Sunteți pe pagina 1din 4

© Fotolia

UE ȘI...
LOCURI DE MUNCĂ,
CREȘTERE ECONOMICĂ
ȘI INVESTIȚII
Semnarea acordului privind Fondul european
pentru investiții strategice, Bruxelles,
22 iulie 2015.

Prioritatea majoră a Comisiei efect multiplicator obținut prin atragerea


Europene este să readucă Europa pe curba investitorilor privați și publici, determinând
de creștere și să creeze locuri de muncă, fără a investiții de peste 315 miliarde EUR într-o
genera noi datorii. perioadă de trei ani. Deja, după numai un
an, se preconizează că planul va mobiliza
De la începutul crizei economice și financiare investiții noi de peste 138 de miliarde EUR pe
mondiale, UE este afectată de nivelurile scăzute întreg teritoriul UE, atât în marile companii,
ale investițiilor și de rata ridicată a șomajului. care angajează sute de persoane, cât și în
întreprinderile mici și mijlocii locale, care au
Pentru a găsi o soluție la această problemă, nevoie de capital pentru a-și dezvolta ideile.
Comisia, împreună cu Banca Europeană de Având în vedere succesul planului până în
Investiții, a lansat planul de investiții pentru prezent, Comisia s-a angajat să dubleze fondul
Europa. În 2015 a fost creat un Fond european și a propus un obiectiv de cel puțin 500 de
pentru investiții strategice, cu o finanțare miliarde EUR până în 2020, cu un angajament
inițială de 21 de miliarde EUR garantate de de a dubla suma cel târziu până în 2022, până
UE. Această sumă va crește datorită unui la 630 de miliarde EUR.

Octombrie 2016
DE CE AVEM NEVOIE DE UN PLAN DE
INVESTIȚII PENTRU EUROPA
De la începutul crizei economice și financiare mondiale, să investească. Aceștia estimează că ritmul de creștere
UE este afectată de nivelurile scăzute ale investițiilor și în viitorul apropiat va rămâne lent și pentru că există
de rata ridicată a șomajului. incertitudini cu privire la evoluțiile politice și economice
din UE și din afara ei. Unele economii din UE sunt
Pe termen scurt, un nivel scăzut al investițiilor caracterizate de un nivel ridicat al datoriei publice și
încetinește creșterea economică, deoarece are ca private. Obținerea de împrumuturi sau subvenții este încă
efect reducerea activității economice. Pe termen lung, dificilă în anumite țări, în special pentru întreprinderile
afectează competitivitatea și potențialul de creștere mici și mijlocii. Guvernele și-au redus investițiile din
al economiei. Nivelul investițiilor anuale se situează în cauza nivelurilor ridicate ale datoriei publice, care au
prezent cu aproximativ 300 de miliarde EUR sub nivelul crescut de la o medie de 60 % din produsul intern brut
din trecut. Această scădere a investițiilor este, de în UE în 2008 la aproximativ 90 % în 2015. Iată de ce
câțiva ani, o piedică semnificativă în calea creșterii și a a fost necesar ca UE să își coordoneze eforturile pentru
ocupării forței de muncă. Nivelul scăzut al investițiilor a stimula investițiile și pentru a înscrie Europa pe o
este în continuare unul dintre motivele pentru care traiectorie de creștere economică solidă și de creare
redresarea economică a Europei are un ritm lent. de locuri de muncă durabile. Planul de investiții pentru
Europa a fost răspunsul său.
Deși există fonduri disponibile, nivelul investițiilor rămâne
scăzut, deoarece investitorii nu au suficientă încredere

Criza economică a dus la o creștere foarte


mare a șomajului în UE

10,9  %
din populația

26,4
activă

MILIOANE 8,6 %
din populația
DE PERSOANE
21
activă

6,8  %
din populația
DE MILIOANE
DE PERSOANE

16,1
activă

MILIOANE
DE PERSOANE

nIanuarie 2008 nIanuarie 2013 nMai 2016

din care 4 milioane


de tineri
18,6 %: RATA
ȘOMAJULUI
ÎN RÂNDUL TINERILOR
Sursă: Comisia Europeană.
CE MĂSURI IA UE? investiții suplimentare în economia reală până la jumătatea
anului 2018 are toate șansele să fie atins. Fondul este deja
activ în 27 de state membre și, având în vedere finanțările
Abordarea generală a Comisiei se bazează pe trei aprobate până în prezent (octombrie 2016), se preconizează
elemente: relansarea investițiilor, continuarea reformelor că va atrage investiții de peste 138 de miliarde EUR.
pieței și aplicarea unor politici bugetare responsabile Întreprinderile mici sunt principalele beneficiare.
pentru a evita acumularea de datorii publice excesive.
Până în octombrie 2016, au fost aprobate în cadrul
Planul de investiții pentru Europa se află în centrul fondului 134 de proiecte de infrastructură, care reprezintă
acestei strategii. Planul urmărește să înlăture obstacolele o finanțare în valoare de 17,4 miliarde EUR. În plus,
din calea investițiilor, să asigure mai multă vizibilitate au fost aprobate peste 220 de acorduri de finanțare a
și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și întreprinderilor mai mici, în valoare de 7,5 miliarde EUR.
să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor Se estimează că aproape 290 000 de întreprinderi mai
financiare noi și existente. mici ar urma să beneficieze de aceste finanțări. Promotorii
de proiecte pot depune cereri de finanțare la Banca
Comisia, împreună cu Banca Europeană de Investiții, a Europeană de Investiții, în timp ce întreprinderile mici pot
lansat planul de investiții pentru Europa. În 2015 a fost solicita finanțare prin intermediari financiari locali.
creat un Fond european pentru investiții strategice, cu o
finanțare inițială de 21 de miliarde EUR garantate de UE. Unul dintre numeroasele exemple este Ginkgo Fund 2,
Această sumă va crește datorită unui efect multiplicator un proiect care vizează curățarea zonelor industriale
obținut prin atragerea investitorilor privați și publici, contaminate și transformarea lor în locuințe și birouri.
determinând investiții de peste 315 miliarde EUR într-o Se estimează că Ginkgo va crea aproximativ 5 000 de
perioadă de trei ani. locuințe, precum și 8 500 de locuri de muncă în Belgia și
în Franța. Decontaminarea realizată în cadrul proiectului
Cum funcționează fondul? Ginkgo este importantă pentru viitorul orașelor europene,
unde 3,5 milioane de foste zone industriale zac nefolosite.
Fondul oferă garanții în sprijinul proiectelor finanțate
Finanțarea oferită de Banca Europeană de Investiții în
de Banca Europeană de Investiții. Se pune accent pe
cadrul fondului se ridică la 30 de milioane EUR. Acest
infrastructură, inovare și societățile mai mici.
sprijin din partea fondului a atras investitori privați pentru
a acoperi costul total al proiectului în valoare de 120 de
Fondul oferă o garanție care permite Băncii Europene de
milioane EUR.
Investiții să finanțeze mai multe proiecte, uneori mai riscante,
și să investească mai devreme decât în absența garanției.
Lista de proiecte finanțate de fond poate fi consultată
Obiectivul de a mobiliza cel puțin 315 miliarde EUR în
online.

nCum funcționează planul de investiții?

Banca Alți contribuitori


Europeană
de Investiții publici și privați

16 + 10 = 26 miliarde EUR 5 + 2,5 = 7,5 miliarde EUR

Fondul european pentru


investiții strategice
21 + 12,5 = 33,5 miliarde EUR

1 x 15
Infrastructură Întreprinderi mici și mijlocii și
și inovare întreprinderi cu capitalizare medie

Investițiile totale din 2015 până în 2020


Capacitate de asumare a riscurilor de 33,5 miliarde EUR
> pune la dispoziție aproximativ 100 de miliarde EUR ca finanțare
oferită de Banca Europeană de Investiții
> mobilizează cel puțin 500 de miliarde EUR sub formă de investiții.
Angajament de a dubla capacitatea fondului până cel târziu în 2022.

Sursă: Comisia Europeană.


Planul de investiții nu implică doar finanțare, ci include, PLANUL DE INVESTIȚII VINE ÎN SPRIJINUL ECONOMIEI REALE
de asemenea, instrumente dezvoltate de UE pentru a
ajuta proiectele de investiții să ajungă în economia reală.

Platforma europeană de consiliere în materie


de investiții a fost creată în septembrie 2015 cu
scopul de a oferi sprijin administrativ și tehnic pentru
promotorii de proiecte din toată Europa. Promotorii de
proiecte, autoritățile publice și companiile private pot
primi asistență tehnică care să îi ajute să își demareze
proiectele și să le pregătească pentru investiții. Ei pot https://youtu.be/zfuXOc1E2qc
să primească consiliere cu privire la sursele de finanțare
adecvate și să aibă acces la o gamă unică de servicii de
expertiză tehnică și financiară. →→ Fondul de coeziune
→→ Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
În scopul de a oferi investitorilor mai multă vizibilitate →→ Fondul european pentru pescuit și afaceri
asupra oportunităților de investiții existente în UE, maritime
Comisia a creat Portalul european pentru proiecte Împreună, acestea au un buget de 454 de miliarde EUR
de investiții, care a început să funcționeze la pentru perioada 2014‑2020 și investesc în domeniile
1 iunie 2016. Promotorii de proiecte pot să-și depună prioritare ale UE, cum ar fi cercetarea, dezvoltarea
proiectele online, unde sunt puse în corespondență cu și inovarea, sprijinul pentru întreprinderile mai mici,
oportunitățile de investiții potrivite – un fel de serviciu economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și
de punere în legătură. tehnologiile informației și comunicațiilor.

Fondurile structurale și Fondurile structurale diferă de Fondul european pentru


de investiții europene investiții strategice prin faptul că finanțează proiecte prin
intermediul unor granturi și instrumente financiare și sunt
Acestea nu sunt, bineînțeles, singurele investiții în implementate în mod descentralizat în statele membre.
economia UE. Bugetul UE include întotdeauna fonduri Fondul european pentru investiții strategice oferă
care vizează sprijinirea coeziunii economice și sociale, instrumente de finanțare de risc prin intermediul Băncii
reducerea diferențelor în materie de venituri, avere și Europene de Investiții.
oportunități și stimularea creșterii economice. Acestea
sunt cunoscute sub denumirea de fonduri structurale Orice proiect care este viabil din punct de vedere
și de investiții europene, denumire care poate genera economic, care are potențialul de a favoriza creșterea
confuzii. Ele sunt separate de Fondul european pentru economică și ocuparea forței de muncă în UE și care este
investiții strategice din cadrul planului de investiții, conform cu prioritățile UE pentru investiții poate fi eligibil
dar cele două instrumente pot funcționa foarte bine pentru a primi finanțare atât din Fondul european pentru
împreună, iar Comisia încurajează această sinergie. investiții strategice, cât și din fondurile structurale.

De fapt, acestea sunt formate din cinci fonduri principale Prin consolidarea și extinderea Fondului european pentru
care funcționează coroborat pentru a sprijini dezvoltarea investiții strategice vor fi create mai multe locuri de muncă,
economică în toate țările UE: se va îmbunătăți competitivitatea și se va stimula și mai
→→ Fondul european de dezvoltare regională mult creșterea economică, acordându-se în același timp o
→→ Fondul social european atenție sporită investițiilor mai riscante/suplimentare care
sunt esențiale pentru creșterea durabilă a Europei.
nO versiune interactivă a prezentei publicații, care cuprinde linkuri către conținutul online, este disponibilă în format PDF și HTML.nn
nhttp://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/investment/ro/

Parte din seria UE ȘI... a Comisiei Europene


Aveți întrebări despre Uniunea Europeană? © Uniunea Europeană, 2016
Europe Direct vă stă la dispoziție:
Toate fotografiile © Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care se menționează altfel.
00 800 6 7 8 9 10 11,
http://europedirect.europa.eu Reutilizarea textului este permisă cu condiția menționării sursei. Politica de reutilizare a documentelor
Comisiei Europene este reglementată prin Decizia 2011/833/UE (JO L 330, 14.12.2011, p. 39). Pentru
orice utilizare sau reproducere a fotografiilor sau a altor materiale care nu se află sub dreptul de autor
al UE, trebuie să se solicite direct permisiunea deținătorilor drepturilor de autor.
Print ISBN 978-92-79-61534-4 doi:10.2775/193567 NA-AR-16-002-RO-C
PDF ISBN 978-92-79-61561-0 doi:10.2775/ 951330 NA-AR-16-002-RO-N
HTML ISBN 978-92-79-61510-8 doi:10.2775/604246 NA-AR-16-002-RO-Q