Sunteți pe pagina 1din 74

r.

SUPLIMENT

www.dacoromanica.ro
2_1 S S '1' A.
De numele si p-onumele profesorilor Fcultalei de Teologie, ce vor forma Colegiul E
lectoral pentru alegerea unui reprezentant in Consistoriul Superior Bisericesc.

1) D-1 Dr. loan Cornoiu 5) D-1 Dr. D. G. Boroi an u


2) 7, , Drag. Demetrescu 6) Badea Cireeanu
3) , , loan Mihalcescu 7) N. Dobrescu
4) Pr. Econ. Const. Nazarie 8) Pr. loan Popescu Malawi

Profesorii Seminarului Central" Buouresti.


1) D-1 Dr. loan N. Dianu 9) D-1 1. Popescu Pasarea
2) Iuliu D. Valaori 10) , I. Salceanu
3) Dr. P. Gilrboviceanu 11) G. Moian
4) , G Pop 12) , G. Gorciu
5) V. S. Moga 13) Pr. Econ. C. Popescu
6) Dr. M. Popescu 14) D-1 Al. Van tul
7) V. Anion 15) $t. Eftimescu
8) Pr. I. Iordachescu 16) N. D. Taranu

Seminarul Veniamin" din Iasi.


1) D-1 G. Gheorghiu 8) D-1 N. Mazare
2) , C. V. Praja 9) N. G. Dosios
3) , T. Cernea 10) N. Cadere
4) Diac C. V. Stupcanu 11) , S. Halita
5) D-1 Em. Bardazarie 12) , I. luga
6) Pr. I. Gotcu 13) , G. Apostolescu
7) D-1 V. Oiaga

www.dacoromanica.ro
4

I-1 IS TA
De numele ,iipronttutele Superiorilor de Monastiri dsn Eparhiile Ungro-Vlahiet,.
Arge§ului, Ram. Ncului-Severin si Buzaulur, ce vor forma Colegiul Electoral pentmr
alegerea mud reprezentant in Consistorittl Superior Bisericesc.

1) P. Cuv. Visarion lonescu Superiorul M-rei Cernica


2) PP
Dositeiu Georgescu r, 71
Ciolanul
3) n 71
Grigore Georgescu 1) ,, CheiaTeleajera
4) I, Jason Constantinescu n il Ghighiu
5) n n- Nicandru Manu f) tt Stanisoara
6) ,, tf Corneliu Sii.bareanu II n Tismana
7) ,, Ambrosie Tanasescu 11 .11 Turnu
8) 71
Dionisie Simionescu I, 71 Sinaia
9) n r Serafim Georgescu 17 11
Predeal

Superiorii din. Eparhiile Moldovei, Sucevei si Dunarei-de-Jos_

1) P. Cuv. Valerie Moglan Superiorul M-rei Neamtu


2) 1) ,, Arsenie Gratie ,, ,, Vorona
3) 11 ,, Teofan lonescu ,, ,, Durau
4) ,, ,, Partenie Antohe 1) /7
Secu
5) 11 ,, Teoctist Stupcanu ,, ,, Cetatuia
6) n 7,
Roman Sorescu 17
Cocos

www.dacoromanica.ro
LISTA PROVIZ.ORIE
Me Preotii si Diaconii din intreaga card, cari constituesc Colegiul Electoral pentr/
alegerea reprezentantilor Clerulai mirean in Consistoriul Superior Bisericesc
1=.221 .A.ITTTS.., 1912.

zz NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA FILIALA

Plasa de jos din Capitall


Pr. Radu Rgsvgnescu
I Bgrbatescu-Nou
N. Dragomirescu
Gheorghe Zamfirescu Bgrbgtnescu-Vnechi
Radu Cordeanu
loan Constantinescu Sf. Ilie"(calea"Rah.)
fii Eftimie Niculescu IP

Diac. Nicolae Popescu


8 Pr. Marin Popescu Sf. Nicolae Vldica
9 Hristache Popovici Pt

10 Stefan lordgchescu PI

11 Diac. Stet. Popescu


1 Econ. Anastase Protopopescu Doamn"a Bglasa"
1 George Gibescu IP

1 Pr. Gheorghe Voicu


1 Diac. Boscu Boiu
161 Pr. Savu Bgdescu Sf. dheorgh"e-Vechi
1 Econ. Mihail Popescu
1 Pr. Anton lonescu
1 loan Nicolescu Sf. loan (gura pieiei)
20 Jordan Stoenescu Sfanta Ecatertna
21 Nicolae Nicoreanu Sf. Spiridon-Nou
loan Oprescu PI

2 Diac. I. Gheorghiu
24 Pr. Teodor Cretescu Slobozia"
251 Pr. Hie Opran
26 Grigore Georgescu
PON Popescu Alexe
Nicolae Bolescu Flgmanda
Al ecu Pang Sf. Nicolae-Brosteni
Vasile Georgescu
31 Iordache Dumitrescu Manti-Ca'v' afu
3 Dimitrie Popescu Cargmidarii-de-los
3 ,, Gh. Gheorghiu
1 Dobroteasa
Stefan Georgescu Apostol
A Dimitrie Balsgnescu (Merit
36 Diac. Simion Constantinescu IP

37 Pr. Teodor Georgescu Sarbii-de-Sus


38 Petre Rgdulescu Bradu-Staicu
Econ. loan lordgchescu Lucaci
31$1 Pr. Anastase Mirodot IP

www.dacoromanica.ro
6 . PLASA DE JOS DIN CAPITALA

z 2,A
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA FILIALA

41 Pr. Dimitrie lonescu Udricani


If Gh. lonescu-Pietrile Vergu
4431 loan lonescu Ceausi Radu
44 11
Nicolae Popescu Crucea de piatrg
45 Hristeg Atanasiu Foisorul
461 11
Alexandru Luca
47 11 C. Stndulescu lzvorul-Nou
481 Dobre Popescu
4 It Dimitrie Popescu Hagi"u
/I Teodor Pgrvulescu
51 I/ Dimitrie Popescu-Rosiori Pop a-Soare
5 Ion Cgtgnescu Delea-Noug
5 11 Gh. Popescu-Frglilesti
5 Radu Marinescu Delea-Veche
5 11 Dumitru lonescu PP PP

56 Ion Georgescu Popa-Nan


5 11 Mafei Prolopopescu lancu-Vechiu
56 11
loan Stoenescu lancu-Nou
5 11 Ilie Zlatescu
60 11 Alexandru Popescu Oboru -Nou
61 Gheorghe Cretu Sf. Gheorghe, Caprg
62 11 Gheorghe Pohrib Sf. Panteleimon
Constantin Anghelescu
66e1 Econ. Ion Oboru-Vechiu
65 > Hristea lonescu Olari
66' Petre Popescu
67 Econ. Stefan Tgngsescu Sf.'$fefan (c. Cglgr.)
68, Pr. Dimitrie Zamfirescu ,, I,
69 , Vasile Constantinescu tantuleasa
7Q Econ. Vasile Popp Sf. Vineri-Herasca
71 I. Constantinescu-trucaci 11 PI

72 Pr. Paraschiv Popescu


73 Gheorghe lonescu parohiei FOl§0111
74 Iordache Popescu Radu-Vodg
75 loan Florescu-Dgmbovila 11

Plasa de Sus din Capitals


1 Econ. Gheorghe Rgdulescu Albg (Victoria)
Marin Tacian
3 Pr. Stefan Andreiu Allig-Postovari
4 Econ. Nicolae lonescu Antim
5 Pr. Nicolae Sachelarie Schitu-Maicilor
6 Econ. Hie Teodorescu Amza
"71 Pr. Paraschiv Georgescu Brezoianu
a Teodor lordgchescu SI. Treime-Tei
9, loan Stoenescu Colentina
10 $lefan Georgescu
11 Econ. Dr. C. Popescu Coltea
12 Diac. Vasile Melicescu
13 Econ. I. Popescu-Malgesti Co"froceni
14 Pr. George Dumitrescu
15 Simeon Popescu Capela Azilului
16 Econ. C. lonescu Cuibu-cu-Barzg
17 Pr. Teodor Popescu 11

1 Mihail Niculescu Sf. Constantin


19 Econ. D. Georgescu Dusumea
Pr. loan Cristescu
211 Marin Rgdulescu lent
221 Econ. G. Negulescu BaliSte

www.dacoromanica.ro
PLASA DE BUS DIN CAPITALA. 7
.
0
zuz NUMELE si PRONUMELE PAROHIA FILIALA

23 Pr. D. Protopopescu Bradu-Boteanu


24 D. lonescu Francmazon
25 Dobre Enescu Sf. HeIterie
26 Econ. D. Vasilescu Ghencea
2 C. I. Georgescu
28 Atanasie Stoicescu SI. die Gorgani
29 C. Dumitrescu coana
30 Pr. Mihail lonescu
31 Econ. N. Abramescu Crejulescu
32 Pr. I. Dobrescu
33 Diac. f. Tomescu 14,

3 Econ. Radu lliescu Manea-Brutaru


35 Dobre Maldarescu Mavrogheni
36, Mihail Marinescu
371 Pr. Alexandru lonescu Capela Spit. Filantr.
38 Econ. Ovidiu Musceleanu Mihat-Voda
39 Pr. Teodor Vasilescu
40 N. Mihaescu SI. Apostoli
41 Alexandru loan SI. Spiridon-Vechi
421 Toma lonescu SI. loan-Mosi
43 lonescu Stefan Alba Postavari
44 Econ. Gh. Postavaru Oletari
45 Pandele Popescu Scaune
46 Pr. C. Florescu Sfinii
47, Econ. Al Bocancea Pitar-Mos
481 Antipa Florescu Precupeli-Noi
49 Pr. C. Busuioc
50 Econ. N. Popian Precti'p' eli-Vechi
51 Pr. D. Alexandrescu
52 Econ. D. Popescu Mosoaia Popa Chifu
5 Pr. Anton Miliaescu Popa-Rusu
5 Econ. loan lonescu Popa Tatu
55 loan Agiu
58 G. D. $erban Schitu-Magureanu
57 Pr. Teodor Antohie $elari
Ilie loneanu 10

559 Econ. loan Petrescu Sf Gheorghe-Nou


60 Pr. C. Stanescu Curtea-Veche
61, Econ. Chiriac Bidoianu Silvestru
V Pr. Radii Radulian
63 Gheorghe Georgescu
64 Econ. Petre Popescu Spire"a-Noun
65 Pr. Petre PeIrescu
66 Econ. D. loneanu Spirea:Veche
6 Pr. loan lonescu
68 Econ. Petre Niculescu Stejaru
1. Lacureanu Tabacu
70 N. I. Radulescu Dichiu-Tirchilesti
711 Radu Negulescu
Vasile Marian Sf, Vasile
73. Traian Vintilescu SI. Vineri-Noua
74 Gh. Popescu 11

75 Pr. I. B. Referendariu It
70 Mihail Durnitrescu Sf. Visarion
771 Econ. V. Pocitap Si Voivozi
78 I. Burca
*T Pr. Radu Cristescu Zigtari
80 Econ. C. Nazarie Stavropoleos
81 Pr. C. Niculescu SI. Dumitru
82 Gheorghe Popescu Isvoru Tamaduirii

www.dacoromanica.ro
8 .TUDETUL ARGE,

z0 c.
z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

JUD. ARGE
1 Econ. Stavrof. V. Predeanu Episcopie Arges Curtea-de-Arges
1 Stavrof. I. Rizescu
Stavrof. P. Ciosu
Diacon C. D. Sendreanu
5 N. Oancea
Pr. D. Herascu Berislaveli
Florea Rudeanu Monastirii Vgleni Suici
,. N. Valcescu
Diacon t Fl. Rudeanu
1 Pr. I. Dumitrescu Domneascg Curlea-de-Arges
11 Stefan Schinfescu IP IP

Nicolae Pretorian IP

Const. Esanu
loan Nastasescu /I

Gavriil Cristescu Druzesti


N. lliescu Flamanzesti
Dobre R. Popescu Sf. Gheorghe Pilesti
N. P. Boerescu IP

D. Angelescu PI

Rizea Dobrescu Sf. Hie"


21 loan Dragnea
2 D. Georgianu
2 Gh. Mielcescu Si. loan
2 $1. Teodorescu
25 Econ. Radu Budescu Maica- Precisla
2 Stavrof. I. Panfurescu
2 Pr. loan Salcescu Mavroaolu
2 Th. 135)enaru
1. Becescu Sf. Vineri
Marin Urzicg
3 N. Ioanifescu Alba Olanu
Gh. Duleanu Aibestii-Ungureni Albesti
Stefan Alboleanu Albota-de-Sus Albota
34 Gh. Tomescu Areiu-de-Sus Arefu
35 1. Popescu Bgbana Grosi
3 N. Mglureanu Bgdiceni "Malureni
3 Marin lonescu Bgiculesti Bgiculesti
Gh. Popescu PI

39 Oh. Rgdulescu Barbatesti Richifeiele-de-Sus


4 C. Popescu Barsestii-Vladesii Barsesti
41 Marin Bradu Baseni Bgseni
4 Vasile Barbulescu ariogu Barlogu
4- D. Bestea lidari Blidari
44 $t. Diaconescu Bohari Malureni
45 Mina Zgrnescu
46 Oprea Popescu Boisoara Boisoara
I 47 Constantin Chirigescu IP

Andrei Bumbuescu
Marin Dumitrescu Bradu -de -Sus Bradurile
Stefan lonescu Bradurile-de-Sus
51 loan Brgtescu Bradetu Brgdetu
52 N. I. Popescu Bratieni Bratieni
53 Toma Minculescu
Oh. I. Vega Brgtesti Albesti
55j Stefan Dragomirescu Brosteni Brosteni
5 Marin Popescu
571 Gh. C. Corbeanu Bucsenesti Corinni

www.dacoromanica.ro
JUDETUL A RGE8 9

z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

58 Pr. Petre Rozianu Bucsenesti Corbeni


59 Euslaliu Marinescu Budesti Budesti
C. Cozmescu
11 Bunesti Bunesti
61 Gh. Diaconescu Cacaleli nu-testi
6 IP loan Sti uescu
6 M. Petculescu Cacalelii -de -jos Gruiu
6 OP
C. Salcescu Cacaleti . ValeaMgrului
65 11 Oh. Canini Caineni Cainent
6 loan Negoescu
67 Florea Velescu Cepari Cepari
sa I. Diaconescu Cerbu Cerbu
69 IP 1. Popescu Cerbureni Cerbureni
70 C. Anastasescu
71 Anghei Raiculescu Cersanii-de-Sus Suseni
7 Roman lonescu Ciausesfi Oarja
loan Valescu Cicgnesti Oesti
74 Badea Banicg Ciobani Martalogi
771 Marin Postelnicescu Ciocgrigi Mosoaia
7 11
Florea Popescu 11

77 11
D. Marinescu Cioniggesfi Ciorriggesfi
7 11 Stancu Marinescu
7 PI D. Ghejescu Ciorica Uda-de-jos
11
Ilie Predescu Ciresu Gruiu
81 IP Stefan Gibescu Ciutesti Ciuteste
82 11 loan Creangg Cochinestii-de-los Falfani
83 N. St. Popescu Collu Ungheni
84 Radu Popescu Corbi Corbi
85 11 D. Ghifulescu 11

86 C. Gheordunescu
871 I. Visinescu Costesfi Cosfesfi
881 PP
Gh. Iliescu Stroesti
8 IP Hie Cicgnescu Crampotani Valcelele
11 V. Postelnicescu Curgturile Mosoaia
91 Ilie Miligilescg
9 Stefan Popescu Deagu -de -Sus Deagurile
93 Paraschiv Scgriglescu
D. Diaconescu Dgesli BNbuesti
95 V. I. Arsenescu Dealu-Mare Richilelele-de-jos
9s Gh. Vasilescu
971 D. Diaconescu Degeralli-Pepelesfi Sapata-de -Sus
9B Gh. Turlescu Dedules1f Dedulesli
99 D. Petrescu IP

mo D. Gheordunescu
toi Oh. S. Popescu Dobrogostea Dobrogosfea
10Z C. M. Drgggneanu Draganu-011eni Drgganu
1031 Oprea Nicolescu IP

104i ., M. Zamfirescu Drgguiesti Stpunari


105 Hie Marinescu 11 11

lod 1. T. Vasilescu
10 IP C. Ciofrangeanu Dacu"lesti Cidrangeni
1 11
D. N. lonescu
109 C. Frilling
11 11
Atanasiu loan Fedelesoiu Fedelesoiu
111 11
Gh. Minculesc Gales Brafieni
11 V. Petrescu Galicea Galicea
11 Sima Alexescu Galgsesti Ti fule-ii
114 Gh. Dobrescu Ggvana Ggvana
11 11 Fl. Balotescu
118 Constantin Verdeanu Giurgiuveni Giurgiuveni
117 Barbu Marinescu Glambocu Bascovu-Flesti

www.dacoromanica.ro
10 JUDETUL ARGES

z; NUMELE vi PRONUMELE PAROHIA. COMUNA

11 Pr. Zamfir Stgnescu Gliganu Gliganu


11 , M. Bgrascu Grajdurile Bascovele
1 , I. Chiorgscu 99 11

121 , I. Bg14escu
1 V. Ghijescu Gro0 Gr4
123 , Gh. Maldgrescu Har§e§tii-de-los Har§e§ti
124 Conn lonescu Hurnele Humele
125 , C. B. Popescu
126 M. lonescu loanice0 Poenari
12 G. Dgdulescu 99

1 , D. Signescu lsbgsesli Milcoiu


12 I. _Clogescu
130 , 1. Badulescu lsvorul Isvorul-de-Sus
131 , G. Nec§ulescu Isvoru-de-los Isvorul-de-los
1 , N. Rizescu jiblea jiblea
13 D. Lgcureanu Lacurile Ciofrangeni
134 lite Cuceanu Lgunele-de-los Lgunele-de-jos
135 M. Popescu Linia-Dgnicei Dgnicei
1 1. Vasilescu Linia-Hanului BgIce0
137 Radu Comanescu Lina-Mare Cocu
1 Hie Bggescu 11

1391 I. Pielescu Linte§ti Bascovele


140 1. Melcescu
141 Sima Predescu Lunca Lunc"a-Corbului
142 M. N. Popescu Malu Ui*
143 Teodor Popescu Mare Mare
144 C. Stgnescu
145 C. Morarescu. Micai Macgi
146 Cristea Cristescu 11

147 Oh. Marlescu Mgrfe§ti SApata-de-jos


148 M. Mihgilescu Miercani Uda-de-Sus
149 I. Petrulescu Mihgile§ti Danicei
150 Anastase Dgnescu Mijlocu Cremenari
151 D. Galiceanu
152 1. S. Popescu Mi;ei Moziceni
153 1. Muzicescu Mozgcenif-de dos
154 Oh. Dobrinescu Mortre0 Dedule*ti
15 Oh. Gole§anu MuOteVi Mu§gle0
15 1. Dobrescu
157 D. Georgescu Negr4 Negr4
158 I. Marian Nifule§li Barsolu
159 Fl. Barsan 11

11601 1. Georgescu Oarja Oarja


1611 N. Silveanu Pgdureti Pgdureji
162 R. Georgescu
163 M. Popescu Pgduroiu-din-Vale Paduroiu
164 I. Fefeanu I Perisani Perisani
165 G. Peripnu 19 11

166 M. Tomescu Podu Broteni


1671 I. Nicolescu Poinari Corbeni
16S. I. Dumilrescu 11 19

169 Stet. Gherghinoiu 19

170 T. Craioveanu Ple§oiu Plepiu


171 P. BeVea Poeniia Gole§li
172 I. Georgescu
173 I. Preojescu Poia"na-Lacului Poiana-Lacului
174 Stefan Teodorescu 11

175 Stefan Deleanu 11 91

176, Stoica Gheorghe


177 N. Falfgnescu Poparlhti-Corbe0 Falfani"

www.dacoromanica.ro
.TUDETUL ARG-ES 1l
zo NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

178 Pr. M. Vintilescu Popesti CAleasca


179 Gh. Stoicescu Popesti-Turcesti SApata-de-Sus
1 Tudorache Nicolae
181 Oh. Turlescu ProdAnesti-Vegesti Bleici
18 Matei Vega
183 G. Dimescu Racovifa" Ra"covila
1 Chiril Seraftmescu
185 I. Nicolescu Rahcinesti Dan"gesti
186 Anastase Popescu ,,
187 Pavel Constanttnescu Rasciefi RgscAefi
188 Alex. Crinteanu Recea-de-los Recea
189 Voicu Dumitresc
190 1. 1. Eftimie Robaia MusAtesti
191 V. Grigorescu Rociu Rociu
192 R. Peonaru Ruda Bercioiu
193 N. Florescu ,.
194 I. Preolescu Stlgtrucelu BerislAvesti
195 R. Popescu SAIAtrucu-de-jos SAIAtrucu
196 Mihail Popescu Saueni Beristhvesti
197 Marin Boncea Silistea Poenari
198 I. Postelnicescu SlAtioarele SlAtioarele
199 D. Receanu Slobozia Slobozia
200 V. Zamfirescu Spiresti-Negulesti Grosi
201 I. StNnescu
202 G. Popescu StNnislAvesti Oarja
203 I. StAnescu Stoiceni Plesoiu
204 Gh. Marinescu Stoilesti-Popesti Stoilesti
i205 I. Filipescu Stolnici Stolnici
206 Soare Boncescu Strambeni Suseni
20 N. Stroian Stroesti Stroesti
Hie Enescu Surdesti Hinfesti
D. Mazilescu
21C G. Serthanu Ser66nesti jiblea
211 $t. Grigorescu SerbAnesti-de-jos Serbanesti
212 I. Stoicescu $erboieni. Serboieni
21 I. $erboianu IP

214 G. Badea ici Suicr


21E 1. MihAilesa Carpenisi
21 I/ C. Grigorescu
21 G. Podoleanu Teiu-de-los Tell!
21 Voicu Popescu
21 Badea Neacsu -Hest( Costesti
22C Gh. lonescu Teodoresti LAunele-de-Sus
221 Ike C. Popescu Tigveni 1 Ratesti
N. Topologeanu II Tigveni
I/ T. Dimitrescu
1. Iliescu- Titesti Titesti
225 Paraschiv Radu
2261 $1. Costinescu Tutana Tutana
227 I/ Dobre Ghinescu Ungheni Ungheni
228 I. Runceanu Urluesti Urluesti
C. Dinulescu Valea-Cocu Cocu
Toma lliescu yalea-Danului Valea-Danului
2311 1. C. Panfurescu Valea-Enache Tutana
23 Sandu Mafeescu
233 $10. Bradu Valea-"Satului Samara
P. Sgmar5scu 0
23 N. Necsulescu Valea-Scheiu Sch"eiu
R. Popescu ValsAnesti ValsAnesti
G. I. Feteanu Vernesti Valea-Danului

www.dacoromanica.ro
12 JUDETUL BACAU
0 III
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
Z

C. Bostinescu Vitomiresti-Costesli Treptent


239 Teodor Visinescu Vulpesti Cornalelu
240 M. Pungoci Zigoneni Baiculestt
241 M. Crinleanu Deagu-de-Sus Deagurile
242 St. Rudeanu Rudeni

JUD BACAU
1 Pr. Gh. C-rival Sf. Nicolae Bacau
2 Ion Ene It 11

Diac. Alex. Aposlol


Pr. P. Bocescu Sf. loan tf
5 Savel Sutescu IP

6 Teodor Zola Precista


7 Arghir Goaga Tg.-Ocna
8 Grig. Goagg Raducan
Vas. Diaconescu 91 1,1

101 Gh. Banju Aga Agas


11i I. Procopie Ardeoani Ardeoani
V. Luncanu Berbinceni Secueni
1 Gh. Dospinescu Beresti Beresli-Tazlau
14 Alex. Vladeanu Berzunt Berzunl
15 I. I. Comanescu Bahnasent Bahngsent
16 T. Dospinescu Basasti Basasli
17 loachim Filimon Blagesti Blagesti
18 Alex. Paraschivescu Bogdanesti-Siret Traian
19 Andrei Marza Bogdanesti-Oiluz Bogdanesti
C. Pavel Borzesti Bogdana
21 I. lonescu Bosoleni Engchesti
V. Juncu Braila Bratila
23 Oh. Hanganu Brusturoasa Brusiuroasa
24 N. Postolache Buda Biggest'
25, loan Ciosu Bucsesti Bucsesti
Gh. Popovici ft
2 N. Gervescu Buhoctu But ociu
2g I. Paslariu Casin Casin
I. Ionifescu
30 Grigore Constantinescu Catul Mu/
31 Gh Comanescu Calugara Calugara
32 I. Hanganu Campeni Basasti
331 Gh. Hoisescu Ciumasi Ciumasi
34 Gh. Hanganu Comanesti Comanesti
35 Manase Dumbrava Darmanesti Darmanesti
36 C. Popescu Dealu-Nou Letea-Noun
371 I. Climescu Dolleana Dolteana
38 1. lonescu iDragugesti Helegiu
39 Mi lea Popescu
4 Alex. Tabacaru ,Fantinelete Fantanelele
41 T. Davidescu ,IFrunlesti Filipeni
42 Gh. Gruia Fundu-Racaciuni 1Racaciuni
43 1. Gernescu Garleni Garleni
44 V. Giuncu Gropile Gropile
45 1. Tudorache Grozesti Grozesfi
46 N Ponta Harja Harja
47' N. Hanganu jevreni jevreni
48 Oh. Vartolomeiu L a rga Dolteana
4C I. Tiron Lecca . Lecca
501 V. Arhip Leontinesli Ardeoani
Ibn Vladeanu Lelea I Letea-Veche
55 Alex. Antohi I Lucacesti Lucacesli

www.dacoromanica.ro
JUDETUL BOTOANT 13
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
141
53 Pr. Oh. Chirila Lunca Filipeni
54 C. Crivgl Luncani Luncani
55 I. Teodorescu vlagiresti Mgrgiresti
56 11 C: Nourescu Mgrasti Filipeni
57 1. Grosulescu Mgrgineni Mgrgineni
58 11 Oh. Antohi Moinesti Moinesfi
59, 11 D. Marcu M-rea CasIn M-rea Casin
60 C. Merica Nadisa Nadisa
61 11 1. Popovici Nanes11 1;'griticea
62 1. Stiubeiu barsia Obarsia
631 P1 C. Popescu dobesfi Odobesti
641 11 N. T. lonescu Orasa-Mare Targu-Valea-Rea
65 Gh. Surgianu nesti Onesfi
66 11 C. Curpgn Pgncesti Pancesti
67 T. Mclescanu Pgrincea Pgrincea
64 PI C. Rezolea Petresti Horgesti
69 11 I. Dascalescu Petricica Nadisa
70 T. Dascalescu Podurile Podurile
71 11
I. Cracitin Poiana Tg. Valea-Rea
72, 11 Oh. Holban Prajesti Prajesti
73 11 C. Borcea Racova ,Racova
74 C. C. Pavel Racaciuni 1Racaciuni
75 17 C. Obrejea RScalau iRacglau
76 Gh. Ghcoldum Racguli Onesti
77 N. Tudorache Rgdeana Bogdana
78 C. Nalboc Racal* Onesti
7P. D. Popescu Rusi Letea-Veche
80 Gh. Arghir Saucesti Sgucesti
81 V. lordgchescu Schineni Serbesti
82 11 1. Teodorescu Scorleni Scorfeni
83 11 D. N. Pafrichie Schitu-Frumoasa Schilu- Frumoasa
84 I. Banu Secueni Secueni
85 I. Comgnescu ,Solont Solonf
86 C. Marza 1Serbesti Serbesti
87 11 C. Arhip ITazIgu Lucgcesli
88 17 V. Tdlaru iTg.-Glodurile Obarsia
89 11 Gh. Lupescu l'fg.-Trolus T.-Trolus
90 11 D. Cojan Lucgcesti
91 11 Gh. Dospinescu IValea-Arimilor 11

D. Grosu Valea-geacg Valea-Seacg


93 D. Pafriche Valea-asei Podurile
94 ry 1. C. Nalboc Valulele Vaiulele
95 1. Mgclucg Versesli Beresti-Tazlgu

JUD. 130TOANI
1 Econ. Alexandru H. Simionescu Popguli Bolosani
Vasile Pavelescu 11penia
3 Diac. Const. Cernescu IP

4 Econ. Cons!. Sbarnea Si. Ilie 11

5 , -Consf. Vasiliu Sf. Gheorghe


, Gh. Rugescu Roses
71 Hrisfofor Manoilescu Sf. Voevozi
Grigore Deliu Sf. Spiridon
9 Oh. Manoilescu Sf. loan
10 , Petro Tanasiade Uspenja 11

11 Oh. Nepotescu Trei lerarhi


12 Diac. loan Alexandrescu ,.
13 Pr. Haralarn Mururasu Vovidenia
1 Consf. Posa Sf. Nicolai 11

www.dacoromanica.ro
14 JUDETUL BOTO8A.NI

z,
oz NUMELE qi PRONUMELE- PAROHIA COMUNA t

18{ . loan Gafencu Duminica Mare Botosani


16j , D. lonescu Uspenia
17 Econ. Consl. Conslanlinescu SI. Gheorghe Garlu
18 Pr. loan Antonescu Albesti Albesti
1911 , Oh. Cernescu Bgbiceni Barsanesti
20 Vasile Bulureanu Bglusani Bglusani
21 Econ. Const. Cfasniuc Basnoasa Lunca
22 Pr. Grigore Vasiliu Bobulesti Romanesli
23 ., Gh. Rgileanu Brateni Mihalseni
24 Econ. Gh. Harlesc:t Brehnesti Vladeni
25 Vasile lonescu Bucecea sat Burdujeni
26 Pr. Alexandru Rasa Burdujeni sat ..
27 loan Popovici Burdujeni-Targ .
28 Dimitrie Apostiu Buzeni Balusani
29 Econ. M. Lapusneanu Cerhejeni Dracsani
30 Andronic Cozmovici Cervicesti Cucorgni
31 Pr. Dimitrie Chiloveanu Chitoveni Figmanzi
32 ELon. Alexandru Bancilg Ciornahal Calgrasi
33 Const. D. Constanlinescu Copalgu Cosula
34 loan Arhip Costesti Popouji
35 r Constantin Robu I Cosula Cosula
36 ., Gheorghe Groza CotArgaci Leorda
37 Pr. loan Gaspar Cristesti Cristesti
38 Diac. Gheorghe Carpgu .. 91

39', Pr. Const. Simniceanu Curtesti Curtesti


40 Econ. Const. Romgnescu Deleni Deleni
41 Pr. loan- Grigoras Dobarceni Basgnesti
42 Econ. Andrei Moisiu Dana Leorda
43 Pr. Vasile Soescu Dracsini Dracsani
44 Gheorghe Crudu Dracsani
45 Econ. Constantin Busily Drislea Viforani
46 Pr. Gheorghe Chipail Durnesti Barsgnesti
47 D. jvloisiu 4 Epureni Ungureni
48 Vasile Hutupasu Milan& Fantanele
49 , Dimitrie Dragan Flarnanzi Flamanzi
50 Mihail Lazgrescu Gorbgnesti Vanatori
51 Lazar Vasiliu Hlipiceni Todireni
52 Econ. Anghel Botez Hulub Dangeni
53 Pr. Gheorghe Vasiliu lacobeni
54 Nicolai Costinescu longsani Trusesti
55 Dimitrie Stefgnescu joldesli Tudura
56 Alexandru Simionescu Letinesti Movila-Ruptg
57 Econ. loan Popovici Leorda Leorda
58 Pr. Emanoil Dragan Maxut Deleni
59 Anania Teodorescu Mandresti VIgdeni
60 Sachelarul Gh. Constantinescu Mihalgsani Mihglasani
61 Econ. D. Arbore Nicsani Nicsani
62 Pr. Conachi Manoliu Orgsani Curtesti
63 Nicolai Gaspar Ostopceni Romanesti
64 Dimilrie Neagu Plopeni Salcea
65 Econ. Vasile Mircea Poiana-Lungs Poiana
66 Pr. Oh. Gaspar Rachili Popauji
67 Gheorghe Sarghie Rgtiseni Comandgresti
63 Nicolai Nechita Ranghilesti Calgrasi
69 Gheorghe Bart Rapiceni Movila-Ruptg
70 loan Grigoriu Roscani Fantanelele
71. Teodor Maxim Salcea Salcea
72 Econ. Grigore SteIgnescu Sf. Maria Cglgrasi
73 Pr. Mihail Troteanu Simnicea-Miclescu Simnicea
74 Econ. Dimilrie Lucinescu Starolsila Viforani

www.dacoromanica.ro
JITDETUL BRAILA 15

zO %. NUMELE qi l- RONUMELE PAROHIA COMUNA

75 Pr. loan Romgnescu Stanceni Popouli


76 Vasile Gaspar Stanca BlefSne*Ii
771 Econ. loan Sandovici Stancesti Slgnce§li
70 Pr. Const. Anghelescu Stores!' Frumusica
791 Gheorghe Bergea Stroesti Lunca
80 ,Vasile Mircea Satul Stefgnesti Stefgnesti
81' Econ. Gheorghe Chiriac Targu-Sulija Sulila
82 GGheorghe Nichiforescu Todireni Todireni
83'Pr. Dimitrie Teodorescu Trusesli Trusesti
Sachelarul Vasile Crudu 1Tudura Tudora
85 Econ. loan Diaconescu lUnjeni Manastireni
86 Pr. Toma Sgvescu jUriceni Flamanzi
87 Econ. Niculai Filip iVaratec Dumbrgveni
88 Pr. loan Bancila Cornii Cornii
891 Econ. Vasile Gheorghiu Dumbraveni Dumbrgveni

JUD. BRAILA
11 Pr. Avramescu Constantin Sf. Nicolae Braila
Balaban Grigore Sf. Imparaji IP

Balaban loan Cuv. Paraschiva IS

41 Barzgnescu Mihail Sf. Apostoli 11

5 Barzgnescu Stefan 11

6 .. Brebenel Radu Sf. Gheorghe 11

7 Clock lan Titu 11

8 Constantinescu Anghel Cuv. 1a raschiva 11

9 Constantinescu loan 91

10 Coibu Marin Sf. Nicolae 11

11 Didicescu Ilie Adorm. M.Domnului 11

12 Engchescu Bejan Sf. Arhangheli 11

131 Engceanu Gh. Sf. Impgrali


14; Gheorghe Ghija St. Spiridon
15 lonescu Radu Sf. loan Botezgtorul IS

16 Merosanu Ilie Sf. Spiridon 11

1 Mihglcescu Radu Sf. Die


18 Nicolau loan Ado rm. M.Domnului 11

1 Diac. loan 1. Perianu Sf. Nicolae 11

20 Pr. Popescu Fi lip Sf. loan Botezgtorul


21 11 Popescu Teodor Sf. fife 11

Rgdulescu Nicolae Sf. Gheorghe


231 11 Antohe Gheorghe Tudor VlzAimirescu
2 Apostol Stan Movila-Miresei
2 Balaban Gheorghe Slobozia-Ciresu
26 Balaban Neagu Osmanu
27 Bgrbulescu the Sthncula
28 Berdan Gheorghe Ruseju
29 It Bertesteanu loan Chiscani
30 Borcea Gheorghe Golgseii-Noi Viziru
31 Botez loan Nazaru
32 Cernis Radu Scorlaru -Vechi
3 /I Constantinescu Constantin Sujesti
34 Daniilescu Dumitru Gemenele Scorjaru-Nou
351 Dumitrescu Stefan Dudescu
36 Engceanu Vasile IzIaz
37 Epure Oprea
11
Chichinelu
38 Epureanu Petre Sujesti
139 Ggnescu Constantin Islaz
40 Georgescu Mihail Viziru -de -Sus
' 41 11
lonescu loan Mihai-Bravu Victoria
42 11
lonescu Dima Viziru-de-Sus

www.dacoromanica.ro
16 JUDETUL BUZAU
.."c*
0 Iv
z '' NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
u
43 Pr. lonita Serban Slujitorii-Albotesti
44 Matel Nicolae Urleasca
45 Mandescu Constantin
II Rosiori
46 Mihalcea Gheorghe Filiu
4? Mihalcescu Teodor
II lanca
48 Neslorescu Dobre
II Valea Canepei
4g, Neslorescu Draghict
II Silistraru
50 Oprisanescu Matei Colu-Lung
51 Oprisgnescu Stroe
II Traian
52 Pgun Anastase
II Bertestii-de-los
53 Perianu loan
II Viziru-de-Jos
54 Pop.escu Chiriac Ruselu
551 Popescu Cosma Cioara-Radu-Voda
56 Popescu Zaharia
PI Stramba
57 Rgdulescu loan iGropeni
581 Radulescu loan
II 'Ciocile
59 II Scarlat Oprea ILatinu
60 Simioncscu Dobre Cazacu
61 Stanculeanu Ene Ceacaru
62 $1elanescu loan lugureanu
63 I/ Todescu loan Filipesti
641
Trifulescu Vasile Insuratei
65 Vasilescu loan
II Ulmu
66 Vasilescu Nita
11 Cioara Doicestt
67 Visaneanu Matei
II Perisoru
68 Vizireanu Badea
II Dedulesti
69 Voiculescu State Tichilesti
70 Bucur Nicolae
II Bordeiu-Verde
71 Micu Teodor Mihai-Bravu
72 Spiridon Bors
II Vadeni
73 Donescu Nicolae
11 Sf. Ille Braila
JUD. BUZAU
1 Pr. Mandache Alexandrescu Sf. Episcopie
2 D. Peirovici If
3 iliac. Tudosie Popescu II

41
Gh. Stefanescu
5 Econ. loan Theodorescu Sf. Ingeri
6 Pr. Alex. Movileanu
7 Anton Stefanescu
8 ' Nicolae Tangsescu Banu
4 Theodor Popescu II
10 C. Seicarescu
11 Marin Serbanescu Neugutatori
12 Elditerie Popescu
13 Hie lugureanu Sf. Nicolae
14 lordan Popescu
15 C. Angelescu Brosteni
16 D. Popescu Adormirea-Mizil
17 Gr. Stanciu ,, II
18 $t. Bratulescu Albesti
191 Dragu Stan
20 Oh. lonescu Aldeni
21 ,, Anghel Seicgrescu Amaru
Ion Elefterescu
2 Ghila lonescu Bar"asti-Cislau
24 Gh. Alexandrescu
25 N. 1. Negulescu Begu-IYangtau
26/ Diamandi Nicolae Blajarti

www.dacoromanica.ro
JUDETUL BUZAU 17
z° NUMELE s PRONUMELE PAROHIA COMUNA

27) Pr. loan Theodorescu Bradeanu


28 Gh. Georgescu Balanesti
29 St. lonescu Bozioru
301 1 Gh. Braisteanu Braesti
311 Grigore Popescu Baba Ana
3 2 loan Neguju Beceni
33 Ion lonescu Bectu
34 11 Zaharia Theodorescu Boldesti
35 D. Constantinescu Calvini
36 PI Ion Mica ,.
37 Moise D. Popescu Casoca-Nehotast
38 riristache Angelescu Catina
39 D. Popescu Cis lau
40 Gh. Uruc Corbu-Catina
41 Oh. Moisescu Muscelu-Colli
42 N. Popescu Cochirleanca
43 Constantin Tomosoiu Caragele
44 OD Stan Coman Caldaresti
45 Vasile Stanescu Cernatesti
46 Ion lonescu 1. .,
47 Ion lonescu 11.
481 Nicolae Negri la Cilibia
49 Petre V. Popescu Cioranca
50 Vasile lonescu ,.
511 Theodor Leonte Cotu-Ciorit
521 Ion Popescu Cosiest'
53 Dobre Marinescu Cotorca
54 Sotir Vasilescu Candesti
55 ion Neguju Carpinistea
56 Oh. Marculescu Clondiru
57 Ion Theodor Chiojd
58 Raducan Nicolae IDara
59 N. Ghizdeanu Fundeni
60 C. Georgescu Fin testi
61 , C. Georgianu Gura-Teghi
62 , Theodor Stefan Gavanesti
63 St. Comanescu Gherasseni
, D. lonescu II
65 Marin Angelescu Glod-Silistea
66 Oh. Tanasescu Glod-Carlig
67 Mardi' Popescu Glod-Sarat
68 N. lonescu Gura-Aninoasii
69 ,. Petre lonescu Grajdana
Ion Costescu Gura-Niscovului
171 Ion lonescu Gura-Saralit
72 Raducanu Georgescu Greceanca-Breaza
73 D. Jugureanu Gura-Vad.-Tohani
74.1 N. V. Zburlan Haimanale-Zilist.
75 Gh. Jugureanu Jugureni
76
7
Ion lonescu
Hie lonescu
. Largu
Lipia
78 Const. Stanescu Luciu
79 Vasile lonescu Marunlisu
8o1 Hie Tani sescu iMagura
81). D. Stefan 1Poloceni-de-Sus
89 . Dobre Vladescu Meteleu
C. Popescu IP

84 Mateiu Stoicescu Maxenu


85 :11 Toma Carapalea Marculesti-Balan.
86 1
II C. lonija Mihailesii

www.dacoromanica.ro 2.
18 JUDETUL BUZkIT
.t"
zo z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

87 Pr. Ion lonescu Meret


8A $t. Theodorescu Monleoru
8-, , loan Ggzdaru Mgnesti
90 51. Zburlan Manzglesti
91 Ion Angelescu Neholu
9 'N. Popescu I
Nteni
9, D. Iliescu
94 : Ion lonescu (Mille
95 D. Stoica I
PgItineni
96 Ion Dragomirescu Pgtgrlagele
97 R-gducanu lorgu Padina
98 Sava Constantinescu Pogoanele
99, St. Theodorescu
100 C. Popescu Miele
101 C. Dragomirescu Parscov
102 Vergu Manolescu II
103 C. Stgtescu 9/

104 D. Popescu II
105 Mihail Stanciulescu Plescoiu
106 Moise loan Pietraru
10? N. Jingoiu ,Policiori
108 Alex. Popescu 1Plopeasa
liN Alex. Nestor Pielroasa-de-Sus
110 Ion Stanciu Robesti
111 Chiriac Popescu Rusavgiu
112, Toma Popescu I Sibiciu
113 ion Negulescu
114 N. Dumifrescu Sibiciu-de-Jos
1115 N. Eirimescu SAgeata
116 Miron Popescu .
117 Voicu lonescu .
118 Theodor NO Scurtesti
11P ,, C. Georgescu ,Smeeni
120 Luca Lupascu
121 Spiridon Popescu Snardan
122 N. Popescu Stalpu
123 C. Negulescu Simileasca
124 Gh. Popescu Saranga
125 C. SIgnescu Sgrulesti
126 Ion Petreo Tega
127 Oh. Tgngsescu Tgbgrasti
128 Marin Negoilg "
129 the Popescu Tarcov
130 Theodor Vasilescu Trestia
131 D. Rgclulescu Trestioara
132 Radu SIgnilg II
133 liristea Vladescu Tisgu
134 Pericle Popescu
135 C. Iliescu Tintesti
136 N. Vasilescu Unguriu
137 Grigore lonescu V. Muscelului
138 Ion lonescu Viperesti
132 Ion Gurill Vadu-Pasei
140 N. Theodorescu Vadu-Soresti
141 Ion Fotin 99

142 Ion 5erbgnescu Valea Both


143 Grigore lonescu Vernesti
144 St. Georgescu Vintilg-Vodg
145 C. Popescu Vispesti
.14E Andrei Zburlan Zilisteanca

www.dacoromanica.ro
.TUDETUL CONSTANTA 19

NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUNA


c.)

14 Pr. Voicu Constanlinescu IZilisteanca


1 51. Dobrescu Monastirea Barbu
14 C. Stgnilg Rgtesti
1 N. Jugureanu gilegoboci-Tohani

JUD. CONSTANTA
Icon. Gheorghe Rgdulescu
1 Sf. Apostoli Constanla
21 Ion Grigorescu
3 Sachelar Vasile Higan
Icon. Toma D. Prolopopescu Adormirea
Nicolae V. Paveliu
Diacon Dumitru Popescu Sf. Apostoll
Pr. Crislache Georgescu Medg idia
1 Ion Ciocan Sf. imp"graji Cerna-Vodg
Vasile Vasilescu Sf. Nicolae Harsova
1 Ion Claru
11 . Ion Badascg Ostrov
1 Stefan PoOscu
1 Gheorghe Preolescu Adamnclisi Adamclisi
14 . Paraschiv Popescu Alimanu. Alimanu
151 ,, Gheorghe Vasilescu Almalgu Almalgu
16 Niculae Iconomof
1 Niculae Provincianu lAnadralchioi Ana"dalchloi
1 Gheorghe Nedelcovici 'Asarlai Enisenlia
1 Ion Hargalas
20 Dima Petculescu Azizta Sennent
21f Petre Polifronescu Beilic Beilic
Oprisan Popetcu iulbiul Biuibiul
23! Ion Tatulescu ilBoascic Taspunar
Stan Marinescu Coceamac Cobadin
251 Ion Popescu Canlia Canna
Atanase Mitef '
Niculae Pufulescu Caracicula Caracicula
2 Ion Tofan Caranasuf Caranasuf
Dumitru Dobangescu I Caranlgc iCaranlac
30 Radu Bgnicg Carol i ICarol I
31 Anton Popescu Cartalu iCartalu
32 Ion Dumilrescu Casapchioiu Casapchioiu
33 ,, Andrei Popescu Ciobanu Ciobanu
34 Ion Sgdeanu Cerckez Docuzaci
35 Mann Marculescu Chiorcismea Taspunar
36 Stefan Dobrescu Chioseter Chioseter
37 ,, Ion P. loachim Cochirlent 'Cochirleni
38 Ion Constanlinescu Cogealac 'Cogealac
39 Niculae Steignescu Coslugea . Lipnija
40 Constantin Vasilescu Cuzgun Cuzgun
41 . Constantin Vasilescu Dobromir Dobromir
4 Stefan Niculescu Cavaclar Casapchioiu
43 Marin Mosoianu Cazilmurat Cazilmurat
44 Gheorghe Dumitrescu Ceamurli-de dos Ceamurli-de-jos
45 Teodor Martinescu iDocuzolu Chiostelu
48 Ion Popescu Dorobanfu Carol I
47 Constantin lipescu Duingi Caranasuf
46 Stancu Georgescu Dulgheru Saraiu
49 ,, Belizare Popescu Engimahale Engimahale
50 Gheorghe Popescu Eschisek Salischioi
Constantin Georgian
51 51 51 51 Esechioiu Esechioiu
52 Hristu Iliel II

I 53 Nicolae Popescu Garliciu Garliciu

www.dacoromanica.ro
2G JUDETUL COVURLUI

41 NUMELE qi PRONUMELE I PAROHIA COMUNA

54 Pr. Gheorghe Antim Garliciu Garliciu


55 Ion SAndulescu Gherengit Gherengic
56 Ion Rgdulescu Ghiuvenlia Ghiuvenlia
57 Radu Bglaceanu Hairanchioi Hairanchioi
58 Ion Steignescu
59 Gheorghe Saramatescu Lipnita Lipnita
60 Nicolae Popescu
11
Marleanu Marleanu
61 Vasile Iliescu Oltina Oltina
62 Gheorghe Popescu Osmancea Osmancea
63 Nita Trandalirescu Osmanfaca Osmanfaca
64 Dtunitru Alexandrescu Parachioiu Parachioiu
65 Pavel Rotaru Pestera Pestera
66 ion Perianu Po lur Potur
67 11 Bgnicg Rosescu Rasova Rasova
68 /I Alexe Radulescu Saragea Satischioiu
69. 11
Constantin Cernescu Saraiu Saraiu
70 Teodor Butuligg Satischioiu Satischioiu
71 Ion Stefgnescu Satu-Nou Salu-Nou
72 Nicolae Vasilescu Tichilesti Ohizdgresti
73 Gheorghe Oprescu Topa lu Topa lu
74 , Manea Paraschiv Topraisar Topraisar
75 , Gheorghe Stgnescu Tortomanu Tortornanu
76 , Ion loanovici Valala Chiragi
77 , Ion Rosescu Cochirleni Cochirleni
7 Epaminonda Mihgilescu
7 Vasile M. Popescu eint'enti-Mici Seme"nii-Mict

JUD. COVURLUI
1 Econ. Gheorghe Popescu Sf. Nicolae Oa
z t Constantin Caciuc Sf. Apostoli
Pr. Nicolae Ursache
Econ. Constantin Perlu IsvorulMaic. Domn. 11

Pr. loan Caraman Sf. Dimitrie


Grigore Dobroveanu Nast. Maic. Domn.
Econ. Die Gherghisan Sf. Gh. $i Modest 11

Gabr. Stancescu Sf. Haralambie 17

Pr. 1. B. Mihgilescu
Econ. N. G. Gadd Buna- Vestire St

11 Pr. Alexandru Pipos


Econ. Mihail Tigau Sf. Sofia
Pr. Alexandru Virtosu Sf. Trei-lerarhi It
1 Econ. David Popescu Sf. Vineri 11

15 Dimitrie Popescu
16 Alexandru Veliche Precista .
1 Pr. Alexandru *teIgnescu PP

1 A. Florea 17

1 Econ. A Tihan Sf. loan Botezgt. It


Pr. I. Grigoriu
21 Econ. 1. Stefanescu Mavromol PP

G. Costin Vovidenia I II

V. Rozei
2 St. Arsic - Sf. linpgrati P1

N. Tgrgbuig
2 tile Babes 11

2 V. Artimescu
1. Severin I tl
St. Vargo lici I/
30 Pr. 1. Corclovei of

38 C. S3rbu Branistea Branis lea

www.dacoromanica.ro
JUDETUL CO VTIR.LITI 21

z.51 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


1

3 Pr. Cristea-Ooga Bgteni Bgleni


D. Miligilescu 11

Gh. Burghelea Bgneasa Bgneasa


N. Popescu
36 Al. Dobre Bursucani Tg. Drgguseni
3 D. Be lan Cuca Oasele
1. Lungulescu Cudalbi 1, Cudalbi
11
N. Galulescu
4C D. Chebac Cudalbt II
41 T. !strati
4 T. Dobre Chirilesti Rogojeni
4 11 V. Trenchea Cavadinestl I Cavadinesti
1. Popovici Cavadinesti II Tulcani
45 N. lonescu Corni Corni
46 N. Cazacu
47 Dediu Dodu Filesti Filesti
N. Zugravu Fobesti Foltesti
4 T. Perju Frumusita Frumusija
I. S. Gugoasg Fgrignesti FarIgnestt
51 1. Iorga Ognesli 1 Ggneslt
5 Gr. Georgescu
5 Gh. °Adel Ggnesti II
C. lonescu Independenja Inde"pendenja
55 1. Caluian
5 Gh. Savin orgsti" jorgsti"
5 C. Beldie
58 N. Rascanu 11

5 P. Istrate Lupesti Lupesti


Gh. Podascg Mastacani Mastacani
611 V. Popovici 11

6 T. Mgrica
63 I. Fibula Mglusteni Mglusteni
1. Bejan Moscu Tg. Bujor
65 It P. Muscg Oasele Oasele
66 L. Lgcustg Odaea Manol. Vangtori
6 V. Lupescu Pechea Pechea
681
C. Buruiang 11

P. Musa Pisc Pisc


7 11 G. Lazar Pujuchioaea Tg.-Bujor
71 T. Patrice Prodgnesti Slivna
72 G. Goga
1. liagiu Rogojeni Rogojeni
74 C. Bujoreanu
7 G. Buluc Slo6ozia-Conache zia-Conache
76 C. Popovici
77 Gr. V. Sarbu Smardan" Smardan"
78 1. Talpgu
79 1. Butunoi SMUlli I Smulfi
ao Tim. Rapg
81 D. Rapg Smulfi II
82 C. 51eIgnescu Stoicani Follesti
83 G. Cojocaru Scanteesti Frumusila
C. Slivneanu Slivna Slivna
85 St. Bogatu Satu Beres!! Tg.Beresti
as 1. Teodor 11

87 /, On. Zugravu Sipeni 5ujcani


1. Stratulat Sivila ivija
Oh. Chiorpec I/
1/ 1. Tascg Tg.-Drgguseni Tg.-Drgguseni
91 p, C. Patriche Tg.-Bujor Tg.-Bujor

www.dacoromanica.ro
22 JUDETUL DAMBOVITA

41U NUMELE si PRONUMELE I PAROHIA COMUNA

92 Pr. I. Docan ig. Bujor Tg. Bujor


93 St. Neofit ulucesti Tulucesti
94 T. Manollu g.-Beresti Tg.-Beresti
C. Leu utcani Tutcani
C. Chiorpec Vlgdesti Vladesti
C. 1. Popa Ur lest( Corni
Gh. Chiorpec Vlaciesti Vladesti
99 V. G. Vargolici Varlezi I Varlezi
Tem. Vargo lici Varlezi II
101 D. Ganea Oancea Oancea
102 It V.Bujenill Cavadinesti Cavadinesti

JUD. DAMBOVITA
1 Pr. Radu Popescu Sf. Gheorghe Ti rgoviste
. Telemac Manea Curtea-Domneascg
Ion Stancescu It 11

Ion Constantinescu
It Const. Angelescu Ste lea
Ion Popescu-Bgrbulet
It Ilie Aldescu
N. Gr. Aram
N. Popescu Milropo ha
Scarlat Popescu
11 Ion Popescu
1 Nicolae Parvu Sf. Nniculae-Simul.
Gr. Petrescu Sf. Nifon Sarbi
Athanasie Popescu Sf. Treime Ggesti
Ion Colfescu
1t Popescu Lazgr Sf. lire
Florea Dinu It
13 G. Ionescu PatCoaia
Marin Stefgnescu Baloteasca
Cristea Constanlinescu Valea-Mare
21 ff M. Consfantinescu Crangurile
ft N. Diaconescu
23 D-tru Oprescu
24 Stan Popescu Badu testi
25, Gheorghe Teodorescu Glambocata
261 Dunntru Popescu
27 Stefan Ionescu Ionesii
28 Gheorghe Popescu Greci
29 Ion Marinescu
Andrei Cristescu Petresti
31 II le Stoenescu Morteni
Petre Gherase
Constantin Radulescu Brosteni
Gheorghe Popescu Mgnesti
35 If Nicolae Popescu t,,

36 tt Iasi( M. Voiculescu Dragocignesti


37 Ion SAvulescu Tgtgrani
N. Anaslasescu
3 Ion Cofenescu svoarele
Andrei Marinescu
41 Iosif Popescu Ghe"boeni
Stefan Negoescu ft
Alanase Nicolescu Dragomiresti
44 Ion Pantazianu Cazaci
45 Ion Popescu-Majoru Puntea-de-Greci
45 Die Podurizeanu Raciu

www.dacoromanica.ro
JITDETUL DAMBOVITA 23
Ci NUMELE gi PRONUMELE PAR01-11A COMUNA
'3 ed
'47 Pr. Hie Brgtescu Mircea-Vodg
48; Nicolae Mihgilescu Vacgresti
49 0 Nicolae lonescu Nucet
501 Marin Doicescu Persinari
51 Marin Popescu Sperieleni
52 loan lacobescu Barbuiel
53 Gheorghe Popescu Raul-Alb
541 loan Mircescu
55 0 Cristea Georgescu Pietrari
56 Constantin Gheorghe Manga
57 Ion Diaconescu Botesti
58 Gh. R. Popescu Greci-Botesti
59 N. C. Popescu
IP Gemenea
60 D. losifescu
11

61 , Marin Popescu Schilul -Bunea


62 , Procopie Popescu Candesti
63 Ion Panaitescu
641 Stan Popescu Colibasi
65 , Ion Popescu Valea-Lungg
66 Ion Popescu Cerna
67 Consf. Vgrloreanu (115rfu"rile
68 Gh. lonescu Visinesti
6 . Nicolae Stan Urseiu
70 Popescu C. Hie Solcet
71 Petre Matache Baltila
721 Toma Popescu Gheboaia
73 Nicolae V. Popescu tiodgrgsti
74 Florea Georgescu
11 Cojasca
75 Negoilg Dumitrescu $otanga
76 Ion Constantinescu Doicestf
77 Marin Dumitrescu
11 ,Vulcana-Paiidele
781
Vasile Dumitrgchescu
IP Vulcana-de-jos
Moscu Popescu
11
,Brgnesti
80 Ion Popescu
11
1

Dumitru Popescu
I

81 Laculele
82 Ion Diaconescu $erbanesti
sal M. G. $erbgnescu
Serghie Constantinescu Podu"rile-de-Sus
85 Grigore Popescu
IP

sa Scarlaf Popescu
87 Vasile T. Popescu Poiana -de -Sus
D. 1. Teodorescu jos
89 $erban Popescu
11
Brezoaiele
90 I/ Ion Brezoianu.
91 Mihail Popescu
IP Podul-Bgrbierului
92 M. Pavelescu BglIeni
93 Petre Popescu
11
Ghergani
94 Dumitru Popescu Baidana
95 N. Miligilescu Potlogi
96 D. Sorescu ,,
97 Marin Comanescu
IP Ggiseni
98 I/ Badea Mihgilescu Vigsceni
99 Ion Mircescu
11 Vgcgrestii-de-Rgsf.
100 Anghel Nedelescu Odobesti
101 Mihail Constantinescu
IP Crovu
102 Bucur Popescu
11 Podu-Rizi
103 N. IvAnceanu
11 Bolovanu
l6 Alexandru Popescu Slobozia
1 Andrei Bgdulescu
11 IP

106 losif Popescu Cornet

www.dacoromanica.ro
24 JUD. DAMBOVITA.

6 NUMELE gi P, ONUMELE PAROHIA COMUNA


(.)

107 Pr. Stan Popescu Cornet


108 Ion Alexandrescu Conle0
102 Ion Rglescu Serdanu
110 G. Anastasescu Lungulei
111 pp Sandu Alexandrescu Titu,Nou
112 Simion Grigorescu
113 Cons1. lonescu Plopu
114 pp Const. Neculescu Brani*tea
115 pp Gheorghe Elberg Cosle*Ii
116 pp Die Negoescu Tom§ani
117 Vasile Popescu Mogo§ani
118 N. Popescu Coste0i-din-Deal
119 Gh.-Mihgescu Cojocaru
120 Ion D. Tomescu Cobia.
121 13. Tgnasescu Frgsinei
122 pp Stefan Durnitrescu Sula
123 Ion Minoru Picior-de-Munte
124 pp Vasile Olteanu Lucieni
125 Radu Peirescu
126, Gheorghe Cernescu Mogoe§ti
127 PI
N. Cercel Lude0
128 G. Popescu
129 pp Ion Popescu Sch,tu
130 pp Ilie Tomescu Strambu
131 pp Petre Popescu Butoiu
132 pp Nicolae Popescu Valea-Caselor
133 pp Stefan Udrescu Bogali
134 pp 5Iefan Georgescu
135 pp G. Rgdulescu Suseni
136 pp N. Popescu IP

137 N. Diaconescu Fazvadu-de-Sus


138 pp D. Popescu los PI

139 Mihai Georgescu 10

140 G. Manolescu Antnoasa


141 G. Popescu Gura-Ocnilei
142 pp Anghel Scurtescu Adanca
143 pp Petre Georgescu Ocnita
144 pp N. Georgescu Sgcueni
145 pg N. Gogled Mahalaua
146, IP
Const. Mateescu IP

1471 P1
Ion Sgpuneanu Bucant
148 pp Ion Georgescu Gorgota
149 pp Gheorghe Popescu Balenii-Romani
150 pp Dumilru Zlgteanu S3rbi
151 Filip Parvulescu Lazuri
152 pp N. Popescu omi§ani
153 pp V. G. Alexe liAbeni
154 pp Panait Georgescu Dobra
155 Ion Popescu M5rce0i
156 Petre Popescu 121a
1571 pp Ion Popescu PP

158 pp Gh. G. Popescu Moroeni.


15.2 Gh. Simionescu Pielro§ila
160 Gh. Diacoriescu PP

161 pp Marin lonescu Bezdeadu


162 Jacob Popescu
163 pp Ion lonescu Bela
164 pp Gh. Popescu Molgeni
16 pp D. Popescu
16 6 Ion Popescu Cucuteni

www.dacoromanica.ro
JUDEICD DOLT 25
6
z6 NUMELE 3i PRONUMELE PAROHIA COMUNA

167
168
16g
.
Pr. Al. Nicolaescu
11
i. Iordgnescu
N. Popescu
Runcu
Cocos, fil. Sloboziei
Mangsfirea Viforgta
17q 11 N. fliescu v
1711 11 Al. Popescu Finta
1724. Voinea Popescu Hulubeni
171 A N. Manolescu Runcu
174 Arsenie Popescu Valea-Leordei
175 Ike Georgian Monaslioara

i
JUD. DOLJ
1 Pr. Chiriacescu Ion Bg§ica Craiova
2 Constantineanu M.
11
Harsu
3 , Co§oveanu Nicolae Postelnicu Fir
41 Draghici Paraschiv
, Madona Dudu
5 Dumilrescu Marin
11
Brandusa
6 11 Dumilrescu Hie Mantuleasa 11

7, 21 Gronea Marin Sf. Ion Hera


8 lonescu Constantin Obedeanu
9 lonescu Zamfir Sf. Treime
10i 12
Lungulescu Dumifru Madona-Dudu
11 Marinescu Ake Si Nicolae Dorob.
1Z Marinescu Marin Sf. Ilie
13 Mitigilescu Gh. Madona-Dudu
14 Papini4 Ion Sf. Spiridon
15 Pefrescu Alexandru Sf. Arhangheli
16 Plevianu Ion Sf. Gheorghe-Vechi 11

17 11 Popescu D. Ion Sf. Ike


18 Porumb Nicolae Ungureni
19 Sgvulescu Romulus Hagi-Enusi
20 Diac. Vulpescu Marin Madona-Dudu
21 Pr. Zamfirescu Ion Petri-Bojiu
Calafeleanu Peire
, Sf. Nicolae iCala"fat
23 Pefrescu Marin
, Sf. Nicolae It
24{ lonescu Stefan
, Adormirea
25 Almgjanu Ion
, Sopol iSopnot
26 Amgrgscu Nicolae
, Velesti
27 Amzulescu Mihai
, Afumali
28 Andreescu Dumitru
, Cgpreni
29 Anghelescu Ion
, Dessa
30 Bgculescu Alexandru
, Bgrca
31 Bgdiceanu Nicola^
, lzvor
32 , Baileteanu Stefan Negoiu
331 Barbulescu Stefan Seaca-Tangra
34 Barsgnescu G. Ion Gighera
35 Barzeanu Nicolae Zaval
36i Bobeiu Gheorghe Gogosu
37 Bouleanu Gheorghe F ralostila
381 Braboveanu Constantin Brabova
391 Braviceanu Marin Urzica-Mare
40 Bradisleanu Oh. Bradesti
41 Brgni§teanu Peire C orlatele
42 Columneanu Nicolae Plesof u
43 Cioroianu Const. Cioroiu-Nou
44 Combiescu Peire Vella
46, Constantineanu Ion Ghercesti
40 Constanfinescu Ion Cosovenii-de-jos
q Danielescu Marin
1

Giurgila-Curmgfura
48 Dinescu Ion Piscu (pl. Poiana)

www.dacoromanica.ro
'26 JUDETUL DOLJ

z8§ NUMELE ,i PRONUMELE ii PAROHIA COMIJNA

49 Pr. Dobrianu Oh. 1Sf. Voivozi Poiana-Mare


Drggusin Dumitru Palilula
gi31 Deka Radu Orodelu
5 Dobrofescu Toma
11
Nedeia
53 Duiculescu Petre : Goicea-Micg
54 Dumitrescu Hie echef
55 Dumitrescu Nisfor Maglavif
56 Dumitrescu Marin iMarAcinele
571 Dumitrescu Ion
pp Marsani Clungi
56 Dumitrescu life Pbdari
59 pp Dumitrescu Itarion Smardan
1FIoresti
60 Dulescu Mihai
61 pp Elian Ion Goderti
62 Florescu Gheorghe Catanele
631 0 Florescu Ion Giudeni
64 Galicescu Matei Galicea Mare
65 Georgescu Constantin Talpasiu
661 PI Georgescu Petre Mierea-Birnici
67 Georgescu Smarand j Milesti
68 Ggescu Mihaiu Ggesti
69 pp Grigorian Gh. salnita
70, Dudeanu I. Huai. Toiagg
71 lacobescu Ion Gogosila
72 Ilie Ion ntorsura
73 . Iliescu Dumitru Grindeni
74 Iliescu Ion
pp Osfoveni
75 Iliescu Pavel
pp Caciulatesti
76 lonescu Anghet Verbita .
77 pp lonescu Constantin Bailesti-Balla
178 lonescu Stefan Motoci
79 Leovcanu Constantin Glodu
80 Lipoveanu Ion Lipovul
81 Locusteanu Gh. Bunestt
82 " Manolache D. Ion Simnicu --
83 ,, Marinescu Constantin Balla -Verde
841 Marinescu Marin Fantana-Banului
85 Marinescu Pavel Padea
86 ppMihgescu Ion Paisani
87 Milculescu Dumitru Crusel
88 Milculescu Nicolae Poiana-de-Sus
89 . Mirescu Stefan Salcuta
90 ppMitrescu Ion Mischit
91 P,
Mareanu Ion Hunia
92 Moloceanu Constantin Balola
93 Moilfeanu Ion Mofglei
94 Murgasanu Nicolae Murgas
95 pg Neagoe R. Ilie Marsani-Popesti
96 sspp Nicolgescu Ion Caciulgtesti
97 Nicolgescu Nicolae Gangiova
98 Nilescu Vasile Horezu-Poenari
92 IS Oprescu Constantin Piscu
100 t, Papazulescu Ion Basarabi
101 Pattniu Gh. Filiasi
1021 Pguniu Gh. Predesti
1031 Pgunescu Oprea Varvorul
104 p, Penescu file Ceratu
105 Pelculescu Gh. Ciupercenii-Noi
106 PeIrescu Ion Poiana II
107 Petrescu Petre Coveiu
108 Pleniceanu Ion Poiana-Plenila

www.dacoromanica.ro
JUDETUL DOLT 27

z NUNIELE 1i PRONUMELE I PAROHIA COMUNA

109 Pr. Popescu Nicolae Tunari


11 Popescu ion Bulge Vi
11 Popescu Nicolae Ciorart-Stoina
11 /I Popescu Cosma Terpezifa
113 Popescu Cosma Macelu-de-jos
114 Popescu Constantin
11
Almgjel
115 Popescu Alexandru Bile$!i
116 Popescu Mihai Breasta
117 Popescu Gheorghe
PI Bodge§ti
118 Popescu Fi lip Carpenul
110 Popescu Mihai
11 Cernelele
1 Popescu Gavril
11
Celate
121 Popescu Petre
11
Cioroia$
1 22 Popescu Atanasie Ciupercenil -Vechi
1 231 Popescu Ion Gangiova
1241 Popescu V. Stefan
11 Goicea-Mare
125 Popescu Stefan Liicrila
126 Popescu Alexe
IP
Peripru
127 Popescu Marin Sadova
128 Popescu I. Anton Sill
129 Popescu Dumitru Scorn$
130 Popescu Mihai ,Sola-Batrang
131 Popescu $erban alcia
1 11 Popilian Cons!. Amarg0
1
11
Predescu Anastasie Ghidiciu
1 Predescu Anghel Teascu
135 IP Predescu Nicolae Como*tetu
136 Pretorian Constantin Damian
137 Pretorian Ilie Segarcea
138 Pretorian Ion Giurgila-Cloromela
139 Pretorian Stefan Rachita
1 PP Pretorian Trandaftr Geble§ti
141 Puiureanu Nicolae Giorocu-Mare
1 A IP Rgdulescu Nicolae Petroaia-Belot
14 Risipileanu Nicolae ,Risiptli
1 Rudgreanu Ion Rudari
14 IP Sandulian Gh. Mona-Stiubeiu
14 Sgvulescu Oh. Brad° Oila
14 11 Sandulescu M. Ion Cactulat
1 .; Simionescu Constantin Radovan
14 Simionescu Stefan Boureni
1 I Sigvuleanu ion Slavula
151 11 Soare Constantin Go lent
15 11 Stgnescu Grigore Marpni-Curade*ti
153 St5nescu Petre Calgra
154 IP Stoenescu Mihai Carna
155 Stoenescu Pavel Foipru
156 I/ Sfrechescu Ion Plenila
15 Tacoi Ion Plenila
1 TanSsoiu Cons!. Bucovai
15 11 Triculescu Alexe Mangstirea .Snpof
1 IP Turcu life Rast
161 Urziceanu Marin Bistrel
16 IP Vgicgnescu Dumitru Pieiesti
16 Viadimirescu Constantin Adancata
1641 Voiculescu Dumitru Galiciuca
165 Voinescu Nicolae DrAnic
16 11 Zamfirescu Nicolae filegoe0i
16 Pretorian Nicolae anjgrent
1 ScSesteanu Ion cge0i

www.dacoromanica.ro
98 JUD UL DOROHOI
.t1 1

g NUIVIELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

169 Pr. Vladimirescu Sava Ma !gest'


17 Coveanu Marin Giubega

JUD. DOROHOI
1 Econ. P. I. Grigorescu Cordareni Dumeni
Cosma Petrovici Grigore Ghica Voev. Dorohoi
3 C. Ciocoiu Vargo lici
4i I. Enescu Stefan -Cel-Mare .,
5 Pr. Constantin Sandovici Grigore Ghica Voev.
6 Neculai Alexandrescu Mihaileni Mihileni
71 , ton Haclarca Herta Herta
8 Atanasie Georgescu Pomarla Pomar la
9 Spiridon Vasilescu
1 . Alexandru Siriteanu dancata Adancata
11 . Gh. Dimitriu Iba Hudesti
1 : Vasile Teodorescu Avrgmeni Avrameni
1 Econ. Gh. Mironescu Braesti Braesti
14 Pr. Oh. lonescu Busuioceni It
15 Neculai Teodoriu Bglinesti Grgmesti
16 Gh. Hadarca Bagiurg ,Darabani
17 loan Serghie Bivot 1Colusca
18 Grigore Costica Cristinesti ilbanesti
19 llie Filipeanu Colusca Colusca
20 Constantin Iflodiu Con testi ,Hudesti
21 Vasile D. Socianu Cornesti PItinisu
22 Gh. Zamfirescu Crasnaleuca Milocu
23 loan P. Teodoru ureatca Tureatca
24 loan Gheorghiu Dumeni IDumeni
25 loan Soponariu Dersca Dersca
26 1. Lefler Dobranguli Varfu-Campului
27 Gh. T. Cgrgusu Dealu Zvoristea
28 Constantin Costeanu Darabani Darabani
291 Constantin Daranga Draguseni Draguseni
30 Neculai Tomaziu Grgmesti Gramesti
31 1. Stefanescu Havarna Havarna
3 Gh. Mazgreanu Hantesti Hairiest'
33 Neculai SteIgnescu Hiliseu Pomar la
34135
Aristotel Popescu Horodistea Horodistea
35 Grigore Rgileanu lbanesti lbgnesti
36 Anton Dubgu Molnila Lunca
37 D. Gherasim Mogosesli Buda
38 Neculai Luca Mileanca Mileanca
39 Neculai Tatargsanu Milocu Milocu
Conache Silveanu Manoleasa Manoleasa
4°1
41 Constantin Urzicg Oroftiana Lunca
421 Necolat Sandovici Probotesti Tarnauca
43J C. Engchescu Plopeni Borzesti
44 Teodor Panaitescu Radauli Mau li
45 Alexandru Dimitriu Sinihgu Mamornita
46 Gh. Dimitriu Suharau Suharau
4.I Constantin Zamfirescu Saverti Sgveni
Vasile Stefgnescu i Sarbi Vlasinesti
49 Octav Isaceanu Sendric.-Canangu $endriceni
50' Econ. I. Bart i Sendric.Gherghel
51 Constantin Bali nescu
, Serbgnesti Zvorestea
52 Adrian Popovici
, Stubieni 1$lubieni
53 Neculai Sandovici
, Trestiana Broscauti
54 Dumitru Stelgnescu
, Tarnauca Tarnauca
55 , 1. Axinte Tatgraseni Mileanca

www.dacoromanica.ro
JUDETUL FALCIU
o
Z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

55 Pr. I. Moga Vaculesti Vaculesti


57 Vasile Enache Varful-Campului Varful-Campului
58 Alanase Salust anotolica Vlasinestii
59 loan lonescu Vorraceni Vorniceni
60 Vasile Macarescu Zvoristea 2voristea
61 loan Macarescu Zamostea Zamostea
62 Mihail Mandrescu , 1Lisna Suharau
63 , Dimitrie Branzei Pilipauli Lunca
641 Mihail Gherasim Buda Buda
65 Dimitrie Botez Hanesti Hanesli
66 Constantin Raileanu I Mamornija Mamornija
67 Gheorghe Popescu Hudestii-Mari
l

JUD. FALCIU
1 Econ. Ieremia Hagiu SI, Episcopie Husi
2 Consi. Isacescu 11

3 Ion Harnagea
4 Diac. Vasile Onu
5 Econ. Neculai Luca Sf. Nec"ulai
6 Gh. Axinte 11

7 Diac. lordache Masa /1

8 Econ. Const Vasiliu Inalla;ea


91 Sachelar Petru Hanganu OI

10 Diac. Neculai Manoliu


111 Econ. Vasile Mitrea
12 Pelru Vasiliu Sf. NYoivozi
13 Diac. Neculai Munleanu
141 Econ. Coman Vasilescu Sf. loan
151 loan Toderascu Sf. Gheorghe
16 Pr. Gh. Codreanu Sf. Dimitrie
17 leremia Radu Sf. loan
18 Diac. I. Gheorghiu
19 Dumitru Lascar
Econ. Alex. Lefler Alberti Alberti
21 Sava Ciocarlan
Sachelar Gh. Lupu Arsura Arsura
23 Econ. Dim. Ciocarlan Bogza Raducaneni
24 Pr. Stefan Ciocoiu Bohotin Bohotin
25 I Const. Cozma Botesti Botesti
26 Oh. Andriula Bradicesti Dolhesti
27 Econ. loan Nacu Bunesti Bunesti
28 Sachelar Sterian Guju Basesti Basesti
29 Econ, Haralamb. Sarbu Corni Alberti
Pr. Const. Gheorghiu Covasna Covasna
31 Gheorghe Ionescu Cozia Cozia
32 tt loan Popa CotuGhermanesti Dranceni
33 Alex. Munleanu Cozmesti Cozmesti
34 Sava Dimitriu Crelesti-de-sus Crelesti
Neculai Pavlov Crelesti-de-jos
36 PI Const. Ursacescu Curteni 011enesti
37 It Vasile Colaea
3 Vasile Cazanescu Crasnaseni Talareni
Grigore lonescu
lt It
4rt loan Casu Carligati Carligaji
41 Econ. Teodor Males-Arhire Davidesti
4. Pr. Dimitrie Mihailescu Deleni Deleni
43 Vasile Lisievici Dodesli Dodesti
Neculai Obrejea
Sachelarul Petru Ionescu Duda Duda

www.dacoromanica.ro
30 JUDETUL F AL ClU

E NUMELE pi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

46 Pr. Port, Panciu Epureni Epureni


47 Vasile Moral Falciu I Fglciu
43 . Vasile lonescu iFalciu H
49' Oh. Croitoriu Ghermgnesti GhermAnesti
loan Lovin Pt

51 Econ. Stefan Focsa Grumezoaea Grumezoaea


5 Pr. Gavril Dgscglescb Gusilei Hurdugi
5 Vasile Nastasiu Oggesti ligglia
Mihai Dumitriu Hoceni Hoceni
55 ,, loan Alestar liurdugi liurdugi
561 Stefan Bularda ligglia Hgalia
57 Vasile Balan
58, loan lordachescu
, Lunca Lunca-Banului
591 Econ. Stefan Andriescu Mosna Mosna
60 Pavel Prolir
61 Pr. Petru Males Oltenesti 011ene0
62 Alex. Simionescu Podolentf-de sus Podoleni
63 Petru Serbu Poggnestl Stalinesti
64 Oh. Onijg 1Pahne;li Pahnesti
65 Alex. Chiricg IRgsesti
66 Gheorghe Antoniu Rosiesti Rosiesti
671 ,, Cons!. Artene IP

68 loan Cozma I

69 Const. Rascanu Ranceni Ranceni


70 Stefan Graner Scoposeni Scoposeni
71 Anastasie Agape glartgeni 'SgIgngent
72 loan Popescu !chiopeni $chiopeni
73 Gavril Racovijg
74 Neculai Sevescu troesti Stroesti
75 Const. Males Itlinesti Stglinesti
76 loan Paveliu Siscani Hoceni
77 Const. Gutg $uletea
78, Gheorghe Neslian upilaji Mglgesti-Corbi
79 loan Tigheciu arrigserti Dodesti
80 Teodor Manoliu abaiggli Averesti
81. loan Cojan gtgrent Talgreni
82 Mardare Rascanu ifu Sioesesti
83 loan Filip . grzii Tamil
84 , Vasile Lascar Urlali Grumezoaea
85 Pavel Corcioavg Vetrisoaea Vetrisoaea
86 Grigore Stoica Vicoleni Berezeni
87 Oh. Ghilic Vinelesti Vinejesti
88 Petru $erban Viltotesti BAsesti
89 Gh. Harnagea Vutcani I Vutcani
90 Econ. Oh. Vartolomeiu Vutcani 11 PP

91 Pr. loan Revent Vutcani


92 Oh. Dumitrescu lsaia Bohotin

JUb. GORJ
1 Pr. Albeanu loan Rasova Bgesti
2 Aposteanu Gh. Balta Balta
3 Baculescu loan Celeiu Celeiu I
4 Bardan Dumitru Sf. Voevozi Targtt-jiu
5 Bardan loan Bglcesti Bgicesti
6 Bardan Lazgr Horezu Schela
7, Bgdoiu Serban Logresti-Birnict Logresti-Birnici
8 Bglan loan Stolojant Stroesfi '
9, Balgnescu loan Rugu Radinesti
10 Bgrbulescu Jacob Ggvgnesti CornOti

www.dacoromanica.ro
JIJDETUL GORJ 31

g NUMELE si PRONUMELE PAROHIA I COMUNA

11 Pr. Balteanu loan Batten' Mien'


12 Berculescu loan Rovinari Rovinari
12 pp Berindei Thimotei Varlu Balaceti
15 It Beuran Adam Stegaroi Budiem
15 ,, Brancus loan Mamoroiu Bradiceni
16 Bumbescu Vasile Bumbestii-de-Du Bumbestii-de diu
17 pp Bunescu Gh. Albenii-Birnici Albeni
la Burianescu loan Bardenii-de-Padure Bardenii-de-Padure
19, pp Buse Constantin 'Telestii-Mosteni Somanesti
20 Calapereanu Constantin Bolboasa ulbosi
21 Calniceanu loan BarboneVi Cainicu
22 loan Pr. Dumitru ,Basnogi Glodeni
23 ,, Carslow Gh. 1Pqteana PeOeana
24 pp Cernaianu Const. Arcani Arcani
25 Chirionescu loan ,Polovragi Polovrag:
, ,26 Ciocanescu Gh. ,Vdeni 'Vadeni
271 Ciocanescu ilie Barcaciu Musejesti
28 Ciocoiu Dumitru Corbenii-Barsesti Barsesti
29 pp Comanescu Filimon Hirisesti Novaci
30 Constantinescu Nicolae PociovalWea Pociovalitea
31 Curelea Luca Caineni
32 Constantinescu loan Branesti Brane§ti
32 Constantinescu Matei Pocruia Pocruia
341
Constantinescu Petre Poenari Poenari
35 pp Copaceanu loan oPologeni Pojogeni
36 Cornescu Grigore Bale§li MeV'
37 Cruceru loan tlreche0 Urechesii
38 pp Cureleanu lacob Sf. Apostoli Targudiu
39 ,. Danilescu Grigore $ipolu §ipolu
40 Daviloiu loan Stroe*li SITO¢§11
41 pp Daviloiu loan PTemisani R4a-de-Sus
42 Daviloiu Vasile Telestii-Birnici Sornane0
43 Danau Vasile Cartiu Turcinesti
44 pp Danciuloiu Const. Ceplea Bro§teni
45 Diaconescu Const. Copacioasa Copacioa a
46 pp Diaconescu Nicolae Petrestil-de-Jos Petre*tii-de-los
47 Diaconescu Radu Fometesti Ciuperceni
46 Dobrescu loan Mischii Godinesti
49, pp Dobriceanu loan Bola Dobrifa
50 pp Dodescu Gheorghe Rosia-de-Sus R0a-de-Sus
51 Draganescu loan 1Scoarfa Scoarla
52 Facea Toma Cartiu Turcinesti
53 pp Florescu Dumitru Turcenii-de-Jos Turcenii-de-los
54 PI Frumusanu Const. 'Atarnali Frumuei
55 pp Georgescu Dumitru 'Collasti Collasti
56 5bpp Georgescu Mihai Carsoru Alimpe§ti
57 pp Gheorgho Pr. loan Pociova4lea PociovaliVea
58 pp Giurescu Dumitru Cazane*ti Parau
59 Gureanu Teodor Broteni PeOsani
60 Homescu Ion Pinoasa Stejerei
61 pp Horhoianu Simion Vladimiru Viadimiru
62 pg Dumitru Pr. loan ,P111-11 Bumbestii-Pilic
63 pp lonitescu Gh. ia-de-Jos Rugetu
64 gp loan Diaconu Constantin Bajnegi Glodeni
65 lonescu Florea ,Musetesti Musete0
66 Ionescu Gheorghe 11Groerea Gr(erea
67 Lianu Dumitru 1Hotini Turbaji
8
,

/11 Magherescu Oh. iMagheresti Magheresti


69 PO
Miron Constantin 1Crasna-din-Vale
70 Manolescu lordache 13orascu Borascu

www.dacoromanica.ro
32 JUDETUL GORJ

z (. NUMELE qi PRONUMELE P.M10H1A COMUNA

71 Pr. Manolescu Lepad. Carpinusu Crasna


72 Maltestu loan Sfinhi Voevozi T. -jiu
73 Marculescu Loan opesti Topesti
74 Margineanu Florea Bibesti Bibesti
75 Mragiu Petre Pesteana-de-Sus Pesteana-de-Sus
76 Negomireanu Toma Farcasesli-Birnici Farcasesti
77 Negrescu lacob Preajba-Dragoeni Petrestii-Varsgturi
78 11
Negrescu Vasile Maidgresti . Romanesti
79 Nicolaescu Stefan Sfinfii Voevozi T.-jiu
80 NIcolgescu Constantin lonesIi lonesti
81 P/ Oprisescu Dumitru Sambotinu Sambotinu
82 PanOiu Petre Preajba-Dragoeni Petrestii-Varsaturi
8 11
Pastreanu Alex. Viaduleni Vladuleni
84 Patrascoiu lordache Gornetu Scheid
85 Paraianu Petre Viersani Viersani
86 Parvu loan Fometest1 Ciuperceni
87 Perescu loan Pojaru-de-Sus Pojaru
88 Pelrescu Constantin Aninisu Aninisu
89 11 Popescu Alexandru Andreesti Andreesfi
90 11
Popescu Const. Prigoria Prigoria
91 11
Popescu Costache &flesh Scrada
92 Popescu Pante lemon Sfinlii Impgrali Targu-hu
93 Popescu Costache 11

94 11
Popescu N. Gheorghe Musculesti Musculesti
95 Popescu Grigore Bola Dobrila
96 Popescu Grigore Stanesti Stgnesti
97 Popescu loan Ciocadia Ciocadia
98 11 Popescu loan olibasii-Purceleni Bobu
99 Popescu Matei Tismana Tismana
100 71
Popescu Stefan Vglari Vglari
101 IP Pomp Ilan Const. Thrcenii-de-Sus Turcenii-de-Sus
102 Predescu loan PetresIii-de-Sus Petresliide-Sus
103 Radescu Petre Baia-de-Fier Baia-de-Fier
101i10 Radoescu Cons!. Balm Balsa
105 11
Raducan Nicolae Caimoni Cordesli
106 1/ Radulescu Dumitru Bratuia- Braluia
107 kosoga Ilse Valea-Calului Turburea
108 Rosoga Grigore Aninoasa
109 PI Rovenla Pore Hodereasca Sfejerei
110 11
Rgducanu Constantin Runcu Runcu
111 el Sburlea Gheorghe Barbatesti Barbglesti
112 JP Scradeanu Petre iCarbunesti Carbunesti
1131 11
Savuleseu Vasile Tismana Tismana
114 Sienescu loan Tascat Balgnesti
115 11
Smantanescu CrIciun Romanesli Romanesti
116 SIgnescu loan Capu-Dealului Branesd
117 Sioichijoiu Constantin Ceauru Ceauru
118 Sorop loan Steggroi Budieni
11c Tascau Anghel BAlanestf Manes!'
120 Tomescu loan Parau Valea-lui-Caine
121 Ticleanu Gheorghe Rasina Rasina
1122 o Udriloiu Simion Danestt Dgnesti
!113 Vanvu Gheorghe Sacelu-de-MijIcic Sacelu
;124 11 Visan Grigore Hurezanii-de-Sus Hurezani
11 71 Gheorghe *telan Sacelu-de-Mijloc :Sacetu-de-Mijloc

JUD. IALOMITA
Pr. Dumitru Dotrre-- Sf. Niculae iCalgrasi
t Marin Dumitrescu

www.dacoromanica.ro
JUDETUL IALOMITA 33
To'
Z NUMELE si PRONUMELE 1 PAROHIA COMUNA
CJ

3 Pr. Dumitru Dracian SI. Nicolae Cglarasi


4 Vasile Nanculescu St. Impgrali
5 Econ. N. Alexandrescu 0
6 Pr. on Popescu Sf. Ion
7 Sofie Popescu
Dimitrie Z. Popescu Mihatu-Viteazu
Atanasiu Georgescu Vlad-Tepes
I I Ilarion Fiera Plevna
11 Marin Vulpescu Lupsani
1 Oh. Rgdulescu Fgurei
1 Teodor Dobrescu Ulmi
1 Enache Duhovnicu
15 Radu Dumitrescu Ciocgnesti
1 Dumitru Visan Gaunosi
1 Voicu lonescu Rasa
1 Gh. Marinescu Ceacu
1 Simion I. Ceggneanu Tonea
1 lie lonescu Roseli-Clgcasi
21 Ion Dusa Rose(i-Volnasi
22 Alexe A. Butu II
2 Ion I. Ceggneanu
2 Ghtig Constantinescu Dichiseni
25 Cglin Frangu Socariciu
26 Gheorghe Frangu
2 Neagu Dumitrescu legglia
Nila Teodorescu
Constantin Nilulescu Peiroiu
3I Radu Nicolescu Cocargeaua
31 Durnitru Vasilescu Dudesti
32 Ion Constantinescu Fetesti
33 Anghel P. Balteanu Stelnica
34 Gh. Pi nculescu Cegani
35 Stefan I. Popescu Bordusani
36 Ion Neagu
37 Ion Radu Fgcgeni
38 Nicolae Mihgescu GAO
39 Vasile Popescu Chioara
4D Dumitru Teodorescu Hagieni
41 Chirulescu Stan Pnclarei
42 Nicolae Nedelcu Gura-Ialomila
43 Costache Dumitrescu Piva-Pietri
441 Ion Dumitrescu
45 Ion Rgdulescu Borduselele
4E Alexandru Vasilescu Marsilieni
47 Alexandru Negoescu Alberti
48 Manole M. Poenaru &esti
49 Teodor Stroescu Andrgsesti
50 I. M. Popescu Ciochina
51 Marin Visan Cgzgnesti
52 Gh. Stoenescu Melosesti
53 Iordache Anghelescu Reviga
Andreiu S. Rosu Cocoru
55 Radu Guzulescu Munteni-Buzeu
56 Ilie Rgducanu Colelia
57 Alexandru Stelgnescu Poiana
58 Ion Bracgcescu (Ion Ghica) Ivgnesti
59 Costa che Steignescu Bora
'Dj 19 Neagu Negulescu Amara
61 Econ. Stan Radu Slobozia
62 Pr. Marin Haralambie 1.1

3
www.dacoromanica.ro
31- JUDETUL IALOMITA
..a.
z 0'
0 A,'
NUMELE i PRONUMELE PAROHIA COMUNA

63 Pr. Ion Bercus Slobozia-Noug


64 II David Davidescu Sudijii
65 11 Andreiu Petru lazu
66 II Manea Georgescu 11

67 II Gh. Maleescu Fralilesti


sa Ion Popescu Ograda
69 Gheorghe loan
70 . Constantin Nicolescu Pribegi
71 11 Constantin Serbgnescu Smirna
721 Zamfir lonescu Traian
73 loan Teodorescu Grivija
74 Micu Mihail Bucu
75 11 Toma- Alexandrescu Gheorghe-Lazgr
76 Nicolae Enescu Sgratenii-de-Sus
77 II Petre Popescu Rasl
78 Marin Georgescu
79 II Ion $tefanescu Balaciu de Sus
80 1/ Nicolae Copuzeanu Copuzu
81 Constantin 1. Popescu Dor-Mgrunt
82 Anghel Teodorescu Brostenii-Noui
83 11 Jacob Negulescu Alexeni
84 Andreiu Buican
11 "
85 Nicolae Dobrescu
II Manasia
as Olin Georgescu Urziceni
87 II Ion Micsunescu Jilavele
88 Voicu Stanescu
11 Slatioarele
89 Gh. Lazarescu Radulesti
go Gh. Anghelescu
IP Armasesti
91 Oh. Dinulescu
11 Garbovi
92 II Neagu lanculescu 71

931 Dumitru Vlgdescu Grindu


94: Dobre Constantinescu Grindasi
95 Gh. Popescu
11 Cosereni
96 Stefan Tangsescu Boranesti
97 Chiricg Chirilescu Speteni
98 Ion Panaitescu Barcanesti
99 Nicolae Anghelescu
II Frumusica
100 II Gh. Mihail., Axintele
101 Barbu Stefgnescu
II Lehliu
102 Petre Buceleanu Sapunari
103 II Enache Petrescu Stefgnesti
10 Nita Popescu Arlari
105 Econ. Consf. Stefgnescu Eliza-Stoenesti

JUD. I A I
1 Econ. Agape Gheorghe , I Snuff Iasi
2 Agape Nicolai Sf. Voevozi II
3 Alexandrescu Gheorghe oma Cozma 11

4 Alexandrescu Stefan SI Dumitru (Misai) 11

5 Andreescu loan Banu 11

6 Andries Apolon Ziva-Cruci 11

7 Arion Alexandru Barnovschi II


8 Bg lan Petru Frumoasa
9 Borcea Dimitrie Sf. Sava
10 Balgnescu Vasile Barboiu
11 . Carp Gheorghe Sf. Nicolae 11

12 Constantinescu Necolai . (Socola) 11

13 Constantiniu Mihail Barnovschi 11

14 Dinescu Constantin Nicorijg 11

www.dacoromanica.ro
JUDETUL IASI 35
NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

15 Econ. Florescu Gheorghe Golia Iasi


16 Gotcu loan Sf. Spiridon
17 Golan Gheorghe Sf. Treime
18 Georgescu Const. Talpalari
19 II Grigoriu Cons!. Sf. Spiridon
20 Gauca D. Const. SI. Vasile-Tataras II
21 II Hanganu Vasile Frumoasa
22 lonescu Ion Toma Cozma
23 lonescu Vasile Sf. Spiridon
241 II lonescu Constantin Sf. Nicolai
25' II lordachescu Dimitrie Banu
26 IPMaxim Gheorghe Sf. Teodor
27 ,, Mitescu Ion Sf. Nicolai (Domn.)
28 Nitescu Petru Banu . II

29 II Popescu Gh. Sf. Stefan


30 II Popescu loan Ziva- Crucii n
31 , ,, Possa Gheorghe Buna-Vestire Is

32 Popovici Alexandru Lozonschi PI

33 Popa Gh. Dimitrie Sf. Spiridon


34 II Paun Constantin Barnovschi
35 II Nicolau Chiriac Sf. Spiridon
36 It Niculescu Gheorghe Sf. Nicolai-Ciurchi
1 37 If Mitru Constantin Sf. Mitropolie
38 Savin Pavel SI

39 Serban Alexandru Golia


, 40 II Stamate Constantin Sf. liaralambie
i 41 $tiubeiu Constantin Barboiu
42 Iincoca P. loan Sf Mitropolie
uchel Romul Si Ioan-Gura-de-Aur
21 Vereanu Nicolai
II Talpalari
45 II Vasiliu Alexandru
46 Vartic Alexandru
15 Sf. Mitropolie
47 Diac. Oprisanu Teodor Golia IS

48 Arh. D. Martian Vasile Sf. Mitropolie II


49 Diac. Oltearm Vasile Sf. Nicolai Domnesc IP

5 Diac. Buznea Zamfir 40 Sfinti SS

51 ,, Simionescu Dimitrie Talpalari St

5 Sevulescu Stefan Sf. Milropolin PI

5 Varlanescu Pavel Toma Cozma II


5 Sach. Florescu loan Andriesani Epureni
55 Pr. Mercule loan II
561 Sach. Vartic Nicolai Arama Belcnesti
57 Pr. Livezeanu Nicolai SS II

58 Sach. Dascalescu Maxim Aroneanu Copou


59 Palrascu Alexandru Barnova Barnova
60 Econ. Movilescu Gheorghe Belcesti Belcesti
61 Pr. Popovici Gh. loan SI SI

62con. Vranceanu Gheorghe Bivolari Bivolari


63 Sach. SIanescu Dimitrie Bogdanesti Cucuteni
64 Econ. Popovici Alexandria Borsa Vladeni
65 Pr. Belgian Ion Bosia Bosia
66 Popescu Anton Buciumi Buciumi
67 , Bosie Gheorghe Buhalnita Ceplenita
68 Econ. Popovici Dimitrie Buznea Buznea
69' Pr. Dimitrie Constantin Carjoaea Baiceni
70 Econ. Popovici Nicolai Ciurea Ciurea
71 Oana Constantin Comarna Poeni
72 Pr. Maxim Dimitrie Cucuteni II Cucuteni II
731 Popovici Constantin Cornesti Miroslava
74. Arbore Alexandru Gogeasca Cucuteni

www.dacoromanica.ro
36 JUDETUL IA$I

zti '4
NUMFLE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA
u
75 Pr. Tugulea Gheorghe Costuleni Costuleni
76 Popovici Gheorghe Crucea Sarca
77 Bulgu Panaite Cotnari Cotnari
78 Dolinescu loan Doroscani Popesti
79 Simionescu loan Erbiceni Barlesti
80 Ursache Gheorghe Gropnita Gropnila
81 Bernardini Gheorghe Hermeziu Hermeziu
82 Manjascu Loan Holboca Holboca
83 Popescu Gheorghe Hoisesti Pgusesti
84 Dascalescu loan Hodora Cotnari
85 Ruging Teodor lacobeni $ipotele
86 ,, Lazar Gheorghe Larga Movileni
87 Luce-anu Gheorghe Lucent Frasuleni
88 Romano Gheorghe Mgcaresti Costuleni
89 !gnat Petru Manjesti Mogosesti
90 Bombza Mihail Mogosesti
91 Corbu Anton Miroslava Miroslava
92 Panaite Arhir Opriseni Tujora
93 Misirliu Dimitrie Osoiu Tomesii
94 Mihailescu Mihail Pogorarea Sf. Duh Tg.-Frumos
95 Haralamb Hanganu Piciorul-Lupului Ciurea
96 Gheorghiu Gheorghe Poeni Poeni
97 Lazgrescu Gheorghe Podul Iloaei Podul Iloaei
98 Ursu loan Prisacani Prisgcani
99 Pralea Vasile Pgusesti Pausesti
100 Minea Ion Prigoreni Braesti
101 Stotean Hristea Probota Tiggna
102 Teleman Constantin Mgdgrjac Mgclarjac
103 Baltag Dimitrie Rediu-Tatar Copou
104 Volcu loan Sf. Nicolat Tg.-Frumos
105 Darju Stefan Socola Buciumi
106 lonescu Gheorghe Spineni Epureni
107 Costachescu Gheorghe Sinesti Sinesti
108 Bolez Alexandru $ipotele Sipotele
109 Vasilescu Victor Tabara Bivolari
110 Patrascu Nicolai Tomesti Tomesti
111 Hartananu Teodor Totoesti Barlesti
112 Botez Gheorghe Tiggna Tiggnas
113 Moga loan Ulmi Belcesti
114 Suceveanu Vasile Zahorna Rediu-Mitropoliei
115 Soficu Alexandru Voinesti Voinesti
116 Bejenariu loan Zaboloteni Hermeziu
117 Parfeni loan Brgesti Brgesti
118 Diac. Bejan Dimitrie Cuv. Paraschiva Tg.-Frumos
119 Pr. Patron Vasile Frgsuleni Sculeni
120 Th. Stupcanu Sf. Spiridon-Iasi
121 Gh. $erban .
122 Danil Obrejea Frumoasa-Iasi
123 N. Manua Cuv. Paraschiva
124 Gh. Gherasimescu Cgdeni
125 Adam Beligan Golgesti
126 I. Ursache Onesti
127 N. Butescu ope0
128 ., G. lurascu 1 omesti
JUD. ILFOV
1 Mihail lonescu Aprozi Aprozi
2 C. Georgescu
3 Const. lonescu Atarnali Bucoveni

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ILFO V 37
od XUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
Z
Andrei Popescu
ili Balotesti Balotesti
5 N. Tomescu BalIceanca Bobesli-Balaceanca
6i C. Antonescu Bgneasa Baneasa-liergstrau
7 loan Nucsoreanu II IP

8 Const. Popescu Balleni Cocioc


9 $telan Popescu Economu Bolintin-din-Deal Bolin tin-din-Deal
1 Nicolae lonescu
1 Nicolae Oprescu Bolinfinu-Mosteni Bolintint;:din-Vale
12 Marin Anastasescu
1 Hie lonescu Bragadiru Bragadiru
1 Pascu Popescu 113rag.-Strginii-Dobr. Strginii-Dobreni
15 Teodor Drgghicescu Brgnesti Brgnesti
16 Nicolae Popescu Brezoaia Brezoaia
17I Const. Teodorescu Buciumeni Bucoveni
18 1. Dumitrescu PI

191 loan Popescu Buda Buda-Cornet


20 N. V. Otopeanu Budesti Budesti
211 Dim. lorgulescu Butimanu Butimanu
2 Gr. Bajenaru Caciulaii Caciulaji
23 N. Pgunescu Cgluggru Tartasesti
24j Const. Popescu It
loan Niculescu Calrunesti Catunul Mgineasca
Econom Al. Popescu
. Cernica Cernica-Tanganu
Dim. Marcian Ciocgnesti Ciocgnesti
25 Niculae Popescu Ciolpani Tiggnesti
Economu Oh. Angelescu Ciorogarla Darvari-Ciorogarla
Atanasie Popescu Chiajna Chiajna
31 Ilie Petrescu
3 Moise Barbatescu Chirnogi Chi;nogi
3.5 Florea Ion PI

34 Ispas M. Sachelarie Chiroiu hiro"iu-Ifosiori


35 Niculae Stgnescu
Gh. Velicu Chiselet Chiselet
371 N. Teodorescu Clinceni Slobozia-Clinceni
38 Andrei N. Teodorescu
391 Econom A. Buloreanu Cocioc Cocioc
4 Teodor Leontescu Cocani Monastirea
41 Dobre I. Tocilg Cueni Isvoarele
4 Toma Popescu Colibasi Colibasi-Gostinari
23 Gh. Popescu
4 N. Gr. Sachelarie Copaceni-de-Sus Copgceni Mogosesti
4 Radu Dumitrescu IP

46 Anghel Popescu Copgce"ni Monastire


47 Petre Popescu
48 loan Popescu
4 Marin Popescu Cosoba-Golescu Cosoba
Badea G. Popescu Crejulesti-Fglcoian Crejulesti
51 Petre Popescu Crelesti Crelesti-Sintesli
5 Tgnase Marinescu
53 Niculae Duhovnicu Crevedia Crevedia"
54 Niculae Engchescu If
55 Teodor Popescu Cornetu-din-Vale Buda-Cornet
56 Niculae Popescu Crivgju Crivgfu
57 C. Brejbeanu Curcani Curcani
58 Marin Popescu Dargsti Dargsti
5 Grigore Davidescu
Stelian Popescu Deleni Cosoba
61 Petre Marinescu IP

6 Dim. Valeanu Sachelarie Dobreni Dol;reni


63 Niculae lonescu Dobrosesti Tancgbesti
www.dacoromanica.ro
38 JUDEIUL ILFOV
.4 I NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
t.,

641' Marin Teodorescu Dobrosesti Lipia-Bojdani


' Marcu Georgescu
651 Domnesti-de-Sus Domnesti
66. Const. Andreescu 0
67 Dim. Rgdulescu Domnesti-de-jos ,,
6 Radu Costescu Dragomiresti din D. Popesti-Dragomi.
69i Mihail Popescu Dridu-Skindar Dridu-Sgrindar
7l Const. Preolescu Dudesti Dudesti-Cioplea
711 Alex. Donescu Fierbinli-de-Sus Fierbinji
72J Mincu Popescu Fierbinti-de-Targ
73 Atanasie Duhovnicu Floresti Sioenesti-floresti
74 Gh. Rgdulescu Frasinet Frgsinet
75 Marin Mffigilescu Frunzgnesti Fundeni-Frunzgn.
76 Hie Voineag Fundeni-Gherasi Frunzgnesti
77 Stefan Popian Fundoaia Hotaru
78 Florea T. Sachelarie G gneisa Moara-Domneasca
79 Grigore Aposfolescu Giulesti-Sarbi Chiajna
801 Pana it Nifulescu Gostilele Crangu-Fundulea
81 Fi limon Voiniceanu Gostinari-Vgcgresti Colibasi-Gostinari
82 Cons!. Bgrbulescu Orgdinari-Fglcoian Grgdinari-Fglcoian
8 Petre M. Sachelarie Grgdistea Micsunestt-Gradist.
841Teodor P. Sachelarie Greci-de-jos
85 the Andreescu Greaca Greaca
86 Dimitru Ghermgsescu Gruiu Lipia-Bojdani
87 Econom Al. Velescu Gurbgnesti Gurbgnesfi Preasna
83 1. Cristescu Hergsti Hergsti
821 Niculae Duhovnicu
90 Dim. lordachescu Holaru . Hotaru
91 loan lzgrescu Ileana-Papadopulo Ileana
92 Niculae Sachelarie jilava jilava-Merlari
93 Florea lonescu
941 Oh. Marinescu joija loija
95 Gh. Niculescu
96 loan Popescu Leslie Creaja-Lesile
97 N. Al. Sachelarie Lipia - Bojdani Lipia-Bojdani
98 Barbu ScgrIgtescu Mafia Mafia
99t Chiriac Georgescu
1 D. Trandaftrescu Malu-Spart Bolintinul-din-Vale
G. Poenaru Mariuja Hagiesfi-Mariuja
10 Panail Duhovnicu Mggurele-Oteteles, Magurele
103 Radu Dgscglescu Mggurele
1 N. lonescu Meri-Petchi Meri-Petchi
105 Const. VIgsescu
106 Nechilor Popescu Micsunesti-Mari Fierbinii
107 loan Dumitrescu Militari Milifari
1 Vasile Ggiseanu
1 loan Teodorescu Miireni Mitreni
11 Stoian Dnmitrescu Monastirea Monastirea
111 Const. Ceggneanu Nana Nana
11 Crisfache V. Mirodof Obilesfii Noui Obilesti
11 loan Negulescu Obilesti Vechi
1141 Apostol Duhovnicu Olfenija Ruralg Olte"nila-Ruralg
115 loan Mihgilescu 0
116, Niculae Ionescu Orgsti
117 Const. Constantinescu Otopeni Otiubeu-OrAO
topeni
118 Cons!. Popescu Pantelimon P-telimon Dobroestt
119 Marin Dumitrescu
120 Alex. Popescu
121 Mihail lonescu Pifeasca Pifeasca-Pasgrea
122 Barbu Teodorescu Parlita 11 Vasilall-Popesti
123 Oh. Pgunescu Sachelarie Popesti-Conduratu Popesti-Leordeni

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ILFOV 39
6?z NUMELE i PRONUMELE PAItOBIA COMUNA
u
124 Toma lacobescu Par lita Parlita-Sarulesti
125 Mihail Plgtgreanu Platgresh Cucuelt-Platgresti
126 Consf. Duhovnicu 11

127 Cristache I. Sachelari Plumbuila Colentina-Fundeni


1 Const. Popescu Poenari-Enufg Poenari-Ulmi
129 loan Dumitrescu 11

13 Stefan Bunescu Poenari-Vulpesti Poenari-Vulpesti


131 $erban Bgrbulescu Preasna-Noug Gurbgnesti-Preasna
13 Dim. A. Bgleanu Progresu-Belu )11w/a
133 Barbu lonescu Progresu Sohatu
1334411 Macarie Mihgilescu
I Radovanu Radovanu
135 Sima P. loan Rosiori Chiroi-Rosiori
136 Const. P. Bglleanu Rosu Rosu
137 C. Niculescu Sgrulesli Pgrlita-Sgrulesti
138 Stefan Ghinescu Sgrindaru-de-Sus Dridu-Sgrindaru
1391 Gh. Grecescu II
140 Alex. Anastasiu Sinfesti Crelesfi-Sintesti
141 Gh. Stgnescu Spanlov Span lov
142 Dim. Stgnescu Stefgnesti Stefanesti
143 Anastase Bucuresteanu 11

144 Marin Moisescu Stupinele Chirnogi


145 Gh. lonescu 11

145 Slerie P. Sachelarie Stoenesti Stoenesti-Floresti


147 loan Corpaciu Tamasi Corbeanca
148 Gh. Stefgnescu Tgmgdgu TAmgdgu
1gg Aureliu Mgrculescu Tariceni Tgriceni
1 Marin I. Sachelarie Tantava T3ntava
111 Milos P. Clinceanu Tunari Tunari
15 Gheorghe loan Turbali Turbali
1531 Toma P. Snagoveanu 11

154 Alex. Popescu IT iginiea Bolintinu-din-Deal


155 loan Furtunescu Ulmeni-Pgmanteni Ulmeni
1561 Nicolae Popescu
1571 Vasile Popescu II
1 Toma N. Sachelarie Urziceanca Ciocgnesti
159i Marin Negulescu Vasilali Vasilafi-Popesti
160 Const. Sachelarie Valea-Dragului Valea-Dragutui
1611 Radu Calcan 11

162 loan Gh. Bucur Vargsti -de-Sus Dascglu-Creata


163 Gr. Popescu Vgrgsti-Obedeni Vgrgsti-Obedeni
164 Mihail Popescu ,, II
165 Dobre Iliescu 11

1 loan Anastasiu Varteju-Nefliu Varteju"-Nefliu


16 Petre lonescu Teiul-Doamnei
168 Stefan Dumitrescu
16 loan S. lonescu Oltenilau-Urbang
1 C. Mihgilescu II
171 Dimitrie Marinescu 11

172 loan Niculescu Afumali


173 loan Constantinescu Atarnati
174 Stan Stoicescu Balgceanca
1751 Alex. Popescu Balgsoeni
176 Dumitru lonescu Berceni
177 Marin Castris Brgnesti
178 M. Fortunescu Buciumeni
1791 Anghel Mggureanu Ciorogarla
18 Chiriac Popescu Colibasi
1811 Radu Duhovnicu Curglesti
182 Mih. Alvanopol Drggoesti-din-Deal
183 D. Sachelarie Dridu
www.dacoromanica.ro
40 TUDETUL MEHEDINTI

za
F: NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

1 Radu lonescu Fierbinfi


185 1. Popescu Fundulea
1 Mih. Georgescu Leordeni
18 Barbu Vladescu Cape la Magurele-0.
1 C. Dobrescu Movila
189 C. lonescu Poenari
190 Oh. Duhovnicu Radgvana
191 Em. Datcu Filifis
19 Mih. Popescu Sgrulesti
19 Stan Zamfir Taingdau
1 C. Duhovnicu Varteju

JUD. MEHEDINTI
1 Pr. $1. Cglgrasanu Sf. loan Bot. (Grec.) Turnu-Severin
2 11 Oh. lonescu 11 11

3 11 B. Catuneanu 11 101

pp V. Gh. Durak Adorm"irea


51 Eustalle, Armhescu 11

6 D. Teodorescu 11

7 I. N. Raiculescu SI. loan Bot. (Grec.) 11

8 M. Carstea Cement
1. Predescu Baia-de-Aramg
I. Papiu Albu lesti Albulesti
111 I. Gomoiu Almajelu Alm* lu
12 I. Boboiceanu Bahna Varciorova
I. Lacrileanu Balacila Ba lacif a
1 1. Popescu Balta Balsa
15 N. Pavnutescu Balta-Verde Balsa -Verde
16 11 lonescu Balotesti Balotesti
M. Cioculescu Balla pi-de-Jos BM 'fall-de-Jos
18 N. Ciovarnache Balla fit-de-Sus Bg IMO-de-Sus
16 C. Semenescu Basest' Basest'
20 I. Iorgulescu &top Bafofi
21 1. Danubianu Bistrifa Bistrila
Oh. Mihalcea Baclesu Baclesu
23 V. Ghindoc Baltane Bgltane
241 1. Parvulescu Ba 'vanes!' BA Ivanesti
25 Gh. lovifu Bobaita Bobaila
26. Oh. Fortuneanu Botosesti Bolosesti
271 Gh. Puscheanu Branistea Branistea
28 V. Nicolgescu Brgdet Brgdet
29 D. Paleacu Broscari Broscari
30 C. Posdargscu Brosteni Brosteni
31 D. Vladimirescu Bucura Bucura
32 1. Burileanu Burila -Mare Burila -Mare
33 C. Scgungsescu Burl la-Mica Buri la-Mica
T. Stoenescu Busu Busu
35 C. Dumitrescu Butoesti Butoe
36 ilie Piciorusescu Chariest' Chanesti
37 I. Cerngianu Cernaia Cernaia
38 Gh. Buteicg Ciarangu Drincea
36 R. Popescu Ciochinlu Strehaia
4 Parvu Popescu Ciovarnhani Ciovarnasani
41 Gh. Parvulescu Ciresu Cireu
4 Gh. Cleanoveanu Cleanovu Cleanovu
4 C. Baloescu Closani Closani
44 P. Popescu Cojnignesti Stivilesti
45 N. Orzescu Comgnesti Comgnesti
46 C. Branisteanu Corlafel Corlafel
www.dacoromanica.ro
U.L MEHEDINTI 41

i' l:-I a. NUMELE si PRONUMELE PAROHIA CO MUNA


(.3

47 Pr. N. Capri Covrigi Covrigi


48 C. Fusescu Crgguesti Crgguestl
49 I. Giurescu Crainici Crainici
50 V. Ulescu Crivina Crivina
51 Ilie Popescu Cujmiru Cujmiru
52 D. Parvulescu Danceu Dgnceu
53 M. Florescu Dedovija Dedovija
54 Oh. I. Petrescu Degerati Lumnicu
55, C. lonascu Devesel Devesel
561 I. Marinchescu Dalbocija flovalu
57 Oh. Isverceanu Dalma Dalma
50 Sp. Danciulescu Dobra Dobra
59 V. Pgunescu Drgghesti Selistea
601 Gh. Sgvoiu Dragotestii-de-Jos 11

61 D. Grecescu Fant-Domneasca Fant.-Domneascg


62 I. Robescu 1/ 1/
63 Gh. Zori1 Fantanele-Negre Fantanele-Negre
64, Gh. Pgfuleanu Flgmanda FIgmanda .
65 N. Andreianu Floresfi Floresti
66 M. P. Catichitis Garbovgju Garbovgju
67 1. Pgunescu Glogova Glogova
68, Oh. Consfanfinescu ..
69 P. Stgiculescu Gornenji Gornenji
70 N. Bglu Gavodarva Gavodarva
71 I. Mgnescu Greci Greci
7 Const. P. Popescu Gruia Gruia
7 ,, T. Stefgnescu Gura-Motrului Gura-Motrului
7 Gh. Mgneanu Gutu Prunisoru
75 Petre Mgnescu Ghelmegeoaia
76 loan Hinovescu Hinova Hinova
77 Ilie Popescu 19 Carjei-Hinova
78 C. Cerngianu Horgsti Horgsti
79 St. lonescu Hotgranii Vanjule1
80 D: Zgvgdescu
81 M. Tangsescu Husnicioara Husnicioara
82 Gh. Blujdescu Iablanita lablanila
83, I. Croicescu Igiroasa Igiroasa
841 Gh. Popescu lloval Ilovgl
85 R. Popescu Isverna lsverna
86 I. Isvoranu lsvoarele lsvoarele
87 Dumitru loan Isvoralu Isvorglu
88 Consf. Zmeu Isvorul-Anesli Isvorul-Anesti
89 Gh. Lgzaroniu Isvorul-Barzi lsvorul-Barzi
90 I. Nicolgescu Izimsa lzimsa
91 , I. Tactulescu jiana-Mare liana
9 Vasile Gheorghtlescu jirovu iirovu
9 ,, I. Istrgloiu .. Menjii din Fajg
941 C. Lupoianu Lupoaia Lupoaia
95 V. Popescu Lupsa-de-Sus Lupsa
96 M. Sfetcu Maloval Maloval
97 C. Parvulescu Marga Marga
98 P. Bunceanu Mgrasesti Margsesti
99, Petre Mihgilescu Menjii Menjii din dos
1,00 I. Milotinescu Plostina Merisu
101 P. Dobrovicescu Negoesti Negoesti
102 I. Topesteanu Negomir Negomir
103 M. Strechescu Obarsa Obarsa
104 V. Draggnescu Ohaba Ohaba
105 1. Opripreanu Oprisoru Oprisoru
106 .. I. Hothanu Orevita Orovita
www.dacoromanica.ro
42 JUDETUL MEHEDINTI
C'

zd 0ti NUMELE i PRONUMELE PAROHIA COMUNA


r..,

107 Pr. P. Craciunescu Orzesti Orzesti


108 D. Gogosanu Ostrovu-Mare Os trovu-Mare
109, D. Mgnescu Padina-Mare ,Padina-Mare
110' V. Vinfilescu Padina-Micg tPadina-Mica
111 Oh. lonescu Pgtulele I Mule
112 loan Dumttru Pgtulele H e
113 Ilie Georgescu 11 .
1141 M. Erceanu Peri Peri
115 1. Papinescu Piria Piria
11E' I. Bodeanu Plopi Plopi
117 C. Albisoreanu Plostina Plostina
118 D. Nicolau Pluta Pluta
119 pp 1. Bgltescu Podeni Podeni
120 pp M. Teodorescu Ponoare Ponoare
121 1. Marghescu Poroina-Mare Poroina-Mare
1 2321 . Gh. Engsescu Prejna Prejna
12 I. Corlgtescu Pristoale Pristoale
12 B. Popescu Rgtezu Rgtezu-Glogova
125 pp F. Mihulescu Rocsoreni Rocsoreni
126 pp C. Isvoranu Rogova Rogova
127 Gr. Rosieteanu Rosiuta Rosiuta-Plostina
128 128 D. Diaconescu Runcurel Runcurel-Brgdetu
124 1. G. Bgleanu Ruptura Ruptura
130 N. Peirescu Salcia Salcia
131 pp 1. Balica Samarinesti Samarinesti
132 I, C. Puicea Salgtruc Sglatruc-Ballanele
133, pp Oh. lonescu Scapau Scapau
134 pp Gh. Oprea Schela-Cladovei Schela-Cladovei
135 C. Severineanu Severinesti Severinesti
136 pp Gr. lorgulescu Smadovija VSmadovita
137 Gh. Prundeanu Steicu Cgtunele
138 11 C. Bglgurescu Stignlia Stignila
139 1. Paulian Stangaceana-de-Jos Stangaceana-de-los
140 pp Al. Strehgescu . Sus I/ Sus
141 Al. Baltaceanu Strehaia Strehaia
14 /I V. Georgescu
1 pp 1. Ardeescu Strgmtu Strgmtu
1 . Gavriil Mateescu Secu Secu
145 N. Florescu Simian Simian
146 pp C. lonescu Sisesti isesiii-de-Jos
14 M. Boboiceanu $ovarna-de-Sus ovarna-de-Sus
148 pp 1. $tefanescu Traian raian
149 I. Mitrescu Tiggnasi Tigan0
150 pp 1. Armasescu Valea-Boereascl Valea-Boereascg
151 N. Bordescu Valea-Ursului Valea-Ursului-Tam.
15 pp 1. Dascalescu Vagiulesti Vggiulesti
15 Gh. Pitulescu Varciorova Varciorova
1 . I. Danubianu Vladaia Vladaia
155 pp Gh. Miloteanu Volaiacu Volaiacu
1 . M. lonescu II II
157 pp C. Cazanescu Vatra Vatra
1 pp 1. M. Presurg Zegaia Zegaia
159 D. Plostineanu Zegujeni Zegujeni
1 pp C. Covlescu II

',MD. MUSCEL
1 Ion Lucescu Apa Saratg Campu-Lung
2 Ion Duhovnicu Bughea-de-Sus II
3 1. loneanu
www.dacoromanica.ro
JUDETUL MIMES 43
zo ts,
NUME1.. $i PRONUMELE PAROHIA COMUNA
V
Gh. Moisescu Ma lu Campu-Lung
5 loan Popescu
6 Econ. P. Dragomirescu Ma"rina It
I. Christescu IP

8 I. Bgrbulescu Dom" neascg


1. Rizescu
1 C. Stanciulescu PP

11 N. $ain
1 N. Isbasescu Negru-Voda
1 N. Georgescu Alberti Alberti
1 Toma Isbasotu IP

1 loan P. Arinis Alexandria Corbi


16 Bucur Adrian Aninoasa Aninoasa
17 loan Gh. losifescu Badeni-Pgmanteni Stoenesti
18 Mihai Cotenescu
19 1. Corngjeanu Badenii-Ungureni IP

2l I. Serafimescu Bac:testi Pietrosani


21 Oh. Isbasescu Berevoestii Pgmant. Berevoesti
22 Andrfi Dumitrescu PP

2a Bucur Nica Berevoestii-Ungur. /I


2 1. Samoilescu Bgjesti Bajesti
25 Daniel Bglilescu Balilesti Bglilesti
25 C. Nicolaescu Barzesti Barzesti
27 C. Creju Budisteni Budisteni
28 1. Purnichescu Ceiglenii-din-Vale Cetateni
29 Gh. Corbeanu Corbi Corbi
30 1. Lupescu Corbsori Corbsori
31 Gh. Bangleanu Cotesti Cotesti
32 Petre Olteanu Colibasi Colibasi
33 Gh. lonescu Cosesti Cosesti
34 Manole Dumitrescu Calinesti Cglinesti
35 loan A. Sumedrea Ciumesti Ciumesti
36 Dima Drapomirescu Ciulnifa-Eustaliade Ciulnita
371 C. lonescu Darmgnesti Darmanesti
38 N. Musceleanu .

39 I. Moisescu Domnestii-de-Sus Domnesti


40 N. lonescu Domnestii-de-jos IP

41 Gh. Samoilescu
42 I. Predoiu Dragoslavele Dragoslavele
4 1. Catrinescu Dragoslave It
Stefan Georgescu Dritghiciu Draghiciu
45 I. Dumitrgchescu Dobrestii Dobrestt
46 Dimitrie loan
47 C. Godescu Godenif Godeni
N. Proca Golestii-Bratia Golestii-Bratia
4 V. Golesteanu Golestii-Podgoria Golesti-Podgoria
54 C. I. Stgnescu Gorganu-de-jos Gorganu
51 Grigorie N. Popescu Gorganu-de-Mijloc
5 loan P. Tomescu Glambocel Glambocel
5 Oh. Negurescu Ilartiesti liartiesti
5 Petre Stefanescu Jugur Jugur
55 I. Marinescu jupanesti upanesti
56 1. Bucurescu jupanesti
57i Gh. Cetgleanu Laical Lgicii
58 I. Dragomirescu Lazaresti Schitu-Golesti
5 1. Scheauc Leresti Leresti
60 lordache Pacescu Leicesti Leicesti
61 1. Adrian Leordeni Leordeni
62 Marin Busuiocescu
63 Gh. Musetescu IMargu Milau
www.dacoromanica.ro
44 JUDETUL MUSCEL
*C.

4 1-'''v NUMELE i PRONUMELE PAROHIA COMUNA


u
64 1. lonescu Mgtgu Mg tgu
65 C. Nicolaescu Micesti Micestt
66 Iacob Constantinescu Mihgesti Mihgesti
67 N. Cgpg tang Mioren1 Mioreni
Marin Selgrescu Negrestl Betel'.
6 Gh Zgriptescu .
T. Arngutoiu Nucsoara Nucsoara
71 Petre Pacescu Pgcioiu Coesti
I. Petrescu Pietrosani Pietrosani
73 N. Negreanu Piscanii Piscani
7 C. Predescu
75 Grigorie Poingreanu Poingrei Poingrei
76 D. Nitescu Poenarii Poenarii
77 I. Rgdulescu Prislopu VIgdesti
7 Marcu Rosescu Priboenii-de-jos Priboeni
791Radu Popescu Puchenii IPucheni
80 Gh. Fuiorescu Purcgrenii Purcgreni
81 Gh. Georgescu Racovila Racovila
82 I. Bgrbulescu Retevoesti Retevoesti
83 Bucur fonescu Rgdesti Rgdesti
84 N. Musetescu Rucgru-de-Sus Rucgru
85 Gh. Arnlifescu 71

86 D. Anastasescu Rucgru"-de-jos
87 I. Lungeanu 71

88, Nihai Proca Slgnic Slgnic


8 Gh. Crinu Stgnesti Stgne§li
90 Enache Rgdulescu Stalpeni Stalpeni
91 I. Otelescu $1efgriesti SIefgne§ti
92 Teodor Stefgnescu Targu-Dealului 11

93 Mirea Popescu Topolovent Topoloveni


94 I. losifescu Titesti Ti le§li
95 Gh. Dumitrescu Tiggnesti Tiggne§Ii
96 Gh. Moisescu Valea-Mare Ngmgie§ti
97 1. Duteanu Vgcarea Valea-Popli
98,Gh. Nicolaescu Valea-Popii 11

991C. Diaconescu Vglenii-Dambovita Vglenii-Dambovita


1 N. Limberea Vglenii 11 Vglenii-Podgoria
101 Gh. Georgian VW:testi Vlgdesti
10 N. Alexandrescu Vilichesti Calinesti
103 R. lonescu 11

104 Gh. Negulescu Voinesti Voinesti


105 N. Dragomirescu
106 N. Stangescu ,Trgnesti Vrgnesti
107 I. Lgzgrescu Vulturesti Vulturesti
108 I. Mgrgescu
109 Stefan Podgoreanu Zgriple§ti Bele"11
110 I. Tgnase 11 11

111 Al. Dragomireseu Piscului


112 C. Leonte Punceasa
JUD NEAMTU
1 Econ. Gh. Popovici SI. loan Domnesc Piatra-Neamtu
2 Gh Ghervescu Mgretei II
3 C. Gheorghiu Precista 11

4 V. Sacerdotescu It
5 N. Rosescu Sf. ioan Domnesc 11

6 Pr. V. Capra II 11

7 Diac. D. Irimescu
8 Pr. Cetus Haralambie Ador. M'a' icei-Dom. Targu-fsleamiu

www.dacoromanica.ro
JUDETUL NEAMTU 45
z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

9 Econ. Gh. Bejan Adorm. M-cei D-Iui Targu-Neamf


10 Diac. V. lonescu 11 IP

11 Pr. V. Engchescu Sf. Nicolai


12 loan Posa
13 Haralambie Marcoci Pomelea
14 loan Petrescu Coroiu CAluggreni
15 Econ. N. Gheorghiu Agapia Filioara
16 Sachelar I. Preotescu Valea-Seaca 1311(itesti
17 Pr. I. Pantescu Andria HAngu
18 I. BAIgnescu
19 Gh. Podoleanu Balcani Tazlgu
20 Pavel Capra BarcAnesti Socea-Candesti
21 Econ. V. Gheorghiu Barjoveni Silistea
22 Pr. D. Romanescu
23 Econ. V. Ghernescu Bicaz Bicaz
24 Pr. C. Alexandrescu Bistricioara Bistricioara
25 Econ. C. Ma lase Manastirea Bistrila Doamna
26 Pr. V. Barcan
27 Toma Scobal Blebu Petricani
28 Mihai Vasiliu Baboesti Pipirig
29 Ion Mares Bodestii-de los Bodestii-Precistei
30 Econ. Gh. 1361Aoi Bodestii-de-Sus
31 Sachelar N. Bicleanu Boistea Petricani
32 Pr. I. Nemleanu
33 Gh. Bocescu
34 Scarlat Ngdejde 'Boriesti Boriesti
35 I. Dimitriu
36 V. Mircea Bozleri Bozieni
37 V. Radu
38 C. Mironescu Budestii-GhicAi Bucre§tii,Ghicgi
39. Chiril Chirilescu Buhalnija Buhalnila
40 Ion Trifan Caciulesti I Cgciulesti
411 V. Dama§can Candesti Socea-Candesti
42 Econ. 1. Stgcescu Carligi Carligi
43 Pr. V. Dimitriu Coslisa Costisa
44 I. Stghiescu Cracgoani Cractloani
45 V. Stahe CracAu-Negru
46 Oh. Mironescu Cut Van.-Dumbr.-Rorie
47 Econ. I. Constantinescu DAnesti Girov
48 Pr. Ilie Costea DgrmAnesli Ggrcina
49 Econ. V. V. Davie Dobreni Dobreni
50 Pr. Gh. Andreescu Dochiea Dochiea
51 Gh. SAndulescu Dragomire§ti Dragomiresti
52 loan Tifescu Galu Galu
53 Econ. T. TeofAnescu Garcina Garcina
54 Pr. Oh. Teodorescu
55 ,, Sava Versescu Ohe"Igesti BArggoani
56 V. Preda
57 Stefan Mares Ghigoesti Serbesti
581 V. Gheorghiescu ' Ghind5oanif-de-Sus Ghindgoani
59 Econ. Al. Pasmoseanu Ghindgoanii-de-)os 11

- 60 Pr. C. Triton MArgineni MArgineni


61 Vasile Sgbinescu GrumAzesti Grumazesti
62 Gh. CrAciun
63 V. losifescu Gura-Largului CAluggreni
64 C. Gheorghiu Hangu Hangu
65 , C. Popescu Hoisesti MArgineni
66 Econ. V. Focsa Humulesti Targu-Neamfu
67 Pr. V. Alexandrescu Papa Maslacan
68 I, Teodorescu Lunca Vangtorii Neamfului

www.dacoromanica.ro
46 JUDETUL NEAMTU

z0 1,z NUMELE zi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

6 Pr. Gh. Gheorghiu Girov Girov


7 Gh. Popovici Lunca Vangtorii Neamfului
71 N. Alexandrescu Mastacan Mastacan
7 D. Calapgr Negresti Dobreni
V. Coroamg Pangarali Pangarali
74 I. Vasiliu Pipirig Pipirig
75 I. Alexandrescu Podoleni Podoleni
7 D. Matasg Rgpciunea liangu
7 D. Stamate Rgucesti Rgucesfi
7 Econ. C. Ghervescu Bisericg particulars Roznov
79 Pr. Oh. Filipescu Serbesti $erbestt
80 ., C. 136rsan Schifu-Hangu Hangu
81 Sachelar S. Ungureanu Secu-Buhalnila Buhalnila
82 Pr. D. lonescu Silistea Silislea
N. lonescu
831
84
85
.
T. Lascgr
N. Stamate
,Socea
Tarpesti
It
Socea-Candesti
Petricani
SGT Econ. I. Corijescu rfasca Bicaz
87 (Jr. Stupcanu TazIgu Tazlgu
88 Pr. Al. Corbu Tibucani Pgstrgveni
89 Gh. Antistescu Timisesti Timisesfi
90 Stet. Vgrgolici Totoesti Rgsb.-Valea-Albg
91 Sachelar Gh. Popescu Uricheni Uricheni
92 Pr. V. Hizan
93 Gh. Gherasim Uscafi Rgsb.-Valea-Albg
94 Gh. BgIgnescu Vaduri Vaduri
95 Oh. Gavrilescu PI

96 I. Marin Vangtorii Neamjului Vangforii Neamjului


971 N. Pgrvu Zgnesti Zgnesti
9$ ., T. Ghervescu
99 Sachelar V. Atanasiu Pgstrgveni Pgstrgveni
100 Pr. Al. Romanescu Grunfies BistriciQara
101 Teodor Boros Talpa Talpa
10 P. BgIgnescu arcgu
10 I. Vasiliu Mangstirea Vgratec
1041 C. Vasiliu
105 V. Matasg It
106 N. litimescu
1071 I. Bufescu Agap"ia
1 Pantel. Zugrgvescu
1 I. Stergnescu
1101 Gh. Costgchescu
111 V. Tomescu 11 Rgslioeni
112 Gh, Balfg confesor Pangarali
JUD. OLT
Pr. C. A. Popescu
1 Slatina
2, Nicolae lonescu
$ Gh. Turturescu
4 Nicolae Pretorian
5 loan Marinescu
6 Niculae Bucicg 1.1

TI C. Milcoveanu
Alex. Constanfinescu
C. Plesoianu IP

IQ Oh. Rosulescu tI
11 Gh. Pascal
12i Mihai Vasilescu
13 Consf. Albescl. Algesti

www.dacoromanica.ro
JUDETUL OLT 47

z0 t NUMELE qi PkONUMELE PAROHIA COMUNA

14 N. Teodorescu Alberti
15 loan Varbilian Alimgnesti
16 Voicu Signescu
171 N. Aluneanu Alunisu
1 Si. Popescu
1 Gh. Tuineanu Bacea
20 Gh. Pgunescu Balgnesti
21 N. Maicaneanu Mehl
T. Niculescu Bghali
I. Buzescu
201 the Marinescu
Anast. Constantinescu 13grngsti-de-Cepturi
261 Stan Dumitru
27 Radu Popescu Bgristi-de-Vede
28 Stan Bgrgscu 11

N. Dumitrescu
M. Popescu Bgrcanesti
31 St. Dumitrescu
Peke Popescu Beciu
1. Teodorian Beria
N. Birch Birci
3 C. Parvulescu Corbu
Al. Mateescu Brebeni
loan Popescu Buzesti
Gh. Rgdulescu It
Anasi. Demetrescu
Florea leronim
41 Calotg Marinescu 11

42 loan Bercan Casa-Veche


43 D. Branilescu Campu-Mare
44 D. Leulescu Chilia
45 Zamfir Valmar Cireasov
4 loan Necsulescu Colonesti
4 Stefan lonescu
48 loan Popescu Comani
491 D. Mitigilescu Comanifa
50 Const. Stoicgnescu Constantinesli
51 Marin Gorjan Alberti
52 D. Cateanu Coteana
53 Anasi. lonescu Crgclunei-de dos
54 Oprea Lazgrescu Crgciunei-de-Sus
55 I. Crgmpoianu Crampoaia
56 loan Florescu Crelesti-Barsesti
57 loan Popescu 1/ /1

58 loan Nilulescu Cucuesti


5'- Alex. Georgescu I Dgneasa
60 Alex. Georgescu II
611 N. Pelrescu Dejesti
62 loan Marinescu Dobroleasa
63 Barbu Ceausescu rt
64 Vasile Leulescu Dienci
65 Teodor Paladian Drgggnesti-de dos
66 D. Teiuseanu It
67 Oh. Niculescu Drggoesti
68 loan Mihaescu Dumitresti
69 D. Tomsan Isvoru
701 Oh. Fggeleanu Fggefelu
71 I. Signculescu Poicoava
7 Marin Raicu Floru
73 I. Cargalea nu Frunzaru

www.dacoromanica.ro
48 JUDETUt OLT
+4
NUMELE qi PPONUMELE PAR OHIA COMUNA
z0 U
74 IP Ilie Predescu Drggoesti
75 C. Venescu Barcanesti
76 PI loan Mateescu Gura-Boului
77 V Const. Bglan
78 IP D. Gusigvileanu Gustavgiu
79 Gh. Constantinescu Urluiasca
80 PP
Marin Popescu Floru
81 Gr. Coteanu Coteana
82 V. Smaragdian lsvoarele
83 1. Vergulescu PI

84 0 Pavel Constantinescu lsvoru


85 Paraschiv Mateescu PI

861 1. Zamfirescu Optasi


87 It nun Iliescu Mg Idar
89 II loan Coteanu Viisoara
89 II loan Niculescu
90 D. Profeanu Profa
91 D. Brumusescu Mier testi
92 I. Bglaceanu
93 Elie Bgldescu Mihlesti-de-Sus
94 Toma Vilanescu Milcov
95 D. Sfarlogeanu Mircesti
96 I. Bgrascu II
97 C. Ceroianu Mogosesti
98 D. Popescu Negreni
991 Ilie Cori la IP

100 Alex. Marinescu Optasi


101 Const. loneanu
10 loan Florescu Otesti
10 Const. Gagiulescu
10 St. Simionescu Masi
105 Hie Mitrican Perie li
106 loan Serbgnescu Pobaru
107 I. Ggrbgceanu It
1 V. Sebescu
10 Stefan Ionescu Poiana
11 Malei Popescu
111 Anast. Marinescu Potcoava
11 Marin Duhovnicu II
11 Marin Pgrvulescu Priseaca
11 N. Spineanu Profa
115 Vasile Profeanu
116 Gh. Onescu Opgre lu
117 loan Preolescu Raj lett'
118 Const. Moiescu ,,
119 loan Predateanu Sgmburesti
12 Gh. Capgigneanu Scornicesti
121 M. Bgdulescu Seaca
1 N. Mgriescu Spineni
123, Const. lonescu Stoicanesti
124 loan Angelescu Serbgnesti
125 AL Nitulescu
126 loan Olteanu $uica
127 Vasile Constantinescu Tgtulesti
12 I. Tgtulescu II
12 M. Comgnescu
1 , Marin Drgghicescu Tam"peni
1371 loan lonescu
Pavel Efrimescu Teslui
C. Petreseu PI

www.dacoromanica.ro
JUDETUL PRA HO VA. 49
21 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

Pr. I. Pretorian Teslui


g
136
11 loan Marinescu
loan Tarte
Pgrosi
Turia
13 11 Badea Marinescu
1 , loan Stgnescu Urluiasca
13 11
loan Toianu Sines!'
1 11 D. Popescu Gros V.-Ungureni
14 V. Dobrescu 91

14 loan Costgchescu Vala


143 D. Sgvulescu
144 Vasile Pgrvulescu Viieni
145 loan lonescu Durniiresti
140 Const. Sorgrascu Spineni
147 Const. Cristescu Colonesti
1 V. lonescu
14 Stan lonescu Vulturesli
1 Sandu Grigorescu

JUD. PRAHO VA
1 Pr. Alexandru Niculescu Sf. Apostol Filip Vglenii-de-Munte
2 . Alexandru Popescu MIgureni Mggurenii
3 Alexandru Popescu Ciumali Ciumali
4 Alexandru Popescu Schiulesti Schiulesti-t-lomoric.
/I Alexandru Popescu Strejnicu Strejnicu
Alexe Mateescu Vadu-Sgpat
/1 Alexe Militescu I"rovita-de-Sus
Vadu-Sgpat Provifa-de-Sus
Anastase Oprescu Gura-Vgii Valea-Caluggreascg
Anastase Stoicescu Aricestii-de-Sus Aricestii-de-Sus
10, Anastase Teodorescu $ipotu Boldesti
11 Andrei Georgescu IM a i ca -Precista Ploesti
Andrei Mihgilescu Val-de-El Udresti
Andrei Opris Sotrile Sotrile
I/ Andrei Popescu Colceag Colceag
PP Andrei Signescu Cornetu-Cuib Cornetu-Cuib
I/ Anghel Burada Sf. Vasile Ploesti
Antimir Damian Tomsani Tomsani
1 11 Anton Dumitrescu Berceni Berceni
1 // Anton lonescu Nedelea Nedelea
I Apostol Mginescu Poenarii-Rali Poenarii-Rali
21 11 Atanase Georgescu Sf. Treime Ploesti
2 /I Atanase Petrescu Sf. Ion (Prgjani) Signic
11 Atanase Popescu Mgrginenii-de-jos Mgrginenii-de-jos
24 11 Atanase Zamfirescu Bordenii-Mari Bordeni
11.1 Avram Eufrosin Valea-Ani Starchiojd
2 Avram lonescu Tarlesti
Avram Teodorescu 1grlesti Posesli
11 Badea Predescu - Sf. Filoftea Ploesti
Barbu Popescu Cocorgsti-Colful Cocorgsfi-Collu
I 11 Basiliu RAdulescu Cornu-de-Jos Cornu-de-Jos
31 Chiriac Dobreartu Sf. liaratambie Ploesti
3 Chirill Niculescu Ghirdovenii Ghirdoveni
3 I/ Christea Daniil ,Sf. Pantelimon Ploesti
Christea Georgescu rfargusoru-Nou TargusoruNou
11 Constantin Apostolescu Sf. Ecaterina Ploesti
If Constantin Apostolescu Cgluggreni Caluggreni
11 Constantin Dumitrescu Nast.-Maicei-Dom. Slgnic
11 Constantin Franculescu Mglgesti Mglgesti
Constantin Grigorescu Magula Tomsani
Constantin Grigorescu Pietrosani Pietrosani

www.dacoromanica.ro 4.
50 JUDETUL PRAROVA
`
O
Z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA CON1UNA

41 Pr. Constantin lonescu SI. Stefan Ploesti


42 Constantin lonescu Breaza-de-Sus Breaza-de-Sus II
43 Const. Popescu Miran' Bgtrani
44 Const. Popescu Coada-lzvorului Mgnesti
45 , Cons!. Predeleanu Predealu-Sgrari Predealu-Sgrari
46 Cons!. Provinceanu Si. Voevozi Campina
47 PP
Cons!. Vasilescu Vat-de-El Udresti
48 /1 Cons!. Voicescu Teisani Teisani
49 11
David Popescu Breaza-de-Sus I Breaza-de-Sus
50 Diamandi Popescu liaimanale liaimanale
51 11 Dobre Miulescu Dgrmanesti Dgrmgnesti
52 Dumitru- Atanasiu Azuga Azuga
53 Dumitru Baziliu Ocina Ocina
54 11 Dumitru Bligsoiu Chiojdeanca Chiojdeanca
55 Pt Dumitru Balteanu Miresu Singeru- de -]os
56 Dumitru Constantinescu Tintea Tintea
52 Dumitru Dumitrescu Drajna-de-Sus Drajna-de-Sus
58 11 Dumitru Frinculescu Bertea II Bertea
59 Dumitru Grigorescu Isvoarele Isvoarele
60 Dumitru Hristodorescu Parepa Parepa
61 11
Dumitru ivgnceanu Si. Spiridon Ploesti
62 Dumitru Medianu Drajna-de-jos Drajna -de -Jos
63 Dumitru Moisescu Maneciu-Pamanteni Maneciu Pamanteni
64 11 Dumitru Popescu Balta-Doamnel Salta -Doamnei
65 .11
Dumitru Popescu PAcureli. Pacureli
66 It Dumitru Popescu Rotari Ceptura
67 Dumitru Rgdulescu Si. Dumitru Ploesti
68 Dumitru Gh. Sachelarie Gherghija - Gherghila
69 PP Dumitru Sgvuiescu Bustenari Telega
70 Dumitru *teignescu . Si. Nicolae-Vechi Ploesti
71 Dumitru SteIgnescu Nucsoara-de-Jos Rancezi
72 Dumitru Vintilescu Moreni Moreni
73 Dumitru Zeiiarescu lordgcheanu Gornetu-Cricov
74 lmanoil lonescu Si. Vincri Ploesti
75 11
Ene Dumitrescu Sf. Pantelimon .,
76 Eremia lonescu Breaza-de-los Breaza-delos
77 Fi lip Marcoviceanu Vaica-Precista Ploesti
78 Gheorghe Babes ataru Tataru
79 IP Gheorghe Brebeanu Brebu Brebu
80 11 Gheorghe Chiricg Si. loan Ploesti
81 tO Gheorghe CosIgchescu Alberti -Muru Alberti -Muru
82 13 Gh. Diaconescu V18deni Vladeni
83 Oh. Dumitrescu Si. Gheorghe-Vechi Ploesti
84 11 Gh. Oherghiteanit Ceptura Ceptura
85 Oh. Grigorescu Maica-Precista Ploesti
86 11
Oh. lonescu Kiojdeanca Kiojdeanca
87 Gh. lonescu Cornu-de-jos Cornu-de-Jos
88 Oh. lonescu Gherghija Gherghita
89 Gh. lonescu HArsa HIArsa
90 11 Oh. lonescu Netoji Netoli
91 Gh. lonescu Scgeni Scgeni
92 Oh. loanitescu Valea-Nicovani Valea-Cgluareascg
93 Gh. Istratescu Bertea I Bertea
94 Gh. jalba Conduratu Conduratu
95 PP Gh. Lungeanu Popesti I Negoesti
96 11 Gh. Marinescu Scgeni Scaeni
97 11 Oh. Mihail Bgicoiu Baicoiu
98 Oh. Negoescu Scorleni Scorleni
99 Gh. Niculescu Sf. Vineri Ploesti
100 Oh. Popescu Apostolache Apostolache

www.dacoromanica.ro
JUDETUL PRAHOVA 51

Z
alod
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA.

101 Pr. Gh. Popescu Aricesti-de-jos Aricesti-de-Jos


102 Gh. Popescu Cioranii-de-jos Ciorani
103 " Oh. Popescu Pucheni-Mosnent Pucheni-Mosneni
104 ,, Gh. Popescu-gornet Sf. Vasile Ploesti
105 Gh. Popescu Sf. Voivozi Urla(i
106 Gh. R5dulescu Podu-Vadului Breaza-de los
10 Gh. Stefgnescu Bughea-de-jos Bughile
1 Grigore lonescu BIrcgnesti BArcSnesti
'1 Grigore Marinescu Strgmbenii de Munte Strambeni
10 Grigore Moisescu PucheniiMari Pucheni-Crainici
1111 Grigore Popescu Provila-de-los Provila-de-los
11 Grigore Popescu Tgricerti Tgriceni
11 Grigore Preolescu Ciupelnila Ciupelnila
11 Grigore Teodorescu Sinaia Sinaia
1151 ,, Haralambie Popescu Starchiojd 11 Starchiojd
116 Me Dumitrescu Nucsoara-de-los Rancezi
11 ,, Inocenliu Stefgnescu SI. Haralambie Ploesti
11 loan Alexandrescu Soimari Soiniari
11 loan Antonescu Poiana-de-V5rbil6u Poiana-de-VSrbilgu
120 loan BSnicS Goruna Cocgresti-Misli
'121 0 loan Buzeleanu Secgria Comarnic
loan Chiricg SI. Treime Campina
loan Constantinescu Puchenii-Mari Puclienii- Crainici
112 loan Costeanu Homoraciu Homoraciu
.125 loan Davidescu Lunca-Mare Sotrile
1 loan Dumitrescu Tesila Tesila
12 loan Dumitrescu Sf. Voevozi Ploesti
12 loan Georgescu Floresti Floresti
1 ,, loan Georgescu Rgfovu 126fovu
13 n loan Georgescu Sirna Varnila
131 loan Grigorescu Poiana-Campina Poiana
113 loan lonescu 1Tr6isteni Tesila
'13 loan Mihai Cgrbunesti Cgrbunesti
13 p, loan Mircescu Gura-Fitioarei ScSiosi
135 ,, loan Moisescu Maneciu-Ungureni Manecui-Ungureni
136 p, loan Nicolau Sf. Gheorghe-Nou Ploesti
1137 ,, loan Niculescu Coslegi Coslegi
1 ,, loan Niculescu Habudu Habudu
13 " loan Niculescu MSgurenii MSgureni
1 " loan Oprescu Pietrosani Pietrosani
141 ,, loan Pietriceanu Pietriceana Brebu
1421 ,, loan Popp Brazi Brazil
1431 loan Popescu Boldesti Boldesti
144 ,, loan Popescu Comarnic Comarnic
I
145 Loan Popescu-Gorgotg Sf. Dumitru Ploesti
II 46 ,, loan Rgdulescu Albesti-Paleologu Albesti-Paleologu
147 I loan SIgnculescu Livadea Livadea
1 ,, loan TAngsescu Podenii-Noi Podenii-Noi
1491 ,, loan Vgleanu Sf. Vineri Ploesti
15q n loan Voiculescu 136nesti B6nesti
1511 1
loan Voiculescu Comarnic Comarnic
152 lordan Niculescu MgnSstirea Zamfira Mggurele
153 ,, losif Georgescu Sf. Ecaterina Ploesti
1154i 11 lose! Popescu Talea Talea
1155 lsaia Popescu Valea-Lungg Valea Lungs
156 ,, Marin Martinescu Ad. Maicii-Domn. Campina
157 Marin Popescu Goruna Coaresfi-Misli
1158 Martin lonescu Podenii-Noi Podenii-Noi
159 Mihail Apostoliceanu Sf. Nicolae-Vechi Ploesti
160 Mihail Consfantinescu Mggurelele MSgurelele

www.dacoromanica.ro
52 JUDETUL PRAHOVA

0 Itt NUMELE Si PRONUMELE I PAROHIA COMUNA

161 Pr. Mihail Constantinescu Nast. Maicii-Dom. SISmc


162 I, Mihail Marinescu Treimi Chiojdanca
163 Mihail Parvulescu SI. loan Pioesti
164 pp Mihail Popescu Filipesli-de-Padure Filipe§li-de-Padure
165 Mihail Popescu Sf. loan Valeni-de-Munte
166 Mihail Rapeanu Starchiojd I Starchiojd
167 Mihail Tanasescu Podenii-Noi Podenii-Noi
168 Mihail Tomescu Ad. Maici-Domn. Udall
1691 pp Miltiade Tariceanu Sf. Spiridon Ploesti
170 pp Nicolae Antonescu Valea-Popi Valea-Calugareasca
171 pp Nicolae Dumitrescu Scurtesfi Stefesti
172 Nicolae Enachescu Drajna-de-Jos Drajna-de-Jos
1731 Nicolae lonescu Ceptura Ceptura
174 Nicolae lonescu Gornetu-Cricov Gornetu-Cricov
175 Niculae Niculescu Fulga-de-Sus Fulga-de-Sus
176 IP Nicolae Popescu Buda-Palanca Buda-Palanca
17? Nicolae Popescu Crivina Crivina
178 Nicolae Popescu Tomsani Tomsani
179 p. Nicolae Popescu Tintea Tintea
180 pp Nicolae Preotescu lanesti MNnesti
181 pp Nicolae Stoicescu Cioranii-de-Sus Ctoranii-de-Sus
182 /I Nicolae Stefanescu Inotesti Inotesti
183 Panait Craciunescu Ploestori Ploestiori
184 Panait Statescu Paulesti Paulesti
1851 pp Pavel Radulescu Gura-Vaei Valea-Calugareasca
186 pp Petre Georgescu Sf. Trei-lerarchl ,Slanic
187 Petre Niculescu Satciile I SA Rifle
188 pp Petre Provianu Bucovu Bucovu
18 pp Preda Hristescu Si. Voevozi ,Ploesfi
1 I/ Radu Arsenescu Gorgola 1Gorgota
191 pp Radu Eufrosin Posesti Posesti
19 pp Radu Poenaru Crivina Crivina
19 Rafail Mateescu Baltesti Podenii-Vechii
1 pp Ruse Mateescu Sf. Gheorghe-VechilPloe§li
195 IP Samson Popescu Breaza de Sus I 'Breaza-de-Sus
196 Savu lonescu Podenii-Vechi Podenit-Vechi
197 pp Spiru Stefanescu fulga-de los Fulga-de-Jos
198 pp, Stan Marcu Sirna Varnila
199 pp Stancu Marinescu Cosmina-de-los Cosminele
200. pp Stelian Popescu Singeru -de -Jos Singeru
201 1, Stefan Goruneanu Dijesti Dijesti
20z Stefan lord8nescu Sf. Imp6rali Ploesti
203 IP iteian Popescu Isvoarele Isvoarele
204 IP !elan Popescu Telega 11 Telega
205 !elan Popescu IValea-Stalpului Olteni
206 pp tefan Tomescu Magula - Tomsani
207 (elan Zotu SI. Sava Ploesli
IP eodor Georgescu Popesti II Podenii-Noi
Teodor Grigorescu Sf. Treime Ploesti
21 Toma Georgescu Monastirea Valenii-de-Munte
211 Vasile Dumitrescu Sf. Dumitru Ploesti
21 Vasile Georgescu Podenii-Noi IPodenii-Noi
213 Vasile Iliescu Cornurile Cornurile
214 Vasile Mateescu Monastirea Zamfira Magurele
215 Vasile Nicolau Brebu Brebu
216 Vasile Niculescu ilAdancata Adancata
217 Vasile Niculescu Ill'argu§oru-Vechi Targusoru-Vechi
218, Vasile Popescu Alunisu Stramb.-de rMunte
219 Vasile Popescu DragSnesti DrSganesti
220 Victor Popescu Varbilau Varbilau

www.dacoromanica.ro
JUDETUL PUTNA 53
zl
2a NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

221 Pr. Zaharia Popescu Coloiu Baicoiu


222 Zaharia Popescu Edera Edera
223 M. TNngsescu Dr6ggne§ti
224 N. Georgescu Scgeni
2251 G. Georgescu Sboru
226 Stan Popescu Telega

JUD. PUTNA
1 Clement Bontea Nast. Sf. loan Botez. Foqani
2 loan Denwtrescu
' Alexe Vasilescu ft
4 Alex. Ralescu Sfinlii Voevozi
N Nicolae Oherea Adorm. M-cei D-lui PI

61 Radu Nedelcu II
7 Panielimon Romanescu Adormire"a (Donia)
8' Alex. Plopeanu PP

N Costache lonescu Si. Mina"


1 Cnin Orman
11 Victor Banu Na*te"rea M-cei D-lui
1 Oh. Tomescu
1 Nicolae Atanasiu Adorm. (Precista) IP

1 loan R5dulescu Cuv. Paraschiva


15 loan 1-15rlescu if
1 Tom Petretcu Sf. Gheo"rghe
1 Stefan Bazgan Sf. Apostoli
18 Stefan Ralescu
1 Gh. Ralescu Profetul Samoil
270 Mihail Dica Sf. Cruce Odol;e0
211 Andrei Munteanu IP

loan En. Popa Naste' rea M-cei D-lui


2 Spiridon Arhir
24 Oh. Popescu Sf. Apostoli Pannciu
Circomscriptia
251 Gh. Corpaciu Adjudu-Nou Ad]udu-Nou
26 Petru Nicolau Adjudu-Vechiu AdJudu-Vechiu
27 Vacant - And riot Reghiu
Dimitrie Popovici BR1ca Cololane0
29 Necoara Enache Barse*ti Barsesti
Vasile Catang Beresti Beresti
31 Dimitrie Vasiliu Bilie§ti Bilie§ti
32 Nlcolae Agaton Bolote§ti Bolote0i
33 Vacant Bor§ani Borani
34 Petre Dragomirescu Bote§li Palesti
35 Nicolae Cost8chescu Meld Cglieni
36 Gheorghe Tutoveanu Ullman Vidra
37 loan Nedelcu Capatanul Mera
38 Coman Andronescu Campuri Campuri
Circomscriptia II
39 Const. Diaconescu Chicerea Crucea-de-Sus
4 Vasile !gnat CiorSni Pufea
41 Die Tuchel Ciu§lea Ciuslea
42 Mihail Popescu Clipicesti Clipice*ti
43 loan Bknulg Colacu Colacu
4 Andrei Veli CopkeVi Anghele§ti
4 loan PtwS Crucea-de-jos Crucea-de los
loan PopLcu Cucova Cucova
4 Dimitrie Serb6nescu Dealul-Neicului Crucea-de-Sus

www.dacoromanica.ro
54 JUDETUL PUTNA

zof NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

44 loan Vasiliu Diocheti Diocheti


49 loan Patrascu 11omnesti Domnesti
50 loan Miron Drggusani Drapusani
51 Stefan Andronescu Dumbravila Suraia
52 Costache Florescu Faurei Fgurei
Circomscriptia III
53 Const. Burgl Floresti Palest'
54 Nicolae Moldoveanu Fitionesti I Fitionesti
55 Grigore Mazgre Fitionesti II Fitionesti
56 Vasile Banu Gggesti Gggesti
57 loan Orostt Gguri Gaud
54 Vacant Hergstrgu Merest' au
59 Nicolae Posto !ache Iresti iresti
60 Nicolae °Was Irestii-de-Sus j
61 loan Ciornetu 'vanes!' 13°1°1120
62 Stefan Rgdvan jaristea I ljaristea
63, Sloica Hristea .,
64 Pefru Dumitriu laristea 11 1 ,"
65 Raicu Mihgescu jorgsti jorisii
66 Gheorghe Apostol Mgrasesti I MArgsesti
67 Grigore Nicolau Mgrase0 II
68 loan Ursache Mandrisca Mandrisca
II
Circomscriptia IV
69 Dimitrie Popescu Mangstioara MAngstioara
70 Alexandru Mgrascu Mircesti Mircesli
71 Vacant Mera Mera
72 Nicolae Diaconescu Movilita Movilita
73 Emanoil Popescu Ngmoloasa Namoloasa
74 loan Tase Nanesti Ngnesti
75 Nicolae Mihail Ngruja Naruja
76 Stefan Chiciora 0 0
77 Gheorghe Chiciorea Nereju-Mare Neruju
78 Teodor Macovei . Nereju-Mic Nereju
79 loan Dantis Nistoresti Nistoresti
80 Nicolae $usu Palten Palten
81 Anastase Stoenescu Parava Parava
6ircomscriptia V
8 Coman Purdel Pgdureni Pgdurzni
84 Nicolae Mircea Pgncesti Pancesti
84 Dimitrie Marinescu . 0
85 Vacant Pgulesti Pgulesti
86 Nicolae Mehedinji Pgunesti Pgunesti
87 lordache lonescu Paunesti-Bou
86 Nicolae Manea
8 Dimitrie Vladescu Panticesti Campineanca
9,3, Pascal Ciofu Pietroasa G5geVi
91 Vacant Poiana Po'ana
9 Teodor Nicolau Pufesti Pufesti
9 Crgciun Corbea Rgcoasa Rgcoasa
94 loan $erban 0
95 Nicolae Atanasiu Rgpedea Strioanele-de dos
96 loan Balgnescu Rasloaca Rastoaca
9 Alex. Andoniu Ruginesti Ruginesti
98 Nicolae Mihailescu Sascut Sascut
991 Gheorghe Popescu Satu-Nou Crucea-de-jos
Circomscriptia VI
100 Apostol Hornea Sarbi Tilesti

www.dacoromanica.ro
JUDETUL RAMNICU-SARAT 55
01'1 NUMELE §i PRONUMELE PAR01-11A COMUNA
t.)

101 Traian Andronescu Scurta Scuria


102 lorgu Arghir Soveja Soveja
103 loan Gavriloiu 11 11

104 loan Danfis Spinesti Spinesti


105 Vacant Spulber Spulber
106 Gheorghe Atanasiu Strgoanele-de-jos Strgoanele-de-los
107 Nicolae Atanasiu Sirgoanele-de-Sus Strgoanele-de-Sus
108 loan Lgarescu Suraia Suraia
109 loan Bosoiu 11

110 Vasile Tutoveanu Serbesti Iresti


111 loan Georgescu Tgrgu-Ngmoloasa Ngmoloasa
112 Vacant Tichiris Tichiri§
113 Dimitrie Rgdulescu Tufele Tifesti
1141 loan Macarie Tulnici Tulnici
115 En. lioreanga Tifesti Tifesti
Circomscriptia VII
116 loan Bantu Urechesti Urechesti
117 Nicolae Popa Vadu-Rocca Vultur
118 Dimitrie Grigoras ,Valea-Babei Campuri
119 Grigore Roman Valea-Seacg Valea-Seacg
1 loan Curcg Vgrsgtura Vgrsgtura
121 Gheorghe So lu ..

12 loan Popescu Vtdra Vidra


123 Anaslase Curcg Vitanesti Gggesti
12 Gh. Gagea Vizantea Vizantea
125 Const. Teodosiu Vultur Vultur

JUD. R.-SARAT
1 Pr. Petru Georgescu Sf. Nicolae Ramnicu-Sgrat
2 Econ. N. Damian Cuv. Paraschiva 11

3 Lazar Niculescu Adorm. M-cei D-lui 11

4 Diac. Alexe Tgngsescu Cuv. Paraschiva


5 Econ. C. Paulescu Adorm.14-cei D-lui 11

6 Sachet. Manea Comgnescu Sfinfii Voevozi 11

7 Stefan Sburlan SfAntul Dimitrie 11

8 , Stefan Dicescu 11 11

g Pr. G. Tgrulescu
10 $erban Popescu Adorm. M-cei D-lui
11 C. Gibescu Andriasu Andriasu
1 Matei Popescu Amara Amara
1 Radu Stoicescu Bisoca Bisoca
14 lordache Popescu Bicesti-de-los Dumitresti
15 Sofronie Popescu Buda Buda
16 loan Damian Dgnulesti Danulesti
Stefan Anghelescu Bgbeni Bgbeni
16 C. Rgdulescu Golesti Golesti
19 Coman A. Negoescu Bogza Bogza
20 C. I. Popescu
21 Panait Rgdulescu Budesti Budesti
22 Vlase Popescu Blidarele Carligele
23, Panait Mazglu Brosteni Brosteni
241 Stefan Georgescu Beciu Vgrtescoiu
25 Mihai Dobrescu Beciu
26 Grigorie Tarulescu Blesti Bglesli
2 Neagu lonescu Bulboaca Mgicgnesti
28, loan Negulescu 11

2g Econ. D. St. Rosescu Bglfafi Ballali


30 Pr. N. Popescu Boldul Boldul
www.dacoromanica.ro
56 JUDETUL RA.MNICU-SARAT

zei NUMELE PtiONUMELE PAROHIA cOMUNA

31 Pr. D. Constantinescu Balta-Albg Balta-Albg


32,1 N. Dimitrescu Chiojdeni Chiojdeni
331 Mateiu Petrescu Colatcu lident
34 loan Georgescu Costandoiu Lacul-lui-Baban
35, Stanciu Gheorghescu Costesti Costesti
36 Pavel Zamfirescu Carligile Carligile
37 Al. Tgnasescu Ciorgstii Ciorgsti
38 Ghilg Gavrilescu
39 Petru Bordeanu Corbul Cor"bul
40 N, Budescu Costienti-Marl Costieni
41 N. Iliescu Costieni-de-jos
42 loan MOisescu Deduilesti Bgbeni
431 Econ. the Marosin Dglhgujul Dalhgului
44i Pr. Cristea Popescu Domnija Domnija
45 s G. Tignescu Drogu Drogu
46 Econ. G. Nelepcu Faraoanele Dalhgulul
47 Pr. V. Iliescu Buzgianu Grebgnul Grebgnul
48 Mihail Antonescu Gugesti Plaginesti
491 Iacob Goleanu Urechesti Urechestt
50 lordache Tudorache Gologanu Gologanu
51 Petru lonescu Guleanca Guleanca
52, Petru Georgescu Grgdistea-de-Sus Grgdistea
531 Teodor Dimitrie It
.54 Radu Vasilescu Galbenul Galbenul
55 Stefan Alexandrescu Hergsti Grebgnul
56 loan Mgnescu liangulesti liangulesti
57 Econ. Gr. Popescu lirlgul lirlgul
58 Pr. C. Caciunescu Mgrggritesti Mgrggrilesti
59 Drggan Vasilescu Murgesti Valea-Rea
60 D. Tolescu Mandresti Mandresti
61 loan Chirilg Mgrtinesti Mgrtinesti
62 D. Georgescu
68 Radu Stoicescu Mgcrina Mgcrina
64 Econ. Voicu Anghelescu Mosestii-Vechl Nisipurile
65 Pr. Pavel Popescu Neculele /ilia
66 Dragu lonescu Nicolesti Nicolesti
67 Mihalcea Difescu Pt

68 Stan Popescu If
69 11Mateiu Benescu Orafia Iident
70 loan G. Drugescu Onella
71 G. Stgnescu Obilesti 10bilesti
72 PP loan Constantinescu
73 G. Drugescu Plesesii IDgnu lesti
7 Serban Rgdulescu Pardos Valea-Rajii
75 11 G. St. Popescu Popesti Popesti
7 N. Rgdulescu 11

7 IP loan Popescu Peleticu Lacul-lui-Baban


78 D. lonescu Puesli Puesti
791 Stefan Georgescu Piscu Domnija
80 Teodor Popescu Risipili Risipili
81 Pantazi Popescu Ramniceni Ramniceni
82 IP Vasile Grigorescu Sihlele Sihlele
83 It Teodor Budescu Sgarciji Sgarcili
84 Dimitrie loan
85 IP Dimprie Popescu Slimnicu Tamboesti
86 Atanasie Macedon Slobozia-Ciorgsti Slobozia-Ciorgsti
Christea Mihailescu Slobozia-Mihglcent Slobozia-Mihliceni
88 Marin lonescu Stiubeiu $liubeiu
891 IP Mihaiu lonescu Sglcioara Sglcioara
90 11 $teian Nicolae Socariciu Socariciu

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ROMAN 57
0 O.
Z NUMELE s PRONUMELE PAROHIA COMUNA

911 Pr. lordache Nicolae Socariciu Socariciu


92 IP Miron Popescu Stavargsti Caineni
93 PP Voicu lonescu Slobozia-Galbenu Slobozia-Galbenu
94 D. Alexandrescu Tamboesri Tamboesti
951 PI Dimitrie Zaharia
96 It Stan B. Nicolau Targu-Cucuiui Plgginesti
971 PI P. Manolescu IP

Stefan Drugescu Obidifi Obiditi


Anton Constantinescu Urechesti Urechesti
1 Mihalache Grigore Valea-SgIcii Valea-Salcif
101 loan Moraru Voetenul Voetenul
102 Panail Plopeanu VgIcelile Valcelile
103 Christea Rizescu Visanii Visanii
1041 Dimitrie Petrescu Zoila Costienii
105 Stefan Prolonotarie Grebgnul Grebanul
106 Gheorghie Nita Racovilent Racovileni
107' Petre Stoicescu PI

108 loan lonescu Slobozia Slobozia


l09 Vasile lonescu Valaneasa Brosteni
110 Petre Popescu Racovila Racovila
111 Sian R. Saragea Monastirea Cotesti
112 loan Anghelescu PP .
JUD. ROMAN
1 Proroiereul Oh. Manoliu f. Episcopie Roman
2 Icon. stavrofor Vie Gavrilescu PI

3 Iconom loan Grosu Precista-Mare IP

4 Preotul Gh. Costea


5 Icon. stavrofor Th. Teodorescu Sf. Gheorghe
6j Sachel. Gh. Climescu intrarea In Bisericg
71 Sachel. Melhisedec Marza Sf. Nicolae
8 Sachel. Nicolai Nistor .,
9 Protoier. stavr. I. Constantinescu
10 Icon. Gheorghe Raton Averesti Averesti
111Sachel. loan Andreiu Bahna Bahna
1 Pr. Vasile Panliru Bacesti Bacesti
1 liaralambie Pilat Bara Bara
1 Sachel. Gh. Ghidu Bairanesti Spiridonesti
1 Pr. Vasile Versescu Barjoveni BuIngresti
16 Pelru Didilescu Boghicea Boghicea
17 Icon. Gavriil Miiru Bogzesti BuIngresit
18i Pr. loan Anghel
19 Sachel. Vasile Cocea Bozieni Bozieni
20 Pr. Vasile Pascal Bratesti Brgteanu
21 loan Tomescu Banistent Branisteni
22 Sachel. loan Dimitriu Brosfeni Bahna
23 Icon. Vasile lonescu Carol I Carol
24 Sachel. loan Traistariu Carligul Dulcesti
25 loan Mircea Carligi Carligi
261 X Dimitrie Castravete Ciuturesti Rosiori
27 Icon. Vasile Monariu Cordun Simionesti
281 Pr. Consi. lorga Cotu-Vames Colu-Vames
29 Gheorghe Popescu Crivesti Sirunga
30 Sachel. Vasile Savin Dgmienesti Di mienesti
31 Icon. stavr. Atanasie Vasilescu Doljesil Doljesti
321 Sachel. loan Georgescu Dulcesti Dulce0
331 ,. Mihail Popovici Elisabeta-Doamna Elisabeta
34i Icon. loan Ngsturas Galbeni Galbeni
35 Sachel. Gh. Oheorghiescu

www.dacoromanica.ro
58 JUDETUL ROMANATI
ott NUMELE si PRONUMELE PAHOHIA COMUNA
Zz
V
36 Sachet. loan lonescu Gadinli Gadinfi
37 Icon. Grigore Simionescu Ghergesti Ghergesti
38 Pr. $1efan Popa Giurgeni Giurgeni
39 Gavriil Popovici Helestieni Helestieni
40, Icon. Vasile Chiriac Hociungi Porcesti
411 Pr. Vasile Manoliu lcusesti Spiridonesti
42 Dimitrie Procopie Linsesti Oniceni
43 Icon. Alezandru Laur Mi clguseni Miclguseni
44 Icon, Const. Mihailescu
45 Pr. Gh. Pascal Mircesti Mircesti
45 ., Go. Tebeica Mogosesti Mogosesti
471 Sachet. Vasile Drgggnescu Negri Negri
481 V. Gherasimescu Oboroceni Helestieni
49 Emanoil Zalomir Oniceni Oniceni
50 Pr."Gh. Munteanu 1 4,

51 Emanoil Simionescu Oniscani Oniscani


5 Sachel. Dimifrie Grigoriu Pancesti ,P3ncesli
53 Oh. Gheorghiescu IP I

5 loan Fi lip
55
PI

/
Sirnion Munteanu Poienile-de-jos
I

Rosiori
Porcesti
,,

5 Icon. Grigore Drggan Porcesti


57 Sachet. Vasile Aposloleanu Rediu Doljesti
5 Pr. Nicolai Voicu Rosiori Rosier'
59 Sachet. Const. Dabija Sagna Sagna
60 Icon. loan Manoliu Sgcueni Sgcueni
611 Sachet. Nicolai Pefrovanu Sofrgcesti Trifesti
62 Pr. Oh. Simionescu Strunga Strunga
63 Sachet. Oh. Popovici 1-rifesti Trifesti
64 Pr. loan Focsa J Tupilali Tupilali
65 Sachet. loan Toma Went Valeni

JUD. ROMANATI
1Pr. Andrei Betulescu Ador. Maici-Domn. Caracgl
2 Toma Popescu intrarea In Bisericg
3 Econ. Marin Stgnescu Sf. loan
4 Pr. loan Belutescu Sf. Apostoli
5 Econ. I. Florescu Ador. Maici-Domn.
6 Pr. Mih. Teodorescu Sf. Nicolae
Em. Mgrculescu
OP
Sf. Treime Corabia
8,1 Const. Ghcorghiu Sf. loan Botezgforul
9 Florea lonescu AmIrgstii-de-los AmArgstii-de-jos
10 Marin Popescu IP

11 the Nifescu Amgrgstii-de-Sus Amgrgstii-de-Sus


1Z Dimitrie Papazolescu Apele-Vii Apele-Vii
13 Oprea Vasile . PP

14 PI Florea Marinescu IP

15 PP
loan Constantinescu Arcesti Arcesfi
16 loan Boldovin Boldovinesti Boldovinesti
17 Dimitrie Caracfeanu
18 PP
Grig. Mihgescu Bals f Bats
19 Std. Bazilescu II
20 loan C. Zamlirescu Bgleasa Bileasa
21 Mihail Georgescu Barza Barza
PP
the Alanasescu ,,
Const. Becheleanu Bechet Bechet
24 IP D. Bobicescu Bobicesti Bobicesti
25 Corvin Vlgdoianu Bosoteni Bosoteni
26 PI Spiridon lonescu Brasfavgf Brastavgf
27 IP Nicolae Abramescu Brancoveni Br3ncoveni

www.dacoromanica.ro
JUDETLTL ROMANATI 59
NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUN A

28 Pr. Mihail Popescu Cacaieti Cacaleli


29 Hie Georgescu
391 Filip Popescu Cgluiu Cgluiu
31 Dimitrie Pompiliu Celariu Celariu
321 PI loan Mgrculescu PI

33 loan Smedescu Cepari Cepari


34-1 Vasile Constantinescu
35 IP Const. Stoiculescu Cezieni Cezieni
36 Nicolae Popescu Cilieni Cilieni
3 Std. Bglgnescu Cioroiu Cioroiu
38 Dimitrie Popescu Colibas Colibas
39 PP loan Negoescu Comanca Devesel
Stet. Petrulian Corbeni Vgrtina
44(1 If Teodor Dumbrgvescu Crusov C111§0V
42 Marin SIgnescu
43 loan Mateescu Dgli'uleni I 1351;uleni
4.41 Gheorghe Dgbuleanu II
45 Teodor Gr, Popescu 11 111 If

46 IP Gheorghe Stefaniu Diosti Diosti


47 Marin Prelorian
48 PI Mihail Popescu Dobrosloveni Dobrosloveni
49 Matei Popescu IP

501 Const. Petrescu Dobrotesfi Dobrotesti


51 /I Marin Constantinescu Dranovgt Dranovgl
5 It Marin lonescu Drgghiceni Drgghiceni
53 Ilie Popilian Farcasele-de-1os Fgrcasele
54 IP Roman Grigorescu Frgsinet Cezieni
55 Vasile Georgescu Ggneasa Ggneasa
56 Dimitrie Mgrggritescu Ggvgnesti Ggvgnesti
57 loan Agrariu Ghizdgvesti Ghizdavesti
Dumitru Lupgcescu
5 /I Dimilrie Popescu Giuviresti Giuv'iresti
PP
Simion Marinescu Garcov Garcov
61 Stefan Papiu Gollinu Golfinu
6 loan Popescu Greci Greci
6 Hristache Florescu Grojdibod Grojdibod
IP Stefan Florescu Gropsani Gropsani
65 Const. Marinescu Gura-Padinii Gura-Padinii
66 I/ Dimitrie Fgraseanu Hotgrani Hotgrani
67 IP Const. Marinescu Hurez Gropsani
6 PO
Oh. Parscoveanu lanca lanca
6 Ion Iliescu - lanca-Noug
70 Const. Popescu lsbiceni Isbiceni
71 loan Delcescu Islaz I Islaz
7 Pantetimon Procopiescu Islaz II
73 Vasile Procopiescu Islaz
7 Mih. Brgtuianu jieni Pent
75 IP Const. Papugescu Leotesti Leotesti
76 /I Dimitrie Sitescu Leu I Leu
77 Marcu Popescu ,, I It
78 Antonie Runescu Leu If
791
Dimitrie Stgnculescu if It
the Preufeanu Mamura Strejestii-de-los
81 loan Mazilescu Morotinu-de-jos Morolinu-de los
82 Const. Marotinescu Morolinu-de-Sus Morotinu-de-Sus
83 Gh. Grecescu
84 Vasile Ciuturoianu Morunesti Morunglav
85 IP Roman Popescu Morunglav
86 Oprea Busenescu Obarsia Oba Aia
871 Const. Orleanu Orlea Orlea

www.dacoromanica.ro
60 JUDETUL SUCEAVA

z0 la NUMELE si PRONUMELE 1 PAROHIA COMUNA


C.)

88 Pr. Andrei Popescu Osica-de-Sus Osica-de-Sus


8 Smarandache Protopopescu
Dimitrie lordgchescu Piatra Piatra
91 Petre Cunescu Parscoveni Parscoveni
9 pp Petre Marinescu Potel Pole!
9 pp loan Marinescu Pollogeni Potlogeni
Popescu I. Dumitru Preajba Preajba
95 Gh. Triscu Racovija Racovija
96 $lefan Dumitrescu Redea-de-Apus Redea
97 loan Dumitrescu Redea-de-Rgsgrit
Anastase Popescu Resca Resca
loan lonescu Robgnestii-de-Jos Robgnesti
100 Dimitrie Popescu Rotunda Rotunda
101 loan Constantinescu Scarisoara Scarisoara
10 pp Anastase Bgdescu Slgtioara Slatioara
10 Mihail Lupancescu Soreni Soreni
104 loan Voiculescu Stoenesti Stoenestl
105 11
Const. $1. Mihgileanu Strejestii-de-jos Strejestii-de-los
106 pp Dimitrie Bgdescu Strejestii-de-Sus Strejesti-de-Sus
10 pp Vasile Popescu Studina Studina
1 pp Dimitrie Petrescu
1 pp Alexe Florescu Soparlija oparlija
11 pp loan Predescu $tirbeiu $tirbeiu
111 pp Stefan Popescu PP

11 pp Petre Marinescu Traian Traian


11 Const... Parvulescu Tar(g1 TarlM
114 pp loan Vgdgstreanu ygdgstra Vgdgstra
115 loan VgdIstreanu Vgdgstrila Vgdgstrija
116 Ilie lonescu iisoara Viisoara
117 Nicolae Ricman isina Visina
118 pp Ilie Folescu VI5dila Vlgdila
'119 Const. Hergscu Vulpeni Vulpeni
120 loan Popescu Zgnoaga Zgrioaga
121 pp Antonie lonescu Zvorsca Zvorsca
I II Teodor Nilulescu Amgrgstii-de-Jos Amgresti-de-Jos
1 pp Mih. Dgnescu Celeiu
1241 pp Ar. Popescu Cioroiu
125 pp M. Dumitrescu Dobriceni
126 11 1. P. Dumitrescu Fglcoiu

JUD. SUCEAVA
1 Vasile Mihgilcscu Baia Baia
2 Gheorghe lonescu Bgrgsti Boroaia
3 Teodor lonescu Boroaia
4 Grigore Lovinescu Borca Borca
5 Gheorghe Scobai Blggesti-Vechi Pascani
6 Neculai Zaharescu Botesti Horodniceni
Ivan Mihgilescu Boureni Crisfesli
;31 Gheorghe Todicescu Brgdgjel Horodnicent
9 Loan Grinjescu Brosteni Brosteni
10 Constant Gheorghiu Ciumulesti Ciumulesti
11 Grigorie Popescu Ciuhorani MirosIgvesti
12 C. Popescu
13 Gavril Danielescu 1Crgpaturi FSrcasa
14 Teodor Petianu Cristesti Cristesti
15 Stefan Dimilrescu
16 Teodor Marian Dolh'a' sca DoliiasCa
17 Gheorghe Teodorescu Dolhesti-Mici Dolhesti
18 loan Ootoan u Dorna Dorna

www.dacoromanica.ro
JUDETIIL SUCEAVA 61
NUMELE =i PRONUMELE PA1,01-1IA l'ONI1JNA

191 Dimitrie Mglinescu Drgceni Gginesti


20 Gheorghe Steignescu Draganesti Draggnesti
21 Gheorghe Mihdilescu Drgguseni Drgguseni
22 Neculai Varganici Fantana-Mare Eantana-Mare
23 Vasile Lupascu
24i Gheorghe lonescu Gastesti-Topile Valea-Seacg
2 Gavril Tomovici Giurgesti Valea-Glodului
26 Gheorghe Bicleanu Harlop SoldanesIt
27 Mihai Picnescu Harloape Lespezi
28 Gheorghe SlAtineanu Heciu Lespezile
29 Grigore Suceveanu loneasa Uidesli
30 Neculai lordachescu Lamagni Radaseni
31 Dumitru Sofronie Lespezile Lespezile
32 Vasile Tit Liteni Liteni
331Niculai Teodorescu Lunca Pascani
34 Petru Rosescu Mgdeiu Mgdeiu
35 Grigore Niculescu Mglini Mglini
36 Vasile Manoliu Miroslavesti Miroslavesti
3 V. Popescu Corugeanu Molca Cristesti
38 Vasile Marcoci Neagra-Sarului Neagra-Sarului
3 Gheorghg Grigoriu Oniceni Forgsti
loan lonescu Oprisetti Opriseni
41 Alexandru Petrescu Ortesti Draggnesti
loan Pgitineanu Ortoaia Dorna
4 , Constantin Florescu Pascani Pascani
44 Constantin Nicolau Pietrisurile Costesti
451 Vasile Plesoianu Plesesti Plesesti
45 Constantin Matasg Preufesti Preulesti
47 loan D. Balan Preulesti-Husi
48 Petru Sfupeanu Probota Dolhasca
491 Miron Theodoriu Radaseni Magni
50 V. Florescu Ruginoasa
51 loan Grigorescu Raga Bogdgnesti
52 loan Sofian Sarul-Dornei $arul-Dornei
53 loan Cojan Sasca Sasca
54 Neculai Zaharescu irefel Stolniceni-Ohifescu
55 Cimitrie lordachescu Sodomeni Pascani
56 Grigore Zaharescu Soldgnesti Soldgnesti
571 loan Gavrilescu Stolniceni- Ghilescu Stolnineni-Ghilescu
58 Vasile Rusu Stolniceni-Prgjescu Stolnicent-Prajescu
59 Alexandru lordachescu
60 Petru Milies Stroesti-Cain Stroesti
611 Dumilru Constantinescu Tatarus Tatgrus
62 loan Uersescu Stroesti-Lain Stroesti
63 Mihai Grigoras Tolesti Uidesti
64 Gheorghe Filipescu Valea-Glodului Valea-Glodului
65 Mihai Vulpe Valea-Seacg Valea-Seaca
66 loan Salageanu Valeni-Stanisoara Malini
67 Vasile Petrovici Vascani Vascani
68 Const. Zaharescu Adormirea Falliceni
691 Vasile Chirilescu Sf. Prooroc Hie .
I

I JUD. TECUCI
1 Protoiereu Stavrofor 1. Andreescu SI. Gheorghe Tecuci
Econ. Stavrofor 1. Vasilescu
. Stratulat Decusarg
4 Diac. Dimitrie Budescu
5 Pr. loan Diaconescu Ador. kaici-Domn. I/
6 loan Crislescu

www.dacoromanica.ro
62 JUDETUL TF'JCUOI

zo ta'
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMIJNA

Pr. Gheorghe Hozoc


31 Sf. Voevozi Tecuciu
81 Teodor Pohrib It
9 Gheorghe Satan 11 11

10 Teodor Panaitescu Sf. loan Botezgtoru Of

11 Gheorghe Ariton Sf. Apostoli IP

12 Gr. Cordeanu Ador. Maici-Domn.


13 Athanasie Nicolau Barcea Barcea
14 Constantin Lepgdatu Bg %nest' Vultureni
15 loan Zaharia Barboasa Oncesti
16 Sachelar loan D. Nazar Benesti Mohorati
17 Pr. Teodor Dorin Boghesfi Boghesti
1 Nicolae Vascan Brgligsesti-de-los Brgligsesti
19 Econ. Constantin Pavel Bucesti Bucesti
20 Sach. Gh. Alexandrescu ..
21 Pr. Toma Dimilrescu Buciumeni Buciumeni
22 loan Mihgilescu Buda Corbita
23 Gh. Gh. Popescu If Buda
24 , Alexandru Molts Burdusaci Burdusaci
25 loan Decusearg Calimgneasa Valea Rea
26 Grigore Dimoitache Coasta-Lupei Nicoresti
27 loan Neghing Colonesti Colonesti
28 Vasile Zlatis Corbasca Corbasca
29 Filip Nicolau Corni Corni
30 Sach. loan Bordea Corod I Corod
31 Econ. Grigorie Tenie .. Corod
32 Vasile Botez Crgesti Mohorati
33 Pr. loan Dgmgceanu Cozmesti Cozmesti
34 Econ. Stefan Lungu Diechni Bucesti.
35 Pr. Nicolae Teodorescu Dobrinesti Nicoresti
36 Nicolae Onofreiu
37 Gheorghe Popoviciu Drgggnesti Barcea
38 Vasile Lambrino Fantane le Nicoresti
3g Diac. Dimitrie Rau If .,
40 Pr. Gheorghe Anghelula Frumuselu Muncelu
41 Nicolae Crivgl Fundeni Fundeni
42 Sach. Gheorghe Panu Gherdana Condrgchesti
43 Pr. Spiridon Focsgneanu Giurgioana Giurgioana
44 Dimitrie Nacu Glgvgnesti Glgvgnesti
45 Nicolae Gherciu Godinesti Godinesti
46 Vasile Tuchel Gohor Gohor
47 loan Chirvbsulg 11

48 loan Nichitg Grivila C51m8tuiu


49 Vasile Udris If
50 Strati.' lat Frunzg Homocea Homocea
51 Constantin Pantile Huruesti Huruesti
52 the Sevastri longsesti Nicoresti
53 Econ. Stavrof. Alex. Cristea Tg.-lvesti lvesti
54 Pr. Dimitrio Vlad Lehacea Giurgioana
55 Econ. Stefan Ciuntu Liesti Lies li
56 Pr. Teodor Pohrib Matca Ma lca
57 It loan Stoenesctr
58 Ntcolae Munteanu
11 Movileni Movileni
59 loan Mandru Ngrtesti Gohor
60 loan Costin Negri testi Negri testi
61 Constantin Eftimio
VI Nicoresti Nicorosti
62 Vasile Spiridon
11 Ocheni Condrgchesti
63 loan Hustiu Oncestii-Noi Oncesti
64 Econ. Petru Mironescu Oprisesti Burdusaci
65 Sachelar loan Telibasa Podu-Turcului Podu Turcului
66 Pr. loan Briceanu Poiana Poiana

www.dacoromanica.ro
JUDETUL TELEORMAN 63
i6 t NUMELF, si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
:z ii.
u
67 Sachelar Gheorghe Galion Puleni Puleni
Pr. Gheorghe Brgescu Rachitoasa RSchitoasa
69 loan Blanarescu 91

7 Gheorghe Micu Scgrisoara Corbasca


71 Gheorghe Chircg Silistea Umbraresti
72 ,, loan Silvestru Slobozia de los Stanisesti
73 Toma Ciocarlan Spirea de Sus Colonesti
74 Alexandru Gheorghiu Stanisesti Stantsesti
75 Lazar Tincoca $erbanesti $erbanesti
76 loan Nicolau 1.1

77 Econ. Filip Costea , Corbila


78 Sachelar Gheorghe Rarinca Torcesti UmbrAresti
79 Pr. Constantin Negru Tudor Viadimirescu
80 Andreiu Boghere epoaia Mohorali
81 Gheorghe Doniciu epu TePu
82 Dim. Simionescu II
83 Const. Pricopescu 11iganestii Noi Munteni
841 Vasile Hancu U.mbraresti Umbrgresti
85 loan losipescu Ursa Burdusaci
86 Alexandru Barcan Valea Salciei Godinesti
87 Ifrim Dgmgceanu Vizuresti Buciumeni
881 loan Lupascu 11

89 I. $endrea Mglagresti

JUD. TELEORMAN
1 Pr. Alexandru Ghelican Alexandria
2 Alexandru Mazarini Rosiori-de-Vede
3 Alexanxdru Bleescu
4 Anton Popescu Cervenia
5 Arighel Banarescu Uceni
Alexandru Miculescu Licuriciu
71
Alexandru T. Marinescu Lisa
Alexandru Popescu Magureni
9 ,, Andrei Slancu Ologi
10 Anastase R. Pieleanu OrbeEs:a-de-Sus
11 Anastase Popescu Piatra
12 Alexandru Popescu Scrioastea
131 Andrei V. Pepescu Segarcea-din-Deal
1 Barbu Dimancescu Perelu
15 Constantin Ghinescu Ciocesti-Mandra
16 Constantin Popescu Dracea
17 Constantin Popescu Flamanda
18 Constantin lliescu Mavrodin
19 Constantin Sava Pop-esti
n, Constantin Bglaceanu Putineiu
21 Constantin Popescu Storobgneasa
i 3ei' Constantin Mihgescu Vocla-Carol
23 Dimitrie Nicolescu Si. liaralambie Turnu-Magurele
24 Dimitrie Dimitrescu Bacglesti
25 Dragne Stanescu Beiu
26 Dimitrie Popescu Ciolanesti-din-Deal
27 Dimitrie Voinescu Fantanele
2 Dragne Angelescu Frumoasa
29 Dimitrie Branceanu Gguriciu
30 Dimitrie Dimitrescu Gurnesti
31 Dobre lonescu Mirosi
1
32 Dimitrie Sandulescu Netoli
3 N Dimitrie Banarescu Orbeasca-de-Sus
3 Dimitrie Zamfirescu Strambeni

www.dacoromanica.ro
64 JODETUL TELEORMAN

zo NUMELE 5i PRONUMELE PAROHIA COMUNA

35 Pr. Dimitrie Popescu Vangiori


361 Dimitrie Drggusenescu Dobrotesli
37 Dimitrie Georgescu Zlotesti
Eustatiu Popescu Zambreasca
3 Emilian Bunescu Suhaia
46 Ghitg Georgescu Sf. Apostoli Alexandria
41 Gheorghe Sima Adormirea Rosiori-de-Vede .
42 Gheorghe Solzgnescu CgIdgraru
431 Gh. Constantinescu Cori testi
Gheorghe Serbanescu Gardesii
t511 Grigore Ungurelu Merisani
461 Gheorghe 1. Popescu Necsesti
47 Gheorghe Rizescu Papa
48 Grigore lonescu Par lila
49 Gheorghe Cilianu Pleasovu
50 Gheorghe Rgdulescu Purani
51 Gheorghe Mg lusel Sae le
52 IP Haralambie Constantinescu Sf. Haralambie T.-Magurele
53 loan Moisescu Adormirea Alexandria
5 Ilie Bgdulescu SI. Alexandru
55 loan Ancu Sf. Haralambie T.-Mhurele
56 loan Eftimiu Cuv. Paraschiva IP

57 Ilie lonescu
58 loan Voiculescu Sf. Impg;ati Zimnicea
59 loan Popescu Bgduleasa
60 loan I. Popescu Bgneasa
61 loan Teodor Balla
62 loan lonescu
63 loan Gureanu Belitori
64 loan Colteanu Beuca
65 Ilie Popescu Bogdana
66 loan Marin Bucovu
67 loan Biolon Caravaneli
68 loan Mares Ciocesti-Mandra
69 loan Stoiculescu Crangeni
70 loan Dobre Drgggnesti
71 lancu Popescu Fl6manda
72 Ilie Alexandrescu Furculesti
73 loan Popescu Gargggu
74 loan Bgrbulescu Mozgceni
75 loan Popescu Nanov
76 loan P. Ulm eanu Ologi
77 Ilie N. Constantinescu Pie lea
7 loan Mocanu Raca
79 loan Marinescu Rgdoesti
80 loan Nicolae Sgceni
81 loan Popescu Salcia
82 Ilie Bgnescu Segarcea-din-Vale
83 loan Voicescu Slobozia-Trgznitu
84 loan M. Oprescu Socelu
85 loan Popescu SpItgrei
86 loan Mateescu Tiggnesti
87 loan Marin
88 loan Popescu Urlumi
89 lordache Calin Vartoapele-de-Jos
95 Ilie Popescu Vartoapele-de-Sus
91 Marin Albulescu ,Sf. Impgrati Alexandria
92 Mihail Popescu 1Cuv. Paraschiva Rosiorii-de-Vede
Matache Marin Sf. Apostoli Zimnicea
94 Marin Iliescu Marna('

www.dacoromanica.ro
JUDETUL TELEORMAR 65

z0 t NUMELE si PRONUMELE PAR011iA COMUNA

95 Pr. Mihail Popescu Bglaci


96 Marin Bunescu figsgsfi
97 Mihail Marinescu Ciolgriesti-din-Deal
98 Marin lonescu Ciurari
99 Marin Constantinescu Dorobanfu
100 Marin Orbescu Orbeasca-de los
101 Marin Georgescu Storobgneasa
102 Marin Negulescu Tufeni
103 Marin Popescu Uda-Clococlov
104 Marin Ion Mirodot Viisoara
105 Marin D. Popescu Strambenl
1 Marin Popescu Voivoda
107 Nicolae Teodorescu Sf. Alexandru Alexandria
1 Nedelea Georgescu Sf. Nicolae
1 Nae Bleescu Sf. the Rosiorii-de-Vede
110 Nicolae Ban Branceni
111 Nicolae Angelescu Mggurele
11 Petre Codoiu Sf. Hie Rosiorli-de-Vede
11 Petre Raicu
11 Nun Ghinescu Ciocesti-Mandra
11 Paraschiv Rgdulescu Albesti
116 Prisgceanu Teodor Slobozia-Mandra
117 Radu Pgunescu Olteni
11 Ruse Iliescu Smardioasa
11 Stan Miceanu St. Alexandru Alexandria
1 Stefan Marinescu Cuv. Paraschiva Turnu-Mggurele
121 Sandu Nenciulescu Bucovu Bucovu
1 Stan Marinescu Tecuci-Kalenderu
12 Tache Sfetcu Sf. Impgrali Alexandria
12 Teodor Marinescu Bragadiru
125 Teodor Marinescu MgIdgeni
1 Tgnase Stan Raca
127 Teodor Popescu Tecuci-Kalenderu
12 Vasile Dragne Bivolla
1 Vasile Marinescu Diciest(
1 Vasile Urlu.anu Mirosi
31 Voicu Popescu Stoborgsfi
Vasile Ngnescu Tgigrgsfii-de los
Triandafil Penescu Raioasa
1 Zamfir Popescu TgIgrgshi-de-Sus
1 Zisu lordgnescu Udupu
136 Stefan Rgdulescu Sfinlesti
13 Bolez Ionescu Bulculesti
1 Dan Tufeanu Dobrotesti
13 D. Constantinescu Drgcsgnei
1 M. Diaconescu Tatgrgstli-de-Jos
141 N. 1. Popescu Tomestf

JUD. TULCEA
1 Pr. Alanasie Popescu Domnila Marie Principele Carol
Atanasie Popescu Topologu Topologu
3 Arfenise Taischy Hanciarca Balabangea
4 Andrei Onofrei Casla Cg la
Asanache Marinescu Alibeichioi Alibeichioi
I/ Bucur lonescu Calla Calla
7 Blagoi Dficoff Ciamurll de sus Ciamurli de sus
8 Costache Palade SI. Impgrali Tulcea
Constantin Cristea Agighiol AgIghiol
1 Constantin Profirescu Cucuichioi Casimcea

5
www.dacoromanica.ro
66 jUDET171, TULCEA

z0 0/, NUMELE si PRONUMELE i PAROHIA COMUNA

11 Pr. Constantin Bazgan Esdubaba Ciamurli de sus


12 Constantin Stefanov Caraorman Caraorman
13 Constantin Ohinescu IvMcin Mein
14 Constantin Gherghisan Niacin 11

15 11 Dimitrie Popescu Bestepe Bestepe


16 1/ Dobrea Chiorpec Babadag Babadag
17 Dimitrie Bilinschi Caramanchioi Caramanchioi
18 11 Emanuil Bogatu Sf. Impgrali Tulcea
19 11 Eremia Trofimescu Schimbarea la FaIN
20 Fotie Simionov Morughiol Morughiol
21 Gheorghe Chiorpec Cerna Cerna
22 Dimitrie Dieu Traian Traian
23 Gheorghe Dimitriu Donovejul de sus Morughiol
24 Gheorghe Poale-Lungi jijila Dina
25 Gheorghe lordachescu Medanchioi Medanchioi
26 /1 Grigore Goicu Mahmudia Mahmudia
27 Gheorghe Andreescu Parches Parches
28 11 Grigore Savenco liagilar M. Cog8Iniceanu
29 Hie Popescu Rahman Rahman
3C 11 loan Brudiu Vacareni Vacareni
31 ., loan Gheorghiu Sulina Sulina
32 11 loan Catana Somova Somova
33 11 lob Teodoroff Sarighiol Beidaud
34 0 loan Ceico C. Roseti C. Roseti
35 loan Teodorescu Picineaga Picineaga
36 loan Popovici Fags ras Urumbei
37 11 loan Manta Greci Greci
38 ion Popescu Camena . Ceamurli de Sus
39 ff loan Ciobanu Mahmudia Mahmudia
40 11 Lazar Branza Chilia Veche Chiba Veche
41 11 Marin Comanescu Mircea-Vocla Mircea-Voda
42 Mihail Vasiliu Dorobanju Dorobantu
43 Manea Fortuna Ramnicul de jos Wamnicul de Jos
Marin Popescu Congaz Congaz
441 11 Marin Popescu Tata Telila
46 11 Mihail Tarasov Letea C. Roseti
47 Mihail Gheorghite Turcoaia Turcoaia
48 11 Mitrofan Titorenco PArliIa Bestepe
49 Neculai Gheorghiu Tulcea Tulcea
50 Neculai Stanescu Armutlia Armutlia
51 I/ Neculai Rasnovanu Beidaud Beidaud
52, Neculai Popescu CArjelar Carielar
5a Neculai Popescu Pasacaslo Caulabuceag
5* 11 Neculai Avram Enisala Enisala
55 11 Neculai Dobrea Pisica I. C. Br6lianu
56 n Neculai Morozov Tulcea Tulcea
571 11 Neculai Bunescu Urumbei Urumbei
58 0 Neculai Galescu Parden L. Catargiu
59 11 Potapie Lebidef Tulcea Tulcea
11 Paul Popescu Bolobancea Bolobancea
61 Petre lanculescu Sarighiol Sarighiol
62 If Petre Ivancenco Posta Telita
63 Petre Arbore Sarinasuf Sarinasuf
64 Petre Craciunescu Isacea Isacea
6 11 Radu lonescu Baspunar Slava MIA
6 11 Radu lonescu Daeni Daeni
6 Radu Constantinescu Luncavita Luncavita
68 11 Stefan Basnutg Baschloi Baschioi
69 11 Sava Popa Rachel Principele Nicolae
70 11 Stefan Constantin Sabangia Agighiol

www.dacoromanica.ro
JUDETUL TUTOVA 6'7
111MmellmIMMEM,

1. NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

71 Pr. Simion Morozov i Zebil Zebil


7 Toma Turcanu I Carmen Silva Caraorman
7 ;, Teodor Stgnescu M. Cogglniceanu M. Cogglniceanu
7 Vasile lonescu Rahman Rahman
75 Vasile Oniceanu Regele Carol Lascar Catargiu
761 Vasile Velicico Ceatalchioi La scar Catargiu
77 Vasile Aftene Calniga Sarighiol
78 Zaharia Popescu Tulcea Tulcea
79 Zinovie Livovschy Tulcea
80 Zaharia Popoiu Casincea Casincea
81 Zaharia Dimitriu Garvanu Vgcgreni
82 Emilian Savenco liagilar
83 C. Bostan Ostrov
84 Grigore Dosotei Sulina

JUD. TUTOVA
I Econ. loan Antonovici Sf. life Barlad
2 Sach, Teodor Novae I/
3 Teodor Raseanu 1/ 11

4 Econ. Dimitrie Blanariu


5 Sach. loan V. Gadei Domneascg 11

6 Econ. Gh. Patriciu 11

7 Diac. Gh. Albu 11

8 Econ. Nicolae Enache 11

9j Pr. Mihail Igescu 11 11

10 Econ. Oh. Barbu Sf. loan


11 Neculai lancu Sf. Nicolae
12 Econ. Anton Lazer 11

13 Gh. Palade
14 loan Arteni St. Spiridon
15 Diac. Nicolae Hie
16 Sach. loan Cosma Sf. VOevozi
1 Econ Nicolae Dediu
1 loan Carp
19 Sach. Nicolae Patriciu Sf. deorghe 11

2 Sava Alexiu 11 11

21 Diac. loan Dediu 11 11

Pr. Teodor Middle


23 Stefan Manolescu Adam Adam
2' Econ. Pavel Taivan .. If
25 Sach. Grigore Pascal Avramesti Avramesti
26 Econ. Enache Talibasa Banca Banca
27 Sach. Const. Chirulescu Biggesti Biggesti
2: Pr. liaralambie Atanasie 11

29 Econ. Gh. Ciorgscu Bogdana Bogdana


30 Pr. Const. Savinescu Bogdgnesti Bogdgnesti
31 loan Vasilescu Bogdgnita Boganita
32 Sach. Teodor Felea Brgclesti Brgdesti
33 Pr. Petru Kahu Barlglesti-Epureni BgrIglesti-Epureni
Sach. Teodor Balgban Balgbanesti Bglabgnesti
35 Pr. Const. Vargoliciu
3E Neculai Stoian Bgigsesti Bglg'sesti
37 loan Obrejea Borodesti Pochidia
38 $telan Closcg
39 Grigore Pavileanu Bgriglusi-Clgcasi Puesti
40 Econ. Oh. Popescu Cgbesti Cgbesti
41 Pr. Enache Vasiliu
42 Dimitrie Drgggnescu Cgrhcesti Cargpcesti
43 Petru Bultmar Carlomgnesti Carlomgnesti
www.dacoromanica.ro
68 JUDE 'UL TUTO VA.
API

z6 NUMELE gi PPONUMELE PAHOHIA COMUNA

44 Sach. Teodor Totoliciu Certesti Certesti


45 Pr. Alexe losif Chilieni Chilieni
4 Sach. V. Teodorescu Ciuresti Ciuresti
47 Pr. loan C. Dragu Coroestt Coroesti
Econ. Const. Dragu
4' Sach. loan Capotg Cotoroaea Cotoroaea
, V. Panalfiu Corodesti Corodesti
51 Pr. Const. Nacu Cglimgnesti Lglestl
5 Dumitru Nistor Perleni Pogana
5 Sach. loan Dumbravg Dragomiresti Dragomiresti
Neculai Golescu Epureni Epureni
5 Dimitrie Codreanu .,
5 Econ. Const. Antonovici Florest1 Floresti
5 Pr. Gr. Pogoaanu Buda Buda
58 Econ. Const. Tudoranu Fruntiseni Fruntiseni
59 Pr. Gh. Varian Fundeanu Fundeanu
60 , V. Gavrilescu Fatgciunea Sendresti
61 Const. Buiuc Grivila Grivila
6 Pavel Dediu Ohidiceni Ghidigeni
63 Econ. Neculai Bula liraniceni Cada
64 Pr. Gh. Vasiliu
65 Econ. loan Spiridoneanu Haliresti Hilgre sit
66 Pavel StrItulescu Hgngseni Murgeni
67 Pr. Zaharia Nasie ..
68 Vasile Gheorghiu
69 Econ. Oh. Rebegea lbgnesii lbgnesti
7r Pr. Gh. Vasiliu Ivesti !vest'
71 Sach. loan Pichiu Liestl Lie ti
7 Pr. Panaite Andronache Lungesti 13g1gbgnesti
7 Sach. loan Apostol Lglesti Lgiesti
7 Pr. Gh. Rotariu Manzati Manzali
7 Sach. Const. Corciovg Micesti Micesti
7 Pr. Pavel Chiricuig Odaea Bursucani
7 Enache Tufg Orgoesti Orgoesti
7: Nechita Nistor Obarseni Obarseni
7' Sach. Vasile. Felea Popeni Popeni
:1 Panaite Corciovg Puntiseni Puntiseni
81 Pr. Gh. Teodorescu
'Stefan Popescu Plopana Plopana
8 loan Nitg Polocinul de los Pogonesti
Econ. Niculai lacomi Priponesti Priponesti
8 Pr. Grigore Blanariu Bogesti Pogona
, 1lie Petru Plea Obarseni
8 Haralambe Dumbravg - Ranzesti RAnzesti
Gavrila lacomi Raciest' Rgdesti
Gh. Popescu Ruseni Plopana
llie Popa
91 Gh. Popovici Sar"bi Sarbi
9 Econ. loan A. Dumbravg Sgrgfeni Schineni
9 Sach. Neculai Dumbravg
Vasile Pascanu
9 Econ Oh. Palade Sendresti $endresti
96 Pr. Dumitrie Oprisan Tabgcesti Prisecani
9 Econ. loan Filip Puesti Puesti
Sach. Gheorghe Negrea Untesti Unlash
Pr. loan Bombariu Vinderei Vinderei
Gheorghe Nechitescu Voinesti Popesti
1

101 1 Econ. Const. Tenea


Sach. Hristodor Rotariu
Zorleni
Monaslirea Adam
Zorleni
Adam
10
10 Econ. Neculai Arghirescu 0 . .
www.dacoromanica.ro
JUDETUL VASLUI 69
z, NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

lo4 Sach. Mihaiu Balaban Monasfirea Adam Adam


105 Diac. Apostol Vlasie /I

JUD, VASLUI
1 Econ. Consi. A. Ulea Sf. Treime Vaslui
2 Ion A. Grigoriu Sf. loan Bofezgfor.
3 Elarion Barbu
4 Diac. Oh. Chitic
5 Econ. Nec. Arsene Adormirea
6 Diac. Mihail Calmuschi ID

7 Pr. Th. lordgchescu Armisoaia Armgsoaia


SI Ilie Leustean Bahnari B. Munteni-los
9 loan Dimitriu Ballani Brodoc
10 loan Blanaru Benesti Tanacu
11 Consi. Manoilescu Bereasa B2reasa
12 Ion Savastru Borgsti Borgsti
13 Const. Scanteiartu Borosasfi -Scanteia
14 Const. Popovici Brahasoaia CatilMre0
15 $t. Mandrea Brodoc Brodoc
16 loan Ba lufg Buda Rataila
171 Econ. Ion Ghiorghiescu Buhgesti Buhgesti
18 Pr. V. Carare
1 Gh. Gavrilufg Cazanesti Negresti
2 , Ion Ursgchescu Chi foc Lipoveli
21 Econ. Nec. Patrascu Codgesti Codgesti
2 Pr. Th. Polcovnic Coropceni Ciortesti
23 Pavel Luca Cosmesti Cosmesti
24 Grigore Timircan Cosgsti Cosasti
25 Chid( Nanu Cursgsfi Cursgsti
26 Gh. Cogginiceanu Dgnesti Danesti
27 loan Cehan Deleni-Sus Deleni
28 Gh. Patrichi De lenHos
29 Dim. Rogojing Dobroveli-Mold. Dobrovefi
30 Ion C. Popescu Doagele Doagele
31 Th. Ciobotariu Draguseni Dragusent
32 loan Ilaulica Dumbrgveni Pungesti
33 Gh. Resmerila Dumesti Dumesti
.34 Mihai Laptes Ferer Fere Oi
35 Pavel Manoilescu Fastaci Cosmesti
361 Cost. Dorofti Garbesti Tibana
37 Consi. $tefgnescu Garceni Garceni
38 N. Bombea Gra Iduri Valea-Safului
3 Dimit. Ga faction Laza Laza
40 Econ. Ion Marcu Lipovefi Lipovef
41 Pr. D. Mironescu Lipova Lipova
42 Ion Pandele Miclesti Miclesti
431
Ion Bogos Mircesti Tgcuta
441 Mihai Manole Mironeasa Tibana
45 Oh. Ogiuscg Manjasti Manjasti
46 Vasile Rotariu Muntenii-de-Sus Munteni
47 Econ. Gh. Mogos Negresti Negresti
Pr. Vasile Mihailescu Oprisila Laza
4 Ion Topa la Pocreaca Poiana-Carnului
5 Dim. Comgnescu Poiana Negresti
51 Vas. Comanescu Portari Zepodeni
52 Neculai Luca Poinesti Poinesti
5 Simion Brgdian Pribesti Ciortesti
Vasile Stamate Pungesti Pungesli
St. Mihgilescu Rafaila ,Rafaila
www.dacoromanica.ro
70 JUDETUL VALCEA.

; NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUNA


U
5 Pr. Const. lonescu Rgdiu Brodoc
57 $t. Mogulescu Scanteia Scanteia
58 Ion Anghel Scheia Scheia
59 Gh. Chirica Schitul Ducgi Potana-Carnului
loan Mocanu Suhulel Tansa
61 Ion Vasilache tioboreni tioboreni
6 Oh. Engchescu orone§ti $orone§ti
6 Evd. Dimilriu gcula Tgcuta
Ion Mihociu Tanacu Tanacu
65 ton Sbiera Tansa Tansa
Oh. Davie Tibgne§ti Tibgne§ti
Oh. Vasiliu Tufe0 Scanteia
Oh. Tarifa Ig Unce01 Telefna
11
Panait Toma Valea-Rea Valea-Rea
Nec. Moisiu Zgpodeni Zgpodeni
JUD VALCEA
Pr. P. Demetrescu Alunu Alunu
loa Mgrggritescu Arngra01 Nemoiu
3 Dimitrie Pietrariu Bgrbgte§ti Barbgte§li
4 11 N. Georgescu
5 11 C. Bgescu Bge0 BgeVi
6 IP V. Georgescu Barse0 Cfigne§ti
7 /I N. Popescu Bode0 Bode*ti
a 11 Ilie Popescu Bro§tent Brosteni
11 Gh. Bgtteanu Bglleni Copaceni
10 Gh. Folescu Cgsina Prundeni
11 11 C. Prundeanu Caineni Caineni
Gh. Prunescu Cgline§ti Cgline§fi
11 Ion Popescu Cheia Cheia
11 Ion Pgunescu Cacova Cacova
1g1 11 N. Demetrescu Ciumagi Ciumagi
16 N. Sacerdolanu Coste§ti Coste0
17 D. Nicolgescu Creleni Creleni
la Ion Petroniu Colleni Colleni
Vasile Popescu rbaturile . CrApgturile
Ion Ceausanu DuculeVi Bgbeni-de-Oltef
21 N. Nicolgescu Dobriceni Dobnceni
22 /I I. Coiculescu Drgganu Drgganu
2 V. Constanlinescu DozgVi Doza§ti
24 Teodor Popescu FWglia Fi§calia
25 N. lordgnescu France§ti Francesti
26 11 the Georgescu Frgfi la Fralila
27 11 Gh. Demetrescu Folte0-de-Sus Fole*ti
28 Gh. Nitulescu Fole§ti-de-Jos 11

291 11 Florea Ceau§anu Fgure§ti Fgure0i


3oi Dimitrie Rgdulescu Fomete§li Sigtioara
Joachim Nicolgescu Govora Govora
33i)1 Dimitrie Mateescu Gorune§ti Gorune§ti
331 the Nicolgescu Oheroiu Gheroiu
34 C. Marggritescu Glgvi le Glavi le
35 11 Alex. Marinescu Gusoeni Gusoeni
36 11 N. Tornescu Giute§ti Giulesti
37 P. Stgnescu Lunge0 Lungesti
Const. A. Popescu Lgpuycata Lbpuata
3 V. lonescu Mitrofani Verdea
4 1. Mihaileanu Mangstireni Mgnastireni
41 Ion Bg*scu Mihaesii Mihge0
42 Ion Predescu Mgdulari Cernipara
www.dacoromanica.ro
JUDETUL VALCEA 71
.i
z ';' NUMELE si PhONITMELE PAROHIA COMUNA
V

43 Pr. Sandu Marinescu Mgdulari Beica


44 11 Const. Popescu Modoia Modoia
451 II I. Andreiescu Mgciuca Mgciuca
46 . I. Mageranu Mgrgineni Bgtgsani
47 11 V. Codreanu Mateesii Mateesli
48 Florea Pleseanu Malaia Malaia
49 11 N. Marinescu Muereasca-de-Sus Muerestile
5 Gh. Chicioreanu Muereasca-de-los
51 Oh. Samsonescu Mgldgresti Mglicgrgsti
5 11 Anghel Chiceanu Mgldgresti-de-Sus MgIdgrgsti-de-Sus
53 D. Veruleanu Nisipi Nisipi
54 11 A. Mgrggrilescu Nemoiu Nemoiu
55 /1 C. lonescu Olteanca Glgvile
56 11 M. Obisigveanu Obislav Grgdistea
57 M. Constantinescu Orlesti Orltsti
58 11 Oh. Nicolgescu Pietrarele-de-Sus Pietrarele
59i I. Rgdulescu Marginent Batasani
60 11 I Nedeicu Nemoiu Nemoiu
61 Stefan Popescu Piefrarele -de -Jos Pietrarele
62 .1/ C. Constantinescu
63 11 A. Petrescu Pgusesti de 01gsgu Pgusesti de Otgsgu
64 11 Stefan Nicolgescu Pielroasa Pietroasa
65 11 We Pie1rosanu
66 11 Toma Nicolaescu Pesteana Pesteana
67 I. Mihailescu Pietreni Costesti
68 11 Marin Ursgscu Poiogi Ciresiu
69 Al. Rgdulescu Prundeni Prundeni
70 11 Gh. Diaconescu Popesti Dgesti
71 11 Ion lonescu Racovila Racovila
72 11 Ioachim iliescu Recea Vaideeni
73 P. Marghescu Rosiile Rosiile
74 Filimon Angelescu Ramesti Romani
75 11 Mateiu Aureliu 11 11

76 11 I. Romcescu 11

77 11 N. Dgescu irineasa $trineasa


78) N. Constantinescu erbgnesti-Cernele Pgusesii-Olgsgu
79 C. Slobozanu ineSti Slgvesti
80 11 Jacob Nicolgescu Slgtioara Slatioara
81 11 Gh. Iliescu II

82' I. Slgtioreanu 11

83 ti. Arhip Vasilescu Scundu Scnndu


84 11 Gh. Demetrescu
85 11 T. Bglgsel $tefinesti $1efinesti
86 V. Nicolgescu Stirbesti Stirbesti
87 11 C. Hergscu 11

11 M. Sacerdofeanu Sutesti Sutesti


881
89 11 I. Duhovnicu , .,

90 11 I. Bgrlggeanu Titireciu Bunesti


91 11 Oh. I. Pe1re ll
92 11 Const. Roman Tina Oridistea
93 II Coman Mihgilescu Horezu Horezu
94 D. Simionescu TarguHorezu Targu-Horezu
95 11 Ilie Bogdgnescu Tornsani Tomsani
962 11 N. Cgarescu Costesti Costesti
97 I. Nifulescu Usurei Susan'
ge, 11 Oh. Constantinescu VIgdesti Vladesti
99 11 N. Dima VIgduceni VIgthiceni
100 Adam Steignescu Vaideeni I Vaideeni
101 11 Gh. Crgciunescu Vaideeni 1/

102 11 Gr. StAnilescu UrSani II Ursani

www.dacoromanica.ro
72 .1 UDET CIL VALCEA

4; NUMELE si PRONUMELE PAROI-11A COMUNA

103 Pr. D. Bgescu Ursani Ursani


104 N. Nicolgescu Vgsilaji Benesti
105 1. Cepgreanu Voineasa Voineasa
106 D. Nisipescu Vat-lent Varleni
107 M. Vgleanu Vglent \Talent
108 Florea Popescu Voicesti Voicesti
109 I. Didicescu /1 /1

110 Gr. Stefgnescu Zgtreni Zgtreni


111 Toma Tomescu Zavident Zgvideni
112 N. Popescu 11 PP

113 Oh. Popescu Milostea Greci


11 Me fete Rgulu Toli-Sfinfit Rgmnicu-Valcea
115 I. Panaifescu 11 11

116 Gr. Predescu Buna-Vestire PP

117 A. Marinescu II II

11 D. Bgnescu 11 11

11 Const. lonescu IP

120 Gh. Dumitriu Toji-Siinlit


121 Stefan Constantinescu Trgistari Ocnele:Marli
122 M. Teodorescu
123 N. Constantinescu Titireciu
124 M. Nicolaescu Drgggsani Drgg4ani
125 SfInion Stgnescu 11

126 N. Slefgnescu 11 11

127 Oh. Diculescu 11 11

128 N. Fi lip Episcopie


129 Ion Stanescu
130 St. Toma Bgbeni
131 N. lonescu Brezoiu
132 Ion Tucu Bujoreni
133 Hie Nicolaescu Ganja
134 Ion lonescu Giulesti
135 N. Popescu lonesti-Miracului
136 Chirijg G. Hie lsvoru
13 N. Romanescu Prundeni
1 Ilie Masa Ramesti-de-011
139 Gr. Marinescu SIgvesti
140 I. Smeureanu Stoenesti
141 D. lonescu iStroesti
142 I. Tgngsescu Turcesti
14 Barbu Ilie Ursi

JIM. VLA C A
1 Pr. Popescu Gr. Adorm. M-cei D-lui Giurgiu
Radulescu Gh.
3 Pantelemon Petre
4 Grama-Georgescu Ion Sf. Gheo;ghe 11

5 Pr. Georgescu Teodor 11 II


6 Popescu Zarrifir 11

7 ry Popescu Marin Sf. Nicolae


s Burilescu Stefan St. Treime 11

9 Dragne Alexandru
ioi Popescu loan Adunajii-Butesti
11 Copgcineanu Teodosie Adunajii-Copgceni
12 Popescu Teodor Arsache
13 Popescu Nicolae
14 Stgnulescu Cons! Bati'ele
15 Popian Dumitru
16 Tgrgsescu Ilie Ba"ciu-Ponta Blejestl

www.dacoromanica.ro
JUDETUL VLACA 73
.111
NUMELE Si I'RQNUMELE PAROHIA COMUNA
11

1? Pr. Marinescu Nistor 11Bgbaila


18 Duhovnicu Pelre
19 Bosnogeanu Marin 11Balgria
201 Popescu I. Nidelea Bgneasa
21 Tecucianu Dumitru Bascovent
22 Mihgescu Marin Galefeni
23 Castris Gh. Bila
2 Niculescu Radu Blejesti
Anculescu Marin Ifkanistea
29
26 0 Musgjianu Dumitru Argnistari
27 Georgescu Dumitru IBucsani
28 Popescu Alexandru Bujor
29 Dinulescu loan Bulbucata
3d Barbu Radu r 11

31 If Iliescu Chiru Buteasca-de-jos


32 Chirilescu Sian Cacaleti
33 11 Moldoveanu Marin Cantemir Radu-Vodg
34 pp Sachelarie Petre Caluggreni
351 11
Delcea Cglin Cgluggru Flamanda
Teodorescu Nic. Cgmineasca
3,j
3 Tangsescu Dumitru Cgscioarele
38 vv Georgescu N. Vasile Catunu
39 ,. Trandafirescu Marin Cartojani
40 Popescu Stancu Chiriacu
41 Badescu Nic. Ciolanu- Pangdl.
Enescu Anastase Clejani
4 , Popescu H. Vasile OP

444 Militaru Gh. Comana


Niculescu loan
461 Ghimpgjianu Stan Copa ciu
47 SIgnescu Nicolae Corbii Mari
Cosmescu Andrei 1Cosmesti
491 v. SIgnulescu loan Cosoaia
50 vf Mandreanu Dumitru CrevediaMare
51 ,v Barbu Stan ICrevenicu-Mare
Stanulescu Teodor 11

53 vf Dobrescu Const. Crevenicu Radulesti


541 Bonteanu Gh. fon Cucuruz
551 vf Georgescu Manea
56) 11 Stoienescu Dumitru Dadilov Mihat-Bravu
57 Popescu R. Dumitru Daifa
58 a Minculescu Dumitru
if/al-esti
Lazgrescu Marin Dracesti Scurtu
60 Paraschivescu loan Draganesti
Paraschivescu Radu
61 Dumitrescu Teodor Epuresti
Zabalg Teodor
Plesoianu Dumitru Ferbinfi
65 lonescu Marin IFIlimanda
66 Popescu Oh. Frasin
671 Cutur Stan Frasinet
61'3 ft Dumitrescu loan Frgfesti
Rgicescu loan Ggletent
70 Stanculescu the
71' /I Petculescu MincA
Urseanu Mihail 1Gastesti
7* Pantelemon loan Gaujani
74/ Copacianu Dumitru
751 Crisiescu Badea iGhimpaji
Minculescu Nic. Glava cioc

www.dacoromanica.ro 6
74 JUDETUL VLAKA
O ,1
z '5 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA CQMUNA

77 Pr. Cristian Stan I Gogosari


78 11
Popescu Vasile IP

79 11
Stancescu Marin
80 Teodoresca loan Gorneni
81 11
Stgnculescu loan lOostin
82 11
Popescu loan Gratia-Mare
83 It Popescu Oh. GrAdistea
84 Popescu Nicolae Comana
85 " Rgclulescu Gh. Grossu
86 11
Harlofilax Badea Letca-Veche
87 11
Mirodot Radu ielca-Veche
sa 11 Popescu llie Malu
89 Georgescu Dragomir MAgura
90 Abglulg Badea Miigura Grosu
91 pp Musgtescu Andrei Merenii de los
92 11 Sim escu Nicolac Merenii de Sus
93 11
Ionescu Abram . Mihtlesti
94 11 Georgescu loan ,Naipu
95 11
BrAtescu Stan Negreni
96 Miculescu loan
97 Predescu loan N ova ci
98 Stgnculescu Neacsu Obedeni
99 11 Visgnescu loan Oinac Branistea
100 11 Duhovnicu Nica 40 de cruci Petrcsti
101 Popescu Nicolae Padgglesti
102 lordache Stan
103i SAndulescu Oh. ietrile
1041 11 Maelnescu Const. ietrile
105 Popescu Gh. Pietrosani
106 Nicolae Marin
107 11 Bulgcianu loan ;Poeni Preajba
108 Dragomirescu Dumitru opesti
11°C
11 Popescu Petre 'Purani
11 Callan R. Dumitru 'Putineiu
111 lonescu Florea
11 pp Sorescu Radu 'Rrisucenii de los IRgsuceni
113 11 Badescu Stefan Rasucenh de Sus
11 pp VIAdescu loan Sadina 1Roata'
115 11 Constanlinescu loan Sarbeni
11 BAdescu loan Scurtu-Slgvesti Scurtu
117 lonescu the 'Singureni
118 11 SIgnescu Dumitru
119 pp Ptunescu Mihai SlobOzia
120 pp Petrcscu Slancu 1 "
121 It Tamgsescu loan Stgnesti
122 11
Pope cu Vasile
123 11 Mireanu llie StAnesti-Kirculesti Singureni
124, 11 Tapalagg Florea Stoienesti
125' 11 Seancescu Slanciu
126 Dumitrescu Consl. Stramba
127 11 Popescu Tema
1281 Sima Stanch]
129 11 Marin Axenle :Tanghru
130 11 Marinescu Lazgr TArngsesti
131 11 Anghel Radu
132 Popescu Radu ,Tarnava de los
133 Anculcscu loan TArnava de Sus
134 Adamestianu loan ,Toporu
135 ., Preoiescu loan Trestenicu de Sus Rgsmircsti
136 It Consfantinescu loan Tomulesti Trestenicu

www.dacoromanica.ro
J U DETI7L VLA 8CA 75

z El NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


v,
137 Pr. Balanescu Stoica Turbatu Balanoaia
138 Badulescu Dumitru II
139 Rasucianu loan Ungureni Fundu Parului
140 Radulescu Radu Uzun Calugarent
,141 ,, Stanescu loan Vanatorii Mari
142 Stanescu Barbu Vanatorii Mici
143 Smarandescu Radu Vida Cartojani
144 Dobrescu Stan Vida Furculesti
145 Popescu loan Visina
146 Stanescu Ene 11

1147 Dumitrescu Vasile TO

148 Anton Popescu Gurnieni


1491 the Popescu Puenii Prund

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și