., nr. 572, f. 93 v. 94 (copie).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 1a4i, Fotografii, XXVIII! 12 (xerocopie dupA orig.).

EDITH: Catalog, II, p. 337, nr. 1673 (rez.).

i Rupt.
2 0MiS.
3 Gre§it, In loc de Ruréni".

118 www.dacoromanica.ro
113 1643 (7151) iunie 18

7151 iun(ie) 18.


Ispisocil de la Vasale vodd, almäscitu <de>' Ion, de parä ce au fostti intre
loan §i Vlain, ficiorú Tofanii, nepot(i) Albului, stränepot(i) Sdnatii, §i intre
Gorghii cdp(i)t(an) i niamurile lui, tot(i) nepot(i) lui Roman Jliagd, strdnepot(i)
Budii, pentru o parte din satul Vertepil din tfinutu Hotiinului, din giumdtati de satu
din parte ce din sus, o a patra parte, dandu-sd pe loan i Vla§i<n>1 rdmWi) din
giudicatd. lard lui Gorghii cdp(i)t(an) i niamurile lui, nepot(i) Jliaghii, §i
strdnepotailor Budii li s-au intdrit sä stdOn(e)ascd acea parte [parte], fiind §i alte
ispisoce, tot de la acel*i) domn ...2.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), 11/88, f. 2. Rez. dezvoltat din sec. al
XIX-lea, Intr-un perilipsis cu Scrisorile pentru mosie din tanutu Hotiriului, ce au aratat d(umnea)lui
pitaru Theodosai din BaIti, Toma Rusanovschii si Gavrila Lozanschii".
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" la.si, Fotografii, XXVII/113 (foto.).

I OrniS.
2 Urmeaza rez. doc. din 1643 (7151) iunie 20.

114 1643 (7151) iunie 18, Ia0

t Adecd eu, Toder Dohadco, mdrtori§escu cu cestu zapis al mieu cum am


tocmit cu cumnatu mieu, Strdtulat Dobrenchi, i i-am dat parte me den BdIdcen(i)
de a §ese parte, giumätate, ce au fostu parte lui Dumitrwo Miholui ce au
rdscumpdrat acmu de la Iondscutd arstiian, lard Strdtulat mal-au dat mie
schimbdturd parta2 sa ce are cumpdrdturd in sat in Cdtdmdre§t(i), ce este in tinutul
Harldului, den a treia parte de sat, a treia parte.
$i-n tocmala nostrd au fost Elie $eptelici portarul, i Nacul parcdlabul, §i
Ionwo Carstiian, §i Andre<i>3 §i Stefan, Murge§tii, i Déleu de Spdtdre§t(i), §i
Costantin de Sdnduti §i alti umini bun(i) s-au prilejit intr-aceia tocmald, sä sä§tie.
$i eu, Vasilie Tdutul, sà sä§tie, am scris acestu zapis.
Iluc(e) Mc, B(ll) 4tT(0) ,tapiie <7151/1643> 10H(iE) 1Ìî <18>.
113, ToaAEp AorGOAKo, HCKdA p.>.
113, HAHE IIIEHTHAHLIH norrep <m. p.>.
113, RASA CHAIHOHEA Whpli1Ad6 <171. p.>.
113, 1.1.1m4eu M8prt54Eu,, HCKaA <rn. p.>.
113, 11HVEH Alvprvam, HCKdA p.>.
113, &ULM c(hOn KSnap, HCKAA; HpH4EXHX0A1 KI,C1111 TOKA1d404<ni.
p.>.
113, AVA1HTp1WKO whiutpaw, HCKdA; HpHAO)KHrOM Maio TOKALIA115<ni.
p.>.
113, 6811dT1E, m-am tamplat i eu, HCKdA <ITI. p.>.
113, 04E6, HCKdA <m. p.>.
113, A6MHTpdWKO, m-am prilejit la aceastd tocmald <m. p.>.

119
www.dacoromanica.ro
fla, 11WHaWKO Kp'hCTHOH, HCK/14 <M. p.>.
113, ICAKpHil KOKpHC, HCK/14 <111. p.>.
113, 1.11961ICK64, HCKdA, <m-am>3 prilejit <m. p.>.
t Costantin6.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXXIV/114. Orig., hartie, filigran,
trei amprente digitale.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/! 14 (foto.).

I Gresit pentru mi".


2 Asa in orig.
3 Omis.
4 Eu, Iona.sco, fiul cuparului, am iscalit; m-am intamplat la aceasta toemeala.
5 Eu, Dumitra.sco camaras, am iscalit; m-am intamplat la aceasta tocmeala.
6 Amprenta digitala.

115 1643 (7151) iunie 20

7151 iunii 20.


...I alte ispiso(a)ce totu de la acelas(i) domn2 si tot dintru acelas(i) an3 iunii
20, intdrind lui Sdmion, fecioru Tonchii, i nepoatii ei, Irine, fetii Armence<i>4,
nepoatii Tanchii, i lui Luchiian, ficioru lui Ionascu i lui Gorghii, ficiori Saftii,
nepoatd Drdghinii si lui Prodan, feciorii Vonchii, tot nepoatd Drdghinii, si altor
frati i rudii a lor, tuturor nepot(i)lor lui Roman Jliagd si pre strdnepot(i) Budii tot
pe aceia a patra parte din giumatat(e) de sat Vertep, parte din sus, dupd ispisoc
d-intdriturd ce au ardtat de la Radul voievod.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), 11/88, f. 2. Rez. dezvoltat din sec. al
XIX-lea, intr-un perilipsis cu Scrisorile pentru mosie, din tanutu Hotinului, ce au aratat d(umnea)lui
pitaru Theodosai din Balti, Toma Rusanovschii i Gavrila Lozanschii".
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/115 (foto.).

I inaintea textului care urmeaza, se afla rez. documentului din 1643 iunie 18 (v. supra, nr. 113).
2 Vasile Lupu voievod.

4i
3 7151 (1643).

116 1643 (7151) iunie 28, Suceava

Noil, gecuag e(ol)g(o)A, Boxcia MH4OCTTIO, rocnoikept


MOAMKCKOH. Dat-am cartea domniei mele lui Dumitru ce au fostu soltuz de tdrgu de
Botosani, spre aceea sd hie tare si putemicu cu cartea domniei mele a-si tinea si a-si
apdra a sa dreaptd ocind i mosie din Bdiceni, pdnd in sämnile cele bdtrdne, cu tot
venitul ce i sd va alege partea lui. lar cui va pdrea vro strdmbdtate, el sd vie sd ste
de fatd innaintea domniei mele.

120
www.dacoromanica.ro
Pentr-aceea, nime sà" nu cuteze a tinea sau a opri innaintea cartii domniei mele.
H tielM2 HE EVAET.
tC r(0)CE1(04,H)Hh zeittA.
In Suceavd, 7151 iunie 28.
Larion a scris.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLXXXI/3. Copie din 1814, in condica documentelor
mosiei BAiceni, autentifIcatA cu semnAtura neclard a unui mare logofftt i cu semnAtura lui loan Tautul
ban <m. p.>.
Idem, Fond Divanul domnesc, tr. 917, op. 1057, dos. 64, f. 40 (un rez. din 1842 iunie 20, Intr-un
opis al doc. mosiei BAiceni).

1 Gresit, In loe de: HU/.


2În loc de: H HAIL

117 1643 (7151) iunie 28

Adeca noi, [ei] Foce §i Grozav, feciori lui Giurgiuman parcAlabu, aul vandut
feciorilor lui Ciomartan din atele§ti, i lui IonaFu, ginerele lui, de acole, din a
treia parte <din>2 giumatate de sat Albote§ti, cu baltä de pqti ce esti la sat Si<re>2t
§i intre apa Siretului, 4i cu loc de prisacd i de fanat, i din tarin(ä) §i din vatra
satului. Aceasta o am vândut lui Iona§cu, drept 25 lei bAtut(i).
Si aceste moii au fost puse zalog de mo§ul nostru, Buhociu, de mai innainte,
drept 40 florinti tat5rd§ti, §i s-au dat banii innapoi.
71513 <1643> iuni(e) 28.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCCXLIX/328. Copie prescurtatA,
Intr-un izvod de scrisori" ale mosiei Albotesti, din tinutul Neamt; In acelasi izvod de documente se
gAseste si un rezumat, cu aceeasi data.

2i
Gresit, In loe de am".

3 Cifrele zecilor i unitAtilor, 51", au fost modificate din alte cifre.

118 <Circa 1643 (7151) iulie 1>

t Adecd eu, Päcurar, feciorul lui Talgco, §i eu, Pdcurar, feciorul Martei,
nepociil lui Anghel i a loil Vasilie, scriem i marturisim co' cest zapis al nostru
cum am vandut i noi 2 pArti a noastré den partea den sus, den partea Cao<d>i2
giuphului Iacomi parcalabul de Galati, de nimene nevoiti, nice inpresurati, ce de
bundvoia noastrd, o am vandut dereptu 8 ugh(i), ca sd-i fie dumisale direaptä ocind
mo§ie §i giupânésäi dumisale §i coconilor dumisale, in véci de véci.
$i candu s-au fäcut aceastd tocmald, au fost multi oameni buni, anume: Para
parcalabul, §i giupfinul Costantin, i Stamati vdtavul de caldra§i, i unch4u1
Alecsa, i Hagi negutitoriul §i giupà'nul Mera. Toti ace§tia simtu mdrturie.

www.dacoromanica.ro 121
$i, pentru mai mare credintd, ne-am pos' dégetele in loc de pecéte.
$i eu, Savastin diiac, am scris acest zapis, sd sa5tie.
Pdcurar3; Pdcurar3.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CI1/38. Orig., hartie, cloud amprente
digitate.

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/118 (foto.).


Datat in functie de Iacomi párcdtab si Para parcalab (v. doc. urmdtor).

I Asa in orig.
2 Slova A a fost innegritd; probabil cd forma corectd a numelui este: Calodi.
3 Amprentd digitald.

119 1643 (7151) iulie 1, Galati

Adecd eu, Toader Chirculet, 5i Cu nepotu-mieu, Stifan Chirculescul,


feciorul Magdei, fata Chircdi, sora lui Toader Chirculescul, den sat den Tomuzeni,
de pre Sohului, in§ine, de nime nevoiti, nici impresurati, ce de bundvoie noastrd,
scriem 5i mdrturisim cu cest zapis al nostru cum am vdndut partea noastrd de ocind
den sat den Tomuzéni, den giumdtate den Moghila Rédului pdnd la hotar, unde
impreund hotardle cu Tomuzei den sus, lar den gios cu a Anghele5tilor, in gios,
pand in matca Sohuluiului, iar in lungi§ pdnd in Lazoviti, in zarea dealului despre
rdsdrit. $i o am vdndut dumis(a)le, lui lacomi parcdlabului de Galati 5i giupdriései
dumis(a)le i Dragolea, dereptu patrudzeci de galbeni, bani gata, ca sä le hie dumilor
sale mo§ie direptd, 5i coconilor dumis(a)le 5i népotilor dumis(a)le, in véci.
$i intru tocmala noastrd au fostu: PAcurar Horceag, socrul lui Stefan, 5i Petre
Bute den Otici, 5i Chiriiac, fociorl Hacei den Negoia§ti, 5i dennainte lui Tudor a
Cdlarei2 5oltuzul de Galati cu 12 pdrgari, 5i a lui Para pdrcAlabul de Galati, 5i a lui
Costantin Tudor, 5i Alexei cel bdtrdn, 5i a Paraschivei zet Alexa, 5i a lui Barsan den
Vld§ine5t(i), 5i a lui Gafton den Fantând, 5i a lui lona§co den Colté§ti, 5i a lui Bejan
WT TAM3.
$i le-<a>4m fácut cest zapis sä le hie de mdrturi(e), ca, de va vre sä s(e)
scorneascd cineva den rudénia noastrd, sä facd vreo parä pentr-aceastd ocind ce-am
vdndut noi, acela om sd hie triclét 5i prod& de iii @Taw' ce shift] gt
Pre mai mare mdrturie pusu-ne-<a>4m degetele, cä peceti n-am avut, sä s(e) 5tie.
t 114411,H 10414E) <I>, AMTO x3pHtl <7151/1643>.
Toader Chirculet7; Flacag ncteicakatto; 1.111,QTLe <m. p.>.; Co5tantin martur;
Eu, Mihai...9 diacul, nacen; Pdcurar Horceag7; Petre Bute7; Alecsa7; Chiriiac7;
Parasch iva7.

Arh. Nationale Bucuresti, Episcopia Roman, XI/1. Orig., hdrtie difolio (31 x 21 cm), filigran,
sigiliul Galatilor, in fum, avdnd in camp doi pesti si legenda: t never Tint- <rttte>U,H, si sase
amprente digitate.

122
www.dacoromanica.ro
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/119 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Catalog, 11, p. 337, nr. 1674 (rez.).

I Gresit pentru: fecior".


2 Gresit pentru: Tudor a Clarei".

4i
3 De acolo.

5 318 Parinti".
6 in Nicheia".
7 Amprenta digitala.
Paras parcalab. martor <m. p.>.

120 1643 (7151) iulie 1, Siret

Adecd eu, Nacul Simionel parcdlabul di tanutul Sucévei, i Stefan


Murguletu, i Toader Dohatchi, §i Nicorit(d) Brah(d) í Alexa oltuzul di targul
Sirdtului, cu ai sdi 12 pargari, §i cu oamini buni di acolea" marturisesc ca. Todosia,
giupaneasa lui Toader Tdutul di 13dlilqti, i Ionwo, ginirele ei, i Ghiorghie
Machidon de Rude§ti, §i popa Vlasie de 13d1i1e§ti, §i popa Onufrei de Grdniqti" au
ardtat cd, la moarte, Toader au dat lui Pdtr4can, cuconul Thutului logofätului, cdci
au fost nipot di vár primare §i 1-au invdtat carte §i 1-au luat hii di suflet", o parte din
mo§ie, cum i mandzul, ca sd-1 comande". Se pune pecetea targului".
X Tfrhr CHOT, E(l!) AttTO) iIa Al(t)C(All,d) 1041E)
Adaos: Eu Toadir §oltuz, ficiorul lui Pdtrd§can, am dat dumisal(e)
spdt(arului) Pdladi" parte din Bali(qtr. Semneazd: Toder TOutul".
Dupa Iorga, St. fi doc., V, p. 219, nr. 37 (rez., dupa orig. din colectia Al. Callimachi,
Botosani).

I La N. Iorga. dupa CHptT, urmeaza: ms. jul. 1, vl. 7151". Si, in continuare: Pecetea cuprinde
un sfant si inscriptia: S(fe)tii Ion...".

121 1643 (7151) iulie 2, Suceava

t Hw gdCHAHE EOEHOAd, B(0))1CM0 111(41(0)CTH10, r(o)cn(o)ACOpt 3EM4H


AIWAPAECKOH. Dat-am cartea domnii mél(e) boiarinului domnii mele credincios,
Tomei stolnicului celui mare, sd hie tar(e) §i puternic cu cartea domnii mel(e)I a tiné
§i a opri toatd partea de ocind a lui Stefan a Dolhescului, ce sd va alege den sat den
Bode§ti i den Ddnce0 i den tarind, §i den fánate, i den livedzi §i den tot locul,
aibd a tiné §i a impdrti in doao cu Gherghitd. $i nime sd nu cutedze a tiné sau opri
preste cartea domnii mele, pentru caci este dumisal(e) direaptd cumpdrdturd.
TOE mullein HIM HE 611HFINTE.
V CVLidg(10, n(tIr(o) ,z(3Forie <7151/1643> 1040) g <2>.

www.dacoromanica.ro 123
t CAM r(o)cn(o),4,(u)ut IKE4t4.
TOAENWKO gE AtUr(0)4S(E)T, HCKAA p>.

<Pe verso>: carte de oprit partea lui Stefan a Dolhescului den Bodeti §i den
Ddrice§ti. <Alt scris>: 7151 iulie 2. <De altd mand>: s-au scris = F".

Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, XXX/37. Orig., hdrtie (20 x 30,5 cm), cerneald cafenie,
rupt la indoituri, filigran, pecete aplicatd In cerneald rosie (5 cm diametru), avdnd In cdmp un scut
heraldic IncArcat cu capul de bour, avand steaua cu sase raze intre coarne, apoi, roza si spada la dextra
si luna si buzduganul la senestra, cu legenda: f Hw &CHIME HOEHOAA, 6(o)»c(ielo) At(u)(ocTia),
rocnoAapil 3emne 11104AdECKOH ("t It) Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii
Moldovei").
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lai, Fotografii, XXVII/121 (xerocopie dupd orig.).

EDITH: Ghibdnescu, Ispisoace, 11/2, p. 43-44, nr. 23 (orig.).

mel(e)", scris deasupra rdndului.

122 164<3> (715<1>) iulie 2, Suceava

t Hw EACHAiE 10E110, 60)610 441(0)CTi10, r(o)cn(o)A,COpt EMAH


illtutiAesciou. Adecd au venit inaintea domniei méli i inaintea alor no§tri bojar, la
cei mari §i la cei mici, tot(i) tärgoveti din tdrgul Sirétiului, i s-au park de fati
inaintea noastrd cu rugdtorii noWi, augdri(i) de la svdnta[a] mdridstire de la
Putna, pentru o bucatd de hotar ce sd chiamd Grecii, ldrigd tdrg, dzicdndu
tdrgoveti(i) cum le intrd cdlugdrii in hotarul tdrgului, i le i-au mai multu loc de
cum li sd vine hotarul Grecilor; iard rugdtori(i) no§tri, cdlugdri(i) de la Putna, ei au
ardtat uric de la Stefan vdd(d) cel Bun, scriindu in saline.
Deci domnia mea §i cu tot Svatul nostru am socotit i le-am fácut cartea
domniei méle la oameni buni, ca sä marga i sä socoteascd cu oameni buni, bdtrdni,
§i s(d) aleagd hotarul Grecilor despre hotarul tdrgului pre sémne, pre unde spune §i
uricul.
Deci ei au mdrsu §i strdnsu multi oameni bdtrâni §i au luat Dumitru Ponici din
Rug4qti §i au mdrsu cu brazda in cap §i multi oameni §i au ardtat pre unde au tiut
cu sufletul sdu cä sintu hotardle i sérnnele céle bdtrdne.
Pentru acéea, de acmu inainte ca s(d) aibd ei al(i) tiné rugdtorii noWi,
cdlugdrii ce mai sus scriu, tot hotarul Grecilor pre hotardle céle bdtrdne, pre unde
spun dirésele *i pre unde au mdrsu Ponici cu brazda in cap. lard tdrgoveti sd nu mai
aibd a sd mai amesteca in hotarul Grecilor, nici a mai part niciodat(d), preste cartea
domniei méle.
H HH A4 C(t) HE 8MHW4ET.
V Ctigag(1), 4(t)T(o) ,3iiii<d>1 <7151/1643> 1041(e), e <2>
A0Oui.
t CAM r(0)C11(0)A(H)Ht REA&

124 www.dacoromanica.ro
AtinuaTpd <mican> <m. p.>.
<Pe verso-ul filei a doua, trei insemnari din sec. al XVIII-lea>: S-au cercat;
Grecii. 7150 <1642> iuli 2 lit. D, 7150/1642.

Arh. Nationale Bucure§ti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXXV/26. Orig., hArtie difolio (31
x 21,3 cm), filigran, cemeald neagrA, sigiliu domnesc mijlociu (4,7 cm), aplicat In cemeald
putin ciar.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/122 (foto.).

Datat In functie de documentul din 1643 (7151) iulie 5, prin care Vasile Lupu voievod
IntArqte m-rii Putna stdpdnirea asupra hotarului seiitii Grecii.

I OrrliS.
2 Cifra datei de zi (2), transformata din "A" (4).

123 <inainte de 1643 (7151) iulie 2>

$i ieste ispisoc de intdriturA i de la toatd boierimea.

Arh. Nationale Iai, Ms., 1855, f. 52v.


Ment. din 1745 (7254) septembrie 1, In catastiful moOlor lui Toader Paladi mare vistiernic.

Datat in functie de doc. urrnator.

124 1643 (7151) iulie 2

A cince parte de sat de Serpeni §ii a cince parte de sat de Pohoceni,


schimbäturd lui Ghiorghie Stefan al treilea log(o)f(d)t cu Toma sulgeriul i cu
giupineasa sa, Eftimie, fata lui Gavril sulger, dând Ghiorghie $tefan log(o)f(d)t
satul Hlinetii i Nova[n]cdutii, la tinutul Hotinului, lui Gavril2 sulger, iar Gavril2
sulgeriul au dat acest(e) ocine de mai sus scrisd, din 5erpe0 i din Pohoceni, cu
ispisoc de la Vasili vodd, din 1(ea)t 7151 iul(ie) 2.

Arh. Nationale Ia§i, Ms., nr. 1855, f. 52 v.


Rez., din 1745 (7254) septembrie 1, In catastiful mo*ilor lui Toader Paladi mare vistiemic.

ILoe liber, Incepe de la capdtul rAndului cu: t".


2 Grqit, In loe de: Toma.

125 1643 (7151) iulie 5, Suceava

t Ilw llecuATE R(06)1K(OPoi), BONCTIO in(u)n(o)cTilo, r(o)cn(o)A,COpt 3EM4H


MOdAdECKOHI. Dat-am cartea domniei méle rugdtorilor no§tri, egumenului §i a tot
sdborul de la svanta mändstire de la Putna, spre acéea sd fie tari §i putérnici cu

www.dacoromanica.ro 125
cartea domnii méle a tinea si a-s(i) apdra a lor direaptd ocind si dare svintei
mdndstiri, silistea Grecii ce iaste in tinutul Sucévei, längd targ, Fang Sirétiu, cu vad
de moard si cu sladnit(d)2 si cu tot venitul, pre sémnele céle bdtrdn(e)2, pre unde le
spun uricile. lar cine va fi aratu sau cosdtu pre hotarul acei silisti, sau va fi fdcut
cas(d)2 sau odaie, sd aibd a le lua de a zécea din pdne si din fan si din tot venitul si
sd-s(i) mute casele sau oddile de pre hotarul lor.
0 KOM6 Ct AIHC(4HT)2 KpHKAA HMAET CTAT 4H(11,EM)2 ...3 H ElpHHECHT H
HAptAEHIE. OME, HHKTO AA HE CAltIOT AplOKATH HAN w(t)2nupet riptA
111AH

CHM AHCTOM It0C)11(0)A(CT)E(A)2 MH3. HUI{ HE 66AET4.


V CeoLIAK(11)2, li(h) 4t.T0,12 ,z,3pul <7151/1643> At(t)c(m)usi ion(ie) I <5>.
t Clem r(oc)2n(o)2A(u)2u1 gEnta.
KEA Ao(rolsg)2T 64014).

Dupd Balan, Doc. bucovinene, 1, p.241-242, nr. 136. Orig., pe hdrtie, cu pecete aplicatd, a fost
In arhiva mAndstirii Putna, sub nr. 59; Md7Areanu, Catastih Putna, (f. 21, b), in Dan, Puma, p. 180, nr.
5 (rez.).

I in textul editat, cu litere latine.


2 intregirea editorului.
3 Rupt.
4 lar cui i se va parea strâmbdtate, sd aibd a sta de fatd ... si sd aducd si drese. Mai mult, nimeni
sa nu cuteze a tine sau a opri inaintea acestei carti a domniei mele. $i altul sa nu se amestece.

126 1643 (7151) iulie 5, <Boto§ani>

t Adecd noi, Pavdl biv jicnicér, si Ghiorghitd, si Dumitrasco, vornicii de


Botáséni, si Gociul, si Toader Masul, si Cdzacul Zbiera, si soltuzul de Botdséni cu
12 pargari, si alti multi oameni buni de pren megiiasi, scriem cum au venit la noi
Alecsandra Neculdias(a) din Costinesti si cu Ponici, cu cinstitd cartea mdriei sal(e),
lui von*, sd mérgem la céste sate, anume la Costinesti, si la Vancicduti, si la
Cirvdcesti, si la Sarba sd le hotdrim precum vom afla cu oameni buni si pe diréasd
ce vor avea.
Deci am märsu 5-am strânsu oameni buni de pren megiiasi. intr-acéia drésd in
sémne n-au avut, oameni bdtrdni nu s-au aflat sd stie pre unde au fostu inblându
hotarul cel bdtrdn, nu s-au aflat intr-acéia, scriindu in dirésdle lor 4 sate, anume:
Vancicdutii, si Costinestii, si Cirvdcestii si Sarba. intr-altu chip n-am putut sd le
alegem, ce am mdsurat tuspatru hotardle 5-am ales hotarul Vancicdutilor si a
Costinestilor ce scriu in dirésele Ponicestilor, iard Cirvdcestilor si $arba, ce simt in
partea Alecsandrei si a simentiei ei le-am ales deusdbi si le-am pus stàlpi si le-am
hotárdt de isprav(d). Asijdere, a treia parte din Sarba ce-au fost schimbdturd <lui>1
Ponici2 cu dumnealui Boul vornic pentru Tálpdldesti, partea pitarului Manei, acéia
parte ?fled o am ales in partea lui Ponici si o am stàlpit, sd nu mai aibd a sd mai pdrd
pentru acéste hotar(e), in véci.
11(t)t(o) x3iiiia <7151/1643> MACE) i' <5>.

126 www.dacoromanica.ro
113, AHAIHTIMUKO Blig HCICAA <rn. p.>.
113, TIMA 111AROM 611g 7KHK(H141-15p) <rn. p>,
Toader Masul <m. p.>.
113, rHWpritU(h) EtVpHHK, HCKAA <m. p,>.
K13AKV4 3sHpfit <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare din sec. al XVII-lea>: Costinestii;


mdrturii cea bdtránd candu s-au hotárát de Pava! jitnicér i Dumitrasco, vornicii de
Botdséni; <si una din secolul al XVIII-lea>: impdrtala ci-au fácut Ivancdutii i
Costinestii in parte(a) Ponicilor, iar Cervdcestii i $erba i parte Alexandrii
Neculdias(a).

Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLXXIV/14. Orig., hartie difolio (31,5 x 21 cm), filigran,
rupt la Indoituri.
Ibidem, CCLXXXIV/79, nr. 3 si CDL /100, f. 169 r. (doud rez., intr-o marturie din 1821
martie).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/126 (xerocopie dupd orig.).

I 0MiS.
2 Scris deasupra rdndului.

127 1643 (7151) iulie 8

Copie de pe zapisul lui Petre Bantä, prin care vinde lui Toma Perju 12
pdmânturi din Cfirlesdsti.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXXV/316, f. 2 v. Rez. Intr-o copie de anaforalei, din 20
martie 1842, referitoare la judecata dintre iconomul Damian si neamurile rdzdsesti: Tulburestii,
Pdsldrestii, Eldntasestii si Mihdilestii.

128 1643 (7151) iulie 8, Suceava

Adicd eu, Nacul parcdlabul, Cu fimeia mea, Nastasiia, scriem acestu zapis
al nostru cum am vândut fratilor nostri, lui Ilie $eptelici si lui Gheorghie, a patra
parte de sat de Nemerniceni, cu helesteu i cu tot locul ce sd vine pre ace a patra
parte de sat, si din tarind, si din fânati si din toloace. $i aceastd parte de ocind o am
fost cumpdrat noi de la Dumitrasco, ficiorul lui Evloghi. Deci noi o am vandut
acestor frati, de bundvoia noastrd, drept 300 de lei bdtuti, bani gata, sd le fie lor
dreaptd ocind si mosie, lor, si ficiorilor i nepotilor lor.
$i in tocmala noastrd au fost pdrintele svintie sa chir Varlaam mitropolit,
dumnealui Toderasco vel logofdt, i dumnealui Gligorasco Ureche vel vornic de
Tara de Gios, i dumnealui Toader Petriceico vel vornic de Tara de Sus, si
dumnealui Iordachie vistiernic [vistiernic], i dumnealui Gheorghitd tretii logofdt si
alti multi bojen i ficiori de boieri.

www.dacoromanica.ro 127
$i pre mai mare credintd, ne-am pus pecetile $i am iscdlit. $i eu sängur am
scris $i am $i iscälit, ca sd aibd a sd vede.
S-au scris in Suceavd, la anii 7151 iulie 8.
Varlaam mitropolit.
Todera$co vel logofdt HCKAA.
Ureche vornic.
Nacul pärcdlab.
lordachi vistiernic.
Petriceico.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCCXXXIX (Condica Mitropoliei Moldovei, scrisA la 1818
de Teodor Gasparovici diac de Divan), f. 830-831 (Nemerniceni, nr. 12). Copie.
Ibidem, CDLVI/6, f. 3 r., nr. 65 (rez., intr-un opis din 1841).

129 1643 (7151) iulie 12

t Eu, Gligorcea Pisdvschie, mdrturisescu cu ceastd scrisore a mea cu<m>I am


dat fétei méle, Antimiei2, dzéstre o vie ce iaste in tarina lui Pdcurar, din ce din
cialalti frati, ca sä n-ai<bd>3 treabd a sd mesteca intr-aceastd vii, nici Antimiia
n-aibd treabd in alte vii, cu ceialalti frati.
lard dupd ceastd scrisore a mea, ce am dat <fe>3tei méle, Antimii, sä aibd a-si
face $i zapis domnescu. De-aiast(a) <mdrtu>3resescu cu ceastd scrisore a mea.
!K(ll) n(t)To ,z,35iid <7151/1643> an(ie) Fi.<12>.
Gligorcea <m. p.>.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXXIV/24. Orig., hartie (19,5 x 20,5 cm), filigran, cernealA
neagra, rupt si lipit la indoituri.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Fotografii, XXVII/129 (xerocopie dupd orig.).

EDITII: Caprosu Zahariuc, Doc. la#, p. 393-394, nr. 313 (orig.).

I OnliS.
2 UrmeazA dotiA slove tdiate.
3 Rupt.

130 <inainte de 1643 (7151) iulie 17>

t Adecd eu, Ilisaft<a>l, fata lui Prébici log(o)f(d)t, $i cu fii(i) miei, Iovitd
Dabij<a>l, i cu fétele méle, anum(e) Arvasiia $i Afteniia, nepoti lui Prébici
lo<go>lf<dt>i, mdrturisim noi cu cest zapis al nostru cum noi, de bundvoie noastrd,
de nimene nevoiti, am vändut o seli$t(e) de sat, anume Negoe$ti, ce simtu in tinutul
Bärladului, despre rdsdrit, ce sd inpreund cu hotarul Bojoranilor, v<ân>idut-am lui
Scherlet i frdtine-sdu, Aiopului de Zoriléni, derept noao<z>leci de lei bdtuti, ca
le fie lor mo$ie direaptd, in véci. $i derése domne$t(i) ce avem pre céle mo$ii simtu
pre mâna sementiei noastre, giupänései Focei u<r>licariului.

128 www.dacoromanica.ro
$i lintr-aceastd tocmala au fost: Paparea de Mihila§ea, de tinut<u>il
Orheiului, §i denaintea <lui> Uréche de Inqt(i)2, §i Nuor de Teline§t(i), §i popa
Vas(i)lie de Teline§ti, §i Ionwo, fratele lui Nuor, §i Si<mi>lon diiac de Stoine§t(i)
§i Toa<de>lri ot Batine§ti3.
$i eu, Stefan Rango, m-am prilej<i>lt acolea §i s-au rugat de am scris.
$i vadzandu noi a lor de bundvoie tocmala, pus-am peceti i am iscdlit, ca sa
le fie d<e>' credinta, ca sd-§(i) faca i dirése domne§t(i).
f13, 1/1E4SdH PAIWO AÎFK, NCICatt H MICAA4 <In. p.>.
t Paparea5.
113, CHINHON, HCKdr1 <M. p.>.
t Pop(a) Vasilie5.
Nuar5.

<Pe verso,'doud insemnari din sec. XVIIIXIX>: fdra let, fdra luna N. 4"
de alta mand>: No 19, sili§te di Negoe§ti.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CLXXIX/29. Orig., hartie (31 x 20,5 cm), filigran, cerneala
cafenie, rupt, cusut chiar din sec. al XVIII-lea pe o alta hartie, cinci sigilii melare In fum, cu decor
neclar.
Ibidem, Fond M. Costachescu, C nr. 1, P. 389-390, nr. 133 (copie dupa orig., Cu data: cca.
1643).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXVII/130 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Ioan Neculce", III (1923), P. 203, nr. 29 (orig.); Ghibanescu, Surete, XXI, p. 74, nr.
63 (orig., cu slove chirilice, datat: c. 7159 <1651> februarie 8).

Datat In functie de doc. urmator.

I Rupt.
2 Rupt; lectura nesigura.
3 Cuvintele: ot Batinesti", scrise deasupra.
4 Eu, Stefan Rango diac, am iscalit si am scris.
5 Sigiliu.

131 1643 (7151) iulie 17

Adec(d), Tanasie §i Hu<rjui>I §i Nicula, namésnicii de B<d>2r<lad,


<Andre>ia§1 §oltuzul cu 12 furgari3, §i popa $tef<an>1 domnescu, §i Ionwo
Dina <negutitorul, i Nacu>1 tij5, i Ursul Vantul tij, i Micro tij, i Ili<e Car>cota
star, i Necula Barbo...' tij, i Neagoe ce-au fost §oltuz, i Simion Pdtica tu j §i multi
or4éni buni bdtrani §>li tineri, de ora§u de Burladu3, scriem §i martur<is>lini
cu ceasta marturie de la <noi, cum au venit>2 innaintea noastra §i a tot ora§ul,
Aiop<ul>2, fratele lui Scarlet, §i cu Iov<ita, fecio>lrul Ilisafteiu, fata lui Prébiciu
logofatul, §1 cu un zapis de la Ilisafta, <mama lui> Iovit(a), scriindu intr-acela zapis
cum au vandut Ilisafta i cu Fer<... Io>lvita §i cu Dabijé, §i cu fétele ei, Arvasiia §i
Aftiniia, nepoate<le lui Prébi>2ci logofdtul, o sile§ti ce sd cheamd Negoe§t(i), ce

www.dacoromanica.ro 129
simtu in tinutul Bdrlad<ului, pre apa>l Bdrladului, despre rdsdritu, ce sd inpreund
cu hotarul B<uj>2orénilor s<i aceastd asé scriia zapisul lor i cu cdteva
mdrturii in zapis cum o au vdn<du>lt <dum>lisale, lui Scärlet, si fratelui sdu, ...I,
pentru 90 de lei bdtuti, <sd le fie 1>lor direaptd ocind i cumpdratur(d), in v<e>lci.
Vddzandu intr-acela c<... in>ltr-acela zapis de la Ilisafta, fata lui <Préb>lici
lo<go>latul i d...I mdrturii si, vddzdndu noi i feciorul ei de fat(d) hiindu si
mdr<turisind si dumn>lealui cum au fdcut inmd-sa acela zapis i cu dansul
depreund, noi incd <le-am dat>l ceastd mdrturie de la noi, ca sà le hie lor de
credintd bund para. <isi va face>2 i dirése domnesti pre acéia ocind.
Iat altu nimes sd nu mai aibd a sd mai <ameste>lca, HHKOAMI(0).
Si pentru credenta, pu[s]s-au si pecétea orasului intr-aceastd mdrtu<rie>I.
<1311>i nt.r(o) opHd <7151/1643> io4E), 3! <17> A(h)11(H).
<Hur>ljui vornicel Hcican <m. p.>.
9.ava(atc)9 <m. p.>.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLVIII/41. Orig., hdrtie (21 x 31 cm), cerneald neagra,
deteriorat, restaurat; sase sigilii melare aplicate In fum (trei octogonale si trei rotunde) i sigiliul
orasului Barlad (3,5 cm in diametru), toate neclare.
Ibidem, CLXXIX/19 (copie din 1819 decembrie 15); CDXXX/82, nr. 2 (rez., cu data de luna:
iunie).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/131 (xerocopie dupd orig.).

EDITH: Antonovici, Doc. belrlddene, IV, p. 84-85, nr. 51 (orig.); Ghibdnescu, Surete, XXI, p.
56-57, nr. 46 (copia din 1819); loan Neculce", III, 1923, p. 203 (rez., dupd copia din 1819); lorga,
St. .yi doc., XVI, p. 183, nr. 26 (rez., dupd orig.).

I Rupt.
2 Rupt; completat dupd Antonovici.
3 Asa In orig.
4 Rupt; completat dupd Antonovici, si copia din 1819 septembrie 15, a documentului din 1643
(7152) august 16, prin care este cercetatd aceeasi pricind.
5 De asemenea.
6 Bdtrdn".
7 Completat dupd doc. anterior.
Cuväntul nime", scris deasupra randului.
9 Tanasie.

132 1643 (7151) iulie 17

0 a §asa parte din sat din Bdicani, cu ispisocul de intdriturd a domnului


Vasdle v(oie)vod din 7151 iuli 17, prin cari, intri altile, zdci ca au intdrit lui
Dumitrascu Gheuca cumpdrdtura ci au avut-o di la $tefana, nepoata lui Lazor
satr(ar), si di la barbatul ei, Andrii, cari aceastd a sasa parte au fost di cumpdräturd
mosului ei, Lazor satr(ar), di la loan Ciobdnelul, i dita Buga din Chilieni si di la
nepotii lor.
Arh. Nationale Iasi, Ministerul Justitiei, Anaforale, nr. 39, f. 72 r. Rez. Intr-o anafora din 1840.

130
www.dacoromanica.ro
133 1643 (7151) iulie 20

715.. (1643> iuli(e) 20. Mdrturie de la Andrie§ §oltuzu cu doispreci *gad


di BArlad §i de la altii, cum ca Alecsa, ficiorul lui Petriman, au vandut lui Ionità
§i lui Timoftei, ficiorii lui Zgribdoani, din al triile bdtrfin giumätati di sat din
Mane§ti. $i a§ijderea, iard§i au vandut toatä partea lui din sat din Sarbi §i din
Dumitre§ti.

Arh. Nationale Bucure§ti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCXCII/262. Rez.
Ibidem, CCXCII/263 (rez.).

I in celalalt rez.: Ionita i Timofti Zgarboazi".

134 1643 (7151) iulie 20

Zapis pentru pdrti din rrib§ia Avräme§ti <tin. Neamt>.

Arh. Nationale Iai, Divanul domnesc, Tr. 806, op. 916, dos. 1, f. 153. Ment.

135 1643 (7151) iulie 22, Ia0

t HW gdCHATE BOEIKOAd, IS(0)NCTIO M(H)1(0)CTTIO, r(o)cn(o)A(a)pt 3EM4H


AIWAMIECKOH. Scriem domniia mea la toti rdzé§ii de Iurghicéni §i de Tâlhare§ti.
Dam(u)-vd §tir(e), deaca veti vedea cartea domnii mél(e), lar voi sa aveti a Và duce
toate dirésel(e) Iurghicénilor §i al(e) Talhare§tilor la boiarenul dumnii mél(e),
carel(e) va veni acolo sä alea[a]gä pärtil(e) boiarenului nostru credincios, Dumitru
Buhu§ biv visté<r>lnic, dintr-acél(e) sate carel(e) mai susu-s serse.
Si nime sä nu cutédze a tiné sau a opri innaintea cdrtii domnii mél(e).
TOE nuum HIM FIE RtAET.
V hie, n(t)r(o) ojiiie <7151/1643>10411E) i <22>.
t CAM r(o)cn(o)A(u)wh IKEA&

<Pe verso, o insemnare contemporanä>: t De soroc pre Iurghiceni i pre


Talhäre§t(i); <una din sec. al XVIII-lea>: De Tilhäre§ti §i Iurghiceni; <una din
sec. al XIX-lea>: 7151 iuli 22. Nr. 2 <§i semndtura>: Costandin Paladi hatman
<tn. p.>.

Bibl. Nationala Bucurqti, Colectia documente, 1/87. Orig., hartie (15,6 x 21,5 cm), sigiliu
domnesc mijlociu aplicat In cerneala ro§ie.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXVII/135 (foto.).

I Omis.

131
www.dacoromanica.ro
136 1643 (7151) iulie 22, Ia0

t Ilw gdCHATE BOEBOAti, 6(0)»Cil0 m(u)n(o)cTilo, r(o)cn(o)A(a)pt 3EAM1


MWAAARCKOH. Scriem domniia mea la sluga domniei méle, la Eremiia Murgulet.
Ddrnu-ti §tire cum au pfirdt de fatd innaintea domniei méle Jora vornicul pre boiarinul
domniei méle, pre Gheorghie Roca ce-au fost vistérnic, dziandu Jora vornicul cà i
sä Inpresoard hotarul satului DoroFanilor cu hotarul Scobinténilor la mijlocul
hotardlor, iard In capetele hotaralor awa au dzis amandoi cd stau pietrile la loc.
Pentru acéea, deacd vei vedea cartea domniei méle, sä strângi oameni buni de
pren-pregiur, megiia§(0, §i sà socotiti sä mdsurati din capul hotarului !And in capul
hotarului i, pre unde va veni de dirept, pre acolea sä pui stilpii, pre unde au
hotdrat Véverit(d) spdtariul, cumu-i spun dirésele.
TOE 1114WEA1 r(0)C11(0)ACTN(I) AM. liNAK HE 611AIT.
V hic, g(t) A(t)T(o) orue <7151/1643> 1041(E) k <22>.
t r(0)C11(0)A(H)H11 BEtItit.
REA 4tUr(0)4(E)T 8L1Ii <m. p.>.

Bibl. Nationala Bucure*ti, Colectia documente, 1/88. Orig., hârtie (31,5 x 19,5 cm), sigiliu
domnesc mijlociu aplicat In cemeala
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia§i, Fotografii, XXVII/136 (foto.).

137 <inainte de 1643 (7151) iulie 23>

t Eu, Chelsie, fata lui Grozav ot Cositeni, femeia Corne<i>l, si<n>lguri noi
mdrturisim cu cestu zapis al nostru cum noi am vundut2 parte me, a Chelsiei, ce sa3
va alege den sat de Iugani, lui Iona Jore, de bundvoia nostrk ca sà sä§tie.
Si In tocmala ndstre au fost: Ursul, taal Ghinei, i au fostu Ghine
temnecer(u)1, §i Stoica tu j temnicerul, §i Istratie izba§e de Tara de Gios, ce am fostu
la <in>ichisoare, §i indreiu, ficiorul Grecului ot Ldpu§na §i Iona§co Buhu§.
Si eu, Lupul, sin Zinului, am scris zapisul. Si eu, Iancu ce am fostu pârcdlab
la tinutul Harldului, §i Toder Boghel5 de asta scriem, ca s(d) sd §tie. intru,
Hr(istoas)e, amin.
Mai mare credintd, §i pecetele ne-m pus.
t Istratie6; t Stoica6; t Lupu16.

Bibl. Nationald Bucure§ti, Colectia documente, 1/202. Orig., hdrtie, patru sigilii melare,
aplicate In cernealA, neclare.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVII/137 (foto.).

Datat In functie de doc. urmAtor.

I OrrliS.
2 Grqit, In loc de: vandut".
3 Gre§it, In loc de: sr.
4 Gre§it, In loc de nostre.

132
www.dacoromanica.ro
5 Slova T, modificata dintr-un S.
6 Sigiliu Melar.

138 1643 (7151) iulie 23, Ia§i

t Eu, Neanolu vornicolu, i Bdrsanu vornicol, i Pdtra§co vornicol, i


Navrdpdscolu vornicolu mdrtorisim, noi, co ceastd scrisoar(e) a nostrd, comu au
vinitu innainte Portii mdrii s(a)1(e), domno nostril, Boghea i Chelsia, fetel(e) loi
Grozav din Cositen(i), de au mdrtorisitu com el(e), de bun(d)voia lor, de nim(e)ne
nevoiti, nici inprésorati, ce de bun(d)voia lor, au vdndotu loi Iona§co Jordi ce au
fost vornic partea lor ce s(e) vin(e) dinu satu dinu Iugani, dinu a patra parté,
giomdtaat(ea) a doi[i] frati, anom(e) Boghea §i Chelsiia.
Deci eu, Boghea, femeia loi Toade<r> Boghiulu, indrtorisescu com eu, de
bon(d)voia mea, am vfindotu loi Iona§co a Jordi ce au fost vornic, partea mea dinu
satu dinu Iugani, din a patra parté, a patra, dereptu o vac(d) co vitelu i unsprAzéci
zloti bototi, ban(i) gata.
$i mo§iia §i compArAtor(a) ce au avotu tat<Al>1 nostru, Groza<v>lu, eu,
Chelsiia, femeia loi Cornei, fat(d) iar4(i) loi Groza<v>lu, mdrtorisescu comu §i eu
am vdndom2 partea mea din a patra parte de Iugan(i), a patra, iard§(i) loi Iona§co
Jorea ce au fost vornicu, dereptu o iapd co randzu §i un <ca>31u <bu>3nu, i
mo§iia i compardtor(a) §i parte ce au fost despré azacolu, frate-nostru.
Deci noi, deca amu vdzutu de bun(d)voie loru tocmal(d) dinnaintea Portii
mdriei sal(e), domno nostru, §i plat(d) deplin(d) pré tocmal(a) loru, noi incd amu
scrisu de 1(a) noi[i] loi Ionwo Joréi ce au fost vornicu aceastA märtorie. $1
pecetil(e) n<e>i-amu pos, ca sd s(e) stie.
f IImc(e) v I11c, KO netYr(o) Ail% <7151/1643> IOAV iii: <23>.
tI3, MAMA AEOpHHK, HCKddr, ce s[d] va alege partea lor <m. p>.
t Pdtra$co vornic <m. p>3.
113, rHOprig AEOpHEK, HCKAdr <tn. p.>4.
t Costantin vornic <m. p.>4.
Bibl. NationaIR Bucuresti, Colectia documente, 1/89. Orig., hartie (32,5 x 20 cm), filigran, trei
sigilii melare.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/138 (foto.).

I 0MiS.
2 Gresit, In loc de vândur.
3 Rupt.
4 Sigiliu melar.

139 <1643 (7151) 1649 (7157)> iulie 24, Botopni

t intru tot cinstit i al nostru iubit pdrinte, dumnealui Toderwo mare logofdt,
sd fii dumn(ea)ta sändtos, m(i)1(o)stivul D(u)mnedzdu sd vd ddruiascd bund pace si

133
www.dacoromanica.ro
mult(d) sdratate dumitali, depreun(d) cu toat(d) cinstit(d) casa dumitali. Ddm §tire
dum(i)tali c-au venit Vasili, feciorul <lui> Petrigani, §i cu Ana Tironeas(a), cu
cinstit(d) cartea mdri(i) sali, lui vodd, scriindu la noi pentr-o parte de ocind din
Mere§ti, sd le socotim cu oameni buni, precum vor mkturisi. Deci Vasili au adus
mdrturii, pe Drdgan, §i pe Bargdu de Albe§ti, §i pre Andreica de Mere§ti, §i pe popa
Lupul de Iond§éni §i au mdrturisit cum au cumpdrat Petrigana §i Mihdil(d) o parte
de ocind din Mere§ti, in dzilele lui Stefan vodd, in domniia dentdi.
Deci noi am socotit ca acéste mdrturii a lui Vasili pre acéia vréme au fost ne§ti
copii tineri ce n-au §tiut ei de ispravd cumu-i randul aceii ocine. Ce am dzds sä-§(i)
aducd §i Ana mdrturiile. Adus-au pre Bila§ den Bdbicéni de-au mdrturisit cum au fost
un om in Mere§ti, de 1-au chemat Miron, §i au facut vândzatoare o bucatd de loe din
Mere§ti, ce sä. chearnd Dolina, §i au cer§iut un cal bun, murgu, pântdnog §i un
poloboc de miér(e), derept 12 talen i bdtuti. lar un om, anume Petrigana, tatd1 lui
Vasili, au dz.:as ca, de-ar gdsi un cal bun la cineva, sd-I ia in pret, sd-1 dea lui Tiron
pentru acea bucat(d) de loc, c'd el n-au avut, ce s-au dus la un frate§1, ce-I cherna
Tiron, barbatul Anii din Nec§éni, §i au luat un cal, derept 40 de talen i bututil §i 1
poloboc de miére §i au dat lui Tiron cel bdtrdn de Mere§ti pentru acea bucat(d) de loe
de Mere§t(i). Si când s-au timplat moarte Petrigani(i), au märsu frate-sdu, Tiron, sd-1
apuce viu §i nu 1-au apucat viu. lar and au fost la masd pretard, s-au sculat Tiron de
au dzds: oameni buni, §tit(i) de un cal ce-am dat frdtine-meu Petrigani §i 1 poloboc de
miiére pentru acea ocina den Mere§ti? Nu mi I-au mai dat.
intr-acesta chip au mdrturisit Bila§ den adbicéni cd s-au tdmplat la moartea
Petrigani, in sat in adbicéni.
A§ijderea, au mai adus Ana mdrturie pre: Stefan vdtdmanul de Nec§éni, §i pre
Toader de acolo, §i pre Simion de acolo, §i pre Agapie §i tot satul Nec§éni, de au
mdrturisit cum nu i-au mai dat Petregana calul lui Tron, nici polobocul cel de
miiére. Ce noi am socotit sau sä ne dea bucatele Anii §i sd-§(i) tie Vasili locul sau
sä rabde de acel loe §i sä-1 tie pentru acéle bucate ce au dat bdrbatul ei, Tiron.
Aciasta dam §tire dumitali, sä hii dumneata sdndtos.
V ISollow4HP0 poiCE) KA <24>.
t A dumitale mai mic ca un fecior, Solomon biv vist(iernic).
t Al dumitale mai mic, Chiriiac vornicul ot Botd§én(i).

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: intru cinstite rridna


dumisale, a lui ...t' Todera§co vel logofdt cu cinste sà s(e) dea. MHor(o) 3Apesiti2;
<una din sec. al XVIII-lea>: Pentru Mere§ti; <§i alta din sec. al XIX-lea>:
Scrisoarea catrd Todera§co logof(dt). Mo§ia Mere§ti.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXIV/20. Orig., hartie difolio (34 x 20,5 cm), rupt la
Indoituri, lipit pe alta hártie, lipsa 1/3 din fila a doua.
Ibidem, CDXIV/73, f. 1 r. (ment., fára data, Intr-un izvod din 1745 <7253> iulie 17).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/139 (xerocopie dupa orig.).

Datat dupa Toderasco <Ianovici> mare logofát (v. Stoicescu, Dic(ionar, p. 409).

I Asa In orig.
2 Multa sanatate.

134 www.dacoromanica.ro
140 1643 (7151) august 1

Ispisoc a domnului Vasfile v(oie)vod, din 7151 av(gu)st 1, cuprinzátoare pe


un satu, pe Bujor, care acum sá numqti Márz4tii, §i pe doo locuri din pustiiu: un
loe la ¡azul ce-i din gios de ffintana ce iesd la drumul cel mare, iar alt locu la capul
piscului ce-i la gura Socilor, §i o prisaa deasupra pfiraului, in vârful dealului,
inpotriva Fántánii lui Macsán.

Arh. Nationale la.si, Documente, CLXXXVII/54, f. 1 r. Rez. Intr-o marturie hotarnica, din
1804 aprilie 4, pentru un loe din pustiu", In tinutul Upupa.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/140 (xerocopie).

141 1<6>43 (7<1>51) august 2, Tecuci

t Jata eu, Macovei vuitull, §i 12 pargari din tárgul Tecuciului. Adecd au venit
innainte noasträ Zlata i frate-säu, Gheorghie, §i soru-sa, Bigora, feciorii Petrii,
nepotii Nastei, stränepotii Nastei, giupânesai lui Ifrim Huru vormic, de a lor
bundvoie, de nime sáliti, nici asupriti, i au vandut parte lor din satul Banilqti, ce
iaste in párául Barladului, ot tánutul Bárladului, §i cu moarä, din giumatate de satu,
a patra parte, ce s'a' va alege parte ei §i a frätine-sdu, Gheorghie, §i a surorii,
Bigorcái. Aceia au vândut-o lui Neculai Gorma2, drept 25 talen i gata.
$i sculandu-sd Neculai Gorma au platit in mânile acelor de sus scrWi) banii.
Pentru aceia, vázfindu noi a lor de bunavoie tocmalä §i plata deplind, am fácut
lui aceastä märturie para cându i§(i) va face drese de la domnie, ca sä s(e) §tie.
Popa Simion márturisim, i Dumitru Corcodel, i Luca, i Vasile, i Andonie, i
popa Dure i Strata cupet, ca s'A sá §tie3.
0<p5ila <7(1)51/1(6)43> Ag(r6cT) E <2>.

Arh. Nationale Bucuresti, Ms. nr. 656 (Condica M-rii Soveja), f. 67. Copie cu valeatul gresit
7051, In loe de 7151.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/141 (foto.).

EDITII: Catalog, II, p. 337-338, nr. 1675 (rez.).

Datat in functie de prezenta In acte a lui Neculai Gheorma, martor In 1642 (7150) februarie 15
(vezi Catalog, II, nr. 1675, p. 337-338 si D.RH., A, XXVI, p. 3-4, nr. 4).

I Asa In copie, gresit pentru: voiutul".


2 Gresit, in loe de Gheorma".
2 Se indica Intr-un cerc: Pecete targului".

142 1643 (7151) august 3, Iasi

t 11w &CHAU IKOEHOAd, B(0)NCTIO itt(H)40)CTI10, r(o)cn(o)A,COpt 3EMAH

MWAAMCKWH. Dat-am cartea domnii méle cestui <o>lm a dumisali, a cinstit

www.dacoromanica.ro 135
boiarinului domnii méli, a päharnicului celui mare, [anum(e) lui Vasilie12, spre
acéia ca s(d) hie tare si putérnic cu cartea domnii méle a-s(i) tiné s(i) a-si apdra a sa
dreaptd ocinä i mosie ce iaste la Boite, la tinutul Trotusului, sa n-aibä tréabd nime
cu dänsa. lar cui va pärea cu stränbul, sä vie sa stea de fati innaintea domnii méle.
TOE I1HWEM r(o)cn(o)AcTe(a) MN. HIM HE SUET,
V !tic, detTo) z3Ftid <7151/1643> AE(rBc-r) 1 <3>.
t Cam r(o)cn(o)A0Out ant&
Arh. Nationale Bucure§ti, M-rea Cgin, X/3. Orig., hArtie (16 x 21,5 cm), sigiliu aplicat In
cerneald rosie, neclar; totu§i, din legendd se poate observa ca este unul dintre sigiliile din vremea lui
Vasile Lupu: <1. 11w g>dCiAHE <HOEHOAti>, 15(o)7K<Eio MHAOCTiE10, rocnoAept 3EMAH MWAAdECKOH>
(t io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al TArii Moldovei").
Inst. de Ist. "A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXVII/142 (xerocopie).

I OffliS.
2 Cuvintele anume lui Vasilie", scrise deasupra rAndului de alta mAnd. CAlugdrii de la Ca4in,
In a doua jumatate a sec. al XVII-lea, au falsificat actul, scriind Intre rAnduri numele lui Vasilie
<Ceaurul>, fratele lui Gheorghe $tefan voievod, ctitorul m-rii, chiar dacA marele boier nu a trecut In
cariera sa prin dregdtoria de mare paharnic. Vasile Lupu a Intdrit mo§ia Boite fratelui sdu, Gheorghe
Coci, care era In aceastd vreme mare paharnic (v., Stoicescu, Dictionar, p. 378).

143 1643 (7151) august 5, Iasi

t ÏwIK4CH4HE KOEKOAd, (0)M110 4H)AOCTI10, r(o)cn(o)A(Opt MAU


IIIWAAMiCKOH. Q40 TtrdAH Ct 34 AHU,H nptA r(o)cn(o)AcTEGO MH H nptA
EICEM ClgtTOWM r(0)C11(0)ACTg(d) MM CASH HdWN SMHTptIWKO, WdpHH
TOdAEp P81IHHt, H HIE$AH 1361,11H11, CIIHtprhAdfi, peAT EAud
CZH410A 6Hg
stkere 3d roTap 4TO 6tWE npacawuo Kb WKOA Aoporolo H WTKI r0Tdp, CEA0
111Eimpatituu, pErhipu OuLnod ini(E) ECT ¡AO. AddHiE H MONOILINiE TOrl sISKAT6
3d )(cow WT KOCTMITHH &MUM gOEKOAd H 81Cd3d4 EAHH HCHHCOK 3d AddHIE WT
KOCT4HTHH KOEKOAd. ti A6MHTNWKO Ct HIE41H 1381,11Ht, WHH TdKONCAEpl Kd3d4H
KdKO ECT HM TOd 66KAT6 3d roup AddHTE H M(H)40)KAHIE WT HETp8 g0EgOAd H
61C43011d4H H pHK WT HETpt HOEKOAd, H WT epEMiti% Abrade soogoAd H WT
CHMEWH IMOrHAd KOEKOAd, H W6ptTOrOM KdKO ECT liptg0 Addl.& H M(H)A(0)EMITE
TOE MtCTO cddrem HAWHM A6MHTpdWKOKH H P81HHOKH. HHO GDHLHOA, WH 30CTdA
WT nptA HAMH H WT glICEr0 34KOHd 3EMCKdr0 H HaptAtuiu 4TO 8 Ka3/14 nptA
HdMH gt3tAH CA WT HEM. fl MAINTpdWKO H WOW P81,1HHh, WHH 6npasH4H
CA H HOCTAHHAN CEgt 4iEptI0, Agd Hd AECtT 34dTH, Kb RucTiop
r(o)cn(o)Ac(T)s(e) MM.
H ALIJE CA npokuutioT HtliHr HdptAEHill Kb HtKOE gptdli Hd TOE MtCTO Ad
HE HMMOT stposeru ct, 1104TO CA WHH H1 Atea2 Ttradu Rh KOAHKO pd3 3d CiA
rbIC(E). H CBE 30CTA4H A6MHTpdIUKO H 136NHHII Hd MH410A.

136 www.dacoromanica.ro
Ttm Imo, WT ctike HanptA Ad HE HMAET E0AWE MAH2 TtreTi d HH

AOSHEATT Gr3HLHO4 whpichnes Hd ASMHTpdWKO H Hd 111E.SAH MAMA, put OA


Tt4E), HHKOAHME, Hd HUH, nptA CHM AHCTWM HAWHM.
fi r0Tdp TOMV MtCTS ECT WT 8CT 21CHAOKKA AO KEAHK010 mormnd Hd Xprit
H <wT>I rhAv npocTo gem menSio MOrHAS. H WT TOAS AOAHH<V>3 gEpildKd
AdX(E) AO A03E, no Hmic(e) KpliU,HHIJ,H, d WT T1AS AO wcTplos ropt Ao
AUHaw EMI, d WT ThAS V ESIAH TEiVpH. TOAHKO ECT TOT )(wrap Tom6
intcT6 no ro flOCTAEHAH CA HM HHHt H 3HAMEHiH CT1)Af1H KAMEHIA no TomtS
MtCTW H &HAW TOE MtCTW H3 AdEHHr Eptmeti 3d Hr AtAHHHV WT roup
HMICHHH IllEAEWEV Ht EtWE ElatTW H flpHCHAOKAHO WT HHHr rIptAHHr
r(o)hcn(o)A(e)pb1r.
Toro peAi, Ad ECT n(hONt cndram HAWHM, AVMHTpdWKOEH H IthitAHV
P61,IHHX, TOE Eilw(E) pELIEHHOE MtCTW H WT HAC npagee WTH(H)Hd, H AddHTE H
noTisphacAguie, ct stunt AoroAom.
H HH Ad CA HE 611HUMET nptA CHM AHCTWM r(o)cn(o)Ac(T)s(a) MH.
X h1c, KO n(t)T(o) ,z,3pHe AE(rticT) ri.
t CUM r(o)cn(o)A(H)wh ISEAtd.
TOAEpAWKO KEA 4WrO4(E)T HCKAA <In. p.>.
t hiHdICH <mican>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. MVO
s-au pfirfit de fatd inaintea domniei mele §i a inaintea intregului Sfat al domniei
mele slugile noastre Dumitra§co, cumnatul lui Toader Rugind, i Stefan Ruginä, cu
Onciul fost pfircalab, pentru o bucatO de hotar, fost ascultätor de ocolul Dorohoi §i
de hotarul satului Sendricéni, spunând Onciul cd aceastd bucata de hotar ii este
danie i miluire de la Costantin Moghila voievod i a arätat un ispisoc de danie de
la Costantin voievod. Iar Dumitra§co cu Stefan Rugind, ei de asemenea au spus cA
acea bucatd de hotar le este danie §i miluire de la Petru voievod i au al-Mat §i uric
de la Petru voievod, i de la Eremia Moghila voievod §i de la Simeon Moghila
voievod, §i au aflat cd acest loe a fost intai danie §i miluire a slugilor noastre,
Dumitra§co §i Rugina. Deci Onciul, el a rAmas dinaintea noastrd §i de toatd legea
tärii §i dresele pe care le-a arOtat inaintea noasträ s-au luat de la el. Iar Dumitra§co
§i Stefan Rugind, ei s-au indreptat i §i-au pus ferdie, doisprezece zloti, in Vistieria
domniei mele.
$i dacd se vor ivi cfindva ni§te drese pentru acel loe sa nu se creadd, pentru cä
s-au mai pirit de ateva ori pentru aceastA pricind. $i au tot rdmas Dumitra§co §i
Ruginä pe Onciul.
De aceea, de acum inainte sa nu se mai pfirascd mai mult, nici sA dobfindeasca
Onciul pârcAlab pe Dumitra§co §i pe Stefan Rugind, pentru aceastd pâra, niciodatä,
in'veci, inaintea acestei carti a noastre.
Iar hotarul acestui loc este de la gura JidovcOi pânä la movila cea mare, la
Urlea, i <de>' acolo drept peste movila mica', §i de acolo pe valea Verceaca pand

www.dacoromanica.ro 137
la vie, mai jos de fantand, iar de acolo pând la dealul ascutit, pdra la un stejar mare,
iar de acolo, in stuful Buhaiului. Atdt este acest hotar al acestui loe, pe unde li s-au
pus acum i semne, stdlpi de piatrd pe acel loc. Si a fost acel loc din vechime al lor
de mo§tenire din hotarul Selewului de Jos a fost luat i cotropit de alti domni de
mai inainte.
De aceea, sd fie acum slugilor noastre, Dumitrwo i $tefan Rugind, acest loc
mai sus spus i de la noi dreaptd ocind, i danie i intdrire, cu tot venitul.
$i altul sd nu se amestece inaintea acestei cdrti a domniei mele.
In Ia0, in anul 7151 <1643> august 5.
t insu§i domnul a poruncit.
Toderwo mare logofdt a iscdlit <m. p.>.
t Ianachi <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.) DCCXXXV/93. Orig., hdrtie, sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat in ceard rosie, pierdut.
Idem, M-rea Bdrnova, 1/3, nr. 1 (rez. dezv., din 1803) si I/1, nr. 6 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/143 a, b (foto. dupd orig. si xerocopie
dupd rez. dezv.).

EDITH: Iorga, St. 0 doc., XXII, p. 231, nr. III (rez.); Catalog, II, p. 338, nr. 1677 (rez. dupd
rez. din 1803).

I Gresit, in loe de a".


2 Asa in orig. slay.
3 Rupt.

144 1643 (7151) august 11, Iasi

<t>1 Et HAlt alTn,i1 H Cigna H CEATdro ikOryil, TpWHU,JK CKATA


EAHHOCASWHA H HEMAAAHMdd. CE an, pest gAdAHKhl ¡roomy rocnoAor Soros( H
Cnecoy HawEinor ICON XpucToy H Tptuulmiu HCTHHHH nOKAWHHHICh, Aull,
TWAHH12, gdcHnig EWEKWAd, BoXilo ASH4OCTil0, rocnopept 3EMAH MUMAdlicKOH.

Ca)KE rocnOACTKO AIN K4dronpoH3KO4H)Ch HcIWHAIII 64arHmh np0H3KOAEHigMh,

InicTHARI H cEtTAHAth cphALI,Amh, Wril incEA HAMA% A01(WEA H WTI Bore


nOMOnliA, H BA4rOcAoKEH1EAlh HdillHAILI LIETHpErt c(EA)2T(HTE)411 MOAAACKHrh:
KHrh gdpAAAnit dp)(HEnHcKonl H MHTpon04HTI Coy4aKcKH, H KIWI egAOriE
EnHcKont PoAldHcKH, H KHfril IlHACTACiE Enucsont PdA0ECKH H Klipt riWprig
EnHCKOnt XoyWcitH, H CI rOTEHigAth incvro thuutro ClaitTil BonApt Hininin,
IKEMIKH)Ch H martHrh, H Ktrh3pEKHOUX-113 roCnoAcTKo AIN HHHHAVII

CKATonoLIHKWHAII rocnompu, npOKAE lint 6111KWH)ch, ME nOAIHAOKAWE H

OyKpiAnHwE cKATHrh U,phimArt H AloHACTHpar'h.


TAiwil peAu, H rocnoAcTso Am orcmoTpHroMI, EnHKo nO HAKIM cunA WTI,
SoreAtuniero HdAtt CTANCdHiA, H OrAIHnOCTHEHrOlit CA H AaAoyomt H

138 www.dacoromanica.ro
nOTEptAHromt H noA111/1014.1)(0/111 CEATdd WHAMiph, 3oliAmdd IIIHAEwEEd, wrh
CApECKOH 3EAti1H, HAM ECTh )(pan 151,3HECEHTE rocnoAd Bore H Cndcd HdwEr0
Icoyc Xp11CTd, HOME nOLIHEdETh 11 Moitill CEATHTEMO XplicTOEW Cmil4
dprHEnHcKond chnopHroMt WEhigHTH wSporh CE/Arkii RIME
cxpacKoro H

lilic/INHAH molucTliph IIHAEWEEd, Ad HilidTh WTI MCI, Wrh r0A1 AO roAt, no


Tp14 Hd AEcErh TilcoyNA acnpi, H Spreiramt nATEAtt flpHroAAINHAII no y dcnpH
Hd CnEHS0r, IiiK0 Hd3HEATH cA H rOCnOAcTio MM NoEHT3 KTIIToph,
TAMI, H cEATIANA Hrt Hi40101 BoNciH, KTO soyAoyTh npAshmaTEE Eh ToN
cgATon molidcTilp AINAEWEEd, A114 HM/1101% rocnoAd nora AlomiTH, AtHh H Holfih,
W 3ApdKiE H W WTnorWENTA rpAroAtt rocnoAcTee mH H rocno*AN rocnoAcTEd
A1H, H HmindLIE w wTnorillENTE rpAromt noKoHHHAN rocnomcAn rocnoAcTga AIN

0EwAo(cHH)5, H nOKollHO/Wh IldAt rocnoAcTiKa Mil, H p0ANTE4Amt Haull1M1 H


AAA0M-h 11 ripakAikkoint, H Ad HmilluhTh Hdcli Eh CEATili KEANKTH nomAnnincii H
L RONChcTEhHTH *HprhEHNKt, H Ad HAIdloTh HMI CITEopHTH CEATHrh BAAHTH
11dpdK414cE H KEAHKoE ndniETh, Wrh rut Ao rookt, Ao FUME rpd/111 ChM
CTOHT11. LIKONUE, H CEATHrt AETOrprIdrh H nO /1ETOrpriart HA TpanE3oy
OMANUENTE IiiCTIE H nHTTA Eprridnit no wEwillio cEATtH MoHdCTIlph. Tog rhcE
HWE nHC/11111oE WEpOirh Ad ECT CEATtH MoNACT41ph MHAEWEEd, HEnoKomASHAto
NHKOAH*E, Ha HUH EtLINTH,
fl Hd TO ECTh gtpa NewE rocnoAcTga EHINE nHcdHHdro, MN, liWdinfh
KaCHATE EoEKoAd, 14 KApd npAKI3norSAEHHrh ChiHorh roCnOAcTEd MM, CTEd.difh
EWEEwAll, H &Mt EWEEWAd, H !Ape SonArh HewHrh: stpa rum rpnropiE
OypACTE6 KEMIKHO AliOpHNICd AMMAN Ent/iii, H Etpd nand TOdApE<p>I
HETpHLIANKO EEMIKdro AKOpHilicd ropHAH 3Eni4H, H 13/9pd neN4 1111/1/111t7

ritpich4dEt 8 XoTHHcKH, H ciApa !UNA CdEHHI 11pINCECKOlo4h IldpKdAdst HE/IIEH,KH,


Etpe nana ...9 frhpitt44611 PoMANCKH, H Etpd Mild rdEpHAt rETM414'h H

ndpEd4/161 CorLidEcKH, H Etpd Mild 10preKH3 KeTeK03HHo nocTEMIHKe, H Ktpa


um 10pAdKH3 KdTaKo3HHo cndTdp/A, H Etpd MINA lOpre EticrEpHmu, H Etpd
mule ToMd KdTdK0311110 CTOMIHIU, H Etpd newt KocTE Komilcd H Etpd litcHrt
604/Apt Hdlillirt, EEMIKHrt H MdAHrt.
fl no Fiduninth NCHKOTA H rOCnoAcTE0EdHiE, KTO 150rh H3EEpETh Wrh AtTh
MLIHrh H/111 Wrh 11/1111Er0 p0A0y HAN Wrh HHWdr0 p0A4, 60yAh Kor0 Borh
H36EpETh rOCI10Adph MATH Or HAWN 3EM411, IVIIW4A6ECKoH, ToTh EN HEnoporwH/vh
HaWE AddilTE H /111440E1INTE, 1111 dEN Am:, H orKpAnH/vh H noN01314/111 CKATtH
MollacTHpH, 110HENN H rOcn0AcT140 AIN AdA0r0MIL H noTliptAHromt H
nom1140Edromt, fl KT0 pd3opHTh !UWE AdmITE 14 AllinolidNiE, ToTh Ad HmdETh
WTEtHIATH lid CTpdWHEMI CAAHWH XplicTo13/AM,
il H4H Sor4WE KpAnocTh H noTITINUENTE THM11 ELCHAill 1411wE nHcdHHHAVII
E4/A411 EC[T]hAili 1111WEMOr KtpHomoy H no4HTENHoMoy 604/ApHHOr, ndlier

139
www.dacoromanica.ro
TOMpAWKO hlHoigHtiOr RE4HKO1%101( AOPOZI.ETOY, !MATH H HAM noirrh HpHliACHTH
Eh CEIHOlf HeTHHOMOr AHCTOtir HIMEMOV.
HACTOAHTH Ht1W6 rpeAt h1WCKH, E(h) AT° WT11 Ch3AAHig MHPA
opue, WTI IKIHAUKEHid POCHOAd Bore H Cruet' Hewer° ICON XpHCTil zd)(Mr,
Attcru,a egrovvre, IT AIM.
11Hed4h rpriropie 1114HAHrh.
HWAHH11 EACHAHE 130E1i0Ad.
HICIHWEL Crtdidifh 11WEIM1,41°.

<t>.' in numele Tatälui §i al Fiului §i al Sfantului Duh, Treime Sfanta de o


finta §i nedespärtita. Adia eu, robul Stäpfinului meu, Domnului Dumnezeului §i
Mantuitorului nostru Iisus Hristos §i adevärat inchinator al Treimei, Io Vasilie
voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Jata domnia mea am
binevoit cu a noasträ bunavoie, cu curata.' §i luminata inima, din tot sufletul nostru
§i Cu ajutorul lui Dumnezeu §i cu binecuvantarea celor patru ierarhi ai no§tri
moldoveni: chir Varlaam arhiepiscop §i mitropolit al Sucevei, §i chir Evloghie
episcop de Roman, §i chir Anastasie episcop de Radauti §i chir Ghiorghie episcop
de Hui, §1 cu dorinta intregului nostru Sfat al boierilor no§tri moldoveni, mari §i
mici, §i ravnind domnia mea altor sfantraposati domni, care au fost inaintea
noastra, care au miluit au daruit §i au Mara sfintele biserici §i manästiri.
Pentru aceea, §i domnia mea, vazand, cat dupd puterea noastra din averea
noastra de Dumnezeu ddruitd, s-a milostivit, §i a dat §i a intärit §i a miluit sfanta
manastire, numita Mile§evo, din Tara Sarbeasa, unde este hramul inaltarea
Domnului Dumnezeului §i Mantuitorului nostru Iisus Hristos, unde se odihnesc
moa§tele Sfantului lui Hristos, Saya arhiepiscopul sarbilor, §i a facut obi§nuit obroc
sfintei manästiri mai sus serse, Mile§evo, ca sä ia de la noi, din an in an, cate
treisprezece mii de aspri, §i fratilor drumeti care vor veni, eke §ase sute de aspri de
cheltuiala, ca sa se numeasca §i domnia mea nou ctitor.
De aceea, §i sfintiile lor, cälugärii lui Dumnezeu care sunt traitori in aceasta
sfanta mandstire, Mile§evo, sa aiba a se ruga Domnului Dumnezeu, ziva §i noaptea,
pentru sandtatea §i iertarea päcatelor domniei mele §i a doamnei domniei mele, §i
mai ales pentru iertarea pacatelor raposatei doamne a domniei mele, Theodosia5, §i
a rdposatilor copii ai domniei mele, §i a parintilor no§tri §i a bunicilor §i a
strabunicilor, §i sà ne scrie in sfantul mare pomelnic §i in dumnezeiescul jertfelnic
§i sä ne faca sfinte bdenii §i paraclise §i mare pomenire, din an in an, panä and va
dainui acest hram; de asemenea, §i sfinte liturghii §i dupa liturghie la trapezä, la
a§eilmant, mancare §i bautura fratilor, dupa obiceiul sfintei manastiri. Acest mai
sus scris obroc sä fie sfintei manastiri, Mile§evo, neclintit niciodata, in veci.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre mai sus scrise, noi, Io Vasilie
voievod, §i credinta preaiubitilor §i din inima fi ai domniei mele, Stefan voievod §i
loan voievod, §i credinta boierilor no§tri: credinta panului Grigorie Uréche6 mare
vornic al Tärii de Jos, credinta panului Toader Petridico mare vornic al Tarii de
Sus, §i credinta panului Ea!an' parcälab de Hotin, §i credinta panului Savin
Prajescul paralab de Neamt, §i credinta panului ...9 paralab de Roman, §i credinta

140
www.dacoromanica.ro
panului Gavril hatman i pärcalab de Suceava, §i credinta panului Iurgachi
Catacozino postelnic, §i credinta panului Iurdachi3 Catacozino spätar, i credinta
panului Iurga vistiernic, §i credinta panului Toma stolnic, i credinta panului Coste
comis §i credinta tuturor boierilor no§tri, mari §i mici.
Iar dupa viata i domnia noastra, pe cine va alege Dumnezeu dintre copiii
nopi sau din neamul nostru sau din alt neam, pe cine Dumnezeu va alege sä fie
domn in tara noasträ, Moldova, acela sa nu clinteasa dania i miluirea noastrd, ci
sä däruiascd i sä intäreascd §i sA innoiascä sfintei mänästiri, pentru cä. §i domnia
mea am dat §i am intärit §i am miluit. lar cine va strica a noastrd danie §i miluire,
acela sd fie rdspunzätor la strapicul judet al lui Hristos.
Iar pentru mai mare putere i intärire acestor toate mai sus scrise, am poruncit
boierului nostru credincios §i cinstit, panului Toderwo Ianovici mare logofät,
scrie §i pecetea noasträ sd o atárne ate aceastä adevaratä carte a noasträ.
In ora§ul nostru de scaun al Ia§ilor, in anul de la Facerea Lumii 7141 <1644>,
iar de la intruparea Domnului Dumnezeului §i Mäntuitorului nostru Iisus Hristos
1643, luna august, 11 zile.
A scris Grigorie Saidir.
loan Vasilie voievod.
loan Stefan voievod1°.

Dupa Pavel Josef Satanic, Di'evniho phemnictivé jihoslovandv. Dil Nedchozi. Vyddnie druid,
Praze, 1873, p. 113-115. Orig. slavon, pergament, care se afla In Arhiva Mitropoliei din Carlovit, avand
sal-ma o bula sigilara de argint suflata cu aur, care are pe o tali sigiliul Tarii Moldovei, cu legenda: t
CHO ruble CITHOpH, IW IldCHANE KOHENOOd, Kcono)Ati 3EM4H 1110AOtHiCK0(11), E(11) OW+)
3F317fla (t Acest engolpion 1-a facut Io Vasilie voievod, domn al Tarii Moldovei, In anul 7141 <1642
septembrie 1 1643 august 31>), iar pe fata cealalta sigiliul manastirii MileSevo, cu legenda: t Cape
11113HOCHM gplICT000,, livia MOHACTH(p) 111HAEWHid 1'0 HOLIHEdE MOM C(SIS)1(0)r0 CAHN (t
Icoana inaltarii lui Hristos. Pecetea manastirii Milesevo, unde se odihnesc moastele Sfantului Saya").

ALTE EDITII: Emil Vartosu, Din sigilografia Moldovei ji a Tdrii Romdne.yti, In Documente
privind istoria Romdniei, Introducere, vol. II, Bucuresti, 1956, p. 345 (descrierea bulei sigilare dupa
Pavel Josef Satanic).

' Omis.
2 Parantezele noastre.
3 Nota autorului: asa In orig.
4 Gresit, In loc de:
5 Trebuie intregit: 0E0O0(CCI); de altfel, chiar editorul a pus, In text, un semn de intrebare.
6 Gresit, In loc de: Ovpmie.
7 Gresit, In loc de: B1i441111.
g in nota, editorul discuta etimologia acestui cuvant.
9 Nota editorului: loc liber In orig.
1° Nu ar fi exclus ca numele fiului lui Vasile Lupu, $tefan voievod (viitorul domn Stefanita
Lupu), sa fi fost scris pe acest pergament. Calugarii de la o alta manastire sarbeasca, Hopovo, care au
primit i ei un hrisov de danie de la Vasile Lupu (din pacate pierdut), au spus, atunci and au venit In
Moldova ca sa li se Intareasca dania de catre Steflanita Lupu, ca In hrisovul lor era scris si numele lui
(Petronel Zahariuc, Relatiile lui Vasile Lupu cu Biserica sdrbd: un nou document, In AIIX, t. XXXI,
1994, p. 106); nu credem ca monahii se refereau la textul actului, ci mai degraba la semnaturi
(semnatura fiului domnului era, desigur, neautografa).
I I Nota editorului, unde precizeaza ca acest cuvant provine de cuvftntul grecesc: c6x6A.mov.

www.dacoromanica.ro 141
145 1643 (7151) august 18

7151 avgust 18.


Suret di pe ispisocul domnului Vasilie v(oie)v(o)d de giudecata ce-au avut
Grigori Hdrineziul §i cu augdrii de la mdndstire Ra'§ca pentru satul Pope§tii din
capul pdrdului Vasluiului, ziand Grigorii Härmeziul cu neamurile lui precum
acest sat, Popegii, din obdr§iia pardului Vasluiu, §i cu locul de pin-pregiurul lui le
iaste lor driaptd mind i mo§ie. lar cdlugdrii de la mdndstire R4ca a§a au rdspuns
dinnainte domniei sale, precum cá satul acesta este dreaptd danie i miluire sfi(n)tei
mdridstiri de la Alexandru §i Bogdan voievozi, precum au ardtat §i dresdle lor de la
acei domni vechi.
Deci domnie sa §i cu tot Sfatul i-au giudecat pre dan§ii precum cà acel sat
numit Pope§tii, din obk§iia pdrdului Vasluiului, cu moard §i cu mdndstire
Trestiiana, §i cu poienile, sä aibd a stdpdni cdlugdrii de la sfi(n)ta mandstire Rd§ca,
pentru cä le iaste dreaptd danii §i mi[lu]l ire de la acei de mai sus numit(i) domni.
lar Grigore Hermeziul §i cu toate neamurile lui sd nu aibd amesteca la acest sat,
Popqtii, §i cu locul ce iaste inpregiurul lui, nici odi[ni]oard, in veci.
Arh. Nationale Iai, Litere, Condici K, nr. 384, f. 168 v., nr. 10. Copie prescurtata intr-o
anafora din 1825.

EDITH: Codrescu, Uricariul, VI, p. 329, nr. 22/8 (ment., cu data de zi 15, dupà Condica K,
nr. 384).

I Omis.

146 1643 (7151) august 21, Iasi

t Ïw ILIC(H)ATE ISOE130Ad, 6(o)heilo m(u)4(o)cTilo, r(o)cn(o)i(a)pt 3EMAE

6110AAMCKOH. Dat-am cartea domnii méle slugii noastre, lui Isac, spre acea el ca
hie tare §i putérnic cu cartea domnii méle, a tiné o parte de ocind den sat den
Sdnduti, den tinutul Sucévei, partea Eremiei Dracii, a treia parte den parte de gios,
loe de patru jerébii, cu doi vecini §i cu casele céle &Airdrie §i cu giumätate de vad de
moar(d) in Molnit(d), care parte i s-au ales a Eremiei Dracei de pre alti frati a lui,
pentru cdci au fostu amdndoi la o slujbd, iar Eremiia Dracea au luat câtiva bani den
slujbd s-au fugit in Tara Le§ascd. $-au avut ei §i pagubd dentr-acea slujba.
S-au fäcut partea Eremiei Dracei cu bani ce au luat §i cu paguba i cu
doaodzeci de lei ce au plait Isac un cal a lui Strdtulat Dracei, care cal 1-au fostu
luat Plantos, sA fac de toti treidzeci de galbeni, acel cal iar I-au fostu luat prentrul
Eremiia Dracea §i 1-au pldtit Isac toti acei bani ce serie mai sus. $i s-au luat acei
bani cu camdt(d) de la turci.
Pentru cdci domniia mea am racut lége sä <pl>2dteascd acea parte a Eremiei
Dracei, tie acea parte de ocind pand cAndu-i va intoace banii. lar de nu o va
putea tiné, sluga noastrd, Isac, sd hie volnic a o vinde cui sA va afla, insd numai
dereptu acei bani ce scrie mai sus, treidzeci de galbeni.

142 www.dacoromanica.ro
Too mum Kocno)ACTK(d) MH.
g lac, KO n(t)T(o) Opt% <7151/1643> As(r6cT) ke <21>.
t CAM r(o)cn(o)A(H)wh KEAtA.
TOAEpAWKO KEA AWPO4.(E)T HCKdA <Ill. p.>.
t Dumitrwo <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, mai multe insemndri: cloud insemndri


contemporane>: t Sänduti OT s(o)Aocrv CtiLitg(03 <apoi, de altd mdnd>: i cu
pol vad de moard In Molnitd, <In parte de jos, o insemnare din sec. al XVIII-lea>:
No 6/7151 avgust 21, <iar mai jos, o Insemnare ruseascd de sec. al XIX-lea>.

Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, XV/6. Orig., /Artie difolio (21,5 x 30,5 cm), filigran,
cernealA cafenie, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemealA rosie, neclar.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/146 (xerocopie).

EDITH: GhibAnescu, Ispisoace, 11/2, nr. 24, p. 44-45 (orig.); Balan, Doc. bucovinene, III,
p. 23 (rez.).

1 Asa In orig.
2 Rupt.
3 din tinutul Suceava.

147 1643 (7151) august 22, Ia0

t HIV KACHATE KOEKOAd, 6(0),Kil0 AA(H)A(o)cTilo, r(o)cn(o)A(A)pt 3EMAH


MWAAMICK011. 13)4E) TErdAN Ct AHREM nptA r(041(0)ACTS(d) MN H nptA
WIXOM CtstTwAi Koc)n(o)AcTE(e) MH entire Hd111(1), Hen KtWOTtHVA AnpoA,
CI KOCTHH C(I11)1111 6611,6pKG, H CI HWHAWKO C.ZHHrdW H Cla, 410ft WO,
CHMHWH WT ahnwttui 9 pAAT II0A0EHHA MA ISE3EplAtHH 9 4TO Ct HMtHVET
H(W)Ht 158StHH 9 pEK11141 HUI( KIWOTtHVA OK(E) HALIET WH CI HHHAIH
6pdTLIMH CKOHMH NOAOKNHA MA WT Toro snw(E) nncenturo CEAd 156StHH, 3d
KVIIENCHO WT nptAtAa Er(o), HILINKO nncep, H toKa3d4 WM VpIlK 3d 041E)KHO
WT cupero CTE4)dlid !OMANI H HHHH)( neptApiin 3d NOTKplOKAEHiE WT HHHHJC
r(o)cn(o)A(A)phi HA II0AOKHHd CEAO HH*Hdd 4ACT, WT CEAO BE3EplititHH, noA
04COEHH6. fl KOCTHH H HWHAIIIKO CaHHrdW H CHMHWH, WHN 1CA36AH d)K(E) TOE
KlICE CEAW 156StHH ECT Hx. npagaa WTH(I)HH H AtAHHHA.
RHO Koc)n(o)AcTs(a) MH NOCOKOTHKOM HM neptAmin H wsptTo<x>2om
m(E) .e..e>3cT TOd II0AOKHHd CEAd4, HH*Hdd LIACT WT MO 156StHH npagee

WTHHHd H AtAHNIld 3d K6IIENCHO CA6SH HdWEMB, HCdKV K1iWOTtH6A dElp0A, H


HHWHAI spaTim Er(o).
Ttiu NAT, KOCTHH H HWHaWKO II CHMHWH, WHN 30CTAAH WT nptA HaMH
H WT KIM° 3dKOHd gincKar(o) Ad HE HAMOT IIH EAHOE AtAW Kb TOE NOAOKHHO

143
www.dacoromanica.ro
CEAW, HH*Hdd LIACT. ti uvre NdW, HCAK KIWOTtH6A, dnpegiin Ct H NOCTAEHA
COEH .tiEptio AEd Hd AECtT 344T1 El IliicTiop 1{0C)11(0)ACTE(d) MH. H WT
CHAt Henpts A4 HE HMAET KOCTHH Cli HHWHMH IlAtMENHHUM CEOHMH GOAWE
TtrATT pcki CIA TtM(E) d NH AOSHEATi, HHKOAHNC(E), Hd !l'UN EtLINHH, nptA
CHM ANCTWM KOC)11(0)ACTE(d) MH.
V IfIC, E(I) 4(t)T(0) zapHd dli(NSCT) Kg.
t CddM r(o)cn(o)AGOirb M'U.
TOAEpdWKO gEA AWKOWE)T HCKdA <m.p>.
t hINAKH <11HCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Tata ca
s-au par& de fata inaintea domniei mele si inainea intregului Sfat al domniei mele,
sluga noastra, Isac Casoteanul aprod, Cu Costin, fiul lui Buturca, si cu Ionasco
Onigas si cu fiul lui, Simion din Oraseni, pentru jumatate din satul Bezeräcéni, ce
se numeste acum Buzéni, spunand Isac asoteanul cä are el cu alti frati ai sai
jumatate de sat, din acel mai sus scris Buzéni, de cumpdratura de la strabunul sau,
Ivanco pisar, si a aratat un uric de cumparatura de la batranul $tefan voievod si alte
drese de intarire de la alti domni pentru jumatate de sat, partea de jos, din satul
Bezeracéni, sub bucovina. lar Costin si Ionasco Onigas si Simion, ei au zis ca tot
acel sat le este dreapta ocina si declina.
Deci domnia mea le-am cercetat dresele si am aflat ca este acea jumatate de
sat2, partea de jos, din satul Buzeni, dreapta ocina si declina de cumparätura slugii
noastre, Isac asoteanul, si altor frati ai lui.
Pentru aceea, Costin si Ionasco si Simion, ei au ramas dinaintea noastra si din
toga legea tArii sä nu aiba nici o treaba in acea jumatate de sat, partea din jos. lar
sluga noastra, Isac asoteanul, s-a indreptat si si-a pus feraie doisprezece galbeni in
Vistieria domniei mele.
$i de acum inainte, Costin cu alte rude ale sale sa nu mai Orna pentru
aceastd para, nici sa dobandeasca, niciodatä, in vecii vecilor, inaintea acestei carti a
domniei mele.
La Iasi, in anul 7151 <1643> august 22.
t insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logofat a iscalit <m. p.>.
t Ianachi <a scris>.

<Pe verso, o insemnare contemporana>: t Ispisoc de la Vasilie v(oie)vod pre


Budzénii, de la Harlau, <trei din sec. al XVIII-lea>: No 1; 4 Buzeni, 7151 avgust
22, sarbasca, ni talmacita; <si> No 1.

Arh. Nationale Ini, Fond Spiridonie, XXXVIII/25. Orig., hftrtie diflio (30,7 x 21,5 cm),
filigran, cerneali cafenie, rupt putin la Indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cearli ro§ie,
pierdut. Pe f. 1 r. a fost scris, In aceea§i vreme, aproximativ jumatate din acelni doc.
Inst. de 1st A. D. Xenopol" la.5i, Fotografii, XXVII/147 (xerocopie).

144 www.dacoromanica.ro
EDITH: Ghibanescu, Ispisoace, 11/2, p. 73-75, nr. 42 (orig. slay i trad. editorului).

I Omit pentru: EOEHOAH.


2 0MiS.
3 Rupt
4 ,,ca", scris deasupra rándului.

148 1643 (7151) august 25, Iasi

t 1W RACHAIE BWEROAA, Boicia m(u)nocTilo, r(o)cn(o)A(e)pt 3EMAH


AIWAAARCKOH. Scriem domniia mea la slugile domniei méle, la Saya din Coticéri
si la Strailat din Popesti. Ddmu-vd stire cum au ;Ark de fat& innaintea
domniei méle, andu am fost la Suceav(a), Gheorghitd si Savul din Steféni pre
Pdcurar de-acolo, dziandu cd s-au facut Pdcurar un iaz la sat la Scorténi, din
gios de $téfeni, si le-au innecatu trei hotard si morile la sat la Stéfeni. Déci, le-am
fácut cartea domniei méle de i-au tdiatu iazul s-au slobodzit apa mai gios, catu
sd nu li sd innéce morile, nici sd treacd apa pre hotardle lor. lard ei, dupd acéea,
iard au mdrsu de i-au mai tdiat hdldsteul lui Pdcurar de totu si i-au slobodzit
péstele, de i-au fdcut pagubd de péste. $i dzice Pdcurar cä nu le-au fost
inneandu morile lor, nice hotardle lor, cace ca. are si el mosie si la Steféni,
giumdtate de sat.
Prentru acéea, deacd veti vedea cartea domniei mél(e), sd mérgeti acolo
inpreund cu omul dumisale, logoratului celui mare, s'd strângeti oameni buni de
prenpregiur, megiiasi, si sd socotiti de-s(i) va fi fost tdiat Pdcurar iazul si-au
slobodzit apa de-au rdmas numai pre locul lui si sd poatd inbla morile celoralalti, si
apoi iar ii vor fi mai t<d>liat ei iazul si i-au slobodzitu péstele, sd socotiti de cdt
péste ii vor fi fácut pagubd, sd ne dati stire. $i sd fie si de gloabd acei oameni si sd-i
iezeascd si ¡azul lui Pdcurar acei oameni, 'And unde va agiunge sd stea apa pre
lo<cu>11 lui Pdcurar, si sd nu sd innéce morile lor.
Aiasta scriem domniia mea. Intr-alt chip a nu fie.
V /tic, KO AMT(0)4(30iiii <7151/1643>, dc(r8cT) iii <25>.
t CAM 1{0)C11(0)A(H)111 KEA&
REA tior(o)4(E)T VLI(H4).
t Ianachi <a scris>.

<Pe verso, o insemnare din sec. XIX>: No 27. 7159 a(u)g(u)st 25; <apoi>:
Carte g(o)sp(o)d de Scorteni, <cu o sematurd indescifrabild>.

Arh. Nationale Ia.5i, Documente, CCXLIV/2. Orig., hartie (28,5 x 19 cm), cernealA cafenie,
filigran, restaurat, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemeala ro§ie, neclar.
Inst. de 1st A. D. Xenopol" Ia.5i, Fotografii, XXVII/148 (xerocopie).

I Rupt

www.dacoromanica.ro 145
149 1643 (7151) august 29

Carte de la Vas(i)lie vod(d) de jalbd a lui Ion de Albote§ti asupra lui Iura§cu,
din leat 7151 <1643> avgust 29.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCCXLIX/328. Rez. Intr-un izvod
de scrisori" ale mosiei Albotesti, din tinutul Neamt.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/149 (foto. dupft izvodul de doc.).

150 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152)

t Mu, Ed:Wilde KOEKOAd, IS(0))Kil0 M(H)AOCTil0 9 r(o)cn(o)A(e)pt 3EMAH


11104AdECKOH. Ada ECMH CEC AHCT r(0)C11(0)ACTK(d) MH soittpEu6 NdWHM
KtpHOM6 AdMHTp6 <B>6r6w 6HK KIICTtpHHK H 6ptomK6 Er° H KliThMdH WT
CE40 BOAAEWH, HdA TO WHH Add s<6A>IET Kptrum H CHAHH CE CHM AHCTOM
r(0)C11(0)ACTE(d) MH AN:MATH H wnHINITH KEC 'coup CM BOAAELEITHM H
CEAHWIN CHp6HM.
HOLINTMOWN C(A) TOT roup WT KOHEU, NHCKd WTK'h IStputim, AOAHH010 6
momp46, a w<T>2 TOAt 6 CT'hH<Vh>, 6 1164tu6 llonosu, no MdTU,H TON
WPM, H AMK(E) PAE CA HMEH6ET ildK6A 1146010D1, d WT TOAt 6 rop UNCE

HMEH6ET CA AhICH, d WT TOAt no cptA nontu6, ro CA HMEH6ET KHAiA, 6


XtAM'hilliad, H Ad HCrOAHT Kt KOHEU, rpHHA6AOKH, d WT HHWH CTOpOHH no
CKOHMH CTdpHMH r0TdpH, no Kod H3 KtKd WMCHKdAH.
Ttni peoi, HHKTO Ad HH cmtrr wprru HAN KOCHTH, nptA CHM AHCTOM
HdWEIN, FIX dWE KOMO CA MHHT NtKdd KpHEAd Ad CUHET AHU,EM nptA
r(o)cn(o)AcTK(a) MN.
HHdK HE EXAET,
g Mc, K(h) AtT(o) opuK.
t Cam r(o)cn(o)A(u)ut KEAtA.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al prii Moldovei. Am


dat aceastd carte a domniei mele boierului nostru credincios Dumitru Buhu§ fost
vistiernic §i ureadnicului lui §i vdtdmanului din satul Bolde§ti spre aceea ca sd fie
tari §i puternici cu aceastd carte a domniei mele a stdpini §i a opri tot hotarul
satului Bolde§ti §i a seli§tii SArbi.
Acel hotar se incepe din capdtul piscului dinspre Bdrle§ti, la vale la mocirld,
§i de acolo la stand, la Poiana Popii, pe matca acelei vdi, pdnd unde se nume§te
Lacul lui Alboi, iar de acolo la dealul care se nume§te al Vulpii, iar de acolo prin
mijocul poienii, unde se nume§te Chilia, la lidlmdcita, §i se iese la capdtul
grindului, iar din alte pdrti, pe hotarele sale vechi, pe unde au folosit din veac.
Pentru aceea, nimeni sd nu Indräzneascd a ara sau a cosi, inaintea acestei cdrti a
noastre, iar cui se va pdrea vreo strdmbdtate, sd stea de fatd inaintea domniei mele.

146
www.dacoromanica.ro
Altfel sa nu fie.
In Ia§i, in anul 7152 <1653-1654>.
t insu§i domnul a poruncit.
Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCXCV/212. Orig., hartie.
Ibidem, DCXX/87 (trad. rom.) 4i DCXCVI/145 (ment.); idem, M-rea Pobrata, II/1 (copie, din
1823 iulie 15, Incredintata de Sofronie Pravila arhimandrit de la m-rea Pobrata); idem, M-rea Ra.5ca,
XXIII/1 i XXVII/6 (copii); ibidem, XXV/49, nr. 1 i XXV/53, nr. 5 (rez.).
Arh. Nationale Iai, Documente, CDXXIV/25 (trad. rom., din 1811 iunie 13, de Pavel Debrici
clucer).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Igi, Fotografli, XXVII/150 (foto. dupa orig. i dupa trad. din
fondul M-rea Pobrata, II/1).

EDITH: Rosetti, Cronica Vascanilor, p. 99, nr. LXXIII (trad.) §i nr. LXXIV (trad., fara
valeat); Catalog, II, p. 348, nr. 1741 (rez.).

2i
I Rupt.

3 Grqit, In loc de KtSAA.

151 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152)

t 11W gdcH4tE Koni0Ad, 6(o)wilo 411)4(0)CTII0, r(o)cn(o)Aept 3EM4ii


MOdAdECKOH. A,AA(H) IcAtH cic ANCT KoC)11(0)A(CT)11(d) mH Ro4tpEH6 HAWEm
BtpHomoAtimHTp6 E 6 0 W SHii KliCTtpHNK H 13ptAmiK6 ir(o) AA SJAAET
moREH??? H cHdE(H) CE CHM ANCTOM KOC)11(0)A(CT)11(d) MH AlpmdTH H
WnitpdTHI KEC roTap CEdHlini A,124EipHm.
1104HHdElpE Jr0Tdp Toll CEMIWE WT BCTII0 AOMIHH pEKOMAA KIIKAHHA, npocTo
t1Epe3 A041114iilloruna 11Hcalogd, A W<T>2 TOAt Aopori:do 4EpE3
CHpitd, AO

nut, Amico AO cdMON MATU,H AOMIHN Cr.)p3HHH, A W<T>2 TOdt 110 MdTall ADKE
AO )(wrap KocTotpu[Lpu]m, H HA And AO &rug. KOndtill610 4TO ECT HA KEpril
)(Mlle., 4 W<T>2 Todt, WT MorNdS AO MorHa, ADK(E) AO xoTap fitinitHOM H
63eptuom noKoza H3 lititd ttnialliddH, H ALM AO Nw(E) nHcdHHEN tusEptuelo

AOAHNN KlIKAHHH H noTON AOAHHH HA AU, ADK(E) AO 6cTtio TON AOAHHH, HOWE
611dAdET IS noToH,H CHpKd.
Ttm Imo, HNKTo Ad cmtET wpdTH HAN KoCHTH Kt TOT KNW(1)
liN
iniCaltE roTep MpE Komo cm ditiNT HtKdd KpligAd AA cTAHET AHltEM nptA
r(oc)n(o)A<cTs4 MH.
11Hd>3K A<A> HE SMAET.
g /tic, !KW t(t)î(o) opiut.

t CAM 110011(0)A(H)H1 KEA&

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al TArii Moldovei. Am


dat aceastd carte a domniei mele boierului nostru credincios Dumitru Buhu§ fost

www.dacoromanica.ro 147
vistier si ureadnicului sau sä fie tari si puternici cu aceasta carte a domniei mele a
tine si a opri tot hotarul selistii Dadesti.
incepe hotarul acelei selisti de la gura y-AH zise acaina, drept peste valea S'Arca,
la Movila Piscului, lar de acolo drumul, peste amp, pfind la insd.si matca vAii Ordzii,
iar de acolo pe mata pina la hotarul Costestilor, si pe deal pánd la Movila S'A'pata ce
este in vArful holmului, iar de acolo, din movild In movild, pfind la hotarul Bdicénilor si
Ezerénilor, pe unde din veac au folosit, si pana' la mai sus scrisa obärsie a N'AH acainei
si pe acea vale in jos, pana la gura acelei vdi, unde cade in parAul S'Arca.
Pentru aceea, nimeni s'A nu Inditzneasa a ara sau a cosi in acel hotar mai sus
scris, lar cui i se va parea vreo strâmbdtate, sA stea de fatA inaintea domniei mele.
Altfel sä nu fie.
La Iasi, In anul 7152.
t insusi domnul a poruncit.

<Pe verso, mai multe insemnäri: una contemporaná>: t De ap'ärat hotarul


Dadestilor; <apoi, de altá' m'in>: Dionisie; <o altA Insemnare din sec. al XVIII-lea>:
Ispisoc de la Vasale vodä de hotAráturd pe Dädesti, rusäscu; <apoi, adAugat de altA
mAnA,>: 7152, zioa si luna lipsd. N. 6; <si ultima insemnare, din sec. al XIX-lea>:
7152/55084=1644) luna si zioa lipsd.

Arh. Nationale la§i, Fond Spiridonie, LXIII/15. Orig., hartie difolio (30,4 x 19,1 cm), cerneala
cafenie, rupt In partea dejos, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cerneala ro§ie, neclar.
Ibidem, LXIII/15 b (copie, din 1807 iulie 6, facuta de polcovnicul Paval Debrici de la
Mitropolie, putin clara).
Idem, Arh. M. Costachescu, Caiet III, p. 2089, nr. 971/1 (copie, de M. Costachescu, dupa rez.
de la Arh. Nationale Ia.,i).
Arh. Nationale Bucure§ti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DLXIX/59 (rez.); idem, A.N.,
MMCMV/31, nr. 1 (rez.).
Inst. de 1st A. D. Xenopol" Ini, Fotografii, XXVII/151 (xerocopie dupa orig.).

EDITII: Ghibanescu, Ispisoace, 11/2, p. 45-46, nr. 25 (orig. slav §i trad. rom.); Catalog,
Supliment I, p. 214, nr. 646 (rez., completat dupa orig.).

I 11 wrnipent, scris deasupra randului.


2 0MiS.
3 Rupt.

152 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152), Ia0

t IW K4CH4iE EOEDAtI, 15(0)»cia r(o)cri(o)ACOpt 3EM411


m(u)nocTilo,
MOAAIIRCKWH. Adea au vinit innaintea Portei domnii méle Gligorie den Ini, de s-au
yaluit cum au cumpdrat o casa aicea in targ, In Iasi, de la Pana vAmdselul den Iasi,
casa cu loc cu tot, dereptu cincidzAci de lei, bani gata, cum au vinit si Para vdmäselul
de fatA la Poarta domnii méle, de au marturisit Intr-acela chip cum i-au vandut el acea
casa lui Gligorie, cu loe cu tot, dereptu acei cincidzAci de leil bani ce mai sus scriu si
cum i-au fAcut si zapis de la m'Ana lui si cum 1-au scris si la catastivul tárgului.

148 www.dacoromanica.ro
Deci de-acmu innainte ca sä-i hie acea casa direaptd ocind §i mo§ie lui
Gligorie, cu loc cu tot, lui, §i ficiorilor sai, §i nepotilor sdi, §i strenepotilor §-a altä
semintie a lui, cine sa va trage dentr-insul, iar altul nime sà nu aibd <treabd a sd
am>2esteca la acea casd, nici dänäoard, In véci, preste cartea domnii méle.
TOE HHWEM r(o)cn(o)AcTs(a) MM; HRH HE MIAET.
X hie, KO 401(0) z3pHE.
t CAM r(o)cn(o)A(H)Ht MAIL
t IldC(H)AHE POWKA, H Tomptuuko, H 156TA H BlipCilH 110pHHLIH 84e4H).
t thWEA <HHCcI4>3.

<Pe verso-ul filei a doua, scris de mäini diferite In a doua jumdtate a sec. al
XVIII-lea>: 1) 7152; 2) Un locu de cas(ä) de la Pan(d) varnd§ In Ie§i. <Nr.> 4.

Arh. Nationale Bucure§ti, M-rea Cetaturaa, XIV/2. Orig., hartie difolio (30 x 20 cm), filigran,
sigraliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rqie, neclar, §i un sigiliu melar, octogonal, aplicat In
cemeala neagra, neclar.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 144 Fotografii, XXVII/152 (xerocopie).

EDITH: Catalog, II, p.348, nr. 1738; Caprop Zahariuc, Doc. layi, I, p.394, nr. 314 (orig.).

I Lei", modificat din galbeni".


2 Rupt.
3 Alaturi de semnatura diacului se gase4te un sigiliu melar octogonal (se observa doar scutul
heraldic; legenda este neclara), lucru neobi§nuit pentru un hrisov domnesc.

153 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152)

Un ispisocu de la Vas(i)le vod(ä), românescu, pe Borole.

Arh. Nationale 14, Documente, CDXIV/73, f. I r. Ment., intr-un izvod de zapise din 1745
(7253) iulie 17.

154 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152)

Ispisoc de la Vasile Lupu vodä, din 7152, <pentru satul Tule§ti, din tinutul
Neamt>.
Dupa Codrescu, Uricariul, VI, p. 222 (ment.).

155 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152)

7152
Adicä eu, Grigorie Hurmeziul, scriu §i marturisäscu cu acest zapis al meu
cum am luat de la Isac din Pribe§ti o sutd patruzdci <galbeni>I buni. Am luat eu,

149
www.dacoromanica.ro
Hurmeziu, O cu fémeia mea, Candachiia, *i i-am dat la mán(ä)stiri la RaFa, de am
cumparat satul PopeOi de la obar§iia Vasluiului, deci ca s'a' aibd a-§(i) tine acel loe,
pana când ii voi da banii. irisa un zapis ce este la Isac de §asázáci galbeni, ca s'a'
aibd a sä rupe, ce este de la Hurmeziu.
$i acest zapis s-au fácut denainte a multi oameni buni, anume: Irimie särariul,
ce esti vátájál, i Sfirghie croitoriul ce iaste staroste §i VasAle din Dânce5ti. Si s-au
scris innainte oameni buni §i ne-am pus pecetile, ca s'A' se §tie.

intocma de pe ce12 adevárat(d) scrisoare ce s'A' aflä la ráz4ii de Pope§ti


Beldiman ban.
S-au prefácut la anul 1813 mai 27.

Arh. Nationale Bucuresti, Ms. nr. 1220, f. 3. Copie.


Ibidem, f. 49 v., 64 v.-65 r., 82 (copii); idem, Ms., nr. 1266, f. 5; nr. 1220, f. 15 v. (rez.) si nr.
576, f. 59 v., nr. 323 (mentiuni); idem, Doc. istorice (fost Bibl. Acad), LIV/247 (rez., Intr-un perilipsis
din 1824 martie 6); CCCXXXTX/82, nr. 13 (rez. Intr-un perilipsis de doc. al mosiei Popesti);
CCCXXXIX/81 (rez.); CCCXL/281 (rez.).
Arh. Nationale Iasi, Litere, Condici K1353, p. 24 si K1384, p. 355 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/155 a, b (xerocopie dupà copiile din
Ms. nr. 1220, f. 3 si f. 82).

EDITII: Codrescu, Uricariul, XX, p. 258, 275 si 286 (rez.); ibidem, XXII, p. 195 (rez.);
Catalog, II, p. 349, nr. 1742 (rez., dupA copia din Ms. nr. 1220, f. 3).

1 In copie, semnul: #, pentru galbeni.


2 Gresit, In loc de cea".

156 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152), Iasi

t Adecd eu, Lughin, scrim §i mástures[s]iscu cu cés[s]tu zapis al miu cum


ama cumpärat de la Ion atina §i de la Andriu den Butebbtii dui pugune den
d<e>lalu des[s]pre Spdret(i), nesiliti, nenuvu<i>lt(i), de bund<voia>I nus[ss]tra si-m
vandut Lughin de<re>lptu 40 de lie2, bani buni, ca si fie loi mu§ie i fimäe-salé,
Carstinie, i cucunilor sie.
$i fus[s]tu omeni bune den Bálotebhtie, anume Abruzachie ot tam, anume
Ion Mu§i ot tam, §e Apus[s]tul de aculea, §i Unufruiu ot tam §i Neca ot tam. De mai
mare cridenti, ne-m pus §i degetele, ca [s]si si §tie.
[Si cu] Eu ddruet3 Ion atena den valé, den vie u4 Brani*(e), la vfinzare vie,
[ca si §ie]5 ca si §tie i Andreiu. Ceni va gäsi intr-acea Branibbti sd ta[ta]i van
lemnu, sd fei6 de glubd mari. De(n) gardul datu-me pana <la>' vale.
Ambruzachi7, Neca7, Unufre7, Apostul7 i Ion Mu07.
t Cine sä va is[s]piti <in>ltr-ace BraniM§ti feris de Lughin, sd fie treclét
pruclét de 100 i 18 Otet(i)9 ENCH Et HHIC1110 .
t ilt AET(0) ,zt3FliE <7152/1643 septembrie 1-1644 august 31>.
t E<u>I pup[p]a Andreiu.

150 www.dacoromanica.ro
<Pe verso, cloud insemnari din aceeasi vreme>: Iordachi au cumparat o vie ot
Balotesti, despre Spariieti, lui Iordachi cu ...11 leste, za 40 lei; Bastin& Ion viiar,
Savuleas(a) _II Catinii, Molts ...II, Toader, t Iosip Stangagi; t Serafim Hangan;
<cloud din sec. al XVIII-lea>; 7152, Zapisul lui Lughin; t Zapis pe vie ce-am
schimbat la Spareti cu Hanos zet chir Marco ot Galati; <una din sec. al XIX-lea>:
No. 112; 3900; <si una cu litere latine>: Zapisul de la Iordachie.

Arh. Nationale Bucuresti, M-rea Neamt, XCIII/1. Orig., hartie (32 x 21,5 cm), filigran.
Ibidem, XXXVI/35, nr. 226 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii XXVII/156 (xerocopie).

EDITH: Catalog, II, nr. 1739, p. 348.

1 OrniS.
2 Gresit, pentru lei".
3 Gresit, In loc de daruit".
4 la".
6 Gresit, corectat In continuare.
6 Gresit, In loc de fie".
7 AmprentA digitalA.
8 Lectiune nesigura.
9 Gresit: 318 Oteti.
I° de la Nicheia".
II $ters.
12 That cu doua linii.

157 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152)

.1. Adic(a) eu, Va<silie din Naglopesti, frate>11e lui Gligorie de acole, scrim
s<i marturisim cu aces>ltu adevarat zapis al mieu, ca s(a) ...I <la> mana fratine-meu,
lui Gligo<rie>1...I <m>lsie de alce a treia parte ...I car(e) part(e) o am cumparat de
la unc<hiu-meu, Boticiu> ...I min(e), agiungandu-ma o nevoie ... <ce-au fos>Itu
fácut ficiorul meu, Arint<ie> ... <c>ladzut la inchisoar(e)2 in Tara
Muntene<asca>I .1 <pla>titi AA scotu, am cadzut la frate m<eu ...>1, de 1-am
.. si au dat acol<o ... chel>ltuiala ce-u mai cheltuit.
scos din chisoar(e)3
Dici eu, ne...Ium m-am tocmit cu dumilui fratele de a [a] pri<mit>I a treia
parte de sat de Naglupesti, car(e) parte o am fostu cumparat de la unchiu-meu,
Boticiu.
Dici, candu ne-m tocmit si i-am dat ace parte de mosie, au fostu multi oameni
bun(i) megiesi di pinpregiur, anum(e): Danaila si Pricopie, ficiorii lui Rugin(a) de
Pascan(i), si Lazor, sin Lupul ot Sirbi, si Chirita, si denainte a multi oameni buni ce
s-au intamplat, ca sa-i fie lui direaptä ocin(a) si mosie, in veci, lui, si ficiorilor lui si
nepotilor.
$i noi, acesti oameni car(e) mai sus scriem, vadzind tocmal(a) bun(a) intre
at-10, si noi ne-am pus dege<te>41e ca s(a) fie de mar(e) credintà.
/1(01.(o) opHli.

151
www.dacoromanica.ro
Vasilie5; Ddndil(d)5; Procopie5; Lazor5; Chirita5.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), MCDLXIV/1. Orig., hartie (31,5 x
19,5 cm), rupt, lipsa sesimea din mijlocul jumatatii superioare, cinci amprente digitale.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/157 (foto.).

I Rupt.
2 Gresit, pentru Inchisoare".

4i
3 Asa In orig.

5 Amprenta digitala.

158 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152)

Adeca eu, Ghi(o)rghi Turma ...I de la So<1>2ca cu frate-meu [meu], cu


Vasilie, scriu 5i mdrtoro<sescu>2 cu ace5t(i)3 zapis, acestu ...4 dere<p>2t(d) ocind
mo5ie in sat in Culicen(i), giumetat(e) de sat de Culicen(i), dumisal<e>I lui Tudor
Brahea, <drept>2 100 de lei.
$i eu ...I tâmplat5 multi omin(i) buni(i) 5i A110.3H iro6: anume azacul ot
...bati2, i Neculai Murgulet ot Vascduti, 5i Gavrilite ot tam, 5i Turciu3 ot tfirgu
Seletului85i GociuI4 ...9 ot tu<r>3gul Seretul; n(e)-am 5i a pdlejiim la acestea3 zapis
a nostru. Deci noi n(e)-am pus iscaliturile de credintä i <sd se>25tie.
$i eu, Toader Arbure ot So<l>2ca, am scris zapis(u1).
g(11) 4t)T(0) ,z(3pHKI1 [t1.11] A(1.1)HH.
Gorghi Tur(ma)I2; Vasiluel2;
Irina, Irma lui Gorghi Tunn(a) 5i 5i lu Vasilie, nepota lui Dimitrii ot
Sindutä, fata lui En... I, ce au tinut -14 ani So<I>ca, d(i)ntre frate dat
giumdtate de [de] Culicen(i) 5i <sä se>25tie.

Bibl. Nationala Bucuresti, Colectia documente, CXVI/4. Orig., hartie (32 x 20 cm), cemeala
neagra, rupt la Indoituri si pe margini, doua amprente digitale.

Rupt.
2 01111S.

3 Asa In orig.
4 Rupt si neclar.
5 Lectura nesigura.
6 Gresit, In loc de Alma oro (vecinii lui").
7 Neclar; inainte de slova s se afla slovele r i p in ligatura.
Gresit, In loc de: Siretului".
9 Neclar; se poate citi doar o parte dintr-un cuvant: ...reipul".
I° Gresit, In loc de: prilejit".
I I Data este scrisa cu cerneala mai Inchisa, iar cifra zecilor: H, pare modificata dintr-un K.
12
Amprenta digitala.
13 Urmeazd cinci semnaturi, scrise de aceea.si mana, probabil cu numele martorilor, neclare.
14 Nectar.

152
www.dacoromanica.ro
159 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152), Zastavna

t Eu, Onciul lurg<covici>' biv starosta, i Dumitra§co dd Zastavna, §i


Tura§co, §i Nalivaico i Gliga Grodzdvascul, scriem §i md<r>2torosim cu scrisord
nos<trd>2 cum am ales lui Dumitra§co, in Zastavna, din giumdtate da sat a §esa
parte ... ce-i este mo§ie, i 4bljdere ce are §i cumparaturd in Zastavna din
giumdtate dd sat, an a §asa parte, a treia parte. Si iard§(i) mai are Dumitra§co ce au
cumpdrat din parta lui Andrwo dan giumdtate dd sat, ddn a §esa parte, a treia parte
cumpdrat da la fata lui Andru§co. Si iard§(i) ce i se va alege moie dan Toltre.
Daci lui <sd-i f>lie ocind §i mo§ie in tote ocinele, cu to<t>2 vinitu<1. s>ia. se §tie.
IIHc(e) 3ACTd<11>2114, ¡%(t)T(o)
(13, Cx/H140 EptIWKOISH4, pliKd 11/14C1111 p.> 3.
t Iura§co <m. p.>4.
<Dumi>ltra§co <m. p.>.
Toder <m. p.>4.
Ilptc(Th)5, Griga Grodzavescue.
Arh. Nationale Bucure§ti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DCCIIU21. Orig., hdrtie (30 x 18 cm),
deteriorat, trei sigilii Melare (cloud ovale 4i unul rotund), aplicate In cemeald, neclare, i o amprenta digitald.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXV11/159 (foto.).

EDITII: Constantin §i Marcela Karadja, Documen tele moqiilor Cantacuzinelti, p. 40, nr. 14
(dupd orig., cu data: 1644); Balan, Documente bucovinene, I, p.244, nr. 139 (dupd Karadja).

2i
I Rupt, §ters.

3 Eu, Onciu Iurgcovici, cu mand proprie <m. p.>.


3 Sigiliu melar.
5 Degetul.
6 Amprentd digitald.

160 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152)

Suret ce s-au scos de pe o impartald fratascd, ce s-au vazut rupta, vechi, de


velet 7152, 1644, de la Onciul lura§covici, de la Dumitra§co din Zastavna §i
Iura§co §i frate-sdu Nalivaicu, Grigorie Grozdvascul, iard§i din Zastavna, ace§tii
gut iscdliti toti in
Adeca eu, Onciul Iura§covici, Dumitra§cu din astavna, i Iura§co, §i frate-sau
Nalivaicu, §i Grigorie Grozavascul, iar din Zdstavna, scriem §i marturisim cu
scrisoare(a) noastra cum am ales din satul Boianciucul, din a treia parte de sat,
giumdtate, aceasta parte a lui Iura§co i cu frate-sdu, Nalivaicu, iar giumatate este a
lui Grigorie Grozavdscul. Mijdire li-am mai ales din Toutrea: din sat a triea parte
giumdtate, iar giumdtate este a lui Iura§co cu frate-su, Nalivaicu, §i giumdtate este
a lui Grigorie Grozavascul. $i iar din Zdstavna li-am ales din giumdtate de sat a lor
era lasat parte, iar este a lui luraFo cu frate-sdu, Nalivaicu, iar giumdtate
este a lui Grigorie Grozavascul, ce le va fi mo§ie.

153
www.dacoromanica.ro
Si asijdire li-am mai ales si cumparaturile ce au in Zastavna, din giumatate de
sat, din (a)2 sesa pate, a triea parte si le este in giumatate lui lurasco i cu frate-sau,
Nalivaicu, iar giumatate a lui Grigorie Grozavascul. Deci lor le sint drepte ocini
mosii, s'a sàstie.
lordachi logorat de divan.
Dup5 Balan, Doc. bucovinene, I, p. 242-243, nr. 137.
Copie, din sec. XVIII-XIX (indicatia editorului: Copie rom5neasca, Arhivele Statului
Cernduti, Liber Contractum Novorum, IV, p. 103").

I Ap In textul editat.
2 intregirea editorului.

161 <1643 septembrie 1 1644 august 31> (7152)

Un zapis din valet 7152 pentru 40 de stanjin(i) din mosii Sohului ce scrii ca
Miron din Putani i-au dat lui Manolachi.
Arh. Nationale Bucure4ti, A.N., CLXXXIU3, nr. 2. Ment. Intr-un perilipsis din 1760.
Inst. de 1st. "A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/161 (xerocopie).

EDITII: Catalog, II, p. 349, nr. 1743 (rez., dup5 ment.).

162 1643 (7152) septembrie, Ia0

t Ïw RACHAIE EOEKOAd, B(0))Kil0 m(u)n(o)cfiio, r(o)cn(o)A(Opt 3EMAI1


AIOAAAKCKOH. Dat-am cartea domnii meli boierinului domnii meli, lui Costandin
Starcea ci au fost parcalab, i lui Darii Starcii, spre aceia ca sa hie tari i putemici
cu carte domniei meli a opri si a tane hotarul Hrimancautilor, ci esti in tanutul
Hotinului, pentru caci au platit ei o moarte de om pintr-acel hotar. $i nimi
a s'a amesteca preste carte domniei meli.
lar cui va pare cu strimbul, sa vie s'A ste de fati innainte domniei meli.
TOE HHWEM r(0)CH(0)ACTE(d) MH; HHdK HE 611AETI.
g It1c, Ari(o) ,z,30fis <7152/1643> CETEMEpHE.

Arh. Nationale Ia4i, Documente, DCCXCE/53. Copie, din sec. al XIX-lea.


lbidem, DCCX0/512, f. 433 (rez.); ibidem, CXLVI/7, f. 3 r. (ment.).

I UrmeazA, Intr-un cerc, mentiunea: L(ocul) p(ecetii) g(o)spod",

163 1643 (7152) septembrie 2, Ia§i

Hw RACHAE KOOKWA, B(0))Kil0 m(u)n(o)c-riio, r(o)cn(o)ACOpt 3E111411


111104A4ECKOH. Cbmc(e) npiuowe np/a4, HdA111 H npiaA tiCHMH IldWEM(H)

154
www.dacoromanica.ro
MOAAAECKHMH SOAApH, KEANKHMH H MAAHMH, BETpHKA H CIN WO, ili1HrtH4'h, H
MALPEpH Fro, thINECH13, *MA CZHAKH1, H gliCK'hAHHA2, HCENA Illapon6e, H

1111pHKA WKHOANA, no Hr Aospoio EGAN, NEKHM HEN8H6)KAENN A NH ElpHCI40EAHH,


H flp0AAAH CE0A IVA&id OTH(H)HA H AAAN(H)NA, WT CEA0 HEPOELIIH, H CI HUN(
4ACT 3d OTN(H)N6 3d ENK8MIEHiE, 4TO KSNHA CAM BETpHKA, pant C(h1)140)KE
Er°, OT COAOAINA, AO4KA 1,161:11,1H, H OT AliEpAd, MENA 116Khl, BICH 4ACT Hr 4TO
CA H3SEpE(T) OT Tormic(E) CEA0 HEr0ElpH, OT E(0)a%OCT BACASHCKOM6, WT Errp6
CEAO, H OT noeth, H C'h MtCTO 3e necnK6, H ceA 6 NACHK8, H C'h rpERAHLIKO
HA AOAHNH CEA0 H OT EEC npnxoA. TOA npokien so4-4'116 n(e)wEet6, 44,6eanTp6
SHE COMM, peAn WECTAECAT H OCHM 3040THNK.
H W TOM, TH*(E) NpTHAE npeq HAMH H npeq n(e)wEein soetpn ilithpiA,
AO4KA
IWAHH, EN6KA i1AE$11 BEAN, npton6Ke BEAN OT 66pABremi, mic(F) no EH
Aospoi EGAN, NEKHM HENON6HCAEHA A NH npncleogene, H npomee CEOA npezee
OTH(H)HA HAAAH(H)HA 4ACT MATEpH MEN, !WHIN, EAHKO CA H3SEpET OT

Torcoic(E) CEAO HEPOEWH, OT grrp6 CEAO, H OT noeih, H OT EEC flpHrOA H C'h

MtCTO 3A rpESAA HA AOAHHH CEAO. TOA npowe Twic(F) son-414116 n(e)wee16,


46einTp6 SHE E0pNHK, peAn AEAAECAT H new TAAEpH AOSpHr.
H W TOM, TH)K(E) npinAF npeq, NAMH H np&e, n(e)wFmn soetpn HONAWKO
ilitnApe, TwK(F) 0148K PHHAH, no CEOEH Aospon EGAN, NEKHM HENON6*AE1IA A NH
flpHCEAOKAHA, H AdAH H Adp0EA4H CE0A OTH(H)HA H AAAN(H)HA, OT CEA0

TOAHpElpH, OT E(0)A0CT RACA8HCKOM8, EANKO CA H36EpET 4ACT HM, OT gerp6


CEAO, H OT NOAA, H C'h MtCTO 3d rpESAA H C'h EEC flpHrOC. TOA AMIN H
Adp0EA4H TH*(E) soetpnn6 n(e)wFm6 EHW(1) NHCAH0M6, AftiMNTO SHE EOplINK.
TAM pemi, soetplen6 n(e)weet6, 44SeinTp6 ENE EOpHNK, Ad HMATH
ApuicATH TA): 4ACTH 3d OTH(H)HA, OT CEA0 HEPOEIIIH H OT CEA0 TOANNIIIH, H C'h
EEC nporoÀ, KAKO Ad S'hAET EM6 H OT RAC npagee OTN(H)NA, H EHESNAENHE H
AMINE, HEN0p8WEHHO HHKO4H*(E), NA EtKH.
H HH Ad CA HE 6AIHMET,
X 141c, 3pprig cEnumg(pme) s.

Io Vasile voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatd au
venit inaintea noastrd §i inaintea tuturor boierilor no*tri moldoveni, mari §i mici,
Petrica i fiul lui, Mihdild, §i fiicele lui, Anesiia, sotia lui Enachel, §i Pdscdlina2,
sotia lui Saropul, §i Mdrica §chioapa, de bundvoia lor, de nimeni siliti §i nici
asupriti, i au vdndut a sa dreaptd mind §i dedind din satul Negoe§ti §i cu alte parti
de ocind de cumpärdturd, pe care le-au cumpdrat Petrica singur, deosebit de fiii lui,
de la Solomia, fiica lui Giurgiu, §i de la Mierla, sotia lui Luca, toatd partea lor, ce
s-a ales din acelai sat, Negoe§ti, din tinutul Vaslui, din vatra satului, i din amp,
§i cu loe de prisacd, i cu grädind In prisacd i cu iezi§or pe valea satului §i din tot
venitul. Aceasta au vândut boierului nostru, Dumitru fost vornic, pentru aizeci §i
opt de galbeni.

155
www.dacoromanica.ro
$i intru aceea, de asemenea au venit inaintea noastrd §i inaintea boierilor no§tri
Maria, fiica Ioanei, nepoata lui Alexa Belie, strdnepoata lui Belie din Burdugani, de
asemenea de bunavoia ei, de nimeni silitá§i nici asupritd §i a vdndut a sa dreaptd mind
§i dedind, partea mamei sale, Ioanei, cat se va alege, din acela.0 sat, Negoe0i, din vatra
satului, i din camp, i cu tot venitul cu loc dé iaz pe valea satului. Aceasta au vdndut
de asemenea boierului nostru, Dumitru fost vornic, pentru doudzeci i cinci talen i buni.
$i intru aceea, de asemenea a venit innaintea noastrd i inaintea boierilor
no0ri Ionwo Mdndre, de asemenea nepotul lui Ghindd, de buravoia lui, de nimeni
silit i nici asuprit, §i a dat i a ddruit a sa dreaptd ocind i dedind, din satul
Todire0i, din tinutul Vaslui, cdt i se va alege partea lui, din vatra satului, i din
cdmp, Cu loc de iaz cu tot venitul. Aceasta a dat i a ddruit de asemenea
boierului nostru mai sus scris, Dumitru fost vornic.
Drept aceea, boierul nostru, Dumitru fost vor(ni)c, sä aibd a stdpdni acele
pdrti de ocind, din satul Negoe0i i din satul Todire0i, cu tot venitul, ca sd-i fie lui
§i de la noi dreaptd mind, §i cumparaturd si danie, neclintit niciodatd, in veci.
$i altul sd nu sd amestece.
La 1a0, 7152 <1644> septembrie 2.
insu0 domnul a poruncit.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), DIV/65. Copie slavonA.
Ibidem, DIV/66 (trad.).

I Gresit, In loc de: SHAKE.


2 Gresit, In loc de: IllICKIAHHA.

164 1643 (7152) septembrie 3, Iasi

t Lk) EACHAiE EOFEOAA, E(0))010 M(H)40)Cli109r(o)cri(o)A(Opt 3EMAK


MOAAAKCKOH. Adeca au venit de s-au pdrdt de fati innaintea domniei méle Medelean
cdlugdriul cu Vdrvara, giupdneas(a) lui Strdtulatu agdi, pentru giumatate de satu den
Futele0(i), ce sintu pre Elan, i le-au fostu vândut Medelean agdi mai denainte vréme,
iar acmu Medelean a dzis cd nu i-au fostu pldtitu deplen pentru acéia. Iar Vd<r>lvara
agooae2 au adus zapisul cel de cumpdraturd i uric §i mdrturie cum au vdndut Medelean
acel loc ce scrie mai sus, cu tot venitul, lui Stratulatu agdi i au pldtitu plata deplen.
Pentru acéia, au rdmas giupfineas(a) agdi pre Medelean denaintea domniei
méle. Deci de acmu ca sà n-aibd a mai pdri Medelean pre neme de aceasta 00),
In véce, inainte artii domniei méle.
Too HHWEM r(o)cn(o)AcTE(a) MN. HHAK HE 611AET.
t gbic, (t) n(tTo) ,31:5-11.E <7152/1643> cEn(rentspio) V <3>.
t Ceent r(o)cn(o)A(m)Ht antic

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: t Mic§ine0ii la Elan


<0 cloud insemndri din a doua jumdtate a sec. al XIX-lea>.

156
www.dacoromanica.ro
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CCXXX/65. Orig., hfirtie difolio (30
x 20,2 cm), filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemealà rosie, neclar.
Arh. Nationale Iasi, Documente, XXIV/38, f. 3, nr. 200 (rez., doar cu data de an: 7150, Intr-un
opis de doc. din prima jumatate a sec. al XIX-lea.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVII/164 (foto.).

EDITH: Crewrea colectiunilor, 1938-1942, p. 148 (rez. dupA orig., cu echivalentul


v5leatului gresit: 1641, In loc de 1642).

I 0MiS.
2 Gresit, In loc de agoaie".

165 1643 (7152) septembrie 4

Pobratqti, la Cernauti.
t 1W /KACHAiE li(0)Eli(0)AA, m(H)A(o)cfilo, r(o)cn(o)A(A)wh
15(0)7410
3EIN4H MWdAdEcKoi. 04E) npiHAE npEA HMI H nptA BlICHmH HdwEmH
modAdECKHMH sontpH, EEMHIHMH H mddHiNH, sluga noastra Gheorghie Prajascul,
no Ero Aospoio Kona, HEKHM HE110118KCA(OHLI d NH npucedoKAH, H npow cEoul
npaKma WTHHHeAMAH(H)Hd,
H CEd0 HOETpITEWH, 4To 6
no40EHNd 34
E(0)40CT tirEpHtdaCK0M8, et cTdEhH H Ct MtCT0E1 34 MAHN HA ptuR. CEd0M,
WT KATO CEdIS, H WT 11,(d)pH(H)6, H VII nontHHH 3.1 ctHomdTH H et EEC
npHroA. Ti WH npow soAtpEH6 Kocno)Ac(T)E(d) mil, KOCTMITHH gorOdE
AgOpHint r40THHH, peA(H) Alit cTo 4EISK0Ehi ShITHr, n(H)HtsH roToK(H).
H liddTH/1 EM6 6CE HcnAtHo, THx. Khw(E) micAHTH n(H)H(t)sH, 6
4E6KoEH, Et pe4c(H) cAtSrdm HMUHM, rEWprE 11whmtcK6A, WT nptA HAMM H
nptA NdwEmH soAtpH. II TorAa Koro wH xogirr npoArrEA(H) Tod nOddEHNd 34
CEd0 110EpliTEWH, WH nHTdEro Hd EICH EpaTinr H cECTpH Em6 no 4To HEroTET
npoAATEA(H) 6E3 <3>I HdHiE HM. tl WH HEWnHpdET WhdHWdET Hd Hor(o) AA

npoAArr Kom6 AdAll Em6 ma(Ht)sit.


Ttm pAAH, Kmw(E) nHcdillid nOnSEHHd CE110 110EptTEWH, C11 CTAEH H Ct
MtCT0EH 3d MAHN, H CI noAtHH 34 CtHO(KATH) H CI EEC npHrOA, KdKo Ad
EIAET so4tpEti6 Kocno)Ac(T)K(A) MH, KOCTANTHN gorOdt AllopHHK6d, H wT
HdC rime WTH(H)Hd, H EHKe4111EHHE [H EHKeIn4EHHE1, H SpHK H noTErIMKAEHTE,
CI EICtM A0r0A0M, HEn0p6woHo HHK0d1Hm(E), Ha EtKH.
H HH Ad C(t) HE 6mHWAET.
11(t)TW z3pHE, CEnT(EMEpiE) vA. A(h)H(H).

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. lata au
venit inaintea noastra §i inaintea tuturor boierilor noWi moldoveni, mari §i mici,
sluga noastra Gheorghie Prajescul, de bunavoia sa, de nimeni nevoit, nici asuprit, §i
a vandut dreapta sa ocina i dedina, jumatate din satul Pobrate0, care este in

157
www.dacoromanica.ro
tinutul Cernduti, cu vad §i loc de moard pe pâraul satului, din vatra satului, §i din
tarind, i cu poieni, i cu fanat i cu tot venitul. Acestea le-a vfindut boierului
domniei mele, Costantin Ciogolea vornic de gloatd, pentru cloud sute lei batuti, bani
gata.
$i a plätit totul deplin, acei bani mai sus scri§i, 200 de lei, in mdinile slugii
noastre, Gheoghie Prdjascul, dinaintea noastrd i inaintea boierilor no§tri. $i atunci
and el a voit sà vândd acea jurnatate din satul Pobrdtqti, el i-a intrebat pe toti
fratii §i surorile lui pentru ce nu au vrut sä vândd färä tirea lui. lar el s-a impotrivit
§i nu i-a lasat sä vanda, ci le-a dat bani.
Pentru aceea, mai sus scrisa jumdtate din satul Pobrdte§ti, cu iazuri, i cu
locuri de mori, i cu poieni de fanat §i cu tot venitul, ca sä fie boierului domniei
mele, Costantin Ciogolea vornicul, i de la noi dreapta' ocind, §i cumparaturä, §i
uric, i intdriturä, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
Si altul sä" nu se amestece.
Anul 7152 <1644> septembrie 4 zile.

Arh. Nationale Bucure0, Ms., nr. 629 (Condica Asachi), f. 323-324. Copie slavona.

EDITH: Catalog, II, p. 339, nr. 1684 (rez. dupa aceea§i copie).

1 Omis.

166 1643 (7152) septembrie 4

t Iatd eu, Patea, ginerile lui Farmachie biv dvornic, scriu §i mdrturisescu cu
ceastd scrisoare a me, di nimene nevoit, nici asuprit, ce de bundvoia me m-am
tocmitu cu Avram, s(a)n5. Arvat, de i-am dat o parte de ocinä, pa<r>lte lui Gherghe
a Badelui da2 la Mi§locéni, ca s(5.) hie lui mo§ie in véci, i lui §i feciorilor lui.
ti THHC(E), am dat eu, Avram, o parte de ocind din Sascut, parte lui
<Ga>3vrild Cdras, ca s(d) hie Patii moie, in véci.
Denaintea <a>3 multi omeni buni s-au toc<m>3it Avram §i cu Pate ca s(d) hie
lor schimbaturd, in véci.
Mai mare i marturie <Ghe>3orghie Trif de Mihdile§t(i), i Neanea de acolea,
Ion tij, i Titica tij §i pop(a) Toader.
Mare credinta, ne-am pus §i pecetile ca s(d) sä. §tie eä le-u fo<st>I lor aceste
doa ocini cu<m>ipArdturi ma<i>1 den4ainte vréme; pe parte din Sascut s-au dat 30
taler(i), ban(i) de argintu, §i pe parte din Mi§locéni 14 ugh(i). SA' sà. §tie.
til(t)c(A)Ite cEn(rEempie) X <4> AIWh, (h) 401(0) k3pHIS
<7152/1643>.
Patea zet Fdrmachie5; Ion% Ghiorghi5; Neanea5; 1I3, none TodA6p, HCKAA
<rn. p>.

Arh. Nationale Bucumti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), CXVV130. Orig., hartie (31 x 19,8 cm),
patru amprente digitale.

158 www.dacoromanica.ro
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Igi, Fotografii, XXVII/166 (foto.).

'i
2 A§a In orig.
3 Rupt.
4 Slovele EH, modificate din alta slova.
5 Sigiliu melar.

167 1643 (7152) septembrie 7

t Adecd eu, Ursul Vartic biv vor(ni)c, §1 cu fdmeia .mea, Anca, §i cu toti
cuconii no§tri, marturisim cu aceasta scrisoare a noastra cum noi, de bundvoie
noastrd, de nime saliti sau inpresurati, am dat doao mori gata ce am avut la satu la
Clipicqti, cumparatura de pdrintele mieu, de Vartic vor(ni)c, de la Stan Ota §i de
<la>' semintie lui, §i am avut §i pard cu Marco din Clipicqti pentru acele mori, §i
1-am ramas pe Marco dinainte dumisale, lui voda, i din toata lege.
Deci acele mori le-am dat sfintei man(ds)tiri ce au facut Partenie la Soveja,
unde iaste hramu svintii ale, lui I(isu)s H(risto)s, Na§tere Svintii Sale, pentru
sufletele noastre i a p'drintilor no§tri, ca sa ne faca pamente la anul, pand va fi
sfanta mandstire. Lisa' pamente sà o faca la Ospenie.
Deci aceste mori le-am dat dinainte surori-me, Samfirii, §i a ficiorilor ei, i a
toti oamenii miei, dinainte dum(i)sale, lui Dumitra§cu stol(ni)c, §i Dabija
i
cdp(i)t(a)n, §i Ionita de Vitänqti, §i Erimie, brat Dabija, §i multi oameni buni. lar
din semintie mea, cine sa va amesteca sd strice aceastä danie a noastra, sd fie treclet
§i proclet de 318 Oteti.
oFtis <7152/1643> anAgni)(pig) S-<7>.
Xpart IllipTHK IKOKHOK KCK4A.
DumitraFu stol(nic); epHMHE HCICAA; AdMICtl HCILIA; HOHAWK(S) HCKdA.

Arh. Nationale Bucure0, Ms. nr. 656 (Condica M-rii Soveja), f. 31. Copie.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia§i, Fotografii, XXVII/167 (foto.).

EDITH: Catalog, II, p. 339, nr. 1685 (rez.).

I Omis.

168 1643 (7152) septembrie 8

t Adeca eu, Dumitru Uscatul, impreund cu feciorii miei, anume Gligorie §i


Mdtei, §i cu fetele mele, facut-am adevarat zapisul nostru la mana dumisale
cumnatului nostru, Vasile Vadeanul, de nime siliti, nice asupriti, i-am vandut a
noastra parte de mo§ie ce avem Cu dumn(e)alui la vad, la Gragomerqt(i)I §i la
Tampe§ti, §i din tot locul, cu tot vinitul, din sali§te, din camp, din apa, din padure,

www.dacoromanica.ro 159
care sdnt aceste mo§ii pe Pdrdul Alb, la tinutul Neamtului, drept 20 talen, ban(i), §i
un cal, drept zece talen i §i o sabie, drept zece talen i ban(i).
Pe aceste pdrti de mo§ie mai sus ardtate i le-am vdndut dum(i)sale dinnaintea
a multi oameni buni, anu<me>2: Ghervasii H spaT Fro, Gherman, §i Gavril, i
Merdutd, Simion, Tudosie, Gruitd, i Aavraam, i Gavrila§ i Gligore ot Dragomere§ti.
5i, pentru mai mare credinta, ne-am pus pecetile §i degetele, ca sd fie de credintd.
015fig <7152/1643> currOmpie) W<8>.
Dum(i)tru Uscat3, Gligorie3, Mdtei3, Gherman4, Ghervasie4, Avraam4,
Merdute, Gavrii14, Gruite, Simon4, Tudosie4 §i Gavrila§4 ot Dragome<re>2§ti i
Gligore4 ot Dragomere§t(i).

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXXVI/93. Orig., hartie, filigran,
trei sigilii, doua octogonale, dintre care unul are In camp un scut heraldic care pare a fi Incarcat cu un
astru, de o parte si de alta a scutului fiind lambrechini, iar celalalt neclar, si un sigiliu rotund, avand In
camp trei roze si 10 amprente digitale.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/168 (foto.).

2i
I Gresit, In loc de Dragomeresti (vezi mai jos).

3 Sigiliu.
4 Amprenta digitala.

169 1643 (7152) septembrie 9, Iasi

1-iu. 1817, iuni 8 zile, copii intdritd de Dipartamentul al 2-le, iar acum
giudicdtoria politiceascd, di pe un ispisoc sdrbdsc de la d(omnul) Vasdle
v(oie)v(o)d din 7152, sdpt(e)m(brie) 9, scris In Ie§i, in cuprindere:
Precum am dat §i am intArit noi slugilor noastre Toader §i fratelui sdu, Cretul, §i
surorii sale, Bdlina, ficiorii Savvii din Ialoveni, §i lui Stefan Cociorvd §i fratelui sdu,
Vasfilie, ficiorii lui Necoard, nepotii Savvii, pe a lor dre(a)ptd ocind §i rdscumpdaturd
din satul Säcitenii, dintr-un bat-ran, a patra parte, carile parte au fost dre(a)ptd mind §i
mo§ii boieriului nostru, VasAlii Dap§ biv pitar, §i aAjdire §i pe alti pdrti de mo§ii,
pe doi bdtrdni dintr-acela§i sat din Sketeni, ce au fost de cumpardturd boieriului
nostru mai sus scris, Drdgu§ biv pitar, care aceli mai sus scrisd pdrti de mind le-au
fost vdndut Vashle Dagu§i pitar lui Vasdlii Suruceanul, drept 25 unguril.
Drept aceia, au stdtut slugile noastre, Toader, §i Cretul, §i so[a]ra lor, Balina,
§i Stefan §i Vasilii §i s-au par& innainte domnii mele cu Vasdle Suruceanul pentru
aceli pdrti de ocind §i s-au rdmas pe Vasfilii Suruceanul §i s-au rdscumpdrat de la
dansul aceli pdrti de ocind §i i-au dat lui cinci boi de negoti §i zdci galbini
ungure§ti, pentru ca au fost nepoti §i rdze§i lui Vasdle Dräggi, iar Vasdlii
Suruceanul nu s-au rudit cu dânsul, nici nepot, nici rdzd§i.
Pentru aceia, §i de la noi si li fii slugilor noastre mai sus scri§i, Toader §i
fratilui sat', Cretul, §i surorii lor, Mina, feciorii Savvii, §i lui 5tefan Cociorvd, §i
fratelui sdu, Vasâlii, ficiorii lui Necoard, nepotii Savii, mai sus scrisd pdrti de ocind,
dre(a)ptd mind, §i mu§ii, §i rdscumpdaturd, §i uric §i intdriturd, cu tot venitul,
nerquit nici odinioard, in veci vecilor.

160 www.dacoromanica.ro
Si niminea sà nu sd amesctece piste aceastá carte a domnii mele.
insusi domnul au poruncit.

Dupa Saya, Doc. Lapufnei, p. 61-62, nr. 41. Trad. din 1817 iunie 8, dupa orig. slav.

I Probabil, galbeni unguresti" (vezi mai jos).

170 1643 (7152) septembrie 9

Carte de la Vas(i)lie vod(d) <prin care dd>I volnicie lui Ion de Albotesti
apuce pe Neculai, sin Ursu pit(a)r, pentru mosii ce au vândut rdu, din leat 7152
<1643> sept(embrie) 9.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bib. Acad.), CCCXLIX/328, rez. Intr-un izvod de
scrisori" ale mosiei Albotesti, din tinutul Neamt.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVII/170 (foto. dupa izvodul de doc.).

I Completarea noastra.

171 1643 (7152) septembrie 10, Ia0

t CE oyso MH, 439 TOAEpAWKO BEA A0P4ET, XptKE KEA A,130pHHK AOAHtH
3EMAE, HETpH4tHKO REA AllopHHK IKHWHtH 3EM4E, rdEpHA KATMAH H WhpittAAR
C841a(R)CKOH, HWpA.AKTE REA arm!), rewprio REA LHAWHHK, liwpre REA
BHCTtpHHK, TOMA KEA CTOAHHK, BiliCd KEA MEA,EAHH44101, 6pAATE REA K4104tp, H
PlIKORHU,H ETOpTH 4Or(0)4AT, H liliet.AH REA Apia= H rewprie POWK4
RHcTtpHHK, H 4C1iE POWKA ARopHHKVA, H KOCTAHTHH tiOrOAt H 156T4

AgOpHH4H rAOTHIH, H HIIHr son1ipH2. Adeca au vinit innaintea noastrd Neanul


dvornicul de gloatd i cu Nistor Batiste, nepotul lui Nistor Uréche ce-au fost
dvornic mare, de s-au tocmit ei de bundvoia lor dinnaintea noastrd, de au fdcut ei
schimbdtueä de au dat Nistor Batiste o sdleste de sat, anume Mihnestii, ce sintu la
tinutul arligaturei, cu loe de hdlesteu, ce-au fost iazu bdtrdn, si cu fdnati, i cu tot
vinitul acelui hotar; iar Neaniul dvornicul au dat lui Nistor Batisti a patra parte de
sat de Petresti, ce iaste in tinutul Romanului, cu fanati i cu loc de tarind, cdt sa va
alége pre acea a patra parte de sat, si cu tot vinitul. Si i-au mai dat i bani gata
dinnaintea noastrd, o sufd si noodzeci de galbeni.
Deci no[o]i, vddzindu cá s-au tocmit ei de bundvoia lor dinnaintea noastrd,
noi le-am fdcut acest zapis sd-i fie de mdrturie i sd-si fac(ä) i drése domnesti de
pre acest zapis.
Si, de mai mare credintà, ne-am pus si pecetile si am iscdlit, ca [s] sá sästie.
t V /tic, an(TEmgpTe) î <10> ith)lni KO 4t)T(0) 4t3P HE <7152/1643>.
TOA,EpAWKO REA AOrW4s(E)T, HCKAA <M. p.>.

www.dacoromanica.ro 161
XpticE AKOp(HHK) <m. p.>.
113, IIETpHi-HdliK0 KWpHHK, HCKAA <M. p.>.
HHKWAAH gpEKE HCKAA <M. p.>.
Nestor Baptista3.
113, 111E41Hd KEA apmew, HCKdA <m. p.>.
rdKpliA rETMdH <m. p.>.
113, 10pAdKHE KEA cnt.r(ap) <m. p.>.
(3, PliWprHE BEA LIdWHHK <M. p.>.
113, HdCHAHE POWKA AKOpHHK <m. p.>.
AVMHTpdWKO 6pdAH.
BHKA K4614A)p <m. p.>.
(13, PIK0KHU,(11) 1lErdH AWP(0)4(E)T, HCKdA <M. p.>.
t13, NOVI <m. p.>, prilijetu-m-am i eu Intr-aceastd tocmaN.
AKOpHHK, HCKddX
AVMHTplIWKO HCKddr <M. p.>.

<Pe verso, o Insemnare din aceea§i vreme>: t Zapis pre Mihne§ti ot vol(ost)
Cdrlegdtura; <i una din sec. al XIX-lea>: N. 6. 7152 sdpte(mbrie) 10 <insotitd de
semnätura neclark a unui agd>.

Bibl. Nationala Bucuresti, Colectia documente, 1190. Orig., härtie, pe fila 2 r. un alt Inceput al
actului; un sigiliu melar octogonal al lui Nestor Batiste, avand In camp pe Sfintii Imparati Constantin
si Elena.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografli, XXVII/171 (foto.).

I Gresit, In loc de Ghica".


2 t Adica noi, eu, Todera.sco mare logofat, Uréche mare vomic al Tarii de Jos, Petridico mare
vomic al Tarii de Sus, Gavril hatman si parcalab de Suceava, Iordachie mare spatar, Gheorghie mare
ceasnic, 1orga mare vistiemic, Toma mare stolnic, Bica mare medelnicerl, Erali mare clucer, si
Racovita al doilea logofat, si $tefan mare arma, si Gheorghie Rosca fost vistiernic, si Vasilie Rosca
vomicul, si Costantin Ciogolea si Buta vomici de gloata si alti boieri.
3 Sigiliu melar si semnatura cu litere latine.

172 <1643 (7152) 1646 (7155)> septembrie 10, Tipilova

t Suret de pe carte(a) lui Stefan pdrcdlab de Soroca ce-au scris la dum(nealui)


Grigorii Ureche vel vor(nic) pentru pricina $eptericenilor, ot tinut(u1) Soroca.
t Cinstit pdrintil(e) meu, dum(neata) vomice mare, de la milostivul Domnul
Dumnddzdu poftescu bund pace §i sdn(d)tat(e) dum(itale) i a toatd cinstità casa
dum(itale). De cinstita carte dum(itale), ce ne-ai dumn(e)ata trimis, cu sluga dum(itale),
Rugind, adus-o-au la mfina nostrd -am Intdles intru-tot cinstita scrisore dum(itale). Dau
laudd lui Dumnddz.du de bund sdn(d)tat(e) dum(itale). Alta pentru rindul $iptilicenilor
dumital(e) §i pentru Cure§nitd, fdcut-am pri(n) poronca mdrii sal(e), lui vodd, --a.

dum(itale). $i iarq(i) am mai mersu acolo cu cdtiva omini i din tinut §i din tfirgu §i am

162 www.dacoromanica.ro
inblat di am ocolit inpregiur tot locul pdnd unde tine Septelicenii §i Curi§nita, socotind
noi cal dor v-ar fi amdndoa cu un hotar §i nu sd afld loe de doa(o) sat(e), cd este ni§te
loe pre putin, cum au vddzut §i sluga dum(itale), Rugind, cà nici de un sat bun nu este
loe de hran(d), necum sd fie de doa(o).
Dupd aceea, am intrebat pre ace§tii omini, pre tot(i), care sat esti mai barb,
Curi§nita au Septilicenii? Dat-au sama ca esti satu mai &kiln, Curi§nita, §i cdnd s-au
descdlicat Septilicenii, atunce spun cd s-au pusteit Cure§nita. Iard-§(i) i-am intrebat,
dar cum §i in ce chip sau pustiitu? Ii iard§(i) au datu sama ca s-au pusteit de rdul
acelui Septelici, cari au fostu om rdu. Dar mai tinut-au cineva dupd aceea Curi§nita
au ba? $i mai fost-au dupd aceea neomini au ba? Ii au dat samd cd de atunce pâra,
iatd, ce s-au descdlicat, acu tot postie au fost, lar Septilicenii pdn(d) la inpdrätie totu
au fostu cu omini.
Dupd aceea, iard§i le-am dzis sd-mi aret(e) cu dreptul pre ce loc §ed
Septelicenii, cd dumn(e)ata ai §i uricu cum sint pre locul tdrgului. Iara§(i), au dat
samä a nu sint pre locul tdrgului, ce sint pre locul Curi§nitii, §i ne-au ardtat hotarul
targului dispre Septeliceni pre une locuri, ca doa(o) randuri di pomfinturi, de nu
agiunge pdri(d) la $iptiliceni, iar inpotriva satului est(e) §i mai putin. intrebat-am §i
intr-aesta chip: dar ce silnic fu a§e, acel Septilici, sd-§i puje sat pe locu ominisc? Si
cum nu §-au intribat atunce cineva cu ddnsul, ca di-au §i fost $eptilici, om rdu
nebun, lege din tara n-au ie§it. Ii dzicu ca nu §tiu. Atda spun; spun cd §tiu cA, dacd
s-au desalicat Septelicenii, intr-.aceea data s-au pustiit Curi§nita §i au märsu la
Septiliceni §i o sama de omini §i au dus §i casil(e) la $epteliceni den Curi§nit(a). De
care lucru, di aceasta ne mirdm cu totii, in ce chip s-au pustiit Curi§nita, dace s-au
disalicat $eptilicenii? Cine are putere ca acee sA facd intr-acela chip, fiind Curi§nita
atunce cu vro §ept(e) stdpdni cu<m>3p[p]drdtori de la Brut postelnicu? Cum nu §-au
intrebat atunce de toat(e) de aceste? Tot pri rdnd i-am intrebat; ii dzicu cd nu §tiu.
Pentru care lucru, intaligdnd cd est(e) viitoriu §i mdrie sa vodd intr-acoce, n-am
mai scris ninicA la mdrie domnii sale. Numai daca-1 va aduce Dumnddzdu cu
sdnatat(e), spune-i-voi mdrii sal(e), den rost, tot lucrul. $i ominii acie, de vor fi de
vro treabd, i-oi aduce de fat(d). Deci va intalege mdrie <sa>3 de tot lucrul §i va
fac(e) mdrii[i] sal(i) ce(rcet)are4.
De aceasta dau tiri dum(itale), sA fi dum(neata) sdndtos.
g 11111111101id, C1111T(E1116pHE) i AEHH.
Sluga dum(itale), Stefan pfircalab Sorotchii.

Arh. Nationale Iai, Spiridonie, XXVIII/9 a. Copie, din 4 august 1832, autentificata de Divanul
Judecatoresc al Principatului Moldovei, la 5 august 1835, la Iai. Pe fila 2 v., o Lisa de produse agricole.

EDITH: Ghibanescu, Ispisoace, III/1, p. 47-49, nr. 36 (copie).

Datat dupa perioada In care Grigore Ureche a fost mare vomic al I-Aril de Jos (v. Stoicescu,
Diclionar, p. 453).

I Grqit, In loc de: ca". pentru descilicat.

3i
2 Urmeaza: s-au pusteit", taiat cu o linie.

4 Lectura nesigura; cuvántul a fost adaugat ulterior de alta mana.

163
www.dacoromanica.ro
173 1643 (7152) septembrie 12, Iasi

t IW ILICHdiE E0EgOAd, 6(o)cho m(H)4(o)cTilo, r(o)cn(o)ACOpt 3EM4II


ilatunAescicori. Scriem domnia mea la slugile domniei méle, la starostii de Putna, si la
starostii de Tecuci, i la bojari de tara de la acéle tdnuturi, si la curténi(i) carii vor fi
mai de frunte, i la hotnogii de aldrasi si la vdtajii de hdnsari de pre acea margine.
Ddrnu-v(d) stire cd am trimis acolo pre credincios boiarenul domniei méle, Rdcovitd
Cehan logofdtul al doile, ca sä grdbiascd acolo cu acei bojari ce simtu socotitori pre
margine de céea parte, pentru acéle mori ce le-au fácut pre apa Siretelului, care mori
simtu iezite giumdtate pre hotarul tärdi domniei méle. Deci întâi, deaca am inteles
domnia mea de-acest lucru, m-am gAnditu ca sdmtu pre hotarul lor, deci am dzds
simtu volnici sd-s(i) facd mori pre hotarul lor; n-am stiut ca simtu giumdtate pre
hotarul tardei. Iar acmu, deaca am inteles domnia mea in ce chip iaste tocmala, nu
vo<i>lm sä läsdrn sä facd ei iaz morilor sale pre hotarul tdrdei.
Pentr-acéea, deaca veti vedea cartea domniei méle, iar voi toti sä mérgeti la
dumnealui la logotätul, in ce loc va fi dumnealui pre margine, si sä gdlceviti acolo
tare cdtrd acei boiari i sä dziceti ca. vd 'Mend tánatele i vä stria grddinile. Si alte
prihane multe sd aruncati. $i sà ardtati cum nu vd iaste indemanä a trdi de cându
s-au fácut ei mori. $i sä socotiti la mijlocul apei unde iaste hotarul tdrdei sa mérgeti
sä tdiati iazurile la toate morile. Deci de-s(i) vor putea ei tocmi morile pre
giumätate de apd, sä imble pre hotarul lor, bine va fi, numai pre hotarul tdrdi sd nu
puie iaz.
Asijdirea i ei, unde vor sti cd simtu mori de iasta parte cu iaz pre locul lor,
dziceti sd le strice i ei.
TOE EIHWEM r(o)cn(o)AcTs(a) MN. thin Ad HE SSAET.
X Mc, g(t) 4(tTo) z3Fis <7152/1643> cen(rEmspio) ir.<12>.
t CAM r(o)cn(o)A(H)Ht gldtd.
IKACHtliE gWEIKOA <rn. p>.

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), LXX11/43. Orig., hartie, filigran,
sigiliu domnesc inelar, aplicat In cearA rNie, deteriorat.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXVII/173 (foto.).

I Omis.

174 <1643 (7152)> septembrie 16, Iasi

t Adecd eu, popa Dudon, märturisescu cu cest zapis al mieu cum eu, de
nimene nevoit si nepresurat, am vdndut viile méle vornicului Petriaico, dereptu o
sun de lei bdtuti, insd sése färtaie; jara o falce o am dat daanie cuconului dumisale,
lui Iondscutd, cu pometi intr-i<m>lbe capetele viilor, i cu loe de crame i cu tot
venitul, i cu poamd, cu tot, si cu pivnitd ce o am cumpdrat de la Dumitrasco,
feciorul lui Manule de Hdrldu, ca sä n-aibd nime a sd amesteca de cuconii mii, nice
ddndoard, in véci.

164 www.dacoromanica.ro
X hle, CIATEMITTE) HI <18>.
t Eu, popa Dudon, am scris cu maim mea.

Arh. Nationale Suceava, M-rea Putna, 1130. Orig., hartie (27 x 20,3 cm), filigran.
Inst. de Ist. "A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVII/ 174 (foto.).

EDITH: Dan, Putna, p. 202, nr. 3 (rez.); Tezaur sucevean, p. 153, nr. 404 (rez.).

Datat In functie de doc. din 1643 (7151) septembrie 24, nr. 182.

I Omis.

175 1643 (7152) septembrie 20

1 cart(e) dita Vas(i)le voda, ci scrie la starost(ii) di Cernauti, precum s-au


parat di fat(a) innainte domnii sali Gorce din Volcinet cu Isac apitan din Sanihau
pintru un vecin, anum(e) Zahn, din velet 7152 <1643> sapt(emvrie) 20.

Arh. Nationale Bucurqti, M-rea Agathon, 11128, nr. 85. Rez., intr-un catastif din a doua
jumatate a sec. al XVIII-lea.

EDITH: Catalog, II, p. 340, nr. 1688 (rez.).

176 1643 (7152) septembrie 20

t CE V60 Mhl, KOCTMITHH gOrOdt, H 151pCMIV H Bead AKOpHHIJM l'AOTHTH,


H ILICHATE POWKd shlg AHOpHHK. Adecd au venit innaintea noastra Balan, feciorul
Varvarei, nepotul Grozei de Mice§ti, §i Marco, feciorul Irinei de Teline§ti, gijdere
nepot Grozei, de nime nevoiti, nice siliti, ce de a lor bundvoie, vandut a lor
direaptá ocina §i mo0e, din sat din Bumbote§ti, din giumatate de sat din partea
nérni§ilor, din a treia parte, doao parti. Acéea au vandut dumisale, lui Todera§co
logoralul cel mare, dereptu optu galbeni, bani gata.
Deci, deaca am vadzut plata deplin(a) intru manule lui Balan §i a varu-sau, lui
Marco, nepotii Grozei, <a>lm tacut de la noi aiasta marturie §i zapis, sa fie
dumisale de credinta §i sä aiba dumiialui a-§(i) face dirése domnqti.
Si, pre mai mare credinta, am i iscälit§i ne-am pus §i pecetile, ca s(a) s(e) §tie.
g hic, netir(o) oFFis <7152/1643> con(rEmspie) r<20>.
KOCTMITHH 11HWPO4t KOpHHK, HCICIA p.>2.
t Barsan vornic <m. p.>2.
Buta vor(nic) <m. p.>.
fI3, IK4CH4HH POWKd AKOpHE(K) <M. p.>.

165
www.dacoromanica.ro
Arh. Nationale Chi§inau, Fond 121, op. 1, f. 337, nr. 85. Orig., !Artie (31 x 20 cm), rupt la
Indoituri, doua sigilii melare, neclare.

EDITH: Moldova, VI, p. 73-75, nr. 25 (text slav dupa orig., trad. rom., Cu slove chirilice,
foto. la sfaritul volumului).

Rupt.
2 Sigiliu melar.

177 1643 (7152) septembrie 21

Dou ispisoace a lui Vasali voda, unul 7144 <1636> april(ie) 241 §i altul din
7152 <1643> sapt(em)v(rie) in 22, ci sunt pi Vicoleni.

Arh. Nationale Iai, Documente, CDLXIX/51. Ment, Intr-o socotinta hotarnica" din 1849
iulie care privqte un mal ponorat, ci esti preste Jijia", mal pomenit In ispisoacele amintite.

I D.R.II., A, XXIII, p. 468, nr. 405 (ment.).

178 1643 (7152) septembrie 21

Cartea gospod din leat 7152 septemvr(ie) 21 de la domnul Vasilie v(oie)vod


catra Irimia Varnav i Mereuta Potarniche, poroncitoare pentru de a hotari pricina ci
urma ?rite megiqatele mo§ai, Prajd§tii i Barjovenii, §i marturie hotarnica de la
numitai, aratatoare ea', la indreptarea despärtirii ci au facut acele megie§ate mo§ii
pe hotarul cel batran, au inceput dentr-o movila din sus, la care sa inpreuna hotardle
ms*ilor Clime§tii, Barjovenii i Praj4tii, §i au iqit cu pravatul acei despartiri
pentru Barjoveni i Praja§ti intr-alta movila din gios, la care sa inpreuna hotarale
moiilor Porcqtii, Negoe§ii §i Praja§tii.

Arh. Nationale Iai, Divanul domnesc, Tr. 1357, op. 1543, dos. 198, f. 42 v. Rez. (astazi, dupa
ce au fost schimbate cotele, sub cota corespondenta" nu se mai gasqte fila din dosarul care
cuprindea acest rez.).

179 <1643 (7152) dupà septembrie 21>

Ieremia Varnav §i Mere* Potarniche dau marturie hotarnica, in urma


poruncii domne§ti, pentru mo§iile Praja§ti §i Barjoveni, tinutul Neamt.

Arh. Nationale Ia§i, Divanul domnesc, tr. 1357, op. 1543, dos. 198, f. 42 v. Deoarece fila nu se
mai gasqte in acest dosar, publican, aici, rez. facut de Nistor Ciocan.

Datat In functie de porunca domneasca (vezi doc. anterior).

166
www.dacoromanica.ro
180 1643 (7152) septembrie 24, Iasi

t Ce OrBO MM, TOAEpAWKO KEA 4Wr(0)4(E)TV, H rpmropio gptKE KEA

AKOpHHK AOAHtH aEMAH, H 10pA,AKTE KEA crivrep, H TOMA KEA CTOAHHK, H


ASMHTptIWKO Itipaini KEA weLuv, H KACHATE ISAHVA REA wrrpep, H 1114AH KEA
Amain, H PEWpriE 11.14AH TpETT AWrOet(E)TV, H KOCTAH(THH) %Mt AKOpHHK,
H PEWpriE 110110K AKOpHHK, H norrep riattAv CVLIAKCKOH, H
HATE IllEnTEAHLI
HAKVA CHMHWHEA rrhpichnes C8LIAKCKOH H HHHr BoAtpH H KOHHH npriwia WT
AKop r(o)cn(o),k(a)trh fro man(o)cTvi. Scriem i mdrturisim Cu ceastd
scriso[so]are a noastrd cum au venit inaintea noastrd preutul Dodon din Ildlcéni, de
a lui bundvoie, de nime nevoitu, nici asupritu, §i au vandut a lui direaptd ocin(d) §i
cumpdaturd, doao falci §i giurratate de vii de la garMu, din Dealul lui ...2, Cu
pometi, §i Cu pivniti §i cu tot venitul. Acélé vii au vdridut dumisal(e) lui Toader
Petriaico mareli dvornic de Tara de Sus dereptu o surd' de lei bdtuti; iard preutului
Dodon i-au fostu cumpardturd de la Dumitra§co, feciorul lui Manule de Hdrldu.
Si s-au sculat dumnealui vornicul §i au pldtit tot deplin acei bani ce mai sus
scriu, 100 lei bdtuti, btu mdna popei, lui Dodon, dinnaintea noastrd, a tuturor.
Deci noi, vadzandu a lor <de>3 bundvoie tocmal(d) §i deplin(d) plat(d),
a§ijdere §i de la noi am fa'cut aceastd scrisoare, sd-i fie dumisal(e) de credintd,
pand-§i va faci §i dirése domne§ti.
Si, mai pre mare credintd, pusu-ne-am §i pecetile i am isalit cu mdnule noastre.
$i eu, Dumitra§co, am scris 3HATH C(A)4.
Ov /11c, K(11) 4t)T(0) z3pHK <7152/1643> con(TEmKpiE) KA <24>
A(h)H(H).
113, TOAEpAWKO KEA AWr(0)4(E)T, HCKAA p.>.
XptKE AHOp(HHK) <m. p.>.
113, 10pAAKH KEA MiliT(Ap) <M. p.>
113, TOMA 110CTEAHHK, KEA CTOANHK, HCKAA <m. p.>.
1I3, EACHATE 6c1H64 KEA wri(pep) <m. p.>5.
113, KOCTAH(THH) IlWrWAt KOpHHK, HCKAr <m. p.>.
113, 11114AH KEA apraew, HCKAA <m. p.>.
113, rinupni 111(e)4.mi AWr(0)4.(E)T, HCKAA <m. p.>.
113, HAKVA CHMHOHEA WhpKIAAB, HCKAA <m. p.>.
rHwprHe MWKOK KOpHHK HCKAA <m. p.>.
113, Lag Illerrreimi norrep <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporand>: f Pre viile de la popa


Dodon din Dealul lui Vodd trei din sec. al XVIII-lea>: 7152 sept(embrie) 24;
Cotnariu. Ildrldu. S-au cercat; Onufrie.

Arh. Nationale Suceava, M-rea Puma, 1/31. Orig., hartie difolio (41,5 x 28 cm), filigran, rupt la
Indoituri.

167
www.dacoromanica.ro
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia*i, Fotografii, XXVII/180 (foto.).

EDITII: Dan, Puma, p. 207-208, nr. 4 (rez.); Tezaur sucevean, p. 153, nr. 405 (rez. dupA orig.).

I .1. Adica noi, Todera*co mare logofAt, *i Grigorie Uréche mare vornic al TArii de Jos, *i

lurdachie mare spAtar, *i Toma mare stolnic, i Dumitra*co Iarali mare clucer, i Vasilie Banul mare
*etrar, i $tefan mare armas, *i Gheorghie $tefan al treilea logofat, i Costantin Ciogolea vornic,
Gheorghie Motoc vornic, *i $eptilici portar de cetatea Suceava, *i Nacul Simionel pArcAlab de
Suceava, *i alti boieri i o*teni de frunte de la Curtea milostivirii sale domnul.
2 Loe liber.
3 0MiS.
4
sA se *tie".
5 'salt de dota ori.

181 1643 (7152) septembrie 24, Iasi

t Adecd eu, Furtuna ce-au fostu comis, scriu $i marturisescu cu cestu zapis al
mieu pentru o datorie ce am avut la Barnovschii vod(d) de pre ni$t(e) boj, care bol
mi-i-au luatu candu au cumparatu Ustiia. Pentr-acéia, eu am grditu lui Barnovschii
vod(d) $i mi-au facutu $i mdriia sa carte la dumneaei, la Necoritoaie, sa-m(i) faca
plata pentru acei boj, iar dumneaei nu mi-i-au pldtitu. Apoi am graitu i mdriei sale,
lui Vas(i)lie vod(d), pentru ocinele giupanései Ii Necoritoaie, ca sd mi sd fac(a)
platd din ocinele ei. Deci mdriia sa vod(d) m-au miluitu cu toate ocinel(e) ei $i cu
ni$t(e) vii la Cotnariu, $i dintr-acéle ocine au fostu miluitu mdriia sa vod(d) pre
Apostol Catargiul postelnicul cel mare cu un satu, anume Podraga, i cu
doaspradzéci falci de vii la Cotnar, cu crame.
intr-acéia, dumnealui logofátul cel mare, Gavrila$, vddzindu cä simtu mo$ii
dumisale, n-au vrutu sd le lase pieitoare, ce au datu dumisali postelnicului ...I $i au
luatu pre mina dumisale satul Podraga. Si acele vii acmu mdriia sa vod(d) i cu tot
Divanul cu boiarii cei mari ne-au aflatu 146, de-m(i) va pdrea cä iaste acel satu
acéle vii mai bune decatu acei bani ce au dat logofa'tul Gavrila$ Catargiului,
dau banii i sä le tiiu eu sau sa-m(i) dea dumnealui logofátul Gavrila$ bani(i) ce vor
socoticä simtu mai bune acéle vii $i acel satu.
intr-acéia noi, de bunavoia mea, m-am tocmitu cu dumnealui, cu logofatul
Gavrila$, $i cu Velicico, $i mi-au datu trei sute $i cindzki de galbeni, bani buni
gata, intru mana mea, dinnaintea a multi boiari din Divanul mariei sale, lui vod(d),
ca sá le hie dumilor sale mind i mo$ie, in véci.
$i mai pre mare credintd, mi-am pus $i pecétea $i am $i iscdlitu cu mana mea,
sd le hie dumilor sale de credintd.
$i eu, Bodeiu diiac, am scris sä sa $tie.
V Itic, n(t)t(o) ,0j5iig <7152/1643> an(renigpii) I. <24>.
(13.0QTUVU; Kolitg2 p>3.
113, TWAIA NOCTEAHHK, KEA CTOANHK HCKAA; intr-aceasta tocmald n(e)-am
prilej(i)t $i noi <m. p.>.
t Iov TQCLVCONU4 (?) <m. p.>.

168 www.dacoromanica.ro
113, 116nAWKO, HCKAA p.>.
ALIATQL0.401.2u...7t0:65 <M. p.>.
Hic, Antoca martirizo <m. p.>6.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), X111/2 a, b. Orig., härtie, filigran. un
sigiliu melar octogonal, al lui Fortuna, avänd in camp un scut baroc, incarcat cu un leu rampant. Cu o
copie de Andrei Dascovici din 1787 august 9.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLIX/3, f. 3 r., nr. 5(2) (rez. in izvodul mosiilor din
Moldova ale clirosului din Bucovina vandute la 27 septembrie 1804 lui Theodor von Mustia(a).
Inst. de 1st. ,.A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii XXVII/181 (foto. dupa orig. si dupa copie).

EDITII: Mazareanu, Catastih Putna, (f. 52, a). in Dan, Puma, p. 197, nr. 2 (rez., cu data
socotita in stilul de la 1 ianuarie).

I Loc liber in text.


2 Fortunas comis.
3 Sigiliu melar.

4 Ion Trantopu (?)


5 Dimitrios Filipos.

6 Aici, Antoca marturisesc; semnatura cu litere latine.

182 1643 (7152) septembrie 25, Iasi

t CE ors° MN, ToAEpAWIC0 REA AWr(0)4(E)T, H rAHrOpiE XptRE REA

<AgOpHHK>I A,04HtH 3EMAH, H ToaAEp IIETpHiltHKO REA Al3OpHHK


H rARpHA rETAIAN H frhpimnas C6LIARCKOH, H rEWpriE IKEA LIAWHHK, H
10pra REA EHCTilapHHK, H TOMA REA CToAHHK, H d 1.1 A gEtt wrrpep, H 11.14.AH
BEA epmew, H PILIC0RHUM ilErAH ETopH A(W)rozt.(E)T, H rEWpriE 1.1.1E.fAH TpET(H)
A(W)r(0)4s(E)T, H HWHAWKo nocTEAHHK, H KOCTAHTHH 110rOAA AROpHHK, H

rEWpriE MOU,OK ARopHHK H HHH)( RoAApH WT Atop r(0)C11(0),k(H)Ht Er(0)

M(H)40)CT(101. Scriem §i mdrturisim Cu ceastd scrisoare a noastrd pentru o


datorie ce au avut Furtuna ce-au fostu comis la Bdrnovschi vodd de pre ni0 boi,
cari boj i-au dat adrnovschi vod(d), andu au cumpdrat Ustiia i au fostu ldsat sd-i
fac(d) plata boilor giupâneasa Nicoritoaie hdtmdneasa, cum au ar<dt>2at Furtuna
comisul §i carte de la adrnovschi vod(d), scriindu la dumneai fac(d) platd
acelor boi, lard ea nemic nu i-au dat. lard acmu, Furtuna comisul au grdit mdriei
sale domnu nostru, lui Vasilie voievoda, pentru ocinile giupânései Nicoritoaie
hdtmdnései ca sd i sä fac(d) plata acelor boi din ocinel(e) ei.
Deci mdriia sa, domnu nostru, socotit-au giudeti direptu, de vréme ce au ldsat
Bdrnovschi vod(d) i au fácut §i carte la giu<pa>2neasa Nicoritoaie fac(d) plata
boilor, §i nu i-au fácut, sd aibd a tiné ocinel(e) §i viile ai Nicoritoaie.
intr-acéea, Furtuna comisul alte ocine n-au aflat, numai satul Podraga, la
Dorolioiu, §i doaosprddzéci falci di vii la Cotnari §i Inca §i acéle au fostu dat §i
miluit mdriia sa vod(d) pre Apostol Catargiul ce au fostu postelnic mare, cu acel sat
§i cu acéle vii.

169
www.dacoromanica.ro
intr-acéea, dumnealui Gavrila§ logofátul cel mare §i Cu fiiu sdu, cu Velicico, §i Cu
alti cuconi a dumisale, vddzindu cum acéle ocine sintu direaptd mo§ie a lor, n-au vrut
sd le las(e) piitoare, §i au dat Catargiului postelnicului ...3 ugh(i), bani gata. $i §-au
rdscumpdrat satul Podraga §i acéle vii de la Cotnari §i le-au luat pr<e sam>4a dumisale.
Acmu, mdriia sa vod(d), depreund cu Ko>4t Svatul mdriei sal(e), socotit-au5
§i a§ea Ii s-au aflat lége, de-i va pdrea Furtunei cä sintu mai bune acel sat §i acéle
vii, decát acei bani ce-au dat logofätul Gavrila§ postelnicului, intoarcd acei
bani §i sa tie el satul Podraga §i acéle vii, sau cu ci vor fi mai bune, sd-i mai dea
logorátul Gavrila§ Furtunei comis.
intr-acéea, dumnealui Furtuna comisul, de bundvoia lui, s-au tocmit dinaintea
mdriei sale, domnu nostru, §i dinaintea noastrd, cu dumnealui, cu Gavrila§
log(o)f(dtul) §i cucunii dumisale, §i au dat trei sute §i cincidzki de galbeni buni
Furtunei, dinnainteas a noastrd, a tuturor.
Deci §i noi, vddzändu de a ion bundvoie tocmal(d) §i plat(d) deplin(ä), precum
s-au [s-au] socotit, §i de la noi fácut-am dumisal(e), lui Gavrila§ log(o)f(dtul) §i
cuconilor dumisal(e) acestd carte de mdrturie, sd-i fie dumisale [dumisale].
$i, mai pre mare credinte, pusu-ne-am §i pecetil(e) §i am iscdlit.
Si eu, Dumitra§co cdmdra§ul, am scris, A c(t) 3turr6.
O Itic, g(t) detiro zajiiig <7152/1643> conT(EmEpTE) <25>.
tI3, TOAEpAWKO HEA dwr(o)t(E)T <m. p.>.
XptKE AKOpHHK HCKAA <In. p.>.
tia, HETpHlitHKO AKOpHHK, HCKAr <M. p.>.
t13, rilKpHA rETMAH <111. p.>.
10prd KEA litiCTtHHK <m. p.>.
f13, TOMA flOCTEAHHK, KEA CTOAHHK, HCKAA <ftl. p.>.
HWHAWKO flOCTEMIHK HCKAA <M. p.>.
113, l'Hoprid 111644H 4wr(o)45.(0T, IICKAA <m. p.>.
f13, IldCHATE ISAHBA Kit% wEi(pdp) <m. p.>.
WEeSAH SEA dpmew, HCKAA <m. p.>.
t13, KOCTAHTHH 110r0At KOpHHK <m. p.>.
PHOpril MOUOK KOpHHK, HCKAA <In. p.>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice (fost Bibl. Acad.), 111/235 a. Orig., hârtie, filigran. Cu o
copie de Andrei Dascovici din anul 1787, august 9; (ibidem, 111/235 b).
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLIX/3, f. 3 r., nr. 5(2) (rez. In izvodul mosiilor din
Moldova ale clirosului din Bucovina vandute la 27 septembrie 1804 lui Theodor von MustiatA).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol", Fotografii XXVII/182 (foto. dupa orig. si dupa copie).

EDITII: loan Tanoviceanu, Articolul antepus ei, ai, la numele proprii feminine, In
"Arhiva", VIII, 1897, nr. 5-6, p. 322; Mazareanu, Catastih Putna, (f. 52, a), In Dan, Puma, p. 197,
nr. 3 (rez., cu data socotita In stilul de la 1 ianuarie).

t Adicd noi, Toderasco mare logofat, i Grigorie Uréche mare vornic al Tarii de Jos, si
Toader Petriaico mare vornic al Tarii de Sus, si Gavril hatman si parcalab de Suceava, i Gheorghie
mare ceasnic, si Iurga mare vistiernic, si Toma mare stolnic, i Banul mare setrar, i $tefan mare

170