Sunteți pe pagina 1din 108

MPdSTERIULÚ DE INTERNE, AGRICULTURA

,I

Lucn-A RI PUMICE.

SERA% EMU STATISTICC.

INDICELE
COMUNELORt ROMANIEI
DUPA

NOUA ORGANISARE A LEGET COMUNALE.

voLIOT,z
..1;)
,
- MJN;CIPIULUI
-. P
0, ,
CURE5rN .
e 4e- ---.

BUCURESCI
IMPRIMERIA STATULUI
1S65

www.digibuc.ro
CONTÉNUTULO.

Indicele de fat4, cuprinde :


Lista Comunelorfi din fie-care judetfi pe pláí, arltandii,
numgrulfi curentA alu comuneI,
2-16. numirea ce Ord comuna,
3-16. daca comuna este
4-16. daefi comuna este mall
5-16. numirea efitunelorfi (satelor6) -din care se alefituYesce o eomunfi,
6-16. numirea ce maT are vre unti cAtunti din vechime,
7-16. numfirulfi caselorfi ce se alb, in o comuna,
8-16. numfirulti familielort ce are o comuna i alt
9-16. numirea bisericelorfi.
Recapitulatia pe plfif#.
Recapitulatia generala.

www.digibuc.ro
EIIATA.

Din eausa gr6bnicie1 cu care s'a tipäritú aces% brosurl s'a strecurath cate-va midi erorI ;
asa dar la pagina 13 randuk 11 in loch. de Stoescï, se se cit6sca, Storesci.
77 77
14 79
18 » » Ostepcenil-r460, . . » » Ostopcenil-rgt
77 es
77 77
15 » 2 » » Berteseil- de- sussii- Gura-
C6ImMuiuluI, . . . . ,, ,, ,, BertesciI-de-sussd.
f, 71
15 A 4 » 77 » BertesciI - de - jossii - Cali-
nescl » » 77
Bertescii-de-jossti.
» ,, 15 » 8 22 ,, » Chichinetu-Chiolbgsesci, . » Chichine0..
A A
» ,, 15 » 16 22 ,, 71
Flésca-Sc6r16tescI, . . Flésca.
77 77 A
» ,, 15 » 18 22 71 77
IonesciI-BerlescI ' 7 » 77
Ipnescï.
77

2, 2, 15 » 20 » » » Lacu-Reqi-Caragica, . 77 A 77
Lacti.
2, » 15 n 24 77 77 » Slob o cia-Ciresti. ' 7
. 71 77
Slob o çlia.
22 22
15 » 25 f7 Slujitoril-AlbotescI , . Slujitorl.
37 77 77 A A
22 ,, 15 » 26 n n n Stkicu¡a-Stanca7. if 77 17
SancuO.
» » 16 » 2 22 » 79
Osmanii-Morotesd 7 7) 7) 7)
Osmanli.
22 22
16 22
5 » » Scoilaru-vechIu-ComKnescl Scortaru-vechlu.
.22 n 7, 7,

» » 16 22
9 » SurdluI-Catg, GAisénca, Surdila-luI-Ca0.
22 77 71 II 7)

22 » 21 .1)
33 77 » 77
arpes el 17
CarpescI.
71

A 22 » 9 » Tigheclu,
77

TighecIu.
71 22 » » I, -
» 25 » 2 » » Brauise Brauisce.
n 7 » »
» 30 » 15 CmpencenI I
77

Cluperceut
71
» 77 7, 77 »
31 5 Livep-de-jossu, .
,..
. Liveçlu-de-jossii.
71 71 71 » * » » if
» » 33 » 29 » )7 Ililislh-lul-CurtiI, Hilisgu-luï-Curtti.
71 A
2, » 34 » 17 Causca,
77 77

Cotlisca.
A 71 7) A
5, ,, 39 22
26 A 77 7)
Girbovi1,
77 77

Garbovil.
n n 42 n 40 » StirbeIu,
77 11 77

tirbeln.
» » » »
77 77
44 22 25 2, . ,, » PriOcanI,
77

Priskanl.
,, ,, ,,
,, » 51 22
3 22 » 2,
Nuculaevca, Nicolaevca.
7)
» »
54 » 26 Ilusnicóra
77 77

Husuicióra.
2, 77 71 2 »
A n 63 77
6 » » Rijleva-Go vora,
22

Rijletti-Govora.
77 77 ,, 27

n 31
63 n 7 77 7> » Rijle0.1-Viero, Rijlqii-Vierosti.
» ,, 64 7 » ConstandinescI,
77 77 77

Constantiuescl.
71 75 77 » »
» /I 65 20 » Rom AnescI
72

Romanescï.
77 77 7 » n n
A n 66 » 24 » Mitrgineni I-Stolnicescl, MAgureniI-Stolnicesa.
77 7) A » ,7
n 71
70 n 18 n Bolotoscy Bolotescï.
A 71 2 A »
» n 77 n 3 Bogzesel,
71

Bogzescl.
2, n n n
77 » 77 » 37 SvAnio,
77 77

StAnita.
77 71 77 77 72 »
72 71
89 72
11 » Ba15,b5mesd, B615.1)6nescl.
17 77 »
77 77
91 72
4 7) » » Bod scl,
77

72
77

» » Bo desci.
» 91 27 n Smeuratii, Zmeurata.
77 22 1) n n n n

www.digibuc.ro
COMUNELE ROMÂNIEL

I. JUDETIJUT ARGEO.
Co-
mufiA
Numirea Numirea
Numirea c6tune1or5 din care este
ce mai aù aceste cà-
comuner. compusg.
tune din vechnne. case- fami-
loru. lielorti

1. _Massa Argees.
Albesci . 1 Albesei, BrAteseT Dobreseil-piíruênteni 0
ungureni . . . . 277 282 3
2 Bascove. . li Baseovu-Cotmend, 0 Tatand Pielesei, VII. oveni, Lila-
teseI, ZamfireseI, Ne-
grand., Ursée, Graj-
din T, DrAgulescl, BA-
deseI, BuneseT, Val-
e a-poretilui . . . . 271 279 5
3 Bràteni . -- 1 BrätenT, Ga1es5 Pétra, Ungurea, 1311-
enT, Cozad. . - .. 301 307 2
4 BunescT. 1 Banana' Valoa-niopluT, Game,
Adiecata . . . . 217 221 1
5 Cerburen1 1 CerburenT, Valea-IapluT BarbIlotesel, Rugin6s-
sa, BorovineseT, 86-
elturi 217 223 3
6 Costesef. . . 1 Contend, Stroesel Valea-boerialuT, Coml.-
'lead . 232 251 2
7 Curtea-de-Argqii. 1
8 FlkmInqescI. _1 Térga Cartea- de Argeqd
Fiämanqescl
GropT, Valea-sasulig.
Marina, Tign'nie, Bol-
657 601 7

nita, Valea-uleiuluT. 147 152 2


9 Milluren1 1
MAlurenT, BAdicenI, Topiita §optana, Minesel, Va-
lea boaluT, Valea-RiqiI. 362 375 4
10 Mäniscl 1
ManiceseI, BATeulesel Valea-rea , ZAgonenl,
yalca-Vi0. . . . 240 256 3
11 MuOtescI 1
MuqAtesel, VAlsdneseT Prosia, ValPa-lul-mou.
Valea-faorulul . . 370 386 5
12 Tutana .
1
Tatana, Valea-luI-EnF chi Valea-poreuluï, Valea-
TatitnitY , Valea-luI-
Enachi, Valea-brali-
lorti, Anghinesel, Nop-
tend' 334 341 3
13 VAlcele . .
_1 Villeele Capa-pisealuï, BrAtés-
ea, CranpotenI , Né-
gée, Mo0enT . . . J 240 246 2
14 Valea-Danulul. . Valea-DanuluT, Vernesei Délu-Nemteseilorii, De-
la-Craduleseilort, B-1-
ta-satuluT . . . . 260 275 2
15 &mesa .
1
Mrnesel, CacaleV Mo0eni, MAneseT, Po-
PAulésea, 1os-
sesel. . . . . . 212 231 2
14 4,337 4,426 161

www.digibuc.ro
Num6ruh`i
Numirea
Numirea Numirea cAtune1oril din care este ce mat ail aceste &-
comuneT. compussg.
tune din vechime. case- fami-

2. Plassa Cottana.
1 BAssent . . 1 Bdsenf, Stara Lleed, SMITH-de jossti,
Starcit-de-sussd . . 200 206 2
2 Broseeni . BroseenH-Riceni, Pirvu-ro0 Märdeinen1 . . . 270 273 3
3 Bumbuent . 1 Bumbuenï LäntaV, Silisee, Gogo-
sae 210 228 2
4 Buzoescl. . 1 Buzoesci PodenI 120 139 2
5 CIciirgzerit . 1 Cficitrëzen1 PopriteseT . . 202 212 3
6 Cochinesel . 1 CochinescI 126 128 2
7 Costescl. 1 Costesci Te1ésea 134 137 1
8 Gaujani. 1 GaujanI 125 135 1
9 HirsescI 1 Htqescl, V1fiscuta 304 304 3
10 Hume . 1 Hume Goia . . . 151 155 9
11 Ionescl . 1 Ionesci, Tompnca Prodfinesci . . . . 163 150 2
12 Lunca . 1 Lunca-corbuha, 1116.rghia Márghia-de-sussa, Mar-
ghia-de-joasd . . 238 245 3
13 Martalogi . 1 Martalogi, S1obodia-CiobanI Urzieati 140 146 1
14 PAdureV . . 1 Pdcloreti, Ciesd. Catane 240 260 3
15 Podu-Broscent 1 Podu-Broseen1 Smd, Brilniseenl . 130 130 2
16 §erboent. 1 sPrboenI Slobodia, Vladula . 158 162 2
17 Stolnici . Stolnid, Isb4ese! 147 259 2
18 TelescT . 1 Teiesd Tirlesei, Dated. . 115 115 2
19 Ungheni. 1 Unghenl, Coital 263 271 2
20 Vulpeset Vulpesd Bujoreni, Oltenf . . 147 147 1

3 701 3,802 41
3. Plassa Gesicifesci
1 BtrlogA. I B1r1ogil, AdunatI Le,T, Negra0 . 253 258 1
2 Caca1e0I-de-sussil. 1 CacaletiI-de-sussil, Cire0 Silisee. . . 200 208 2
3 Caca1e0T-de-jossil. 1 Caca101-de-jossd Gruiu-veclAu . . . 160 172 2
4 atescl . 1 Mesa', Popesel Tufénea, Coqeri . , 116 119 1
5 Cersane 1 Cerpnil-de-wassh, Cerpni1-de-jossfi Stefänesd, Bardesei 199 212 4
6 CoriAtelA 1 Corn4e1d C ern ele 119 114 1
Déguri . 1 Déguri Dégu-de-stissti, Dégu-
de-jossfi, Golésea . 224 226 2
8 Gältsescl 1 Caleleser, Tattilesei 270 274 3
9 Gligant . . . 1 Gliganfi 183 187 1
10 lsvoru-de-sussii. 1 Isvoru-de-snssd 203 214 1
11 Isvoru-de-jossil. 1 Isvorn-de-jossft 125 124 1
12 MozIcenT . . 1 MozkenT Baba-rógi , Durabra-
yed, Miqe1 . . 427 438 2
13 Negrast. . li Negraqi Romanap , Piscu-de-
jossfi, Piscu-de-susst. 165 168 2
14 RäscAe0 . 1 RdsedelY, DrAghinésea Coflecfi 169 162 1
15 Rätescu-furduesd. 1 Riiteseu-furduesd Pfitu1ulindrifitil, Tig-
ven1, BalossachescI . 200 242 2
16 Reef li Red, Negrasf , Recea-de-stissfi, Recea-
de-jossh. 267 275 3
17 Roclu. . . 1 RocIn StAnis1avesd . . 120 121 1

18 §erb6nesct . 1 §erldinesci 156 153 2


19 Sloboqia. . 1 Sloboslia 348 262 2
20 StänislAvesei 1 Stfinix1fivescY,. Órje. . Catane, Lull, CéReseI. 285 281 3
21 Sussent . 1 Sussen1 Boeresci, Strimbeni . 200 200 2
22 Tetu 1 Tau, Claps Ale§iI-de-teu, Beta, . 206 206 2
22 4,625 4,716 41
www.digibuc.ro
3

Co-
muna, Numtrult
-5 Numirea
Numirea Numirea ettunelort din care este ce maï at aceste et-
comunel. ct
compussä.
tune din vechime. case- fami-
6 -P ;- lort. lielorui

4. Plaits Lovisce
Areft . . 1 Arefä 263 235 2
2 Btbuescï . 1 Babuesel Daesd, Pticali. . 208 221 3
3 Berisltvesci ] B:-Tisläxtsd Robae, Scaueni, Bra-
d4orii, Enealesei . 288 287 3
4 Bois6ra 1 Boiqóra, Bumbuesd, Gaujani BlAndu, Gruiu-lupultzl. 329 327 2
5 Brtdetti 1 &Het"' 83 84 1
6 CictneseS 1 Ci anesd, Oesd &rasa 333 335 4
7 Corben1 1 Corbeei , Capätined, Tarbureni Pamêntenl, Ungur eta,
..
Po enari, Berindesd . 387 374 6
8 DrIngesci 1 Dangesd, Radacinesd 177 167 2
9 Gib le . 1 Gible Paasa 227 232 5
10 Greblesel 1 Greblesci, Caneni 190 206 4
11 Perianl . 1 Peris IA Sping ?Muni, Pripóre, Bl-
« iasi, Surdoi, Poéna,
Podeni, Rin-alba . . 228 200 4
12 Racovita. . 1 R%cov4a, Copaceni Dräganesel, Brada, Clo-
cotidu 161 143 3
13 Stlttrucelt. 1 SaIatrucelä Séca 166 178 1
14 Sgétruct . 1 Säl'étruca Voicesd, Bocaniti, Sa-
lètrncu-de-s a ssa . . 162 174 3
15 §erbAnesci . 1 Serbanesd. Pates d 127 134 2
16 Suici 1 Said, Morasd, Rudeni VatenY, Carpeni0 . . 489 488 6
17 TitescI . 1 Titesd, Bratovesd CucuTu 196 205 3
17 8,994 3,990 52

5. Plassa Oltg.
BAlcesd. . li Balcesd Gältofanl, Mazarad, Va-
lea-Balcésca , Roth-
resd, Linia-banuluT . 201 206 2
2 BArbt tesc1 . 1 BarbätesciI Cotmend Br enzesd, CA tusa, Cio-
cesd, Ridesci, Pica-
esci, BA t batéssa,
gänid . . . 117 121 1
3 Barsolu. Barsolu Têmplari, Mu-
lui, Linia-mijlocula 2091 214 3
4 Ciomtgesd. Ciomagesel cungro, CiudanT, Bratia. 1721 174 2
5 CremenariI-mona-
stiresci. . Cremenarii-monastiresd, Flamanda. . . Bratia-dindéld , Bra-
tia din-vale , Linia-
poduld, Casa-satésea,
Minlesd, Mu- sehi-
tulul, Délu-miseT-un-
gareni, Séea, 166 177 2
6 Cremenart C:emenaril-mosnenI 'Peptesei, Parasehivesci,
Teodoresei, Barange-
s Linia-biseried . 881 06 1
7 Cuca. . Caea. Mussel', Linia-cued ,
Carcesd, Udresei, Bal-
tap, Crivata . . . 177 194 2
8 Dänicel. Dänicei Bfichni,
Linia-de-preste-vale. 121 121 1
9 Dobresci. . Dobresd Midlesd, Udresci, La-
nne, Motod, Tomesei,
Dragulesd . . . . 162 162 2
www.digibuc.ro
4
.-.

CO'
3
raunei , Nurnëru Hi
-5 Numirea
.9 Ntnnirea Numirea eütunelorú din care este
ni ce me ab. aceste ca .-
E5
co in une I. pl
_:
3 U.) co rnpussA.
tune din vechirne. case- fami- 4,
o ce cs
lorü. lielorü .E.
4 4:2
5
6"
;-, .;.-.

10 Drilg*seT. . . 1 Dragutesd, Sépunarl Costesd, Bottled Co-


dresci , Spiridonesci,
Linia-tiganie, Buvu-
lesd, Siirèresci, Bit-
nitesd, Ghiordum sal. 272 286 3
11 G-alice. . . 1 Galice, Ostroveni, ITOminda Cocorü, Tdu . . . 270 288 5
12 Lüunele-de-jossii. 1 Launde-de-jossd Gura-momok, Surdeni,
.
BridenY, Dé1u-scortyl-
lal, Albinesci . . 161 170 2
13 LAunele-de-sussii. 1 L6unde-dc-sussA BArbäknY, Tudoresd,
Peculesd , Linia-Do-
bresd 181 187 2
14 Müda. . . 1 MAI . Stancesd, Brezesci, Cu-
. ruesd, Sinesd . . 155 168 2
15 Olantl . . . . 1 Olanii, Telu Peretti, Drághiola, Ni-
culesci , StdcAuesd,
Lin's,- Surp ate1orfi, Céu-
qesd 221 221 4
16 §cheïu . . . . ____ §cheIu Pluta, Manicesd, Va-
lealcheilorti , Délu-
Länne 162 162 3
17 Stoelesel. . . . 1 Stoelesei, Gémëna Balogeg, Balomirésca,
Ciuca, Nemtesd, Gé-
mèna-de-sussd, &A-
,
.
nesci, ITAcarie, BOA',
Mielcesd . . . . 374 374 7
18 Stoicenï. . . 1 Stoiceni, nesdu Talea-vid , Tapen1 ,
Predesci, §erbanésca,
Banesd , Gältofad ,
Banesci, Dosu-riuld,
Or4ad , Garniceni
Nonicesca - Trucrad ,
Traistarl . . . . 372 376 2
19 Uda-de-sussü . 1 Uda-de-sussfi Grabeni, Rizesd, Li-
nia-mare . . . . 190 190 2
20 Uda-de-jossb . . 1 lIda-de-josti Garold , Lungulesd ,
Valea-satuld , GroO,
BAgesd , Durduesd . 250 250 5
21 ITIV". . . 1 UrqT Panaitesd , Giurdu ,
Ciobes I , Nitesd ,
Ott pnY, Vladulesd. 211 213 2
22 Valea-mare. . .
Valea-mare, Ungureni andelesd , Gerosesci,
1, GojgarT, Valea-miro-
maul , Coltu-1d-Ma
nole, Délu-miqd, Un-
gurenif-din-vale . . 214 214 2
23 Vitorniresel. . . i Titomiresci, Trepttn1 Gura-povoruluï, BWi-
narl, Petrulesd, Bu-
limani, C5x1escl, Li-
nia-Trepténca, Grua-
dragulal . .
. . 270 284 3
-- 23 4,716 4,856 60

www.digibuc.ro
Co-
runa Num6ruli%
Numirea Nurnirea catunelorti din care este Numirea
z ce maT aù aceste
comuneï. compuss5..
tune din vechime. case- fami-
r-4

13=
6. Plassa Pitesei.
1 Albota . 1 J Albota, Cerbii Mosneni , Yasilesel ,
CificaW , BräniscenT,
C1ica01-Arnotenl, Vti-
taW, Giuclani,
- Alboteni ,
Marlovani . . . . 260 260 3
2 BAbana . . II Mane, ....... BAscovri , Prislopil,
Báncilesci, P1eqesd 128 2
3 Bascovt. . li Gura-Bascovd, Flesd. Päisesd , Rotarescï,
Glimboct , Florésca,
Ulésca, Mica
, Va1ea-ursu1u1 ,
Strkjesd . . . . 278 278 2
4 Borlescl. li Borlesci, %Oar! Bädéssa , Valea-mare.
MorarY, Podt, Valea-
fântânelorü , Valea-
lungh 125 126 2
5 Bradu-de-jossa. . li Bradu-de-jossù Oblesci, Torovesd, PI-
tilesd , Cotrocen1 ,
Tufe3d, Rátulesci . 172 162 1
6 Bradu-de-sussii. . li Bradu-de- Basel, Gemena Veculesd ,
Turcesd, VItl-
qesciI-de easel, Vätti-
qescii-de-jossti . . 196 191 3
7 Budesse. 1 Budessa-mare, Budessa-micit § helu , Déna,
Redióssa Rogojina,
Cranga-racilort . . 193 193 1
8 Coml. . 1 Coca, P opes Valea-Coculul, ROM e-
tesd , Marinitesci ,
Preotesd, Délu-bon-
lui . . . 223 226 2
9 Cruci§dra . . 1 Craciqóra Cretulesd, Turcenesci,
VaruitI, Guirdincsd . 114 112 2
10 Délu-bradulul . 1 Délu-bradului Pepilesci , Degerati,
Rosogesd . . . 100 104 1
11 Dobrogoste. . 1 Dobrogoste, NegovanI CápätinescI , §chdu ,
Tigv eta' 142 151 2
12 Drágant. . 1 DrAganti, Bascovert Bäj esd, GávAnesd, Brt-
cesci, Bascovd, Délu-
Cotmene,
, Délu- Goli-
cesd, Gáitesd, Ttr-
escÏ 255 274 2
13 GAle§escl . il Gfileesc1 Popesd, Lenculesd ,
Croitoresd, Alb ésca,
Linia lul-Berindelu . 114 125 1
14 Ggvana. 11 Glivana, Valea-rea Me miles d , &An ésca,
Tutituen1 , Vierosa ,
Piscu-popil , Lereca-
Jieni, D éln-Episcopi 155 158 3
15 Go0. . II Grow LupoenY , Man ol esd ,
Negulesci, Piscu-Ra-
duluY, Spiresd . . 169 151 3
16 Illntescl. . il 11143s4 &man . Lupesel, Surdesd, 01-
ten1,. Turcesd, Pep-
tènarl, Zmeura - de -
sussfi, Zmeura - de-
300 332 3
www.digibuc.ro
Co-
munA
Numèrulti
Numirea
Numirea Numirca ciitunelorti din care este. ce mal ati aceste c6-
)74
compussii. o
co mune 1. cs
3.7z
tune din vechime. case- fami-

17 Maresti . . 1 Maresii Grádisce, Merisanl . 178 170 2


18 MerisanI . 1 Merisanl. Priba, Valea-tiganca ,
Valea-boeréscg, Ma-
lu-vêntif u 132 157
19 Mosóe . Mosó Tirdedd, Curgtura, Pis-
Lunga
Catunas1, lizgresd,
Cioognari, Teisanl, Be
lelu '377 382 3
20 Priduroht . 1 PadaroIs Tomesd , Teodorts 1

Rizesd, Musetesd . 198 187 2


21 Pitesel . . . Orasu Pitesd 1,259 1,680 14'
22 Poéna-laculuI . PooSna-lactilul Gäletiang, Decolescii-
hicenT, GMcesd, Négra,
Teiusti 158 158 2
23 Prunda . : . Prunii ama-rece, Bgnansl . 96 91 11
24 Richitelile-de-jossti. Richit Hie de-josst, Mogêndgnen1 Délu-Richitelelorg, Délu-1
Grebnu1ui, Délu-Scrt5-
fd, Délu-Bogdanului. 1841 180 2
25 1 Richitelde-de sussù Déla-Richitelelorg, Dé-
lu-Grebenuluf, Del a-
Scrófei . . . . 175 170 2
26 Samara . . 1 Samara Bela Orasulul , CAto-
nas1., Piscu-popii, Dé-
, Valea-satn-
luT , Popesd , Délu-
viitorü 239 225 3
27 Sàpata-de-susssti . 1 &pats- de josst . Titlesd, Pepelesd, Cris-
tosesd, Morgresd, Mtr-
esal 203 196 2
28 Sàpata-de-jossti . 1 Sgpata-de-sussg Popesd , Drgghicesd,
Ggiousa, Lipia . . 219 220 3
29 SlAtióre 1 Slgtióre Pissa-Lungeni, Zidad,
Bgjenesd, TopäneeI,
Matek . . . . 161 103 1
30 Valea-m'érulta. 1 Valea-mèruluf Valea-lai-Negru, Calo-
teed, 170 178 1
1 29 6,673 7,133 72

7. Plassa Topologg.
1 Alimgnescil-de-sussù 1 Alimant scil dc-sussil, CiofringenT L lend, Schitg, Duca-
lesd, Petra, Gibesd,
Piimênteni,Ungureni,
Barlusi, §chdu,
ditesci . . . . 493 529 7
2 Alimànescil-de-joss 1 Alinagnescil-de-josst, PoenarY, hid 'escI . . Céuresel, GlbrienI, Mo-
ra-din Sidsce, Tom-
lead, TelespanY, Bon-
cesd, Anghelesci . 315 345 6
3 BArsescil-de-01tti. BksesciI de-Oltg, Ruda, Berciolu altofani, Episcopia 273 275 3
4 Bleict . . Neid, Blidad, Opätesd Popesd, Vegesd, Mg
gura 320 329 4
5 Budesci. 1 Backed Borda, Linia-Budesd,
Ruditrie . . . . 265 267 1
6 Ceparil-unguren1. 1 Ceparil-ungaren1, BArsescil-Ingdesd . §tyndrnlesd, Valea-Ce-
parilorti, Ceparll-pg-
mênterd, Linia-cetg-
Stejarii, Valea-bu-
curer 341 349 4
www.digibuc.ro
_ Co-
munii Num6rulii
ocp Numirea
p-i Numirea Numirea cgtune1ortí din care este
)c_i ,
comusg. ce mai art aceste c4-
,--::
c.)
comunel. p 0

, , tune din vechiine. case- fami-


't.' 74
...

;..,
Ion. lielorti .
...
,

7 Ciutescl. . . . 1 Ciutesd, CazAneseil-molneni Vo1cu1esd,Beré3ca, Lin.


tesel, Tudoresel, V51-
voesel, Popl. . . 151 157 2
8 Corhi. . . . . 1 Corbl, Mlingareni Sehith, Popesd, Gher-
mänescI, Linia-corbY,
Délu-BilleeseY, Seca-
rid, Ghiordunl . . . 292 292 5
9 Dedulesci. . . . 1 Dedulesei, Lumini, Manuel, Vèrdari. . . Piseu-ealulul Moräres-
ei , Sitarl, Mäneolu.
Soudan . . - .
368 362 5
10 Fedelevlu. . . 1 Fede1epIti, FetenT, Racovita Gropenl, Varatid, Sna
mena, StiellriI, Sibs e,
Stogil; Goranii, Too-
Bohm . . . .
345 350 4

11 GiurgiuvenT. . 1 Giurgiuvent Vátalesel 1


Tule l, ( Arnprli . 122 1311 2
12 Golesci. . . . 1 Golesd Pisa, Poenita, rrgga-
nead, VA& Slava, GA-
b[lresd 193 200 3
13 Milcoin . . . . 1 Mileoltr, Isb4esel Ginerlea, Teminarl, Mos-
nenT, Comaga, §urli-
earl, Baleesd . . 204 3011 5
14 Runeil . . . . 1 Rana Snamena. Gropeni, Va-
ratkI. 237 222 1
15 Tigveni. . . . 1 Tigaenl Brililesel, 131ajii, Casa-
sfdtulul Momae, 1361-
tenl 182 194 4
16 Urluesci. . . . 1 Ceparil-Urluesel, Valea-babill Surpati, Zam6resd,Len-
ma, Bilnesel . . 201 212 3
T.6. 4,305 4,515 59

www.digibuc.ro
JUDETULtr BACHT.
=1119373:61=311M11.=.301.....0.....0113.01;111N

Co-
mma Num6rulil
Numirea
a)
z Numirea Numirea atunelorri din care este ce mai aù aceste
)04
comune1. ce
>czi compussà. tune din vechime. case- fami-
6 lord. lielorti a)
r-1
IMMMI

1. Plassa Bistritawde-sussú.
Bacn. . . 1 Orar Bacat 1,667 1,874
2 BerbincenI . 1 Berbincent Fandenl, Chetriát 192 197 3
3 Beresci. . 1 Beresd, Climesd 260 280 3
4 Blà'gescI. . 1 Magesci, Bada, Sipote 437 .440 2
5 Bogdilnesci 1 Bogdanesd, Hertóna-rits160, Hertónamonastird . 148 194 2
6 Buhocin. . 1 Bahociu. de sust, Bahociu de-jost,Costeni, Satu-not 364 407 3
7 Ciàlugà'ra-m are. 1 Mug-Ara-mare, OsebitiI-Sohodolt 245 270 1
Ciumast . 1 Ciama0, Itescï, Thep' 210 240 3
9 Delu-not. . 1 Déla noil, Tur1u1u, Comant 269 300 2
10 Fantânele . j. Fântauele, Hemehq, Sécatara 300 320 3
111 Garleni. . GArleni, PalAdesd, Rahila, Lespes11 252 252 4
1
112 Glodurt . . 1 Gloduri, Gloguri A lui Conachi . . 128 171 1
13 Liudil-CtIlugiira 1 Liugil-Caugära, Osebitil CAlugAra 337 350 2
14 Luncant . .
1 Lancani, Platt- gloduld 192 192 1
15 Märgsci. 1 MArAsd, Volta, Sattt-de jossfi , Balae. 339 350 2
16 Mtlrginenil-muntent 1 MargineniI-munted, Marascii-unguil 248 292 1
17 Obârsia. . i. Obarsia, Baimact Islafornita. . 281 326 2
18 Odobesci. . 1 Od.obesd, Tissa, Silivestri, Tigara, Must, Glo-
dis6re, Treste 400 468 2
19 Ossebitil-Märginent 1 OssebitiI-MArginenï, Sohodo1u-rAps1, Barat1 . 253 256 2
Pfu jescI. 1 Prajesd, Race, Fegetelti 302 34.2 2
21 Racova. 1 Racova, Leteana, Gura-vad, Surina 220 260
22 SAucescl. 1 Sancesci, Holtfi, Dospinesci, Serbinesd . 330 340 2
23 Schinent 1 &Mum!, CT4A1escl, Peletincil-de-susst, Peletiucil-
de-josst, Bogdana t
150 180 3
24 &men'''. . 1 Steued, Camped 200 202 1
25 *erbescï. . . . 1 §erbesd, Itesci1-ras160 171 180 2
26 Slobodia-Luncant 1 S1obNia-Luncani, Podi01, Dubs0, Marginenil-
LtmCani 135 140 2
27 Valea-luI-Ionti. . 1 Valea-1731-Iont, Tirdenl, Pascareni 300 306 2
1 26 8,330 9,129 63

2. Plassa Ilistritaade.jossii.
1 Bibiresci. . 1 Bibiresci, Ungurenï, Slatare 921 282 3
2 Botesct . 1 Bote sd, Délu-mare, Viforeniï. de aunt, Vifore-
rilde-josst, Viforen1-rï, BartAqescl . 444 1,700 3
3 Cleja. . . 1 C1eja,- de-susst, Cleja-de-josst, Ossebitil-Cieja . 341 743 2
4 Faraónt . . 1 Faratínï 260 320 1
5 Fundu-Inaciud. 1 Famta-Racaciunl, LiusliI. Chirita, Ciucad 217 217 3
6 Jossent . 1 Jossad, Horgescï, Otesd, Race 458 475 .4
7 Lete. . . Lete, Cremene, Radomirescil-de-susst , Radomi-
rescilde-jossti, Chiseta, Serbanescï, Canenï, Osse-
bita-flod, Aliment 402 339 3
8 Milesci. 1 Milegeil-de-sussil, Milescil-de-josst, Wen!, Va-
Dra ga-Apr odft 234 220 2
9 NAnesd. 1 Naneisd, V1adnict, Maresd 350 300 3
10 Nrince. 1 Ttrgut PArince 223 253 1
www.digibuc.ro
9

Numërult
Numirea Numirea atuneloril din care este Nurni a
)c ce mai ail aceste &A-
compussä.
tune din vechime. case- fmi-
)C7,

comuneY. Cd
;-
lorti. lielorti

Päncesci
12 Petresci.
. 1 Panceicl, G1iecïDoiniti, Rästka, Motocti, Che-.
lea-bend . . .... 361 296 2

.......
. 1 Petresd, Sodu, Fundu-viel 244 919 2
13 BAcilciuni . 1 Racaciuni, Satu-noti, GasceuiI-Bräeseuld, Ghs-
cenil-räde0 ..... . . . . 315 345 3
14 Mean 1 Räcätät, Basga, Gura-Räcatäul.ui, S1obodia-Ra-
ea'täuluI, Race . . . . 262 262 3
15 Rusi I Rusii-10-Murguletü, Rusii luI Giusca, Rusil-1d-
Hociungu, Fundù, Bogdanü, Isvóre, Baltata,
CotiuI, Furnicari . . . 266 269 4
16 Somusca . 1 Somura, Valea-rea. 190 228
17 Tamasi . I TamasI, ChetriO, Coted, nuramanü, R tcova 270 305 4
18 Valea-mare 1 Val a-mare 332 364 1
19 Valea-séch". 1. Val.ea-sécä, Galbinl, Bu1Çta 616 653 4
19 6,086 8,490 48

3. _Massa Taxicia.desussii.
Biihn5seni. . . Bahu4enl, Tärita, Bordesci, Camped, P1esescI , Gura-tarita,
2 Ihssgscii-de-sussg- Bordescii-1uI-Mare§fi. 347 344 I)

. . Bässäscri-de-sussil-räde0, Ludasil-bassäscl, Bäs-


säscil-boeresd, Bässascii-de-jossü, Schitu-fru-
móssa Schita-Dräguri, Ratoni. 505 513
3 Brusturóssa. 1 Brusturóssa, Cighie,7ü, Godosja Trotup, Popol, Su1ta. 519 503
4 Bucsesci. . Bugesa Cornett'', Baled, CerhU, Slobodia-Cernu,
Tur1uianü 315 553 4
5 Comänesci . Comäneri, Lelbia, Lunea-Asëfi 719 837 6
6 aärmgnesci DarmAnesd, Plopü, Lapo0 Schitu-Lapoo, Turca-
resci 668 668 6
7 Dofténa. . 1 Dofténa, Cucuetil-Doftenl, Larga 434 434 4
8 Leontinesa Leontinescl, Sesurl. 228 242 3
9 Mägiresci 1 Mägiresd, Stänesel, Präjesci. 422 296 3
10 Moïnescl. Moinescl, Lunca-Moinescl, Délu-mare, Plräu-MoI-
nesci 500 511 2
11 Ocna . 1 Tergu-Ocna 1,567 1,692 14
12 Poduri . 1 PodurI, Rusiesci, Branisce, SusenI, Schitu-Savu,
Petrimanesci, Prohodesd, Osebitii-Prohodescl 511 544 7
13 Solon0. . 1 So1ontü, CucuetiI-So1ontl 418 598 3
Valea-Arinilorti 1 Valea-Arinilorü, Tazläì, Lucacescl, Asëü 414 400 4
15 Vässgesci . . 1 VässäescI, Urnñniuí, Leurda, Vermesci 348 411 4
1 14 7,915 8,646 74

4. Plassa Taziela-de-jossii.
1 Ardióna . Ardióna, Mesa, Hemieni 168 177
2 Mrsà'nesci. Barshnesd, Caraclati, BrätescI 369 288
3 Berdunt,t1 . Berduntri, Albile 524 465 4

4 Beresci. . Berescl, Stroesd, Cernü 300 304 2

5 Bosotenl . Bortenl, li idracuí, Enachesd, Bortenil-parti-


cularl, Bortenil-rdslep 123 121 3
6 Bràtile . Brätila-de-jossii, de mijlodi §i de sussü . . 261 236 3
7 Driigugescl Drägugescl, DelenI, Helegiti 358 349 3
8 Nadisa . . Nad4a, Nässoescri-räde0, NässoesciI-particularl,
Cetatuia, RächitiO 275 282 2
9 Siinduleni . 1 SandulenI, Costineni, Or4a-1uI-Avram, Verp-
scil-de-sussui qi de jossii . . Larga, Tisa, Stuhü . 298 320 5

www.digibuc.ro
Co-
muna Nuna6ruIt1
Numirea
e.)
Numirea Numirea cAtunelorti din care este
ce mai ail aceste cà- s,
7.)
comunet ct
xi compussä..
tune din vechime. case- fami-
o

-9

10 Sco4eni. ScorOnh-de-iatisil, Scortenil-de-josst, Grigoreni,


Pustiana, Sêrbl. 548 625 3
11 TecanI. . TettanI, S'érbil-Ungarl 139 120 2
12 Valea-rea . Valea-ra, satu-Valea-rea, Oraa-mare, Pdana,
aáránéssa 573 386 4
3,936 3,673 37

5. Piassa Trotafil.
1 Bogdana. . Bogdana, Gutinasti, Corbd, Carbovana, Van-
ceni, Valea-séeä 448 465 4
2 Bogdänesci 1 Bogdanesd, Bahna, Tisese', Nieuresd, Tata 493 500 2
3 610 1 caiutfi, Popeni, Pralea, Negoesd 330 438 5
4 Casintí 1 Ca Onii 338 338 3
5 Curita . 1 Onrita 130 130 1
6 Groqescï 1 Grodesd, Hârja 687 690 3
7 Gropi . 1 Gropl, Capota, Paltinata, Poehita 250 230 2
8 Jävrenl . . . . AvrenI, Ile Red, Boisce, Flocesd 260 250 4
9 Manastirea-Cali 1 Monastirea-Caqinfi 500 510 1
10 Onesci . . 1 Onesd, Budund, RadatI, Filipesel. 621 792 7
11 Rupi RSA Slobodia-mehduI, Patracani,
Bor4escii-boeresd 737 720 6
12 Trotusa. 1 Trota0, Viióra, PArau-BoghIu, Slänicìí 539 477 6
12 5,333 5,540 44

www.digibuc.ro
JUDETULt BOLGRADt.
?F:
Co-
mmit'
Numgrulti
Numirea Nurnirea e5tune1orti din care este Numirea
,o; ce mal all aceste 7.4
o
comunel. 1=1 )cti compussh.
tune din vechime. case- fami-
r.
6 -0
rn
CP

1. Plassa Cahalo-Pratii.
1 Anadolti 1 Anadolt. 141 141 1

2 Barta 1 Barta 164 199 1

3 Bolboca. 1 Bolboca 156 133 1


4 Brâncja 1 BrAnsla 112 112 1
5 Caragacl 1 Caragad 144 133 1

6 Cartalt . 1 Cartalt1 161 166 1

7 Chislita 1 Chislita 97 101 1


8 Cismechioi . 1 Cismechio/ 197 216 1
9 ColibasI . 1 Colibasi 197 197 1

10 Curclu . . 1 Curcin 211 211 1


11
12
Fricatei. . .
Giurgiulesci. --- 1
1
Fricate/
Giurgiulesci
200
104
200
128
1
1
13
14
Hagi-Abdula .
Inputita -- 1
1
Hagi-Abdula
Inputita
192
70
192
71 1
1

15
16
Itulia
Satu-noti -- 1
1
Itulia
Satu-noii
101
140
101 1
131 1
17
18
19
Sloboslia
VAlcrinesci
lera
. - 1
1
1
Sloboslia
VMcInescI
Weill
278
368
148
279 1
368 1
/ 54 1
19 3,181 3,233 19

2. Plassa Domenii.
1 Baccialia 1 Baccialia, Spasca 109 107
2 Borkovca 1 Borisovea 114 113
3 Caracovil 1 Caracovil 84 80
4 Caramahmetil. 1 Caramahmetti 165 154 1
5 Chislita 1 Chislita 166 161 1
6 Chital 1 Chita 88 83 1
7 Cimasiril 1 Cimasiril 110 107 1
8 Ckmele 1 Cismele 210 200 1
9 Dimitrevea . 1 Dimitrevca 115 108
10 Draculea 1 Draculea 106 99 1
11 Furmanca 1 Furmanca 88 86 1
12 Hagicurda . 1 Hagicurda 180 173 1
13 Halilesci. 1 Ha1i1esci 180 172 1
14 Hasanspaga 1 Hassanspaga 148 144 1
15 Gibriant 1 Gibrianti 132 130 1
16 Muravlevca . 1 Muravlevca 94 90 1
17 Neru§aï 1 NerusaI 194 190 1
18 Potcovca 1 Potcpvca, Vassilevca 101 98 1
19 agana 1 §agfina 118 114 1
20 Spasca 1 Spasca, Baccialia 109 107
21 Vassilevca 1 Vassilevca, Potcovca 101 98 1
22 ZolocarY 1 Zolocarl 180 175 1
22 2,892 2,789 17

www.digibuc.ro
Co-
munä Nnmèrulti
Num irea
Numirea Numirea ckunelorti din care este )d
ee mal ati aceste cil- i.
0
conaunel. compuss5.
tune din vechime. ease- fam i-
,--o

loll. lielorti
,.0
'...11,11
3. Plassa Ismailii.
1 Balneli - 1 Bab eli 210 210

....
1
2 Banovca, 1 Banovea 73 73 1
3 Bolgradti 1 Orap-Bo1gradti . 1,234 1,202 1
4 Cairaclia 1 Cairaclia 229 223 1
5 Caraeurtti 1 Caracurta , 150 162 1

--
6 Congadti 1 Congadt1 302 273 1
7 Cismeoa-väruit6, 1 C4 rneoa-vAruita 184 184 1
8 Dermenderti . . 1 Dermenderii . Ca1anciacil . . . 85 89 1

I1
Doluchio1
10 EnichioI
Erdecburno . .
- 1 Doluchia.
1 EnichioI
1 Erdecburno
152
107
155
150
107
108
1

1
12 E chipolosti .

13 Fântâ na-dine1orti.
14 Nouapocrovca .
. .
- 1
1
Eschipoi ()ell
Fântâna-dme1orii
1 Nona-pocrovea
Carnicica
27
87
56
27
87
56
1
1

15 Nou-caragacI. . 1 Nou-caragaci 83 83
16 Sichirlichital . . 1 Sichirlichital 182 182 1
17
18
19
Taba di
Tasbunarti . .
Troénu-vechIu
.
.
- 1 Tabacti
1 Tasbunard
1 Troianu-vechiu
88
153
98
88
153
98
1
1
1
20 Tropoclo
21 Vaissalti - 1 Tropoclo
1 Vaisalti
7
141 141
7
1

1 20 3,803 3,703 18

www.digibuc.ro
Iv. JUDETITIAT BOTO$ANI.
Co-
munä Numèrult
Numirea
Numirea Nurnirea atune1orh din care este ce mai ail aceste c-- o
cornunei.
>c4

ce,
compusa tune din vechime. case- fami-
;- lorti. lielorú

1. Plassa Cofula.
1 CopAläti. 1 Copäläti 225 235 -2
2 Cosula . 1 Cosula 373 465 1
3 Criste4c1. 1 Cristesci 380 380 2
4 Deleni . 1 Dt leni, Macsutil 424 424 4
5 Feredeeni 1 Feredeerd, Unsa 156 164 2
6 FrámAndi 1 Flämânqi, Prissäcani 449 472 3
7 1-1ArAti . 1 Têrgu-Ilärlati 778 935 3
8 Lät5I . 1 LAVA Präjäni 103 119 2
9 11Adeni . 1 Ithdenl, Vlàd III 219 277 2
10 Slobodia-Sëcgtura. 1 Stoboslia-Sèchtura Onisga 193 233
11 Stoesci. 1 StorescI, Tèrgu-Frumusica 313 376 2
12 Uricent 1 Uriceni, Chitoveni 262 276 2
1 11 3,875 4,356 26

2. Piassa .lijia.
1 Buimkeni . 1 Buimäceni, Albesci, Petresdi-Thutului, Petrescil-
lul-Stavri, Wrareni, Cräciuneni, Junadtateni 374 474 5
2 ComAndAresci. 1 Comanddresci, Räussenl, RediurI, Vidra, Pogo-
resd Vidra - räqesl, Stolni-
3 Mngeni. . Dängeni, lacobenif-Monastird, Iacobeniï-Costé- ceni 304 360 3
nulul, BuneniMul-Stichi, Strahotinti, BuhAceni 246 286 3
4 Todireni. . Todireni, Clipicenl, tichi,
Cobicenii-Guserenului . . Odais-Christei, Guse-

5 Trusesci.
6 Ungureni
.

.
Trusesd, MäscAteni
Ungurenf1-10-Ciulel , , Un-
resell
... 324
264
396
326
3
2

Ungurenü - IssUe,culul
gurenil-lui-Apostoltz , ,

Ungurenii-VaAliuluI, Epureni, Nicoleni . . . Ungurenii-luï-Romant,


Sapiveni . . . . I 188 217 3
6 1,700 2,059 19

3. _Massa Iffeletinii.
1 Dracpmi . 1 Dracsanl, Dracsäni, Cerchezeni, Sulitóia, Zlätu-
n6ia-inic6 444 472 3
2 Gorbsänesci 1 Gorbänesci, Branslesci, Tälhäresci, TomesciMuI-
Fote, TomesciI-VärnAv6eI, Uricenil-Borcelbei,
Uricenil-HeresculuT, Tomescii-luI-Rossetil, Si-
liscaul Odsia-Tomesd . . 341 365 6
3 §o1dAnesci §oldänescf, 131tr&nescii-Gu1il, lonäsänf, Starosil-
ta-M-Stavri, Starosilta-RaduluI, Bätranescii-lul
Stavri, Socrujeni, Viforeni Bátränescii - luI - Cru-
penschi, Starosilta-luï-
Adamachi . . . . 407 439 6
4 Sulita . . 1 Têrgu Sulita, Mahalaoa 530 575 1

5 Z1ätunelia . 1 Ziätunóia, Stroesci, Baznóssa, arbesci, Cernesd,


Cociugeni, Stänesd 666 713 8
2,388 2,564 24

www.digibuc.ro
Co-
munä,
Numërult
Numirea
Numirea Numirea cAtunelorir din care este ce rna ati aceste
cornunel. compussA.
tune din vechirne. case- fami-
loru. lielorti

4. "Massa Siretei.
BAnesci. 1 Banesd, Cotu-DobiI, Ba1osed, l'autfine1e, Ros-
cad, Joldescf Stamate 692 752 5
Brehuesci 1 Brelmesd, Hriscanl, MândreFd, Viadenl, Htgani,
Coroched, Hancea, Bursuceni 1,065 1,189 7
Bucece . 1 Têrgu-Bucece 253 283
Burdujilni 1 T êrgu-Burdajáni 361 428
Burduyini . 1 Burdujiini, Plopeni, Prelipc 515 535 2
CrilinescI . 1 Caline,cï, Bat.i ce, Grigoresci, Si inice 543 572 4
Coml. . . 1 Corni, Santinescl Vaka-luf-Terusä . 510 563 2
DumbrAveni. . Dumbriived, Sqlageni, Varaticil, Verescl. 722 802 3
Poiana-lungA . 1 Polan Chitovätä , Protopopenl,
Vorona- Vorou -lul-Dobrovoschi . Varatict , Poiana-lul-
Thrst, P mat . 436 550 5
Salce . 1 Salue, Siminice 369 395 2
Tudora . 1 Tudora, Vi ron a-mare Para 514 526 3
11 5,980 6,595 34
5. Plassa Steftinesci.
BAbicen7 . 1 &inked, GurandP. 13Arsäne cf, Brosceni. . . . 248 279 2
Bob filesci . 1 Bobuksd 185 137 1
BrAteni. . 1 Bräteni, MihalsenT, Sinscanif-radesf, Odja-Si-
liscanf Odaia &dd. . 308 351 2
Dobirceni . 1 DobircenI, Cismänesd 135 164 2
Durnesci . 1 Durne.scl, Cucutenif-Tufeiculd, Cucutenii-räde0. Durnesch-lui-Catichi . 171 188 3
MoviIa-raptA . Movila-ruptä, Räpicenl, Jävärtenf, Odaia-Uhnescf,
Lähnescii-rWesi, Lähnescil-Rascäi . . . Särata, Damache . . 307 411 4
Ostepceni1-rädesi . 1 Ostopeenii-rldesi, OstopceniT-1u1-Ba1sil, BäscA-
cenI, Dämideni 264 284 4
RAnghilescI. 1 Ränghilesci, IIienì, Ciornohalii, Gäurenl, Pent-
cad . Beraa, Durnescif-Mitrop. 326 332 3
Stetnescï . 1 Stefänesci, Stánca, Bädeuti 295 329 3
StefAnescI . 1 Tärgu-Stefanesci 403 570 1.
10 2,642 3,105 25
6. Plassa
BAlosen1 . 1 Bälosenf, Tohileni, Bätranescl, Stäuceni, Zlices-
Zäkescii-Costénuluï, Zdicescil-Täu-
tulul, Budenf, Cosutenif-Christe-cului, Cosu1eni1-
1ui-Motocil Zosìmü, Prelipci, Tul-
burenI 581 625 7
Botos5.nI . 1 Or p-Botosäul 4,574 7,262 18
Costesci . 1 Costescf, Nicsenl, Teisóra, Cotargaclu 409 426 4
CostinescI . 1 Co stinescii - de - mast, Dragomänesd, Levärda,
Costines cif-de-jos ù, Levan] i-lui-Carale, Pitu-
1usäni. Donna 345 345 5
Cucoreni. . Cucoreni, Cervicesci, Ipot3sd, Cäthmäresd . 353 378 4
Curtesci . Curtesci, Oräsed, Bdiceni, Mon istirea-Dómnd,
Monastirea-Agatonii, Stäncesd, Botosancal. . Oncad Manolesd ,
MonastirenT 1 Monastireni, Onted - Mug- Stäncen1 . . . . 602 677 7
red, Slobodi 289 391 a
PopAttV . Popäutf, Cismeoa, Rachiti, User], Loidóia 229 256 3
1 7 7,382 10,360 51

www.digibuc.ro
V JUDETULt BRAILA.
Co-
ming, Num6rulti
Numirea
Numirea Numirea cätunelora din care este ce mal" ail a ceste c--
comune i. compussä. tune din vechime. case- fami-
lora. lielorti

1. Plassa Balta.
1 Batogil li Batogn., Mo,-anf Ciurarl 111 109 1

2 Bertescil-de - sust-
Gura-C6Imatuiu1ui. 1 Bert( sci de sussú, Gur.t-CA:mhtuidui . . Ottnátti 165 200 2
3 Bertesci'f-de-jos-Po-
lizescl 1 Btrteseil-de-jussii, Polizent, Gura gttrhit-1
.
Vadu-§eicA 156 161 3
4 Bordeiu-verde . . 1 Bordein-verde . , 104 104
5 Cécärti . . . . . 1 Cé Art Tufesd 152 149
6 Chichinetu -ChioI-
bäsescI 1 Chichinetfi, Chiuib4esci 170 191 1

7 Ciodi 1 Ciod. Putintil 218 230 1


8 Cióra-Doicesci . . 1 Cióra-Doict sci 126 126 1
9 Cióra-Radu-vodà . 1 Cibra-Rldu-vottii 65 70 1

10 Colta 1 Colta 80 80
11 Dudesdi 1 Ducked 124 120 1
12 Filiu-Liscoténca . 1 Filiu-Liseoténea Budi§iténh 126 120 1
13 Flésca-ScärlätescY 1 Flép, ScArlitesd 118 112
14 GropenI 1 Gropeni Gr peniI de-malt-1 . . 226 250 1
la Ionescfi-BerlescI . 1 Ioneica-Ber1enI, Edd 68 66 1

16 Juguréna 1 Jo gar énti 88 88 1


17 Lacu- Revi - Cara-
gica 1 Lad. Re0-Caragioa, Par1adeni Bucuresd, Crlpáturg. . 142 126 1

18 Pirlita 1 Pirlita Palivanu-vechiu. . . . 96 96 1


19 Ruseta 1 Ruetù
g 140 145 1
20 1 Slobo0a, Cireg4 BA1igoqf 66 74 1
21 SlujitoriI- Albotesci. 1 SlujitorY, A1botes1 . Zav(Sea 129 134 1
22 Stancuta-Stanca 1 StAu.cuta, S cam% 228 228 2
23 Strimba 1 Strinabti, Stan-Toma 107 105 1
24 Tatara 1 Tatarú . Untudssa . 155 160 1
25 lna 1 Ulmt 170 167 1
26 Viziru-de-jossi1 . 1 Viziru-de-jossil 173 174 2
27 Viziru-de-sussti 1 Vjziru-de-sussa 263 279 1
27 3,766 3,864 29
2. Plassa
Bräila 1 Oragu-Bdila 3,580 7,068 9
2 Cazasu-Petroia . 1 Cazagu-Petroit, Baldovines, 1, Cenuga 152 152 1
3 Chiscani 1 ChiseanT, WrAtura 76 76 1
4 Cotu-lungt . . . 1 Cotu-lungti, §erbémesd, MThiilesd Mihalea 135 149 1
5 Dedulescl 1 Dudesd, Bsgdatti-not Sloboqia-Dedult-sei, Chis-
cultl-Negre 148 142
Filipescl Filipesd Bap,, Gropäria . . . . 106 94 1
7 GurguetT 1 Gur¡aeti CiorauT 97 110 1
8 Ianca 1 Ianes-nota, Salce Adunatt, Malu Buzeulul. 206 196 1
9 Izlaù 1 Pisen, Aiirnati Morilc-de-vênai. . . 1,155 1,200 1
10 Latina 1 Latinft, Céunari, Ciocanari, Phitica. 79 84

www.digibuc.ro
co-
3
mund Nurnèrulii
19 Numirea Nurnirea
Numirea cAtunelorti. din care este ,cl
vi ce rnal ati aceste cti-
comunet
,
c.)
= .compuss'l 0
tune din vechime. case- fami-
,c.1
TL,,
ca -El.
6 ,-.0
lorti. lielorti 1-,1
o x-,

11 Nazirti 1 Nazhd, Z)gna , NazIréuca . . . . 63 63 1


12 Osmanu-Morotesci. 1 Osmand, Morotesci Osmanu-Aga, Hoinarl. 110 110 1
13 Perkorti 1 Periprü, OpriOnesel, Mid, Plopti . . . 160 158 1
14 Scortaru-nou . . . 1 Seortaru-not, Pitultiti, NOV, Tide 165 183 1
15 Scollaru-vechiii-Co-
mánescï 1 Seortsra-vechlu, Comdaese), Lutu-abti. . . . Mola, Comanéva . . 84 134
16 Silistrarti 1 Silistrard 120 135 1
17 Surdila-Grecilorti. 1 Surclila-Grecilord, Stan-Toml, Flurit-vechl . 83 87
18 Surdila-lui-C.Wa'-
GAissénca . . . . 1 Surdi1a-16-Chtd, Gaissénea, Stravolco, Bcdtesil . 98 100 1
19 Sutescl. 1 Satesd, Constandineser, Mi-nda 378 379 1
20 Tichilescl 1 Tichilesci 144 144 1
21 Urléiica 1 Urlésea 107 124 1
22 Va.ieril 1 Vadeni 108 128 1
23 Valea-Canepei . . 1 Valea Chnepa Mosésca. . , . . . 82 82 2
24 Vizireni 1 Vizirenl, nure'l-noI 107 107 1
1 23 7,543 11,205 29

www.digibuc.ro
JuDETuLtr BuzAt
Co-
multi Numgrulti
CD
Numirea Numirea cAtuneloril din care este Numirea
,c4 ce mai ati aceste
C.)
c o rn u e I. 30. compussä. o
tune din vechime. case- fami-
; 1orti. Moat o
0 rt

I. Plaits Braze.
Calvin7 . 1 Calvinï, Bäscenii-de-sussü, BäsceniI-de-jossil . 375 320 3
2 Cätina . . . 1 Mina, Cepturasü Schitü, Fundu-cltina,
FräsincnI, Corbü . . 400 352 4
3 Chiojdu-din-13tiscä. 1 Chiojdu-dia-Baseä, Cätia0, PolenI 400 356 3
4 Cislät . . . Chisläü, Bäräsc1, Buda Aninóssa, Criiciunescl. 360 350 3
5 Colt1 . . 1 co:p. A1unisti, Musce1u-Cdrämänescil 344 324 4
6 Gura-teghet 1 Gura-TegheI, Pétra-CorbuluI 270 244 2
7 Lapo§u-noti. 1 Laposu-noü, Lapose1ü, Valea-unghiului 208 188 3
8 Märunt,isù . 1 Märuntisil, Poeni, Zabarescï, Tega, Valea-séd, Cu-
culesci, Benga 380 360 4
9 Mläjettt. 1 Mlljetil, Trestióra, Topile, Stänila, Dupä-péträ,
Valea-lupulul, Chirilesci, Valea-rea, Valea-sibi-
inta ä-Sibiciuí i PAcure 430 430 4
10 Nelioésti 1 Nehoésil, Bisca-rusi1ei, Ruptura, Bädär1egiii, Gar-
boiu, Jett', Puricióssa. 460 400 4
11 Pältineni 1 PältineniI-curmätura, Nehoesci 248 295 3
12 Pänätäti. 1 Piinätäil, Pläisorü, Begü, Botesci, . 370 350 4
13 Pätirlag e 1 Pätirlage, Valea-vieI, Fundaturi Pitir1age1e-de-sussa, Ph-
tIrlagele-de-jossd, Or-
14 Rusavätti 1 Rtqavätu, Urselea-Ripl, Musce1u-1ufi-tiganfi, Tega, janl . . . . . . 320 300 6
Prevätesci 529 510
15 Sibiciu-de-sussä . 1 Sibiciu-de-sussii, Gornetit 209 159 2
16 Valea-Muscelului. 1 Va1ea-Mn§ce1ului Drägulinescl . . . . 152 149 1
17 Viperesci . . 1 Viperescï, PredescI 286 285 2
17 5,741 5,372 57

2. Plassa
Albesci: . . 1 Albescl, UdatI Cacaleti 140 149 2
2 1 BrAdénü 100 97 1
3 ChldAreseT . 1 CiildärescI Trandafirü . 65 78 1
4 Caragele . 1 Caragele Tuguiatü 109 109 1
5
6
Cilibia . .
Cioranca. .
7 Cochirlénca.
1
1
1
Cilibia, Movila-64
Cioranca, Movila-Banuluï, Bugenï
Cochirlénca, Silisce
....
PirlitI, Bobo di . .
157
100
130
157
100
120
. 3
1
2
8 Costesci. . 1 Costesci, Budiscenï, Petrossü, Gomoesei . 236 246 4
9 Cotu-cióret 1 Cotii-cióreï, Bälhacil 158 158 2
10 GävänescI . 1 Ga'sänesci 173 173 1
11 Gherässeni. 1 GherässenI, Cremene, Rotunqenï, Cacaletii-vechï. Suditi 260 275 2
12 Lar0.6 . 1 Largü, Scar1ätescï 94 94 1
13 Lucitt . 1 Luchl 102 88 1
14 Macsenti. 1 Macsenü 97 104 1
15 Metelett. 1 Meteletí, Macovénca ScutelnicI,
Arcanü 120 120 2
16 Padina . 1 Padina . Macoveiu . . 246 258 2
17 Sägéta . 1 Sägéta, Beilicü, Coitésca 192 166 2
18 ScurtescI 1 Scurtescï, Stäncescsi, FocneI, Bajanï . Atürnatï, Uhnen1 . . 283 260 3

www.digibuc.ro
Co-
mud. Numëruhl
Numirea okunelorti din care este Numirea
Numirea 3C4 ce mai ati aceste c6-
comuneI. compussA.
tune din vechime. ease- fami-
r-1 lord. lielorti
r-1

19 Smeeni . . Smeenï, Sh1cióra, koisica 205 205 4


20 TAbgrescï . Täbäresciï-noï, Täblrescii-vechl, Bentd Gninaoï 206 189 3
21 Tintesci Tintesci 129 139 1
22 Tuguiatu -päinên-
tent . .
22
1 Tuguiatil-paniêntera ..... Pogke 800
4,102
616 2
3,901 42

3. Plahi
BálAnesci . 1 Bäldnescï Codieni, Bodrumiresci. 350 353 4
2 1 Boziorti, Sclenl, Posobesci, Gornetii, Budenï, Va-
valuci, Gâvane La-nnä, Ruí, Zapodia. 429 420 6
3 Brà.esci . 1 BrdescI Pinü Ruginóoa . . . 214 226 3
4 Cânescï. 1 Cânesci Negooina, Suta,
valea-verlel . 275 275 5
5 Goidesci li Goidescï Ivaneta, Plaiu-Nuculuï,
Fundata, Virland . . 184 305 2
6 Gura-Aninóssel li Gura-AninósseY, Cojanü Rütescl, Viforita. Titir-
BecenT . . . 200 200 2
7 Mggura. 1 1116,gura Ungurett, Isvorü-ciutei. 372 372 3
8 061 . 1 OM Valea-fântânei, Scoro-
qani, Lacü. . . . 218 218 3
9 Pack . 1 Picle, Berea Josenï, Valea-Lupului,
Dimulescï, Alecsescl. 259 238 2
10 PArscovil 1 PArscovti Lunca-frumóssä, Bädi-
la, Bärdolescl. . . 440 440 4
11 Plecoiu Pleocoïu Urlä'torï, PlesescI, Mu--
celü 298 298 2
12 Policior1. 1 Policiorï Scortósa, Gura-viei, Plo-
p6sa-de-stuisti, Plopés-
ca-de-jossii, valea-lui-
Dragomirii, Dalma. . 326 306 6
13 Robescï. . 1 Robescf Runcu 105 105 2
14 TArcovii . 1 Tircovü I 7 Olescseï, Trestieni, Be-
ceni 150 135 2
15 Trestia . 1 Trestia Mooescï, Petrarfi, Va-
lea-banulul, Punga. . 270 278 2
16 Trestióra. . il Trestióra Valea-nuculuï, Crivele-
sci, Budesci, Albescï,
167 177 3
16 4,257 4,346 51

4. Plassa Scheata.
1 Buzgii . . Oraou Buzád 1,786 1,851 7
2 Cândesei . . . Il CândesciI-de-suo,s5, Cândescil-de-jossfi. . . . Slobogia-Ghichi . . 316 304 3
3 CIondiru-bAj'A Clondiru-do-jossü, Clondiru-de-sussü , Bljkarl,
Bältäreti 135jrtuaril-Cretulul . . 190 180 1
4 Dara Dara-de-jossfi, Dara-de-sussii Ulmeni, lalce1e . . 200 190 2
5 Gr5jdana . . GrAjdana-moquenI, Isvorauil, Mi1niÇ . . . . GrAjdana-Panteleimona,
6 Gura-niscovii . Gura-niscovii, S4ssenii-noi, Sassenii-vechi, Car- Bärbuoesci", Barbü. . 278 235 3
lonaärkescI 420 297 4
7 Isvoru-gratii . 1 Isvoru-dulce, NenciulesciI-Sárata, NenclulgscI-
mopeni, `i'Iusceltz-dareI-de-jossil Fundu-säratii , Gura-
ariteï, Mnscelü, Bor.
canescI, Cotigesci. : 670 650 4
8 Lipia Valea-putultfi . . 534 442 3
www.digibuc.ro
Co-
munä Numgrulii
Numirea
Numirea Numirea ctitunelorti din care este ce mai ail aceste cit-
compussä. o
c o nl u n e g tune din vechime. case- fami- V.)
ca
lielorti r.1

9 Márácineni. 1 MäräcinenI, Potocenï, Capätinescï, Mätescï . Cirlovóea . . . . 303 247 3


10 Merei .

11
12
aringa.
Similésca
. 1

1
1
Merei, 0041
§aringa, Clondirti, Muscehl
Similésca
Valea-putuluï, Fundu-
säräteI
Coca
CNerti
354
372
116
329 3
365 4
104
13 St Alpti . 1 Sta 246 220
14 Tissäti . 1 Tissäü Valea - rea, Leculescï,
Barbn-Radu, Bädenï,
Valea-caprei . . . 390 368 5
15 Valea-téncului. 1 Valea-ténculul Ciobänóia . . . . 240 200 1
16 Yernesci . . 1 Vernescl, Lisicesci 200 190 2
1 15 6,615 6,172 47

5. Plaits Siittieti.
Aldeni . 1 Alden1 Däsckleseï. . . 98 98 1
2 Bäesci . 1 Mesa 80 80
3 Beceni . 1 Becenï 120 120
4 Beciu . 1 Beau BI ligo0 120 120 2
5 Bläjani . . 1 BrajanI, Soresc1 210 210 2
6 CArpinesci . 1 Carpinescl, Isvoru-dulce, Valea-pèrulul Valea-hotarului . . . . 270 2 70 2
7 Ceratesci . 1 Cernätescï, Säpoca, Zárnescii-de-Slänicii Idärup 260 260 3
8 Fundeni. . 1 Fundenï 240 240
9 Grabicina . . 1 Grabicina 185 185 2
10 Gura-Dimianei 1 Gura-Dimianel Floresel 150 150 1
11 Lopgtari . 1 Lop Atari . . 211 211 1
12 11,16nesci . 1 Mänescï, Reghinesci 180 180 1
13 Manz61esci. 1 Mânzalesci, Pana-ascunsä, 220 220 2
14 Niculesci , 1 Niculesci, PeträchescI, Podu-rnunceï, Coca 300 300 4
15 Sgrulesci . . . 1 SärulescI, Goicelü 182 182 1
16 Vadu-Sorescilorti . 1 Vadu-Sorescilorti, Clocip Hirboca 140 140 2
17 Vinti1ä-vod6 . . 1 Vintilä-Vodä ...... . ; Bodinescï . 310 310 2
18 Zärnescif-de-05Inhil. 1 Zärnescil-de-Cknäil, Ghizdita 200 200 1
19 Ziliscénca . . . 1 Ziliscénca, Haimana le, Sloboqie Aliceni . . 300 300 3
19 3,776 3,776 33

6. Plassa Tohatti.
1 Amarti . . 1 Amarü, Miroql Códa-amaruldf . . . 236 227 2
2 Baba-Ana.. 1 Baba-Ana Cirepnca, Odäl, Schio-
póia 138 138 1
3 Bo ldesci 1 Boldescl, Gradisce 214 215 2
4 Bréza . 1 Bréza, Istrita-de-jossti, Bädeni Grecaca, Ochin-boula 626 430 3
5 Cotorca. 1 Cotorca 100 118 1
6 Fintescl. . . 1 Fintesel 569 245 2
7 GAgenii-vintilénca. 1 Grägenii-VintRénca, Sähätenï Ghizdavesci . . . . 191 195 2
8 G1odénu-cAr1igil . 1 Glodénu-chrligti, Gazota Cirligu-mid. . . . 236 253 2
9 Glodénu-gratil . 1 Glodénu-säratü CufuritI, Haimanalele-
pWeï 342 363 1
10 Glodénu-Silisce 1 Glodénu-Silisce Frec4e1 . , . . 224 247 1
11 Jugureni . . 1 Jugurenï, Nucil-Gadl Marginea-pidureï, Rtn-
cen1 581 200 2
12 Mizilii 1 Têrgu Mizilìl, Fefeleï Adunatil-lstäti,
Gägenï, Sindrilita,
. . 914 838 4
www.digibuc.ro
20

CID
3
mund
N u m é r u It'
-á Numirea
Q)
:. Numirea Numirea c6tuneloril din care este ce maT ail aceste c A-
,

c 0 III u n e 1.
,,,: i
=
__:
compuss6. case- fami-
. t
Qa
,,m,
-c-e.
tune din vechime. Tj
6 ,-o ;-. lorti. lielort Tr;
'4 r. = .
...
o r... A.

13 Mihailescl . . . 1 Illíbailesel, Mdrginénil Márginénu -de- sussii,


Mdrginénu-de - jossfi,
Coltaneni . . . . 217 249 2
14 Nilenii-Prosca. . 1 Menil-Prosea - . . . . . 346 203 2
15 Petróssa-de-jossil. 1 Petrósa-de-josst 200 138 1
16 Petr6ssa-de-sussil. 1 Petrósa-de-sussd 221 130 1
17 TolianI. . . . 1 Tohani, Crola-vadulta, Tohbénea-Ungureni, Va-
lea-seh ilord Pérsunari, Sudeti. . . 1,151 490 7
18 Vispeseï. . . . 1 Vispesei, Istrita-de-susA Vilénea, Ftuitânele . . 420 249 2
1 17 6,926 4,928 38

www.digibuc.ro
VII. JUDETULt CAITULÚ.
Co-
munä Numërull
Numirea
51) Numirea Numirea cätunelorti din care este ce maI ati aceste cA-
)0; compussii. o
comune 1. Pi 3= tune din vechime. case- faiiii- o
6 lielorti 7.1

1%4

1. Plassa Costangalia.
1 Aluatti . . 1 Aluatil, Ba1ahanh, Ceomaiti 91 160
2 Baimaclie . . . 1 Baimaclia-mare, Taraclie GO 70 1
3 Baurcil-moklovent 1 BaurciI-moldovenI, Larga, Andrusu-de-sussii. 100 155 2
4 Borcégti . 1 Borcégii, Ciucurmisenl, Albota-de-sussh, Albota-
de-jossd, Hagichiol, Bisericuta 166 255 2
5 Burlacti. . . 1 Burlach, Taraclia-cle-salce, Tarthu-de-aa1ce . Ciobalaccia . . 77 89 1
6 Chiossolia-micA 1 Chiossolia-mich, Chiossolia-mare, Meth 125 186 1
7 Constantinofca 1 Constantinofca Badicu-moldovenesch , Badicu-
russh 105 150
8 Costangalia 1 Costangalia, C41a-Costanga1ia Costangalia-ruséseä . 103 134 1
9 Crihana. . 1 Crihana 110 112 1
10 Gavanóssa . 1 Gavanóssa, Musaith, Grecenl, Tomescl, Tintula Duhouvalca, Preciuca . 136 138 1
11 Manta . . 1 Manta 103 107 1
12 MoscoveIu 1 Moscoveïu, Gighlbede, Constangalia-de-salce, Car-
balia Costangalia-bejenarï . 157 174
13 PelinI. . 1 PeliniI-bulgarl, Pelinfi-moldovenI, Hotula . 128 166 1
14 Rost' . . 1 Rosh, Bogdanofca, Cotihana. . Recea, Adrusu-de-jossü
Tartesci . . . . 161 171 1
15 Tatarti-baurci. 1 Tatarh-baurci, Leusenï, Trifescl 89 137
16 Vadu-lul-Issacti 1 Vadu-lui-Issacti 110 104 1
17 ZiirnescI. . . 1 Tarnescï, Ghibanh, Paid; Chircanï Teled, Gura-larg4 . 107 120
17 1,928 2,428 14

2. Plassa Cotn-morii.
1 Broscosesci Broscosescï, Noua-Leovh 90 100
2 Cglin60`fu . Calmätuiu, Toporu 101 123
3 Cazangicil . Cazangich 90 122 1
4 Copcu1u . Copeulu 102 132 1
5 Covurlulu Covurluïu 83 86 1
6 Leova . . Têrgu-Leova 561 580 2
7 Leu§enï. . Leusenï, Cotu-moriï 254 260 2
8 MingirIu . Mingirlu, HorjescI 369 411 1
9 Oracti . Cézârh, Shretenï, Sadtica 150 180 3
10 Sáratti . . Sarath, Pogonescï, RaducanI Tochile 245 257 2
11 Tomah. Tomaïu 289 315 1
11 2,425 2,667 15

3. Plassa Tigheein.
1 Borogani . Boroganl 150 151 1
2 Cahulti . . . 1 Orasu Cahulii Frumóssa . . 926 1,146 2
3 Capaclia-nouä. Capaclia-notfá 110 111 1
4 Capac1ia-rádes1. 1 Capalia-rhdes1 130 141 1

5 CisrpescI. 1 Cfrpescï 193 201 1


6 Cociulea. 1 Cociulea 240 215 1
7 Enichiolu 1 Enichioïu, Haragash 110 124 1
8 Epuren1. 1 Epurenï 100 111
www.digibuc.ro
Co-
,
munä Numèrulti
g Numirea
cl)
gQ
Numirea Numirea ckunelorti din care este ce mai ail aceste ea- ,
,.o
comuneI. ,c,
cc3 cd
.
compussà.
tune din vechime. case- fami- 7.3

-a
:- -.' lort. lieloril .rcii
w

9 Gotescl. . . . 1 Gotesci1-de-sussii, Gotescil-de-j ossii, Flämânda,


1_ 0Hanäsenil de -prt- Ciobalaccia 160 180 1
dure . .
. . 1 Hänäsenil-de-pädure, P1esen1 142 155 2
11 H6näseniT-de-Prutt. 1 HänäseniI-de-Prutfi 90 110 1
12 LArgut,a. . . . 1 Lärguta 225 230 1
13 Porumbesci. . . 1 Porumbesci, Cania 120 135 1
14 Samalia. . . . 1 §amalia, Sadacü 104 122 --
15 Tartail . . . . 1 Tartaü, MäcrescI, Butucén1 100 100 2
16 TighecIu . . 1 Tigheciu, PipircanI 110 130 1
17 Tiganca . . 1 Tiganca, Ghiltossü, Tutovanu. 150 150
18 TocenY . . . . 1 TocenI, Leca 110 104 2
i n 3,270 3,616 19

www.digibuc.ro
VIII, JUDETUL16 COVURLIJIÚ.
Co-
mung, Num6rulti
Numirea
Numirea )cd
Numirea c6tune1orti din care este ce maï ail aceste &A- o
comunei. 0
cd
cornpussg.
tune din vechime. ca- fami- <3.)

;-4 selorti. lielorti In


;L-1

1. Plassa
Aldesci . . Aldesci, §ipote 145 150 1
2 Mintescl . B6lintesci, GhilArteni, Pochiscani 135 149 3
3 Bänéssa. 1 Blnessa, Slobodia-Bnnéssa 202 202 4
4 Beresci . 1 BerescI, Melia 270 270 2
5 Beresel . . 1 Tergu Beresci 143 149 1
6 Bursucani . 1 Bursucani, Schitu-Zimbru 114 120 2
Cavadinesci Cavadinesci, Ruginera, GrApeni 380 380 4
8 Crgiescl. . 1 CralescI 218 218 2
9 DiocheV . 1 Diocheti, Drägusalfi, Ghinghesci, Omni . T11016ia 132 176 1

10 Dràgusanl . 1 Tergu Dritgupni 172 180 1


11 Glnescï. 1 Gänesci, Comänesci 380 380 4
12 Jorgscï . 1 Casla-talpäi, Filimonü 320 360 3
13 Lupesci. . 1 Lupesel, Ghirésca 200 200 2
14 MMuscen1 . 1 .1161usceni 160 160 1
15 MânzMesci.. 1 Manzátesci 135 140 1
16 Prod6nesci. 1 Prodänesci, Sn'sseni, Puricani 160 190 2
17 Slivna . , 1 Slivna, Onciu 166 166 2
18 Tutcani. . 1 Tutemi, Sipeni, Monastirea-Tutcani 340 340 3
18 3,772 3,930 39

2. Plassa Prutú.
1 FârtAnesci . 1 Fartn'nesci 279 279 1
2 Foltesa 1 Thgu Foltesci, nntanele, Stoicani 202 335 3
3 Frumusita : 1 Fiumusita, Tmîóiii, Scânteiesci, ijdileni 427 470 2
4 RdstäcanI 1 Mnstacani, Chiraftei 260 360 2
5 Moscti . 1 Moscti 125 135 1
6 Oance . 1 Once, Slobodia-Onesci, 361 383 2
7 Rogojeni 1 Rogojeni, Chirilesci, Vádeni 306 316 3
8 §ivita . 1 vivita, Cotu-Bratesü, Tatarca 376 376 2
9 Tulucesci Tulucesci, Odaia-Mandache, Slobodia-moviter,
Ciusmele 206 281 2
10 Umbräresci. 1 Umbraresci, Putuchióra, Tergu Goldsci, Golasci Bujort 285 351 4
11 VirledI . . 1 VITledi 223 254 3
12 VMdescI 1 Têrgu Vladesci, Päscani, Bnumnesc, Räscani . Busuiúca .238 240 4
12 3,288 3,780 29

3. Plassa Sivetk.
1 Bàleni Meni, Zagance 256 278
Branisce: Branisce, Izgoni, Lozova, Troianfi, Cotu-postei. §erbescii-noi , Itescl ,
2 §erbescii-vechl . . 165 168 2
3 Corni 1 Corni, M5eiani, Urlesci 238 250 3
4 Cuca . Cuca, Oasse, Sloboslia-venturh", Slobodia-Cotrossii 212 240 4
5 Cudalbi. 1 Cudalbi 646 798 4
6 FilescI . 1 Filescl, Costia, §5mdrerii, BraboV, Calica, Sardard . . 170 152 4
7 Galatï 1 Orasu Galati 3,200 10,500 12
8 MacsinenY Macaineni, Braina, Viorica 170 170 2

www.digibuc.ro
24

Co-
3

1:5
munä Numurula
cu
Numirea Numirea cAtunelorti din care este Numirea
;.' 3ci , ce maLaii. aceste cii- ,.o
,..:,
c o nl u n el. o >z compuss6.
cl ct tune din vechirne. case- fami- ...
4c; ...o
.,:. E'
;..,
lorti. lielorit t
o
...-

9 Afinjina. . . . 1 mi.oiina 100 109 1


10 Pechea . . . . 1 Pechea 230 242 1
11 Pechea. . . . 1 Térgu Pechea 130 130
12 Pisa'. . . . . 1 Piscii, Petted, Odaia-Pechei Vamisa 253 272 3
13 Sloboqia-Conachi 1 Slobodia-lui-Conachi Pricinta 177 177 1
14 Smu1 0 . . . . 1 SmultI, Milesd, Gornesd 581 608 5
1 13 6,528 14,094 40

www.digibuc.ro
Ix. JUDETULt DIMBOVITA.
Co-
rouni1 Num6rulti
Numirea Nurnirea chtunelorti din care este Numirea
)cd ce maï att. aceste crt-
comuneï. c-3
cl
compussg.
tune din vechime. case- fami- 7..
i-4
cl 1ie1orii
P.1

1. Plassa
1 Bildana 1 B11dasa, Fundata . 110 110
2 Branis e 1 Branisce, Sävese, Podu-ridel. 425 324 t.

3 Brezóia-iluceruluI. 1 Brezóia-ChiceruluI, Brezóia BrAloiu. . . 158 160


Cornati 1 Cornetk Sph1lturl, Boteni . 260 260 2
5 COS' ( sr -I 1 Costescil-din-vale, Vatra, Ianca 160 162 1

6 Crovt1 1 Crovil, Voinesci, Miulesci Ziduri 250 250 2


7 GlissenT. 1 Gaissen1, Cärpinip-de-jossil, Ciirpiniqu-de-sussü,
Rätesci 254 254 3
8 GhinescI 1 Ghine 87 87 1
9 Lungulet1 1 Lungu141, Orésea §auturi . . 230 230 3
10 Märuntist1 1 bläruntiO, Tom4an1, Matracaoa, 'Weed. 108 108 2
11 Odobesti 1 OdobescI 213 213 1
12 Poiana
jossil
13 Poiana lung-a-de-
1 I Poiana de-jossti, Skaturl . ... .. 167 167

susst. Poiana-de-sussk BrezoianI 199 199


1.4 PotlogI Potlogi, V14cen1 Zvoiü . 434 434 2
115 Potlogl Têrgu Pot1ogi 94 94
16 P oduhs i . . . Produlesd, Ghinesc 1- le-jossk Costescii-din Bruseeni 300 300 3
17 Românesci . . . . Rornânescl 276 276 1
18 Silt-clang S'Ardank laculesci 150 150 1
19 Sloboqi.a-móra . . Slohodia-móra, Bräileda . Bradoill 140 140 1
120 Titt. Titk P1opü, Präsas11 , Dimbovicióra, Attrnat1 . 250 250 3
21 Vättäresciï-dc-R6s-
tócA, 1 VAckescil-de-Rtistóck StrImbenl, Na-Licuscé-
nulul Pitaril 120 120 2
20 4,385 4,288 a
2. Plassa Cobia.
1 BAdulescï Bidulesel 160 160 3
2 BrosceniT-dejossii. Broscenil-de-jossil, Broscewl-de-sussti . . 141 138 2
3 Cobia Cubta, CAlugiiren1, Qpquna, Frasinù, Bumbolu,
Gura-porculul, CopkeI Valea-Cobid . . . 542 542 8
4 Cojo a u-de-jossil. Gojocaru- de jossii, Cojocaru-de-sussu, MerY, Chirca. 123 129 1

7
C ngurI
Cupa
Drat!o kna .
CrAngurl, Ratesc . .
Cuparn, Bu du( a
Dragodana, SI& i-popii, Gulgota
. . . .
... ...... .
.

.
218
100
150
218
108
167
3
2
9
8 s1 Tergu Gaesei, S. Etosel, Catane, Vaideiasca, Ciofi t u. 320 315 Co
9 (JI el Grea 11 resc 1-d. - ussk iganti, Códa-isvoru:
Zavo -orbului . . . 240 284 2
10 (Jura- tó Gura-fóL 120 107 3
11 Gut a-st_4(-9 Gur Ivanca. . 200 200
12 Iones bm scl, Gh orglieseI . . 176 46 2
Mof..(g;am e iu, Puroinica, Copilesei . 277 29 3
M, n Mull n i-de Su 1441, Mur tnn-de-jos u, Caeov ,
N. 11 Cll . . 294 286 2
1, Oda.a-tu. ulm . . .11a t r wu, Ma asarA ....... . . . 210 208 2
16 Pàti 6ia Pal I óia, Balotése i, Ciupa-Manciu1escuitd, Ciupa-
lui-Mavrodolu, Potlogenl. 282 282
www.digibuc.ro
mma
Co- Num6rulti
Numirea
P- Numirea )73
Numirea càtunelorti din care este ce maY ati aceste
comunel. )C4
"-C-4
compuss5. tune din vechime. case- fami-
o ;-4 loru.
i-1
VMMV.1=IMMI,

17 Persinar1 PeqinarI, §uta-mare 259 219 1

18 Petrescii-de-joss5 Petresciï-de jossti, Ragd, Patru-tiled-de- crud., Ma-


9
talogil Croitorï 138 151
19 Picioru-de-munte 1 Picioru-de-munte 169 54 1

20 Puntea-de-gred 1 Puntea-de-greef Sêrbi 101 111 1

21 Sperie-Mil . . . Sperietenï UrOia 108 100 1

175 175 9
22 Suta-séch" 1 Suta-séca, Oltenï, V1Iscem
23 trliescI . . . . 1 'Mesa, JugureniI-de-jossil, Petrescii-de-mijlocú 389 389 2
24 Valea-mare. . . . Valea-mare 150 150 2
1 23 5,042 4,928 60

3. Plassa Dimbovita.
1 Bogati 1 Bogatl, ChitesA, Sussen1 443 443 5
2 Botessi 1 Botescï, Greef, Candescil-din-délfi, V.1ea-mare. 255 255 3
3 Butoiu-de-suss5 1 Butoin-de-sussti, Batoiu-de-jossii, 'Yoko-LI-Dade,
Catune 3
200 200
4 Candescil 1 Candescil-din-vale, Välinasï, AcoaisanI, Drago-
danesel 230 230 3
5 Dragomiresci. . . 1 Dragornirescl 270 270 1

6 DrágAescil-Un gu-
ren1 1 Drägiescif-Ungureni, Dragiescii-panAntení, 131-
vnlescï, Gheboeni, lenesei ....... 450 450 5
7 Glimbocata. 1 Glimbocata, Cd1ugIrip, Cotu-maluluï, 184 184 2
Huhfbesci 1 Hulubesef, Gainesci, Strirnbd 344 344 3
9 LucienI 1 Lucien.): , RIncaciovd, Lucienii-ungureci,
Gengoesef, Ciitunu-morei. Negoesci 414 414 5
10 Ludesci 1 Ludesef, Gheorghesci, Scheiu 350 350 3
11 INFarcesel 1 MarcescI 218 230 1
12 Priboiti 1 Priboiu, StaNenf 140 140 2
13 T5t6ran1 . . . 1 TitArani, CApriord 230 230 2
14 Valea-caselorti 1 Valea-cassebx 11, Soru 130 130 1

Ï. 3,858 3,870 38

4. Plain! Dimbovita.

BgrbuIetù il Barbuletii , Geme, Valea- Tisef , Corne..ci, BI-


sescï, Gorgai il 192 192 1
2 Bränesci 1 Branesd 280 280 2
3 CucutenI 1 Cucutenï , Vulcano-de-jossii, Vikana-de-susst ,
Valea-câneluï, Neculdesci, Benghe. Protopopti . 344 344 3
4 Gemene . 1 G-emene, Oncesef, Bratu1esci, Capu-cóstei. 217 217
5 Isvóre 1 Isvóre, Sadtden1 200 2(10 1

6 MotAeni . 1 Motdeni, Fienï, Berivoescï, Ialomiciorenï. C4denI 237 237 2


7 Petrari 1 PetrarY, Adunatï, Manga, Strimba, Délü,
A1uni0, Mläci, Corn4e1i1 416 416
1 R1u-albd, Lunco-ca4e1ei, CiobänescI, Iudas1 . . 151 151 1
9 Runcti 1 Runcd, Pétra-epef, .Badenl, Brebend, Feresel,
Costesci ?,93 203 4
10 Voinesdi 1 Vetnesel, Butlanesei 211 214 2
11 Vîlcana-Pandele 1 ViTicana-Pande1e, SticlAria, Fägetelii, Gura-vil-
coneI 247 247 3
2,791 2,791 24
www.digibuc.ro
7113P

Co-
mma Numgruni
Numirea
Numirea Nurnirea càtuneloril din care este
ce mai ail aceste
comunel. compusA.
tune din vechime. case- fami-
lielorti

5. Plassa Dag.
Adinca 1 Adinca 196 196 1
2 Bucsanl 1 BuqanI 288 294 1
3 CazacT 1 Cazacï, Nucetti, Movila, Adunati, Elereu-Dom-
BrätesciI-de-jossii, Brätescil-de-sussil. 418 400 5
4 Co lanil 1 Cola* Dumbrava, Prism, Ulmil-Curcï, Matra-
caoa, Nissipurï 268 270 4
5 Comisanï 1 Com4anï 196 204 1
6 Doicesct 1 DoieescI, roIanï, SatenI, Guyoïu 271 287 2
7 Gura-Ocniteï . 1 Gura-OcniteI 116 125 1
8 1-PabenI 1 Inbenl, Bucovita, Rätóia 190 190 2
9 Lazuli 1 Lazuli 109 103 1
10 Ocnita 1 Ocnita, Gorgota 230 240 2
11 Raci 1 Racy, CoboN, Silisce 111 111 1
12 Räsvadu-de-jossti. 1 Räsvadu-de-jossil, Räsvadu-de-sussä, Drägänésca,
Gorgotenï 361 375 2
13 Sgcueni 1 Secuen1 148 156 1
14. otinga 1 Sotinga, Tel0, Sotinga-Golésca, Rudäreï. 337 382 2
15 Thgovisce . . . 1 Crap' Têrgovisce . . 1,271 1,238 23
16 1 VäeäresciI-din-déla, VäcäresciI-din-vale, Ciuraff,
Ripa, Bäjesei, Bungetil 310 331 2
17 Viforita 1 Viforîta, Aninóssa, Mahalaoa 330 304 3
1 16 5,150 5,206 54

6. Plaits lialonzifa.
Bela 1 Bela Mägura 100 104 1
2 Besdadtí 1 Besdatii, Valea-leurpi 499 533 2
3 Colibast . . . 1 Coliba0, Ciocoescï 89 80 1
4 1 GlodeniI-din-délfi , Glodenil-din-vale , Läculetï ,
GupIu 258 248 2
5 Moroeni 1 Moroenl, Muscelfi 180 177 1
6 Petrosita 1 PetroOta, Lennca, AdunatI, Valea-titeï. . . . Valea-
7 Podurï 1 Podurile-de-jossä, Podurile-de-sussä, Glodenil- CotunuluI . . . . 219 222 1
din-vale, Malurï Glodenif-Dobincesd, Glo-
deniI-Oncescl, ttinbeï. 313 298 2
8 Serb6nescï . . 1 Serbänescr, Diaconescï, Bela 210 181 2
9 Tita, Buciumenï 258 200 2
Ita
10 Ursein. 1 1
1 Urselu 96 101 1
11 Valea - lunga - de-
SustL 1 Valea-lungWe-sussä, Popesci Strimbù 259 252 2
12 Virfuri 1 Tirfurï, Suvita, Lungulescï, MintescI, Cojeiu 113 115
13 Visinescï 1 "ViOnesci, Puturosti 116 125 1
13 2,710 2,636 18

Plassa Ialomira.
B61enil-p6mêntent 1 Bälenii-pämentenï Balenil-Rominï. . . 310 310 1
2 Bälenif-sArbI 137 173
3 BAlteni . . . Bältenl, Stänescï Cilngiíren1 . . . . 139 121 3
4 Bilciurescl Socetä CloFarI, FreciteT . . 262 234 2
5 Bolovani Bolovanii, Móra-nouä, Politimóia, Bänescl Beqtelbia 318 327 3
6 Ctunù Munn', Hodäresci, Bajoren1 300 293 3
7 Cojasca , Cojasca, Fintänele 542 502 1
www.digibuc.ro
Co-
muni Numiirult
Numir a
Numirea Numirea cAtunelorti din care este ce mal ati ateste
)7: compussg.
comuneï. tune d n vechime. case- ini-
lielorti

Contescii-de-josst . 1 ContesciI-de-jossil, Cont,,, eii cle-sus-ü, Galuga-


renl, Holes eii 28 204 3
9 Coratelti 1 ornrueln, Sloboqia, Coeo,71 300 300 3
O Cornescl I Corn, seI, aratésea Ungurenii-Lipovénn. . 260 250 2
11 Dobra 1 Dobra Lupoiant. . 189 201 1

12 Finta 1 Fintq, Brinell . . Argintolann . 270 260 1

13 Frassint. 1 Frassiub, Bä1tit4 1


Lipoveni. . 300 25( I 2
Ghebóia 1 Ghebbia 170 i 70 1
Gherganí 1 Gh. rg IA, S6biesei , Col en , Gamnneses, Ma-
vr, dinü San e eI . . . 352 317 2
16 Podu-b6rbieruluI.
17 115.tkál
1
I
Poclii-el bi,ra1d, 136ngdi .
Tiaärtii, PoenarI, DfineseI, PIrl,ta
***** Raeatl
Ologeni, (suta-de-stia-
185 182 1

jail) 274 248 2


18 Vidurescï 1 ViçlurescI, Ghimpati, Prissaca . . 336 336 3
18 4,862 4,678 34

www.digibuc.ro
X. JUDETULÚ DOIAJC.
Co-
mud),
Nu mgrul
. Numirea
Numirea Numirea ditunelorii din care este ce mai aú aceste cá-
comuneï. cd
compussit tune din vechime. case- fami-
lielorti

1. Plassa Amaradia.
Adincata-de-jossii 1 Adîneata-de-jossd, Tandära, Adincata-de-sussil,
BAlmäescl, Dracesci, Pometescil-de-jossd, Po-
metesca-de-sussti, Gagesei Gugutd , Gura-bärea-
2 AnfárAsci . 1 Amäräsel, Bäicanrz, Plotogl, Färe4énea, Fär- ciulul, Drumu-mare. 270 260 2
casil, Plopt, PetricheseI, Golumbd, GolumbeniI-
mopenI, Metropolia. 345 306 5
3 Balota-de-jossii . 1 Balota-de-jossfi, Gaia-de-sassd, BuseenI . . . 222 201 3
4 Bodàescl . 1 BodäeseI, Valea-muierel-de-sussii, Ochava 220 206 3
5 Bulqesci . . . 1 Bulpsei, Niistäsescl, Cárstulesei, Skulesei 391 351 3
6 CAprianii-de-jossti 1 Caprianii-de-jossil , Granole, Gugulu, Cornetd,
O
Seurtd, Brateed, BAlo§ani 250 220 2
7 Goesci . 1 Goan)", Pioresel, Corbil, Vladimirù 320 298 3
8 Godeni. . . . 1 Godenl, Valea- mare, Spineni 237 221 2
9 NATMescii-de-jossii. 1 MalMeseii-de-jossii, Mogopsel,
Mileseff-de-sussd, Valea-bisericel", Hä11äù, Du-
tulesel, Slätari 385 373 2
10 Melinesci . 1 Melinesel, Valea-muierei-de-josail, Drumu-mare,
Miffereseï, Popesel, OdolenT, Almäjti, lralea-
muiere 262 220 4
11 Mlerea-birnia 1 lrierea-birnia , Bogind , Crurtelti, Miericdoa,
SlamnescY, Väluta, Liugd, Mopenï, Putinel 290 275 5
12 Murgasti 1 Murgaqii, Picatcri, Gaia-de-jossfi, Roplesei. 293 245 2
13 Negoesci 1 Negoesei, Delureni, Drumu-msre, Cotu-morel,
Rogojina 238 250 2
14 aivuta. 1 Slävup, SocotenI, Melusci, Beresd, Toiage, Ul-
meta 323 302 4
15 Stoina . 1 Stoina, Stoinita, Gläréssa, Vlasca,
&Inca, Urda, Ciorarl, Valea-hd-Stand . 330 315 4
16 1 Talp41, Halangesd, Vedureni, Tà1panï, Pos-
telnieu-Nästase, Popesci, Robescï, Vladimiresci,
Soceni, Nistoiu, Deicolu, Dutulesci, Parvulesci,
Drinelulese! 367 382 6
17 Valea-boului . 1 Valea-boului, Mierea-mopenï, Urda, Crusetd 310 263 5
18 Velesci . . 1 Velesci, Ruptuff, Balota-de-sussd 196 173 3
18 5,249 4,861 60

2. Plassa Balta.
1 Afumati.. 1 Afumati, Boureni Annulescil-de.sussfi . 325 323 2
2 1 BäileseI 780 784 2
3 13AI-ea . 1 }Area Rissipii 494 400 2
4 Bistretu. 1 Bistrepl 302 312 1
5 CArna. . 1 Um, 220 236 1
6 Catane . 1 Catane, Covelu 216 226 2
Cerktt . 1 Cerätt . Malaica 202 205 1
Cioroia0 1 Cioroiasii, Troche-el 191 182 1
Ghidicin . . 1 Ghidiefu, Seca Pisculetti . 200 200 2
Gighera. . . 1 Gighera 159 159
Giurgita-Cioromela. 1 Giurgits-Cioromela, Porta'resci, Cnrmatura 400 380 3
Goicea-mare . 1 Goicea-rnare 190 200 1
www.digibuc.ro
CO-
mung Numërulti
Numirea Numirea cgtunelorti din care este Numirea
)ei ce raal atí aceste
comunel. g
cd
3cti
74
compuss'6.
tune din vechime. case- fami-
4:2
= .- lielortí

13 intorsura . . 1 Intorsura, Itädovanü Lipovu-Itddovand . 130 149 2


14 Lipovu- Ungurenï. 1 Lipovu-ungurenï, Lipovu-de-sussil Lipovu-Itomhescg 184 174
15 316cesu-de-jossti Mgcesu-de-jossti 240 241
16 1116cesu-de-susst 1 Mdcesu-de-sussü, Macesu-de-mijlocii 213 233
17 Nedea. . 1 Nedea 240 246 2
18 Negoïu . 1 Negolu 169 160
19 Plosca . 1 Plosca 124 139
20 Rastti . . 1 Rastü 284 296
121 egarcea . . 1 §egarcea 408 408
22 Siliscea-cruceI. 1 Siliscea-cruceï Ciorolu 201 208
23 Urzica-mare . 1 Urzica-mare, Urzicuta, Urzicuta-Ionele Urzicuta-de-jossil . 300 304
23 6,172 6,165 32

3. Plassa
Calafatti. . Têrgu Calafatü 478 599
2 Caraula. . 1 Caraula 285 300
3 Cetate. . . 1 Cetate, 1.11mg 409 466
4 Ciupencenl . 1 Ciupercenï 300 334
5 Comani. 1 Cornanï, Maglavitti Golenti 381 518 2
6 Corlate . 1 Corlate 115 110 1
7 Coral . 1 Cornd TeIu 291 284 3
8 Dessa. . . 1 Dessa 240 276 1
9 Dobridoril . 1 Dobridorg 190 173 1
10 Galicea-mare 1 Galicea-mare 480 480 1
11 1 Galiciuka 182 180 1
12 Giubega. 1Giubega 140 185 1
13 Hunia . 1 Hunia 216 236 2
14 Morenï . 1 Morenï, Füntana-banulul 216 236 2
15 MoValeï. 1 Moldleï 485 491
16 Orodelii. 1 Orodeld 290 299
17 Perkorii 1 Perisorti 181 151
18 1 Pisa Tunarfi-romänI . . 260 267 2
19 Plenita . 1 Plenita, Poiana-Pleniteï 840 775 2
20 Poiana . 1 Poiana TunariI-sêrbi . 1,099 1,183 2
21 Rissipit,i 1 Rissipitï 510 486
22 Rudarï . 1 Rudarï 230 245
23 1 *irtopil 215 215
22 8,033 8,489 31

4. Plassa Dumbrava.
1 Brabova-de-sussti. 1 Brabova-de-sussü, Brabova de-jossii, Urdinita . Itächita 294 300 1
2 Brésta . . f . 1 Brésta, Obeding Crochna, Cotfi, Dossu-
Sandeï 291 279 2
3 Bucofelii .
li Bucovdtti, Lémna, PaliluIa CarlijeT , Lénana-de-
sussg,Lémna de-jossü
Stoicang . . . . 360 316 3
4 Ciiciulatti. . Chciulattl, Florang 181 191 1
5 Caloperl . 1 Caloperd, Dttiga, Panaghia, Panaghia-de-jossft . Sälcuta, Gura-Dálgel,
Stubelu , IväscescI .
6 CAlugärei . 1 CalugäreI Bechetti 233 243 1
7 Carpenti . 1 Carpenü, Geblescï Dinculescï, Cdräpünu-
sa, Gurguescï, Pur-
www.digibuc.ro cäresd 364 334 4
Co- Nu m 6rult1
munit
Numirea Numirea eàtunelorti din care este Numirea
ce mai ati aceste o
CD
comunei. 3ce compuss5,.
tune din vechirne. case- fami- )

lielorti
5( C

8 Ciutura. CiuturA Drossesci . . . . 188 194 1

9 Glodti . 1 Glodti, VIr1t1 Capu-glodulul


. . . 137 165 2
10 Gogostr. 1 GogoO, Gogosita 446 336 2
11 Gubauce . . 1 Gubauce, Scafesesef 148 141 1
12 josstf 1 Livedu-de-jossil, MagaretI, Gura-väei 147 177 1
13 Mósn.a . . 1 Mosna Caraimanti . 104 119 1
14 Petróia . . 1 Petróia, Basoovil 141 139 1
15 P1esoiu . 1 Plesoiu-de-sussir, PIrsoiu-de-jossa, Solomonesci. Dosu-märvila , Fras-
Milovanü . . 530 475 2
16 Podarl . . 1 Podarl, Livedu-cle-sussú 189 220 1
17 PredescI 1 Predesci Dia 223 215 1
18 R6chita. 1 Rächita Vélcornii 150 156 1
19 S61cuta . 1 SlIcuta A.IâNia 184 192 1

20 &ca. . 1 Séca Séca-mid,


Riicluta 370 330 3
21 Shsca . 1 &mu, Belotti Mesdróia 190 182 1
22 Sopottr . 1 Sopotti 200 189 1
23 Tencànétr. 1 Tenamëu, Märäcine Drägóia 210 217 1
24 Terpedita 1 Terpedita, Lazé, Gabel Brestuica . . . 340 352 2
25 Vela. . 1 Vela, Bucovetortr, Plopusortí Cetätuia . 429 396 3
26 Vêrbita . 1 Vêrbita, Vêrbitóra Crângii 286 200 2
27 Virvorti. 1 Virvorti, Féntiinele, Turnavits Ruptura, Criva. . 598 547 3
27 6,933 6,605 43

5. Plassa
Adunatil-de- gior-
mane . 1 AdunitiI-de-giormane, Br. tovol'escI, Giormanu-
de,sussil 232 233 3
2 Bardia . 1 Bârfli,t, Tuguresci 205 200
3 Bechetti. 1 Bechetü 155 120 1

4 Cdciulätesci 1 Ck;ulatesci, Róba, Foisnrü, Toceni, Dobresci 236 241 3


5 CAlttrasi. . 1 Calara 316 253 1
6 Comoscen1 Comosceni 186 186 I

7 Damiantí 1 Dar liana, Raetil, Pisa 300 321 3


8 Drnicú 1 Dranicu 144 131
9 Foisortt . 1 Foisoru, Boovaq, Belcinfi 177 176 2
10 GAngiova . . 1 Grângiova. BanätenI 224 216 1
11 Giorocu-mare . Giorocu-mare, Puturi 287 280 4
12 Grecesel . 1 Grecesci, Rebegï, Tarnava 130 137 1
13 Grindeni . . 1 Grindeni, Orasani, Ostrovenl, Liscéva . . . 494 450 4
14. Locustenii-de-sussti 1 Locustenil-de-sussti, Locustenii-de-jossii, Bra-
beti, Branisce Danet1 597 536 5
15 Mel ;alai. 1 Mersani 550 470 2
16 Murta . 1 Murta, Giorocela, Tambunesci 190 180 2
17 Pale. . 1 Pade 151 162 1
18 Rodisce. 1 Rodiscea-de-sussil, Rodiscea-de-jossil. Cotofénca . . 65 137 1
19 Sadova. . . 1 Sadova 302 295 2
20 V alea-Stanciului. 1 Valea-Stanciulni, Nitolescl, Horezu-Poenari 503 474 3
21 Zavahl . . . 1 Zavala 150 145 1
21 5,692 5,3 44

www.digibuc.ro
Co-
mma Num6rulii
Numirea
Numirea Numirea eiltunelorti din care este ce maT ati aceste
0 )4 o
comunel. ca
compuss6.
tune din vechime. case- fami- 0
lìelorú

6. Plassa Jhe.tiessussai.
1 AlmAgiu-mosnení. 1 A .mägiu mosnenl, Almägiu - birnicl, Maholaoa
bisericel, Boge, Sitóia 344 342 3
Argetóia-de-sussit 1 Argetóia-de-sussil, Arget6ia-de-jossii, Racovita,
Leurdósa, Téseu-din-vale, Beramü, Cämpu- cru-
cel, Taco-din-MCI, Grädiniiresd, Mocra, AtIr-
nati, Berbet5, Iordächescl, Novacil, BälänescI. 495 484 1
3 Bralostita . 1 Bralostita, Ochisord, Cocane, Corbü, Fa ta-Ra-
covitel, Porclrescl, Cotina 237 237 1,
4 CernAtesel . . . 1 Gernätescl, Monastire 322 296 2
5 Cotofenii-din-dossú. CotofeniI-din-dossi). 198 211 1
6 Cotofeni1-de-sussii. I Cotofenif-de-sussti, Cotofenil-din Cotofenil-
de-jossti, Cotofenti-de-mijloct, Valea-bisericel,
Vodnic ti 270 260 1
7 Filiasü . . 1 Fi1ia, A11114.01, Bolta, Racovi t 568 572 4
8 Fratostita . 1 Fratostita, Valea-robotinel, Dobresci 216 226 1
9 Floresel. . . Floresci, Chicora, Capintenl . 250 251 2
10 Gura-motruhil 1 Gura-MotrulnI, Racovita, Argenesd, Jugastrü,
Buicescl 270 270 2
11 Meter.' . 1 Meteti, Brädescil-de-jossti , BrAdescil-de-sussti,
Morärescl, Almägelt, Valea-rea . 400 405 3
12 . . 1 Mihäits, Putmeltü, Obianü 206 206 2
13 Poéna-de-sussii 1 Poiana-de-sussii , Chera , Cocorova , Puéna-de-
josst, Petrisü, Butisóra,
SgMbescl, BulbucenT, Valea-znare, Bliolesc!. . Arpadia 334 334 5
14 Räcaff . . . . 1 Räcarf 235 236 1
15 ScsalesciI-de-joss6. 1 Scalescii-de-josst,
288 288 1
16 Socolescl . 1 Socolesci, Rasnicii, Rasnicu-bëträuti, ()giant; Grauri. Valea-séca. . . 279 285 3
17 TatomirescI. 1 Tatomiresci, Sfirca 240 245 2
18 Tinfárenf . 1 Tintärenl, Picii 160 152 1
19 Tilu 1 Till; ScAlescl 140 133 1
20 Valea-lul-Petru. . Valea-lul-Petru, Omorno , Ornornice, TrocanI,
Salce 292 262 2
20 5,744 5,695 39
7. Plassa
1 Balta-verde. 1 Balta-verde, Popoveni, Moflianl, Branisce . . Jitia, Emnicü . 231 241 2
2 Craiova. . 1 Orasu Craiova 3,220 3,252 29
3 Cernele . 1 Cernelele-de-sussii, Cernelele-de-jossü, Tróca . Atêrn 175 180 2
4 CowveniI-de-sussti. 1 Cosovenii-de-sussil, Cosovenfi-de-jossii, Cosove-
DtibulenT . . 396 430 3
5 Ghercesci . 1 Ghercesci, Gärlescil-de-sussti, Gärlescii-de-jossii,
Teiü 204 208 2
6 Ghindeni . 1 GhindenI 230 256 1
7 . . 1 Isalnita, RomänescI . . Val a-ânghiuluI . . 350 371 2
8 isvoruí . . 1 Isvorti, Cornetü, Cioroiasil Ciu1ni , F Amanda 304 309 2
9 Ma In-mare . 1 Maln-mare, . 161 18
10 MisaI . 1 Misclif, Mlecanescl, MuntenT 234 222 1
11 Mottocl . 1 Motocl, UrechescI Pelescil-de-sussii, Pe-
B f-
12 Po3lescI . 1 Pelesci, Perisanl, Läcrita-de-sussti, Läcrita-de- na, Putu-ciobanulul. 169 155 2
jossii, Lunga, Nichetóid 421 443 4
13 réjba . 1 Préjba, Carce, Prissaca 246 263 2
14 scuu 1 &elfin, Tad, Glodenl, TuguenT, Pescaa 400 40 2
15 1 Simnicu-de-sussti, Simnicu- de-jossii, Florescl, Al-
bescl, Daduviicescl, Bréza Hagiade . 367 367
14 www.digibuc.ro 7,108 7,235 57
33

XL JUDETULÚ DOR0110a.
Co-
monk Numëru1
Numirea
Numirea Numirea clItunelorti din care este ce maI att aceste cí-
comu fl e ï. ).cG
compuss. tune din vechime. case- fami-
77:1
lielorti

1. Plassa Basi14.
1 Adgsenl. 1 Ad4eni, Liviii, erpenita, Niehiteni. 145 186 2
2 Avrilmeni 1 AvrämenT 172 206 1
3 Borzesci. 1 Borzesei, Täutesei 77 77
4 Borole . 1 Borole, Zahoren11-111I-Sacark, Zahorenil-Dabijel 110 122 1
5 Drilguenï. 1 DrAgoaenti-de-jossk, Dräguenii-de-sussk, Podri-
ga, Balinti 225 301 3
6 Ihnescl. 1 Hänesd 127 133 1
7 Manoléssa 1 DomoeniI-Mano1esei, Domoeni1-1ui-Cropense1ii,
DomopniI-1oI-F1eondorti, Volovktu-1uI Stroid,
Yolovatu-lui-1acovachi, Tecureni1-
111I-Timu0 167 247 2
8 Plopeni. 1 Durnesci, PlopenI 157 181
9 Srivenï . 1 Skvenï, Têrgo Säveni. , 364 470 2
10 Sêrbï . 1Sêrbl 220 230 1
11 Stiibeeni 1 Stiobeeni 292 321 3
12 Vornicen7 . 1 Yorniceni 262 296 1
13 wissinesci . 1 Vlässinesd. 196 200 1
13 2,514 2,970 18

Plassa Rerhomete.
1 Dersca . 1 Dersea, Pirku-negro Viä' deni . 337 355 3
2 Grh' mesa 1 Griimesd, Botoenit,a, Rudesei, Yerpole . . 341 418 3
3 Irántesci 1 Ifintesd, Adineata, Mittel II6JaV sca-din-délt,
. . . 643 689 a
4 Lozna . Lozna, Mines& 191 234 2
5 Mihailenï 1 `Mgt' Mihail eta - Sänäuti, Tèrgu-noil 625 1,187 1
6 Turétca Turétea, Sänàut, Stknesd, MihorenI . 385 412 4
7 Zamostia Zampstia, Balinesd, Ro0-1111-Chiriacii, R01-
luI-Ciomârtand Badragk, Corpad . 419 470 3
8 Zvorg see . . Zorksee, §erbrtnesd, Beresei 935 1,055 5
9 Virvu-CtImpultff Virva-Ctunpuld, Cântlesei, Dobranko11, Ionärni,
Talpa. Magiura, Viteani, Mes-
Malik, Loom, Ionit-
pnii-mari, lop aaenii-
Bogzeï, Bohoghma . 779 830 8
4,655 5,650 32

3. Plassa Cosala.
1 Bulnau . Bultalo 141 146 1
2 BrAescï . Braes cii-Ini-Gherghelli, Gheleme, Po-
penii-I Arnitv6ei, Pilate s el 352 861 5
3 Brosaut,1 Broseäuti., Trestiana 442 406 3
4 Co rlitteni Corlitteni, Carassa, Micläu.?enii-Anastasiului, Mi-
173 1"39 1
5 Dimhchen7. Dinacheni, Mäteeni-luI rnii Cqckceni . . 200 174 3
6 Dorohoïu . . Orasu Doroholu 900 1,400 2
7 130 137 1

www.digibuc.ro
Co- Numgrulii
munä
Numirea
Numirea Numirea ciitunelorti din care este ce mai aìi aceste crt-
3Z

comuneï. compussit.
tune din vechime. case- fami-
lielorti a")

8 Hilisä'u-luï-G-afencu 1 HiliOn-lul-Gafencu 117 125 1


253 255 5
9 Saucenita . . 1 Sancenita, Horläcenï, Prilipca Pometï.
10 §5.ndricenï . . 1 §indricenil-luï-Cerchezú, §ändriceniï-hfi - Gher-
ghelti, Cobtla §ändriceniI - de-sussú ,
Sitndriceniï-de-jossii . 171 197 3
11 VAculescï . 1 Váculesil. 284 314
12 Vlädenï. . 1 Vii denl, Mateeni 110 134 1

1 11 3,273 4,308 27

4. Plassa Merl«.
1 Buda. . Buda-de-suss-6, Buda-de jossú, Becescl, Mogo-
escï, Mihorenï 444 477
2 Herta. . 1 TArgu Herta 680 680 2
3 Hrétca . . Iirétca, Godinescl 282 308 2
4 Mamornita . Mamornita, Térgu Mamoraita, Locovita, Slobo-
dia-Cocotä, Novo-Sehta Slobodia-SträFia, PA-
satti 234 255 5
5 Molnita. 1 Molnita, Strénga B6nceni 230 236 2
6 Movila . 1 Movila, Tinteni, Fundu-Herta 286 294 3
7 Oroftiana 1 Oroftiana-de-sussti, Oroftiaca-de-jossú, Osebith-
din-Oroftiana 309 347 3
8 Pilipuï 339 283 2
9 Sinìhäì. Sinihäú, Cotu-Simhäft . Horbova . . 278 293 2
10 Tirnauca Tirnauca, Probotesci, Culicem, Fundúia 742 810 51
1 9 3,824 3,963 31

5. Plassa Pruta-dedossiii.
1 Bivolü . . Bivolu-Lätäscuhff, Bivola-luï-Lipanti 173 197 1

2 Catusca. . Cotasca, Putureaï, Ghireml-Tilutulm 178 194 2


3 Crasnaleuca. Crasnaleuca, Curtti Cotu-Peririteï, Odait-
Darabani . Darabanï, Bajura-din-délö, Bajara- din-vale, Cor- Glureni 198 222 2
nescï, Teióssa Cotu-hârtopnlui. . 513 593 2
5 Darabani . Têrgu Darabanï 365 500 1
6 Horodisce . Horodisce, Slobodie, Cuzläti, Crämicenï . Miorcanï 277 270 4
7 Hudesciï-rnicï . Hudescil-micI Ciorbera 271 298 1
8 Milénca. Milénca, Tätär4enT, Codren1 322 338 2
9 Mitocti . Mitocú, Friienï, llatcäutii-Dimitriulm, InträutiI-
Panaiteóel, Irhimenï, Odaia-Ichimem . . Hatcäuth-Zeitanultn. . 294 329 2
10 Rältinisti Ivancäutï 272 306 2
11 Inc1641". TLIrgu ROW, Radcuti, 4novä4ti 429 416 2
3,285 3,663 21

6. Plassa Pralta-de-sass6.
1 Cristinesci Cristineiel 167 197 1
2 ConcescI Concescï 192 194 1
3 Cordiirenf Cordärenfi-Monastirei, Sipotenh-Monastiret, Cor-
däremI-Gafencului, 946 985 3
4 aimilenl 1 DärnileniI-Miclescului IVimilerni - Ini - Mar-
pletti 86 100
5 DAmilenï 40 50 1
6 Dumeni. Dum enii - Cristei , Pop eniï Cristeï , Pop enhi-lu
Mavrodinü, Popenn-luï-Curtil, PopeniI-Mirone-
sculuI, LiveniI-1m-Sofianü, Livcniirlrarnávóeï . 233 233 5
www.digibuc.ro
35

Co-
munä Num6ru1t
c)
,... Numirea ).,.4 .
Numirea cátunelorti din care este Numirea
ce mg all aceste c6-
I C.)
comunel. -,
';'
Yz*,
--,-,,
compussà.
tune din vechirne. ea- fami- 1
i6 ,-.
-.,4
;-
z,
.,I
selortr. lieloril T,
,-,

7 Havirna . . . 1 Havirna . . . , 254 276 1


8 HildeseI. . . . 1 Hudeseil-mari 492 530 2
9 Ibiinesel. . . . 1 IbänescI 343 400 9
10 Litpla. . . . . 1 Lipa, Sfdrclutl, Mlemlutl. 207 209 3
11 Pomirla . . 1 PomIrla, Ili4du-Varn ävóel , 632 032 3
12 Suharn. . . . 1 Sulprää, Cotu-Suharäti, Comanescl 347 389 2
121 3,239 3,495 24

www.digibuc.ro
-36

XII. JUDETULÚ FALCIÚ.


Co-
munä.
Numgrutil
Numirea
Numirea Numirea crttunelortt din care este ce mai atí aceste cä-
comunei. compussä. tune din vechime. case- fami-
born, lielorìi

1. Plassa trasna.
1 Albesci. . 1 Albesci, Têrgu Docolina 318 313 1

2 Armrteni . I Armäsen1 90 89 1

3 Averesci . I Averescl, P1oeh, Rosiorl 150 151 2


4 Bot,esei . . 1 Botesci, Porciseni 156 171 1

5 BrMicesci . 1 Brädicesel 206 189 1


6 Bunesci. 1 BunescI 231 231 1

7 Corni . . 1 Corni, VFadinescii 212 212 2


8 Cr5s*eni . 1 CrasnäsenY, Leoscï 200 200 2
Cretesci. Cretesci 260 260

.......
9 1 2
10 Curteni . 1 CurtenI, BudescI 155 155 2
11 Dolheni. 1 DolhenI, Idriclu, Rìtdiu, ralhrtresca 215 215 3
12 Dolhesci 1 DolhescI, Petrisa 263 263 2
13 Gugesci. 1 Têrgu Gugescl 176 152 1
Oltenesci 1 Oltenesci, Sgura . 195 198 2
15 Roiecï . 1 Rosiesd, Valea-luI-Darie, Gura-Idriciulul, BoghenI . 256 256 31

16 Stroesci . 1 Stroescï, GiurgescI, Valea-lul-Bosie 124 124 3


17 TAMFdesel . Thbiliesci, Valea-sécd . . 115 119 1
18 Tardii . . 1 Tarp, Pihna 188 188 2
19 Iltäreni . TätdrenI 180 154 1
20 Vinet,esci . 1 Vinqesci, Cord= 100 100 2
'20 3,790 3,740 35

Plassa
1 1 Barbo,i 113 116 1
2 Bäsesci . 1 Bitsescl 158 172 2
3 Deleni . . . 1 Delem, Golosei 267 274 3
4 Dodesci. 1 Dodesci 244 246 1
5 Gigesci 1 Gagescl, GiurcanI, Grozescl, Peicam 130 141 3
6 Grumezcle 1 Grurnezele 278 285 2
7 GuOtei . 1 Gusitel 98 99 1
8 Hoceni. . . 1 Hoceni rho Hocenl, icanï 121 129 2
9 1 Hurdugii-ritdesI, Hurdugi 167 177 2
10 Jigàlle. I Jigklie, Rhscani 143 147 2
11 11141rtesci 1 MäResci, Tupilati 159 170 2
12 Oteleni . . 1 Oteleni, Bagail 221 232 1
13 Schiopenl . . 1 §chiopeni 326 331 2
14 kcaniff-räde§i. 1 Siscanil-räqeqf 189 198 1
15 Stoe§esci 1 Stoesescl 132 158 1
16 §ulete . 1 Sulete 183 186 1
17 Tämäseni 1 TAm4eni 122 129 2
18 Tifiu Miclescl 104 109 2
19 Urdesci. 1 Urdesci, Térgu UrdescI, Popeni, PogAcenI, 0-
daea-Sêrbilorti 101 122 1
20 Urlat,i, . Urlatï, PlotonescI 99 100 2
21 Viltotesci. 1 Viltotesci, Vuileni 161 162 2
22 Vutcani. VutcanI 560 580 2
22 4,076 4,263 38
www.digibuc.ro
Co-
mud).
Numèru
Numirea
Nunairea Numirea ctitunelorti din care este
ce mai ail aceste
comunel. compuss.
tune din vechime. case- fami-
lorti. lielorui t

3. Plassa Podoleni.
1 Bazga . Bazga 106 124 1
2 Bohotinil Bohotinfi . 73 75 1
3 Cozia . Cozia 116 120 1

4 CozmescI Cozmescï 254 238 1

5 Cotu-Ghermá'nescï. Cotu-GhermänescI, Dränceni Valea-chnepeI . . 240 210 2


6 Covasna. Covasna, huta 310 317 2
7 Duda . Duda, Novad 157 170 2
8 Ghermh'nescl . Gherminesd, Arsura 328 350 1

9 Grozesci . . . 1 Grozescï 80 80 1

10 Gura-Bohotinulul. 1 Gura:Boltotinului 71 77 1

11 Isaie . . 1 Isaie 85 100 1


12 Mosna 1 Mopa 200 220 1

13 Pahnescl 1 Pálnescï, Fundltura-Pähnescilorti 180 186 1

14 PodolenY . 1 Podolenï 287 287 1

15 Pog6nescI . 1 Pogänescl Petrimafiesd 110 111 1

16 1 Räducheni 110 117 1

17 Rilducilneni. 1 TArgu Räduclnenï 120 122 1

18 ItAsesci . 1 R4escI 103 109 1

19 SMAgeni. Shlägenï, Bucurescl, Coltu-corniI 185 185 2


20 Zber6e . 1 Zberóe, Scoposenï Mandl' 200 200 2
20 3,315 3,428 25

4. Plassa Prutei.
1 Berezeni Berezenï, Vicolenï 127 127 2
2 Bozia . Bozia, Bogdanescï, Rah, Odaea-Bog lana. . . Porcova 190 260 3
3 Epurenï Epurenl, CorniI-UngurI, Bobescï, Voloseni 250 250 2
4 Têrgn Fuulciù 350 350 3
5 Huqi. . Orap Hu0 2,538 2,650 8
6 IvAnesci. . . Ivänescï, CApotesci 132 274 2
7 Lunca-Banulul Lunca-Banuluï, Bumbäta, Cioricesci, Elärtopti,
Foqa, MalddrenI 160 172 1

8 Rsánceni. Ränceni, Mupta, Stuhuletti 189 243 3


9 Rusca . Rusca, Cárligatï, Leoscï, Davidescï . . 234 234 4
10 Stglinesci Stälinescl, Broscopsci, Saratti, Raducanl. 224 263 1
11 VetriOe Vetrisóe, Siminescï 117 130 1
1 10 4,511 4,943 30

www.digibuc.ro
XIII. JUDETITLÚ GORA.
Co-
Numërulti.

Z_.,
muna ...
gci) Numirea
:- Numirea Numirea crttunelorti din care este ee rnai ail aceste cA- 4
.
Q c o 111 u n el.
3 C,',
,,g ,-:-. compussä. tune din vechime. case- fami- !,i;
as
6 ,. ,._, lorti. lielorti
:s

1. Plassa Amaradie.
1 AlLeni . . 1 Albeni, Miroslavesel, Prun esd 240 240 4
2 AIirnpesc . . 1 Alimpescf, Beresd 135 128
3 Biilcesci . . . 1 Bükesci, Perescï, Cârligel 236 227 4
4 Bardeiu-de-Gilortil, Mika 208 197 4
5 BArdeiu-de-Odure. Eirdeiu-de-pädure 260 260 2
6 Bengesci . 1 Bengescii-de-sussil, BengesciI-de-jossü, Benge-
scii-de-mijlocü, 13irceï 294 294 3
7 Bobt . . 1 Bobü, Mogosenï 259 247 5
8 GärbunescI. 1 CarbunescY, Ungurelu, Dutesel 250 243 6
9 Cop5ciósa . 1 Copäcióssa 186 173 3
10 Cor.prti. . 1 Corprh 170 176 3
11 Glodeni. . 1 Glodeni, Bajnegi, Ciorisef 209 200 4
12 Magherescï 1 Ma gherescii-din- deg, Magherescii-din-vale 160 160 2
13 Negoesci . 1 Negoescï, Chhigärésa, Totoia 212 197 4
14 Petresciï-de-sussii. 1 Petrescii-de-sussii Cárbuu e s . . 98 98 1
15 Poéna . . 1 Poena, Leciurl 208 208 3
16 Pjaru-de-jossti 261 259 2
17 Pojaru-de-sussti
18 PojogenI
1
1
1
Pojaru-de-joss
Pojaru-de-sussii
Pojogenl, ComänescI, Purceleni, Colibasi
.. 200
244
180
256 7
19 Prigore. 1 Prigore, Bocsana, Cälnica, Totoïu 183 176 2
20 Rosia . Rosia-de-sussii, Rosia-de-jossü, Sitóe 235 235 4
21 Scórta . 1 Scórta, C61ughrésa 269 269 5
22 Rea . 1 Secelü, Corobesd 156 147 3
23 SArhesci. 1 Sêrbesci 120 117 3
24 Stefänescl 1 Stefänescl, Cojanl 138 143 2
25 Zorlesci 1 Zorlescï 130 130
25 5,061 4,954 81

2. Plassa
1 Andreesdi . Andreesci, Ploscü 232 202 2
2 Aninósa . 1 Aninósa, Corniqeni Boboce 236 217 1
3 Fácesci. . 1 Bäcesci 200 162 2
4 BArbätescI . 1 Birbätesci, So ch, Curténa 300 250 3
5 Bibesd . 1 Bibesci, Sterpóe 171 158 1
6 Busuiocl 1 Busuiod 113 72 1
7 Cordesci 1 Cordesci 90 88
8 Co4esci. Coltesci 123 104
9 FrumuseI . . . 1 FrumuM 109 109
10 Hurezanil-de-jossil. Hurezanfi-de-jossil 141 120 2
11 Hurezanii-de-sussil. Hurezanii-de-susst 150 129 2
12 Jupânesci . 1 Jupánescl 140 116 2
13 Licuricl. . . . 1 Licuricï 225 198 2
14 Logresciï-mosnent 1 Logresciï-mosnenï , idunatiI-popescï , Tereu-
jern 205 178 4
15 Muscu1esc1 . 1 Musculesci, Dulcescï, Hubavï 271 250 3
16 Negren1 . 1 Negreni 217 186 2
17 Obirsie . 1 Obîqie 123 106 1
www.digibuc.ro
Co-
munä Num6rulti
Numirea
Numirea >ce
Numirea atunelorti din care este ce mai aü aceste cä-
comuneY. c compussä. tune din vechime. case- fami- 71.1

lielorti g:
cn
r--1

18 PArriti 1 PAM, Boia 162 137 2


19 Pegenï . .. 1 Pegeni, Cliprenilt-de-sussä, Clprenii-de-rnijlocti 290 242 3
20 Petrescil-dejossti. 1 Petrescii-de-jossii 290 252 3
21 Piscoht . 1 Piscolu 212 170 2
22 Rädinesci 1 Rädinesd 179 163 2
23 Ronjina. 1 Rogojina 118 97 1
24 Scrada . 1 Scrada, BerlescI, Gälcescf 322 265 3
25 Séca. . 1 Seca 146 130
26 S'eulescl. 1 Seulesci 206 186 2
27 §ipott. .. 1 Siopotti, Spabi 200 189 2
28 Tänditlesci . 1 Tänd'alesci, Logrescii-birnici 295 295 4
29 Turbure . 1 Turburea-de-jossä, Turburea-de-sussu, Valea-
caluluI 277 232 2
30 Valea-lul-câne. 1 Valea-lui-chne, Grosere 315 290 4
31 ViersanY . . 1 Viersani 211 193 2
32 . . 1 Vladimir!'" 354 308 2
32 6,623 5,794 66

3. Plassa J.
Rälteni 1 Bälteni 156 156 2
2 Bolbosi. 1 BolboO. 179 179 2
3 Boräscü'. 1 Boriscil 268 268 1

4 Brädetti. 1 Brädetii 193 193 3


5 Bränescl . 1 Bränesci 296 296 2
6 Brosceni . . . 1 Brosceni, Ceple, Izvóre 200 200 3
7 Ca1ap6ru-de-jossi1. 7_ 1 Calaperu-de-jossü 112 112 2
8 Calapëru-de-sussti. 1 Calapèru-de-sussi" 103 103 1
9 Costesci. . 1 Costesd, Izvóre, Dae 160 157 2
10 Färc5sesci . 1 Färcapscii-mosneni, Farcapscii-birnicl Ziltreni 170 170 3
11 Girbovil 198 198 2
12 Ionesci .
13 Murgesci
1
1
1
Ionesci ...
Murgesci
..
Girbovii, Välenii-erbovii
302
124
297
115
14 Ohava . . 1 Ohava 152 -152
15 Pescéna-de-sussil . 1 Pescena-de-sussil 198 198
16 Piscuri . 1 Piscuri, Särdänesci 143 143 2
17 Plopsorti 1 Plopsoril, Olari 126 115 2
18 Ract . 1 Rad, Artanti, Bonin' 276 276 3
19 Räsina . 1 Rdsina 223 213 2
20 Rosia
21
22
Rovinarl
StrImba
.

.11111.
1
1
1
Rosia, Rogojelii
.Rovinari, Poéna, Moi.
Strlinba
....... . 209
211
204
209
211
204
3
3
1

23 rlliClelli . 1 Ticleni, TI1110, Cretesci 235 227 3


24 Timisanl . 1 Tirnisani 128 128 1
25 Turceni1-de-jossti. Turceeii-de-jossií, These"' 238 238 2
26 urcenil-de-sussti. 1 Turcenii-de-sussii, Stolojani 244 236 2
27 Urdarï .
. . 1 Urdarii-de-mijloc, Urdarii-de-sussil 169 169 1
28 Urdaril-dejossii . I Urdaril-de-jossil, Stejaril 177 177 1

29 Valea-cu-apä . . 1 Valea-cu-apä, Pescéna-de-jossti 239 239 2


30 VlädulenI . . 1 Yläduleni 162 162
30 I I I 5,795 5,741 56

www.digibuc.ro
40

Co-
munä Numgrulti
Numirea Numirea e6tune1orti din care este Numirea
JCS
ce mai ati aceste cá-
comunet 3Ci compusssa.
tune din vechime. case- fami-
a)

;
CZ3

;-I
knit a)

4. Plassa 1Vovaci.
1 Aninstí . . Anin4u-din-va1e 119 106 2
2 Baea-de-ferti . Baea-de-ferti, Sohadelli 260 245 2
3 Bumbesci . . . BumbesciI-de-galbenä, Piticä, Sitesd 189 164 41
4 BumbesciT-de-jiii . BumbesciI-de-jiä, Bär1escI 260 217 21
5 CAnenT . CanenI, SofracenI 145 107 2
6 CArpinisii Cärpini0 142 138 2
7 CernAdie Cernadie 192 185 3
8 Ciocàdie Ciocklie, Hulnba 230 200 4
9 Crasna . . Crasna-din-délti, Crasna-din-vale 119 91 2
10 DrrigoescI . DrägoescI, Crasna-Ungareni 136 127 3
11 GruTu . .
Grub°, Ba'rcati 125 100 3
12 MusetescT . Muetesei, Stancescl, Larga 200 158 3
13 NovacT . . Novacii-streini, Novacii-mopenI, llitescI GhesanI 245 215 5
14 Ohava-de-NovacT. Ohava-de-Novaci, Blidarl, ShbescI 169 150 2
15 Pociovalisce Po ciovali sce 170 144 2
16 PoenarT. Poenari, Ciupercenl, Ponóre 148 134 4
17 Polovragi Polovragi 250 230 1
18 Radosi . Rado0 112 102 1
19 Surpaij . Surpatl 124 108 2
20 Tetila . Tetila, LazarescI 120 110 2
21 Turbaf1. Turbati, BuzescI 180 160 2
21 3,635 3,191 53

5. Plassa
BhUceseT BälacesciI-de-sussti, Wald 186 155 3
2 BEgnescï Bäläuesci, Pistescil-din-vale, Vezure 335 251 5
3 Bälesci, Rarvo, VoInicescI 308 262 6
4 Brrttue . Brätue 210 190 2
5 Budienl . Budieni, 225 191 3
6 CAlnicti . Ch1nicu-de-sussii, Calnicti-de-jossä 163 139 2
CArbesci Carbesci, Talvesci BilugescI . 237 209 3
8 Céurti . . Céurü, TämäpscI 251 215 2
9 Ciuperceni. CiupercenI 340 266 4
10 Cornesci CornescI, GävänescI, Copacenil-de-jossil, Copa-
cenii-de-sussti TIpopse1 . . 238 222 3
11 Curtisóra CurtiOra, Turcinesci 193 167 2
12 lia'nescï. Damsel, Väcare 202 162 2
13 lasT . .
Dragutesci 135 130 2
14 Hodorésca . Hodorésca, Strumba Monesci 204 172 3
15 Petresci. . Petrescii-birnicl, Petrescil-de-versä'Auff, Drägoeni,
Préjba-nlicti, Bucurésa 261 260 3
16 Românesci. Romanesci 122 111 2
17 §asa . . . Sasa 136 114 2
18 Slobodie . S1obodie, CorbenI, Ursati, Ursatei 291 267 5
19 §omà'nesci . Somänescï, Buclobala 172 153 3
20 Stejgrel . . Stejarel", Pinóssa, Ga1e0e 294 235 3
21 Telesci . . Te1esci1-mo7;:ten1 147 135 2
22 TArgu-Jiii . 1 Orau Têrgu-Jiä, Botoigl", Dintre-Jiete, Dintre-
V6rsätuil 544 657 6
23 T.Trechesci .
Ilrechescä 174 161 2
24 Vädeni . .
Vadenï, Tr6jba-mare, SisescI 188 164 3
25 Voetescl. .
,Voetesciïrdin-déla, Voetesca-din-vale 251 200 4
1 24 5,807 5,188 77
www.digibuc.ro
co_
munä. Numgruld
Numirea
Numicea
.
Numirea atunelorti din care este ce maï ad aceste o
comunel. cd
compussd.
tune din vechime. case- fami-
o =
.,..-,
lord. lieloÑ
;I (.0
".152

6. Plaits Vadeanii.
Arcani . 1 Arcani, Câmpn-Tomeï, Sünätesci 372 281 4
2 Balta. . . 1 Balta 207 173 2
3 BrädicenI, . 1 Brldiceni, Dragoesci 237 201 4
4 CAlcesci 1 Calcesci, Pirsárt 325 270 4
5 Cartiri . Cartiü, Slmbotinü,Porcenif-nlopeni, Porcena-birniel 360 350 8
6 CostenI . 1 CostenT, CelcIu 205 158 3
7 Dobrita. . 1 Dobrita 240 197 2
8 FrAncescl . 1 Fráncescl, Gureni, Bdsca 156 124 3
9 Godinescl . 1 GodinescI, Racott 425 348 4
10 Horezd . . 1 Horezü 130 126 2
11 Lelescï . . 1 Lelesci, Frätesci 299 240 4
12 Pesc4eni . 1 PescipnT, Borosceni, Hobita, SAuca 418 338 6
13 Poernia. 1 Poernia, Sohadelü, Zvorna 370 323 4
14 Rugl . 1 Rugl . 122 108 2
15 Runcd . 1 Runcti, BültiOrl 239 171 3
16 Schela . 1 Sehela 127 105 2.
17 Stdnesci 1 Stünesei, A1ecsenI, Cernüdie 258 221 3
18 Stroescï. 1 Stroesci, Stolojani, Rasovita. . 350 281 6
19 Tismana 1 Tismana Vinäta 280 217 4
20 Topesci. 1 Topescl, Gornovita 260 216 3
21 Vdlari . 1 Wad, Curpenü, Curpenelü 366 396 5
22 Virtopd. 1 Virtopil, Valaff 95- 80 1

22 5,841 4,924 79

www.digibuc.ro
MAT. JUDETULÚ IAL OMITA.
Co-
mint
Numèrulil
-5 Numirea
Numirea Numirea cátuneloril din care este ce maï ati aceste cit- o
c.)
comunet compussä. tune din vechime. case- fami- o
lielorù
;-

1. Plassa _Rana.
BordusaniI-marl 1 Bordusanil-mar1, BordusaniI-micI, Lilted .. 205 235 2
2 Chióra . 1 Chióra, Bobil 195 208 1
3 Dudesci 1 Dudescl . 146 149 1
4 Fetesc1 . 1 Fetesd 124 135 2
5 Fkäen1 1 FactenI 123 122 1
6 Frilt,llescI 1 Frati1escï, Ghisdaresd Blded 80 74 2
Gaita . 1 Gaita 131 143 1
8 Giurgenï . 1 Giurge d 93 88 1

9 G-ura-Ialomita. 1 Gura-Ia1omita, Silisce Plrlita 130 88 1


10 Hagienï 1 Hagieni Mtn e 136 138 1
11 lazü 1 Iazil Lata, Strata . . 96 123 1
12 Luciti . . 1 Luc ift 170 156 1
13 'Warm lesd. 1 MtrceescI 144 117 1
14 Murgénca . 1 Murgénca, Dimitresci, PribegenI 118 142 1
15 Ograda. . 1 Ograda, Dirniee 146 134 2
16 Pina-petrel 1 Pina-petrel, Bräilita 155 161 2
17 PîranI 1 Pirtani, Ceganl 166 160 2
18 Smirna . 1 Smirna atucrt 127 123
19 Stelnica 1 Stelnica, MaltiO . 163 152 2
20 Suditi . 1 Sudit1 Berlescil-UngurenI 148 142 1
21 Tändäreï 1 pm:MA Strachina, Mislénca 213 247 1
22 tàdenï. 1 V1IdenI 125 127 1
22 3,134 3,164 28

2. Plassa Boyce.
1 Bosnégil . . 1 Basnégti, Maid, Faureï, Nencialesci . . . . Chirnog1 309 325 4
2 Cacomianca . 1 Cacomianca, Manuct, Cunescii-de-josst 214 198 2
3 CAlgrasii-yechI 1 CAUrasii-vechl, Cornoica 110 131 1
4 Net. . . 1 Céca 130 119 1
5 Ciocgnescil-sérbï . Cioc.Inescil-sêrbI
1 200 169 1
6 C16ca;;I . . . 1 C1tca s1, Tone, Trämsan1 Cadâna 180 213 2
7 Cocargéua. . . 1 Cocar géua, Baliga 355 307 3
8 Cunesciï-de-sussii. 1 Cunee :.11-de-susst , Vaidomirfi, Rassa, Bogata,
G1avi tdoca 277 252 3
9 DichissenT . 1 Dichist ed, Co3logeni, Noen1 Baj gnarl 117 112 3
10 . GäldArl. , M111ént 119 99 1
11 GgunosT 1 Gannos1', Märginee, Plmênten1 201 215 1
12 Jegglia . Jegalia, Beilidi 260 247 2
13 Lupsanii . 1 Lupsant, , Valea-russule, Valea-séci 165 149 2
1 Mille-Br, avit Bartganü 106 111 1
Petroïu . 1 PetroIn 150 136 1
16 Rosseg . 4- 1 RossetY, 1Volnasl Ciorolu 300 467 1
17 Socaridiu 1 Socaricht, Holtina Gura-balii . 260 210 2
18 Stirbeïu. Orasa §tit, ele, De-1ângt-orasit, Plagued CA16rasiI-nd 763 715 3
19 Vgrù'scï. 1 Viirrtsd 157 161 1
18 4,373 4,336 35
www.digibuc.ro
Co-
munü Num6rulti
Numirea
Numirea Nurnirea eituneloril din care este ce maï ai aceste cä-
cornuneï. yc
cornpussä.
tune din vechime. case- fami-
;-1
0;-( lielorù
11
3. Plassa Cdmpti.
Acsinte . . 1 Acsinte, Bärbütescri 150 153 1
2 Alecsenï . 1 Alecseni, Pupezeni Baldovinesci 198 198 2
3 Armäqescl . 1 Armäsesci, Rädulesci Dudésca, 11uhuenT, . 160 160 1
4 Artarl . . 1 Artari, Miculesci 200 200 2
5 Bärbulesei . 1 Bärbulesc1 232 232 1
6 BärcAnescï. 1 Bürcanesci, Stoenesci, Eliza Pissica 307 312 2
7 Boziénca . 1 Bozienca 99 99
8 Boränesc1 . . 1 Boränesd, Sintescl . 160 154 2
9 Broscenil-noï . 1 Broscenil-noï Motroganü . 180 226 1
10 BrosceniI-vechi 1 BrosceniI-vechI, SlujitorI, Malü Chióra 195 195 2
11 Condiescï . 1 Condiesd 78 83 1
12 CoOren1 . 1 Cosarenl, Giuresc1 300 318 1
13 FrumuOca . 1 Frumusica, PandurI, Brütia, Ulescif-de-jossii . Lüptutóie . . 180 180 4
14 GärbovI .
. 1 CrarbovI 319 360 1
15 Grindtr. . 1 Grindii, Valea-mäcrisului Grindu-flgärasului. . 369 384 3
16 Jilava-de-susad 1 Jilava-de-sussii, Slatióre 435 435 2
17 Manassie . 1 Manassie 228 191 2
18 Moldovenï . 1 Moldoveni, Patru-frati 396 396 2
19 SgpunarI . 1 RpunarI, Lehliü 160 190 2
20 Spetenï . . 1 Speten1 Luca 151 167 1

21 Stefänesc1 . . 1 Stefänescï, Odaea-protopopuluI Satu-noti 165 165 1


22 1 Ulescii-de-sussii Colcégü 122 142 1
23 UrzicenI . . 1 Urzicenl, Cotorca-veche 301 328 2
23 5,085 5,268 37

4. Plasset lalomira.
1 Albescl . . 1 Albesci, Baesci, Batalü 210 223 2
2 Andräqescï. 1 Andrüsesci, Orboesci, Niculesci, Milosesci . . Alicsénea . . . 213 215 2
3 BalacIu 1 Balaciu-de-sussü, Balaciu-de-jossil Pitiscénti 146 145 2
4 Bora . 1 Bora, Bora-de-jossü 70 70 1
5 Brätescfi 1 Brütescfi, Arionesci, Cutaridescl Mislénü 75 85
6 Bud] 1 Bud, Sitrètenii-de-jossii 107 107 1
7 Cäz'änescï 1 Cbänesci 129 129 1
8 Ciochina 1 Ciochina , 124 128 1

---
9 Ciulnita 1 Ciulnita, Livede, Atirnap, Amp' 195 213 1
10 Colilia . . 1 Colilia, Urita 114 124 1
11 Cossimbesci . . 1 Cossimbesci, G1ifinbäsen1, Popesci 263 302 3

---
12 Cr5qaniï-de-jossii. 1 Crüsanii-de-jossti, Copuzii 148 164 2
13 Crunt7. . . . . 1 Crunti 106 106 1
14 Fundu-Cr*anï . 1 Fundu-CrasanY, Vadu-petrossü, CräsaniI-de-sussil. &dip' 202 204 2
15 IvänescI
16 Marsilenï -- 1
1
Ivänesd, Larga
Marsileni, DulgenT
Sibejgani
Dalga
125
95
130 1
106 1
17 OrezI .
18 Perietï . -- 1
1
OrezI, Persica, Doru-märuntii, Borduselfi
Perieti, Lata
231
180
231 4
199 2
19
20
Poéna .
Pribegl. -- 1
1
Pana, GhimpatI
Pribeg1
195
145
196 2
165 1
21
22
Raql.
Reviga .
.

23 Sär'étenil-de-sussii
. . . - 1
1
Ras1
Reviga, Cossora
1 SürgteniI-de-sussii
.
.
132
129
121
147 1
133 1
133 1
24 Sloboçlia . . 1 Slobodia 285 333 1
24 3,740 3,988 35
www.digibuc.ro
XV. JUDETUUT
Co-
munä
Numërulil
Numirea
Numirea Numirea chlunelorti din care este
ce ma att aceste cit-
comu n e 3cd
)Ga compusg. tune din vechime. case- fami- cv!
74:3

p-t
lielortí
P-4

1. Plassa
Belcescï. 1 Belcesci, VA1enï, Buï, Arama 387 394 2
2 BodenT . 1 Bodenï, Scobing, Fatesd, SteAria, Zagavia. 540 560 4
3 Carjele . . 1 Car*, Horopisce, ZberanI, Vaka-rea 223 253 2
Ceplinita . 1 Ceplinita, Virltï Buha1nita, Desrobitï,
Rusl, Moldovent . 512 551 2
5 Cotnarï . . 1 Cotnarï, Zlodica, Zberänï, Horodisce 290 308 4
6 Cucuten1 . 1 enented, BakenT,Barbtitf scI, Builosinesc, Dädäsd. Säcäresc1 288 294 4
7 ErgbicenT . 1 ErghicenT, Spinóssa. 186 218 1

8 Hodora . . 1 Hodora, Móra-Prefectuluï, Iosopen1 . Armang 245 260 1


9 Iacobenl. . 1 Iacobenï, Vladenl, Drägänescl, So1dana 246 260 4
10 Onescï . . 1 Onesci, Träisted Plugarï, Lupäria . . 90 125 1
11 Podu-I16ei . 1 Têrgn Podu-116d 462 543 1
12 Polenï . . 1 PolenT, 131ml 102 111 1
13 §ipote . . 1 Si.pote, Häkenï, Cióra ChiscanI 188 258 2
14 Totoesci . 1 Totoesci, Bärksei 212 213 2
14 3,971 4,348 31

2. Plassa Branisce.
1 Bosia. . 11 Bosia, Mänzltesd, Beresci, Marhonda, Unghenl. Fältäesd, MAnatescil-
vechl. 274 300 3
2 Chkarà1 1 Ch4aräl, Medelenï, Petresci . . 102 102 2
3 Costuleni 1 Costided Itotart 138 138 1
4 Cristesci. 1 Cristescï, Tutora 140 145 2
5 Holboca. 1 Holboca, Móra-Danculul, Sépte-6menh 140 165 1
6 Läzreni. . . . 1 Ilzäred, Goläesd, Odaea-Bran 174 197 2
7 LunceniT-Sturzáeï. 1 Luncenil-Sturzód, Icupd, Cotu-lui-Ivan 76 76 2
8 M6c6resci 1 Macaresci 128 130 1
9 Moreni . 1 Morelli 94 92 1
10 Opri§enT 1 Oprisenil-de-snssii, Oprisenil-de-jossii, Chiperesa 107 113 2
11 PriOcanï 1 Prisäcanl Costuleni, Gälätäï. . 167 181 1
12 Rusen1 . 1 Rased, Códa-stânceI 128 141 2
13 SculenT . 1 Têrgu Sculenï 199 277
14 endrenï 1 Sendrenï, Sorca, FrässuknI 96 103 1
15 Stanca . 1 Sault, Lucenil-Bänolóeï CárpitI 255 255 2
15 2,218 2,415 32

3. Plassa Crtrligiretnra.
1 Buzne . Thane, Muntenil-Jord 73 100 1
2 Bràescl . Brhesd, A1besd, Scollesd, Buda 375 432 3
3 Dumescï Dumesd, Cäcärezenl 119 140 1
4 Glnescï. Gänesd 94 100 1'
5 Goesci . Goescï, Lunganii-de-sussa, Lad 270 280 2'
6 Hilrp4esci. Härpäqesd 120 126 1
7 Hoisescï . Hoisescï, Hole), Scob11cenl, Battflucil 159 186 2
8 Ph'uqescï . PfiResci, Phupsca, Chi110e 198 200 1
9 Popescï. . Popescï, Doroscani, Obrijeni, Bojila, Mädärjact,
Frumtqe1e 409 400 7
www.digibuc.ro
Co-
munä Numgruiú
Numirea eátunelorti din care este Numirea
Numirea xi
0 ce ma Luí aceste
eomunei. cd
x4
cd
compussä.
tune din vechime. case- fami-
..0 :.1
S-o Z lortí. lielorti
;-I

Prigoreni . Prigorenï, Gugia, Päcutï 155 170 1


Sîrca Sirca, Mädärjescï, Cosätenï, Chicera . . . . Frântescl 62 79 3
Sinesci Sinescï, Stornescï, Velniceri, Catergocï, Ghior-
ghitóe, Cârpescï, Sauca 415 461 1
13 Térgu-frumosü Thgu-frumosä 965 843 4
12 3,414 3,517 28

4. Plassa Codra.
1 Buciumti. Buciumü, Thgn Socola, Vlädicenï 215 476 5
2 Ciure . Ciure, Lunca-Bhrnovel Picioru-lupuluT, Curaturï. 192 232 2
3 Comarna Comarna-de-jossil, Comarna-de-sussä 163 179 1
4 (ia1ta . Galata, Valea-adâncä, Horpazil, Lunca-Cetatuel. Hlince, Nebuna, Zane. 79 79 4;
5 Oso Yu Os'oïu 191 233 2
6 Poenï . rergu PoenI, Slobodia-Dobrovätä, Pam, Cetatea 183 222 3
7 Todirelti 1 Todirelti, Peträrie, Bârnova 183 183 1
8 Tomescï. Tomescï, Gorunl 187 193 2
1,393 1,797 20

.5. Plassa Copo4.


Bulbucanï . 1 Balbucard, Sanger). 138 148 1
2 Gropnita . I Gropnita-rAMI, Gropnita 102 109 1
3 Ia0 Orap 1aï 8,300 24,910 52
4 Isvóre . . 1 Izv6re, Epureni, Tepilesci 162 178 2
5 Movilenï. . . . Movileni, Larga 129 145 2
6 Podgoria-Copoti . 1 Podgoria-Copoti, Radiu-1111-Tatarti, Munteni . 280 244 2
7 PotAngeni . . . 1 Potângeni, Misâsci, Naläesci, §tiubeeni 153 165 3
8 Itädiu-Alde1. . . 1 Räcliu-Aldei, Aron-Voca 127 127 2
9 RAdiu-Mitropoliel. 1 Raditt-Mitropolieï, Córba-rk141, Popricanl, Mel"-
mead'. 142 155 3
RomAnescI. 1 Românescii-r4160 170 158 1
§orogarl . 1 §orogari, Carligt1 102 102 2
TAutescl. . 1 Tfintesci, Letcanii-nol, CäcgrAzenï, MirzescI, Za-
liorna 200 217 4
11 10,005 26,658 75

6. Plassa Stavnieii.
Cucutenï . . 1 Cucutenï, Häsn4enï, Scoposeni, Cogésca-veche,
Cogésca-noug Slobodia, Ru0 . . 304 349 2
2 Horlesciï-Domnitel. 1 HorlesciI-Domnitd, Horlescil mon: Cato lice, Lun-
ganil-de-sussii, tunganil-de-jossii, Schitu-Stavnicii 292 302 3
3 Mironésa Mironésa, Schitu-Hadâmbil, Sparietl, Têrgu Tibana . 275 326 3
4 Miroslava Miroslava, Mau, Izereni, Cior-
bead, Cornesd, Proselnici 337 370 7
5 Mogosesci 1 Mogqesd, Mogosescil-Petrescï, Budesci, Mu-
zesd, Vocotescil-Radulul 371 372 4
6 Voinesci 1 VoTnesel, Sloboilia-VoInesd, Vocotescii-Mitro-
poliel Turblicesd . . 380 427 3
7 Vorovescï 1 Vorovescl, Uricanï, Bogdänesd, DArjanï, Brä-
tulenï, Letcanil-vecla Bogonosä. . . 303 323 4
7 2,262 2,469 26
www.digibuc.ro
Co-
munA
Numërulti
Numirea Numirea cätunelorti din care este Numirea
xr.7 ce mai ail aceste ch.-
comunei. 0ca xd
CT 3
compussà.
tune din vechime. ease- fami-
r-,
lorti. lielorti
0 0P.,
;.1

T. Plassa Turie,
Bäd'gräi. 1 BOclOräil-rOMI, BuruenesciI-rApsY, Tabara-Mo-
nastireï Silinescï 144 144 2
Bivolari. 1 Bivolarï, Têrgu Bivolarï, So1onetil Cornu-negru, Silinescï. 308 334 3
Borqa. . . . . 1 Borp, Brosceni, GäurenI Capu-liod, . . . . 170 174 3
Càrnicenii-luï-Bel-
diman . . 1 Carnicenil-1ui-Be1diman, Carnicenil-Corniï, Têrgu
COminaresci. 262 282 4
Epureni. . 1 Epurenfl-räd41, AndreesenT, GlOvinescI, Schinenl 294 316 4
Hermeziti . 1 Hermeziii, Bälteni, Stangácenï, Vladomira, Un-
ghiu-Peril, TrifesciI-vechl . 209 242 4
7 Probota. . . . 1 Probota, PericnCSAträreni 178 188 2
8 Rorani. . 1 Roscanï, COuescï, PaulenT, RAdenii-rOd41 . Albota 186 209 3
9 Zabolotenil-Fotei . 1 Zabolotenil-Fotel, Têrga Grigorienï, Zabolotenil-
SturzeI, Trifesciï-1uï-Plun Dimache 194 194 3
--b- 1,945 2,083 28 I

www.digibuc.ro
XVI. JUDETULln ILFOArt
Co-
)6
mud),
Num6ruld
Numirea
Numirea 3c4
Numirea atuneloril din care este ce mal ati aceste o
comunet >c,
compusà. tune din vechime. case- fami-
o -0
F-
r. lord. lielord
0 P4

1. Plassa Deunbovita.
Afumati. . AfumatI, Bonasi 224 228
2 Banésa . . Banéssa, Herästrefi, Florésca, TaTárani 173 173 2
3 Bobesci. -^ 1 Bobesci, Ballcénca, Glina, Móra-Banuluï, Po-
tocénca BercenT, Andronesci,
Izvoraml, Manolache. 277 266 3
4 Brgnescl. . Bränescl 182 203 1
5 Bueuresei . 1 Orasu Bucuresd. Capitala Românieï . 15,000 49,290 123
6 Cernica . . 1 Cernica, Cálddrarü Móra-Cernica . . 149 112
7 Colintina . Colintina, Fundenif-Donmescï, Plumbnita. . . FundeniT-Raco vita. 120 120 3
8 Cueueti . . Cucuep, P1ät6resel, Podu-Pitarului 268 319 3
9 Dasc511, Créta, VAräsciI-de-sussil, Váräscil-de-
jossti GolescI, Pitara, Bjí-
nan 343 220 4
10 Dudesei . Dudescï, Ciople, Vitanü, CäÇeIü, Vacaresci 206 208 4
11 Fundeni . . FundeniI-Gberase FundeniI-Cioranuluï . 159 174 1
12 FrunOnesci . Frundënescï, P4igóe, PWe, 120 120 1
13 Leurdeni . Leurdeni 93 90 1
14 Móra-Domnésa, . 1 Móra-Demnéscä, indriIita, Munóssa 186 186
15 Otopent . . 1 Otopenil-de-sussii, OtopeniI-de-jossii 141 154 2
16 Panteleimonti . Panteleimoml, Dobroesd, Alesï, Poke, Mar-
cuta Futuna, Manned, Ba-
lamucï . . . . 248 203 4
17 Pitésca . . 1 Pitésca, Pasare, Codienï Bordosanï . . . 190 196 2
18 Popesci. . 1 Popescl Condurattl. . . . 84 98 2
19 Stegnesci . 1StefänesciI-de-sussti, Stefänescil-de-jossii, Lipov5,0 300 315 3
20 §tiubeiu. . 1 §tiubein-Cluceruldi , Stiubeitt-Sf. Gheorghe-noil,
Oräscil-Sf. Spiridont , Orascil-Lamotescului 175 180 4
21 1 Tinganii, Móra-Tinganii , Vatra-Popesci 120 120 1
22 Tunari . . 1 Tunarï, Dimienï Tunaril-Balkénnlaï . 316 339 2
1 21 19,070 53,314 169

2. Plassa Mostisce.
1 Agiesci. . 1 Agiescï, Matracana, Botenï 227 232 3
2 Belciugatti . 1 Belcingatu-de-susstl, Belciugatu-de-jossti, Can-
désca, Cojescï 204 208 2
3 Cdtrunesci . 1 Cittrunesd, Mäinésca, Sinescl, Meet, Closca 218 215 3
4 Créta . . Crete., Lesï, Stoen6e, Gael, Surlari 292 284 5
5 DrAgoesci . DrhgoesciI-de-sussii, Dragoescil-de-jossil, Bitina-
pämêntenï, Bitina-ungurenl, Chiroïu 262 276 4
6 Ferbinti . 1 FerbinV, Stroescï, Grub 321 334 3
7 Greci . . 1 Gradisce, MacsinenI 165 167 2
8 Iléna 1 Iléna, Sulimanfi, Iléna-recrutii, Iléna-podarï, Béna-
TociulesculuI 209 187 4
9
9 Maia. . . Maia 191 191
10 MaritAa. . Mariula, Crângti, riscurI, Gostilele-Ghichäl, Gos-
249 282 3
tilele-Monastirei
11 Meril-Petchii . Meril-PetchiI-Suditï, MeriI-PetchiI-pitmênteni, Ne-
tedescri-Serghlesci, Netedescil-nol . . 315 344 4
www.digibuc.ro
48

Co-
muna Numgru1ii
Numirea
Numirea )cel
Numirea càtunelorti din care este ce mai ati aceste eä-
cornunei. ca
,c4
cd
compussA.
tune din vechirne. case- fami- C

;-
;.4

12 Mie§unesci . 1 Micspnesc1, Fundu-Dasca1u-


10, ScuipicIu, Balamud, Ba1ta-négrA 353 382 4
13 R6du1esci . Rädalesei, Ritsimnice, Caldtinqanï 247 22G 2
14 Sírindarù . Sdriadaru-de-sussti, Särindaru-de-jossii, Dridn-
Pavia, Dridu-Snagova Méra, Cioflica . . 411 428
15 1 Tanadáu-de-sussii, TamAihn-de-jossn', Funclulea-
de-sussii, Fundulea-de-jossil, Dirvarl 217 235 4
15 3,881 3,991 47

3. Plassa Negoesci.
1 Aprocil . 1 Apro(y, Negoesci, MOW, Frecati 227 275 2
2 Budesci. 1 Budes 400 380 1
3 1 C516retl, Seinóka, Pitiscenca, Corita- BrItopnü. 130 125 2
4 Frumuqani . 1 Frumupnï, Chilnau-CusturenI, Rahtivanti, Petra.-
chióe, Saraidanil 146 187 2
5 Gurbilnesci 1 Gurbänesc1, Cotofanca, Prézna-veche, Belciugatti,
Paictí, Popazii, Pana 365 365 3
6 Hersésci . . 1 lierèsel, Gruïu, Buciumen1 273 319 3
Lämotesci . . 1 Lamotesci, Gälbina0, Móra-nou'd 259 280 2
8 Luiea-Cotroceni 1 Luica-Cotrocenï 122 148 1
1 Obilescii-nol 200 220 1
10 1 Obilescil-vechï Silisce 129 136 1
11 Pirlita . . 1 Pirlita, SArulescl, Odaia-Mancialul, Gologang,
Chiriacuta Merica0 . . 310 310 2
12 Prézna-nou6 . 1 Prézna-nou5,, Codren1 218 223 2
13 Suhatil . . . Suhatti, Incelaril, Dona Be1ciocovii . 166 140 1
14 Valea-Dragului 1 Yalea-Dragaluf, Ciocovenï, Ghimpati 220 255 2
15 Vasilat'f. . . 1 Vasilatï, Popesci, Stänescil-Pirlita , Prosanicti,
Stäneseil-VadreseI 321 326 2
15 3,486 3,689 27

4. Plassa Oltenifa.
C6seióre 1 Citscliíre 170 197 1
2 Chirnogi 1 Chirnogï, Stupenï 542 593 2
3 Ohisiletìl. 1 Chisilettl, Surlarl Fundil . 251 282 1
4 CrivAti . 1 Crivatn-de-sussti, Crivätu-de-jossii 238 256 1
5 FrAsinetii 1 Fräsineta, Noua-17Acgrésca ll
Pupa . . 129 122 2
6 Gréea . 1 Gréca 240 260 1
7 Hotaril . 1 Hotartt-Mitropolid, Heracil-Fotóe Slob . . 246 323 2
8 Isvóre . 1 Isvóre 265 268 2
9 Mitreni . 1 Mitreni, C15,tescl, Luica Fundenï . . . . 202 10 2
10 Monastire 1 Monastire, Coconï CornItelü. . 420 290 2
11 Oltenita. 1 Oltenita 168 190 2
12 Oltenita. Têrgu 101tenita 476 820 1
13 Pruntù . 1 Pruntit 176 180 2
Rtidovanri 1 Rädovanti, COde 588 588 1
15 Spantovti 1 Span'tovii, Tatina, Valea -lul-SOre 228 265 2
16 TAriceni 1 Thri.xnï, Curtitescï, Odmis.-1715.dichl 232 230 3
17 trlineni . 1 Uhncniï-pAmênfeni, Ulmel iii ungureni . 283 285 2
16 4,854 5,341 29
www.digibuc.ro
Co-
munii
NumgruM
Numirea
Numirea Numirea cltunelorti din care este ce ma1 att aceste
c o ni u n e i. compussii.
tune din vechime. case- fami-
loru.

5. Plassa Sabarg.
BerceniI-Dobrent 1 Beicenil-Dobrenl, Cretescl 120 133 1
2 Bolintinu-din-vale. 1 Bolintinu-din-vale, Bolintinu-de-mijlocil, Bolin-
tinn-desprOitI 364 350 1
3 1 Bolintinu-din- d6111, Bolintinu-Cotroceni, Mostenï. Bercen1 . . 272 289 1
4 Bragadirti . . 1 Bragadirti, Cornetu-Glogovénü 122 123 1
5 Buda. . . 1 Buda-Cluceruluï, Buda-Clincénulul, PrisiceMI-
de-joss0 Tirchilesd, MerenI, Drä-
ganésca, Posta. . . 219 195 2
6 Coliba§1. . . ColibasI 240 240 3
7 CopkeniY-de-sussti. Copticenll-de-sussil GiulesciI, Carada . . 190 199 1
8 Copkent . . . CopAcenil-Monastird, CopAcenil-luï-Varlamfi, Co-
pacenil- de-josst, Mogosescl 316 333 3
9 Cornetu-din-vale Cornetu-din-vale PuenI . . 157 167 1
10 Cretesa . Cretesd, Sintescil-Vistiern-
hg, Zbircea, Copácen1 377 360 2
111 Dirvarl. Catichea-DIrvarY, Ciorogárlä, Slmurcitsescl . Cioroghrla-lm-Varlamii. 218 225 3
12 DärAscI. Diiritsca-Asanti, Däräscil-
Mitropolid 262 280 2
13 Dobreni . . Dobrenl, Campurelii 347 348 j2
14 Domnescif-de-sussti Domnescil-de-sussü, Dotanesci!-Alesï, Catiche . BJauí, Teghesii . 272 306 2
15 Dornnescil-de-jossil DonmesciI-de-jossii, Domnescif-SérbI, Ciltuna,
Oltenï, Ciutaci Caribolü . . . 308 310 2
16 Floresci. Florescil-de-sussü, F1orescil-de-jossa 252 255 1
17 Gostinarl GostinariI-Beluluï, Gostinaril-Vácgresel 158 167 2
18 Grädinari Grádinari, Fá1co6nca 157 157 2
19 Jilava . Jilava, Meriari, Odä 285 328 2
20 Màgurele Magurelele-Filipescuhg, Magure1e1e-Asanti,
gure1e1e-Otete1esanu1uï, Dumitrana 238 249 2
21 Malu-spartt Malu-spartil 160 150 1
22 Ogräden1 . Ogräsienï, Bilásoenï, Hobae, Bolovani 428 438 3
23 PoenarY. . Poenaril-Mostenï, Spiridonü, Poe-
naril-Floresculuï, PcenariI-Enutá 205 205 3
24 PopesciI-Faca. Popescil-Faca, Bîcü, Ghin6e, Sfrinte, Arcuda,
116na 275 260 2
25 Prissiceni . . Prisicenil-Domnesd, ButurugenT, Ciocanu-dom-
nesel, PlopI . . , 213 215
26 Slobocjia . Slobodia, Clinceni, Ordorénü, CiorogArlä, . Cdrädeni 278 282 3
27 Stoenesci . . Stoenescï, Palanga, Icóna, Pl1inguta-F1orescu-
luï, Drugánesd, Drugänescil-bisericeï, Delenï. Berendóica . . . . 323 323 5
28 Streinii-Dobreni Streinil-DobrenI, Vidra Bragadirü, Vede . . 198 234 1
29 Tigánia, Crivina 210 212 2
30 Tintava.
31
32 Virtejti .
Tintava-Bálás6e, Tintava-Banuluï, Dirvarï .
Várlscl, ObedenI
VIrtejü, Nefliü, Chirca, PrunI
Bicanti

Frumusanca.
...
.
163
283
220
172
205
212
1

2
2
32 7,820 7,922 61
6. "Massa Snagovii.
1 Balotesci . Balotesci, Petresd, Cretescil-noI Balotésca, Popésca, Pre-
2 Brez6e . . Brezeda-Bibesculuï, Brezóia-CámárasuIur, Drii- otesd, Stiftica. . . 172 180 5
gánésca 202 235 3
3 Bucoveni . 1 Bacoveni, Buciumenï, Mogos6e, Chitila, Od . Bnftea-de-jossii, Buf-
tea-de-sussfi, Bogáte-
Atirnatï, Flámán-
4 Butimant . 1 Batimanti, Pitscinénca, Streianu-de-mijlocii, Stre- led 542 484 4
ianu-de-jossù 120 123 2
www.digibuc.ro
50

Co..
3
-... mun'a.
Numgrulii
Numirea
51) Numirea Numirea c iltunelorti din care este ,

comuneï. ,c
g .
compussg.
ce mai ad aceste &I- . t
tune din vechime. case- farm- 73
C.)
).13
cd ct
0 ,-0 :- lorii. li'dorii Il

5 Clciulati . . . 1 Ciiciu1atil-Banu1n1, Caziulatii-FienI, Cane la, Min-


ra-Siiraca Pkca,nI 373 373 3
6 Chiajna. . . 1 Chiajna, RudenT, Giu1esciiDomnescï, Duda. 357 361 3
7 Ciocilnesc1 . . 1 CiocanescI, Cretü, Urzicénca 363 409 2
8 Cociocti. . . 1 Cocioca, Bratulescï, PeriA Balteni, Horobocü,
Pisca, Herésca Buriasa 529 549 3
9 Corbérica . . 1 Corbénca, Tama01-ZlitarI, Tarna01-de-sussa, Po-
ciovaliace 166 166 2
10 Cossóba . . 1 Cossóba-Golesculuï, Cosóba-Cretulesculuï, Trestieni Bucpnésea, irliscenI. 229 240 2
11 Cretulescï . . 1 Cretuleacil-Falcoeni , Cretu1escil-de-jossa, Cre-
tulesciI-MonastireT. Rebegescï . . . . 175 160 2
12 Crevedia . . I Crevedia, Cocanï, Buescï, Dira-Radulescului,
Dirda-Dt4énca 215 215 3
13 Lipia-Bojdanï. 1 Lipia-BojdanT, GruTu, Bira, Gherrainescï, Do-
bropsei, Turban, Fonda, Códa Grópa-porculuï, Bar-
boO, §antti . . . 948 886 6
14 Lucianca . . 1 Lucia= 80 82 1
J.5 Poenarï. . . 1 Poenaril-VulpescI, Poenaril-Movila, Poenarii-Po-
lizuluI 320 299 2
16 Popescï. . . 1 Popescil-Monastireï, Gulia, Popesciï-Manuca, Dra-
gomireacil-din-vale, Zurbana, Dragomirescil-din-
déla 418 418 4
17 Rosa. . . . 1 RoO, Giu1escii-Tigania, Haimanale , Boja, Zal-
hanaua-Popazil 169 140 3
18 Tärtg§escï . . 1 Tirt4escï, Tart4escil-de-sussa, Taxt4escii-de-
jossii. . . 189 152 3
19 Tiggnesci . . 1 Tiginesei, Ciolpanï, Lupäria 160 135 2
20 Tincgbescï. . 1 Tincäbeacii-Manucil, Tincäbesciï-Mitropolleï, Iz-
vorani Ciofliceni . . . . 243 250 2
20 5,970 5,857 57

www.digibuc.ro
XVII. JUDET lat ISMAIL se.
Co-
muna Numgrultt
Nurnirea
Numirea Numirea cätuneloril din care este
= )c,
gcd
. ce mal at. aceste cä- >6
,.
comuneT. 3cC
,--"
compussä.
tune din vechirne. ease- fami- "2
6 -. 0 51
lug. lielorti
- ;_,
T,
4.4
-..,

1 Chilia . . 1 TArgu Chi lia, Demi-Enovea, Nova-Troltca, Mal-


du, Omarbia 1,000 1,000 4
2 Ismailti . . . . 1 Orasu Ismail6, Bugéeu-mare,Bnecu-rnical, Brós-
ca, Cohurlul, Cutofca, Copana-Balca, Fortere- _

ta, Largénca, Matrosca, Necrasovea-nouä, Ne-


crasovea-veche, Salient', §urscaca, Trubaevca . Orasu Ismailii s'a nu-
mitii In vechime Tu-
cicofü si mal In ur-
ma Shia . . . . 3,362 4,049 15
3 Niculaevca. . . 1 Nicklaevca 60 60
4 RenT 1 Tdrgu RenI . 970 1,094 3
5 Tuzla . . . . 1 Têrgu Tuzla, Bazarianca, Sariera, Sarata 200 220 1
6 Vilcov5. . . . 1 rergu Vileovü 314 392 2
4 2 . 5,906 6,815 25

www.digibuc.ro
XVIII. JUDETULt MEHEDINTE
Co-
muna Num6rulti
Nurnirea
Numirea Nurnirea cAtunelorh din care este ce mai ati aceste ch-
c o fl u n e ,c4 compussh. tune din vechime. case- fami-
7s.
-0
;- lorti. lielorti t;

1. Plassa inlahnita.
1 Balta-verde 1 Balta-verde 148 140 1
2 Batatil-vechl 1 Batolii-vechY, Batop-mopeni, Ostrovu-Corbove. Atirnall 270 250 3
3 Broscarl 1 Broscari 300 372 1
4 Bucura . 1 Bacura, Snardoetetd Viaü 200 190 2
5 Burila-mare. 1 Burila-mare, Isvoru-frumossuí 262 250 3
6 1 Burila-mid, Stainii-Deveselfi Mileni 203 292 2
7 DAnceti. . 1 Dänceti 160 147 1
8 Devesselli . 1 Devesseili, Crivina Ceril 540 500 2
9 FlAmanda . 1 Framanda 167 162 1

10 Gogosi . . 1 Gogoe1, Ostrovu-mare 311 285 2


11 Gruia . . 1 Gruia 160 157 1
12 Isv6re . . . 1 Isvóre 189 168 1
13 Isvorelu-de-sussti . 1 Ievore1u-de-sussfi, Isvore1u-de-joesti, Mang. Boceni 330 308 2
14 Jiana-mare. 1 Jima-mare, Jiana-veche 237 210 2
15 Phtuie . . 1 Mule techetil 643 502 1
16 Poroina-mare . 1 Poroina-mare, Fantânele-negre 500 450 4
17 Rogova. -1- 1 Rogova 180 170 1
18 Schphti . 1 Sciipid 160 145 1
19 Tighnas1 1 Tig6na0 156 140 1
20 tnjiu-mare 1 Vinjin-mare, Poroinita 380 350 2
21 Vinjuletii . 1 %julep, Hotkeni, Cioroboreni 400 370 3
21 5,796 5,558 37
2. Plassa
1 Almhjelt. 1 Almitje1fi 124 124 1
2 Branisce 1 Branisce, G1514a 308 308 2
3 Ciénovti. 1 Clénovi'z 142 154 1
4 Corrätelti Corllitelii 200 200 1
5 Cujmirh. . . . 1 Cujmirti 390 400 1
6 Darvarif-de-jossti. 1 Dirvari1-de-joss4 116 122
7 DArvarii-de-sussti. 1 Dirvarii-de-sussii, Gemenï 142 160 1
8 Dobra . . 1 Dobra, Costanda 150 150 1
9 Drince . . 1 Drince, Céringd 143 153 1
10 GArla-mare. 1 Ghr1a-mare 350 358 1
11 Isemsa . 1 Isernea 175 183 1
12 Obtrsia . 1 Obireia 178 187 1
13 Oprisorti 1 Oprieort 360 380 1
14 Orevita. 1 Orevita 320 323 1
15 Prisicéoa. 1 Prisicéoa, Scorila 130 135 2
16 Pristolli. 1 Pristoluí 245 245 1
17 Punghina . . Punghina 185 190 1
18 Recea-de-sussti 1 Recea-de-sussil Drince 90 131 1
19 Salce . 1 Salee 500 534 1
20 Slasoma. . 1 S1aeoma 175 175 1
21 Inmuleth . . 1 Ulmuletfi, 14lieulescl 110 122 1
22 Valea-anilorti . 1 Valea-anilord 183 179 1
23 VIAdae . . 1 VlAclae 176 180 1
24 Yrata . 1 Vrate, CAr1a-mici 138 138 1
24 5,030 5,231 25
www.digibuc.ro
Co-
mma Num4rulti
Numirea
Numirea Numirea atunelorti din care este
ce mal ail aceste c6-
comunet compusa tune din -vechime. case- fami-
lort. lielorti

3. Plain Clogani.
1 Bahna . . . 1 Bahna, Virciorova; Ilovetfi 195 151 2
2 Baia-de-aramii. TArgu Baia-de-aramä, Délu-rnare, Sgindäresd,
Ocnarï, Spinelu 163 168 2
3 Bala-de-sussii 1 Bala-de-susafi, Läturóssa 163 128 2
4 Balta. . . 1 Balta, Sfede 153 120 2
5 Busesci . . 1 Busesd, Nä'danova 135 120 2
6 Cernavirfrt. 1 Cernavirfú 73 51 1
7 Cireirc . . 1 Ciresit 106 107 1
8 1 Closanl, Motu-midi 223 195 2
9 Costesci. . 1 Costesd 106 '73 1
10 Bilbocita . 1 Dilbocita 106 107 1
11 Godénti . 1 Godénd, nunesel 118 96 1
12 Gornenti . 1 Gornentï, Malarisca 211 167 2
13 Gornovita 1 Gornovita 105 87 1
14 Isverna . . 1 Taverna, Silisce, Canice Draghesd . 470 323 5
15 Märetlesci . 1 Maresesd Obfraia 200 173 2
16 Marga . . 1 Marga, Cälinese, §iroca 146 112 1
17 Negoesci 1 Negoesci, Padesfi, Chmescl, Apa-négrii 351 290 4
18 Orzesci . Orzesd, Väeni, Brebina, Titirlescï 285 287
19 Podeni . PodenT 172 160 1
20 Ponóre.. 1 Ponóre, Proitescï, Cracu-munteluï, Bäluta, Dé-
lu-mare, BirAédi, Sipotä, Valea-ursuluï, Ititenï. 321 238 3
21 Prejna . 1 Prejna 103 98 1
22 Rudina . 1 Itudina, Mina, Berescï, Ituncsoril 270 190 3
1 21 4,175 3,441 40

4. Plassa Dambrava.
1 Adunatikeiului Adunatii-teiuluï 129 129 1
2 Albulesei . Albulesci 212 212 1
3 BAlAcita . Blacita 235 236 1
4 Bältane. . . BMtane, SItinieù 109 109 1
5 Brdtatif-de-jossil Bältatff-de-josst, Lácen1 207 207 2
6 BiltatiI-de-susst, Baltatiï-de-mijlocú 180 182 2
7 BrIrbolu . BärboIu 184 184 1
8 . . Blelesfi, . 308 308 1
9 Boto§escl Botosescl 160 160 1
10 Bust!. . Busé, Busuletd Gropane . . 209 209 2
11 Corzil . Corzä 100 100 1
12 Cosovètfi Cosovätä, Plaiu 100 100 1
13 Grecesd Grecescl 180 180 1
14 Greci . Grad, Dutesci 210 210 1
15 Gvardinita. Gvardinita 305 305 1
16 IablAnita . Jablänita 222 222 1
17 Pgdina-mia Pädina-micl Bast 147 147 1

18 PAdina-mare Pädina-mare 145 145 1

19 Paia Paia 197 197


20 Pav6trt . Paveta 100 100 1

21 Pella . Rosnich Resboinici1 . . . . 146 146 1


22 Plopi . . Plopi, Co1areta 149 149 2
23 Podu-grosului. Podu-grosuluï, Petra 184 184 2
24 Roc§oreni . . Rocsorenï, Borodia 125 125 1

25 &Calmer! . Sälatructi, Blidarn 100 100 2


www.digibuc.ro
Co- Numgrulti
nnmä
z Numirea
Nurnirea Numirea cgtunelorti din care este ce mai ati aceste &-
comunei. compussg. tune din vechime. case- fami-
6 lorg. lielorti

26 Secti 1 Seer', Sumandra, Smädovicióra 240 240 2


27 Smadovita . 1 Smadovita 100 100 1

28 Stgncescl . 1 Saimaa 60 60 1

29 Stignita. . 1 Stignita 141 141 1


30 Tiulen1 . . . 1 Tiuleni 80 80 1
31 Valea-Marcului. 1 Valea-Marculni 1 36 136 1

32 Valea-ursuiui . 1 Valea-ursului 109 109 1

32 5,209 5,209 38

J. Plassa ()colic.
Balotesc1 . Baloteod, Pirlage 114 130 2
2 Bä1vnescT. rilvänesei 130 140 11

3 Ms5sei . 1 Basasel, Budänesci 161 170 2


4 Bistrita.. 1 Bistrita, Erglievita 238 276 1

5 Bobaita. 1 Bobaita 141 250 1


6 Bresnita 1 Bresnita 144 160 1
7 Cacot1 . 1 Caeoti. 120 130 1
8 Ogzgnesdi Cazinesci, Jienita, Rogia 170 180 21

9 Cernet1 . . 1 rergu Cerneti 660 660 3


10 Ciovirng§eni 1 CiovirnigenT, Coeorova, Valea-podulul . 280 300 3
111 Colibasti . 1 ColibaT1 170 180 1
112 Crgguese1 . 1 Crágaeseli, Prejneni 105 118 1
13 Dedovita. . . Dedovita, Poroina . . 140 2602
14 Fântilna-domnéscg. 1 nutilna-domnésel, Mijarea, DragoteseI. 230 2702
Garbovëtti . 1 Getrbovetti 104 119 1
115
116 Govodarva. 1 Govodarva, Valea-rea 180 2002
17 Gutti . 1 Critrnita, Glielmegióe 230 2803
18 Hinova. 1 Hinova 250 2602
19 Husnicóra . 1 Husnicióra, Dumbravita, Negresei, Cernota 220 240 2
120 Boy . . 1 Ilev6tü 391 410 1
121 Igirósa . . . . 1 Igirósa, Arvatesd 215 232 2
22 Isyoru-anestilorti . 1 Isvoru-anestiorii, PetriO, Valea-hotalui . 300 340 3
,23 Isvoru-Birde1 . 1 Isvoru Birdel, Schinte e s el, Hann ga , Topo1nita 251 280 3
24 Jidostita . . Jídogtita, SRO 157 170 1
25 Malovgt6 . . 1 Malovetil 145 150 1
26 Peri. . . 1 Peri 237 250 1
27 Pitulasi. 1 Pitu10 Birda 110 120 1
28 Pruni§ori . 1 Prunigori 135 140 1
29 Severinesci. . -- 1 everineaci 226 230 3
30 Severing . 1 Oragu Severind 703 649 3
31 Schelea-Cladovei . 1 Schelea-Cladovei, Gura-Väei Sehelea-veche . . 133 151 1
32 Silisceni. 1 Silisceni 118 123 1
33 1 Pétra-albä, Dulagï, Banovita 210 251 3
34 S*sci . . . 1 Sigescii-de-josal 400 460 3
35 Valea-boeréseg. 1 Valea-boeréa eg, Lazü, Tigireni 153 160 2
36 Valea-petreI . 1 Val ea-petrel 107 112 1
37 Zggae . . 1 Z24,,ae 162 173 2
2 7,940 8,724 66-I

www.digibuc.ro
55

o-
munii Numërul
Numirea Numirea
Nurnirea cdtuneloriI din care este ce mai at aceste cä-
comunet -34
compussä.
tune din vechime. case- fami- c
lord. lielorti

6. Plassa Matra.dedossii
1 Bresnita Bresnita 398 347 2
2 ButoescI Butoescii-de-susst, ButoesciI-de-jossti 138 133 1
3 Cernae . 1 Cernae 172 150 1
4 Corcova Corcova, Girbovetü. 391 330 3
5 Cosovdtisi Cosovq4 149 130 1
6 Cremene ,
Cremenea-de-sussü, Cremenea-de-jossfi. 158 128 1
7 Degerati Degeratil-de-sussii, Degeratil-de-josst. 136 141 1
8 Erce . Erce, Pana 147 130 2
9 Grozesci Grozesd, CarcenI, §nsita 360 327 3
10 Imása . Im6sa 121 90 1
11 Jirovü Jirov0 240 184 1
12 Lupsa . . . Lupsa-de-sussii, Lupsa-de-jossti 260 201 2
13 MentiT-din-dossti 131 114 1
14 Miluta . Milnta, Mentff-din-fatü, Mentii-de-sussü, Men-
206 172 2
15 Ruptura 1 Ruptnra, Lumnict, Cotorbia-de-sassfi, Cutoróia-
de-jossü 316 261 4
16 SocolescI . Socolesd 174 157 1
17 Stingacéoa. Stingagol-de-sussi, Stingadoa-de-jolg 268 230 2
18 Strehae. . Strehae, S1tinieii, Stincesd 857 803 4
19 Timm . Timna 144 143 1
20 Tintarti. . Tintarü 254 220 3
21 Yalea-rea . Valea-rca, Wan, réginlesciT-romini, Vügiulesci- 261 215 4
ungnreni
22 Voloiagd . 1 Voloiacfi, Valea-bunü 338 303 3
122 5,619 4,909 44

7. Plassa Motru-de.sassei.
Bala-de-jossd . Bala-de-jossil 136 136 1
2 Broscera . Brosceni, Orbeni 260 211 4
3 CAtuntt . . Citunu-de-sussti, CItnnu-de-josstt 139 131 2
4 Cojm:Inescl. . Cojmänescl 121 145 1
5 Comdnescl. . Comünesd, BistTita 164 415D 2
6 Corob61. CoroM, Trestióra 153 127 2
7 Covrigi. Covrigi, Costeni 304 253 3
8 Crania . . . CrainicI 140 140 2
9 DrAgotescil - de-
jossìl . . . . 1 Drägotescil-de-jossti 153 122 1
10 Drilgotescil - de-
sussti . . Drägotescii-de-sussii 152 143 2
11 Floresci. . Florescii-de-josstl, Florescii-de-sussù 187 1870 1

12 Glogova . . Glogova, Clesnesd 431 3 4


13 Hordsci. . Horfisd, TirioI 198 115304 22

14 Iupca . Jnpca 157


15 Leurda . Lenrda 100 89 1
216
16
17
18
Lup6e .
Mdtilsarl
MiculescI
.

. .
Lup6e, Valea-Monastird.
Mätksarii-de-sussfi, Matüsaril-de-jossü. .. 296 20 222

. . Miculesd.
19 Negomiri . Negomid, Urge 270 221
20 Pescéna. . Pesdna 140 120 2
21 Pescenuta . Pescennta
22 Ploscina Ploschr, Meri0 224 170
www.digibuc.ro
.
56

. .
Co-
3
muna I
Numërulti
CD
:-, Numirea Numirea cittuneloril din care este Numirea
= )03 . ce mai ali. aceste c6,- g
u comuneï. =
ca
,m
73.
compussil.
tune din vechime. case- fami-
o -0 lord. lielorb
:4
:.

23 Retezil . . . . 1 Reteztl 142 117 1


24 Rosuta . . . . 1 Rosuta 199 164 2
25 Runcurelb . . . 1 Runeurelii. 139 122 1
26 Samarinescï . . 1 Samarinescl 190 170 2
27 Slivilesci . . . 1 Slivilesci 140 114 1
28 Sovarna-de-jossfi . 1 §avarna-de-jossa 189 144 1
29 §ovarna-de-sussil. 1 §ovarua-de-susstí 177 146 1
30 Strimtil . . . . I. stiinitti . . . . 137 121 2
31 Sura . . . 1Sura 128 115 2
32 Tehomirï . . . 1Tehomirl 100 78 1
33 Vidimirescï . . 1 Vidimiresd 162 152 3
34 agujan7 . . . 1 Z6,gujani, Stroesci 300 250 21
= 34 6,196 5,374 641

www.digibuc.ro
LUX. JUDETULt 111ITCELt.
CO
1111111 5,
Numèrulii
Numirea Numirea cátunelorti din care este Numirea
f)cci ce mai ati aceste
comunel. compusg.
tune din vechime. case- fami- cu
6
0 F-1

1. Plassa Argefelú.
B6rzescï BArzesci 76 76 1
2 Boten1 . Boteni Botenil-pamênteni,
ungarenI . . . . 324 324 2
3 Coliba0. Coliba0 96 96 1
4 ContescI CostesciI-de-josst, Costescil-de-sussa 132 132 1
5 Davidesc1 1 Davidesci 124 124 1
6 liártiescl 1 HArtiescl, Valea-vaceI Lucieni . 152 152 2
7 Jugurti . 1 Jugurii 136 136 1
8 Mioveni. 1 Mioven1 PAräescI . 150 150 1
9 Poenari. . . . 1 PoenarI GrolanI . . . . 142 142 2
10 Racovita-de-jossii. 1 Racovita-de-jossii 80 80
11 Raeovita-de-sussii. 1 Racov4a-de-sussa Valea-stbel . . . . 120 120 1
112 Viero0. . 1 Viero0 106 106 1
13 VorovenT . 1 Vorovepi 76 76 1
14 Vulturesci . Vulturescii-de-sussil, Vulturescil-de-jossü. Bätiescl 170 170 3
1- 1 . II

14 1,884 1,884 18

2. Plaia 11cimbovita.
Bädenii-Omênteni. BgAenil-pamêntenI, Cotenesci. Stoenescl. . 243 243 3
2 BädeniI-unguren1 . Bädenii-ungurenl, Pétra Sloboslia . . 93 93 1
3 Cet5leniï-din-dé1l Cetäten1I-din-dé1d, Mestécanti 100 100 2
4 CetAenil-din-vale. Cetä4enil-din-vale, Dieconesd 115 108 2
5 Dragoslave. . . Dragostave She lea Dragoslave . . 158 143 2
6 Läic61 . 1 Minciunescl, Runcésa, PIraescI 189 201 2
7 Lerescl . . . 1 Lerescil-ds-sussii, Lerescii-de-jossa 168 181 1
8 MAMA . 1 M64U1, SuslänescI, Chibl, CiocanescI 250 193 2
9 Micloqanï 1 Micloan 166 162 1
10 NAmAesci 1 NämaescI, Morlesel 7
152 124 3
11 Puchent 1 Puchen1 158 158 1
12 Rucärti . 1 Ruchril 498 590 3
13 Valea-mare. . 1 Valea-mare, §e1arI, BogMescI 183 137 1
14 VAlenl . . 1 VhIenI 310 297 2
15 Vo Mesa . 1 Vo Mesa', Valea-TheI RacenI. . 169 130 2
15 2,952 2,860 28

3. Plaia Itruc.Ora.
1 .Albesci . Albescl, CAndescI 1341 121
2 Aninósa. 1 Aninósa, Valea-Silisce 180 182 2
3 Ba'descY. . . . BAdescl 115 12
4 Berevoescii-pämên-
tea . . . . Berevoescil-p1mênteni 160 160
5 Berevoescil-ungu-
reni. . . Berevoescii-ungurenI, Maud 116 92 11

www.digibuc.ro
58

CO'
3
munii, Nurnërulti
."4 Numirea
ci)
o
r--, Numicea Numirea cAtundorti din care este ce m aï ari aceste &A-
,6,.
o
xd
C. .)
comuneI. ig
cd
3cz
7,13
compuss6. tune din vechime. ease' fami" 73
6 ,-z ;-, loll. lielorrt
4 f(3-

6 Câmpu-lungti . . 1 Crap Camp:L-1100 Schein-N.40A, Bughe-


de-sussii, MOM, Mär-
cu01, Vo1nesd, Cam-
pa-CrucerufuY, Parte,
din valea-mare, MA-
gura, Pans, Andre1,
Mlád, Ochesei, P1qa,
Malli, DrAcescI, Apa-
sâratä, Valea-Blrbql. 1,921 1,978 25
7 Capu-pisculul . . 1 Capu-pisculuI 83 83 1
8 CorbI . . . . 1 Corbi, Bogâtescl 312 320 4
9 Corsorl . . . . 1 Cave. 100 108 1

10 Cotescl . . . . 1 Cotesc1 100 100 1


11 Domnesci . . . 1 Domnesci 250 260 2
12 Goderg . . . . 1 GodeDI 151 122 1
13 NucOra. . . . 1 NucOra, S'ecaturi, Slatina 160 186 1

14 Petroqan1 . . . 1 PetropnI. Växprifie 136 133 1


15 Poen1rei . . . 1 Poenbxeï 58 49 1
16 Schitu-Golescï. . 1 Schitu-Golesc1 181 181 1
17 SlInicti . . . . 1 Slânicu 97 103 1

18 Stgnesa . . . 1 StânescI, Pâraesc1 150 150 2


4,404 4,448 49

4. Plassa Potgorie.
1 Bele0 . BeletI, Negresc1, SgriWscI 286 286
2 BudiscenI Budiscenl, Schitu-Budiscen1 222 222
3 Prunden1 110 110
4 DobrescI DobrescI, Furescl 180 180
5 Golesci . . . Golesci, UdenI, Valea-boeréscá 138 126
6 GolesciI-Badet 1 Golesc.I-Badel 103 103
7 Glimbocelti Glîmboceluí 140 140
8 Gorganti . 1 Gorgang, ClrstienI, DrIghicescl 370 370
9 Leurdeni . 1 Leurden1 192 192
10 Priboeni . 1 Priboeni 354 354
11 §tefInescl. . Stefänescl, Tergu-DéluluI 282 282
12 Topoloveni. 1 Topoloveul Cârcinoù . . 103 103
13 TiOnescl . 1 Tigäneseï 212 212
14 Valea-mare 1 Valea-mare, Isvoraul, Enculesef 233 233
15 VAlenï . . 1 Wed, Cioegnesci 157 157
16 Vitichescl . 1 Vitiehesci, CAlinesci 256 257
17 Vra'nesci . 1 VrInesei, Guati, Bklesei, Zdvoiu 235 235
17 3,573 3,562

5. Plassa Mari.
1 B6jescï Bkiesci 143 136
2 BililescI, RomânescI, Valea-mare 214 199
3 Ciumesci. Ciumesd 142 142
4 Cosescï . Petresd, Plcoiu-de-jossil 280 256
5 Dirmonesct Dirmones Tämasescl, Valea-Nandrel, Caracalii . 204 187
6 DrgghicIu _ Dräghicia 162 180
7 GolescI . GolescI, Pribóe, U1iia Poenita 220 216
8 Jup n es el . Jupânescl 140 130
9 Laicesci. . Läices I, Skoid-de-sussii, Corbil-padures I, 1.1-
pupni 156
www.digibuc.ro
Co-
)0
munsd Num6rulti
Numirea Numirea
G.)
;.-. Numirea cgtuneloril din care este
ce maï ail aceste ca
0 comunei. 3 C,
o xd compuss6.
tune din vechirne. case- farm-
. o
-8
6 ca
-.0
7d
p-,

E .
loril. lieloril i.
..

10 Livedenï . . 1 LivedenI 104 85 1


11 1116r6cinen1. . 1 Märkinenï, Gropeui 88 81 1
12 Micescï . . . 1 Micesd 140 155 1
13 MiMesci . . . I. Mihäesd, Furnicosl, Calcesd, Valea-bradulul 189 166 3
14 Piscani. . . 1 Piscani, Negreid , 156 155 2
15 Purcäreni . . . 1 Purdreni, Adunati, Tirseia 142 121 2
16 R6descï. . . 1 Rädesd, Pitigae 125 133 1
17 Retevoescï . . 1 Retevoesd, GAnesd 170 175 2
18 Stilpenï. . . 1 Stilpeni, Opresd 181 166 1
19 TiOscl . . . 1 Titesei, Valea-Stamel, HArtiesd 212 207 2
20 Vradesciï-ph'inên-
tenï 1 Vadeseii-päinêntenI, VlAdescii-de-sussil, Vlades-
cil-de-jossii, Negresd, Bigneni 280 264 3
21 Valea-popeï . 1 Valea-popel, Vkare, Uluba , 219 219 2
---- T. 3,667 3,531 37

www.digibuc.ro
XX. JUDE TULt Nt
,aIINCE10=1

Numérulii
Numirea
Numirea Numirea caunelort1 din care este ce mal ati aceste
comunel. compusA. tune din vechime. case- fami-
lielorú

1. Plassa 1iistrita.
1 Borlesci 1 Borlesd, Russenï Nechidtt 299 488 2
2 Buhl.* . 1 Têrgaloru Buhusb, Budescil-Buhus6eI. Bucurescii-mici 549 666 2
3 1 Calti, Iapa, Sávinescl 431 620 4
4 CAndesci 1 Candesci, Bälcesci, Cotrénta 447 471 2
5 Costi§a . . 1 Costisa, Hirlicesci, Orbicti . . . . . 249 251 2
6 Mestéeänii . 1 Mestécänti, Schitu-Nechidti, Negulescl, Balsa . 470 637 2
7 Podoleni 1 Podolenï, Durnesci, Män6e, Sbes I. Baciniescl, Lunca0 . 299 403 2
8 Ràdu 1 Rclin, Meränteni, Giurcani. . . . . . Pooboti . 233 299 2
9 Roznovii 1 Roznovti, Sloboylia, Chintinicù, Negritesci 347 373 2
10 Silisce . 1 Silisce, Birjoveni, Runcti, Bird", Gosmani, Ro-
mani 437 596 5
11 Soce 1 Socea-de-joss-ä, Socea-de-sussti, VIdurele, Be-
tescii-de-sussti, Betescil-de-jossil . 181 286 2
12 Taztáti . 1 Tazati, Frumóssa, Ba1cani 494 563 4
13 Egnesci. 1 Zänesci, FauriI-de-sussii, Fauril de-jossti 251 333 1
13 4,687 5,986 32

2, Plassa De-sussii.
1 BältAtesci . 1 Baltatesei, Videa-séca, Magazia, Mitocu-1u1 Ba-
1anti 463 540 4
2 Boi§te . 1 Boiste, Blebe, Grasi 320 570 3
3 Filióra . . 1 Filióra, Agapia, Varaticil 490 676 3
4 Grumgzesci 1 Grumazesci, Ghindtióni 586 594 5
5 Humulescl . 1 Humulescï, Topolita, Oance 492 518 4
6 Nénatil . . Têrgn Némth 1,503 1,988 6
7 PAstrsa'veni. 1 Pasträveni, Urechenï, Radeni, Davidtni, Spiesci. 787 896 4
8 Petricani 1 Petricanil-de-sussti, Curechescii-de-jossä, Petri-
canii-de-jossü, Tärpesci 425 596 3
9 Pipirigi1 1 Pipirigti, Boboescl, notonti 434 594 3
10 Räucesci 1 Räticesd, Oglins11, Sarbi 468 584 4
1 1 Timiggsci 1 Timisgscï, Preotesci 366 489 2
12 V1n6tori 1 Vhiätori, Nenatisoril 692 860 4
1 11 7,026 8,900 45

3. Plassa
BArg6(5n1 . 1 Barga6nï, YlädicenI, Certieni, Balänesci, Grhi-
ltiescï 483 569 7
2 Bozienl . Bozieni, Ruginóssa, TArgusorn Bozien1 280 320 2
3 Budesci. . . Fänrei, Climesci, Taturniresci. 415 505 3
4 Dragomiresci . Dragomiresci, Mestécinti, Unghln, Timpesci 190 229 4
5 Holsesci . Holsesci, Miestmesci, HtreseÏ 222 292 3
6 Margineni . Märgineni, Itrinesci, Bähisesci 340 438 3
7 Talpa . Talpa, Negoescï, Titetura, Illapesci, Romiceni 331 386 5
8 Tibucani Tibucan1 328 375 2
9 Uses* . Uscati, Rézboent Parte din Uscati, Bogzesci,
Totoesci 533 647 5
www.digibuc.ro 3,122 3,761 34
Co-
munä,
Numgrulil
Numirea
a)
Numirea Numirea cgtuneloill din care este
3ci ce mai ati aceste cá-
cornunel. ca
compusg. tune din vechime. case- fami-
o -0 lieloruí
7-1

4. Plassa Mante.
1 Bicazti . 1 Isvorn-munte1d, Capp, Fundu-
Bicaza, Tasca, Hamge, Chisirigfi, Ttrgurra
Bicaza 304 394 4
2 Bistricióra . Bistrici6ra, Grinteeyfi 319 450 3
3 Buhalnita . Buhalnita, Seca, Izyorn-mnntelul , Izvorn-a1ba,
Poenarl, Carnu-Bistrit,e1, Potoci 348 370 2
4 C`Ougkent 1 Cal-netted, Stejara, BRinelu, Framosti, RosenI,
Pana-teiuld, Gura-1argn1d, Larga, Corolu 398 552 5
5 Galti . 1 Galt, Gura-dreptulul, Plrän-faguld, Seyinescl,
UrqI, Phan-Gala, Rimed, Pana-rachiteI, To-
policed 227 310 2
6 Hanel . Hanel, Andea, Boboted, Räpciuni, Strtntara-
Bourn, Isvorn-a1bt, Schitn-Hangil . . . . FArtiga 685 871 7
7 Ping'grati . PingaratI, Stejan, Tarcäb, Straja, PingärAcion,
VadurI 446 520 4
8 Vadurl . Vadnri, Agircia, 0_nta, TarcH Cazacl 278 319 1
8 3,005 3,786 28

5. Plassa Pétra.
Bodescl. . 1 Bodesel, ()Oohed, Dumbräyeni, Cord, StrIcabI. 492 615 6
2 Mciulesci . 1 CAciulesci, Gura-yteI, TurtarescY, Velescl . . Dahorna 190 200 5
3 Oârligï 1 Mrlig1, Sod, Dnqescï, Dragomiresd, Va1ea-a1bA,
Unghlu 256 268 4
4 Cr6c6óni 1 Cracrt6d, Cracan-negru 383 384 3
5 Dobreni 1 Dobreni, A1maVi, Negresci, Sarata-PingaratI 589 592 5
6 Deanna . 1 D6mna, Monastirea-Bistrita, Sarata-Varatica 420 420 4
7 Grdrcina 1 GArcina, DärmanescI, CmjclIn 270 365 3
8 Jirovù 1 Jirovt, Contescl, Botesd, adesci, DAnescI, Troita. Mitocu Malce1ortl, Bahna 263 330 4
9 Pétra . Ora§n Pétra 2,600 4,000 9
10 §erbesci 1 Serbesd, Ghigoesci, Hirtopa 368 448 3
11 %Mori' 1 VinAtori, Cutü, Peed, Cetatne 205 700 6
1 10 6,036 8,322 62

www.digibuc.ro
XXI. JUDETULÛ OLVT.
Co-
mma Numërulti
Numirea
Numirea Numirea eatunelorti din care este ce mai ati aceste c6-
comunel. ce
3C4 compuss6.
tune din vechime. case- fami-
o
a)

lielorti

1. Plassa Mijlocü.
1 1361teni . . 1 BAltenï 200 198 1
2 BältatT . . Bältatr, Märgineniï-de-sussit, Märgineniï-de-josil . 234 260 4
3 Bgreanesci. Bärcanesd, Gred, Vdlcelele-
de-jossü 428 468 4
4 Bircel . 1 Birceil-de-sussti 155 130 2
5 Buzesci. Buzesciï-de-jossil 160 140 2
6 Cirésov . . 1 Cirésovü, Strihrith, Secuta, Próspetf, 75 80 2
7 Corbu-de-sussti Corbu-de-susst 120 120 1
8 Coténa . . . Coténa, Ipotesd, Brebenï, Ordorescï, Puturósa . 560 622 3
9 Dobrotinetti . Dobrotinetu-de-sussa, Dobrotinetu-de-jossti 269 269 2
10 Florui . . Flord, Serbänesd, Iarcaletil 88 98 1

11 Icóna . . . Icóna, CAlugärésa, Milcovenï 91 91 1

12 Mierlescii-de-jossti. Schitu-Grecl, Moped Mane 244 250 3


13 Milcovit Milcovu-din-vale, Prorod, Stejarit Sfintesd . . 163 163 3
14 .Perieti . MierlesciI-de-sussti 100 124 3
15 Potcóva. Potcóva-de-sussii, Potcóva-de-jossfi, Potc6va-de-
Broscarl Mesinescl, Trufinesci. 300 270 4
16 Priséca . Priséca- de-jossii, Sältänesd Mahavèlti. . . . . 221 221 3
17 Sinesci . Sinescï, Gura-Usicel, Gagulesd 93 93 3
18 Slatina . 1 Orasu Malin, C1ocociov, Obrocarï, Caloénca . 1,026 910 9
19 Teshilu . Teslulu, Curtisóra, Cherlescil-din-vale, Cherlescil-
din-délé 210 210 3
20 Timpeni Timpenfi-de-jossil, Bum 278 290 3
21 Turia . Turia, Rece Zorlésca, Buicesd, Valea-mare,
Barca 354 400 5
22 Ursóe . . . 1 Ursóe, Stlinislavescl 115 132 2
Valea-merilorti Valea-merilorti Gäojanl . . . 100 104 1
1 22 5,574 5,643 65

2. Plassa Mtg.
1 A1uni§11. . Alunisu-de-susst, Alunisu-de-jossù', Délu-GruiuluI 208 205 2
2 Câmpu-mare . 1 Cimpu-mare, Vlingäresci . Cepturarl . . 150 143 1
3 Casa-veche. . Casa-veche 145 143 1
4 Chiba . . . 1 Chilia, MELIA 165 164 2
5 CionAgescii - de
jossti . . . 1 Ciom'ágescil-de-josst, Beculesd, Tán6ga,
Stbulésa, Lgune . . 182 175 3
6 Dejesci . -^ Dejesd, Donescï, D'Ardu 191 190 2
7 Dienci . . Diend Vkitresci. . 118 115 1
8 Dobrotésa . Dobrotésa, Murgesd, Lelésca, CrAciunesd, To -
need 281 270 3
9 FAgAtelti . 1 Fägg'telu-din-délii, Fägatelu-din-vale, Fkigiteu-
de-jossil, Bobs, Cojod Ciorica . 270 261 5
10 Fata 1 Fata, Isvoru-de-sussil, Isvoru-de-jossfi, Fata-ve-
che, DincanT 323 320 5
11 Gémëna . . 1 Géména, Buciumenfl-de-sussti, Buciumenil-de-
jossii, Drägoescri-de-sussfi, DrägoesciI-de-jossii . 350 350 5
12 Gura-boulul , 1 Gura-bouluï, Dlignogï, Vata-de-susstii, Silisce,
Prodani, Lunganï, TuicanI 230 220 3
www.digibuc.ro
Co-
munä Numërulti
Numirea Numirea cgtunelorti din care este Numirea
c.)
comuneT. )cci
)c4 compussä.
ce mg aù ac6ste
6
ca tune din vechime. case- fami- ocu

7-01
0 lielorti

13 Mereni . . . Mereni, Rtchicióra, Merenil-din-d01 . Väidana . . 163 161 3


14 tes cil-de-j ossti OtesciI-de-jossil 94 94
15 Otescil-de-sussti Otescii-de-susstl 215 210
16 PgrosT . PürosI, Morlovescl, StefänescI 221 210 3
17 Profa . . . Profa, Purchrescl, Ciuresci Ciortca . 142 142 1
18 Rijletu-Govora Wept- Govora, Locrard, MotoescI 1171, 113 1
19 Rijlqu-Vierosti Rij1etu-Vierosd 138' 135 2
20 Simburesd. ShnburescI, Manulesd 101 182
21 Top ana. . Topana, LerescI, Cränguescl, Ciodarl 2221 216 2
22 Ur§1 . . . Ursi, Muchia-lelescI, DobricescI 1891 186 2
23 Vai-de-e1 . Val-de-el, Spätaff, MerlicescI 1631 161 2
24 Va0. . Vata-de-jossfi, Vata-de-sussü, ChiritescI, Veti-
Ora, Morgieni, BondarI, Molfescl 252 245 1:3

25 Vulturesd . 1 Vulturescil-de-sussü, Vulturescil-de-jossd, Batia,


Sinesci, Va1ea-1u1- albù 189 182
2
25 4,910. 4,793 60

3. Plassa lerbnesci.
1 AlinAnescl. Alimänescl 196 227
2 Bgänesc1 . Bälänesci Malu-rosti. . 271 292
3 Bec Yu . . BecIu, RirsescI 234 233
4 Btrsesci. . Btrsescl Cretescl . . 139 143 2
5 Comanï. . . . Comanl 316 320 2
6 Cfaciuneiu - de-joss ti. Cräciuneiu-de-jossti, Rodesci Radomiresci . . 258 280
7 CrAciuneiu- de-sussti. Cräciuneiu-de-sussü. 132 132
8 Crâmp6e . Crampóe, Gioca Votosl, Cotarga . . 270 270
9 Dänésa . . Dä'nésa, Berindeiu-noü Pestreo, Sälcia . . 140 140 2
10 Drägänesci. DrägfinescI 399 399 2
11 D udti . . Dudd, PrávicenI 158 183 2
12 Gostavgyi . Gostavëtti, Berindeiu-vechIu, Zän6ga . . . . Ciofland . . 213 220 3
13 Isvóre . . Isvóre1e-de-sussd, Isvórele-de-jossil, Berechet1,
Fata-de-jossd 211 212 2
14 Märuntd . . . MärunteI . Gäldae 114 128 1

15 Mihäescii-de-jossti. Mihäescii-de-jossü Busca 178 165 1


16 Mi eseiT-de-sussti. Mihäescil-de-sussil, Mihäescil-de-mij1octi, Séca,
Belciugata Alecu, Conescl . 320 817 3
17 Peretuí Peretü Rup:ura . . . 106 106 1

18 Pana . . Pana, CglinescI, Rädescl Jarcaletù . . . 142 141 2


19 erlcanesciT-de-jossh. SerbänesciI-de-jossd, Donmescl Stircd, Surcilescl, Co-
mänescI . . . . 236 252 1

20 erbtinescif- de-sussti erbänescii-de-susst, Buta, Florü, Chitésca, Ne-


grenI 120 125 2
21 StokänescI. StokänescI 250 262
22 Titulesd. TitulescI, Ungurei 125 130
23 Uria Uria, Frundarti Sprtncenata . . 155 160 2
24 ValenT . Väleni, PopescI 388 370. 2
25 vii óra . Viisóra Gigärtti . 114 127 1

26 Vispesd. Vispescl, Viesci, Ghtlme 149 157 3


26 5,334 5,491 42

www.digibuc.ro
Co-
nning
Numèrulti
Num irea
Numirea Numirea cAtunelorti din care este ce maï ato aceste
comuneï. compussg.
tune din vechime. case- fami-
lorti. lielorti

4. Plassa Vede.
1 Albesci . . . Albeseil-de-mijlocti, Valea-Secd, Mihäesd, Po-
pesci, Valea-val-de-d. Cärdmarl. . . 302 292 2
2 Bärgscii-de-Cepturl 1 Bäräscil-de-Cepturi , Cepturil-de-sussa, Gura-
CepturI, Bodescl, SchiopI, &trice, Vineti, LI-.
zäresci, Vêrsäsel . 206 221 3
3 Bgràsciï-de-Vede . 1 Bäräscil-de-Vede, Bäräscil-de-sussti, Motoesd, Fe-
riceY, Morlovl, Guescl, Träncanf, Chefe1escl 320 312 3
4 Cà1u rï . 1 CiiIngärii-de-jossti, Ghimpl, Turbätesti. . . . MAMA . . 109 109 2
5 Colonesci . . ColonesciI-de-sussil, Bärlunesd, Andronesci 145 141 2
6 ComAnita . . Comitnita, Schitu-Deled . . . . .. . 152 150 2
7 Constandinesci Costantinescl, Mahala 124 115 2
8 CornMelti . Cornäteill, Séca, Optäsad, Plapce, Camped' 193 209 3
9 Cucuetl. . Cacaeg, CäzänescY, Valea-fetd, Vênesd 156 156 1
10 Delen1 . . DelenY, Racovetti 110 106 1
11 Dumitresci. Dumitresd, Poganti, Vergulésa, Ezírti 318 320 4
12 Thanesci Ibänescl . 84 84 1
13 Malddril Maldäru-de-mijlocii, Guesd, VoinicescY, Nüsêr-
gescl, Bâtarti, Märuntd, Bäräscl 199 205 3
14 Mircescl. . Paircesd, Momalu, Baroesci, Vinetl, Manza1escI. . 173 173 3
15 Mogosescï . Mogosescil-de-mij1oct, Mogosescil-de-sussil, Gu-
ra-VäeI . 201 201 3
16 Negrenl. . . Negrenil-de-josst, Chitésca 204 204 2
17 Oporglit Oporä1u-de-jossti, Corbil, Beria, Preotescl 230 224 4
18 Opt* . Optasil-de-jossü, Jugarä, Vitänescil-cle-sussü, Vi-
tänesciI-de-jossti . Popesd, &Woltz. 303 305 5
19 Poborti. Poboru-de-jossil, Poboru-de-mijlocil, Cretü, Mär-
tinésca, Gärbada, Richited 215 228 4
20 Rädescï. . Rädescil-de-jossü, Fântana-1argä 84 84 2
21 Scornicesci. Scornicescil - de - jossti, Scornicescil - de - mijlocü,
Piscani . i 23 123 3
22 Spinenil-de-sussü, Vinetil-de-sussü, Vinetii-de-jossti. Davidesci, Itäduclnesd. 293 312 4
23 §uica . -- §uica-de-sussti, Teisd, Epurad, Itosiorü. . 179 179 4
24
25
26
TäTär61.
Thulesci
Urluiasca
-
--
--
Tätäral-de-sussä, lazes&
Tätulescil-de-suset, Dapicio, Iovesd .
Ufluia sea
Bärb615.1 .
Berindésa.
.
. .
115
262
106
117 2
262 4
102 1
27 Vlaicï . Vlaid, Chirstésca 117 124 2
27 5,023 5,058 72

www.digibuc.ro
XXII. JUDETULt PRAHOVA.
Co-
munil Numemulti
Numirea
Numirea Numirea c6tune1orri din care este ce mai aù aceste cA- 0
comunei. ycti
'as compuss6. tune din vechirne. case- fami-
6 C
,-C,
Cd
;- 74"
0
;-1 o
;-

1. Plassa Cernapii.
Balta-Domne1. Balta-D6mneI, Lacu-turcultd, Curcubefi . . Siracinésca . . . . 176 186 2
2 BardinescI. Bárcánesci 106 107 1
3 Bätesc1 . Bittesci, Romanesd, TiOnesci Pucheni . . 130 130 1
4 BercenI. BercenI, Chtung. . . . , 122 123 1
5 Buda . Buda, Palanga 174 175 2
6 Ciumati. Ciumatï, FánarY, Olarl . , 207 225 1
7 Ciupelnita . Ciupe1nita, TrestieniI-de-jossg, Valea-sécrt 161 168 2
8 CorlAtesci . CorlätescY, Ghighig 82 82 2
9 Comb . . Cornu-de-jossg, Cornu-de-sussti 139 199 1
10 Cosleciu . Cosleclu, DirvarY, Radila, Pantazi Móra Campinéntdul. . 206 210 4
11 DrAgsánesci. DräggnescY, MerY, Baraictarg 238 244 3
12 Gherghita . Têrgti Gherghita, Gherghita-ungurenY, Belciugg,
Rätesd 388 386 4
13 Gorgota . Gorgota, Potigrafg 168 175 1
14 litItcArn.1 . T afanI 92 90 1
15 Malamucti . Malamucii. 71 73 1
16 PetroqanT . Patrovini 147 145 1
17 Pucheni . . . Puchend-m arI, Puchenii- raid, OdgI 265 265 2
18 Puchenii-mosnent Puchenil-rnopenI, Pucheni1-Miros1tvesci . . . Comanénca . . 236 244 1
19 R6fovil . . MaliescI, Móra-Goghel, Antofilóe, Bu-
che14i, Móra-Domnéscg 251 243 4
20 Rom6nesci. RomanesciI-BIrdnes mild, Pq earl' 136 152 1
21 Sicrita . Sicrita, Znagovg. 65 69 1
22 Iltroani Tätärani 120 127 1
23 anóga. Zitnúga, Cltunu-deangg-Netoti, TrestieniI-de-
sussil 193 208 2
23 3,873 3,966 40

2. Plassa
Adincata. . . . 1 Adincata, Rani 210 210 1
2 Albescii-de-murg . 1 Albescil-de-murg, Vadu-parulni 155 165 2
3 Albescil - Paleolo-
guluI . . . . 1 Albescil-Paleologului 105 102 1
4 Apostolache 1 Apostolache, Mirlogi, Tissa 210 219 2
5 Càlug'ärenI. 1 CglugarenI 390 340 3
6 Ceptura. . 1 Ceptura, Catunu-So1mescu1u1, Ma1u-roO, RotarY. 200 309 4
7 Chiojdénca. . . 1 Chiojdénca, Trenù, Necetu-de-plain 360 369 4
8 Cioranil-de-jossil . 1 CioraniI-de-jossfi 270 280 1
9 Cioranil-de-sussil . 1 Cioranil-de-sussfi 150 140 1

10 Colcégti. . . 1 Colcégg . 144 138 1


11 Conduratti . . 1 Conduratfi 104 86 1
12 FântAnele . . 1 Fintimele 142 142 2
13 Fulga . 1 Falga 395 395 2
14 Gornetu - de - Cri-
. . 1 Gornetu-de-Cricovg, Preséca, Valea-boultd, Tar-
culesd 382 344 4
15 Inotesci. . . 1 Inotesel 126 130 1
16 IordIchén& . 1 Iordgchénti, Mocesof, Plania 205 280 3
www.digibuc.ro
Co-
mund
Num6rulti
Numirea
Numirea )c4
Numirea cauneloril din care este ce mai ati aceste ,0
o
comunel. )cz
compusà. tune din vechime. case- fami-
o

17 Laposu-vechiu . 1 Laposu-vechiu, Singerd, Butud 350 368 3


1-8 Parepa . 1 Parepa, Degerap, Rusani 150 169 2
19 Salce . 1 Salce 124 12 1
20 Säleiï . 1 Säleil 280 260 1
21 'Marti . . . 1 Tataril 156 159 1
22 TomqanT 1 Tomsad, Mkula, Cioced, Loloésca 239 240 4
23 Udresa 1 Udrescï, Dobrota 202 196 3
24 Urlati . 1 Terga Urlap, Valea-Nucetnlul, Valea-Cringald,
Arionescil-vechï, Arionescil-nd, Valea-Urld,
Valea-Humd, Semanti, Valea-petreI . . . . Orzesd, prcii1A1 . . 450 514 9
25 Vadu-säpatti . 1 Vadu-slpatti 170 179 2
1 24 5,669 5,844 59

3. Plassa Filipesei.
1 Aricescï 1 AricesciI-de sussti, Aricescilde-jossfi, Ractivad Stroescil-Aricesei . . 66 68 2
2 Bgicoiu. 1 adicdu, Gäjeni, Grain 620 620 2
3 Borden1 1 Bordenii-mari, Pesirca, Margine 224 169 2
4 Ordinescï Calinesd, Floresd, Capn-rosti, Cocorèscil-Caplel,
Scorted, CAruntesd, Mad Mina 189 209 2
5 Códa-isvorulul. . Códa-isvorulaï, Mfinesd, Comanaml, CriirètiL 171 171 2
6 Cocorèscil-Mislei . 1 CocorësciI-Misld, Gornna, Gara-Cnmetrd 189 189 2
7 D6rmiinesci 1 Darrnbesd, Brätäsanca 262 282 2
8 1JiescT. 1 Ditesci, Ceroed, Pisculesci Rosióra . . 251 255 1

9 Edert 1 Edera-de-susst, Edera-de-jossd 145 145 1


10 Filipesci. . . . 1- Têrgn Filipesci, Siliscea-têrgulid, Hfibed, Seca Vaned . . 233 245 1
11 Filipesciï de - pä-
dure . 1 Filipescil-de-pädtire, Filipescii ungnred, Siliscea-
déltdd 226 231
12 Grhirdoveni. 1 Ghirdoved, Cricoved 270 270 1
13 Halmanale . . 1 Ildmanale, Négra Monastjxea-Mirgineni,
14 Märginena-Stolni- Boboci. . . . . . 192 192 2
cescI . . . . 1 Mkurenii-Stolnicesd, Mkarenil-Banuld, Perósa. 391 379 2
15 M6rginenii-de-jossti. 1 Marginenil-de-josst 219 229 1
16 NärgineniT-de-sussil. 1 Márginenii-de-sussd, Brittäsanca, Ungured, Olad 121 125 1
17 Misle . 1 Misle 292 264 2
18 Moretti . 1 Moreni, Tisieni, Deciudeni, Plésa, Cornesd. 208 208 1
19 Nedele . I Nedele Chesord . . . 132 144 1
20 rfinte . . . . 1 Tinte, Ziliesci, Dimbti Grulu, Ciéra. . 250 255 3
21 V1Adenii-MArgineni. 1 VlAdenii-Märgined, Vlidenil-MonastireI-Márgi-
neuï, Vläded-Fircasani, Zalhana, Códa-Isvo-
rulul, CriOttl 250 250 1
7 20 4,901 4,900 34

4. Plassa Potgorie.
Bältesci. Mesa; Izesd 2o1 196 -2
2 Boldescï Boldesd 114 119 2
3 Bucovú. Bucovt, Gura-Bncovnlui, Móra-de-märacid . 205 210 1
4 Culbú . . . Ctabti, Moat 206 174 2
5 DumbrIvesci... Dumbrgstesd 140 160 1
6Fundenï Fundeni, Salo0 214 246 2
7 Gorneltí Gornetd 194 225 1
8 Hirsa . . }Ursa, Nisip6sa 110 131 2
9 Mggurele . Mdgurele1e-deinssd, MAgurelele-de-jossfi
www.digibuc.ro
2 t2t
Co-
mung
NumgrulA
a) Numirea
Numirea Numirea ch'tunelorti din care este ce mai ati aceste el-- o
comunei. cd
3c4
'74
compuss6.
tune din vechime. case- fami-
o lorti. lielorfi
f-
r--1

10 MäRiescii-de-jossti. Mitlaescil-de-jossa 125 124 2


11 10läescii-de-sussti. MAläescii-de-sussii, Cotofenesci 127 133 2
12 PacureV PActiretY, Matita 406 431 2
13 Plésa . PI* Délu-Galmee . . 233 206 1
14 Plopeni. PlopenY, Típhresci 166 163 2
15 Plopi . Ploptt, Valea-Orld. Begelicfi, ChisoranY,
Gara-Bucovt. . . . 370 319 3
16 . Podenil-nd, Mehedinta, Pacblóe, Ghiocelti, Sfcärui 345 417 3
17 Podenii-vec111. Podenh-vechi. 298 309 1
18 Popesci. . . Popead, Valea-dulce, Nevestésc Race va . 289 353 3
19 Protosinghell Protosinghelfi, Zamfira 90 100 2
20 Seäeni . Scäen1 Scrand-lul-Balang . 193 211 2
21 Secu. . Seat' 206 132 1
22 UlmI . . . Ulmi, L pänesd, Sipotü Colacu de-pétra . 180 193 2
23 Valea-cOuOrésa Valea-calugärésd, Valea-Poend, Valea-Ursói,
Valea-popel, Valca-Mantel, Valea-Zidulul . . Cernätesd, Gura-Vtit Y. 477 480 5
24 Valea-meilorti. . Valea-meilorti, NicovanY, Valea-largit . . . Valea-Schdu. . . 363 232 4
25 Vàrbila. . Varbila, TärcAlal, St, kosd, Va.ea-Cuculul . Ciuc.unésca . . . 239 286 2
25 5,763 5,875 52

5. Plaiu Prahova.
1 Bobo le . . . 1 Bobole, Pana, Slohodia 196 207 3
2 Bréza-de-jossti 1 Bréza-de-jossti, Valea-lungg Fricósa, Ocina, Va-
lea-Tirsd 420 450 2
3 Bréza-de-sussti. 1 Bréza-de-sussii, Ocina, Surdesci, Aldesd, Gura-
13e11, NistorescI 521 557 2
4 Campina . 1 Têrga Câmpina, Piata-CAmpina, Brósce, §otrile,
Lunca-mare §ottile - Campinénului,
Sotrile-Vistieruluï, PA-
5 Comarnicti. 1 Comarnicti, Pana, Podu-lungti, Podu-Corbultd, cure 370 413 3
Seearie, Giqed, Posada 650 710 3
6 Cora . 1 Cornu-de-sussil, Corna-de-jossti, Câmpimta . . 282 284 2
7 Petricea 1 Petricea, Brebu-Megiesesd, Brebn-Monastird,
Podu-Cheei Sdisce, Malu-lupultd . 448 492 2
8 Podu-Négului. 1 Podu-NégaluI, Isvorfi, BuOenY, Zamura, Poda-
VaduluY 131 133 2
9 Provita-de-jossti 1 Provita-de-josstY, MIgnrenil-negrulul, Rocotesel,
P6tra MAruntisti, Drägänésa. 185 292 1
IO Provita-do-sussti Provita-de-sussii, Adunatd-Provita, Mânzù Schio-
pota, Valea-Poend, Secaturi, Taporisce, Sul-
fa* Moisenr, Ocina, Rarisce, Valea-braduluI Provita-Monastire . . 312 319 2
11 otre . 1 §otre §otrile - CâmpinénuluI,
Sotrile-VistieraluI . . 165 175 2
12 Tale. . 1 Tale Plrtiprti . . . 127 142 1
13 Telega . 1 Telega-moscenésd, Melicescl, BuOenarI 933 954 5
14 TrAisteni 1 Träistenï, Tei1a, Negrapl, Lunca, §ctti,
Prislopfi 282 296 2
15 Urleta . . . 1 Urleta, Banescl 221 222 2
16 Valea- fungi% - de-
jossti . . II Valea-lungi-de-jossii, Visinesci, Valea-hd-Danti,
Baciesd, Puturosd Provita . 175 358 2
15 5,418 6,004 36,

www.digibuc.ro
Co-
munä Numérult
Numirea
Numirea Numirea atunelonl din care este ce mal ail aceste cI-
comunel. compuss6..
tune din vechime. case- fami-
lord. lielorii

6. Plain Teléjenú.
Aricesci 1 Aricesd 198 196 1
2 BAtránl. 1 Bitrinï 250 239 1
3 Berte . 1 Bertea-de-sussii, Bertea-de-josiä. 283 284 2
Bughe . . 1 Bughea-de-sussii, Bughea-de-jossti, Tutunarï 110 90 2
5 Cärbunesc 1 Crobtmesd 169 150 1
6 Munti . 1 Ca'tunti, Poéna-Merlel 132 107
7 Cerasti . 1 Cera0, Slonti Valea - bouluT, Valea-
8 Cosmina 1 Cosmina-de-susst, Cosmina-de-joastl, Pana-tres- Bradetalui . 284 284 2
Baritcesd VArtejari . 155 140 2
9 Drajna-de-jossii 1 Drajna-de-josstl, Ciocracti, Cernescì . . Fägetti 318 308 2
10 Drajna-de-sussti 1 Drojna-de-sussii PodurI 150 122 2
11 Gura-Vitiórel . 1 Gura-Vitiórei Vit óra-de-jossil . 101 87 1
12 HomorIalu . . 1 Homoridu-pämêntenï, Homoridu-ungurenï, &Mu-
lesd 166 156 1
13 Isvóre . 1 Isvóre, Costen1 Crasna 228 231 2
14 Livade . . . . 1 Livade, Podu-Ursului Haimanale. . . 110 110 1
15 Mâneciu-pginênten1 1 Mineciu-pamantenï, Schiulesd 242 205 1
16 Ograint. . . . 1 Ogrätiml 148 113 1
17 Oltenil-de-StiubeIu. 1 Oltenil-de-Stinbeia, Valea Stilpuld 131 166 2
18 Opgrit1 . . 1 Opäritl, Vitiára-de-sassfi, Pana-CopaciuluI . . CoplicenI . . 230 245 2
19 1 Pläetü, Minedu-ungurenI, Fäcäent Ghiaba, Cio-
corenï, Teléjenü Valea-larga . . 226 238 1
20 Poéna-de-VArbilati. Poéna-de-Virbilia 100 81 1
21 Posesci . . . . Posescii-pämêntenï, Posescil-ungurenï, Valea-
Stilpuluï, Bodesel, Valea-plopuluï Valea-Stupineï, Dele-
tinfi, Valea-Sebel. . 310 280 4
22 Pre& 11 1 PI edéhl, Valea garduluï, Särarl Turbure . . . . . 131 131 1
23 1 Rinceqi, Nucsóra 230 186 2
24 Sräni et. . 1 Thrgu Mania, Prijani, Schiulesd 853 920 6
25 §oinaal . 1 §oinari, Atirnatï Sopatu-Nitia . . . . 287 287 1
26 Surani . . . 1 Suranl Puturile-Gand . . . 180 172 1
27 Staru-Chioja. 1 Stara-Chiojdt, Brideta, Rotare, Valea-An 508 400 5
28 Stefescl . . 1 Stefesd, Scurtesd Vulpe 170 160 2
29 Strimbeni . 1 Strimben1 Alunisti . . . . 298 306 2
30 Teisanl. . 1 Teisanil-mejiesci, TeisaMI-streinI Maln-Vfnatil, Curmätura. 240 212 1
31 Tir lent . 1 Tirlesd Gogésca . . . . . 165 165 1
32 Trestióra . 1 Trestióra 68 58 1
33 Wen): . . . . 1 TArgu 'Mani Berivoescï, Tabacï . . 696 775 6
34 Värbiläti . 1 Virbiläti Telenï, Via-popeï . . 240 209 2
35 VIlcAnescl . 1 Vilcinesd, Cirjari Burkesci . . . . 225 225 1
2 33 8,332 8,038 64
v. Plassa Wrg.forti.
1 Braip . . Brad& de-susstí, Bradil-de-jossii 118 120 1
2 Cocoresc1 . Cocorescri-de-jossii, Cocoreseff-de-Grindii, Per-
§unarï, Ghioldunni Colttl 182 195 2
3 Crivina . . Crivina 133 140 1
4 H6budti . HIbudü, Britesel 115.budu-1uï-Lensti, Hä-
budu-monastireï, Têrg-
pit , BritesciI-Coco-
rèscului, Brhtescil-Si-
rindaruhfi . . . . 166 177 2
5 Negoesci . Negoesci, Zalhana, Gávanü, Stejarti . Branisce . . . . . 156 171 3
6 PgulescI . Pinked, GljenI 138 161 2
7 Ploesei . . OrL4a-Ploesd 5,342 6,467 29
1
www.digibuc.ro
69

, Co-
mud. Nun-161-111A
5)
o Numirea
Numirea Nunurea ditunelorti din care este ,
A ce maï ail aceste c5,-
c.) comunet g
ca
)c4
-74
compuss5.
tune din vechime. case- fami-
}-4-
ci ,-o lor5. lielor5 ..
,

8 Ploesciori . . 1 PloesciorT, Berésca-de-sussa, Beréscade-jossa,


Tintareni Móra-uoua, PIcesciorn-
Dimitriultft, Ploescio-
rii-MonustireI-Margi-
9 Poenaril-luT-Apo- nenï 103 105 1
stolti . . . . 1 Poenaril-lul-Apostola Gorgann-luï-Apestola. 148 161 2
10 Poenarii-luï-Burchi 1 Poeuaril-lul-Barchi, Poda-Valeni, ValenT, Car-
bunarl, Haimanale Poenariï - Cojocuru1u1,
Piorisce . . . . . 181 196 2
11 PoenariY-Ralet 1 Poenuril-Ralel Gtrlicln . . . . 90 96 1
12 Popesct . . 1 Pope3cY 100 104 1
13 Predesci . . 1 Predesd, Tinosti Pisculesd, Predescil-
141openI. . . . . 186 181 2
14 *irna . . . 1 Sirna, Heresd, Varnita 162 182 2
15 Strenicti . . 1 Strepicfi Cringu-Stremicti 126 140 1
16 StrimbenT . . 1 StrimbenI, Siliscea-popeY, Blejoïn, Cocoresd. 162 166 1
17 nricenT . . 1 Täriceni 172 179 1
18 Têrgu§oru-no5 . 1 TArggorn-noti, Willie Stoenf sci, Cranga-Te-
19 TArgusoru-vechin. 1 Thmorn-vechfu, Stancescif-de-sussti, Stances- muhli 142 151 2
ciI-de-j OE sin, C010- déj osst StancesciI - Dedulesci,
CraNd . . . . . 137 149 2
1 18 7,944 9,241 58

www.digibuc.ro
XXIII. JITDETIJIAT PUTINIA.
Co-
munä Numërulti
Numirea
Numirea Numirea cAtunelorti din care este ce mal ail aceste cg-
compussà. o
comuneY. tune din vechime. case- fami- a)

lorti.

1. Plassa
Biliesci. 1 Biliesei, Sast1 244 286 2
2 Càlieni. 1 Ciilienl, Maluri 200 190 2
3 Ciusle . 1 Ciusele, gjäscului D6ga 233 340 3
4 CostienI 1 CostienI, Belciugfi Gr1ecï 260 300 2
5 Fänreï . 1 nerd, Preeistant, Bizighes i, Balts ratel Slobodie, Vadu-tureulul 224 263
6 Focsan7. 1 OrEqu Foqanï, Bahne, Donia 2,659 4,065 27
7 Iur'äscl . 1 knits( i, Mindresel 120 135 2
8 111árAsesci 1 Idär4escI 229 260
'9 Mircesci 1 Mircesd, Rilduleseï, Balta-ratei Pa raipanü . . 228 300 2
10 Mmokíssa. 1 Nämoh5ssa, Clucert, Blehanl Slobodie 261 306
11 NAmolóssa . 1 Tergu Närnol6ssa 241 270
12 Nänesci. 1 Nänesei 236 294
13 Itástóca 1 BAst6ca 148 170
14 Suróe . . . . 1 Sur6e, Dimadu, Dumbrävita Butueenm 579 670 3
15 Vulturu-de-jossii . 1 Vultura-de-jossfi 195 256 1
16 Vulturu-de-sussil . 1 Vulturn-dstissb, Vadn-RoW, Botirläd Croat 304 430 3
1 15 6,361 8,535 57

2. Plassa
Bätinesci 1 Britineseï, Igesd, Petr4eani Slob o die 206 274 3
2 Bolotoscl 1 Bolotescf, Pareeles ï, Capotesci Ivaneseï 335 435 5
3 ClipicescY 1 ClipiceseI, Vitgneseil-de-sussii 155 183 2
4 G5gesci GlgeseT, Vitäneseii-de-sub-Mägnr6, Caenetff-de-
sub-Mägurl 400 700 4
5 Iresci . 1 Irescil-de-sussti, Serbes.ei, Cneuetii-de-snssfi . 417 420 5
6 Jargsce . 1 Jaräsce 407 430 2
7 Men, . 1 Mera , Clipitsnu-de-sussii CA patann-d, -jossil ,
§indi1arii-Andree0, Reghiu. Arva 800 894 6
8 Odobesci Térgn Odobesci, Grozesci, Viae§esel . . . . Carage 552 602 7
9 Pätesci . Pätesom , Botesei, Slobodia-Vidrarti , Floread ,
Gugesd, nuticesel Cilinagnesd . . 420 528 7
10 Tifesci . il Tifessi, Olqeseï, Sérbi Codru, Mesa, Tufe,
Oleqeseil-vechi, 01e-
psea-nol . . . . 388 435 6
11 Yérsgtura . Versäture, Pidureni 241 236 2
1 10 4,321 5,057 49

3. Plassa RiCeaciani.
Agiudtí . . . TArgu Agiudü 391 448 1
2 Agiudu-vechin A gindu-vechiu, §iscani 119 130 2
3 Anghelesci. Anghelesei 94 109 2
4 "¡Aka . . Balm 134 133
5 Beresci . . Beresci 145 149 1
6 Ercide . . Birei6e 96 180 1
7 Borsen1. . Borpni 113 1
8 CopAcescï . Copätesd, Slobodie 140 160 2
9 Cornatelfi . Cornitteld, Lunca-Dochiem 87 99 2
www.digibuc.ro
Co-
rating lii
Numirea Numirea esátunelonl din care este Numirea
ce nìai ail aceste c6-
comunei. 0ce compussà.
tune din vechime. case- fami-
lorit

10 Cotofftnescl Cotoffinesei 169 173 1


11 Cucova . . Cucova 170 220 1
12
13
DomnescI
DrAgusen1
.
. -- Tergu Domnesci, Domnesci
Draguseni
248
223
281 2
250 2
14
15
Mindrisca . .
Orbenil-de-jossti -- Mindrisca
Orbentf-de-jossti
104
140
122
200
1
1

---
16 Orbenii-de,sussti Orbenfi-de-sussit 249 282 1
17 PAdureni Plidurenl, HuIpescl, Ciilimtinesci 2op 226 2
18 Piincesel Pincesd 462 464 1
19 Parava . Parava 230 270 2
20 Pufesci . Pufesci Ciorani 320 340 1
21 Ruginesel Ruginesci 290 320 2
22 Sascutfi. Sascritd, Contesd 340 403 5
23 Scurta . Scurta 242 272 3
24 Urechescï . Urechescii-de-sussa, T.Trechescif-de-jossd 121 140 1
25 Valea-sécii . Talea-sécit 305 332 2
25. 5,141 5,816 41

4. Plassa Vranee.
1 Biirsäscl . Bärs5sc1, Topesci 286 307 2
2 ColacA . . Podttri, Galime, Gornetti 306 321 2
3 . . Quit Puree, Piscu-RaduluT 290 350 3
4 Herestet . Heresteil, UngurenT, Vetrescl, Poda-SchiopuluI . 196 200 1
5 Negrilesci . Negrilesci, Gromäzesd 280 296 1
6 Nerejil . . Nerejü, Bezari, Nereju-mare, Podurl, lama,
Nereja-mid, Barsesd 255 320 2
7 Neruja . Neruja, Stroesci, Poenita, Lunga, Podu-StoIce,
Reghlu, Petresci 240 275 1
8 Nistoresci . Nistoresci, RonAnesci, Cotu-Nistoresei, Rebigari,
Ogori, Batcarii, Gdivari, Coltard, Olaresci 225 250 1
9 Paltinfi . Prahuda , Fanacfi, Drägani, Vficanti,
Valea-rea, Ghibarl, Rädutari 260 290
10 Päulesci nulescI, Funditura, Coza, Häulésca 450 476 3
11 Poéna . Pana, Cotunu-din-vale 138 154 1
12 Spinesci . SpinescI, BodescY, Miacescï 260 289 2
13 Spulber6 . Spulberil, Carsochesci, TIptid 160 190 1
14 Rugetti, Sécitura, Perosil 288 330 3
15 Tulnic1 . . Tulnicl 220 300 1
16 Valea-skei. Valea-särel, Prisaca, Mitkina, Sectitura,
nu-de-jossÙ 224 224 2
17 VAssoln. 1 VässoTa, Poenita 132 144 1
18 Vidra . Vidra, Calimand, Voloscani,
gurA Burca 447 609 4
18 4,657 5,225 33

.5. Plassa Zetbrauti.


1 CAmpurI . Climpurï, Ctimpurile-de-snssd, Câmpurile de-joseb,
Rotilesei 520 576 4
2 Ciuructi. . . Ciurneri, Gogok 324 466 3
3 Crucea-de-sussil Crucea-de-sussii Délu-Neicd, Mara . 310 390 2
4 Diocheti . . Dioehep, Chiteani, Speriefi Gotesci, BaloteseT. . 321 331 2
5 Fitionesci . . Fitionesei 350 450 2
6 1116aisci. . . Märäsci Miare 146 170 1
www.digibuc.ro
72

Co-
3
munii
Nurn6rukil.
oco Numirea
:. Numirea Numirea ciltuneloril din care este ,
=
u comuneI.
>c.
=
ca
xt:
.

7,i.
CO1111311E4
ce mai ail aceste c6-
tune din vechime. case- fami- i
-m
7-,
....
= lorit lieloril 1-3
.
..

7 Monastióra . . 1 Monastióra, CioláneseI, GhimiceseI 324 466 3


8 Movilita . . . 1 Mov Rita, TrotuanI 566 599 3
9 Pane Iti . . . . 1 Têrgu Pane Iu 333 399 2
10 Pilunese1 . . . 1 PhoneseI, Boil 759 886 3
11 Ri1c6ssa . . . 1 Racóssa, Varnita, GogoIu, Verde 374 461 4
12 Satu-noil . . . 1 Satu-nofi, Crucea-de-jossil, Ursolu NoI 328 428 4
13 Soveja . . . . 1 Sovejs, DragoslovenI, RucirenI 479 640 2
14 Straónii-dejossti . 1 StrUniI-de-jossù, Repede . . . . 345 325 3
15 StrAcínIi-de-sussil . 1 Stritónii-de sassii, Varnita, Muneelü . . . 504 580 4
16 Vizantia . . .
____
1
_
15
1 Vizantia-monastiréseä, Vizantia-ritMéscl. . 305
6,288
368
7,535 45
3

www.digibuc.ro
XXIV. JUDETULt
Co-
munä Num6rult
Numirea
Numirea Nurnirea ditunelorti din care este
)71 ce maT ati aceste &- 0
comunei. xvi compuss5.
tune din vechime. case- fami-
7- a?

1. Plassa Gradisce.
1 Amara . 1 Amara. 85 80 1
2 Câneni . 1 Omen'', StäväreseI, PlAW, Maralolu . Colacu-de-péträ . . . 133 134 3
3 Domnita 1 Domnita, Sloboqia, Sihlenü, Vrabia 158 161 2
4 Drogrt . 1 Drogil, Andreesel . . . . . 120 114 1
5 Galbenti . .. 1 Galbena, Pänticani Sloboslia-laT-Bagdata . 145 137 1
6 Gradiscea-de-josst. 1 Gradiscea-de-jossil 73 86 1
7 Gradiscea-de-sussit 1 Gradiscea-de-sussu 123 139
8 Jîrläì:i . 1 arlitti, VácenI 220 216 1
9 Nisipuri. 1 Nisipuri, MopseI 123 128 2
10 Racovita . . . Racovita 102 102 1
11 Slobodia-Galbenti. 1 Sloboqia-Galbenti 96 78 1
12 Wee le . . . 1 Väleele, Erculesei Vai-de-ei. . . 125 132 1
13 Visani .
. 1 Virni 190 225 1
13 1,693 1,732 16

2. Plassa illarginea-dejossii.
1 BAlesc1 . 1 Balesei 260 245 1
2 CiorAscl.. 1 Cioräsci, Codresci, Sfora Colevini . . 250 248 2
3 Corbti . . 1 Corbü, Blehanl 186 182 1
4 Gologang . 1 Gologanü, VIldulésea 207 236 1
5 HAngulesd. 1 Hängulesel 130 195 1
6 Gulianca . 1 Gulianca, Ariciu, Olänésea Putu-ariciului. . 110 115 1
7 Micsinen1 . 1 MácsinenY 125 125 1
8 1 Mäidinesel, Titarti, Belciugü, Garlesel . Bolbóca . . 440 437 2
9 Miirtinesci . 1 .11.1Artinesci, Slobol-ga-Tätäranti, Mihälceni Vtjaitóre . . 152 152 1
10 Malurl . 1 Malurl, Botesei 128 110 1
11 Obilescï. . 1 Obilesci, Bordesci 152 152 1
12 Ramnicen1. Rtimniceni, Sloboqia-Rämnicedi. 228 203 1
13 Sloboqia-Mihglcent 1 Sloboslia-MihäleenY 120 121 1
13 2,488 2,521 15

3. Plassa illárginectade-sussii.
1 Andreésu-de-sussti. Andreép-de-sussii 161 145 1
2 Bontesci. . . . Bontesci, Manta 220 200 2
3 Bordescii-de-jossti. Bordescii-de-jossa 145 147 1
4 Broscen1 . . BroseenY, Pitutlup, Valea-res, Vileinesa . 302 312 4
5 Délu-lungit . Délu-lungü, Peleticü, Rimna Po6na-plopulul . . 145 167 2
6 Dragosloven1 . Dragosloveni . Terchesei . . . . 232 201 2
7 Faraeme . . . 1 Fara6ne, Petr6ssa 120 120 1
8 Lacu-lul-Babanti . Lacu-lui-Babanti, Poene, Gura-CaliOI CostandoIu. . 306 306 3
9 Odobésca . Odob6sca, Urecheseil-de-sussü, Petrénd Podu-lacului . 241 241 2
10 Plainesd
11 Timboescl
12 Urechesci
.

.
.
Plainesd, Candese1, Gugesei
Timboesci, Slimnied,Mfirleini, Bordesci, Träisteni.
Urechesel, Urechesefi-de-jossü
... ..
Cucti

Palanca . .
428
570
385
440 3
500 3
261 2
13 Virtescoiu . Virte coiu Beds, Olteni. 349 321 3
13 3,604 3,361 29
www.digibuc.ro 10
Co-
mung
Numërulti
Numirea
Numirea Numirea ciitunelorti din care este ce mai ail aceste
C.)
comunei. cd
)ca compussà.
tune din vechime. case- fami-
0

6 loru. bieborti o

:=e0
4. Plassa Orafú.
1 Blidare . . Blidare 149 122 1

2 Budesd. . I:Wiese( CiIrcel'u, Ship. . 277 245 1

3 Câmpinénca Cimpinénea, Valcele, Paraschivenï, Pinticescï,


Slobo0a-PInticesel 209 214 2
4 CArligl . Cârligi 201 185 2
5 Cotescï . . . Cotesci Oclobasca . . 512 430 4
6 Golesci . Golesci, Cérdacil 165 180 1
7 Mindresci Mindresci, Lämotescl 145 160 2
8 Popesci. Popesci Runcii 423 422 2
9 Risipiti . . . . Risipii 198 200 1
10 Sloboqia-Cior'äsci. Sloboqia-CioräscI, Gura-OreavuluI Zidsee 271 320 1
101 2,550 2,478 17

5. Plates RaImaticai.
1 Bisoca . Bisoca 169 183 1
2 Buda . . . Buda Mucesd, Trnoç 6,1csci . 268 260 1
3 Câmpu-lungénca Campu-lungenca 68 68 1
4 Chiojdenï . Chiojdeni, ChiojdeniI-marI, Chiajdenil-micI, Tul-
bure . 276 239 1
5 D'Anulesci . Dänulesdi, PlepscI, Mucesel 220 187 3
6 Dumitresci. Dunntrescil-de-jossä, DumitresciI-de-susA, Bice-
scil-de-sussä, Bicescii-de-jossä, Lästunti. 459 456 3
7 Jitia . . Jitia, Petrele-feteI Bahue,
Mid-Veda. . . . . 268 223 4
8 Modreni . Modren1 82 80
9 Valea-Salcei Valea-Balcel 90 82 1
9 1,900 1,778 15

6. Plassa iliimnien-dejossa
Balacénti . 1 Bäläcénil 211 211 1
2 ráltati . . 1 Bälati, Rubla 129 133 2
3 Bolari . . . . 1 Bola, Balta-albä. 357 345 2
4 Costienil-de-jossil. 1 Costieuil-de-jossù Zidu 59 59 1
5 Costienii-mari. 1 CostieniI-marI, Odaia-Toplicénulul 177 197 2
6 Gherghésa. 1 Gherghéssa. 118 131 1
7 Mcrina. . 1 Incrina, Hoinari 115 117 2
8 Nicolescl . 1 Nicolesci, 170 170 2
9 ObidiT. 1 Obiditi 77 71 1
10 Puesci . 1 Paescil-de-sussii, Puescil-de-jossù 140 137 1
11 S'Ocióra 1 Sälcióra . 114 114 1
12 Socariciu 1 Socari 'Yu 99 91 1
13 §tiubdu 1 Stiubelu, Fotitol, Mixacinii-grecuiui . , 184 184 2
13 1,950 1,960 19

Plassa
1 Bäbeni Draghesci, Itiíducesci 215 232 2
2 Bogza . Bogza, Calata, Retezall 295 295 2
3 Dedulesd . 1- Dedulescl 155 155 1
4 Grebä'nii . Grebänti, HeräscI, Homesd . . Fantba-turculuï. . 340 430 4
5 Jideni . . Tigolu, Oläreni Ora.O.a . . . 325 325 4
www.digibuc.ro
.)
CCfr
munä
Numérulti
-I'
0 Numirea
Numirea Numirea eätuneloril din care este ce mal ail aceste crt- ,..
)ci . . 0
?'.)
comune '1. g At compuss6. case- farm-
ce --c-t tune din vechime. 7.3,

A.
lorti. lielorti I'
4 0 ;.-1
.2;

6 11/16rgäritescï . 1 Märgdritesci, Ilea' Lacd . . 106 104 2


7 Pardo0. . . 1 Pardo0, Ernatica , Valea- lui-Lalcostomirri ,
Schiopen1 . . . . . 127 161 3
8 Putreda. . . 1 Pntreda, Putreda-din-vale 114 120 1
9 Racovitenl. . 1 Racovitenl, Motohani, Mocani Nisipeui, Parkord . . 280 262 3
10 Ramnicu-sttratri . 1 ()rap Ramnicu-Sttratd. 1,365 1,374 8
11 SgArcif. . . 1 Sgarciti, Topliceni 206 207 3
12 Sihle . . . 1 Sihle, Crangu-Ctilugärrsed 158 158 1
13 Slobodia . . 1 S1obodis, Coroteni, Obrejita 250 270 4
14 Ira lea-ratei . 1 Valea-ratel, Murgesci, Chiperu§ti, Batogd 144 144 2
15 Voetenti. . . 1 Voetend 114 114 1
1 14 4,194 4,351 41

www.digibuc.ro
XXV. JUDETULÚ ROMANt.
Co-
2
runa Numrirult
Nurnirea
a5
Numirea Numirea crttundorti din care este ce mai ail aceste crt-
)ci
comunei. g )al compussii.
ca tune din vechime. case- fami-
6 lorti. lieloru
;-

Plassa randy's.
Bàcesci . 1 Tdrgu Bäcesei 253 268 1

2 Bricesci . . 1 Bitcesci, Bilbtqa 209 230 2


3 Brdoesci . 1 Billopscil-boerescI, BA1ofesciI-micY, Tabära 193 216 31

4 Bëtrênesci . 1 BètrênesciI-de-jossh, Betrênesca-liernieziuluI, Spri-


donesd 155 165 2
5 Bozieni . 1 Bozienii-räft BozieniI-Fundäcesculul 196 206 1
6 Buciumei 1 BuciumeI, Chilh GlodenY . 254 291 2
7 CMinesci. . 1 ChlinesclI 3141a, Brea, Rogna, DrägescI 209 211 3
8 Ciuturesci . 1 Ciuturesd, Misihänesd, Poéna-humel 197 223 2
9 Cr6esci . . 1 Critesd, 143 180 2
10 Dämienesci 1 Têrgu Dämienesd 92 92 1
11 Drunienesci. . . 1 Därnienesd, Pädurenl, Ch1ugaren1 230 239 4
12 Giurgenil-boeresci. 1 Giurgenil-boerescI, GiurgeniI-SchituluI, Slobogia-
SächlenI 184 188 2
13 Icusescii-de-jossti. 1 Icqescil-de-jossti, Räcea-de- susstl, Muncelu-du-
rd, Cotu-luI-Balan 199 193 1

14 Märmureni. . . 1 Mfirmureni, Cud 174 181 2


15 Muncelu-de-jossti . 1 Munce1u-de-jossd, Munce1n-fundu-Si§tariuluï. 236 255 1
16 Onicenii-r6460. . 1 OniceMI-rits160, Onicenii-lui-Burchi, OniceniI-luI-
Naiman 232 248 2
17 Poéna-lui-Iurascu. 1 Pana-lul-Iurapti, Cäut4enil-1ut-Iurapu, Mitt-
qeni-1uI-Burchi, ClutipniI-räzW, NeguenY. 185 195 3
18 Poenile-de-jossti . 1 Poeni1e-de-josst1 192 205 1
19 Ru0 1 Ru0 . . 166 182 2
19 3,699 3,968 37

2. Plassa 1Plohlova.
Agiudeni . 1 AgiudenY 163 168 1
2 Botesci . . 1 Botesci, Nisporesd, Barticesci 284 285 3
3 1 Carligh, BritcanI 111 93 1
4 Cordona . 1 Cordontl, Simionesd 233 249 2
5 Gheräesci . Gheräesd , Lecupnï Scheu1etV, Munteni ,
Chrligh 376 376 2
6 H616ucesci. 1 Häläucescl 476 476 3
7 Lutca . . Lutca, Stärptí 124 128 2
8 Mircesci. . Mircesd, Cosmesci, Tetcani, IuganI . 288 304 3
9 MogoqescI . Mogoesci, Muncelfi 363 359 2
10 Pildescï. . Pildesci 121 134 1
11 R6chiteni . Rächiteni, IuganiI-din-vale 181 182 1
12 Romanti . 1 Orap Romanh , Ocolu-vitelorti, Pápau-
0-de-slash, PäpitutiI-
de-jossa, Mohoränl . 1,992 3,384 9
13 SälA6ni. . 1 SabäónI 458 458 1
14 IlmAqeni . Tanageni 194 194 1
15 1 Tupilati 248 266 2
16 VAleni . . 1 Moreni , Schele , David' Ceoplesd ,
Munteni 204 210 2
7 -16
www.digibuc.ro
5,816 7,266 36
Co-
munit Numgrulti
;-f Numirea Numirea cátunelorii din care este Numirea
comunel. )cti compussä. ce mai ati aceste cä- 0
tune din vechirne. case- fami- a)
6 lord. lielorti
-
ca

3. Plassa Siretiaadelossii.
Bahna . 1 Bahna, Urzid, Aramescii-rWeV, Aramescil-boe-
reed 329 329 5
2 Tharjoven1 . 1 Barjoveni, Prajesd 101 101 2
3 BogzeseT . 1 Bogzesd, Butnäresd, Giulesd 216 216 3
4 Brgnisceni . 1 Braniscenii-de-jossd, BrAniscenii-de-sussii, Tára,
Berbed 210 210 1
5 Broscent 1 Brosceni, Tutcanil-din-déhi, Tutcanii-din-vale 171 180 3
6 Car ligi . . 1 MrligI, Ruptura, Porcescii-Catargiului 320 324 2
7 Cotu-Vame§ti 1 Cotu-Vamesh 212 243 1
8 Dulcesc1 .1 Dultesd, Corhana, RoOori 297 297 2
o Galbini. 1 Ga1bini, Buciumii-Precestd, Cotu-grquIra 201 201 2
10 Hociungi 1 Ilociungi BrigT 252 252 2
11 Oniqcanï 1 OniscanY, Cornesd, Hirlesci 210 210 1
12 Porcescï. 1 Porcesci1-0441, Porcescii-Precistd 275 299 2
13 Secuent 1 Secueni, Mircesd, CuciulatI, 1,626sd, Basta. 220 220 1
14 Trifesci. 1 Trifesd, Sofrocescï, Cocqd 410 410 2
15 Uncesd. 1 Uncesd 69 69 1
15 3,493 3,661 30

4. Passa SiretiuNde.sussi
1 Averesci. Averescii-de-jossii, Averescri-rfi160 . Gologani . . 309 309 2
2 Bara. . Bära, Negresd, Balomiresd 160 169 2
}Tara. . Têrga Bara 111 103 1

4 Boghice. Boghice, Ghidionfi, Petresd 546 560 2


5 Brgtesei. . Britesd, Isvoril 216 290 2
6 Brgtulesel . BritulescI, Fedelesed, Ilablpsd 275 281 3
7 Crivesci. . Crivesd, Gauréna, Movileni 142 141 2
8 Dagâta. . Dag*, Rusang, Bótca 256 255 1
9 Doljesci. . Doljesd, Rotunda, Fartesd, Buhónca 250 258 2
10 Fgrc 4eni . FarcAmfi, Cucova 121 123 1
11 Ggdinti. . Gadintr, PoenarI 170 170 2
12 Helesceeni . Helesceera, Harmanésa, Margine 224 221 1
13 MiclguqenT . Micausenl, Litca, Bute, Ilindresd 600 616 4
14 Oboroceni . OboroceniI-de-sussti, OboroceniI-de-jossii, Volin-
tiresd 205 204 3
15 001eni. . Otelenl Macsincscï. . 214 213 2
16 Piincescl. . Pancescil-räps1, PIncescii-M-Borsti, Päncescif-
DelenY, Tä1pi1äii 184 184 -1

17 Poenart . . Poenarl, Secaleni 278 280 2


18 Poenile-Onceï. Poenile-óncei, ClqenI 146 144 1
19 Rädiu. . Mau, Buruenesd 267 273 2
20 Sagna . Sagna 232 239 2
21 Scheïe . &lade 170 172 2
22 SOnita . SUMO, Chicere, Piscu-rusuluI 180 183 2
23 Todirenl. Todireni1441611, Todirenii-Sturzd, Veja, Petre,
Tagnita 222 226 1
24 Vovriesci Vovriescii-de-sussti, Vovriescii-de-jossil, Zimbru,
Uolniä 196 199 2
25 Vulpg§esd . Vulpèsescl 229 236 1
25 5,903 6,049 46

www.digibuc.ro
XXVI. JUDETULt ROMANATI.
.111101211111111.1MIO:=1,.

Co-
munä
Num6rula
a) Numirea
T. Nurnirea Nurnirea cAtunelorti din care este ce mai ati aceste cä-
)cd o
comanel. ca cr3
compussä. tune din vechime. case- fami- cu
c_)

6 .-0 rI lorti. lielorti c.4


a)
rI co
1-4 P ;-4

I. Pl(tssa Balta.
Arnärilscii-de-jossti. 1 Amäräsca-de-jossä 318 327 3
2 Amäilscii-de-sussti. 1 AmäräsciI-de-sussil 200 200 2
3 1 Apete-vil. 302 324 2
4 Brastavëtti. 1 Brastavètii 271 322 1
5 Celarti . . 1 Celarti 304 344 2
6 Cru§ovti . 1 Crusovii 142 156 1
7 Däbuleni . 1 Dabulenï Brósca, Ciungit . . 672 869 3
8 Dobrotesci. 1 Dobrotesci, Sohotescï, Nisipä 320 390 3
9 Ghisda'vesci 1 Ghisdäv escï Ciuhne 214 202 3
10 Grädini . . 1 Grädinï 159 150 2
11 Grojdiboda 1 Grojdibodti 289 336 1
12 Gura-Padinel . 1 Gura-Padinel 186 209 1
13 Hotarti . . . 1 Hotar 80 73 1
14 Ianca . . . . 1 Ianca 276 320 2
15 Marotinu-de-jossti. 1 Marotinu-de-jossii 131 138 1
16 Marotinu-de-sussti. 1 Marotinu-de-snssii Lupánesci . 160 151 1
17 ObirOe . 1 Obtrsie, Obirliça. CotenI 190 196 2
18 Potelti . 1 Potela 110 102 1
19 Rätunda 1 Rätunda 73 63 1
20 Soreni . 1 Sorenï 150 150 2
21 Vädastra 1 Vädastra 206 244 1
22 Vädästri0 . 1 Viditstrita 191 229 1
23 Zvorsca . 1 Zvorsca 170 179 1
23 5,123 5,665 38

2. Plassa
1 Bäbiciu . 1 Bäbiciu, Cändeni, Préjba-de-campti 210 232 2
2 Bo§oteni 1 Bosotenï, Viisóra-de-jossii 173 170 1
3 CacaleV. 1 Cacaleti 369 377 4
4 Caracalti 1 Crap Cara calii 1,538 1,718 11
5 Cesieni . 1 Cesienï, Fräsinetä Corlätes el, Fr äsinetu-
de-pldure . . . . 287 311 2
6 Cioeänesci . 1 CiocknescI 82 62 1
7 Deveselti . 1 Deveselä, Comanca 161 157 3
8 Diosci . . . 1 Dioscï 210 210 2
9 Dobrosloveni . Dobroslovenï, Potopinä. Grämäticl, Gänden1 . 145 155 2
10 Dräghicent . 1 Dräghicenï, Liicenï, Grozävescï 209 209 3
11 Drggotesci. . 1 Drägotescï 125 124 2
12 Fälcolu . . 1 Fälcoïn 216 238 1
13 Färca0. . 1 Fárcap-de-jossii, Färcap-de-sussä 190 200 2
14 Gostavëtti . Gostav60, Breznica 145 200 1

15 Hotärki . 1 Hotärènï, Ghimpap 150 155 2


16 Leti 1 Len-de-sussä, Len-de-jossfi 580 520 4
17 Osica-de-jossti. . 1 Osica-de-josst 140 147 2
18 Préjba-de-pädure. 1 Préjba-de-pidure, Nnta 162 170 1
19 Radomirti . 1 Radomirti, Vistdescl 129 129 1
20 Rede . . 1 Rede, Valea-S6relni 580 587 4
21 Reqca . 1 Repa, ChM www.digibuc.ro 134 159 1
Co-
munä
Numërulú
Numirea
Numirea Nutrurea cgtunelorg dm care este
xi 2 ce maI aì aceste &A-
z.)
comunel. ct
3cz
compusá. tune din vechime. case- fami-
0
-4r)
o
lorg. helorg 02

22 Scgrigóra Scat isóra 230 242 2


23 S16,venI . Släveni, Fântânele 120 130 1
24 StoenescI Stoenesc1 114 124 2
25 Studina. Studina 172 185 1
26 . TOrtgla, Stemba 117 100 2
27 Viisóra . Viisóra Vii0ra-mare. . . . 180 170 2
28 Viádila. Vlädila Fr6sinetu-de-cOmpil . 135 155 1
29 Zgnóga . Zän6ga 202 202 1
1 28 7,205 7,538 64
3. Plassa
1 Baklovinesci. 1 Baldovinesel, Petri01, Gubandru, TOrbesd CarupE,n1 . . 262 249 3
2 Bidésa . 1 Balésa 182 174 2
3 Balsg . 1 MO, GorgOna0, Mânescl 350 350 4
4 BAzgArel 1 Bazgärd 75 75 1
5 Bechetg 1 Beehettl 70 70 1
6 Bobicescï 1 Bobicesd 178 169 1
7 Multi . 1 COInIu, Gura-CMulu, Brosceni 486 486 3
8 Campen1 1 Câmpeni 1 07 107 1
9 .CArlogan1 1 Carlogani Scorbura . . 233 233 2
10 Dobricen1 . DobricenI, Preotesd, MilrcuO 116 116 2
11 GAvänescl . GOvOnescI 130 128 1
12 Golfing . 1 Gold* PopindMescii-de-sussti 139 131 2
13 Gropsanl 1 Groppni, Horezti 318 318 3
14 Leotesci . 1 Leotesci, Tei0, Mirila, Belgunti 247 248 2
15 Morunglavg 1 Morunglavti, Morunesci, Bärldu, Po6na-mare,
Ghiqad . 300 300 4
16 Oboga . . . 1 Oboga 205 200 3
17 Popindglescii- de-
jossil . . 1 Popindtilesciï- de-jossO, Buzducti, Loloesd; Cíe-
puria 237 211 3
18 RobAnescl . 1 RobänesciI-de-sussfi, Robänescil-de-jossfi . . . Bujdu 130 130 2
19 §tirbelu. 1 §tirbeTu, CurtiOra, Dobre0, Bobóca, Bärbesd. Ciutur6e . . 607 607 3
20 Ungurenï 1 Ungureoi 154 154 1
21 VArtina . 1 V6rtina, Corben1 200 200 1
22 Vulpenï. 1 Vulpeni 346 350 1
22 5,072 5,006 47
4. Plassa Oltu-dedossii.
1 CeleIu . 1 Celelu Corabie . . . 290 336 2
2 1 Cilieni 244 283 1
3 Darya . 1 Dasova 130 132 1
4 Gárcovil . 1 Gircovü 186 186 1
5 GiuvgrescI . 1 Ginvaresd, Fundu-Vornicii 199 230 2
6 Izbiceni. 1 Izbiced D6nca 330 406 1
7 klazti . 1 Izlazti, Gârla, Funduletti, Racovita, Verde, Raco-
vicióra, Mosole 687 772 2
8 Moldoveni . 1 Moldoveni 152 175 1
9 Orlea. . . . 1 Orlea 192 238 1
10 Potlogenï . . . 1 Potlogeni Damud . . . 119 135 1
11 RusánesciI-de-jossg. 1 Rusinescil-de-jossil 206 242 1
12 RusänesciI-de-mijloc 1 Rusänesci1-de-mij1oca Plavicénca. . . 109 124 1
13 Siliscióra . . 1 Siliscióra . 114 119 1
14 Tia-mare . 1 Tia-mare 147 165 1
14 3,105 3,543 17
www.digibuc.ro
Co-
mung
Numgrul1t
Numirea
Numirea Numirea cAtunelorti din care este
ce maï ati aceste c6-
comuneï. )c compuss6.
tune din vechime. case- fami- o
P-1 lord. lielorù
0 ;.-

5. Plassa Otta.deasussii.
1 Arcescl . 1 Arcesel, Plepiu 231 231 2
2 Birza . . 1 Birza 121 121 1
3 Brâncoveni. 1 Brancovenï, Iralenï, Mftrgherif 328 328 2
4 Bran*. 1 Braneta 124 124 1
5 Cepari . CeparI
1 205 205 3
6 Cioroïu . CioroIu
1 237 237 2
7 Cocorescï 1 Cocoresel 99 99 1
8 Coliba§fi 1 Coliba0, Doba 250 250 3
9 Dobrunü 1 Dobrunti Catunu-Chilid. . . . 116 116 1
10 Dranoveti 1 Dranovetl, Segarce, Izvorti, Grädisce 338 338 3
11 Enusescï 1 Enupscï, Criva Spurca p . . . . 179 179 3
12 Günésa. 1 Wanésa 122 122 1
13 Grecï . . 1 Gred, Tomeni 226 226 2
14 Märg6ritescl . Mkgäritesci" 138 142 1
15 Osica-de-sussil 1 Osica-de-sussii . . . 384 396 3
16 Pétra . . 1 Pétra 242 242 2
17 Pirscoven1 . 1 Pirroveni, VilaneacT Butch'. . 275 276 3
18 Racovita Racovita 120 125 1
19 Rosien1 . 1 Ro§ienI 119 119 1
20 Rusünesci 1 Rugnesd Blajlu 120 120 1
21 KA-H(5ra. 1 Slätb:Sra Beica 263 233 2
22 *opirlita 1 §opirlita 153 153 1
23 Strüjescï 1 Sträjescï, Runcü. Mamura 486 486 4
23 4,876 4,867 44

www.digibuc.ro
XXVII. JUDETULt SITCÉVA.
Co-
munä,' Numërulti
Numirea Nmnirea
Numirea c6tune1orri din care este
ce maT all aceste &-
comunet compusg. tune din vechime. case-

1. Plassa Moldova.
1 Baia 1 Baia 438 531 1
2 Bogamescl. . 1 Bogdänesci, Cotu-Riscäï, Sratióra, Jehalie 696 708 3
3 Boróea-Rascàï. 1 Bor6ea-Rasegi, Bäräscii-Iconomulul, Borema-Ném-
Olui, Moïsa, rardie, Grosi, Ortescï, Giulesel 806 849 7
4 Brusturiï-räd60 1 Brusturil-rapsi , Brnsturil-liemtului , &Wesel' ,
Soimäresel: Oglindï. 279 302 3
5 CiumulesciI-Ganel 1 Ciumplescri-Gand, Ciumnlescii-Mürzel, Ionésa,
Negotescl, Cgmärzani, Movilenl, Leucusescil-
Dimitriuluï, Lewis escii-lnI-Softa 435 441 5
6 Dr5gänescï. . 1 Drägänescï, Pana-Priseceï, Pänurescï, Tonti 243 314 3
7 Drà'gusenl. . 1 Drägusenï, BärgäenI, Brosceni 426 491 3
8 FântAna-mare. 1 Fântana-mare, Cotu-Bael, DumbräviV . Blägesci 279 329 4
9 For &di. . 1 Forüscï, Onicenï, 319 427 4
10 Sasca. . 1 Sasca, Bogata 236 256 3
11 Tátsárust . 1 Tätärnsl 382 423 2
12 Tolescï. . 1 TolescI, Manolie 284 319 4
12 4,823 5,390 42

2. Plassa 71-unte.
1 Borca. . . . 1 Borca 106 119 1
2 Broscenl. . 1 Brosceni, Cotirgasi, Negrisóra 286 364 3
3 Cry ce. . . 1 Cruce, Chirilti, Cojoei, Lnnga 217 261 2
4 Dorna-Giosent . 1 Dorna-Gioseaï 209 222 2
5 Dorna-p urel-negre. 1 Dorna-gurel-negre 164 168 1
6 Farcasa. . 1 Farcasa, Cräpäturi, Stejarti, Pirau-Pantel 226 250 . 4
7 Gáinesd. . 1 Glinescl, Deacon): 420 514 2
8 1 Mädelu, Pirän-ChrjeI 190 236 2
9 Málint . . 1 Màlini, Suha, VälenI, Päiseni, Dolie 510 698 3
10 Négra-Saruluï. 1 Négra-Saruluï 160 179 1
11 . . 1 Pä1tiniü, Drägóe 104 108 2
12 Sabassa. . . 1 Sabassa 101 123 1
13 aru-DorneY. . I Saru-Dorneï 350 385 2
13 3,043 3,627 26

3. Plassa Sireths.
1 Ciohorënï. Ciohorüni, Veriseni, Mitesci 324 344 2
2 CostescI. . 1 Costesel, Petrisn-de-sussti, Petrisu-de-jossti 117 191 2
3 Cozmescï. . Cozmesci 195 240 1

4 Cristesci. . Cristesd, Herësci, Homita 466 497 3


5 Dolhasea. . . Dolhasca, Buda, Gulie Schitü 763 831 3
6 I-Brrnànescl. . HärmIcesci, Vascanï, Boldesci 354 385 3
7 Heat. . Heciu 326 378 1

8 Hirtópe. Hirtópe 154 181 1


9 Lalu . Lain, Stroescl, Todiresci 187 223 2
10 Lespedf. . . LespedI 376 492 2
11 Miros15vesci. . Miroslävescï, NavrtipescI 244 246 1

12 Motca. . Motca 193 193 1

www.digibuc.ro
Co-
munä, Num'érult
Numirea
Numirea Numirea c6tune1orti din care este ce mai att aceste eh' - o
comunel. xti compuss6.
tune din vechime. case- fami- a)

lofi. Iielorü a)
0 r-,
co

13 Pa 1 Pascanl, Fântanelep Brätesel, Sodomeni, BoscenI,


Gascesci, Topile, Valea-séd, Lunca, BlägescI,
Con tescï, Brätescil-lipovenI 1,490 1,608 9
14 Probota. . 1 Probota . . 332 384 1

15 Ruginosa. 1 Ruginósa, Bugi6e, Dumbrävita, MAW, Giurgesci,


CostescI, Cornescl, BA.I4escI 849 996 2
16 Sir* Hi. 1 Sirqe16, Braten1 326 361 1
17 Socl. . 1 Soci, Bourn): 271 301 2
T8 Stolnic 1 Sto1niceni1-10-Costandachi, Crivescl 338 395 3
19 Stolnicera. 1 Stolnicenil-Präjesculul 265 291 2
19 7,570 8,537 42

4. Plassa lomeszú.
1 Dolhesci. . 1 DolhesciI-marI, Pana-Rilftivanulul. 520 532 3
2 raticenl. . 1 Orasu Falticeni: 1,434 2,147 4
3 GiurgescI. 1 GiurgescI, Racova, Vulturescl, MerescI 229 234 2
4 Hirtopti. . Hirtopil 143 149 1
5 Horodniceni. Horodnicenl,:Räble, BotescI, Brä 430 443 2
6 nimilsent 1 Lamäpnii-1u1-Cichirdica, Läm4eniI-1uI-Sacarh 176 182 2
7 1 LitenI, Conti 447 459 3
8 Opriseni. 1 Opr*nI, BuciumenT, YabiceniI-vechI . . . 229 230 3
9 Petii 1 Petia-lul-Oiuding, Petia-RäftivanuluI,
BunescI 134 143 2
10 Plesesci . 1 PlesesciI-Sinéscal, Plesescii-Gand, Liuzii-Täbir-
OA, PlepsciI-luI-Boteza, Papa, Pleseseb.- Gou-
t iului Plesescii-Hcr-
. . . . 214 225 2
11 Preutescl. . 1 Preutes,I, VIrtdescI Arghird . . . . 274 275 1

12 Preutesdi. . 1 PriutesciI-AdAmbeI, Proutescil-BrMscal, Husi 277 286 3


13 Widilsenf. . . 1 Radätpni 419 434 1
14 Rotopqnesc1. . 1 Rotopanescï, MihIesel 153 154 2
15 Silisce. . 1 Silisce, Stirbätil 203 206 2
16 Soldrinesdí. 1 Soldänescl, Spätäresci, ThapescI 213 218 3
17 UncescI. . . 1 Uncesci, Ilrétca 107 126 2
18 Valea-glodulut 1 Valea-glodulul 206 210 1
1 17 5,808 6,647 39

www.digibuc.ro
XXVIII. JUDETULt TECUCIU.
Co-
mund
Numérulti
) Numirea
7- I Numirea Numirea ciituneloril din care este ce ma ai aceste cú,
ec,muneï. compussq.
tune din vechime. case- fami-
lorú. lieloril

1. Plassa Retrladii.
Barce. . . . 1 Barce, PodolenI, Dragomiresci 341 347 3
2 Biserica-flórel . 1 TOrga Birerica fi6r1 264 299 1
3 Bucescl. . I BucescI. . 342 387 2
4 Corodú. . Corodii, Brandl, BratulescI 580 686 7
5 Fundenï. . 1 FundenY, Privald, Lungociu. 360 370 3
6 Liescl. . . 1 LiescH rfie0, Liescil-Micles3u1u1,
nachi, §erbänesci 592 630 3
7 Matca. . 1 Mated 400 430 3
8 Negrilesci . 1 Negrilesci, Bldnósa, Tuilpiji, S!oboslia-Thlpifi ,
Cornï . 365 430 2
9 P*ni. 1 PutenT, Urgu Pute/A, Mindresc1. 266 808 2
10 Torcesci. 1 Torcesd, Blajari. Torcescii-ivesc!, Bbja-
. . . 231 265 1
11 Tiganesel. 1 Tigänescil-no1, B1Inescii-nnoi, Tighescil-vecht
S1oboslia-ungureni 534 593 3
12 Umbrkescl. 1 Umbrärescil-r6441 , Sloboqia-TorccscI Condre
Sloboslia-Umbráre-,cI 405 432 3
13 Vulturenl. 1 Vulture/A, B1ajerii-r441 Breh6e, Cucorasdf. . 238 261 3
13 4,918 5,438 36

2. Plassa lierkeein.
1 Condriichescl. 1 Condräch, sciI-Beldiaidnescilord , Condachescil-
BanescI, Ocherd, FlorescI, Vitorogl, Gherdana,
Drdgesci . 498 527 6
2 Corbasca. 1 Corbasca , Morvila, Scdrisóra, Rog6ze 620 691 4
3 Corni. . 1 Coml., Tätär6scI, GurgenI, Costita Uogurenl. 351 397 4
4 Filipeni. 1 FilipenT, FruntescI, §tiube6na, Dobréna. . Lunca 495 495 2
5 Gqicéna. . 1 Gdicóna, Hutti, Ghildvescl. 467 485 2
6 odinescï. 1 Godinescl , Valea-lupuldi Poeni, MedeleniI-nol,
Medelenil-vechi, Medelenil-de-susti, Tigänescl . 483 483 5
7 Huruescï. 1 HuruescI, Cdpotesül,. Urba, Ildrnicescl, Pen-
chin, §endresd, Prádaesil, Nidelcd, Gälescl. Harbri, Lati 6e . 261 261 5
8 Ne,-ulescï 1 Negulescl, Mälddresci, Ldrgäseni, Blaga, Cru-
cea-de-josfi, Crucea-de-susti, Rdspochi. . . 391 414 5
9 Oncesciï-noï. 1 OncesciI-noI, Tarnita. 315 375 2
10 OncesciI-vechl. 1 Oncescid-vechl, Georgescl , Valea-bouluI, Tomo-
zeI, Bdrbósa. 183 189 3
11 Ot,elesci. . 1 Otc1escl, AntohescI, Fagenï, GlodurY. . . . PtiAuret i. 367 348 4
12 Vulturenl. 1 Vulturea Melescanl, GrAdesci, Liehitieiii, Itd. 420 485 4
12 4,851 5,150 49

3. Plassa Nicoresei.
Buciurnenl. Buciumenil-de-susd, Buciumenil-de-josil, Cotu-arge 212 241 3
2 Cernicarï. . Oemnicati, CucoröscI. 60 67
3 COsta-lupi. Cósta-lapI, Piscu-corbultd, Nicorescil-de-susú. 415 423 4
4 Cozmescï. Cozmescl, FurcenI, Vulturesci , Pqta-FurcenI. 403 430 2
5 Hornóce. . Po6na, LespedI 300 330 2
6 Ioa§escI. Ionëqescï 195 220 1
www.digibuc.ro
Co-
mma Numéruli%
Numirea Numirea cAtuneloM din care este Numirea
compussà. ce mai aü aceste cg-
comunei. 03
3cd
c3 tune din vechime. case- fami-
;-1
0 lorti.

7 Movi1en.
8 Nicoresci.
.
. Tergn Nicoresd
Sloboslia-MovilenT. ...... 189
290
193 2
310 4
9 Ploscuteni. 1 P1oscuted. 119 138 1
10 Poéna. . 1 Poena, Hulesd, Diaconi. Muntenesd, Rosia . 305 311 3
11 SArbi 1 Serbl, Dobrinesd, Grozbescl. 310 315 2
12 Tecuciu. 1 ()raft Tectidu . 1,240 1,160 7
13 TePri. 1 Tepu-de-josil, Tepu-de-susii 320 324 2
14 Vizuresci. . Vizuresd, Tecucelli, litntesc1, Branisce. Tecuceln-secti, Slobo-
slia-1u1-Cécä. . . . 327 375 5
7 13 4,685 4,837 35

4. Plassa
Boghesci. . 1 Boghescii-de-jossii, Biehesd, Boghevil-de-sussil,
Chiscani, Perj6e. 312 318 2
2 Br6h6sesci. 1 BrAlAsesciI-de-jossti, BrAhAsesciI-de-suisii, Cor-
cloyed, Cosatenï, Covragil. 398 425 3
3 Buda-de-sussii. 1 Bada-de-sussil,Putid, Salahoril, DänE1a,Farcas1 . 389 318 2
4 Burdusaci. 1 Burdusad, Oprisesd, Va lea-gamin. Tochile, Ha-
Bacsa, De led 339 324 4
5 Colonesci. 1 Colonesc1, Terga Colonesci, Salahorii, Sloboslia-
Panuld, Valea-luI-MateI, Va lea-mord Corbil. Zäpodie. . . 369 414 2
6 Corbita. 1 Corbita, Bou-rosti, Buda-de-jossil, lugs, Co-
crirta, Strimba, Serbinescl, Tap, Rade3inesd. 461 495
7 Cräesci. 1 Craescr, Benesd, Belciunesa, Valea-babd, Po -
jorata. 346 286 2
8 Giurgióna. 1 Giurgióna, Räcusana, Placintea Hanti, Lehace,
BA1dnesd , Serbi, DiincenT, Daracusa. 416 424 5
9 Go lion'''. 1 Gohorii, Miresca. 440 444 3
10 Mohoriti. 1 Mohorip, Motoseni, Tepee, Chicire, Barlugtl,
Neg6e. 430 423 4
11 Muncelli. 1 Muncelli, Fraratlehi, GMTit,' need, Poena-luI-Stan 760 715 5
12 Närtesci. . . 1 Niirtescl, Posta-Berhecïn. , 240 255 1
13 Podu-turcului. 1 Terga Podu-turculiii 273 259 1
14 Ráchit6sa. 1 Rächitesa, Carna, Barcana. 371 412 2
15 Spria. . . 1 Spria-de-sussd, Danchi, Valea-mord, Spria-de-
jossA, Andogt, Poena. 202 230 1
16 Stänkesci. 1 Stinisesd, S1obot;lia-de-susii a Stanisesci1orit .
Tergn Stniesc 370 383 2
17 Tofle. . . 1 Tolle. 258 383 1
18 Vaka-rea. 1 Valea-rea, Calimanesa, Galbed, V1amnict, NA-
nescI 480 530 5
18 6,854 7,038 50

www.digibuc.ro
XXIX. JUDETULt TELEORMANt.
Co-
munä Numb' rultí
Numirea Numirea
Numirea c6tunelorti din care este
ce mal ail aceste cä-
comunei. )c4 compuss6.
tune din vechime. case- fami-
lorti . lielorti

1. Plassa
Btinésa . . 1 Bänésa, §ipote 230 235
2 BAsesel . . 1 Bäsesc1 198 216 1
3 Caravanet1 1 Caravanetï 143 159
4 CArligati: . 1 Carligatil-C1ococénu1nï 180 205
5 Ceóra . . 1 Ce6ra 143 149
6 Crângenï . 1 Crangenl, Shbl" 225 251
7 Dorobantti -^ 1 Dorobantii 237 250 2
8 Drace . Drace, Paragina 139 169 1
9 Eli sabeta 1 E lisab eta, Tigänie F1ocosanca . . 139 143
10 FlAmanda 1 Flämânda, Ciapercenï 256 292 2
11 Lita . . 1 Odaia-Certatï, Val-de- el" 205 259
12 Ingurele 1 Mägurele 180 186 1
13 Odaie 1 Odaie, Friptï, Odätta 167 180
14 Plésovii 1 P16sovil Sepio . . 100 108
15 Plopï . 1 Plopi, S1AvitescI 105 115 1
16 Putineïu 1 Putinemu, Car1omanù 260 280 2
17 Ruiósa 1 P16sovii 267 314 1
18 Saele . . 1 Saele 200 206 1
19 S'ágarcea-din-délti 1 §ägarcea-din-délii 131 160
20 Sägarcea-din-vale 1 §Agarcea-din-va1e, AtirnatT Serbia 129 141 1
21 Salcie . . 1 Salcie 170 173 1
22 Séca . . . . . 1 Séca 185 206 1
23 Slobodia-Mindra . 1 S lob odia-Mindra 260 269 2
24 Tura . . . Orasu Tumid Magarele, Movilita Ce-
tatea Turnü . . . 660 893 2
25 Uda-Clocociovti . Uda-Clocociovù 145 161
26 Uda-Paciurel . . Uda-Paciurel, Táulés a Uda-Comänénulul . . 100 117 1
1 25 5,154 5,837 28
2. Plassa 111argine.
Adämesci: . 1 AUDI escï 100 111 1
2 Alecsandria . . T6rgu Alecsandria Boboenï, Albesci, Bucu- 2,141 2,262 6
rescénca . . . .
3 Atirnati . 1 Attrnag, Putintd 220 237 2
4 Beïu . . Beïn, Sirtoclésca, Cätunu-Sf. Ecaterini 116 128
5 Bragadirti 1 Bragadirii, Tintarenï 342 342
6 Brincenï 1 Brinceni, Gauridu 310 361 2
7 Ck`ánálti 1 MAIM 120 130
8 Cervenie 1 Cervenie 247 263
9 Contescï 1 Contescl 271 304
10 Frumósa 1 Framósa, Päulésca 0 daie 189 196 2
11 Furculescï 1 Furculescil-de-sussii, Furculescii-de-jossil 155 162
12 Lisa . . 1 Lisa 134 149
13 Nanovti . 1 Nanova-de-sussii, Nanovu-de-jossä, Botosinii, 135 154 2
14 NAstureltit 1 Nästurebl, Zimnicele 143 143 2
15 Ologi . 1 OlogI, Zlata, Secara . 210 230 3
16 Pele . . 1 Pele, Puranï, Minzäneseï 334 334 3
17 Pétra . 1 Pétra 481 481
www.digibuc.ro
Imung Num6'ru1-il
Numirea
Numirea Numirea chlune1oril din care este ce maï ati aceste ch"-
comune 1. compuss6.
Ce
)cd
tune din vechime. case- fami- 0
6-1
lielorù

18 Poroschia . 1 Porotchia Stavrü 305 305 1

19 SmArdiósa 1 Smärdiósa, oirnù 226 245 1


20 Spilta're1 . 1 Spätärd, UlmenT 198 198 2
21 Storobänésa 1 Storobänésa, Ca.rlodósca 165 178 1
22 Suhae . Suhae, Füntünele 455 518 2
23 TiginescY Tigänescil-mopenT, TigänesciI-Buteu1esculuï, Ca-
lomfirescï. 340 357 1
24 ViiOra . 1 ViiOra 210 253 1

25 Voivoda 1 Voivoda 106 123 1


26 Zimnice 1 TArgu Zimuice 688 829 2
2 24 8,341 8,993 43
3. Plassa Teleormanii.
BAlacia . 1 Made, Flidureti 150 135 2
2 Belciugui 1 13elciugü 46 47
3 Beoca . 1 13eoca 180 190 1
4 Birla . . . ,1 Birla, pärésca 297 240 2
5 Bucovu-adimari 1 Bacovu-adunatï 97 106 1
6 Buzesci . . . 1 Buzesci 116 112 2
Ciocesci . 1 Cioceseï, Mindra 160 156 2
8 1 Cio1äne2cil-din-dé1ù, Baldovinesd 347 387 2
9 1 Ciolanescil-din-vale 113 117 1
10 CiurarT . . 1 Ciurarl 155 173 2
11 Deparaij . 1 Depärap, IlirlescI 136 133 2
12 Dobrotescl 1 Dobrotesci, Bobocesci 368 397 1
13 GärdescI . 1 Gärdesel 100 123 1
14 Ghimpetera 1 Gimpeleni 140 136 1
15 Lada . 1 Lada . . , 75 86 1

16 Ma111 . 1 Malt, Divircatï, Afrimesci 99 92 1


17 Merisani 1 MeripnI, Bobocesci 200 160 1
18 Miro0' . 1 Miro0 157 177 1
19 Moz6ceni 1 MozacenI, Bádescï 124 120 2
20 Nec§escl Negesci 140 135 1
21 Podisorii . Podipril 37 40 1
22 Popescii-Palanga Popescil-Palanga- 191 215 2
23 Rica . . . . . Rica 145 136 1
24 SAcenï . . . axed 90 100 1
25 Sêrbil-Milgura . Sêrbil-Magura 49 44 1
26 Silisce . Silisce, Rica, Gumesci Citt-lesci . 276 230 1
27 Siliscea-Glavaceogii Siliscea-Glavaceogü 76 72 1
28 Srávesci . . . . Slävescl 102 100 1
29 S1obodia-tr5snitil . S1obNia-trásnitü, Porchrenï 247 210 2
30 Stoborgsdi . . . Stoboröscl, Blzenl 128 120 1
31 Strimben1 . . . Strimbenï, Poenï, Calddraril 263 363 3
32 Surdulescl . . . Surdulescï, Buzescl ... 105 98 2
33 Utárëscii-de-josii Tätäräscri-de-josii 326 345 3
34 TAtáréscii-de-susri Tätärüsciï-de-susti 116 270 2
35 Tecuclu . . Tecuda 230 224 2
36 Tufenl . . Tufenl, Plugárescl 175 170 1
37 Udupii . . Udupil 60 63 1
38 UrluenY . . Urlueni, Lerenï, Tomesci . 200 216 4
39 Zimbrésca . Zimbrésca 182 154 1
40 Zlotesd . . Zlotesci 110 106 4
40 6,308 6,521 59
www.digibuc.ro
Co-
munü Numërulti
Numirea Numirea
Numirea c6tune1orti din care este
ce mai ati aceste eft"-
comunel. compusA.
tune din vechime. case- fami-
o

lorti. lieloilí

4. Plassa Term.
1 Albesel . . 1 Albescï 100 106 1
2 Antonesci . 1 Antonesci, Bajor, scï, Speriatü, Afrimesci 105 105 1
3 BálOti . . 1 Baltatl, Bratcovil Gresia . 274 274 2
4 Belitori . . 1 BelitorI, PribegiV, Gonjil 386 386 2
5 Bivolita . . 1 Bivolita 69 69 1
6 B ogdana . 1 Bogdana, TintürenI Nenciu1escI . . 120 133 1
7 Broscénca . 1 Broscenca 63 68 1
8 Butculescl . 1 ButculescI, Shbii-sfintescl 150 152 2
9 Buzescti . . 1 Buz escü, Mavrodinü 320 320
10 CMinesci . 1 Musa' §ätrarii 164 164 1
11 Cetate . 1 Cetate, Preotésca, Radu-delicl Sfintescl . . 78 87 1
12 Cucueti . 1 Cuctietil-de-josil, Cacuep-de-susil . Ceocti 130 130 1
13 Didesci . . 1 Didesci, Stirbet1 Valea-schitului 154 154 1
14 Dräcqenei . 1 Drü'tqenel, DräcqanI 180 180 2
15 DrägAsani . 1 DrIg4anI Tigä'nie 100 102 1
16 Dulcénca . 1 Dulcénca 60 64 1
1.
17 Gr6ràghti . 1 Gärägn, GolescI 140 140 1
18 agAnesci . 1 GlvanescI 41 41 1

29 Läceni . . 1 Lücen1 . 122 122 1


20 Licuriciu . 1 Licuricla Slobodie 108 115 1
21 Miagura-Läcénca . 1 Mägura-Läcénca Branil 119 119 2
22 liggurenit . 1 Maguren1 Ciocang 254 254 1
23 11161d6eni . 1 MäldäenI 364 364 1
24 Mavrodinti . 1 Têrga Mavrodinti, Lücenï, Fandätura 160 160 2
25 Merl' . . 1 Merl, Góla 132 132 1
26 Nenciulesci . 1 Nencialesci Batásani . . 192 202 1
27 Netotii-cle-josti 1 Netotii-de-josti 147 151
28 NetotiI-de-susti 1 NetotiI-de. snsü 105 110 1
29 Odobésca . . 1 Odobésca Färanica, Mug . . . 78 81 2
30 Olteni . . . . 1 Olteni 121 121 1
31 Orbésca-de-josti . 1 Orbésca-de-josti 216 216 1
32 Orbésca-de-susti . 1 Orbésca-de-susü 240 240 1
33 Papa . . 1 Papa 106 106 1
34 Peretfi . . . -^ 1 Peretfl, Dalcen1 482 500 2
35 . . 1 Peril-rliosi. Brosced, Brä'tbsanI . 137 137 2
36 POru-rhIundti . 1 Nra-ratunda 45 51 1
37 Pirlita . . . 1 Pirlita 150 158 1
38 Plosca-de-josti 1 P1osca-de-josil 155 183 1
39 Plosca-de-susti 1 Plosca-de-snsfi 154 179
40 R6doesci . . 1 liadoescI, Malta Stränlesci . . . . 195 235 1
41 RuOT-de-Vede. . 1 Urge. Ru01-de-Vede 620 719 8
42 Scrió§te . . . 1 S. rióte 227 227 1

43 Sfintesci . . 1 Sfintesci, Illtésca 122 124 1


44 Socetil . . . . 1 Socetü Néga , . . 210 210 1
45 Vêrtópele-de-josti. 1 Vêrtópele-de-josfx 131 143 1
46 Vêrtópele-de-susti 1 Vertópele-de-susii 194 216 1

7 45 7,920 8,250 59

www.digibuc.ro
XXX. JUDETULt TUTOVA.
Co-
muna Numgrulti
Numirea
Numirea Numirea cátunelorti din care este ce mai au aceste cä-
comunel. compussä.
tune din vechime. case- fami-
lorti. lielorti

1. Plassa Corodii.
1 Adam. . . 1 Monastirea Adam, CauescI, Stietesd. Cucuescl RoO. 386 369 4
2 Moseseï. Balosesd, Pupezenï. 264 280 2
3 Blägesel. 1 Blägesd, Igesd Cretana. . . 360 399 4
4 C6Apeeseï. 1 Caräpcesd, TápläónÏ. 187 243 2
5 Carlomh'nesel 1 Chrlomänesd 294 332 3
6 CerVäset 1 Cup,' scl. 228 278
7 Ciuresel. 1 Ciurescl. 298 324 2
8 Cotoróe. 1 Co toróe. 246 260 1
9 nuclear'. . 1 Fundénä 81 93 1
10 Ghidigeni . 1 Ghidiged , Gitrboviitä 140 185 1
11 Pochi. . . 1 Pochï, Borodescï. 220 262 2
12 BAdeesi. . 1 Radescï. 340 342 1
13 1 Sälcenil de-sussti Salcenil-de-jossti 125 140 1
14 Vizureni. . 1 Vizured, Ciortolomü, Crivesci. Bondria. . . 240 260 3
14 3,409 3,767 28

2. Plassa Pereschivii.
1 Mesa Cäbesci, Sighica, Plopui. 380 424 3
2 CarjMnï. 1 Carjä6nI. Fundätura-chilied . . 161 202
3 Chilieni. 1 Chilien1I-rä4èï, Chilienii-boeresd, PacurarescI. Afnmati. . . . . 156 180
4 CiocanY. 1 Clocad, Movilenï. 146 150 2
5 Coroesei. 1 Coroescil-de-jossfi, Coroescil-de-sussä , Fichite-
sd, Putreqen1 263 290 4
6 Iveseï. 1 Ivesel Märgicanl. . 169 200
7 Lies& 1 Liesd, Cioräsel , Huscï. 188 220 2
8 Maseuri. Mascurï, Hrura. 60 66
9 MirenT. . Mirenï 90 98
10 Pogonesei. Pogonesd, Belcesd, Polocinu-dc-sussä, Polocinu-
de-jossä 150 181 2
11 Praja Praja, Albina, FAtaciune 270 276 2
12 Priponeseiï-de-josu. Priponescil-de-jossfi. 98 98
13 Priponeseif-de-susti. Pripones al-de-suss-1 222 233 2
14 Priskani. . . . Prisäcanl, Iuganï, TAbAcescl, Pleqescï 265 307 5
15 §endreseI. 1 §endrescif-räs141, §endreseil-boeresd, BärtgluO. Biclesd, Valea-Casd. 242 282 2
16 StAnuesei. 1 Stänuesd, Chetrenï. §erpenï. . . . . . 229 269 2
16 3,089 3,476 30

3. Plassa
1 Bacani. . Bacanï, Drujescl, Sasenï, Vulpélenï 224 260 2
2 Bogdana. . Bogdana-de-jossa, Bogdana-de-sussii, Fäntâna-

3 Bogd6nesei.
Blanariuluï, Suceven1 480 540 3
Bogdänescï, Foltescï. . 160 180 2
4 Bogani0. BogdAnita, Coroescï, TunsäsciI-de-sussr", Tun-
Schitu-Bogdänqa, Schitu-Cor-
tibmiú. 226 282 5
5 Buda Buda, Plträpanl, PleOscï, Gävanü, Bescherfi . 227 288 2
6 Costesci. . Costesd 288 328 2
www.digibuc.ro
Co-
munä Numèrul5
53
Numirea Numirea
Numirea cAtunelorti din care este
3Cti z ce mai aì aceste
comunel. =
ca
)06
74
compussil.
tune din vechime. case- fami-
0
o ...cz
n r..
helort
4 r-4
n r,

7 Gura-Similel. . 1 Gura-Simil.el 99 116 1


8 Iv`anescI. 1 Ivauesd, Glue ,n1, Pt4u-01ariu1u1, Gornen1. 261 298 2
9 51Anzati. 1 Miuzatil - rdesI, Mânzatit - boeresd , Ibana ,
Curb& 220 242 2
10 Orgoesci. 1 Orgoesd, Diuga, Bud3 , Fuudatura-Orgo-
escilord 181 213 2
1.1 Puntisenl. 1 Puntiseni, Ptrvesd, Chitcttn1, Radesd 215 275 4
12
13
14
Ràdidesel".

IJntescl
1
1
1
Racaesd, Hupca, Ceriai
SêrbY, Srinntura.
Untescï, Lilia, Vladnien.
.
.
. - ..... Oipisc 121
69
166
141
97
199
2

2
1

15 1 V1dsj, Limboesci, Capusnen1, Corlat,sel 183 210 2


15 3,120 3,669 34

4. Plassa
Banca . . 1 Banca, Ghermänesd, Fedescl. 209 266 3
2 BarglAnscI. 1 Ballibänescl 260 310 2
3 Bar1adii. 1 Orasu Barladil . 3,858 4,428 15
4 Brädesci. 1 Bridesd. 185 189 1
5 Carja 1 Carj.i de-sassil, Carja-de-jossn, Hanicen1, Bar-
saua 292 327 3
6 Docani . 1 maul. 142 148 2
7 Epureni. . 1 Epureni Bärl e c, Horga, Burs.,cI. 335 370 4
8 Fruntesen1 . 1 FruntesenI,' Dé1u-wal Grajdeul 199 247 4
9 Lungescl. . LungescI, Mirósa, Barzoesd 163 191 3
10 Murgent . 1 Tergu Murgen'i, Hänäsenii-de-jossti 364 397 2
11 OlArseni. . . . 1 ObArseriï, Desa 200 210 2
12 Odaia-BursucanT . 1 Oda'a-BursucanY. 130 142 1
13 PopenT. 1 Popeidi-de-josst, Popenii-de-sussil 178 195 1
14 Rinzesci. 1 RiuzescI, Delia 84 94 1
15 SchinenT. . . . 1 Schinen1, Sárèten1 Dragonaänesd. 372 415 4
16 S1obo1ia-Zor1enì . 1 Sloboqlia-ZorlenI, BujorenI . . . . 226 260 2
17 Vindere1. . . . 1 Vinderel, Valea-lungg, Crucént, DocAnésa 308 339 6
1 16 7,525 8,526 fib

J. Plassa Tutova.
Avrhmescl. 1 AvrAmesd, Märäsescii-räs141, MárasesciI-boe-
rem, UricarI . 806 358 3
2 Bogescï . . . 1 Boge,cI, Cotima'nesci, Tomesd PogAna. . . . . . 235 295 3
3 CA1imsánesd. . 1 Calimänesci, Fântânele, Onesd Croitori, Chipereul . . 183 245 2
4 Chetrosti. . . 1 Chetrosil , DracseniI-vechl, DracseniI-noi, Ca-
nésca Rugarie. . . 130 153 1

5 Corodesd . . 1 Corod.sc1, Sta'ncasen1 264 273 2


6 Dragomiresci . 1 Dragomires,I, Belslen1, Poéna-petrei. ,. 264 320 1

7 GAltescI. 1 Stänigesd, Rusfi-lui-Vidrasce, Gam-


GrAltes.i,
Ezerulul a . 385 423 2
8 1-1616rescl . 1 HälkescI, Lunca, Bglitescl, PolitenI 387 467 3
9 Làlesci . . 1 LEescil-rtipsl, Lalesci1.-boeresd, Fulgii, Criste-
scil-de-jossü 300 350 2
10 Micesci . 1 Micesci Gherghe3d, Dragornänesd . : 305 362 2
11 Perieni. 1 Perienii-de-jocst, Perienii-de-sussil . . . a . 192 223 1
12 Plopana. 1 rèrgu Plopana s 6 * 104 114 2
13 Plopana. 1 Plopana, RicanY, Budesd, Valea-Dorneni, Ru-
s,mil-b,eresci, Rusenil-rfupsi, Bungeni . . . Vlktdia, Sacs. . . . 235 302 3

www.digibuc.ro 12
co-
>
mink Numërult
'a Numirea
a)
:-
=
Numirea xi
Numirea cltunelorti din care este ce mal ati aceste a-
I
t) comuneT. o xit compusa
ce 7,4 tune din vechirne. case- fami-
e 4:2 ;...
lorti lielorti .
f>
'4 ...
,r)

14 Puese 1 Puescl, Bärtäln§ii, Strimba 290 355 3


15 Puescsi . . . 1 TArga Puese. 216 260 1
16 Semini . . . 1 SemiuT, Tuléscil-MaioruluT, Talescil-lul-Romascu,
Vinderel, Tulescii- 1.460, PopescI, Ciuperca. 116deuI 289 354 2
17 VoThesci. . . 1 VoInesci, Fundittara-VoTnescI , VoYnesciI - boe-
r.3sci, Cristescil-de-déld, Bancesj. . . 164 189 3
4,249 5,043 36

www.digibuc.ro
XXXI. JUDETUIAT VALCE.
Co-
munä
Numërulit
T.1 Numirea
Numirea Nuinirea cätunelorti din care este ce mal ail aceste cä- 1.

comuneY. compuss6.
tune din vechime. case- fami-
lorit lielorù

1. Plaits Cozie.
1 Bàrlatescl . 1 Bärbfitescl, Ernaticii, Mttlenï, Väsäsesca, Peenï,
Mierlesci. 335 335 5
2 BIT 1 Catunu-de-sussti, Cätuntt-de-jossil 92 84 2
3 ThrzescT. 1 Btrzesd. Burtescï, Andreescï, Vértope 92 92 1
4 Bod- set 1 Bodescï, Brandra, Carboni, Fredoqescl. . . 250 225 3
5 Brezolu. 1 Brezolu, Lunca-caluld . 75 65 1
6 Bunesci. 1 Bunesci, Predescï, VulaanI 156 136 2
7 Cacova . . 1 Cacova, Griú, Välenï 167 142 3
8 Calim'anesci. 1 Caliraluescl, Cticiulata, Séca, Proboen1 313 310 1
9 CglinescT. Calinesci, Proent, Golotreni, Tatniescï, Drägä-
uesel 116 94 2
10 Câneni . 1 Cânenï, Rlu-vadulul 57 59 1
11 Cernele . 1 Cernele Serbtinescl, Mahalaoa-bisericel, Buzdu-
ga Butulesel 170 156 2
12 Cheie. . 1 Chele, Gargniata 195 167 3
13 Costesci. 1 Costeseï, Petreni, VaraticI, Desrobip, Costésca,
Necpules 430 385 8
14 Dobricenl 1 Dobricenl, Badurescï, Marinescl, Gruerl, Suteni,
Tiginie 270 259 4
15 Gura-v6ei 1 Gura-väei, Hotare, Delurent, 'TAIRA Tiginie 80 64 1
16 Malae . 1 Malae, Volnésa, Silisce, Ciungett, Lunca 145 132 4
17 Mulerésca-de-jossti. 1 Mderésca-de-jossti, Rhosil, Hurditli . . . . 113 96 1
18 Mulerésca-de-sussti. 1 MuTerésca-de-sussti, Cvmanci, Petriqfi 225 198 2
19 Olänescl. . . . 1 Olänescï, Tiss, Livadia, Mosorósa . . . . Bränesd, Budolu. . . 234 231 3
20 PäuqesciI-Mäglast Pkqescill\läglasi, Vales seek Chicebra, Vlada-
canI, Petrarï, COsta . 450 425 4
21 PauqesciY-Otgqäti . 1 Plusescil-00465, Barcane, Välenï, Talvorï, Ur-
siirescl 298 277 3
22 Petraril-de-jossil . 1 Petraril-de-josstt, Anghelescï, Cóstele-cerneT, 178 166 3
23 Petrarii-de-sussti . 1 Petrarli-de-sussit, Särata, Ogradd, Motesci 296 268 1

24 Robesci. . _1 Robescï, Särácinescï 66 55 1


25 Sgrkinescl. _1 Säräcinesd, Viezurl 95 87
26 Stoenesci . _ Stomescï, Cacabp, Valea-Silisceï, Pristopti, Mo-
1

27 Smeuratfi . - goescï, Märlicin.I-marY


Z met, rat it, Mahalaoa-din- délti, Ma hal din-vale.
177
80
5,155
171
73
4,752 66
2
2

2. Plaiu
Alma] . . 1 Alanti, Jgoln, Bodesci 386 325 5
2 BArbescï . 1 Bärbesel 181 161 2
3 CarstAnescl. . . 1 Carstänesci, Cucesci, Bogclinescii-Luncanï 180 155 3
4 Folescil-de-jossti . 1 Folesciï-de-jossii 125 119 2
5 Folescii-de-sussù . 1 FoJescil-de-sus3ti 224 181 2
6 Fornetesci . 1 .Fometescl .. 111 92 4
7 Greci . . 1 Greci 138 127 4
8 Horezt . . 1 TArgu Horezil .. , . 192 184 3
9 MädularY. . 1 Mädularï, Arudipscl . - 348 308 5
10 Artildäresci . 1 Mäldärescil-de josst, Mäldärescil-de-sussä . 2M 229 2
11 Mateesci . Mateesci 200 177 3
www.digibuc.ro
1
Go-
mung Numruhl
Numirea
Numirea Numirea càluneloril din care este ce mai au aceste c6- ,cl
)ei 0
3ci compussil.
omUne ce tune din vechime. case- fami-
o 0 lielorui

12 Miloste . Miloste 124 120 3


13 Otesani . Otqanl 338 312 3
11 Pojogi . Pojogï, Bältenl, eirer 420 350 6
Racovita 1 RacoviSa 130 122 2
16 Rece . 1 Rece, Marisa 247 232 4
17 Rimesci. 1 Rimescl, UganI. 163 139 3
18 Romani. 1 Romanl 199 181 3
19 Slkióra. 1 Slátn5ra 289 232 7
20 Stroesci. 1 Stroescï, Bianü 308 242 3
21 Tomsani. Tompni, Bogdänesci, Arnota 208 200 3
22 Turcescl TurceQci * 213 170 3
23 VaIdeeni. 1 VaIdeenl 296 234 2
23 5,280 4,592 77

3. Plassa Ocolii.
}Imes& . 1 Birsesci, Buleta 160 160 2
2 Bogdànesci. 1 Bogdänescl 113 123 1

3 Bojoreni. . Bejorenl, Oltenl. 153 153 2

.....
1

4 Cäzänesci . 1 Cäzänesci 80 80 1
5 Cop-acelt. . Copacelii, Rtur nl, Stolnicenï , Volea-räï. . . 145 155 1

6 Frâncesci. . 1 Francesel, PädureSfi, Mà1eü, Silisce 135 136 2


7 Gement. GemenT, Mänäilesel 192 192 3
8 Govora . 1 Govora, Teiur, Titiredu 491 535 3
9 InAtesci. 1 Iultescï, Ostroveul 108 108 1
10 IVIih`descl . 1 MIA( sci, Sevesthnï, Mägura 297 297 3
11 Monastireni. 1 111, nastirera 244 244 3
12 Ocna 1 Têrgu Ora, Lnnea, Sohoritt, Oenita, Valea-
raï, Buda, leica, Traistarfi, Fädi 648 768 11
13 RAmnicti. Orar Rämnicti, Cetätne, Priba 736 1,150 10
14 Surpate. 1 Surpate1e-mopenI, Surpatele- monastirel 125 128 2
15 Vlädesci 1 Vlädesei, Aranghelii 240 241 3
2 13 3,867 4 470 48

4. Plassa Oltetuadedossii.
Bàbeni . . . 1 Bäbenï, Bartauï, BidarI 134 124 2
2 Btdcescl. 1 Bälcesci, Uliceïn, 170 155 2
3 Benesci . . 1 Benesel 88 62 1
4 Botosani. . 1 BotoqanY, Pilesci, Tarcánesel 140 107 2
5 CArlogani . . 1 Carloganï 84 81 1
6 Dicules(t . . 1 Diculeacï, Bodescl 125 106 3
7 Rurescit-de-jossti. 1 FauresciI-de-jossil, Milesel, Proncesci, Boge . 360 319 4
8 Fratila . . 1 FräSih 124 116 1
9 Wu, sci. 1 GarirsrY, Fäurescri-de- Bunt), BàIoïu, Pa Wesel,
Ci oil, esci 155 135 3
10 Gh ioroiu. . 1 Ghiorolu 200 160 2
11 Gorunesci . 1 Gorinaescl, Oculescï, BarcanescI 200 180 4
12 lAcustent . 1 Läcnsteni, Risipii, Came 136 146 2
13 Lalosti . . 1 Lolor, Gante, Dobri, eni 240 230 2
14 ráciuca . 1 Mäciuo, VI enh, Botoranï, Boias a 360 '317 4
15 11firginent . 1 Märginenl, Ginksci, Plod, Blägen1 135 119 2
16 Otetelisti. . 1 Oietelip 140 125 1
17 PetrOsa . . 1 Petrósa, Slävesei, Valea-mare, Sêrbi 400 290 3
www.digibuc.ro
Co-
mina Numèru
Numirea
Numirea Nurrnrea c6tune1orri din care este
ce maï aü aceste cà-
comunei. )cd
g
ca
et:
compuss6.
tune din vechime. case- fami-
lielorti

18 Poenari. Poenarl 90 88 1
19 PrejoIu . . Prejolu, Silisce 58 53 1

20 Rusänescl . R u saw. sel, Omorl Le 210 188 3


21 Serbänesci . §erbäuesd, Butulesd, CAnapenï, Buduresd . 165 123 2
22 Stirbesci. §firbescl, Terusd, Cazkesd 225 208 3
23 Tetoin . Tetdu, Mandocesd, Rugiudu, Vinoesci, BArolu . 127 110 2
24 Vasila0. Vasilap, Vasi1atil de-jossii, Vasi1aVI-de-snssti,
gur,tii 134 162 2
Zatrenil-de-jossq . ZAtreniI-de-jossti, Stanomiril, Miict, Tésc, Mo-
nastire . 130 116 1
26 ZsátreniI-de-sussti . Zätrenfl-de-sussä, Corbesd, Puraresd, Pétra . 53 50 1
26 4,383 3,870 55

J. Plassa Oftefu-de-sussii.
1 136escl . Blesc1, Dobrice, Turbure 159 159 2
2 Broscent Broscen'i, §erbänescl, Gotejä, "WOK' 271 271 4
3 CAetti . Catetil, Clizkesci, Cud, Nutt' 89 89 2
4 Ciortescl Ciortescl, Mece 160 160 2
5 ColOscI . Coltesd, Ocrocti, Ila l'u, Cometti 286 286 3
6 Copäceni Copkeni 120 120 2
7 Crgfáturï CräpaturY, Popescl, Topesei, Lacii 315 315 2
8 Dejolu . Dejolu, Bufe, Leud, Dieconesci, Dagenl. 120 120 1
9 Dodescï. Dodesd, FArtiltescI, 298 298 5
10 Dr5ganti Dräganii, Tortoesd 152 152 2
11 Gägeril . GAgenI, CArnicetii 77 77 1
12 Giulescl. a_ Gildesd, Popesci 94 94 2
13 GrAdisce. . Grädisce, V6rloin 130 130 3
14 N inciulescï. Ninciulesd, MAciucenï, Tudoresd, aärbäracI, Co-
po1esc1 116 116 2
15 Nisipï . . Secln, Mijloeü, Ciobänescl 167 167 3
16 Obis161 . . . Obis1A6 , Dtcones,I. 128 128 1
17 Pirieniï-de-jossti Valea-gand, Caciulesci Pi-
riienl. 114 114 1
18 Pirfeuil-de-midlocii , Valea-satulul . Pirteni-de-sussä 120 120 2
19 Pirlieniï-de-sussuí. Meri0 63 63 1
20 Pir1osani . PirtopnI, Bote Croitorl 87 87 1
21 Piesoiu . . P1eqau Mänesd, Born. 80 80 1
22 Romanesci. Romunes 1, Balaciu-Go, gulesdi 80 80 2
23 Rosele . Rop1e , RAtu1esci , Viacal , 8eptesd, Pertesd,
Hotaridu, Ceräsch, Rugin6sa, Pasarei,P1epsd . 380 380 5
24 Rscióra

25 Sgube. .
tuld.
Sgabe
. . . ......
SIsci6ra , Capn-c161u10, Bilcesd, Vales-sa-
. . . . 184
60
184
60
3
]
26 Sinescï . Sinesd, Popescl, Ceochti, Gánead, BAtrênI. 175 175 5
27 Slävescl. Slävescu, Soralü, Gängt1esc1, Postes-I, Mina. . 215 215 3
28 Tereuja. Tereuja, Stracbinesch , Dobrice, Urg'ca , Sgube,
Valea-Stejarului 116 116 3
29 Tina 1 Tina, Valea-mare . 80 80 2
30 lJlmetù. 1 1:11metil, Adunatfi-vechl, Tein0 120 120 2
31 ralenT . 1 Väleui, PoptscI-V,Adulescl. 200 200 2
32 Véca 1 Vka. 67 67 1

32 4,823 4,823 72

www.digibuc.ro
Co-
mind N u in r u
Numirea egtunelorti din care este Nurnirea
Numirea
xi compusA ce rna ail aceste c6-
comuneY. ca tune din vechime. case- fami-
lielorti

6. Plassa 01M.
1 Arnärèsdi . Amärèsd 250 258 3
2 Auresdi. Aurea GI 101 96 2
3 Mina . Mina 157 160 2
4 Creteni . . CretenY, Magaren' 240 157 4
5 Dr5gilsanT . Têrgu-Dräg4ad, BIrsanti, Cardesd, Momotesi 800 614 5,
6 Fumuren1 1 Fumureni 181 141 1
7 Gusoent 1 Gaped, Spirlen1 231 210 3
8 Izvorü 1 Izvort . 41 53 2
9 Lungescï 1 Lungesci 145 131 1

10 Mgdularl 1 Mdulai 278 260 2


11 Mitrofani 1 MitrofanI 86 69 2
12 Nimolu . 1 NimoTa 240 262 5
13 Orlesdi . 1 Orlesci 338 346 4
14 Prundenl 1 Prun led 204 224 2
15 Rtmescï. 1 Itimesd 132 138 1

16 Stänesd Sr änesci, Tighina Adunat1. . . 49 129 1


17 §tefänescl . . 1 Stefänescï 243 249 3
18 §usanii-de-jossù Suqanil- cle-jossti 165 161 1
19 §uqaniï-de-sussti 1 §us5nil- de swat 148 147 1
20 Sutesdf . . Satt sci. 350 300 4
21 Usurd . nrd. 163 158 1
22 Voicesci Voicesci 164 172 3
23 Zavideni Zavideni 156 135 2
24 Zlät6reI. Mara, Dobrura, Vr.jitóre 220 246 2
1 23 5,182 4,816 57

7. Plasm OMO(s.
Bábeni . 1 Fabed, Valea-mare Bitbni1-rominl, si un-
gnrelï . . . . . 286 261 4
2 Cermegesci. . Cerme get, d 112 149 2
3 CiumagY. . . Ciumagi 128 156 2
4 CoenI . Coed Ihrouio ï . 115 113 1
5 Dgescï . esd 127 106 2
6 Fiscälia. Fivalia, Rase& VI 150 135 2
7 Glàvile. C41 bile 480 420 6
8 Ionescii-Govora . IonesciT-Govora. 172 162 2
9 IonesciI-Minculul . Ionescil-Mincalul 164 134 3
10 Läpusata . Laptqata 370 332 5
11 M5,1dArescï . Mildäresd . . 112 149 2
12 Modoe . Modoe, Gro§1 156 130 2
13 Popes& --- Pop esci, Meeni 205 180 3
14 Roesci . --- Roesci, Ciodltd, Särkinesd 296 285 3
15 Se.undtt . --- Scundti 219 189
16 Sirinésa. --- Sirinésa, Slavitesel, Ceorisd 308 260 3
17 St5.nesci. --- Stänesci, Bunesd Bircane
18
19
Ursl
VIrleni .
---
--- VirlenT
.. 266
145
253
231
104
209 3
5
2

20 Zitvoeni. Zilvoed 125 111 3


20 4,189 3,816 68

www.digibuc.ro
XXXII. JUDETITLC VASLUIt.
Co-
!F:
muna
Numgrulti
Numirea
Numirea 3ci
Numirea cittune1orti din care este ce mal a aceste
c.)
comuneï. 3cri compussg. tune din vechime. ease- fami-
loru. lieloruí

1. Massa Crasna.
Ciortesci . . 1 Ciortesci, Deleril, Coropced, PribescI, Serbesd. 594 616 4
2 Dobrovgtti. 1 Dobroviita-rus1 , Dobrov4u-mo1doveni , Dumasca 538 562 4
3 Manjesci. . -7- 1 Manjescl, Babarea. . . Secue 230 276 1
4 Miclesc1. . . 1 Miclesci, Popesdi Chircesd 331 353 4
5 Muntenil-de-jossti. 1 Muntenil-de-jossii, Bahnaff , Chitocü, Dobarceni 502 660 4
6 MunteniT-de-sussil. 1 Muntenil-de-sussa, Móra-grecilora 293 332 2
7 Poéna-carnulul . 1 Pana- carnuluI, Pocréca, Trestiana Sloboslia-
Pocréca, &him-Ducal , Dimitresd , Blaga. 447 477 5
8 Solescl. . 1 Solesdi, Bottled, Folesd 251 262 3
9 tioborgni. 1 Stioborani, Ba1tap, Tama. 306 375 4
10 Tanacti. . 1 Tamer], Benescl, Burghelescl. 410 502 3
10 3,902 4,315 34

2. Plassa ,Funduri.
Borgscï . . Bor., sci, Petrescl. 175 175 1
2 DrAgescï. . Drigesd, Haca, SofrUnescl . 135 152 2
3 DrägusenT. Dragurnï, Scheea-de-josii, Tatomiresd, Cricin-
nescl Holma. 200 343 1
4 Dumesei. . Dumesd, Armäseni, Ezerü, Schinete, Tiblnescri-
Buclei. MIlinesci, Rangbe. . 399 405 2
5 Ggrbescï. . Garbescl, Cetatea-tnica, Palant a, Palm-de-suet. 168 176 3
6 Ipate. . . Ipate, Sendred, S1obos1ia-Mogoqesci. . . . . Ba.ca 295 295 2
7 Negresci. . 1 Negresci, Caziinesel, Radiu-Mogahle, Têrgup-
ru Negresci, Bohna, Valea-mare Pans. 432 432 3
8 P arpanita. Parpanit Francine , Glodenil-Cuzd. Botesd 183 183 3
9 *chee. Schee, Capotesci, Cauesa Gännósa. CapotesciI Monastirel.
Cauescil-lui-Leo ,
uescil-räsI41 , chat).-
Poj orasdi. . . . 200 204 4
10 Suhuleo. Sulmleta, Gaureni. 209 209 2
11 Tingujel. Tinguj el , Griesdi , Margine,
Poéna-Monastirei , Tingujei Race Iazu-muculul, Cis coesci. 245 306 5
12 Tansa. . Tans/ 440 445 1
13 Todiresol. Todiresd, Coti Baliga , Mahalajie. . 255 290 3

14 Tibgnescl. . Tibinesci, Glodeni, Jigorini , Riscde Glodenii-Gindului, Iva-


15 Valea-satului Valea-satuluT , Corcodelil , Grajcliurï, Cirbunari, nescï. 269 274 2
Ciocarlesdi, HutupenI &TM', Filosoft . . 176 176 1

15 3,781 4,065 35

3.1Plassa Yltiloeuí.
Berésa. Berésa, Bc4óe, Bolati, R4cani , Carlesci. 174 174 4
2 Bodescl. Bodesd, Tufescil-de-sussii, TufesciI-de-josii, Pe -
tresci , Scantde , ilmtteuseni Pirlita Sasova , 230 238 3
3 Borosescï. Tdrg scull Borosescl, Borosesd. 150 150 1

4 Codgesei. . TArgusoru Codt esd. 149 156 1

5 Codh'eset . CoclAesci 139 145


www.digibuc.ro
Co-
mmit Numgrulti
Numirea
Numirea )c4
Numirea càtunelorti din care este ce maT art aceste c-- o
comunel. 0
or3
compussg. tune din vechime. case- fami- a)

C2 lielorui

6 ainesci. 1 Dänescil-rAMI, Dänescil-monastireY, Ciorata. . 227 230 2


7 Ferescï. . 1 Feresci. 206 206 1
8 Ghergheleti. 1 Gherghelen, Serbmesci. 138 138 2
9 Mircesci. . MircesciI-räd41 Mircescil-BäntäsescI , Rndiu -
214 221 2
10 Potropesel. 1 PutropesmI-Ductil, Potropescil-lul-Lazarim, Po-
tropesc 1-1uï-Sion, Potropesciï-Cujbescï, Ruleni 107 120 2
11 §urianesci 1 SurnnesciI-de-susil , Suritnescil-de-josil, Dr.m.sen1 214 236 2
12 Tkuta. 1 Täcutis , Focpsca 145 145 2
13 Telejna. 1 Telejna Tätärnul , Chióe , Bouprl , Butucäria.
Ciofenl. . . 219 220 4
14 Valea-rea
15 Vas luïu.
16 Zapodent
1

1
Va1ea.-1 ea, Mórd-Domnéscii.
Ora su Vaslulu. . . .
Zapoden I, Portal:I.
... 293
820
411
301
970
427
2
2
2
15 3,838 4,077 82

4. Plassa Racova.
Arm6§(5e 1 Arm50e, Bogdana, Valea-Siliscei, Golanti, Va-
lea-lul-Nastase C oto la uI 184 184 1
2 Cosescï. 1 Coqesci1-r5480, Valea-Onel,Botne 249 249 2
3 Cursesci. 1 Cursescil-rn441, Cursescil-Monastirei . . . 190 190 2
4 De lent 1 DelenT. . . 425 425 2
5 Doge. . 1 Dóga-1u1 Mavrodi, D6ga-Sontaluï, Dóga-Vasilód,
La aca-Lipovel, Lipova-Monastirel , Porcarettl,
Slob oqia-lui-Sion Valea logeT . . 220 220 3
6 DumbrävenT. . 1 Dumbrn'venI . 100 100 1
7 Florescl. . . 1 Florescï, Mon 286 286 1
8 Fundu-Racoveï. 1 Fandu-RacoveT, Racovita-CuzeI 110 110 1
9 Garcenï. 1 . Gärcenil-luï-Bezede , Trohant. 332 332 2
10 ifirsova. 1 Hirsova-rnslösl, Ilirsova Schituluï, Hirsova-lul-
Meleghie, _Mtwara 206 206 1
11 IvAnescl. 1 Ivänesd Broscenï, Valea-cânipeï, Golgota, Iva-
nesciI-r5441. Paräu-bouluï, Chita, Co-
dru-Ivänescl, Ivänescil-
MonastireI, ElqenT,
Valea-mare, Buscata. 323 323 3
12 Laza. . 1 Laza, Goloqd, Poéna-rapitel , Pulincti , Sauca. OpriOta. . . . 432 432 3
13 Lipove 1 Lipova- au:11160"d, Lipova-D nee , Lipova-luï-
Alavrodi, Lipova-casdorn ,
295 295
14 Lipovätti. . . 1 Lipovii45, Corbn, Buibóca, Zizinca 304 304 3
15 Lipova-r460. 1 Lip ova-6441. 132 132
16 Obarsent . 1 Obarpnif . 76 76
17 Poenescï . . 1 Poenescil-monastird , Poenescil-InI-Ghigi, Poe -
nesciï-r4141 , Poenescii - luï-Sion, Poenescii-
Strajesculuï, Sloboslianjescn iff . . Valea-caselorn . 344 344 2
18 Pungescï. . Pangescï, Têrgu Pungesci 300 300 1
19 Stangacl. . StfingacI, Bltqca, Ursole 176 176 2
20 Toporèsci. Topornscil-rn441, Toporkeil-monastireï, Rapp 132 132 1,
20 4,816 4 816 34!

www.digibuc.ro
Co-
munä Numèrulti
Numirea Numirea
Nurnirea cAtuneloril din care este ce mai air aceste
comune T. compuss6.
tune din vechime. case- fami-
,-

5. Plassa Stemidell.
1 BArzesci . . 1 Barzescii-räsled , Barzescil-de-sussfi , BarzesciI-
de-jossif, DobrosIovesyl, Cähigarenil-vecid, Cän-
plIresd, Liudesd, Muntenesd, Täcmlnescl. . Brähäsóe, Budafa,
lugäred . 390 4381 5
2 Brodocit . . Brodoch , Bhlted, Mar4eni 343
3 Buda-Rafaileï. Buda-Rafaild, Rafaila 291 397 2
4 Buhäesci. . . Bahiescif-de-midloch , Buhäescii-de-susiti , Bu-
häeseff-de-jossh , BAlosesciI-Pap&utulul , Mc-
qesciI-Volnescului , Vulturescl, Mlicresd, Un-
cescil-monastireI, Unceseff-räpil Rädlu . 436 461 4
5 Cozmescï. Cozniescf, Bälesel, Fistfci, Hordilesd. . 384 384 3
6 Chetrescï. . Chetrescf, Albescl, Delescf, Raduescil-Cuzel. 258 265 4
7 Oqesc1 . . Osesd, Ruginósa. 384 384 I.
8 Rdïu. . Mau, Bahnarf, Pupas!. .287 287 2
2,773 2,977 24

www.digibuc.ro 13
XXXIII. JUDETULt VL/WA.
Co-
munä Numgrulti
Numirea eatunelorti din care este Numirea
Numirea
g )c ce mai atí aceste
comunel. g compussg.
tune din vechime. case- fami-
`,5
a)

borri. lielorù

1. Piassa
Adunati1-Copa'eenI. Adunatil-CopacenI G-ogoarl, 130 140 1
2 Rearie . . Marie, GurnenT, Vele 190 220 2
3 Beánistare . Brünistarii-de-sussii, Branistarii-de-jossh. Dobresci , Sêrbeil . 169 162 2
4 Cäluggreni. Chlugärera, Crucea-de-pótrit, Uzunh. Crucea-luï-Mihaï-Vítézu 200 203 2
5 Cgminésca . Clminés3a, Bila. 165 152 2
6 Comana. . Cumana, Budenï, Falastóca. 240 230 3
7 Copaciu. . WpacIu, Crovü 176 184 2
8 Dadilovti. 154 153 1
9 Däräsci. . Däräseiï-de-sussh, Därdscii-de-jossü, PislarY. . Däräscii-dragomanuluï. 194 204 1
10 DriigAnesci. Drägänescï. 255 230 2
Epuresci. . Epurescil-romanï, Epurescil-Arbï. 188 242 1
12 Ghimpati . Ghimpall 128 132 1
13 G-rädisce. . Grädisce, Osebitii-Grädisce. Epavisce . . 142 119 1
14 Letca-veche. Letca-veche 7
224 199 1
15 Mägura-Budésca llillgura-Budésca, Vitänescï, Gurneni. . . . Gävänescï. 210 192 2
16 MiBlesci MihülesciLde-sussii, Mihreescil-de-jossh, Tufa. 243 220 2
17 Naipti . Naipt, Cioflecil, Baliaca,Buhae 190 164 1
18 Novad . NovacT. 127 130 1
19 PopescI. .PopescI. 135 120 1
20 Prunaril Prunarti Carapance . . . . 120 108 1
21 Singureni Singureni 220 230 1
22 Stilmesci Stänescï, Chironlescï, Stinescii-BinescI. 143 152 2
23 Stoenesci Stoenesca-peretl, Stoenescil-mopenl. 193 212 2
24 Strimba. Strimba-de-sussii, Strimba-de-jossü, Cringuri . 239 238 1
25 Tangärti. . . Tangärü, Pingälescl, Mirät, Gubavia 220 166 3
26 Tirnova-de-jossit Tirnava-de-jossü, CismarY, Cataonl 247 230 2
27 Tirnova-de-sussit Tírnava-de-sussù , Botoróga . ErosloyesciI-VMceni.. 134 135 1
27 4,976 4,867 42

2. Plassa
Adunata-Butesci . 1 AdunatiI-ButescI . &ism 140 150 1
2 BgbEt, . . . . 1 Bäbädta , CAlugärita . . . 236 246 2
3 Blejesci. . . . 1 Blejescï, Baciu,Fete. Ninth, Cotorani. . 347 382 2
4 Butésca-de-jossti . 1 Butésca-de-jossil, Butésca-mopenT Ciupercenl. . . . 145 168
5 Cârtojanii-de-jossti. 1 Cartojanii-de-jossil, Vida-de-sussh, Fotüchescï,
Buciumh. 174 191 2
6 C6tunil . 1 Cgtantl, Albenï, Ghidärcese,l, Tavirlia, Banovii 167 156 2
7 Cozmesci . . 1 Cozmescï, Osebitii-Blejescï, GurguetY. Motofil, Scricü . . . 199 236 2
8 Crevenicu-mare . 1 Crevenicu-mare, Co0e. 182 206 2
9 Crevenieu-RAdulesci 1 Crevenicu-Itädulescï 83 90 1
10 FerbinV. . 1 FerbintI, Georgescï, Glogovénil 294 270 1
11 Miranda . 1 Flämända, Cllugärü. 263 291 2
12 Frìsinetü . . 1 Frässineth. Chitalesd. . 200 220 1
13 GEetenii-mosu-ril. 1 Gäletenii-molneni, Gäletenii-Mitropolieï, Bälco-
venl, §oricescl, Budulenï, Ferestred, Ghinescï,
Grädiscenl. 500 535 5
14 . 1 Glavaciocii, Tignia-Monastirel SelarY. 362 408
15 Merenii-de-jossti . Merenil-de-jossii, . . , 215 233 2
www.digibuc.ro
Co-
munä Numërulfi
Numirea Numirea c6tunelorti din care este Numirea
3ci ce mal ail aceste cä- o
"Ej
comuneY. )c-,3 compusea. case- fami-
tune din vechime.
6 -P 5 lorti. lielorìl 'C4

16 Merenii-de-sussii 1 Merenii de-sus 1 144 158 1


17 Negreni. Negrenii-de-sussti, Negrena- de-josii, Osebip-Ne-
grenï Toporeni , Cupe. . 262 239 2
18 Préjba . . . 1 Preibi, Poeni. Vätd 0, Bulaci. . . 211 211 2
19 Puranii-de-sussti 1 Puranii-de-sussii, ButescI 226 245 2
20 Scurtu-mare. . 1 Scurtu-mare, Scurtu- Slävesci, Catalina-veche, Drä-
cesci, Vacesci, Butisca. 300 306 4
21 Talpa-Bitcovenï Ta1pa-B4coveLY, Rotärescï. Linia, Zädäric,
nani 146 161
22 Talpa-OgrAzt 1 Talpa-Ogräd, Talpa-Ionesci, T..1pa-Trivale, Le-
fescï, pgänescï Dovlecenl , §opirlesci,
Meleetescï, Moforäscï. 313 340 3
23 TdingsescI . . 1 Tämdlescï, Spinesci, Stüncesci, Parisescï. La ca.- spurcatd. . . . 183 195 2
24 Vkla-furculescI. . 1 Vida-farculesci, Stavrolénca . 117 132 1
24 5,409 5,758 45

3. Plassa
Arsache. . 1 Arsache, Maria Paraipand. . 309 333 1
2 13616mSe. . 1 Bälänóe, Oncesci, Turhatd. 154 201 2
3 Brinésa-hagiuluI . 1 Ränesa-hagiului, Bänésa-Brailoiuld 66 73 1
41 Iignésa-Sf.-Gheor-
ghe-noil . Bänúsa-Sf. George-not'. 52 62
5 Branice . Branisce . 88 83 1
6 Bujorti . Bujorti 147 169 1
71 CacaletI Cacalep 120 147 1
8 Chiriacti . . . Chiriacil, Beiu, Cäläräsani, Mopenii-Clieräsanl. Mopeuil-bucturnd . . 350 390 2
9 Ciolanu-Pangsalil . Ciolanu-Pangabl. 65 65 1
10 Cucuruzil Cueuruzii 240 230 2
11 Däitä 155 170 1
12 Frasinti. Frasint. 87 100 1
13 Friitesdi. Frätescl, Fratescii-din-délü, Daii. 304 330 2
14 Gsdujan1 Glujani; Petrie]. , Petro.Tanca. . . . . 238 293 2
15 Giurg1u. 1 Orau Giurgiu. 1,706 3,478 6
16 Gogosarl 1 Gogesarii-vechi, aogoprii-nol 202 225 2
17 Gostine. 1 Gostinu-hagiuld , Gostinu-monastird , Gostinn-
170 179 1
18 Grost. . Grosd, Puenaril-de-grosd &MO, Gansu. Castrisóel. 176 214 2
19 Hediv6e. Hodiv6e, ITierï, 186 213 2
20 Ma Id Mald Maki- de-jossii. . . . 215 255 1
21 Oinacti . Oinacd. 170 158
22 Petre.. . Petre, Meletie. Jarealeti , Spini. . . 245 268 2
23 PetrNanI Petrosani 261 269 1

24 Puenï. . PuenT, Pruntu-Comeneï 174 211 1


25 Putinelu Putindu. 180 216 1
26 BAsucenl. Räsucenil- de-sussd, Räsucenii- de-jossii, Costieni,
Singurenï. Asan-aga. . . 265 294 4
27 Slobodia. Slobodia. . . . 211 241 1
28 St4nescI. Stänesci, Ghizdarü 371 451 3
29 Toporti . . Topord Toporu-de-mijloctl . . 110 115 1
30 Trestenicii . . . Trestenicu-Popescï, Trestenicu-Tomulesci. 123 138 1
31 Trestenicu-de-jossil. Trestenicu-de-jossü . Rismiresd, Putn-1arga. 70 62 1
30 6,210 9,633 49

www.digibuc.ro
Co-
munä
Numgrult.
Numirea
Numirea Numirea cAtunelorti din care este ce maï ati aceste
comuneï. Ce
compuss6. tune din vechime. dase- fami-
6 loril. lielorìl
r-4

4. Massa Nijlovii
Adunati1-sèrbenï . 1 .Adanap-sêrbenI 116 116 1
2 Babe . . 1 Babe, DäneiulescI, GräurenT ZivIrtenï, Stere. . . 170 170 1

3 Buesanï. . 1 Buqanii-de-sust, OsebitiI-BuqanI, Ulan eni, Podipr Toreesei, Bäreänósea. 150 150 1

4 Bulbucata, . 1 Balbucata, nett, Gise_seil- Cotrni. Vele. 178 204 2


5 Cârtojanï . 1 CiirtojanI, Sadina 116 116 1

6 Mscióre . . 1 Meier e, Maiu-spartil, Goläpï, Podt. 232 238 1


7 Clejanï . . . 1 Clejani. 209 216 2
s. 118 1
8 Corbiï-Ciungï. 1 Corbil-CiungY, Vada-StanckiI. Creplésea. . 1 i8
9 Corbil-marI. . 1 Corbil-marI, Podu-Corbeni. 212 212 1
10 Crevedi a-mare 1 Crev. d.a-mare, Sf. George-not, Seeard, Creve-
dia-St tvropoleos. Prijbónü . 125 122 1

11 Fundu-pAruluï . 1 Fundu-päruld, Crovü, Grozdvesei . Patru-q. . 120 101 1

12 GAscesciI-ronnIn1. 1 Gäseeseii-romftnI, 142 142 1

13 Gratia-mare 1 Grat.a-mare, Gralia-Färeipuca, r räg1rinese1 . 355 352 3


14 Letca-nou. Letea-notilt. 154 154 1

15 Mks& . . 1 Miqa 195 195 1


16 Nebuna-Vele . 1 Nebuna-Vele 101 101
17 Obedenï . . 1 Obedent, BuqaniI-de-josst, MIAs, Anghelesel . Vada-lbtt , CovIrgeni,
Chiper cenI. . . . 200 200 1
18 Obislavti. . . . Obislavt, UngurenI. 250 250 1

19 Patru-decl-de-crucï Patra4,le el-de-crud, Móra-din-grópt. Petresel. . . 150 130 1


20 Róta-cskunti . Róta-citunt 141 154 1
21 Róta-de-jossil . Róta-de-josst. Sgae. . . 135 135 1

22 Cunesd, Bureeni Satu-not. . 148 204 1

23 U-denI . . UdenI, Strbenii-de-josst . Fireaqanea . 143 150 1

24 Tjescil-Golésca. Uescii-Golésea, Popésea-Ciupage. 196 196 1

25 TJescil-mosnenl. Ueseilmopeni 59 59 1

26 Vingtoril-marI. Cupele-marT, Móra-Corbenl. 193 193 1


27 Poéna-lui-Stlugi. . 120 114 1
28 Visina . Hanu-luI- Palk ClimentinI, Tigara. . ViOna-putot d. . . . 295 3(2 2
29 ZädäricTu . Zädtrielu, Crevedia-de-rosst, Crevedia-miet ,
Belim6ica. 'MerenI, BädenI. . 257 255 2
29 4,980 5,049 34

www.digibuc.ro
RECAPITULATIE.

NUMIREA NUMRICULt NUMIREA NUMERULt


COMUNELORO )Z COMUNELORCT 30
Pi
P4 Ó ',:, 0
0 ease- fami- ease- fami-
-2,-) PL41LORCI S 11 PLATIMILOla
cj
0
.. ,...," n.
loru. .
heloru.
Te,

'' 4
:.--,
-2
.a...) I'LiVLORtf SYJ PLAIURILORC i ::...).. 5:1
.

lord. lieloril.
ce).

4'
., ..z2
6" e
cc
.....,
7-_,,
..';
.ca
c%)

::6 .,t, ,-.


z .,...
i-t
.
.4-,

Arge§11 .
--
1 14 15 4,337 4,426 16 Z Costangalie . - 17 17 1,928 2,428 14

t ot
Cottnéna.
Gge'sesei.
.

Lovisce (plait')
. .
.

.
.
.

.
.

.
--
20
22
17
20
22
17
3,701 3,802
4,625 4,716
3,994 3,990
41
41
52
,,..;

!
Cotu-moril
Tigheelu. ..... 1
1
11
1718
45 46
11 2,425
3,270
7,623
2,667
3,616
8,711
15
19
48
;.1 Oltit , . 23 23 4,716 4,856 60 )2
'1 Pitesel. . . . . . 1 29 30 6,673 7,133 72 i Horince 18 18 3,772 3,930 39
Topologii. . . . . 16 16 4,305 4,515 59 1: Prutti. 12 12 3,288 3,780 29
2 141 143 32,351 33,438 341 p
g Stretu- 1 13 14 6,528 14,094 40
0
---f 43 --4-i- 13,588 21,804 108
Bistrita-de-susstz.. 26 27 8,330 9,129 63
':
>t Bistrita-de-joss5. .
.

. - 1
19 19 6,086 8,490 48 Bolintint
Cobia
.
120 21 4,385 4,288 37

4
q.) Thráu-de-sussii. .
Thlilu-de-jossil. .
Trotu0 ,
.

-- 1 14
12
12
15
12
12
7,915
3,936
5,333
8,646 74
3,673 37
5,540 44
A.,
;.) DIrnbovita .
2 Dimbovita (plait') .
- 1. 23 24 5,042 4,928 60
14 14 '3,858 3,870 38
_ 11 11 2,791 2,791 24
2 83 85 31,60U 35,478 266 g Délti. . . . . . . . 1 16 17 5,150 5,206 54
,T.,
tg Ialomita (pli0u). _
h.i
t Cahulo-Prutii.
DorneniI.
. . --- 19
19
22 22
3,181
2,892
3,233 19
2,789 17
Ialomita.
. . 13 13 2,710 2,636 18
18 18 4,862 4,678 34
1

. . . .
-3- 115 118 28,798 28,397 265
% Ismailli. 1 20 21 3,803 3,703 18
;141
1 61 62 9,876 9,725 54 Amaradia 1818 5,249 4,861 60
Balta. __ 23 23 6,172 6,165 32
Copla. 1 11 12 3,875 4,356 26 )t C'ampti 1 22 23 8,033 8,489 31
1g Jijia. 6 6 1,700 2,059 19 Zii Dumbrava . . . . __ 27 27 6,933 6,605 43
vb..

.2
Meletinil.
Siretil. 11
5 5 2,388 2,564 24
11 5,980 6,595 34
4 Jiu-de-jossti
Jiu-de-sussti
- 21 21
20 20
5,692
5,744
5,343 44
5,695 39
o
....
h Steatnesdi 10 10 2,642 3,105 25 Ocolti 1. 14 15 7,108 7,235 57
The" 1 7 8 7,382 10,360 51 145 147 44,931 44,393 306
2 50 52 23,967 29,039 179
0,1
...
)t Balta.
radeni.
- 1
27 27 3,766 3,864 29
23 24 7,543 11,205 29
.0
)11

4
Bas'a
,
Berhomete
Copla.
. . . . .
__
i
2,514
13 13
4,655
8 9
3,273
2,970 18
5,650 32
4,308 27
1 11 12
51 11,309 15,069 58 Herta . J. 9 io 3,824 3,963 31

'
P.,

g Prutu-dejossu. . _ 11 11 3,285 3,663 21


BuzU1 (plalu). . 17 17 5,741 5,372 57 Prutu-de-sussil. . _ 12 12 3,239 3,495 24
1 Campil. 22 22 4,102 3,901 42
73 64 7377 20,790 24,049 153
1 Pirscovil (plalu). . ___ 16 16 4,257 4,346 51
.. Siirata. 15 16 6,615 6,172 47 Crasna.
- i1
,,,) 20 20 3,790 3,740 35
14
1
rhil Slnieti. (plaiu). . 19 19 3,776 3,776 33 Mijloct. 22 22 4,076 4,263 38
Tohatil. 1 17 18 6,926 4,928 38 PodolenT. 20 20 3,315 3,428 25
2 106 108 31,417 28,4951268 61 Prutii 1 10 11 4,511 4,943 30
1 72 73 15,692 16,374 128

www.digibuc.ro
NUMIREA NUMER ULU I NUMIREA NUMÉRULÛ
comulTELoat COMITNELORt
F-4

6 case- fami- r-I case- fami-


rLÂILoR sÚ PLAJURILORt. C5
34 PLħILORT, sú PLAIIMILORt.
.5
lorii. lielorti.
_a ;- rd
-a

Amaradie 25 25 5,061
4,954 81 Bistrita 13 13 4,687 5,986 32
32 32 6,623
5,794 66 De-sussti 11 12 7,026 8,900 45
Jiì (plalu) 30 30 5,795
5,741 56 Mijlocti 9 9 3,122 3,761 34
Novaa 21 21 3,635
3,191 53
-a.1
Munte 8 8 3,005 3,786 28
Oeolti 1 24 25 5,188 77
5,807 Pétra 10 11 6,036 8,322 62
Vukaná (plalu). . 22 22 5,841
4,924 79 51 53 23,876 30,755 191
1 154 155 32,762 29,792 412
22 23 5,574 5,643 65
Balta. 28 22 3,134
3,164 28 47.
Oltt. 25 25 4,910 4,793 60
Borce 1 18 19 4,373
4,336 35 Serbánesci. 26 26 5,334 5,491 42
23 23 5,085
5,268 37 tede. 27 27 5,023 5,058 72
Ialomita . 24 24 3,740
3,988 35 100 101 20,841 20,985 289
tal
87 88 16,332 16,756 135
Câmpti 23 23 3,873 3,966 40
Bahlul-u 14 14 3,971 4,348 31 Cricovil . 24 25 5,669 5,844 59
Branisce . . - 15 15 2,218 2,415 32 Filipesci. 20 21 4,901 4,900 34
Cárligátura i 12 13 3,414 3,517 28 Potgorie. 25 25 5,763 5,875 52
Codru 8 8 1,393 1,797 20 ;.
Prahova. 15 16 5,418 6,004 36
Copal 1 11 12 10,005 26,658 75 Teléjenti. 2 33 35 8,332 8,038 64
Stavniefi 7 7 2,262 2,469 26 Têrgsorú . 1 18 19 7,944 9,241 58
Turie. 9 9 1,945 2,083 28 158 164 41,900 43,868 343
2 76 78 25,208 43,287 240
Biliesci. 15 16 6,361 8,535 75
ambovita . 1 21 22 19,070 53,314 169 Garle. 10 11 4,321 5,057 49
Mostisce. 15 15 3,881 3,991 47 Rácáciuni. 25 25 5,141 5,816 41
Negoesci 15 15 3,486 3,689 27 44. Vrance. 18 18 4,657 6,225 33
Oltenita 1 16 17 4,854 5,341 29 ZAbrilutl. . 15 16 6,288 7,535 45
Saban'''. 32 32 7,820 7,922 61 83 86 26,768 32,168 225
Snagovti. 20 20 5,970 5,857 57
2 119 121 45,081 80,114 390 Gradisce. 13 13 1,693 1,732 16
Marginea de-jossil . 13 13 2,488 2,521 15
Marginea-de-sussit 13 133,604 3,361 29
41 2 6 5,906 6,815 25 Orasti 10 102,550 2,478 17
RAmnicti. 9 91,900 1,778 15
Râmnicu-de-josfi. . 13 131,950 1,960 19
Blahnita. 21 21
5,796 5,558 37 Râmnicu-de-susst . 14 154,194 4,351 41
Camp-6 24 24
5,030 5,231 25 85 86 18,379 18,181 152
ClosanY. 1 21 22 4,175 3,441 40
Dufwava 32 32 5,209 5 209 38
)t)
Fundti .. 19 19 3,699 3,968 37
Ocobl 2 35 37 7,940 8,724 66 Moldova. 15 16 5,816 7,266 36
Motru-de-josstt 22 22 5,619 4,909 44 Siretiu-de-jossá. . . 15 15 3,493 3,561 30
41;
Motru-de-sussit 34 34 6,196 5,374 64 Siretiu-de-sussti. . . 25 25 5,903 6,049 46
3 189 192 39,965 38,446 314 74 75 18,911 20,844 149

Argesulti _ 14 14 1,884 1,884 18 Balta. 23 23 5,123 5,665 38


Dlinbovita _ 15 15 2,952 2,60 28 Ocolti 28 29 7,205 7,538 64
Nucsóra i 17 18 4,404 4,4J8 49 Oltett . 22 22 5,072 5,006 47
Potgorie 17 17 3,573 3,56,2 35 Oltu-de-josst. 14 14 3,105 3,543 17
21 21 1 3,667 3,531L 37 Oltu-de-sussil. 23 23 4,876 4,867 44
7 84 85 16,4801 16,285.167 110 111 25,381 26,619 210

www.digibuc.ro
- 103 -
NUMIREA NUMkRULÜ NUMIREA NUMERULt
3
;4
comu NELORÛ ,z.
I-4
0
,Z
7.4
COMUNELORti )
;0
o ease- fami- 71-1 ,..9, case- fami- 73
7) PI.ÄILORCT SPO PLAIURILOItt. 6 , . 0 PLILVLOR1.1 Sti5 PLAIURILORt. 13 6 y,:,7 .. .. F2,
0 cd ^. lorü. 11e1oru. 1.., t-- ,e Td -d. loru. lieloru. r8
ro -.0
P
a. -
!.-_,,

&.1
.Z1
+.
o ?:,
:.8
,-c
.0 gn
;-, ,
r,:t

^-4
...
o
-4--,
...........

t Moldova.
Munte
- 12 12
13
4,823 5,390
3,043 3,627
42
26
Cozie.
Horezii
27 27
23 23
5,155 4,752
5,280 4,592
66
77
13
" Siretiu. 19 19 7,570 8,537 42 t Ocolti 2 13 15 3,867 4,470 48
Lt §omuzü 1. 17 18 5,808 6,647 39 ,tt Oltqu-de-jossti.. _ 26 26 4,383 3,870 55
1 61 62 21,241 24,201 149 4 Oltetiu-de-sussit 32 32 4,823 4,823 72
Oltti. 1 23 24 5,182 4,816 57
BArladti 4,918 5,438
13 13 36 0001. 20 20 4,189 3,816 58
r, BerchecIu 12 12
4,851 5,150 49 164 167 32,879 31,139 433
% NicorescI. 1 13 14 4,685 4,837 35
Zeletinit 50 Crasna. 3,902 4,315 34
Scl

5,a
18 18 6,854 7,038
1 56 57 21,308 22,463 170 ili Funduri
Mijloct
10
15
10
15 3.781 4,065
3,838 4,077
35
32
1 15 16
C61mátu'iu. 1 25 26 5,154 5,837 28 ki Racova . 20 20 4,816 4,816 34
Margine. Stemnieü.
4
0
i'..

2,)
Teleormant.
Têrgit
- 2 24
40
1 45
26 8,341 8,993
40 6,308 6,521
46 7,920 8,250
43 116
59
59
8 8
1 68 69
2,773 2,977
19,110 20,250 159
24

gt:
4 T34 138 27,723 29,601 189 t CA,lnisce.
Glavaciocit
. .

.
.

. -
27
24
27
24
4,976 4,867 42
5,409 5,758 45
qt .,
Coma.. 2
tP
o
Pereschivit
.
Snnila
. . .
14 14 3,409 3,767
16 16 3,089 3,476
15 15 3,120 3,669
28
30
34
4
Margine. .
Néjlovil. .
.

.
.

. -
-1-.
1 30
29
110
31 6,210 9,633 49
29 4,980 5,049 34
111 21,575 25,307 170

' Tèrei.
Tutoya
,,...---
i.
1 16 17 7,525 8,528
17 17 4,249 5,043
78 79 21,392 24,483
55

183
36

www.digibuc.ro
RECAPITULATIE GENERALA.

.4,
w

2
3
4
5
G
;-.
...,--
C.)

6
z
i
'

Argest".
Bac5:6
Bolgradti
BotosanI
BrAila .
NIIMIREA JUDETELORt.

.
.

.
.

.
.

.
........
. .
.ur-
bane.

2
2
1
2
1
NUMR
COMIINELORli

ru-
rale.

141
83
61
50
50
106
to-
talil.

143
85
62
52
51
108
It

32,351
31,600
9,876
23,967
11,309
31,417
III,
easel orti.
fami-
Helm/
la

33,438
35,478
9,725
29,039
15,069
28,495
bise-
rice-
lorti.

341
266
54
179
58
268
6 Biagi". 2
7 Oahu 14' 1 45 46 7,623 8,711 48
8 CovurluIu 1 43 44 13,588 21,804 108
9 Dirnbo vita 3 115 118 28,798 28,397 265
10 Do ljil : 2 145 147 44,931 44,393 306
11 Doroholu 3 64 67 20,790 24,049 153
12 Fälciti 1 72 73 15,692 16,374 128
13 Gorjil I 154 155 32,762 29,792 412
14 Ialornita 1 87 88 16,332 16,756 135
15 Iasi . . . . . . . . 2 76 78 25,208 43,287 240
16 Ilfovii 2 119 121 45,081 80,114 390
17 Ismaili" 4 2 6 5,906 6,815 25
18 Mehedinti 3 189 192 39,965 38,446 314
19 Muscelii 1 84 85 16,480 16,285 167
20 Is Térntt" 2 51 53 23,876 30,755 191
21 Oltù 1 100 101 20,841 20,985 239
22 Prahova 6 158 164 41,900 43,868 343
23 Putna 3 83 86 26,768 32,168 225
24 Ranmicu-gratt" ' 85 86 18,379 18,181 152
25 Romant" 1 74 75 18,911 20,844 149
26 RomanatI 1 110 111 25,381 26,619 210
27 Sucéva 1 61 62 21,244 24,201 149
28 Tecuclu. . . . , 1 56 57 21,308 22,463 170
29 Teleormanü 4 134 138 27,723 29,601 189

......
......
.

30 Tutova 1 78 79 21,392 24,483 183


31 Vâlce . . . 3 164 167 32,879 31,139 433
32 Vagulu. . . . . . . . 1 68 69 19,110 20,250 159
33 Vlasca 1 110 111 21,576 25,307 170
Totalti . . . 62 3,018 3,080 794,963 897,331 6,819

www.digibuc.ro
www.digibuc.ro

S-ar putea să vă placă și