Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare la concurs de solutii


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Municipiul Cluj-Napoca

Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: lucia lupea, Tel. +40 264596030, In
atentia: luci alupea, Email: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro, Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Concurs de solutii – REVITALIZAREA SI ACTIVAREA „PARCULUI FEROVIARILOR"

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii

16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Locul principal de prestare: municipiul Cluj-Napoca

Codul NUTS: RO113 - Cluj

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Concurs de solu?ii – REVITALIZAREA SI ACTIVAREA „PARCULUI FEROVIARILOR"

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

Valoarea estimata fara TVA: 610,450.00 RON

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2018 14:11 Pagina 1/5


Fisa de date
Garantie de participare eliberata in numele ofertantului, sub forma de virament bancar sau instrument de garantare, in conformitate cu
prevederile art.36 din HG 395/2016 care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de 500 lei. Perioada de
valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, si anume 120 de zile de la data limita stabilita
pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit ca plata
garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate. Se va completa Formularul model. Garantia de participare se va depune cu OP in contul contul deschis la BN Trezoreria Cluj,
CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924); depunere in numerar in lei la casieria autoritatii contractante(doar daca este sub 5000
lei), str.Motilor, nr.7.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

buget local si alte surse

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

Pentru alte acte normative aplicabile, va rugam sa consultati: www.anap.gov.ro, sectiunea legislatie

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


1)Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea
nr. 98/2016- va fi completata de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE.
2) Cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ - pentru straini se accepta documente echivalente
- completare DUAE in baza art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 - prezentarea acestuia(cazier judiciar pentru persoana juridical) se va face
doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri si celui caruia I se acorda mentiune; trebuie sa prezinte
informatii actualizate la momentul prezentarii
3). Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art.164,165, 167 din Legea 98/2016, completata în conformitate DUAE in baza art. 193 alin.
1 din Legea 98/2016 completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate- declaratia se completeaza si de catre terti sustinatori si
subcontractanti - daca este cazul
4).Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidate
(buget local, buget de stat, etc.)la momentul prezentarii- se va completa DUAE conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 urmand ca
ofertantilor clasati pe primele 3 locuri si celui caruia I se acorda mentiune sa li se solicite prezentarea acestor certificate; certificatele(fiscal
buget de stat si buget local) trebuie sa prezinte informatii actualizate la momentul prezentarii

In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193-195 din
Legea 98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii vor prezenta o dclaratie conform art. 60 din Legea 98/2016 odata cu depunerea
DUAE
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: primar - EMIL BOC, juriu:conform sectiunii corespunzatoare din
FDA; Consilieri locali:CONSTANTEA RADU MIHAI, CROITORU CORINA ECATERINA,
CSOMA BOTOND, DREONI GIACOMO, FERDEAN RARES PETRU, FLORIAN OVIDIU VALERIU, GERGELY BALAZS, GLIGA FLORIN-
VALENTIN, HORVÁTH ANNA, MOISIN RADU MARIN, MOLDOVAN GABRIELA IULIANA, MOLHEM MOHAMMAD –BACHAR, MORAR
DAN IOAN, MURESAN ADRIAN, NASRA GABRIEL HOREA, OLÁH EMESE, POP IOAN, POP LOREDANA, RACZ LEVENTE ZSOLT,
RATIU RADU FLORIN, SARMAS IOAN SABIN, STAMANIAN VASILE, SUCIU MIHAELA RODICA, SIURUBARU GHEORGHE, TARCEA
DAN STEFAN, TOMOS CONSTANTIN IOAN, TOTHFALUSI ANDRAS.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art.
193 alin. 1 din Legea 98.2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la
solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri si celui caruia I se acorda mentiune; informatiile cuprinse in
certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da

architect cu drept de semnatura conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizatie international echivalenta; se va avea in
vedere punctul 2 din regulament

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2018 14:11 Pagina 2/5


Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR


IV.2.1) Criterii de atribuire

Criterii Pondere

1 SATISFACEREA 60.00%
NECESITA?ILOR FUNC?
IONAL-PEISAGERE ?I
ARHITECTURALE
Descriere: Evalueaza pe o scara de la 1 la 60 respectarea cerin?elor minimale cerute prin tema de
concurs.
Algoritm de calcul: Se calculeaza prin media aritmetica a punctelor acordate de juriu pentru urmatoarele
aspecte:
A1. Criteriul Functional – max 10 puncte
Se vor puncta urmatoarele:
Scenariile de utilizare propuse si rezolvarea in consecinta a acceselor si traseelor;
A2. Criteriul Peisager– max 25 puncte
Se vor puncta urmatoarele:
Relationarea cu materialul vegetal existent;
Selectarea materialului vegetal propus;
Concepte de plantare, utilizare si exploatare;
A3. Criteriul Arhitectural – max 15 puncte
Se vor puncta urmatoarele:
Relatia proiectului propus cu peisajul inconjurator.
Rezolvarea functiunilor propuse.
Plastica arhitecturala.
A4. Criteriul Financiar– max 10 puncte
Se vor puncta pe urmatoarele:
Încadrarea în plafonul de investi?ie indicat în documenta?ia de concurs; Ra?ionalitatea ?i
sustenabilitatea solu?iei func?ional spa?iale, în raport cu pre?ul estimat;
2 VALOAREA 40.00%
ARHITECTURAL-
ARTISTICA ADAUGATA
A INTERVEN?IEI
PROPUSE
Descriere: Evalueaza pe o scara de la 1 la 40 valoarea arhitectural-artistica a solu?iei propuse.

Algoritm de calcul: Se calculeaza prin media aritmetica a punctelor acordate de juriu pentru urmatoarele
aspecte:
B1. Caracterul parcului in urma interven?iei propuse si atmosfera generala a interven?iei – maxim 20
puncte
B2. Forta de „atractor” urban pe care parcul o va avea in urma interven?iei si capacitatea de adaptare in
timp - maxim 10 puncte
B3. Calitatea ?i claritatea reprezentarii ideilor astfel încât sa ilustreze capacitatea concurentului de a
pune în opera proiectul propus –maxim 10 puncte

Algoritm de calcul pentru punctul A – Cerin?e minimale


A= A 1+ A 2+ A 3 + A 4 + A 5 = 60 puncte
Algoritm de calcul pentru punctul B – Valoarea adaugata
B= B 1+ B 2+ B 3 + B 4 = 40 puncte
Algoritmul de calcul pentru evaluarea finala (maxim 100 puncte posibile)
A+B= 60 +40 = 100 maxim
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.3.8) Recompense si juriu


IV.3.8.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2018 14:11 Pagina 3/5


Fisa de date
Numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate

Premiul 1- contractul de proiectare - valoare estimate de 555450 lei fara TVA premiul 2 - 35.000 lei premiul 3 - 20.000 lei

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite
castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului

Da

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta


Da

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati


1. Ligia Subtirica - arhitect cu drept de semnatura

2. José Mayoral Moratilla - arhitect cu drept de semnatura

3. Vlad Gaivoronski- arhitect cu drept de semnatura

4. Peisagist Vera Dobrescu- arhitect cu drept de semnatura

5. Cristi Borcan- arhitect cu drept de semnatura

6. Anca Cioarec - arhitect cu drept de semnatura

7. Peisagist Alexandru Ciobota - arhitect cu drept de semnatura

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Conform punctelor 3.6, 3.7 si 3.8 din Regulament din care detaliem:
3.6. Continutul proiectelor
3.6.1 Un concurent poate depune un singur proiect în concurs, în condi?iile prevazute de prezentul regulament.
3.6.2 Fiecare proiect va cuprinde într-un unic ambalaj/tub urmatoarele:
a - 3 plan?e rulate în ambalaj/tub;
b - deviz estimativ, în limba engleza, redactat pe hârtie alba format A4.
Fiecare proiect va cuprinde un deviz estimativ al serviciilor de proiectare (conform model anexa 2).
Devizul va avea valorile exprimate în LEI, fara TVA. (folosind cursul BNR din data lansarii pe SEAP)
Devizul va constitui baza de negociere pentru încheierea contractului de servicii de proiectare cu câ?tigatorul concursului; Lipsa devizului va
conduce la descalificare.
Devizul nu trebuie sa depa?easca valoarea plafonului maxim estimat, conform Doc.
2.6 „Estimare costuri de investi?ie ?i proiectare” – Anexa 2
c - un plic secretizat (lipit) din hârtie alba, opac, format A4 con?inând:
formularele de participare conf. Art. 2.2.2;
formularul de identitate, format A4, tiparit pe hârtie alba, care va fi folosit de Organizatori pentru Expozi?ia Concursului;
memory stick/ card de memorie USB, con?inând:
imaginile plan?elor mic?orate
- format .jpg, rezolu?ie 72 dpi, pentru publicarea online
- format .jpg, rezolu?ie 150 dpi, pentru catalogul concursului
textul de prezentare a solu?iei propuse în format .doc,
formularele de participare în format .doc, conform pct.-ului 2.2.2
devizul estimativ in format .doc.
3.6.3 Proiectele se vor prezenta pe 3 plan?e, format 841x1189 mm (A0), din hârtie alba, paginate pe orizontala (peisaj), neca?erate pe
suport rigid.
Acestea vor cuprinde urmatoarele piese:
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Conform pct. 2.2.2 si 3.6 din Regulament si sa aiba in vedere si urmatoarele: in elaborarea ofertei financiare operatorii economici vor folosi
costuri proprii cu manopera pentru proiectare,respectand documentele puse la dispozitie.Propunerea financiara - se va preciza valoarea
totala a ofertei financiare.............. lei fara TVA(cu maxim 2 zecimale), durata de prestare servicii.........luni.....(.......zile calendaristice).
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta, inclusiv anexa care reprezinta elementul principal al propunerii financiare - inclusiv
anexele. Nu se accepta facilitate. Totodata, precizam ca negocierea ulterioara va avea ca obiect pretul si durata de prestare servicii.
Acestea pot fi doar imbunatatite fata de oferta initaiala, nu crescute ca valoare si timp!
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Conform punctelor 2,3 si 4 din Regulament in care detaliem: 3.8 Predarea proiectelor
3.8.1 Concuren?ilor li se recomanda alegerea unui ambalaj/tub care sa pastreze integritatea plan?elor rulate ?i a stick-ului. Pe ambalaj/tub
se va scrie: PENTRU CONCURS „ PARCUL FEROVIAR CLUJ-NAPOCA ”.
3.8.2 (1) Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin curier la sediul secretariatului de primire, cu adresa: Cluj Napoca, cod po?tal
400129, Bulevardul Eroilor nr. 22, ap 10.
(tel. 0040 728 330 140)
(2) Data ?i ora limita a predarii proiectelor depuse la sediul secretariatului de concurs sau transmise prin curier este cea stabilita în
calendarul de concurs. Depa?irea datei ?i orei limita atrage respingerea ofertei.
3.8.3 Pentru proiectele predate direct la secretariat, concuren?ii vor primi un numar de înregistrare într-un tabel de primire. Tabelul con?ine
doar numarul de înregistrare ?i ora la care a fost primit proiectul.
3.8.4 Proiectele trimise prin curier vor trebui sa ajunga la aceea?i data limita de predare, conform calendarului concursului. Concuren?ii vor
expedia proiectele prin curier numai cu confirmare de primire. Pentru proiectele trimise prin curier concuren?ii au datoria sa se asigure ca
data ?i ora expedierii este înscrisa pe ambalaj/tub ?i va ajunge la sediul secretariatului de concurs pâna la data ?i ora prevazuta în
calendarul concursului. Coletele ajunse dupa ora prevazuta în calendar vor fi respinse iar autorii notifica?i în termen de 24 de ore.
Proiectele trimise prin curier vor primi ?i ele un numar de înregistrare consemnat într-un tabel de primire. Secretariatul local nu î?i asuma
raspunderea de a confirma expeditorului primirea proiectului.
3.8.5 Dupa predarea unui proiect nu se admit completari sau înlocuiri de plan?e, plic sau data stick.
3.8.6 Daca un concurent solicita retragerea unui proiect predat, aceasta este permisa numai pâna la data ?i ora limita stabilite în calendarul
concursului pentru predare, cu obliga?ia încheierii unui proces-verbal de retragere.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2018 14:11 Pagina 4/5


Fisa de date
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.2) ALTE INFORMATII


Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016; Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care
le considerati confidentiale din cadrul ofertei!!!!! Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se poate face
accesand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.Precizam ca, in urma concursului de solutii, locul I va fi recompensat
cu contractual de proiectare ce va atribuit conform prev. art.104 alin. 7 din Legea 98/2016, in urma unei negocieri ce va avea ca obiect: pretul
ofertat si durata de prestare a serviciilor.mai aratam ca pretul, in cadrul negocierii va putea fi doar scazut in raport cu oferta initiala si la fel si
durata de prestare a serviciilor, fara ca aceasta sa devina nerealista.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2018 14:11 Pagina 5/5