Sunteți pe pagina 1din 2

ANUL SCOLAR 2017-2018

CLASA a V-a

ATRIBUȚIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ


1. Preia clasa cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează
personalului de serviciu orice deficienţă.
2. Asigură condiţii optime de desfăşurare a orelor :
 ordine şi curăţenie
 aerisirea clasei – în pauze (obligatoriu);
 tabla ştearsă - atât în pauză, cât şi în timpul orelor de curs
 asigurarea necesarului de cretă
3. Ţine evidenţa elevilor absenţi comunicând situaţia atunci când este cerută.
4. Semnalizează colegilor începutul orelor de curs.
5. Se subordonează dirigintelui, şefului clasei – cu care colaborează în
îndeplinirea atribuţiilor, profesorului de serviciu pe şcoală, persoane pe care le
informează despre toate evenimentele din ziua respectivă.
6. Goleşte coşul de gunoi la finalul programului sau atunci când acesta este
plin.
7. Pleacă ultimul din clasă, predând personalului de serviciu, în bună stare,
clasa sau asigurând încuierea uşii.
8. Răspunde de ceea ce se întâmplă pe tot parcursul zilei împreună cu şeful
clasei.
9. Anunţă, cu o zi înainte, dacă nu poate presta serviciul pe clasă.
10. În cazul în care elevul de serviciu lipseşte, serviciul va fi efectuat de
următorul elev, iar elevul absent îşi va recupera serviciul într-o dată stabilită şi
consemnată în tabelul cu elevii de serviciu.
11. În cazul în care sunt constatate deficienţe ale îndeplinirii serviciului,seful
clasei de comun acord cu dirigintele care va verifica periodic clasa, atât în cursul
programului, cât şi la sfârşitul acestuia, poate aplica următoarele sancţiuni:
-Repetarea serviciului a doua zi de către elevul care nu şi-a îndeplinit atribuţiile
-Mustrare în faţa clasei şi scăderea notei la purtare
-Oprirea tuturor elevilor peste program pentru asigurarea curăţeniei în clasă în
cazul în care sunt întâlnite situaţii repetate de încălcare a regulilor de curăţenie.

În fiecare clasă va exista tabelul cu elevii de serviciu actualizat în


permanenţă, responsabil fiind şeful clasei . Orice modificare survenită va fi
consemnată în tabel.
Şeful de clasă răspunde de existenţa în clasă a cutiei de cretă, a buretelui şi
a coşului de gunoi.
TABEL CU ELEVII DE SERVICIU

Clasa a V-a

De la data de ………….. la data de ……………..

Nr. Numele şi prenumele elevului de Semnătura elevului Observaţii /


Data
crt. serviciu de serviciu modificări
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Diriginte Şeful clasei,


PROF. NIȚU CLAUDIA