Sunteți pe pagina 1din 12

Cântarea 1 Glasul al 2-lea

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Preacurată Maică-Fecioară, ceea ce de proroci ai fost cântată şi de Moisi văzută în


rugul ce ardea fără de ardere, cu mâna ta cu care ai ţinut pe Cel Prea-Puternic biruieşte
pe vrăjmaşii ce se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu şi se oştesc asupra noastră.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Dumnezeul părinţilor noştri, Cel ce pe faraon în mare l-ai cufundat şi întru adânc ai
aşternut carele şi călăreţii lui, Hristoase, Împăratul cel Nebiruit, scoală-Te şi acum
spre ajutorul nostru pentru rugăciunile celei ce Te-a născut, Iisuse, Cel ce eşti una cu
Tatăl.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Preasfântă Pârgă a Sionului drept-credincios, precum ai zdrobit cu putere nevăzută


toată oastea cea fără-de-Dumnezeu, aşa şi acum ajută nouă, şi cu slava cu care eşti
mai slăvită decât Serafimii, fulgeră şi risipeşte pe cei ce hulesc asupra Domnului şi ne
urăsc pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, Cuvântule al Tatălui şi Unsul lui
Dumnezeu, Cel ce eşti dinainte de Veac, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut sub
ani, fii Apărătorul nostru, al celor răscumpăraţi de Tine.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor amin.

O, voivodeasă a credincioşilor, ceea ce porţi diadema celei mai înalte sfinţenii, pe tine
te chemăm să mijloceşti la Dumnezeu iertare, căci pentru păcatele noastre suntem
asupriţi, şi cu milostivirile tale, Preacurată, îndură-L pe Ziditorul şi Împăratul a-toate
să dea prin noi slavă Numelui Său.
Cântarea a treia
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!
Adunatu-s-au mai marii pământului împotriva Domnului şi a Unsului Său,nădăjduind
întru puterea lor, dar noi întru Numele Domnului nădăjduind şi ajutorul tău chemând,
cu credinţa puterii dumnezeieşti mărim puterile tale, Maică a Celui Preaînalt.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Cel ce dai tărie şi putere celor slabi şi înalţi fruntea robilor Tăi, dă acum tărie oştii
Tale celei credincioase asupra hulitorilor vrăjmaşi, şi înalţă slava Ta închizând gurile
lor, pentru rugăciunile Ceea ce Te-a născut pe Tine, Dumnezeul părinţilor noştri.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!
Pe oastea urâtorilor de Dumnezeu şi pe căpeteniile lor ce însetează de ucideri şi de
junghieri, o, tu care eşti a Duhului Sfânt preaputernică Stăpână, străjuieşte şi ajută
robilor tăi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti plină de Dar şi ai surpat meşteşugirea


diavolului, zdrobeşte şi acum puterea viclenilor ce se uneltesc împotriva aleşilor
Fiului Tău, şi ocroteşte cu rugăciunea ta inimile ce tind către tine, o, Preasfântă
Fecioară.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor amin..

În chipul Crucii asupra moştenitorilor credinţei punându-şi mâinile Iacov cel ce s-a
numit întâiul Israil, aşa şi acum, ceea ce eşti mai sfântă decât toţi sfinţii, cu puterea
Crucii prin care Dumnezeu a răscumpărat neamul omenesc, biruieşte, Maică-Fecioară
şi Împărăteasa noastră, pe cei ce gândesc să surpe slava robilor tăi.
Cântarea 4
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Ceea ce prin curăţia ta ai nimicit tot gândul celui necurat, varsă sabia Duhului cea cu
două ascuţişuri care taie tot gândul împotrivitorilor de Dumnezeu, şi întorcând
sufletele noastre la pocăinţă şi la credinţă curată, închide calea vrăjmaşilor ce se ridică
asupra noastră.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Ceea ce şezi de-a dreapta Împăratului veacurilor ca o Împărăteasă a milostivirilor de


El dăruite, plineşte rugăciunea împăratului David şi întoarce înfruntaţi şi ruşinaţi pe
vrăjmaşii care se oştesc asupra Sfinţilor, şi iscuseşte-ne întru poruncile dumnezeieşti.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Arată-te şi acum Apărătoare Doamnă şi vor cunoaşte toate neamurile, Stăpână, că n-ai
lăsat pe vrăjmaşii Fiului Tău să se bucure de sângele sfinţilor Lui, nici n-ai dat pe cei
cuvioşi ai Lui spre mâncare celor mândri, ci de-a pururea eşti Acoperământul
cinstitorilor de Dumnezeu.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Ceea ce eşti plină de dar, Marie, numai tu împreună cu voirea ai şi puterea, ceea ce ai
născut pe Cel ce toate ţi le plineşte, Mireasă Nenuntită a Celui Preaînalt.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor amin.
Întru uimirea sprijinirii tale, te aşteptăm să ne izbăveşti de capetele duşmanilor, ale
războinicilor celor silnici, că se vor cutremura întru dânşii de stăpânirea fricii tale,
Fecioară Curată.
Cântarea 5
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Doamna Biruinţei, pe craii cei tirani ai ţărilor barbare împotriva turmei Tale care cu
mânie sălbatică răcnesc asupra ta risipeşte-i, auzind lacrima poporului ce te măreşte.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Ceea ce ai născut pe Fiul lui Dumnezeu, care stăpâneşte gânditor peste puterile cele
cereşti, trimite-ne spre ajutor îngeri apărători, Fecioară Născătoare de Dumnezeu,
Doamna noastră.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Lacrimi şi mâhnire ne-au împresurat, şi potop de gânduri rele săgetează împotriva


inimilor robilor tăi, ci tu, Stăpână, ca o grabnic izbăvitoare, milostiveşte-te şi surpă pe
vrăjmaşii cei fără de Dumnezeu.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Să nu dai în mâinile celor rău-cugetători moştenirea ta, Curată, ca nu cumva să zică:


unde este Născătoarea de Dumnezeu întru care au nădăjduit?, ci neatinşi păzeşte pe
cei iubitori de tine.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor amin.

Toate împărăţiile pământului să cunoască stăpânirea Ta, să se tulbure neamurile de


tăria Ta cea nebiruită şi să se cutremure popoarele ce nu ştiu puterea Ta, Iisuse,
Judecătorul tuturor.
Cântarea 6
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Arc de aramă fă braţele poporului tău celui credincios şi-l întăreşte cu putere
dumnezeiască, tu cea cu totul fără prihană, din cer dăruindu-i luminare şi ştiinţă spre
lauda ta.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Pe noi cei ce credem că eşti cinstită întru numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului şi ne
închinăm naşterii Tale minunate, să nu ne dai vrăjmaşilor noştri, ci până în sfârşit
risipeşte-i, să cunoască tăria ta, Maică-Fecioară.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!
Suspinând strigăm, genunchii la pământ plecându-ni-i: Greşit-am, Stăpână, înaintea
lui Dumnezeu, milostiveşte-L să nu ne pedepsească rău-cugetătorii pentru cugetele
noastre nepocăite.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Dumnezeul părinţilor noştri şi Dumnezeul veacurilor, Dumnezeule cel mai presus de


veacuri, vino şi acum la poporul ce Te iubeşte şi ne ridică din prăpastia depărtării de
Tine, şi ne adună întru Tine, Iubitorule de oameni, Iisuse.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor amin.

Lăsat-au trupurile robilor Tăi şi nu era cine să le îngroape, aruncat-au rămăşiţele celor
aleşi ai Tăi şi nu era cine să-i cunoască, şters-au pomenirea sfinţilor Tăi şi nu era cine
să-i cinstească. Dumnezeule şi Tatăl nostru, vino şi apără pe Sfinţii Tăi!
Prochimen, glasul al 4-lea: Pomeni-voi numele Tău în tot neamul și neamul. Stih:
Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău.

Apostolul Paraclisului Maicii Domnului (Evrei VII,7-17); Evanghelia de la


Paraclisului Maicii Domnului (Luca I, 39-49, 56)
Slavă…,glasul al 2-lea: Părinte, Cuvinte și Duhule, Treime Sfântă, curățește mulțimea
greșelilor noastre.
Și acum… Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește
mulțimea greșelilor noastre.
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor
Tale, curățește fărădelegile noastre.
Stihirile, glasul al 6-lea:
Ajutorului omenesc nu ne încredința pe noi, Preasfântă Stăpână, ci primește rugăciu-
nea robilor tăi, că necazurile ne cuprind și nu putem răbda săgetările diavolilor;
acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoșii, pururea fiind
biruiți; mângâiere nu avem afară de tine, stăpâna lumii. Nădejdea și folositoarea
credincioșilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos.
Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară;
ci, cerând dar bun, primește dăruirea către cererea cea de folos.
Prefacerea celor necăjiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi, Năs-
cătoare de Dumnezeu Fecioară, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați,
singura folositoare a credincioșilor.

Preotul zice: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvântează moștenirea


Ta…

Doamne miluiește (de 12 ori), apoi preotul zice ecfonisul: Cu mila și cu îndurările și
cu iubirea de oameni…
Cântarea 7
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!
Nu am tins mâinile noastre, Stăpâne, către alt Dumnezeu, chiar dacă am greşit, dar
nu ne-am depărtat de la Tine şi la nimeni nu năzuim afară de Tine, pentru acesta
miluieşte-ne pe noi pentru rugăciunile Maicii Tale.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!
Câini mulţi ne-au înconjurat, tauri graşi ne-au cuprins, clătinat-au capul, zis-au cine
ne va izbăvi pe noi din mâinile lor. Dar tu, Stăpână, Curată, cu toiagul Dumnezeului
tău ajutor goneşte-i departe.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Împărăteasă Prealăudată, ceea ce ai născut pe Mântuitorul lumii Hristos, Împăratul


împăraţilor, păzeşte cetatea acesta şi de amara luare de robire, de pradă, de năvălirea
vrăjmaşilor izbăveşte-o.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

De războiul cel dintre noi şi de reaua întovărăşire, de tulburarea împotriva ridicării, de


formarea pândirii, de bântuirea cea rea ascunsă a vrăjmaşilor şi de vânzarea
vicleanului, izbăveşte, cea cu totul fără prihană, cetatea ta aceasta.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor amin.

Zid nesurpat şi turn de tărie pe tine te-am agonisit întru năvălirile şi năpădirile
barbarilor neamuri celor ce se bucură de sângiuiri rele şi la tine scăpând, Curată, ne
mântuim.
Cântarea 8
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Ca pe o turmă fiara cea cu multe capete a necredinţei i-a înconjurat pe mieii Tăi cei
cuvântători; ci întâmpină-i Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, cu acoperământul tău.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Limba cea semeaţă şi trufaşă s-a făcut iubitoare de război, şi ca nişte urâtori de bine,
război neîmpăcat a ridicat asupra noastră, ci întâmpină-i, Împărăteasa celor blânzi şi
smeriţi cu inima.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Cu tabără gândită a oştii celei cereşti, înconjoară şi îngrădeşte cetatea ta, iar cu
strălucirea cercetării tale supărările vrăjmaşilor fă-le deşarte; ci întâmpină-i, Fecioară
Sfântă, de Dumnezeu Născătoare.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!
Precum odinioară au urât pe proroci aşa şi acum pe sfinţi, că Unuia Dumnezeu au
slujit şi prorocii şi sfinţii; ci întâmpină-i pe fiii întunericului cu fulgerele mâniei tale
sfinte, Crăiasa celor cu inima curată.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Sârguieşte, Maică a lui Dumnezeu, într-ajutorul nostru, că de nu vei mijloci tu, cum
vom dobândi iertare de la Împăratul cel Ceresc, căci numai rugăciunile tale,
Preasfântă, ne izbăvesc pe noi din dreapta Sa mânie.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor amin.

Ceea ce ai zdrobit iară şi iară silnicia celor necinstitori, vino şi acum, Preasfântă
Fecioară, şi nimiceşte uneltirile asupra sufletelor noastre, căci în tine nădăjduim,
milostivă Stăpână.
Cântarea 9
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Ceea ce eşti cununa virtuţilor, virtute, bărbăţie şi înţelepciune dăruieşte poporului Tău,
sabie şi paloş cu două ascuţişuri, tăind pâlcurile celor potrivnici, Ceea ce eşti cu totul
fără de prihană,.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Ceea ce eşti zid nesurpat şi turn neînvăluit al creştinilor, întărâtările celor cumpliţi şi
fără de Dumnezeu, năvălirea tiranilor şi îngrozirea barbarilor risipeşte-le, Fecioară
Preacurată.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Îngerul de demult apărându-l pe Ghedeon, oştile potrivnice de tot le-a pierdut. Şi


acum trimite, Stăpână, înger puternic şi înger de bun sfat, ca să zdrobească pe
vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ce ne luptă pe noi.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Se biruieşte rânduiala firii unde voieşte Dumnezeu, Acela ce toate cu iubire le


lucrează. Fecioară-Maică, ceea ce mai presus de fire L-ai născut, izgoneşte pe cei ce
voiesc să piardă grădina ta şi florile sfinţeniei Fiului tău.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!

Auzi-ne, Curată, tânguirea şi pocăinţa din inimă, şi îmblânzeşte urgia lui Dumnezeu
ce vine asupra noastră prin neamurile care nu te cinstesc şi fă cunoscut numele şi tăria
ta tuturor marginilor lumii, Marie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Cuvântul lui Dumnezeu Cel ce ai legat prin Cruce puterea diavolului şi ai unit cu
pământul pe cele cereşti prin Născătoarea de Dumnezeu, zdrobeşte şi acum, Împărate,
războiul de asupra robilor Tăi, şi împacă-ne pe noi cu Tatăl.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor amin.
Întinde-ţi acoperământul tău, Stăpână, ca pe nor luminos, şi acoperă cetatea ta şi cu
braţele tale întru care ai îmbrăţişat pe Domnul Hristos, îmbrăţişând-o pe aceasta
nesurpată, păzeşte-o, căci cu numele Tău pururea se făleşte.
Toată nădejdea spre Tine o punem Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne sub
acoperământul Tău.
Nu ne încredinţa pe noi ajutorului omenesc, Preasfântă Stăpână. Mântuieşte,
Dumnezeule, poporul Tău după mulţimea îndurărilor Tale.
Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta Ta cea stăpânitoare
şi autotputernică şi celor ce sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriţi îi mângâie şi-i
dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ţie, că toate le poţi câte le voieşti.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi
prea-nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât
Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim.
Rugăciune la năvălirea neamurilor

Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, Ţie ne închinăm şi pe Tine Te rugăm noi,


păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, ca să cauţi spre cererile noastre, a păcătoşilor şi
netrebnicilor robilor Tăi şi să ne miluieşti, Stăpâne, că fărădelegile şi păcatele noastre
ne-au covârşit; făcutu-ne-am ocară neamurilor, defăimare şi batjocură celor fără de
Dumnezeu, şi ne-am smerit până la moarte. Cine nu ne va plânge şi cine va tângui
această robie a noastră, că acestea toate au venit asupra noastră pentru păcatele şi
fărădelegile şi hulele noastre; pentru aceasta fiii Sionului cei cinstiţi acum suntem
socotiţi ca nişte vase de lut, că s-a înnegrit aurul credinţei, s-a schimbat argintul cel
bun; noi, nazireii Sionului cei ce am strălucit mai mult decât zăpada, ne-am făcut ca
nişte orbi; cei ce ne-am înnălbit mai mult decât laptele, mai mult decât cerneala ne-am
întunecat; cei ce ne-am hrănit cu Pâinea cerească acum ne-am îmbrăcat cu grozăvie, şi
s-au mărit fărădelegile noastre mai mult decât fărădelegile sodomenilor, iar din fii ai
luminii, ne-am făcut fii ai întunericului, din fii ai împărăţiei ne-am făcut robi ai
vrăjmaşilor celor fără de lege şi ai neamurilor celor necredincioase; am greşit, am
făcut fărădelegi, am nedreptăţit călcând poruncile Domnului Dumnezeului nostru!

Să nu ne dai pe noi lor până în sfârşit pentru Numele Tău, Doamne, şi să nu strici
aşezământul Tău şi să nu depărtezi mila Ta de la noi, pentru îndurările Tale, Părintele
nostru Cel din ceruri, şi pentru milostivirile Unuia-Născut Fiul Tău şi pentru mila
Sfântului Tău Duh, să nu pomeneşti fărădelegile şi păcatele noastre, ci degrabă să ne
ajungă pe noi îndurările Tale, Doamne, că am sărăcit foarte; ajută-ne nouă
Dumnezeule, Mântuitorul nostru, celor ce dăm slavă numelui Tău! Primeşte
mărturisirea noastră, a păcătoşilor şi a nevrednicilor robilor Tăi, pentru Sângele cel
scump şi sfânt al Fiului Tău, al Domnului nostru Iisus Hristos, care pentru viaţa lumii
s-a vărsat, pentru Sfinţii Lui Apostoli şi mucenici care s-au nevoit pentru numele Lui
a-şi vărsa sângele lor, pentru sfinţii prooroci, părinţi şi patriarhi care s-au nevoit bine a
plăcea sfântului Tău Nume. Doamne, să nu treci cu vederea cererile noastre, nici să ne
părăseşti, pentru că nu întru dreptăţile noastre nădăjduim, ci spre milele Tale prin care
neamul nostru se mântuieşte. Deci ne rugăm şi ne cucerim bunătăţii Tale: să nu ne
lepezi de la faţa Ta, nici să te îngreţoşezi de nevrednicia noastră, ci ne miluieşte după
mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, trece cu vederea fărădelegile şi
păcatele noastre!

Stăpâne Atotputernice, auzi glasul rugăciunii noastre, a păcătoşilor şi ascultă poporul


Tău; întăreşte oastea în vreme de război şi o împuterniceşte şi-i dă virtute precum ai
dat lui Iisus al lui Navi şi lui David, proorocul Tău, asupra potrivnicilor. Aşa Doamne,
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru întăreşte şi ajută poporul Tău, cei numiţi cu
sfântul Tău Nume, că afară de Tine alt Dumnezeu nu ştim. Numele Tău numim,
Hristoase, că Tu eşti Cel ce lucrezi toate. Caută din cer, Doamne şi priveşte din
locaşul Tău cel sfânt al slavei Tale, unde este râvna Ta şi tăria Ta, unde este mulţimea
milei şi îndurărilor Tale, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi numele Tău este peste noi.
Întoarce-Te, Doamne, pentru robii Tăi, pentru sfântă biserica Ta, pentru toţi sfinţii Tăi
din veac, pentru că potrivnicii noştri au călcat sfinţenia Ta. Noi, robii Tăi, ne-am făcut
ca din început, când nu ne-ai stăpânit pe noi, ca nişte necuraţi noi toţi ne-am făcut, ca
o cârpă lepădată este toată dreptatea noastră şi am căzut ca frunzele pentru
fărădelegile noastre şi nu este cel ce cheamă Numele Tău şi-şi aduce aminte de Tine,
şi după dreptate, Stăpâne, Ţi-ai întors faţa Ta dinspre noi şi pentru păcatele noastre ne-
ai dat vrăjmaşilor celor trufaşi, mândri, şi neamurilor necredincioase. Doamne,
Dumnezeul nostru, să nu Te mânii până în sfârşit, că de vei deschide cerul, cutremur
vor lua de la Tine munţii şi se vor topi şi va arde focul pe vrăjmaşii noştri cei
potrivnici şi fără de Dumnezeu şi înfricoşat va fi numele Tău potrivnicilor Tăi.
Caută cu îndurare, că din veac n-au privit ochii noştri către Dumnezeu străin, iar
acum, Stăpâne, caută din cer şi ne miluieşte pe noi pentru numele Tău cel sfânt şi ne
izbăveşte de vrăjmaşii noştri cei fără de Dumnezeu şi ne slobozeşte de meşteşugurile
şi măiestriile şi cursele lor. Să nu depărtezi de la noi ajutorul Tău cel tare, că noi nu
suntem harnici să biruim cele ce ni se întâmplă împotrivă. Tu, Doamne, puternic eşti
să ne mântuieşti pe noi de vrăjmaşii noştri potrivnici şi necredincioşi. Întăreşte
poporul Tău şi oastea noastră o îngrădeşte şi o împuterniceşte, o îmbărbătează în
vreme de război. Surpă şi zdrobeşte şi pierde pe barbarii cei fără de Dumnezeu şi
necredincioşi şi pe agareni şi dă slavă numelui Tău celui Sfânt, ca nu cumva să zică
neamurile: Unde este Dumnezeul lor? Pentru rugăciunile prea-binecuvântatei
Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, şi pentru
solirile tuturor sfinţilor Tăi, Tu eşti Dumnezeu, ajutorul şi tăria noastră şi Ţie slavă
înălţăm: Tatălui celui fără-de-început şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi de
Viaţă făcătorului Duhului Tău, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea Sfântului Macarie Filadelful la venirea asupra noastră a altor
neamuri

Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru, puternic în milă şi bun întru tărie ca
să ne întărească şi să ne mântuiască pe noi pe toţi? Nu tăcea, nici nu te îmblânzi,
Dumnezeule, spre răsplătirea celor mândri, că iată vrăjmaşii Tăi s-au întărâtat şi cei ce
Te urăsc pe Tine s-au înălţat. Până când întorci faţa Ta dinspre noi? Până când se vor
făli păcătoşii? Până când călcătorii de lege vor avea stăpânire? Până când se va înălţa
toiagul nelegiuiţilor peste soarta sfinţilor?

Vai, că s-a umplut smerenia noastră şi ne-am micşorat decât toate neamurile. Vai, că
cei ce ne mâhnesc pe noi foarte s-au întărit şi rana tare nouă s-a făcut. Plânge-voi cu
amar pentru zdrobirea mea ca si Ieremia; că ne-am scuturat ca frunza printre neamuri,
pentru nelegiuirile noastre, şi cu morţii cei din iad ne-am socotit. Dar nădăjdui-voi
iarăşi ca Zaharia spre Tine, Doamne, cel ce eşti voitorul milei si Dumnezeul îndurător,
cel ce risipeşti sfaturile celor tari şi primeşti rugăciunile celor smeriţi.
Vai, că ne-am făcut ocară celor de-aproape şi celor de departe, care s-au abătut din
calea cea dreaptă spre stricarea dogmelor şi s-au lepădat cu totul întru fără de lege.
Neştiind ei cuvântul cel preaînţelept al proniei Tale, cercetarea noastră părăsire o
socotesc, căci se cădea a auzi din sfintele cuvinte că, certându-ne Dumnezeu, ne
înţelepţim ca să nu ne osândim împreună cu lumea. Că nu cei morţi se învrednicesc
silinţei tămăduirii, ci cei ce viază în boală dobândesc cercetarea doctorilor si cât de
târziu este să înţeleagă că această rană a toată lumea în bucurie mai presus de lume se
va preface. Dar n-au cunoscut, nici nu au înţeles şi pentru aceasta suntem ocărâţi.
Nădăjduirea ce avem spre Tine, Dumnezeul nostru cel adevărat, milă o numesc şi
pentru că propovăduindu-te pe Tine Unul-născut din Tatăl cel fără de început, Fiu
deofiinţă cu Părintele Tău cel de o fire şi cu Preasfântul Tău Duh, o Singură Fire şi o
Singură Fiinţă şi o Singură Putere, şi pentru că noi Unuia Dumnezeu ne închinăm, ei
de aceea socotesc că pătimim acestea. Rana robiei nu o socotesc că ne este pedeapsă
pentru greşeli, ci pedepsire pentru păgânătate şi de a Ta răbdare râzând, hulesc
dumnezeirea Ta şi batjocoresc purtarea Ta de grijă cea de lume mântuitoare.

Lasă Doamne, lasă, Preaiubitorule de oameni Dumnezeule îndurate, Preaîndurate şi


milostive Stăpâne şi nu ne mustra pe noi mai mult cu mânia Ta ca să nu pierim, nici
cu urgia Ta să ne cerţi pe noi ca să nu ne facem ca din început pe când nu eram ai Tăi.
Fii cu noi tare în războaie, că nu este peste putinţă Ţie a mântui pe mulţi. Întăreşte-ne
pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, că spre Tine am nădăjduit şi întru numele Tău am
îndrăznit şi să se întărească acum cuvântul Tău, Doamne, care ai grăit spre noi că eşti
cu noi în toate zilele până la sfârşitul veacului. Să se înalţe capul creştinilor şi să se
ruşineze cei ce ne prigonesc, să se înspăimânteze cei ce ne îngrozesc şi să se întoarcă
înapoi, să se strice tăria lor şi stăpânirea lor să nu fie. Să cunoască toţi că Domnul este
numele Tău, Tu Însuţi înălţat peste tot pământul şi a Ta este împărăţia şi puterea şi
slava. Ţie se cuvine a ne închina, adevăratului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru,
împreună cu Părintele Tău cel fără de început şi Preasfântului Duh, făcătorul de viaţă
Duhul Tău, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea Sfântului patriarh Calist la primejdia poporului

Doamne şi Dumnezeule al milei, a toată bunătatea Dătătorule şi Dumnezeule al


minunilor, Părintele îndurărilor, limanul milostivirii, izvorul cel nedeşertat al iubirii
de oameni, Cela ce cu înţelepciunea pe toate le cârmuieşti, Cela ce smereşti şi iarăşi
înalţi, Cela ce mândrilor le stai împotrivă, iar smeriţilor le dai dar, cu stăpânirea Ta se
ţine toată zidirea gândită şi simţită. Judecăţile Tale sunt adânc nepătruns şi căile
neurmate. Cu Duhul Tău toate se rânduiesc şi în mâna Ta este suflarea tuturor celor
vii. Ţie se pleacă stelele şi toate Ţi se supun. Ţie slujeşte toată zidirea si toate puterile
cereşti se cutremură si cu neîncetate slavoslovii Te cinstesc. Toate făpturile cu glasuri
negrăite Te laudă. Deci, Tu, Soare gândit al dreptăţii, Dumnezeule adevărate care pe
toate le faci şi le prefaci cu singură voia Ta, cu blând şi milostiv ochi caută spre
poporul Tău cel păcătos şi deznădăjduit şi trimite peste dânsul milele Tale cele bogate.
Cruţă moştenirea Ta, cruţă poporul Tău, cruţă via pe care a zidit-o dreapta Ta; având
bunătatea Ta cea firească, mijlocind pentru noi. Binecuvântarea cea părintească cu
socoteală nebunească s-a tăgăduit şi diavolului au afierosit-o. Dar Tu, Stăpâne, opreşte
toiagul păcătoşilor ce se năpusteşte asupra sorţii drepţilor; să nu ne dai uitării până în
sfârşit pentru Numele Tău cel sfânt şi pentru mila cea negrăită ce se varsă din
bunătatea Ta. Dăruieşte ca întru adâncă linişte ca să petreacă neamul Tău cel sfânt şi
toată tulburarea şi bântuiala ce se ridică asupra lui, cu dreapta Ta cea nebiruită
risipeşte-le. Amin.
Altă rugăciune a aceluiaşi Patriarh

Împărate fără de început, Nevăzut, Neurmat, Neajuns şi Netâlcuit, Cel ce cuprinzi cu


mâna toată zidirea şi o păzeşti, stăpânind-o şi cârmuind-o cu cuvânt negrăit, cel ce
suferi fărădelegile ninivitenilor, iar apoi pocăinţa şi întoarcerea lor ai primit, iertându-i
pentru nemărginita bunătate şi îndelungă-răbdarea Ta, toate fărădelegile şi greşelile
după obişnuinţă şi nespusă iubirea Ta de oameni, primeşte şi rugăciunile noastre
precum pocăinţa ninivitenilor, primeşte lacrimile şi suspinurile. Cererea noastră cea
smerită, că nicidecum nu putem, după ce am păcătuit, să căutăm către Tine, Cel
Singur fără de păcat. Primeşte strigările cele ce dintru adânc, ca nişte tămâie adusă
Ţie, Stăpânului; primeşte rugăciunile ticălosului popor; biruiască adâncul milostivirii
Tale mulţimea păcatelor noastre şi dă poporului Tău izbăvire şi slobozire de ispite şi
cumpăna morţii. Aşa, Doamne Dumnezeul nostru, ascultă-mă în ceasul acesta pe
poporul Tău şi pe mine, păcătosul, şi opreşte braţul păcătoşilor ce se ridică peste
soarta drepţilor pe care Tu Singur îi păzeşti şi eşti cunoscut de dânşii, ca şi prin noi,
netrebnicii robii Tăi, să se slăvească Preasfântul Tău nume, al Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veciii vecilor. Amin.
Altă rugăciune a aceluiaşi

Preabunule Doamne, Ziditorul totului, a Cărui milă este nemăsurată şi iubire de


oameni neasemănată, Cel ce ai ridicat toate fărădelegile noastre şi le-ai pironit pe
Cruce, ca să ne sfinţeşti pe noi, Tu Doamne, Cel Unul fără de păcat, neprimitor de
toată întinăciunea, pe Tine ne bizuim, la Tine tindem cu rugăminte la noianul iubirii
Tale de oameni celei negrăite şi nemăsurate, şi strigăm către Tine, Doamne cel lesne
de împăcat, mântuieşte-ne pe noi! Nu aducem cântările şi laudele noastre ca ale
fariseului, ci ca ale vameşului, şi nu ca tâlharul cel necunoscător, ci ca cel
binecunoscător, şi cu mulţumire strigăm: pomeneşte-ne pe noi, Doamne, după mare
Mila Ta! Biruiască mila Ta cea bogată fărădelegile noastre, chiar dacă nu ne-am
pocăit după cuviinţă şi nu ne-am întors cu totul din păcat, ci covârşeşte spre noi
mărimea iubirii Tale de oameni, îndură-te şi împacă-Te, ca Unul ce eşti îndelung-
răbdător asupra poporului Tău. Opreşte secera morţii ca să nu vină peste noi, opreşte
tăierea ei cea grabnică şi fără de vreme; opreşte stricăciunea şi toată boala cea
pierzătoare. Ţie Unuia am greşit, dar la Tine Unul gândim aşa, Doamne: ascultă-ne pe
noi, păcătoşii şi netrebnicii robii Tăi, şi să nu lepezi cererile noastre în ceasul acesta.
Treci cu vederea greşelile noastre cele de voie si cele fără de voie, cele întru
cunoştinţă si întru necunoştinţă, ca să se slăvească şi întru noi sfântul Tău nume, al
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Altă rugăciune a aceluiaşi Patriarh
Lesne-Iertătorule, Doamne şi mult-Milostive, Dătătorule a toată zidirea cea
cuvântătoare şi gândită, Cel ce pe fiinţă dintre cele ce nu sunt tuturor dăruieşte, şi pre
bine a fi cu înţelepciune nouă ne-ai dăruit, să nu ne treci cu vederea, cei ce cu
slavoslovii şi cu cântări mulţumitoare cădem la neasemănata bunătatea Ta. Să nu
lepezi rugăciunile şi cererile noastre cele curăţitoare. Binevoieşte din sfânt lăcaşul
Tău şi vezi şi cercetează viţa aceasta şi o desăvârşeşte pe dânsa, pe care a sădit-o
dreapta Ta. Şi ne scoate pe noi dintru această cumplită şi pierzătoare boală şi de tăria
morţii sufleteşti şi trupeşti, că înfricoşată şi această neaşteptată primejdie ne ameninţă
nu numai trupurile, ci şi sufletele desăvârşit le despărţeste, fară de pocăinţă aflându-ne
noi, păcătoşii, ne închinăm Ţie şi ne rugăm să auzi rugăciunea şi cererea poporului
Tău şi să-Ţi întorci mânia Ta de la noi.

Aşa, Doamne Sfinte, să nu te mânii asupra noastră până în veci, nici să ne întâmpini
cu dreapta urgia Ta, că nimeni nu poate să stea înaintea Ta sau să îndrăznească; nici
un om trăind, nicidecum nu se va îndrepta înaintea Ta. Că toată dreptatea omului este
ca o cârpă lepădată, aceea ce îi curge sânge după cum zice marele glăsuitor Isaia,
pentru că munţii şi dealurile de frica Ta ţinute fiind, se clatină si se înfricoşează. Deci,
Doamne, încetează urgia Ta de la noi, scapă-ne din robia celor necredincioşi şi de
robia cea făcută în mintea noastră prin întreita învăluire şi prin furtuna ispitelor de
faraon cel gândit. Că nici putem cu amândouă greşind, să-Ţi cântăm Ţie cântare de
mulţumire pe pământ străin. Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru mila Ta şi
îndurările Tale şi trimite-ne nouă înger credincios păzitor căruia încredinţează viaţa
noastră ca să ne scoată din înfricoşata urgie a morţii şi din sabia aceasta nenădăjduită.
Ca prin izbăvirea acesta şi răsuflare, să te slăvim pe Tine, Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt,
pe Dumnezeirea Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea în veci. Amin.