Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA: PRINCIPIILE ETICE SI REGULILE DE LUCRU A

PSIHOLOGULUI.

Plan: 1. Principiul "Nu dăuna şi regulile lui.


2. Principiul competenţei psihologul i şi regu li 7 o
■A. I ii- V... J. •
3. Principiul imparţialităţi:! şi regulile 1:1.

4. Principiu] confidenţialităţii şi regulile lui.

5. Principi u) acord 1 i informaţiei.


^ ■-' c
Ţ~I~^ Principiul “Mu dăuna" :Ps i hol o şui trebui e să -şi organizeze 1 uc-r- —rul său in

aşa mod , inch'it procesul şi rezultatele hrr să ru dău neze sănătăţii psihice şi fizice a

clientului cit şa statu - sulu~ sociala Acest pr’" r.ciplu reg 1 amentează regul 5 1
e după care

psiholog 1 işi construeşte relaţiile salo cu persoane 1 nevoie de ajutor”!


,o Я 1 î
psihologic.

REGULILE:

1. Regula respect lui reciproc dintre psiholog ŞT indiv'dul


supus exper iraen сi: 1 ui .
Psihologul resnectă drepturi le şi 1 ibertăr. i 1 e ale i n d i •

vidului .Psihologul poate lucra c ; i individul numai după ce a

obţ? nut acordul acestu : a ,d pă ce i-a comunicat scopul cercetării »me todei e

şi nodul de utili care a informaţi ei obţinute.

2. Regula securi taţi i i •■di v_ich: 1 m ._

Psihologul va aci ica doar ace o metode de cercetare care nu afec tează

sănătatea s> starea o sin c? o ir. d - ci '.iar rezultatele


s e prezintă in modu 1 ir care n afectează individu;.

3. Regula contradi -cţi ei acţiunilor greşi te a 3 £ ! iomandatarului


faţă d e in d ivi d .
Psihologul v -a oraaoiza păstrarea , util' zarea informat ’ e pri
a r e zu > 11 а •; с : e с a v с e * .1 r i ' i n a;: a — j-, д #* j_. ...... _j. i_. > ; re e

/1
|II. | Principiu competenţei psihologului -cere ca acesta să se imp - licei in

rezolvarea doar acelor probleme care nu ese din sfera competenţei sale

profesionale, pentru care posedă metodici le adec vate şi care nu intră in

contradicţie cu drept;rile sale profe sionale .

Acest principiu generează următoare'e reguli:

1. Reg ! ’ la cooperării d intre p s i hoj.o g şi comand st a r.

Psiholog:^ este obligat să -l informeze pe comandatar despre posi bilităţile

reale ale psihologiei moderne in domeniul care il in teresează pe comanda

tar.despre hotarul competenţei sale şi a ’ e posibilităţilor

personale.Psihologul este obliga t să -l informeze pe comandatar despre

principii!e morale după care se con duce .

2 . Kegu 1 a c o mu n i c ă r i 1 p ro fes i o n a 1 e dintre psijho : .oe _şi

__________________________________________________________________ individ. ___

Psihologul trebuie să posede tehnici de comunicare şi metode

psihodiagnostice ,care pe de o parte ar putea rezolva in modul cel mai

eficient problema cu care se confruntă,iar pe de altă

parte să menţină in individ simţul simpatiei şi c redibilităţii; • satisfacţie in

urma comunicării ci: psihologul .

3. Regula fund a m e n tării rezul t a te lor cercetă.: i " _

Psiholog:;! v -a formula rezul tatei e cercetării sale in acei ter meni şi noţiuni

care sunt acceptate de ştiinţa ps: hol. ogică. La ne- voie el v-a c-ontirma

aceste rezultate prin f e U T - a ţ t 1


ea. - materialul ui primar al cercetărisale

sau a rezid ţaţelor analizei matematice şi. s ta tis t i ce . Or ieări i cercetări

psiho 1 ogice ii percee — de in mod obligatoriu o analiză a l iteraturii

existente in prob lema dată.

Principiul cere ca materialul obţinut de către ps’holog in urma 1 crului său

cu individ I in condiţiile unei Încrederi recip roce să nu fie divulgate

conştient sau inconştient in afara condiţiilor asupra cărora sa

convenic.Acest material nu va fi prezentat in aşa mod in care va putea

compromite pe individ sau pe psiho]og.Pri ncipirl este asig rat de regulile

care reglementează procesul schimbului de informaţi : c : caracter


4.
psihologic

intre comandatar şi psiholog,intre comanda tar şi individul supus

experimentului.

1 Regula codificări i_ informat iei cu car aer e r ps ? ho 1 ogic.


_/ste datoria psihologului ca pa toate materiale' 1 e cu caracter psi holcgic ,
incepind cu procesele verbale şi termin 1 ’ nd cu darea de seamă să indidi.ee
nu numele şi prenumele indivizi lor cu care a l:.-crat,ci codurile lor,care pot fi
alcătuite din.tr-o serie de litere,cufre.Documentele care permit decodificarea
identităţii indivizilor sunt acsesibile numai psihologului.Ele sunt numai intr -
un singur exemplar,se păstrează intr -un loc inecesibil pentru
noii vizitatori şi dacă este necesar se transmit comanda tarului după

incheerea unui act ce ^cade răspunderea de pe psiholog in ca zul devulgării

informaţiei.

. REgula păstrării controlate a .informaţiei c ! ' caracter psihologic .

Psihologul trebuie să convină in prealabil cu comandatarul asup ra listei

acelor persoane ca re vor avea aces la materialele ob ţinute in urma lucrului

cu individul asupra locul u?. şi condi ţiilor păstrării informaţ iei şi. as ipra

situaţie 1 ’ in care ele vor putea fi utilizate şi asupra termeni -'lui de păstrare a

materialului.

3. Regula corectitudinii, utilizării informaţiei cu caracter psi


hologic.

Psihologul trebuie să discute cu comandatarul despre situaţiile 3S


in care i-ar putea fi comunicate rezultatele cercetării.
|III.ţ Principi.' imparţialităţi i -acest principiu nu-i. permite psihologului o

atitudine părtinitoare faţă de individ,indife rent de acea impresie subiectivă pe

care individul o produce prin statul său juridic sau social,indiferent de simpatia

sau antipatia pe care o simmte psihologul faţă de individ.

1. Regula ___________________ metodici 1 or adecvate.

Psihologul va utiliza acele metodici care sunt adecvate scopului cercetării

sale,virstei sexului ,gradului de instruire a indivi dului »condiţiilor in care se

desfăşoară experimentul.. Metodici le trebuie să fie standartizate,va 1

ide,adaptate la contingentul de indivizi supuşi experimentului.

2. Regula consistenţei ştiinţifice a rezultatelor cercetării..

Psihologul trebuie să aulice acele metode de prelucrare a datelor şi interpretare

a lor cuce sunt recunoscute in olan ştiinţi fic şi nu depind de ideologia

sa,simpatia sa faţă de individ,de s statusului lui socia1.Rezultatele cercetării

trebuie să fie identice cu cele pe care le-ar putea obţine un psiholog alt de

aceiaş specializare şi calificare.

3. Regula

conclud enţei informaţiei cu caracter psi ho 1ogi с trans- __________

mise comandatarubii.

Psihologul ii transmite comanda tarului rezul tatele cercetări'' in acei termeni şi

noţiuni care sunt cunoscute de comandatar snb forma unor recomandări

concrete,care nu permit şi mei n u provoacă diferite completări speculative

despre persona 1 itatea individului ,care ese din domeniul problemelor fo rmulate

de comandatar (inclusiv) . El nu va tr.omîrica informaţia care ar putea duce la

formarea reiat i i J or negative a comandatarului cu individul sa sau cu

colectivul in care ei activiază.

IVJPrincipiu 1 confidenţiali taţii.


;
q,

Informaţia cu caract er psihologic despre individ nici intr-un caz nu poate servi

ca obiect a! unii discuţii publice,nu poate fi transmisă sau cominicată unei

persoane inafara cadrului reco mandat de către psiholog. vTj Principiul acordul

informaţiei.

Principiul cere ca psihol ogul.comandatarul şi individul supus ex perimentului


să fie la curent cu deontologia activităţii psiho logice cu scopul şi metodele ei,

sa participe la Experiment ini:, mod voluntar.