Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Prof. Diac. Vlad Ganea


Data : 24.10.2018
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Geo Bogza Bălan
Clasa : a V – a
Disciplina : Religie
Subiectul lecţiei: Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam. Credința în Dumnezeul cel adevărat.
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Nr. de ore: 1

Competenţe generale:
 Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
 Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase.

Competenţe specifice:
- lecturarea unor texte biblice referitoare la credința în Dumnezeu, manifestată de persoane din Vechiul Testament;
- realizarea de organizatoare grafice de diferite tipuri (de exemplu, tabele cronologice, scheme) pentru sistematizarea informațiilor referitoare la viața
persoanelor biblice din Vechiul Testament;
- exerciții de definire a unor termeni abordați în cadrul diferitelor teme (de exemplu: legământ), utilizând dicționare sau alte surse de informare;
- analizarea unor texte sau expresii figurativ-plastice cu relevanță pentru valori religioase, precum unicitatea fiecărei persoane, prietenie;
- povestirea unor fapte săvârşite de persoane biblice, cu relevanță pentru valori precum: iubirea față de Dumnezeu şi față de semeni, ataşamentul,
prietenia, respectul, ajutorul;

Competenţe derivate:
 Construirea unor propoziţii cu ajutorul cuvântului idol şi al sintagmei „Pământul Făgăduinţei";
 Identificarea virtuţilor (calităţile) lui Avraam și lui Noe;
 Numirea unei virtuti (calitate) pe care ar dori să o dobândească;
 Enumerarea unor modalităţi de cinstire ale Sfintei Treimi;
 Formularea unor învăţături moral-religioase pornind de la modelele prezentate.

1
Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : exerciţiul, povestirea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia cu substitute, audiţia, expunerea.
2. Mijloace de învăţământ: fişă de lucru, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse bibliografice :
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Compendium introductiv pentru gimnaziu, Monitorul Oficial, București, 2017.
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", Iaşi, 1999.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

DEMERSUL DIDACTIC

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Com.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei Gen.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;
- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea activităţii
1. Momentul didactice care urmează să se desfăşoare; exerciţiul Activitate
organizatoric 2' - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii frontală
didactice;

Se valorifică cunoştinţele dobândite de elevi în clasele primare.


Pregătirea Profesorul va adresa elevilor următoarele întrebări: Exerciţiul Activitate Activitate Aprecieri
elevilor pentru „- De ce a hotărât Dumnezeu în vremurile acelea să trimită potopul pe pământ?" practică individuală verbale
2. receptarea „ - ... pentru că oamenii au uitat de Dumnezeu, erau foarte răi". . „
noilor 10' „- Pe cine a salvat Dumnezeu de la potop?" Povestirea Activitate Aprecieri
cunoştinţe „ -... pe Noe împreună cu familia sa". „ frontală verbale
„- De ce l-a salvat Dumnezeu pe Noe?"
„ - ... pentru că era un om drept şi plăcut lui Dumnezeu".
„- Ce a făcut Noe după ce a scăpat de potop?"
„ -... a mulţumit lui Dumnezeu"
„- Ce trebuie să facem noi după ce primim ajutorul lui Dumnezeu?" Conversa-

2
„ -... să-i mulţumim lui Dumnezeu". ţia
Concluzie: Activitate
Dumnezeu ajută celor buni şi credincioşi. Explicaţia frontală
Elevii ascultă cu atenţie.

Profesorul va anunţa titlul şi obiectivele operaţionale.


Dumnezeu vrea să fie prieten cu toți oamenii. Depind în schimb și de fiecare om în Explicaţia Activitate
parte. frontală
Precizarea Lecţia se numeşte: „Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam. Credința în
3. titlului şi a 1' Dumnezeul cel adevărat." Activitate
obiectivelor - Elevii ascultă cu atenţie. Explicaţia frontală
Se notează pe tablă data şi titlul lecţiei.
- Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete.
Profesorul prezintă aspectele semnificative din viaţa patriarhilor Noe și Avraam.
- Lumea până la Noe Povestirea Activitate
01 - Starea oamenilor din timpul patriarhului Noe frontală Aprecieri
- Pregătirea construirii corabiei Explicația verbale
4. Comunicarea 17' - Potopul
noilor - O lume nouă Problemati
cunoştinţe - Curcubeul și legământul. zarea
- Lumea de la Noe până la Avram
02 - Călătoria lui Avram Demon-
- Arătarea Sfintei Treimi la stejarul din Mamvri straţia cu
- Făgăduința lui Dumnezeu pentru Avram și schimbarea numelui în Avraam substitute Activitate Aprecieri
- Isaac , rodul credinței frontală verbale
- Elevii ascultă cu atenţie.
Se explică elevilor cuvântele, idol, legământ, arcă şi expresia „Pământul Exerciţiul
Făgăduinţei" şi se cere acestora să alcătuiască, oral, propoziţii cu acestea.
- Elevii ascultă cu atenţie, apoi alcătuiesc, oral, propoziţii cu acestea.
Elevii vor efectua fișa de lucru cuprinsă în Anexa 1. Activitate
01 Explicaţia Fișă de lucru frontală Aprecieri
Fixarea şi 10' verbale
5. sistematizarea Exercițiul Activitate
cunoştinţelor 02 individuală

Asocierea, 5' Se face cu ajutorul Anexei nr. 2. Explicația


Generalizarea Se cere elevilor să desprindă învăţături folositoare din comportamentul lui Avraam şi
6. și Aplicarea al Sarrei, soţiei sale. Orgnizatoul Aprecieri

3
„ - Să-L iubim pe Dumnezeu!" Exercițil grafic Activitate verbale
„ - Să fim credincioşi!" frontală
„ - Să fim ascultători!" Tabla
„ -.Să credem că Dumnezeu împlineşte toate promisiunile!" Orgnizatoul
Precizare: grafic
Avraam a avut încredere în Dumnezeu şi L-a ascultat. Noi îl ascultăm pe Dumnezeu,
ascultându-i pe părinţii noştri!
- Elevii ascultă cu atenţie.
Observaţie:
În funcţie de răspunsurile elevilor, profesorul poate interveni cu întrebări pentru a-i
ajuta pe elevi să formuleze învăţăturile.

Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor pentru lecţie cât
activităţii 2' şi implicarea, participarea directă în predarea noilor cunoştinţe. explicaţia Aprecieri
7. elevilor - Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor. verbale
Se notează elevii care au participat la lecţie.

8. Precizarea şi Profesorul anunţă, explică şi apoi scrie pe tablă tema: Alcătuiţi câte o propoziţie cu Activitate
explicarea 2' ajutorul cuvintelor care denumesc calități ale celor doi patriarhi expunerea frontală
temei pentru - Elevii notează tema în caiete.
acasă

Încheierea 1' Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; exerciţiul Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

4
ANEXA 1 – FIȘĂ DE LUCRU

1. Colorează litera B şi citeşte îndemnul.

B S Ă B A I B C R E D I N Ţ Ă
B B P U T E R N I C Ă B B B B
B P R E C U M B N O E B Ș I B
B A V R A A M B ! B B B B B B

.......................................................................................................................................................................

2. Adevărat sau fals?


A/F a. Urmaşii lui Noe erau oameni foarte credincioşi.
A/F b. Dumnezeu l-a ales pe Avraam pentru credinţa sa.
A/F c. Avraam a primit poruncă de la Dumnezeu să plece din ţara sa în „pământul făgăduinţei”.
A/F d. Avraam şi soţia sa Sarra aveau mulţi copii.
A/F e. Dumnezeu i-a schimbat numele din Avram în Avraam (tată a mulţime de popoare).
A/F f. La stejarul Mamvri i s-a arătat lui Avraam un înger trimis din cer.
A/F g. Urmaşii lui Avraam au fost foarte mulţi.

5
2. Păsările s-au amestecat în zbor. Refă mesajul!

pe

şi credincioşi întotdeauna

oamenii

Dumnezeu
răsplăteşte ascultători îi

......................................................................................................................................................................

6
4. Ajută-l pe Avraam să ajungă din Haran în pământul făgăduinţei (Canaan).

7
ANEXA 2

Dumnezeu

Prieteni Prieteni

Atent la ce i se spunea
Voios
Nădejde în Dumnezeu ASCULTARE Răbdător
Omenie CREDINȚĂ Ambițios
Evlavie IUBIRE Abil
Modest