Sunteți pe pagina 1din 5

MASTERAT

,,MANAGEMENTULRESURSELOR UMANE’’
I.F.R.
Disciplina ,, Dezvoltarea resurselor umane”
PROIECT

– ANUL DE STUDIU II –
Program de mentorat pentru copii instituţionalizaţi

Componentă proiect Prezentarea/Descrierea

Denumirea proiectului  Program de mentorat pentru copiIi instituţionalizaţi din județul


Iași

 Programul Operațional Capital Uman (POCU)


 Axa prioritară nr. 4 ,, Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Sursa de finanțare și bugetul  Domeniul major de intervenție nr. 13 ,, Creșterea numărului
proiectului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la
18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă”.
 Valoare totală: 30171 euro.
 Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS)
este o asociaţie neguvernamentală nonprofit, cu caracter profesional
Organizația care a implementat şi intervenţie la nivel naţional, înfiinţată în mai 1997.
proiectul  Date de contact: Bd Mareşal Al. Averescu 17, Complexul de
Servicii Sociale "Sf. Ecaterina", et.2, județul Iași;
Telefon: (021) 225.00.84
Tel/Fax: (031) 402.27.95; (031) 402.27.96
Site Web: www.crips.ro
Adresă E-Mail: crips1@crips.ro
Argumentarea necesității  În orașul Iași există peste 20 centre de plasament, care găzduiesc
implementării proiectului în jur de 1000 de copii instituționalizați. Doar o mică parte dintre cei
care părăsesc centrele, când ating limita de vârstă impusă, reușesc să-
și găsească o locuință, un loc de muncă și să se integreze în societate.

Analizând situația copiilor instituționalizați din cadrul Complexului


de Servicii Comunitare “Bogdana”, din judeţul Iași, s-a constatat o
dificultate privind integrarea acestora în societate, după părăsirea
centrului. Deși aceștia au parte de o pregătire educaționala decentă,
e nevoie de o accentuare a pregătirii profesionale şi personale a
acestor copii. Prin urmare, le este greu să comunice cu oamenii, să
devină independenți, să se adapteze la cerințele societății și să-și
găsească un loc de muncă. De aceea societatea se confruntă cu
creșterea ratei infracționalității, cea a șomajului, devenind tot mai
vulnerabilă, cu un impact asupra fiecărui membru al acesteia.

Astfel o soluţie optimă este reprezentată de o pregătire


profesională adaptată pe grupuri de copii, care să îi ajute să înveţe o
meserie care le place şi care să o practice cu responsabilitate. Aceștia
au nevoie de a învăţa de la oameni din afara centrelor care să le arătă
ce doreşte societatea de la ei şi cum pot ei relaţiona civilizat cu ceilalţi
oameni.. Toate acestea contribuie la creșterea stimei de sine, o mai
bună relaționare cu cei din jur și dezvoltarea personală.

Pagina 2 din 5
Pentru soluționarea problemei prezentate mai sus, Centrul de
Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale propune realizarea unui
program de dezvoltare profesională în colaborare cu şcolile de arte
şi meserii, dar şi cu AJOFM Iaşi şi angajatori. Durata proiectului va fi
de 8 luni.

Beneficiarii proiectului  Beneficiari direcți : Grupul Școlar de Arte și Meserii Gheorghe


Asachi şi Grupul Școlar de Arte și Meserii Spiru Haret din județul Iași.

 Beneficiari indirecți :
 familiile copiilor instituționalizați;
 personalul centrului;
 trainerii;
 societatea.
Obiectivele generale ale
 Obiectivele pe termen lung ale proiectului sunt:
proiectului
 Scăderea ratei infracționalității; (cantitativ)
 Scăderea ratei șomajului; (cantitativ)
 Dezvoltarea motivației pentru învățare; (calitativ)
 Conștientizarea capacităţii tehnice personale.

 Ca și obiective pe termen scurt ale proiectului am identificat:


 creșterea stimei de sine și schimbarea de atitudine a copiilor
instituționalizați; (calitativ)
 dezvoltarea competențelor profesionale ale profesorilor;
(calitativ)
 creșterea încrederii copiilor în relațiile cu cei din jur; (calitativ)
 îmbunătățirea abilităților de comunicare și relaționare.

Scopul proiectului  Proiectul propus vizează integrarea copiilor instituționalizați în


societate şi pe piaţa muncii, dezvoltarea lor atât profesională, cât și
personală, prin participarea acestora la un program de integrare în
societate cu ajutorul colaboratorilor noştrii.

Riscurile asociate proiectului  Indisponibilitatea unui membru al echipei de proiect (poate


determina întârzierea realizării proiectului);
 Dezinteresul grupului țintă (se poate preveni prin alocarea de
sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate de risc)
 Disfuncționalitate în relația cu finanțatorul (se poate preveni
acest risc prin analizarea atentă a clauzelor din contract)

Pagina 3 din 5
Descrierea activităților  Determinarea necesarului şi structurii în domeniul de activitate
al formatorilor la sediul Centrului de Resurse şi Informare pentru
Profesiuni Sociale (CRIPS) pentru a stabili numărul necesar de
formatori și activitățile de întreprins;
 Angajarea formatorilor (responsabilul de resurse umane din
cadrul Centrului de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale
(CRIPS) se va ocupa de toate subactivitățile incluse în activitatea de
angajare a formatorilor;
 Anunţarea posturilor vacante;
 Recrutarea candidaţilor;
 Intervievarea candidaţilor;
 Selecţia formatorilor;
 Negocierea şi semnarea contractelor de angajare;
 Elaborarea programei;
 Alegerea materialelor;
 Stabilirea necesarului;
 Realizarea materialelor;
 Alegerea copiilor instituționalizați (responsabilul de resurse
umane împreună cu un reprezentant de la centrul de plasament vor
stabili care sunt copii care vor participa la proiect, iar activitatea va
avea loc în cadrul centrului de plasament)
 Organizarea primei întâlniri ;
 Desfășurarea programului de mentorat propriu-zis (executarea
activitățiilor de mentorat pentru câte 2 copii de formator atât în
cadrul centrului de plasament, cât și în afara acestuia, în municipiul
Iași);
 Organizarea întâlnirii de final.

Structura echipei proiectului  managerul de proiect;


 asistentul managerului de proiect;
 responsabilul financiar-contabil;
 responsabilul de resurse umane;
 asistentul responsabilului de resurse umane;
 formatori specializați.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Experiența Centrului de Resurse şi Informare pentru  Scurgerea unui timp destul de mare până la
Profesiuni Sociale la implementarea proiectelor cu fonduri finanţare ;
nerambursabile ;
 Situația de WIN-WIN :beneficii atât pentru societate,  Implicarea în proiect a unui singur
cât și pentru copii instituționalizați; centru de plasament;

 Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni  Programul se desfăşoară o singură dată;


Sociale are o imagine pozitivă în faţa angajatorilor şi
instituţiilor publice ;
Pagina 4 din 5
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Posibilitatea de colaborare cu potențiali parteneri /  Existența altor proiecte axate pe domeniul


sponsori ; social ;

 Posibilitatea repetării proiectului actual sau a unuia  Lipsa de interes din partea copiilor
asemănător ; instituționalizați;

Estimarea bugetului pe activităţi şi categorii de cheltuieli

Pagina 5 din 5