Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

CURRICULUM
la disciplina

„BAZELE MARKETINGULUI”

Ciclul I, Licență

Program Marketing și logistică

AUTOR:
Adriana BUZDUGAN, dr., conf.univ.

CHIȘINĂU 2018
APROBAT
Șef Departament______________
M. Hămuraru, dr., conf.univ.
la ședința Departamentului
Economie Marketing și Turism
din „ ____” __________ 2018

2
PRELIMINARII
Marketing și logistică este o disciplină fundamentală, care reprezintă o continuare logică
a cursurilor practice de pregătire economică (specificul Marketingului, metode de reglare a
activității economice pe piață în condiții de concurență, planificarea activității de promovare,
publicitate, PR pe piața internă și externă) și a cursurilor fundamentale (doctrine economice,
micro-macroeconomia, statistica, psihologia). Marketing cuprinde nu numai lucrul practic asupra
principiilor de gestiune clasice și contemporane, ci și gestionarea procesului decizional în
activitatea economică internă și externă. Marketingul este considerat astăzi factorul esențial al
succesului unei organizații, indispensabil in dezvoltarea sa economico-sociala, soluție
miraculoasa ce rezolva problemele acesteia, instrument de baza in atingerea marilor performante,
dar si in evitarea riscului. In același timp, în economie și societate au loc schimbări majore,
datorate apariției și dezvoltării economiei de piață, a noilor reglementări legislative asociate
acesteia, proceselor și procedurilor de lucru aplicate în sistemul bancar, tehnologiei îmbunătățite
și unei game mai largi de produse și servicii oferite clienților, persoane fizice sau juridice.
Cursul combină o bază teoretică completă cu informații practice suficiente pentru a ajuta
specialiștii în marketing în luarea deciziilor de zi cu zi și pe termen lung, având la bază exemple
ilustrative și studii de caz ale companiilor din țară și întreaga lume.
Studenții vor învăța rolul marketingului, conceptul de marketing și avantajele utilizării
strategiilor de marketing.
Programul este alcătuit în corespundere cu planul de studii și prevede însușirea bazelor
teoretice ale marketingului în limitele orelor programate pentru studenții de la Programul
Marketing și Logistică.
Limba de instruire – română, rusă, engleză.
I. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Codul Denumirea Responsabil Total ore

Evaluarea
Semestrul

disciplinei disciplinei de

credite
Nr. de
Forma de inclusiv
disciplină
Total

din planul
învățământ
de studii C S L LI
cu frecvență F.02.O.0.11 Bazele Buzdugan II 150 30 60 - 90 examen 5
la zi Marketingului Adriana
frecvență F.03.O.0.11 Bazele Buzdugan III 150 20 16 - 114 examen 5
redusă Marketingului Adriana

3
II. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Nr. Ore
d/o
Unităţi de conţinut Lucrul
Curs Seminar
individual
zi f/r* zi f/r* zi f/r*
1. Fundamentele socio-economice ale marketingului 4 4 8 2 10 16
2. Mediul de marketing al întreprinderii 4 2 8 2 10 16
3. Piața în viziunea de marketing, segmentarea pieței 4 2 8 2 10 16
4. Conținutul, domeniile și tipologia cercetărilor de 4 2 8 2 10 16
marketing
5. Cercetarea comportamentului consumatorului 4 2 8 2 10 16
6. Politica de produs 4 2 6 2 10 16
7. Politica de preț 2 2 6 2 10 16
8. Politica de distribuție și logistică 2 2 6 2 10 16
9. Politica de promovare 2 2 6 10 16
Total 30 20 60 16 90 144

III. COMPETENȚE PROFESIONALE ȘI FINALITĂȚI DE STUDIU


Prin studierea disciplinei Bazele marketingului studenții vor forma și dezvolta
următoarele competente:
C1 Cunoașterea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură economico-
socială în entităţile private şi publice
C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la problemele pieţei
C3 Elaborarea, realizarea şi evaluarea proiectelor în marketing şi logistică
C6 Respectarea normelor etice şi deontologice în activitatea de marketing şi logistică

Finalități de învățare:
C1.1 Cunoașterea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură economico-socială în
entităţile private şi publice
C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a
datelor referitoare la o problemă. economico-socială
C1.2. Identificarea, definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură
economico-socială în entitățile private și publice
C2.2. Descrierea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de culegere, analiză a datelor referitoare
la problemele pieței
C1.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură socio-economică în
entitățile private și publice pentru rezolvarea problemelor specifice de marketing
C.2.3 Utilizarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de culegere, analiză și interpretare a
datelor referitoare la o problemă în domeniul marketingului
C6.3. Argumentarea metodelor etice privind rezolvarea problemelor sociale
C2.4. Aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor pentru elaborarea rapoartelor privind
cercetarea pieței
C1.5. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor și instrumentelor de natură economico-socială
folosite pentru rezolvarea de probleme
C2.5. Identificarea criteriilor de selecție și aplicarea variantei adecvate pentru culegerea și
analiza datelor privind evoluția pieței

4
C6.5. Evaluarea calității implementării deciziilor etice și deontologice
C1.6. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură socio-economică
în elaborarea strategiilor de marketing
C3.6. Elaborarea unui studiu referitor la realizarea proiectelor din domeniul marketingului

IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


Subiectul 1. Fundamentele socio-economice ale marketingului
Obiective Unități de conținut
1. Să cunoască etapele de apariție și 1.1. Etapele apariției și dezvoltării marketingului.
dezvoltare a marketingului 1.2. Definițiile generale ale marketingului și
2. Să memoreze definiția marketingului caracteristica lor.
3. Să enumere funcțiile marketingului 1.3. Funcțiile marketingului.
4. Să prezinte componentele mixului de 1.4. Mijloacele marketingului (produs, preț.
marketing plasament, promovare).
5. Să analizeze domeniile de 1.5. Domeniile de specializare a marketingului (sfera
specializare a marketingului activităților lucrative și nelucrative).

Termeni cheie: marketing, piață, dezvoltare,


orientare, funcție, mix marketing
Subiectul 2. Mediul de marketing al întreprinderii
Obiective Unități de conținut
1. Să specifice conținutul și rolul 2.1. Conținutul și rolul mediului de marketing al
mediului de marketing întreprinderii.
2. Să aprecieze influența factorilor din 2.2. Micromediul întreprinderii.
micromediul de marketing 2.3. Acțiunea factorilor controlabili și factorilor
3. Să determine impactul necontrolabili asupra firmei.
componentelor din macromediul de 2.4. Macromediul întreprinderii.
marketing 2.5. Identificarea principalelor forțe ale
marcomediului și reacția firmei față de acestea.

Termeni cheie: mediu, micromediu, macromediu,


factori, forțe, oportunități, riscuri
Subiectul 3. Piața în viziunea de marketing, segmentarea pieței
Obiective Unități de conținut
1. Să înțeleagă formele, conținutul și 3.1. Formele, conținutul și tipologia piețelor.
tipologia piețelor 3.2. Piața totală. Piața întreprinderii și piața
2. Să determine dimensiunile piețelor produsului.
3. Să utilizeze metodele de calcul a 3.3. Localizarea pieței întreprinderii.
căilor de extindere a pieței 3.4. Dimensiunile pieței întreprinderii.
4. Să identifice criteriile de segmentare 3.5. Căi de dezvoltare a activității de piață a
5. Să cunoască etapele procesului de întreprinderii.
segmentare 3.6. Noțiunea de segmentare.
6. Să recomande strategii de cucerire a 3.7. Criterii de segmentare a pieței.
segmentelor țintă 3.8. Procesul de segmentare.
3.9. Alternative strategice de marketing aplicabil
pentru cucerirea segmentelor țintă.

Termeni cheie: piață, segmentare, dimensiune, cotă


piață, proces, grad de saturație, intensiv, extensiv,

5
piața produsului, piața totală
Subiectul 4. Conținutul, domeniile și tipologia cercetărilor de marketing
Obiective Unități de conținut
1. Să înțeleagă importanța cercetărilor 4.1. Esența și conținutul cercetărilor de marketing.
de marketing 4.2. Domenii ale cercetărilor de marketing.
2. Să cunoască tipurile de cercetări de 4.3. Tipurile cercetărilor de marketing.
marketing 4.4. Organizarea și desfășurarea cercetărilor de
3. Să caracterizeze etapele procesului de marketing. (Etapele procesului cercetărilor de
cercetare de marketing marketing).
4. Să identifice avantajele și 4.5. Noțiune de informație primară și secundară.
dezavantajele informațiilor de 4.6. Avantajele și dezavantajele surselor interne și
marketing externe de informație
5. Să recomande metode de culegere a 4.7. Metode de obținere a informațiilor.
informației
Termeni cheie: informație, scală, cercetare, etică,
chestionar, întrebare, etape, proces
Subiectul 5. Cercetarea comportamentului consumatorului
Obiective Unități de conținut
1. Să cunoască factorii comportamentali 5.1. Locul studierii consumului în activitatea de
2. Să perceapă studierea consumului în marketing.
activitatea de marketing 5.2. Aspectele cercetării comportamentului
3. Să modeleze procesul decizional de consumatorului.
cumpărare 5.3. Identificarea factorilor ce influențează asupra
comportamentului consumatorului.
5.4. Procesul luării deciziei de cumpărare.

Termeni cheie: cumpărător, consumator, atitudini,


percepții, motivații, endogen, exogen, proces
decizional
Subiectul 6. Politica de produs
Obiective Unități de conținut
1. Să cunoască conceptul de produs și 6.1. Conținutul politicii de produs.
elementele sale componente 6.2. Ciclul de viață al produsului în optica
2. Să modeleze ciclul de viață a marketingului.
produsului 6.3. Alternative strategice în politica de produs.
3. Să determine modelele de înnoire a 6.4. Gradul de înnoire al produselor, nivelul calitativ
produselor al produselor, dimensiunile și structura gamei.

Termeni cheie: produs, serviciu, bun, ciclu de viață,


etape de dezvoltare, componentele produsului,
strategii de produs
Subiectul 7. Politica de preț
Obiective Unități de conținut
1. Să măsoare costurile pentru stabilirea 8.1. Prețul ca variabilă în politica de marketing.
prețurilor 8.2. Metode de stabilire a prețurilor la mărfuri.
2. Să depisteze factorii care influențează 8.3. Alternative strategice de preț
nivelul prețurilor
3. Să identifice strategiile de preț Termeni cheie: preț, tarif, taxă, onorariu, obiective
4. Să utilizeze metodele de stabilire a de marketing, strategii de preț, penetrare, preț magic,
prețurilor preț capcană, metode de stabilire a prețului, cost de

6
producție
Subiectul 8. Politica de distribuție și logistică
Obiective Unități de conținut
1. Să cunoască dimensiunile canalelor 9.1. Conținutul și rolul distribuției în mixul de
de distribuție marketing.
2. Să înțeleagă conceptul de distribuție 9.2. Fluxurile generate de distribuție, funcțiile
fizică distribuției.
3. Să elaboreze scheme ale 9.3. Distribuția fizică (logistica) a mărfurilor.
alternativelor strategice de distribuție 9.4. Alternative strategice de distribuție.

Termeni cheie: distribuție, canal de distribuție,


circuit de distribuție, logistica, strategia pull,
strategia push
Subiectul 9. Politica de promovare
Obiective Unități de conținut
1. Să cunoască conținutul sistemului de 11.1. Conținutul sistemului de comunicare al
comunicare al întreprinderii întreprinderii.
2. Să perceapă termenul de promovare a 11.2. Mijloacele de comunicare, utilizate în politica
întreprinderii de comunicare.
3. Să cunoască mixul promoțional 11.3. Reclama ca mijloc de stimulare în politica
4. Să diferențieze influenței diferitor promoțională.
strategii promoționale 11.4. Caracteristicile, dezvoltarea și avantajele
publicității directe.
11.5. Promovarea vânzărilor: obiectivul, principalele
decizii de promovare a vânzărilor.
11.6. Deciziile adoptate în cadrul marketingului
relațiilor publice.
11.7. Principiile vânzării personale: vânzarea,
negocierea, marketingul de relații.
11.8. Alternative strategice de promovare.

Termeni cheie: promovare, public relations,


promovarea vânzărilor, marketing direct, vânzare
personală, publicitate, comunicare

V. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI


Produsul preconizat: STUDIU DE CAZ
Structura Produsului Strategii de realizare Termen de
prezentare
1. Foaia de titlu; 1.. Documentarea cazului; Cel puțin cu 2
2.. Descrierea cazului și sarcinile formulate (de 2.. Analiza și procesarea săptămâni până la
către titularul disciplinei Anexa 1); informațiilor încheierea
3.. Metodologia aplicată, care cuprinde: 3.. Găsirea și notarea soluțiilor; semestrului.
a. baza informațională (cadrul legislativ și 4.. Analiza și compararea
normativ, surse metodologice, monografice, soluțiilor (variantelor);
lucrări științifice, baze de date statistice, etc.) 5.. Formularea și prezentarea
b. metodele de cercetare utilizate (cantitative și soluțiilor și/sau deciziilor
calitative); optime;
4.. Soluționarea cazului; 6.. Perfectarea produsului
5.. Concluziile formulate și/sau decizii adoptate; conform cerințelor tehnice
6.. Anexe (la necesitate) înaintate.

7
Criterii de apreciere a cazului soluționat
Criterii de
Descriptori de performanță
evaluare
Studiul de caz Lipsesc mai Una din Respectă Respectă
nu este multe părțile toate părțile părțile
structurat compartimen componente componente, componente
0puncte te lipseşte dar una din ale cazului
1. Structura
1puncte 2puncte ele nu este 4puncte
produsului
realizată
conform
strategiilor
3puncte
nu corespunde corespunde corespunde corespunde corespunde
2. Relevanța temei parţial (până parţial (de la în mare parte integral
metodologiei 0puncte la 30%) 31% până la (de la 50%) 4puncte
aplicate 1puncte 50%) 3puncte
2puncte
nu există nici o Este parţială, Este parţială, Este Este destul
anexă și până la 2 până la 3 suficientă, de
3. Anexe și
material grafic surse surse conţine între consistentă,
material
0puncte 1puncte 2puncte 4 -5 surse mai mult de
grafic
3puncte 5 surse
4puncte
4.Respectar Nu se respectă Cu derogări Sunt Sunt Sunt
ea cerinţelor nici o cerinţă însemnate de respectate respectate cu respectate
tehnice tehnică la cerinţele parţial mici derogări integral
privind 0puncte de redactare 2puncte 3puncte 4puncte
perfectarea 1puncte
produsului
Nu a prezentat A prezentat A prezentat A prezentat A prezentat
5.
studiul de caz studiul de studiul de studiul de în termenele
Prezentarea
0puncte caz cu caz cu caz cu stabilite
produsului
întârziere întârziere de întârziere studiul de
în termenele
peste 7 zile 3-7 zile până la 3 zile caz
stabilite
1puncte 2puncte 3puncte 4puncte
Doar material Parțială Parțială (de Bună Foarte bună
factologic fără (până la la 31% până Soluţii Soluţii
argumentare 30%) Soluţii la 50%) concrete, dar argumentate
(analiză) parţial Soluţii parţial care necesită bazate pe un
6. Gradul de
0puncte argumentate, argumentate, mici studiu
argumenare
unele unele concretizări profund a
generale fără generale fără 3puncte cazului
argumentări argumentări 4puncte
1puncte 2puncte
7.Originalit 0%-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100%
atea lucrării 0puncte 2puncte 4puncte 6puncte 8puncte

VI. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

8
Metode de predare. În predarea disciplinei sunt utilizate preponderent metodele
interactive: brainstorming, învățarea prin rezolvarea de probleme, studiu de caz, metode de tip
simulare prin care studentul este stimulat să găsească soluții prin rezultatul propriei activități de
învățare, dar și metode tradiționale ca expunerea, descrierea, explicarea fenomenelor și
proceselor de deservire, reprezentările grafice, comparația, etc.
Formele de organizare a instruirii la disciplina este compus din prelegeri, seminare,
ghidarea activității individuale, activității extracuriculare de observare a sectorului terțiar. În
cadrul prelegerilor sunt predate conceptele de bază a temelor disciplinei, pentru o cooperare mai
bună între profesor titular-profesor asistent-student cursul este plasat pe platforma moodle pe
platformă este plasat curriculumul la disciplină, conținutul PPT și PDF a fiecărei teme etc.
Scopul seminarelor este examinarea conceptelor celor mai complicate, rezolvarea și discutarea
studiilor de caz, simularea activităților de proiectare a procesului de deservire. În cadrul
seminarului se efectuează controlul asupra nivelului de însușire de către studenți a materialului
studiat.
Lucrul individual presupune pregătirea la seminarele în conformitate cu obiectivele
stabilite în curricula, studierea surselor bibliografice ce se referă la temele respective, executarea
proiectelor de cercetare sau studiilor de caz.
În caz de necesitate studentul are posibilitate de a obține o consultație personală a
profesorului.
Pentru evaluarea rezultatelor învățării în cadrul disciplinei se realizează:
1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor,
consultațiilor. De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările
semestriale obligatorii, care se desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic
anual. Atestările sunt petrecute on-line pe platforma moodle, unde deja este creată banca de
întrebări. Ponderea evaluării curente constituie 60 % din nota finală.
2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul
instituțional, alcătuit din 2 subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de
complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare). Ponderea notei acumulate la examen constituie
40% din nota finală la disciplină (Anexa 2).
3. Evaluarea produsului lucrului individual – se efectuează în afara orelor de consultație a
profesorului, dar sunt încărcate de către studenți pe platforma moodle, unde este grila de
evaluare și fiecare își primește nota pe mesaj e-mail după ce a fost evaluat de către profesor.
a) Nota finală la disciplină se calculează conform Regulamentului de evaluare a randamentului
academic al USM: Nota semestrială (60%) + Nota de la examen(40%)
- Nota semestrială se determină în baza componentelor ce formează evaluarea curentă:
MEC  LI
T1  T2 
Nota semestrială = 2
3
T1 – testul obligatoriu numărul 1.
T2 – testul obligatoriu numărul 2.
MEC - media evaluării curente, se calculează ca o medie aritmetică simplă a notelor acumulate
la seminare și curs.
LI –nota acordată pentru produsul final prezentat pentru lucrul individual desfășurat.
- Nota de la examen (evaluarea finală) - 40%;
b) Cerințele minimale pentru promovare
 maxim 10 ore absentate (6 ore curs și 2 ore seminar)
 obținerea notei minime de promovare la disciplină (nota semestrială);
 obținerea notei minime de promovare la examenul de curs;
 elaborarea produselor lucrului individual;

VII. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

9
1. Asociația Americană de Marketing http:// www. Marketing power. com
2. Biroul Național de Statistică http://www.statistica.md/
3. Gribincea Alexandru. Marketing: material didactic. Chișinău: USM, 2007 - 120 p.
4. Journal of Marketing http://www.journals.marketingpower.com
5. Kotler Ph., Amstrong G. Principiile marketinglui. Ediția 4. București: Teora, 2008. 1042 p.
6. Kotler Ph., Amstrong G. Principles of marketing. 14th edition. Pearson Prentice Hall, 2012.
740 p.
7. Lendrevie J.; Lévy J.; Lindon D. Mercator, théorie et pratique du marketing. Paris: Dalloz –
7e édition, 2009. 1168 p.
8. Onofrei A., Tabarcea A., Buzdugan A., Ghid metodic pentru susținerea examenului de
licență la Marketing și logistică. Ch.: CEP USM., 2017, 4,6 c.a.
9. Petrovici S., Muștuc S., Golovco V. Marketing (Probleme, cazuri, teste) - Chișinău. Ed.
ASEM, 2004.
10. Revista Română de Marketing http://www.revistademarketing.ro/
11. Tabarcea A., Buzdugan A. Culegere de teste și studii de caz la Marketing. Ch.: CEP USM,
2017, 5 c.a.
12. Tabarcea A., Petrocivi A.: Marketing. Caiet de studiu - Chișinău CE USM, 2003 - 83p.
13. Журнал «Новости Маркетинга» http://www.marketingnews.ru/
14. Завьялов П.С. Маркетинге схемах, рисунках, таблицах. Учебное пособие. М. 2001.
15. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг Менеджмент. 12-е издание. М.: Питер, 2008. 814 с.

10
ANEXA 1
Alegeți o companie producătoare sau prestatoare de servicii din Republica Moldova pentru care
veți elabora o analiză:

1. Prezentarea istoriei întreprinderii (anul fondării, fondatorii, domeniul de activitate, ș.a.)


2. Istoria ramurii din care face parte (1/2 pagină)
3. Caracteristica necesităților pe care le satisface (conform piramidei lui Maslow)
4. Caracterizați tipurile de marketing utilizate pentru această categorie de produse (servicii)
în dependență de cererea față de produs și specificul ramurii
5. Implicarea companiei în marketingul social-etic
6. Analiza factorilor de macro și micromediu
 Macromediu
 Economia (puterea de consum, nivelul de venit, rata de schimb valutar,
rata inflației ș.a.)
 Legislația
 Tehnologiile (inovațiile din domeniu)
 Societate
 Micromediu
 Concurenții
 Intermediarii
 Furnizorii
 Clienții
7. Elaborați analiza SWOT pentru firma analizată
8. Caracteristica concurenților
9. Formulați un chestionar din 25 de întrebări pentru a determina evoluția dezvoltării
afacerii
10. Analizați specificul de poziționare a companiei și a concurenților acesteia cu ajutor
sloganelor utilizate de acestea
11. Caracterizați structura gamei de produse (servicii)
 Gama de produse
 Segmentele spre care se orientează
 Ș.a.
12. Analizați politica de ambalaj al produselor
13. Caracteristica brandului (numelui, mărcii)
14. Analiza comparativă a politicii de preț a companiei și a concurenților
15. Analiza prețurilor în diferite puncte de comercializare
 Pentru produse de larg consum, analiza prețurilor în: 3 Supermarkete, 3 magazine
specializate, 1 magazin de firmă, 1 internet-magazin
 Pentru un magazin:
 analiza prețului la 5 produse din categoria: lactate, panificație, băuturi
nonalcoolice, patiserie, dulciuri
 analiza prețului în 3 magazine din aceeași rețea
 pentru magazine specializate (produse cosmetice, electrocasnice, veselă) analiza
prețului pentru 1 categorie de produs dar de diferite mărci
 pentru bănci comerciale, analiza ofertelor de credit, depozit și comision
 pentru firmă de construcție, analiza prețului la m2, pentru diferite tipuri de
locuințe sau modalități de plată
 ș.a.
16. Caracteristica politicii de distribuție a companiei (amplasarea teritorială)
17. Caracteristica politicii de promovare a companiei:
 analiza unei reclamele,

11
 studiul ofertelor, promoțiilor, reducerilor, și modul de prezentare al acestora
 comunicarea directă cu clienții/consumatorii (de exemplu prin mesaje, telefonie,
e-mail, poștă ș.a.)
 studiul campaniilor de PR (prezența firmei pe rețelele de socializare, publicarea
articolelor în reviste ș.a.)
18. Analiza critică a site-ului oficial al firmei
19. Propunerea strategiilor de marketing pentru dezvoltarea companiei

Studiul de caz va fi structurat sub formă de raport și obligatoriu să conțină anexe (decupări din
reviste, ziare, materiale promoționale, ambalaje de produs, ș.a.).

12
ANEXA 2
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM
APROB:
Șef departament ________________
M. Hămuraru, dr., conf.univ.

Teste pentru examen la disciplina


Bazele Marketingului

SUBIECTUL 1: MEDIUL DE MARKETING


Activități de evaluare:
1.1. Cunoaștere _________________________________ 3 puncte (reproductive)
Caracterizați factorii care formează macromediul de marketing

1.2 Aplicare ______________________________________5 puncte (productive)


Distingeți influența factorilor de mediu intern și extern asupra activității întreprinderii.

1.3. Integrare_______________________________________7 puncte (creative)


Elaborați un set de criterii pentru selectarea unui furnizor de materii prime și pentru un
distribuitor oficial.

SUBIECTUL 2: POLITICA DE PRODUS


Activități de evaluare:
2.1. Cunoaștere _________________________________ 3 puncte (reproductive)
Definiți conceptul de „ciclu de viață” și caracterizarea fazelor ciclului de viață al produsului

2.2 Aplicare ______________________________________5 puncte (productive)


Analizați și comparați strategiile pentru produsele existente și produsele noi

2.3. Integrare_______________________________________7 puncte (creative)


Creați strategii de lansare pe piață a două categorii de produse, de larg consum și tehnică
agricolă.

Punctaj 4-5 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 4 5 6 7 8 9 10

Aprobat la Ședința Departamentului EMkT din __________ p.v. nr._______

Examinator: Adriana Buzdugan, dr., conf. univ.

13